SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Nazwa zamówienia: BUDYNEK NR 37 Wymiana drzwi do kancelarii tajnych Wspólny Słownik Zamówień (CPV) KOD CPV Roboty remontowe i renowacyjne Adres obiektu budowlanego: BUDYNEK NR 37 ul. Wojska Polskiego 250 Szczecin Nazwa i adres Zamawiającego : Jednostka Wojskowa 4340 ul. Narutowicza 10A Szczecin Opracował: Waldemar Kawiński Szczecin, sierpień 2015 r.

2 1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji Przedmiot specyfikacji. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych obejmujących: - wymiana drzwi w pomieszczeniach 2, 3, 6, 103, 106, - montaż drzwi technicznych zdemontowanych z pomieszczeń 2,3,7,103,106 w nowych miejscach, - roboty budowlane towarzyszące, niezbędne do wykonania prac podstawowych. UWAGA! Zamontowane drzwi musza spełniać wymagania określone w Zarządzeniu nr 57 MON z r. w sprawie szczegółowego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa dla pomieszczeń o poziomie zagrożenia wysoki. 1.2 Zakres stosowania specyfikacji Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowo - kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót ST obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót. 1.3 Zakres robót objętych specyfikacją. W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: Wymiana drzwi w pomieszczeniach 2, 3, 7, 103, 106 a) Odłączenie instalacji niskoprądowych i ich zabezpieczenie na okres wykonywania robót, b) Demontaż skrzydeł drzwiowych i wykucie z muru ościeżnic drzwiowych, c) Montaż drzwi RC4 określone w Polskiej Normie PN-EN 1627, d) Wykonanie prac wykończeniowych szpachlowanie powierzchni, obrobienie połączenia ościeżnic drzwiowych tynkiem wewnętrznym, malowanie ścian z oknami w kolorze istniejącym, e) Podłączenie instalacji niskoprądowych do drzwi oraz ich uruchomienie, Montaż drzwi technicznych zdemontowanych z pomieszczeń 2,3,7,103,107 w nowych miejscach a) Demontaż skrzydeł drzwiowych i wykucie z muru ościeżnic drzwiowych, b) Montaż drzwi z odzysku, c) Wykonanie prac wykończeniowych szpachlowanie powierzchni, obrobienie połączenia ościeżnic drzwiowych tynkiem wewnętrznym, malowanie ścian z oknami w kolorze istniejącym, Roboty budowlane towarzyszące a) zabezpieczenie przed zabrudzeniem i zniszczeniem istniejącego wyposażenia oraz nieremontowanych elementów budynku,

3 b) zabezpieczenie przed zabrudzeniem i zniszczeniem istniejącej elementów instalacji elektrycznej i teletechnicznej, c) wywóz i utylizacja gruzu powstałego w trakcie robót budowlanych, d) wywiezienie zdemontowanych elementów metalowych i przekazanie do magazynu w Kobylance Określenia podstawowe Zeszyt korespondencji jest dokumentem obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w trakcie realizacji robót budowlanych Obowiązek prowadzenia zeszytu korespondencji spoczywa na Wykonawcy Zapisy w zeszycie korespondencji będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu przedmiotowych robót budowlanych Każdy zapis powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby upoważnionej, która dokonała wpisu z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji Zapisy należy wykonywać czytelnie trwałą techniką, w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden po drugim bez odstępów wierszami Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za: Prowadzenie robót zgodnie z umową Jakość zastosowanych materiałów w wykonywanych robotach Zgodność z wymaganiami ST, PN i poleceniami zarządzającego Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową Przed ostatecznym odbiorem robót wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren Wyszczególnione w protokole przekazania placu budowy materiały z demontaż Wykonawca przekaże do magazynów wskazanych przez Zamawiającego Dokona rozliczenia wykonanych robót, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania Do dnia odbioru przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego Dokona rozliczeń z inwestorem za zużyte media Podczas realizacji robót (od przejęcia do przekazania placu budowy) wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazującego razem z placem budowy Utrzymanie mienia powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały cykl robót, do momentu odbioru końcowego Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania obiektu to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć roboty przywracające stan pierwotny, jednak nie później niż 24 godz. od wezwania pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy Integralną częścią umowy obowiązująca dla Wykonawcy są wymagania zawarte w ST oraz Opis techniczny (rysunki i schematy) objęte zakresem robót, przedmiar robót oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie realizacji robót Dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie przedstawione przez producenta przy realizacji przedmiotu zamówienia.

4 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów dla materiałów przy realizacji zamówienia wynikające z listy o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) Informacje o terenie: Budynek nr 37, znajduje się na terenie zamkniętym przy ul. Wojska Polskiego 250 w Szczecinie Prace będą mogły być wykonywane w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do i w piątek od 7.00 do Dojazd do budynku bez przeszkód Zaplecze budowy w uzgodnieniu z Kier. Rejonu i użytkownikiem budynku W trakcie wykonywania robót wykonawca jest odpowiedzialny za: a) ochronę mienia inwestora, b) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w okresie wykonywania robót Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową Inwestor wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z użytkownikiem obiektu Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru dokumenty (dotyczące materiałów) oraz zalecenia i instrukcje celem ich weryfikacji UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany przed wejściem na budowę sporządzić listę osób, pracowników (nr dowodu osobistego), pojazdów samochodowych ( marka i nr rejestracyjny )do realizacji zadania do zatwierdzenia przez Dowódcę JW Materiały Właściwości jakim powinny odpowiadać materiały: Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane w trakcie wykonywania robót muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszej ST i PN Inwestor w trakcie realizacji umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały. Materiały uznane przez inwestora za niezgodne z ST muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem Materiały stosowane do wykonania prac powinny mieć certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną, deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonania robót powinien znajdować się termin przydatności do stosowania Musi utrzymać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu Podstawę przyjęcia materiałów na budowę stanowią: - dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie - sprawdzenie oznaczenia wyrobów, - sprawdzenie zgodności wybranych wyrobów z dokumentami Wymagania dotyczące materiałów 1. Drzwi powinny spełniać następujące wymagania:

5 Drzwi wejściowe powinny spełniać wymagania klasy odporności nie niższej niż RC4 określone w Polskiej Normie PN-EN 1627, posiadać element samozatrzaskowy uniemożliwiający pozostawienie pomieszczenia otwartego, samozamykacz oraz dodatkowo wyposażone w zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300 co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadający min. 100 podziałek na pokrętle i skali nastawień, przy której w przypadku każdej tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy się, jeżeli pokrętło jest przekręcone więcej niż o 1 kreskę podziałki po obu stronach właściwej kreski podziałki, a w przypadku zamka czterotarczowego wartość ta wynosi 1,25. Zmiana kombinacji powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Zamek powinien być odporny na manipulację przez eksperta, również przy użyciu specjalistycznych narzędzi, przez okres 20 roboczogodzin. Zamek powinien być zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przewierceniem i przeswietleniem radiologicznym. Zmiana kombinacji powinna być blokowana i uaktywniona kluczem od tyłu obudowy zamka. Należy wyposażyć w dwa komplety kluczy od ustawiania szyfru. Dopuszcza się również zastosowanie zamka elektronicznego szyfrowego, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300, pod warunkiem, że zamek spełnia te same wymagania co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje sygnałów, które mogą być wykorzystane do otwarcia zamka przez okres 20 roboczogodzin. Drzwi powinny być wyposażone w uchwyt do plombowania, przystosowane do montażu kontraktronów, wizjer szerokokątny zamknięcie w układzie klamka gałka, pełne w kolorze zbliżonym do istniejących drzwi. Szerokość drzwi Farba do wymalowani wewnętrznych parametry i kolorystyka jak istniejąca. 3. Gips budowlany szpachlowy 4. Preparat gruntujący do farb 5. Zaprawa tynkarska Uwaga; przed rozpoczęciem prac należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru Budowlanego aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczające zastosowanie wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zadania. 3. Sprzęt Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu bezpiecznego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót i środowisko Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy po uzgodnieniu z inwestorem Sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące wymagań jakościowych robót nie zostaną przez inwestora dopuszczone do robót 4. Transport. Sprzęt do transportu powszechnie stosowany przy wykonywaniu robót będących przedmiotem zamówienia zgodny z warunkami transportu zalecanymi przez producenta do zastosowanych materiałów 5. Wykonanie robót: 5.1. Przed przystąpieniem do prac remontowych należy wygrodzić teren taśmą ostrzegawczą i oznakować tablicami informacyjnymi Zakres robót obejmuje: Roboty w zakresie burzenia

6 Demontaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych Roboty w zakresie usuwania gruzu Posegregowanie, umieszczenie w kontenerach, wywóz i utylizacja gruzu zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostarczenie złomu stalowego do magazynu w Kobylance. Dostarczenie wskazanych przez Zamawiającego materiałów z demontażu do określonych przez Zamawiającego magazynów. ( wykonawca dostarczy dokument utylizacji) Instalowanie drzwi Drzwi techniczne powinny być zamontowane zgodnie z Aprobatą techniczną lub Instrukcją montażu wydaną przez Producenta, przez pracowników posiadających wymagane przeszkolenia Roboty malarskie. Ściany należy pomalować farbami o parametrach i kolorystyce jak istniejące Roboty wykładzinowe Uszkodzone i rozebrane w trakcie realizacji robót wykładziny podłogowe należy uzupełnić wykładziną o parametrach i kolorystyce jak istniejące Przez cały okres realizacji robót budowlanych należy zapewnić sprawność instalacji niskoprądowych demontowanych i ponownie montowanych na elementach budowli Wszystkie prace zanikające należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów z natury w celu wyeliminowania rozbieżności mogących powstać przy pomiarach Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z opisem technicznym, bądź wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru, ponadto prace wykonane powinny być zgodnie z warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót budowlanych. 6. Kontrola jakości robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających. 7. Obmiar robót. 7.1.Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót nie jest wymagany w związku z umowa ryczałtową. 8. Odbiór robót Załącznikiem do protokołu odbioru robót będą: atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, wyniki pomiarów sporządzone przez Wykonawcę Roboty remontowe podlegają następującym odbiorom: - odbiorowi robót zanikających, - odbiorowi częściowemu (elementów robót) - odbiorowi końcowemu, - odbiorowi pogwarancyjnemu Gotowość odbioru robót zgłasza wykonawca wpisem do zeszytu korespondencji oraz powiadamia pisemnie inwestora Osiągnięcie gotowości do odbioru potwierdza wpisem do zeszytu korespondencji Inspektor nadzoru (przedstawiciel zamawiającego) W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru, komisja dokona odbioru robót zgodnie z dokumentacją oraz oceny jakościowej wykonania

7 robót Wykonawca przekaże do odbioru komplet dokumentów budowy wraz z oświadczeniem osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym Dokumentem odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru robót. 9. Przepisy związane: 9.1.Ustawy i rozporządzenia: 9.2.Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane. 9.3.Rozporządzenie MGPiB z dnia r. w sprawie aprobat i kryteriów Technicznych dotyczących materiałów budowlanych 10. Normy i normatywy Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zakresem robót ujętych w poszczególnych pozycjach Katalogów Nakładów Rzeczowych Przepisy prawne Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są związane z prowadzonymi robotami wraz z pełną odpowiedzialnością ich przestrzegania Od osób kierujących robotami budowlanymi wymaga się uprawnień budowlanych i przynależności do Izby Budowlanej zgodnie z prawem budowlanym art.12, ustęp 2,7. Sporządził:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Nazwa zamówienia: BUDYNEK NR 37 Dostosowanie ochrony fizycznej obiektów do obowiązujących przepisów Wspólny Słownik Zamówień (CPV) KOD CPV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Remont budynku wczasowego nr 69 MEDUZA w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Rogowie Roboty ujęto w przedmiarze robót. CVP KOD CPV 45212410-3 ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Remont ogrodzenia wewnętrznego przy budynku nr 16 w Jednostce Wojskowej 5889 Stargard Szczeciński

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Remont ogrodzenia wewnętrznego przy budynku nr 16 w Jednostce Wojskowej 5889 Stargard Szczeciński SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zamówienia : Remont ogrodzenia wewnętrznego przy budynku nr 16 w Jednostce Wojskowej 5889 Stargard Szczeciński Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zamówienia: oddymianie klatek schodowych, wydzielenia pożarowe klatek schodowych wraz z systemem sterowania zamknięciami ogniowymi, oświetlenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymiana okien w lokalach komunalnych w Świdniku

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymiana okien w lokalach komunalnych w Świdniku Do SIWZ Dotyczy WPN-M.7132.9.2015 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Dla Wymiany stolarki okiennej i balkonowej zakwalifikowanej do wymiany w roku 2015

Bardziej szczegółowo

WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM Grodzisk Mazowiecki ul. Bartniaka 19 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podstawa sporządzenia: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Budynek Zespołu Szkół Nr.1 Darłowo ul. Zwycięstwa 1 Zamawiający: Gmina Miasto Darłowo Darłowo PL. Kościuszki 9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. Nazwa zamówienia. Wymiana stolarki okiennej w budynku dydaktycznym nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE ST B 00 Zamawiający : Gdańska Galeria Miejska, 80-831 Gdańsk, ul. Piwna 27/29 Przedmiot zamówienia : REMONTU I MODERNIZACJI LOKALU UŻYTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla robót instalacyjnych w budynku SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli: 1) WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ. 2) GAZOWA KOTŁOWNIA KONDENSACYJNA DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (Dz. U. Nr 202 Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. z późn zm.) Nazwa budowy: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Połoskach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 Grupa Projektowa Marwit Sp. z o.o. 44-100 GLIWICE ul. Wrocławska 8 TEL/FAX (032) 331 36 90, 775 09 30 e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl, www.marwit.gliwice.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05

m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05 m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05 T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k u s z k o ł y p r z y u l. G r u n w a l d z k i e j 9 w Ż y w c u NAZWA INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOT. Wykonanie robót malarskich wraz z ułożeniem wykładziny podłogowej w pomieszczeniach biurowych, uzupełnienie tynków wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD - KAN, INSTALACJI KLIMATYZACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD - KAN, INSTALACJI KLIMATYZACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD - KAN, INSTALACJI KLIMATYZACJI CPV 45330000-9, 45331100-7, 45331230-7 Nazwa zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5

453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5 BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTŁOWNI GAZOWEJ I INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W KOTŁOWNI

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa. Budynek u yteczno ci publicznej. Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa. Budynek u yteczno ci publicznej. Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Dla remontu pomieszczenia UPS wraz z wykonaniem instalacji zasilaj cej UPS-y, wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia UPS INWESTOR: Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 9 do SIWZ Część 2 4/DA/13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU PRZY UL. KETLINGA 13 ORAZ NAPRAWA TYNKÓW ELEWACJI UL. NAWROT 18/20 W ŁODZI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: REMONT POMIESZCZEŃ NR 213, 214, 216 WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO OBIEKT: BUDYNEK NR 7 ADRES: GDYNIA, UL. INŻ. JANA ŚMIDOWICZA

Bardziej szczegółowo

ST 00.01 - WYMAGANIA OGÓLNE...

ST 00.01 - WYMAGANIA OGÓLNE... OPRACOWANIE: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: HALA OLIVIA MASZYNOWNIA CHŁODNICZA WYMIANA SCHŁADZACZA GLIKOLU DRY-COOLERA, Z ODZYSKIEM CIEPŁA OBIEKT: Hala Sportowo-Widowiskowa "OLIVIA"

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Obiekt : Łęka Wielka gm: Poniec, Budynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROMARTECH Systemy Teletechniczne ul. Paderewskiego 1/31, 80-170 Gdańsk NIP 583-104-62-95, REGON 192952869 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Egz.1 TEMAT OPRACOWANIA: INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU. INSTALACJA ODDYMIANIA.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH NR 25 i 26 w BAZIE MAGAZYNOWEJ B3 OPP KWP PRZY UL. KOSZAROWEJ W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIE PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY PRZY UL. DĘBICKIEJ W RZESZOWIE OBIEKT PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY PRZY UL.

Bardziej szczegółowo

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLA- NYCH WYMAGANIA OGÓLNE ST-00.00.00

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLA- NYCH WYMAGANIA OGÓLNE ST-00.00.00 I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLA- NYCH WYMAGANIA OGÓLNE ST-00.00.00 dla Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, pionowej i poziomej w budynku MNiSW przy ul. Wspólnej 1/3, w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo