14. Dlaczego Bóg stworzył świat? Bóg stworzył świat, aby objawić swoja chwałę i dać stworzeniom udział w swojej prawdzie, dobroci oraz pięknie. 15.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "14. Dlaczego Bóg stworzył świat? Bóg stworzył świat, aby objawić swoja chwałę i dać stworzeniom udział w swojej prawdzie, dobroci oraz pięknie. 15."

Transkrypt

1 Część I 1. Czym jest wiara? Wiara jest ufnym powierzeniem się Bogu i przyjęciem całej prawdy objawionej, jako drogi swego życia. 2. Czy za pomocą rozumu możemy poznać Pana Boga? Możemy poznać Pana Boga, jako przyczynę i cel wszystkiego, gdy obserwujemy ład i piękno świata, zastanawiamy się nad głosem sumienia i kierujemy się pragnieniem szczęścia. 3. Dlaczego nie może być sprzeczności między wiarą a rozumem? Nie może być sprzeczności między wiarą a rozumem, ponieważ wiara oraz rozum pochodzą od Pana Boga. 4. Czym jest Objawienie? Objawienie jest darowaniem się Boga człowiekowi, które dokonuje się w historii przez Jego nadprzyrodzone działanie i słowo. Pełnią Objawienia jest przyjście, życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Niesie ono ludziom zbawienie, czyli wspólnotę z Ojcem, przez Chrystusa w Duchu Świętym. 5. Jak dokonał się podstawowy przekaz Objawienia Chrystusowego? Przekaz ten dokonał się przez Tradycję apostolską. 6. W jaki sposób dociera do nas Tradycja apostolska? Tradycja apostolska dociera do nas dwoma sposobami: - jako przekaz Słowa Bożego w życiu i świadectwie Kościoła (nazywamy Tradycją); - tekst Pisma Świętego, które przekazuje to samo orędzie zbawienia, ale w formie pisemnej. 7. Czym jest Pismo Święte? Pismo Święte, to zbiór ksiąg spisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, bez błędu nauczające prawd, koniecznych dla naszego zbawienia. 8. Z ilu ksiąg składa się Pismo Święte? Pismo Święte składa się z 73 ksiąg 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu. 9. Wymień księgi Nowego Testamentu. - Ewangelie wg św.: Mateusza, Marka, Łukasza, Jana; - Dzieje Apostolskie; - Listy św. Pawła: do Rzymian, 2 do Koryntian, do Galatów, do Efezjan, do Filipian, do Kolosan, 2 do Tymoteusza, 2 do Tesaloniczan, do Tytusa, do Filemona; - List do Hebrajczyków; - List św. Jakuba; - 2 listy św. Piotra; - 3 listy św. Jana; - List św. Judy - Apokalipsa 10. Kto to jest Pan Bóg? Pan Bóg jest Duchem najdoskonalszym, stworzycielem świata i naszym najlepszym Ojcem. 11. Jaka jest podstawowa tajemnica wiary i życia chrześcijańskiego? Podstawową tajemnicą wiary i życia chrześcijańskiego jest tajemnica Trójcy Świętej jednego Boga w trzech Osobach: Ojca i Syna i Ducha Świętego. 12. W jaki sposób powstał świat? Świat stworzył Pan Bóg własną mocą, kierując się swą mądrością i miłością. 13. Co to znaczy stworzyć? Stworzyć, to znaczy powołać do istnienia coś z niczego.

2 14. Dlaczego Bóg stworzył świat? Bóg stworzył świat, aby objawić swoja chwałę i dać stworzeniom udział w swojej prawdzie, dobroci oraz pięknie. 15. Co chce wyrazić Pismo Święte przez opowiadanie o stworzeniu świata w ciągu sześciu dni? W ten sposób Pismo Św. pragnie przekazać, że każda rzecz zawdzięcza swoje istnienie Bogu, od którego otrzymuje własne prawa, dobroć, doskonałość oraz miejsce w świecie. 16. Jak nazywamy opiekę Bożą Nd światem? Opiekę Bożą nad światem nazywamy Opatrznością. 17. Kim są aniołowie? Aniołowie są stworzeniami duchowymi i osobowymi, posiadającymi rozum i wolną wolę. Nieustannie wielbią one Boga, służą Mu i są Jego posłańcami. 18. Kim jest człowiek? Człowiek jest stworzeniem posiadającym duszę i ciało, stworzonym na obraz i podobieństwo Boże. 19. Co to znaczy, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże? Oznacza to, że jest on zdolny do uczestniczenia w życiu Bożym przez poznanie i miłość. 20. Na czym polegał grzech pierwszych ludzi? Grzech ten polegał na tym, że człowiek, skuszony przez szatana, nadużył swej wolności; pozwolił, aby zgasło w jego sercu zaufanie do stwórcy; chciał być jak Bóg, zwracając się przeciw Niemu i pragnąc osiągnąć swój cel poza nim. 21. Jakie skutki pociąga grzech pierwszych rodziców? Skutkiem grzechu pierwszych rodziców jest skażenie natury ludzkiej, nazywane grzechem pierworodnym. 22. Czym jest grzech pierworodny? Jest on w nas stanem pozbawienia pierwotnej świętości, panowania śmierci i skłonności do grzechu; nie jest grzechem osobistym, lecz przekazywanym wraz z naturą ludzką. 23. Kto wyzwolił człowieka ze stanu grzechu i nowo zjednoczył go z Bogiem? Jezus Chrystus, Syn Boży, stając się człowiekiem dla naszego zbawienia. 24. Dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem? Uczynił to, aby pojednać nas z Bogiem, objawić Jego nieskończoną miłość, byśmy mogli być uczestnikami Boskiej natury i podążać za Nim jako drogowskazem. 25. Co to znaczy, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem? Oznacza to, że jest On współistotnym Ojcu Synem Bożym, który stał się człowiekiem, naszym bratem, nie przestając przez to być Bogiem, naszym Panem. 26. Co oznacza imię Jezus? Z języka hebrajskiego: Bóg zbawia. 27. Co to znaczy, że Jezus jest Chrystusem? Czyli Mesjaszem, ponieważ został posłany przez Ojca i namaszczony Duchem Świętym, aby stać się zbawcą wszystkich ludzi. 28. Dlaczego Maryja jest nazywana Matką Bożą? Tzn. Bogurodzicą, Bożą Rodzicielką, ponieważ urodziła Syna Bożego, jedną z Osób Boskich. 29. Co oznacza Niepokalane Poczęcie? Odnosi się ono do Maryi i oznacza, że została ona w chwili poczęcia uwolniona od grzechu pierworodnego, aby mogła być Matką Bożą.

3 30. O co oskarżono i dlaczego skazano Jezusa na śmierć? Jezus Chrystus został oskarżony o niezachowanie szabatu i wiary w jedynego Boga, ponieważ sam siebie nazywał Synem Bożym. 31. Gdzie i kiedy został ukrzyżowany Jezus Chrystus? Jezus Chrystus został ukrzyżowany za murami Jerozolimy, na wzgórzu Golgota, w Wielki Piątek, prawdopodobnie w 30 r. n. e. 32. Jakie znaki potwierdzały Zmartwychwstanie Jezusa? Pusty grób oraz objawienia zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. 33. Czym jest Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa? Zmartwychwstanie jest przejściem Jezusa Chrystusa do Boskiego życia w chwale. Z tego powodu Zmartwychwstały nie podlegał już ograniczeniom w czasie i przestrzeni; jest On całkowicie wolny w tym, jak i kiedy zechce się objawić. 34. Co oznacza Wniebowstąpienie? Wniebowstąpienie do wywyższenie ludzkiej natury Jezusa Chrystusa do chwały Boga Ojca. 40 dni po objawieniu się swoim Apostołom Jezus wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca. 35. Co wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy? W dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty został zesłany na Apostołów, udzielając im swoich darów. 36. Kim jest Duch Święty? Duch Święty jest trzecią Osobą Trójcy Świętej, równą Ojcu i Synowi. Posłany przez Ojca i Syna, Duch Święty prowadzi Kościół do poznania całej prawdy i obdarza nas nowym życiem dzieci Bożych. 37. Jakie są symbole Ducha Świętego? Są to: gołębica, woda żywa, ogień, który przekształca Apostołów w odważnych świadków wiary; włożenie rąk, przez które udzielany jest dar Ducha Świętego; namaszczenie olejem, które jest sakramentalnym znakiem bierzmowania. 38. Co sprawia Duch Święty w Kościele? Duch Święty buduje, ożywia i umacnia Kosciół. 39. Czym jest Kościół? Kościół jest rodziną dzieci Bożych, zjednoczonych przez Chrystusa w Duchu Świętym. 40. Jak powstał Kościół? Kościół to zapowiedziany w Starym Przymierzu lud Boży, ustanowiony przez Jezusa, a przede wszystkim przez Jego Mękę i Zmartwychwstanie; ukazany przez wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Część II 1. Jakie są podstawowe znaki Kościoła Chrystusowego? Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski. 2. W jakim sensie Kościół jest jeden? Kościół jest jeden ponieważ: ma jednego Pana; tworzy jedno Ciało, ożywiane tym samym Duchem; wyznaje jedną wiarę i żyje jedną nadzieją; posiada wspólne sakramenty; jest kierowany przez jedno kolegium biskupów, któremu przewodzi papież. 3. Co to jest ekumenizm? Jest to ruch na rzecz jedności chrześcijan. 4. Na czym polega świętość Kościoła? Kościół jest święty, ponieważ: jego Twórcą jest najświętszy Bóg; Chrystus wydał siebie na śmierć dla jego uświęcenia; ożywia go Duch Święty; zalicza on do swego grona Maryję i świętych; wszyscy jego członkowie są wezwani do świętości.

4 5. Dlaczego Kościół nazywamy katolickim? Kościół jest katolicki, to znaczy powszechny, ponieważ głosi on całość wiary; rozdziela pełnię środków potrzebnych do zbawienia; jest posłany do wszystkich narodów. 6. W jakim sensie Kościół jest apostolski? Kościół jest apostolski, ponieważ: został zbudowany na fundamencie Apostołów ; naucza tego, czego nauczali Apostołowie; jest kierowany przez biskupów, następców Apostołów, pozostających w jedności z papieżem. 7. Kim jest papież? Papież, biskup Rzymu i następca św. Piotra jest znakiem jedności Kościoła, zastępcą Chrystusa; zwierzchnikiem Kolegium Biskupów i pasterzem całego Kościoła. 8. Kim jest biskup? Biskup jest następcą Apostołów, głową Kościoła lokalnego (diecezji), a jako członek kolegium biskupów ma udział w odpowiedzialności apostolskiej za cały Kościół. 9. Jak nazywa się Twój biskup diecezjalny? Nasza diecezja to diecezja to Diecezja.. Jej stolicą jest. Patronem diecezji jest. Nasz biskup ordynariusz nazywa się Wspomaga go biskup pomocniczy. 10. Kim są kapłani? Kapłani są współpracownikami biskupów i wraz z nimi odpowiadają za Kościół lokalny. 11. Jaka jest rola osób konsekrowanych w Kościele? Osoby konsekrowane praktykują rady ewangeliczne: posłuszeństwa, czystości i ubóstwa, żyją w swojej wspólnocie zakonnej lub instytucie. 12. Kim są świeccy w Kościele? Świeccy urzeczywistniają swoje powołanie do świętości oraz apostolstwa poprzez kierowanie sprawami rodzinnymi, zawodowymi i społecznymi zgodnie z prawami Bożym. 13. Co oznacza świętych obcowanie? Oznacza duchową łączność wiernych na ziemi, dusz w czyśćcu i świętych w niebie. 14. Co wyznajemy w dogmacie o Wniebowzięciu Maryi? W dogmacie tym wyznajemy, że Maryja po zakończeniu swego ziemskiego życia została wzięta z ciałem i duszą do nieba, gdzie uczestniczy już w chwale Zmartwychwstania swojego Syna. 15. Co oznacza ciała zmartwychwstanie? Ciała zmartwychwstanie oznacza, że chociaż przez śmierć dusza zostaje oddzielona od ciała to ciało jednak zmartwychwstanie i Bóg obdarzy życiem wiecznym nasze ciało przemienione i zjednoczone z duszą. 16. Co to jest sąd szczegółowy? Jest to odbywający się zaraz po śmierci sąd Chrystusowy, przez który dusza ludzka może trafić do nieba, do czyśćca gdzie poddana zostanie oczyszczeniu lub zostaje potępiona na wieki. 17. Czym jest niebo? Niebo jest: stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia polegającym na pełnym zjednoczeniu z Trójcą Świętą, Maryją, aniołami oraz świętymi. 18. Co to jest czyściec? Czyściec jest to stan polegający na oczyszczeniu duszy, aby mogła ona dostąpić nieba. 19. Czym jest piekło? Piekło jest wiecznym odłączeniem od Boga tych, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego.

5 20. Na czym będzie polegał Sąd Ostateczny? Sąd Ostateczny będzie polegał na wiecznym potępieniu lub wiecznej radości nieba. 21. Kiedy odbędzie się Sąd Ostateczny? Sąd Ostateczny odbędzie się przy końcu świata, jednak tylko sam Bóg zna jego dzień i godzinę. 22. Czym jest liturgia? Jest to kontynuacja naszego odkupienia. 23. Czym jest rok Liturgiczny? Rozpoczyna się Adwentem, a kończy Niedzielą Chrystusa Króla Wszechświata. W ten sposób Kościół ukazuje Chrystusa, od Wcielenia i Narodzenia, przez Mękę, Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Świętego, aż po oczekiwanie Jego powtórnego przyjścia. 24. Co jest centrum roku liturgicznego? Centrum roku liturgicznego stanowi Wielkanoc. 25. Czym jest niedziela? Niedziela jest: dniem Pańskim; dniem sprawowania Eucharystii; dniem odpoczynku i powstrzymania się od pracy. 26. Co to jest sakrament? Sakrament jest to znak ustanowiony przez Chrystusa i przekazywany przez Kościół, przez który Bóg wchodzi we wspólnotę z człowiekiem, uzdalniając go do wypełnienia jego powołania. 27. Jak dzielą się sakramenty? Sakramenty dzielą się na: sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia; sakramenty uzdrowienia: pokuta i namaszczenie chorych; sakramenty wspólnoty i posłannictwa wiernych: sakrament święceń i małżeństwo. 28. Co to jest chrzest? To sakrament, który: gładzi grzech pierworodny; daje uczestnictwo w życiu Trójcy Świętej; włącza w Kościół Chrystusowy; otwiera drogę do wszystkich innych sakramentów. 29. Kto może chrzcić? Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup, kapłan lub diakon. W razie konieczności może ochrzcić każdy. 30. Jak dokonuje się chrzest? Chrzest dokonuje się przez zanurzenie chrzczonego w wodzie lub polanie wodą jego głowy i wypowiedzenie formuły: N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 31. Czym jest bierzmowanie? Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina do mężnego wyznawania wiary i życia według niej; silniejszego zjednoczenia z Kościołem oraz pełnego uczestnictwa w jego misji. 32. Kto udziela sakramentu bierzmowania? Bierzmowania udziela biskup. Może on z ważnych przy- czyn pozwolić kapłanom na udzielanie tego sakramentu. 33. Jak jest udzielane bierzmowanie? Biskup namaszcza czoło bierzmowanego krzyżmem, wkłada dłoń na jego głowę i wypowiada słowa: -- N, przyjmij znamię daru Ducha Świętego. 34. Kto może otrzymać sakrament bierzmowania? Może go otrzymać, raz w życiu, ochrzczony, będący w stanie łaski i gotowy do przyjęcia roli świadka Chrystusa w Kościele i świecie. 35. Co to jest Krzyżmo święte? Jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez biskupa w katedrze.

6 36. Co to jest Najświętszy Sakrament? Najświętszy Sakrament, czyli Eucharystia, jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. 37. Po co Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię? Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię, aby utrwalić w niej Ofiarę Krzyża i tak pozostawić Kościołowi pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania. 38. Kiedy i jak Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię? Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię w Wielki Czwartek, podczas Ostatniej Wieczerzy, w wieczerniku. Wziął wtedy chleb, połamał go i podał Apostołom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: to jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane. Następnie wziął kielich z winem, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: to jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego Przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę". 39. Jak się nazywa Najświętszy Sakrament, jako ofiara? Najświętszy Sakrament, jako ofiara nazywa się Mszą Świętą. 40. Co to jest Msza Święta? Msza Święta jest to ofiara, sprawowana przez kapłana, w której Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina składa siebie Ojcu dla naszego zbawienia. Część III 1. Jakie są zasadnicze części Mszy Świętej? Msza Święta składa się z dwóch części: liturgii słowa, która obejmuje głoszenie i słuchanie słowa Bożego; liturgii eucharystycznej, która obejmuje przygotowanie darów chleba i wina, modlitwę eucharystyczną i komunię 2. Jaki podstawowy warunek winien spełnić ten, kto chce przyjąć Komunię Świętą? Kto chce przystąpić do Komunii Świętej, powinien znajdować się w stanie łaski, to jest bez świadomości grzechu śmiertelnego. Jeśli ktoś ma świadomość, że popełnił taki grzech, powinien przed przyjęciem Komunii przystąpić do sakramentu pojednania. 3. Co to jest sakrament pokuty i pojednania? Sakrament pokuty i pojednania, został ustanowiony w celu nawrócenia i pojednania z Bogiem ochrzczonych, którzy oddalili się od Boga przez grzech. 4. Kiedy Jezus Chrystus ustanowił sakrament pokuty i pojednania? Jezus Chrystus ustanowił sakrament pokuty i pojednania, w wieczór Niedzieli Zmartwychwstania, gdy ukazał się Apostołom i powiedział do nich; Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im od- puszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane". 5. Jakie są warunki sakramentu pokuty? Rachunek sumienia, czyli staranne zastanowienie się nad swoim postępowaniem wobec Boga, bliźnich i samego siebie; Żal za grzechy; Mocne postanowienie poprawy; Spo- wiedź szczera, czyli wyznanie wszystkich grzechów wobec kapłana; Zadośćuczynienie, czyli naprawienie szkód wyrządzonych przez grzech. 6. Jakie grzechy należy wyznać w sakramencie pokuty i pojednania? Należy wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, które nie zostały jeszcze wyznane, a których jesteśmy świadomi. Kościół zaleca także wyznawanie grzechów powszednich, ponieważ pomaga to poddawać się leczącej mocy Chrystusa, kształtować charakter, walczyć ze złymi skłonnościami i czynić postępy w życiu duchowym. 7. Przez jakie czyny chrześcijanin może wyrażać ducha pokuty i zadośćuczynić za grzechy? Modlitwa; jałmużna; uczynki pobożności i miłości; umartwienie przez wierniejsze

7 pełnienie obowiązków; wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych; post; powstrzymywanie się od zabaw w okresie i dniach pokuty. 8. Czym jest sakrament namaszczenia chorych? Jest to sakrament przeznaczony do umocnienia łaską Chrystusa osób dotkniętych chorobą. 9. Kto może otrzymać sakrament namaszczenia chorych? Mogą go otrzymywać wierni, którym zagraża śmierć z powodu choroby lub starości, a także wszyscy wierni w ciężkiej chorobie, trwale chorzy, przed operacjami, w sytuacji zagrożenia życia. Ten sam wierny może przy- jąć go powtórnie, gdy ponownie choruje lub gdy jego choroba pogłębia się. 10. Kto i jak sposób udziela sakramentu namaszczenia chorych? Kapłan namaszczając czoło i ręce chorego oraz odpowiednią modlitwę. 11. Co to jest sakrament święceń? Jest to sakrament, dzięki któremu uobecnia się jedyne kapłaństwo Chrystusa, a władza i posłanie, powierzone przez Niego Apostołom, są spełniane w Kościele aż do końca czasów. 12. Jakie są rodzaje święceń? Diakonatu, prezbiteratu, biskupie. 13. Czym jest sakrament małżeństwa? Sakrament małżeństwa jest nierozerwalnym przymierzem miłości, poprzez które kobieta i mężczyzna tworzą wspólnotę życia i miłości, będącą znakiem miłości Chrystusa do Kościoła. 14. Jakie są według nauki Kościoła katolickiego cechy małżeństwa, których nie wolno wykluczać? Jedność (jeden mężczyzna i jedna kobieta), nierozerwalność (aż do śmierci) i otwarcie na zrodzenie potomstwa. 15. Kto jest szafarzem sakramentu małżeństwa? Szafarzami tego sakramentu są sami narzeczeni, którzy zawierają małżeństwo wobec kapłana i świadków. 16. Co to jest sumienie? Sumienie jest to głos wewnętrzny, nakazujący pełnić dobro, a unikać zła. 17. Co to jest cnota? Cnota jest to trwałe nastawienie umysłu i woli na czynienie dobra. 18. Jak dzielą się cnoty? Cnoty dzielą się na cnoty ludzkie i Boskie. 19. Co to są cnoty ludzkie? Cnoty ludzkie są trwałymi przymiotami umysłu i woli, wpływające na nasze czyny, porządkujące uczucia i kierujące postępowaniem zgodnie z rozumem i wiarą. 20. Jakie są główne cnoty ludzkie? Są to cnoty, nazywane głównymi. 21. Co to są cnoty Boskie (teologalne)? Są to cnoty, które odnoszą się wprost do Boga, usposabiając do życia w jedności z Trójcą Świętą. 22. Co to są dary Ducha Świętego? Dary Ducha Świętego uzdalniają one człowieka do pełnienia woli Bożej i świadczenia o wierze. 23. Czym jest łaska? Łaska jest darem Boga, uzdalniającym nas do uczestnictwa w Jego życiu. 24. Co to jest łaska uświęcająca? Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi.

8 25. Co powoduje grzech? Grzech sprzeciwia się miłości Boga, niszczy godność dziecka Bożego w człowieku, godzi w Kościół i ludzką solidarność. 26. Co ta jest grzech śmiertelny? Grzech śmiertelny jest zerwaniem przymierza z Bogiem przez świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego. 27. Co to jest grzech powszedni? Grzech powszedni jest to przekroczenie przykazań w małej rzeczy lub w rzeczy poważnej, ale nie w pełni świadomie czy też dobrowolnie. 28. Dlaczego niektóre grzechy są nazywane głównymi? Ponieważ są źródłem innych grzechów i wad. 29. Co to jest Dekalog? Dekalog, czyli dziesięć słów, przykazań Bożych, zawiera pod- stawowe obowiązki człowieka wobec Boga i bliźniego. 30. Jak dzieli się Dekalog? Dekalog dzieli się na dwie części: pierwsze trzy przykazania dotyczą Boga; siedem następnych naszych bliźnich. 31. Czego zabrania Bóg, gdy nakazuje: Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną? Zakazuje: politeizmu (wielobóstwa) i bałwochwalstwa, tj. oddawania czci temu, co nie jest Bogiem, a więc stworzeniu, władzy, wartościom materialnym; zabobonu, czyli wróżbiarstwa, magii, czarów i spirytyzmu; świętokradztwa, znieważania osób lub rzeczy świętych, przede wszystkim Eucharystii; ateizmu, odrzucania istnienia Boga; agnostycyzmu, według którego o Bogu nic nie wiadomo. 32. Co nakazuje przykazanie: Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno? Drugie przykazanie Boże nakazuje szacunek dla imienia Bożego. Święte imię Boże otaczamy szacunkiem, gdy używamy go po to, by je błogosławić i uwielbiać. Zakazane jest natomiast: posługiwanie się nim w celu popełnienia zła; bluźnierstwo, czyli wypowiadanie przeciw Bogu słów nienawiści i mówienie źle o Nim; niewierność wobec przyrzeczeń dawanych w imię Boga. 33. Co oznacza: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił? Chrześcijanin powinien pamiętać, by: świętować niedzielę oraz święta nakazane przez uczestnictwo w Eucharystii; przeżywać radość i miłość braterską w dniu Pańskim; odpoczynek duchowy i fizyczny. 34. Co nakazuje przykazanie: Czcij ojca swego i matkę swoją? Nakazuje czcić i szanować rodziców oraz tych wszystkich, którym Bóg - dla naszego dobra - udzielił swojej władzy. 35. Jakie są obowiązki dzieci wobec rodziców? Miłość, szacunek, wdzięczność i posłuszeństwo, a także pomoc moralna i materialna na starość, w chorobie i innych trudnych sytuacjach. 36. Jakie są obowiązki rodziców wobec dzieci? Kochać i szanować swoje dzieci, jako osoby ludzkie i dzieci Boże. Odpowiedzialnie je wychować i przekazać im wiarę przez dobry przykład, katechezę rodzinną oraz uczestnictwo w życiu Kościoła. 37. Co nakazuje przykazanie: Nie zabijaj? Szacunek dla życia ludzkiego, które ze swej natury jest święte, bowiem każde jest darem Boga. 38. Czego zakazuje piąte przykazanie? Zabójstwa i pomocy z nim; przerywania ciąży i współ- działanie w tym; eutanazji, uśmiercania osób upośledzonych, chorych lub umierających; samobójstwa i pomocy w nim.

9 39. Jakie są nasze obowiązki wobec ciała? Troszczyć się o zdrowie fizyczne; nie używać narkotyków, nie nadużywać alkoholu, tytoniu, leków czy żywności. 40. Co oznacza: Nie cudzołóż? Należy żyć w czystości, panować nad sobą swoimi po- pędami, kontrolować skłonności ciała, mając świadomość, że nie zawsze prowadzą nas one ku dobru. Część IV 1. Czego domaga się szóste przykazanie? Zachowania poczucia wstydu; unikania pożądliwości w myślach i pragnieniach; ulegania erotyzmowi i próżnej ciekawości. 2. Jakie są główne wykroczenia przeciw czystości? Gwałt, homoseksualizm, prostytucja, cudzołóstwo, współżycie przedmałżeńskie, pornografia i masturbacja. 3. Co oznacza: Nie kradnij? Szanować dobra innych, okazywać sprawiedliwość, miłość i solidarność. Należy zwracać rzeczy bezprawnie nabyte; naprawiać popełnione niesprawiedliwości; przestrzegać zawartych umów. 4. Czego zakazuje siódme przykazanie? Nie wolno kraść, przywłaszczać sobie dóbr innych ludzi wbrew ich woli. 5. Co znaczy: Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu? Należy szanować prawdę; zachowywać tajemnice powierzone w sekrecie; nie szkodzić plotkami, kłamstwem, obmowami i powtarzaniem niepotwierdzonych informacji o innych ludziach. Nie wolno kłamać pod przysięgą, ani przekazywać fałszywych informacji i wprowadzać w błąd w interesach, np. w reklamie. 6. Jakie są wykroczenia przeciw dziewiątemu przykazaniu? Cudzołóstwo; rozwód. 7. Czego zabrania dziesiąte przykazanie? Zabrania chciwości, czyli nieumiarkowanego pożądania dóbr innych, i zazdrości, czyli smutku doznawanego z powodu dobra, szczęścia innych osób. 8. Co znaczy: W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych? Należy świętować niedzielę święta nakazane przez uczestnictwo w Eucharystii i powstrzymywanie się od wykonywania prac lub zajęć niekoniecznych. 9. Jakie czynności są dozwolone w niedzielę i inne święta nakazane? Dozwolone są tylko czynności konieczne, czyli związane z wypełnieniem obowiązków rodzinnych, lub inne prace o dużej użyteczności społecznej. 10. Jakie święta nakazane obowiązują w Polsce? Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 XII), Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 I), Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 I), Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 VIII) i Uroczystość Wszystkich Świętych (1 XI). 11. Co znaczy: Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty? Uznawać w swoim życiu wartość sakramentu pokuty i pojednania. 12. Co znaczy: Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętg? Trzecie przykazanie określa minimum w przyjmowaniu Komunii Świętej i ukazuje jej związek z Paschą Jezusa Chrystusa. 13. Co znaczy: Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach?

10 Czwarte przykazanie kościelne zobowiązuje wiernych do zachowania ducha pokuty i zawierzenia miłosierdziu Bożemu. 14. Kogo i kiedy dotyczy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych? Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje we wszystkie piątki roku i w środę popielcową osoby, które ukończyły 14 rok życia. Zaleca się ją także w Wigilię Bożego Narodzenia. 15. Kogo i kiedy obowiązuje post? Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich katolików między 18. a, 60. rokiem życia. Dyspensowani są chorzy i osoby w podróży. 16. Co to jest czas pokuty? Wielki Post i wszystkie piątki w ciągu roku. Katolicy powinni wtedy w sposób szczególny praktykować czyny pokutne, co wyraża się m.in. w powstrzymywaniu się od zabaw. 17. Czego dotyczy przykazanie: Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła? Wierni mają obowiązek, każdy według swoich możliwości, dbać o materialne potrzeby Kościoła. 18. Czym jest modlitwa? Modlitwa jest rozmową z Bogiem. 19. Jakie są najważniejsze formy modlitwy chrześcijańskiej? Są to: błogosławieństwo, adoracja, modlitwa prośby, modlitwa wstawiennicza, modlitwa dziękczynienia i uwielbienia. Eucharystia zawiera i wyraża wszystkie formy modlitwy. 20. Czym jest błogosławieństwo? Błogosławieństwo jest odpowiedzią człowieka na dary Boże. 21. Co to są sakramentalia? Są to znaki święte ustanowione przez Kościół na podobieństwo sakramentów, by przynosiły wiernym skutki duchowe, dzięki mocy modlitwy Kościoła. Sakramentalia przygotowują ludzi na przyjęcie głównego skutku sakramentu, uświęcają różne okoliczności życia. 22. Co to jest adoracja? Adoracja jest pełnym czci milczeniem przed Bogiem. 23. Co wyrażamy przez modlitwę prośby? Przez modlitwę prośby wyrażamy świadomość, że: nie decydujemy ó naszym początku; nie jesteśmy panami naszego losu; nie stanowimy sami dla siebie celu, lecz naszym przeznaczeniem i celem jest Bóg. 24. Kiedy składamy dziękczynienie Bogu? Każde wydarzenie i każda potrzeba są dla chrześcijanina okazją do dziękczynienia Bogu. Kościół składa dziękczynienie nieustannie, zwłaszcza sprawując Eucharystię. 25. Co to jest modlitwa uwielbienia? Uwielbienie jest formą modlitwy, w której człowiek wysławia Boga dla Niego samego, 26. Która z modlitw jest najdoskonalsza? Najdoskonalszą modlitwą jest Ojcze nasz, czyli Modlitwa Pańska, ponieważ nauczył nas jej sam Jezus Chrystus. 27. Co to jest Sobór Powszechny? Jest to zebranie biskupów z całego świata pod przewodnictwem papieża w celu omówienia najważniejszych spraw całego Kościoła. 28. Kiedy był ostatni Sobór Powszechny i jaki był jego cel? Ostatni Sobór Powszechny odbył się w latach , był to II Sobór Watykański, a 21 Sobór w historii Kościoła. Uczestniczyło w nim około 2500 biskupów, rozpoczął go papież Jan XXIII a zakończył Paweł VI. Celem była odnowa Kościoła.

11 29. Jakie były najważniejsze dokumenty ostatniego Soboru? Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym, Konstytucja o Objawieniu Bożym, Konstytucja o odnowie liturgii "oraz inne dokumenty dotyczące życia konsekrowanego, ekumenizmu. 30. Na czym polegała posoborowa odnowa Kościoła? Na dążeniu do zjednoczenia chrześcijan całego świata, powołaniu ludzi świeckich do czynnego apostolatu, odnowie liturgii bardziej zrozumiałej i używającej języków narodowych. 31. Co to jest Synod Diecezjalny? Jest to zebranie duchowieństwa i przedstawicieli świeckich katolików diecezji pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza w celu omówienia ważnych spraw diecezji. 32. Wymień papieży XX wieku. Leon XIII, św. Pius X, Benedykt XV, Pius XI, Pius XII, bł. Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł I, bł. Jan Paweł II. 33. W czym przejawia się nauczanie papieży? W głoszeniu Ewangelii, wydawaniu dokumentów, spotkaniach z wiernymi. 34. Co to jest encyklika? Jest to obszerny list papieża skierowany do wszystkich wiernych świata katolickiego oraz ludzi dobrej woli. 35. Jakie znasz encykliki bł. Jana Pawła II? Odkupiciel człowieka, Blask prawdy, Matka Odkupiciela, Misja Odkupiciela, Apostołowie Słowian, Bóg bogaty w miłosierdzie, Ewangelia życia, Aby byli jedno, Wiara i rozum. 36. Jakie znasz encykliki Benedykta XVI? Bóg jest miłością, Miłość w prawdzie, W nadziei jesteśmy zbawieni. 37. Podaj datę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską. Biskup Krakowski, kardynał Karol Wojtyła został wybrany dnia 16 października 1976 r. Obrał imię Jana Pawła II. 38. Podaj hasła papieskich pielgrzymek do Polski bł. Jana Pawła II I. ( ) Gaude Mater Polonia (Raduj się) Matko Moja. II. ( ) Polsko, Ojczyzno moja. III. ( ) Do końca ich umiłował. IV. ( ) Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. V. ( ) VI. ( ) Chrystus wczoraj, dziś i na wieki. VII. ( ) Bóg jest miłością. VIII. ( ) Bóg bogaty w miłosierdzie. 39. Podaj hasło i datę pielgrzymki do Polski Benedykta XVI następcy Jana Pawła II. ( ) Trwajcie mocni w wierze. 40. Podaj datę śmierci bł. Jana Pawła II. Ojciec Święty zmarł 2 kwietnia 2005 r. w Watykanie. 41. Podaj datę beatyfikacji Jana Pawła II. Beatyfikacja miała miejsce 1 maja 2011 r. w Watykanie.

Materiał na egzamin dla osób z liczbą poniżej 200 pkt

Materiał na egzamin dla osób z liczbą poniżej 200 pkt Materiał na egzamin dla osób z liczbą poniżej 200 pkt Część I Modlitwa (Zadane zostanie 5 pytań, aby zaliczyć należy udzielić poprawnej odpowiedzi na conajmniej 4 pytania). Dzienniczek Kandydata do Bierzmowania,

Bardziej szczegółowo

SpiS treści. Osoba ludzka

SpiS treści. Osoba ludzka SpiS treści Sło wo Bi sku pa Płoc kie go... 5 Sło wo Prze wod ni czą ce go Ze spo łu Re dak cyj ne go... 7 Od re dak cji... 9 Osoba ludzka Godność osoby ludzkiej... 13 Powołanie do szczęścia... 16 Wolność

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

PIERWSZEGO, TRZECIEGO I CZWARTEGO PRZYKAZANIA KOŚCIELNEGO

PIERWSZEGO, TRZECIEGO I CZWARTEGO PRZYKAZANIA KOŚCIELNEGO PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH 1. 1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. 2. 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty. 3. 3.

Bardziej szczegółowo

O PANU BOGU O ANIOŁACH

O PANU BOGU O ANIOŁACH O PANU BOGU 1. Kto to jest Pan Bóg? Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. 2. Ile jest Osób Boskich? Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 3. Jak nazywamy

Bardziej szczegółowo

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła.

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. I. Sakramenty 1. Chrzest Co to jest Chrzest Święty? Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. Udzielamy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

PYTANIA NA EGZAMIN DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA PYTANIA NA EGZAMIN DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA TRÓJCA ŚWIĘTA 1. Skąd wiemy o istnieniu Boga? Wiemy z Objawienia Bożego, które jest zawarte w Piśmie św. i Tradycji, oraz z obserwacji świata

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Religia klasa III. I Modlimy się

Religia klasa III. I Modlimy się Religia klasa III I Modlimy się 1. Nowy rok szkolny czasem pogłębienia przyjaźni z Jezusem wie, że każda katecheza jest spotkaniem z Jezusem wyjaśnia i uzasadnia, co pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem 2.

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO BIERZMOWANIA 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO BIERZMOWANIA 2012 1. Ustanowienie sakramentu bierzmowania. Sakrament bierzmowania został ustanowiony przez Pana Jezusa wtedy, gdy posłał w dniu pięćdziesiątnicy ducha Świętego na apostołów i tych, którzy byli zgromadzeni

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej

K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej W całym nauczaniu wczesnoszkolnym, a więc także w klasie drugiej traktujemy ocenę jako środek wspierania ucznia, wzmacniania pozytywnej

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi :

Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : 1.Umocnić wiarę: I. Uzasadnia, że człowiek jest dzieckiem Boga. Wylicza

Bardziej szczegółowo

O PANU BOGU O ANIOŁACH

O PANU BOGU O ANIOŁACH O PANU BOGU 1. Kto to jest Pan Bóg? - Pan Bóg jest to Duch najdoskonalszy, Stworzyciel nieba i ziemi, i Ojciec nasz najlepszy. 2. Dlaczego Pana Boga nazywamy Duchem? - Pana Boga nazywamy Duchem, bo nie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO EGZAMINU PRZED BIERZMOWANIEM

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO EGZAMINU PRZED BIERZMOWANIEM Sakramenty Święte 1. Chrzest 2. Bierzmowanie 3. Eucharystia 4. Pokuta 5. Namaszczenie chorych 6. Kapłaństwo 7. Małżeństwo Dary Ducha Świętego 1. Mądrości 2. Rozumu 3. Rady 4. Męstwa 5. Umiejętności 6.

Bardziej szczegółowo

Klasa 2 Gimnazjum - pytania

Klasa 2 Gimnazjum - pytania Klasa 2 Gimnazjum - pytania Dział I Świat, który powierzył mi Bóg 1 Piękno i trud młodości -Wymień zagrożenia związane z okresem młodości. Co znaczy Chrystusowe wezwanie chodź za Mną"? Jak dobrze przeżyć

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola 1. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść

Bardziej szczegółowo

Rok liturgiczny (kościelny)

Rok liturgiczny (kościelny) Rok liturgiczny (kościelny) Adwent Okres Narodzenia Pańskiego Okres zwykły cz. I Wielki Post Triduum Paschalne Okres Wielkanocny Okres zwykły cz. II Przeczytajcie fragment Składu apostolskiego. Jakie fakty

Bardziej szczegółowo

Bierzmowani - ZMIANY! W środę 7 kwietnia w naszej parafii w Jeleńcu o godz. 15.00 Ks. Bp. Zbigniew Kiernikowski udzieli sakramentu bierzmowania.

Bierzmowani - ZMIANY! W środę 7 kwietnia w naszej parafii w Jeleńcu o godz. 15.00 Ks. Bp. Zbigniew Kiernikowski udzieli sakramentu bierzmowania. Bierzmowani - ZMIANY! W środę 7 kwietnia w naszej parafii w Jeleńcu o godz. 15.00 Ks. Bp. Zbigniew Kiernikowski udzieli sakramentu bierzmowania. Wszyscy, którzy zdadzą egzamin gromadzą się w Niedzielę

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

TEZY DO EGZAMINU 2016 R. umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem;

TEZY DO EGZAMINU 2016 R. umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem; 1. Ustanowienie sakramentu bierzmowania. TEZY DO EGZAMINU 2016 R. Sakrament bierzmowania został ustanowiony przez Pana Jezusa wtedy, gdy posłał w dniu pięćdziesiątnicy Ducha Świętego na Apostołów i tych,

Bardziej szczegółowo

KATECHIZM DO ZALICZENIA - CZ. 1 termin:...

KATECHIZM DO ZALICZENIA - CZ. 1 termin:... KATECHIZM DO ZALICZENIA - CZ. 1 termin:... I. GŁÓWNE PRAWDY WIARY 1. Jest jeden Bóg. 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn

Bardziej szczegółowo

Ewangelia - Dobra Nowina - bo obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego i sens życia.

Ewangelia - Dobra Nowina - bo obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego i sens życia. 1. Kto to jest Bóg? Bóg jest to duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. Posiada wszystkie doskonałości. Jest duchem, to znaczy jest niewidzialny, nieśmiertelny, nie ma ciała, a ma rozum

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH II Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH II Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH II Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -32-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -31-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODSTAWOWEJ WIEDZY DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

WYKAZ PODSTAWOWEJ WIEDZY DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 1. Co to jest religia? WYKAZ PODSTAWOWEJ WIEDZY DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA Religia jest to łączność z Panem Bogiem. 2. Jaka jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną

Bardziej szczegółowo

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO"

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat RYTUAŁU RODZINNEGO Rytuał domowy RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO" Ocena: Nie ma jeszcze oceny Cena 67,00 zł 67,00 zł Kwota rabatu: Zadaj pytanie o

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Przemienieni przez Boga dla 6 klasy szkoły podstawowej zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-2-01/10

Rozkład materiału do podręcznika Przemienieni przez Boga dla 6 klasy szkoły podstawowej zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-2-01/10 Rozkład materiału do podręcznika Przemienieni przez Boga dla 6 klasy szkoły podstawowej zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-2-01/10 Grupa tematyczna Tytuł jednostki Treści Wymagania uczeń potrafi

Bardziej szczegółowo

Parafia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowie Górniczej MAŁY KATECHIZM

Parafia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowie Górniczej MAŁY KATECHIZM MAŁY KATECHIZM Przykazanie miłości Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Dziesięć

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

Dobro, prawda kontra oszustwo Brak miłości owocuje pustką Takie są czasy, że zło się wciąż ciska Metoda zarybista to powiedzieć grzechom:

Dobro, prawda kontra oszustwo Brak miłości owocuje pustką Takie są czasy, że zło się wciąż ciska Metoda zarybista to powiedzieć grzechom: Zapoznajcie się z fragmentem piosenki ks. Jakuba Bartczaka pt. Lekarstwo na zło i odpowiedzcie na pytania: Co jest konsekwencją braku miłości? Co jest lekarstwem na zło? Przez co Duch Święty dodaje siły

Bardziej szczegółowo

Modlitwy, które powinniśmy znać przystępując do Pierwszej Komunii Świętej

Modlitwy, które powinniśmy znać przystępując do Pierwszej Komunii Świętej Modlitwy, które powinniśmy znać przystępując do Pierwszej Komunii Świętej Główne prawdy wiary: 1.Jest jeden Bóg. 2.Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. 3.Są trzy Osoby

Bardziej szczegółowo

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami.

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami. PYTANIA DLA OSóB PRZYGOTOWUJ¹CYCH SIê DO PRZYJêCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII ŒW. RODZINY W S³UPSKU 1.Co to jest religia? Religia jest to ³¹cznoœæ cz³owieka z Panem Bogiem. 2.Co to jest Pismo œwiête?

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania z religii w zakresie 1 klasy technikum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych W Kościele z serii Drogi świadków Chrystusa podręcznik nr AZ-41-01/10-KR-1/12 do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Duch Święty we wspólnocie Kościoła II. Tajemnica Kościoła

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 Celujący: ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża św. samodzielnie odtworzy z pamięci modlitwę Aniele Boży, Zdrowaś

Bardziej szczegółowo

Tezy do egzaminu z wiadomości religijnych przed Sakramentem Bierzmowania.

Tezy do egzaminu z wiadomości religijnych przed Sakramentem Bierzmowania. Tezy do egzaminu z wiadomości religijnych przed Sakramentem Bierzmowania. ŁASKA BOŻA 1) Co to jest łaska Boża? - Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia. 2) Kto

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Jezus działa i zbawia dla klasy 2 gimnazjum zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-3-01/10

Rozkład materiału do podręcznika Jezus działa i zbawia dla klasy 2 gimnazjum zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-3-01/10 Rozkład materiału do podręcznika Jezus działa i zbawia dla klasy 2 gimnazjum zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-3-01/10 Grupa tematyczna Tytuł jednostki Treści Wymagania uczeń potrafi Nabywane

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej. do programu nr AZ-2-01/10. i podręcznika nr RA-23-01/10-RA-2/14

KRYTERIA OCENIANIA. z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej. do programu nr AZ-2-01/10. i podręcznika nr RA-23-01/10-RA-2/14 KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej do programu nr AZ-2-01/10 i podręcznika nr RA-23-01/10-RA-2/14 Wierzę w Kościół pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY lo Bóg mówi do nas 1. Posiada wiedzę 1. Wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

Plan Wynikowy. Przedmiot : Religia Klasa II Szkoły Podstawowej Program : AZ 1-01 / 1

Plan Wynikowy. Przedmiot : Religia Klasa II Szkoły Podstawowej Program : AZ 1-01 / 1 Plan Wynikowy Przedmiot : Religia Klasa II Szkoły Podstawowej Program : AZ 1-01 / 1 Podręcznik ucznia zgodny z programem nauczania: Czekamy na Ciebie, Panie Jezu, Centrum Katechetyczne Archidiecezji Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Nowe przykazanie Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem.

Nowe przykazanie Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem. KATECHIZM Nowe przykazanie Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem. Dwa przykazania miłości 1.Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i ze

Bardziej szczegółowo

PYTANIA Z KATECHIZMU EGZAMIN

PYTANIA Z KATECHIZMU EGZAMIN 1 PYTANIA Z KATECHIZMU EGZAMIN 1. Kto to jest Bóg? Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. Posiada wszystkie doskonałości. Jest duchem, to znaczy jest niewidzialny, nieśmiertelny,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH 1. KALENDARZ OKRESÓW LITURGICZNYCH W KOŚCIELE KATOLICKIM 2012-2111 2. KALENDARZ DIECEZJI POLSKICH - 2013-02-28 3. WPROWADZENIA TEOLOGICZNO PASTORALNE DO KSIĄG LITURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej Kryteria w zakresie oceny niedostatecznej Uczeń : - nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą, - odmawia

Bardziej szczegółowo

Obrzęd Chrztu Świętego

Obrzęd Chrztu Świętego Obrzęd Chrztu Świętego Ważną sprawą jest to, żeby rodzice i chrzestni uczestniczyli świadomie i czynnie w obrzędach chrztu św. na które składają się: obrzęd przyjęcia dziecka, liturgia Słowa Bożego, liturgia

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

Radom, 12 grudnia 2013

Radom, 12 grudnia 2013 Radom, 12 grudnia 2013 Sens przykazań kościelnych 2041 Przykazania kościelne odnoszą się do życia moralnego, które jest związane z życiem liturgicznym i czerpie z niego moc. Obowiązujący charakter tych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Kościół

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada religijne wykraczające poza program nauczania i potrafi je zaprezentować, jest bardzo aktywny na lekcji, chętnie włącza się

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Przykazanie miłości, Aniele Boży, Wieczny odpoczynek, Akt nadziei, Akt żalu, Akt wiary, Akt miłości. Formułuje modlitwę, w której

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia KLASA I ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: odróżnia modlitwę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie III zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. Przyjmujemy Pana Jezusa. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

W naszej parafii Chrztu świętego w sposób uroczysty udzielamy w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 9.30.

W naszej parafii Chrztu świętego w sposób uroczysty udzielamy w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 9.30. Chrzest Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Skutek chrztu lub łaski

Bardziej szczegółowo

Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi :

Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2014 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : 1.Umocnić wiarę: I. Uzasadnia, że człowiek jest dzieckiem Boga. Wylicza

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

Klasa 2 Gimnazjum - pytania

Klasa 2 Gimnazjum - pytania Klasa 2 Gimnazjum pytania Dział I Człowiek na drogach Boga 1. Katecheza w szkole przywilejem i obowiązkiem Co jest celem katechezy 2 Moje życie moim szczęściem 3 Gdzie szukać wspólnoty? Dział II Jezus

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie 1 klasy liceum i technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania. w zakresie 1 klasy liceum i technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie 1 klasy liceum i technikum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych W Kościele z serii Drogi świadków Chrystusa podręcznik nr AZ-41-01/10-KR-1/12 do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA RELIGII

SYSTEM OCENIANIA RELIGII Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA RELIGII W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH UMIŁOWANI W JEZUSIE CHRYSTUSIE red. ks. J. SZPET, D. JACKOWIAK KSIĘGARNIA

Bardziej szczegółowo

świętością życia dawać dowód żywej wiary. W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej

świętością życia dawać dowód żywej wiary. W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej Wielki Tydzień Ostatnie dni Wielkiego Postu od Niedzieli Palmowej do wieczora Wielkiego Czwartku, a następnie Triduum Paschalne to Wielki Tydzień. Najstarsze świadectwa o liturgii Wielkiego Tygodnia pochodzą

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

Wyznanie wiary. 5. Gdzie zawarte jest Objawienie Boże? Objawienie Boże zawarte jest w Piśmie Świętym i Tradycji, które stanowią jeden depozyt wiary.

Wyznanie wiary. 5. Gdzie zawarte jest Objawienie Boże? Objawienie Boże zawarte jest w Piśmie Świętym i Tradycji, które stanowią jeden depozyt wiary. 1 K a t e c h i z m b i e r z m o w a n y c h Wyznanie wiary 1. Czym jest wiara? Wiara jest przylgnięciem osobistym całego człowieka (rozumu i woli) do Boga, który się objawia poprzez czyny i słowa. Ma

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6 Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6 I. MODLITWY:,,Wierzę w Kościół Program AZ-2-01/10 Podręcznik AZ-23-01/10-PO-2/13 I. Znajomość modlitw: -Wyznanie wiary,,wierzę w Boga, - Dekalog,

Bardziej szczegółowo

Religia, kl. 2 G, NaCoBeZu

Religia, kl. 2 G, NaCoBeZu Religia, kl. 2 G, NaCoBeZu 1. Katecheza w szkole moim wyborem. - Potrafię wymienić zasady oceniania i zachowania obowiązujące na lekcji. 2. Moje życie moim szczęściem - Potrafię podać definicję szczęścia

Bardziej szczegółowo

Pytania z katechezy do klasy 6

Pytania z katechezy do klasy 6 Pytania z katechezy do klasy 6 Dział 1: Tajemnica Kościoła Chrystusowego 1. Jestem w Kościele na wakacjach i w szkole.na czym Chrystus miał budować Kościół?.Komu Chrystus dał klucze Królestwa Niebieskiego.Jakie

Bardziej szczegółowo

Katechizm Kościoła Katolickiego Wyciąg z Katechizmu

Katechizm Kościoła Katolickiego Wyciąg z Katechizmu Katechizm Kościoła Katolickiego Wyciąg z Katechizmu 30 marca: Artykuł czwarty Sakrament Pokuty i Pojednania 1485 Wieczorem w dniu Paschy Pan Jezus ukazał się swoim Apostołom i rzekł do nich: Weźmijcie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH KLASA IV

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH KLASA IV ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH KLASA IV DZIAŁ 1: POSZUKIWANIE PRAWDZIWEGO SZCZĘŚCIA - odkrywanie zbawczego planu Boga - Boży plan zbawienia człowieka, - Życie we wspólnocie z Panem Jezusem. - Pan Jezus najlepszym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z RELIGII

KRYTERIA OCEN Z RELIGII KRYTERIA OCEN Z RELIGII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada religijne wykraczające poza program nauczania i potrafi je zaprezentować, jest bardzo aktywny na lekcji, chętnie włącza się w dyskusje

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO BIERZMOWANIA

PYTANIA DO BIERZMOWANIA 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność z Panem Bogiem. PYTANIA DO BIERZMOWANIA 2. Jaka jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną przez Boga. 3. Co to jest Pismo Święte?

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE WEJŚCIE OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE Kapłan podchodzi do ołtarza i całuje go na znak czci. Następnie może okadzić ołtarz, obchodząc go dookoła. Potem kapłan udaje się na miejsce przewodniczenia.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie II SP,

Kryteria oceniania w klasie II SP, Kryteria oceniania w klasie II SP, podręcznik Kochamy Pana Jezusa, program: W drodze do Wieczernika, numer programu: A Z - 1-0 1 / 10 Tytuł działu Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający I. Słuchamy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM Numer programu : AZ-4-01/10 Tytuł programu: Świadek Chrystusa Numer podręcznika AZ-41-01/10-Wa-1/12 Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego

Bardziej szczegółowo

1. W czy zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił? To wszystko, co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie Świętym i Tradycji.

1. W czy zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił? To wszystko, co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie Świętym i Tradycji. Pytania i odpowiedzi (do bierzmowania) O OBJAWIENIU BOŻYM 1. W czy zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił? To wszystko, co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie Świętym i Tradycji. 2. Co to jest Pismo

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił?

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dwie rzeczywistości Dobro i zło Inicjatywa królestwa światłości Inicjatywa królestwa światłości Chrześcijanin Zaplecze Zadanie Zaplecze w Bogu Ef. 1, 3-14 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATKI SĄ JUŻ W SZKOLE

SZEŚCIOLATKI SĄ JUŻ W SZKOLE SZEŚCIOLATKI SĄ JUŻ W SZKOLE W roku 2012 dzieci sześcioletnie w całej Polsce staną się uczniami klas pierwszych. Będzie to wyzwanie dla nauczycieli uczących do tej pory dzieci siedmioletnie, gdyż muszą

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A.D. 2015 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na lekcje religii na poszczególne oceny do programu nauczania AZ-1-01/10 dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w 2014/2015 r.

Wymagania edukacyjne na lekcje religii na poszczególne oceny do programu nauczania AZ-1-01/10 dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w 2014/2015 r. Wymagania edukacyjne na lekcje religii na poszczególne oceny do programu nauczania AZ-1-01/10 dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w 2014/2015 r. Nauczyciel prowadzący: Jadwiga Staśko Na ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

Katechizm dla dzieci I Komunijnych

Katechizm dla dzieci I Komunijnych Katechizm dla dzieci I Komunijnych Akty: wiary, nadziei, miłości i Ŝalu Akt wiary Wierzę w Ciebie, BoŜe Ŝywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy; Wierzę, coś objawił BoŜe, Twe słowo mylić się nie moŝe. Akt nadziei

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Kapłan może udzielić uroczystego błogosławieństwa na zakończenie Mszy, liturgii słowa, godziny kanonicznej albo na zakończenie obrzędów sakramentów. Diakon, albo, jeżeli go nie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa

Bardziej szczegółowo

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa.

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo Chrześcijaństwo jest jedną z głównych religii monoteistycznych wyznawanych na całym świecie. Jest to największa religia pod względem wyznawców, którzy stanowią 1/3 całej populacji. Najliczniej

Bardziej szczegółowo

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo