SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ."

Transkrypt

1 Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów oraz oprogramowania dla CEZAMAT PW Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zatwierdzili Mariusz Wielec /-/ Prezes Zarządu Romuald Beck /-/ Wiceprezes Zarządu ds. naukowych Warszawa, 29 stycznia 2015 r. 1/68

2 Część I Postanowienia ogólne. Część II Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji. Część III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym. Część IV Zasady przygotowania oferty. Część V Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty. Część VI Informacje o trybie składania i otwarcia ofert. Część VII Postanowienia dotyczące umowy. Część VIII Postanowienia końcowe. 2/68

3 3/68 C z ę ś ć I P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e 1. Informacja o Zamawiającym 1.1. Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest, ul. Polna 50, Warszawa. Regon: NIP: Adres strony internetowej, na której są zamieszczane informacje w sprawie niniejszego postępowania: Adres do korespondencji: ul. Polna 50,, faks: (+48 22) Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/ Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie procedury przetargowej: Marika Czarnecka faks: (+48 22) Tryb udzielenia zamówienia 3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej SIWZ Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu 4.1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie oraz w niniejszej SIWZ Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z zastrzeżeniem pkt Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 5.1. Wszelką korespondencję do Zamawiającego, związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres korespondencyjny podany w pkt 1.3. SIWZ We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na wyżej podany znak postępowania Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazywane są w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza przesyłanie oświadczeń, zawiadomień, wniosków oraz informacji za pośrednictwem faksu, przy spełnieniu wymogów określonych w pkt 5.5. SIWZ Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski przekazane do Zamawiającego za pośrednictwem faksu

4 uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany w pkt 1 SIWZ, przed upływem terminu na ich składanie i zostanie niezwłocznie potwierdzona poprzez złożenie oryginału w wersji na piśmie przez przekazującego. 6. Przedmiot zamówienia: Część II P r z e d m i o t z a m ó w i e n i a i t e r m i n j e g o r e a l i z a c j i Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów oraz oprogramowania dla w związku z realizacją projektu Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na warunkach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ Klasyfikacja wg CPV Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Pakiety oprogramowania graficznego, Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, Monitory ekranowe, Komputery osobiste, Akcesoria komputerowe, Sprzęt elektroniczny, Języki programowania i narzędzia, Urządzenia sieciowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub gdziekolwiek w SIWZ użyto nazwy standardu, klasy lub benchmarku określającego funkcjonalności sieci lub inne, który może być rozumiany jako wskazanie normy w rozumieniu art. 30 ustawy, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, gwarantujących osiągnięcie parametrów nie gorszych niż opisane w dokumentacji projektowej. W takim przypadku, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na takie równoważne rozwiązania, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub gdziekolwiek w SIWZ pojawia się znak towarowy lub powołanie na patent lub pochodzenie elementów zamówienia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę elementów równoważnych, tzn. posiadających parametry wystarczające do osiągnięcia wydajności, przepustowości oraz pozostałych wymienionych funkcjonalności dotyczących przedmiotu zamówienia, wynikających z SIWZ i załączonych do niej dokumentów. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 7. Termin i miejsce realizacji zamówienia Realizacja zamówienia. Termin dostawy nie dłużej niż 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 4/68

5 7.2. Miejsce dostawy. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby : ul. Polna 50, pok. 503, V piętro,. 8. Dodatkowe informacje Zamawiającego: 8.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek wskazać w Formularzu ofertowym tj. w załączniku nr 1 do SIWZ czy powierzy wykonanie zamówienia podwykonawcom i w jakiej części. C z ę ś ć I I I I n f o r m a c j e o c h a r a k t e r z e p r a w n y m, e k o n o m i c z n y m, f i n a n s o w y m i t e c h n i c z n y m 9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonaną, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaną, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną główną dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania, o wartości dostawy nie mniejszej niż ,00 zł brutto; 9.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 2 pkt 5) ustawy. 5/68

6 9.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca złoży wówczas dokumenty, o których mowa w pkt SIWZ. 10. Dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu od Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w terminie wskazanym w Części VI pkt 22 i formie określonej w Części IV SIWZ Dokumenty i oświadczenie wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt 9.1. i 9.2. SIWZ) wykaz wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej, co najmniej jednej głównej dostawy sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania, o wartości dostawy nie mniejszej niż ,00 zł brutto - zwany dalej Wykazem dostaw - wg załącznika nr 4 do SIWZ - w nawiązaniu do pkt SIWZ; dowody, o których mowa w 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U ), zwanego dalej rozporządzeniem wskazujące, czy dostawy wymienione w Wykazie dostaw, o którym mowa w pkt SIWZ, zostały wykonane należycie; Wykonawca, który będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków), winien w świetle art. 26 ust. 2b ustawy udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie podmiotu / ów trzeciego / ich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia winno zawierać w swojej treści informacje w przedmiocie: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Powyższe dokumenty należy złożyć w oryginale; oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - wg załącznika nr 5 do SIWZ Dokumenty i oświadczenie wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ. 6/68

7 10.3. Inne dokumenty wymagane od Wykonawcy pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty musi zostać załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub ewidencji lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 23 ustawy, Pełnomocnictwo musi zostać wystawione zgodnie z pkt i SIWZ; lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej zwana dalej Listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacją Wykonawcy wg załącznika nr 8 do SIWZ; Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 11. Oferta wspólna (Uwaga! Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego) Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie i zawierać w szczególności wskazanie: ) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy (nazwa); ) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego wymienionych z nazwy, z określeniem adresu siedziby; ) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców, jeśli Pełnomocnikiem będzie osoba trzecia lub przez pozostałych Wykonawców, jeśli Pełnomocnikiem będzie jeden z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy W odniesieniu do warunków określonych w pkt 9.2. SIWZ, Wykonawcy łącznie wykazują ich spełnianie poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w pkt SIWZ w imieniu wszystkich Wykonawców składających wspólnie ofertę W zakresie niepodlegania wykluczeniu z art. 24 ust. 1 ustawy każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia składa dokumenty, o których mowa w pkt SIWZ W zakresie niepodlegania wykluczeniu z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy każdy z Wykonawców 7/68

8 ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia składa Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / informację Wykonawcy, o której mowa w pkt SIWZ Wszystkie oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę, również te sporządzone na załączonych do SIWZ załącznikach składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, z wyłączeniem oświadczenia z pkt SIWZ oraz Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacji Wykonawcy, o których mowa w pkt SIWZ Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego dane teleadresowe należy wpisać w Formularzu ofertowym Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, o ile nie została wcześniej dołączona do oferty. 12. Wykonawca zagraniczny Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 13. Informacja na temat wadium. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium. C z ę ś ć I V Z a s a d y p r z y g o t o w a n i a o f e r t 14. Przygotowanie oferty Oferta składa się z: wypełnionego Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Zgodnie z zapisami pkt 8.9. SIWZ, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ww. Formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom i w jakiej części zamówienia; wypełnionego Formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; dokumentów wymaganych zgodnie z SOPZ; 8/68

9 oświadczeń Wykonawcy, o których mowa w pkt i , przygotowanych na formularzach stanowiących załączniki do SIWZ; wykazu, o którym mowa w pkt SIWZ oraz innych dokumentów, o których mowa w pkt , oraz ; pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt SIWZ w oryginale, jeśli dotyczy; pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt SIWZ, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt i SIWZ, jeśli dotyczy Wymogi formalne Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i musi być o treści zgodnej z określoną w SIWZ Oferta musi spełniać następujące wymogi: być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej np. na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem; być sporządzona wg załączników do niniejszej SIWZ i wypełniona wg wymogów SIWZ; być podpisana przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką Poprawki, przekreślenia, dopiski (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność tłumaczenia przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego Zaleca się, aby dokumenty składające się na ofertę były złożone w kolejności wskazanej w pkt , i SIWZ Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu - brak spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.) i dołączone w sposób niebudzący wątpliwości najlepiej w osobnej kopercie lecz w tym samym opakowaniu, co oferta. Wykonawca musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, albo są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 15. Opakowanie oferty Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert (np. przez podpisanie na wszystkich połączeniach) Opakowanie powinno być oznakowane jako "OFERTA" oraz opatrzone nazwą postępowania 9/68

10 oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej braku) zawierającą co najmniej jego nazwę, adres, numer telefonu faksu, by umożliwić zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru: ul. Polna 50, znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2015 OFERTA na dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów oraz oprogramowania dla CEZAMAT PW Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nie otwierać przed godz.. w dniu r. (wpisać godzinę i datę otwarcia ofert) W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy, z podaniem adresu siedziby wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem Pełnomocnika. 16. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców. 17. Modyfikacje treści SIWZ W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści powyższe informacje na stronie internetowej, na której jest ona zamieszczona Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a informację o zmianach ogłoszenia zamieści w swojej siedzibie oraz na stronie Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o ten czas i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieści o tym informacje na stronie W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli zmiana jest istotna, tj. gdy dotyczy w szczególności określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania. 18. Sposób obliczania ceny podanej w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 10/68

11 18.1. Cena ofertowa brutto wynika z wypełnionego Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ na podstawie wypełnionego Formularza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ Wykonawca podaje w pkt. 2 Formularza ofertowego łączną cenę ofertową brutto, biorąc pod uwagę realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ i jej załącznikach. W pkt. 2 Wykonawca podaje łączną cenę ofertową brutto za dostarczenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, o którym mowa w załączniku nr 3 do SIWZ Cena ofertowa brutto podana w Formularzu ofertowym, wynikająca z wypełnionego Formularza asortymentowo-cenowego, musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ceł, cen materiałów itp., których nie przewidziano w SIWZ, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, nie będzie też ponosił kosztów wynikających z cen czynności, usług, świadczeń, itp., których nie przewidziano w SIWZ Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie obowiązujący podatek VAT w dniu otwarcia ofert zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Wszystkie wartości, powinny być liczone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania od 5 w górę Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji cenowych do Formularza ofertowego. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut itp. obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w składanej ofercie Zapłata wynagrodzenia nastąpi zgodnie z warunkami umowy. C z ę ś ć V T r y b i z a s a d y w y b o r u n a j k o r z y s t n i e j s z e j o f e r t y 19. Tryb oceny ofert Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa W ramach badania i oceny ofert Zamawiający dokona oceny formalnej, merytorycznej, rachunkowej oraz wartościującej oferty Ocena formalna polegać będzie na weryfikacji spełnienia wymagań formalnych określonych w ustawie i SIWZ w odniesieniu do formy złożenia oferty, języka sporządzenia oferty, skuteczności złożenia oferty (prawidłowość reprezentacji), ważności oferty Ocena merytoryczna polegać będzie na weryfikacji spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego co do sposobu realizacji zamówienia w odniesieniu do zaoferowanych przez Wykonawcę warunków, podanych w załączonych do oferty Formularzu ofertowym Ocena rachunkowa polegać będzie na weryfikacji poprawności działań rachunkowych w załączonym do oferty Formularzu ofertowym Oferty ocenione jako niespełniające wymagań określonych ustawą i SIWZ, po wyczerpaniu przez Zamawiającego możliwości wskazanych w art. 87 ust. 1-2 oraz art. 90 ust. 1-2 ustawy zostaną odrzucone W przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy składającego ofertę, oferta ta zostanie uznana za odrzuconą W ramach oceny wartościującej Zamawiający oceni oferty w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert. 20. Kryteria oceny ofert W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe: cena ofertowa brutto 100% 11/68

12 21. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów Liczba punktów w ramach kryterium cena" będzie obliczona w następujący sposób: oferta z najniższą ceną ofertową brutto C = x 100 pkt cena ofertowa brutto oferty ocenianej Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznaną przez komisję wg wzoru z pkt SIWZ Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. C z ę ś ć V I I n f o r m a c j e o t r y b i e s k ł a d a n i a i o t w a r c i a o f e r t 22. Miejsce i termin składania ofert Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Polnej 50 w Warszawie, 5 piętro, w pokoju nr 503 do dnia r. do godz Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres. Za złożenie oferty w miejscu innym niż wskazane powyżej, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy. 23. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie przy ul. Polnej 50 w Warszawie, w pokoju nr 503, 5 piętro, w dniu r., o godzinie Publiczne otwarcie ofert Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Zamawiający otwierając oferty będzie odczytywał każdorazowo numer oferty przydzielony według kolejności składania, nazwę Wykonawcy składającego ofertę, adres jego siedziby, zaoferowane ceny brutto oraz pozostałe informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy. 25. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 26. Zmiana i wycofanie oferty Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę Zmiana oferty wymaga zachowania formy pisemnej. Na kopercie należy dodatkowo umieścić informację ZMIANA OFERTY Jeżeli Wykonawca chce wycofać ofertę, składa oświadczenie o wycofaniu oferty z zachowaniem formy porozumiewania się wskazanej w pkt 5.2. SIWZ. 12/68

13 C z ę ś ć V I I P o s t a n o w i e n i a d o t y c z ą c e u m o w y 27. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 28. Termin płatności Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy, w załączniku nr 9 do SIWZ Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 29. Kary umowne. Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokościach określonych we wzorze umowy Wzór umowy Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oświadczeniem zawartym w treści Formularza ofertowego. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych zmian Zmiana postanowień umowy może nastąpić w następujących przypadkach: w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę w szczególności: nazwy przedsiębiorstwa, adresu siedziby, formy prawnej Wykonawcy; w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do niniejszego zamówienia; Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy okoliczności wskazane w pkt SIWZ nie są spowodowane działaniem bądź zaniechaniem działania przez Wykonawcę Zmiany umowy przewidziane w pkt SIWZ wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności W przypadku złożenia oferty wspólnej, do umowy Zamawiający wprowadzi zapis o odpowiedzialności solidarnej podmiotów składających ofertę wspólną. 31. Informacja o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany przez Zamawiającego po upływie terminu do wniesienia odwołania lub jego rozstrzygnięcia, w przypadku wniesienia odwołania W przypadku wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym wykonania części zamówienia przez podwykonawcę, wybrany Wykonawca na co najmniej 1 dzień przed dniem podpisania umowy przekaże pisemnie Zamawiającemu dane o podwykonawcy: jego nazwę, adres siedziby. Podwykonawca musi świadczyć dostawy zgodnie z SOPZ. C z ę ś ć V I I I P o s t a n o w i e n i a k o ń c o w e 32. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 13/68

14 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt SIWZ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert tych, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 33. Pouczenie o środkach ochrony prawnej Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy. 34. Inne postanowienia. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 35. Wykaz załączników Załącznik nr 1 Formularz ofertowy. Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy. Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ). Załącznik nr 4 Wykaz dostaw. Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy. Załącznik nr 7 Wzór zobowiązania innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy. Załącznik nr 8 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja Wykonawcy. Załącznik nr 9 Wzór umowy. 14/68

15 Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY na dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów oraz oprogramowania dla CEZAMAT PW Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Odpowiadając na ogłoszenie przez ww. przetargu nieograniczonego przedkładam/przedkładamy* niniejszą ofertę. Nazwa Wykonawcy:... siedziba Wykonawcy... (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy wymienić wszystkich Wykonawców z określeniem nazwy i siedziby, ze wskazaniem Wykonawcy - Pełnomocnika i poniżej jego dane) Adres korespondencyjny:... Kraj/Województwo:... TEL.. FAKS. REGON:.** NIP: ** 1. Oświadczam/oświadczamy*, że zapoznałam się/zapoznałem się/zapoznaliśmy się* z SIWZ i akceptuję/ akceptujemy* wszystkie warunki w niej zawarte. 2. Oferuję/oferujemy* wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie za cenę ofertową brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) za dostarczenie sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz oprogramowania wynosi:... zł, (słownie:...); Wyżej podana cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponoszę/ponosimy* w celu należytego spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z realizacji zamówienia. 3. Udzielam/udzielamy* gwarancji jakości na oferowany przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SOPZ oraz w Formularzu asortymentowo-cenowym, który jest częścią SIWZ. 4. Gwarantuję/gwarantujemy* utrzymanie stałych cen, o których mowa w pkt. 2 przez cały okres trwania umowy. 5. Oświadczam, że zapoznałam się/ zapoznałem się*/ oświadczamy, że zapoznaliśmy się* z postanowieniami wzoru umowy, który jest częścią SIWZ i akceptuję/ akceptujemy* warunki płatności w nim zawarte. 6. Oświadczam/ oświadczamy*, że zobowiązuję się/ zobowiązujemy się* w przypadku wyboru mojej/ naszej* oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w niej przez Zamawiającego w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym. 15/68

16 7. Oświadczam/ oświadczamy*, że jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany przedstawione w moich/ naszych* dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformuję/ poinformujemy* o nich Zamawiającego. 8. Okres związania złożoną przeze mnie/ przez nas* ofertą wynosi 30 dni od daty ustalonej w SIWZ na złożenie oferty oraz oświadczam/ oświadczamy*, że oferta pozostanie dla mnie/ nas* wiążąca i może być zaakceptowana w każdym czasie przed upływem terminu związania ofertą. 9. Do niniejszego formularza przedkładam/ przedkładamy* załączniki zgodnie z pkt 10.1., 10.2., i SIWZ. 10. Oświadczam/ oświadczamy*, że: całość zamówienia wykonam/ wykonamy* własnymi siłami* (jeżeli nie, poniżej Wykonawca musi wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom) Powierzę/ powierzymy* podwykonawcom wykonanie części zamówienia w zakresie:....., r..... miejscowość data podpis i pieczątka Wykonawcy * niepotrzebne skreślić ** Wykonawcy zagraniczni nie wypełniają 16/68

17 Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Wykonawca w kolumnie nr 2 podaje informacje o oferowanym sprzęcie z podaniem nazwy producenta i modelu (pełne oznaczenie) i tam gdzie to możliwe numeru katalogowego. Tam gdzie oferowany produkt składa się z wyróżnialnych części należy podać producenta, model i numer katalogowy każdej z istotnych składowych oferty tak aby możliwe było sprawdzenie wszystkich parametrów technicznych i funkcjonalnych oferowanego produktu. Jeśli oferowane oprogramowanie składa się z licencji na system, licencji klienckich i innych składowych należy podać łączną kwotę a w składowych wymienić wszystkie licencje, ich liczbę i koszt na 1 szt. WYLICZENIE OFEROWANEJ CENY BRUTTO NASTĄPI NA PODSTAWIE KWOT ZAWARTYCH W FORMULARZU ASORTYMENTOWO - CENOWYM. Wykonawca podaje w: a) kolumna 3 okres gwarancji jakości b) kolumna 5 cena netto za 1 szt. c) kolumna 6 wartość netto = cena netto za 1 szt. (kol. 5) x liczba ogółem (kol. 4) c) kolumna 7 VAT w % d) kolumna 8 wartość brutto = wartość netto (kol. 6) + % podatku VAT (kol. 7) e) l.p. 17 cena ofertowa brutto = suma wierszy z kol. 7 L.P. asortyment / sprzęt 1 2 Okres gwarancji jakości 3 Liczba ogółem Cena netto za 1 szt./ 1 licencję Wartość netto VAT (w %) Wartość brutto = 4 x = Laptop... (nazwa producenta, model i numer katalogowy) Składowe (jeśli występują): (nazwa producenta, nazwa modułu, wersja i numer katalogowy) Monitor LCD (nazwa producenta, model i numer katalogowy) Składowe (jeśli występują): (nazwa producenta, nazwa modułu, wersja i numer katalogowy) /68

18 Stacja robocza... (nazwa producenta, model i numer katalogowy) Składowe (jeśli występują): (nazwa producenta, nazwa modułu, wersja i numer katalogowy) Monitor do stacji graficznej... (nazwa producenta, model i numer katalogowy) Składowe (jeśli występują): (nazwa producenta, nazwa modułu, wersja i numer katalogowy) Napęd zewnętrzny CD/DVD (do laptopa)... (nazwa producenta, model i numer katalogowy) Składowe (jeśli występują): (nazwa producenta, nazwa modułu, wersja i numer katalogowy) Plecak na laptopy... (nazwa producenta, model i numer katalogowy) Składowe (jeśli występują): (nazwa producenta, nazwa modułu, wersja i numer katalogowy) Routery VPN... (nazwa producenta, model i numer katalogowy) Składowe (jeśli występują): (nazwa producenta, nazwa modułu, wersja i numer katalogowy) Switch... (nazwa producenta, model i numer katalogowy) Składowe (jeśli występują): (nazwa producenta, nazwa modułu, wersja i numer katalogowy) Patchcord 5m... (nazwa producenta, model i numer katalogowy) Składowe (jeśli występują): (nazwa producenta, nazwa modułu, wersja i numer katalogowy) Narzędzie programistyczne do tworzenia oprogramowania np. Visual Studio 2013 lub równoważne /68

19 (nazwa producenta, model i numer katalogowy) Składowe (jeśli występują): (nazwa producenta, nazwa modułu, wersja i numer katalogowy) Oprogramowanie biurowe np. MS Office 2013 Home & Business lub równoważne... (nazwa producenta, model i numer katalogowy) Składowe (jeśli występują): (nazwa producenta, nazwa modułu, wersja i numer katalogowy) Rozdzielacz napięcia... (nazwa producenta, model i numer katalogowy) Składowe (jeśli występują): (nazwa producenta, nazwa modułu, wersja i numer katalogowy) Wskaźnik laserowy z prezenterem... (nazwa producenta, model i numer katalogowy) Składowe (jeśli występują): (nazwa producenta, nazwa modułu, wersja i numer katalogowy) Dyktafon cyfrowy... (nazwa producenta, model i numer katalogowy) Składowe (jeśli występują): (nazwa producenta, nazwa modułu, wersja i numer katalogowy) Subskrypcja roczna do korzystania z bibliotek i kontrolek programistycznych wykorzystywanych w systemie narzędzi programistycznych do tworzenia oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę zgodnie z pkt DevExpress WinForm lub równoważny... (nazwa producenta, model i numer katalogowy) 14, np. Składowe (jeśli występują): (nazwa producenta, nazwa modułu, wersja i numer katalogowy) Subskrypcja roczna do korzystania z pakietu Adobe Creative Cloud Win (lub oprogramowanie równoważne)... (nazwa producenta, model i numer katalogowy) /68

20 Składowe (jeśli występują): (nazwa producenta, nazwa modułu, wersja i numer katalogowy) 17 SUMA BRUTTO:..., r.... miejscowość, data podpis i pieczątka Wykonawcy 20/68

21 Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2015 Załącznik nr 3 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przy opisie przedmiotu zamówienia użyto określenia wskazującego na producenta i nazwy własnej produktu: Windows 7 professional MS Office 2013 Home & Business Visual Studio 2013 DevExpress WinForm Adobe Cretive Cloud (oraz niektóre składniki tego pakietu i ich nazwy) z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia uwzgledniający wskazanie nazwy producenta, przy jednoczesnym dopuszczeniu wprowadzenia rozwiązań równoważnych, ma na celu zapewnienie ciągłości pracy infrastruktury sieciowej Zamawiającego i kompatybilności urządzeń równoważnych ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego. 2) W przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia została użyta nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy produktów równoważnych tzn. o nie gorszych parametrach technicznych niż te, które posiadają produkty wskazane za pomocą znaku towarowego, producenta, patentu lub pochodzenia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3) Zamawiający uzna, że zaoferowane rozwiązanie posiada równoważne cechy z przedmiotem zamówienia jeżeli będzie ono zawierało funkcjonalności co najmniej tożsame lub lepsze od określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia w zakresie posiadanej funkcjonalności i będzie umożliwiać bezproblemową współpracę oferowanego oprogramowania między sobą. W przypadku zaproponowania równoważnego przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty opis i dane techniczne zaproponowanego rozwiązania, umożliwiające porównanie go z wszystkimi parametrami wymaganymi niniejszym opisem przedmiotu zamówienia. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania funkcjonalności, wydajności i kompatybilności zaoferowanego rozwiązania równoważnego poprzez analizę jego możliwości. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z ww. uprawnienia, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do dostarczenia testowej wersji zaproponowanego rozwiązania dostarczyć to rozwiązanie do siedziby Zamawiającego. 21/68

22 4) Zamawiający dopuszcza zarówno zaoferowanie przez Wykonawcę oprogramowania komercyjnego, jak i oprogramowania dedykowanego dopasowanego do potrzeb Zamawiającego opisanych poniżej. 5) W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt - wsparcia technicznego w postaci dedykowanego pracownika (lub pracowników), o potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami kwalifikacjach, który przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego na wskazanym sprzęcie proces instalacji i konfiguracji dostarczonego oprogramowania. 1. Laptop 2 szt. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości: min. WQHD 3200 x 1800 pikseli LED, IPS Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej Procesor Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 7515 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 09/12/2014) potwierdzenie załączyć do oferty Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. W przypadku braku załączenia do oferty potwierdzenia uzyskania wymaganego wyniku testu wydajności Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu w celu przeprowadzenia testu wydajności, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego Pamięć operacyjna Min. 16GB DDR MHz możliwość rozbudowy do min 32GB RAM Parametry pamięci masowej Min GB SATA + Express Cache lub SSD min 32 GB Certyfikaty i standardy Dokumenty potwierdzające wprowadzenie u producenta sprzętu systemu zarządzania jakością certyfikowanego przez jednostkę akredytowaną (np. standard ISO9001:2000 lub równoważny oraz np. standard ISO lub równoważny) (należy załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony) Napęd optyczny Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer lub napęd zewnętrzny przez USB (min 2.0) 22/68

23 Karta graficzna Dźwięk Waga i wymiary Bezpieczeństwo Warunki gwarancji Wymagania dodatkowe z DualLayer Dedykowana karta graficzna z min 2048 MB pamięci Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio Waga max 2,1kg z baterią 6-cell Złącze typu Kensington Lock, Min. 24 miesiące, wraz z serwisem producenta świadczonym na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. Firma serwisująca musi posiadać dokument potwierdzający wprowadzenie systemu zarządzania jakością certyfikowanego przez jednostkę akredytowaną (np. standard ISO 9001:2000 lub równoważny) na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta System operacyjny, np. Windows 7 Professional lub równoważny, spełniający poniższe kryteria: Zainstalowany system operacyjny dostosowany do architektury 64-bit procesora, klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet witrynę producenta systemu; Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, 23/68

I. 1) NAZWA I ADRES: CEZAMAT PW Sp. z o.o., Ul. Polna 50, 00 644 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: CEZAMAT PW Sp. z o.o., Ul. Polna 50, 00 644 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Wykonanie i dostarczenie gadżetów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Wykonanie i dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Dostawa artykułów biurowych w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Wykonanie materiałów poligraficznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: CEZAMAT PW Sp. z o.o., Ul. Polna 50, 00 644 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: CEZAMAT PW Sp. z o.o., Ul. Polna 50, 00 644 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Świadczenie usługi cateringowej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Świadczenie usługi cateringowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.us.edu.pl/zamowienia/dostawy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.us.edu.pl/zamowienia/dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.us.edu.pl/zamowienia/dostawy Katowice: Zakup licencji oprogramowania firmy Adobe w ramach umów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2013-04-15 16:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: 57009-2013;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP03/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl Bielsko-Biała: Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum Wojska Polskiego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP04/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM STĘŻEŃ DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ

DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM STĘŻEŃ DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ 1 z 5 2016-05-06 10:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalparkitka.com.pl Częstochowa: DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl 1 z 9 2015-12-01 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: WFA.2420.12.2015.JR Dostawa, instalacja i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Poznań: Zakup części komputerowych i akcesoriów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Zakup części komputerowych i akcesoriów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2016-04-29 10:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl/ Poznań: Zakup części komputerowych i akcesoriów Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania 9/2016 Chełmno, dnia r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr postępowania 9/2016 Chełmno, dnia r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr postępowania 9/2016 Chełmno, dnia 23.03.2016 r. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1.1) NAZWA I ADRES: ul.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: CEZAMAT PW Sp. z o.o., Ul. Polna 50, Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: CEZAMAT PW Sp. z o.o., Ul. Polna 50, Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: cezamat.eu/o cezamacie/zamowienia publiczne/20 przetagi.html Warszawa: Organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-1/15 Warszawa, 14 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla PIG-PIB Numer ogłoszenia: 33402-2016; data zamieszczenia: 15.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla PIG-PIB Numer ogłoszenia: 33402-2016; data zamieszczenia: 15.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgi.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla PIG-PIB Numer ogłoszenia: 33402-2016;

Bardziej szczegółowo

Poznań: dostawa foteli obrotowych oraz krzeseł Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: dostawa foteli obrotowych oraz krzeseł Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2016-05-10 15:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: dostawa foteli obrotowych oraz krzeseł Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-01-19 12:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87828&rok= Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 7 2015-08-13 10:30 Częstochowa: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, drobnego sprzętu medycznego, żeli do wykonywania badań diagnostycznych, pojemników chirurgicznych, opasek identyfikacyjnych do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Dostawa i montaż 6 notebooków, szafy dystrybucyjnej, switcha oraz 6 zestawów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: dostawa urządzeń komputerowych, podzespołów komputerowych, drukarek i oprogramowania dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Numer ogłoszenia: 275478-2015; data

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, Skierniewice, woj. łódzkie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, Skierniewice, woj. łódzkie, tel , faks Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa plastików

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sterylnych, jednorazowych obłożeń do znieczuleń przewodowych.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przytkowice 30 sierpnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania projektu Budowa innowacyjnego Parku Rozrywki połączenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl 1 z 5 2015-11-30 15:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie kontroli

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa 20 szt. laptopów Numer ogłoszenia: 31694-2015; data zamieszczenia: 12.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa 20 szt. laptopów Numer ogłoszenia: 31694-2015; data zamieszczenia: 12.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kprm.gov.pl/portal/kpr/84/postepowania_wszczete.html. Warszawa: Dostawa 20 szt.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Otwock: Dostawa leków do apteki szpitala DZP/31/2016 Numer ogłoszenia: 55202-2016;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa implantów do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby sądów apelacji wrocławskiej. Numer ogłoszenia: 400090-2014; data zamieszczenia: 05.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Numer ogłoszenia w BZP: 69765-2015; data zamieszczenia w BZP: 14.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015. Strona 1 z 5 Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników CUPT z zakresu umiejętności komunikacyjnych w procesie oceny pracowniczej Numer ogłoszenia: 244668-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Dostawa aparatury badawczej Numer ogłoszenia: 293276-2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Dostawa aparatury badawczej Numer ogłoszenia: 293276-2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa aparatury

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia Gliwice, 30-04-2013 r. Oznaczenie sprawy: 2/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY WÓJT GMINY W OZORKOWIE Numer sprawy: GK. 272.2.2012 NAZWA ZAMÓWIENIA: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY 1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: Gmina Ozorków, Nr NIP 732-215-05-42

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Warszawa: Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz Systemu Wydruku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo