VI Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek Paliw 2016 NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE ENERGETYCZNYM DOTYCZĄCE RYNKU PALIW CIEKŁYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VI Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek Paliw 2016 NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE ENERGETYCZNYM DOTYCZĄCE RYNKU PALIW CIEKŁYCH"

Transkrypt

1

2 VI Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek Paliw 2016 NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE ENERGETYCZNYM DOTYCZĄCE RYNKU PALIW CIEKŁYCH Wrocław - 6 października 2016 r. 2

3 CELE WPROWADZENIA ZMIAN Systemowe uporządkowanie rynku paliw ciekłych. Zwiększenie kontroli państwa nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw. Wyeliminowanie uchybień i braków legislacyjnych obowiązujących przepisów w obszarze paliw ciekłych, które sprawiają wątpliwości interpretacyjne lub powodują trudności w procesie stosowania prawa. Uszczelnienie VAT. 3

4 POJĘCIE PALIWA CIEKŁEGO W PRAWIE ENEREGETYCZNYM Wprowadzenie nowej definicji paliw ciekłych Definicja ustawowa paliw ciekłych to: nośniki energii, w tym zawierające dodatki: 1) półprodukty rafineryjne, 2) gaz płynny LPG, 3) benzyny pirolityczne, 4) benzyny silnikowe, 5) benzyny lotnicze, 6) paliwa typu benzyny do silników odrzutowych, 7) paliwa typu nafty do silników odrzutowych, 8) inne nafty, 9) oleje napędowe, 10) lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe, 11) ciężkie oleje opałowe, 12) benzyny lakowe i przemysłowe, 13) biopaliwa płynne (ciekłe). 4

5 INNE NOWE POJĘCIA WYTWARZANIE PALIW CIEKŁYCH art. 3 pkt MAGAZYNOWANIE PALIW CIEKŁYCH art. 3 pkt 57 3 PRZEŁADUNEK PALIW CIEKŁYCH art. 3 pkt 58 4 INSTALACJA WYTWARZANIA PALIW CIEKŁYCH art. 3 pkt 10e MAGAZYNOWANIA PALIW CIEKŁYCH art. 3 pkt 10f PRZEŁADUNKU PALIW CIEKŁYCH art. 3 pkt 10g 5 STACJA KONTENEROWA art. 3 pkt 10i PALIW CIEKŁYCH art. 3 pkt 10h 5

6 ŚRODEK TRANSPORTU PALIW CIEKŁYCH art. 3 pkt 10j INFRASTRUKTURA PALIW CIEKŁYCH art. 3 pkt 10d PODMIOT PRZYWOŻĄCY art. 3 pkt 12c PRZYWÓZ PALIW CIEKŁYCH art. 3 pkt 12d WYWÓZ PALIW CIEKŁYCH art. 3 pkt 12e NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOT OWE PALIW CIEKŁYCH art. 3 pkt 12f DOSTAWA WEWNĄTRZWSPÓLNOT OWE PALIW CIEKŁYCH art. 3 pkt 12g IMPORT PALIW CIEKŁYCH art. 3 pkt 12h EKSPORT PALIW CIEKŁYCH art. 3 pkt 10i 6

7 15 WYTWARZANIE art. 3 pkt 45 produkcja paliw stałych, paliw gazowych lub energii w procesie energetycznym produkcja paliw ciekłych w instalacjach wytwarzania paliw ciekłych przerobu ropy naftowej, kondensatu gazu ziemnego (NGL), półproduktów rafinacji ropy naftowej i innych węglowodorów albo przerobu biomasy przetwarzania poprzez mieszanie komponentów lub paliw ciekłych lub mieszanie komponentów z paliwami ciekłymi przeklasyfikowywania komponentów w paliwa ciekłe w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym 7

8 NOWE OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO ENEREGETYCZNE 1 OBOWIĄZEK PROWADZENIA WYKAZU KONTRAHENTÓW 2 3 OBOWIĄZEK SPRAWOZDAWCZY DOTYCZĄCY RODZAJÓW ORAZ ILOŚCI WYTWORZONYCH, PRZYWIEZIONYCH I WYWZIEZIONYCH PALIW CIEKŁYCH OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O RODZAJACH I LOKALIZACJI INFRASTRUKTURY PALIW CIEKŁYCH 8

9 1 OBOWIĄZEK PROWADZENIA WYKAZU KONTRAHENTÓW Podmioty zobowiązane Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się magazynowaniem, przeładunkiem, przesyłaniem lub dystrybucją paliw ciekłych. Przedmiot obowiązku Prowadzenie wykazu: 1) przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem (w tym obrotem z zagranicą) paliwami ciekłymi, 2) podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych, wobec których świadczono w ciągu ostatnich 12 miesięcy odpowiednio usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji. Wykaz ustalany jest na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego w terminie do 7 dni od ostatniego dnia miesiąca. 9

10 Treść wykazu przedsiębiorstw energetycznych 1) oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego, podmiotu przywożącego lub odbiorcy końcowego paliw ciekłych, 2) informacje o rodzajach paliw ciekłych będących przedmiotem usług, 3) informacje o posiadanych koncesjach lub o wpisie do rejestru podmiotów przywożących, 4) informacje o wpisie do rejestru zapasów interwencyjnych, o którym mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. 10

11 Udostępnienie wykazu Podmioty zobowiązane mają obowiązek udostępnić wykaz w swojej siedzibie oraz opublikować go na swojej stronie internetowej, z wyłączeniem danych dotyczących miejsca zamieszkania, numeru PESEL oraz serii i numeru dokumentu tożsamości. Termin realizacji obowiązku Pierwszym miesiącem uwzględnianym w wykazie kontrahentów ustawy jest październik 2016 roku. Konsekwencje nieprowadzenia wykazu przedsiębiorstw energetycznych Możliwość nałożenia kary finansowej od ,00 do ,00 zł. 11

12 OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDANIA Podmioty zobowiązane Przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązanie do sporządzenia wykazu przedsiębiorstw energetycznych. Przedmiot obowiązku Przekazywanie: 1) Prezesowi URE, 2) Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, oraz 3) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdań zawierających informacje o podmiotach zlecających usługi. Termin miesięczny, w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca 12

13 Treść sprawozdania: 1) oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego, podmiotu przywożącego lub odbiorcy końcowego paliw ciekłych poprzez wskazanie jego danych, 2) informacje o rodzajach i ilości paliw ciekłych 3) Informacja o pochodzeniu paliw ciekłych, poprzez wskazanie informacji o przywozie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wytworzeniu lub nabyciu na tym terytorium, 4) Informacja o miejscu świadczenia usługi. Termin realizacji obowiązku miesiąc następujący po miesiącu, w którym weszły w życie przepisy wykonawcze określające wzór sprawozdania. Skutki niesporządzenia sprawozdania Prezes Agencji Rezerw Materiałowych oraz minister właściwy do spraw finansów publicznych informują Prezesa URE o niezłożeniu sprawozdania. W przypadku nieprzekazania sprawozdania w terminie - kara pieniężna ,00 zł. W przypadku przekazania nieprawdziwych danych - kara pieniężna od ,00 do ,00 zł. 13

14 2 OBOWIĄZEK SPRAWOZDAWCZY DOTYCZĄCY RODZAJÓW ORAZ ILOŚCI WYTWORZONYCH, PRZYWIEZIONYCH I WYWZIEZIONYCH PALIW CIEKŁYCH Podmioty zobowiązane Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (tj. WPC lub OPZ), a także podmioty przywożące. Przedmiot obowiązku Podmioty zobowiązane przekazują 1) Prezesowi URE, 2) Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, 3) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw energii miesięczne sprawozdanie o: rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu (obowiązek sprawozdawczy), poprzez wskazanie formy rozporządzenia nimi lub przedstawienie informacji o zużyciu ich na potrzeby własne. 14

15 Wzór sprawozdania do realizacji obowiązku sprawozdawczego określi Minister Energii. Termin realizacji obowiązku Sprawozdanie powinno być przekazywane w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie. Przedsiębiorstwa energetyczne rozpoczynają realizację obowiązku prowadzenia sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym weszły w życie przepisy wykonawcze określające wzór sprawozdania. Skutki niewykonania obowiązku sprawozdawczego Minister właściwy do spraw finansów publicznych lub Prezes Agencji Rezerw Materiałowych informują niezwłocznie Prezesa URE o niezłożeniu w terminie do tych organów ww. sprawozdania. W przypadku niewykonania obowiązku sprawozdawczego - kara finansowa ,00 zł. 15

16 3 OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O RODZAJACH I LOKALIZACJI INFRASTRUKTURY PALIW CIEKŁYCH Podmiot obowiązku Przedsiębiorstwa energetyczne, którym przed wejściem w życie ustawy udzielono koncesji na: wytwarzanie paliw, magazynowanie lub przeładunek paliw ciekłych w instalacjach magazynowania paliw ciekłych lub instalacjach przeładunku paliw ciekłych, przesyłania lub dystrybucji paliw, obrót paliwami. 16

17 Przedmiot obowiązku Zgłoszenie do Prezesa URE pierwszej informacji o całej eksploatowanej lub trwale wyłączonej z eksploatacji infrastrukturze paliw ciekłych. Termin realizacji obowiązku Zgłoszenia należy dokonać w termin na miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych. Skutki niewykonania obowiązku zgłoszenia W przypadku niewykonania obowiązku zgłoszenia, ustawa przewiduje karę finansową w wysokości ,00 zł dla każdego rodzaju lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych niezgłoszonej w terminie. 17

18 KONTROLA / POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE PROWADZONE PRZEZ PREZESA URE Prezes URE przeprowadza kontrolę lub prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie naruszenia: 1) warunków prowadzenia działalności objętej koncesjami na wytwarzanie, magazynowanie, przeładunek, przesyłanie, dystrybucję lub obrót paliwami ciekłymi, 2) naruszeniem działalności objętej wpisem do rejestru podmiotów przywożących, 3) warunków udzielonych koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przeładunek, przesyłanie, dystrybucję lub obrót paliwami ciekłymi. Kontrole prowadzone będą na podstawie planu przygotowywanego corocznie przez Prezesa URE. Do kontroli stosuje się odpowiednio przepisy regulujące kontrolę REMIT. Podmioty upoważnione do prowadzenia kontroli/postępowania wyjaśniającego Kontrolę/postępowanie wyjaśniające prowadzi upoważniony pracownik URE. Upoważnienie nadaje Prezes URE ze szczegółowym wskazaniem: a) pracownika kontrolującego, b) podmiotu kontrolowanego, c) zakresu kontroli. 18

19 UPRAWNIENIA PODMIOTÓW KONTROLUJĄCYCH Podmiot kontrolujący ma prawo: 1) wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń oraz środków transportu podmiotu kontrolowanego, 2) żądania udostępnienia akt, ksiąg, wszelkiego rodzaju dokumentów i nośników informacji związanych z przedmiotem kontroli oraz ich odpisów i wyciągów, a także sporządzania z nich notatek i kopii, 3) żądania od podmiotu kontrolowanego, osoby przez niego upoważnionej, posiadacza lokalu mieszkalnego, pomieszczenia, nieruchomości lub środka transportu, ustnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, 4) żądania informacji od osób, które biorą lub brały udział w sposób pośredni lub bezpośredni w zawieraniu kontrolowanych transakcji, 19

20 PRZEBIEG KONTROLI Pracownik kontrolujący może korzystać z pomocy funkcjonariuszy innych organów kontroli państwowej lub Policji. Przebieg kontroli lub poszczególne czynności mogą być utrwalane przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. Podmiot kontrolowany zobowiązany jest do udostępnienia kontrolującym środków ułatwiających przeprowadzenie kontroli, np. umożliwiających sporządzenie kopii dokumentów, zapewnienie oddzielnego pomieszczenia, udostępnienia środków łączności. Wszelkie dokumenty zawierające informacje istotne ze względu na przedmiot kontroli mogą zostać zajęte na czas do 7 dni, przy czym do zajęcia takiego może dojść również w wyniku przymusowego odebrania. W szczególnych przypadkach kontrola może być przeprowadzona w obiektach innych niż pomieszczenia i środki transportu należące do kontrolowanego. Jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że w lokalu mieszkalnym lub w jakimkolwiek innym pomieszczeniu, nieruchomości lub środku transportu pracownik kontrolujący może również dokonać przeszukania tych pomieszczeń lub rzeczy, za zgodą sądu ochrony konkurencji i konsumentów, udzieloną na wniosek Prezesa URE. 20

21 DODATKOWE ORGANY KONTROLNE W przypadku kontroli podmiotów, których przedmiot działalności obejmuje wytwarzanie, magazynowanie, przeładunek, przesyłanie, dystrybucję lub obrót paliwami ciekłymi. Organy kontroli : 1) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, 3) Szef Służby Celnej, 4) Prezes Agencji Rezerw Materiałowych, 5) Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, 6) Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, 7) Inspekcja Handlowa, 8) Państwowa Inspekcję Pracy oraz organy: Policji, Prokuratury, Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Straży Pożarnej, nadzoru budowlanego, administracji miar i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach kontroli przeprowadzanej przez te organy. spraw Zakres kontroli: 1) sprawdzenie czy podmiot posiada koncesję, 2) wpis do rejestru podmiotów przywożących, 3) złożenia do Prezesa URE wykaz infrastruktury paliwowej 21

22 KONCESJE PO ZMIANACH WPROWADZONYCH PAKIETEM ENERGETYCZNYM DZIAŁALNOŚĆ KONCESJONOWANA OGÓLNE I SZCZEGÓLNE WARUNKI UZYSKANIA KONCESJI OPC I WPZ KONCESJA NA PRZEŁADUNEK KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKU O KONCESJE COFNIĘCIE KONCESJI 22

23 1 DZIAŁALNOŚĆ KONCESJONOWANA Koncesja wymagana jest dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie: 1) wytwarzania paliw z wyłączeniem paliw stałych, 2) magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych w instalacjach magazynowania paliw ciekłych lub instalacjach przeładunku paliw ciekłych, z wyłączeniem lokalnego magazynowania gazu płynnego w instalacjach o przepustowości poniżej 1 MJ/s, 3) przesyłania lub dystrybucji paliw, 4) obrotu paliwami, 5) obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą. 23

24 2 OGÓLNE WARUNKI UZYSKANIA KONCESJI Prezes URE udziela koncesji wnioskodawcy, który: 1) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Turcji, 2) dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności bądź jest w stanie udokumentować możliwości ich pozyskania, 3) ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności, 4) zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych (jeżeli są wymagane), 5) uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli wnioskodawca był zobowiązany do uzyskania takiej decyzji), 6) nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, 24

25 SZCZEGÓLNE WARUNKI UZYSKANIA KONCESJI OPZ I WPC Prezes URE udziela koncesji wnioskodawcy, który (WARUNKI POZYTYWNE): 1) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiada oddział przedsiębiorstwa w Rzeczpospolitej Polskiej i nabywa paliwa ciekłe na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 2) złożył zabezpieczenie majątkowe, 3) jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług, 4) posiada instalacje magazynowania paliw ciekłych lub zawarł umowę przedwstępną wobec umów gwarantujących utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, zgodnie z zakresem wykonywanej działalności koncesjonowanej, 5) w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, posiadającego koncesje na OPZ lub WPC albo występującego o udzielenie takiej koncesji, punkty 1) oraz 3) powyżej dotyczą także udzielenia takiemu przedsiębiorcy koncesji na OPC. 25

26 OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA KONCESJI Koncesji nie wydaje się gdy wnioskodawca (WARUNKI NEGATYWNE): 1) znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji, 2) w ciągu ostatnich 3 lat cofnięto koncesję na działalność określoną ustawą z przyczyn określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, 3) został skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, 4) został wykreślony z rejestru podatników podatku od towarów i usług, 5) jego podmiot kontrolujący lub członek rady nadzorczej albo zarządu został w ciągu ostatnich 3 lat skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe polegające na zmianie przeznaczenia paliw ciekłych, powodujące uszczuplenie należności publicznoprawnej wielkiej wartości albo skazanemu za takie przestępstwo skarbowe, gdy wartość przedmiotu czynu zabronionego jest wielka w związku z prowadzona działalnością, 6) inny podmiot posiadający, sprawujący kontrolę lub współkontrolę wobec wnioskodawcy luba też mający znaczny wpływ na wnioskodawcę został w ciągu ostatnich 3 lat skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe o którym mowa w punkcie poprzednim, mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej określonej ustawą. 26

27 WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI Treść wniosku Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać w szczególności: 1) oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby, siedziby oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub miejsca zamieszkania oraz ich adres oraz imiona i nazwiska pełnomocników ustanowionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy, 2) informacje o dotychczasowej działalności wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat, jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą, 3) określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności, 4) określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem, 5) numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, lub numer równoważnego rejestru państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego EFTA - strony umowy o EOG lub Turcji oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). 27

28 WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI WPC I OPZ Treść wniosku Wniosek o udzielenie koncesji WPC i OPZ powinien zawierać odpowiednio: 1) wskazanie prognozowanej wielkości produkcji lub przywozu paliw ciekłych - na okres co najmniej 3 lat, 2) opis sposobu utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw na okres co najmniej 3 lat, 3) opis sposobu realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego na okres co najmniej 3 lat, 4) dane osób uprawnionych lub wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania wnioskodawcy, 5) listę wspólników lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 20% udziałów lub akcji, w przypadku wnioskodawcy innego niż osoba fizyczna, 6) wskazanie miejsca magazynowania zapasów oraz tytułu prawnego do instalacji magazynowania paliw ciekłych lub kopie umów gwarantujących utrzymanie obowiązkowych zapasów ropy naftowej lub paliw, 7) zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako podatnika podatku od towarów i usług, 8) postanowienie w sprawie przyjęcia zabezpieczenia majątkowego. 28

29 ZABEZPIECZENIE MAJĄTKOWE PRZY KONCESJACH WPC I OPZ Udzielenie koncesji WPC lub OPZ wymaga złożenia przez wnioskodawcę (także w zakresie paliw płynnych), zabezpieczenia majątkowego w wysokości złotych, w celu zabezpieczenia powstałych albo mogących powstać należności związanych z wykonywaną działalnością koncesjonowaną, z tytułu: 1) opłat rocznych, 2) kar za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z koncesji, 3) opłaty zapasowej, o której mowa w ustawie o zapasach ropy naftowej 4) kar za niezrealizowanie Narodowego Celu Wskaźnikowego, 5) kar za wprowadzanie do obrotu paliw ciekłych niespełniających wymagań jakościowych, 6) zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej, 7) odsetek za zwłokę w zapłacie należności wymienionych w pkt

30 FORMA ZABEZPIECZENIA Zabezpieczenie majątkowe może być złożone w formie: 1) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 2) poręczenia banku, 3) weksla z poręczeniem wekslowym banku, 4) czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku, 5) zastawu rejestrowego na prawach z papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski - według ich wartości nominalne, 6) pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia naczelnika urzędu celnego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowokredytową, do wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty terminowej. W gwarancjach, bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarant zobowiązuje się na piśmie do zapłacenia, bezwarunkowo i nieodwołalnie, na każde wezwanie właściwego Naczelnika Urzędu Celnego działającego z urzędu lub na wniosek właściwego organu, zabezpieczonej kwoty należności wraz z odsetkami za zwłokę, jeżeli jej zapłacenie stanie się wymagalne. 30

31 3 KONCESJE NA PRZEŁADUNEK Kiedy wymagana jest koncesja Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych, skraplania gazu ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego, jak również magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych w instalacjach magazynowania paliw ciekłych lub instalacjach przeładunku paliw ciekłych, z wyłączeniem lokalnego magazynowania gazu płynnego w instalacjach o przepustowości poniżej 1 MJ/s. Przeładunek paliw ciekłych - świadczenie usług załadowywania lub rozładowywania cystern drogowych, cystern kolejowych, cystern kontenerowych lub statków z wykorzystaniem instalacji przeładunku paliw ciekłych. Instalacja przeładunku paliw ciekłych - instalacja używana do rozładunku lub załadunku paliw ciekłych na cysterny drogowe, cysterny kolejowe, cysterny kontenerowe lub statki. 31

32 4 KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKU O KONCESJE Podmiot zobowiązany Przedmiot obowiązku Termin Przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja na wytwarzanie paliw ciekłych lub obrót paliwami ciekłymi z zagranicą niespełniające nowych warunków przyznania koncesji tj. przedsiębiorstwa energetyczne: 1) nie posiadające siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Turcji, lub 2) nie zarejestrowane jako podatnik podatku od towarów i usług. Dostosowanie prowadzonej działalności do nowych warunków tj.: 1) uzyskanie siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Turcji, lub 2) zarejestrowanie się jako podatnik podatku od towarów i usług. oraz złożenie wniosku o zmianę koncesji. 2 miesiące od dnia wejścia w życie pakietu paliwowego tj. w terminie 2 miesięcy od dnia 1 sierpnia 2016 r. Skutki niedochowania obowiązku Koncesja udzielona przedsiębiorstwu energetycznemu na wytwarzanie paliw ciekłych lub obrót paliwami ciekłymi z zagranicą wygasa z mocy prawa z dniem upływu terminu do złożenia wniosku o zmianę koncesji. 32

33 WYMAGANE WNIOSKI I TERMINY ICH ZŁOŻENIA Podmiot zobowiązany Obowiązek Termin 1. podmioty prowadzące działalność wymagającą wpisu do rejestru podmiotów przywożących złożenie kompletnego wniosku o wpis do rejestru 1 miesiąc od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 32 ust. 6 Prawa energetycznego 2. podmioty wykonujące działalność polegającą na przeładunku paliw ciekłych złożenie wniosku o udzielenie koncesji na przeładunek paliw ciekłych lub wniosek o zmianę udzielonej koncesji na magazynowanie paliw ciekłych rozszerzający koncesję o tę działalność 1 miesiąc od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 32 ust. 6 Prawa energetycznego 3. podmioty wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych w sposób, który nie wymagał koncesji przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej złożenie wniosku o udzielenie lub zmianę posiadanej koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych 1 miesiąc od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 32 ust. 6 Prawa energetycznego 4. podmioty wykonujące działalność polegającą na obrocie benzynami lotniczymi, w tym obrocie nimi z zagranicą, której wykonywanie nie wymagało koncesji przed dniem wejścia ustawy nowelizującej złożenie wniosku o udzielenie lub zmianę posiadanej koncesji na obrót paliwami ciekłymi albo koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą 1 miesiąc od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 32 ust. 6 Prawa energetycznego 5. Podmioty prowadzące działalność w zakresie magazynowania paliw ciekłych z wykorzystaniem bezzbiornikowych magazynów paliw ciekłych złożenie wniosku o udzielenie koncesji na magazynowanie paliw ciekłych, koncesji na magazynowanie lub przeładunek paliw ciekłych albo zmianę posiadanej koncesji na magazynowanie paliw ciekłych 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej tj. 6 miesięcy od dnia 2 września 2016 r. 33

34 5 COFNIĘCIE KONCESJI Prezes URE cofa koncesję: 1) niespełniania któregokolwiek z WARUNKÓW POZYTYWNYCH wydania koncesji lub zaistnienia któregokolwiek z WARUNKÓW NEGATYWNYCH wydania koncesji 2) gdy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją 3) przedsiębiorca nie podjął w wyznaczonym terminie działalności objętej koncesją, mimo wezwania organu koncesyjnego, lub trwale zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją, 4) cofnięcia przez właściwego Naczelnika Urzędu Celnego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub jego wygaśnięcia, 34

35 PRZYPADKI SZCZEGÓLNE COFNIĘCIA KONCESJI WPC LUB OPZ Prezes URE cofa koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych (WPC) lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ) również w przypadku: 1) braku siedziby lub oddziału lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 2) nie złożenia zabezpieczenia majątkowego, 3) nie zarejestrowania jako podatnik podatku VAT, 4) nie posiadania instalacji magazynowania paliw ciekłych, chyba że zawarł jedną z umów gwarantujących utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, zgodnie z zakresem wykonywanej działalności koncesjonowanej, 5) nie posługiwania się przy sprzedaży albo obrocie paliwami ciekłymi numerem identyfikacyjnym w obrocie paliwami ciekłymi na potrzeby podatku od towarów i usług, 6) nie utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy lub paliw w przewidzianym terminie i wymaganej ilości lub nie wnosi opłaty zapasowej w należnej wysokości i przewidzianym terminie, o której mowa w ustawie o zapasach ropy naftowej, pomimo wezwania ze strony Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, 7) nie realizowania Narodowego Celu Wskaźnikowego, pomimo wezwania przez Prezesa URE. 35

36 REJESTR PODMIOTÓW PRZYWOŻĄCYCH Prezes URE prowadzi w postaci elektronicznej rejestr podmiotów przywożących. Rejestr podmiotów jest jawny i udostępniany w BIP Urzędu Regulacji Energetyki, z wyłączeniem danych dotyczących miejsca zamieszkania, numeru PESEL oraz serii i numeru dokumentu tożsamości. Rejestr zawiera następujące dane rejestrowe: 1) oznaczenie podmiotu, 2) informacje o rodzajach paliw ciekłych będące przedmiotem przywozu, 3) informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej przez podmiot przywożący, 4) wskazanie przeznaczenia przywożonego paliwa ciekłego, 5) wskazanie planowanej daty rozpoczęcia działalności polegającej na przywozie paliw ciekłych. Prezes URE dokonuje wpisu do rejestru podmiotów przywożących w drodze decyzji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku lub od dnia uzupełnienia wniosku. 36

37 NEGATYWNE PRZESŁANKI WPISU DO REJESTRU Do rejestru podmiotów przywożących nie może zostać wpisany podmiot, który: 1) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej objętej ustawą, 2) zalega w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z wyjątkiem przypadków gdy: a) uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowych albo b) podatku lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Prezes URE z urzędu wykreśl z rejestru podmiot przywożący, który w okresie kolejnych 6 miesięcy nie dokonał przywozu paliw ciekłych lub zaistniały negatywne przesłanki wpisu do rejestru. 37

38 Dziękujemy za uwagę

XIII Spotkanie Branży Paliwowej Polski Rynek LPG Zmiany w Prawie Energetycznym i ich wpływ na działalność branży LPG

XIII Spotkanie Branży Paliwowej Polski Rynek LPG Zmiany w Prawie Energetycznym i ich wpływ na działalność branży LPG XIII Spotkanie Branży Paliwowej Polski Rynek LPG Zmiany w Prawie Energetycznym i ich wpływ na działalność branży LPG Zakopane - 27 październik 2016 r. 2 CELE WPROWADZENIA ZMIAN Systemowe uporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 22 lipca 2016 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 22 lipca 2016 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 1)

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz. 1165 USTAWA z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 maja 2019 r. Poz. 956

Warszawa, dnia 21 maja 2019 r. Poz. 956 Warszawa, dnia 21 maja 2019 r. Poz. 956 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 2057

Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 2057 Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 2057 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 16 października 2017 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne istotne zmiany dla branży paliwowej

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne istotne zmiany dla branży paliwowej Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne istotne zmiany dla branży paliwowej Autorzy: Andrzej Walkiewicz - radca prawny, Senior Associate w zespole Energy & Utilities kancelarii Bird & Bird, Łukasz Petelski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2017 r. Poz. 945 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2017 r. Poz. 945 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 21 kwietnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2017 r. Poz. 945 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi

Bardziej szczegółowo

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2019 r. Poz. 973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 17 maja 2019 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2019 r. Poz. 973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 17 maja 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2019 r. Poz. 973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r. Poz. 1052

Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r. Poz. 1052 Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r. Poz. 1052 USTAWA z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 4/I/ 16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 4/I/ 16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Warszawa, dnia lutego 2016 r. D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 4/I/ 16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2019 r. Poz. 971 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 17 maja 2019 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2019 r. Poz. 971 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 17 maja 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2019 r. Poz. 971 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach i ilości wytworzonych,

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 16/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 16/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Warszawa, dnia marca 2016 r. D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 16/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 1814 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 1814 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 1814 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 15 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 24 maja 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 15 maja 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 maja 2017 r. Poz. 1011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych,

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii - zmiany w 2004 r.

Jak uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii - zmiany w 2004 r. Jak uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii - zmiany w 2004 r. (Urząd Regulacji Energetyki) Kto powinien posiadać koncesję? Obowiązujący dotychczas art. 32

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego może nastąpić w następujących przypadkach: zabezpieczenie przed terminem płatności art o.p.

Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego może nastąpić w następujących przypadkach: zabezpieczenie przed terminem płatności art o.p. Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego może nastąpić w następujących przypadkach: zabezpieczenie przed terminem płatności art. 33 1 o.p.; zabezpieczenie w toku postępowania podatkowego, kontroli

Bardziej szczegółowo

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKU PALIW CIEKŁYCH PAKIET INFORMACYJNY O P Z DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKU PALIW CIEKŁYCH PAKIET INFORMACYJNY O P Z DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKU PALIW CIEKŁYCH PAKIET INFORMACYJNY O P Z DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA OBROCIE PALIWAMI CIEKŁYMI Z ZAGRANICĄ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 219

Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 219 Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 219 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 15/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 15/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Warszawa, dnia marca 2016 r. D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 15/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/8

Kancelaria Sejmu s. 1/8 Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy Prawo energetyczne. Kraków 2010 r.

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy Prawo energetyczne. Kraków 2010 r. Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy Prawo energetyczne Kraków 2010 r. 1 Zgodnie z art. 46 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2006 r. Nr 155,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2019 r. Poz. 982

Warszawa, dnia 24 maja 2019 r. Poz. 982 Warszawa, dnia 24 maja 2019 r. Poz. 982 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 7/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 7/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Warszawa, dnia marca 2016 r. D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 7/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 18/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 18/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Warszawa, dnia kwietnia 2016 r. D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 18/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Na podstawie art. 10

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 16 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 16 maja 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 07 r. Poz. 043 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII ) z dnia 6 maja 07 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2) Dziennik Ustaw Nr 159 12116 Poz. 1071 1071 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2019 r. Poz. 974 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 17 maja 2019 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2019 r. Poz. 974 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 17 maja 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 209 r. Poz. 974 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII ) z dnia 7 maja 209 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 214)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 214) Warszawa, dnia 5 lipca 2016 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 214) I. Cel i przedmiot ustawy Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 52 poz. 343 tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 października 2016 r.

Dz.U Nr 52 poz. 343 tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 października 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2007 Nr 52 poz. 343 tj. Dz.U. 2016 poz. 1899 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz. 1986 USTAWA z dnia 30 listopada 2016 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2016 r. Poz z dnia 19 października 2016 r.

Warszawa, dnia 25 listopada 2016 r. Poz z dnia 19 października 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 listopada 2016 r. Poz. 1899 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lipca 2017 r. Poz. 1387 USTAWA z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Katowice, dnia 27 lipca 2017 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OKA CW

DECYZJA. Katowice, dnia 27 lipca 2017 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OKA CW PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Katowice, dnia 27 lipca 2017 r. OKA.4113.72.2017.CW DECYZJA Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 grudnia 2016 r., przedsiębiorcy

DECYZJA. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 grudnia 2016 r., przedsiębiorcy PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OWR.4113.245.2017.3330.BKa Wrocław, dnia 20 kwietnia 2017 r. DECYZJA Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZAPASY OBOWIĄZKOWE PALIW REGULACJE PRAWNE

ZAPASY OBOWIĄZKOWE PALIW REGULACJE PRAWNE ZAPASY OBOWIĄZKOWE PALIW REGULACJE PRAWNE Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r.

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. Dz.U.2012.1190 2013.09.11 zm. Dz.U.2013.984 art. 10 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. \ ra ' f vpk<ę: * / 4^ / Kraków, 30 listopada 2017 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. OKR EBe

DECYZJA. \ ra ' f vpk<ę: * / 4^ / Kraków, 30 listopada 2017 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. OKR EBe Kraków, 30 listopada 2017 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OKR.4111.21.2017.EBe DECYZJA Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2017 r. Poz. 821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2017 r. Poz. 821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 12 kwietnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 kwietnia 2017 r. Poz. 821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 25/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 25/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Warszawa, dnia maja 2016 r. D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 25/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1442; o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw Art. l. W

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r.

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. Kancelaria Sejmu s. 1/50 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 13681 Poz. 1392 USTAWA. z dnia 16 września 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 13681 Poz. 1392 USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 234 13681 Poz. 1392 Art. 1. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015

L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015 L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015 Sz. Pan Maciej Bando Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektorzy Oddziałów Terenowych URE Dotyczy: Weryfikacji koncesji na obrót paliwami ciekłymi w Polsce Polska

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie współczynników i sposobu pobierania opłaty koncesyjnej

z dnia r. w sprawie współczynników i sposobu pobierania opłaty koncesyjnej Projekt z dnia 12 stycznia 2018 r., wersja 1.4 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia. 2018 r. w sprawie współczynników i sposobu pobierania opłaty koncesyjnej Na podstawie art. 34

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

W N I O S E K o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia. 2015 r. (poz. ) Wzór Załącznik nr 1 Naczelnik Urzędu Celnego w... W N I O S E K o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych UWAGA: wniosek

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E K O M I S J I G O S P O D A R K I

S P R A W O Z D A N I E K O M I S J I G O S P O D A R K I SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1326 S P R A W O Z D A N I E K O M I S J I G O S P O D A R K I o rządowym projekcie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa oraz przy wypełnianiu zobowiązań

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

W N I O S E K o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych Naczelnik. Urzędu Skarbowego w... W N I O S E K o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych UWAGA: wniosek składa się z 3 części w zależności od podmiotu należy wypełnić tylko jedną z nich

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 5/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 5/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Warszawa, dnia lutego 2016 r. D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 5/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

W N I O S E K o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych Naczelnik Urzędu Celnego w... W N I O S E K o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych UWAGA: wniosek składa się z 3 części w zależności od podmiotu należy wypełnić tylko jedną z nich CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1)

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1) Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

Bardziej szczegółowo

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW PALIW GAZOWYCH I CIEKŁYCH PAKIET INFORMACYJNY W P C DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW PALIW GAZOWYCH I CIEKŁYCH PAKIET INFORMACYJNY W P C DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW PALIW GAZOWYCH I CIEKŁYCH PAKIET INFORMACYJNY W P C DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA WYTWARZANIU PALIW CIEKŁYCH WARSZAWA, LIPIEC 2014 r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. z siedzibą w miejscowości Wierzbie 2a, (99-300) Kutno

DECYZJA. z siedzibą w miejscowości Wierzbie 2a, (99-300) Kutno Łódź, dnia 27 grudnia 2017 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OŁO.4113.930.2017.JKr1 DECYZJA Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 9/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 9/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Warszawa, dnia marca 2016 r. D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 9/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK. o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

WZÓR WNIOSEK. o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia.. (poz.). WZÓR Załącznik nr 1 Naczelnik Urzędu Celnego w... WNIOSEK o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego Wniosek ten stanowi jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Naczelnik Urzędu Skarbowego w... WNIOSEK

Naczelnik Urzędu Skarbowego w... WNIOSEK Dziennik Ustaw 9 Poz. 411 Załącznik nr 2 WZÓR Naczelnik Urzędu Skarbowego w... WNIOSEK o wydanie rolnikowi 1) zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki.

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki. Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki. Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba Dyrektor OT Kraków Nowy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym Dziennik Ustaw Nr 234 13649 Poz. 1387 1387 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 27 października 1994 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Rozdział 2. Stan prawny Dz.U

USTAWA. Rozdział 2. Stan prawny Dz.U USTAWA z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym

Bardziej szczegółowo

rzecz którego nabyte zostały paliwa, jest przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału z siedzibą na terytorium kraju.

rzecz którego nabyte zostały paliwa, jest przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału z siedzibą na terytorium kraju. UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia został opracowany w związku ze zmianami w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.) wprowadzonymi ustawą z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 października 2012 r. Poz. 1190 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 30 października 2012 r. Poz. 1190 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2012 r. Poz. 1190 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne (druk nr 714).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne (druk nr 714). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 756 SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne (druk nr 714). Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust.

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK. 1. Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy 2) :...

WZÓR WNIOSEK. 1. Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy 2) :... Załącznik nr 2 WZÓR Naczelnik Urzędu Celnego w... WNIOSEK o wydanie rolnikowi 1) zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach

Bardziej szczegółowo

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKU PALIW CIEKŁYCH PAKIET INFORMACYJNY O P C DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKU PALIW CIEKŁYCH PAKIET INFORMACYJNY O P C DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKU PALIW CIEKŁYCH PAKIET INFORMACYJNY O P C DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA OBROCIE PALIWAMI CIEKŁYMI WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2016 r. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 411

Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 411 Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 411 Rozporządzenie MINISTRA Rozwoju i FINANSÓw 1) z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady regulacji rynku paliw ciekłych w Polsce

Nowe zasady regulacji rynku paliw ciekłych w Polsce Nowe zasady regulacji rynku paliw ciekłych w Polsce J a k u b R u s z e l B i u r o Z a r ządzania Ryzykiem Regulacyjnym ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Nowe zasady regulacji rynku paliw ciekłych w Polsce

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

W N I O S E K o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych Wzór Załącznik nr 2 Naczelnik Urzędu Celnego w... W N I O S E K o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych UWAGA: 1) wniosek składa się z 3 części w zależności od podmiotu należy

Bardziej szczegółowo

Postępowanie podatkowe.

Postępowanie podatkowe. Postępowanie podatkowe. Do końca 2008 r. obowiązywała zasada natychmiastowej wykonalności decyzji, wydanej przez organ podatkowy I instancji. Prowadziło to do wielu praktycznych trudności, związanych z

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK. o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

WZÓR WNIOSEK. o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca Załącznik nr 3 WZÓR Naczelnik Urzędu Celnego w... WNIOSEK o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie oraz dokumentację,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: Protokolant: SSR del. Danuta Brejtkopf sekretarz

Bardziej szczegółowo

Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 17 września 2015, 15:14 Usługi detektywistyczne INFORMACJA sprawy dotyczące wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej

Bardziej szczegółowo

Wydawanie decyzji i postanowień. Postępowanie podatkowe

Wydawanie decyzji i postanowień. Postępowanie podatkowe Wydawanie decyzji i postanowień Postępowanie podatkowe Decyzja a postanowienie Art. 207 1. Organ podatkowy orzeka w sprawie w drodze decyzji, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. 2. Decyzja

Bardziej szczegółowo

Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do przedsiębiorstw liniowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w sprawach spornych

Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do przedsiębiorstw liniowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w sprawach spornych Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do przedsiębiorstw liniowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w sprawach spornych Radosław Walaszczyk Radca prawny Główny specjalista

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne na dzień 2 sierpnia 2017 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791, 1089 i 1387) Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1. (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 685 i poz

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1. (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 685 i poz Dz.U.2018.755 t.j. z dnia 2018.04.20 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 25 maja 2018 r. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1 (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 410. Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK. o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

WZÓR WNIOSEK. o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca Załącznik nr 8 WZÓR Naczelnik Urzędu Celnego w... WNIOSEK o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca 1. Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy:...... 2.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Numer: Data:

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Numer: Data: Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 348443-2016 z dnia 22-11-2016 - Cewice 1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ul. Kwiatowej w Łebuni 2. Zakres robót obejmuje wykonanie następującego zakresu prac:

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. zmienić moją decyzję z dnia 30 grudnia 1998 r., Nr PEE/99/1445/U/OT3/98/RW

DECYZJA. zmienić moją decyzję z dnia 30 grudnia 1998 r., Nr PEE/99/1445/U/OT3/98/RW Kraków, 30 listopada 2017 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OKR.4111.20.2017.EBe DECYZJA Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1. (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz oraz z 2017 r. poz. 791.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1. (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz oraz z 2017 r. poz. 791. Dz.U.2017.220 t.j. z dnia 2017.02.06 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 kwietnia 2017 r. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1 (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220; zm.: Dz. U. z 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgkm.mszczonow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgkm.mszczonow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgkm.mszczonow.pl Mszczonów: Zakup paliwa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 Numer

Bardziej szczegółowo

1 z 65 02.10.2018, 11:39 Wydruk z 2018.10.02 Wersja aktu: od 2018-09-04 do 2018-11-24 C.H.BECK PRAWO ENERGETYCZNE z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tj. z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2018.755 tj. Dz.U.2018.650 Dz.U.2018.685 Dz.U.2018.771 Dz.U.2018.1000 Dz.U.2018.1356 Dz.U.2018.1629 Dz.U.2018.1637 Dz.U.2018.2348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Prawno-administracyjny charakter koncesji w ustawie Prawo energetyczne

Prawno-administracyjny charakter koncesji w ustawie Prawo energetyczne MACIEJ JABŁOŃSKI Instytut Ekologii i Bioetyki, UKSW, Warszawa Studia Ecologiae et Bioethicae UKSW 10(2012)4 Prawno-administracyjny charakter koncesji w ustawie Prawo energetyczne Słowa kluczowe: koncesje,

Bardziej szczegółowo

Zwrot różnicy podatku

Zwrot różnicy podatku Podatek VAT Zwrot różnicy podatku: Art. 87. 1. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO FORMULARZA A WNIOSKU O ŚWIADCZENIE USŁUGI REGAZYFIKACJI

INSTRUKCJA DO FORMULARZA A WNIOSKU O ŚWIADCZENIE USŁUGI REGAZYFIKACJI INSTRUKCJA DO FORMULARZA A WNIOSKU O ŚWIADCZENIE USŁUGI REGAZYFIKACJI 1. Numer wniosku o świadczenie usługi regazyfikacji zwany dalej Wnioskiem - wypełnia Polskie LNG S.A. zwana dalej Operatorem. 2. Data

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 54 poz z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 54 poz z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/246 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 U S T AWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000, 1356, 1629, 1637. Prawo energetyczne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1)

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1) USTAWA z dnia. 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1) Projekt 10.05.2006 Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm. 2)

Bardziej szczegółowo

Zadania i obowiązki podmiotu koncesjonowanego

Zadania i obowiązki podmiotu koncesjonowanego Zadania i obowiązki podmiotu koncesjonowanego Waldemar Gochnio Sesja warsztatowa pt.: Zasady koncesjonowania działalno alności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej w źródłach odnawialnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne na dzień 22 lutego 2018 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791, 1089, 1387 i 1566

Bardziej szczegółowo

Kontrole KOWR, URE i inne u podmiotów z branży biopaliwowej. Wrocław, 19 kwietnia 2018 r.

Kontrole KOWR, URE i inne u podmiotów z branży biopaliwowej. Wrocław, 19 kwietnia 2018 r. Kontrole KOWR, URE i inne u podmiotów z branży biopaliwowej Wrocław, 19 kwietnia 2018 r. AGENDA Pakiet paliwowy - ZMIANY dot. VAT - deklaracje i rozliczenie KONTROLE KOWR, URE I INNE U PODMIOTÓW Z BRANŻY

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne na dzień 29 marca 2019 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000, 1356,

Bardziej szczegółowo

po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2013 roku w Warszawie na rozprawie

po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2013 roku w Warszawie na rozprawie Sygn. akt XVII AmE 79/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSO Jolanta de Heij

Bardziej szczegółowo

Aleksandrów Łódzki: Dostawa paliw. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Aleksandrów Łódzki: Dostawa paliw. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2016-02-23 10:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkimal.pl Aleksandrów Łódzki: Dostawa paliw. Numer ogłoszenia: 39754-2016;

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 54 poz z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 54 poz z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/219 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 U S T AWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791, 1089. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo