Kazimierz Kurnicki. Nasze Miasto Nasze Sprawy NASZ KANDYDAT NA PREZYDENTA LEGIONOWA. wiedza doêwiadczenie fachowoêç niezale noêç. PAèDZIERNIK 2002 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kazimierz Kurnicki. Nasze Miasto Nasze Sprawy NASZ KANDYDAT NA PREZYDENTA LEGIONOWA. wiedza doêwiadczenie fachowoêç niezale noêç. PAèDZIERNIK 2002 ROK"

Transkrypt

1 PAèDZIERNIK 2002 ROK ROK V NR 10 (52) Nasze Miasto Nasze Sprawy BEZP ATNIE ISSN wiedza doêwiadczenie fachowoêç niezale noêç Kazimierz Kurnicki NASZ KANDYDAT NA PREZYDENTA LEGIONOWA

2 2 ROK V NR 10 (52) PAèDZIERNIK 2002 SPORTOWE PO EGNANIE LATA 21 wrzeênia na sportowo sp dziliêmy ostatnie letnie popo udnie na stadionie miejskim przy Parkowej. Na poczàtek o godz. 14 rozegrany zosta mecz pi karski Orlików. O puchar prezesa klubu walczy zespó trenowany przez M.. Korkucia, reprezentujàcy barwy gazety Nasze Miasto Nasze Sprawy i zespó S. Dziesiewicza w barwach Reszty Âwiata. Po bardzo pasjonujàcej walce, 3: 1 zwyci y zespó Reszty Âwiata. Mali zawodnicy pokazali, e potrafià ju graç w pi k, a zaci toêcià i wolà walki nie ust powali swoim starszym kolegom. By y puchary dla obydwu zespo ów, a tak e znaczki klubowe od prezesa. Nasza gazeta oprócz kompletu koszulek ufundowa a dla obydwu zespo ów szeêç pi ek. Przed meczem seniorów, karatecy pod wodzà z Mazowieckiego Centrum Oyama Karate dali pokaz swojego wysokiego sportowego kunsztu. W pokazowym ataku karateki uczestniczy sam prezes K. Kurnicki, przyjmujàc odwa nie cios zawodnika. Nokautu nie by o, ale zabawa by a przednia. Jednak gwoêdziem sportowej zabawy by mecz I zespo u Legionovi z Unià Skierniewice o mistrzostwo III Ligi, który w tym momencie zgromadzi rekordowà, ponad dwutysi cznà publicznoêç. Przed rozpocz ciem meczu pi karze rozrzucili wêród kibiców szaliki klubowe, które ufundowa zarzàd klubu, a pi k inauguracyjnie kopn a wicemarsza ek sejmiku mazowieckiego Jolanta Gontarczyk, która patronowa a imprezie, przekazujàc 10 par butów pi karskich. Nasi ulubieƒcy nie zawiedli oczekiwaƒ kibiców, wygrywajàc po adnej grze, zas u enie 2: 0. Zwyci stwo tym bardziej ucieszy o kibiców, e Legionovia by a pierwszym pogromcà lidera ze Skierniewic w tym sezonie. Da a znaç o sobie sekcja szachów, ka dy móg si sprawdziç z najlepszymi zawodnikami tej sekcji. INNE WIADOMOÂCI LEGIONOVIA CHARYTATYWNIE DLA DZIECI Ponad 1500 z zebrali dzia acze Towarzystwa Przyjació Dzieci podczas meczu jaki rozegra a Legionovia 25 wrzeênia z warszawskà Polonià. Wprawdzie goêcie przyjechali w nie ca kiem pierwszym sk adzie, a w naszym zespole si y sprawdzi a trójka szkoleniowców ale mecz móg si podobaç. Du o niez ej gry i du o bramek. Wynik nie by tu najwa niejszy, dlatego go pominiemy. Zawodnicy otrzymali puchary od starosty i prezydenta, prezes Kurnicki zaê rozda dzieciom kilkanaêcie szalików klubowych. Potem by y kie baski i ciep e napoje. ÂLUBOWANIE I OTRZ SINY W II LICEUM Uroczysta atmosfera Êlubowania klas pierwszych zmieni a si w czasie otrz sin we wspania à, pe nà atrakcji zabaw.

3 ROK V NR 10 (52) PAèDZIERNIK Okr g nr 1 LISTA NR 10 1 BOGDAN SUCHECKI Lat 48. Technik budownictwa wodnego. Specjalista z zakresu sieci sanitarnych. Zwiàzany z Legionowem od 25 lat. onaty, dwoje dzieci. 3 WOJCIECH MATEUSZCZYK 2 JERZY ST PI SKI Lat 54. Wykszta cenie wy sze (dwa fakultety), studia podyplomowe w SGGW. Doktorant w Kolegium Zarzàdzania i Finansów w SGH. Du e doêwiadczenie w pracy w administracji paƒstwowej. onaty, syn Rafa. 4 CEZARY JANIK Lat 49. Lekarz ginekolog po o nik. onaty, dwoje dzieci. 5 MIECZYS AW STRACHOTA Lat 45. Prawnik. Absolwent UW wydzia u Prawa i Administracji. Ukoƒczona Aplikacja Prokuratorska i Radcowska. Aktualnie prowadzi w asnà Kancelari Prawnà. onaty, dwoje dzieci. 6 BENEDYKT JACKOWSKI Lat 48. Oficer Wojska Polskiego. Studia Wojskowe I i II stopnia, Studium Podyplomowe w SGGW Ochrona i Ukszta towanie Ârodowiska. onaty, dwoje dzieci. 7 SEWERYN BELKE Lat 53. Technik budowlany. Obecnie rencista. Z miastem zwiàzany od 1974 roku. Wra liwy, stateczny z poczuciem odpowiedzialnoêci. Wdowiec. 8 ADAM GROMEK Lat 48. Mieszkaniec Legionowa od 1986 roku. Od dziesi ciu lat prowadzi w asnà firm budowlanà. onaty, dwoje dzieci. 9 MA GORZATA RADGOWSKA Lat 39. Legionowianin od urodzenia. Prowadzi dzia alnoêç gospodarczà w zakresie robót glazurniczych. 10 MARIAN KLEPACKI Lat 36. Z zawodu meteorolog i bibliotekarz. Absolwentka UW na wydziale Informacji Naukowej, Studia Bibliologiczne. M atka, dwoje dzieci. Lat 52. Rodowity legionowianin. Prowadzi Zak ad Zabezpieczeƒ Antykorozyjnych Samochodów, obecnie prowadzi zak ad produkujàcy meble kuchenne i azienkowe. onaty, troje dzieci. LISTA NR 10

4 4 ROK V NR 10 (52) PAèDZIERNIK 2002 Okr g nr 2 LISTA NR 10 1 WIES AW KARNASIEWICZ Oficer rezerwy WP. Wykszta cenie wy sze techniczne i ekonomiczne. Prezes Zarzàdu WSM. Rzeczoznawca techniki samochodowej i ruchu drogowego Stowarzyszenia In ynierów i Techników Komunikacji. 3 RADOS AW SZCZEPA SKI 2 ANDRZEJ PLI GA Przedsi biorca, licencjonowany zarzàdca nieruchomoêci. Wykszta cenie wy sze techniczne. 4 ROBERT GRABOWSKI Oficer WP. S u b wojskowà pe ni w dowództwie 1WDZ. Wykszta cenie wy sze. Jest przewodniczàcego Garnizonowej Komisji Mieszkaniowej. 5 ZYGMUNT KUÂNIERZ Poligraf, wykszta cenie Êrednie. Pe ni funkcj Przewodniczàcego Zarzàdu Szkolnego NSZZ Pracowników Policji w CSP. Jest awnikiem Sàdu Okr gowego wwarszawie. 6 BOGUMI A STASIAK Oficer rezerwy. Wykszta cenie wy sze techniczne. Uczy informatyki w szkole Êredniej. 7 JÓZEF DZIEDZIC Oficer WP. Wykszta cenie wy sze wojskowe. Specjalista wojsk àcznoêci. Zajmuje odpowiedzialne stanowisko w Sztabie Generalnym WP. 9 W ODZIMIERZ SKOWRO SKI Wieloletni pedagog w Szkole Podstawowej nr 1. Wykszta cenie wy sze. Nauczyciel mianowany w zakresie matematyki i chemii. 8 IZABELA PRA MOWSKA Bankowiec analityk kredytowy. Wykszta cenie wy sze ekonomiczne, pe nomocnik ubezpieczeniowy. Pe ni funkcj zast pcy przewodniczàcego Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr IWONA SIENKIEWICZ Oficer rezerwy. Wykszta cenie wy sze techniczne. Specjalista w Misjach pokojowych ONZ i NATO. Wyk adowca w oêrodku szkolenia kierowców. Wieloletni pedagog. Wykszta cenie wy sze. Nauczyciel mianowany w zakresie kszta cenia zintegrowanego. Zatrudniona w szkole Podstawowej nr 8. LISTA NR 10

5 ROK V NR 10 (52) PAèDZIERNIK NASI KANDYDACI DO RADY POWIATU Okr g nr 1 LISTA NR 12 1 STANIS AW KRASZEWSKI 2 MAREK KOPCZY SKI Lat 56. Prawnik, wyk adowca. 3 RAFA ST PI SKI Lat 45. Wykszta cenie Êrednie. Prowadzi dzia alnoêç gospodarczà, w aêciciel warsztatu samochodowego. 4 IWONA WLAZ O 28 lat. onaty. Z rodziny wojskowej. Wykszta cenie wy sze ukoƒczone studia ekonomiczne w Szkole G ównej Handlowej (d. SGPiS). Ekonomista. 5 ROBERT ZAPORA 25 lat. Rodowita legionowianka. Technik-ekonomista. W asna firma ubezpieczeniowa. 6 MICHA MARGIS Lat 35, wykszta cenie wy sze, lekarz internista, onaty, dwoje dzieci. 7 MARIUSZ SUWI SKI 21 lat. Kawaler. Handlowiec. 8 IRENA ROGALSKA Lat 31. Kawaler. Wykszta cenie wy sze magisterskie. Nauczyciel. 9 TOMASZ KOLASI SKI 49 lat. Poligraf wykszta cenie Êrednie techniczne. Pracownik Centrum Szkolenia Policji. 10 IZABELA RUBIN Lat 24. Kawaler. Student ostatniego roku Mi dzynarodowych Stosunków Gospodarczych. 11 BARBARA SALISZEWSKA 27 lat, m atka. Terapeuta zaj ciowy ze specjalnoêcià: psychoterapia. 12 W ODZIMIERZ MATEJEWSKI Analityk medyczny, Âródmiejski Szpital Urazowy, laboratorium diagnostyczne, Sekretarz Rady Rodziców Zespo u Szkó w Legionowie przy ul. Zegrzyƒskiej 3. Nauczyciel, lat 47. Mieszkaniec Legionowa od urodzenia. Oficer Centrum Szkolenia Policji.

6 6 ROK V NR 10 (52) PAèDZIERNIK 2002 NASI KANDYDACI DO RADY POWIATU Okr g nr 2 LISTA NR 12 1 ANNA MATEUSZCZYK 2 MA GORZATA KUÂNIERZ Lat 49, lekarz pediatra. 3 MIECZYS AW BERNAT Lat 47, nauczycielka, dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Legionowie. 4 ARTUR JASTRZ BSKI Lat 59. Wykszta cenie Êrednie. Kierownik MKS Legionovia. 5 JOANNA MIZERSKA Lat 26, wykszta cenie Êrednie ekonomiczne, prowadzi dzia alnoêç gospodarczà, spo ecznik. 6 DOROTA GADOMSKA Lat 36, razem z m em prowadzi dzia alnoêç gospodarczà, spo ecznik. 7 JANINA MAS OWSKA Lat 44. Nauczyciel j zyka niemieckiego w LO im. M. Konopnickiej w Legionowie, egzaminator, koordynator projektów mi dzynarodowych. 8 JADWIGA WYPIEROWSKA Lat 56, lekarz neurolog. 9 ZDZIS AW PIASECKI Lat 47, lekarz internista. 10 KRZYSZTOF ÂWI CKI Lat 48, wykszta cenie wy sze, urz dnik paƒstwowy szczebla centralnego. 11 JOLANTA SAGAN Lat 37, w aêciciel drukarni KAM-DRUK w Legionowie. NASI KANDYDACI DO RADY POWIATU Lat 32, zajmuje si rodzinà i domem. LISTA NR 12

7 ROK V NR 10 (52) PAèDZIERNIK Okr g nr 3 LISTA NR 10 1 KAZIMIERZ KURNICKI 2 EL BIETA KIE BASI SKA 50 lat. Wykszta cenie wy sze. Przedsi biorca, w aêciciel firmy budowlanej. Radny Rady Miejskiej, od maja 2002 r. cz onek Zarzàdu Miasta. Prezes MKS Legionovia. 3 BARBARA ZIELI SKA Lat 54, wykszta cenie wyzsze mgr, wyk adowca w Podyplomowym Studium Polityki i Zarzadzania OÊwiatà. 4 JERZY JAGNIE A Lat 56. Wykszta cenie Êrednie techniczne specjalnoêç prawo administracyjne, prowadzi z m em kwiaciarni w Legionowie. 5 KUNEGUNDA BARANOWSKA Lat 55. Technik meliorant, kierownik Zwiàzku Spó ek Wodnych w Nowym Dworze Mazowieckim. 6 WAC AW PIERZCHA A Lat 65, wykszta cenie Êrednie, by y, d ugoletni pracownik Urz du Miasta 7 PIOTR LIPIEC Lat 68. Specjalista ds. BHP i ochrony Êrodowiska, spo ecznik. 8 BEATA KWIATKOWSKA 29 lat. Studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego; absolwent Studium Pedagogicznego; specjalista ds. marketingu. 9 WANDA LEWANDOWSKA 31 lat, panna, mieszkanka Osiedla Batorego, studentka SGH kierunek Gospodarka Publiczna. 10 JADWIGA ZAMBRZYCKA Lat 50, nauczycielka Szko y Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum nr 3 w Legionowie. 11 JANUSZ PRZEWODOWSKI Lat 49. Wykszta cenie Êrednie. Prowadzi dzia alnoêç gospodarczà: handel, gastronomia i us ugi hotelarskie. Lat 50, wykszta cenie wy sze mgr, nauczycielka w Zespole Szkó Specjalnych w Legionowie. LISTA NR 10

8 8 ROK V NR 10 (52) PAèDZIERNIK 2002 Okr g nr 4 LISTA NR 10 1 MA GORZATA LUZAK 2 GRZEGORZ TASAK Lat 46, nauczycielka j zyka polskiego w II Liceum Ogólnokszta càcym w ZSO nr 2; cz onek zarzàdu stowarzyszenia Edukacja dla przysz oêci 3 ANDRZEJ PETRYGA Lat 42, wykszta cenie wy sze, nadkomisarz policji, funkcjonariusz Komendy Sto ecznejpolicji, radny- -przewodniczàcy Komisji Bezpieczeƒstwa Rady Powiatu, cz onek Zarzàdu LSPiS. 4 UKASZ BIRETA 46 lat, magister in ynier mechanizacji rolnictwa, prowadzi dzia alnoêç gospodarczà- w aêciciel agencji celnej. 5 LEONARD KLUSEK Lat 23, student V roku prawa w Wy szej Szkole Handlu i Prawa wwarszawie. 6 PIOTR S KOWSKI Lat 57, od 1980 roku mieszkaniec Legionowa, prowadzi dzia alnoêç gospodarczà. 7 MIROS AW SZULC Lat 19 student prawa na Uniwersytecie im. Kardyna a Wyszyƒskiego w Warszawie. 8 JOANNA POCHMARA Lat 48 pracownik administracji paƒstwowej Urz du Skarbowego w Legionowie. 9 RYSZARD KULESZA Lat 26, prawnik, pracownik prywatnej firmy us ugowej. 10 DANUTA ULKIE Lat 62, prowadzi dzia alnoêç gospodarczà zegarmistrz, warsztat na Osiedlu Sobieskiego Lat 55 przewodniczàca Rady Osiedla Sobieskiego, wiceprzewodniczaca Rady Nadzorczej SMLW, cz onek zarzàdu LSPiS, specjalista w Zak adzie Ubezpieczeƒ Spo ecznych. LISTA NR 10

9 ROK V NR 10 (52) PAèDZIERNIK LEGIONOWO W UNII EUROPEJSKIEJ Z panià Jolantà Gontarczyk cz onkiem zarzàdu Sejmiku Mazowieckiego, nt. Unii Europejskiej i korzyêci z naszego w niej uczestnictwa, rozmawia Kazimierz Kurnicki Kazimierz Kurnicki Pani marsza ek, nie tak dawno uczestniczy a Pani w otwarciu Biuro Regionalnego Województwa Mazowieckiego w Brukseli. Jest to ju piàte takie przedstawicielstwo polskich regionów w stolicy Unii Europejskiej. Nareszcie i nasz region doczeka si swojej reprezentacji. A jakie konkretne korzy- Êci dla Legionowa przynosi ten fakt? Jolanta Gontarczyk Integracja Polski z Unià Europejskà to przede wszystkim mo liwoêç jeszcze na etapie przedakcesyjnym- korzystania z funduszy unijnych. Ârodki z Brukseli mogà ubiegaç si regiony, czyli województwa samorzàdowe, dlatego obecnoêç przedstawicieli Mazowsza jest tak wa na. I chocia Biuro Regionalne nie pe ni funkcji poêrednika pomi dzy jednostkami samorzàdu terytorialnego a Brukselà, to jednak pomagaç b dzie w tym, co na obecnym etapie jest dla nas najtrudniejsze- w prawid owym formu owaniu projektów, tak aby wnioski spe nia y wymagania brukselskiej administracji i pozytywnie przechodzi y unijne procedury, czyli mówiàc krótko by y podstawà do pozyskania funduszy unijnych, bo o to przede wszystkim nam chodzi. Ca a droga, jakà muszà przejêç nasze wnioski i projekty nie mo e byç urz dniczà sztukà dla sztuki, mazowieckie przedstawicielstwo w Brukseli ma s u yç temu, aby wnioski zdobywa y realne finansowanie na najbardziej korzystnych dla polskich samorzàdów warunkach. K. K. W takim razie, na jakà pomoc mo emy liczyç ze strony biura? J. G. Informacje o programach, ocen sk adanych projektów, lobbing na rzecz ich pozytywnego rozpatrzenia, czasem warto znaç dok adnie preferencje unijne i dopiero na ich podstawie dostosowaç w asne pomys y do tego, za co Bruksela mo e zap aciç. Podam Panu ciekawy przyk ad: francuski okr g Lille, w którym od wielu lat borykano si ze spo ecznymi skutkami bezrobocia- alkoholizm, du a iloêç zachorowaƒ na depresj itp. w bardzo ciekawy sposób wykorzysta Êrodki przeznaczone na promocj kultury mniejszoêci narodowych na sowim terenie. Poniewa jeszcze w XIX wieku ten rejon przyciàgnà do pracy w kopalniach w gla kamiennego robotników z ca ej niemal Europy, yjà tam obecnie Francuzi, których przodkowie stanowili ok.. 15 ró nych narodowoêci. Na tej podstawie napisano program, który zak ada stworzenie w obiektach poprzemys owych kilkunastu Samodzielny Publiczny Zak ad Lecznictwa Otwartego w Legionowie ZAPRASZA NA BEZP ATNE 1. Badanie spirometryczne palaczy lub by ych palaczy, którzy ukoƒczyli 40 rok ycia i palà lub palili przynajmniej 10 lat. 2. Badanie profilaktyczne gruczo u krokowego (prostaty) m czyzn urodzonych w 1952 r. lub wczeêniej. Badania przeprowadzane sà codziennie wprzychodni Specjalistycznej w Legionowie ul Sowiƒskiego 4 w godz Âwi to w Spó dzielni Fot. Kryszczyƒski Centrów r kodzie a artystycznego. Dzisiaj te Centra ju funkcjonujà i przynoszà wszystkim wymierne korzyêci. Bardzo wa ne ju równie nawiàzywanie kontraktów z przedstawicielami innych regionów Unii. K. Jakiego rodzaju kontakty ma Pani na myêli J. G. W zasadzie trudno to w krótkiej rozmowie sformu owaç. Na pewno bardzo szerokie mo liwoêci majà szko y i inne placówki edukacyjne. Nie mo emy zapominaç o tym, e nasza m odzie za kilka lat znajdzie si we wspólnej Europie i dlatego tak wa ne jest jej odpowiednie przygotowanie do ycia w Europejskim spo eczeƒstwie. Nowatorskim przedsi wzi ciem jest trwajàcy w aênie konkurs plastyczny Moja wizja Europy, w którym uczestniczà uczniowie trzecich klas czterech mazowieckich gimnazjów. W czterech wybranych szko ach odby y si lekcje dotyczàce Unii Europejskiej. Na tej podstawie uczniowie tworzyli w dowolnej technice plastycznej prace pod tytu em Moja wizja Europy. DwadzieÊcia prac z ka dej ze szkó pojecha o na wystaw okolicznoêciowà z okazji otwarcia przedstawicielstwa Mazowsza w Brukseli. K. K. No w aênie, nasze miasto ma równie swojà reprezentacj w Brukseli. WÊród wybranych szkó znalaz y si prace m odzie y legionowskiego Gimnazjum nr 4 z Zespo u Szkó przy ul. Zegrzyƒskiej. Kilka dni temu zawioz a je pani do Brukseli. Mówi- a Pani wtedy, e dzi ki temu zosta y stworzone warunki dla uruchomienia placówki partnerskiej dla naszej szko y. Jakie dalsze korzyêci mo emy mieç z tego kontaktu? J. G. Mniej wi cej na tym ma to w aênie polegaç. Ponadto m odzie z Brukseli, Sztokholmu i Brandenburgii po zaj ciach dotyczàcych naszego regionu przedstawi a plastycznie swojà wizj Mazowsza. Prace dzieci z Mazowsza spotkajà si wi c z pracami kolegów z innych regionów Europy na specjalnie zorganizowanej aukcji, a dochody ze sprzeda y zasilà bud ety polskich szkó bioràcych udzia w tym konkursie. Stworzone zosta y wi c warunki, natomiast jak one zostanà wykorzystane, zale y ju od sytuacji i mo liwoêci poszczególnych szkó. Dzi kuj za rozmow br. na placu budowy przy ul. Wàskiej zebrali si cz onkowie oraz rodziny i przyjaciele Wojskowej Spó dzielni Mieszkaniowej na uroczystoêci wmurowania aktu erekcyjnego. Kapelan 1 DZ, proboszcz parafii wojskowo-cywilnej ks. pp k Kazimierz Kru el poêwi ci plac budowy i wznoszone domy, a nast pnie odprawi msz Êwi tà. W uroczystoêciach uczestniczy cz onek Zarzàdu Miasta Pan Kazimierz Kurnicki. Wraz z yczeniami pomyêlnego zakoƒczenia budowy przekaza od w adz miejskich Êwierk syberyjski, który zostanie posadzony na rondzie w centralnej cz Êci osiedla. Po cz Êci oficjalnej odby o si w kasynie wojskowym spotkanie kole eƒskie. W mi ej i przyjacielskiej atmosferze dyskutowano o projektach i pomys ach na zagospodarowanie osiedla. Prezes zarzàdu Pan Wies aw Karnasiewicz a tak e jego zast pcy pp k Kazimierz Âlimak i mjr Andrzej Kij po raz kolejny wyjawili, e sà zainteresowani rozwojem Spó dzielni i zagospodarowaniem ca ego kompleksu koszar. Zgodne stanowisko zarzàdu w tej sprawie Êwiadczy o tym, e zarzàd Spó dzielni temat ten ju rozpatrywa. G.B. MÑDRA OSZCZCZ DNOÂå CZY NIEPOTRZEBNA ROZRZUTNOÂå, CZYLI O SPOSOBACH PROWADZENIA KAMPANII WYBORCZEJ Do naszego Stowarzyszenia nale à osoby z ró nych grup zawodowych. Sà wêród nas mi dzy innymi lekarze, nauczyciele, o nierze, prawnicy, rzemieêlnicy, policjanci, handlowcy, bankowcy. Sà tak e m odzi ludzie, którzy jeêli nie teraz, to w przysz oêci b dà dbaç, by mieszkaƒcom Legionowa y o si naprawd, a nie tylko w obietnicach przedwyborczych, troch lepiej. Zdecydowana wi kszoêç z nas to osoby bezpartyjne, które startujàc z list Komitetu Wyborczego NASZE MIASTO NASZE SPRAWY pragnà, nie w àczajàc si w zale noêci partyjne, dzia aç na rzecz Legionowa. Prowadzàc kampani wyborczà, opowiadamy si oczywiêcie za rozsàdnà oszcz dnoêcià. Màdry sposób prowadzenia kampanii wyborczej to dobry prognostyk na przysz e racjonalne zarzàdzanie finansami miasta. JesteÊmy nie tylko kandydatami do rady miasta czy powiatu, ale tak- e wyborcami. Je eli wi c teraz nie b dziemy szanowaç naszych i wyborców pieni dzy, trudno oczekiwaç tego potem. Zasada zastaw si a postaw si, tak niestety cz sto jeszcze obecna w dzia aniach naszego spo eczeƒstwa, jest anachroniczna w czasach, gdy tak wielu ludziom brakuje pieni dzy na podstawowe rzeczy. Nie szastamy wi c pieni dzmi na materia y propagandowe, festyny, imprezy, itp. Ostatnie dwa wielkie festyny na rondzie Husarska, organizowany przez SML-W i Festyn Ekologiczny, organizowany przez miasto próbowa y przekonaç, e mo e byç go o, ale weso o. Czy potrzebna by a taka rozrzutnoêç, gdy nale a oby oszcz dzaç, a kasa miejska Êwieci pustkami? Kampania nie musi byç taka. Wiemy, co znaczy dla wi kszoêci legionowian ka da z otówka. Chcemy do Paƒstwa dotrzeç w czasie spotkaƒ. Podczas rozmów pragniemy zapoznaç Was, drodzy wspó mieszkaƒcy, z naszym programem, planami dotyczàcymi naszego wspólnego miasta. Nasze miasto, nasze sprawy weêmy w swoje r ce a wówczas z pewnoêcià stopniowo zaczniemy yç tu bezpieczniej i dostatniej. Ma gorzata Luzak

10 10 ROK V NR 10 (52) PAèDZIERNIK 2002 Program Komitetu Wyborczego Wyborców Szanowni Paƒstwo, W poprzednim wydaniu naszej gazety przedstawiliêmy szczegó owy Program Komitetu Wyborczego Wyborców Nasze Miasto Nasze Sprawy. Zawiera on obszernà list zadaƒ, które wymagajà pilnej realizacji, aby podnieêç standard ycia w naszym mieêcie. Program ten zobowiàzujemy si wykonaç jeêli to nam powierzà Paƒstwo mandaty radnych do Rady Miejskiej i Rady Powiatu, g osujàc na kandydatów z listy nr 10 do rady miejskiej i z listy nr 12 do rady powiatu. Dzisiaj pozwalamy sobie przypomnieç Paƒstwu jakie zadania z naszego programu uznajemy za najwa niejsze i najpilniejsze, i które jeêli zostaniemy wybrani do w adz samorzàdowych uczynimy przedmiotem naszych pierwszoplanowych dzia aƒ. KLUCZOWE PROBLEMY NASZEGO MIASTA PRIORYTETY PROGRAMOWE KOMITETU WYBORCZEGO UZDROWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA; oszcz dne, po gospodarsku wydawanie naszych pieni dzy, weryfikacja zasadno- Êci wysokoêci lokalnych podatków, pozyskiwanie nowych êróde finansowania..., ZADBANIE O HARMONIJNY ROZWÓJ MIASTA; uzbrajanie terenów, poprawa dróg i komunikacji..., WYRAèNA POPRAWA WARUNKÓW KOMUNIKACJI W MIEÂCIE; ponowna weryfikacja przebiegu linii Komunikacji Lokalnej w celu dostosowania ich do potrzeb mieszkaƒców wszystkich rejonów miasta..., ZWI KSZENIE DOST PNOÂCI MIESZKA ; remonty, modernizacje i adaptacje budynków, przygotowywanie terenów do budowy mieszkaƒ..., POPRAWA WARUNKÓW NAUKI I PRACY W SZKO ACH I PLA- CÓWKACH OÂWIATOWYCH; wi cej j zyków obcych i informatyki, szersza oferta zaj ç pozalekcyjnych, utworzenie gminnego oêrodka doskonalenia nauczycieli..., POWO ANIE RADY OÂWIATOWEJ; zaanga owanie lokalnych autorytetów do wspomagania w adz samorzàdowych w kreowaniu i wdra aniu gminnej polityki oêwiatowej..., OPRACOWANIE I WDRO ENIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OÂWIATY; zaplanowanie kluczowych dzia aƒ dla poprawy jakoêci kszta cenia..., WZBOGACENIE OFERTY W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA; rozszerzenie opieki specjalistycznej, wyposa enie pogotowia ratunkowego w nowoczesny sprz t stosowany w stanach nag ego zagro- enia ycia, wprowadzenie gabinetów stomatologicznych do szkó..., ZORGANIZOWANIE RÓ NORODNYCH FORM POMOCY DLA OSÓB NAJBARDZIEJ POTRZEBUJÑCYCH; uruchomienie punktu bezp atnego do ywiania..., RZECZYWISTA WSPÓ PRACA NA RZECZ ZWI KSZENIA POCZU- CIA BEZPIECZE STWA OBYWATELI WSZYSTKICH OPOWIE- DZIALNYCH S U B W CELU; zmniejszenia zjawisk patologicznych, wdro enie programu BEZPIECZNE MIASTO.., PROWADZENIE RZETELNEJ POLITYKI INFORMACYJNEJ; systematyczne informowanie mieszkaƒców miasta o planowanych i realizowanych przedsi wzi ciach na rzecz rozwoju miasta..., Szanowni Paƒstwo, Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Miasto Nasze Sprawy nie sk ada obietnic bez pokrycia. JesteÊmy wiarygodnym partnerem. Naszà legitymacjà jest aktywna i skuteczna dzia alnoêç naszych radnych w koƒczàcej si kadencji Rady Miejskiej i Rady Powiatu, których 11 paêdziernika 1998 roku obdarzyliêcie Paƒstwo swoim zaufaniem. Niekwestionowanym sukcesem naszych radnych jest: W RADZIE POWIATU doprowadziliêmy do: uruchomienia Powiatowego Biura Paszportowego, opracowania i wdro enia Powiatowego Programu Profilaktyki Antyrakowej, opracowania Strategii Rozwoju Powiatu, wyposa enia Powiatowej Komendy Policji w sprz t, zakupu nowoczesnego sprz tu p. po. dla Powiatowej Komendy Stra y Po arnej modernizacji nawierzchni ulicy Jagielloƒskiej, przeprowadzenia kapitalnego remontu w Powiatowym Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych w D bem. W RADZIE MIEJSKIEJ doprowadziliêmy do: zmiany stanowiska Rady Miejskiej wobec reprezentanta Êrodowiska nauczycielskiego jakim jest Stowarzyszenie Edukacja Dla Przysz oêci, zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli, wskutek czego otrzymujà Oni godziwe wynagrodzenie za trud jaki wnoszà w prowadzenie wychowawstwa klas oraz w przygotowanie m odych nauczycieli do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, powstania M odzie owej Rady Miasta, utrzymania II Liceum Ogólnokszta càcego w Zespole Szkó Ogólnokszta càcych nr 2, weryfikacji projektu budynku wielofunkcyjnego na stadionie miejskim, wskutek czego zaoszcz dzono ponad 1 mln z, wspieraliêmy wszelkie dzia ania zmierzajàce do budowy nowych nawierzchni dróg, chodników, kanalizacji i wodociàgów, rzetelnie informowaliêmy mieszkaƒców naszego miasta o swojej pracy w samorzàdzie, na amach gazety NASZE MIASTO NASZE SPRAWY, której wydawanie pokrywaliêmy z diet radnych, swojà skutecznà, konstruktywnà krytykà uniemo liwiliêmy wielokrotnie podj cie b dnych decyzji przez Rad, a o ju podj tych informowaliêmy Paƒstwa, nie uda o nam si doprowadziç na ostatniej sesji Rady Miejskiej do podj cia uchwa y w sprawie Polityki OÊwiatowej. G osami radnych zgrupowanych wokó urz dujàcego prezydenta nasz projekt zosta odrzucony. Szanowni Paƒstwo! Mamy nadziej, e nasza dzia alnoêç i dzia alnoêç radnych naszego ugrupowania w okresie zakoƒczonej kadencji samorzàdu, zostanie oceniona przez Paƒstwa pozytywnie. Dzi kujàc za poparcie udzielone naszemu ugrupowaniu przed czterema laty, yczymy, aby wybrany 27 paêdziernika nasz prezydent, nowa rada miejska i powiatowa, spe nili oczekiwania nas wszystkich. By Legionowo sta o si miastem otwartym i dostatnim, by rozwija o si harmonijnie, a naszym mieszkaƒcom y o si wygodnie i bezpiecznie. Nasze Miasto Nasze Sprawy Miesi cznik Legionowskiego Stowarzyszenia Promocji SamorzàdnoÊci Adres Redakcji: Legionowo, ul. Jana III Sobieskiego 6, tel./fax ; Internet: Redaguje Zespó radnych, redaktor naczelny Kazimierz Kurnicki, sekretarz redakcji El bieta Niemczyƒska Sk ad i amanie: ZEMAR-BIS El bieta Niemczyƒska Druk: DETA s.c., Warszawa, ul. Laurowa 7, tel , tel./fax Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo redagowania i skracania materia ów. Za treêç zamieszczanych reklam i og oszeƒ odpowiadajà zleceniodawcy. Zg oszenia przyjmowane sà codziennie w godz w firmie TERBET przy ul. Jana III Sobieskiego 6, tel./fax Numer zamkni to 15 paêdziernika 2002 r.

KURIER RĘDZIŃSKI ISSN 1640-9213. Turniej Tańca o Puchar Wójt Gminy Rędziny Turniej Tańca o Puchar Wójta Gminy Rędziny. Dzień Kobiet w kole emerytów

KURIER RĘDZIŃSKI ISSN 1640-9213. Turniej Tańca o Puchar Wójt Gminy Rędziny Turniej Tańca o Puchar Wójta Gminy Rędziny. Dzień Kobiet w kole emerytów KURIER RĘDZIŃSKI Nr 2/84 MARZEC/KWIECIEŃ 2010 egzemplarz bezpłatny ISSN 1640-9213 Turniej Tańca o Puchar Wójt Gminy Rędziny Turniej Tańca o Puchar Wójta Gminy Rędziny Dzień Kobiet w kole emerytów Dzień

Bardziej szczegółowo

Franke Diana Fragranit

Franke Diana Fragranit Franke Diana DIG 651 1 128,78 z 925,23 z 068 009 085 068 009 086 068 009 088 odwracalny 970 x 500 wyci cie 950 x 480 (promieƒ zaokràglenia 20 mm) komory 345/400/160 170/320/135 podbudowa od 60 cm zawór

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 168 8705 Poz. 1197 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 wrzeênia 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr 168 8705 Poz. 1197 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 wrzeênia 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 168 8705 Poz. 1197 1197 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 wrzeênia 2006 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji, sposobu ich przesy ania oraz rodzajów podpisu elektronicznego,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

ZAWODY TOWARZYSKIE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY Niedziela 08.06.2014 KONKURS nr 9TA - 60 cm zwykły - art. 238.2.1 Koń Zawodnik Klub

ZAWODY TOWARZYSKIE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY Niedziela 08.06.2014 KONKURS nr 9TA - 60 cm zwykły - art. 238.2.1 Koń Zawodnik Klub ZAWODY TOWARZYSKIE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY KONKURS nr 9TA - 60 cm zwykły - art. 8.. Shaman Nadia Kammer Kadi Oliwia Zięba KKJK Kraków Kira Tomasz Bugaj KKJK Kraków 4 Kadi Oliwia Zięba KKJK Kraków 5

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 2. Do wniosku nale y do àczyç: 1) szczegó owy program dzia ania, na nie mniej ni dziesi ç lat, przewidziany dla danego obwodu owieckiego; 2) opini organu sprawujàcego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE i TOWARZYSKIE ZAWODY KONNE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY KKJK 19.04.2015. WYNIKI KONKURS nr 9-60 cm

REGIONALNE i TOWARZYSKIE ZAWODY KONNE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY KKJK 19.04.2015. WYNIKI KONKURS nr 9-60 cm KONKURS nr 9-60 cm M-ce Koń Zawodnik klub razem Seria Regionalna - konkurs zwykły art. 238.1 Hestia kl/kuc/c.gn.srok./2007/semen/ Hunnenhoek's Nikky/Zonneweide'Nico /PL Tadeusz Łopata/Anna Schoen-Pyrek

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia MOPS/POKL/ 381/10/1/2011 Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udzielenia zamówienia w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieñ publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2007r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 grudnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 2 34 Poz. 10 i 11 wschodnim i w linii prostej poprzez punkt 06000383 dochodzi do punktu 06000382. W punkcie 06000382 granica za amuje si w kierunku po udniowo-wschodnim i przez punkt

Bardziej szczegółowo

ROZWÓD I SEPARACJA. Jak wnieêç pozew o rozwód? Co to jest separacja? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r.

ROZWÓD I SEPARACJA. Jak wnieêç pozew o rozwód? Co to jest separacja? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r. 1 ROZWÓD I SEPARACJA Jak wnieêç pozew o rozwód? Co to jest separacja? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

OÂWIADCZENIE RZÑDOWE. z dnia 16 listopada 2005 r.

OÂWIADCZENIE RZÑDOWE. z dnia 16 listopada 2005 r. Monitor Polski Nr 82 2692 Poz. 1154 i 1155 1154 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie zwiàzania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 1 wrzeênia 2005 r. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

GMINA ROŹWIENICA Roźwienica 2012-11-09 RG.271.21.2012

GMINA ROŹWIENICA Roźwienica 2012-11-09 RG.271.21.2012 GMINA ROŹWIENICA 2012-11-09 RG.271.21.2012 Uczestnicy postępowania - wszyscy Dotyczy wyjaśnienia na zapytania w postępowaniu na Wykonanie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Badanie Megapanel PBI/Gemius: Najwi ksze podmioty reklamy internetowej w Polsce

Badanie Megapanel PBI/Gemius: Najwi ksze podmioty reklamy internetowej w Polsce Ad.Media Raport Edycja specjalna Badanie Megapanel PBI/Gemius: Najwi ksze podmioty reklamy internetowej w Polsce Opracowali: Jacek Ko tonik Maciej Chodorowski Data publikacji: 2 stycznia 25 Wst p Szanowni

Bardziej szczegółowo

Wystawa prac prof. Piotra Jaworowskiego

Wystawa prac prof. Piotra Jaworowskiego Wydarzenia, uroczystości, imprezy w Mławie w miesiącu lipcu 2012 data godzina wydarzenie miejsce organizator 1 lipca (czwartek) Koncert zespołu CHAJIM Estrada w 19.00 1-31 lipca (niedzielawtorek) 1-31

Bardziej szczegółowo

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Sztum, dnia 26 kwietnia 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl Projekt pn. Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych powstał w celu dostosowania kształcenia do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. W szczególności uwzględniono potrzeby środowiska sportowego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank I. Definicje. 1. Bank - Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. 2. MetLife - MetLife

Bardziej szczegółowo

24 paêdziernika 2005. Implementacja przepisów prawa ywnoœciowego w Polsce

24 paêdziernika 2005. Implementacja przepisów prawa ywnoœciowego w Polsce 24 paêdziernika 2005 Implementacja przepisów prawa ywnoœciowego w Polsce Fundamentalne wymagania dotycz¹ce higieny i bezpieczeñstwa zdrowotnego w produkcji i obrocie znajduj¹ siê w ustawie z dnia 11 maja

Bardziej szczegółowo

11. 12. 1. Umowa mo e zostaç zmieniona na wniosek ka dej ze stron. 2. Zmiany umowy wymagajà zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa noêci. 13.

11. 12. 1. Umowa mo e zostaç zmieniona na wniosek ka dej ze stron. 2. Zmiany umowy wymagajà zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa noêci. 13. Dziennik Ustaw Nr 242 17151 Poz. 2424 i 2425 11. 1. Strony zobowiàzujà si do powo ywania si we wszelkiej prowadzonej przez nie korespondencji w sprawach dotyczàcych pomocy finansowej w ramach umowy na

Bardziej szczegółowo

AKCJA LATO PROGRAM ZAJĘĆ

AKCJA LATO PROGRAM ZAJĘĆ AKCJA LATO PROGRAM ZAJĘĆ ŻEGLARSTWO poniedziałek i środa od 10:00 do 13:00 (02.07, 04.07, 09.07, 11.07, 16.07, 18.07, 23.07, 25.07, 30.07, 01.08, 06.08, 08.08, 13.08, 15.08, 20.08, 22.08, 27.08, 29.08)

Bardziej szczegółowo

PŁOCKA LIGA Orlik U-11

PŁOCKA LIGA Orlik U-11 PŁOCKA LIGA Orlik U-11 REGULAMIN I. Organizatorem Płockiej Ligi Orlik U-11 jest Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej. II. CEL. 1. Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży. 2. Wychowanie przez

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Warunkiem wprowadzenia zadania inwestycyjnego do Katalogu jest przygotowanie przez wnioskodawcę następujących dokumentów:

UZASADNIENIE. Warunkiem wprowadzenia zadania inwestycyjnego do Katalogu jest przygotowanie przez wnioskodawcę następujących dokumentów: UZASADNIENIE Katalog Potrzeb Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2015(stanowiący załącznik do niniejszej uchwały) jest dokumentem, który powstał w wyniku prowadzonych od 2008 r. licznych

Bardziej szczegółowo

RYNEK CUKRU MAJ 2001. stan i perspektywy. MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI AGENCJA RYNKU ROLNEGO

RYNEK CUKRU MAJ 2001. stan i perspektywy. MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI AGENCJA RYNKU ROLNEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI AGENCJA RYNKU ROLNEGO NR 19 INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA i GOSPODARKI YWNOÂCIOWEJ RYNEK CUKRU stan i perspektywy ISSN 1231-2630 R A P O R T Y R Y N K O W E MAJ 2001

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 28 lutego 2003 r. Nr 11. 159 nr 219 z dnia 29 paêdziernika 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami.

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 28 lutego 2003 r. Nr 11. 159 nr 219 z dnia 29 paêdziernika 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZ DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 lutego 2003 r. Nr 11 TREÂå: Poz.: UCHWA A RADY MINISTRÓW 159 nr 219 z dnia 29 paêdziernika 2002 r. w sprawie krajowego planu

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre. Toruń, ul. Wschodnia, odcinek od Polnej do Kanałowej.

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre. Toruń, ul. Wschodnia, odcinek od Polnej do Kanałowej. Budżet partycypacyjny Torunia 2015 LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre ID Tytuł Lokalizacja Krótki opis Koszt zaakceptowany Jakubskie-Mokre (18 projektów) JM0028 Kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

GMINA ROŹWIENICA Roźwienica 2012-11-08 RG.271.21.2012. Wyjaśnienie nr 2

GMINA ROŹWIENICA Roźwienica 2012-11-08 RG.271.21.2012. Wyjaśnienie nr 2 GMINA ROŹWIENICA 2012-11-08 RG.271.21.2012 Uczestnicy postępowania - wszyscy Dotyczy wyjaśnienia na zapytania w postępowaniu na Wykonanie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Usługi sportowo-rekreacyjne (animacyjne) CPV 92000000-1 (Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe)

Przedmiot zamówienia: Usługi sportowo-rekreacyjne (animacyjne) CPV 92000000-1 (Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe) Gmina Polkowice ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 t. j. ze zm.) o wartości

Bardziej szczegółowo

1) Rozwój biegów narciarskich, poprzez organizację szkółek.

1) Rozwój biegów narciarskich, poprzez organizację szkółek. WÓJT GMINY CZARNY DUNAJEC OGŁASZA NABÓR NA PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU SPORTU W GMINIE CZARNY DUNAJEC GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU SPORTU W GMINIE CZARNY DUNAJEC WRAZ Z

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych (animacyjnych) polegających na animowaniu życia sportowo-rekreacyjnego na boiskach osiedlowych w Polkowicach.

świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych (animacyjnych) polegających na animowaniu życia sportowo-rekreacyjnego na boiskach osiedlowych w Polkowicach. Gmina Polkowice ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r. t. j. ze zm.)

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 02 października 2006 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 02 października 2006 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-2540/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 02 października 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Maria Jolanta Orlik arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda Krzysztof

Bardziej szczegółowo