portalu internetowego Ostróda 2012, którego celem jest szeroka kampania promocyjna miasta Ostródy jako

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "portalu internetowego Ostróda 2012, którego celem jest szeroka kampania promocyjna miasta Ostródy jako"

Transkrypt

1 Ostróda: Zaprojektowanie i utworzenie portalu internetowego Ostróda 2012 wraz z systemem zarządzania treścią (CMS) w ramach projektu Ostróda kreacja i promocja nowej marki regionu Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Ostróda, ul. Mickiewicza 24, Ostróda, woj. warmińskomazurskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i utworzenie portalu internetowego Ostróda 2012 wraz z systemem zarządzania treścią (CMS) w ramach projektu Ostróda kreacja i promocja nowej marki regionu. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Warunki do spełnianie dotyczące przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, opracowanie i wdroŝenie portalu internetowego Ostróda 2012, którego celem jest szeroka kampania promocyjna miasta Ostródy jako centrum pobytowego na Euro 2012 oraz promocja gospodarcza istniejącej i nowopowstałej infrastruktury sportowej w mieście, na podstawie przeprowadzonej przez Wykonawcę analizy załoŝeń projektu, znanej mu sytuacji rynkowej oraz potrzeb, wymagań i przyzwyczajeń uŝytkowników Internetu według następujących załoŝeń: 1. zarządzanie stroną poprzez system CMS (system zarządzania treścią), napisany w obiektowym, skryptowym języku programowania zaprojektowanym do generowania dynamicznych stron internetowych, wykonywanym po stronie serwera), 2. informacje zawarte na stronie powinny być usystematyzowane w sposób logiczny, co pozwoli na poruszanie się po stronie w sposób intuicyjny 3. strona (oraz podstrony) mają zawierać logotyp marki Ostróda 2012 zgodnie z księgą znaku przekazaną przez Zamawiającego oraz oznaczenia zgodnie z Obowiązkami Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej: 4. strona ma zapewniać prawidłowe wyświetlanie w następujących przeglądarkach internetowych niezaleŝnie od bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?oglo 1/8

2 rozdzielczości monitora uŝytkownika: Internet Explorer 8, Firefox od wersji 3.X 5. strona powinna mieć wersję dla niedowidzących 6. strona musi być zgodna ze standardami W3C. 7. teksty informacyjne oraz pliki do ściągnięcia dostarcza Zamawiający. 8. wykonawca przelewa prawa autorskie do dzieła wykonanego w ramach zawartej umowy na Zamawiającego II. Wymagane funkcjonalności strony: a) Strona powinna zawierać: - informacje o projekcie; - aktualności wraz z informacją o pogodzie i mapą Google oraz podstrony tematyczne (typu: EURO 2012, Sport, Turystyka, Biznes, Kultura, Społeczeństwo, Miasto, Środowisko, Komunikacja, Kalendarz imprez) z moŝliwością ich redagowania przez Zamawiającego; - formularze obsługiwane skryptami i generujące automatyczne odpowiedzi ; - zakładkę Promocja, która zawiera: moŝliwość pobrania materiałów promocyjnych (spoty reklamowe, plansze bilbordów; galerię zdjęć (z moŝliwością ich dodawania i usuwania); prezentacje multimedialne i krótkie filmy; - strefę dla mediów dostępną po zalogowaniu zawierającą materiały, filmy, zdjęcia promocyjne w oryginalnym rozmiarze; - RSS/ATOM; - formularz pozwalający na wysyłanie plików o dowolnej zawartości, w tym zdjęć, filmów do administratora lub redakcji portalu celem ich publikacji po zaakceptowaniu; - księgę gości; - przydatne linki- katalog WWW- umoŝliwiający gromadzenie i prezentację łączy do wartościowych źródeł internetowych; - download- pliki do ściągnięcia dla uŝytkowników; - kontakt- informacje o Zamawiającym wraz z domyślnym wpisaniem adresu do programu pocztowego oraz z opcją zadaj pytanie poprzez formularz wysyłany na adres ; - statystyki systemu- strona będzie umoŝliwiała wyświetlanie i dokonywanie statystyk; - system banerowy- strona będzie umoŝliwiała wyświetlanie banerów, przeglądanie ich bazy, wyboru oraz zmiany; - system sond i ankiet; - forum; - okolicznościowe zmiany wyglądu strony (czyli strona świąteczna, rocznicowa, Ŝałobna itp.). Uwaga: moŝliwe są modyfikacje zaproponowanej struktury. - wyszukiwarka treści na stronie. b) Pozostałe wymagania: - Znaki muszą być kodowane w standardzie UTF-8. Wszystkie elementy systemu CMS napisane lub zmodyfikowane przez Wykonawcę muszą być przekazane w formie instalacyjnej, umoŝliwiającej ich uruchomienie na innych serwerach; - wykonywanie aktualizacji strony na zlecenie Zamawiającego; - wsparcie dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi w zakresie administracji strony. III. WdroŜenie strony: Strona będzie dostępna pod adresem domenowym będącym własnością Zamawiającego, który zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wszelkimi hasłami niezbędnymi do implementacji strony, po podpisaniu umowy. IV. Zamówienie musi zostać zrealizowane w następujących etapach: 1) układ strony i układ menu- do dnia 4 kwietnia 2011r. 2) projekt strony w wersji roboczej- do dnia 22 maj 2011r. 3) projektu strony w pełnej wersji- do dnia 20 czerwca 2011r 4) uruchomienie portalu- do dnia 30 czerwca 2011r. V. Szacunkowa wartość zamówienia: ,00 zł netto. VI. Przedmiot zamówienia zostanie doprecyzowany w trakcie negocjacji z wykonawcami i w sposób ostateczny określony w opisie przedmiotu zamówienia, który otrzymają wykonawcy po negocjacjach jako załącznik do składania ofert. Zamawiający oczekuje, Ŝe w trakcie negocjacji wykonawcy na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia zaproponują najkorzystniejsze dla Zamawiającego rozwiązania odpowiadające jego potrzebom i oczekiwaniom. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.6) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty wariantowej: nie. bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?oglo 2/8

3 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie Ŝąda zabezpieczenia oferty wadium III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Realizacja przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień III.3.2) Wiedza i doświadczenie Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na zaprojektowaniu i utworzeniu serwisu internetowego wykorzystującego co najmniej technologie: flash lub/i silverlight, CMS, css, dhtml, o wartości min ,- PLN. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, posiadanie wiedzy i doświadczenia wykazać musi co najmniej jeden lub łącznie wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wartości pienięŝne wskazane w dokumentach złoŝonych w celu wykazania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o których mowa wyŝej, podane w walutach obcych, wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów, o których mowa w sekcji III.4.1. Niewykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 upzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 upzp bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?oglo 3/8

4 III.3.3) Potencjał techniczny Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących potencjału technicznego III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie, Ŝe wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą odpowiedzialne za świadczenie usługi jn.: a) Koordynator. Wskazana osoba musi posiadać doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji koordynatora/szefa projektu co najmniej jednej usługi polegającej na zaprojektowaniu i utworzeniu serwisu internetowego o wartości min ,- PLN. b) Grafik. Wskazana osoba musi posiadać doświadczenie w zakresie tworzenia grafiki komputerowej. c) Projektant. Wskazana osoba musi posiadać doświadczenie w zakresie projektowania i wykonania co najmniej jednej usługi polegającej na zaprojektowaniu i utworzeniu serwisu internetowego z wykorzystaniem co najmniej technologii flash lub/i silverlight, CMS, css, dhtml. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykazać musi co najmniej jeden lub łącznie wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawca moŝe polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów, o których mowa w sekcji III.4.1. Niewykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 upzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 upzp III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŝy przedłoŝyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŝeli okres prowadzenia działalności bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?oglo 4/8

5 jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŝe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.7) Czy ogranicza się moŝliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem. bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?oglo 5/8

6 IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5. Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu KaŜdy wykonawca musi wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, nie później niŝ na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu zostanie ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia. JeŜeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, będzie mniejsza niŝ 5 lub równa 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających te warunki. W przypadku, gdy liczba wykonawców, którzy wykaŝą spełnianie warunków udziału w postępowaniu będzie większa niŝ 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert tych wykonawców, którzy uzyskają najwyŝszą ilość punktów za spełnianie warunku, dotyczącego wiedzy i doświadczenia- ocenie podlegała będzie złoŝoność wykazanych we wniosku przez wykonawcę usług spełniających warunek udziału w postępowaniu. KaŜda wykazana przez wykonawcę usługa, spełniająca warunek udziału w postępowaniu, będzie oceniana w następujący sposób: Zamawiający przyzna po 1pkt za zastosowanie własnego lub zapoŝyczonego kodu (z wykluczeniem odnośników do skryptów uruchamianych z obcych stron internetowych) w technologiach: - Java; - Action Script; - Flash; - Silverlight; - Strumieniowanie video; - Strumieniowanie audio. W celu dokonania oceny wcześniej wykonanych usług naleŝy załączyć na nośniku stronę w wersji off-line. Dodatkowo w wykazie usług naleŝy podać dokładny adres URL do wykazanego serwisu internetowego. Zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy uzyskają największą sumę punktów, z zastrzeŝeniem postanowień jw. W przypadku, gdy nie będzie moŝna dokonać zakwalifikowania 5 wniosków, z uwagi na to, Ŝe 2 lub więcej wniosków uzyskało taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych wniosków wybierze te, których suma wartości usług podlegających ocenie będzie najwyŝsza. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1 - Cena MoŜliwość modyfikacji wszystkich elementów portalu przy pomocy zastosowanego systemu zarządzania treścią (CMS) - 40 IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Terminy realizacji zamówienia, mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia działania siły wyŝszej obejmującej niezaleŝne od stron awarie sprzętu, zasilania itp. 2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy dotyczącej terminu realizacji jest: a) sporządzenie podpisanego przez Strony protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany terminu oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionej w ust. 1; protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę; b) uzyskanie zgody Instytucji Zarządzającej środkami finansowymi, o których mowa w 1 ust Powiadomienie o konieczności bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?oglo 6/8

7 wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 nie moŝe nastąpić później niŝ 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę umowy. 4. Zmiana którejkolwiek z osób, wskazanych w wykazie osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłoŝenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyŝsze od kwalifikacji osób wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Wykonawca musi przedłoŝyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4 nie później niŝ 5 dni przed planowaną zmianą osoby wskazanej w wykazie osób. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŝna uzyskać pod adresem: Zgodnie z art. 57 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych- specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie przekazana wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert wstępnych. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ostródzie, Ostróda, ul. A. Mickiewicza 24, pokój 208. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Sposób przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w negocjacjach: 1. Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jeden wniosek. 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach, oferta wstępna oraz oferta, muszą być złoŝone w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. 3. Zaleca się złoŝenie wniosku o dopuszczenie do udziału w negocjacjach zgodnie ze wzorem opracowanym przez Zamawiającego pt. Wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach na: Zaprojektowanie i utworzenie portalu internetowego Ostróda 2012 wraz z systemem zarządzania treścią (CMS) w ramach projektu Ostróda kreacja i promocja nowej marki regionu zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego. Wraz z wnioskiem naleŝy złoŝyć niŝej wymienione oświadczenia i dokumenty: a) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem (postępowaniami) o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności podpisania i złoŝenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. b) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik powinien być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. c) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Sekcji III ogłoszenia o zamówieniu. 4. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt 3 lit. a i b muszą być załączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w negocjacjach w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wymagane do wniosku oświadczenia naleŝy złoŝyć w oryginale. Dokumenty składane wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia, inne niŝ pełnomocnictwo i oświadczenia, mogą być złoŝone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5. Wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach wraz z załącznikami powinien być sporządzony w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów trzecich, kopie bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?oglo 7/8

8 dokumentów dotyczących kaŝdego z wykonawców lub podmiotów trzecich są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez tego wykonawcę lub te podmioty. 7. Wniosek naleŝy umieścić w jednym zamkniętym opakowaniu, uniemoŝliwiającym zapoznanie się z jego zawartością bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą firmy i adresem wykonawcy oraz opisane: Wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach na: Zaprojektowanie i utworzenie portalu internetowego Ostróda 2012 wraz z systemem zarządzania treścią (CMS) w ramach projektu Ostróda kreacja i promocja nowej marki regionu Wniosek naleŝy zaadresować jak poniŝej: Urząd Miejski w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, Ostróda. 8. Oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 9. JeŜeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 10. Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej prowadzącego postępowanie 11. SIWZ zostanie przekazana Wykonawcom nieodpłatnie wraz z zaproszeniem do składania ofert wstępnych. 12. Wykonawca zaproszony do składania ofert wstępnych zobowiązany będzie do załączenia do oferty wstępnej koncepcji graficznej wyglądu i funkcjonalności portalu. 13. Zamówienie jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŝnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?oglo 8/8

związanych*. Numer ogłoszenia: 148841-2010; data zamieszczenia: 10.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

związanych*. Numer ogłoszenia: 148841-2010; data zamieszczenia: 10.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 11 Ostróda: Internetowa kampania promocyjna (mailing) Kanału Elbląskiego wraz z dodatkową promocją na nośnikach reklamy zewnętrznej w ramach projektu *Promocja turystyczna Kanału Elbląskiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowski Holding Komunalny S.A., ul. Brożka 3, 30-347 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 269 15 05, faks 012 269 15 10.

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowski Holding Komunalny S.A., ul. Brożka 3, 30-347 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 269 15 05, faks 012 269 15 10. Kraków: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Numer ogłoszenia: 56405-2015; data zamieszczenia: 21.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Powstańców 34, 40-954 Katowice,

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Powstańców 34, 40-954 Katowice, 1 z 6 2011-08-30 12:56 Katowice: Kontrakt Doradztwo w zakresie opracowania zasad współpracy z Partnerami w zakresie eksploatacji projektu SEKAP2 zgodnie z zasadami biblioteki ITIL wraz z opracowaniem umów

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012; data zamieszczenia: 21.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012; data zamieszczenia: 21.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipn.gov.pl Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012;

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Kampania promocyjna Numer ogłoszenia: 27293-2015; data zamieszczenia: 27.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Rzeszów: Kampania promocyjna Numer ogłoszenia: 27293-2015; data zamieszczenia: 27.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Rzeszów: Kampania promocyjna Numer ogłoszenia: 27293-2015; data

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zam. Pub. Nr 30/10/Pzp Wałbrzych: LIDERZY PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page l of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie 16 konferencji szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, woj. 1 z 7 2011-03-18 12:40 Warszawa: Opracowanie, wdroŝenie platformy e-learningowej i dedykowanych programów szkoleniowych dla urzędników i studentów, zakończonych egzaminem i certyfikatem, w tym system raportowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Wdrożenie systemu intranet w Głównym Inspektoracie Transportu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbr.gov.pl Warszawa: ZAPROJEKTOWANIE I ORGANIZACJA STOISK NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU PODCZAS 16. PIKNIKU NAUKOWEGO W WARSZAWIE ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW INNOWACJE TECHNOLOGIE MASZYNY W POZNANIU Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lazienki-krolewskie.pl/bip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lazienki-krolewskie.pl/bip. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lazienki-krolewskie.pl/bip.html Warszawa: Dostawa hali namiotowej do Muzeum Łazienki Królewskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Miejskiego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, www.bip.poznan.pl Poznań: Budowa Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Łódź: Budowa portalu internetowego w ramach projektu systemowego pt: Łódzka Platforma Transferu Wiedzy Numer ogłoszenia: 253282-2010; data zamieszczenia: 17.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wcpr.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wcpr.pl Warszawa: Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl Lublin: Wykonanie modernizacji wentylacji wyciągowej w salach ćwiczeniowych Katedry

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Page 10f5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie cyklu czterech 2-dniowych konferencji nt.: Wsparcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.szczekociny.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.szczekociny.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.szczekociny.pl Szczekociny: WdroŜenie e-@dministracji oraz elektronicznych usług publicznych

Bardziej szczegółowo

Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Administracja samorządowa

Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Administracja samorządowa Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-06-15 12:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Grafika i animacja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 185 23 59, 22 185 28 20, faks 22 185

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 185 23 59, 22 185 28 20, faks 22 185 Strona 1 z 9 http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=168470&rok=20. 2015-07-07 Warszawa: Świadczenie usług doradczych w procesie zbycia udziałów spółki Bazy i Systemy Bankowe Sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Szczecińska 99, Cz. XI - Polska Filharmonia Sinfonia Baltica, ul. Lutosłwskiego 1.

Szczecińska 99, Cz. XI - Polska Filharmonia Sinfonia Baltica, ul. Lutosłwskiego 1. 1 z 7 2014-08-28 08:35 Słupsk: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków : Cz. V - Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl Kluczbork: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pod

Bardziej szczegółowo