Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji ( )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020)"

Transkrypt

1 Spotkanie PPTMN, Gliwice, Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji ( ) " European Union, 2013 Prezentacja programu Prelegent: Jarosław Piekarski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 1 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

2 2 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

3 Programy ramowe WE/UE Horizon 2020 narzędzie wzmacniania konkurencyjności UE na świecie instrument finansowy wspierania badań i innowacji na poziomie unijnym instrument wdrażania strategii rozwoju UE (H strategii Europa 2020, w tym inicjatywy flagowej Unia Innowacji) 3 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

4 Horizon 2020 HORIZON 2020: To największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w UE jego budżet to ponad 77 mld EUR. Kluczowym zadaniem programu jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etapy badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. 4 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

5 Horyzont nowy program, nowe podejście ( no business as usual ) Podejście nakierowane na: kompleksowe rozwiązywanie problemów Silniejszy akcent na innowacje - od badań do rynku, wszelkie formy innowacji Nacisk na wyzwania społeczne Koncentracja na konkretnych wyzwaniach i rozwiązaniach, a nie na określonych technologiach 5 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

6 Budżet Programów Ramowych (w mld euro) ,52 ok. 77, ,12 14,96 19, ,27 5,36 6, Copyright KPK PB UE IPPT PAN

7 Horyzont 2020 struktura i budżet Horyzont 2020 Doskonała baza naukowa Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) Przyszłe i powstające technologie (FET) Działania Maria Skłodowska- Curie (MSCA) Europejska infrastruktura badawcza Budżet: 24,4mld Wiodąca pozycja w przemyśle Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych (LEIT) Dostęp do finansowania kapitałem wysokiego ryzyka (RF) Innowacje w MŚP Budżet: 17mld Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Budżet całkowity: 77 mld Wyzwania społeczne Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan Żywność, rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych i biogospodarka Bezpieczna, czysta i efektywna energia Inteligentny, zielony i zintegrowany transport Klimat, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce Europa w zmieniającym się świecie integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa Bezpieczne społeczeństwa Budżet: 29.7 mld 7 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

8 Horyzont 2020 budżet (%) (uzgodnienie polityczne) 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 8 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

9 Cykle realizacji H2020 Horizon Strategic Programme Work Programme 1 (plus tentative information for 2016) Strategic Programme Work Programme 2 (plus tentative information for 2018) Strategic Programme Work Programme 3 (plus tentative information for 2020) Work Programme 4 9 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

10 KONTYNUACJA ELEMENTÓW z poprzednich PR Projekty finansowane wyłaniane w drodze konkursów ogłaszanych przez KE Jakość projektów oceniana przez niezależnych ekspertów Podstawowe kryteria oceny: Doskonałość Jasność i skuteczność realizacji Oddziaływanie (dla ERC TYLKO Doskonałość) Wymiar europejski projektu (European added value) 10 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

11 Zasady uczestnictwa projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych odstępstwa od powyższej zasady: projekt może być realizowany przez 1 podmiot prawny mający siedzibę w państwie członkowskim lub stowarzyszonym w przypadku: badań pionierskich (ERC) instrumentu MŚP odstępstwa od powyższej zasady: projekt może być realizowany przez 1 podmiot prawny w przypadku: działań koordynacyjnych i wspierających działań w zakresie mobilności 11 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

12 Nowy, uproszczony model finansowy: UE refunduje : w przypadku projektów badawczo - innowacyjnych Wykorzystanie skali TRL (Technology Readiness Level ) Poziom Gotowości Technologicznej do określenia rodzaju projektu do 100% kosztów bezpośrednich, (TRLs 3-6-KET) w przypadku projektów innowacyjnych do 70% kosztów kwalifikowalnych, (TRLs 5-8 KETs) (ale w przypadku podmiotów prawnych o charakterze niezarobkowym 100%) maksymalna stawka dofinansowania określona w programie pracy 25% wydatków pośrednich, (ułatwienie przygotowania kalkulacji projektu i jego rozliczenia) kwalifikowalność podatku VAT, jeśli instytucja nie może go odzyskać podmiot prawny o charakterze niezarobkowym oznacza podmiot prawny, którego celem z racji formy prawnej nie jest osiąganie zysku lub który ma prawne lub statutowe zobowiązanie do niedystrybuowania zysków między udziałowców lub indywidualnych członków 12 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

13 Instrumenty finansowe Research and Innovation Action Innovation Action Frontier Research Action Fast Track to Innovation Instrument for SME Inducment Prizes Pre-Commercial Procurement (PCP) Public Procurement of Innovative Solutions(PPI) Coordinating and Supporting Action 13 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

14 Idea RSFF Innowacyjny instrument implementowany wspólnie przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny - wykorzystuje środki wspólnotowe w ramach 7PR do zwiększenia wolumenu kredytów o wyższym poziomie ryzyka, udzielanych na realizację projektów w obszarze B+R+I - bazuje na zasadzie podziału ryzyka kredytowego między KE i EBI - Wkład KE na dodatkowe rezerwy tworzone przy udzielaniu kredytów/gwarancji 14 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

15 Calls 15 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

16 Własność wyników 1. Wyniki są własnością uczestnika osiągającego takie wyniki. 2. W wypadku gdy 2 podmioty uczestniczyły w wytworzeniu wyników powstaje współwłasność. W takim wypadku należy zawrzeć umowę, w której określony zostanie : podział praw, sposób ich ochrony oraz zasady udzielania licencji. 16 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

17 1 Basic Research 2-4 Technology concept / Proof of Concept / Lab validation 5 Validation in relevant environment 6 Demonstration in relevant environment 7 Demonstration in operational environment 8 System complete and qualified 9 Deployment Zastosowania przemysłowe TRL narzędziem rozwoju i wdrażania KETs TRL: Technology Readiness Level (Poziom Gotowości Technologicznej) 17 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

18 Zastosowania przemysłowe Finansowanie wzdłuż łańcucha wartości dodanej od badań do zastosowań rynkowych Wykorzystanie skali TRL, finansowanie badań w zakresie TRLs 3-4 do 8; Dwa poziomy finasowania finansowanie 100% : TRLs 3-6 finansowanie 70% : TRLs 5-8; Działania wielosektorowe (cross-cutting KETs); Pełne pokrycie łańcucha wartości dodanej od badań podstawowych do rynku (ERC FET LEIT Wyzwania Społeczne); Wykorzystanie doświadczeń 7PR (projekty DEMO, pierwsze linie pilotażowe i demonstratory); 18 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

19 Kluczowe Technologie Prorozwojowe (Key Enabling Technologies: KETs) II. Leadership in enabling and industrial technologies HORIZON 2020 Priority 1: Excellent Science Priority 2: Industrial Leadership (17.0 B ) Leadership in enabling and industrial technologies (LEIT) (i) ICT (ii) Key Enabling Technologies (vi) Space Access to risk finance Leveraging private finance and venture capital for R&I Innovation in SMEs Fostering all forms of innovation in all types of SMEs Priority 3: Societal Challenges 19 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

20 Czym są KETy? Sześć technologii strategicznych: kreujących konkurencyjność i możliwości wzrostu przyczyniających się do rozwiązywania wyzwań społecznych o dużej intensywności wiedzy i kapitału będące technologiami przekrojowymi Nanotechnologie Zaawansowane materiały Mikro- and nano- elektonika Fotonika Biotechnologia Zaawansowane technologie wytwarzania Europejska strategia dla KET:: EC Communications (2009)512 & (2012)341 KET High-level Group 20 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

21 Priorytety dla KETs Rozwój technologii i walidacja mające na celu przemysłowe ich wdrożenie Implementacja przemysłowych strategii badawczych i map drogowych wzdłuż łańcucha wartości dodanej (z perspektywą aplikacji w kilku sektorach / obszarach wyzwań społecznych) Zaangażowanie przemysłu / efekt dźwigni Linie pilotażowe i demonstratory 21 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

22 Przykład - Innoshade - Technologia regulowanej transmitancji świetlnej w oparciu o nanokompozyty (zjawisko elektrochromatyczne) - Przed rozpoczęciem projektu technologia opracowana dla obiektów o małym rozmiarze - W ramach projektu opracowanie technologii dla niskokosztowej produkcji obiektów o regulowanym zacienieniu o małym zużyciu energii i szybkiej odpowiedzi. - Zastosowania dla: soczewek optycznych, urządzeń AGD, szyb samochodowych i lotniczych. ESSILOR International GORENJE Group ARCELIK A.S. Fraunhofer ISC MASER Microelectronica S.L. 22 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

23 Partnerstwa Publiczno-Prywatne (PPPs) : Potężne narzędzie do realizacji innowacji i wzrostu w Europie Komisja przewiduje finansowanie badań i innowacji w ramach całego łańcucha wartości poczynając od badań podstawowych a kończąc na wprowadzaniu na rynek. PPP są : Odpowiedzią na propozycję połączenia sił sektora prywatnego z państwami członkowskimi w celu osiągnięcia wyników wykraczających poza możliwości pojedynczej jednostki Potężnym źródłem finansowania (22 mld ) długoterminowych i ryzykownych inicjatyw zapewniających wiodącą pozycję UE w strategicznych, konkurencyjnych sektorach technologii na całym świecie: 8 mld z programu Horyzont mld z przemysłu 4 mld z państw członkowskich W 7PR, wkład unijny we Wspólne Inicjatywy Technologiczne (JTI) wyniósł 3,12 mld, a inwestycje przemysłu osiągnęły poziom 4,66 mld Oczekuje się, że 5 WIT zmobilizuje inwestycje o łącznej wartości ponad 17 mld, z czego wkład budżetu UE wyniesie do 6,4 mld 23 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

24 PPP w H2020 Wspólne Inicjatywy Technologiczne (Joint Technology Initiatives JTI): ECSEL Electronic Components and Systems for European Leadership IMI 2 Innovative Medicines Initiative 2 Clean Sky 2 Bio-based industries FCH 2 Fuel Cells and Hydrogen PPP kontraktowe (Contractual PPP): Factories of the Future Energy-efficient Buildings Green Vehicles Future Internet Sustainable Process Industry Robotics Photonics High Performance Computing 24 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

25 Inicjatywa SPIRE SPIRE is an European Public-Private Partnership (PPP) dedicated to innovation in resource and energy efficiency and enabled by the process industries SPIRE is addressing three fundamental European challenges: urgency to create growth and increase the competitiveness of Europe in a global market, need to rejuvenate the European process industry imperative to reduce resource and energy inefficiency and the environmental impact of industrial activities SPIRE ambitions for 2030 Reducing fossil energy intensity by up to 30% from current levels Reducing non-renewable, primary raw material intensity by up to 20% from current levels improvement in CO2-equivalent footprints of up to 40% by Copyright KPK PB UE IPPT PAN

26 Inicjatywa SPIRE 26 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

27 Inicjatywa SPIRE 27 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

28 NMP+B obszary tematyczne na Call for SPIRE Sustainable Process Industries SPIRE : Integrated Process Control SPIRE : Adaptable industrial processes allowing the use of renewables as flexible feedstock for chemical and energy applications SPIRE : Improved downstream processing of mixtures in process industries SPIRE : Methodologies, tools and indicators for cross-sectorial sustainability assessment of energy and resource efficient solutions in the process industry; CSA 28 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

29 NMP+B obszary tematyczne na Call for SPIRE Sustainable Process Industries SPIRE : New adaptable catalytic reactor methodologies for Process Intensification SPIRE : Energy and resource management systems for improved efficiency in the process industries SPIRE : Recovery technologies for metals and other minerals SPIRE : Solids handling for intensified process technology 29 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

30 Inicjatywa Factories of the Future The public-private partnership "Factories of the Future" (PPP FoF) is targeting the manufacturing industry. It covers more than 25 different industrial sectors, largely dominated by SMEs, and generates annually billion euro of value added. The 'Factories of the Future' PPP research priorities: Advanced manufacturing processes Adaptive and smart manufacturing systems Digital, virtual and resource-efficient factories Collaborative and mobile enterprises Human-centred manufacturing Customer-focused manufacturing 30 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

31 Inicjatywa Factories of the Future Acciona AGORIA ArcelorMittal Bazigos S.A. C2i2 Infrastructures CASP S.A. CECIMO CEFIC CEI COMAU Convergent Correa Anayak CRF CRIT Research Daimler Information Technologies Dallara Danish Crown Danish Industries Delcam Doppelmayr Seilbahen EUnited Robotics EXALCO Federation of Federmacchine Festo Finnish Technology Industries FIDIA FIM FIMECC FME-CWM FMMI Gorenje Orodjarna IBEROMOLDES INDO Innovalia Innovazione Automotive Metalmeccanica John Deere KUKA Systems LINPRA Microelectronica Mondragón Norsk Industri ORGALIME Philips Prima Industrie Robert Bosch Rolls-Royce RU Robots SAP SCM Group SERCOBE Siemens Sonae Industria Synesis Teknikföretagen TTS VDMA Volvo 31 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

32 NMP+B obszary tematyczne na Call for Call for FoF - Factories of the Future FoF : Process optimisation of manufacturing assets; ICT, R&IA+CSA FoF : Manufacturing processes for complex structures and geometries with efficient use of material; TRL 4-6; R&IA FoF : Global energy and other resources efficiency in manufacturing enterprises; TRL 4-6; R&IA FoF : Developing smart factories that are attractive to workers; TRL 5-7; IA FoF : Innovative product-service design using manufacturing intelligence; TRL 4-6; R&IA FoF : Symbiotic human-robot collaborations for safe and dynamic multimodal manufacturing systems; TRL 4-6; R&IA, SME FoF : Support for the enhancement of the impact of FoF PPP projects; CSA 32 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

33 NMP+B obszary tematyczne na Call for Call for FoF - Factories of the Future FoF : ICT-enabled modelling, simulation, analytics and forecasting technologies; ICT, R&IA+CSA FoF : ICT Innovation for Manufacturing SMEs (I4MS); ICT; IA+CSA FoF : Manufacturing of custom made parts for personalised products; TRL 4-6; R&IA, SME FoF : Flexible production systems based on integrated tools for rapid reconfiguration of machinery and robots; TRL 5-7; IA, SME FoF : Industrial technologies for advanced joining and assembly processes of multi-materials; TRL 5-7; IA, SME FoF : Re-use and re-manufacturing technologies and equipment for sustainable product lifecycle management; TRL 4-6; R&IA FoF : Integrated design and management of production machinery and processes; TRL 4-6; R&IA 33 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

34 Dodatkowe informacje Horizon Copyright KPK PB UE IPPT PAN

35 Podsumowanie Kluczowy udział przemysłu, w szczególności Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie dla innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw Koncentracja na obszarach z potencjałem zastosowań przemysłowych Działania zgodne z mapami drogowymi dla sektorów przemysłowych (ETP roadmaps) Zaangażowanie przemysłu - w tym MŚP - dla maksymalizacji oddziaływania => uwzględniane na etapie oceny wniosków projektowych Finansowane projekty: zorientowane na wynik, przybliżające technologie do zastosowań rynkowych Copyright KPK PB UE IPPT PAN

36 Projekty 7PR EEB udział przemysłu Total PFP PFP share Total % PL % 36 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

37 Priorytety polityki innowacyjnej w Europie Warszawa, 10 grudnia 2013 r. W prezentacji wykorzystano slajdy przygotowane przez Ekspertów KPK Dziękuję za uwagę Osoby do kontaktu: Jarosław Piekarski: Malgorzata Kapica Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Krzywickiego Warszawa tel: fax: Copyright KPK PB UE IPPT PAN

Możliwości finansowania innowacji w ramach europejskiego programu badawczego Horyzont 2020

Możliwości finansowania innowacji w ramach europejskiego programu badawczego Horyzont 2020 Innowacje dla Mazowsza Jak wdrażać innowacje w naszym regionie. Warszawa 2015.03.31 Możliwości finansowania innowacji w ramach europejskiego programu badawczego Horyzont 2020 Prelegent: Zbigniew Turek

Bardziej szczegółowo

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna 12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna Finansowanie B+R w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach na HORYZONCIE Toruń, 12 maja 2014 r., EEN " European

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała, 27.03.2015

Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała, 27.03.2015 TRAFOON project is funded by the European Community's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement no. 613912 Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała,

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Sobótka-Demianowska. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

Katarzyna Sobótka-Demianowska. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP Inteligentne Miasta w programie Horyzont 2020 Katarzyna Sobótka-Demianowska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 1 Horyzont 2020

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy Horyzont 2020

Program Ramowy Horyzont 2020 Konferencja Horyzont 2020 wyzwania i szanse dla polskiej nauki Olsztyn, 6 listopada 2014 r. Program Ramowy Horyzont 2020 Prelegent: Anna Pytko W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Zasady uczestnictwa

HORYZONT 2020 Zasady uczestnictwa Warszawa, 19 lutego 2015 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego HORYZONT 2020 Zasady uczestnictwa Prelegent: Renata Rycerz Andrzej Galik W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione

Bardziej szczegółowo

Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji. Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice

Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji. Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice Europa 2020 CO? 1. Zatrudnienie 75 proc. osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę 2.

Bardziej szczegółowo

Moz liwos ci uczestnictwa branz y odlewniczej w najbliz szych konkursach w programie Horizon 2020

Moz liwos ci uczestnictwa branz y odlewniczej w najbliz szych konkursach w programie Horizon 2020 Moz liwos ci uczestnictwa branz y odlewniczej w najbliz szych konkursach w programie Horizon 2020 Ad. 1 1. Horizon 2020 w pigułce 2. Tematyka konkursowa z obszaru Energia szanse dla branży odlewniczej

Bardziej szczegółowo

Ewa Szkiłądź Koordynator priorytetu Zdrowie

Ewa Szkiłądź Koordynator priorytetu Zdrowie Rola programów badawczych w walce z nierównościami zdrowotnymi Łódź, 07.11.2014 Horyzont 2020 przedstawienie programu badań i innowacji Unii Europejskiej: ERC, Marie Curie, Zdrowie; Prezentacja portalu

Bardziej szczegółowo

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w programach

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w programach Inauguracja programu Horyzont 2020 RPK Poznań, 15-16 stycznia 2014 r. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w programach Horyzont 2020 i COSME 2014-20202020 Małgorzata Snarska-Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK

Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020 Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Wyniki oceny oddziaływania 7.PR - poniżej 50% partnerów przemysłowych strategicznie wykorzystuje finansowanie

Bardziej szczegółowo

Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Transport

Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Transport Dzień informacyjny konkursów 2015 w wyzwaniu Smart, green and integrated transport w programie Horyzont 2020 Transport drogowy Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Transport Prelegent: Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW PROGRAM KREATYWNA EUROPA 2014-2020 Kreatywna Europa to nowy program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

Sieć KPK na rzecz MŚP w Horyzoncie 2020

Sieć KPK na rzecz MŚP w Horyzoncie 2020 Warszawa, 5 lutego 2015 Sieć KPK na rzecz MŚP w Horyzoncie 2020 Prelegent: Katarzyna Walczyk-Matuszyk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020. Po co Horyzont 2020? Katarzyna Sobótka-Demianowska. Inwestycja w R&D jako jeden ze sposobów na wyjście z kryzysu ekonomicznego.

HORYZONT 2020. Po co Horyzont 2020? Katarzyna Sobótka-Demianowska. Inwestycja w R&D jako jeden ze sposobów na wyjście z kryzysu ekonomicznego. HORYZONT 2020 Katarzyna Sobótka-Demianowska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE www.kpk.gov.pl Po co Horyzont 2020? Inwestycja w R&D jako jeden ze sposobów na wyjście z kryzysu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii.

Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii. Warszawa, 21.06.2012 Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii. Jak sfinansować wspólne projekty Katarzyna Sobótka-Demianowska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej (Horyzont 2020 i COSME)

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej (Horyzont 2020 i COSME) Seminarium Biuro POLSCA Bruksela, 18 grudnia 2013 Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej (Horyzont 2020 i COSME) Prelegent: Aneta Maszewska Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania środków UE w perspektywie 2014 2020

Możliwości pozyskania środków UE w perspektywie 2014 2020 Możliwości pozyskania środków UE w perspektywie 2014 2020 Krosno, 19.09.2014 Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA POLITYKI INNOWACYJNEJ UNII EUROPEJSKIEJ. STRATEGIA ORAZ INSTRUMENTARIUM WSPARCIA INNOWACYJNOŚCI W KONTEKŚCIE INTEGRACJI Z UE

EWOLUCJA POLITYKI INNOWACYJNEJ UNII EUROPEJSKIEJ. STRATEGIA ORAZ INSTRUMENTARIUM WSPARCIA INNOWACYJNOŚCI W KONTEKŚCIE INTEGRACJI Z UE EWOLUCJA POLITYKI INNOWACYJNEJ UNII EUROPEJSKIEJ. STRATEGIA ORAZ INSTRUMENTARIUM WSPARCIA INNOWACYJNOŚCI W KONTEKŚCIE INTEGRACJI Z UE Ewa Romanowska 1 Streszczenie Celem artykułu jest analiza polityki

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PROJEKTACH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE. Case study oraz możliwości składania aplikacji w perspektywie finansowej 2014 2020

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PROJEKTACH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE. Case study oraz możliwości składania aplikacji w perspektywie finansowej 2014 2020 Więcej niż agencja badawcza EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PROJEKTACH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE. Case study oraz możliwości składania aplikacji w perspektywie finansowej 2014 2020 KONFERENCJA Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Technologie ICT dla lepszego uczenia się i nauczania człowieka (ICT-20: Technologies for better human learning and teaching)

Technologie ICT dla lepszego uczenia się i nauczania człowieka (ICT-20: Technologies for better human learning and teaching) Dzień informacyjny ICT Warszawa, 16 grudnia 2014 Technologie ICT dla lepszego uczenia się i nauczania człowieka (ICT-20: Technologies for better human learning and teaching) Prelegent: Małgorzata Szołucha

Bardziej szczegółowo

7.Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego 2007-2013

7.Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego 2007-2013 7.Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego 2007-2013 Dominika Raróg-Ośliźlok Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Co to jest 7.Program Ramowy główny mechanizm UE mający na celu finansowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTY OPRACOWANIA I WDROŻENIA EKOINNOWACJI ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

KOSZTY OPRACOWANIA I WDROŻENIA EKOINNOWACJI ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA KOSZTY OPRACOWANIA I WDROŻENIA EKOINNOWACJI ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA Agnieszka JANIK Streszczenie: Ekoinnowacje mają zasadnicze znaczenie dla wspierania zrównoważonego i inteligentnego rozwoju. Ich

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań klinicznych w programie Horyzont 2020

Finansowanie badań klinicznych w programie Horyzont 2020 Niekomercyjne badania kliniczne w Polsce Ministerstwo Zdrowia,23.10.2014 Finansowanie badań klinicznych w programie Horyzont 2020 Ewa Szkiłądź Koordynator priorytetu Zdrowie Krajowy Punkt Kontaktowy Programów

Bardziej szczegółowo

HORIZON 2020 w skrócie

HORIZON 2020 w skrócie HORIZON 2020 w skrócie Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji Badania naukowe i innowacje Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Konrad Gromaszek, Andrzej Kotyra

Konrad Gromaszek, Andrzej Kotyra Konrad Gromaszek, Andrzej Kotyra Raport koñcowy z badania dziedzinowego Analiza sektora B+R i przemys³u energetycznego z punktu widzenia uczestnictwa województwa lubelskiego we wdra aniu Europejskiego

Bardziej szczegółowo