Załącznik Nr 1 do SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 1 do SIWZ"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do SIWZ PWSZ-III-AGOO-P /2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia NNW studenta, OC studenta, pracownika dydaktycznego, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe A. Informacje o Ubezpieczającym / Ubezpieczonych: 1. Ubezpieczający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ul. Przyjaźni 1, Konin NIP: REGON: Ubezpieczeni studenci wszystkich kierunków stacjonarnych i niestacjonarnych oraz pracownicy dydaktyczni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2014/2015. Przewidywana liczba ubezpieczonych studentów w roku akademickim 2014/2015 to około 1800, a pracowników dydaktycznych około 140. B. Warunki wymagane: 1. Definicje 1.1. Ubezpieczający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, która zawiera umowę dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia NNW w imieniu ubezpieczonych studentów Ubezpieczony osoba fizyczna (student PWSZ w Koninie), która jest objęta ochroną ubezpieczeniową Uprawniony - osoba upoważniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego; w przypadku nie wyznaczenia osoby uprawnionej świadczenie przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego według następującej kolejności: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, innym ustawowym spadkobiercom w kolejności przewidzianej prawem spadkowym; jeżeli świadczenie przysługuje kilku osobom, to jego wysokość dzieli się między te osoby w równych częściach Nieszczęśliwy wypadek - przypadkowe, nagłe, niezależne od woli Ubezpieczonego i stanu jego zdrowia, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego zaszło zdarzenie objęte odpowiedzialnością Wykonawcy Trwały uszczerbek na zdrowiu - trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji Koszty leczenia niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty: a) wizyt lekarskich, leczenia, zabiegów ambulatoryjnych i operacji oraz badań zleconych przez lekarza, b) zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, c) leczenia szpitalnego, d) transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium 1.7. W odniesieniu do innych definicji Zamawiający uznaje treść definicji obowiązujących w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (zwanych dalej OWU ) Wykonawcy 2. Forma zawarcia ubezpieczenia 2.1. Umowa grupowego ubezpieczenia zostanie zawarta w formie bezimiennej pomiędzy wybranym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą, a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w 1

2 Koninie Wykonawca na potwierdzenie zawarcia umowy wystawi polisę ubezpieczeniową w terminie do dnia r. uwzględniającą faktyczną ilość osób przystępujących do ubezpieczenia na podstawie opłaconej składki Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia noty pokrycia ubezpieczeniowego, gwarantującej bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną ostateczną ofertą od dnia r. Nota pokrycia ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia polisy ubezpieczeniowej 3. Składka ubezpieczeniowa 3.1. Wykonawca zapewni możliwość bezpłatnego objęcia ubezpieczeniem studentów będących w trudnej sytuacji materialnej w liczbie odpowiadającej 10% ogólnej liczby ubezpieczonych studentów Płatność składki ubezpieczeniowej następować będzie w terminie do r Dopuszcza się możliwość opłaty składki w terminie późniejszym niż do r. z zastrzeżeniem dotyczącym ochrony ubezpieczeniowej opisanym w pkt Ubezpieczający będzie prowadził ewidencję osób opłacających składkę Składka będąca podstawą wszelkich uregulowań zostanie rozliczona z dniem r. Do tego czasu Wykonawca zapewni raz w tygodniu poprzez swojego przedstawiciela odbiór zebranych składek od osób dystrybuujących ubezpieczenie NNW i OC na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Uczelnia nie jest zobowiązana do wpłaty akonto żadnych opłat z tytułu zawierania dobrowolnego ubezpieczenia NNW. 4. Okres ubezpieczenia: od r. do r Ochrona ubezpieczeniowa trwa 12 miesięcy począwszy od r. do r. w stosunku do wszystkich osób, które opłacą składkę ubezpieczeniową w terminie do r. na podstawie listy ubezpieczonych wraz z opłatą składki Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do osób, które opłacą składkę w terminie po r., rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki i trwa do r. z rozliczeniem składki za każdy dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej (pro rata temporis) Ochrona ubezpieczeniowa trwa do r. również w przypadku, gdy ubezpieczony zakończy, przerwie itp. studia przed upływem r. 5. Dystrybucja i wynagrodzenie za dystrybucję ubezpieczenia NNW wśród studentów 5.1. Wykonawca, najpóźniej w dniu wystawienia polisy, zobowiązany jest do przekazania odpisu (darowizny) na rzecz Uczelnianej Rady Samorządu Studentów w wysokości 35% zainkasowanej składki brutto do r. na rachunek Państwowej Szkoły Zawodowej w Koninie z przeznaczeniem na działalność statutową Rady Samorządu Studentów Wykonawca podpisuje odrębną umowę z osobą fizyczną (pracownik PWSZ w Koninie) na odpłatne prowadzenie wszystkich czynności związanych z ubezpieczeniem m.in. zbieranie składek, informowanie studentów o ubezpieczeniu, pomoc w wypełnianiu wniosków itp. Opłata dla tej osoby będzie wynosić 5% zainkasowanej składki Wykonawca najpóźniej w dniu początku ochrony ubezpieczeniowej, zobowiązany jest do przekazania plakatów i ulotek informacyjnych w celu przeprowadzenia skutecznej kampanii informacyjnej dotyczącej ubezpieczenia NNW i OC studentów Wykonawca będzie miał prawo zamieszczenia swojego logo podczas sponsorowanych imprez studenckich. 6. Realizacja świadczeń 6.1. W przypadku zgłoszenia roszczeń Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia procesu likwidacji roszczenia w ciągu 30 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody i złożenia niezbędnych 2

3 dokumentów, a w przypadku braku kompletnej dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia, zobowiązuje się do wypłaty świadczenia w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia wszystkich okoliczności niezbędnych do ustalenia jego odpowiedzialności. Ponadto w ciągu 7 dni od daty wpływu roszczenia będzie wysyłane pismo z prośbą o uzupełnienie dokumentacji oraz listą informacji niezbędnych do zakończenia procesu likwidacji roszczenia Wykonawca orzeka o przyznaniu świadczenia bez powoływania komisji lekarskich na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej. W przypadku braku akceptacji przez Ubezpieczonego takiego orzeczenia, powoływana będzie komisja lekarska. 7. Warunki, zakres ubezpieczenia i wysokości świadczeń / sumy gwarancyjnej L.p. Zakres ubezpieczenia Wysokość świadczenia 1 Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku ,00 zł 2 Trwałe inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku ,00 zł 3 Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku) 200,00 zł 4 Śmierć rodzica ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 1 000,00 zł 5 Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 40,00 zł 6 Zwrot kosztów leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w następstwie nieszczęśliwego wypadku do 3 000,00 zł 7 Zwrot kosztów leczenia za granicą w następstwie nieszczęśliwego wypadku do 3 000,00 zł L.p. Zakres ubezpieczenia Wysokość sumy gwarancyjnej 1 Odpowiedzialność cywilna studentów ,00 zł 2 Odpowiedzialność cywilna pracowników dydaktycznych ,00 zł Czasowy zakres ochrony ochrona całodobowa (w tym podczas pobytu na uczelni, poza uczelnią, na obozach organizowanych przez uczelnię, podczas praktyk studenckich, podczas wyjazdów stypendialnych) Zakres terytorialny ubezpieczenie obejmuje wypadki zarówno w kraju jak i za granicą, Forma ubezpieczenia: bezimienna 7.1. Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie odpowiedzialności Wykonawcy Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku oraz jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a śmiercią Ubezpieczonego Trwałe inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku Zakres ubezpieczenia obejmuje trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie odpowiedzialności Wykonawcy, Trwałe inwalidztwo oznacza trwałe zmiany w stanie zdrowia Ubezpieczonego, wyniku których z medycznego punktu widzenia Ubezpieczony pozostaje trwale i całkowicie niezdolny do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. 3

4 7.3. Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wystąpił w okresie odpowiedzialności Wykonawcy Prawo do świadczenia przysługuje za każdy procent stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu maksymalnie za 100 % trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego oraz jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu Ubezpieczonego Śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć rodzica w następstwie nieszczęśliwego wypadku, która nastąpiła w okresie odpowiedzialności Wykonawcy Przez rodzica rozumie się matkę lub ojca Ubezpieczonego w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku W przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku Wykonawca wypłaci świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu, pod warunkiem, że pobyt w szpitalu dłużej niż 2 dni Wykonawca wypłaci łączne świadczenia maksymalnie za okres nieprzekraczający 180 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w całym okresie ubezpieczenia Zwrot kosztów leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w następstwie nieszczęśliwego wypadku Wykonawca refunduje koszty poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku, które nie zostały pokryte z ubezpieczenia zdrowotnego, innego ubezpieczenia lub z innego tytułu. Refundacji podlegają udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty koszty, które zostały poniesione w ciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku, do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do kwoty wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia. 8. Odpowiedzialność cywilna studentów, pracowników dydaktycznych 8.1. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej studentów i pracowników dydaktycznych Wykonawca odpowiada za wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, z których roszczenia zostaną zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dotyczy studentów wszystkich wydziałów oraz wszystkich dydaktyków PWSZ w Koninie Roszrzerzony zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla studentów II roku Bezpieczeństwa Wewnętrznego z uwagi na zaplanowane zajęcia praktyczne na strzelnicy (z użyciem broni). 9. Postanowienia końcowe 9.1. Zamawiający nie gwarantuje przystąpienia do ubezpieczenia liczby ubezpieczonych określonej w części A pkt. 2. Nieważne są tym samym zapisy zawarte w OWU Wykonawcy, uzależniające ważność umowy od przystąpienia do ubezpieczenia określonego procentu ogółu studentów lub określonej liczebności grupy Ubezpieczonych. Podana przewidywana liczba studentów służy jedynie do oceny ryzyka i przygotowania oferty W przypadku, gdy postanowienia OWU danego Wykonawcy są bardziej korzystne dla Ubezpieczonego niż postanowienia SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się do stosowania postanowień OWU 9.3. W przypadku gdy postanowienia (OWU) danego Wykonawcy, są mniej korzystne dla Ubezpieczonego niż zapisy SIWZ pierwszeństwo mają zapisy SIWZ. 4

5 C. Klauzule dodatkowe: 1. Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu śmierci w następstwie zawału serca lub udaru mózgu zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu śmierci ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu dotyczy Ubezpieczonych poniżej 30 roku życia. Wysokość świadczenia w tym zakresie wynosi ,00 zł. 2. Klauzula dodatkowa pogryzienia przez psa, ukąszenia przez owady oraz kleszcze, odmrożenia i oparzenia zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa, uksząszenia przez owady oraz kleszcze, odmrożenia i oparzenia. W przypadku pogryzienia przez psa Wykonawca wypłaci świadczenie, jeżeli pogryzienie skutkuje pobytem w szpitalu przez minimum 2 pełne doby. W przypadku ukąszenia przez owady oraz kleszcze Wykonawca wypłaci świadczenie, jeżeli ukąszenie skutkuje wystąpieniem rumieńca wędrującego, odczynu zapalnego lub odczynu pokrzywkowego z wtórną alergizacją wymagającą leczenia antybiotykami i lekami uczuleniowymi co najmniej przez 7 dni. W przypadku odmrożenia i oparzenia Wykonawca wypłaci świadczenie, jeżeli są to odmrożenia lub oparzenia co najmniej 2 stopnia. Wysokość świadczenia jednorazowego w tym zakresie wynosi 1 000,00 zł. 3. Klauzula dodatkowa kosztów rehabilitacji zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o świadczenie z tytułu kosztów rehabilitacji w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Wykonawca zwraca udokumentowane koszty rehabilitacji w wyspecjalizowanych placówkach medycznych na terenie RP do kwoty 3 600,00 zł 4. Klauzula dodatkowa zadośćuczynienia za ból - zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o świadczenie w postaci zadośćuczynienia za ból. Wykonawca wypłaci jednorazowe świadczenie w wysokości 900,00 zł pod warunkiem że niezdolność do nauki spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem potwierdzona właściwym zaświadczeniem lekarskim trwa dłużej niż 30 dni oraz Ubezpieczony nie doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. 5. Klauzula dodatkowa zadośćuczynienia za ból w związku z pobytem w szpitalu- zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o świadczenie w postaci zadośćuczynienia za ból w związku z pobytem w szpitalu. Wykonawca wypłaci jednorazowe świadczenie w wysokości 1 800,00 zł w przypadku pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem przez okres minimum 5 dni pod warunkiem, ze Ubezpieczony nie doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. 6. Klauzula dodatkowa kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o świadczenie z tytułu kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i innych środków pomocniczych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem. Wykonawca zwraca koszty na podstawie oryginałów rachunków i dowodów zapłaty do wysokości 3 600,00 zł. 7. Klauzula dodatkowa kosztów stomatologicznej odbudowy zębów - zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o świadczenie z tytułu kosztów stomatologicznej odbudowy zębów w związku z nieszczęśliwym wypadkiem. Wykonawca zwraca koszty na podstawie oryginałów rachunków i dowodów zapłaty do wysokości 3 600,00 zł. 8. Klauzula dodatkowa usługi assistance zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o usługi assistance w świadczone na terenie RP w następującym zakresie: - wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego organizacja i pokrycie kosztów dojazdu do lekarza oraz jego honorarium za wizytę, - wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego organizacja i pokrycie kosztów dojazdu pielęgniarki oraz jej honorarium za pierwszą wizytę, 5

6 - organizacja i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego do placówki medycznej po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku lub innego zdarzenia objętego ochrona ubezpieczeniową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia NNW pracownika, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe A. Informacje o Ubezpieczającym / Ubezpieczonych: 1. Ubezpieczający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ul. Przyjaźni 1, Konin NIP: REGON: Ubezpieczeni pracownicy (umowy o pracę, zlecenia) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2014/2015. Przewidywana liczba ubezpieczonych pracowników w roku akademickim 2014/2015 to około 200 osób. B. Warunki wymagane: 1. Definicje 1.1. Ubezpieczający Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, która zawiera umowę dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia NNW w imieniu ubezpieczonych pracowników Ubezpieczony osoba fizyczna (pracownik PWSZ w Koninie), która jest objęta ochroną ubezpieczeniową Uprawniony - osoba upoważniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego; w przypadku nie wyznaczenia osoby uprawnionej świadczenie przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego według następującej kolejności: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, innym ustawowym spadkobiercom w kolejności przewidzianej prawem spadkowym; jeżeli świadczenie przysługuje kilku osobom, to jego wysokość dzieli się między te osoby w równych częściach Nieszczęśliwy wypadek - przypadkowe, nagłe, niezależne od woli Ubezpieczonego i stanu jego zdrowia, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego zaszło zdarzenie objęte odpowiedzialnością Wykonawcy Trwały uszczerbek na zdrowiu - trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji Koszty leczenia niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty: 1. wizyt lekarskich, leczenia, zabiegów ambulatoryjnych i operacji oraz badań zleconych przez lekarza, 2. zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, 3. leczenia szpitalnego, 4. transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium 1.7. W odniesieniu do innych definicji Zamawiający uznaje treść definicji obowiązujących w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (zwanych dalej OWU ) Wykonawcy 2. Forma zawarcia ubezpieczenia 2.1. Umowa grupowego ubezpieczenia zostanie zawarta w formie imiennej pomiędzy wybranym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą, a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie Wykonawca na potwierdzenie zawarcia umowy wystawi polisę ubezpieczeniową w 6

7 terminie do dnia r. uwzględniającą faktyczną ilość osób przystępujących do ubezpieczenia na podstawie opłaconej składki Umowa ubezpieczeniowa w formie imiennej zawarta zostanie z imiennym wskazaniem osób, które mają być objęte umową ubezpieczenia. Ubezpieczający dostarczy imienny wykaz tych osób i wszelkie zmiany zgłasza na bieżąco Umowa ubezpieczeniowa zostanie zawarta bez okresu karencji na wszystkie oferowane świadczenia Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia noty pokrycia ubezpieczeniowego, gwarantującej bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną ostateczną ofertą od dnia r. Nota pokrycia ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia polisy ubezpieczeniowej 3. Składka ubezpieczeniowa 3.1. Płatność składki ubezpieczeniowej następować będzie w terminie do 5-tego każdego miesiąca 3.2. Ubezpieczający będzie prowadził ewidencję osób opłacających składkę Składka będąca podstawą wszelkich uregulowań zostanie rozliczona z dniem 10-tego każdego miesiąca 4. Okres ubezpieczenia: od r. do r Ochrona ubezpieczeniowa trwa 12 miesięcy począwszy od r. do r w stosunku do wszystkich osób, które opłacą składkę ubezpieczeniową w terminie do 5-tego każdego miesiąca na podstawie listy ubezpieczonych wraz z opłatą składki. 5. Dystrybucja i wynagrodzenie za dystrybucję ubezpieczenia NNW wśród pracowników 9.4. Wykonawca podpisuje odrębną umowę z osobą fizyczną (pracownik PWSZ w Koninie) na odpłatne prowadzenie wszystkich czynności związanych z ubezpieczeniem m.in. zbieranie składek, informowanie pracowników o ubezpieczeniu, pomoc w wypełnianiu wniosków itp. Opłata dla tej osoby będzie wynosić 5% zainkasowanej składki Wykonawca najpóźniej w dniu początku ochrony ubezpieczeniowej, zobowiązany jest do przekazania plakatów i ulotek informacyjnych w celu przeprowadzenia skutecznej kampanii informacyjnej dotyczącej ubezpieczenia NNW pracowników. 6. Realizacja świadczeń 6.1. W przypadku zgłoszenia roszczeń Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia procesu likwidacji roszczenia w ciągu 30 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody i złożenia niezbędnych dokumentów, a w przypadku braku kompletnej dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia, zobowiązuje się do wypłaty świadczenia w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia wszystkich okoliczności niezbędnych do ustalenia jego odpowiedzialności. Ponadto w ciągu 7 dni od daty wpływu roszczenia będzie wysyłane pismo z prośbą o uzupełnienie dokumentacji oraz listą informacji niezbędnych do zakończenia procesu likwidacji roszczenia Wykonawca orzeka o przyznaniu świadczenia bez powoływania komisji lekarskich na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej. W przypadku braku akceptacji przez Ubezpieczonego takiego orzeczenia, powoływana będzie komisja lekarska. 7. Warunki, zakres ubezpieczenia i wysokości świadczeń / sumy gwarancyjnej L.p. Zakres ubezpieczenia Wysokość świadczenia min. 1 Śmierć ubezpieczonego ,00 zł 2 Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem ,00 zł 7

8 3 Śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym ,00 zł 4 Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym ,00 zł 5 Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem przy pracy ,00 zł 6 Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym przy pracy ,00 zł 7 Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (za 1% trwałego 400,00 zł uszczerbku) 8 Śmierć małżonka ,00 zł 9 Śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem ,00 zł 10 Śmierć dziecka 2 750,00 zł 11 Śmierć rodziców lub teściów 2 500,00 zł 12 Urodzenie się dziecka 2 000,00 zł 13 Urodzenie martwego dziecka 4 000,00 zł 14 Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego 4 000,00 zł 15 Trwała niezdolność do pracy ,00 zł 16 Ciężkie choroby 5 000,00 zł 17 Leczenie szpitalne min. 4 dni 18 Za każdy dzień pobytu w szpitalu spowodowany chorobą 50,00zł 19 Za każdy dzień pobytu w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem 200,00zł 20 Za każdy dzień pobytu w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym 250,00zł 21 Za każdy dzień pobytu w szpitalu spowodowany wypadkiem przy pracy 250,00zł 22 Za każdy dzień pobytu w szpitalu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 150,00zł 23 Jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu na Oddziale Intensywnej Terapii 500,00zł 24 Świadczenie za każdy dzień zwolnienia lekarskiego (rekonwalescencji) po pobycie w szpitalu 25,00zł 25 Operacje chirurgiczne I stopnia 4 000,00 zł 26 Operacje chirurgiczne II stopnia 2 400,00zł 27 Operacje chirurgiczne III stopnia 800,00zł 28 Leczenie specjalistyczne ablacja, chemioterapia, kardiowerter/defibrylator, radioterapia, rozrusznik serca, 5 000,00zl terapia interferonowa 29 Karta apteczna środki na wykup jakichkolwiek lekarstw po pobycie w szpitalu 300,00zł 30 Utrata zdrowia przez dziecko (ciężkie oparzenie, dystrofia mięśni, gorączka reumatyczna z przewlekłymi powikłaniami sercowymi, łagodny guz mózgu, nabyta niedokrwistość ,00zł 8

9 plastyczna, nabyta niedokrwistość hemolityczna, nabyta przewlekła choroba serca, nagminne porażenie dziecięce, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, porażenie, przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C, śpiączka, tężec, utrata kończyn, utrata słuchu, utrata wzroku, zakażenie HIV w wyniku transfuzji krwi, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych Czasowy zakres ochrony ochrona całodobowa (w tym podczas pobytu w pracy, w drodze do pracy poza miejscem pracy, podczas wyjazdów służbowych) Zakres terytorialny ubezpieczenie obejmuje wypadki zarówno w kraju jak i za granicą, Forma ubezpieczenia: imienna 7.1. Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie odpowiedzialności Wykonawcy Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku oraz jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a śmiercią Ubezpieczonego Trwałe inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku Zakres ubezpieczenia obejmuje trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie odpowiedzialności Wykonawcy, Trwałe inwalidztwo oznacza trwałe zmiany w stanie zdrowia Ubezpieczonego, wyniku których z medycznego punktu widzenia Ubezpieczony pozostaje trwale i całkowicie niezdolny do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wystąpił w okresie odpowiedzialności Wykonawcy Prawo do świadczenia przysługuje za każdy procent stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu maksymalnie za 100 % trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego oraz jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu Ubezpieczonego Śmierć rodzica lub teścia Ubezpieczonego Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć rodzica lub teścia, która nastąpiła w okresie odpowiedzialności Wykonawcy Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku W przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku Wykonawca wypłaci świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu, pod warunkiem, że pobyt w szpitalu dłużej niż 2 dni Wykonawca wypłaci łączne świadczenia maksymalnie za okres nieprzekraczający 180 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w całym okresie ubezpieczenia Zwrot kosztów leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w następstwie nieszczęśliwego wypadku Wykonawca refunduje koszty poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku, które nie zostały pokryte z ubezpieczenia zdrowotnego, innego ubezpieczenia lub z innego tytułu. Refundacji podlegają udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami 9

10 zapłaty koszty, które zostały poniesione w ciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku, do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do kwoty wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia. 8. Postanowienia końcowe 8.1. Zamawiający nie gwarantuje przystąpienia do ubezpieczenia liczby ubezpieczonych określonej w części A pkt. 2. Nieważne są tym samym zapisy zawarte w OWU Wykonawcy, uzależniające ważność umowy od przystąpienia do ubezpieczenia określonego procentu ogółu pracowników lub określonej liczebności grupy Ubezpieczonych. Podana przewidywana liczba osób służy jedynie do oceny ryzyka i przygotowania oferty W przypadku, gdy postanowienia OWU danego Wykonawcy są bardziej korzystne dla Ubezpieczonego niż postanowienia SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się do stosowania postanowień OWU 8.3. W przypadku gdy postanowienia (OWU) danego Wykonawcy, są mniej korzystne dla Ubezpieczonego niż zapisy SIWZ pierwszeństwo mają zapisy SIWZ. C. Klauzule dodatkowe: 9. Klauzula dodatkowa usługi assistance zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o usługi assistance w świadczone na terenie RP w następującym zakresie: - wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego organizacja i pokrycie kosztów dojazdu do lekarza oraz jego honorarium za wizytę, - wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego organizacja i pokrycie kosztów dojazdu pielęgniarki oraz jej honorarium za pierwszą wizytę, - organizacja i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego do placówki medycznej po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku lub innego zdarzenia objętego ochrona ubezpieczeniową. 10

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO Typ P Plus PRZYGOTOWANA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE Lublin 10.10.2008 r. Spis treści: 1. WSTĘP...... 3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Jednocześnie utrzymaliśmy funkcjonujące dotychczas rozwiązania, z których byliście Państwo zadowoleni,

Szanowni Państwo, Jednocześnie utrzymaliśmy funkcjonujące dotychczas rozwiązania, z których byliście Państwo zadowoleni, Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce nowe Ogólne Warunki Ubezpieczeń Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, uczniów, studentów i personelu Placówek Oświatowo-Wychowawczych oferowane przez Nauczycielską

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE Co oznaczają określenia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia? DEFINICJE Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie? PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 08.06.2015 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK 3 2. Ubezpieczenie OC 6 3. Ubezpieczenie mienia PTTK 7 4. Krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Przedmiot i zakres odpowiedzialności Allianz

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 15.04.2014 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK z opłaconą składką członkowską od NNW... 3 2. Ubezpieczenie OC... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 3 2 Jak należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Artykuł I Postanowienia ogólne... 3 Artykuł II Definicje... 3 Artykuł III Przedmiot i zakres odpowiedzialności... 6 Artykuł IV Zawarcie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła KOD: C-BSNNW-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Spis Treści 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Umowa generalna ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Umowa generalna ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Spis treści: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 2. Definicje... 1 3. Czas trwania ochrony ubezpieczeniowej, zakres terytorialny...

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 27.06.2013 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK z opłaconą składką członkowską od NNW... 3 2. Ubezpieczenie OC... 6 3.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX Artykuł I Postanowienia ogólne.................................................................................3 Artykuł II Definicje...........................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie - Razem Bezpieczniej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie - Razem Bezpieczniej UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 Szanowni Państwo! Modyfikacja programu ubezpieczeniowego przygotowana została przy współpracy NSZZ Funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE

POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE OGÓLNE WARU NK I U BEZP I ECZENI A PROG RAM UBEZPIECZE Ń P RACO WNICZYC H BB EE N EE FF I TT CC O M PP LL EE XX PP LL U SS SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE... 1 DEFINICJE... 2 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO Spis treści Ogólne Warunki Ubezpieczenia do umów ubezpieczenia indywidualnego na życie 3 Klauzula

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Umowy ubezpieczenia nr 5834 00.784.320 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Wyciąg z Umowy ubezpieczenia nr 5834 00.784.320 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Wyciąg z Umowy ubezpieczenia nr 5834 00.784.320 zawarta w Warszawie w dniu 15 03 2012 pomiędzy AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ulicy Chłodnej 51, wpisaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na usługi p.n.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników IZBY SKARBOWEJ w Zielonej Górze oraz Urzędów Skarbowych (wg wykazu) oraz

Bardziej szczegółowo

SUPER GRUPA OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA

SUPER GRUPA OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA SUPER GRUPA OGÓLNE WARUNKI OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA POSTANOWIENIA WSTĘPNE Niniejsze warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów Otwartego Ubezpieczenia na Życie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży. w szkołach i innych zakładach.

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży. w szkołach i innych zakładach. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ubezpieczenia AA/NNW/OWU/3.00 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE ŻYCIE PLUS 100 000

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE ŻYCIE PLUS 100 000 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE Spis treści Ogólne Warunki Ubezpieczenia do umów ubezpieczenia indywidualnego na życie 3 Klauzula 2 Śmierć Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Pod skrzydłami lwa. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NR 01/2011 Spis treści: Artykuł

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11) Spis treści Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11) Postanowienia ogólne...3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo