OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO"

Transkrypt

1 r., Rzeszów (pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*) (data i miejsce złoŝenia oferty) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Współpraca z administracją rządową i samorządową oraz dobre praktyki w realizacji zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS i narkomanii. (rodzaj zadania) w okresie od r. do r. składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) W FORMIE POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA* WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA* PRZEZ REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE WRAZ Z WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W KWOCIE ,00 zł I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* 1) pełna nazwa Stowarzyszenie POMOC 2) forma prawna stowarzyszenie 3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* KRS ) data wpisu, rejestracji lub utworzenia r. 5) nr NIP nr REGON ) dokładny adres: miejscowość Rzeszów ul. Krynicka 6/9 gmina Rzeszów powiat Rzeszów województwo podkarpackie 1

2 7) tel faks stowarzyszeniepomoc.republika.pl 8) nazwa banku i numer rachunku PKO S.A. I o/rzeszów Nr rach: ) nazwiska i imiona osób upowaŝnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego Wacław Ciwiński Prezes Zarządu, Dorota Pomykała Skarbnik 10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie j.w. 11) osoba upowaŝniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) Wacław Ciwiński tel ) przedmiot działalności statutowej: a) działalność statutowa nieodpłatna 1) wspieranie prawidłowego rozwoju dziecka przez organizowanie działalności profilaktyczno-wychowawczej, edukacyjnej, terapeutycznej i innej, 2) popularyzowanie aktywnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowanej w szczególności do młodzieŝy zagroŝonej wykluczeniem społecznym, jak teŝ udzielanie poradnictwa i pomocy rodzinom, 3) rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, 4) wspieranie inicjatyw społecznych o charakterze lokalnym. 5) organizowanie i prowadzenie róŝnych form pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieŝą, 6) realizowanie środowiskowych programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieŝy niedostosowanej społecznie, zagroŝonej uzaleŝnieniami, wychowujących się w środowisku niesprzyjającym prawidłowemu rozwojowi, 7) pomoc psychologiczno-pedagogiczna skierowana do młodzieŝy zagroŝonej zjawiskiem marginalizacji i defaworyzacji oraz wykluczeniem społecznym, b) działalność statutowa odpłatna nie dotyczy 13) jeŝeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna* prowadzi działalność gospodarczą: a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców, 2

3 b) przedmiot działalności gospodarczej Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej II. Opis zadania 1. Nazwa zadania Współpraca z administracją rządową i samorządową oraz dobre praktyki w realizacji zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS i narkomanii. 2. Miejsce wykonywania zadania Krosno sala Starostwa Powiatowego Rzeszów sala Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 3. Cel zadania 1. Zwiększenie wiedzy uczestników konferencji w zakresie problematyki HIV/AIDS i narkomanii. 2. Zapoznanie z dobrymi praktykami realizowanymi na poziomie lokalnym w zakresie zapobiegania HIV/AIDS. 3. Wymiana doświadczeń i omówienie współpracy w zakresie realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania ZakaŜeniom HIV Inspekcji Sanitarnej z jednostkami samorządu terytorialnego i podległymi im jednostkami administracyjnymi. 3

4 4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/ W ramach realizacji programu odbędą się dwie konferencje szkoleniowe pod nazwą Współpraca z administracją rządową i samorządową oraz dobre praktyki w realizacji zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS i narkomanii. Pierwsza konferencja odbędzie się w Krośnie 8 października 2010 r. w sali Starostwa Powiatowego, druga zaś w Rzeszowie 28 października br. w sali szkoleniowej WSSE. W konferencji wezmą udział samorządowcy z następujących powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, ustrzyckiego i leskiego oraz w drugiej konferencji z powiatów: rzeszowskiego, kolbuszowskiego, leŝajskiego, łańcuckiego i brzozowskiego). Podczas konferencji omówione będą moŝliwości współpracy w zakresie realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania ZakaŜeniom HIV Inspekcji Sanitarnej z jednostkami samorządu terytorialnego i podległymi im jednostkami administracyjnymi oraz dobre praktyki z juŝ podejmowanych działań. MoŜliwości współdziałania istnieją w zakresie: - realizacji programów edukacyjnych, - organizacji szkoleń dla koordynatorów i realizatorów programów edukacyjnych oraz szkoleń dla przedstawicieli róŝnych grup zawodowych np. policji, straŝy, wojska, - włączenia się do corocznej społecznej kampanii multimedialnej HIV/AIDS, - organizacji imprez prozdrowotnych dla dzieci i młodzieŝy. Uczestnicy zapoznani zostaną równieŝ z sytuacją epidemiologiczną HIV/AIDS w Polsce i na świecie, zagroŝeniami związanymi z uŝywaniem substancji psychoaktywnych i dopalaczami (z-ca kierownika Działu Epidemiologii WSSE w Rzeszowie mgr Małgorzata Witas). Zaprezentowane zostaną powiatowe programy edukacyjne, w tym program Zawsze razem, program Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową, kampania multimedialna Wróć bez HIV. Łącznie w obu konferencjach udział weźmie 120 osób. Dla uczestników konferencji będzie zapewniony posiłek oraz materiały edukacyjne i szkoleniowe. Wydanych zostanie 5 tys. ulotek informujących o zagroŝeniach związanych z HIV/AIDS i narkomanią oraz innych chorobach zakaźnych. Ulotki rozdysponowane będą za pośrednictwem WSSE na terenie całego województwa. Partnerem przy realizacji programu będzie Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Rzeszowie. 4

5 4. Harmonogram planowanych działań (z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia) wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania (naleŝy uŝyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów) 5. Lp. Działanie Termin Liczba 1. Opracowanie i druk ulotek r r ,00 sztuk ulotek 2. Konferencja w Krośnie r. ok. 60 uczestników 3. Konferencja w Rzeszowie r. ok. 60 uczestników 4. Koordynacja działania r r. 6. Zakładane rezultaty realizacji zadania - Wzrost wiedzy na temat problematyki HIV/AIDS, narkomanii, - Wymiana doświadczeń miedzy uczestnikami konferencji przedstawicielami lokalnych samorządów, - Promocja dobrych praktyk w zakresie profilaktyki HIV/AIDS i narkomanii III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania 1. Całkowity koszt zadania ,00 zł. 5

6 2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów Lp. Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania) Ilość jednostek Koszt jednostkowy Rodzaj miary Koszt całkowity (w zł) Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł) Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów (w zł)* 1. Poczęstunek dla szt , ,00 0,00 uczestników 2 konferencji 2. Wynagrodzenie dla os , ,00 0,00 prelegentów )2 konferencje) 3. Opracowanie ulotki os. 400,00 400,00 0,00 4. Obsługa księgowa os. 600,00 600,00 0,00 5. Koordynacja os , ,00 0,00 6. Druk ulotek szt , ,00 0,00 Ogółem , ,00 0,00 3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu: IV. Przewidywane źródła finansowania zadania: 1. Źródło finansowania zł % Wnioskowana kwota dotacji Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów* zł 100% (z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania... zł) Ogółem 6

7 zł 100% 2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.* 3. Rzeczowy (np. lokal, sprzęt, materiały) oraz osobowy (np. wolontariusze) wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną. Stowarzyszenie dysponuje biurem wyposaŝonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne. Zaplecze to umoŝliwia zarządzanie projektem, przygotowaniem materiałów do zajęć, opracowanie ewaluacji. Szacunkowa wycena: 3 zestawy komputerowe ok ,00 zł urządzenie wielofunkcyjne 350,00 zł drukarka 150,00 zł materiały biurowe/papiernicze ok. 100,00 zł /m-c meble biurowe ok. 1500,00 zł czynsz 366,00 zł / m-c V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania 1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej). Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie 2. Zasoby kadrowe - przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania (informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy). Maciej Ćwik psycholog, specjalista terapii uzaleŝnień, Katarzyna Kopeć Wilska pedagog, specjalista terapii uzaleŝnień, Małgorzata Witas -ca kierownika Działu Epidemiologii WSSE w Rzeszowie. 3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną). 7

8 Działania zrealizowane przez Stowarzyszenia POMOC w roku 2007 i 2008 (i ich szczegółowy opis) zawiera Sprawozdanie merytoryczne z działalności w roku 2007 oraz Sprawozdanie merytoryczne z działalności w roku 2008 (w załączeniu). W latach Stowarzyszenia POMOC zrealizowało następujące programy i projekty: a) Zorganizowanie debaty Studiowanie na Podkarpaciu to dobry wybór we współpracy ze Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz I LO w Rzeszowie (grudzień 2004 r.) b) Profilaktyka uzaleŝnień wśród młodzieŝy gimnazjalnej MoŜesz inaczej (wrzesień, październik 2005 r.). Urząd Marszałkowski w Rzeszowie c) Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy. Adresowane do dzieci i młodzieŝy, w tym dla dzieci i młodzieŝy z grup ryzyka MoŜesz Ŝyć bez uzaleŝnień (od września do grudnia 2005 r.) Urząd Miasta Rzeszowa d) Programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzaleŝnień: Szkolenie pedagogów, nauczycieli w zakresie problematyki uzaleŝnień od środków psychoaktywnych celem podejmowania działań profilaktycznych w środowisku lokalnym (od kwietnia do grudnia 2005 r.) - Urząd Miasta Rzeszowa e) Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących: m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieŝy jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego Moja Baranówka (od kwietnia do grudnia 2005 r.) - Urząd Miasta Rzeszowa f) Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m. in. turniejów, zawodów itp. dla dzieci i młodzieŝy jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego Baranówka dla wszystkich (od kwietnia do grudnia 2005 r.) - Urząd Miasta Rzeszowa g) Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy wśród dzieci i młodzieŝy, w tym dla dzieci i młodzieŝy z grup ryzyka Realizacja spektaklu adresowanego do młodzieŝy, który ma na celu pomoc przy rozwiązywaniu problemów okresu dojrzewania (od kwietnia do grudnia 2005 r.) - Urząd Miasta Rzeszowa h) Organizacja szkolenia pn. Poalkoholowe dzieci syndrom FAS. Objawy, diagnostyka, postępowanie ( r.). i) Projekt LIDERZY II. W projekcie uczestniczyła młodzieŝ ze świetlicy we wsi Palikówka. Celem programu było dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do tworzenia i generowania projektów przez młodzieŝ (od maja do lipca 2005r.) Stowarzyszenie Szkoła Liderów w Warszawie j) Samodzielnie w przyszłość Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka. Projekt skierowany jest do osób młodych wychowujących się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego wśród osób usamodzielniających się (od wrzesień 2005r. do wrzesień 2006r.). Projekt realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem B-4 umowa partnerska. - Ministerstwo Gospodarki i Pracy i EFS (Działanie 1.5 SPO RZL) 8

9 k) Prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej dla dzieci i młodzieŝy realizującej program socjoterapeutyczny w Rzeszowie. (od kwietnia 2006r.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie l) Programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzaleŝnień: Szkolenie pedagogów z zakresu profilaktyki uzaleŝnień (od września do grudnia 2006 r.) - Urząd Miasta Rzeszowa m) Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii adresowane do dzieci i młodzieŝy, w tym dla dzieci i młodzieŝy z grup ryzyka Bądź sobą, bądź wolny od narkotyków (od kwietnia do grudnia 2006 r.) Urząd Miasta Rzeszowa n) Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy adresowane do dzieci i młodzieŝy (od września do grudnia 2006 r.) Urząd Miasta Rzeszowa o) Profilaktyka uzaleŝnień w szkołach ponadgimnazjalnych MoŜesz inaczej (wrzesień - październik 2006 r.). Urząd Marszałkowski w Rzeszowie p) Profilaktyka uzaleŝnień dzieci i młodzieŝy poprzez wakacyjny sport i rekreację (lipiec-wrzesień 2006 r.). Urząd Marszałkowski w Rzeszowie q) Profilaktyka uzaleŝnień wśród młodzieŝy gimnazjalnej oraz szkolenia nauczycieli (październik grudzień 2006 r.). Urząd Gminy w Czarnej ( powiat łańcucki ) r) Realizacja programu profilaktycznego w ramach zadania Profilaktyka problemów dzieci i młodzieŝy wyrównywanie szans edukacyjnych młodego pokolenia - projekt współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej grudzień 2006 s) Realizacja programu Moja świetlica moje miejsce : dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie grudzień Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców (określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania). Nie przewiduje się korzystania z pracy podwykonawców Oświadczam(-my), Ŝe: 1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*, 2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania, 3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna* jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia r., 4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 9

10 (pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)... (podpis osoby upowaŝnionej lub podpisy osób upowaŝnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*) Załączniki i ewentualne referencje: 1. Statut Stowarzyszenia 2. Aktualny odpis z KRS 3. Sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe za rok Oświadczenie o braku zobowiązań wobec skarbu państwa 5. Porozumienie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie. Poświadczenie złoŝenia oferty Adnotacje urzędowe (nie wypełniać) * niepotrzebne skreślić 10

Różnorodne formy spędzania wolnego czasu dla osób po zakończeniu terapii i ich rodzin (rodzaj zadania)

Różnorodne formy spędzania wolnego czasu dla osób po zakończeniu terapii i ich rodzin (rodzaj zadania) ... 10.03.2008r., Czechowice - Dziedzice (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY INFORMUJE:

WÓJT GMINY INFORMUJE: WÓJT GMINY INFORMUJE: Na podstawie art.19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 23 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie - Dz.U. z 21 nr 234 poz. 1536- brzmienie od 1 stycznia 213, zamieszcza się Ofertę złożoną

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) Komentarz [HG1]: pozostawić do wypełnienia organowi administracji publicznej OFERTA/OFERTA

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNEGO GIMNASTYCZNO-TANECZNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO NO NAME

MIĘDZYSZKOLNEGO GIMNASTYCZNO-TANECZNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO NO NAME Garwolin 24.05.2010r... (pieczęć organizacji pozarządowej) OFERTA MIĘDZYSZKOLNEGO GIMNASTYCZNO-TANECZNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO NO NAME REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PROMOCJA MIASTA I KRAJU PODCZAS

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Organizacji pozarządowej(-ych) / podmiotu (-ów), o którym (-ych)

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Przeciwdziałanie uzależnieniom

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej)

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 18 sierpnia 2015 r, Legionowo Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

BOP-10 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

BOP-10 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) BOP-1... (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*). (data i miejsce złożenia oferty - wypełnia organ administracji publicznej) BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY LUB SPORTU SKŁADANEJ PRZEZ OFERENTÓW W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY LUB SPORTU SKŁADANEJ PRZEZ OFERENTÓW W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY LUB SPORTU SKŁADANEJ PRZEZ OFERENTÓW W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE BURMISTRZA OLECKA OLECKO 2013 OFERTA REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe Wszystkie pola oferty muszą być wypełnione. W przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprezy lub cyklu imprez kulturalnych (rodzaj zadania publicznego 2) )

Organizacja imprezy lub cyklu imprez kulturalnych (rodzaj zadania publicznego 2) ) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Lidzbark Warmiński 26.06.2012 r. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

Młoda alternatywa 2015 (tytuł zadania publicznego)

Młoda alternatywa 2015 (tytuł zadania publicznego) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Komentarz [BP1]: Niepotrzebne skreślić (przypis nr 1 w ofercie) ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach

Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach Krapkowice 2015 Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT Załącznik do Uchwały Nr 33 / 65 /5 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 05 r.. Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. III PODKARPACKI MEMORIAŁ SPORTOWY IM. BŁ. JANA PAWŁA II osób niepełnosprawnych

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. III PODKARPACKI MEMORIAŁ SPORTOWY IM. BŁ. JANA PAWŁA II osób niepełnosprawnych OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Projekt Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej 2010-2012 jest realizowany, dzięki dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

I. Cel konkursu: II. Opis zadania: 1. Rodzaj zadania:

I. Cel konkursu: II. Opis zadania: 1. Rodzaj zadania: Załącznik do Uchwały Nr 505/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

pola zacienione wypełnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jasne pola wypełnia wnioskodawca Zarządzającej

pola zacienione wypełnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jasne pola wypełnia wnioskodawca Zarządzającej Nie podpisany elektronicznie. pola zacienione wypełnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jasne pola wypełnia wnioskodawca Numer rejestru Ministerstwa: Data wpływu do Instytucji Zarządzającej

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH w 2013 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH w 2013 r. ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH w 2013 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI...4

Bardziej szczegółowo

BOP-10 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

BOP-10 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) BOP-10... (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*). (data i miejsce złożenia oferty - wypełnia organ administracji publicznej) BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH URZĄD

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄD POWIATU W POZNANIU

OGŁOSZENIE ZARZĄD POWIATU W POZNANIU OGŁOSZENIE ZARZĄD POWIATU W POZNANIU Ogłasza, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 jt.) oraz uchwały

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. . Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r. Prezydent Miasta Gdynia, ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na

Bardziej szczegółowo

a) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

a) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; Załącznik do Uchwały Nr 347/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2011 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo