OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 173/WS/PW/DR-R2/U/12/K (Nr postępowania) Druk Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Pieczęć Zamawiającego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU TRYB POSTĘPOWANIA: negocjacje z ogłoszeniem Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. Pl. Starynkiewicza 5, Warszawa , woj. mazowieckie NIP: Regon: , KRS: , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał Zakładowy Spółki: ,00 zł (kapitał wpłacony ,00 zł). Strona internetowa Zamawiającego: Tel.: (022) , Faks: (022) Osoba prowadząca postępowanie: Marta Rutkowska, tel Forma porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: pisemna elektroniczna faks elektroniczna opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym Nazwa postępowania: Wdrożenie kompletnego systemu do lokalizacji i monitorowania zużycia paliwa w 397 szt. pojazdów, 5 szt. statków żeglugi śródlądowej oraz 2 szt. bunkierek należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., z możliwością rozbudowy systemu o dodatkowe pojazdy, statki żeglugi śródlądowej i bunkierki. Numer postępowania: 173/WS/PW/DR-R2/U/12/K Krótki opis przedmiotu zamówienia: W ramach realizacji długofalowej strategii Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. (Zamawiający) zakłada szeroko rozumianą reorganizację, której konsekwencją jest konieczność pozyskania nowych systemów informatycznych, w tym Systemu wspierającego lokalizację pojazdów, będących własnością Spółki i monitorowania zużycia przez nie paliwa. System w swoich założeniach ma wspomagać zarządzanie flotą w MPWiK tj., bazą środków transportu i urządzeń, kierowców, operatorów, informacją na temat zdarzeń pochodzącą z urządzeń rejestrujących. System ma umożliwiać wszechstronną analizę i wizualizację danych pozyskiwanych podczas pracy pojazdów. System ma być oparty na technologii GPS/GPRS, dając pełny nadzór nad pojazdami i operatorami pojazdów tj. aktualną kontrolę lokalizacji pojazdu, rozliczanie czasu jazdy i postojów, przebytych odległości, efektywności wykonania powierzonych zadań, rozliczanie czasu pracy urządzeń hydraulicznych i przystawek odbioru mocy, oraz monitorowanie zużycia paliwa w trakcie jazdy i podczas postoju pojazdów. System winien mieć architekturę otwartą, tzn. winien umożliwiać jego przyszłą integrację z planowanymi do wdrożenia w przyszłości przez MPWiK nowymi systemami, a szczególności z nowym systemem wspierającym obszar kadrowo-płacowy, i nowym systemem transportowym. System do lokalizacji i monitorowania zużycia paliwa w pojazdach oraz urządzeniach powinien wspomagać zarządzanie flotą w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. tj., bazą środków transportu i urządzeń, kierowców, operatorów, informacją na temat zdarzeń pochodzącą z urządzeń rejestrujących. System ma umożliwiać wszechstronną analizę i wizualizację danych pozyskiwanych podczas pracy pojazdów. System ma umożliwiać wizualizację monitorowanych danych poprzez profesjonalną aplikację mapową (mapę cyfrową) oraz automatyczną lokalizację i wizualizację na mapie cyfrowej poprzez przypisanie współrzędnych lokalizacyjnych (z nr i nazwami ulic), dowolnym danym adresowym pobranym z innych aplikacji, baz danych lub arkuszy. Elementy geograficzne i wizualizacja aktualnego położenia pojazdów powinno być przedstawione w systemie GIS Zamawiającego Mapy powinny być aktualizowane nie rzadziej niż raz w roku. System powinien mieć możliwość okresowego bilansowania bieżącego stanu i paliwa wydanego na bunkierkach pływających. System musi posiadać możliwość rozbudowy o kolejne obiekty. System zostaną objęte 397 pojazdy (osobowe, ciężarowe, specjalistyczne i inne), 5 szt. statków żeglugi śródlądowej, 2 szt. bunkierek (w tym obiekty, posiadające więcej niż jeden zbiornik lub silnik). Po zainstalowaniu i wdrożeniu całości Systemu powinien on stanowić własność Zamawiającego. 1

2 Oczekiwana funkcjonalność systemu: kontrola rozchodu paliwa w statkach śródlądowych i pojazdach (tankowania, zużycie i upusty paliwa itp.) kontrola wydawanego paliwa z dystrybutorów bunkierek (pływających zbiorników paliwa) lokalizacja statków śródlądowych, pojazdów (trasy, punkty i obszary docelowe itp.) pojazdy mają być wyposażone w czytniki kart RFiD stosowanych u Zamawiającego Zainstalowane w pojeździe urządzenia systemu (urządzenia pomiarowo transmisyjne) mają być bezobsługowe kierowca powinien tylko przyłożyć identyfikator (karta RFID) stosowany u Zamawiającego do rejestratora. Zamawiający udostępni wszelkie informacje dotyczące kart RFID. System musi mieć możliwość dodawania i usuwania pracowników oraz przypisanych do nich kart RFID we własnym zakresie przez Zamawiającego, Urządzenie pomiarowo-transmisyjne powinno być umieszczone w każdym z pojazdów, rejestrujące we wbudowanej pamięci dane dotyczące pracy pojazdów, Urządzenie pomiarowo-transmisyjne powinno być wyposażone w pamięć zapewniającą archiwizację danych które nie zostały wysłane do serwera przez okres min. 30 dni. Dane zarejestrowane w pamięci tych urządzeń winny być skutecznie zabezpieczone, aby osoby nieupoważnione nie mogły dokonać skasowania lub zafałszowania danych, Urządzenie pomiarowo transmisyjne powinno zapewniać rejestrację punktów przebytej trasy co określony dystans lub czas wraz z lokalizacją, czasem, identyfikatorem kierowcy, prędkością chwilową, prędkością średnią, prędkością maksymalną, obrotami silnika w funkcji czasu i drogi, poziomem paliwa oraz pracą urządzeń na zabudowie pojazdu, wg załącznika nr 1 do OPZ, Urządzenie pomiarowo-transmisyjne powinno posiadać pamięć umożliwiającą rejestrację trasy przejazdów z dokładnością do 5 m, Najstarsze dane powinny być nadpisywane przez nowe, o ile wcześniej nie zostały wysłane do serwera, Urządzenia pomiarowo-transmisyjne powinny posiadać zabezpieczenia wykrywające każdą próbę zakłócenia jego pracy (np. odcięcie anteny, wyłączenie zasilania, otwarcie obudowy), a w przypadku próby zakłócenia pracy urządzenia bezzwłoczne wyświetlenie alertu na stanowisku operatora systemu, system powinien umożliwiać pobieranie danych dotyczących tankowań z systemu obsługi stacji paliw stosowanego u Zamawiającego oraz ze zbiorników zainstalowanych na bunkierkach pływających. Pozostałe wymagania: Po zainstalowaniu i wdrożeniu całość Systemu ma stanowić własność Zamawiającego; System nie powinien wykorzystywać zewnętrznych systemów (serwerów) do przechowywania i przetwarzania informacji o aktualnej pozycji samochodu. Pobieranie danych winno odbywać się za pośrednictwem wskazanego przez operatora sieci komórkowej styku z jego siecią (APN). System powinien być bez abonamentowy. Zamawiający, jako użytkownik systemu będzie uiszczał opłaty tylko za transmisję danych operatorowi GSM, z którym została zawarta odrębna umowa (Zamawiający dostarczy karty SIM najpóźniej w dniu montażu systemu na pojazdach), System winien umożliwiać pracę na dowolnej liczbie stanowisk roboczych, bez dodatkowych opłat. W przypadku pojazdów i statków będących na gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do uzyskania pisemnej zgody oraz upoważnienia Gwaranta danego pojazdu lub na ingerencję Wykonawcy w pojazd; pisemną zgodę oraz upoważnienie jw. należy dołączyć do oferty. Wykaz Gwarantów pojazdów i statków będących na gwarancji zawarty jest w załączniku nr 3 do OPZ. Pisemna zgoda oraz upoważnienie na ingerencję Wykonawcy w pojazd lub statek winna być wystawiona i podpisana przez osobę upoważnioną przez Gwaranta do wydania takiej zgody. W przypadku konieczności montażu systemu w siedzibie Gwaranta danego pojazdu wszelkie koszty związane z przejazdem pojazdu do i od Gwaranta i montażem systemu ponosi Wykonawca. W przypadku konieczności montażu systemu w pojazdach lub statkach w siedzibie Zamawiającego a w obecności osób Gwaranta wszelkie koszty związane z delegacją osób Gwaranta ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowego wraz z terminami montażu elementów systemu, kalibracji i wdrożenia systemu w rozbiciu na poszczególne pojazdy i statki (należy wymienić urządzenia (elementy) systemu wraz z cenami jednostkowymi, montowane w danym pojeździe, termin i czas montażu oraz kalibracji, koszty w rozbiciu na dany pojazd); Przedmiotowy harmonogram należy załączyć do oferty. Fizyczny montaż w pojazdach i statkach rejestratorów oraz dodatkowych czujników wraz z okablowaniem nie może zakłócić pracy Zamawiającego w normalnym jego funkcjonowaniu, dlatego też każdorazowo termin montażu winien być uzgodniony z Zamawiającym, z 2-dniowym wyprzedzeniem. Ewentualny montaż w innych godzinach / dniach tygodnia winien być również każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym z 2- dniowym wyprzedzeniem. Przekazanie Zamawiającemu, w momencie dostarczenia przedmiotu zamówienia, wszystkich licencji w formie pisemnej, na oprogramowania wymagane do pracy z systemem będącym przedmiotem zamówienia. Bezpłatnych aktualizacji oprogramowania komputerowego w przypadku zmian w przepisach prawa przez okres trwania gwarancji. Bezpłatnej aktualizacji całości oprogramowania systemu monitorowania i zarządzania pojazdami w przypadku pojawienia się nowej wersji oprogramowania w okresie 3 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Warszawa Rodzaj zamówienia Roboty budowlane Dostawy Usługi poniżej euro poniżej euro poniżej euro 2

3 Ogłoszenie dotyczy Zamówienia Utworzenia Dynamicznego Systemu Zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej Dodatkowe informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy) 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, składający ważną ofertę, którzy spełniają warunki określone w 20 Regulaminu oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie 22 Regulaminu, w tym: W ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali co najmniej 2 usługi, z których każda polegała na wdrożeniu (wdrożeniu obejmującym swoim zakresem co najmniej skonfigurowanie i należyte uruchomienie tego systemu, konfigurację i uruchomienie urządzeń pomiarowo transmisyjnych, oraz transmisję danych na potrzeby systemu) systemu monitorowania zużycia paliwa oraz lokalizacji pojazdów w technologii GPS/GPRS, w co najmniej 30: pojazdach wodociągowych do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej lub pojazdach specjalistycznych ciężkich o dmc. równej lub większej od 3,5 t lub maszynach budowlanych. Za jedną usługę należy przyjąć usługę będącą przedmiotem odrębnej umowy W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców Zamawiający będzie oceniał ich łączny potencjał kadrowy i techniczny oraz posiadaną przez nich łącznie wiedzę i doświadczenie Ocena spełnienia przedstawionych warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, na podstawie dokumentów 2. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 2.1. W celu wykazania, iż spełnia wymagane warunki, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wskazane poniżej dokumenty: aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 22 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie 22 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu zawierające się w oświadczeniu o spełnieniu warunków załącznik nr 1 do Ogłoszenia; oświadczenie o spełnieniu warunków określonych powyżej oraz o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie 22 Regulaminu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; wykaz usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, określonego w pkt. 1.1 powyżej, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie (na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia), z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie W celu przeliczenia na walutę polską wszystkich wartości i kwot podanych w innych walutach, Zamawiający stosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego, ogłaszany w sposób przewidziany w 8 uchwały Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23 września 2002 roku w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walutowych (Dz.Urz. NBP z dnia 29 września 2002 roku, z późn. zm.) W przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie, należy do wniosku dołączyć: dokumenty wymienione w pkt 2.1.1, 2.1.3, przez każdy z podmiotów występujących wspólnie dokument wymieniony w pkt wspólny lub przez każdy z podmiotów występujących wspólnie dokumenty wymienione w pkt przez przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie (każdy dokument może dotyczyć innego podmiotu występującego wspólnie) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału, notarialnie potwierdzonej kopii lub pełnej i czytelnej kserokopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest niepełna, nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości Dokumenty, o których mowa w pkt , 2.1.3, 2.1.4, są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Tryb udzielania zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem. 2. W niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy Regulaminu R-DZ-01 udzielanie zamówień o wartości powyżej złotych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. wydanie 3 (opublikowanego na stronie internetowej zwanego Regulaminem oraz Kodeksu cywilnego. W 3

4 niniejszym postępowaniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi być sporządzony w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. 4. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składany przez Wykonawcę powinien zawierać: a) pełna nazwę, adres, siedzibę oraz numer telefonu, faksu oraz Wykonawcy, b) nazwę i adres Zamawiającego, c) nazwę niniejszego postępowania, d) spis załączników (spis dokumentów składanych z wnioskiem) e) datę i podpis Wykonawcy lub upoważnionego pełnomocnika. 5. Wniosek musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez pełnomocnika umocowanego na podstawie pełnomocnictwa przez osobę/osoby uprawnioną(e) do reprezentacji Wykonawcy (dokumenty ten należy dołączyć do wniosku). W przypadku wniosku w formie pisemnej pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy musi być dołączone do wniosku w formie pisemnej (oryginał) lub kopii potwierdzonej notarialnie. 6. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w tym warunków określonych w 20 Regulaminu Wykonawcy zobowiązani są złożyć w pisemnym oryginale. 7. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. Biuro Zamówień Publicznych, Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, pok Wniosek na wdrożenie kompletnego systemu do lokalizacji i monitorowania zużycia paliwa (nr postępowania 173/WS/PW/DR-R2/U/12/K). Nie otwierać przed r., godz. : 8. Zaleca się złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i załączników, na formularzach przygotowanych przez Zamawiającego. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem 9. Wniosek należy złożyć w Biurze Zamówień Publicznych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Plac Starynkiewicza 5, Warszawa, (pok. 313). 10. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub pisemnie. 11. Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału: 1) Przewidywana liczba wykonawców: 5 2) Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż przewidziana w ogłoszeniu, zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych wszystkich Wykonawców, którzy spełniają te warunki. 3) Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: a). Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia musi/szą spełnić każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym ogłoszeniu, b). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, wiedza i doświadczenie, a także sytuacja ekonomiczna i finansowa. Natomiast brak podstaw do wykluczenia w zakresie okoliczności wskazanych w 22 Regulaminu będzie oceniany w odniesieniu do każdego z wykonawców niezależnie od sposobu złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 4) W przypadku złożenia większej liczby wniosków spełniających warunki określone w niniejszym ogłoszeniu, zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych wykonawców wg następujących kryteriów: a). Kryterium nr 1: za każde kolejne 20 pojazdów powyżej wymaganego minimum w danym zamówieniu, objęte wykonanym systemem, spełniającym warunek udziału w postępowaniu określony w niniejszym ogłoszeniu, Wykonawca otrzyma 1 pkt. lecz nie więcej niż 6 pkt. łącznie w danym kryterium. Zamawiający przyjmie do punktacji jeden system, ten który obejmuje najwięcej pojazdów. b). Kryterium nr 2: Za każde kolejne zamówienie (ponad dwa potwierdzające spełnienie warunku), spełniające warunek określony w niniejszym ogłoszeniu, Wykonawca otrzyma 2 pkt, lecz nie więcej niż 12 pkt. łącznie w danym kryterium. c). W wyniku dokonanej oceny Wykonawca może otrzymać maksymalnie 18 pkt. d).. W przypadku otrzymania przez Wykonawców równej ilości punktów, wyższe miejsce zajmuje Wykonawca, który uzyskał większą ilość punktów w kryterium nr 1. Jeśli porównanie to nie da rozstrzygnięcia, zakwalifikowany zostanie Wykonawca, który wykonał system obejmujący największą ilość pojazdów w systemie przyjętym przez Zamawiającego w Kryterium nr 1. 5).. Zamawiający uszereguje Wykonawców wg uzyskanej liczby punktów, tak aby liczba Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert wstępnych, nie była większa niż 5. Zamawiający zaprosi do złożenia ofert wstępnych 5 wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymali w kolejności najwyższą ilość punktów przyznawaną według wyżej wymienionych zasad. 12. Zamawiający zwraca uwagę na konieczność załączenia do wniosku, oprócz dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych warunków udziału również innych dokumentów, które są wymienione poniżej: a) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik pełnomocnictwo w oryginale, jednoznacznie określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi być potwierdzony notarialnie. b) w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo w oryginale, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi być potwierdzony notarialnie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych: tak nie Termin realizacji zamówienia / Okres realizacji zamówienia: I etap: do 30 października 2012 r. II etap: do 31 grudnia 2012 r. 4

5 Wymagane wadium/ia (jeżeli dotyczy) ,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie [%] (proszę zaznaczyć właściwe pola) Cena 100 % Inne kryteria..% ( opis kryterium) Zamawiający zamierza skorzystać z kolejnych etapów postępowania zgodnie z 5 Regulaminu udzielania zamówień: tak nie Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa w dniu 14/06/2012 r. o godz. 10:00 Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w siedzibie: Zamawiającego, pokój 313 Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: / / r... (działając na podstawie 13 ust. 7 Instrukcji I DZ-02 przygotowanie postępowań, sporządzanie projektów umów i projektów aneksów do umów, ewidencjonowanie oraz udostępnianie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., wydanie 05, zatwierdzonej uchwałą Zarządu nr 143/2011 z dnia 4 maja 2011 roku) 5

Z A M A W I A J Ą C Y: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY. na USŁUGI

Z A M A W I A J Ą C Y: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY. na USŁUGI Z A M A W I A J Ą C Y: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Pl. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Przeprowadzany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 132-243783. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 132-243783. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:243783-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 132-243783 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 44-100 Gliwice ul. Rybnicka 47 tel. 32 232 17 06 telefax. 32 232 31 35 Adres internetowy: www.pwik.gliwice.pl Adres poczty elektronicznej: bok@pwik.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup zintegrowanego Systemu Informatycznego obejmujący dostawę Systemu Informatycznego, kompleksowe wdrożenie Systemu Informatycznego w zakresie finansów, księgowości,

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 137-252188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 137-252188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:252188-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 137-252188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej 2014/S 176-311372. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej 2014/S 176-311372. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311372-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej 2014/S 176-311372 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153738-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 14.03.2014 r. na UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOZÓW REGIONALNYCH SP. Z O.O. NR POSTĘPOWANIA PR-7/2014 I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe "Przewozy

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia Gliwice, 11-07-2011 r. Oznaczenie sprawy: ZSOS7/3400-2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23888-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2012/S 15-023888 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Nr sprawy: LZU5/241A-005/15 Lublin, dn. 05 lutego 2015 I. Zamawiający 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85071-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39460-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2012/S 24-039460 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o. (MPL), ul. kpt. M. Medweckiego 1,

Bardziej szczegółowo

Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60

Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 Znak sprawy Zp251/101 /2014 Zamawiający: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania wniosków w trybie przetargu ograniczonego zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Numer ogłoszenia: 11209-2013; data zamieszczenia: 21.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Nr sprawy: EI/2710/07/2014 Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17440-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi rozbudowy oprogramowania 2012/S 11-017440 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, zwane dalej Zamawiającym, zapraszają Wykonawców do udziału

Bardziej szczegółowo

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 05 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo