SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2012 r. Druk nr 175

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2012 r. Druk nr 175"

Transkrypt

1 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 1 sierpnia 2012 r. Druk nr 175 PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Donald TUSK Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument: Informacja o funkcjonowaniu Centrów i Klubów Integracji Społecznej dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Pracy i Polityki Społecznej do reprezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych. () Donald Tusk

2

3 INFORMACJA DLA SEJMU i SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (art.18c ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym) Warszawa, maj 2012 r.

4 Str. Wprowadzenie Zatrudnienie socjalne element koncepcji workfare atystyczna mapa zatrudnienia socjalnego 24 Centra i Kluby Integracji S 24 Statystyka us Zatrudnienie socjalne trzeci filar systemu wsparcia i pomocy 51 C 53 Krajowa i lokalne reprezentacje 55 znej 63 Dobrych Praktyk Centra i Kluby Integracji Pomocy Pierwsze Targi 86 Drugie Targi obza 2011 r. 88 Aneks nr 1 Rejestr

5 Wprowadzenie Znowelizowana w specjalnie przepis art. 18c ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143,. Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej s czeniem socjalnych. Informacja) wadzenia prac analitycznodanych o centrach i klubach integracji sp Informacji prawozda W kolejnych edycjach rych mowa w art.18b ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz ankiety konsultacyjnej. legislacyjnych. wagi i propozycje zmian 3

6 socjalnym, zaakceptowany przez ministra e Informacji, swym zakresem (czas trwania etapu etap prac opracowywania Informacji pro Informacji przygotowanie (czas trwania etapu maksymalnie ). jej SCHEMAT PROCESU MONITORINGU USTAWY O ZATRUDNIENIU SOCJALNYM Pierwsze prace Raport Do mies. 6 mies. 12 mies. 4 mies. Raport Do / / / /2015 Pierwsza edycja monitoringu Druga edycja Monitoringu Kolejna edycja monitoringu Pierwsz miejsce dopiero w okresie , tj. podczas II edycji monitoringu. opracowana uproszczona wersja Informacji. 4

7 Zatrudnienie socja workfare w polskiej polityce Koncepcja workfare i w rezultacie m,, jako podstawowe problemy nie tylko e o socjalne przez Wzorowymi krajami dla utwierdzenia Brytania i Szwecja. W tych krajach uznano, po pierwsze,. Przewaga koncepcji workfare nad, a po drugie, underclass welfare state 1 jego r, a prawie 2/5 ( niemal, co 10. dnim poziomie; poczuciu prawie 15% badanych 1 Kom r. 5

8 P ankietowani na pierwszym miejscu jest bezrobocie (79%) i kwalifikacji zawodowych (38%), utrudni kolejnych miejscach n wz stopa bezrobocia as, zainteresowanie nowymi sposobami i zawodowych 2 a, p Europejskiej Strategii Zatrudnienia (EuropeanEmploymentStrategy), (EuropeanSocialInclusionStrategy). Oba te dokumenty wskaz d, jak np.: alkoholizm czy narkomania jest utrudniony, alternatywne formy zatrudnienia, tj. zatrudnienia socjalnego. gospodarczego, w tym m.in. 3 : e w stosunku do 2 3 ], 6

9 kreowanie z perspektywy polityki zatrudnienia i rynku pracy, (tzw. jobmachine) nowych zawodowego, tzw. transferu na pierwszy rynek pracy; wzmacnianie i tworzenie e politycznych, z innymi aktami prawnymi, takimi jak: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomo ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. u publicznego i o wolontariacie oraz ustawa. [ ], przez co workfare rzmi 4 : Do wielokrotnym m.in. wynikiem 4 Przepis art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz z 7

10 (Dz. U. Nr 115, poz. 793) rwca 2007 r. 1. h do katalogu ustawy kwalifikacje przy poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. do ich wskazania we wniosku o nadanie statusu r z pracownikami centrum Centrum ie pro (np., socjologii, terapi ) oraz z reintegracji zawodowej (np. instruktorzy zawodu). 4. Terminy 8

11 planowanie korzystania z pomocy finansowej 5. Sprawozdania dla ministra 6. czenia wykonywane zwykle za wynagrodzeniem w zakresie, w jakim, postrzegana przez krajowego ustawodawc. ejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy dotacja pom ych interesie. Dokonana zmiana dostosowa Europejskiej prawo krajowe do przepis centra rekompensat, a tym 7. zobligowano kierownika centrum do podejmowania w przypadku uporczywego naruszania niej administracyjnego. 8. podniesienie eb rynku pracy oraz warunki motywacji do aktywnego uczestniczenia w realizacji indywidualnego planu zatrudnienia socjalnego. 9

12 9. Uczestnictwo w centrum a ubezpieczenie zdrowotne w niniejszej ustawie. 10. wprowadzono bezrobotnych, 11. Prawo do 4 dni wolnych 12. Zwolnienia lekarskie wprowadz lekarskiego. 13. Premia motywacyjna 14. Kontrakt socjalny w klub, Te, w kraju 10

13 Nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym 22 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 1020) Okres 2007, bowiem w przestrzeniach lokalnych 5. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych, likwid forma. Nowe przepisy ustawy o finansach publicznych nie przewid propozycji nowych form z przeznaczeniem i ych ych dotychczasowy dorobek przewidzianych do likwidacji jednostek zatrudnienia socjalnego. Tak zaprezentowana koncepcj socjalnych. 2009/2010 Pani Minister Jolanty Fedak, daniem 5 11

14 dalszego funkcjonowania gospodarstw pomocniczych w ograniczonym zakresie poprzez wprowadzenie do ustawy w przypadkach realizacji celu in. przedstawicieli o projekt drugiej Rzeczypos dnia 24 czerwca 2010 r. Najistotniejsze zmiany noweli to: 1. Nowa forma organizacyjna nowe przepisy prawne wybrane warianty organizacyjne: ( lub. 2. tworzenie 3. Prawa e realizacji rozumienia kilku gmin jednego powiatu dotychczasowych jednostek atus. z dnia powstanie nowych Gdyby pozostawiono propozycje z ustawy 4. Przekazanie utworzonego przez siebie podmiotu, wybranej organizacji p decyzji przekazania 12

15 Okres 2007 pracy. Nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 205, poz. 1211) nym ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), efek Najistotniejsze zmiany to: rawnych. 1. d, takich jak: partie 3 pkt 1 i 3 ustawy 2. absolwenta rocesie 13

16 rejestracji 3. bezrobotnym absolwentom o kierunkach humanistycznych (np. socjologia, psychologia, resocjalizacja, pedagogika), w o miejsce po 20. Z 4. rak danych o klubach, oraz niewiedza 5. System monitorowania ustawy. zabezpieczenia spo ds. zabezpieczenia nienia socjalnego a legislacyjnej przestrzeni 14

17 W okresie 2004 organizacyjnym w tworzeniu i funkcjonowaniu cen. W latach 2004 ej 1) to okres ). pierwszej generacji ( ) Forma organizacyjna: Gospodarstwo Pomocnicze : gospodarstwo pomocnicze ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Nr 142, poz. 1591, z zm.), ustawy z dnia 10 maja , ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ) oraz s. otrzymywania dotacji, orazowych dotacji na na podstawie rocznego planu finansowego, 15

18 okresu rozliczeniowego). netto Na koniec 2010 (woj. pomorskie), Byczyna (woj. opolskie), Chmielno (woj. pomorskie), Gmina Somonino ( ). Z dniem 31 grudnia 2 dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, gracji no (woj. mazowieckie), Ostrowca ego 6. generacji ( ) burmistrz Forma organizacyjna: (Dz. U. Nr 157, poz dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jest to jednostka n a pobrane dochody odprowadza odpowiednio rozliczenie brutto gospodarki finansowej jest organu planem finansowym jednostki 6 r., na podstawie 16

19 Pierwszy pr organizacyjnych z gospodarstwa pomocniczego z dnia.) ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. s inaczej. Centrum chyba dotacje, w tym celowe na finansowanie lub dofinansowanie. Dotacje te, UE. organizacyjnych z gospodarstwa pomocniczego na C nej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy 17

20 od, ym o finansach publicznych (2009 r.) oraz nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym (2010 r.), 1. przygotowanie wniosku o nadanie statusu centrum oraz 2. terytorialnego. prowadzenie centrum przez organizacje 18

21 organizacyjnych przekazanie CIS do organizacji CISTOR T wa CISTOR Stowarzyszenie,. W dniu 1 kwietnia 2010 r., Wojewoda Kujawskostatusu Centrum, znak: WPS/DT.VII.KM.90245/10 W dniu r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124 ) z dnia r., Centrum Integracji Praktyka okresu jako bardzo istotnego Pierwszy okres, to lata , kiedy to przepis art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym wskaz : gmin i organizacj

22 Rysunek 1. Rada Gminy W Gminna Gminne Gminne Klub Pomocy Biblioteka Przedszkole Integracji Komunalne Drugi okres, to lata , kiedy po nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym Rysunek 2. KIEROWNIK Pomocy organizacyjne Koordynator Klubu PUP doradca zawodowy z Klubem Pracownicy OPS: Psycholog, Prawnik, Pracownicy socjalni Terapeuci Inne instytucje i osoby prace Klubu (np. lekarze, osoby prawne). :. 20

23 legislacyjnym procesem. utworzenie KISu oznacza prowadzenie jednej art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. publicznego i o wolontariacie. Utworzenie klubu przebiega etapami, tj. najpierw nowej struktury organizacyjnej (lub Zebrania Cz zmiana zapisu w statucie oraz Rysunek 3. Schemat Organizacji Organizacji Koordynator Klubu Specjalista ds. w Klubie z Powiatowego zawodowy Pomocy Wolontariusze. W praktyce okresu 2004 organizacyjnych KISi pomocy. 21

24 instyt W wypadku finansowych., procedura wymaga prowadzenia negocjacji lub organizacje, w zakresie przede ypadku W przypadku np. Klub Pracy, czy ich jest z rozszerzenia zakresu merytorycznego klubu pracy. w tworzenia KISjami i organizacjami przypadkach: 1. zgodnie z przepisami ustawy o najlepszym miejscem, aby 2. Po 22 zawodowej.

25 y, zatrudnienia wspieranego funkcjonowanie klubu Leczenia, inte Na podstawie obecnie korzystniejszym KIS w 23

26 styczna mapa zatrudnienia socjalnego koniec grudnia 2011 r. lista CIS na niej tworzeniem nowych. W przedziale czasowym Tabela 1. Lp. Liczba CIS Liczba CIS Zmiany w 2010 w Lubelskie 3 2 Likwidacja CIS Integro w Lublinie (forma gospodarstwa pomocniczego) 2. Lubuskie 4 5 Powst decyzja o nadaniu statusu z dnia Mazowieckie r. 2.Nowy CI status z dnia Podlaskie Pomorskie 8 10 y w Skarszewach s CIS w Tczewie Zawierciu 7. Wielkopolskie y w Odolanowie i Koninie integracji pewne zmiany: ma 24

27 Rehabilitacji w Ciechocinku za 2011 r. Europejskiego Centrum Na koniec 2011 r. struktura CIS Tabela r r r r r r terytorialny Utworzone przez III sektor opracowanie Tabela 3. Lp. Nazwa i rodzaj podmiotu Data otrzymania pozytywnej opinii statusu 1. Prezydent Miasta Olsztyna r. mazurskie 2. Prezydent Miasta Torunia r. Kujawskopomorskie r. mazurskie r. 5 Burmistrz Drezdenka r. Lubuskie r. Lubuskie 7. Caritas Diecezji Kieleckiej r. 8. Stowarzys r. Wielkopolskie w Poznaniu r. Lubuskie 10. Burmistrz Byczyny r. Opolskie :. W okresie 2004 i podkarpackim. 25

28 Wykres 1. Wo Liczba jednostek Kujawskopomorskie Lubelskie Lubuskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Wielkopolskie mazurskie Zachodniopomorskie CIS Zgodnie z przepisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym (art.7) dotacje z Funduszu Pracy i PEFRO 26

29 Tabela 4. Polsce w okresie ( ) ,5 % 31,4 % 22,2 % 16,8 % ,0 % 6,1 % 2,5 % 4,1 % Fundusz Pracy ,7 % 22,2 % 26,3 % 28,2 % PFRON ,1 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % ,1 % 14,7 % 12,2 % 12,3 % ,5 % 25,4 % 36,7 % 38,3 % Razem W procentach 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % opracowanie Graficzne przedstawienie struktury 2011 jnych). 27

30 Wykres 2. w okresie W okresie statystycznego CISu oraz jego dynamika do roku po 2008 r. kwota tj. dynamika 167,4 %, 2011 r. Wykres 3. centrum integracji w okresie opracowanie. 28

31 Z kolei analiza danych y biurowe. Tabela 5. Struktura i k w okresie W procentach ,0 % Z tego: Wynagrodzenia osobowe ,5 % i premie motywacyjne ,6 % Wydatki rzeczowoadministracyjne (art. biurowe, ,0 % inwestycyjne, zakupy inwestycyjne) krajowe i zagraniczne, organizacja konferencji i 727 1,1 % ,8 % a Pracownikami CIS s studia podyplomowe na k 29

32 Tabela 6. w okresie Ustanie zatrudnienia czasu Pracownicy zatrudnie czasu Pracownicy na umowach cywilnoprawnych wykl 2008 r r r r. Kierownicy CIS 30

33 ecznej na temat KIS zatrudnienia socjalnego. Dopiero od 2012 r., po wprowad Prezentowana informacja I integ 2011, jakie udoskonalenia funkcjonowania klubu. koniec 2010 r. 287 jednostek organizacyjnych, tj. prawie 50%. Zwrotnie ankiet nie uzyskano z Ustalenie liczby KIS Woj liczba KIS mazurskie (116 jednostek). Wynika to z faktu bardzo 31

34 a Wykres r. Do 10 jednostek Liczba jednostek jednostek jednostek ztwie Kujawskopomorskie 18 Lubelskie 18 Lubuskie 3 Mazowieckie 18 Opolskie 10 Podkarpackie 6 Podlaskie 2 Pomorskie 8 mazurskie 116 Wielkopolskie 14 Zachodniopomorskie : za 2010 r. 1. Struktura KISuzyskanych z ankiet 62% rad gmin, co oznacza, szacunkowa liczba tak utworzonych KIS 178 jednostek 32

35 108 jednostek. KlSy 62% (szacunkowa liczba 178 jednostek) 38% KISy organizacji (szacunkowa liczba 108 jednostek) szacunkowa liczba 156 jednostek. 2. u, naliz badawczych oraz diagnoz kraju tak dobrych praktyk liczba w kra ds. zab 3. 33

36 4. ia Prowadzenie KIS em dla w zakresie: i KISosobom indywidualnym, jak lokalnej, owych. 34

37 Praktyka okresu 2004 y i KIS uniwersalnych zasad, jakimi wobec konkretnego uczestnika; szerokiego monolitowymi lub o b) funkcja ochronna, realizowana integracyjnego) za wyko a, handlowa lub d) funkcja edukacyjna, wykonywana w celu nau e) funkcja terap 35

38 Zanim CISy i KISp indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego (IPZS) lub kontraktu socjalnego. Na tym partnerami,, m, Rysunek 4. Schemat Warszawa, W okresie realizowane progra podstawowe bloki tematyczne tak: 36

39 1. Faza pierwsza, okres przewaga kierowanych do CIS, kwalifikacj (np. alkoholizm, brak motywacji, niska samoocena). o doprowadzenie do zmian post, 2. Faza druga, okres przewaga przygotowaniem (np. budownictwo uczestnictwo w centrach i klubach. 3. Faza trzecia, okres a struktury tematycznej n, CISach i KISach. CISy i KIS nie., ktury 37

40 Wykres 5. a socjalnego w latach socjalnego w latach nienia W okresie ach w przedziale 36. W obydwu tych grupach wiekowych i pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym lub podpowiedzi w sprawie kierunku tworzenia 38

41 Wykres 6. ach w latach % 75 % 50% 55 % 30 % 25 % 15 % Struktura Wiek Wiek Wiek do 35 lat 3649 lat o % osoby dysponowanymi kwalifikacjami zawodowymi, a potrzebami rynku pracy. 6%. W kolejnych latach o ach ach wg zawodowego (podstawowe i zasadnicze) prawie 77%. i przygotowania 39

42 Wykres 7. ach w latach Zasadnicze zawodowe 36% 23% 41% Kolejnym wnioskiem z analizy 2011 jest fakt p 65 lat) 7, do., 7 : 1. Rok 2007 rezultatem 2. Rok 2008 czym 7 por. Rocznik demograficzny 2006, GUS, Warszawa %; 40

43 Mimo jakimi na 60 miejsc, 3. Rok 2009 w konieczna. P o 4. Rok 2010 iami. skali kraju 5. Rok 2011 na liczba w analizowanym okresie. minimalnemu 6 uczestnictwa. W okresie

44 Tabela wg wybranych kategorii grup ryzyka Liczba pozytywnego Rok k (po korekcie rotacji) (4:3) , , ,1 W tym: Kobiety , , , , , , , , ,8 indywidualny program wychodzeni karnych psychoterapii programu terapeutycznego , , , , , , , , , , , ,7 metodach pomocy CIS w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy, skutecznie na ich aktywne postawy (aktywne uczestnictwo w okresach, kiedy skala bezrobocia w kraju wzrasta. Im trudniejsza sytuacja na rynku pracy 52,1 42

45 w tym okresie. gospodarcza jest trudna,, Tabela 8. krajowy 48 % 84,65% KujawskoPomorskie 55,61% Lubelskie 89,51% 63,63% Podkarpackie 100,00% Pomorskie 74,88% 63,68% Lubuskie 33,60% 38,29% Mazowieckie 41,54% Opolskie 34,25% 42,63% Mazurskie 43,14% Wielkopolskie 38,27% Zachodniopomorskie 28,57% , Warszawa Efek z przepi nie 43

46 Wykres 8. IS. determinow 2011 jest 2011 r. brak jest oficjalnej przewid ustawy o zatrudnieniu socjalnym informacji o liczbie e o KIS Dopiero nowelizacja wania 44

47 Pierwsza nkiety skierowanej do nej. akres posiadanych informacji jest fakt,. Przy tym ud w czerwcu 2005 r. 450 Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 1 (woj. podkarpackie) zawska 2 (woj. mazowieckie) 45

48 W tej grupie wybranych kl o zatrudnieniu socjalnym. Tabela 9. Lp. KIS 1. KIS Stalowa Wola Klub posiada o 12 m 2, komputer stacjonarny, 2. KIS Bytom multimedialny, aparat foto cyfrowy, filpczart, ekran, bindownica, skaner. powierzchni 120 m 2 tablica magnetyczna, tablica wieszaki ubraniowe, szafy 3. powierzchni 68 m 2 dodatkowe sala konferencyjna o powierzchni 45 m 2, zaplecze socjalne. rzutnik, ekran, aparat fotograficzny, kamera, telewizor, DYD, tablice flipczart, komputery, drukarki, stolik prezentacyjny. 4. KIS Pabianice MOPS oraz sal warsztatowych powierzchni 70 m 2 powierzchni 100 m 2 owid, rakty socjalne. 46

49 anizacja 2 cykli w skali Norweski Mechanizm Finansowy tablica 10. Tabela 10. Klub KIS Stalowa Wola em KISPabianice kierowanych do KIS nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym i psychologii). 47

50 Tabela 11. w liczbach uczest KIS STALOWA WOLA Uczestnicy Uczestnicy KIS PABIANICE Uczestnicy Uczestnicy : w KIS Bytom 272 osoby. dodatkow przygotowywaniu: a) kompendium wiedzy o potencjalnym uczestniku, b) c) ej, d) Te sposoby 48

51 w analizowanych KIS Tabela 12. Zakres tematyczny KIS STALOWA WOLA Kursy zawodowe Spotkania z doradc Nauka sposobu poszukiwania pracy (pisanie CV zasady komunikacji interpersonalnej, itp.), Porady psychologiczne, Porady prawne, kina, aerobic, pikniki rodzinne, spotkania pod Walking, Nauka sposobu poszukiwania pracy (pisanie CV zasady komunikacji interpersonalnej, itp.), Porady psychologiczne, Porady prawne, bezrobotnych, rodzinny piknik plenerowe. KIS PABIANICE w projektach, Nauka sposobu poszukiwania pracy (pisanie CV zasady komunikacji interpersonalnej, itp.), Porady psychologiczne, porady prawne, remontowe, prace gospodarcze), Grupa samopomocowa. KIS BYTOM Kursy zawodowe kanalizacyjny, Nauka sposobu poszukiwania pracy (pisanie CV zasady komunikacji 49

52 interpersonalnej, itp.), Porady psychologiczne, prawne, miedzy innymi pracownik gospodarczy, ogrodnik, pomoc kucharza, pomoc wychowawcy, malarz, tynkarz, tapeciarz, Spotkania w grupie samopomocy, charakterystyka grupy: osoby dyskusyjny klub. Porady psychologiczne i prawne, Spotkania z doradcami zawodowymi, starszych, Grupy samopomocowe., : t ). Kluby terenie gminy. kluby poza klasycznym, z organizowaniem ach istnieje szacunkowy poziomie ca. 25 %. KIS N to potrzebne dla uzyskania wsparcia w trakcie 50

53 pr i prawnych. KIS W ocenie kadry KIS wnego KIS, rzy, niejednokrotnie KIS jak i samych mi poczucia dpowiedzi na pytania ankietowe z 2010 r., stopniem wzrostu e. Postrzegane dotychczas, em 51

54 Zatrudnienie socjalne trzeci filar systemu wsparcia i pomocy ustawa o zatrudnieniu socjalnym zawodowej atrudnienia socjalnego. alkoholu po programach terapii, isami ustawy o zatrudnieniu socjalnym z takimi kresie 2004 w Ministerstwie Pracy rzec 52

55 Sukces ustawy o zatrudnieniu socjalnym po 8 latach o momentu jej uchwalenia tkwi u wsparcia 8. i. elementem polityki zatrudnienia, bowiem w przestrzeniach lokalnych w sferze szeroko 9. Przed Rysunek 5. Architektura systemu w r. FILAR PROZATRUDNIENIOWY bezrobocie, brak pracy Przyczyn bezrobocie, alkoholizm, inne dysfunkcje Osoby bezrobotne : okresu 2004 ych 8 J. Banach, Sekretarz Stanu w 9 ww.ekonomiaspoleczna.pl. dnia r. 53

56 dobre praktyki. Ponadto, zakres za instytucje Rysunek 6. Architektura systemu r..filar PROZATRUDNIENIOWY FILAR FILAR ZAWODOWEJ Centra i Kluby : towarzyszenie Praktyka funkcjonowania CIS w okresie 2004 model zatrudnienia socjalnego. Model ten to wzorzec model Aktywnym Kwadratem Lokalnego Partnerstwa (AKLP). ten kwadratu 54

57 Rysunek 7. Schemat Aktywnego Kwadratu Lokalnego Partnerstwa Jednostki organizacyjne Zatrudnienia B A C, D Podmioty zatrudniania socjalnego (CIS KIS) : zawodowej powstawania / tworzenia np. indywidualny program zatrudnienia socjalnego lub kontrakt socjalny. Tym samym centrum lub klub integracji to jest rola integracja, zatrudnienia, 55

58 ub klubie integracji jest fakt ujmowania ich Zgodnie z przepisem art. 16 a ustawy z dnia (Dz. U. z 2009 r. 10 o z rekomendacjami i tej oceny. Ta ocena art. 17 ust. 1 pkt 2, art. 19 pkt 18 oraz art. 21 pkt 8), wraz od 2012 r., dotychczas przygotowywany Specjalnie systemie SAC ujmuje Centr K Przepisy ustawy o zatrudnieniu socjal w okresie Nr 219, poz i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz oraz z 2011 r. Nr 81 poz

59 wprowadzania zmian, korekt i now w kierunku powstawania: re zatrudnienia socjalnego w metodach realizacji indywidualnych pro cy forum organizacjami pozar 3 ust. 3 ustawy z dnia 57

60 24 kwietnia 2003 r. programowe Deklarac Konwent CIS / KIS instytucji reprezentowania Foto 1. Podpisanie de cznej 58

61 Regulaminie Konwentu o przygotowanie propozycji merytorycznego planu pracy na kolejny rok funkcjonowania Konwentu, p, r w Konwentu sk Konwentu na forum publicznym oraz p o pracach Konwentu. Rady Pani IS CISTOR w Toruniu, (2) onkowie: Pani Pani Katarzyna. Ta zatrudnienia socjalnego w pracach nad regionalnymi, wieloletnimi programami rozwoju Wytycznych Ministra j do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu II07394MS/11. 59

62 Foto 2. Pierwsze posiedzenie Rady Programowej Konwentu CIS/KIS 1. punkty: z dnia 20 stycznia 2012 r., znak: DPSII076417/2012 monitoringu ustawy o zatrudnieniu socjalnym dokument Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. przedstawiciela Rady Programowej we na zaproszenie pismo departamentu z dnia 3 stycznia 2012 r., znak: DPPII APR/12. 60

63 2. wykluczonych: su uruchamiania projektu systemowego nr 1.48 pismem CRZL z dnia 12 grudnia 2011 r., znak: CRZLZRPL (1)/11/A.O, jednostki ministra interwencja w Departamen pismo z dnia 9 maja 2012 pismo z dnia 9 maja 2012 Kamysza. 61

64 uruchomienia 3. : Prezydenta Rz w dniu 19 marca 2012 r. w Warszawi 4. Promocja polityka informacyjna Konwentu CIS/KIS: IRSS informacje o dz otrzymanych przez podmioty zatrudnienia socjalnego. Janowskie Stow temat dorobku polskiego zatrudnienia socjalnego oraz misji Konwentu. opracowaniem nr 1.16 instrumente ustawowego zadania przepisu art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 62

65 Konwent CIS/KIS zos 1. ekonomii s Pokojowej Nagrody Nobla. 2. k 3. Idea partnerstw lokalny uzyskania wymiennych informac 63

66 Janowskie, Gminie Dubienka (powiat Partnerstwo na rzecz bywatelskiego, na terenie wiejskich gmin tego Jest to krok do utworzenia Foto listopada 2011 r.. ecznej w zintegrowanym systemie wsparcia Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 64

67 12. rokim Rysunek 9. OWES, ROEFS, w obszarze ES PODMIOTY OTOCZENIA ES (Centra i Kluby Warsztaty Terapii Wsparcie i doradztwo Przygotowani PODMIOTY socjalne, ZAZy, itd.) Partnerstwo, wsparcie, Promowanie i wspieranie rozwoju TERYTORIALNY (partner i ADMINISTRACJA (programy ministra zabezpieczenia Efektem wzajemnych relacji i. kres od kwietnia 2006 r. do chwili obecnej lutego 2010 r.). 65

68 1. lipiec 2009 r., Rysunek 10. II generacji Autonomiczny akt prawny Wzrost wiedzy Wsparcie ze strony w administracji (pup, ops) socjalna II generacji EFS nowe Instytucje wsparcia i Wsparcia Socjalnej 2. Okres od sierpnia 2009 r.do chwili obecnej to czas, kiedy centra i kluby integracji gmina, powiat), Zintegrowany W okresie 2010 Spotkania 66

69 (woj. kujawsko mazurskie). 67

70 Okres 2004 Dobrych Praktyk okresu organizacyjnych tworzenia przedstawione wybran Informacji Centra i kluby integracji Aktywnych Form Pomocy o kwalifiko CIS CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ itas Diecezji Kieleckiej obejmuje rejon od Krakowa do Kielc. Podmiot ten ustawy o zatrudnieniu socjalnym: utworzenie w Kielcach, pierwszego niepublicznego centrum integracji 2008) aktywne uczestniczenie w pracach przygotowawczych 68

71 woj. lubelskie zrealizowane w okresie to: jekty I edycja od roku do roku 64 osoby, III edycja od roku roku 6 IV edycja od roku ze. woj. zachodniopomorskie centrum integracji a) I edycja b) II edycja 1 stycznia 2007 c) III edycja 1 maja 2008 d) IV edycja 1 listopada

72 woj. wielkopolskie entrum CIS Stowarzyszenia ETAP w Inicjatywa powstania takiej je zawodowej Partnerzy Cen OGRO w socjalnej OGROBUD, zarejestrowanej w KRS., od lewej: Marek Gawarecki, Franciszek Sammler, Dorota Schneider, Piotr CIS CARITAS DIECEZJI SIEDLECKIEJ woj. mazowieckie rpnia 2005 roku. PGK Siedlce. 70

73 Uczestnicy CIS Siedlce na praktykach w Mostostalu Siedlce S.A woj. lubuskie e r. okres realizacji: okres realizacji: gastronomiczna, sala gimnastyczna, pracownia grupy kasjer sprzedawca, salka 821 m 2. 71

74 CIS POLANOWICE k. BYCZYNY woj. opolskie pod koniec Ryszarda Grunera, Burmistrza Miasta Byczyna. Okres 2004 pracownik budowlany. artystycznego. starodawnego grodu. ielni socjalnej Siedziba CIS Polanowie k/byczyny 72

75 CIS CISTOR TORU woj. kujawskopomorskie dla wprowadzenia zekazanej jednostki zatrudnienia socjalnych. Centrum CISTOR to laureat wielu wy zmianami ustawy o zatrudnieniu socjalnym. pomorskim

76 woj. lubelskie p y na obszarze woj.lubelskiego w zakresie kampanii informacyjnoedukacyjnej o zatrudnieniu socjalnym. W 2005 r. ta sama grupa Tworzenie i Funkcjono skuje Dragon i Casus. Kolejnym etapem w koniec 2010 r Utworzenie w 2010 r..z inicjatywy KIS Stowarzyszenia Nowa Szansa platformy na 74

77 KIS JSNP HUMANSU woj. lubelskie Janowskie Stowarzyszenie Niesien opedagogiczna oraz Janowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. I systemowym, (po lewej) Akademia wiejskich powiatu janowskiego, (po prawej) na obiektach budownictwa socjalnego w Janowie Lubelskim 75

78 KIS STOWARZYSZENIA STELLA W GMINIE DUBIENKA woj. lubelskie zatrudnienia socjalnego y Dubienka na lata 2006 socjalnej. r socjalnej w 2011 r. 76

79 mazurskie na obszarze gminy. tawy EU PROGRESS Working for Equity in Health ocesie reintegracji programu wsparcia KIS. Working for Equity in maj 2012 r. 77

80 KIS MCPS PABIANICE tych pracy. Rok 2007 dowy w zakresie opieki nad osobami starszymi PUP Pabianice Koniec roku Rok 2008 Luty / marzec Rok 2009 Maj zawodowe) Rok 2010 socjalnego partnerem OPS MCPS Joann Rok 2011 pro Lider KIS Pabianice znych na obiekcie budownictwa socjalnego 78

81 Aktywnych Form Pomocy do idei ach i ZAZach. W okresie 2010 Pierwsze Targi Aktywnych Form Pomocy 2010 r. Pierwsze Targi Aktywnych Form Pomocy 2010 R. y zorganizowana przez Janowskie Stow, Centrum W spotkaniu uczestnicz Krystyna Wyrwicka Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji MPIPS. Politycznej KUL w Lublinie, oraz Pani dr Marta Komorska z Instytutu Socjologii UMCS w Lublinie, a przedstawiciele ROPS Lublin. 79

82 .in. dyskusyjne nad projektem nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym. ocjalnego 80

83 Drugie Targi Aktywnych Form Pomocy 2011 r. Targi organizowane w Resku. Celem promowanie inicjatyw szeroko Pan Sekretarz Stanu, oraz Pani Krystyna Wyrwicka Dyrektor Pan Olgierd Geblewicz. W czasie II celem wzmocnienia poprzez partnerskie go, publicznego, sektora nauki i sektora prywatnego w tym multimedialnym oraz stoiskom targowym. Prezesa a ego a Idziaka a Puzyn Ucz 81

84 Aneks nr 1 Lp. Nazwa i adres 1. ul. 1 Maja ul. Strzegomska im. Jacka Kuronia Miasto Bydgoszcz Bydgoszcz 4. Kujawskopomorskie Centrum In ul. Stokrotkowa Toruniu 6. ul. Wojska Polskiego 17 a Ciechocinek Fundacja WschodnioEuropejskiego Centrum Rehabilitacji w Ciechocinku U Lubelskie ul. Spokojna 2, Lublin St 9. ul. Teatralna wska Drezdenko Miasto Drezdenko 11. Lubuskie Ul. Mickiewicza Dobiegniew Miasto i Gmina Dobiegniew Uwagi: Status CIS nadany dnia r. 12. ul. Staszica 4, ul. Polna Lubiszyn Centrum Integr CISDOM w Opocznie Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Fundacja "Interregion" w Radomsku ul. Kopiec 17, Radomsko 33 w Radomsku Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania STOPIL ch 82

85 Klucze w Kluczach 19. ul. Batorego 5 31 Gospodarczej 20. ul. Bronowicka Wieprz Wieprz Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Ro Caritas Diecezji Siedleckiej Siedlce 23. ul. Warszawska 26a 09 Gospodarstwo pomocnicze CIS Brata Alberta 25. Mazowieckie ul. Zubrzyckiego Radom w Radomiu Caritas Archidiecezji Warszawskiej Warszawa Stowarzyszenie Centrum Innowacji Ul. Kleeberga 10/12 07 Status nadany od dnia r. na 5 lat. Uwagi: w trakcie procedura pozbawienia 29. ul. Budowlanych Strzelce Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 30. Opolskie Polanowice Byczyna ecznej Cispol Gmina Byczyna Jednostka organizacyjna Gminy Byczyna 31. Podkarpackie ul. Jana Styki Brata Alberta 32. Podlaskie Chmielnik Pomorskie 77 ul. Kartuska Chmielno Garcz Gmina Chmielno wy 83

86 35. ul. Droga Kaszubska 9 Ostrzyce 83 Gmina Somonino Osieczna Stowarzyszenie Morena ul. Wybickiego 3, Bojano Koleczkowo austyny Kowalskiej Nowy Port ul. Grunwaldzka Tczew Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego Uwagi: Od r. pozbawione statusu ul. Maczka Miastko Skarszewy Teen Challenge Stowarzyszenie Kociewia 42. ul. Judyckiego Puck 43. ul. Brzozowa w Kluczach arzyszenie Dobroczynne ul. Kolejowa 2 43 etowa ul. Szczakowska Jaworzno ul. Edukacji Tychy Fundacja Internattionaler Bund Polska dowa 1 ul. Katowicka ul. Jurajska Zawiercie Kielce w Kluczach Caritas Diecezji Kieleckiej 51. ul. Parkowa

87 52. Al. 3 Maja Prezydent Miasta Ostrowiec Sw. Gospodarstwo pomocnicze CIS zlikwidowany 53. ul. B. Prusa 3a 26 Kamienna Kamienna 54. Al. Wojska Polskiego Olsztyn Miasto Olsztyn 55. W Mazurskie ul. Sienkiewicza Rejonowy w Olsztynie Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie Braniewo 57. ul. Sucharskiego Gospodar Kofoeda 59 ul. 3 Maja Fundacja Niemiecko 60. ul. Bydgoska 6/7, Rozwoju 62. w Pniewach Chudobczyce 17, Lubosz 63. Chudobczyce Lubosz Stowarzyszenie Integr 64. Wielkopolskie Os. Jana III Sobieskiego Stowarzyszenie ETAP 65. w Kwiliczu Chudobczyce 17, Lubosz Ed Centrum Integracj Pl. Zamkowy Rydzyna 69. ul. Bartosza w Odolanowie 85

88 ul. Kaliskiej Konin 73 Caritas Archidiecezji ul. Bema 27, 72 Promocja 74. ul. Szosowa 2, Zachodniopomorskie Barlinek wojewodzie 75. ul. Kolumba Szczecin Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecin 77. w Rogozinie Fun 78. ul. Mieszka Igo Koszalin 86

89 Aneks nr 2 (na r.) Lp. Nazwa Miejsce Adres 1 Centrum Integracji Bystrzyca ul. 1go Maja 1, 57 2 Klub Integracji Moczary Moczary 41, Ustrzyki Dolne Moczary 3 Centrum Integracji Barlinek ul. Szosowa 2b, Barlinek Szczecinie 4 Klub Integracji Legionowo Legionowo OPS w Legionowie 5 Klub Integracji ul. Cekanowska 5, 97 6 Centrum Integracji Lubiszyn ul. Polna 6, Lubuszyn MOPS w Tomaszowie Maz. Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego 7 Centrum Integracji Drezdenko ul. Warszawska 4, Drezdenko 8 Centrum Integracji Szczecin 9 Centrum Integracji Warszawa 10 Centrum Integracji Szczecin Warszawa 78 ard Stowarzyszenie "SOS dla rodziny" Caritas Archidiecezji Warszawskiej Stowarzyszenie Pomocy Przytulisko 11 Klub Integracji Biszcza Biszcza 50, woj. lubelskie 12 Centrum Integracji ul. Warszawska 32, 15 Caritas Archid 13 Klub Integracji 14 Klub Integracji Wejherowo 15 Klub Integracji Klucze 16 Klub Integracji 17 Centrum Integracji Wejherowo Klucze j w Wejherowie 18 Klub Integracji Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 24, Rejowiec Fabryczny Fabrycznym 19 Centrum Integracji ul. Jana Styki 21, 5 Alberta w Rzeszowie 20 Klub Integracji Mielec Mielec 87

90 21 Centrum Integracji Szczecin ul. Kolumba 86, Szczecin Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego 22 Klub Integracji Wicko Wicko 23 Klub Integracji znej Klub Integracji staw" Lublin Majdanka 26, Lublin 25 Koszalin ul. Mieszka Igo 16, Inte Koszalin Brata Alberta "Tacy Sami" 26 Centrum Integracji Ostrzyce ul. Droga Kaszubska 9, 83 Gmina Somonino 27 Centrum Integracji Centrum Integracji Wieprz Wieprz Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich 29 Centrum Integracji Polanowice/ Byczna Byczyna, Polanowice 94 Gmina Byczyna 30 Klub Integracji Sejny Sejny, 31 Klub Integracji 42 ul. Zarecka 28 GOP 32 Klub Integracji 23, 23 Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS w Janowie Lubelskim 33 Klub Integracji Bytom 14, Bytom w Bytomiu 34 Centrum Integracji Chudobczyce Chudobczyce 27, Lubosz Chudobczyce 35 Centrum Integracji ul. Bema 27, 73 Nowa" 36 KIS przy GOPS w Tomaszowie Lub. Lubelski 22 GOPS w Tomaszowie Lub. 37 Centrum Integracji Klub Integracji Pabianice ul. Partyzancka 31, Pabianice MCPR w Pabianicach 39 Klub Integracji ul. Warszawska 2, Klub Integracji 41 Centrum Integracji Braniewo Braniewo Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie 42 Centrum Integracji ul. Staszica 4, Klub Integracji Lublin ul. Krochmalna 13, Lublin Fundacja Fuga Mundi 44 Klub Integracji ul. Okrzei 61, 87 88

91 45 Centrum Integracji Drezdenko Drezdenko 46 Centrum Integracji 47 Centrum Integracji ul. Parkowa 6, 28 Stowarzyszenie "ETAP" 48 Klub Integracji Kielce Kielce 49 Centrum Integracji ul. Strzegomska 49, Centrum Integracji Ostrowiec ul. Sandomierska 26A, Centrum Integracji Stargard 52 Klub Integracji Mielec Mielec Caritas Arc 53 Klub Integracji Stalowa Wola ul. Dmowskiego 1, Stalowa Wola 54 Centrum Integracji ul. Teatralna 26, Klub Integracji ul. Okulickiego 3, Centrum Integracji 33 Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Centrum Integracji Stowarzysz Gospodarczych Klub Integracji Jedlicze ul. Rynek 5, Jedlicze 59 Centrum Integracji ul. Pedagogiczna 7, Centrum Integracji Opoczno ul. Biernackiego 4/23, Opoczno 61 Klub Integracji 19 Razem" 62 Centrum Integracji ul. Stokrotkowa 22, Klub Integracji 31 Centrum Fundacja "Interregion" GOPS w 64 Klub Integracji Olsztynek Olsztynek 65 Klub Integracji Dubienka ul. Zawalna 21, Dubienka STELLA 66 Klub Integracji S ul. Stokrotkowa 22, Klub Integracji ul. Sandomierska 26A, Klub Integracji ul. Strzegomska 49, Centrum Integracji Os. Zielone 22 Gospodarczej 89

92 70 Centrum Integracji Sp Kielce Kielce Caritas Diecezji Kieleckiej 71 Centrum Integracji Osieczna Osieczna 72 Centrum Integracji Bytowie ul. 1ego Maja Centrum Integracji Tychy ul. Edukacji Tychy 74 Klub Integracji Koszalin Ul. Al. Monet Casino Koszalin Koszalinie 75 Klub Integracji Konin Ul. Sosnowa Konin Koninie 76 Klub Integracji Ul. Markowej Fundacja Internationaler Bund Polska MOPS Koszalin MOPR Konin 77. Klub Integracji 78 Klub Integracji M 24 Ul. Mickiewicza 22a 89 M 90

93 Lp. 1. KIS przy CIS ul. Strzegomska 49, Demokratyczna Unia Kobiet, KIS ul. Zelwerowicza 16/3, 53 Dane kontaktowe tel. (71) duktel. (71) cznej ul. Beethovena 12, 58 tel. (74) ul. Szkolna 2, Struga 5. ul. Sobieskiego 4, 57 tel. (74) KIS w Lubinie Curie 14, Lubin tel. (76) Plac Lompy 1, 59 tel. (75) ul. Kolejowa 13, 58 tel. (75) pomorskie Lp. Dane kontaktowe 1. Miejskoul. Strzelecka 8, Janowiec Wielkopolski (52) ul. Kolejowa 4, Rogowo tel. (52) tel. (54) Lp. 1. Dane kontaktowe tel.(15) ul. 29Listopada 10, Fundacja AYNI ul. Narutowicza 79/60, Biszcza ul. Lubelska 24, Rejowiec Fabryczny tel/fax (84) tel. (84) Kierownik GOPS Celina Koperwas tel. (84) tel. (82) ul. Grunwaldzka 2, 23 ul. Zamojskiego 27, 21 tel. (81) tel. (83)

94 ul. Ogrodowa 16, Parczew ul Stawowa 1B, ul Spokojna Sosnowica Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie 16. Gmina Tyszowce ul. 3 Maja 10, Tyszowce ul. Nowa 1, Sawin Tel. (83) Tel. (83) Tel. (83) Tel. (83) Tel. (82) tel. (81) tel. (84) tel. (84) tel. (82) tel. (82) Lp ul. Rutkowskiego 9, Witnica ul. Zacisze 17, Szprotawa Dane kontaktowe tel. (95) tel. (68) tel. (68) Lp. Dane kontaktowe 1. ka 12, Klucze tel. (32) ul. Mickiewicza 2, Brzeszcze tel. (32) ul. Wojska Polskiego 3, Bukowno tel. (32) ul. Sobieskiego 41, 32 tel. (33) ul. 9 Maja 2, 32 tel. (32) ul. Zamkowa 12, 32 tel. (33) Miejskoul. 3 Maja 72, Proszowice tel. (12) ul. 24 Stycznia 47, Trzebinia tel. (32) Wieprz 424 tel. (33)

95 ul. Kasprusie 35a, Zakopane tel. (18) tel. (12) KIS OPP Leonardo ul. Krakusa 8, 30 tel. (12) Lp. 1. ul. Warszawska 33, J 2. Fundacja KOOPERACJA , 05 ul. Hallera 12, 07 ul. Szkolna 10, Goworowo ul. 3 Maja 57, 07 ul. Wolskiego 4 09 ul. Bankowa 7, Przasnysz 11. Gmina Pokrzywnica 121 Pokrzywnica 12. Gminny O 13. ul. Limanowskiego 134, Radom 14. Centrum Pomocy Socjalnej Lp. 1. G 2. ul. Wiatraczna 11, Warszawa ul. Warszawska 10, 05 ul. 3 Maja 16, 07 ul. Warszawska 26a, 09 ul. Sienkiewicza 5, 46 Dane kontaktowe tel. (46) tel. (46) tel. (48) tel. (22) tel. (25) tel. (29) tel. (29) tel. (29) tel. (24) tel. (24) tel. (29) Tel. (23) tel. (23) Tel. (48) tel. (25) Tel. (22) tel tel. (29) (24) Dane kontaktowe tel. (77) Tel/fax (77)

96 Nysa 301 Opole ul. Reja 2A, Zawadzkie u 220 Byczyna 040 Ozimek ul. Rynek 1, 49 Tel. (77) tel/fax (77) do 92 wew. 4 tel. (77) tel. (77) tel. (77) Tel. (77) wew. 25,27 Tel. (77) Tel. (77) Lp ul. Rynek 5, Jedlicze ul. Dmowskiego 1, Stalowa Wola Dane kontaktowe tel. (13) tel. (15) wew.35 fax (15) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL 100 Kolbuszowa Nie funkcjonuje 4. Stowarzyszenie RAZEM Nie funkcjonuje 5. Moczary 4, 36 Nie funkcjonuje 6. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie AGAPE Zaczernie 732 Nie funkcjonuje Lp. 1. Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe 2. Dane kontaktowe (85) Lp. Dane kontaktowe Wicko tel. (59) fax (59) Damnica tel. (59) ul. Armii Krajowej 39, Tczew tel. (58) tel. (55) tel. (55) tel.(59) ul. Szkolna 4, Przechlewo

97 Wejherowo 8. tel. (58) tel. (58) Lp. Insty Dane kontaktowe Sosnowiec (32) wew tel tel. (34) ul. Miarki 11, Bielsko tel. (33) ul. Sierpowa 38, 43 tel. (32) ul. Wyzwolenia 77, Brenna tel. (33) k Pomocy Rodzinie 902 Bytom tel. (32) ul. Kruszcowa 22, Gliwice 600 Jaworzno tel. (32) tel. (32) tel. (32) tel. (32) Mie ul. Nankera 103, ul. Szkolna, Psary 032 Katowice tel. (32) tel. (32) tel. (32) Woje Lp. 200 Pszczyna ul. Markowej 22, Siewierz ul. Roosevelta 40, Zabrze tel. (32) tel. (32) tel. (32) tel. (32) Dane kontaktowe 95

98 Kielce tel. (41) ul. Lipowa 1, Busko tel. (41) cznej tel. (41) ul. Kwiatowa 14, 28 tel. (41) ul. Gajowa 3, 26 tel. (41) znej ul. Sikorskiego 10, 26 Kamienna tel. (41) mazurskie Lp. Dane kontaktowe 1. ul. 1go Maja 44b, Prostki 2. ul. Krasickiego 1, Nowe Miasto Lubawskie 4. Tel. (55) ul. Dworcowa 25, Tel. (87) ul. Lipowa 28, Wieliczki 6. d Gminy 034 Stawiguda (89) Frombork (55) Tel. (87) Kowale Oleckie ul. Kolejowa 5, Nidzica (89) ul. Agrestowa 2, 14 Tel/fax (89) Hanna Lisewska Kier. GOPS 12. tel/fax (89) Godkowo 14, (55) Koordynator KIS Anna Paluch 14. ul. Piotrowskiego 1, Barciany Tel. (89) Koordynator KIS Marzena Oracz 15. Tel. (89) Koordynator KIS Purda 12a, tel. (89) Babowicz Justyna 17. tel. (89) ul. Kolejowa 25a, Reszel tel. (89)

99 ul. Kajki 20, Jeziorany ul. Polska 49, Szczytno 200 Bartoszyce ul. Bema 54, 82 Tel. (89) ] Tarasiewicz Danuta tel. (89) wew.15 a. internetdsl.pl tel. (89) tel. (89) Olechnowicz Magdalena tel. (55) Miejski ul. Rynek 1, Nowe Miasto Lubawskie Lubawa tel. (56) tel. (89) tel. (23) ul. Browarna 85, 82 tel. (55) ul. Boh. Westerplatte 12, Szczytno tel. (89) ul. Traugutta 4, Zalewo tel. (89) ul. 1 Maja 6, Orneta tel. (55) ul. Koscielna 39, Bisztynek tel. (89) ul. Grunwaldzka 2, Wielbark tel. (89) Tel. (87) Pisz 34. KIS, ul. 1 Maja 37, 122 Jedwabno Jedwabno Te. (89) ul. Mickiewicza 13, Korsze (89) tel. (23) , ul. Wojska Polskiego 8, Olsztyn tel. (89) tel. (87) tel. (87) ul. Kolejowa 31, Olecko 40. Tel. (89) i Bartoszyce 41. Koordynator KIS 97

100 Dobre Miasto tel. (89) Barbara Krasowska kier. MOPS Tel. (89) Pl. 1 Maja 6, Piecki Tel. (89) ul. Grunwaldzka 6a, 14 tel. (89) Kier. GCI Alicj 001 Dywity Tel. (89) Plac Grunwaldzki 8, 14 Tel. (55) Joanna Strzelecka ul. Dworcowa 8, 13 tel. (56) ul. Lipowa 1a, 11 tel. (89) ul. Przasnyska 51, Janowo (89) skie Lp. Dane kontaktowe Konin tel. (63) ul. Kwiatowa 5, tel. (67) ul. Mickiewicza 40, 63 tel. (61) Miejskoul. Grota Roweckiego 4a, Rawicz tel. (65) tel , ul. Szczepanowskiego 1, 64 tel. (65) tel. (61) dzinie w Poznaniu ul. Kochanowskiego 6/1, 60 tel. (61) tel. (61) ul. Wojska Polskiego 1, 62 tel. (61) ul. Obywatelska 4, Kalisz tel. (62) , Miejsko 300 Jarocin 13. Chudobczyce 27, Lubosz 14. ul. Kolejowa 2, Gniezno tel. (62) fax (62) tel. (61) tel. (61) ,

101 Lp w Mielnie go Marca 35, 76 Dane kontaktowe tel. (94) ul. Strzelecka 29, Barlinek tel. (95) tel. (94) ul. Ratuszowa 1, Bobolice 4. ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66, 78 tel. (94) Miejskoul. Starogardzka 12, 73 tel. (95) ul. Siedlecka 2a, Police tel. (91) ul. Okopowa 15, 78 tel. (94) ul. 1 Maja 19, 74 tel. (95) ul. Mielczarskiego 1, 76 tel. (59) ul. Warszawska 9a, 73 tel. (91) ul. Pomorska 72, Szczecin tel. (91) ul. Wiejska 4, Szczecinek tel. (94) tel. (94) ul. tel. (94) ul. Nowomiejska 4, 78 tel. (67) Al. Monte Cassino 2, Koszalin Tel. (94) Opracowanie: w Janowie Lubelskim 99

102 T ł o c z o n o z p o l e c e n i a M a r s z a ł k a S e n a t u...

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ INFORMACJA

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ INFORMACJA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU CENTRÓW I KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA SEJMU i SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (art.18c

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej INFORMACJA

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej INFORMACJA Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej INFORMACJA o realizacji Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ

SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ raport końcowy Warszawa 2014 SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ INFORMACJA

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ INFORMACJA INFORMACJA o stanie i kierunkach rozwoju w Polsce przedsiębiorczości społecznej Materiał przeznaczony dla Podkomisji Stałej ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Sejmowej Komisji Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Jak założyć podmiot gospodarki społecznej?

Jak założyć podmiot gospodarki społecznej? Jak założyć podmiot gospodarki społecznej? Wybrane przykłady. Małgorzata Ołdak Andrzej Trzeciecki Spis treści: Strona Wprowadzenie I. Spółdzielnia socjalna II. III. IV. 1. Podstawa prawna 2. Cel 3. Założyciele

Bardziej szczegółowo

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J s z a n s ą n a l e p s z e j u t r o Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE

SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE Broszura została przygotowana w ramach projektu Rozwój Ekonomii Społecznej na Opolszczyźnie współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozwoju spółdzielczości socjalnej

Wspieranie rozwoju spółdzielczości socjalnej OŚRODKI WSPARCIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH SPRAWOZDANIE z realizacji programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Wspieranie rozwoju spółdzielczości socjalnej za 2007r. I. WSTĘP CEL INICJATYWY PROGRAMOWEJ

Bardziej szczegółowo

Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin w gminie Czerwionka-Leszczyny na lata 2010-2014

Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin w gminie Czerwionka-Leszczyny na lata 2010-2014 Analiza socjologiczna uwarunkowań przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin oraz wypracowanie rekomendacji dla gminnych polityk społecznych Biuro Projektu: Główny Instytut Górnictwa;

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej

Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii Antoni Sobolewski, Paweł Klimek,

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG

POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Patronat honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku Spis treści Wstęp -----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań

Regionalny Plan Działań Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XX/336/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 marca 2012 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ Regionalny Plan Działań na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Kartuskim na lata 2013-2016

Strategia Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Kartuskim na lata 2013-2016 Strategia Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Kartuskim na lata 2013-2016 Spis treści Wstęp..... str. 3 1. Proces powstawania strategii.... str. 6 2. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811 UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY PROGRAMOWEJ KONWENTU CIS / KIS za okres 17 października 2013 r. 27 października 2014 r. IIIKADENCJA

SPRAWOZDANIE RADY PROGRAMOWEJ KONWENTU CIS / KIS za okres 17 października 2013 r. 27 października 2014 r. IIIKADENCJA Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej Rada Programowa Konwentu Sekretariat Konwentu Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 00-554 Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50, Tel. (22) 629-40-18 w.112, www.irss.pl-ciskis,

Bardziej szczegółowo

Druk nr 979 Warszawa, 11 października 2002 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Druk nr 979 Warszawa, 11 października 2002 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 979 Warszawa, 11 października 2002 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-197-02 Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Polityka rozwoju ekonomii społecznej w województwie. śląskim @OWARZYSZENIE NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH. Cezary Miżejewski

Polityka rozwoju ekonomii społecznej w województwie. śląskim @OWARZYSZENIE NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH. Cezary Miżejewski I I I I II r I I I Polityka rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim I I I Cezary Miżejewski I I I I I I I I @OWARZYSZENIE NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH I I I Cezary Miżejewski Polityka rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały nr 837 / 251 / IV / 2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wieloletni regionalny plan działań

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA 2011-2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA 2011-2016 Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA 2011-2016 Brzeszcze, październik 2010 r. Spis treści WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 1. Od

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały Nr 968/328/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 października 2006 roku REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo