14. Dlaczego Bóg stworzył świat? Bóg stworzył świat, aby objawić swoja chwałę i dać stworzeniom udział w swojej prawdzie, dobroci oraz pięknie. 15.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "14. Dlaczego Bóg stworzył świat? Bóg stworzył świat, aby objawić swoja chwałę i dać stworzeniom udział w swojej prawdzie, dobroci oraz pięknie. 15."

Transkrypt

1 Część I 1. Czym jest wiara? Wiara jest ufnym powierzeniem się Bogu i przyjęciem całej prawdy objawionej, jako drogi swego życia. 2. Czy za pomocą rozumu możemy poznać Pana Boga? Możemy poznać Pana Boga, jako przyczynę i cel wszystkiego, gdy obserwujemy ład i piękno świata, zastanawiamy się nad głosem sumienia i kierujemy się pragnieniem szczęścia. 3. Dlaczego nie może być sprzeczności między wiarą a rozumem? Nie może być sprzeczności między wiarą a rozumem, ponieważ wiara oraz rozum pochodzą od Pana Boga. 4. Czym jest Objawienie? Objawienie jest darowaniem się Boga człowiekowi, które dokonuje się w historii przez Jego nadprzyrodzone działanie i słowo. Pełnią Objawienia jest przyjście, życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Niesie ono ludziom zbawienie, czyli wspólnotę z Ojcem, przez Chrystusa w Duchu Świętym. 5. Jak dokonał się podstawowy przekaz Objawienia Chrystusowego? Przekaz ten dokonał się przez Tradycję apostolską. 6. W jaki sposób dociera do nas Tradycja apostolska? Tradycja apostolska dociera do nas dwoma sposobami: - jako przekaz Słowa Bożego w życiu i świadectwie Kościoła (nazywamy Tradycją); - tekst Pisma Świętego, które przekazuje to samo orędzie zbawienia, ale w formie pisemnej. 7. Czym jest Pismo Święte? Pismo Święte, to zbiór ksiąg spisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, bez błędu nauczające prawd, koniecznych dla naszego zbawienia. 8. Z ilu ksiąg składa się Pismo Święte? Pismo Święte składa się z 73 ksiąg 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu. 9. Wymień księgi Nowego Testamentu. - Ewangelie wg św.: Mateusza, Marka, Łukasza, Jana; - Dzieje Apostolskie; - Listy św. Pawła: do Rzymian, 2 do Koryntian, do Galatów, do Efezjan, do Filipian, do Kolosan, 2 do Tymoteusza, 2 do Tesaloniczan, do Tytusa, do Filemona; - List do Hebrajczyków; - List św. Jakuba; - 2 listy św. Piotra; - 3 listy św. Jana; - List św. Judy - Apokalipsa 10. Kto to jest Pan Bóg? Pan Bóg jest Duchem najdoskonalszym, stworzycielem świata i naszym najlepszym Ojcem. 11. Jaka jest podstawowa tajemnica wiary i życia chrześcijańskiego? Podstawową tajemnicą wiary i życia chrześcijańskiego jest tajemnica Trójcy Świętej jednego Boga w trzech Osobach: Ojca i Syna i Ducha Świętego. 12. W jaki sposób powstał świat? Świat stworzył Pan Bóg własną mocą, kierując się swą mądrością i miłością. 13. Co to znaczy stworzyć? Stworzyć, to znaczy powołać do istnienia coś z niczego.

2 14. Dlaczego Bóg stworzył świat? Bóg stworzył świat, aby objawić swoja chwałę i dać stworzeniom udział w swojej prawdzie, dobroci oraz pięknie. 15. Co chce wyrazić Pismo Święte przez opowiadanie o stworzeniu świata w ciągu sześciu dni? W ten sposób Pismo Św. pragnie przekazać, że każda rzecz zawdzięcza swoje istnienie Bogu, od którego otrzymuje własne prawa, dobroć, doskonałość oraz miejsce w świecie. 16. Jak nazywamy opiekę Bożą Nd światem? Opiekę Bożą nad światem nazywamy Opatrznością. 17. Kim są aniołowie? Aniołowie są stworzeniami duchowymi i osobowymi, posiadającymi rozum i wolną wolę. Nieustannie wielbią one Boga, służą Mu i są Jego posłańcami. 18. Kim jest człowiek? Człowiek jest stworzeniem posiadającym duszę i ciało, stworzonym na obraz i podobieństwo Boże. 19. Co to znaczy, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże? Oznacza to, że jest on zdolny do uczestniczenia w życiu Bożym przez poznanie i miłość. 20. Na czym polegał grzech pierwszych ludzi? Grzech ten polegał na tym, że człowiek, skuszony przez szatana, nadużył swej wolności; pozwolił, aby zgasło w jego sercu zaufanie do stwórcy; chciał być jak Bóg, zwracając się przeciw Niemu i pragnąc osiągnąć swój cel poza nim. 21. Jakie skutki pociąga grzech pierwszych rodziców? Skutkiem grzechu pierwszych rodziców jest skażenie natury ludzkiej, nazywane grzechem pierworodnym. 22. Czym jest grzech pierworodny? Jest on w nas stanem pozbawienia pierwotnej świętości, panowania śmierci i skłonności do grzechu; nie jest grzechem osobistym, lecz przekazywanym wraz z naturą ludzką. 23. Kto wyzwolił człowieka ze stanu grzechu i nowo zjednoczył go z Bogiem? Jezus Chrystus, Syn Boży, stając się człowiekiem dla naszego zbawienia. 24. Dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem? Uczynił to, aby pojednać nas z Bogiem, objawić Jego nieskończoną miłość, byśmy mogli być uczestnikami Boskiej natury i podążać za Nim jako drogowskazem. 25. Co to znaczy, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem? Oznacza to, że jest On współistotnym Ojcu Synem Bożym, który stał się człowiekiem, naszym bratem, nie przestając przez to być Bogiem, naszym Panem. 26. Co oznacza imię Jezus? Z języka hebrajskiego: Bóg zbawia. 27. Co to znaczy, że Jezus jest Chrystusem? Czyli Mesjaszem, ponieważ został posłany przez Ojca i namaszczony Duchem Świętym, aby stać się zbawcą wszystkich ludzi. 28. Dlaczego Maryja jest nazywana Matką Bożą? Tzn. Bogurodzicą, Bożą Rodzicielką, ponieważ urodziła Syna Bożego, jedną z Osób Boskich. 29. Co oznacza Niepokalane Poczęcie? Odnosi się ono do Maryi i oznacza, że została ona w chwili poczęcia uwolniona od grzechu pierworodnego, aby mogła być Matką Bożą.

3 30. O co oskarżono i dlaczego skazano Jezusa na śmierć? Jezus Chrystus został oskarżony o niezachowanie szabatu i wiary w jedynego Boga, ponieważ sam siebie nazywał Synem Bożym. 31. Gdzie i kiedy został ukrzyżowany Jezus Chrystus? Jezus Chrystus został ukrzyżowany za murami Jerozolimy, na wzgórzu Golgota, w Wielki Piątek, prawdopodobnie w 30 r. n. e. 32. Jakie znaki potwierdzały Zmartwychwstanie Jezusa? Pusty grób oraz objawienia zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. 33. Czym jest Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa? Zmartwychwstanie jest przejściem Jezusa Chrystusa do Boskiego życia w chwale. Z tego powodu Zmartwychwstały nie podlegał już ograniczeniom w czasie i przestrzeni; jest On całkowicie wolny w tym, jak i kiedy zechce się objawić. 34. Co oznacza Wniebowstąpienie? Wniebowstąpienie do wywyższenie ludzkiej natury Jezusa Chrystusa do chwały Boga Ojca. 40 dni po objawieniu się swoim Apostołom Jezus wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca. 35. Co wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy? W dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty został zesłany na Apostołów, udzielając im swoich darów. 36. Kim jest Duch Święty? Duch Święty jest trzecią Osobą Trójcy Świętej, równą Ojcu i Synowi. Posłany przez Ojca i Syna, Duch Święty prowadzi Kościół do poznania całej prawdy i obdarza nas nowym życiem dzieci Bożych. 37. Jakie są symbole Ducha Świętego? Są to: gołębica, woda żywa, ogień, który przekształca Apostołów w odważnych świadków wiary; włożenie rąk, przez które udzielany jest dar Ducha Świętego; namaszczenie olejem, które jest sakramentalnym znakiem bierzmowania. 38. Co sprawia Duch Święty w Kościele? Duch Święty buduje, ożywia i umacnia Kosciół. 39. Czym jest Kościół? Kościół jest rodziną dzieci Bożych, zjednoczonych przez Chrystusa w Duchu Świętym. 40. Jak powstał Kościół? Kościół to zapowiedziany w Starym Przymierzu lud Boży, ustanowiony przez Jezusa, a przede wszystkim przez Jego Mękę i Zmartwychwstanie; ukazany przez wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Część II 1. Jakie są podstawowe znaki Kościoła Chrystusowego? Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski. 2. W jakim sensie Kościół jest jeden? Kościół jest jeden ponieważ: ma jednego Pana; tworzy jedno Ciało, ożywiane tym samym Duchem; wyznaje jedną wiarę i żyje jedną nadzieją; posiada wspólne sakramenty; jest kierowany przez jedno kolegium biskupów, któremu przewodzi papież. 3. Co to jest ekumenizm? Jest to ruch na rzecz jedności chrześcijan. 4. Na czym polega świętość Kościoła? Kościół jest święty, ponieważ: jego Twórcą jest najświętszy Bóg; Chrystus wydał siebie na śmierć dla jego uświęcenia; ożywia go Duch Święty; zalicza on do swego grona Maryję i świętych; wszyscy jego członkowie są wezwani do świętości.

4 5. Dlaczego Kościół nazywamy katolickim? Kościół jest katolicki, to znaczy powszechny, ponieważ głosi on całość wiary; rozdziela pełnię środków potrzebnych do zbawienia; jest posłany do wszystkich narodów. 6. W jakim sensie Kościół jest apostolski? Kościół jest apostolski, ponieważ: został zbudowany na fundamencie Apostołów ; naucza tego, czego nauczali Apostołowie; jest kierowany przez biskupów, następców Apostołów, pozostających w jedności z papieżem. 7. Kim jest papież? Papież, biskup Rzymu i następca św. Piotra jest znakiem jedności Kościoła, zastępcą Chrystusa; zwierzchnikiem Kolegium Biskupów i pasterzem całego Kościoła. 8. Kim jest biskup? Biskup jest następcą Apostołów, głową Kościoła lokalnego (diecezji), a jako członek kolegium biskupów ma udział w odpowiedzialności apostolskiej za cały Kościół. 9. Jak nazywa się Twój biskup diecezjalny? Nasza diecezja to diecezja to Diecezja.. Jej stolicą jest. Patronem diecezji jest. Nasz biskup ordynariusz nazywa się Wspomaga go biskup pomocniczy. 10. Kim są kapłani? Kapłani są współpracownikami biskupów i wraz z nimi odpowiadają za Kościół lokalny. 11. Jaka jest rola osób konsekrowanych w Kościele? Osoby konsekrowane praktykują rady ewangeliczne: posłuszeństwa, czystości i ubóstwa, żyją w swojej wspólnocie zakonnej lub instytucie. 12. Kim są świeccy w Kościele? Świeccy urzeczywistniają swoje powołanie do świętości oraz apostolstwa poprzez kierowanie sprawami rodzinnymi, zawodowymi i społecznymi zgodnie z prawami Bożym. 13. Co oznacza świętych obcowanie? Oznacza duchową łączność wiernych na ziemi, dusz w czyśćcu i świętych w niebie. 14. Co wyznajemy w dogmacie o Wniebowzięciu Maryi? W dogmacie tym wyznajemy, że Maryja po zakończeniu swego ziemskiego życia została wzięta z ciałem i duszą do nieba, gdzie uczestniczy już w chwale Zmartwychwstania swojego Syna. 15. Co oznacza ciała zmartwychwstanie? Ciała zmartwychwstanie oznacza, że chociaż przez śmierć dusza zostaje oddzielona od ciała to ciało jednak zmartwychwstanie i Bóg obdarzy życiem wiecznym nasze ciało przemienione i zjednoczone z duszą. 16. Co to jest sąd szczegółowy? Jest to odbywający się zaraz po śmierci sąd Chrystusowy, przez który dusza ludzka może trafić do nieba, do czyśćca gdzie poddana zostanie oczyszczeniu lub zostaje potępiona na wieki. 17. Czym jest niebo? Niebo jest: stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia polegającym na pełnym zjednoczeniu z Trójcą Świętą, Maryją, aniołami oraz świętymi. 18. Co to jest czyściec? Czyściec jest to stan polegający na oczyszczeniu duszy, aby mogła ona dostąpić nieba. 19. Czym jest piekło? Piekło jest wiecznym odłączeniem od Boga tych, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego.

5 20. Na czym będzie polegał Sąd Ostateczny? Sąd Ostateczny będzie polegał na wiecznym potępieniu lub wiecznej radości nieba. 21. Kiedy odbędzie się Sąd Ostateczny? Sąd Ostateczny odbędzie się przy końcu świata, jednak tylko sam Bóg zna jego dzień i godzinę. 22. Czym jest liturgia? Jest to kontynuacja naszego odkupienia. 23. Czym jest rok Liturgiczny? Rozpoczyna się Adwentem, a kończy Niedzielą Chrystusa Króla Wszechświata. W ten sposób Kościół ukazuje Chrystusa, od Wcielenia i Narodzenia, przez Mękę, Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Świętego, aż po oczekiwanie Jego powtórnego przyjścia. 24. Co jest centrum roku liturgicznego? Centrum roku liturgicznego stanowi Wielkanoc. 25. Czym jest niedziela? Niedziela jest: dniem Pańskim; dniem sprawowania Eucharystii; dniem odpoczynku i powstrzymania się od pracy. 26. Co to jest sakrament? Sakrament jest to znak ustanowiony przez Chrystusa i przekazywany przez Kościół, przez który Bóg wchodzi we wspólnotę z człowiekiem, uzdalniając go do wypełnienia jego powołania. 27. Jak dzielą się sakramenty? Sakramenty dzielą się na: sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia; sakramenty uzdrowienia: pokuta i namaszczenie chorych; sakramenty wspólnoty i posłannictwa wiernych: sakrament święceń i małżeństwo. 28. Co to jest chrzest? To sakrament, który: gładzi grzech pierworodny; daje uczestnictwo w życiu Trójcy Świętej; włącza w Kościół Chrystusowy; otwiera drogę do wszystkich innych sakramentów. 29. Kto może chrzcić? Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup, kapłan lub diakon. W razie konieczności może ochrzcić każdy. 30. Jak dokonuje się chrzest? Chrzest dokonuje się przez zanurzenie chrzczonego w wodzie lub polanie wodą jego głowy i wypowiedzenie formuły: N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 31. Czym jest bierzmowanie? Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina do mężnego wyznawania wiary i życia według niej; silniejszego zjednoczenia z Kościołem oraz pełnego uczestnictwa w jego misji. 32. Kto udziela sakramentu bierzmowania? Bierzmowania udziela biskup. Może on z ważnych przy- czyn pozwolić kapłanom na udzielanie tego sakramentu. 33. Jak jest udzielane bierzmowanie? Biskup namaszcza czoło bierzmowanego krzyżmem, wkłada dłoń na jego głowę i wypowiada słowa: -- N, przyjmij znamię daru Ducha Świętego. 34. Kto może otrzymać sakrament bierzmowania? Może go otrzymać, raz w życiu, ochrzczony, będący w stanie łaski i gotowy do przyjęcia roli świadka Chrystusa w Kościele i świecie. 35. Co to jest Krzyżmo święte? Jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez biskupa w katedrze.

6 36. Co to jest Najświętszy Sakrament? Najświętszy Sakrament, czyli Eucharystia, jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. 37. Po co Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię? Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię, aby utrwalić w niej Ofiarę Krzyża i tak pozostawić Kościołowi pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania. 38. Kiedy i jak Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię? Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię w Wielki Czwartek, podczas Ostatniej Wieczerzy, w wieczerniku. Wziął wtedy chleb, połamał go i podał Apostołom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: to jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane. Następnie wziął kielich z winem, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: to jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego Przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę". 39. Jak się nazywa Najświętszy Sakrament, jako ofiara? Najświętszy Sakrament, jako ofiara nazywa się Mszą Świętą. 40. Co to jest Msza Święta? Msza Święta jest to ofiara, sprawowana przez kapłana, w której Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina składa siebie Ojcu dla naszego zbawienia. Część III 1. Jakie są zasadnicze części Mszy Świętej? Msza Święta składa się z dwóch części: liturgii słowa, która obejmuje głoszenie i słuchanie słowa Bożego; liturgii eucharystycznej, która obejmuje przygotowanie darów chleba i wina, modlitwę eucharystyczną i komunię 2. Jaki podstawowy warunek winien spełnić ten, kto chce przyjąć Komunię Świętą? Kto chce przystąpić do Komunii Świętej, powinien znajdować się w stanie łaski, to jest bez świadomości grzechu śmiertelnego. Jeśli ktoś ma świadomość, że popełnił taki grzech, powinien przed przyjęciem Komunii przystąpić do sakramentu pojednania. 3. Co to jest sakrament pokuty i pojednania? Sakrament pokuty i pojednania, został ustanowiony w celu nawrócenia i pojednania z Bogiem ochrzczonych, którzy oddalili się od Boga przez grzech. 4. Kiedy Jezus Chrystus ustanowił sakrament pokuty i pojednania? Jezus Chrystus ustanowił sakrament pokuty i pojednania, w wieczór Niedzieli Zmartwychwstania, gdy ukazał się Apostołom i powiedział do nich; Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im od- puszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane". 5. Jakie są warunki sakramentu pokuty? Rachunek sumienia, czyli staranne zastanowienie się nad swoim postępowaniem wobec Boga, bliźnich i samego siebie; Żal za grzechy; Mocne postanowienie poprawy; Spo- wiedź szczera, czyli wyznanie wszystkich grzechów wobec kapłana; Zadośćuczynienie, czyli naprawienie szkód wyrządzonych przez grzech. 6. Jakie grzechy należy wyznać w sakramencie pokuty i pojednania? Należy wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, które nie zostały jeszcze wyznane, a których jesteśmy świadomi. Kościół zaleca także wyznawanie grzechów powszednich, ponieważ pomaga to poddawać się leczącej mocy Chrystusa, kształtować charakter, walczyć ze złymi skłonnościami i czynić postępy w życiu duchowym. 7. Przez jakie czyny chrześcijanin może wyrażać ducha pokuty i zadośćuczynić za grzechy? Modlitwa; jałmużna; uczynki pobożności i miłości; umartwienie przez wierniejsze

7 pełnienie obowiązków; wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych; post; powstrzymywanie się od zabaw w okresie i dniach pokuty. 8. Czym jest sakrament namaszczenia chorych? Jest to sakrament przeznaczony do umocnienia łaską Chrystusa osób dotkniętych chorobą. 9. Kto może otrzymać sakrament namaszczenia chorych? Mogą go otrzymywać wierni, którym zagraża śmierć z powodu choroby lub starości, a także wszyscy wierni w ciężkiej chorobie, trwale chorzy, przed operacjami, w sytuacji zagrożenia życia. Ten sam wierny może przy- jąć go powtórnie, gdy ponownie choruje lub gdy jego choroba pogłębia się. 10. Kto i jak sposób udziela sakramentu namaszczenia chorych? Kapłan namaszczając czoło i ręce chorego oraz odpowiednią modlitwę. 11. Co to jest sakrament święceń? Jest to sakrament, dzięki któremu uobecnia się jedyne kapłaństwo Chrystusa, a władza i posłanie, powierzone przez Niego Apostołom, są spełniane w Kościele aż do końca czasów. 12. Jakie są rodzaje święceń? Diakonatu, prezbiteratu, biskupie. 13. Czym jest sakrament małżeństwa? Sakrament małżeństwa jest nierozerwalnym przymierzem miłości, poprzez które kobieta i mężczyzna tworzą wspólnotę życia i miłości, będącą znakiem miłości Chrystusa do Kościoła. 14. Jakie są według nauki Kościoła katolickiego cechy małżeństwa, których nie wolno wykluczać? Jedność (jeden mężczyzna i jedna kobieta), nierozerwalność (aż do śmierci) i otwarcie na zrodzenie potomstwa. 15. Kto jest szafarzem sakramentu małżeństwa? Szafarzami tego sakramentu są sami narzeczeni, którzy zawierają małżeństwo wobec kapłana i świadków. 16. Co to jest sumienie? Sumienie jest to głos wewnętrzny, nakazujący pełnić dobro, a unikać zła. 17. Co to jest cnota? Cnota jest to trwałe nastawienie umysłu i woli na czynienie dobra. 18. Jak dzielą się cnoty? Cnoty dzielą się na cnoty ludzkie i Boskie. 19. Co to są cnoty ludzkie? Cnoty ludzkie są trwałymi przymiotami umysłu i woli, wpływające na nasze czyny, porządkujące uczucia i kierujące postępowaniem zgodnie z rozumem i wiarą. 20. Jakie są główne cnoty ludzkie? Są to cnoty, nazywane głównymi. 21. Co to są cnoty Boskie (teologalne)? Są to cnoty, które odnoszą się wprost do Boga, usposabiając do życia w jedności z Trójcą Świętą. 22. Co to są dary Ducha Świętego? Dary Ducha Świętego uzdalniają one człowieka do pełnienia woli Bożej i świadczenia o wierze. 23. Czym jest łaska? Łaska jest darem Boga, uzdalniającym nas do uczestnictwa w Jego życiu. 24. Co to jest łaska uświęcająca? Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi.

8 25. Co powoduje grzech? Grzech sprzeciwia się miłości Boga, niszczy godność dziecka Bożego w człowieku, godzi w Kościół i ludzką solidarność. 26. Co ta jest grzech śmiertelny? Grzech śmiertelny jest zerwaniem przymierza z Bogiem przez świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego. 27. Co to jest grzech powszedni? Grzech powszedni jest to przekroczenie przykazań w małej rzeczy lub w rzeczy poważnej, ale nie w pełni świadomie czy też dobrowolnie. 28. Dlaczego niektóre grzechy są nazywane głównymi? Ponieważ są źródłem innych grzechów i wad. 29. Co to jest Dekalog? Dekalog, czyli dziesięć słów, przykazań Bożych, zawiera pod- stawowe obowiązki człowieka wobec Boga i bliźniego. 30. Jak dzieli się Dekalog? Dekalog dzieli się na dwie części: pierwsze trzy przykazania dotyczą Boga; siedem następnych naszych bliźnich. 31. Czego zabrania Bóg, gdy nakazuje: Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną? Zakazuje: politeizmu (wielobóstwa) i bałwochwalstwa, tj. oddawania czci temu, co nie jest Bogiem, a więc stworzeniu, władzy, wartościom materialnym; zabobonu, czyli wróżbiarstwa, magii, czarów i spirytyzmu; świętokradztwa, znieważania osób lub rzeczy świętych, przede wszystkim Eucharystii; ateizmu, odrzucania istnienia Boga; agnostycyzmu, według którego o Bogu nic nie wiadomo. 32. Co nakazuje przykazanie: Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno? Drugie przykazanie Boże nakazuje szacunek dla imienia Bożego. Święte imię Boże otaczamy szacunkiem, gdy używamy go po to, by je błogosławić i uwielbiać. Zakazane jest natomiast: posługiwanie się nim w celu popełnienia zła; bluźnierstwo, czyli wypowiadanie przeciw Bogu słów nienawiści i mówienie źle o Nim; niewierność wobec przyrzeczeń dawanych w imię Boga. 33. Co oznacza: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił? Chrześcijanin powinien pamiętać, by: świętować niedzielę oraz święta nakazane przez uczestnictwo w Eucharystii; przeżywać radość i miłość braterską w dniu Pańskim; odpoczynek duchowy i fizyczny. 34. Co nakazuje przykazanie: Czcij ojca swego i matkę swoją? Nakazuje czcić i szanować rodziców oraz tych wszystkich, którym Bóg - dla naszego dobra - udzielił swojej władzy. 35. Jakie są obowiązki dzieci wobec rodziców? Miłość, szacunek, wdzięczność i posłuszeństwo, a także pomoc moralna i materialna na starość, w chorobie i innych trudnych sytuacjach. 36. Jakie są obowiązki rodziców wobec dzieci? Kochać i szanować swoje dzieci, jako osoby ludzkie i dzieci Boże. Odpowiedzialnie je wychować i przekazać im wiarę przez dobry przykład, katechezę rodzinną oraz uczestnictwo w życiu Kościoła. 37. Co nakazuje przykazanie: Nie zabijaj? Szacunek dla życia ludzkiego, które ze swej natury jest święte, bowiem każde jest darem Boga. 38. Czego zakazuje piąte przykazanie? Zabójstwa i pomocy z nim; przerywania ciąży i współ- działanie w tym; eutanazji, uśmiercania osób upośledzonych, chorych lub umierających; samobójstwa i pomocy w nim.

9 39. Jakie są nasze obowiązki wobec ciała? Troszczyć się o zdrowie fizyczne; nie używać narkotyków, nie nadużywać alkoholu, tytoniu, leków czy żywności. 40. Co oznacza: Nie cudzołóż? Należy żyć w czystości, panować nad sobą swoimi po- pędami, kontrolować skłonności ciała, mając świadomość, że nie zawsze prowadzą nas one ku dobru. Część IV 1. Czego domaga się szóste przykazanie? Zachowania poczucia wstydu; unikania pożądliwości w myślach i pragnieniach; ulegania erotyzmowi i próżnej ciekawości. 2. Jakie są główne wykroczenia przeciw czystości? Gwałt, homoseksualizm, prostytucja, cudzołóstwo, współżycie przedmałżeńskie, pornografia i masturbacja. 3. Co oznacza: Nie kradnij? Szanować dobra innych, okazywać sprawiedliwość, miłość i solidarność. Należy zwracać rzeczy bezprawnie nabyte; naprawiać popełnione niesprawiedliwości; przestrzegać zawartych umów. 4. Czego zakazuje siódme przykazanie? Nie wolno kraść, przywłaszczać sobie dóbr innych ludzi wbrew ich woli. 5. Co znaczy: Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu? Należy szanować prawdę; zachowywać tajemnice powierzone w sekrecie; nie szkodzić plotkami, kłamstwem, obmowami i powtarzaniem niepotwierdzonych informacji o innych ludziach. Nie wolno kłamać pod przysięgą, ani przekazywać fałszywych informacji i wprowadzać w błąd w interesach, np. w reklamie. 6. Jakie są wykroczenia przeciw dziewiątemu przykazaniu? Cudzołóstwo; rozwód. 7. Czego zabrania dziesiąte przykazanie? Zabrania chciwości, czyli nieumiarkowanego pożądania dóbr innych, i zazdrości, czyli smutku doznawanego z powodu dobra, szczęścia innych osób. 8. Co znaczy: W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych? Należy świętować niedzielę święta nakazane przez uczestnictwo w Eucharystii i powstrzymywanie się od wykonywania prac lub zajęć niekoniecznych. 9. Jakie czynności są dozwolone w niedzielę i inne święta nakazane? Dozwolone są tylko czynności konieczne, czyli związane z wypełnieniem obowiązków rodzinnych, lub inne prace o dużej użyteczności społecznej. 10. Jakie święta nakazane obowiązują w Polsce? Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 XII), Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 I), Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 I), Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 VIII) i Uroczystość Wszystkich Świętych (1 XI). 11. Co znaczy: Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty? Uznawać w swoim życiu wartość sakramentu pokuty i pojednania. 12. Co znaczy: Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętg? Trzecie przykazanie określa minimum w przyjmowaniu Komunii Świętej i ukazuje jej związek z Paschą Jezusa Chrystusa. 13. Co znaczy: Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach?

10 Czwarte przykazanie kościelne zobowiązuje wiernych do zachowania ducha pokuty i zawierzenia miłosierdziu Bożemu. 14. Kogo i kiedy dotyczy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych? Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje we wszystkie piątki roku i w środę popielcową osoby, które ukończyły 14 rok życia. Zaleca się ją także w Wigilię Bożego Narodzenia. 15. Kogo i kiedy obowiązuje post? Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich katolików między 18. a, 60. rokiem życia. Dyspensowani są chorzy i osoby w podróży. 16. Co to jest czas pokuty? Wielki Post i wszystkie piątki w ciągu roku. Katolicy powinni wtedy w sposób szczególny praktykować czyny pokutne, co wyraża się m.in. w powstrzymywaniu się od zabaw. 17. Czego dotyczy przykazanie: Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła? Wierni mają obowiązek, każdy według swoich możliwości, dbać o materialne potrzeby Kościoła. 18. Czym jest modlitwa? Modlitwa jest rozmową z Bogiem. 19. Jakie są najważniejsze formy modlitwy chrześcijańskiej? Są to: błogosławieństwo, adoracja, modlitwa prośby, modlitwa wstawiennicza, modlitwa dziękczynienia i uwielbienia. Eucharystia zawiera i wyraża wszystkie formy modlitwy. 20. Czym jest błogosławieństwo? Błogosławieństwo jest odpowiedzią człowieka na dary Boże. 21. Co to są sakramentalia? Są to znaki święte ustanowione przez Kościół na podobieństwo sakramentów, by przynosiły wiernym skutki duchowe, dzięki mocy modlitwy Kościoła. Sakramentalia przygotowują ludzi na przyjęcie głównego skutku sakramentu, uświęcają różne okoliczności życia. 22. Co to jest adoracja? Adoracja jest pełnym czci milczeniem przed Bogiem. 23. Co wyrażamy przez modlitwę prośby? Przez modlitwę prośby wyrażamy świadomość, że: nie decydujemy ó naszym początku; nie jesteśmy panami naszego losu; nie stanowimy sami dla siebie celu, lecz naszym przeznaczeniem i celem jest Bóg. 24. Kiedy składamy dziękczynienie Bogu? Każde wydarzenie i każda potrzeba są dla chrześcijanina okazją do dziękczynienia Bogu. Kościół składa dziękczynienie nieustannie, zwłaszcza sprawując Eucharystię. 25. Co to jest modlitwa uwielbienia? Uwielbienie jest formą modlitwy, w której człowiek wysławia Boga dla Niego samego, 26. Która z modlitw jest najdoskonalsza? Najdoskonalszą modlitwą jest Ojcze nasz, czyli Modlitwa Pańska, ponieważ nauczył nas jej sam Jezus Chrystus. 27. Co to jest Sobór Powszechny? Jest to zebranie biskupów z całego świata pod przewodnictwem papieża w celu omówienia najważniejszych spraw całego Kościoła. 28. Kiedy był ostatni Sobór Powszechny i jaki był jego cel? Ostatni Sobór Powszechny odbył się w latach , był to II Sobór Watykański, a 21 Sobór w historii Kościoła. Uczestniczyło w nim około 2500 biskupów, rozpoczął go papież Jan XXIII a zakończył Paweł VI. Celem była odnowa Kościoła.

11 29. Jakie były najważniejsze dokumenty ostatniego Soboru? Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym, Konstytucja o Objawieniu Bożym, Konstytucja o odnowie liturgii "oraz inne dokumenty dotyczące życia konsekrowanego, ekumenizmu. 30. Na czym polegała posoborowa odnowa Kościoła? Na dążeniu do zjednoczenia chrześcijan całego świata, powołaniu ludzi świeckich do czynnego apostolatu, odnowie liturgii bardziej zrozumiałej i używającej języków narodowych. 31. Co to jest Synod Diecezjalny? Jest to zebranie duchowieństwa i przedstawicieli świeckich katolików diecezji pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza w celu omówienia ważnych spraw diecezji. 32. Wymień papieży XX wieku. Leon XIII, św. Pius X, Benedykt XV, Pius XI, Pius XII, bł. Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł I, bł. Jan Paweł II. 33. W czym przejawia się nauczanie papieży? W głoszeniu Ewangelii, wydawaniu dokumentów, spotkaniach z wiernymi. 34. Co to jest encyklika? Jest to obszerny list papieża skierowany do wszystkich wiernych świata katolickiego oraz ludzi dobrej woli. 35. Jakie znasz encykliki bł. Jana Pawła II? Odkupiciel człowieka, Blask prawdy, Matka Odkupiciela, Misja Odkupiciela, Apostołowie Słowian, Bóg bogaty w miłosierdzie, Ewangelia życia, Aby byli jedno, Wiara i rozum. 36. Jakie znasz encykliki Benedykta XVI? Bóg jest miłością, Miłość w prawdzie, W nadziei jesteśmy zbawieni. 37. Podaj datę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską. Biskup Krakowski, kardynał Karol Wojtyła został wybrany dnia 16 października 1976 r. Obrał imię Jana Pawła II. 38. Podaj hasła papieskich pielgrzymek do Polski bł. Jana Pawła II I. ( ) Gaude Mater Polonia (Raduj się) Matko Moja. II. ( ) Polsko, Ojczyzno moja. III. ( ) Do końca ich umiłował. IV. ( ) Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. V. ( ) VI. ( ) Chrystus wczoraj, dziś i na wieki. VII. ( ) Bóg jest miłością. VIII. ( ) Bóg bogaty w miłosierdzie. 39. Podaj hasło i datę pielgrzymki do Polski Benedykta XVI następcy Jana Pawła II. ( ) Trwajcie mocni w wierze. 40. Podaj datę śmierci bł. Jana Pawła II. Ojciec Święty zmarł 2 kwietnia 2005 r. w Watykanie. 41. Podaj datę beatyfikacji Jana Pawła II. Beatyfikacja miała miejsce 1 maja 2011 r. w Watykanie.

WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Dzięki czemu człowiek może poznać Boga? światło rozumu

WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Dzięki czemu człowiek może poznać Boga? światło rozumu Dział I: WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. 1. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Bóg stworzył człowieka po to, by go uczynić uczestnikiem swego życia i szczęścia, do życia w komunii z sobą (Bogiem) i z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI

EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI EGZAMIN DO BIERZMOWANIA PYTANIA I ODPOWIEDZI 1 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 2. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną

Bardziej szczegółowo

KATECHIZM DO BIERZMOWANIA 2014

KATECHIZM DO BIERZMOWANIA 2014 KATECHIZM DO BIERZMOWANIA 2014 CZĘŚĆ I 1. Znak krzyża świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 2.Ojcze nasz (Modlitwa Pańska) Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z BIERZMOWANIA DLA GIMNAZJUM

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z BIERZMOWANIA DLA GIMNAZJUM PYTANIA EGZAMINACYJNE Z BIERZMOWANIA DLA GIMNAZJUM 1. Co to jest Pismo św. i Tradycja? Pismo św. jest to zbiór ksiąg ST i NT, napisane pod natchnieniem Ducha Św., które Kościół przechowuje i do wierzenia

Bardziej szczegółowo

KATECHIZM BIERZMOWANYCH O OBJAWIENIU BOŻYM

KATECHIZM BIERZMOWANYCH O OBJAWIENIU BOŻYM KATECHIZM BIERZMOWANYCH O OBJAWIENIU BOŻYM 1. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest to religia objawiona przez Boga. 2. Co to jest Pismo św.? Pismo św. jest to zbiór ksiąg napisanych

Bardziej szczegółowo

1. Chrzest. 2. Bierzmowanie. 3. Eucharystia. 4. Pokuta. 5. Namasz czenie chorych. 6. Kapłaństwo. 7. Małżeństwo.

1. Chrzest. 2. Bierzmowanie. 3. Eucharystia. 4. Pokuta. 5. Namasz czenie chorych. 6. Kapłaństwo. 7. Małżeństwo. Sakramenty Święte. 1. Chrzest. 2. Bierzmowanie. 3. Eucharystia. 4. Pokuta. 5. Namasz czenie chorych. 6. Kapłaństwo. 7. Małżeństwo. Dary Ducha Świętego 1. Mądrości. 2. Rozumu. 3. Rady. 4. Męstwa. 5. Umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Pytania do bierzmowania - Sakramenty święte i przykazania Boże SAKRAMENTY ŚWIĘTE

Pytania do bierzmowania - Sakramenty święte i przykazania Boże SAKRAMENTY ŚWIĘTE Pytania do bierzmowania - Sakramenty święte i przykazania Boże SAKRAMENTY ŚWIĘTE 1. Co to są sakramenty? Sakramenty są to znaki widzialne niewidzialnej łaski ustanowione przez Chrystusa, powierzone Kościołowi.

Bardziej szczegółowo

Ewangelia - Dobra Nowina - bo obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego i sens życia.

Ewangelia - Dobra Nowina - bo obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego i sens życia. 1. Kto to jest Bóg? Bóg jest to duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. Posiada wszystkie doskonałości. Jest duchem, to znaczy jest niewidzialny, nieśmiertelny, nie ma ciała, a ma rozum

Bardziej szczegółowo

1328 Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego niewyczerpane bogactwo. Każda z nich ukazuje pewien jego aspekt.

1328 Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego niewyczerpane bogactwo. Każda z nich ukazuje pewien jego aspekt. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O EUCHARYSTII 1322 Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 Copyright by Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2008 Redakcja Elżbieta Kondrak Bogusław Nosek Autor Wojciech Bazan

Bardziej szczegółowo

Uczeń wierzy w obecność Jezusa i chce się modlić. Uczeń samodzielnie odmawia modlitwę Zdrowaś Maryjo

Uczeń wierzy w obecność Jezusa i chce się modlić. Uczeń samodzielnie odmawia modlitwę Zdrowaś Maryjo Klasa I S E M E S T R I I. Witam Bądź pozdrowiony, Panie! 1. Wymagania podstawowe 2. Wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające i dopełniające) Uczeń potrafi nawiązywać kontakty z rówieśnikami i Uczeń używa

Bardziej szczegółowo

Życie w łasce franciszkanina świeckiego

Życie w łasce franciszkanina świeckiego Życie w łasce franciszkanina świeckiego Materiały do formacji permanentnej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce NA ROK 2014 1. Natura łaski (KKK 1996 2005) O. Andrzej Romanowski OFMCap 2. Żyć

Bardziej szczegółowo

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r Pierwsza Komunia Święta Blachownia 12 maja 2013r. VII Niedziela Wielkanocna była niezwykle uroczystym dniem dla 11-u uczniów I-go etapu edukacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Blachowni.

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z zakresu programu klasy szkoły podstawowej

Wymagania programowe z zakresu programu klasy szkoły podstawowej Wymagania programowe z zakresu programu klasy szkoły podstawowej Klasa IV S E M E S T R I I. Poszukiwanie szczęścia i wspólnoty 1 Wymagania podstawowe 2. Wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające i dopełniające)

Bardziej szczegółowo

EUCHARYSTIA W NOWYM KODEKSIE PRAWA KANONICZNEGO

EUCHARYSTIA W NOWYM KODEKSIE PRAWA KANONICZNEGO Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne XVI (1983) KS. ROMUALD RAK EUCHARYSTIA W NOWYM KODEKSIE PRAWA KANONICZNEGO SPOJRZENIE PASTORALNO-TEOLOGICZNE Na początku chcemy dokonać przeglądu całościowego. Eucharystią

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO KURII DIECEZJALNEJ W ZAMOŚCIU Z A M O J S K I I N F O R M A T O R D I E C E Z J A L N Y

WYDAWNICTWO KURII DIECEZJALNEJ W ZAMOŚCIU Z A M O J S K I I N F O R M A T O R D I E C E Z J A L N Y WYDAWNICTWO KURII DIECEZJALNEJ W ZAMOŚCIU Z A M O J S K I I N F O R M A T O R D I E C E Z J A L N Y Zamość 2012 KOLEGIUM REDAKCYJNE ks. Adam K. Firosz, ks. Zygmunt Jagiełło, ks. Mariusz R. Trojanowski

Bardziej szczegółowo

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają SŁOWO ZASTĘPCY DYREKTORA KRAJOWEGO Zakopane-Olcza, 2012 r. Droga Wspólnoto Stowarzyszenia Cudownego Medalika! Kiedy piszę te słowa, jestem w Częstochowie, w gościnnym domu sióstr miłosierdzia. Za oknami

Bardziej szczegółowo

OCENA DOSTATECZNA OCENA CELUJĄCA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOPUSZCZAJĄCA TYTUŁ ROZDZIAŁU TEMAT LEKCJI

OCENA DOSTATECZNA OCENA CELUJĄCA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOPUSZCZAJĄCA TYTUŁ ROZDZIAŁU TEMAT LEKCJI Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie II zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. A oto Ja jestem z wami.. TYTUŁ ROZDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13 Nr 239 / 22 września 2013 ISSN 2080-0010 XXV Niedziela Zwykła LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Am 8,4-7 Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie:

Bardziej szczegółowo

Bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, "z wody i Ducha".

Bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, z wody i Ducha. Bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, "z wody i Ducha". Kościół jako wspólnota potrzebuje koniecznie sakramentu bierzmowania, gdyż dojrzałe

Bardziej szczegółowo

KS. TOMASZ A. DAWIDOWSKI FSSP O MSZY ŚWIĘTEJ. Rozważania o liturgii Mszy św. w rycie klasycznym rzymskim u progu Trzeciego Tysiąclecia chrześcijaństwa

KS. TOMASZ A. DAWIDOWSKI FSSP O MSZY ŚWIĘTEJ. Rozważania o liturgii Mszy św. w rycie klasycznym rzymskim u progu Trzeciego Tysiąclecia chrześcijaństwa KS. TOMASZ A. DAWIDOWSKI FSSP O MSZY ŚWIĘTEJ Rozważania o liturgii Mszy św. w rycie klasycznym rzymskim u progu Trzeciego Tysiąclecia chrześcijaństwa Przejrzał i złożył Maciej Piotr Przepióra Warszawa

Bardziej szczegółowo

Etap wojewódzki Olimpiady myśli Jana Pawła II

Etap wojewódzki Olimpiady myśli Jana Pawła II Etap wojewódzki Olimpiady myśli Jana Pawła II I. Obowiązuje materiał z I etapu ( przemówienia Jana Pawła II do młodzieży polskiej) II. Przemówienia Ojca świętego do młodzieży zgromadzonej na Polach Lednickich

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCI ZMIENNE LITURGII EUCHARYSTYCZNEJ PREFACJE

CZĘŚCI ZMIENNE LITURGII EUCHARYSTYCZNEJ PREFACJE CĘŚCI MIENNE LITURGII EUCHARYSTYCNEJ Prefacje śpiewane: PREFACJE W czasie Adwentu I przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Albowiem Jego posłałeś do Swojego ludu, * aby lud, który chodził w ciemności ujrzał

Bardziej szczegółowo

List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych. Kongregacja Kultu Bożego 16 stycznia 1988 r.

List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych. Kongregacja Kultu Bożego 16 stycznia 1988 r. List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych Kongregacja Kultu Bożego 16 stycznia 1988 r. List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych Wstęp 1. Obrzędy uroczystości paschalnej

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Podkomisja ds. Służby Liturgicznej SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Program formacyjny służby liturgicznej 2013 2 WSTĘP Dnia 27 listopada 2008 roku, podczas 346. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu

Bardziej szczegółowo

Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC

Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC Wprowadzenie Główną linią programu formacyjnego opracowanego na okres wrzesień 2013 czerwiec 2014 dla diakonii wyzwolenia jest aspekt

Bardziej szczegółowo

Maryi WIELKI POST 2014. Zwiastun. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech... (z pieśni)

Maryi WIELKI POST 2014. Zwiastun. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech... (z pieśni) Maryi Zwiastun http://www.mikolaj.bochnia.iap.pl Miesięcznik Bazyliki Mniejszej św. Mikołaja w Bochni i Sanktuarium Matki Bożej Bocheńskiej Nr 2 (206), 23 lutego 2014 r. WIELKI POST 2014 Na fotografii:

Bardziej szczegółowo

Nr 2 Rok I kwiecień 2014

Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (Bł. Jan Paweł II) W NUMERZE: Z historii parafii Śluby wieczyste Ośrodek SAN DAMIANO w Chęcinach Żyć Mszą świętą Wywiad z misjonarzem z Kazachstanu

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży

Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży Dla GIMANZJUM Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży 1. Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś (Łk 11, 27). Wraz z wami wszystkimi,

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 10 (19) * październik 2013 r. Drodzy Czytelnicy! W Roku Jubileuszu 80 lecia naszej niezwykłej świątyni, pochylamy się

Bardziej szczegółowo