wykonywanie usług transportu sanitarnego w USK Białystok ul. Żurawia 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wykonywanie usług transportu sanitarnego w USK Białystok ul. Żurawia 14"

Transkrypt

1 Nr sprawy: 03/SZ/2015 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A Białystok REGON: , NIP: wpisany przez SR w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr do kontaktu: ul. Żurawia Białystok tel. centr fax tel. sekcji zam. publ , fax Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonywanie usług transportu sanitarnego w USK Białystok ul. Żurawia Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób Białystok, marzec 2015

2 Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług transportu sanitarnego na rzecz USK Białystok ul. Żurawia 14 przez okres 12 miesięcy w opisanych poniżej pakietach : pakiet I. Transport sanitarny z ratownikiem medycznym. Transport sanitarny z ratownikiem medycznym na rzecz szpitala obejmuje : usługę transportu pacjentów w tym transport sanitarny pacjentów z dysfunkcją narządu ruchu do innych jednostek świadczących usługi medyczne w celu dalszego leczenia lub wykonania badania bądź konsultacji lub przewozu pacjentów z/do domu zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz usługę transportu sanitarnego pacjentów dializowanych z dysfunkcją narządu ruchu, w zależności od wskazań medycznych realizowaną w pozycji siedzącej lub leżącej (tj. z użyciem wózka lub noszy). 1. Zamawiający wymaga aby środek transportu sanitarnego zarejestrowany był jako pojazd sanitarny specjalny oraz wyposażony był w nosze i minimum trzy miejsca siedzące do przewozu pacjentów. 2. Transport sanitarny będzie wykonywany przez sześć dni w tygodniu od poniedziałku do soboty. 3. Transport sanitarny będzie wykonywany : a) na rzecz pacjentów dializowanych W zakresie realizacji tej usługi Wykonawca musi zapewnić m.in. transport pacjentów niepełnosprawnych z niesprawnością narządu ruchu tj. poruszających się na wózku inwalidzkim oraz pacjentów wymagających transportu w pozycji leżącej. Pacjenci będą dializowani w dwóch zmianach w godzinach : I tura - rozpoczęcie dializ 7:30, zakończenie dializ 12.30, II tura - rozpoczęcie dializ 13:30, zakończenie dializ 17.30, dowiezienie pacjenta potwierdzone przez Zamawiającego. Realizacja usługi będzie odbywała się pojazdami Wykonawcy i obejmowała: odebranie pacjentów dializowanych z miejsca zamieszkania, a następnie dowiezienie i doprowadzenie do pomieszczeń Stacji Dializ. Po wykonaniu zabiegu dializy należy odebrać pacjentów ze Stacji Dializ, przewieźć i doprowadzić do miejsca zamieszkania i doprowadzić do mieszkania. Wykonawca musi dostosować realizowanie usługi do systemu działania Stacji Dializ i zapewnić dowóz wskazanych pacjentów na odpowiednie, ściśle określone godziny, zgodnie z ustalonym i aktualizowanym harmonogramem. W zakresie realizacji tej usługi Wykonawca musi zapewnić m.in. transport pacjentów niepełnosprawnych z niesprawnością narządu ruchu tj. poruszających się na wózku inwalidzkim oraz pacjentów wymagających transportu w pozycji leżącej. Wykonawca jest zobowiązany do zintegrowania tras przejazdu w drodze po pacjentów i wracając z pacjentami dializowanymi, zgodnie z ich miejscem zamieszkania w celu minimalizacji kosztów usługi. b) na rzecz innych pacjentów w tym pacjentów z dysfunkcją narządu ruchu Usługa będzie wykonywana pojazdem Wykonawcy przez zespół w składzie: kierowca + ratownik medyczny do przewiezienia pacjenta leżącego lub pacjenta na wózku inwalidzkim. W zakres świadczenia tej usługi będzie wchodziło odebranie pacjenta z oddziału, poradni lub miejsca zamieszkania, przetransportowanie do pojazdu, dowiezienie pod wskazany na zleceniu transportu sanitarnego adres, dotransportowanie na badanie lub konsultację. W przypadku przeniesienia do innego Szpitala - dotransportowanie pacjenta na Izbę Przyjęć i odebranie pisemnego poświadczenia przekazania pacjenta oraz dokumentacji medycznej, w sytuacji odwiezienia do miejsca zamieszkania transport obejmuje również dotransportowanie pacjenta do mieszkania. 4. Transport sanitarny opisany w pkt. 3 b będzie realizowany pomiędzy przewozami pacjentów dializowanych. Wykonawca jest zobowiązany do zintegrowania tras przejazdu w celu minimalizacji kosztów usługi. 5. Transport sanitarny będzie odbywał się na terenie miasta Białystok oraz poza granicami miasta. 6. Szacunkowa ilość kilometrów do przejechania w ciągu 12 miesięcy ok km, szacunkowa ilość godzin pracy zespołu w ciągu 12 miesięcy - ok h. 7. Zamawiający zastrzega w wyjątkowych przypadkach możliwość wykorzystania środka transportu sanitarnego po godzinach pracy przewidzianych powyżej z zachowaniem stałości cen zaoferowanych przez Wykonawcę. 8. Kwalifikacje personelu do przewozu pacjentów: kierowca + ratownik medyczny. Ratownik medyczny - kwalifikacje zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U nr 191 poz ze zm.). Jednym z kryteriów oceny ofert będzie doświadczenie ratownika (staż pracy w zawodzie ratownika medycznego).

3 9. Osoby wykonujące usługi transportowe muszą posiadać aktualne świadectwo zdrowia oraz świadectwo szczepienia przeciwko WZW typu B. 10. Wymaga się aby wyposażenie pojazdu oraz kwalifikacje ratownika medycznego umożliwiały realizację czynności ratunkowych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (Dz. U nr 4 poz. 33) z wezwaniem karetki systemowej włącznie, w szczególności ust. ust. 3-6, 7 pkt.1 lit. a, b; 8,9 lub10,12-17,20-28 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia. 11. Środek transportu, którym Wykonawca będzie się posługiwał musi spełniać wymagania techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, oraz posiadać aktualny pakiet ubezpieczeń OC, NW i aktualne badania techniczne. Miejsca siedzące w pojeździe muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa, a przestrzeń pasażerska w klimatyzację i ogrzewanie. 12. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również transport odpowiednio zabezpieczonej dokumentacji medycznej do/z wskazanych miejsc. 13. Wykonawca zapewni na własny koszt wyposażenie oraz korzystanie ze środków łączności (radiowej minimum na terenie miasta oraz radiowej lub innej na obszarze nie objętym łącznością radiową) między samochodem a dyspozytornią szpitala. Łączność musi odbywać się w sposób nieprzerwany, wszelkie koszty wynikłe z jej braku ponosi wykonawca. 14. Usługa transportu pacjentów będzie realizowana na podstawie pisemnego zlecenia lekarskiego zawierającego imię i nazwisko oraz wiek pacjenta, miejsce rozpoczęcia transportu, miejsce przeznaczenia transportu, określenie rodzaju transportu, datę i godzinę rozpoczęcia zlecenia, rozpoznanie, pozycja pacjenta podczas transportu, podpis lekarza kierującego. Zlecenie na usługę transportu sanitarnego przekazuje Wykonawcy upoważniony pracownik Zamawiającego. 15. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi najkrótszą drogą, a gdy to jest niemożliwe do złożenia pisemnego wyjaśnienia przyczyny wydłużenia drogi przejazdu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia innego środka transportu (o standardzie nie gorszym niż pojazd podstawowy) w czasie awarii samochodu, w przypadku braku takiej możliwości poniesie koszty transportu zleconego przez Zamawiającego innemu usługodawcy. 16. Faktura VAT za wykonaną usługę może zostać wystawiona tylko na podstawie miesięcznego Zestawienia usług transportu sanitarnego" przekazanego do zatwierdzenia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Faktura VAT musi zawierać rozliczenie w ujęciu kilometrowym i godzinowym, (jeżeli dotyczy). 17. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy winien przedstawić Zamawiającemu aktualną polisę lub inny dokument, potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem świadczonej usługi (w tym transport i doprowadzenie pacjenta do wskazanego w zleceniu miejsca) na kwotę minimum wynoszącą równowartość w złotych EURO w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz EURO w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC - bez wyłączenia jakichkolwiek ryzyk. Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować cały okres obowiązywania umowy. Kwoty których mowa powyżej ustalane będą wg 3 ust.3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729). 18. Wykonawca jako podwykonawca Zamawiającego w zakresie transportu sanitarnego zobowiązany będzie poddać się kontroli sprawowanej przez NFZ na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 ze zm.)., w zakresie wynikającym z warunków ustalonych w zawartej umowie. 19. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania środka transportu w należytym stanie higieniczno - sanitarnym i przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych i w tym zakresie ponosił będzie pełną odpowiedzialność przed służbami sanitarno-epidemiologicznymi. pakiet II. Transport sanitarny z kierowcą ratownikiem. Transport sanitarny z kierowcą ratownikiem obejmuje usługę transportu sanitarnego pacjentów w tym obowiązek natychmiastowego podjęcia czynności ratowniczych w przypadku zagrożenia życia / zdrowia pacjenta oraz usługę transportu sanitarnego materiałów biologicznych i innych materiałów medycznych. 1. Wymaga się aby wyposażenie pojazdu oraz kwalifikacje kierowcy ratownika umożliwiały realizację czynności ratunkowych określonych w art. 14 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U nr 191 poz ze zm.). z wezwaniem karetki systemowej włącznie. Jednym z kryteriów oceny ofert będzie doświadczenie ratownika (staż pracy w zawodzie ratownika medycznego).

4 2. Zamawiający wymaga aby środek transportu sanitarnego zarejestrowany był jako pojazd sanitarny specjalny oraz wyposażony w nosze, minimum trzy miejsca siedzące, tlen medyczny. 3. W uzasadnionych przypadkach ( np. jednoczesny transport kilku pacjentów, stan zdrowia pacjenta), do obsługi transportowanych pacjentów Szpital zapewnia sanitariusza/ratownika/lekarza. 4. Z uwagi na ekonomikę transportu Wykonawca powinien organizować łączenie transportu pacjentów, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego. 5. Transport sanitarny wykonywany będzie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 15:00 lub do chwili odebrania pisemnego poświadczenia przekazania pacjenta oraz dokumentacji medycznej. Zamawiający zastrzega w wyjątkowych przypadkach możliwość wykorzystania środka transportu sanitarnego po godzinach pracy przewidzianych powyżej z zachowaniem stałości cen zaoferowanych przez Wykonawcę. 6. Osoby wykonujące usługi transportowe muszą posiadać aktualne świadectwo zdrowia oraz świadectwo szczepienia przeciwko WZW typu B. 7. W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi: odebranie pacjenta z oddziału, poradni lub miejsca zamieszkania, doprowadzenie do pojazdu, dowiezienie pod wskazany w zleceniu adres, doprowadzenie pacjenta na badanie lub konsultację. W przypadku przeniesienia do innego Szpitala - dotransportowanie pacjenta na Izbę Przyjęć i odebranie pisemnego poświadczenia przekazania pacjenta oraz dokumentacji medycznej. W sytuacji odwiezienia do domu doprowadzenie pacjenta do mieszkania, zgodnie z adresem wskazanym w zleceniu na transport sanitarny. 8. Osoby wykonujące usługę transportową zobowiązane są do pomocy pacjentom przy wsiadaniu i wysiadaniu z/do samochodu, pomocy przy wychodzeniu/wchodzeniu do/z mieszkania i do/z klinik szpitala, przenoszenia pacjentów na noszach, krzesełku z/do wskazanych miejsc, transportu dokumentacji i materiałów medycznych do/z wskazanych miejsc. 9. Środek transportu, którym Wykonawca będzie się posługiwał musi spełniać wymagania techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, oraz posiadać aktualny pakiet ubezpieczeń OC, NW i aktualne badania techniczne. Miejsca siedzące w pojeździe muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa, a przestrzeń pasażerska w klimatyzację i ogrzewanie. 10. Między / lub w czasie przejazdów pacjentów wykonywane będzie realizowany transport sanitarny zgodnie z potrzebami Zamawiającego. m.in. transport materiałów biologicznych i innych medycznych. Materiały biologiczne i inne medyczne oraz odpowiednio zabezpieczoną dokumentację medyczną wykonawca musi dostarczyć i odebrać z/do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 11. Usługa transportu pacjentów będzie realizowana na podstawie pisemnego zlecenia lekarskiego zawierającego imię i nazwisko oraz wiek pacjenta, miejsce rozpoczęcia transportu, miejsce przeznaczenia transportu, określenie rodzaju transportu, datę i godzinę rozpoczęcia zlecenia, rozpoznanie, pozycja pacjenta podczas transportu, podpis lekarza kierującego. Zlecenie na usługę transportu sanitarnego przekazuje Wykonawcy upoważniony pracownik Zamawiającego. 12. Usługa transportu sanitarnego nie będzie obejmowała dojazdu do siedziby Zamawiającego oraz powrotu z siedziby Zamawiającego do siedziby Wykonawcy. 13. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi najkrótszą drogą, a gdy to jest niemożliwe, do złożenia pisemnego wyjaśnienia przyczyny wydłużenia drogi przejazdu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia innego środka transportu (o standardzie nie gorszym niż pojazd podstawowy) w czasie awarii samochodu, w przypadku braku takiej możliwości poniesie koszty transportu zleconego przez Zamawiającego innemu usługodawcy. 14. Faktura VAT za wykonaną usługę może zostać wystawiona tylko na podstawie miesięcznego Zestawienia usług transportu sanitarnego" przekazanego do zatwierdzenia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Faktura VAT musi zawierać rozliczenie w ujęciu kilometrowym. 15. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy winien przedstawić Zamawiającemu aktualną polisę lub inny dokument, potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem świadczonej usługi (w tym transport i doprowadzenie pacjenta do wskazanego w zleceniu miejsca) na kwotę minimum wynoszącą równowartość w złotych EURO w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz EURO w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC - bez wyłączenia jakichkolwiek ryzyk. Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować cały okres obowiązywania umowy. Kwoty których mowa powyżej ustalane będą wg 3 ust.3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729). 16. Wykonawca jako podwykonawca Zamawiającego w zakresie transportu sanitarnego zobowiązany będzie poddać się kontroli sprawowanej przez NFZ na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 ze zm.), w zakresie wynikającym z warunków ustalonych w zawartej umowie. Wykonawca

5 zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych i w tym zakresie ponosił będzie pełną odpowiedzialność przed służbami sanitarno-epidemiologicznymi. 17. Szacowana ilość kilometrów do przejechania w ciągu 12 miesięcy ok km, szacunkowa ilość godzin pracy kierowcy ratownika w ciągu 12 miesięcy - ok h. 18. Wykonawca zapewni na własny koszt wyposażenie oraz korzystanie ze środków łączności (radiowej minimum na terenie miasta oraz radiowej lub innej na obszarze nie objętym łącznością radiową) między samochodem a dyspozytornią szpitala. 19. Łączność musi odbywać się w sposób nieprzerwany, wszelkie koszty wynikłe z jej braku ponosi wykonawca. 20. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania środka transportu w należytym stanie higieniczno - sanitarnym i przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych i w tym zakresie ponosił będzie pełną odpowiedzialność przed służbami sanitarno-epidemiologicznymi. 21. Kwalifikacje personelu Wykonawcy - kierowca ratownik spełniający wymogi określone w art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U nr 191 poz ze zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy ( Dz.U nr 60 poz. 408), posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zamawiający zastrzega w wyjątkowych przypadkach możliwość wykorzystania środka transportu sanitarnego po godzinach pracy przewidzianych powyżej z zachowaniem stałości cen zaoferowanych przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych do przedmiotu zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent, norma czy pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu. Rozdział II. Termin realizacji zamówienia Usługi będą realizowane przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Rozdział III. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1. Cena oferty powinna obejmować pełny zakres usług określonych w rozdziale I i zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Formularz cenowy musi być wypełniony z podaniem ceny jednostkowej brutto oraz wartości brutto za okres 1 miesiąca. Ceny jednostkowe i wartości brutto muszą być podane w zaokrągleniu do jednego grosza (do drugiego miejsca po przecinku) pakiet 1 - należy podać cenę brutto za 1 km oraz cenę brutto za 1 godz. pracy zespołu, tj. kierowcy i ratownika medycznego oraz łączną wartość brutto za 12 miesięcy. Do obliczenia należy przyjąć km/12 miesięcy i 4056 h / 12 miesięcy. pakiet 2 - należy podać cenę brutto za 1 km oraz cenę brutto za 1 godz. pracy kierowcy ratownika i łączną wartość brutto za 12 miesięcy. Do obliczenia należy przyjąć km / 12 miesięcy i 1820 h /12 miesięcy. 3. Należność za przedmiot umowy zostanie uregulowana przez Zamawiającego w ciągu minimum 60 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego po zakończeniu każdego miesiąca realizacji umowy, przelewem bankowym na konto Wykonawcy uwidocznione na prawidłowo wystawionej fakturze VAT. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Oferty z krótszym terminem będą odrzucane jako niezgodne z treścią SIWZ. Rozdział IV. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferta musi być sporządzona według załączonego wzoru formularza ofertowego (Załącznik nr 2). 2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, napisaną w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 4. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

6 5. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 3) i wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. 6. Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7. Każda zapisana strona oferty, załączonych dokumentów i oświadczeń musi być ponumerowana kolejnymi numerami, a wszystkie kartki muszą być spięte w sposób trwały. 8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 9. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 10. Wykonawca składając ofertę powinien zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te powinny być wydzielone w składanej ofercie np. poprzez umieszczenie ich w zamkniętej kopercie z napisem "Tajne". oraz musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy (firmy), adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku przy ul. Żurawia 14 w pokoju 17 - sekretariat szpitala do dnia r. do godz.10:00. Kopertę należy zaadresować na zamawiającego z zaznaczeniem: Oferta: Usługi transportu sanitarnego ". Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. Żurawia Białystok Nie otwierać przed dniem r. do godz Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie opisanej jak w punkcie 11, oznakowanej dopiskiem ZAMIANA. Koperty oznakowane dopiskiem ZAMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 13. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie WYCOFANIE. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy wcześniejsze koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 14. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące wymagania: a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych; b) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Rozdział V. Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozdział VI. Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej w rozumieniu zapisów art.2 pkt.7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozdział VII. Oferty częściowe 1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

7 2. Pod pojęciem oferty częściowej należy rozumieć jeden lub kilka pakietów wyszczególnionych w Załączniku nr 1 w ilości i parametrach określonych przez Zamawiającego. 3. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę częściową oddzielnie. Każdy pakiet wskazany w Załączniku nr 1 stanowi odrębną część i będzie podlegał odrębnej procedurze przetargowej związanej z wyborem oferty najkorzystniejszej. 4. Pakiety wskazane w załączniku nie podlegają podziałowi. Odrębnej części zamówienia nie stanowi pozycja wyodrębniona w Pakiecie. 5. Oferty na niepełne Pakiety zostaną odrzucone jako niekompletne. 6. W przypadku składania oferty na cały zakres lub na kilka Pakietów, oferowaną cenę należy przedstawić oddzielnie na poszczególne Pakiety zgodnie z załączonym do SIWZ formularzem cenowym (Załącznik nr 1) oraz formularzem ofertowym (Załącznik nr 2). Rozdział VIII. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu oraz opis dokonania oceny spełnienia tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, oraz warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. a) spełnienie warunków określonych w ust. 1 pkt a) nastąpi poprzez złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3), b) w zakresie niezbędnym do spełniania warunku określonego w ust. 1 pkt b), Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane oraz załączą dowody czy, że zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał należycie minimum 1 usługę transportu sanitarnego o wartościach określonych przez Zamawiającego poniżej : Pakiet nr ,00 zł Pakiet nr ,00 zł * W przypadku usług wykonywanych, usługi te musza być wykonane co najmniej w 75% (np. umowa zawarta na okres 36 miesięcy obowiązuje co najmniej od 27 miesięcy i w tym okresie była wykonywana należycie) c) spełnienie warunków określonych w ust. 1 pkt c) nastąpi poprzez złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2), d) w zakresie spełnienia warunku określonego w ust. 1 pkt d), Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi : - w zakresie sytuacji finansowej informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada rachunek potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w kwocie odpowiadającej minimum wartościom określonym przez Zamawiającego poniżej: Pakiet nr ,00 zł Pakiet nr ,00 zł - w zakresie sytuacji ekonomicznej opłacona polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem na kwotę minimum: Pakiet nr ,00 zł Pakiet nr ,00 zł 3. Ponadto, wykonawca winien nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

8 Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 4. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, chyba że wykonawca udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Rozdział IX. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. Do oferty muszą być załączone następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 3); b) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; g) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. h) wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączą dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie: - minimum 1 usługi transportu sanitarnego o min. wartościach wskazanych w rozdziale VIII ust.2 lit.b. Dowodami, o których mowa w ppkt h) są: 1) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w ppkt h, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

9 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał należycie minimum 1 usługę transportu sanitarnego o wartości co najmniej: Pakiet nr ,00 zł. Pakiet nr ,00 zł. Uwaga! W przypadku usług obecnie realizowanych, Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli usługi te zostały wykonane co najmniej w 75% (np. umowa zawarta na okres 36 miesięcy obowiązuje co najmniej od 27 miesięcy i w tym okresie była wykonywana należycie) i) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże treścią informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w kwocie minimum: Pakiet nr ,00 zł Pakiet nr ,00 zł j) opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum : Pakiet nr ,00 zł Pakiet nr ,00 zł Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: 1) o których mowa w IX ust. 1: a) ppkt b-d i f składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, b) ppkt e i g składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8,10 i 11 ustawy Pzp; 4. Dokumenty, o których mowa w Rozdz. IX pkt 3 ppkt 1 lit. a tiret pierwsze i trzecie, lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Dokument, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 3 ppkt 1 lit. a tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10 6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdz. IX ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt 4-5 stosuje się odpowiednio. 7. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 9. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wymagań określonym przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 10. Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozdział X. Informacja dotycząca oświadczeń lub dokumentów dotyczących przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 1. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm), Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą - zgodnie z treścią art. 26 ust.2d ustawy Pzp - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp. 2. W przypadku braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm), Wykonawca składa informację, że nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 5). 3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych w ust. 1 i 2 informacji lub listy, albo którzy złożyli ww. dokumenty zawierające błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp stosuje się). 4. Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 (art. 26 ust.4 ustawy Pzp stosuje się). 5. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. 6. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy: a) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia; b) nie złożyli wyjaśnień, o których mowa w art. 24 b ust.1 ustawy Pzp oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp. Rozdział XI.

11 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Zamawiający nie wymaga ww. dokumentów. Rozdział XII. Informacja o innych oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy. 1. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty; 2. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy sporządzony według wytycznych z rozdziału III. ; 3. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik nr 2; 4. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozdział XIII. Wymagania dotyczące wadium. 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości; dla ofert całkowitych, dla ofert częściowych w wysokości: pakiet ,00 zł pakiet ,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; oryginalnych poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub oryginalnych, bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancjach bankowych; oryginalnych, bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy BGK nr konta: Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert. 5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6. Wniesienie wadium w formie pieniężnej jest skuteczne z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium. Wadium wnoszone nie w formie pieniężnej mają być udzielone do końca terminu związania ofertą. Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna należy dołączyć do oferty. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji wynikającej z art. 46 ust. 4a ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 8. Jeżeli wadium było wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, co winno być wskazane w zapisach gwarancji (w przypadku wnoszenia wadiów w formie gwarancji). 11. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganej Prawem zamówień publicznych i przedmiotową SIWZ treści i formie zostanie wykluczony z postępowania. Rozdział XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

12 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % wartości brutto całego zamówienia podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) oryginalnych poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) oryginalnych, bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancjach bankowych, d) oryginalnych, bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm.). 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGK nr konta: Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający będzie przechowywać na oprocentowanym rachunku bankowym. 5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. 6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 7. Zamawiający zwróci pozostałą kwotę 30% zabezpieczenia, pozostawioną na roszczenia z tytułu rękojmi za wady w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 8. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Rozdział XV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę należy złożyć w USK ul. Żurawia 14 w pokoju nr 17 /sekretariat szpitala/ do dnia r., do godz. 10:00. a) doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w ust. 1 nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny; b) oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego do złożenia protestu. 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia r., o godz , w USK przy ul. Żurawia 14 pokój nr 18. a) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; b) otwarcie ofert jest jawne; c) po otwarciu ofert Zamawiający poda: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty zawartej w ofercie; d) informacje, o których mowa w punkcie c) doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni na sesji otwarcia ofert, na ich wniosek. Rozdział XVI. Termin związania ofertą 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

13 Rozdział XVII. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert. 1. Przy wyborze oferty, na każdy Pakiet, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: a) Cena 95 % b) Doświadczenie ratownika ( staż pracy w zawodzie ratownika medycznego/ kierowcy ratownika) 5 % Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego ww. kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Ad. a) algorytm oceny kryterium cena : Cena minimalna Wp (C) = x 95 pkt, gdzie: Cena oferty badanej Cena minimalna najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert w danym Pakiecie. Ad. b) opis sposobu punktacji kryterium doświadczenie ratownika staż do 3 lat ( włącznie z ostatnim dniem trzeciego roku) - 3 pkt. staż powyżej 3 lat - 8 pkt. W przypadku zgłoszenia więcej niż 1 ratownika, każdemu zostanie odrębnie przyznana ilość punktów odpowiednia do stażu, a następnie wyliczona średnia arytmetyczna. algorytm oceny kryterium doświadczenie ratownika ilość punktów oferty badanej Wp (P) = x 5 pkt., gdzie: ilość punktów maksymalna ilość punktów maksymalna maksymalna liczba punktów spośród wszystkich ocenianych ofert. Ocena wg kryterium doświadczenie ratownika dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w formularzu ofertowym. Suma punktów ocenianej oferty według wzoru: Suma = Wp(C) =Wp(P) 2. Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 3. Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa brutt została podana prawidłowo. 4. Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 5. O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Rozdział XVIII. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami Osobami upoważnionymi do udzielenia informacji z ramienia Dyrekcji Szpitala są: mgr Agnieszka Januszko specjalista ds. zamówień publicznych, tel ( sprawy proceduralne) mgr Małgorzata Andraka - tel (opis przedmiotu zamówienia) mgr Marta Milewska - Buzun tel (opis przedmiotu zamówienia). Rozdział XIX.

14 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub *. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji. 2. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji Istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez wskazania źródła zapytania oraz umieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono przedmiotową SIWZ. 3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ. 4. O każdej zmianie, Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z Wykonawców, któremu przekazano SIWZ oraz zamieści modyfikację na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 5. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie internetowej i przekazuje odpowiednie ogłoszenie Urzędowi Oficjalnych Publikacji WE. * celem przyspieszenia pracy Wykonawcy są proszeni o przysyłanie zapytań (w programie Microsoft Word) również za pomocą poczty elektronicznej (oprócz obligatoryjnego przesłania faksem) na adres: Rozdział XX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa wyżej również na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane pisemnie. 4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy winien przedstawić Zamawiającemu aktualną polisę lub inny dokument, potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem świadczonej usługi (w tym transport i doprowadzenie pacjenta do wskazanego w zleceniu miejsca) na kwotę minimum wynoszącą równowartość w złotych EURO w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz EURO w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC - bez wyłączenia jakichkolwiek ryzyk. Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować cały okres obowiązywania umowy. Kwoty których mowa powyżej ustalane będą wg 3 ust.3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729). 5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 3, jeżeli: a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko 1 oferta; b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy

15 6. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki o których mowa w art.93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozdział XXI. 1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy (Załącznik nr 4). 2. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją wzoru umowy (Załącznik nr 4) przez Wykonawcę. 3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 4. W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny (Dz. U. z2014r. poz.121). Rozdział XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Tryb i szczegółowe zasady wnoszenia odwołań i skargi do sądu okręgowego określają przepisy Działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a w szczególności: a) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp; b) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania; c) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; d) odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu; e) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania faksem informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane pisemnie; f) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej; g) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt e), f) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; h) w przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą (Izbę) wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej orzeczeniem ; i) odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Rozdział XXIII. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. KODEKS KARNY (Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553 ze zm.) Art : Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Art : Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

16 Art : Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany. Załączniki do SIWZ: Załącznik 1 Formularz cenowy. Załącznik 2 Formularz ofertowy. Załącznik 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Załącznik 4a,b Wzory umowy - pakiet 1,2. Załącznik 5 Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej. UWAGA: Wszystkie Załączniki stanowią integralną część treści SIWZ.

17 FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 pakiet 1 nazwa ilość cena j. brutto wartość brutto za 12 miesięcy transport sanitarny kierowca + ratownik medyczny km 4056 h RAZEM Łączna wartość brutto Pakietu nr 1 wynosi:... zł, słownie złotych:... pakiet 2 nazwa ilość cena j. brutto wartość brutto za 12 miesięcy transport sanitarny kierowca km 1820 h ratownik RAZEM Łączna wartość brutto Pakietu nr 2 wynosi:... zł, słownie złotych:...

18 Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWY Dane Wykonawcy ( przypadku konsorcjum-lidera konsorcjum): Nazwa Adres.. Numer REGON... NIP: Fax:.. Dane partnera lidera Konsorcjum (jeżeli dotyczy): Nazwa Adres.. Numer REGON... NIP:... zwanego/zwanych dalej w niniejszym formularzu ofertowym Wykonawcą. OFERTA do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A Białystok Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy, odpowiadając na ogłoszenie - o przetargu nieograniczonym na wykonanie usług transportu sanitarnego, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (nr sprawy 03/SZ/2015): 1. Oferujemy: 1.1. Realizację dostawy będącej Pakietem nr 1 za łączną wartość brutto:...zł, słownie:... zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty* Realizację dostawy będącej Pakietem nr 2 za łączną wartość brutto:...zł, słownie:... zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*. 2. Oferowany termin płatności wynosi dni (minimum 60 dni) od daty otrzymania faktury po zrealizowaniu zamówienia.(w przypadku nie wypełnienia pkt 2 oferty przyjmuje się, iż Wykonawca zaoferował 60 dniowy termin płatności). 3. Oświadczamy, że doświadczenie /staż pracy w zawodzie ratownika medycznego/kierowcy ratownika wynosi pakiet nr 1 pakiet nr Oświadczamy, iż ceny nie ulegną podwyższeniu przez okres trwania umowy. 5. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia wykonywać będziemy sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 5 Oświadczamy, iż część zamówienia... (wskazać jaką) zamierzamy powierzyć podwykonawcom (w przypadku braku zamiaru powierzenia podwykonawcom części zamówienia należy wpisać 0, - bądź pozostawić puste miejsce. W przypadku nie wypełnienia tego punktu przyjmuje się, iż Wykonawca nie powierzy części zamówienia podwykonawcom) 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 8. Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonywać na swój koszt i ryzyko. 9. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy (wg załączonego do SIWZ wzoru umowy) w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

19 10. Oferta została złożona na... zapisanych stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr... do nr Wadium o wartości... PLN zostało wniesione w dniu... na Pakiety nr... w formie Po zakończeniu postępowania przetargowego prosimy zwrócić wadium na nasze konto nr.... Nazwa banku... /dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej/ 13. Nasz numer REGON... NIP:... Województwo:... Tel. (do działu przetargów):... Fax.:... Adres internetowy:... Strona internetowa: Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia to:... nr tel Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 1/... 2/... 3/... 4/... 5/ /upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/

20 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Działając w imieniu i na rzecz (nazwa Wykonawcy), składając ofertę do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, w przetargu nieograniczonym na wykonywanie usług transportu sanitarnego(sprawa nr 03/SZ/2015), oświadczam/oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), ww. Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego warunki dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadania aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Odnośnie podpunktów : Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Ponadto, oświadczam/oświadczamy, że zgodnie z treścią art. 24 ust.1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). (podpis/popisy osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

Polska-Białystok: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 2015/S 057-100024. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Białystok: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 2015/S 057-100024. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:100024-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 2015/S 057-100024

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128556-2015:text:pl:html Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 Biblioteka Publiczna im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i 1 z 5 2016-02-17 08:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 04/2016 ( Transport Pacjentów Dializowanych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S 183-331829. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S 183-331829. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:331829-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S 183-331829 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl Warszawa: Wykonanie robót budowlanych, porządkowych i ziemnych na terenie placu budowy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Środki przeciwnowotworowe 2015/S Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, Osoba do kontaktów: Sylwia Krzywiak, Katarzyna

Środki przeciwnowotworowe 2015/S Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, Osoba do kontaktów: Sylwia Krzywiak, Katarzyna Środki przeciwnowotworowe 2015/S 224-407468 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, Osoba do kontaktów: Sylwia Krzywiak, Katarzyna Witkowska, Maria Wielgus, Poznań 61-866, POLSKA. Tel.: +48 618850643.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/pcfens Nowy Sącz: PCFE.272.77.2014 Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2016/08-transport sanitarny Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2016/08-transport sanitarny Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2016/08-transport sanitarny Numer ogłoszenia: 7305-2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

III.1) WADIUM. Informacja na temat wadium: III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.1) WADIUM. Informacja na temat wadium: III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przemyśl: Usługa kontroli biletów w autobusach komunikacji zbiorowej Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu, oraz prowadzenie egzekucji należności z tytułu jazdy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209037-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 118-209037

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190169-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 Państwowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-12-27 12:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU PAWILONU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA EZP/478/2014 Nazwa i adres zamawiającego SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W BIAŁYMSTOKU 15-471 Białystok ul. Fabryczna 27 tel. (085) 869-35-50, 869-45-50 fax

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Tychy: Przetarg nieograniczony na windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2016-02-15 15:49 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzabrze.pl Zabrze: PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/16 NA OCHRONĘ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Warszawa: Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Kraków: Ochrona mienia i utrzymanie czystości w MPO Sp. z o.o. w Krakowie Numer ogłoszenia: 91604-2013; data zamieszczenia: 06.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Utrzymanie czystości w pomieszczeniach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Numer

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182308-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 Biuro Ochrony Rządu, ul. Podchorążych 38, attn:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Gdańsk Oliwa: Remont domku bydła stepowego na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża Jednostki Budżetowej Numer ogłoszenia: 189536-2015; data zamieszczenia: 26.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

pacjentów w standardzie specjalistycznym oraz w standardzie podstawowym w trybie pilnym i planowym, jak również transport materiałów

pacjentów w standardzie specjalistycznym oraz w standardzie podstawowym w trybie pilnym i planowym, jak również transport materiałów Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.olsztyn.pl Olsztyn: Usługi transportu medycznego pacjentów oraz transportu materiałów

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy ,,Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki Raczki: Zachowanie i zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r.

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 628 76 71-3, faks +48 22 628 95 50.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 628 76 71-3, faks +48 22 628 95 50. Warszawa: Usługa ochrony obiektów i mienia wraz z ochroną galerii i dozorem ekspozycji stałych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Numer ogłoszenia: 255916-2015; data zamieszczenia: 29.09.2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chełmiec: a) Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Radom: Dostawa fortepianu koncertowego dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga

Bardziej szczegółowo