SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2012 r. Druk nr 175

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2012 r. Druk nr 175"

Transkrypt

1 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 1 sierpnia 2012 r. Druk nr 175 PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Donald TUSK Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument: Informacja o funkcjonowaniu Centrów i Klubów Integracji Społecznej dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Pracy i Polityki Społecznej do reprezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych. () Donald Tusk

2

3 INFORMACJA DLA SEJMU i SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (art.18c ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym) Warszawa, maj 2012 r.

4 Str. Wprowadzenie Zatrudnienie socjalne element koncepcji workfare atystyczna mapa zatrudnienia socjalnego 24 Centra i Kluby Integracji S 24 Statystyka us Zatrudnienie socjalne trzeci filar systemu wsparcia i pomocy 51 C 53 Krajowa i lokalne reprezentacje 55 znej 63 Dobrych Praktyk Centra i Kluby Integracji Pomocy Pierwsze Targi 86 Drugie Targi obza 2011 r. 88 Aneks nr 1 Rejestr

5 Wprowadzenie Znowelizowana w specjalnie przepis art. 18c ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143,. Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej s czeniem socjalnych. Informacja) wadzenia prac analitycznodanych o centrach i klubach integracji sp Informacji prawozda W kolejnych edycjach rych mowa w art.18b ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz ankiety konsultacyjnej. legislacyjnych. wagi i propozycje zmian 3

6 socjalnym, zaakceptowany przez ministra e Informacji, swym zakresem (czas trwania etapu etap prac opracowywania Informacji pro Informacji przygotowanie (czas trwania etapu maksymalnie ). jej SCHEMAT PROCESU MONITORINGU USTAWY O ZATRUDNIENIU SOCJALNYM Pierwsze prace Raport Do mies. 6 mies. 12 mies. 4 mies. Raport Do / / / /2015 Pierwsza edycja monitoringu Druga edycja Monitoringu Kolejna edycja monitoringu Pierwsz miejsce dopiero w okresie , tj. podczas II edycji monitoringu. opracowana uproszczona wersja Informacji. 4

7 Zatrudnienie socja workfare w polskiej polityce Koncepcja workfare i w rezultacie m,, jako podstawowe problemy nie tylko e o socjalne przez Wzorowymi krajami dla utwierdzenia Brytania i Szwecja. W tych krajach uznano, po pierwsze,. Przewaga koncepcji workfare nad, a po drugie, underclass welfare state 1 jego r, a prawie 2/5 ( niemal, co 10. dnim poziomie; poczuciu prawie 15% badanych 1 Kom r. 5

8 P ankietowani na pierwszym miejscu jest bezrobocie (79%) i kwalifikacji zawodowych (38%), utrudni kolejnych miejscach n wz stopa bezrobocia as, zainteresowanie nowymi sposobami i zawodowych 2 a, p Europejskiej Strategii Zatrudnienia (EuropeanEmploymentStrategy), (EuropeanSocialInclusionStrategy). Oba te dokumenty wskaz d, jak np.: alkoholizm czy narkomania jest utrudniony, alternatywne formy zatrudnienia, tj. zatrudnienia socjalnego. gospodarczego, w tym m.in. 3 : e w stosunku do 2 3 ], 6

9 kreowanie z perspektywy polityki zatrudnienia i rynku pracy, (tzw. jobmachine) nowych zawodowego, tzw. transferu na pierwszy rynek pracy; wzmacnianie i tworzenie e politycznych, z innymi aktami prawnymi, takimi jak: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomo ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. u publicznego i o wolontariacie oraz ustawa. [ ], przez co workfare rzmi 4 : Do wielokrotnym m.in. wynikiem 4 Przepis art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz z 7

10 (Dz. U. Nr 115, poz. 793) rwca 2007 r. 1. h do katalogu ustawy kwalifikacje przy poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. do ich wskazania we wniosku o nadanie statusu r z pracownikami centrum Centrum ie pro (np., socjologii, terapi ) oraz z reintegracji zawodowej (np. instruktorzy zawodu). 4. Terminy 8

11 planowanie korzystania z pomocy finansowej 5. Sprawozdania dla ministra 6. czenia wykonywane zwykle za wynagrodzeniem w zakresie, w jakim, postrzegana przez krajowego ustawodawc. ejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy dotacja pom ych interesie. Dokonana zmiana dostosowa Europejskiej prawo krajowe do przepis centra rekompensat, a tym 7. zobligowano kierownika centrum do podejmowania w przypadku uporczywego naruszania niej administracyjnego. 8. podniesienie eb rynku pracy oraz warunki motywacji do aktywnego uczestniczenia w realizacji indywidualnego planu zatrudnienia socjalnego. 9

12 9. Uczestnictwo w centrum a ubezpieczenie zdrowotne w niniejszej ustawie. 10. wprowadzono bezrobotnych, 11. Prawo do 4 dni wolnych 12. Zwolnienia lekarskie wprowadz lekarskiego. 13. Premia motywacyjna 14. Kontrakt socjalny w klub, Te, w kraju 10

13 Nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym 22 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 1020) Okres 2007, bowiem w przestrzeniach lokalnych 5. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych, likwid forma. Nowe przepisy ustawy o finansach publicznych nie przewid propozycji nowych form z przeznaczeniem i ych ych dotychczasowy dorobek przewidzianych do likwidacji jednostek zatrudnienia socjalnego. Tak zaprezentowana koncepcj socjalnych. 2009/2010 Pani Minister Jolanty Fedak, daniem 5 11

14 dalszego funkcjonowania gospodarstw pomocniczych w ograniczonym zakresie poprzez wprowadzenie do ustawy w przypadkach realizacji celu in. przedstawicieli o projekt drugiej Rzeczypos dnia 24 czerwca 2010 r. Najistotniejsze zmiany noweli to: 1. Nowa forma organizacyjna nowe przepisy prawne wybrane warianty organizacyjne: ( lub. 2. tworzenie 3. Prawa e realizacji rozumienia kilku gmin jednego powiatu dotychczasowych jednostek atus. z dnia powstanie nowych Gdyby pozostawiono propozycje z ustawy 4. Przekazanie utworzonego przez siebie podmiotu, wybranej organizacji p decyzji przekazania 12

15 Okres 2007 pracy. Nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 205, poz. 1211) nym ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), efek Najistotniejsze zmiany to: rawnych. 1. d, takich jak: partie 3 pkt 1 i 3 ustawy 2. absolwenta rocesie 13

16 rejestracji 3. bezrobotnym absolwentom o kierunkach humanistycznych (np. socjologia, psychologia, resocjalizacja, pedagogika), w o miejsce po 20. Z 4. rak danych o klubach, oraz niewiedza 5. System monitorowania ustawy. zabezpieczenia spo ds. zabezpieczenia nienia socjalnego a legislacyjnej przestrzeni 14

17 W okresie 2004 organizacyjnym w tworzeniu i funkcjonowaniu cen. W latach 2004 ej 1) to okres ). pierwszej generacji ( ) Forma organizacyjna: Gospodarstwo Pomocnicze : gospodarstwo pomocnicze ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Nr 142, poz. 1591, z zm.), ustawy z dnia 10 maja , ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ) oraz s. otrzymywania dotacji, orazowych dotacji na na podstawie rocznego planu finansowego, 15

18 okresu rozliczeniowego). netto Na koniec 2010 (woj. pomorskie), Byczyna (woj. opolskie), Chmielno (woj. pomorskie), Gmina Somonino ( ). Z dniem 31 grudnia 2 dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, gracji no (woj. mazowieckie), Ostrowca ego 6. generacji ( ) burmistrz Forma organizacyjna: (Dz. U. Nr 157, poz dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jest to jednostka n a pobrane dochody odprowadza odpowiednio rozliczenie brutto gospodarki finansowej jest organu planem finansowym jednostki 6 r., na podstawie 16

19 Pierwszy pr organizacyjnych z gospodarstwa pomocniczego z dnia.) ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. s inaczej. Centrum chyba dotacje, w tym celowe na finansowanie lub dofinansowanie. Dotacje te, UE. organizacyjnych z gospodarstwa pomocniczego na C nej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy 17

20 od, ym o finansach publicznych (2009 r.) oraz nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym (2010 r.), 1. przygotowanie wniosku o nadanie statusu centrum oraz 2. terytorialnego. prowadzenie centrum przez organizacje 18

21 organizacyjnych przekazanie CIS do organizacji CISTOR T wa CISTOR Stowarzyszenie,. W dniu 1 kwietnia 2010 r., Wojewoda Kujawskostatusu Centrum, znak: WPS/DT.VII.KM.90245/10 W dniu r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124 ) z dnia r., Centrum Integracji Praktyka okresu jako bardzo istotnego Pierwszy okres, to lata , kiedy to przepis art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym wskaz : gmin i organizacj

22 Rysunek 1. Rada Gminy W Gminna Gminne Gminne Klub Pomocy Biblioteka Przedszkole Integracji Komunalne Drugi okres, to lata , kiedy po nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym Rysunek 2. KIEROWNIK Pomocy organizacyjne Koordynator Klubu PUP doradca zawodowy z Klubem Pracownicy OPS: Psycholog, Prawnik, Pracownicy socjalni Terapeuci Inne instytucje i osoby prace Klubu (np. lekarze, osoby prawne). :. 20

23 legislacyjnym procesem. utworzenie KISu oznacza prowadzenie jednej art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. publicznego i o wolontariacie. Utworzenie klubu przebiega etapami, tj. najpierw nowej struktury organizacyjnej (lub Zebrania Cz zmiana zapisu w statucie oraz Rysunek 3. Schemat Organizacji Organizacji Koordynator Klubu Specjalista ds. w Klubie z Powiatowego zawodowy Pomocy Wolontariusze. W praktyce okresu 2004 organizacyjnych KISi pomocy. 21

24 instyt W wypadku finansowych., procedura wymaga prowadzenia negocjacji lub organizacje, w zakresie przede ypadku W przypadku np. Klub Pracy, czy ich jest z rozszerzenia zakresu merytorycznego klubu pracy. w tworzenia KISjami i organizacjami przypadkach: 1. zgodnie z przepisami ustawy o najlepszym miejscem, aby 2. Po 22 zawodowej.

25 y, zatrudnienia wspieranego funkcjonowanie klubu Leczenia, inte Na podstawie obecnie korzystniejszym KIS w 23

26 styczna mapa zatrudnienia socjalnego koniec grudnia 2011 r. lista CIS na niej tworzeniem nowych. W przedziale czasowym Tabela 1. Lp. Liczba CIS Liczba CIS Zmiany w 2010 w Lubelskie 3 2 Likwidacja CIS Integro w Lublinie (forma gospodarstwa pomocniczego) 2. Lubuskie 4 5 Powst decyzja o nadaniu statusu z dnia Mazowieckie r. 2.Nowy CI status z dnia Podlaskie Pomorskie 8 10 y w Skarszewach s CIS w Tczewie Zawierciu 7. Wielkopolskie y w Odolanowie i Koninie integracji pewne zmiany: ma 24

27 Rehabilitacji w Ciechocinku za 2011 r. Europejskiego Centrum Na koniec 2011 r. struktura CIS Tabela r r r r r r terytorialny Utworzone przez III sektor opracowanie Tabela 3. Lp. Nazwa i rodzaj podmiotu Data otrzymania pozytywnej opinii statusu 1. Prezydent Miasta Olsztyna r. mazurskie 2. Prezydent Miasta Torunia r. Kujawskopomorskie r. mazurskie r. 5 Burmistrz Drezdenka r. Lubuskie r. Lubuskie 7. Caritas Diecezji Kieleckiej r. 8. Stowarzys r. Wielkopolskie w Poznaniu r. Lubuskie 10. Burmistrz Byczyny r. Opolskie :. W okresie 2004 i podkarpackim. 25

28 Wykres 1. Wo Liczba jednostek Kujawskopomorskie Lubelskie Lubuskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Wielkopolskie mazurskie Zachodniopomorskie CIS Zgodnie z przepisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym (art.7) dotacje z Funduszu Pracy i PEFRO 26

29 Tabela 4. Polsce w okresie ( ) ,5 % 31,4 % 22,2 % 16,8 % ,0 % 6,1 % 2,5 % 4,1 % Fundusz Pracy ,7 % 22,2 % 26,3 % 28,2 % PFRON ,1 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % ,1 % 14,7 % 12,2 % 12,3 % ,5 % 25,4 % 36,7 % 38,3 % Razem W procentach 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % opracowanie Graficzne przedstawienie struktury 2011 jnych). 27

30 Wykres 2. w okresie W okresie statystycznego CISu oraz jego dynamika do roku po 2008 r. kwota tj. dynamika 167,4 %, 2011 r. Wykres 3. centrum integracji w okresie opracowanie. 28

31 Z kolei analiza danych y biurowe. Tabela 5. Struktura i k w okresie W procentach ,0 % Z tego: Wynagrodzenia osobowe ,5 % i premie motywacyjne ,6 % Wydatki rzeczowoadministracyjne (art. biurowe, ,0 % inwestycyjne, zakupy inwestycyjne) krajowe i zagraniczne, organizacja konferencji i 727 1,1 % ,8 % a Pracownikami CIS s studia podyplomowe na k 29

32 Tabela 6. w okresie Ustanie zatrudnienia czasu Pracownicy zatrudnie czasu Pracownicy na umowach cywilnoprawnych wykl 2008 r r r r. Kierownicy CIS 30

33 ecznej na temat KIS zatrudnienia socjalnego. Dopiero od 2012 r., po wprowad Prezentowana informacja I integ 2011, jakie udoskonalenia funkcjonowania klubu. koniec 2010 r. 287 jednostek organizacyjnych, tj. prawie 50%. Zwrotnie ankiet nie uzyskano z Ustalenie liczby KIS Woj liczba KIS mazurskie (116 jednostek). Wynika to z faktu bardzo 31

34 a Wykres r. Do 10 jednostek Liczba jednostek jednostek jednostek ztwie Kujawskopomorskie 18 Lubelskie 18 Lubuskie 3 Mazowieckie 18 Opolskie 10 Podkarpackie 6 Podlaskie 2 Pomorskie 8 mazurskie 116 Wielkopolskie 14 Zachodniopomorskie : za 2010 r. 1. Struktura KISuzyskanych z ankiet 62% rad gmin, co oznacza, szacunkowa liczba tak utworzonych KIS 178 jednostek 32

35 108 jednostek. KlSy 62% (szacunkowa liczba 178 jednostek) 38% KISy organizacji (szacunkowa liczba 108 jednostek) szacunkowa liczba 156 jednostek. 2. u, naliz badawczych oraz diagnoz kraju tak dobrych praktyk liczba w kra ds. zab 3. 33

36 4. ia Prowadzenie KIS em dla w zakresie: i KISosobom indywidualnym, jak lokalnej, owych. 34

37 Praktyka okresu 2004 y i KIS uniwersalnych zasad, jakimi wobec konkretnego uczestnika; szerokiego monolitowymi lub o b) funkcja ochronna, realizowana integracyjnego) za wyko a, handlowa lub d) funkcja edukacyjna, wykonywana w celu nau e) funkcja terap 35

38 Zanim CISy i KISp indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego (IPZS) lub kontraktu socjalnego. Na tym partnerami,, m, Rysunek 4. Schemat Warszawa, W okresie realizowane progra podstawowe bloki tematyczne tak: 36

39 1. Faza pierwsza, okres przewaga kierowanych do CIS, kwalifikacj (np. alkoholizm, brak motywacji, niska samoocena). o doprowadzenie do zmian post, 2. Faza druga, okres przewaga przygotowaniem (np. budownictwo uczestnictwo w centrach i klubach. 3. Faza trzecia, okres a struktury tematycznej n, CISach i KISach. CISy i KIS nie., ktury 37

40 Wykres 5. a socjalnego w latach socjalnego w latach nienia W okresie ach w przedziale 36. W obydwu tych grupach wiekowych i pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym lub podpowiedzi w sprawie kierunku tworzenia 38

41 Wykres 6. ach w latach % 75 % 50% 55 % 30 % 25 % 15 % Struktura Wiek Wiek Wiek do 35 lat 3649 lat o % osoby dysponowanymi kwalifikacjami zawodowymi, a potrzebami rynku pracy. 6%. W kolejnych latach o ach ach wg zawodowego (podstawowe i zasadnicze) prawie 77%. i przygotowania 39

42 Wykres 7. ach w latach Zasadnicze zawodowe 36% 23% 41% Kolejnym wnioskiem z analizy 2011 jest fakt p 65 lat) 7, do., 7 : 1. Rok 2007 rezultatem 2. Rok 2008 czym 7 por. Rocznik demograficzny 2006, GUS, Warszawa %; 40

43 Mimo jakimi na 60 miejsc, 3. Rok 2009 w konieczna. P o 4. Rok 2010 iami. skali kraju 5. Rok 2011 na liczba w analizowanym okresie. minimalnemu 6 uczestnictwa. W okresie

44 Tabela wg wybranych kategorii grup ryzyka Liczba pozytywnego Rok k (po korekcie rotacji) (4:3) , , ,1 W tym: Kobiety , , , , , , , , ,8 indywidualny program wychodzeni karnych psychoterapii programu terapeutycznego , , , , , , , , , , , ,7 metodach pomocy CIS w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy, skutecznie na ich aktywne postawy (aktywne uczestnictwo w okresach, kiedy skala bezrobocia w kraju wzrasta. Im trudniejsza sytuacja na rynku pracy 52,1 42

45 w tym okresie. gospodarcza jest trudna,, Tabela 8. krajowy 48 % 84,65% KujawskoPomorskie 55,61% Lubelskie 89,51% 63,63% Podkarpackie 100,00% Pomorskie 74,88% 63,68% Lubuskie 33,60% 38,29% Mazowieckie 41,54% Opolskie 34,25% 42,63% Mazurskie 43,14% Wielkopolskie 38,27% Zachodniopomorskie 28,57% , Warszawa Efek z przepi nie 43

46 Wykres 8. IS. determinow 2011 jest 2011 r. brak jest oficjalnej przewid ustawy o zatrudnieniu socjalnym informacji o liczbie e o KIS Dopiero nowelizacja wania 44

47 Pierwsza nkiety skierowanej do nej. akres posiadanych informacji jest fakt,. Przy tym ud w czerwcu 2005 r. 450 Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 1 (woj. podkarpackie) zawska 2 (woj. mazowieckie) 45

48 W tej grupie wybranych kl o zatrudnieniu socjalnym. Tabela 9. Lp. KIS 1. KIS Stalowa Wola Klub posiada o 12 m 2, komputer stacjonarny, 2. KIS Bytom multimedialny, aparat foto cyfrowy, filpczart, ekran, bindownica, skaner. powierzchni 120 m 2 tablica magnetyczna, tablica wieszaki ubraniowe, szafy 3. powierzchni 68 m 2 dodatkowe sala konferencyjna o powierzchni 45 m 2, zaplecze socjalne. rzutnik, ekran, aparat fotograficzny, kamera, telewizor, DYD, tablice flipczart, komputery, drukarki, stolik prezentacyjny. 4. KIS Pabianice MOPS oraz sal warsztatowych powierzchni 70 m 2 powierzchni 100 m 2 owid, rakty socjalne. 46

49 anizacja 2 cykli w skali Norweski Mechanizm Finansowy tablica 10. Tabela 10. Klub KIS Stalowa Wola em KISPabianice kierowanych do KIS nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym i psychologii). 47

50 Tabela 11. w liczbach uczest KIS STALOWA WOLA Uczestnicy Uczestnicy KIS PABIANICE Uczestnicy Uczestnicy : w KIS Bytom 272 osoby. dodatkow przygotowywaniu: a) kompendium wiedzy o potencjalnym uczestniku, b) c) ej, d) Te sposoby 48

51 w analizowanych KIS Tabela 12. Zakres tematyczny KIS STALOWA WOLA Kursy zawodowe Spotkania z doradc Nauka sposobu poszukiwania pracy (pisanie CV zasady komunikacji interpersonalnej, itp.), Porady psychologiczne, Porady prawne, kina, aerobic, pikniki rodzinne, spotkania pod Walking, Nauka sposobu poszukiwania pracy (pisanie CV zasady komunikacji interpersonalnej, itp.), Porady psychologiczne, Porady prawne, bezrobotnych, rodzinny piknik plenerowe. KIS PABIANICE w projektach, Nauka sposobu poszukiwania pracy (pisanie CV zasady komunikacji interpersonalnej, itp.), Porady psychologiczne, porady prawne, remontowe, prace gospodarcze), Grupa samopomocowa. KIS BYTOM Kursy zawodowe kanalizacyjny, Nauka sposobu poszukiwania pracy (pisanie CV zasady komunikacji 49

52 interpersonalnej, itp.), Porady psychologiczne, prawne, miedzy innymi pracownik gospodarczy, ogrodnik, pomoc kucharza, pomoc wychowawcy, malarz, tynkarz, tapeciarz, Spotkania w grupie samopomocy, charakterystyka grupy: osoby dyskusyjny klub. Porady psychologiczne i prawne, Spotkania z doradcami zawodowymi, starszych, Grupy samopomocowe., : t ). Kluby terenie gminy. kluby poza klasycznym, z organizowaniem ach istnieje szacunkowy poziomie ca. 25 %. KIS N to potrzebne dla uzyskania wsparcia w trakcie 50

53 pr i prawnych. KIS W ocenie kadry KIS wnego KIS, rzy, niejednokrotnie KIS jak i samych mi poczucia dpowiedzi na pytania ankietowe z 2010 r., stopniem wzrostu e. Postrzegane dotychczas, em 51

54 Zatrudnienie socjalne trzeci filar systemu wsparcia i pomocy ustawa o zatrudnieniu socjalnym zawodowej atrudnienia socjalnego. alkoholu po programach terapii, isami ustawy o zatrudnieniu socjalnym z takimi kresie 2004 w Ministerstwie Pracy rzec 52

55 Sukces ustawy o zatrudnieniu socjalnym po 8 latach o momentu jej uchwalenia tkwi u wsparcia 8. i. elementem polityki zatrudnienia, bowiem w przestrzeniach lokalnych w sferze szeroko 9. Przed Rysunek 5. Architektura systemu w r. FILAR PROZATRUDNIENIOWY bezrobocie, brak pracy Przyczyn bezrobocie, alkoholizm, inne dysfunkcje Osoby bezrobotne : okresu 2004 ych 8 J. Banach, Sekretarz Stanu w 9 ww.ekonomiaspoleczna.pl. dnia r. 53

56 dobre praktyki. Ponadto, zakres za instytucje Rysunek 6. Architektura systemu r..filar PROZATRUDNIENIOWY FILAR FILAR ZAWODOWEJ Centra i Kluby : towarzyszenie Praktyka funkcjonowania CIS w okresie 2004 model zatrudnienia socjalnego. Model ten to wzorzec model Aktywnym Kwadratem Lokalnego Partnerstwa (AKLP). ten kwadratu 54

57 Rysunek 7. Schemat Aktywnego Kwadratu Lokalnego Partnerstwa Jednostki organizacyjne Zatrudnienia B A C, D Podmioty zatrudniania socjalnego (CIS KIS) : zawodowej powstawania / tworzenia np. indywidualny program zatrudnienia socjalnego lub kontrakt socjalny. Tym samym centrum lub klub integracji to jest rola integracja, zatrudnienia, 55

58 ub klubie integracji jest fakt ujmowania ich Zgodnie z przepisem art. 16 a ustawy z dnia (Dz. U. z 2009 r. 10 o z rekomendacjami i tej oceny. Ta ocena art. 17 ust. 1 pkt 2, art. 19 pkt 18 oraz art. 21 pkt 8), wraz od 2012 r., dotychczas przygotowywany Specjalnie systemie SAC ujmuje Centr K Przepisy ustawy o zatrudnieniu socjal w okresie Nr 219, poz i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz oraz z 2011 r. Nr 81 poz

59 wprowadzania zmian, korekt i now w kierunku powstawania: re zatrudnienia socjalnego w metodach realizacji indywidualnych pro cy forum organizacjami pozar 3 ust. 3 ustawy z dnia 57

60 24 kwietnia 2003 r. programowe Deklarac Konwent CIS / KIS instytucji reprezentowania Foto 1. Podpisanie de cznej 58

61 Regulaminie Konwentu o przygotowanie propozycji merytorycznego planu pracy na kolejny rok funkcjonowania Konwentu, p, r w Konwentu sk Konwentu na forum publicznym oraz p o pracach Konwentu. Rady Pani IS CISTOR w Toruniu, (2) onkowie: Pani Pani Katarzyna. Ta zatrudnienia socjalnego w pracach nad regionalnymi, wieloletnimi programami rozwoju Wytycznych Ministra j do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu II07394MS/11. 59

62 Foto 2. Pierwsze posiedzenie Rady Programowej Konwentu CIS/KIS 1. punkty: z dnia 20 stycznia 2012 r., znak: DPSII076417/2012 monitoringu ustawy o zatrudnieniu socjalnym dokument Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. przedstawiciela Rady Programowej we na zaproszenie pismo departamentu z dnia 3 stycznia 2012 r., znak: DPPII APR/12. 60

63 2. wykluczonych: su uruchamiania projektu systemowego nr 1.48 pismem CRZL z dnia 12 grudnia 2011 r., znak: CRZLZRPL (1)/11/A.O, jednostki ministra interwencja w Departamen pismo z dnia 9 maja 2012 pismo z dnia 9 maja 2012 Kamysza. 61

64 uruchomienia 3. : Prezydenta Rz w dniu 19 marca 2012 r. w Warszawi 4. Promocja polityka informacyjna Konwentu CIS/KIS: IRSS informacje o dz otrzymanych przez podmioty zatrudnienia socjalnego. Janowskie Stow temat dorobku polskiego zatrudnienia socjalnego oraz misji Konwentu. opracowaniem nr 1.16 instrumente ustawowego zadania przepisu art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 62

65 Konwent CIS/KIS zos 1. ekonomii s Pokojowej Nagrody Nobla. 2. k 3. Idea partnerstw lokalny uzyskania wymiennych informac 63

66 Janowskie, Gminie Dubienka (powiat Partnerstwo na rzecz bywatelskiego, na terenie wiejskich gmin tego Jest to krok do utworzenia Foto listopada 2011 r.. ecznej w zintegrowanym systemie wsparcia Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 64

67 12. rokim Rysunek 9. OWES, ROEFS, w obszarze ES PODMIOTY OTOCZENIA ES (Centra i Kluby Warsztaty Terapii Wsparcie i doradztwo Przygotowani PODMIOTY socjalne, ZAZy, itd.) Partnerstwo, wsparcie, Promowanie i wspieranie rozwoju TERYTORIALNY (partner i ADMINISTRACJA (programy ministra zabezpieczenia Efektem wzajemnych relacji i. kres od kwietnia 2006 r. do chwili obecnej lutego 2010 r.). 65

68 1. lipiec 2009 r., Rysunek 10. II generacji Autonomiczny akt prawny Wzrost wiedzy Wsparcie ze strony w administracji (pup, ops) socjalna II generacji EFS nowe Instytucje wsparcia i Wsparcia Socjalnej 2. Okres od sierpnia 2009 r.do chwili obecnej to czas, kiedy centra i kluby integracji gmina, powiat), Zintegrowany W okresie 2010 Spotkania 66

69 (woj. kujawsko mazurskie). 67

70 Okres 2004 Dobrych Praktyk okresu organizacyjnych tworzenia przedstawione wybran Informacji Centra i kluby integracji Aktywnych Form Pomocy o kwalifiko CIS CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ itas Diecezji Kieleckiej obejmuje rejon od Krakowa do Kielc. Podmiot ten ustawy o zatrudnieniu socjalnym: utworzenie w Kielcach, pierwszego niepublicznego centrum integracji 2008) aktywne uczestniczenie w pracach przygotowawczych 68

71 woj. lubelskie zrealizowane w okresie to: jekty I edycja od roku do roku 64 osoby, III edycja od roku roku 6 IV edycja od roku ze. woj. zachodniopomorskie centrum integracji a) I edycja b) II edycja 1 stycznia 2007 c) III edycja 1 maja 2008 d) IV edycja 1 listopada

72 woj. wielkopolskie entrum CIS Stowarzyszenia ETAP w Inicjatywa powstania takiej je zawodowej Partnerzy Cen OGRO w socjalnej OGROBUD, zarejestrowanej w KRS., od lewej: Marek Gawarecki, Franciszek Sammler, Dorota Schneider, Piotr CIS CARITAS DIECEZJI SIEDLECKIEJ woj. mazowieckie rpnia 2005 roku. PGK Siedlce. 70

73 Uczestnicy CIS Siedlce na praktykach w Mostostalu Siedlce S.A woj. lubuskie e r. okres realizacji: okres realizacji: gastronomiczna, sala gimnastyczna, pracownia grupy kasjer sprzedawca, salka 821 m 2. 71

74 CIS POLANOWICE k. BYCZYNY woj. opolskie pod koniec Ryszarda Grunera, Burmistrza Miasta Byczyna. Okres 2004 pracownik budowlany. artystycznego. starodawnego grodu. ielni socjalnej Siedziba CIS Polanowie k/byczyny 72

75 CIS CISTOR TORU woj. kujawskopomorskie dla wprowadzenia zekazanej jednostki zatrudnienia socjalnych. Centrum CISTOR to laureat wielu wy zmianami ustawy o zatrudnieniu socjalnym. pomorskim

76 woj. lubelskie p y na obszarze woj.lubelskiego w zakresie kampanii informacyjnoedukacyjnej o zatrudnieniu socjalnym. W 2005 r. ta sama grupa Tworzenie i Funkcjono skuje Dragon i Casus. Kolejnym etapem w koniec 2010 r Utworzenie w 2010 r..z inicjatywy KIS Stowarzyszenia Nowa Szansa platformy na 74

77 KIS JSNP HUMANSU woj. lubelskie Janowskie Stowarzyszenie Niesien opedagogiczna oraz Janowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. I systemowym, (po lewej) Akademia wiejskich powiatu janowskiego, (po prawej) na obiektach budownictwa socjalnego w Janowie Lubelskim 75

78 KIS STOWARZYSZENIA STELLA W GMINIE DUBIENKA woj. lubelskie zatrudnienia socjalnego y Dubienka na lata 2006 socjalnej. r socjalnej w 2011 r. 76

79 mazurskie na obszarze gminy. tawy EU PROGRESS Working for Equity in Health ocesie reintegracji programu wsparcia KIS. Working for Equity in maj 2012 r. 77

80 KIS MCPS PABIANICE tych pracy. Rok 2007 dowy w zakresie opieki nad osobami starszymi PUP Pabianice Koniec roku Rok 2008 Luty / marzec Rok 2009 Maj zawodowe) Rok 2010 socjalnego partnerem OPS MCPS Joann Rok 2011 pro Lider KIS Pabianice znych na obiekcie budownictwa socjalnego 78

81 Aktywnych Form Pomocy do idei ach i ZAZach. W okresie 2010 Pierwsze Targi Aktywnych Form Pomocy 2010 r. Pierwsze Targi Aktywnych Form Pomocy 2010 R. y zorganizowana przez Janowskie Stow, Centrum W spotkaniu uczestnicz Krystyna Wyrwicka Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji MPIPS. Politycznej KUL w Lublinie, oraz Pani dr Marta Komorska z Instytutu Socjologii UMCS w Lublinie, a przedstawiciele ROPS Lublin. 79

82 .in. dyskusyjne nad projektem nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym. ocjalnego 80

83 Drugie Targi Aktywnych Form Pomocy 2011 r. Targi organizowane w Resku. Celem promowanie inicjatyw szeroko Pan Sekretarz Stanu, oraz Pani Krystyna Wyrwicka Dyrektor Pan Olgierd Geblewicz. W czasie II celem wzmocnienia poprzez partnerskie go, publicznego, sektora nauki i sektora prywatnego w tym multimedialnym oraz stoiskom targowym. Prezesa a ego a Idziaka a Puzyn Ucz 81

84 Aneks nr 1 Lp. Nazwa i adres 1. ul. 1 Maja ul. Strzegomska im. Jacka Kuronia Miasto Bydgoszcz Bydgoszcz 4. Kujawskopomorskie Centrum In ul. Stokrotkowa Toruniu 6. ul. Wojska Polskiego 17 a Ciechocinek Fundacja WschodnioEuropejskiego Centrum Rehabilitacji w Ciechocinku U Lubelskie ul. Spokojna 2, Lublin St 9. ul. Teatralna wska Drezdenko Miasto Drezdenko 11. Lubuskie Ul. Mickiewicza Dobiegniew Miasto i Gmina Dobiegniew Uwagi: Status CIS nadany dnia r. 12. ul. Staszica 4, ul. Polna Lubiszyn Centrum Integr CISDOM w Opocznie Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Fundacja "Interregion" w Radomsku ul. Kopiec 17, Radomsko 33 w Radomsku Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania STOPIL ch 82

85 Klucze w Kluczach 19. ul. Batorego 5 31 Gospodarczej 20. ul. Bronowicka Wieprz Wieprz Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Ro Caritas Diecezji Siedleckiej Siedlce 23. ul. Warszawska 26a 09 Gospodarstwo pomocnicze CIS Brata Alberta 25. Mazowieckie ul. Zubrzyckiego Radom w Radomiu Caritas Archidiecezji Warszawskiej Warszawa Stowarzyszenie Centrum Innowacji Ul. Kleeberga 10/12 07 Status nadany od dnia r. na 5 lat. Uwagi: w trakcie procedura pozbawienia 29. ul. Budowlanych Strzelce Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 30. Opolskie Polanowice Byczyna ecznej Cispol Gmina Byczyna Jednostka organizacyjna Gminy Byczyna 31. Podkarpackie ul. Jana Styki Brata Alberta 32. Podlaskie Chmielnik Pomorskie 77 ul. Kartuska Chmielno Garcz Gmina Chmielno wy 83

86 35. ul. Droga Kaszubska 9 Ostrzyce 83 Gmina Somonino Osieczna Stowarzyszenie Morena ul. Wybickiego 3, Bojano Koleczkowo austyny Kowalskiej Nowy Port ul. Grunwaldzka Tczew Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego Uwagi: Od r. pozbawione statusu ul. Maczka Miastko Skarszewy Teen Challenge Stowarzyszenie Kociewia 42. ul. Judyckiego Puck 43. ul. Brzozowa w Kluczach arzyszenie Dobroczynne ul. Kolejowa 2 43 etowa ul. Szczakowska Jaworzno ul. Edukacji Tychy Fundacja Internattionaler Bund Polska dowa 1 ul. Katowicka ul. Jurajska Zawiercie Kielce w Kluczach Caritas Diecezji Kieleckiej 51. ul. Parkowa

87 52. Al. 3 Maja Prezydent Miasta Ostrowiec Sw. Gospodarstwo pomocnicze CIS zlikwidowany 53. ul. B. Prusa 3a 26 Kamienna Kamienna 54. Al. Wojska Polskiego Olsztyn Miasto Olsztyn 55. W Mazurskie ul. Sienkiewicza Rejonowy w Olsztynie Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie Braniewo 57. ul. Sucharskiego Gospodar Kofoeda 59 ul. 3 Maja Fundacja Niemiecko 60. ul. Bydgoska 6/7, Rozwoju 62. w Pniewach Chudobczyce 17, Lubosz 63. Chudobczyce Lubosz Stowarzyszenie Integr 64. Wielkopolskie Os. Jana III Sobieskiego Stowarzyszenie ETAP 65. w Kwiliczu Chudobczyce 17, Lubosz Ed Centrum Integracj Pl. Zamkowy Rydzyna 69. ul. Bartosza w Odolanowie 85

88 ul. Kaliskiej Konin 73 Caritas Archidiecezji ul. Bema 27, 72 Promocja 74. ul. Szosowa 2, Zachodniopomorskie Barlinek wojewodzie 75. ul. Kolumba Szczecin Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecin 77. w Rogozinie Fun 78. ul. Mieszka Igo Koszalin 86

89 Aneks nr 2 (na r.) Lp. Nazwa Miejsce Adres 1 Centrum Integracji Bystrzyca ul. 1go Maja 1, 57 2 Klub Integracji Moczary Moczary 41, Ustrzyki Dolne Moczary 3 Centrum Integracji Barlinek ul. Szosowa 2b, Barlinek Szczecinie 4 Klub Integracji Legionowo Legionowo OPS w Legionowie 5 Klub Integracji ul. Cekanowska 5, 97 6 Centrum Integracji Lubiszyn ul. Polna 6, Lubuszyn MOPS w Tomaszowie Maz. Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego 7 Centrum Integracji Drezdenko ul. Warszawska 4, Drezdenko 8 Centrum Integracji Szczecin 9 Centrum Integracji Warszawa 10 Centrum Integracji Szczecin Warszawa 78 ard Stowarzyszenie "SOS dla rodziny" Caritas Archidiecezji Warszawskiej Stowarzyszenie Pomocy Przytulisko 11 Klub Integracji Biszcza Biszcza 50, woj. lubelskie 12 Centrum Integracji ul. Warszawska 32, 15 Caritas Archid 13 Klub Integracji 14 Klub Integracji Wejherowo 15 Klub Integracji Klucze 16 Klub Integracji 17 Centrum Integracji Wejherowo Klucze j w Wejherowie 18 Klub Integracji Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 24, Rejowiec Fabryczny Fabrycznym 19 Centrum Integracji ul. Jana Styki 21, 5 Alberta w Rzeszowie 20 Klub Integracji Mielec Mielec 87

90 21 Centrum Integracji Szczecin ul. Kolumba 86, Szczecin Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego 22 Klub Integracji Wicko Wicko 23 Klub Integracji znej Klub Integracji staw" Lublin Majdanka 26, Lublin 25 Koszalin ul. Mieszka Igo 16, Inte Koszalin Brata Alberta "Tacy Sami" 26 Centrum Integracji Ostrzyce ul. Droga Kaszubska 9, 83 Gmina Somonino 27 Centrum Integracji Centrum Integracji Wieprz Wieprz Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich 29 Centrum Integracji Polanowice/ Byczna Byczyna, Polanowice 94 Gmina Byczyna 30 Klub Integracji Sejny Sejny, 31 Klub Integracji 42 ul. Zarecka 28 GOP 32 Klub Integracji 23, 23 Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS w Janowie Lubelskim 33 Klub Integracji Bytom 14, Bytom w Bytomiu 34 Centrum Integracji Chudobczyce Chudobczyce 27, Lubosz Chudobczyce 35 Centrum Integracji ul. Bema 27, 73 Nowa" 36 KIS przy GOPS w Tomaszowie Lub. Lubelski 22 GOPS w Tomaszowie Lub. 37 Centrum Integracji Klub Integracji Pabianice ul. Partyzancka 31, Pabianice MCPR w Pabianicach 39 Klub Integracji ul. Warszawska 2, Klub Integracji 41 Centrum Integracji Braniewo Braniewo Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie 42 Centrum Integracji ul. Staszica 4, Klub Integracji Lublin ul. Krochmalna 13, Lublin Fundacja Fuga Mundi 44 Klub Integracji ul. Okrzei 61, 87 88

91 45 Centrum Integracji Drezdenko Drezdenko 46 Centrum Integracji 47 Centrum Integracji ul. Parkowa 6, 28 Stowarzyszenie "ETAP" 48 Klub Integracji Kielce Kielce 49 Centrum Integracji ul. Strzegomska 49, Centrum Integracji Ostrowiec ul. Sandomierska 26A, Centrum Integracji Stargard 52 Klub Integracji Mielec Mielec Caritas Arc 53 Klub Integracji Stalowa Wola ul. Dmowskiego 1, Stalowa Wola 54 Centrum Integracji ul. Teatralna 26, Klub Integracji ul. Okulickiego 3, Centrum Integracji 33 Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Centrum Integracji Stowarzysz Gospodarczych Klub Integracji Jedlicze ul. Rynek 5, Jedlicze 59 Centrum Integracji ul. Pedagogiczna 7, Centrum Integracji Opoczno ul. Biernackiego 4/23, Opoczno 61 Klub Integracji 19 Razem" 62 Centrum Integracji ul. Stokrotkowa 22, Klub Integracji 31 Centrum Fundacja "Interregion" GOPS w 64 Klub Integracji Olsztynek Olsztynek 65 Klub Integracji Dubienka ul. Zawalna 21, Dubienka STELLA 66 Klub Integracji S ul. Stokrotkowa 22, Klub Integracji ul. Sandomierska 26A, Klub Integracji ul. Strzegomska 49, Centrum Integracji Os. Zielone 22 Gospodarczej 89

92 70 Centrum Integracji Sp Kielce Kielce Caritas Diecezji Kieleckiej 71 Centrum Integracji Osieczna Osieczna 72 Centrum Integracji Bytowie ul. 1ego Maja Centrum Integracji Tychy ul. Edukacji Tychy 74 Klub Integracji Koszalin Ul. Al. Monet Casino Koszalin Koszalinie 75 Klub Integracji Konin Ul. Sosnowa Konin Koninie 76 Klub Integracji Ul. Markowej Fundacja Internationaler Bund Polska MOPS Koszalin MOPR Konin 77. Klub Integracji 78 Klub Integracji M 24 Ul. Mickiewicza 22a 89 M 90

93 Lp. 1. KIS przy CIS ul. Strzegomska 49, Demokratyczna Unia Kobiet, KIS ul. Zelwerowicza 16/3, 53 Dane kontaktowe tel. (71) duktel. (71) cznej ul. Beethovena 12, 58 tel. (74) ul. Szkolna 2, Struga 5. ul. Sobieskiego 4, 57 tel. (74) KIS w Lubinie Curie 14, Lubin tel. (76) Plac Lompy 1, 59 tel. (75) ul. Kolejowa 13, 58 tel. (75) pomorskie Lp. Dane kontaktowe 1. Miejskoul. Strzelecka 8, Janowiec Wielkopolski (52) ul. Kolejowa 4, Rogowo tel. (52) tel. (54) Lp. 1. Dane kontaktowe tel.(15) ul. 29Listopada 10, Fundacja AYNI ul. Narutowicza 79/60, Biszcza ul. Lubelska 24, Rejowiec Fabryczny tel/fax (84) tel. (84) Kierownik GOPS Celina Koperwas tel. (84) tel. (82) ul. Grunwaldzka 2, 23 ul. Zamojskiego 27, 21 tel. (81) tel. (83)

94 ul. Ogrodowa 16, Parczew ul Stawowa 1B, ul Spokojna Sosnowica Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie 16. Gmina Tyszowce ul. 3 Maja 10, Tyszowce ul. Nowa 1, Sawin Tel. (83) Tel. (83) Tel. (83) Tel. (83) Tel. (82) tel. (81) tel. (84) tel. (84) tel. (82) tel. (82) Lp ul. Rutkowskiego 9, Witnica ul. Zacisze 17, Szprotawa Dane kontaktowe tel. (95) tel. (68) tel. (68) Lp. Dane kontaktowe 1. ka 12, Klucze tel. (32) ul. Mickiewicza 2, Brzeszcze tel. (32) ul. Wojska Polskiego 3, Bukowno tel. (32) ul. Sobieskiego 41, 32 tel. (33) ul. 9 Maja 2, 32 tel. (32) ul. Zamkowa 12, 32 tel. (33) Miejskoul. 3 Maja 72, Proszowice tel. (12) ul. 24 Stycznia 47, Trzebinia tel. (32) Wieprz 424 tel. (33)

95 ul. Kasprusie 35a, Zakopane tel. (18) tel. (12) KIS OPP Leonardo ul. Krakusa 8, 30 tel. (12) Lp. 1. ul. Warszawska 33, J 2. Fundacja KOOPERACJA , 05 ul. Hallera 12, 07 ul. Szkolna 10, Goworowo ul. 3 Maja 57, 07 ul. Wolskiego 4 09 ul. Bankowa 7, Przasnysz 11. Gmina Pokrzywnica 121 Pokrzywnica 12. Gminny O 13. ul. Limanowskiego 134, Radom 14. Centrum Pomocy Socjalnej Lp. 1. G 2. ul. Wiatraczna 11, Warszawa ul. Warszawska 10, 05 ul. 3 Maja 16, 07 ul. Warszawska 26a, 09 ul. Sienkiewicza 5, 46 Dane kontaktowe tel. (46) tel. (46) tel. (48) tel. (22) tel. (25) tel. (29) tel. (29) tel. (29) tel. (24) tel. (24) tel. (29) Tel. (23) tel. (23) Tel. (48) tel. (25) Tel. (22) tel tel. (29) (24) Dane kontaktowe tel. (77) Tel/fax (77)

96 Nysa 301 Opole ul. Reja 2A, Zawadzkie u 220 Byczyna 040 Ozimek ul. Rynek 1, 49 Tel. (77) tel/fax (77) do 92 wew. 4 tel. (77) tel. (77) tel. (77) Tel. (77) wew. 25,27 Tel. (77) Tel. (77) Lp ul. Rynek 5, Jedlicze ul. Dmowskiego 1, Stalowa Wola Dane kontaktowe tel. (13) tel. (15) wew.35 fax (15) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL 100 Kolbuszowa Nie funkcjonuje 4. Stowarzyszenie RAZEM Nie funkcjonuje 5. Moczary 4, 36 Nie funkcjonuje 6. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie AGAPE Zaczernie 732 Nie funkcjonuje Lp. 1. Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe 2. Dane kontaktowe (85) Lp. Dane kontaktowe Wicko tel. (59) fax (59) Damnica tel. (59) ul. Armii Krajowej 39, Tczew tel. (58) tel. (55) tel. (55) tel.(59) ul. Szkolna 4, Przechlewo

97 Wejherowo 8. tel. (58) tel. (58) Lp. Insty Dane kontaktowe Sosnowiec (32) wew tel tel. (34) ul. Miarki 11, Bielsko tel. (33) ul. Sierpowa 38, 43 tel. (32) ul. Wyzwolenia 77, Brenna tel. (33) k Pomocy Rodzinie 902 Bytom tel. (32) ul. Kruszcowa 22, Gliwice 600 Jaworzno tel. (32) tel. (32) tel. (32) tel. (32) Mie ul. Nankera 103, ul. Szkolna, Psary 032 Katowice tel. (32) tel. (32) tel. (32) Woje Lp. 200 Pszczyna ul. Markowej 22, Siewierz ul. Roosevelta 40, Zabrze tel. (32) tel. (32) tel. (32) tel. (32) Dane kontaktowe 95

98 Kielce tel. (41) ul. Lipowa 1, Busko tel. (41) cznej tel. (41) ul. Kwiatowa 14, 28 tel. (41) ul. Gajowa 3, 26 tel. (41) znej ul. Sikorskiego 10, 26 Kamienna tel. (41) mazurskie Lp. Dane kontaktowe 1. ul. 1go Maja 44b, Prostki 2. ul. Krasickiego 1, Nowe Miasto Lubawskie 4. Tel. (55) ul. Dworcowa 25, Tel. (87) ul. Lipowa 28, Wieliczki 6. d Gminy 034 Stawiguda (89) Frombork (55) Tel. (87) Kowale Oleckie ul. Kolejowa 5, Nidzica (89) ul. Agrestowa 2, 14 Tel/fax (89) Hanna Lisewska Kier. GOPS 12. tel/fax (89) Godkowo 14, (55) Koordynator KIS Anna Paluch 14. ul. Piotrowskiego 1, Barciany Tel. (89) Koordynator KIS Marzena Oracz 15. Tel. (89) Koordynator KIS Purda 12a, tel. (89) Babowicz Justyna 17. tel. (89) ul. Kolejowa 25a, Reszel tel. (89)

99 ul. Kajki 20, Jeziorany ul. Polska 49, Szczytno 200 Bartoszyce ul. Bema 54, 82 Tel. (89) ] Tarasiewicz Danuta tel. (89) wew.15 a. internetdsl.pl tel. (89) tel. (89) Olechnowicz Magdalena tel. (55) Miejski ul. Rynek 1, Nowe Miasto Lubawskie Lubawa tel. (56) tel. (89) tel. (23) ul. Browarna 85, 82 tel. (55) ul. Boh. Westerplatte 12, Szczytno tel. (89) ul. Traugutta 4, Zalewo tel. (89) ul. 1 Maja 6, Orneta tel. (55) ul. Koscielna 39, Bisztynek tel. (89) ul. Grunwaldzka 2, Wielbark tel. (89) Tel. (87) Pisz 34. KIS, ul. 1 Maja 37, 122 Jedwabno Jedwabno Te. (89) ul. Mickiewicza 13, Korsze (89) tel. (23) , ul. Wojska Polskiego 8, Olsztyn tel. (89) tel. (87) tel. (87) ul. Kolejowa 31, Olecko 40. Tel. (89) i Bartoszyce 41. Koordynator KIS 97

100 Dobre Miasto tel. (89) Barbara Krasowska kier. MOPS Tel. (89) Pl. 1 Maja 6, Piecki Tel. (89) ul. Grunwaldzka 6a, 14 tel. (89) Kier. GCI Alicj 001 Dywity Tel. (89) Plac Grunwaldzki 8, 14 Tel. (55) Joanna Strzelecka ul. Dworcowa 8, 13 tel. (56) ul. Lipowa 1a, 11 tel. (89) ul. Przasnyska 51, Janowo (89) skie Lp. Dane kontaktowe Konin tel. (63) ul. Kwiatowa 5, tel. (67) ul. Mickiewicza 40, 63 tel. (61) Miejskoul. Grota Roweckiego 4a, Rawicz tel. (65) tel , ul. Szczepanowskiego 1, 64 tel. (65) tel. (61) dzinie w Poznaniu ul. Kochanowskiego 6/1, 60 tel. (61) tel. (61) ul. Wojska Polskiego 1, 62 tel. (61) ul. Obywatelska 4, Kalisz tel. (62) , Miejsko 300 Jarocin 13. Chudobczyce 27, Lubosz 14. ul. Kolejowa 2, Gniezno tel. (62) fax (62) tel. (61) tel. (61) ,

101 Lp w Mielnie go Marca 35, 76 Dane kontaktowe tel. (94) ul. Strzelecka 29, Barlinek tel. (95) tel. (94) ul. Ratuszowa 1, Bobolice 4. ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66, 78 tel. (94) Miejskoul. Starogardzka 12, 73 tel. (95) ul. Siedlecka 2a, Police tel. (91) ul. Okopowa 15, 78 tel. (94) ul. 1 Maja 19, 74 tel. (95) ul. Mielczarskiego 1, 76 tel. (59) ul. Warszawska 9a, 73 tel. (91) ul. Pomorska 72, Szczecin tel. (91) ul. Wiejska 4, Szczecinek tel. (94) tel. (94) ul. tel. (94) ul. Nowomiejska 4, 78 tel. (67) Al. Monte Cassino 2, Koszalin Tel. (94) Opracowanie: w Janowie Lubelskim 99

102 T ł o c z o n o z p o l e c e n i a M a r s z a ł k a S e n a t u...

LISTA CZŁONKÓW KONWENTU CENTRÓW I KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

LISTA CZŁONKÓW KONWENTU CENTRÓW I KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ LISTA CZŁONKÓW KONWENTU CENTRÓW I KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Stan na dzień 21 grudnia 2011 r. Lp. Centrum lub Klub Integracji Społecznej Nazwa Miejscowość Adres Instytucja tworząca 1 Centrum Integracji

Bardziej szczegółowo

LISTA CZŁONKÓW KONWENTU CENTRÓW I KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Stan na dzień 7 czerwca 2013 r.

LISTA CZŁONKÓW KONWENTU CENTRÓW I KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Stan na dzień 7 czerwca 2013 r. LISTA CZŁONKÓW KONWENTU CENTRÓW I KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Stan na dzień 7 czerwca 2013 r. Lp. Centrum lub Klub Integracji Społecznej Nazwa Miejscowość - Adres KONTAKT 1 CIS Bystrzyca Kłodzka 57-500

Bardziej szczegółowo

LISTA CZŁONKÓW KONWENTU CENTRÓW I KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ. akordas@o2.pl ul. 1-go Maja 1 2 Klub Integracji Społecznej 38-700 Ustrzyki Dolne,

LISTA CZŁONKÓW KONWENTU CENTRÓW I KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ. akordas@o2.pl ul. 1-go Maja 1 2 Klub Integracji Społecznej 38-700 Ustrzyki Dolne, Stan na dzień 21 grudnia 2011 r. LISTA CZŁONKÓW KONWENTU CENTRÓW I KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Lp. Centrum lub Klub Integracji Społecznej Nazwa Miejscowość - Adres KONTAKT 1 Centrum Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka Chudobczyce 27 Gmina Kwilcz

Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka Chudobczyce 27 Gmina Kwilcz Elżbieta Seredyn Podsekretarz Stanu Lista ów, które złożyły oferty w konkursie Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych

Bardziej szczegółowo

Białobrzegi r.

Białobrzegi r. Białobrzegi 26-27. 10. 2016 r. 2010 r. Pierwsze Ogólnopolskie Regionalne Targi Aktywnych Form Pomocy 2010 r. Pierwsze Ogólnopolskie Regionalne Targi Aktywnych Form Pomocy Inicjatywa lubelskiego środowiska

Bardziej szczegółowo

IV Zjazd Konwentu CIS/KIS. Klucze 2014 r. Województwo Małopolskie

IV Zjazd Konwentu CIS/KIS. Klucze 2014 r. Województwo Małopolskie IV Zjazd Konwentu CIS/KIS Klucze 2014 r. Województwo Małopolskie Dotychczasowe Zjazdy Konwentu 13-14 października 2011 r. Zjazd założycielski, Białobrzegi k/legionowa, 14-15 października 2012 r. Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON,

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON, Załącznik do Programu Harmonogram realizacji Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Olsztyn, 9 lipca 2013 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął dodatkowy przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu

Bardziej szczegółowo

Centrum Integracji Społecznej a Powiatowy Urząd Pracy

Centrum Integracji Społecznej a Powiatowy Urząd Pracy Centrum Integracji Społecznej a Powiatowy Urząd Pracy Centrum Integracji Społecznej CISTOR Funkcjonuje od 1 maja 2004r. Od 01 maja 2010 prowadzone jest przez Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne Powstanie

Bardziej szczegółowo

- Informacja o funkcjonowaniu Centrów i Klubów Integracji Społecznej dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

- Informacja o funkcjonowaniu Centrów i Klubów Integracji Społecznej dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-4821-3(3)/12 Druk nr 679 Warszawa, 31 lipca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęty

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla rozwoju ekonomii społecznej

Perspektywy dla rozwoju ekonomii społecznej Perspektywy dla rozwoju ekonomii społecznej Czym jest ekonomia społeczna? Ekonomia społeczna, określana równieżjako gospodarka społeczna lub ekonomia solidarna, może stanowićjeden z istotnych elementów

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim

Aktualizacja Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim Aktualizacja Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim Posiedzenie Zespołu ds. ES, 15 stycznia 2015 W dniu 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata wiedza zmienia przyszłość Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata 2016 2021 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE

Bardziej szczegółowo

Centrum Integracji Społecznej CISTOR prowadzonej w formie Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta Torunia. Toruń,

Centrum Integracji Społecznej CISTOR prowadzonej w formie Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta Torunia. Toruń, Centrum Integracji Społecznej CISTOR prowadzonej w formie Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta Torunia Toruń, 26.04.2010 podsumowanie działalności w latach 2004-2010 funkcjonuje od 1 maja 2004r. 1)

Bardziej szczegółowo

Razem w działaniu partnerstwo organizacji pozarządowych i samorządu. Lubycza Królewska 19 grudnia 2014 roku.

Razem w działaniu partnerstwo organizacji pozarządowych i samorządu. Lubycza Królewska 19 grudnia 2014 roku. Razem w działaniu partnerstwo organizacji pozarządowych i. Lubycza Królewska 19 grudnia 2014 roku. Definicje: 1. Partnerstwa 2. Pakty 3. Synergia Lokalna Partnerstwa Ośrodka Pomocy Społecznej w realizacji

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe Klub samopomocowy rodzin z familoków.

Tytuł programu: Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe Klub samopomocowy rodzin z familoków. Załącznik nr 1 Program Aktywności Lokalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce- Leszczynach przewidziany do realizacji w ramach projektu systemowego OPS i Twoja aktywność ku integracji współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

Centrum Integracji Społecznej CISTOR prowadzone przez

Centrum Integracji Społecznej CISTOR prowadzone przez Centrum Integracji Społecznej CISTOR prowadzone przez Nadrzędnym celem CIS jest usamodzielnienie osób wykluczonych społecznie i wyprowadzenie ich poza system pomocy społecznej poprzez zatrudnienie socjalne,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie wyników konkursu na pilotaż standardy usług i modele instytucji projekt 1.18

Ogłoszenie wyników konkursu na pilotaż standardy usług i modele instytucji projekt 1.18 Ogłoszenie wyników konkursu na pilotaż standardy usług i modele instytucji projekt 1.18 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich informuje o wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej ofert w konkursie

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015 Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015 Katowice 31 marca 2015 Koordynacja ekonomii społecznej w ustawie o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ KOCHAM - REAGUJĘ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI REALIZOWANEJ W 2008 R.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ KOCHAM - REAGUJĘ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI REALIZOWANEJ W 2008 R. Warszawa, 20 lutego 2008 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ KOCHAM - REAGUJĘ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI REALIZOWANEJ W 2008 R. We wrześniu 2008 r. kierownictwo

Bardziej szczegółowo

WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r.

WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r. Szanowni Państwo Kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy WAP.5551.13.10.2014 Olsztyn, 16 czerwca 2014 r. Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty rozstrzygnął przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ INFORMACJA

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ INFORMACJA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU CENTRÓW I KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA SEJMU i SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (art.18c

Bardziej szczegółowo

Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim

Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim Kamionka k. Nidzicy, 17-18 maja 2010 Dlaczego ekonomia społeczna jest ważna problemy społeczne Warmii i Mazur Liczba osób korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r.

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. W latach 2009-2014 w funkcjonowało Obserwatorium Integracji Społecznej: projekt ogólnopolski w ramach

Bardziej szczegółowo

Co to jest spó³dzielnia socjalna?

Co to jest spó³dzielnia socjalna? Co to jest spó³dzielnia socjalna? Spó³dzielnia socjalna jest specyficzn¹ form¹ przedsiêbiorstwa spo³ecznego. Wymaga ona du ej samodzielnoœci i odpowiedzialnoœci jej cz³onków. Obowi¹zuje tu kolektywny sposób

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 W latach 2005-2010 w przedsięwzięciach organizacyjnych, kierowanych do osób potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaliczanych

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok Sprawozdanie roczne z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie Centrum Integracji Społecznej w Chełmie jest placówką

Bardziej szczegółowo

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r.

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 176/2010 z dn.

Bardziej szczegółowo

JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych Urząd Miejski Wrocławia

JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych Urząd Miejski Wrocławia EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ WROCŁAWSKO-LWOWSKI PROGRAM WSPIERANIA I INICJOWANIA WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Truskawiec, 20 listopada 2008 r. JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

0-24 262-86-89 264-22-77 2. kujawskopomorskie

0-24 262-86-89 264-22-77 2. kujawskopomorskie Wykaz podmiotów szkolących, które otrzymały zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny ( stan na dzień 15 marca 2011 r.) Lp. województwo

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej Wprowadzenie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Pierwsze Targi Aktywnych Form Pomocy, jakie odbyły się w dniach 15-16 października 2010 r. w Biłgoraju (woj. lubelskie) stały się przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2013 rok Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2013 rok Sprawozdanie roczne z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie Centrum Integracji Społecznej w Chełmie jest placówką

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r.

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r. PODMIOTY ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM I RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE województwo warmińsko-mazurskie (stan na m-c czerwiec/lipiec 2015 r.) Lp. Powiat Nazwa Podmiot prowadzący Specjalistyczny 1 Elbląg

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu

1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu Wykaz wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, w których w 2009 roku będą mogli odbywać STAś ADAPTACYJNY wnioskodawcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS 24 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie 6809 Liczba

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 30/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 23 października 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Tryb

Bardziej szczegółowo

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca II Posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszcz,18.03.2015 r. CO TO JEST INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (IP) IP

Bardziej szczegółowo

Adres instytucji data telefon 16 marca 2012. 56 474 28 24 próby: 8.00, konkurs: 10.00

Adres instytucji data telefon 16 marca 2012. 56 474 28 24 próby: 8.00, konkurs: 10.00 Adres instytucji data telefon 56 474 28 24 1. Miejskie Centrum Kultury ul. 19 Stycznia 17a 13 300 Nowe Miasto Lubawskie woj. warmińsko- mazurskie 2. Starachowickie Centrum Kultury ul. Radomska 21 27-200

Bardziej szczegółowo

Katowice, 18 listopada 2015r.

Katowice, 18 listopada 2015r. Katowice, 18 listopada 2015r. Powstanie Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku zostało utworzone przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Status nadany przez Wojewodę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ROKU 2014 SPRAWOZDANIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ROKU 2014 Część I. DANE OGÓLNE Nazwa: REGON: Adres: Instytucja tworząca Centrum Integracji Społecznej: Data przyznania statusu Centrum Integracji Społecznej:

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

EKONOMIA SPOŁECZNA WOJ. DOLNOŚLĄSKIE EKONOMIA SPOŁECZNA 2012 2020 - WOJ. DOLNOŚLĄSKIE K RADA DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl Informacja na temat bezrobocia oraz działań podejmowanych w 2011r. w celu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie...1 Przedmiot działania...2 I. Kryteria i standardy normatywne...3 II. Kryteria i standardy pozanormatywne...3 Podsumowanie...

Wprowadzenie...1 Przedmiot działania...2 I. Kryteria i standardy normatywne...3 II. Kryteria i standardy pozanormatywne...3 Podsumowanie... Raport z realizacji planu działania przy wdrażaniu standardów współpracy w płaszczyźnie 3: Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności, w obszarze 2: Wspieranie procesów integracji

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski mbanku S.A.

Dom Maklerski mbanku S.A. Dom Maklerski mbanku S.A. Lp. Nazwa Miasto Kod pocztowy Ulica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 POK Białystok Białystok 15-077 ul. Warszawska 44/1 POK Bielsko-Biała Bielsko-Biała 43-304 Pl. Wolności 7 POK

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie ROT w Kujawsko-Pomorskim. Posiedzenie Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu 30 marca 2016 r.

Funkcjonowanie ROT w Kujawsko-Pomorskim. Posiedzenie Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu 30 marca 2016 r. Funkcjonowanie ROT w Kujawsko-Pomorskim Posiedzenie Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu 30 marca 2016 r. Podstawa prawna powstania ROT 1) Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 1. Organ administracji publicznej, do którego adresowana jest oferta: Prezydent Miasta Częstochowy 2. Tryb,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE

WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Ośrodek Adopcyjny ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław tel./fax: (71) 782 38 80 adres mailowy: dops.adopcje@dops.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Pomocy i Integracji Społecznej HARMONOGRAM PROGRAMU

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Pomocy i Integracji Społecznej HARMONOGRAM PROGRAMU MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Pomocy i Integracji Społecznej ZATWIERDZAM: POD^K^ETARZ (Stani* Elibieta Serea Minister Pracy i Polityki Społecznej: z up. Podsekretarz Stanu Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Urzedy. id 1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Nazwa urzędu. Kod pocztowy 00-922. Ulica ul. Wawelska 52/54. Województwo.

Urzedy. id 1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Nazwa urzędu. Kod pocztowy 00-922. Ulica ul. Wawelska 52/54. Województwo. Urzedy id 1 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Warszawa Kod pocztowy 00-922 Ulica ul. Wawelska 52/54 mazowieckie Telefon (22) 579 29 00 Fax (22) 579 21 27 www.gdos.gov.pl kancelaria@gdos.gov.pl id 2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PILOTAŻU RPW na poziomie powiatu / lub województwa

WYTYCZNE DO PILOTAŻU RPW na poziomie powiatu / lub województwa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa 00-697 tel. 0 22 237 00 00, fax. 0 22 237 00 99, www.crzl.gov.pl

Bardziej szczegółowo

(tekst o znaczeniu dla EOG) Pomoc nr XS 192/08 Państwo Członkowskie Rzeczpospolita Polska Region. Zachodni woj. zachodniopomorskie

(tekst o znaczeniu dla EOG) Pomoc nr XS 192/08 Państwo Członkowskie Rzeczpospolita Polska Region. Zachodni woj. zachodniopomorskie Informacje przekazane przez państwa członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu

Bardziej szczegółowo

Metody aktywizacji społecznej

Metody aktywizacji społecznej Budowanie i funkcjonowanie Partnerstwa Lokalnego na terenie województwa zachodniopomorskiego przykłady dobrych praktyk Metody aktywizacji społecznej Szczecin 12.06.2014 r. PARTNERSTWO LOKALNE JAKO METODA

Bardziej szczegółowo

Proponowane rozwiązania ustawowe. Jarosław Kuba Kielce, 17 luty 2010

Proponowane rozwiązania ustawowe. Jarosław Kuba Kielce, 17 luty 2010 Proponowane rozwiązania ustawowe Jarosław Kuba Kielce, 17 luty 2010 Poniżej przedstawiamy wersję roboczą propozycji uregulowania opracowaną przez grupę prawną Zespołu. Projekt ten opiera się na projekcie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 10 maja 2007 r. Druk nr 432

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 10 maja 2007 r. Druk nr 432 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 10 maja 2007 r. Druk nr 432 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. PARTNER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Konferencja 22.09.11, Wrocław Monika

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 97 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 97 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 97 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 181 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 181 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. ZARZĄDZEIE r 181 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko

Bardziej szczegółowo

Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim

Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej 01.07.2009-31.03.2010 Projekt

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres magazynu Telefon kontaktowy Adres

Nazwa i adres magazynu Telefon kontaktowy Adres Lp. Nazwa i adres zarządu prowadzącego magazyn żywnościowy 1. Województwo Dolnośląskie 1. Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Świdnicy, Al. Niepodległości 4, 58-100 Świdnica w Wałbrzychu, ul. Gdańska 2, 58-300

Bardziej szczegółowo

Podstawa formalna: 1) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.2011, Nr 43, poz. 225 z późn. zm.)

Podstawa formalna: 1) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.2011, Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) Wzór wniosku o nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej (wzór nieobligatoryjny) Wzór znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Polityki Społecznej: www.mps.gov.pl Nr ewidencyjny nadany w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZASADY KONKURSU MINISTRAPRACY i POLITYKISPOLECZNEJ

ZASADY KONKURSU MINISTRAPRACY i POLITYKISPOLECZNEJ - MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOLECZNEJ Departament Pomocy i Integracji Spolecznej.erdzain: z up. Minister Prady i Polityki Spo'~~~IBw / SEKRETARZ Dudil STANU ZASADY KONKURSU MINISTRAPRACY i POLITYKISPOLECZNEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012

UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012 Projekt Burmistrza UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012 w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej pt.: Programu Aktywności Lokalnej AKADEMIA MĄDREGO RODZICA Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Funduszy. Wydział Funduszu Pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Funduszy. Wydział Funduszu Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Wydział Funduszu Pracy EFEKTYWNOŚĆ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZREALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie wałbrzyskim w aspekcie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu wyniki ostatnich lat i perspektywy na 2012 rok

Rynek pracy w powiecie wałbrzyskim w aspekcie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu wyniki ostatnich lat i perspektywy na 2012 rok Rynek pracy w powiecie wałbrzyskim w aspekcie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu wyniki ostatnich lat i perspektywy na 2012 rok Justyna Piasecka Wałbrzych, styczeń 2012 r. Tabela nr 1. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Raport ramowy z realizacji Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji

Bardziej szczegółowo

Siedziba Beneficjenta. Mazowieckie Forum Parterskie Ekonomii Społecznej. Liderzy ekonomii społecznej. 02-078 Warszawa

Siedziba Beneficjenta. Mazowieckie Forum Parterskie Ekonomii Społecznej. Liderzy ekonomii społecznej. 02-078 Warszawa Załącznik do Uchwały nr. Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie otwartym nr 1/POKL//2010 na II Posiedzeniu Komisji Oceny Projektów dla

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych. Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r.

Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych. Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r. Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r. Współpraca władz lokalnych z przedsiębiorcami poprzez instytucje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O JAKOŚCI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ W POWIECIE OLECKIM

INFORMACJA O JAKOŚCI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ W POWIECIE OLECKIM INFORMACJA O JAKOŚCI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ W POWIECIE OLECKIM Informacja opracowana na podstawie danych uzyskanych podczas spotkań przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

BARIERY PRAWNO- ORGANIZACYJNE FUNKCJONOWANIA CIS. Andrzej Trzeciecki Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS

BARIERY PRAWNO- ORGANIZACYJNE FUNKCJONOWANIA CIS. Andrzej Trzeciecki Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS BARIERY PRAWNO- ORGANIZACYJNE FUNKCJONOWANIA CIS Andrzej Trzeciecki Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS PODSUMOWANIE OKRESU 2004-2009 Dorobek zakończonego pięcioletniego okresu, tj. 2004-2009,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY PROGRAMOWEJ KONWENTU CIS / KIS za okres 16 października 2012 r. 17 października 2013 r. II KADENCJA

SPRAWOZDANIE RADY PROGRAMOWEJ KONWENTU CIS / KIS za okres 16 października 2012 r. 17 października 2013 r. II KADENCJA Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej Rada Programowa Konwentu Sekretariat Konwentu Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 00-554 Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50, Tel. (22) 629-40-18 w.112, www.irss.pl-ciskis,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TRZEBINI

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TRZEBINI DZIAŁALNOŚĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TRZEBINI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Klub Integracji Społecznej w Trzebini działa w Zespole Profilaktyki i Terapii Rodzin Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest otwarty

Bardziej szczegółowo

W KARTUZACH W ROKU 2004

W KARTUZACH W ROKU 2004 ! % &#!##%& #! % &# &!# W KARTUZACH W ROKU 2004 57,.4,,307,8 Kartuzy, luty 2005 $!$%# $%!... 3 I. RYNEK PRACY POWIATU KARTUSKIEGO NA TLE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO... 4 II. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA OBSZARU OBJĘTEGO LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU (MIASTA GRUDZIĄDZA)

DIAGNOZA OBSZARU OBJĘTEGO LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU (MIASTA GRUDZIĄDZA) SPOTKANIE KONSULTACYJNE W CELU OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Grudziądz, 30 listopada 2015 roku DIAGNOZA OBSZARU OBJĘTEGO LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU (MIASTA GRUDZIĄDZA) Projekt

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Liczba osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności)

Liczba osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności) bartoszycki braniewski działdowski bezdomnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. Gmina (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności) 1 MOPS Bartoszyce 53 45

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki współpracy MOPS i PUP w Skarżysku-Kamiennej-19.11.2013

Dobre praktyki współpracy MOPS i PUP w Skarżysku-Kamiennej-19.11.2013 Dobre praktyki współpracy MOPS i PUP w Skarżysku-Kamiennej-19.11.2013 Podstawy prawne Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) Ustawa o promocji zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM DOTKNI

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM DOTKNI Załącznik do Uchwały Nr 303 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2016 roku PROGRAM ZAJĘĆ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM UZALEśNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ REALIZOWANY W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim L.p. POWIAT Nazwa jednostki rejestrowej, adres, tel., email Podmiot prowadzący Jednostka specjalist. poradnictwa Jednostka realizująca

Bardziej szczegółowo

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa warmińsko-mazurskiego

Ranking gmin województwa warmińsko-mazurskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE Załącznik do uchwały Nr XII/88/04 Rady Gminy Jarczów z dnia 7 lipca 2004r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminna instytucja pomocy społecznej o

Bardziej szczegółowo

Lista instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL

Lista instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL Załącznik nr 1 Lista instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL Komponent centralny Instytucja Pośrednicząca Kontakt Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) 1. Departament Administracji

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Trzecia nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym najważniejsze zmiany

Trzecia nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym najważniejsze zmiany Andrzej Trzeciecki Instytut Rozwoju Służb Społecznych Trzecia nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym najważniejsze zmiany We wrześniu 2011 r. została wprowadzona w życie trzecia nowelizacja ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie. Kujawsko pomorskie. Bolesławiec al. 1000-lecia 49. Głogów ul.piłsudskiego 15. Głogów ul. Budowlanych 14

Dolnośląskie. Kujawsko pomorskie. Bolesławiec al. 1000-lecia 49. Głogów ul.piłsudskiego 15. Głogów ul. Budowlanych 14 Dolnośląskie Bolesławiec al. 1000-lecia 49 Głogów ul.piłsudskiego 15 Głogów ul. Budowlanych 14 Głogów ul. Jedności Robotniczej 42 Jelenia Góra ul. Jana Pawła II 17 Jelenia Góra ul. Wolności 239a Polkowice

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz. 1567 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

KONKURS PODMIOT ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO PARTNEREM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ I POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W REALIZACJI KONTRAKTÓW SOCJALNYCH

KONKURS PODMIOT ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO PARTNEREM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ I POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W REALIZACJI KONTRAKTÓW SOCJALNYCH MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ ZATWIERDZAM: Minister Pracy i Polityki Społecznej: Z up. Sekretarz Stanu Jarosław Duda KONKURS PODMIOT ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO PARTNEREM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.)

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Lp. województw ośrodki publiczne o 1. dolnośląskie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo