Kazimierz Kurnicki. Nasze Miasto Nasze Sprawy NASZ KANDYDAT NA PREZYDENTA LEGIONOWA. wiedza doêwiadczenie fachowoêç niezale noêç. PAèDZIERNIK 2002 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kazimierz Kurnicki. Nasze Miasto Nasze Sprawy NASZ KANDYDAT NA PREZYDENTA LEGIONOWA. wiedza doêwiadczenie fachowoêç niezale noêç. PAèDZIERNIK 2002 ROK"

Transkrypt

1 PAèDZIERNIK 2002 ROK ROK V NR 10 (52) Nasze Miasto Nasze Sprawy BEZP ATNIE ISSN wiedza doêwiadczenie fachowoêç niezale noêç Kazimierz Kurnicki NASZ KANDYDAT NA PREZYDENTA LEGIONOWA

2 2 ROK V NR 10 (52) PAèDZIERNIK 2002 SPORTOWE PO EGNANIE LATA 21 wrzeênia na sportowo sp dziliêmy ostatnie letnie popo udnie na stadionie miejskim przy Parkowej. Na poczàtek o godz. 14 rozegrany zosta mecz pi karski Orlików. O puchar prezesa klubu walczy zespó trenowany przez M.. Korkucia, reprezentujàcy barwy gazety Nasze Miasto Nasze Sprawy i zespó S. Dziesiewicza w barwach Reszty Âwiata. Po bardzo pasjonujàcej walce, 3: 1 zwyci y zespó Reszty Âwiata. Mali zawodnicy pokazali, e potrafià ju graç w pi k, a zaci toêcià i wolà walki nie ust powali swoim starszym kolegom. By y puchary dla obydwu zespo ów, a tak e znaczki klubowe od prezesa. Nasza gazeta oprócz kompletu koszulek ufundowa a dla obydwu zespo ów szeêç pi ek. Przed meczem seniorów, karatecy pod wodzà z Mazowieckiego Centrum Oyama Karate dali pokaz swojego wysokiego sportowego kunsztu. W pokazowym ataku karateki uczestniczy sam prezes K. Kurnicki, przyjmujàc odwa nie cios zawodnika. Nokautu nie by o, ale zabawa by a przednia. Jednak gwoêdziem sportowej zabawy by mecz I zespo u Legionovi z Unià Skierniewice o mistrzostwo III Ligi, który w tym momencie zgromadzi rekordowà, ponad dwutysi cznà publicznoêç. Przed rozpocz ciem meczu pi karze rozrzucili wêród kibiców szaliki klubowe, które ufundowa zarzàd klubu, a pi k inauguracyjnie kopn a wicemarsza ek sejmiku mazowieckiego Jolanta Gontarczyk, która patronowa a imprezie, przekazujàc 10 par butów pi karskich. Nasi ulubieƒcy nie zawiedli oczekiwaƒ kibiców, wygrywajàc po adnej grze, zas u enie 2: 0. Zwyci stwo tym bardziej ucieszy o kibiców, e Legionovia by a pierwszym pogromcà lidera ze Skierniewic w tym sezonie. Da a znaç o sobie sekcja szachów, ka dy móg si sprawdziç z najlepszymi zawodnikami tej sekcji. INNE WIADOMOÂCI LEGIONOVIA CHARYTATYWNIE DLA DZIECI Ponad 1500 z zebrali dzia acze Towarzystwa Przyjació Dzieci podczas meczu jaki rozegra a Legionovia 25 wrzeênia z warszawskà Polonià. Wprawdzie goêcie przyjechali w nie ca kiem pierwszym sk adzie, a w naszym zespole si y sprawdzi a trójka szkoleniowców ale mecz móg si podobaç. Du o niez ej gry i du o bramek. Wynik nie by tu najwa niejszy, dlatego go pominiemy. Zawodnicy otrzymali puchary od starosty i prezydenta, prezes Kurnicki zaê rozda dzieciom kilkanaêcie szalików klubowych. Potem by y kie baski i ciep e napoje. ÂLUBOWANIE I OTRZ SINY W II LICEUM Uroczysta atmosfera Êlubowania klas pierwszych zmieni a si w czasie otrz sin we wspania à, pe nà atrakcji zabaw.

3 ROK V NR 10 (52) PAèDZIERNIK Okr g nr 1 LISTA NR 10 1 BOGDAN SUCHECKI Lat 48. Technik budownictwa wodnego. Specjalista z zakresu sieci sanitarnych. Zwiàzany z Legionowem od 25 lat. onaty, dwoje dzieci. 3 WOJCIECH MATEUSZCZYK 2 JERZY ST PI SKI Lat 54. Wykszta cenie wy sze (dwa fakultety), studia podyplomowe w SGGW. Doktorant w Kolegium Zarzàdzania i Finansów w SGH. Du e doêwiadczenie w pracy w administracji paƒstwowej. onaty, syn Rafa. 4 CEZARY JANIK Lat 49. Lekarz ginekolog po o nik. onaty, dwoje dzieci. 5 MIECZYS AW STRACHOTA Lat 45. Prawnik. Absolwent UW wydzia u Prawa i Administracji. Ukoƒczona Aplikacja Prokuratorska i Radcowska. Aktualnie prowadzi w asnà Kancelari Prawnà. onaty, dwoje dzieci. 6 BENEDYKT JACKOWSKI Lat 48. Oficer Wojska Polskiego. Studia Wojskowe I i II stopnia, Studium Podyplomowe w SGGW Ochrona i Ukszta towanie Ârodowiska. onaty, dwoje dzieci. 7 SEWERYN BELKE Lat 53. Technik budowlany. Obecnie rencista. Z miastem zwiàzany od 1974 roku. Wra liwy, stateczny z poczuciem odpowiedzialnoêci. Wdowiec. 8 ADAM GROMEK Lat 48. Mieszkaniec Legionowa od 1986 roku. Od dziesi ciu lat prowadzi w asnà firm budowlanà. onaty, dwoje dzieci. 9 MA GORZATA RADGOWSKA Lat 39. Legionowianin od urodzenia. Prowadzi dzia alnoêç gospodarczà w zakresie robót glazurniczych. 10 MARIAN KLEPACKI Lat 36. Z zawodu meteorolog i bibliotekarz. Absolwentka UW na wydziale Informacji Naukowej, Studia Bibliologiczne. M atka, dwoje dzieci. Lat 52. Rodowity legionowianin. Prowadzi Zak ad Zabezpieczeƒ Antykorozyjnych Samochodów, obecnie prowadzi zak ad produkujàcy meble kuchenne i azienkowe. onaty, troje dzieci. LISTA NR 10

4 4 ROK V NR 10 (52) PAèDZIERNIK 2002 Okr g nr 2 LISTA NR 10 1 WIES AW KARNASIEWICZ Oficer rezerwy WP. Wykszta cenie wy sze techniczne i ekonomiczne. Prezes Zarzàdu WSM. Rzeczoznawca techniki samochodowej i ruchu drogowego Stowarzyszenia In ynierów i Techników Komunikacji. 3 RADOS AW SZCZEPA SKI 2 ANDRZEJ PLI GA Przedsi biorca, licencjonowany zarzàdca nieruchomoêci. Wykszta cenie wy sze techniczne. 4 ROBERT GRABOWSKI Oficer WP. S u b wojskowà pe ni w dowództwie 1WDZ. Wykszta cenie wy sze. Jest przewodniczàcego Garnizonowej Komisji Mieszkaniowej. 5 ZYGMUNT KUÂNIERZ Poligraf, wykszta cenie Êrednie. Pe ni funkcj Przewodniczàcego Zarzàdu Szkolnego NSZZ Pracowników Policji w CSP. Jest awnikiem Sàdu Okr gowego wwarszawie. 6 BOGUMI A STASIAK Oficer rezerwy. Wykszta cenie wy sze techniczne. Uczy informatyki w szkole Êredniej. 7 JÓZEF DZIEDZIC Oficer WP. Wykszta cenie wy sze wojskowe. Specjalista wojsk àcznoêci. Zajmuje odpowiedzialne stanowisko w Sztabie Generalnym WP. 9 W ODZIMIERZ SKOWRO SKI Wieloletni pedagog w Szkole Podstawowej nr 1. Wykszta cenie wy sze. Nauczyciel mianowany w zakresie matematyki i chemii. 8 IZABELA PRA MOWSKA Bankowiec analityk kredytowy. Wykszta cenie wy sze ekonomiczne, pe nomocnik ubezpieczeniowy. Pe ni funkcj zast pcy przewodniczàcego Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr IWONA SIENKIEWICZ Oficer rezerwy. Wykszta cenie wy sze techniczne. Specjalista w Misjach pokojowych ONZ i NATO. Wyk adowca w oêrodku szkolenia kierowców. Wieloletni pedagog. Wykszta cenie wy sze. Nauczyciel mianowany w zakresie kszta cenia zintegrowanego. Zatrudniona w szkole Podstawowej nr 8. LISTA NR 10

5 ROK V NR 10 (52) PAèDZIERNIK NASI KANDYDACI DO RADY POWIATU Okr g nr 1 LISTA NR 12 1 STANIS AW KRASZEWSKI 2 MAREK KOPCZY SKI Lat 56. Prawnik, wyk adowca. 3 RAFA ST PI SKI Lat 45. Wykszta cenie Êrednie. Prowadzi dzia alnoêç gospodarczà, w aêciciel warsztatu samochodowego. 4 IWONA WLAZ O 28 lat. onaty. Z rodziny wojskowej. Wykszta cenie wy sze ukoƒczone studia ekonomiczne w Szkole G ównej Handlowej (d. SGPiS). Ekonomista. 5 ROBERT ZAPORA 25 lat. Rodowita legionowianka. Technik-ekonomista. W asna firma ubezpieczeniowa. 6 MICHA MARGIS Lat 35, wykszta cenie wy sze, lekarz internista, onaty, dwoje dzieci. 7 MARIUSZ SUWI SKI 21 lat. Kawaler. Handlowiec. 8 IRENA ROGALSKA Lat 31. Kawaler. Wykszta cenie wy sze magisterskie. Nauczyciel. 9 TOMASZ KOLASI SKI 49 lat. Poligraf wykszta cenie Êrednie techniczne. Pracownik Centrum Szkolenia Policji. 10 IZABELA RUBIN Lat 24. Kawaler. Student ostatniego roku Mi dzynarodowych Stosunków Gospodarczych. 11 BARBARA SALISZEWSKA 27 lat, m atka. Terapeuta zaj ciowy ze specjalnoêcià: psychoterapia. 12 W ODZIMIERZ MATEJEWSKI Analityk medyczny, Âródmiejski Szpital Urazowy, laboratorium diagnostyczne, Sekretarz Rady Rodziców Zespo u Szkó w Legionowie przy ul. Zegrzyƒskiej 3. Nauczyciel, lat 47. Mieszkaniec Legionowa od urodzenia. Oficer Centrum Szkolenia Policji.

6 6 ROK V NR 10 (52) PAèDZIERNIK 2002 NASI KANDYDACI DO RADY POWIATU Okr g nr 2 LISTA NR 12 1 ANNA MATEUSZCZYK 2 MA GORZATA KUÂNIERZ Lat 49, lekarz pediatra. 3 MIECZYS AW BERNAT Lat 47, nauczycielka, dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Legionowie. 4 ARTUR JASTRZ BSKI Lat 59. Wykszta cenie Êrednie. Kierownik MKS Legionovia. 5 JOANNA MIZERSKA Lat 26, wykszta cenie Êrednie ekonomiczne, prowadzi dzia alnoêç gospodarczà, spo ecznik. 6 DOROTA GADOMSKA Lat 36, razem z m em prowadzi dzia alnoêç gospodarczà, spo ecznik. 7 JANINA MAS OWSKA Lat 44. Nauczyciel j zyka niemieckiego w LO im. M. Konopnickiej w Legionowie, egzaminator, koordynator projektów mi dzynarodowych. 8 JADWIGA WYPIEROWSKA Lat 56, lekarz neurolog. 9 ZDZIS AW PIASECKI Lat 47, lekarz internista. 10 KRZYSZTOF ÂWI CKI Lat 48, wykszta cenie wy sze, urz dnik paƒstwowy szczebla centralnego. 11 JOLANTA SAGAN Lat 37, w aêciciel drukarni KAM-DRUK w Legionowie. NASI KANDYDACI DO RADY POWIATU Lat 32, zajmuje si rodzinà i domem. LISTA NR 12

7 ROK V NR 10 (52) PAèDZIERNIK Okr g nr 3 LISTA NR 10 1 KAZIMIERZ KURNICKI 2 EL BIETA KIE BASI SKA 50 lat. Wykszta cenie wy sze. Przedsi biorca, w aêciciel firmy budowlanej. Radny Rady Miejskiej, od maja 2002 r. cz onek Zarzàdu Miasta. Prezes MKS Legionovia. 3 BARBARA ZIELI SKA Lat 54, wykszta cenie wyzsze mgr, wyk adowca w Podyplomowym Studium Polityki i Zarzadzania OÊwiatà. 4 JERZY JAGNIE A Lat 56. Wykszta cenie Êrednie techniczne specjalnoêç prawo administracyjne, prowadzi z m em kwiaciarni w Legionowie. 5 KUNEGUNDA BARANOWSKA Lat 55. Technik meliorant, kierownik Zwiàzku Spó ek Wodnych w Nowym Dworze Mazowieckim. 6 WAC AW PIERZCHA A Lat 65, wykszta cenie Êrednie, by y, d ugoletni pracownik Urz du Miasta 7 PIOTR LIPIEC Lat 68. Specjalista ds. BHP i ochrony Êrodowiska, spo ecznik. 8 BEATA KWIATKOWSKA 29 lat. Studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego; absolwent Studium Pedagogicznego; specjalista ds. marketingu. 9 WANDA LEWANDOWSKA 31 lat, panna, mieszkanka Osiedla Batorego, studentka SGH kierunek Gospodarka Publiczna. 10 JADWIGA ZAMBRZYCKA Lat 50, nauczycielka Szko y Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum nr 3 w Legionowie. 11 JANUSZ PRZEWODOWSKI Lat 49. Wykszta cenie Êrednie. Prowadzi dzia alnoêç gospodarczà: handel, gastronomia i us ugi hotelarskie. Lat 50, wykszta cenie wy sze mgr, nauczycielka w Zespole Szkó Specjalnych w Legionowie. LISTA NR 10

8 8 ROK V NR 10 (52) PAèDZIERNIK 2002 Okr g nr 4 LISTA NR 10 1 MA GORZATA LUZAK 2 GRZEGORZ TASAK Lat 46, nauczycielka j zyka polskiego w II Liceum Ogólnokszta càcym w ZSO nr 2; cz onek zarzàdu stowarzyszenia Edukacja dla przysz oêci 3 ANDRZEJ PETRYGA Lat 42, wykszta cenie wy sze, nadkomisarz policji, funkcjonariusz Komendy Sto ecznejpolicji, radny- -przewodniczàcy Komisji Bezpieczeƒstwa Rady Powiatu, cz onek Zarzàdu LSPiS. 4 UKASZ BIRETA 46 lat, magister in ynier mechanizacji rolnictwa, prowadzi dzia alnoêç gospodarczà- w aêciciel agencji celnej. 5 LEONARD KLUSEK Lat 23, student V roku prawa w Wy szej Szkole Handlu i Prawa wwarszawie. 6 PIOTR S KOWSKI Lat 57, od 1980 roku mieszkaniec Legionowa, prowadzi dzia alnoêç gospodarczà. 7 MIROS AW SZULC Lat 19 student prawa na Uniwersytecie im. Kardyna a Wyszyƒskiego w Warszawie. 8 JOANNA POCHMARA Lat 48 pracownik administracji paƒstwowej Urz du Skarbowego w Legionowie. 9 RYSZARD KULESZA Lat 26, prawnik, pracownik prywatnej firmy us ugowej. 10 DANUTA ULKIE Lat 62, prowadzi dzia alnoêç gospodarczà zegarmistrz, warsztat na Osiedlu Sobieskiego Lat 55 przewodniczàca Rady Osiedla Sobieskiego, wiceprzewodniczaca Rady Nadzorczej SMLW, cz onek zarzàdu LSPiS, specjalista w Zak adzie Ubezpieczeƒ Spo ecznych. LISTA NR 10

9 ROK V NR 10 (52) PAèDZIERNIK LEGIONOWO W UNII EUROPEJSKIEJ Z panià Jolantà Gontarczyk cz onkiem zarzàdu Sejmiku Mazowieckiego, nt. Unii Europejskiej i korzyêci z naszego w niej uczestnictwa, rozmawia Kazimierz Kurnicki Kazimierz Kurnicki Pani marsza ek, nie tak dawno uczestniczy a Pani w otwarciu Biuro Regionalnego Województwa Mazowieckiego w Brukseli. Jest to ju piàte takie przedstawicielstwo polskich regionów w stolicy Unii Europejskiej. Nareszcie i nasz region doczeka si swojej reprezentacji. A jakie konkretne korzy- Êci dla Legionowa przynosi ten fakt? Jolanta Gontarczyk Integracja Polski z Unià Europejskà to przede wszystkim mo liwoêç jeszcze na etapie przedakcesyjnym- korzystania z funduszy unijnych. Ârodki z Brukseli mogà ubiegaç si regiony, czyli województwa samorzàdowe, dlatego obecnoêç przedstawicieli Mazowsza jest tak wa na. I chocia Biuro Regionalne nie pe ni funkcji poêrednika pomi dzy jednostkami samorzàdu terytorialnego a Brukselà, to jednak pomagaç b dzie w tym, co na obecnym etapie jest dla nas najtrudniejsze- w prawid owym formu owaniu projektów, tak aby wnioski spe nia y wymagania brukselskiej administracji i pozytywnie przechodzi y unijne procedury, czyli mówiàc krótko by y podstawà do pozyskania funduszy unijnych, bo o to przede wszystkim nam chodzi. Ca a droga, jakà muszà przejêç nasze wnioski i projekty nie mo e byç urz dniczà sztukà dla sztuki, mazowieckie przedstawicielstwo w Brukseli ma s u yç temu, aby wnioski zdobywa y realne finansowanie na najbardziej korzystnych dla polskich samorzàdów warunkach. K. K. W takim razie, na jakà pomoc mo emy liczyç ze strony biura? J. G. Informacje o programach, ocen sk adanych projektów, lobbing na rzecz ich pozytywnego rozpatrzenia, czasem warto znaç dok adnie preferencje unijne i dopiero na ich podstawie dostosowaç w asne pomys y do tego, za co Bruksela mo e zap aciç. Podam Panu ciekawy przyk ad: francuski okr g Lille, w którym od wielu lat borykano si ze spo ecznymi skutkami bezrobocia- alkoholizm, du a iloêç zachorowaƒ na depresj itp. w bardzo ciekawy sposób wykorzysta Êrodki przeznaczone na promocj kultury mniejszoêci narodowych na sowim terenie. Poniewa jeszcze w XIX wieku ten rejon przyciàgnà do pracy w kopalniach w gla kamiennego robotników z ca ej niemal Europy, yjà tam obecnie Francuzi, których przodkowie stanowili ok.. 15 ró nych narodowoêci. Na tej podstawie napisano program, który zak ada stworzenie w obiektach poprzemys owych kilkunastu Samodzielny Publiczny Zak ad Lecznictwa Otwartego w Legionowie ZAPRASZA NA BEZP ATNE 1. Badanie spirometryczne palaczy lub by ych palaczy, którzy ukoƒczyli 40 rok ycia i palà lub palili przynajmniej 10 lat. 2. Badanie profilaktyczne gruczo u krokowego (prostaty) m czyzn urodzonych w 1952 r. lub wczeêniej. Badania przeprowadzane sà codziennie wprzychodni Specjalistycznej w Legionowie ul Sowiƒskiego 4 w godz Âwi to w Spó dzielni Fot. Kryszczyƒski Centrów r kodzie a artystycznego. Dzisiaj te Centra ju funkcjonujà i przynoszà wszystkim wymierne korzyêci. Bardzo wa ne ju równie nawiàzywanie kontraktów z przedstawicielami innych regionów Unii. K. Jakiego rodzaju kontakty ma Pani na myêli J. G. W zasadzie trudno to w krótkiej rozmowie sformu owaç. Na pewno bardzo szerokie mo liwoêci majà szko y i inne placówki edukacyjne. Nie mo emy zapominaç o tym, e nasza m odzie za kilka lat znajdzie si we wspólnej Europie i dlatego tak wa ne jest jej odpowiednie przygotowanie do ycia w Europejskim spo eczeƒstwie. Nowatorskim przedsi wzi ciem jest trwajàcy w aênie konkurs plastyczny Moja wizja Europy, w którym uczestniczà uczniowie trzecich klas czterech mazowieckich gimnazjów. W czterech wybranych szko ach odby y si lekcje dotyczàce Unii Europejskiej. Na tej podstawie uczniowie tworzyli w dowolnej technice plastycznej prace pod tytu em Moja wizja Europy. DwadzieÊcia prac z ka dej ze szkó pojecha o na wystaw okolicznoêciowà z okazji otwarcia przedstawicielstwa Mazowsza w Brukseli. K. K. No w aênie, nasze miasto ma równie swojà reprezentacj w Brukseli. WÊród wybranych szkó znalaz y si prace m odzie y legionowskiego Gimnazjum nr 4 z Zespo u Szkó przy ul. Zegrzyƒskiej. Kilka dni temu zawioz a je pani do Brukseli. Mówi- a Pani wtedy, e dzi ki temu zosta y stworzone warunki dla uruchomienia placówki partnerskiej dla naszej szko y. Jakie dalsze korzyêci mo emy mieç z tego kontaktu? J. G. Mniej wi cej na tym ma to w aênie polegaç. Ponadto m odzie z Brukseli, Sztokholmu i Brandenburgii po zaj ciach dotyczàcych naszego regionu przedstawi a plastycznie swojà wizj Mazowsza. Prace dzieci z Mazowsza spotkajà si wi c z pracami kolegów z innych regionów Europy na specjalnie zorganizowanej aukcji, a dochody ze sprzeda y zasilà bud ety polskich szkó bioràcych udzia w tym konkursie. Stworzone zosta y wi c warunki, natomiast jak one zostanà wykorzystane, zale y ju od sytuacji i mo liwoêci poszczególnych szkó. Dzi kuj za rozmow br. na placu budowy przy ul. Wàskiej zebrali si cz onkowie oraz rodziny i przyjaciele Wojskowej Spó dzielni Mieszkaniowej na uroczystoêci wmurowania aktu erekcyjnego. Kapelan 1 DZ, proboszcz parafii wojskowo-cywilnej ks. pp k Kazimierz Kru el poêwi ci plac budowy i wznoszone domy, a nast pnie odprawi msz Êwi tà. W uroczystoêciach uczestniczy cz onek Zarzàdu Miasta Pan Kazimierz Kurnicki. Wraz z yczeniami pomyêlnego zakoƒczenia budowy przekaza od w adz miejskich Êwierk syberyjski, który zostanie posadzony na rondzie w centralnej cz Êci osiedla. Po cz Êci oficjalnej odby o si w kasynie wojskowym spotkanie kole eƒskie. W mi ej i przyjacielskiej atmosferze dyskutowano o projektach i pomys ach na zagospodarowanie osiedla. Prezes zarzàdu Pan Wies aw Karnasiewicz a tak e jego zast pcy pp k Kazimierz Âlimak i mjr Andrzej Kij po raz kolejny wyjawili, e sà zainteresowani rozwojem Spó dzielni i zagospodarowaniem ca ego kompleksu koszar. Zgodne stanowisko zarzàdu w tej sprawie Êwiadczy o tym, e zarzàd Spó dzielni temat ten ju rozpatrywa. G.B. MÑDRA OSZCZCZ DNOÂå CZY NIEPOTRZEBNA ROZRZUTNOÂå, CZYLI O SPOSOBACH PROWADZENIA KAMPANII WYBORCZEJ Do naszego Stowarzyszenia nale à osoby z ró nych grup zawodowych. Sà wêród nas mi dzy innymi lekarze, nauczyciele, o nierze, prawnicy, rzemieêlnicy, policjanci, handlowcy, bankowcy. Sà tak e m odzi ludzie, którzy jeêli nie teraz, to w przysz oêci b dà dbaç, by mieszkaƒcom Legionowa y o si naprawd, a nie tylko w obietnicach przedwyborczych, troch lepiej. Zdecydowana wi kszoêç z nas to osoby bezpartyjne, które startujàc z list Komitetu Wyborczego NASZE MIASTO NASZE SPRAWY pragnà, nie w àczajàc si w zale noêci partyjne, dzia aç na rzecz Legionowa. Prowadzàc kampani wyborczà, opowiadamy si oczywiêcie za rozsàdnà oszcz dnoêcià. Màdry sposób prowadzenia kampanii wyborczej to dobry prognostyk na przysz e racjonalne zarzàdzanie finansami miasta. JesteÊmy nie tylko kandydatami do rady miasta czy powiatu, ale tak- e wyborcami. Je eli wi c teraz nie b dziemy szanowaç naszych i wyborców pieni dzy, trudno oczekiwaç tego potem. Zasada zastaw si a postaw si, tak niestety cz sto jeszcze obecna w dzia aniach naszego spo eczeƒstwa, jest anachroniczna w czasach, gdy tak wielu ludziom brakuje pieni dzy na podstawowe rzeczy. Nie szastamy wi c pieni dzmi na materia y propagandowe, festyny, imprezy, itp. Ostatnie dwa wielkie festyny na rondzie Husarska, organizowany przez SML-W i Festyn Ekologiczny, organizowany przez miasto próbowa y przekonaç, e mo e byç go o, ale weso o. Czy potrzebna by a taka rozrzutnoêç, gdy nale a oby oszcz dzaç, a kasa miejska Êwieci pustkami? Kampania nie musi byç taka. Wiemy, co znaczy dla wi kszoêci legionowian ka da z otówka. Chcemy do Paƒstwa dotrzeç w czasie spotkaƒ. Podczas rozmów pragniemy zapoznaç Was, drodzy wspó mieszkaƒcy, z naszym programem, planami dotyczàcymi naszego wspólnego miasta. Nasze miasto, nasze sprawy weêmy w swoje r ce a wówczas z pewnoêcià stopniowo zaczniemy yç tu bezpieczniej i dostatniej. Ma gorzata Luzak

10 10 ROK V NR 10 (52) PAèDZIERNIK 2002 Program Komitetu Wyborczego Wyborców Szanowni Paƒstwo, W poprzednim wydaniu naszej gazety przedstawiliêmy szczegó owy Program Komitetu Wyborczego Wyborców Nasze Miasto Nasze Sprawy. Zawiera on obszernà list zadaƒ, które wymagajà pilnej realizacji, aby podnieêç standard ycia w naszym mieêcie. Program ten zobowiàzujemy si wykonaç jeêli to nam powierzà Paƒstwo mandaty radnych do Rady Miejskiej i Rady Powiatu, g osujàc na kandydatów z listy nr 10 do rady miejskiej i z listy nr 12 do rady powiatu. Dzisiaj pozwalamy sobie przypomnieç Paƒstwu jakie zadania z naszego programu uznajemy za najwa niejsze i najpilniejsze, i które jeêli zostaniemy wybrani do w adz samorzàdowych uczynimy przedmiotem naszych pierwszoplanowych dzia aƒ. KLUCZOWE PROBLEMY NASZEGO MIASTA PRIORYTETY PROGRAMOWE KOMITETU WYBORCZEGO UZDROWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA; oszcz dne, po gospodarsku wydawanie naszych pieni dzy, weryfikacja zasadno- Êci wysokoêci lokalnych podatków, pozyskiwanie nowych êróde finansowania..., ZADBANIE O HARMONIJNY ROZWÓJ MIASTA; uzbrajanie terenów, poprawa dróg i komunikacji..., WYRAèNA POPRAWA WARUNKÓW KOMUNIKACJI W MIEÂCIE; ponowna weryfikacja przebiegu linii Komunikacji Lokalnej w celu dostosowania ich do potrzeb mieszkaƒców wszystkich rejonów miasta..., ZWI KSZENIE DOST PNOÂCI MIESZKA ; remonty, modernizacje i adaptacje budynków, przygotowywanie terenów do budowy mieszkaƒ..., POPRAWA WARUNKÓW NAUKI I PRACY W SZKO ACH I PLA- CÓWKACH OÂWIATOWYCH; wi cej j zyków obcych i informatyki, szersza oferta zaj ç pozalekcyjnych, utworzenie gminnego oêrodka doskonalenia nauczycieli..., POWO ANIE RADY OÂWIATOWEJ; zaanga owanie lokalnych autorytetów do wspomagania w adz samorzàdowych w kreowaniu i wdra aniu gminnej polityki oêwiatowej..., OPRACOWANIE I WDRO ENIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OÂWIATY; zaplanowanie kluczowych dzia aƒ dla poprawy jakoêci kszta cenia..., WZBOGACENIE OFERTY W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA; rozszerzenie opieki specjalistycznej, wyposa enie pogotowia ratunkowego w nowoczesny sprz t stosowany w stanach nag ego zagro- enia ycia, wprowadzenie gabinetów stomatologicznych do szkó..., ZORGANIZOWANIE RÓ NORODNYCH FORM POMOCY DLA OSÓB NAJBARDZIEJ POTRZEBUJÑCYCH; uruchomienie punktu bezp atnego do ywiania..., RZECZYWISTA WSPÓ PRACA NA RZECZ ZWI KSZENIA POCZU- CIA BEZPIECZE STWA OBYWATELI WSZYSTKICH OPOWIE- DZIALNYCH S U B W CELU; zmniejszenia zjawisk patologicznych, wdro enie programu BEZPIECZNE MIASTO.., PROWADZENIE RZETELNEJ POLITYKI INFORMACYJNEJ; systematyczne informowanie mieszkaƒców miasta o planowanych i realizowanych przedsi wzi ciach na rzecz rozwoju miasta..., Szanowni Paƒstwo, Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Miasto Nasze Sprawy nie sk ada obietnic bez pokrycia. JesteÊmy wiarygodnym partnerem. Naszà legitymacjà jest aktywna i skuteczna dzia alnoêç naszych radnych w koƒczàcej si kadencji Rady Miejskiej i Rady Powiatu, których 11 paêdziernika 1998 roku obdarzyliêcie Paƒstwo swoim zaufaniem. Niekwestionowanym sukcesem naszych radnych jest: W RADZIE POWIATU doprowadziliêmy do: uruchomienia Powiatowego Biura Paszportowego, opracowania i wdro enia Powiatowego Programu Profilaktyki Antyrakowej, opracowania Strategii Rozwoju Powiatu, wyposa enia Powiatowej Komendy Policji w sprz t, zakupu nowoczesnego sprz tu p. po. dla Powiatowej Komendy Stra y Po arnej modernizacji nawierzchni ulicy Jagielloƒskiej, przeprowadzenia kapitalnego remontu w Powiatowym Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych w D bem. W RADZIE MIEJSKIEJ doprowadziliêmy do: zmiany stanowiska Rady Miejskiej wobec reprezentanta Êrodowiska nauczycielskiego jakim jest Stowarzyszenie Edukacja Dla Przysz oêci, zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli, wskutek czego otrzymujà Oni godziwe wynagrodzenie za trud jaki wnoszà w prowadzenie wychowawstwa klas oraz w przygotowanie m odych nauczycieli do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, powstania M odzie owej Rady Miasta, utrzymania II Liceum Ogólnokszta càcego w Zespole Szkó Ogólnokszta càcych nr 2, weryfikacji projektu budynku wielofunkcyjnego na stadionie miejskim, wskutek czego zaoszcz dzono ponad 1 mln z, wspieraliêmy wszelkie dzia ania zmierzajàce do budowy nowych nawierzchni dróg, chodników, kanalizacji i wodociàgów, rzetelnie informowaliêmy mieszkaƒców naszego miasta o swojej pracy w samorzàdzie, na amach gazety NASZE MIASTO NASZE SPRAWY, której wydawanie pokrywaliêmy z diet radnych, swojà skutecznà, konstruktywnà krytykà uniemo liwiliêmy wielokrotnie podj cie b dnych decyzji przez Rad, a o ju podj tych informowaliêmy Paƒstwa, nie uda o nam si doprowadziç na ostatniej sesji Rady Miejskiej do podj cia uchwa y w sprawie Polityki OÊwiatowej. G osami radnych zgrupowanych wokó urz dujàcego prezydenta nasz projekt zosta odrzucony. Szanowni Paƒstwo! Mamy nadziej, e nasza dzia alnoêç i dzia alnoêç radnych naszego ugrupowania w okresie zakoƒczonej kadencji samorzàdu, zostanie oceniona przez Paƒstwa pozytywnie. Dzi kujàc za poparcie udzielone naszemu ugrupowaniu przed czterema laty, yczymy, aby wybrany 27 paêdziernika nasz prezydent, nowa rada miejska i powiatowa, spe nili oczekiwania nas wszystkich. By Legionowo sta o si miastem otwartym i dostatnim, by rozwija o si harmonijnie, a naszym mieszkaƒcom y o si wygodnie i bezpiecznie. Nasze Miasto Nasze Sprawy Miesi cznik Legionowskiego Stowarzyszenia Promocji SamorzàdnoÊci Adres Redakcji: Legionowo, ul. Jana III Sobieskiego 6, tel./fax ; Internet: Redaguje Zespó radnych, redaktor naczelny Kazimierz Kurnicki, sekretarz redakcji El bieta Niemczyƒska Sk ad i amanie: ZEMAR-BIS El bieta Niemczyƒska Druk: DETA s.c., Warszawa, ul. Laurowa 7, tel , tel./fax Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo redagowania i skracania materia ów. Za treêç zamieszczanych reklam i og oszeƒ odpowiadajà zleceniodawcy. Zg oszenia przyjmowane sà codziennie w godz w firmie TERBET przy ul. Jana III Sobieskiego 6, tel./fax Numer zamkni to 15 paêdziernika 2002 r.

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wst p Rozdzia III

Spis treêci. Wst p Rozdzia III Spis treêci Wst p................................................... 7 Rozdzia I Samorzàd terytorialny poj cie, istota i podstawy prawne....... 9 1. Poj cie i istota samorzàdu terytorialnego..................

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 86/232/2013 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 25 stycznia 2013r.

Uchwała Nr 86/232/2013 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 25 stycznia 2013r. Uchwała Nr 86/232/2013 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 2011.12.10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 1 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 194 14439 Poz. 1499 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 4 listopada 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 194 14439 Poz. 1499 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 4 listopada 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 194 14439 Poz. 1499 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 267/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2011 r.

Zarządzenie Nr 267/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2011 r. Zarządzenie Nr 267/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, w których upływa okres powierzenia stanowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej i imprezy masowej sportowej

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej i imprezy masowej sportowej KI-116-110 Strona:1 Wydanie:1 Siedlce, dnia.. PREZYDENT MIASTA SIEDLCE Przedkładając niniejszy wniosek wraz z załącznikami proszę o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie opisanej poniŝej imprezy masowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 11-12-10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. Lp. Kryterium Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. Lp. Kryterium Liczba punktów Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 REKRUTACJA DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM. MIKOŁAJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie:

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie: Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna W roku szkolnym 2016/2017 oferujemy naukę w klasach ogólnodostępnych z innowacjami pedagogicznymi:

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku O-KRS-490-1/16 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zielonkach Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Maciej Mrozek dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING zapytanie dotyczy organizacji zajęć w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 XVIIILO.4310.5.2016 XVIII LO im. Jana Zamoyskiego ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 70 5530 Poz. 600 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 kwietnia 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 70 5530 Poz. 600 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 kwietnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 70 5530 Poz. 600 Na podstawie art. 9c ust. 8 ustawy z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póên. zm. ) zarzàdza si, co nast puje: 1. Ustala

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa : Ełk, 13 listopada 2012 Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012 Studia Ecologiae et Bioethicae 10/4, 157-160 2012 Studia

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo, w związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025, zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015 Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego z dnia 27 lutego 2014r w sprawie: regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych Spotkania Koordynatorów ds. Innowacji w Edukacji, 8 kwietnia 2016, MEN Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych dr Anna Beata Kwiatkowska Rada ds. Informatyzacji Edukacji Motto dla działań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR $/2011 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia *fó marca 201 1 r.

ZARZĄDZENIE NR $/2011 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia *fó marca 201 1 r. B U R M I S T R Z Drawska Pomorskiego ul.gen.nm.sikorskiego 41 78-500 Drawsko Pomorskie ZARZĄDZENIE NR $/2011 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia *fó marca 201 1 r. w sprawie planu dofinansowania form

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 12 września 2012 r.

UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 12 września 2012 r. UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 12 września 2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2013 Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Stanisław Dymarczyk - Członek

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 2/2014. Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN

Biuletyn. Nr 2/2014. Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN Biuletyn Nr 2/2014 Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN Kwiecień 2014 Spis Treści: 1. Uchwała Nr 16/2014 Prezydium Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 20 luty 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Opinia nr 13. uchwalona na posiedzeniu w dniu 21 października 2004 r.

Opinia nr 13. uchwalona na posiedzeniu w dniu 21 października 2004 r. Opinia nr 13 Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych dla Komisji Finansów Publicznych w sprawie projektu budżetu Państwa na 2005 rok, stosownie do zakresu działania Komisji uchwalona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK Aktualności Zawody Skate Jam w Okonku Burmistrz Miasta i Gminy Okonek i Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Okonku w ramach II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Umiejętności bez granic doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Umiejętności bez granic doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Umiejętności bez granic doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli POZIOMY PRACY WYCHOWAWCZEJ I. PRACA WYCHOWAWCZA WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II 1 Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu) w projekcie

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów 1,0 etat ( Specjalista ) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.04.2013 godz. 22:59:44 Numer KRS: 0000060949

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.04.2013 godz. 22:59:44 Numer KRS: 0000060949 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.04.2013 godz. 22:59:44 Numer KRS: 0000060949 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 5 im. JASIA i MAŁGOSI w Wałczu

Przedszkole nr 5 im. JASIA i MAŁGOSI w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

ZAKŁAD RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH ZAKŁAD RATOWNICTWA MEDYCZNEGO... Nazwisko i imię studenta... Rok, specjalność studiów... Nr albumu PRAKTYKA ZAWODOWA W ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra 15.01.2016 r.

Zielona Góra 15.01.2016 r. Zielona Góra 15.01.2016 r. INFORMACJA PEŁNOMOCNIKA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH ZAKUPU USŁUG W 2016 ROKU W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo