CHARAKTERYSTYKA KADRY PEDAGOGICZNEJ PRACUJ CEJ W SZKO ACH POWSZECHNYCH W POWIECIE TARNOWSKIM W LATACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHARAKTERYSTYKA KADRY PEDAGOGICZNEJ PRACUJ CEJ W SZKO ACH POWSZECHNYCH W POWIECIE TARNOWSKIM W LATACH 1918 1939"

Transkrypt

1 Teka Kom. Hist. OL PAN, 2005, 2, CHARAKTERYSTYKA KADRY PEDAGOGICZNEJ PRACUJ CEJ W SZKO ACH POWSZECHNYCH W POWIECIE TARNOWSKIM W LATACH Edmund Juœko Wydzia³ Edukacji i Ochrony Zdrowia Starostwo Powiatowe w Tarnowie Streszczenie. Praca dotyczy sytuacji kadrowej w szko³ach powszechnych powiatu w latach Nauczyciele w wiêkszoœci posiadali przygotowanie do pracy pedagogicznej. Mimo to du ym zainteresowaniem cieszy³y siê ró ne kursy, konferencje rejonowe i szkoleniowe posiedzenia rad pedagogicznych, a tak e lekcje pokazowe. Liczba pracuj¹cych nauczycieli odpowiada³a poziomowi dzia³aj¹cych szkó³. Niewielki by³ nap³yw do szkó³ ludzi m³odych. Brak œrodków finansowych i polityka oszczêdnoœciowa w³adz oœwiatowych nie pozwala³y na zdecydowany wzrost zatrudnienia, mimo i potrzeby by³y du e. Pochodzenie narodowe nauczycieli: Polacy (99%), ydzi (1%). Pod wzglêdem wyznania: 98% rzymskokatolicy, 1% wyznawcy religii ydowskiej i 1% grekokatolicy. Wœród ucz¹cych przewa a³y kobiety, g³ównie samotne. Ponad po³owa nauczycieli urodzi³a siê na terenie powiatu i zawodowo by³a z nim zwi¹zana. Mimo trudnej sytuacji materialnej, z³ych warunków lokalowych i ekonomicznych w zasadzie wszyscy nauczyciele na terenie powiatu pracowali z entuzjazmem i poœwiêceniem. S³owa kluczowe: Tarnów, powiat tarnowski, szko³a powszechna, nauczyciele Sytuacja kadrowa w szkolnictwie powszechnym w chwili odzyskania niepodleg³oœci zarówno na terenie województwa krakowskiego, jak i powiatu tarnowskiego przedstawia³a siê doœæ korzystnie. Nauczyciele w wiêkszoœci posiadali przygotowanie do pracy pedagogicznej i dydaktyczno-wychowawczej. Odpowiada³o ono przepisom szkolnym i wymaganiom jeszcze austriackim, b¹dÿ ju nowym, uchwalanym przez w³adze polskie. Nauczyciele wykszta³ceni w seminariach zaboru austriackiego do koñca lat dwudziestych stanowili podstawow¹ czêœæ kadry pedagogicznej. Dopiero w roku szkolnym pracê zaczêli podejmowaæ pierwsi absolwenci 5-letnich seminariów nauczycielskich tworzonych na mocy dekretu z 7 lutego 1919 r. 1 Wp³ynêli oni zdecydowanie na poprawê poziomu wykszta³cenia kadry, gdy byli znacznie lepiej przygotowani 1 Dz. Urz. Min. WRiOP, 1919, nr 2, poz.3.

2 CHARAKTERYSTYKA KADRY PEDAGOGICZNEJ PRACUJ CEJ W SZKO ACH do pracy zarówno pod wzglêdem metodyczno-merytorycznym, jak i pedagogicznym. Liczba nauczycieli równie by³a zadawalaj¹ca. Na stanowiskach nauczycielskich w³adze polskie pozostawi³y wszystkich ucz¹cych, którzy zostali jedynie zobowi¹zani do z³o enia przysiêgi s³u bowej. 2 W powiecie tarnowskim nauczyciele sk³adali przysiêgê wiernoœci na rêce delegata Obrony Narodowej w dniu 2 listopada 1918 r. W kronice szko³y im. M. Konopnickiej jej kierowniczka Ludmi³a Rozsay napisa³a: [...] z sercem przepe³nionym radoœci¹ nieopisan¹ poœpieszy³o nauczycielstwo Tarnowa i okrêgu 2 listopada 1918 roku do biura Rady Szkolnej Okrêgowej, by tam z³o yæ przysiêgê s³u bow¹ Rz¹dowi Polskiemu. Z nowym wzmo onym zapa³em zabra³o siê nauczycielstwo do swej zawodowej pracy dla gor¹co umi³owanej Ojczyzny, która jeszcze tak ciê kie przechodzi koleje w tej wa nej prze³omowej chwili. 3 W zasadzie wszyscy nauczyciele pracuj¹cy na terenie powiatu przed wybuchem I wojny œwiatowej oraz w jej trakcie podjêli pracê zawodow¹. Odeszli tylko nieliczni nauczyciele przyznaj¹cy siê do narodowoœci austriackiej. Niewielka grupa nauczycieli przenios³a siê tak e do innych województw, przewa nie na teren by³ego Królestwa Polskiego. Byli równie tacy, którzy zaginêli bez wieœci lub zginêli w dzia³aniach wojennych. W kronice szko³y w Szynwa³dzie znajduje siê zapis mówi¹cy o nauczycielu Andrzeju Lechendro, który zgin¹³, walcz¹c na froncie rosyjskim w 1914 r. Nauczyciele podejmowali prace z entuzjazmem. Pisano o nim na ³amach kronik szkolnych: [...] w tym czasie wybi³a wielka godzina dla naszej Ojczyzny: og³oszenie wolnej zjednoczonej Polski. To, o czym marzy³y ca³e pokolenia w czasie przesz³o wiekowej niewoli spe³ni³o siê w naszych czasach. 4 Nie ostudza³ tego entuzjazmu zniszczenie kraju i trudnoœci ekonomiczne, z jakim zaczê³o borykaæ siê szkolnictwo tarnowskie. Sytuacja materialna nauczycieli by³a bowiem trudna. Wojna spowodowa³a ogromne ich zubo enie. W³adze zaborcze w ostatnim okresie równie nie przejawia³y wiêkszego zainteresowania poziomem ycia nauczycieli. Lokalna prasa zwraca³a uwagê ówczesnemu spo³eczeñstwu na problemy bytowe nauczycieli. Na ³amach pisma Lud Katolicki dziennikarz pisa³: [...] a to spo³eczeñstwo w zamian za tê pracê czy wejrza³o w byt materialny swych niestrudzonych pracowników, czy choæ raz podnios³o swój g³os, domagaj¹c siê poprawy bytu tych, którzy wychowuj¹ jego najdro szy skarb, bo synów i córki. 5 2 Dz. Rozp. PKL, 1918, nr 1. 3 Kronika szko³y powszechnej im. M. Konopnickiej, s. 19; Kronika szko³y powszechnej im. S. Konarskiego, s Kronika szko³y powszechnej im. M. Konopnickiej, s Lud Katolicki, nr 29 z 21 lipca 1918 r., s. 2.

3 100 Edmund Juœko Koniec roku 1918 i pocz¹tek 1919 spowodowa³ dalsze pogorszenie siê warunków materialnych nauczycieli. Rosn¹ce trudnoœci aprowizacyjne i mieszkaniowe nie sprzyja³y, mimo entuzjazmu niepodleg³oœci, wykonywaniu pracy w sposób w³aœciwy. Rozgoryczeni nauczyciele coraz czêœciej zaczêli domagaæ siê podwy ki p³ac, przydzia³u odzie y, ywnoœci, opa³u. Na warunki pracy nauczycieli wp³yw mia³ tak e stan bazy materialnej szkó³. Wiêkszoœæ budynków szkolnych zosta³a zdewastowana przez wojska zaborcze, brakowa³o sprzêtu i pomocy naukowych, a zim¹ opa³u. Wszystko to w sposób negatywny wp³ywa³o na prawid³owe funkcjonowanie szkó³. Naukê dezorganizowa³y zarówno na wsi, jak i w mieœcie czêste epidemie, szczególnie grypy (tzw. hiszpanki), a brak opa³u ogranicza³ pobyt uczniów w szkole i skraca³ rok szkolny (tzw. wakacje opa³owe). W szko³ach zaczê³a wystêpowaæ niska frekwencja uczniów spowodowana nie tylko k³opotami szkolnictwa, ale przede wszystkim trudn¹ sytuacj¹ materialn¹ rodziców i niskim poziomem ich œwiadomoœci odnoœnie potrzeby nauczania dzieci. Zaczê³y zdarzaæ siê przypadki rezygnacji nauczycieli z wykonywanego zawodu i podejmowanie lepiej p³atnej pracy. W³adze pañstwowe, chc¹c ustabilizowaæ warunki bytowe nauczycieli, 18 grudnia 1918 r. wyda³y Dekret o stabilizacji i wynagrodzeniu nauczycieli szkó³ powszechnych, który potem zmieni³a ustawa z dnia 27 maja 1919 r. 6 Wprowadzony zosta³ podzia³ nauczycieli na sta³ych (maj¹cych pe³ne kwalifikacje i trzy lata nieprzerwanej pracy w szkole powszechnej) oraz tymczasowych (niewykwalifikowanych, którzy dla osi¹gniêcia stabilizacji zawodowej winni z³o yæ egzaminy uzupe³niaj¹ce). Nauczyciele oprócz wynagrodzenia za pracê dydaktyczn¹ zaczêli otrzymywaæ osobne œwiadczenia za kierownictwo i administrowanie szko³¹. Gminy zaœ winny zapewniæ im mieszkanie, bezp³atny opa³ i 2 morgi ziemi. Dzia³ania te spowodowa³y pewn¹ poprawê warunków materialnych nauczycieli. Nie w pe³ni jednak ich zadowalaj¹c¹, gdy uposa enie zasadnicze nadal by³o niewysokie, a si³a nabywcza polskiej marki niewielka. Powodowa³o to, i nadal nauczycielom nie wystarcza³o œrodków na bezpieczne utrzymanie. Mimo trudnych warunków lokalowych i ekonomicznych, entuzjazm i wysi³ek nauczycieli, kierowników, w³adz samorz¹dowych i oœwiatowych spowodowa³, i poprawie zaczê³a ulegaæ sieæ szkolna. Pojawi³y siê nowe (co prawda nieliczne) sale lekcyjne. Powoli zacz¹³ wzrastaæ wskaÿnik poziomu realizacji obowi¹zku szkolnego. Zmniejszeniu uleg³o przeciêtne obci¹ enie jednego nauczyciela uczniami. Zmiany zaczê³y pojawiæ siê tak e w metodach pracy nauczycieli. Wbrew zachowawczym postawom czêœci administracji szkolnej wychowanej w duchu 6 Dz. Urz. Min. WRiOP, 1919, nr 1, poz. 2, nr 7, poz. 1.

4 CHARAKTERYSTYKA KADRY PEDAGOGICZNEJ PRACUJ CEJ W SZKO ACH lojalnoœci wobec pañstwa austriackiego, nauczyciele zaczêli w pracy dydaktycznej i wychowawczej wprowadzaæ elementy patriotyzmu, poszanowania Ojczyzny i narodowej kultury. Rozpoczê³a siê równie szeroko zakrojona akcja kszta³cenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkó³ powszechnych. Z inicjatyw¹ podjêcia tych dzia- ³añ wystêpowali sami ucz¹cy, organizacje nauczycielskie, w³adze oœwiatowe. Szczególny nacisk po³o ony zosta³ na tworzenie ró norodnych form dokszta³cania nauczycieli niewykwalifikowanych. Ustabilizowanie siê gospodarcze kraju w drugiej po³owie lat 20. XX w. stworzy³o mo liwoœæ zwiêkszenia nak³adów finansowych na szkolnictwo powszechne. Okres ten nie zosta³ jednak wykorzystany. Zwiêkszy³a siê wprawdzie liczba sal lekcyjnych oraz nauczycieli, ale przyrost ten by³ zdecydowanie za ma³y, by stworzyæ w szko³ach powszechnych w³aœciwe warunki do pracy dydaktycznej i wychowawczej. Uregulowane zosta³y równie stosunki prawno-s³u bowe nauczycieli. 1 lipca 1926 r. wydana zosta³a ustawa, która okreœli³a prawa i obowi¹zki kadry pedagogicznej. 7 Dalsze stabilizowanie siê pozycji spo³ecznej i warunków materialnych ucz¹cych zahamowa³ kryzys gospodarczy lat 30. po³¹czony z wy em demograficznym. Niedobór etatów nauczycielskich oraz zwiêkszenie siê liczby uczniów spowodowa³y dalszy wzrost obci¹ enia nauczycieli uczniami. Redukcja bud etu pañstwa zmniejszy³a nak³ady finansowe na szkolnictwo. Pogorszy³o to w sposób istotny sytuacjê materialn¹ i warunki ycia nauczycieli. W³adze pañstwowe czêœæ swoich œwiadczeñ wobec nauczycieli przerzuci³y na samorz¹dy terytorialne. 30 grudnia 1930 r. zgodnie z rozporz¹dzeniem Prezydenta RP do p³acenia dodatku mieszkaniowego zobowi¹zane zosta³y lokalne samorz¹dy. Zaistnia³a wiêc sytuacja, w której znaczna czêœæ nauczycieli dodatek ten otrzymywa³a nieregularnie b¹dÿ wcale, gdy samorz¹dy boryka³y siê z du ymi trudnoœciami finansowymi. Trudna sytuacja materialna wp³ynê³a negatywnie na nastroje spo³eczne œrodowiska nauczycielskiego. Reakcj¹ w³adz na wzrastaj¹c¹ krytykê dzia³alnoœci rz¹du by³y pojawiaj¹ce siê zwolnienia nauczycieli z zawodu, przenoszenie do innych szkó³ oraz na przedwczesn¹ emeryturê. Wiêkszy nacisk zosta³ równie po³o ny na realizacjê za³o eñ wychowania pañstwowego. W celu przeciwdzia³ania trudnej sytuacji w szkolnictwie powszechnym na terenie województwa krakowskiego, podobnie na obszarze powiatu w³adze szkolne podjê³y szereg dzia³añ maj¹cych na celu realizacjê obowi¹zku szkolnego na odpowiednim poziomie. Ograniczono do niezbêdnego minimum tworzenie nowych klas, zmniejszeniu godzinowemu uleg³y plany nauczania. Wprowadzane 7 Dz. Urz. Min. WRiOP, 1926, nr 13, poz. 163.

5 102 Edmund Juœko by³y warianty planów bez godzin ponadwymiarowych. Uzyskane w ten sposób wolne etaty przenoszone by³y do szkó³ o wiêkszym obci¹ eniu. Brak nowych etatów w³adze próbowa³y zast¹piæ bezp³atnymi praktykantami, którzy wyra ali chêæ zatrudnienia w zawodzie nauczyciela. 8 Wszystkie te dzia³ania doprowadzi³y w efekcie do nadmiernego przeci¹ enia nauczycieli liczb¹ uczniów. Zakoñczenie w po³owie lat 30. kryzysu ekonomicznego i powolne o ywienie gospodarcze spowodowa³o wzrost nak³adów finansowych na szkolnictwo powszechne zarówno w bud ecie pañstwa, jak i samorz¹dów. Mog³y wiêc zaistnieæ warunki do poprawy bytu nauczycieli oraz pracy szkó³. Zwiêkszy³a siê liczba sal lekcyjnych, co spowodowa³o zmniejszenie obci¹ enia nauczycieli nadmiern¹ liczb¹ uczniów. Podniós³ siê poziom powszechnoœci nauczania. Do momentu wybuchu kampanii wrzeœniowej, pomimo szeregu dzia³añ podejmowanych przez w³adze pañstwowe i samorz¹dowe warunki pracy ucz¹cych w szko³ach oraz poczucie bezpieczeñstwa socjalnego nie zosta³y zrealizowane w stopniu zadawalaj¹cym nauczycieli. Liczba nauczycieli pracuj¹cych w powiecie w tym okresie ulega³a nieznacznym wahaniom. Wp³yw na ni¹ mia³a przede wszystkim sytuacja gospodarcza w kraju, szczególnie kryzys ekonomiczny wystêpuj¹cy na pocz¹tku lat 30. Tabela 1. Liczba nauczycieli w powiecie w latach Rok szkolny Liczba nauczycieli 1920/ / / / / / / / / / ród³o: M. Falski, Szko³y powszechne Rzeczypospolitej Polskiej w roku szkolnym , Warszawa 1927, s. CLIV CLXII; ten e, Szko³y powszechne Rzeczypospolitej Polskiej w roku szkolnym Warszawa 1933, s ; Z. Ruta, Szkolnictwo powszechne i œrednie [w:] Tarnów. Dzieje miasta i regionu, t. II, Tarnów 1981, s W roku szkolnym w szko³ach powiatu uczy³o 257 nauczycieli, a w 1939 roku 317, a wiêc o 60 nauczycieli wiêcej. Najwiêksza grupa nauczycieli (414) pracowa³a w powiecie w roku szkolnym Okólnik z dnia 17 marca 1933 r. Dz. Urz. Min.WRiOP, 1933, nr 2, poz. 38.

6 CHARAKTERYSTYKA KADRY PEDAGOGICZNEJ PRACUJ CEJ W SZKO ACH Ró nica w liczbie szkó³ te nie by³a du a. W roku szkolnym na terenie powiatu funkcjonowa³y 92 (87 czynne) szko³y, a w 1939 r. 99. Wahania w liczbie pracuj¹cych nauczycieli odpowiada³y w zasadzie poziomowi zmian w liczbie dzia³aj¹cych szkó³. Tabela 2. Nauczyciele szkó³ powszechnych pracuj¹cy na terenie powiatu od roku 1900 do 1939* wed³ug daty urodzeñ Data urodzeñ Razem Liczba mê czyÿni kobiety % , , , , , , ,3 Ogó³em Liczba nauczycieli (tab. 1) ucz¹cych w szko³ach powiatu dotyczy osób pracuj¹cych na ca³ych etatach w d³u szym okresie czasu w latach Sporz¹dzony natomiast na podstawie dostêpnych dokumentów wykaz zawiera 729 nazwisk nauczycieli pracuj¹cych w szko³ach powiatu w latach w ró nych wymiarach etatowych i czasowych. 9 Zdarza³y siê przypadki, gdy nauczyciele po roku, miesi¹cu, a czasem te i po okresie krótszym rezygnowali z pracy przenosili siê lub byli przenoszeni na teren innych powiatów. 9 Wykaz obejmuje nazwiska nauczycieli pracuj¹cych na terenie powiatu tarnowskiego od pocz¹tku XX w. (w szko³ach ludowych i pospolitych) do 1939 r. (w szko³ach powszechnych). Zawiera on 729 nazwisk. Zosta³ sporz¹dzony na podstawie: Katastera nauczycieli szkó³ powszechnych za³o onego wskutek rozporz¹dzenia Kuratorjum Okrêgu Szkolnego z dnia 1 marca 1921 r. L 264 Archiwum Pañstwowe w Krakowie O/w Tarnowie. WOT XVI/20; wykazu przyznanych wojennych dodatków dro yÿnianych dla nauczycieli szkó³ pospolitych (L 49/I 1917 r.); wykazów nauczycieli/lek/ z roku 1915, 1916, 1918, 1919, którym przypada dodatek piêcioletni AP w Krakowie O/w Tarnowie; katalogów klasowych, kronik szkolnych, ksi¹g protoko³ów z posiedzeñ rad pedagogicznych, druków szkolnych (œwiadectw szkolnych, kart indywidualnych nauczycieli formularz B, zestawieñ statystycznych, wykazów zajêæ i nauczycieli oraz innych luÿnych dokumentów kadrowych) materia³y zosta³y pozyskane z archiwum Ma³opolskiego Kuratorium Oœwiaty w Krakowie oraz archiwów szkolnych i od osób prywatnych. Materia³u Ÿród³owego dostarczy³y równie dokumenty wystêpuje w archiwach koœcielnych (kurii biskupiej w Tarnowie, poszczególnych parafii) dotycz¹ce urodzeñ i zgonów. Potwierdzenie czêœci nazwisk mo liwe by³o do uzyskania na podstawie zarówno ówczesnej lokalnej prasy, literatury wspomnieniowej, jak i przekazów ustnych yj¹cych œwiadków tamtych lat. Wymieniony materia³ Ÿród- ³owy jest jednak czêsto fragmentaryczny i niekompletny. W ró nych momentach czasu ulega³ on zniszczeniu. Z tego te powodu w czêœci danych wystêpuj¹ braki, które w przypadku pozyskania nowych Ÿróde³ informacji bêd¹ mog³y byæ uzupe³nione. Na podstawie wy ej wymienionych materia³ów Ÿród³owych sporz¹dzone zosta³y tabele nr 3 7.

7 104 Edmund Juœko Zawarta w wykazie lista zawiera nazwiska oraz czêœæ danych mo liwych do uzyskania z ró nych Ÿróde³. Nie pretenduje ona do miana kompletnej, gdy czêsto materia³y Ÿród³owe s¹ cz¹stkowe, niepe³ne. Nie ma w nich ci¹g³ej chronologii. Du a czêœæ uleg³a zniszczeniu. Pozyskanie nowych Ÿróde³ mo e pozwoliæ na pog³êbienie badañ i tym samym na uzupe³nienie zarówno samej listy, jak i danych o poszczególnych osobach. Spoœród 729 nazwisk, dane o dacie urodzenia mo liwe by³o do ustalenia dla 464 osób (63,6%). Najwiêksz¹ grupê nauczycieli pracuj¹cych w powiecie w tym okresie stanowi¹ osoby urodzone w latach 1890/ (34,7%) oraz w 1881/ (33,2%). Pod wzglêdem p³ci zdecydowanie przewa aj¹ kobiety 476 (65,3%), a 234 (34,7%) to mê czyÿni. Tabela 3. Nauczyciele szkó³ powszechnych pracuj¹cy na terenie powiatu od roku 1900 do 1939 wed³ug p³ci P³eæ Liczba % Mê czyzna ,7 Kobieta ,3 Razem Tabela 4. Nauczyciele szkó³ powszechnych pracuj¹cy na terenie powiatu od roku 1900 do 1939 wed³ug wieku ycia Wiek Liczba w roku 1910 % 1920 % 1930 % 1939 % , ,6 35 8, , , , , , , , , , , , , ,3 do ,3 43 9,5 Razem Bior¹c pod uwagê wiek nauczycieli pracuj¹cych w szko³ach powiatu, zauwa amy, i w 1910 r. 36,6% stanowi³y osoby w przedziale wiekowym lat i 38,3% do 20 roku ycia. W 1920 r. 34,2% stanowi³y osoby w wieku od 32 do 40 lat i 35,7% w przedziale lat. W 1930 r. 37% nauczycieli by³o pomiêdzy 41 a 50 rokiem ycia i 38,7% w przedziale lat. W roku 1939 widoczny jest proces starzenia siê nauczycieli. 45% ucz¹cych by³o w wieku lat i 43% pomiêdzy lat. Brak danych Ÿród³owych dla wszystkich nauczycieli powoduje, i s¹ to dane przybli one, niemniej wskazuj¹ na doœæ istotny problem. Otó w 1939 r. ponad 80% nauczycieli stanowi³y osoby w wieku od 41 do 60 lat. Œwiadczy to o niewielkim nap³ywie do szkó³ ludzi m³odych

8 CHARAKTERYSTYKA KADRY PEDAGOGICZNEJ PRACUJ CEJ W SZKO ACH i znacznej stabilizacji zawodowej osób ju zatrudnionych. Brak œrodków finansowych i polityka oszczêdnoœciowa w³adz oœwiatowych nie pozwala³y na zdecydowany wzrost zatrudnienia, mimo i potrzeby by³y du e. W kronikach szkolnych czêsto mo na spotkaæ wypowiedzi ucz¹cych, którzy domagali siê zatrudnienia nowych osób, które zmniejszy³yby zbytnie obci¹ enie nauczycieli liczb¹ uczniów. W³adze oœwiatowe nie podejmowa³y dyskusji. Zdarza³y siê, szczególnie w latach 30., czêstsze przypadki zwalniania ni zatrudniania nauczycieli. W roku 1933 w powiecie tarnowskim w³adze szkolne nie zwolni³y i nie przyjê³y adnego nauczyciela. 10 Stan i poziom wykszta³cenia kadry pedagogicznej w powiecie tarnowskim po odzyskaniu niepodleg³oœci by³ zadawalaj¹cy. Wszyscy nauczyciele posiadali kwalifikacje i przygotowanie do wykonywania zawodu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami austriackimi. W okresie autonomii nauczyciele szkó³ ludowych byli zobowi¹zani ukoñczyæ seminarium nauczycielskie lub zdaæ gimnazjalny egzamin dojrza³oœci. Po dwóch latach praktyki w szkole ludowej mogli sk³adaæ egzaminy kwalifikacyjne Nauczyciele szkó³ wydzia³owych po trzyletniej aplikacji w szkole ludowej i po rocznym kursie organizowanym w Krakowie i Lwowie zobowi¹zani byli zdawaæ dodatkowe egzaminy kwalifikacyjne, do których dopuszcza³a ich Rada Szkolna Krajowa. Z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu wystêpowa³ krajowy inspektor szkolny. Nauczyciele oprócz obowi¹zkowej pedagogiki musieli zdawaæ egzamin z jednej z wybranych grup przedmiotów nauczania w szko³ach wydzia³owych. By³o trzy grupy: jêzykowo-historyczna obejmuj¹ca jêzyk wyk³adowy, historiê, geografiê i od roku 1909 jêzyk niemiecki; przyrodnicza, do której zaliczano historiê naturaln¹, fizykê, matematykê i rysunek; matematyczno-techniczna, w sk³ad której wchodzi³a matematyka, rysunek geometryczny, fizyka, rysunek tzw. wolnorêczny, kaligrafia. W okresie poprzedzaj¹cym wybuch I wojny œwiatowej podstawow¹ form¹ kszta³cenia nauczycieli szkó³ elementarnych by³y seminaria nauczycielskie. Na terenie Galicji funkcjonowa³o wówczas 15 seminariów mêskich i 8 eñskich. W Tarnowie od 1874 r. dzia³a³o seminarium nauczycielskie mêskie oraz powsta³e na pocz¹tku wieku seminaria prywatne eñskie, które bardzo szybko zaczê³y siê rozwijaæ. Po rozpoczêciu pracy ju w szko³ach polskich, nauczyciele zostali zmuszeni do uzupe³nienia swoich kwalifikacji w kontekœcie pojawienia siê nowych przedmiotów nauczania i nowych metod pracy. 19 paÿdziernika 1918 r. Ministerstwo WRiOP zatwierdzi³o statut kursów przygotowuj¹cych do matury seminaryjnej, a 6 listopada 1918 r. Tymczasowy Regulamin Seminaryjnych Eg- 10 Kronika szko³y im. S. Konarskiego, s. 69.

9 106 Edmund Juœko zaminów Dojrza³oœci. Dzia³anie to spowodowane by³o wzrostem zapotrzebowania na nauczycieli. Kursy prowadzono w formie eksternistycznej i przeznaczone by³y dla nauczycieli legitymuj¹cych siê œrednim wykszta³ceniem. 11 Nauczyciel, który ukoñczy³ seminarium nauczycielskie lub wspomniane kursy, móg³ zostaæ zatrudniony w szkole elementarnej jako nauczyciel tymczasowy. Po okresie 2 3 lat otrzymywa³ wydany przez inspektora szkolnego okrêgowego tzw. patent uprawniaj¹cy go do obejmowania posady nauczyciela sta³ego. Po odzyskaniu niepodleg³oœci podstawowymi zak³adami kszta³c¹cymi nauczycieli sta³y siê seminaria, które na terenie by³ej Galicji w ramach polityki unifikacyjnej wymaga³y zasadniczej reorganizacji, szczególnie programowej. 5 lipca 1919 r. Rada Szkolna Krajowa wyda³a okólnik, który usuwa³ z programów nauczania seminarium treœci zwi¹zane z by³ym zaborc¹ austriackim. Ograniczone zosta³o nauczanie jêzyka niemieckiego, a rozszerzono naukê jêzyka polskiego, historii, geografii, historii polskiej oœwiaty i pedagogiki. W roku 1921 i 1926 nast¹pi³o ostateczne sprecyzowanie treœci programowych nauczanych w seminariach. Absolwenci seminariów nie mogli kontynuowaæ studiów wy szych i z regu³y podejmowali pracê w szko³ach powszechnych. W Tarnowie w latach funkcjonowa³y cztery zak³ady kszta³cenia nauczycieli: Pañstwowe Seminarium Mêskie im. Jêdrzeja Œniadeckiego oraz trzy Prywatne Seminaria Nauczycielskie: im. B³ogos³awionej Kingi, im. Œwiêtej Jadwigi, im. Œwiêtej Anieli. Kwalifikacje zawodowe nauczyciel uzyskiwa³ po z³o eniu egzaminu praktycznego po co najmniej 2-letniej pracy zawodowej wykonywanej w wymiarze nie mniejszym ni 14 godzin tygodniowo. Minowanie na sta³e posady nauczycieli, dyrektorów i kierowników szkó³ odbywa³o siê na podstawie konkursu. Kierownikiem szko³y powszechnej móg³ zostaæ nauczyciel nie wczeœniej ni po dwóch latach pracy w charakterze nauczyciela sta³ego. Posadê sta³¹ otrzymywa³ nauczyciel, który trzy lata pracowa³ w zawodzie, posiada³ w³aœciwe kwalifikacje oraz wykaza³ siê zadawalaj¹c¹ ocen¹ pracy. Dla ka dego nauczyciela szko³y powszechnej, inspektor szkolny prowadzi³ wykaz stanu s³u by oraz jego kwalifikacji. Raz na trzy lata poddawano ocenie wyniki pracy nauczyciela sta³ego. Nauczyciel tymczasowy by³ wizytowany raz w roku, a w trzecim roku oceniano efekty jego pracy. Nauczyciel publicznej szko³y powszechnej obowi¹zany by³ do pracy w wymiarze 30 godzin tygodniowo. W niedziele i œwiêta nauczyciele zobowi¹zani zostali tak e do pe³nienia opieki nad uczniami podczas nabo eñstw w koœciele. Ustawa z 1923 r. w sprawie kszta³cenia nauczycieli szkó³ powszechnych wprowadzi³a nowy typ zak³adu przygotowuj¹cego kadrê pedagogiczn¹ 3-letnie 11 F. Szafrañski, Przygotowanie zawodowe nauczycieli w czasach II Rzeczypospolitej w œwietle ustaw i dekretów oraz aktów normatywnych Min. WRiOP, Wroc³aw 1980, s

10 CHARAKTERYSTYKA KADRY PEDAGOGICZNEJ PRACUJ CEJ W SZKO ACH licea pedagogiczne oraz utrzyma³a 2-letnie pedagogia. Na mocy tej ustawy seminaria nauczycielskie do 1936 r. uleg³y stopniowej likwidacji. W Tarnowie Seminarium Mêskie im. J. Œniadeckiego rozwi¹zano, a na jego miejsce utworzone zosta³o liceum pedagogiczne, którego absolwenci mogli ju podejmowaæ naukê na wy szych uczelniach. Kwalifikacje zawodowe do nauczania w szko³ach powszechnych zarówno publicznych, jak i prywatnych w latach miêdzywojennych dawa³o posiadanie dyplomu ukoñczenia w³aœciwego zak³adu kszta³cenia nauczycieli szkó³ powszechnych. Dodatkowe kwalifikacje mo na by³o uzyskaæ poprzez ukoñczenie pañstwowego kursu nauczycielskiego lub zdanie równowartoœciowego egzaminu. Nauczyciela szko³y powszechnej obowi¹zywa³o posiadanie tzw. patentu, który by³ zró nicowany w zale noœci od szko³y, w jakiej nauczyciel podejmowa³ pracê. Mo na by³o wyró niæ patenty: do szkó³ ludowych i pospolitych z jêzykiem wyk³adowym polskim lub polskim i niemieckim, do szkó³ wydzia³owych z jêzykiem wyk³adowym polskim lub polskim i niemieckim, do szkó³ ludowych z uzdolnieniem do nauki religii moj eszowej, do szkó³ powszechnych z uzdolnieniem do nauki gospodarstwa domowego. Czêœæ nauczycieli posiada³o po jednym patencie, czêœæ po dwa. Byli te tacy, którzy nie mieli adnego patentu. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczyciele mogli korzystaæ z ró nych kursów programowo-przedmiotowych, specjalistycznych, metodycznych oraz innych. Poziom wykszta³cenia nauczycieli szkó³ powiatu przedstawia tabela 5. S¹ w niej zawarte dane dla 442 osób (ok. 60%). Wszystkie one ukoñczy³y podstawow¹ formê kszta³cenia nauczycieli, jak¹ by³o seminarium nauczycielskie. Spoœród 442 osób, kobiety stanowi¹ 61,5% (272), a mê czyÿni 38,5% (170). Jedna ucz¹ca uzyska³a absolutorium uniwersyteckie, 3 osoby (1 mê czyzna i 2 kobiety) legitymuj¹ siê szko³¹ wy sz¹. Ksiê a pracuj¹cy w szko³ach powiatu ukoñczyli seminarium duchowne. Spoœród 442 osób, które ukoñczy³y seminarium nauczycielskie, dla 101 materia³y Ÿród³owe pozwoli³y ustaliæ miejscowoœæ w, której znajdowa³o siê seminarium. 68 nauczycieli ukoñczy³o seminaria tarnowskie, 24 uczy³o siê w Krakowie, 5 we Lwowie, 4 w Przemyœlu. Inne miejscowoœci to: Nowy Targ, añcut, Rzeszów, Brody, Rawicz, Nowy S¹cz, Stary S¹cz. Dla 337 (46,2%) nauczycieli mo liwe by³o ustalenie patentów uprawniaj¹cych ich do nauczania w szko³ach pospolitych i ludowych, wydzia³owych oraz powszechnych. Z tej liczby 307 (91,1%) osób posiada³o patenty tylko do szkó³ pospolitych i ludowych, 5 (1,4%) wydzia³owych, 25 (7,5%) powszechnych. 38 (11,3%) ucz¹cych posiad³o po dwa patenty; do szkó³ pospolitych i wydzia³owych. Jedna osoba posiada³a trzy patenty. Nale y równie zauwa yæ postêpuj¹cy proces doskonalenia zawodowego w postaci szeregu form kursowych, przy czym na czo³o wysuwaj¹ siê kursy naukowy i robót kobiecych.

11 108 Edmund Juœko Tabela 5. Wykszta³cenie nauczycieli szkó³ powszechnych pracuj¹cy na terenie powiatu od roku 1900 do 1939 Forma wykszta³cenia Liczba mê czyÿni kobiety Ogó³em Szko³a ludowa Szko³a wydzia³owa Seminarium nauczycielskie Absolutorium uniwersyteckie 1 1 Szko³a wy sza Studia teologiczne/seminarium Kursy: Programowo/przedmiotowe Metodyczne 1 1 Rolniczy 1 1 Robót rêcznych Teatralny 1 1 Naukowy Handlowy Wy szy nauczycielski Przysposobienia sanitarnego 1 1 Dope³niaj¹cy 3 3 Przygotowawczy Robót kobiecych Wakacyjny 3 3 Kwalifikacyjny 1 1 Warto pamiêtaæ, i jednym ze œrodków zmierzaj¹cych do podniesienia poziomu pracy nauczyciela w szkole powszechnej by³y konferencje rejonowe i szkoleniowe posiedzenia rad pedagogicznych. Podstawy organizacyjne, zakres dzia³ania i cele konferencji rejonowych okreœla³ wydany przez Ministerstwo WRiOP okólnik w dniu 28 maja 1926 r. Rocznie w poszczególnych rejonach winno byæ zorganizowanych 5 konferencji. Rejon tworzy³a grupa nauczycieli wynik³a z podzia³u powiatu lub tworz¹ca siê w zale noœci od zainteresowañ, np. przedmiotowa. Konferencje rejonowe mia³y za zadanie podnoszenie poziomu realizacji programów nauczania, doskonalenie metod pracy i wspieranie nauczycieli w dzia³alnoœci wychowawczej. Rozwija³y równie zainteresowania naukowe ucz¹cych. Nauczyciele ucz¹cy w szko³ach powiatu chêtnie korzystali z tej formy doskonalenia pracy zawodowej. Œwiadcz¹ o tym materia³y Ÿród³owe zawarte w kronikach szkolnych i protoko³ach z posiedzeñ rad pedagogicznych. Treœæ ich dotyczy b¹dÿ ogólnych relacji z udzia³u w konferencji, b¹dÿ konkretnych uwag zwi¹zanych z jej tematyk¹.

12 CHARAKTERYSTYKA KADRY PEDAGOGICZNEJ PRACUJ CEJ W SZKO ACH listopada 1924 r. w Tuchowie odby³a siê konferencja XIII rejonu powiatu tarnowskiego. Obecni byli nauczyciele, m.in. z Kielanowic Aleksander Gadzia³a; Piotrkowic Zygmunt Woliñski, El bieta Woliñska; Mesznej Szlacheckiej Stanis³aw Mazur. Celem narady by³o przyjêcie planu lekcji pokazowych i referatów w roku szkolnym Tabela 6. Udzia³ nauczycieli szko³y powszechnej w konferencjach rejonowych Data konferencji Miejsce Tematyka 27 kwietnia 1928 r. êkawica 29 maja 1929 r. Œmigno paÿdziernik 1929 r. Porêba R. 2 czerwca 1930 r. Szynwa³d 18 maja 1931 r. Trzemesna 21 maja 1932 r. êkawica 18 czerwca 1932 r. êkawka 15 paÿdziernika 1932 r. Porêba R. 25 paÿdziernika 1932 r. Tarnów O samorz¹dzie uczniowskim 18 stycznia 1933 r. êkawica 25 marca 1933 r. Skrzyszów Warunki dobrego uczenia siê 6maja1933r. Skrzyszów 19 lipca 1933 r. O nowych programach 9 wrzeœnia 1933 r. êkawica 7 paÿdziernika 1933 r. Zawada 13 stycznia 1934 r. O nowych programach 7 kwietnia 1934 r. êkawica 5maja1934r. Trzemesna 25 paÿdziernika 1934 r. Ryglice 27 maja 1935 r. Ryglice 29 maja 1935 r. Skrzyszów 27 marca 1936 r. Tarnów 6 czerwca 1936 r. Tarnów 12 marca 1937 r. Tarnów 21 paÿdziernika 1937 r. Tuchów 29 stycznia 1938 r. Tuchów 3 grudnia 1938 r. Ryglice 28 stycznia 1938 r. Ryglice ród³o: Kronika szkolna szko³a podstawowa w Szynwa³dzie (od 1914 do 1986 r.), b.s. 12 Ksiêga protoko³ów rady pedagogicznej szko³y powszechnej 7 kl. w Tuchowie (od 14 listopada 1924 r. do 13 listopada 1950 r.), b.s.

13 110 Edmund Juœko Nauczyciele szko³y powszechnej w Szynwa³dzie uczestniczyli w znacznej liczbie konferencji rejonowych. Brali oni tak e udzia³ w ró nego rodzaju kursach. W dniach od 26 wrzeœnia do 2 paÿdziernika 1927 r. nauczycielka Genowefa Dró yñska bra³a udzia³ w kursie gramatycznym z jêzyka polskiego. Maria Adamusówna od 20 marca do 25 marca 1933 r. uczestniczy³a w kursie metodycznym z wychowania fizycznego, a tak e wraz z Karolin¹ Decówn¹ bra³a udzia³ w dniach od 3 lipca do 15 lipca 1933 r. w kursie programowo-ustrojowym w Grybowie. Od 4 lutego do 5 maja 1933 r. nauczycielka W³adys³awa Paciorkowska uczestniczy³a w kursie dla bibliotekarzy. 13 W konferencjach uczestniczyli te kierownicy szkó³. By³y one organizowane przewa nie na pocz¹tku roku szkolnego w Tarnowie i dotyczy³y problemów organizacyjnych, np. 6 wrzeœnia 1929 r., 2 wrzeœnia 1930 r., 6 wrzeœnia 1932 r., 12 kwietnia 1938 r. Form¹ szkoleniow¹, z której nauczyciele bardzo chêtnie korzystali by³y lekcje pokazowe, praktyczne, rejonowe. 29 paÿdziernika 1927 r. nauczyciele z Szynwa³du uczestniczyli w lekcji praktycznej w szkole im. M. Kopernika w Tarnowie, 15 listopada 1928 r. w lekcji rejonowej ze œpiewu w kl. III IV oraz z rachunków w kl. II w Skrzyszowie. 22 listopada 1930 r. ponownie brali udzia³ w lekcji rejonowej w Skrzyszowie. 14 W lekcjach pokazowych czêsto uczestniczyli inspektorzy szkolni. W dniu 20 marca 1924 r. w lekcji pokazowej w Gromniku wzi¹³ udzia³ inspektor Jan Lubowiecki. Zajêcia prowadzone by³y z geografii, a temat brzmia³ Polska wspó³czesna. Uczestniczyli w nich nauczyciele z Wróblowic, Chojnika, Janowic, Siemiechowa, Brzozowej stycznia 1929 r. w szkole im. S. Konarskiego w Tarnowie podczas zjazdu inspektorów szkolnych odby³y siê lekcje pokazowe. Z jêzyka polskiego w klasie IV lekcjê prowadzi³a Maria Strada, z wiedzy o Polsce i œwiecie wspó³czesnym Maria Otfinowska. Po zajêciach odby³a siê d³uga dyskusja poœwiêcona nie tylko ogl¹danym lekcjom. 16 Szkoleniowy charakter mia³y te posiedzenia rad pedagogicznych. W szkole w Jod³ówce Tuchowskiej na spotkaniach rady omawiane by³y m.in. problemy wychowania pañstwowego, rozk³adu zajêæ i materia³ów nauczania, korelacji treœci programowych, wykorzystania pomocy naukowych, czytania przez nauczycieli dzie³ pedagogicznych, wype³niania dokumentacji przebiegu nauczania, analiza nowych programów nauczania. Dyskutowano równie nad przebiegiem lekcji pokazowych, konferencji rejonowych, spotkañ kierowników. 13 Kronika szkolna szko³a podstawowa w Szynwa³dzie od 1914 do 1986 r., b.s. 14 Tam e, b.s. 15 Historia szkolna szko³a powszechna w Gromniku, s L. Winczura, Min¹³ wiek. Z dziejów Szko³y imienia Stanis³awa Konarskiego w Tarnowie. Tarnów 2000, s. 73.

14 CHARAKTERYSTYKA KADRY PEDAGOGICZNEJ PRACUJ CEJ W SZKO ACH Jedn¹ z takich narad odbyt¹ w Tuchowie, kierownik szko³y w Jod³ówce Tuchowskiej podsumowa³ nic nowego nie by³o. 17 W szko³ach odbywa³y siê tak e egzaminy kwalifikacyjne. 8 stycznia 1931 r. w szkole w Zalasowej odby³ siê egzamin nauczycielki Celestyny Furtek. Przewodnicz¹cym komisji egzaminacyjnej by³ inspektor Leon Steranka. 18 Wymienione powy ej przyk³ady dotycz¹ szkó³ wiejskich w Jod³ówce Tuchowskiej, Szynwa³dzie, Skrzyszowie, Zalasowej oraz szko³y miejskiej w Tuchowie. Podobnie jak w tych placówkach organizowany by³ tak e proces doskonalenia zawodowego nauczycieli w innych szko³ach wiejskich. W sposób bardziej intensywny przebiega³ on w szko³ach Tarnowa, gdy nauczyciele mieli tu wiêksze mo liwoœci korzystania z ró nych form doskonalenia zawodowego ni ucz¹cynawsi. Pochodzenie narodowe nauczycieli powiatu by³o praktycznie jednolite. 99% stanowi¹ Polacy (b¹dÿ osoby przyznaj¹ce siê do polskiej narodowoœci). 1% to ydzi, nauczyciele ucz¹cy religii moj eszowej. Tabela 7. Nauczyciele szkó³ powszechnych pracuj¹cy na terenie powiatu od roku 1900 do 1939 wed³ug wyznania Wyznanie Liczba mê czyÿni kobiety Ogó³em % Rzymskokatolickie ,0 Greckokatolickie ,0 Moj eszowe ,0 Razem Dane dotycz¹ce wyznania mo liwe by³y do ustalenia dla 402 osób (55,1%). W tej grupie rzymskokatolicy stanowi¹ 98%, a 1% wyznawcy religii ydowskiej i tak e 1% grekokatolicy. Dane dotycz¹ce stanu cywilnego nauczycieli mo liwe by³y do ustalenia dla 317 osób (43,5%). S¹ to dane w pewnym sensie bardzo hipotetyczne, gdy nie we wszystkich przypadkach mo na by³o przeœledziæ ca³e ycie poszczególnych osób. Widoczne s¹ jednak pewne prawid³owoœci. Praktycznie zbli one s¹ dane dotycz¹ce nauczycieli bêd¹cych w zwi¹zkach ma³ eñskich i osób samotnych, przy czym tych ostatnich jest wiêcej o 11 osób (3,6%). Wœród osób samotnych dominuj¹ kobiety, bo stanowi¹ a 87,2%, a mê czyÿni tylko 12,8%. Jest to zjawisko doœæ charakterystyczne dla stosunków spo³ecznych wystêpuj¹cych w ówczesnym œrodowisku nauczycielskim. By³o ono w du ej mierze zdominowane przez kobiety, szczególnie na wsi. Trudno by³o wykszta³conym 17 Ksiêga protoko³ów rady pedagogicznej szko³y powszechnej w Jod³ówce Tuchowskiej (od 27 maja 1927 r. do 28 kwietnia 1943 r.), b.s. 18 Kronika szko³y publicznej powszechnej w Zalasowej, b.s.

15 112 Edmund Juœko kobietom znaleÿæ pod wzglêdem intelektualnym w³aœciwego partnera w œrodowisku wiejskim. Nie sprzyja³ temu czêsto d³ugi okres pracy w jednym miejscu. Wystêpuj¹ przypadki wi¹zania ca³ego ycia zawodowego z jedn¹ szko³¹. Brak by³o wiêc mo liwoœci nawi¹zywania szerszych kontaktów osobistych i zawodowych. Sytuacja odwrotna, czyli zmiany miejsca pracy, czêsto z polecenia w³adz tak e nie u³atwia³y u³o enia ycia osobistego. Równie w³adze oœwiatowe niezbyt przychylnie akceptowa³y zmiany stanu cywilnego nauczycielek. O wiele ³atwiej by³o bowiem zmieniaæ miejsca pracy osobom samotnym. Zdecydowanie przeciwne by³y równie zawieraniu przez nauczycielki ma³ eñstw z osobami o ni szym statusie zawodowym i poziomie wykszta³cenia. Kobiety zawiera³y wiêc zwi¹zki ma³ eñskie z partnerami, którzy byli równie nauczycielami. Mê czyzn w zawodzie nauczyciela by³o jednak zdecydowanie mniej, a to w sposób istotny utrudnia³o znalezienie w³aœciwej osoby. W szko³ach wiejskich o 2 nauczycielach w wiêkszoœci przypadków pracowa³y ma³ eñstwa nauczycielskie, przy czym jeden z partnerów pe³ni³ funkcjê kierownika. Tabela 8. Nauczyciele szkó³ powszechnych pracuj¹cy na terenie powiatu od roku 1900 do 1939 wed³ug stanu cywilnego Stan cywilny Liczba mê czyÿni % kobiety % Ogó³em % onaty/mê atka 78 53, , ,7 Samotny/a 19 12, , ,3 Rozwiedziony/a ,6 Wdowiec/a 4 28, ,4 14 4,4 Razem Dane odnoœnie pochodzenie terytorialnego by³y mo liwe do ustalenia dla 394 (54%) nauczycieli. 205 (52%) osób z tej grupy urodzi³o siê na terenie powiatu, a 189 (48%) pochodzi³o z poza jego obszaru. Ponad po³owa wiêc nauczycieli zawodowo zwi¹zana by³a z miejscem urodzenia. Bior¹c od uwagê pochodzenie spo³eczne nauczycieli pracuj¹cych na terenie powiatu, nale y stwierdziæ, i mo liwe do ustalenia by³o ono dla grupy osób urodzonych na jego terenie, tj. dla 205 nauczycieli. Z tej grupy na wsi urodzi³o siê 95 (46,3%), a w mieœcie 110 (53,7%). Pracuj¹cy w szko³ach powszechnych powiatu nauczyciele legitymowali siê pochodzeniem w znacznej czêœci ch³opskim, a urodzeni w mieœcie inteligenckim b¹dÿ robotniczym.

16 CHARAKTERYSTYKA KADRY PEDAGOGICZNEJ PRACUJ CEJ W SZKO ACH CHARACTERIZATION OF THE TEACHING STAFF WORKING IN PUBLIC SCHOOLS IN THE TARNÓW DISTRICT IN THE YEARS Summary. The article refers to the teaching staff working in public schools in the area of Tarnów in the period between the two World Wars. The teachers were mostly prepared for the teaching job. Nevertheless, various courses, regional conferences, training conferences of the teaching staff as well as show lessons aroused great interest. The number of the teachers referred to the level of the schools. Not many young people came to work in schools. The lack of financial means and the policy of the educational authorities did not allow for a definite increase of employment although the needs were considerable. The teachers mainly came from to national groups, namely Polish (99%) and Jews (1%). As far as the religion is concerned, 98% were Roman Catholics, 1% was constituted by the followers of the Jewish religion and 1% by Greek Catholics. Woman, mainly single, constituted the majority. More than a half of the teaching staff were born in the area of the district and were professionally connected with it. Despite a difficult material situation, bad housing and economic conditions, principally all teachers worked with enthusiasm and full devotion. Key words: Tarnów, Tarnów district, public schools, teachers

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r.

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r. 35/2008 Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku oraz ustalenie regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Zbąszyń. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 156/2012. Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 156/2012. Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r. ... Zarządzenie Nr 156/2012 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych szkół prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki w

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 2574 UCHWAŁA NR XVIII/249/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH. z dnia 30 marca 2016 roku

Kraków, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 2574 UCHWAŁA NR XVIII/249/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH. z dnia 30 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 2574 UCHWAŁA NR XVIII/249/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU 1 Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 8 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.kielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.kielce.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.kielce.pl Kielce: Zakup usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Rok studiów III DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

Rok studiów III DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PEDAGOGIKA I STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/140/16 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/140/16 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 21 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/140/16 RADY POWIATU W KOSZALINIE z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PRACA SOCJALNA, I stopień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kuratorium.opole.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kuratorium.opole.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kuratorium.opole.pl/index.php?id=232 Opole: Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

ORGANIZACJA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu ZSZ nr 1w Białej Podlaskiej ORGANIZACJA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 1 Nazwa szkoły W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 funkcjonują następujące szkoły dla dorosłych: 1. Szkoła Policealna Zaoczna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-06-15 13:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: usługi szkoleniowe w zakresie Pracownik odnowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

Plan podziału środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 rok

Plan podziału środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 rok I. Podstawa prawna Plan podziału środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 rok Podstawę prawną tworzenia i podziału środków finansowych na dokształcanie i doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 2011.12.10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia... 2013 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia... 2013 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku O-KRS-490-1/16 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zielonkach Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 11-12-10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty: Dokumentowanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowanie: E. Rostkowska Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-07-31 10:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Eksploatacja urządzeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący.

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. REGULAMIN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KOŁCZEWIE 1 1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. 2 1. O dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów podstawę prawną stanowią trzy wymienione niżej akty prawne:

Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów podstawę prawną stanowią trzy wymienione niżej akty prawne: Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów podstawę prawną stanowią trzy wymienione niżej akty prawne: I. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 nr

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Dyrektor ZPG i SP im. Jana Pawła II w Leźnie ustala, co następuje:

Dyrektor ZPG i SP im. Jana Pawła II w Leźnie ustala, co następuje: REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 2 Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON S- Sprawozdanie o studiach

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 148/2013 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 11 stycznia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 148/2013 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 11 stycznia 2013r. 0050.148.2013 ZARZĄDZENIE NR 148/2013 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013r, oraz ustalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO

PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM PN. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej w formie studiów podyplomowych,dla

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej w formie studiów podyplomowych,dla Page 1 of 6 Wrocław: Zorganizowanie i przeprowadzenie róŝnych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli z terenu województwa dolnośląskiego. Numer ogłoszenia: 114995-2011; data zamieszczenia: 14.04.2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI Załącznik nr 12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI Na podstawie: 1. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r. Dz.U.99.41.419 ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniaj cych do zajmowania okre lonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Artykuł 1

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Artykuł 1 Str. 1 PROGRAM WSPÓŁPRACY między Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej na lata 1998 2001 Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243 Łódź, dnia grudnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243 P/07/079 LLO-410-34-01/07 P a n Krzysztof CHOJNIAK

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl 1 z 9 2013-10-09 14:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl Katowice: Usługi realizowane w ramach projektu BELFER ONLINE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 0 ZAMÓWIENIU - usługi. I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Al. Niepodległości

OGŁOSZENIE 0 ZAMÓWIENIU - usługi. I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Al. Niepodległości Poznań: Usługa szkoleniowa specjalistyczna dotycząca przeprowadzenia czterech szkoleń zamkniętych nt.: 1) Opracowanie protokołu kontroli oraz wystąpienia pokontrolnego, 2) Ustawa prawo budowlane z elementami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl Warszawa: Archiwizacja dokumentacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

[3. W klasie XI piśmienne egzaminy dojrzałości odbędą się DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA OŚWIATY

[3. W klasie XI piśmienne egzaminy dojrzałości odbędą się DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA OŚWIATY 932, Si DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA OŚWIATY Warszawa, 25 kwietnia 1955 Nr 6 Poz. 49 56 49 ZARZĄDZENIE MINISTRA OŚWIATY z 2 IV 1955 r. w sprawie organizacji egzaminów w szkołach podstawowych i liceach

Bardziej szczegółowo

... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej.... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic

... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej.... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic ...... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej miejscowość, data... miejscowość, ulica... poczta... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic Proszę o przyznanie na okres... pomocy socjalnej w formie: 1. stypendium

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Lubartów: Pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka - Praktyka - Sukces

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 9 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 9 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 15 1050 Poz. 69 69 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Bardziej szczegółowo

Program praktyki pedagogicznej specjalizacyjnej z gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej 60 godzin

Program praktyki pedagogicznej specjalizacyjnej z gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej 60 godzin Program praktyki pedagogicznej specjalizacyjnej z gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej 60 godzin Praktyka pedagogiczna w jest integralną częścią procesu kształcenia studentów. Szczegółowy program praktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo