SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Nazwa zamówienia: BUDYNEK NR 37 Dostosowanie ochrony fizycznej obiektów do obowiązujących przepisów Wspólny Słownik Zamówień (CPV) KOD CPV Roboty remontowe i renowacyjne Adres obiektu budowlanego: BUDYNEK NR 37 ul. Wojska Polskiego 250 Szczecin Nazwa i adres Zamawiającego : Jednostka Wojskowa 4340 ul. Narutowicza 10A Szczecin Opracował: Waldemar Kawiński Szczecin, kwiecień 2015 r.

2 1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji Przedmiot specyfikacji. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych obejmujących: - zamontowanie krat w oknach parteru, - zamontowanie krat w dwóch oknach pierwszego piętra, - wymiana drzwi w pomieszczeniach 2, 3, 6, 103, 106, - montaż depozytora na zamek szyfrowy na ścianie przed drzwiami wejściowymi do korytarza parteru, - demontaż zabudowy z płyty gipsowo kartonowej w ścianie pomieszczenia 106 i zamurowanie otworu cegłą pełną, - domurowanie do ściany z drzwiami wejściowymi w pomieszczeniu 106 ścianki grubości 1/2 cegły, - roboty budowlane towarzyszące, niezbędne do wykonania prac podstawowych. UWAGA! Zamontowane kraty i drzwi musza spełniać wymagania określone w Zarządzeniu nr 57 MON z r. w sprawie szczegółowego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa dla pomieszczeń o poziomie zagrożenia wysoki. 1.2 Zakres stosowania specyfikacji Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowo - kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót ST obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót. 1.3 Zakres robót objętych specyfikacją. W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: Zamontowanie krat w oknach parteru i dwóch okien pierwszego piętra a) zdemontowanie istniejących krat okiennych i przekazanie do magazynu 15 WOG, b) zdemontowanie podokienników wewnętrznych c) zdemontowanie podokienników zewnętrznych i przekazanie do magazynu 15 WOG, d) zdemontowanie istniejących okien, e) przygotowanie okien do ponownego montażu, f) skucie tynku ościeży okiennych, g) przymurowanie ścianek gr. ¼ cegły do ościeży okiennych, h) zamontowanie okien w osi istniejących ścian zewnętrznych, i) zamontowanie parapetów zewnętrznych, j) obrobić ościeża zewnętrzne tynkiem lub ocieplić metoda lekką - mokrą nawiązując płaszczyzną i wyglądem do istniejącej warstwy ociepleniowej ościeży, k) zamontować kraty okienne zgodnie z załącznikami nr 1 i 2,

3 l) wykonać prace wykończeniowe zewnętrzne wyrównanie powierzchni,, uszczelnienie połączenia ościeżnic okiennych z warstwą elewacyjną malowanie całych ościeży w kolorze istniejącym m) zamontować podokienniki wewnętrzne posforming w kolorze białym, n) otynkować ościeża wewnątrz pomieszczeń o) wykonać prace wykończeniowe wewnętrzne szpachlowanie powierzchni, obrobienie połączenia ościeżnic okiennych tynkiem wewnętrznym, malowanie całych ścian z oknami w kolorze istniejącym, uzupełnienie okładzin ceramicznych, Wymiana drzwi w pomieszczeniach 2, 3, 7, 103, 106 a) Odłączenie instalacji niskoprądowych i ich zabezpieczenie na okres wykonywania robót, b) Demontaż skrzydeł drzwiowych i wykucie z muru ościeżnic drzwiowych, c) Montaż drzwi RC4 określone w Polskiej Normie PN-EN 1627, d) Wykonanie prac wykończeniowych szpachlowanie powierzchni, obrobienie połączenia ościeżnic drzwiowych tynkiem wewnętrznym, malowanie ścian z oknami w kolorze istniejącym, e) Podłączenie instalacji niskoprądowych do drzwi oraz ich uruchomienie, Montaż drzwi technicznych zdemontowanych z pomieszczeń 2,3,7,103,107 w nowych miejscach a) Demontaż skrzydeł drzwiowych i wykucie z muru ościeżnic drzwiowych, b) Montaż drzwi z odzysku, c) Wykonanie prac wykończeniowych szpachlowanie powierzchni, obrobienie połączenia ościeżnic drzwiowych tynkiem wewnętrznym, malowanie ścian z oknami w kolorze istniejącym, Montaż depozytu na zamek szyfrowy na ścianie przed drzwiami wejściowymi do korytarza parteru, a) Obsadzenie wsporników dla sejfu, b) Montaż sejfu Demontaż zabudowy z płyty gipsowo kartonowej w ścianie pomieszczenia 106 i zamurowanie otworu cegłą pełną, a) Rozebranie zabudowy z płyty g-k wykonanej w dawnym otworze drzwiowym, b) Zamurowanie otworu cegłą pełną, c) Otynkowanie wykonanej ściany, d) Wykonanie prac wykończeniowych szpachlowanie powierzchni, malowanie ścian w kolorze istniejącym, Domurowanie do ściany z drzwiami wejściowymi w pomieszczeniu 106 ścianki grubości 1/2 cegły a) Odłączenie instalacji niskoprądowych i ich zabezpieczenie na okres wykonywania robót, b) Przymurowanie ściany gr. ½ cegły do ściany z otworem drzwi wejściowych do pomieszczenia, c) Otynkowanie wykonanej ściany, d) Wykonanie prac wykończeniowych szpachlowanie powierzchni, malowanie ścian w kolorze istniejącym, e) Podłączenie instalacji niskoprądowych do drzwi oraz ich uruchomienie, Roboty budowlane towarzyszące a) zabezpieczenie przed zabrudzeniem i zniszczeniem istniejącego wyposażenia oraz nieremontowanych elementów budynku, b) zabezpieczenie przed zabrudzeniem i zniszczeniem istniejącej elementów instalacji elektrycznej i teletechnicznej,

4 c) wywóz i utylizacja gruzu powstałego w trakcie robót budowlanych, d) wywiezienie zdemontowanych elementów metalowych i przekazanie do magazynu w Kobylance Określenia podstawowe Zeszyt korespondencji jest dokumentem obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w trakcie realizacji robót budowlanych Obowiązek prowadzenia zeszytu korespondencji spoczywa na Wykonawcy Zapisy w zeszycie korespondencji będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu przedmiotowych robót budowlanych Każdy zapis powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby upoważnionej, która dokonała wpisu z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji Zapisy należy wykonywać czytelnie trwałą techniką, w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden po drugim bez odstępów wierszami Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za: Prowadzenie robót zgodnie z umową Jakość zastosowanych materiałów w wykonywanych robotach Zgodność z wymaganiami ST, PN i poleceniami zarządzającego Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową Przed ostatecznym odbiorem robót wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren Wyszczególnione w protokole przekazania placu budowy materiały z demontaż Wykonawca przekaże do magazynów wskazanych przez Zamawiającego Dokona rozliczenia wykonanych robót, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania Do dnia odbioru przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego Dokona rozliczeń z inwestorem za zużyte media Podczas realizacji robót (od przejęcia do przekazania placu budowy) wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazującego razem z placem budowy Utrzymanie mienia powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały cykl robót, do momentu odbioru końcowego Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania obiektu to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć roboty przywracające stan pierwotny, jednak nie później niż 24 godz. od wezwania pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy Integralną częścią umowy obowiązująca dla Wykonawcy są wymagania zawarte w ST oraz Opis techniczny (rysunki i schematy) objęte zakresem robót, przedmiar robót oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie realizacji robót Dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie przedstawione przez producenta przy realizacji przedmiotu zamówienia Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów dla materiałów przy realizacji zamówienia wynikające z listy o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881).

5 1.7. Informacje o terenie: Budynek nr 37, znajduje się na terenie zamkniętym przy ul. Wojska Polskiego 250 w Szczecinie Prace będą mogły być wykonywane w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do i w piątek od 7.00 do Dojazd do budynku bez przeszkód Zaplecze budowy w uzgodnieniu z Kier. Rejonu i użytkownikiem budynku W trakcie wykonywania robót wykonawca jest odpowiedzialny za: a) ochronę mienia inwestora, b) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w okresie wykonywania robót Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową Inwestor wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z użytkownikiem obiektu Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru dokumenty (dotyczące materiałów) oraz zalecenia i instrukcje celem ich weryfikacji UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany przed wejściem na budowę sporządzić listę osób, pracowników (nr dowodu osobistego), pojazdów samochodowych ( marka i nr rejestracyjny )do realizacji zadania do zatwierdzenia przez Dowódcę JW Materiały Właściwości jakim powinny odpowiadać materiały: Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane w trakcie wykonywania robót muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszej ST i PN Inwestor w trakcie realizacji umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały. Materiały uznane przez inwestora za niezgodne z ST muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem Materiały stosowane do wykonania prac powinny mieć certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną, deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonania robót powinien znajdować się termin przydatności do stosowania Musi utrzymać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu Podstawę przyjęcia materiałów na budowę stanowią: - dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie - sprawdzenie oznaczenia wyrobów, - sprawdzenie zgodności wybranych wyrobów z dokumentami Wymagania dotyczące materiałów 1. Drzwi powinny spełniać następujące wymagania: Drzwi wejściowe powinny spełniać wymagania klasy odporności nie niższej niż RC4 określone w Polskiej Normie PN-EN 1627, posiadać element samozatrzaskowy uniemożliwiający pozostawienie pomieszczenia otwartego, samozamykacz oraz do-

6 datkowo wyposażone w zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300 co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadający min. 100 podziałek na pokrętle i skali nastawień, przy której w przypadku każdej tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy się, jeżeli pokrętło jest przekręcone więcej niż o 1 kreskę podziałki po obu stronach właściwej kreski podziałki, a w przypadku zamka czterotarczowego wartość ta wynosi 1,25. Zmiana kombinacji powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Zamek powinien być odporny na manipulację przez eksperta, również przy użyciu specjalistycznych narzędzi, przez okres 20 roboczogodzin. Zamek powinien być zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przewierceniem i przeswietleniem radiologicznym. Zmiana kombinacji powinna być blokowana i uaktywniona kluczem od tyłu obudowy zamka. Należy wyposażyć w dwa komplety kluczy od ustawiania szyfru. Dopuszcza się również zastosowanie zamka elektronicznego szyfrowego, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300, pod warunkiem, że zamek spełnia te same wymagania co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje sygnałów, które mogą być wykorzystane do otwarcia zamka przez okres 20 roboczogodzin. Drzwi powinny być wyposażone w uchwyt do plombowania, przystosowane do montażu kontraktronów, wizjer szerokokątny zamknięcie w układzie klamka gałka, pełne w kolorze zbliżonym do istniejących drzwi. Szerokość drzwi Kraty powinny spełniać następujące wymagania: Rama wykonana z płaskownika stalowego o przekroju nie mniejszym niż 45x6 mm. Pręty stalowe o średnicy nie mniejszej niż 18 mm, usytuowane pionowo z prześwitem pomiędzy nimi nie większym niż 150 mm i wzmocnione płaskownikami stalowymi o przekroju nie mniejszym niż 45x6 mm usytuowanymi w poziomie, w odstępach nie większych niż 500 mm. Kraty powinny być ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze brązowym Ponadto kratę należy wyposażyć w siatkę z drutu stalowego o grubości nie mniejszej niż 2 mm, o oczkach nie większych niż 20x20 mm lub powierzchni oczka nie większej niż 4 cm2. Siatka powinna być ocynkowana z warstwą wykończeniową: pomalowana lub powlekana w kolorze brązowym. W przypadku zastosowania kraty otwieranej należy wykonać zabezpieczenie co najmniej kłódką klasy 5 wg normy PN-EN oraz 3 klasy odporności na korozję. Kraty otwierane lub rozsuwane powinny zawierać ramę zewnętrzna mocowana do muru i ramę skrzydła otwieranego. 3. Sejf powinien spełniać następujące wymagania: Sejf ścienny o wymiarach wewnętrznych co najmniej szerokość 30 cm, wysokość 18 cm, głębokość - 12 cm, klasy co najmniej S1 wg PN-EN 14450:2006, wyposażony w zamek szyfrowy, wewnętrzną regulowaną półkę. 4. Cegła budowlana pełna. 5. Farba do wymalowani wewnętrznych parametry i kolorystyka jak istniejąca. 6. Podokienniki wewnętrzne - parametry i kolorystyka jak istniejące 7. Podokienniki zewnętrzne - parametry i kolorystyka jak istniejące 8. Farba do wymalowani zewnętrznych parametry i kolorystyka jak istniejąca. 9. Gips budowlany szpachlowy 10. Preparat gruntujący do farb 11. Zaprawa tynkarska 12. Zaprawa do spoinowania 13. Zaprawa klejowa do płytek

7 14. Płytki ceramiczne - parametry i kolorystyka jak istniejące. 15. Wykładzina podłogowa - parametry i kolorystyka jak istniejące. Uwaga; przed rozpoczęciem prac należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru Budowlanego aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczające zastosowanie wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zadania. 3. Sprzęt Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu bezpiecznego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót i środowisko Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy po uzgodnieniu z inwestorem Sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące wymagań jakościowych robót nie zostaną przez inwestora dopuszczone do robót 4. Transport. Sprzęt do transportu powszechnie stosowany przy wykonywaniu robót będących przedmiotem zamówienia zgodny z warunkami transportu zalecanymi przez producenta do zastosowanych materiałów 5. Wykonanie robót: 5.1. Przed przystąpieniem do prac remontowych należy wygrodzić teren taśmą ostrzegawczą i oznakować tablicami informacyjnymi Zakres robót obejmuje: Roboty w zakresie burzenia Demontaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych. Demontaż okien. Demontaż podokienników wewnętrznych i zewnętrznych. Rozebranie zabudowy z płyty gipsowo kartonowej. Skucie tynków Roboty w zakresie usuwania gruzu Posegregowanie, umieszczenie w kontenerach, wywóz i utylizacja gruzu zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostarczenie złomu stalowego do magazynu w Kobylance. Dostarczenie wskazanych przez Zamawiającego materiałów z demontażu do określonych przez Zamawiającego magazynów. ( wykonawca dostarczy dokument utylizacji) Roboty murowe Zamurowanie otworu po zdemontowanej ściance gipsowo kartonowej. Przymurowanie ścianki ¼ do ościeży okiennych. Przymurowanie ścianki ½ cegły do ściany w pomieszczeniu 106. Obsadzenie sejfu Roboty tynkarskie Otynkowanie wykonanych zamurowań tynkiem cementowo - wapiennym kat. III. Otynkowane nawierzchnie należy wyrównać z istniejącymi podłożami przy pomocy gładzi gipsowych szpachlowanych i szlifowanych Instalowanie drzwi Drzwi techniczne powinny być zamontowane zgodnie z Aprobatą techniczną lub Instrukcją montażu wydaną przez Producenta, przez pracowników posiadających wymagane przeszkolenia Instalowanie krat

8 Kraty powinny być zamocowane od zewnętrznej strony okien, posiadać okucia zapewniające szczelne przyleganie do ościeżnic oraz uniemożliwiające podważenie, wyważenie, otwarcie lub zdjęcie bez ich zniszczenia. Siatkę mocować od wewnętrznej strony kraty. Kraty powinny być mocowane za pomocą kotew ściennych o średnicy minimum 18 mm osadzonych w ścianie na głębokość minimum 100 mm i rozmieszczone w odstępach nie większych niż co 480 mm na wszystkich krawędziach. Sposób i technologia montażu krat powinna posiadać aprobatę techniczną potwierdzającą, że sposób montaż nie jest elementem słabszym niż konstrukcja samej kraty Montaż okien Okna powinny być mocowane za pomocą kotew ściennych o średnicy minimum 10 mm osadzonych w ścianie na głębokość minimum 100 mm i rozmieszczone w odstępach nie większych niż co 480 mm na wszystkich krawędziach Roboty malarskie. Sufity i ściany należy pomalować farbami o parametrach i kolorystyce jak istniejące Roboty okładzinowe Uszkodzone i rozebrane w trakcie realizacji robót okładziny z płytek ceramicznych należy uzupełnić płytkami o parametrach i kolorystyce jak istniejące Roboty wykładzinowe Uszkodzone i rozebrane w trakcie realizacji robót wykładziny podłogowe należy uzupełnić wykładziną o parametrach i kolorystyce jak istniejące Przez cały okres realizacji robót budowlanych należy zapewnić sprawność instalacji niskoprądowych demontowanych i ponownie montowanych na elementach budowli Wszystkie prace zanikające należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów z natury w celu wyeliminowania rozbieżności mogących powstać przy pomiarach Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z opisem technicznym, bądź wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru, ponadto prace wykonane powinny być zgodnie z warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót budowlanych. 6. Kontrola jakości robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających. 7. Obmiar robót. 7.1.Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót nie jest wymagany w związku z umowa ryczałtową. 8. Odbiór robót Załącznikiem do protokołu odbioru robót będą: atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, wyniki pomiarów sporządzone przez Wykonawcę Roboty remontowe podlegają następującym odbiorom: - odbiorowi robót zanikających, - odbiorowi częściowemu (elementów robót) - odbiorowi końcowemu, - odbiorowi pogwarancyjnemu Gotowość odbioru robót zgłasza wykonawca wpisem do zeszytu korespondencji oraz

9 powiadamia pisemnie inwestora Osiągnięcie gotowości do odbioru potwierdza wpisem do zeszytu korespondencji Inspektor nadzoru (przedstawiciel zamawiającego) W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru, komisja dokona odbioru robót zgodnie z dokumentacją oraz oceny jakościowej wykonania robót Wykonawca przekaże do odbioru komplet dokumentów budowy wraz z oświadczeniem osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym Dokumentem odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru robót. 9. Przepisy związane: 9.1.Ustawy i rozporządzenia: 9.2.Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane. 9.3.Rozporządzenie MGPiB z dnia r. w sprawie aprobat i kryteriów Technicznych dotyczących materiałów budowlanych 10. Normy i normatywy Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zakresem robót ujętych w poszczególnych pozycjach Katalogów Nakładów Rzeczowych Przepisy prawne Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są związane z prowadzonymi robotami wraz z pełną odpowiedzialnością ich przestrzegania Od osób kierujących robotami budowlanymi wymaga się uprawnień budowlanych i przynależności do Izby Budowlanej zgodnie z prawem budowlanym art.12, ustęp 2,7. Zestawienie załączników: Załącznik nr 1 Rzut parteru Załącznik nr 2 Rzut I piętra Sporządził:

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: REMONT POMIESZCZEŃ NR 213, 214, 216 WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO OBIEKT: BUDYNEK NR 7 ADRES: GDYNIA, UL. INŻ. JANA ŚMIDOWICZA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, DLA KTÓRYCH NIE JEST WYMAGANE UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ. NAZWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zamówienia: oddymianie klatek schodowych, wydzielenia pożarowe klatek schodowych wraz z systemem sterowania zamknięciami ogniowymi, oświetlenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH NR 25 i 26 w BAZIE MAGAZYNOWEJ B3 OPP KWP PRZY UL. KOSZAROWEJ W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Poznań ul Św. Marcin 87 CPV - 45421131-1 Instalowanie drzwi CPV - 45421147-6 Instalowanie krat CPV

Bardziej szczegółowo

WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM Grodzisk Mazowiecki ul. Bartniaka 19 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE SPIS ZAWARTOŚCI 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 2 01.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE... 8 02.00.00. ŚCIANY...10 03.00.00. POSADZKI... 12 04.00.00. ELEMENTY STOLARSKIE... 14 05.00.00. TYNKI I OKŁADZINY...16 06.00.00.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE ST B 00 Zamawiający : Gdańska Galeria Miejska, 80-831 Gdańsk, ul. Piwna 27/29 Przedmiot zamówienia : REMONTU I MODERNIZACJI LOKALU UŻYTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont toalet wraz z wymianą instalacji wod.-kan. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ul. Kostrogaj 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 2 Wstęp 1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ W BUDYNKU PRZESDZKOLA PUBLICZNEGO NR 27 W SZCZECINIE PRZY UL. HENRYKA POBOśNEGO 6/8 W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Olsztyńskie Centrum Usług Technicznych Budownictwa Techbud Spółdzielnia

Olsztyńskie Centrum Usług Technicznych Budownictwa Techbud Spółdzielnia 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Remont bloku żywieniowego w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 15. Inwestor: Gmina Olsztyn Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1 Opracowała: Pracownia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROMARTECH Systemy Teletechniczne ul. Paderewskiego 1/31, 80-170 Gdańsk NIP 583-104-62-95, REGON 192952869 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Egz.1 TEMAT OPRACOWANIA: INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU. INSTALACJA ODDYMIANIA.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR) Obiekt 21/3345 Adres obiektu budowlanego Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych Kielce ul Wojska Polskiego 300 Zamawiający Jednostka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN I STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU NR 59 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Wspólny słownik zamówień 45443000-4

Bardziej szczegółowo

453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5

453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5 BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTŁOWNI GAZOWEJ I INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W KOTŁOWNI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla robót instalacyjnych w budynku SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli: 1) WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ. 2) GAZOWA KOTŁOWNIA KONDENSACYJNA DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 15 przy ulicy Waryńskiego 36B w Gdańsku dz.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 15 przy ulicy Waryńskiego 36B w Gdańsku dz. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 15 przy ulicy Waryńskiego 36B w Gdańsku dz. nr 519/6 Spis treści: ST 00.01 - WYMAGANIA OGÓLNE... 16 1. WSTĘP....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa projektu : TERMORENOWACJA BUDYNKU Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU Adres obiektu : TERESPOL, ul. Graniczna 8 Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Przebudowa pomieszczeń w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lesznie.

Przebudowa pomieszczeń w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lesznie. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przebudowa pomieszczeń w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lesznie. Kod CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków Obiekt: ZAKŁAD HIGIENY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 [dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów i robót budowlanych]

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA Częściowa wymiana wykładziny PCV i dywanowej w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA: TEMAT: Sanitarna

Bardziej szczegółowo