ODPADY OPAKOWANIOWE i co dalej??? Judyta Michalska Doradca DGSA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPADY OPAKOWANIOWE i co dalej??? Judyta Michalska Doradca DGSA"

Transkrypt

1 ODPADY OPAKOWANIOWE i co dalej??? Judyta Michalska Doradca DGSA

2 Ustawa O ODPADACH (Dz.U. 2013, nr 0, poz. 21) Ustawa O OPAKOWANIACH I ODPADACH OPAKOWANIOWYCH (Dz.U. 2001, nr 63, poz. 638)

3 Akty prawne nie mające zastosowania do odpadów REACH (1907/2006) CLP (1272/2008) Ustawa o substancjach niebezpiecznych i ich mieszaninach (Dz.U.2011, nr 63, poz. 322)

4 ODPAD wg Ustawy o odpadach każda substancja lub przedmiot, który posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyd lub do których pozbycia się jest obowiązany

5 Art. 24 Ustawy o odpadach transport odpadów niebezpiecznych odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych Projekt Rozporządzenia 1C0027D18D/%24File/456-c3.pdf dotyczącego wymagao dla transportu odpadów, środków transportu, sposobu transportowania oraz oznakowania środków transportu potwierdza zapis artykułu 24

6 REWOLUCJA??? Nalepka w widocznym miejscu na ścianie kontenera pojazdu Na nalepce numer grupy odpadów Każde opakowanie z odpadami będzie posiadad kod odpadu oraz adres wytwórcy odpadów

7 Przykłady???

8 ODPAD OPAKOWANIOWY wg Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji

9 Przygotowywany jest projekt Ustawy o Gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Projekt osobno definiuje opakowanie wielokrotnego użytku 257AA00031B70A/%24File/815.pdf

10 Opakowania przeznaczone do: wielokrotnego użytku recyklingu

11 Kaucja za opakowanie po środkach niebezpiecznych bardzo toksyczne, toksyczne rakotwórcze, mutagenne, szkodliwe na rozrodczośd niebezpieczne dla środowiska

12

13 KLASYFIKACJA ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH wg Rozporządzenia z 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów PODGRUPA zawiera odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

14 KODY DLA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH * - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin) * - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 KLASYFIKACJA ODPADU OPAKOWANIOWEGO wg przepisów ADR Zaklasyfikowanie odpadu jako niebezpieczny wg Ustawy o odpadach nie przesądza, że towar jest także niebezpieczny w transporcie

16 Umowa ADR zawiera wiele wyłączeo spod jej rygorystycznych przepisów dotyczy to także próżnych nieoczyszczonych opakowao

17 WYŁĄCZENIE próżne, nieoczyszczone opakowania (w tym duże pojemniki do przewozu luzem DPPL i duże opakowania), które zawierały kl. 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8, 9 nie podlegają przepisom ADR jeżeli zastosowano środki wystarczające do usunięcia wszystkich zagrożeo. Zagrożenia uważa się za usunięte, jeżeli zastosowano środki wystarczające do usunięcia zagrożeo określonych w klasie od 1 do 9.

18

19 WYŁĄCZENIE próżne, nieoczyszczone opakowania, które zawierały materiały należące do kategorii transportowej innej niż 0 zaliczane są do kategorii transportowej 4 CZYLI MOGĄ BYD PRZEWOŻONE BEZ OGRANICZEO ILOŚCI

20 WYMAGANIA aby zastosowad dokument przewozowy opakowania certyfikowane oznakowane zgodnie z 5.2 ADR np.: PRÓŻNE OPAKOWANIE, 6.1 (3) ( oraz c)

21 odpadowe, certyfikowane opakowania po towarach niebezpiecznych ADR mogą byd transportowane zgodnie z przepisami ADR Natomiast są inne możliwości ich wykorzystania

22 opakowania zawierające TN, których zawartośd nie została wykorzystana do kooca, po pewnym czasie stają się odpadem wraz z zawartością i mogą byd przewożone zgodnie z przepisami ADR, (z zastrzeżeniem terminu ważności opakowania) odpadowe, certyfikowane opakowania zgodne z ADR, wprowadzone na rynek jako opakowania przeznaczone do transportu TN mogą byd użyte do zapakowania i transportu odpadów

23 Kierując się hierarchią sposobów postępowania z odpadami wg art. 17 Ustawy o odpadach zasadnym jest aby wykorzystywad próżne, nieoczyszczone opakowania certyfikowane do transportu odpadów, które już same uważane są za odpad opakowaniowy

24 W przepisach szczególnych ADR znajdujemy jeden o numerze 592, który mówi o nieoczyszczonych, próżnych opakowaniach (łącznie z DPPL i dużymi opakowaniami).., które zawierały ten materiał, nie podlegają przepisom ADR TYLKO 5 towarów niebezpiecznych UN1932, UN2002, UN2009, UN2025, UN2793

25 Do przewozu popularnych odpadowych aerozoli także wykorzystujemy przepisy szczególe 327 oraz 190 Przytoczę tylko fragment: pojemniki aerozolowe o pojemności nieprzekraczającej 50 ml, niezawierające składników trujących, nie podlegają ADR

26 W definicji odpadowych aerozoli przytaczane jest opakowanie awaryjne wg 1.2 ADR opakowanie awaryjne to: opakowanie specjalne, w którym umieszcza się uszkodzone, wadliwe lub nieszczelne sztuki przesyłki lub towary niebezpieczne, które rozsypały się lub wyciekły, przeznaczone do przewozu w celu ich odzyskania lub utylizacji

27 Opakowanie awaryjne ktokolwiek widział, ktokolwiek wie Badane zgodnie z Certyfikat opakowania z literą T Na opakowaniu: nalepki ostrzegawcze i opis AWARYJNE

28 Przewóz LUZEM dopuszcza się przewóz luzem próżnych nieoczyszczonych opakowao, o ile taki sposób przewozu nie jest wyraźnie zabroniony na podstawie innych przepisów ADR zużyte akumulatory przepis szczególny VV14

29 Niektóre nieoczyszczone, próżne opakowania jak te, które były użyte do przewozu transformatorów, kondensatorów czy urządzeo hydraulicznych, które to urządzenia zawierały PCB i PCT nie powinny byd dopuszczone do przewozu

30 PODSUMOWUJĄC Temat odpadów nie jest i nigdy nie był popularny a tym bardziej łatwy Warto poświęcid mu trochę uwagi i zastanowienia ponieważ wg ustawy o odpadach: kto transportując odpady, narusza wymagania, o których mowa w art. 24, ust.1, podlega karze aresztu lub grzywny Natomiast wg art. 107 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych możemy się narazid na karę w wysokości 200zł do zł

31 Literatura: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 21) Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001, nr 63, poz. 638) Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2004, nr 11, poz. 97) Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, nr 63, poz. 322) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz. 1367) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowao (Dz. U. 2004, nr 94, poz. 926 i 927) Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR ( ) Rozporządzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. REACH Rozporządzenie WE nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L335/1 z dn

32 Zagadnienia opakowao w transporcie odpadów niebezpiecznych Monika Malicka (DGSA) Transport odpadów zgodnie z przepisami ADR i Ustawy o odpadach, rozróżnianie towarów niebezpiecznych wg ADR i odpadów niebezpiecznych w praktyce transportowej Grzegorz Hejnar (DGSA) ADR, REACH, CLP niebezpieczne chemikalia Bolesław Hancyk Klasyfikacja odpadów jako towarów niebezpiecznych Bolesław Hancyk Transport odpadów wg ADR Europejskie Stowarzyszenie Doradców ADR, Tadeusz Horoszkiewicz, Ryszard Antoniak Transport odpadów po zużytych środkach bojowych OPBMR Akademia Obrony Narodowej, kpt. Marcin Szerszeo Czy przewóz odpadów niebezpiecznych z pominięciem wielu regulacji ADR może byd bezpieczny? Bolesław Hancyk Przewóz odpadów czyli temat wyrzucony na śmieci! Kwartalnik Towary Niebezpieczne numer 3/2006, Marek Różycki (DGSA) Gospodarka, oznakowanie i transport odpadów niebezpiecznych Akademia Marynarki Wojennej, Marian Kopczewski, dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Wytyczne dyrektywy 94/62/EEC dotyczącej opakowao i odpadów opakowaniowych COBRO, dr inż. Hanna Żukowska Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi druk 815 Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagao dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów

33 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1)

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz.

Bardziej szczegółowo

Ogólne pytania, definicje, szkolenia i obowiązki doradcy 10. CSC to:

Ogólne pytania, definicje, szkolenia i obowiązki doradcy 10. CSC to: Ogólne pytania, definicje, szkolenia i obowiązki doradcy 1. Jaki organ administracji jest właściwy w zakresie ustalania warunków przewozu materiałów promieniotwórczych? 1. Prezes Urzędu Dozoru Technicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wydział Inżynierii i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska jurand@is.pcz.czest.pl Ustroń - Jaszowiec, 18-19 października 2012 Zakres tematyczny BLOK I BLOK

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY

GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY Spis treści I. Realizacja przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/50 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 888. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych Opracowano na podstawie Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1491, z 2010 r. Nr 225, poz. 1464. Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Przewóz towarów niebezpiecznych ADR

Załącznik nr 2. Przewóz towarów niebezpiecznych ADR Załącznik nr 2 do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Przewóz towarów niebezpiecznych ADR Postanowienia ogólne Dokument niniejszy

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1)

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222, z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lutego 2015 r. Poz. 242 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 maja 2012 r. Poz. 619 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 31 maja 2012 r. Poz. 619 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia maja 0 r. Poz. 69 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ) z dnia 9 maja 0 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1.

Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1162, z 2014 r. poz. 822, 1322. o recyklingu pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.:

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w Polsce i innych krajach europejskich oraz wybrane technologie przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

4. Produkty niebezpieczne

4. Produkty niebezpieczne Opracowała: dr inż. Małgorzata Kosiorowska 4. Produkty niebezpieczne Scenariusz do wykorzystania na lekcji wychowawczej, zajęciach technicznych. Cel Przekazanie uczniom wiedzy na temat znaków ostrzegawczych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o postępowaniu przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych Ir-16 Warszawa, 2009 rok

Instrukcja o postępowaniu przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych Ir-16 Warszawa, 2009 rok Załącznik do zarządzenia Nr 27/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 listopada 2009 r. Instrukcja o postępowaniu przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych Ir-16 Warszawa, 2009 rok Regulacja

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Nr : 3 Data sporzadzenia/aktualizacji : 23 / 11 / 2010 Zastępuje : 8 / 2 / 2010

Aktualizacja Nr : 3 Data sporzadzenia/aktualizacji : 23 / 11 / 2010 Zastępuje : 8 / 2 / 2010 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja produktu Opis Sposób użycia Identyfikacja przedsiębiorstwa : : Pasta do gwintowania : Postępować zgodnie z kartą informacyjną

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wykonania: 2009-05-25 TAŚMA MASKUJĄCA NTS Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA 1.1. Dane dotyczące produktu: Taśma maskująca. 1.2. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

SIROFLEX GRIP & GRAB

SIROFLEX GRIP & GRAB SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z rozporządzeniem EU 1907/2006 1 / 7 HELIOS SPEKTRA EXTRA Uzupełnienie Nr:1 Uzupełnienie data:25/04/14 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

SZPACHLA ZBROJONA WŁÓKNEM

SZPACHLA ZBROJONA WŁÓKNEM 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Nazwa handlowa: 1.2 Zastosowanie substancji/mieszaniny: Masa szpachlowa służy do łączenia płyt gipsowo-kartonowych. Do stosowania wewnątrz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Gmina Stęszew PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY STĘSZEW NA LATA 2013-2032 lipiec 2013 r. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ryjewo na lata

Bardziej szczegółowo