Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe A. Informacje o Ubezpieczających / Ubezpieczonych: 1. Ubezpieczający Szkoła Podstawowa w Białce Białka 175, Błażowa NIP: REGON: Ubezpieczeni dzieci i młodzież oraz personel Szkoły Podstawowej w Białce. Liczba dzieci i młodzieży oraz personel: 66 osób. Liczba aktualnie ubezpieczonych dzieci i młodzieży: 57 osoby, personel: 5 osób. 2. Ubezpieczający Szkoła Podstawowa w Błażowej Dolnej im. Armii Krajowej Błażowa Dolna 196, Błażowa NIP: REGON: Ubezpieczeni dzieci i młodzież oraz personel Szkoły Podstawowej w Błażowej Dolnej. Liczba dzieci i młodzieży oraz personel: 99 osób. Liczba aktualnie ubezpieczonych dzieci i młodzieży: 81 osób, personel: 6 osób. 3. Ubezpieczający Szkoła Podstawowa w Futomie im. św. Jana Kantego Futoma 168, Błażowa NIP: REGON: Ubezpieczeni dzieci i młodzież oraz personel Szkoły Podstawowej w Futomie. Liczba dzieci i młodzieży oraz personel: 114 osób. Liczba aktualnie ubezpieczonych dzieci i młodzieży: 95 osób, personel: 10 osób. 4. Ubezpieczający Szkoła Podstawowa w Kąkolówce im. Marii Konopnickiej Kąkolówka 466, Błażowa NIP: REGON: Ubezpieczeni dzieci i młodzież oraz personel Szkoły Podstawowej w Kąkolówce. Liczba dzieci i młodzieży oraz personel: 83 osoby. Liczba aktualnie ubezpieczonych dzieci i młodzieży: 71 osób, personel: 7 osób. 5. Ubezpieczający Załącznik nr 1 do specyfikacji Strona 1 z 8

2 Szkoła Podstawowa w Lecce im Kardynała Stefana Wyszyńskiego Lecka 230, Błażowa NIP: REGON: Ubezpieczeni dzieci i młodzież oraz personel Szkoły Podstawowej w Lecce. Liczba dzieci i młodzieży oraz personel: 66 osób. Liczba aktualnie ubezpieczonych dzieci i młodzieży: 51 osoby, personel: 10 osób. 6. Ubezpieczający Szkoła Podstawowa w Nowym Borku im. gen. bryg. Mieczysława Boruty - Spiechowicza Nowy Borek 331, Błażowa NIP: REGON: Ubezpieczeni dzieci i młodzież oraz personel Szkoły Podstawowej w Nowym Borku. Liczba dzieci i młodzieży oraz personel: 122 osoby. Liczba aktualnie ubezpieczonych dzieci i młodzieży: 103 osób, personel: 17 osób. 7. Ubezpieczający Szkoła Podstawowa w Piątkowej im. Jana Pawła II Piątkowa 429, Piątkowa NIP: REGON: Ubezpieczeni dzieci i młodzież oraz personel Szkoły Podstawowej w Piątkowej. Liczba dzieci i młodzieży oraz personel: 69 osób. Liczba aktualnie ubezpieczonych dzieci i młodzieży: 53 osoby, personel: 11 osób. 8. Ubezpieczający Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Błażowej ul. Armii Krajowej 11, Błażowa NIP: REGON: Ubezpieczeni dzieci i młodzież oraz personel Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa w Błażowej. Liczba dzieci i młodzieży oraz personel: 214 osób. Liczba aktualnie ubezpieczonych dzieci i młodzieży: 178 osoby, personel: 0 osób. 9. Ubezpieczający Zespół Szkół Gimnazjum im. Anny Jenke w Błażowej Pl. Ks. Adolfa Kowala 1, Błażowa NIP: REGON: Ubezpieczeni dzieci i młodzież oraz personel Zespołu Szkół Gimnazjum w Błażowej. Liczba dzieci i młodzieży oraz personel: 408 osób. Liczba aktualnie ubezpieczonych dzieci i młodzieży: 354 osoby, personel: 5 osób. Załącznik nr 1 do specyfikacji Strona 2 z 8

3 10. Ubezpieczający Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące im. św Jadwigi Królowej w Błażowej Pl. Ks. Adolfa Kowala 3, Błażowa NIP: REGON: Ubezpieczeni dzieci i młodzież oraz personel Zespołu Szkół Liceum Ogólnokształcące w Błażowej. Liczba dzieci i młodzieży oraz personel: 152 osoby. Liczba aktualnie ubezpieczonych dzieci i młodzieży: 135 osoby, personel: 0 osób. B. Warunki wymagane: 1. Definicje 1.1. Ubezpieczający Jednostka oświatowa, która zawiera umowę dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia NNW w imieniu ubezpieczonych dzieci, młodzieży oraz personelu Ubezpieczony osoba fizyczna, która jest objęta ochroną ubezpieczeniową Uprawniony - osoba upoważniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego; w przypadku nie wyznaczenia osoby uprawnionej świadczenie przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego według następującej kolejności: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, innym ustawowym spadkobiercom w kolejności przewidzianej prawem spadkowym; jeżeli świadczenie przysługuje kilku osobom, to jego wysokość dzieli się między te osoby w równych częściach Nieszczęśliwy wypadek - przypadkowe, nagłe, niezależne od woli Ubezpieczonego i stanu jego zdrowia, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego zaszło zdarzenie objęte odpowiedzialnością Wykonawcy Trwały uszczerbek na zdrowiu - trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji W odniesieniu do innych definicji Zamawiający uznaje treść definicji obowiązujących w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (zwanych dalej OWU ) Wykonawcy 2. Forma zawarcia ubezpieczenia 2.1. Umowa grupowego ubezpieczenia zostanie zawarta pomiędzy wybranym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą, a danym Ubezpieczającym Wykonawca na potwierdzenie zawarcia umowy wystawi polisę ubezpieczeniową w uwzględniającą faktyczną ilość osób przystępujących do ubezpieczenia na podstawie opłaconej składki Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia noty pokrycia ubezpieczeniowego, gwarantującej bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą od dnia r. w pierwszym roku ubezpieczenia oraz od dnia r. w drugim roku ubezpieczenia. Nota pokrycia ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia polisy ubezpieczeniowej 2.4. Każdy Ubezpieczający będzie mógł wybrać zakres ubezpieczenia tylko w jednej Grupie. 3. Składka ubezpieczeniowa 3.1. Maksymalna składka ubezpieczeniowa od jednej osoby za roczny okres ubezpieczenia NNW wynosi dla Grupy Nr 1 45,00 zł, dla Grupy Nr 2 50,00 zł oraz dla Grupy Nr 3 60,00 Załącznik nr 1 do specyfikacji Strona 3 z 8

4 zł. Dodatkowo dla nauczycieli Wykonawca zapewni możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z minimalną sumą gwarancyjną w wysokości ,00 zł. Składka roczna za jednego nauczyciela z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynosi maksymalnie 3,00 zł Wykonawca zapewni możliwość bezpłatnego objęcia ubezpieczeniem dzieci i młodzieży będących w trudnej sytuacji materialnej w liczbie odpowiadającej 10% ogólnej liczby ubezpieczonych dzieci i młodzieży Płatność składki ubezpieczeniowej następować będzie w następujących terminach: - I rok ubezpieczenia składka jednorazowa płatna do r. - II rok ubezpieczenia składka jednorazowa płatna do r Dopuszcza się możliwość opłaty składki w terminach późniejszych z zastrzeżeniem dotyczącym ochrony ubezpieczeniowej opisanym w pkt Każdy Ubezpieczający będzie prowadził ewidencję osób opłacających składkę. 4. Okres ubezpieczenia: - I rok ubezpieczenia od r. do r. - II rok ubezpieczenia od r. do r W każdym roku ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa trwa 12 miesięcy w stosunku do wszystkich osób, które opłacą składkę ubezpieczeniową w terminach określonych w pkt na podstawie listy ubezpieczonych wraz z opłatą składki Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do osób, które opłacą składkę w terminach późniejszych niż określone w pkt. 3.3., rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki i trwa do w I roku ubezpieczenia oraz do w II roku ubezpieczenia z rozliczeniem składki za każdy dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej (pro rata temporis). 5. Odpis na rzecz szkoły z tytułu ubezpieczenia 5.1. Wykonawca stawia do dyspozycji placówek oświatowych odpis dla danej jednostki oświatowej lub rady rodziców w wysokości 10% zainkasowanej składki z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu zawartych w drodze niniejszego postępowania przetargowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania składki od danego Ubezpieczającego. 6. Realizacja świadczeń 6.1. W przypadku zgłoszenia roszczeń Wykonawca wykonuje zobowiązania najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu objętym odpowiedzialnością wykonawcy. W przypadku, gdy wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności wykonawcy w stosunku do ubezpieczonego albo wysokości zobowiązania okazało się niemożliwe, Wykonawca wykonuje zobowiązania w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, z tym że część bezsporna świadczenia zostanie wypłacona w terminie 30 dni. Ponadto w ciągu 7 dni od daty wpływu roszczenia będzie wysyłane pismo z prośbą o uzupełnienie dokumentacji oraz listą informacji niezbędnych do zakończenia procesu likwidacji roszczenia Wykonawca orzeka o przyznaniu świadczenia bez powoływania komisji lekarskich na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej. W przypadku braku akceptacji przez Ubezpieczonego takiego orzeczenia, powoływana będzie komisja lekarska Wykonawca wypłaci świadczenie również w przypadku: - wyczynowego uprawiania przez Ubezpieczonego sportu; - udziału w bójkach, w których ubezpieczony działał w obronie koniecznej Załącznik nr 1 do specyfikacji Strona 4 z 8

5 7. Warunki, zakres ubezpieczenia i wysokości świadczeń / sumy gwarancyjnej oraz suma ubezpieczenia L.p. Zakres ubezpieczenia Wysokość świadczenia jako procent sumy ubezpieczenia 1 Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 100% 2 Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku) 1% 3 Śmierć przedstawiciela ustawowego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 10% 4 Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej limit do 25% 5 Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych limit do 25% 6 Zwrot kosztów leczenia na terenie RP limit do 30% 7 Pogryzienie przez psa, ukąszenie przez owady lub kleszcze 10% 8 Oparzenia i odmrożenia limit do 20% Minimalna suma ubezpieczenia: Grupa Nr ,00 zł, Grupa Nr ,00 zł, Grupa Nr ,00 zł Czasowy zakres ochrony ochrona całodobowa Zakres terytorialny ubezpieczenie obejmuje wypadki zarówno w kraju jak i za granicą, L.p. Zakres ubezpieczenia Wysokość sumy 1 Odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela gwarancyjnej ,00 zł na wszystkie zdarzenia 7.1. Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego, która nastąpiła w okresie odpowiedzialności Wykonawcy w następstwie nieszczęśliwego wypadku Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku oraz jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a śmiercią Ubezpieczonego Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wystąpił w okresie odpowiedzialności Wykonawcy Prawo do świadczenia przysługuje za każdy procent stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu maksymalnie za 100 % trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego oraz jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu Ubezpieczonego Śmierć przedstawiciela ustawowego w następstwie nieszczęśliwego wypadku Zakres ubezpieczenia obejmuje przedstawiciela ustawowego osoby ubezpieczonej, która nastąpiła w okresie odpowiedzialności Wykonawcy w następstwie nieszczęśliwego wypadku Przez przedstawiciela ustawowego rozumie się osobę która na podstawie przepisów prawa może działać w cudzym imieniu ze skutkiem dla reprezentowanej osoby Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej Załącznik nr 1 do specyfikacji Strona 5 z 8

6 Wykonawca refunduje koszty poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku, które nie zostały pokryte z ubezpieczenia zdrowotnego, innego ubezpieczenia lub z innego tytułu. Refundacji podlegają udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty koszty, które zostały poniesione w ciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku, do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do kwoty wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych Koszty nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych zwracane są do wysokości 25% sumy ubezpieczenia określonej w umowie pod warunkiem, że powstały one w następstwie nieszczęśliwego wypadku Zwrot kosztów następuje na podstawie rachunków i dowodów ich zapłaty do wysokości rzeczywistych kosztów Zwrot kosztów leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w następstwie nieszczęśliwego wypadku Wykonawca refunduje koszty poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku, które nie zostały pokryte z ubezpieczenia zdrowotnego, innego ubezpieczenia lub z innego tytułu. Refundacji podlegają udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty koszty, które zostały poniesione w ciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku, do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do kwoty wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia Pogryzienie przez psa, ukąszenie przez owady oraz kleszcze Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa, ukąszenia przez owady oraz kleszcze. W przypadku pogryzienia przez psa Wykonawca wypłaci świadczenie, jeżeli pogryzienie skutkuje pobytem w szpitalu przez minimum 2 pełne doby. W przypadku ukąszenia przez owady oraz kleszcze Wykonawca wypłaci świadczenie, jeżeli ukąszenie skutkuje wystąpieniem rumieńca wędrującego, odczynu zapalnego lub odczynu pokrzywkowego z wtórną alergizacją wymagającą leczenia antybiotykami i lekami uczuleniowymi co najmniej przez 7 dni Odmrożenia i oparzenia Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje świadczenie z tytułu odmrożenia i oparzenia W przypadku odmrożenia i oparzenia Wykonawca wypłaci świadczenie, jeżeli są to odmrożenia lub oparzenia co najmniej 2 stopnia. Kwota świadczenia w wysokości 20% sumy ubezpieczenia stanowi maksymalną możliwą do wypłaty kwotę świadczenia z tytułu odmrożeń lub oparzeń. 8. Odpowiedzialność cywilna nauczycieli 8.1. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej nauczycieli Wykonawca odpowiada za wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia na terenie Polski, z których roszczenia zostaną zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) w związku z wykonywaniem zawodu nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego za wypadki ubezpieczeniowe powstałe w związku ze sprawowaniem funkcji opiekuńczych ubezpieczonego na dziećmi i młodzieżą. Odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy również funkcji opiekuńczych wykonywanych przez ubezpieczonego w trakcie zajęć pozalekcyjnych, imprez szkolnych, kolonii, obozów, wycieczek szkolnych itp. 9. Postanowienia końcowe Załącznik nr 1 do specyfikacji Strona 6 z 8

7 9.1. Zamawiający nie gwarantuje przystąpienia do ubezpieczenia liczby ubezpieczonych określonej w części A. Nieważne są tym samym zapisy zawarte w OWU Wykonawcy, uzależniające ważność umowy od przystąpienia do ubezpieczenia określonego procentu ogółu osób lub określonej liczebności grupy Ubezpieczonych. Podana przewidywana liczba osób służy jedynie do oceny ryzyka i przygotowania oferty W przypadku, gdy postanowienia OWU danego Wykonawcy są bardziej korzystne dla Ubezpieczonego niż postanowienia SIWZ, Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania postanowień OWU 9.3. W przypadku gdy postanowienia (OWU) danego Wykonawcy, są mniej korzystne dla Ubezpieczonego niż zapisy SIWZ pierwszeństwo mają zapisy SIWZ W odniesieniu do grupowego ubezpieczenia dzieci i młodzieży oraz personelu jednostek oświatowych Gminy Wolin od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej nauczycieli Zamawiający zlecił czynności doradcze przy organizacji postępowania o zamówienie publiczne firmie brokerskiej Inter Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Wykonawca wynagradza prowizyjnie firmę Inter Broker Sp. z o.o. według stawek zwyczajowo przyjętych dla firm brokerskich przez cały okres obowiązywania umowy. C. Klauzule dodatkowe: 1. Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony dodatkowo o świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego. Wysokość świadczenia w tym zakresie wynosi 50% sumy ubezpieczenia dodatkowo do świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku. 2. Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie nowotworu złośliwego zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony dodatkowo o świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie nowotworu złośliwego. Wysokość świadczenia w tym zakresie wynosi 50% sumy ubezpieczenia. 3. Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie wady wrodzonej serca zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony dodatkowo o świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie wady wrodzonej serca. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu śmierci ubezpieczonego w następstwie wady wrodzonej dotyczy Ubezpieczonych poniżej 25 roku życia. Wysokość świadczenia w tym zakresie wynosi 50% sumy ubezpieczenia. 4. Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu amputacji kończyny lub części kończyny spowodowanej nowotworem złośliwym zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony dodatkowo oświadczenie z tytułu amputacji kończyny lub części kończyny spowodowanej nowotworem złośliwym. Wysokość świadczenia w tym zakresie wynosi 10% sumy ubezpieczenia. 5. Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie zachorowania na sepsę zakres ochrony ubezpieczeniowej z tytułu śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku zostaje rozszerzony dodatkowo o śmierć Ubezpieczonego w następstwie zachorowania na sepsę. Wysokość świadczenia w tym zakresie wynosi 100% sumy ubezpieczenia. 6. Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu zachorowania Ubezpieczonego na sepsę - zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony dodatkowo o świadczenie z tytułu zachorowania na sepsę. Wysokość świadczenia w tym zakresie wynosi 10% sumy ubezpieczenia. Załącznik nr 1 do specyfikacji Strona 7 z 8

8 7. Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu czasowej niezdolności Ubezpieczonego do nauki w następstwie nieszczęśliwego wypadku zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o świadczenie z tytułu czasowej niezdolności Ubezpieczonego do nauki powstałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się w okresie ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku niezdolności Ubezpieczonego do nauki Wykonawca wypłaca zasiłek dzienny w wysokości 0,1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień niezdolności. 8. Klauzula dodatkowa w przypadku braku trwałego uszczerbku jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku nie nastąpił trwały uszczerbek na zdrowiu a konieczne było leczenie to ubezpieczyciel wypłaci jednorazowe świadczenie w wysokości 1,5% sumy ubezpieczenia 9. Klauzula dodatkowa kosztów rehabilitacji zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o świadczenie z tytułu kosztów rehabilitacji w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Wykonawca zwraca udokumentowane koszty rehabilitacji w wyspecjalizowanych placówkach medycznych na terenie RP do kwoty 30% 10. Klauzula dodatkowa rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu - zakres ochrony ubezpieczeniowej z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku zostaje rozszerzony o następstwa ataku epilepsji lub omdlenia o nieustalonej przyczynie. 11. Klauzula dodatkowa pobytu ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku - Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje świadczenie z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku. W przypadku pobytu w szpitalu Wykonawca wypłaci świadczenie dzienne za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości 0,25% sumy ubezpieczenia pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał dłużej niż 2 dni. Wykonawca wypłaci łączne świadczenia maksymalnie za okres nieprzekraczający 90 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w całym okresie ubezpieczenia. 12. Klauzula zwrotu kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku poniesionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do wysokości 5% sumy ubezpieczenia pod warunkiem że nieszczęśliwy wypadek wydarzył się okresie ochrony ubezpieczeniowej a koszty leczenia stomatologicznego zostały poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego. 13. Klauzula dodatkowa operacji chirurgicznych w następstwie nieszczęśliwego wypadku zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o świadczenie z tytułu operacji chirurgicznej w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Ustalenie wysokości świadczenia w przypadku konkretnej operacji chirurgicznej będzie odbywało się zgodnie z postanowieniami OWU Wykonawcy, przy czym kwota w wysokości 10% sumy ubezpieczenia stanowi najwyższą kwotę świadczenia jaka może zostać wypłacona Ubezpieczonemu. 14. Klauzula dodatkowa usługi assistance zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o usługi assistance świadczone na terenie RP w następującym zakresie: - wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego organizacja i pokrycie kosztów dojazdu do lekarza oraz jego honorarium za wizytę, - wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego organizacja i pokrycie kosztów dojazdu pielęgniarki oraz jej honorarium za pierwszą wizytę, - organizacja i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego do placówki medycznej po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku lub innego zdarzenia objętego ochrona ubezpieczeniową. Załącznik nr 1 do specyfikacji Strona 8 z 8

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ PWSZ-III-AGOO-P1-29020-5/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia NNW studenta, OC studenta, pracownika dydaktycznego, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe A.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, zwane dalej OWU, mają

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr sprawy: DP/2310/87/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Usługa grupowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr sprawy: DP/2310/166/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Usługa grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (WZÓR) Zawarta dnia... w Kobyłce, pomiędzy Gminą Kobyłka, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... (WZÓR) Zawarta dnia... w Kobyłce, pomiędzy Gminą Kobyłka, reprezentowaną przez: Wzór umowy UMOWA Nr... (WZÓR) Zawarta dnia... w Kobyłce, pomiędzy Gminą Kobyłka, reprezentowaną przez: 1.. 2.. - zwanym dalej Zamawiającym a..., prowadzącym działalność ubezpieczeniową zarejestrowaną w..pod

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE SZKOLNE III (182) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Spis Treści 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu Jest to szczególna oferta opracowana z myślą o potrzebach

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych Oświata

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych Oświata Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Jednocześnie utrzymaliśmy funkcjonujące dotychczas rozwiązania, z których byliście Państwo zadowoleni,

Szanowni Państwo, Jednocześnie utrzymaliśmy funkcjonujące dotychczas rozwiązania, z których byliście Państwo zadowoleni, Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce nowe Ogólne Warunki Ubezpieczeń Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, uczniów, studentów i personelu Placówek Oświatowo-Wychowawczych oferowane przez Nauczycielską

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Umowa generalna ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Umowa generalna ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Spis treści: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 2. Definicje... 1 3. Czas trwania ochrony ubezpieczeniowej, zakres terytorialny...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne 1 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO

Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO Indywidualną obsługę Państwa placówki gwarantuje: Stanisław Humiński Numer telefonu: 601751260 Adres e-mail: shuminski@agentpzu.pl Powszechny

Bardziej szczegółowo

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 37

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 37 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 37 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO EDU PLUS rok szkolny 2013/2014 Indywidualną obsługę Państwa placówki oświatowej

Bardziej szczegółowo

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE 2 SPIS TREŚCI PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE...5 WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ GRUPOWEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty ubezpieczenie indywidualnych podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej indeks UTRP/13/07/19 Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 3 2 Jak należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (111) Ubezpieczenie NNW ma na celu przede wszystkim wesprzeć Ciebie w trudnej sytuacji powypadkowej lub Twoich bliskich w przypadku Twojej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu TOURIST Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Definicje 3 III. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROGRAMIE UBEZPIECZEŃ PAKIET SZKOŁA 2015

INFORMACJA O PROGRAMIE UBEZPIECZEŃ PAKIET SZKOŁA 2015 INFORMACJA O PROGRAMIE UBEZPIECZEŃ PAKIET SZKOŁA 2015 SPIS TREŚCI Pismo przewodnie 3 Instrukcja postępowania w Programie Pakiet Szkoła 2015 5 Oświadczenie 6 Procedura VI...7 Porównanie ofert Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Umowy ubezpieczenia nr 5834 00.784.320 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Wyciąg z Umowy ubezpieczenia nr 5834 00.784.320 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Wyciąg z Umowy ubezpieczenia nr 5834 00.784.320 zawarta w Warszawie w dniu 15 03 2012 pomiędzy AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ulicy Chłodnej 51, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieży szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1/2007 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO GENERALI T.U. S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO GENERALI T.U. S.A. www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO GENERALI T.U. S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków z ratalną wypłatą świadczenia dla posiadaczy rachunków bankowych

Warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków z ratalną wypłatą świadczenia dla posiadaczy rachunków bankowych Warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków z ratalną wypłatą świadczenia dla posiadaczy rachunków bankowych zatwierdzone uchwałą Zarządu PZU SA Nr UZ/218/2001 z dnia 17 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW

NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW OGÓ LNE WARUNKI UBE ZP IE CZE NIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i

Bardziej szczegółowo

PROGRESJA PLUS O G ÓLN E W ARU NKI U B EZ P IEC Z EN IA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

PROGRESJA PLUS O G ÓLN E W ARU NKI U B EZ P IEC Z EN IA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW O G ÓLN E W ARU NKI U B EZ P IEC Z EN IA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW PROGRESJA PLUS SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE... 1 DEFINICJE... 2 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA... 4 ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo