Krystyna Wojakowska - Lewicka. Modelowy zakres pracy brokera edukacyjnego. TECZKA ZAWODU - BROKER EDUKACYJNY Kod zawodu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krystyna Wojakowska - Lewicka. Modelowy zakres pracy brokera edukacyjnego. TECZKA ZAWODU - BROKER EDUKACYJNY Kod zawodu: 235911"

Transkrypt

1 Krystyna Wojakowska - Lewicka Modelowy zakres pracy brokera edukacyjnego TECZKA ZAWODU - BROKER EDUKACYJNY Kod zawodu:

2 MOTTO: Uczyć się, aby wiedzieć Uczyć się, aby działać Uczyć się, aby wspólnie żyć Uczyć się, aby być (według K. Atamańczuk). 2

3 Spis treści: I. Opis zawodu-synteza. II. Zadania i czynności: 1. Obszar współpracy z klientem indywidualnym: 2. Obszar współpracy z klientem grupowym: 3. Obszar współpracy z instytucjami szkoleniowymi, edukacyjnymi (publicznymi i niepublicznymi): 4. Obszar kontaktów ze źródłami informacji, pozyskiwanie/ udostępnianie informacji placówki badawcze, internet, targi, konferencje, publikacje, opracowania, strategii: 5. Obszar kontaktów ze źródłami klientów i współpracy z mediami reklama własnych usług, promocja zawodu urzędy pracy, organizacje działające na rzecz zagrożonych marginalizacją, organizacje, których podopiecznymi są grupy defaworyzowane niepełnosprawni, bezrobotni, bezdomni, beneficjenci projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, samorządy, ośrodki pomocy, organizacje, firmy: 6. Obszar działań związanych z tworzeniem, zdobywaniem, ulepszaniem narzędzi pracy głównie do diagnozy potrzeb i możliwości klientów, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, dbaniem o etyczny wymiar zawodu 7. Obszar związany z zadaniami nie skategoryzowanymi powyżej III. Wymagania zawodu (psychologiczne oraz fizyczno-zdrowotne): 1. Wymagania psychologiczne 2.. Zainteresowania 3. Warunki fizyczne istotne w tym zawodzie. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu: IV. Kształcenie i instytucje kształcące V. Szanse zatrudnienia VI. Warunki płacowe 3

4 VII. Źródła informacji 4

5 Synteza zawodu: Broker edukacyjny udziela fachowych porad dotyczących edukacji. Dobiera kierunek, rodzaj, poziom szkolenia konfrontując je z potrzebami rynku uwzględniając przy tym certyfikację, koszty szkolenia i indywidualne możliwości psychofizyczne i ekonomiczne klienta, zarówno indywidualnego, jak i grupowego. Świadczy, więc usługi doradcze (opracowanie indywidualnego planu rozwoju edukacyjnozawodowego lub pozazawodowego jednostki), diagnostyczne (analiza potrzeb i możliwości klienta), informacyjno-analityczne dot. rynku edukacyjnego i rynku pracy (identyfikuje, gromadzi, analizuje dane dot. popytu i podaży usług doradczoszkoleniowych, obserwuje i określa kierunki rozwoju). Pośredniczy między klientem a rynkiem szkoleniowym, w szczególności w zawieraniu i wykonywaniu umów w zakresie kształcenia, doskonalenia i przekwalifikowania zawodowego oraz szkoleń w imieniu i na rzecz klienta (osoby fizycznej lub prawnej), może też na jego życzenie reprezentować go wobec krajowych i zagranicznych instytucji szkoleniowych. 5

6 II. Zadania i czynności: 1. Obszar współpracy z klientem indywidualnym: o nawiązanie kontaktu z klientem, zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa i komfortu psychicznego; o przeprowadzenie wywiadu, obserwacja zachowania, wysłuchanie klienta, zapoznanie się z jego oczekiwaniami; o analiza oczekiwań klienta, diagnoza dla samopoznania klienta (interpretacja wyników badań i sformułowanie wskazań), określenie pola możliwości psychofizycznych i ukierunkowania w procesie edukacji (indywidualny plan rozwoju); o dobór szkolenia lub cyklu szkoleń zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami, kwalifikacjami, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym klienta ustalonymi w procesie diagnozy oraz wymaganiami i sugestiami instytucji szkoleniowej, jak też z aktualnymi kierunkami zmian na rynku pracy; o dokumentowanie przebiegu działań informacyjno diagnostyczno-doradczych; o reprezentowanie klienta wobec instytucji szkoleniowych na jego zlecenie. 4. Obszar współpracy z klientem grupowym: o stałe utrzymywanie i nawiązywanie nowych kontaktów z zakładami pracy szkolącymi bądź chcącymi szkolić pracowników; o rozwiązywanie problemów dotyczących rozwoju zawodowego i szkolenia pracowników, między innymi przez poszukiwanie 6

7 konkretnych szkoleń, kursów dla konkretnych pracodawców z zachowaniem należytej troski o interesy zleceniodawcy; o ustalanie ze zleceniodawcą profilu i charakterystyki szkolenia diagnoza potrzeb zleceniodawcy w oparciu o plan rozwoju firmy i jej możliwości; o udzielanie porad, opinia i wyjaśnień na zlecenie instytucji rynku pracy z zakresu rynku szkoleniowego; o dokumentowanie przebiegu działań informacyjno-diagnostycznodoradczych o reprezentowanie klienta wobec instytucji szkoleniowych. 3. Obszar współpracy z instytucjami szkoleniowymi, edukacyjnymi (publicznymi i niepublicznymi): o pozyskiwanie informacji o organizowanych szkoleniach, wolnych miejscach na kursach, rejestrowanie tych informacji i stałe kontrolowanie stopnia wykorzystania szkoleń, o udzielanie zainteresowanym informacji o wolnych miejscach na szkoleniach i możliwościach ich podjęcia, o negocjowanie z podmiotami szkoleniowymi warunków uczestnictwa w szkoleniu dla przyszłych beneficjentów i udzielanie podmiotom rynku edukacyjnego pomocy przy ustalaniu tych warunków;- o dobór kandydatów na konkretne szkolenie zgodnie z wymaganiami i sugestiami instytucji szkoleniowej, o prowadzenie dokumentacji 7

8 4. Obszar kontaktów ze źródłami informacji, pozyskiwanie/ udostępnianie informacji placówki badawcze, internet, targi, konferencje, publikacje, opracowania, strategii: o o o gromadzenie źródeł informacji opracowywanie źródeł informacji przetwarzanie źródeł informacji (obsługa skomputeryzowanych baz danych), udostępnianie i rozpowszechnianie informacji min.:bezpośrednie udzielanie bieżącej informacji telefonicznie, na targach edukacyjnych, przygotowanie informacji w formie wydawnictw; o stałe śledzenie informacji dotyczącej rozwoju i zmian na rynku szkoleniowym, jak też na rynku pracy lokalnym i obserwowanie tendencji na rynku ogólnym o zapoznawanie się z potrzebami klientów w celu rozwijania i ulepszania procesu gromadzenia, opracowywania, przetwarzania, udostępniania i rozpowszechniania informacji szkoleniowej i poradnictwa edukacyjnego. 5. Obszar kontaktów ze źródłami klientów i współpracy z mediami reklama własnych usług, promocja zawodu urzędy pracy, organizacje działające na rzecz zagrożonych marginalizacją, organizacje, których podopiecznymi są grupy defaworyzowane niepełnosprawni, bezrobotni, bezdomni, beneficjenci projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, samorządy, ośrodki pomocy, organizacje, firmy: o współpraca z instytucjami i organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi organizującymi różne formy pomocy psychologicznej; pedagogicznej, doradczej o utrzymywanie wymaganych kontaktów z przedstawicielami pokrewnych dyscyplin oraz z psychologami, nauczycielami, pracodawcami i In. o przygotowywanie ogłoszeń prasowych i innych, artykułów i audycji sponsorowanych, udzielanie wywiadów, o udział w targach edukacyjnych, 8

9 przygotowywanie własnych wydawnictw ( ulotki, katalogi, foldery) prowadzenie strony WWW. 6. Obszar działań związanych z tworzeniem, zdobywaniem, ulepszaniem narzędzi pracy głównie do diagnozy potrzeb i możliwości klientów.podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, dbaniem o etyczny wymiar zawodu o o popularyzowanie i przestrzeganie Kodeksu Etycznego BE. prowadzenie poradnictwa i doradztwa w zakresie badanych zjawisk i kategorii; o dokumentowanie przebiegu działań diagnostyczno terapeutyczno - doradczych; o współpraca z instytucjami i organizacjami rządowymi i pozarządowymi organizującymi różne formy pomocy psychologicznej; dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych o utrzymywanie wymaganych kontaktów z przedstawicielami pokrewnych dyscyplin oraz z psychologami, nauczycielami, pracodawcami i In. 7. Obszar związany z zadaniami nie skategoryzowanymi powyżej: o nadzorowanie innych pracowników. o opracowywanie ekspertyz, raportów i referatów naukowych o działania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 9

10 III. Wymagania zawodu (psychologiczne oraz fizycznozdrowotne): 1. Wymagania psychologiczne: W zawodzie broker edukacyjny podstawową, fundamentalną cechą jest chęć i gotowość pomagania innym. Ważne są predyspozycje do kontaktów człowiekczłowiek i kompetencje z nimi związane, między innymi takie jak: umiejętność dostosowania się do różnego typu rozmówcy i nawiązywania dialogu, dostępność i umiejętność słuchania innych, umiejętność klarownego analizowania sytuacji, problemu, umiejętność wysłuchania innego punktu widzenia, zdolność samokontroli, umiejętność pobudzania i ponownego rozbudzania ludzkiej motywacji, bycie zorganizowanym oraz podejmowanie odpowiedzialności. Duże znaczenie ze względu na to, że praca brokera edukacyjnego jest oparta o jego umiejętności nawiązywania współpracy ma umiejętność pracy z zespołem i partnerami, zainteresowanie i otwartość na otoczenie. Niezbędne są cechy ludzkie, czyli zwyczajna życzliwość, cierpliwość, empatia, tolerancja i wyrozumiałość oraz odporność emocjonalna na stres, zrównoważenie, spokój i opanowanie. Istotne, szczególnie w przy przyjętym założeniu, ze praca brokera edukacyjnego ma opierać się o prowadzenie własnej firmy są cechy ogólnie określane jako przedsiębiorczość, czyli umiejętność samodzielnej pracy, zdolności organizacyjne, odwaga, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, kreatywność, elastyczność, i pomysłowości np. w organizowaniu pracy oraz znajdywaniu rozwiązań. Ważne umiejętności to również; rozpoznawanie aspektu edukacyjnego stawianego problemu, analiza danych, umiejętność stawiania hipotez- odpowiedzi na 10

11 rozwiązywany problem, proponowanie środków i działań najbardziej właściwych dla realizacji planu docelowego, umiejętność oceny działań i wyciągania wniosków. Na pewno przydatny jest w pracy optymizm, wiara w sukces, poczucie humoru, pogoda ducha, umiejętność tworzenia przyjacielskiej atmosfery. 2. Zainteresowania: Osoba pracująca jako broker edukacyjny powinna mieć rozlegle zainteresowania: humanistyczne, społeczne, przedsiębiorcze, prawne i artystyczne (przejawiające się w pomysłowości, kreatywności, umiejętności nieschematycznego działania). 3. Warunki fizyczne istotne w tym zawodzie. Przeciwwskazania do wykonywania zawodu: Zawód doradcy edukacyjnego nie wymaga spełniania jakichś szczególnych warunków fizycznych. Utrudnieniem w pracy doradcy edukacyjnego może być brak wzroku lub słuchu oraz poważna wada wymowy. Nie są to jednak moim zdaniem absolutne przeciwwskazania, gdyż nie uniemożliwiają pracy w tym zawodzie. 11

12 IV. Kształcenie: Obecnie jeszcze nie ma systemu kształcenia brokerów edukacyjnych, osoby pracujące w tym zawodzie to najczęściej psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi. Planowane są studia podyplomowe na specjalności Broker Edukacyjny w roku akademickim 2008/2009. Należy, więc przyjąć założenie, ze w niedalekiej przyszłości brokerem edukacyjnym będą mogły zostać osoby, które skończyły studia wyższe(i lub II stopnia lub jednolite magisterskie), na kierunkach psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, praca socjalna i studia podyplomowe na specjalności Broker Edukacyjny. Na studia podyplomowe mogłyby być przyjmowane osoby spoza wymienionych kierunków i specjalności, lecz warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest ukończenie dodatkowego modułu kształcenia z zakresu podstaw psychologii, socjologii i pedagogiki( w zakresie, co najmniej-150 godzin). Studia podyplomowe na specjalności Broker edukacyjny przygotowałyby do skutecznej realizacji zadań stawianych przed brokerem i pomagały zdobyć interdyscyplinarną wiedzę oraz umiejętności w zakresie: diagnozy, poradnictwa, własnego rozwoju i prowadzenia działalności gospodarczej. 12

13 V. Możliwości zatrudnienia: Podstawową formą działania brokerów edukacyjnych powinna być własna działalność gospodarcza założenie przez brokera firmy wypełniającej niszę na rynku poradnictwa. Broker edukacyjny utrzymywałby się z prowizji otrzymywanych od firm szkoleniowych, dla klientów porada byłaby bezpłatna. Istnieją również inne możliwości działania brokerów edukacyjnych: - zatrudnienie przez organizacje pozarządowe, które zdobędą na ten cel środki np. z funduszy europejskich, dotacji od podmiotów samorządowych zatrudnienie w Klubach Pracy, Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej ścisła współpraca z doradcami zawodowymi, doradztwo dla osób bezrobotnych. -rekomendowane jest zatrudnienie brokerów edukacyjnych /współpraca z firmą brokerską przez Powiatowe Zespoły Orzekania o Niepełnosprawności- doradztwo dla osób z niepełnosprawnością. 13

14 VI. Warunki płacowe: Broker edukacyjny utrzymywałby się z prowizji od firm szkoleniowych, dla klientów indywidualnych porada byłaby bezpłatna. Jego dochody zależałyby od własnej aktywności i od umiejętności. Wstępne koszty rozpoczęcia własnej działalności brokera edukacyjnego: - ukończenie studiów podyplomowych dla brokerów edukacyjnych ok zł (studia podyplomowe na etapie projektu) - założenie działalności gospodarczej, stworzenie stanowiska pracy (wynajęcie lokalu, zakup wyposażenia, zakup baz danych firm edukacyjnych itp.) ok zł (możliwość skorzystania z dotacji z UP) - nawiązanie współpracy z firmami edukacyjnymi, poniesienie wydatków na promocję - ok z Zatrudnienie przez organizacje pozarządowe i inne instytucje: - wynagrodzenie zgodne ze stawkami rynkowymi dla specjalistów 1 etat wynagrodzenie ok zł miesięcznie 14

15 VII. Źródła informacji: - strona internetowa: - strona internetowa: -Mańturz M.- Dziesięć kroków do szkolenia Warszawa MGPiPS Wojtasik B.- Warsztat doradcy zawodu Warszawa Wydawnictwo Szkolne PWN Żarnecka A.-Broker edukacyjny-zawód XXI wieku Bifron numer specjalny niepublikowane autorskie materiały Projektu I.W. EQUAL Niepełnosprawnisamodzielność, rodzina, rehabilitacja, EDUKACJA, PRACA - system zintegrowany 15

16 16

17 17

Broker edukacyjny (242401)

Broker edukacyjny (242401) Broker edukacyjny (242401) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru krajowych standardów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO

MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE Konieczność świadczenia profesjonalnej pomocy doradczej wynika ze zmienności i destabilizacji współczesnego świata, globalizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biuro Karier Absolwent wyższej uczelni na rynku pracy

Akademickie Biuro Karier Absolwent wyższej uczelni na rynku pracy WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, tel.centrali (0-22)631-22-15 do 17, fax 631-42-03, www.wup.mazowsze.pl e-mail: wawu@praca.gov.pl URZĄD PRACY Akademickie Biuro Karier

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI

STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI Dorota Ławniczak, Magdalena Marszałkowska, Beata Mierzejewska, Danuta Polczyk, Lidia Zeller STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI Strona1 Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

Broker informacji (researcher) (262204)

Broker informacji (researcher) (262204) Broker informacji (researcher) (262204) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru

Bardziej szczegółowo

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Raport Krajowy nt. oceny jakości doradztwa grupowego w Polsce

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Raport Krajowy nt. oceny jakości doradztwa grupowego w Polsce Autorzy: Katedra Psychologii Zarządzania i Doradztwa Zawodowego Kierownik: Prof. dr hab. Henryk Skłodowski mgr Małgorzata Klimka, mgr Ewa Kliza Raport Krajowy nt. oceny jakości doradztwa grupowego w Polsce

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Specjalista analizy i rozwoju rynku (243105)

Specjalista analizy i rozwoju rynku (243105) Specjalista analizy i rozwoju rynku (243105) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników. JOBfirma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+

Instrukcja dla użytkowników. JOBfirma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+ Instrukcja dla użytkowników JOBfirma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+ Szczecin 2014 1 Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp Publikacja powstała w ramach projektu JOBfirma jako model pracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 Spis treści Wstęp Rozdział I. Założenia RPDZ/2012 Rozdział II. Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego

Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego Projekt Akademia EKO-logicznego rozwoju jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Strona 1

SPIS TREŚCI: Strona 1 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie 2 2. Nazwa produktu finalnego i elementy składające się na produkt finalny 3 3. Problem, na który odpowiada innowacja 12 4. Użytkownicy, którzy mogą zastosować innowację 15

Bardziej szczegółowo

'J[KPUFSBQFVUB. 4QFDKBMJvDJ

'J[KPUFSBQFVUB. 4QFDKBMJvDJ 'J[KPUFSBQFVUB 4QFDKBMJvDJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Europejski Fundusz Społeczny, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów

Bardziej szczegółowo

Osoby w wieku od piętnastu do dwudziestu czterech lat. Osoby bezrobotne przez okres ponad roku i poszukujące pracy.

Osoby w wieku od piętnastu do dwudziestu czterech lat. Osoby bezrobotne przez okres ponad roku i poszukujące pracy. Artykuł 1 - Prawo do pracy W celu zapewnienia skutecznego wykonywania prawa do pracy, Umawiające się Strony zobowiązują się: 1. przyjąć, jako jeden z ich zasadniczych celów i obowiązków, osiągnięcie i

Bardziej szczegółowo

7 3 1 1 5 1 P P n 400 2 n sr to c A e r f C o s k r o tw e N 1 2 Éducation et culture

7 3 1 1 5 1 P P n 400 2 n sr to c A e r f C o s k r o tw e N 1 2 Éducation et culture Éducation et culture Spis tresci WSTĘP PROFIL KRE AKTORÓW Potencjalna grupa docelowa młodych Kre aktorów Charakterystyka Kre aktorów ORYGINALNA METODOLOGIA SIECIOWEGO WSPARCIA MŁODZIEŻY Tworzenie sieci

Bardziej szczegółowo

Realizatorzy projektu

Realizatorzy projektu 1 Realizatorzy projektu Lider Projektu: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej ul. Warszawska 28a/2 40-008 Katowice www.swr.pl Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej powstało w 2002 roku. To organizacja

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki EFS w Polsce pierwsze doświadczenia. Raport z badań

Dobre praktyki EFS w Polsce pierwsze doświadczenia. Raport z badań Dobre praktyki EFS w Polsce pierwsze doświadczenia. Raport z badań Kraków, 2006 Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki wyłącznie za zgodą właściciela praw autorskich

Bardziej szczegółowo

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych analiza wykorzystania i identyfikacja potrzeb

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych analiza wykorzystania i identyfikacja potrzeb Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - SPO RZL Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 21 KIERUNKÓW I AŻ 11 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni W praktyce najlepsze studia podyplomowe...1

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo