Warszawa: system poczty pneumatycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa: system poczty pneumatycznej Numer ogłoszenia: 127393-2015; data zamieszczenia: 27.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy"

Transkrypt

1 Strona 1 z 8 Warszawa: system poczty pneumatycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, ul. Bursztynowa 2, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: system poczty pneumatycznej. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Szpitalny system poczty pneumatycznej przeznaczony jest do transportu próbek materiału biologicznego, dokumentów medycznych, krwi i jej preparatów oraz leków zgodnie z przepisami szczegółowymi obowiązującymi w obiektach służby zdrowia. 2. Instalacja poczty pneumatycznej powinna gwarantować wysoką szybkość działania (przesyłania pojemników). W tym celu należy uwzględnić zastosowanie instalacji wieloliniowej oraz wydajnej maszynowni systemowej. 3. Instalacja będzie posiadać ogółem 27 punktów wysyłkowoodbiorczych zlokalizowanych w wielu punktach Szpitala. Część z nich będzie punktami zbiorczymi tzn. obsługującymi więcej niż jeden Oddział Szpitalny. Przesyłki z materiałem biologicznym kierowane będą do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Organizacja obsługi przesyłek w Laboratorium powinna zapewniać najwyższą możliwą przepustowość przy zachowaniu wszelkich zasad ergonomii. Aparatura powinna cechować się przejrzystością, prostotą i niezawodnością. Procesy adresowania i wysyłki jak również odbioru powinny być automatyczne. System powinien wykorzystywać technologię RFID służącą do identyfikacji pojemników transportowych oraz wspomagania procesu wysyłki. Szybkość transportowa przesyłek musi być odpowiednia do charakteru przesyłanych materiałów. W szczególności dotyczy to próbek krwi i krwi, których transport nie powinien powodować zmian parametrów analitycznych. 4. Wizja lokalna Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej na terenie obiektów Szpitalnych. W przeciwny wypadku Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za złe sporządzenie oferty, niedoszacowanie, nie ujęcie stacji lub tym podobne, w taki wypadku wykonawca nie ma żadnych praw do żądania podwyższenia wartości oferty. Natomiast dostawa będzie musiała być dokonana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (co do jednej sztuki) - na koszt wykonawcy, który oszacował nieprawidłowo ofertę. 5. Stacje nadawczo-odbiorcze W miejscach dostępnych dla osób postronnych lub bez stałego nadzoru należy zastosować stacje wandaloodporne. W pozostałych lokalizacjach dopuszcza się stacje nadawczo - odbiorcze typowe. Stacje obsługujące oddziały powinny być umieszczone na ścianach, w miejscach łatwo dostępnych dla personelu, wskazanych przez Zamawiającego. 6. Stacje file:///c:/temp/ html

2 Strona 2 z 8 nadawczo-odbiorcze w wykonaniu wandaloodpornym Do obsługi stanowisk, w przypadku gdy stacje są umieszczone w miejscach dostępnych dla osób postronnych, należy wykorzystywać wyłącznie stacje w wykonaniu wandaloodpornym. Stacje w wykonaniu wandaloodpornym powinny być zabezpieczone przed próbami ingerencji i zniszczenia. Obudowa stacji w wykonaniu wandaloodpornym powinna być wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm i być odporna na uderzenia, w szczególności wózkiem lub łóżkiem szpitalnym, działanie płynów i próby podpalenia. Ze względu na lokalizację w ciągach komunikacyjnych stacja powinna mieć najmniejszą możliwą głębokość, nie większą jak 0,3 m. Stacja powinna być wyposażona w specjalną powłokę anty-graffiti umożliwiająca usuwanie farby zwykłymi środkami czyszczącymi. Obudowa stacji powinna być w pełni zabezpieczona przed nieautoryzowanym otwarciem i całkowicie uniemożliwiać dostęp osób postronnych do stacji. W szczególności obudowa powinna dawać skuteczną ochronę stacji poprzez: wykluczenie możliwości fizycznego dostępu do króćca, klawiatury i wyświetlacza. Obudowa stacji powinna całkowicie wyeliminować możliwość przypadkowego lub celowego umieszczenia jakichkolwiek przedmiotów w króćcu nadawczym, możliwość rozbicia i porysowania wyświetlacza oraz uszkodzenia klawiatury. Otwarcie fizycznego dostępu do stacji i dalsze autoryzowane korzystanie przez upoważniony personel z klawiatury, króćca i wyświetlacza powinno wymagać wcześniejszej autoryzacji pracownika przez system zabezpieczenia stacji przy pomocy karty dostępowej i powodować zwolnienie zabezpieczeń stacji połączone z rejestracją użytkownika w systemie kontrolnym poczty. Stacje nadawczo-odbiorcze należy wyposażyć w funkcję przechowywania pojemnika w jej wnętrzu do chwili odbioru przez upoważnionego pracownika. Przechowywanie pojemnika w stacji nie może blokować pracy systemu. Niezależnie od opisanych cech dodatkowych stacje w wykonaniu wandaloodpornym powinny posiadać wszystkie cechy i funkcjonalności wymagane dla stacji typowych. 7. Karty dostępowe RFID W wypadku ograniczenia dostępu do stacji, będzie on kontrolowany poprzez identyfikatory RFID (spersonalizowane karty zbliżeniowe), działające w najbardziej powszechnie stosowanym standardzie 125 khz. Wszelkie operacje użycia kart w stacjach będą autoryzowane przez jednostkę sterującą. Identyfikacja RFID powinna skutecznie wyeliminować ryzyko dostępu do stacji dla osób nie będących pracownikami Szpitala. 8. Stacje nadawczo-odbiorcze w wykonaniu typowym Stacje obsługujące powinny być umieszczone na ścianach, w miejscach dostępnych i nie mogą ograniczać funkcjonalności pomieszczeń. Obudowa stacji nadawczo-odbiorczej powinna być polakierowana proszkowo. Panel sterujący stacji powinien być wyposażony w klawiaturę o podwyższonej trwałości np. membranową, do wyboru adresu wysyłki oraz czytelny, kolorowy, podświetlany wyświetlacz do komunikacji z operatorem. Zamiennie, stacje można wyposażyć w trwały, dotykowy wyświetlacz kolorowy, mający funkcje klawiatury lub czytelny, nie kolorowy, podświetlany wyświetlacz, ale uzupełniony kolorowymi diodami LED komunikującymi o stanie pracy systemu oraz klawiaturę o podwyższonej trwałości np. membranową. Komunikaty na wyświetlaczu będą w języku polskim. Konstrukcja stacji powinna zapewniać łagodny start i wyhamowanie nadchodzącej przesyłki, jak również uniemożliwiać na wydostawanie się do jej otoczenia powietrza z wnętrza rurociągu oraz chronić przed czerpaniem powietrza z bezpośredniego otoczenia stacji. Nadejście przesyłki musi być sygnalizowane komunikatem na wyświetlaczu stacji oraz sygnałem dźwiękowym lub dźwiękowo-świetlnym. Powinna istnieć możliwość lokalnego wyłączenia stacji przy pomocy miejscowej klawiatury lub wyświetlacza dotykowego z funkcją klawiatury zamontowanych bezpośrednio na stacji. W stanie wyłączonym stacja nie wysyła i nie odbiera pojemników i jest widziana przez kontroler systemu jako nieaktywna. Stacje powinny spełniać następujące wymogi: dyrektywy EC EC oraz norm oraz EN Stacja techniczna do czyszczenia i dezynfekcji instalacji W celu zagwarantowania właściwego poziomu czystości mikrobiologicznej instalacji poczty pneumatycznej w trakcie jej późniejszej eksploatacji elementem dostawy jest stacja techniczna umożliwiająca skuteczną dezynfekcję instalacji oraz zaakceptowana i uzgodniona procedura czyszczenia instalacji. Procedura czyszczenia instalacji powinna obejmować zarówno planowe czyszczenia okresowe jak i możliwe sytuacje skażeń na skutek zdarzeń nieplanowych. 10. Automat nadawczy i odbiorczy w Laboratorium Automat nadawczy w Laboratorium powinien posiadać funkcję

3 Strona 3 z 8 wewnętrznego bufora, mogącego zgromadzić w dowolnym momencie minimum 5-6 pojemników, które zostaną następnie rozesłane do odbiorców w trybie w pełni automatycznym, bez udziału obsługi. Powinien też dawać obsłudze możliwość wymuszenia wysyłki pilnej poza kolejnością w dowolnym momencie. Konstrukcja i wymiary automatu nadawczego powinny umożliwiać jego montaż wyłącznie w pomieszczeniu Laboratorium, bez konieczności wykorzystywania pomieszczeń sąsiadujących. Automat odbiorczy w Laboratorium powinien być wyposażony w wykonany ze stali nierdzewnej elektryczny przenośnik do płynnego przyjmowania większej liczby przesyłek i możliwość gromadzenia 5-6 odbieranych pojemników. Długość przenośnika mm. Część odbiorcza powinna być wyposażona w zdalny, mobilny sygnalizator powiadamiający o nadejściu przesyłki w wykonaniu bezprzewodowym umożliwiającym jego łatwe przenoszenie w obrębie pomieszczeń Laboratorium. W celu zagwarantowania wysokiego komfortu użytkowania i bezpieczeństwa obsługi automat nadawczy i odbiorczy powinien posiadać inteligentny system zatrzymania i uruchomienia oparty na analizie ruchu personelu obsługującego oraz 2 tryby pracy manualny i automatyczny. 11. Pojemniki transportowe 110 mm Pojemniki transportowe powinny być wykonane z trwałego i mechanicznie odpornego tworzywa sztucznego. Zamknięcie pojemnika musi działać pewnie i precyzyjnie. Należy uwzględnić przystosowanie pojemników do mycia i dezynfekcji. Z uwagi na wymagany system RFID każdy pojemnik będzie wyposażony w 2 chipy (transpondery pasywne) na obu końcach obudowy. Przedmiotem dostawy będą 2 typy pojemników: 1/ pojemniki standardowe, zamykane 2-stronnie. Wodoszczelność tych pojemników nie jest wymagana. Liczba: 75 szt. 2/ pojemniki hermetyczne, wyposażone w jednostronne, pewne zamknięcie ryglem lub zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem w inny równie niezawodny sposób. Pojemniki hermetyczne powinny posiadać certyfikaty potwierdzające stopień ochrony (szczelności) na poziomie nie niższym niż IP55 przy wykorzystaniu klasyfikacji IP, lub równoważnego systemu oceny szczelności do wymagań normy PN-EN 60529:2003. Liczba: 3 szt. 12. Do obsługi automatu nadawczego i odbiorczego w Laboratorium powinny być wykorzystywane zarówno pojemniki standardowe jak i hermetyczne. Nie dopuszcza się stosowania odrębnego rodzaju pojemników dedykowanego wyłącznie do obsługi automatów nadawczego i odbiorczego w Laboratorium. 13. Orurowanie Prowadzone rurociągi systemu poczty pneumatycznej nie mogą w żaden sposób ograniczać funkcjonalności istniejących ciągów komunikacyjnych tj. żadna rura systemu pocztowego nie może być umieszczona niżej, niż już zabudowane systemy rur ciepłowniczych, wentylacyjnych lub innych specjalistycznych systemów medycznych. Rurociągi systemu poczty pneumatycznej należy wykonać z rur PCV o średnicy wewnętrznej 110 mm, łączonych mufami klejonymi, zgodnie z normą DIN Odpowiednie przewody zasilające i sterujące montować wraz z rurami. Ponadto należy załączyć certyfikat lub deklarację producenta potwierdzającą brak toksycznych substancji w składzie zastosowanego tworzywa PCV. Stosowane rury powinny posiadać wymagane atesty oraz być dedykowane do stosowania w obiektach służby zdrowia. Przejścia rur przez stropy, ściany oraz strefy ogniowe uwzględniać muszą zastosowanie atestowanych zabezpieczeń ogniochronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szacowana długość rurociągu: powyżej 600 metrów. 14. Napęd Do napędu systemu szpitalnej poczty pneumatycznej zastosowana ma być dmuchawa 3-fazowa z nabudowanym zaworem trójdrożnym o mocy pozwalającej na transport przesyłek z odpowiednią szybkością. Szybkość ta musi zapewniać sprawny transport próbek, nie może jednak wywoływać zmian ich parametrów analitycznych. Dmuchawa musi dawać możliwość zastosowania dwóch prędkości transportowych: wolniejszej do transportu próbek materiału biologicznego i szybszej do transportu dokumentów lub pustych pojemników. Dmuchawa powinna spełniać wymogi następujących przepisów: norm DIN EN 292 część 1 i 2, EN , EN , DIN EN część 1, dyrektyw: EC oraz EC. Dmuchawa łącznie z elektrozaworem powinna ponadto spełniać wymagania normy szczelności IP Jednostka sterująca i oprogramowanie systemowe Centralna jednostka sterująca opierać się powinna o komputer przemysłowy klasy PC, bezwentylatorowy, w obudowie radiacyjnej, z systemem operacyjnym o pełnym wsparciu producenta np. Windows 7 Professional lub innym systemem operacyjnym, o ile elementem dostawy będzie pisemne zapewnienie jego pełnego wsparcia w okresie gwarancyjnym. Zainstalowane

4 Strona 4 z 8 specjalistyczne oprogramowanie powinno zapewnić wizualizację ruchu przesyłek, rejestrację błędów i usterek, tworzenie raportów statystycznych w formie tabelarycznej i graficznej oraz zmianę ustawień systemu przez operatora, jak również możliwość diagnostyki wszystkich elementów systemu w trybie serwisowym. Jednostkę sterującą należy wyposażyć w monitor 19cali, klawiaturę oraz mysz komputerową. Awaria lub odłączenie komputera PC od zasilania nie może spowodować zatrzymania pracy systemu. 16. Gwarancja całego systemu Wykonawca zapewni zamawiającemu bezpłatny gwarancyjny szpitalny pakiet serwisowy obejmujący: a) Bezpłatne usunięcie wad powstałych z przyczyn tkwiących w dostarczonych instalacjach, w tym bezpłatne koszty zdalnej oceny uszkodzeń, dojazdów, diet, noclegów, napraw, części zamiennych, ewentualnych rekonfiguracji i ponownego uruchomienia systemu itp. b) Bezpłatne wykonanie przeglądów zapobiegawczych przez serwis Wykonawcy w miejscu zainstalowania systemu, nie rzadziej jak 2 wizyty serwisu rocznie (tj. 1 co 6 miesięcy). Terminy przeglądów zostaną ujęte w stosownym harmonogramie, będącym załącznikiem do umowy. Przegląd zapobiegawczy obejmować będzie czynności diagnostyczne, sprawdzenie działania podstawowych zespołów, czynności konserwacyjne, regulacyjne i zmianę ustawień na wniosek Zlecającego wykonywane przez pracownika serwisu Wykonawcy podczas pobytu na terenie obiektu. Zastosowanie przez Wykonawcę zdalnego monitorowania pracy systemu nie zwalnia go z obowiązku wykonania przeglądu zapobiegawczego. c) Bezpłatne konsultacje telefoniczne. d) Bezpłatne zdalne monitorowanie i ocena przyczyn awarii. e) Bezpłatne aktualizacje systemu nadrzędnego. f) Bezpłatna dostawa części normalnie zużywających się w okresie gwarancji w tym w szczególności: uszczelek, pierścieni, naciągów, uszczelnień itp. g) Okres gwarancji - 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, h) Czas reakcji serwisu - od momentu zgłoszenia nie powinien przekroczyć: - ocena zdalna za pomocą oprogramowania systemowego i połączenia internetowego - w dniu zgłoszenia, - wizyta służb serwisowych i podjęcie działań na obiekcie - do 16 godzin od zgłoszenia, - pełne usunięcie usterki - nie później jak 24 godziny od momentu zgłoszenia. i) Forma zgłoszeń reklamacji i napraw: poczta elektroniczna, fax, telefon (do wyboru). j) Każde działanie serwisu jest potwierdzane przez jego pracowników w formie pisemnej lub elektronicznej i przekazane Zleceniodawcy. Okres od momentu zgłoszenia do pełnego usunięcia usterki traktowany jest jako okres niesprawności systemu. Okres niesprawności systemu powoduje automatyczne wydłużenie gwarancji w takim samym zakresie czasu bez konieczności dokonywania zmian w warunkach gwarancji. k) W celu zapewnienia wysokiej dostępności i niezawodności pracy instalacji szpitalnej poczty pneumatycznej Wykonawca dokona przeszkolenia wyznaczonego pracownika technicznego Szpitala na stanowisku testowym w swojej siedzibie. Szkolenie będzie obejmować usuwanie - symulowanych - awarii systemu na stanowisku testowym oraz zapewni zapoznanie się pracownika szpitala z pełną dokumentacja techniczną systemu. Szkolenie będzie bezpłatne i będzie odbywać się raz w każdym roku w trakcie trwania okresu gwarancyjnego. 17. Pakiet startowy - woreczki 18. Wykonawca w cenie dostawy dostarczy 5 tys. woreczków jednorazowych. Woreczki powinny być dedykowane i dopuszczone do transportu materiału biologicznego pocztą pneumatyczną, posiadać oznaczenie IVD (In Vitro Diagnostics) oraz znak CE. II. Termin realizacji zamówienia następować będzie w okresie do r. III. Projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia. IV. Podwykonawstwo 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 2. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 3. Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

5 Strona 5 z 8 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - Wykonał minimum 3 instalacje poczty pneumatycznej w szpitalach w okresie ostatnich 3 lat Zamawiający będzie oceniał: - minimum 3 dostawy odpowiadająca wymaganiom określonym wyżej przez Zamawiającego - spełnia - brak minimum 3 dostaw odpowiadających wymaganiom określonym wyżej przez Zamawiającego - nie spełnia III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający uzna za spełnienie warunków w tym zakresie jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem: Kierownik robót wyznaczony ze strony wykonawcy do realizacji systemu poczty szpitalnej musi posiadać wykształcenie wyższe, niezbędne uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do realizacji instalacji poczty pneumatycznej. W związku z powyższym jako minimalne wskazuje się 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku oraz wskazanie zrealizowanych w tym okresie projektów poczty pneumatycznej. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dołączonych do ofert dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie Dowodami o których mowa są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie nie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub; b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze

6 Strona 6 z 8 wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt a) b) W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt a i b) budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. c) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 6, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

7 Strona 7 z 8 III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji wraz z wypełnionymi załącznikami - Wymagania techniczne. 2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do siwz. 9. Wypełniony Załącznik nr 5 - Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: IV.2.2) 1 - Cena warunki gwarancji koszty eksploatacji i serwisu pogwarancyjnego - 10 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają zgody obydwu stron na piśmie, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy: a) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.); IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie Dział Zamówień Publicznych. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi file:///c:/temp/ html

8 Strona 8 z 8 środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl 1 z 5 2015-08-10 10:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl Warszawa: Zakup usług serwisu pogwarancyjnego, asysty technicznej i opieki powdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl 1 z 6 2014-06-05 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl Tarnów: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i prezentowania zdigitalizowanych treści w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w

Warszawa: Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i prezentowania zdigitalizowanych treści w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawa: Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i prezentowania zdigitalizowanych treści w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie Numer ogłoszenia: 357632-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 BDG.WZP.311.23.2014.13.JG Warszawa: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową Numer ogłoszenia: 248432-2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-03-19 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Mikołajki Pomorskie: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z ich serwisem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Warszawa: Dostawa, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego CCTV

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Wynajem 3 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/ksero/skaner/fax)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzla-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzla-katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzla-katowice.pl Katowice: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., ul. Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar, kosztorys robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wraz z uzyskaniem prawomocnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Usługi ochrony fizycznej budynków przy ul. Przyczółkowej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Warszawa: Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM)

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze

Warszawa: Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze Warszawa: Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej Numer ogłoszenia: 142414-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jedn. budz. nie posiad.osob.prawnej podporządkowana centr. jedn. admin. rządowej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jedn. budz. nie posiad.osob.prawnej podporządkowana centr. jedn. admin. rządowej. Warszawa: Przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników jednostek organizacyjnych statystyki publicznej w roku 2015 Numer ogłoszenia: 202630 2015; data zamieszczenia: 07.08.2015 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 6 2015-03-09 10:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Wytworzenie Studium Wykonalności I Koncepcji budowy,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie modernizacji serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/przetargi_2013_lista.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/przetargi_2013_lista. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/przetargi_2013_lista.html Skierniewice: Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Zakup zintegrowanego Systemu Informatycznego obejmujący dostawę Systemu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Kraków: świadczenie usług logistycznych i dostaw, w tym najmu hal namiotowych użytkowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.zam.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.zam.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.zam.pl Zamość: Świadczenie usług serwisowania szpitalnego systemu informatycznego - SIS

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo