Spolka,,Szpital w Szczecinku" Sp. z o.o. w Szczecinku Szczecinek ul. Kosciuszki 38

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spolka,,Szpital w Szczecinku" Sp. z o.o. w Szczecinku 78-400 Szczecinek ul. Kosciuszki 38"

Transkrypt

1 Szpital Spolka,,Szpital w Szczecinku" Sp. z o.o. w Szczecinku Szczecinek ul. Kosciuszki 38 oglasza konkurs ofert na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej poprzez zdalne opisy badan Tomografii Komputerowej (TK) i badan rentgenowskich (RTG) Konkurs ofert obejmuje udzielanie swiadczen zdrowotnych dla pacjentow Spoiki Szpital w Szczecinku. 1. Czas obowia^zywania umowy: od dnia r. do r. 2. Ze szczegolowymi warunkami konkursu obejmujajcymi formularz ofertowy oraz projekt umowy mozna zapoznac si$ w Dziale Kadr od poniedzialku do piatku w godzinach 8:00-15:00. Dodatkowe informacje pod numerem tel Oferty nalezy skladac na pismie na formularzach proponowanych przez Udzielaja^cego zamowienia w zamkni^tych kopertach opatrzonych danymi Oferenta (nazwa Oferenta, adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu) oraz oznaczonych w nastejpujacy sposob: Konkurs ofert o udzielnie zamowienia na swiadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej Nie otwierac przed dniem r. do godziny 12:00 ilosc stron w Kancelarii Spoiki Szpital w Szczecinku ul. Kosciuszki 38, do dnia r., do godz. 11: Otwarcie ofert nastapi w Sali Konferencyjnej siedziby Spoiki w Szczecinku przy ul. Kosciuszki 38 w dniu r. o godz. 12: Termin zwia^zania oferta_ wynosi 15 dni od uplywu terminu skladania ofert. 6. Oferentowi przysluguja^ srodki odwotawcze na zasadach okreslonych w art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z pozn. zm.) w zwia^zku z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2010 r. o dzialalnosci leczniczej ( Dz. U Nr 112, poz. 654 z pozn. zm.) 1. Ogloszenie o rozstrzygni^ciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy i stronie internetowej Szpitala w ciaj>u 7 dni od daty, w ktorej uplywa termin skladania ofert. 8. Udzielaja^cy Zamowienia zastrzega sobie prawo odwotania konkursu lub przedluzenia terminu skladania ofert oraz uniewaznienia konkursu w calosci lub w cze^sci. Szczecinek, r. nych SP- * o.o. ^3rodzinskj Potoinik

2 k Szpital +Szczecinek SZCZEGOtOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielenie zamowienia na swiadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej poprzez zdalne opisy badari Tomografii Komputerowej (TK) i badan rentgenowskich (RTG)

3 I. Udzielaj^cy Zamowienia Szpital w Szczecinku spolka z o.o Szczecinek ul. Kosciuszki 38 tel , fax/ , II. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu 1. Post^powanie prowadzone jest w formie konkursu ofert w oparciu o zasady zawarte w art. 26 oraz27 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o dzialalnosci leczniczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 z pozn. zmianami) oraz ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkowpub!icznych(dzu.z2008r, nr 164, poz zzm.) 2.Przedmiotem konkursu jest: - udzielanie swiadczeh zdrowotnych polegajajcych na wykonywaniu opisow badah tomografii komputerowej (TK) oraz badah rentgenowskich ( RTG) w drodze transmisji elektronicznej do Przyjmujapego zamowienie oraz zwrotnym przekazaniu ta^droga^wykonanych opisow. 3. W celu nalezytej realizacji zdalnych opisow badah TK i RTG niezbe.dne jest wprowadzenie we wtasnym zakresie integracji z dziatajajsym w Szpitalu w Szczecinku systemem RIS/PACS firmy PIXEL. Udzielajapy zamowienia nie dopuszcza wymiany systemow PACS/RIS. Zakres minimum dotycz^cy integracji posiadanego systemu ExPACS/RIS Chazon z Oferowanym Systemem Teleradiologii. W ramach koniecznej integracji systemow PACS i RIS firmy PIXEL Technology oraz Systemu Teleradiologii Oferenta do polajczenia wykorzystany zostanie protokot HL7. Udzielajapy zamowienia zastrzega ze przesylane maja^byc : - komunikaty przychodzajsego do Systemu Teleradiologii Oferenta zawieraja^ce - obraz DICOM, imi i nazwisko pacjenta, pesel, ACCnumber (wraz z numerami badah poprzednich danego pacjenta), procedure., stopieh krytycznosci (pilne, planowe), istotne uwagi, rozpoznanie (powod badania z ICD9), dat urodzenia, - komunikaty wychodzajse z Systemu Teleradiologii Oferenta zawierajape - opis badania, komentarze techniczne dla technikow lub lekarza nie widoczne na opisie badania, imie. nazwisko numer prawa wykonywania zawodu i specjalizacje lekarza wykonujajcego opis, - komunikaty przychodzape do Systemu PACS/RIS Udzielaja^cego zamowienia umozliwiajajse: przyje,cie opisu, - komunikaty wychodzape z systemu PACS/RIS Udzielajapego zam6wienia umozliwiajaj3e: rejestracj^ nowego zlecenia, zmiana danych pacjenta, zmiana danych zlecenia, anulowanie zlecenia, dost^p do zleceh i opis6w historycznych pacjenta Nazwy procedur nadawane b da,z systemu RIS, w tym celu nie przewiduje sie, tzw.,,mapowania" procedur pomie_dzy integrowanymi systemami. Udzielaja^cy zamowienia wymaga zapewnienia szyfrowania danych pomi^dzy integrowanymi systemami.

4 System PACS/RIS Udzielajacego zamowienia przyjmowac i archiwizowac musi takze opisy wysyfane z Systemu Teferadiologii Oferenta jako zaiacznik typu PDF z opisem i pieczajka^ lekarza tak aby tak aby wynik mozna bylo wydac pacjentowi. Udzielaja^cy zamowienia wymaga zapewnienia od Oferenta wsparcia Helpdesk : Udzielone wsparcie obejmie: - zapewnienie zdalnego monitoringu bieza^cego funkcjonowania systemu - instalacj aktualizacji i nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego dostosowuja^cych systemy do zmian ustawowych i wymogow, jakie zamawiajapy musi spelniac np. w obszarze zakresu i formatu danych przekazywanych innym podmiotom (NFZ, MZ itp.) w okresie nie dluzszym niz 30 dni od chwili ich wprowadzenia. - zapewnienie pomocy telefonicznej (helpdesku) w systemie 24 godzinnym we wszystkie dni robocze i swia^eczne. - wraz z dostarczeniem sprz tu i oprogramowania Przyjmujapy zamowienie dostarczy Udzielaja^cemu zamowienia licencje obowiazujace w okresie trwania niniejszej umowy, na uzytkowanie dostarczonego oprogramowania. - Przyjmujapy zamowienie zapewni nalezyte zabezpieczenie dost^pu do transmitowanych danych przed osobami niepowotenymi, w szczegolnosci zobowiazany jest do zakodowania danych tak, by bez stosownego klucza byty bezuzyteczne i nieczytelne. System teleradiologiczny ma zapewnic szyfrowanie przesylanych danych - w trakcie obowia^zywania umowy, Przyjmuj^cy zamowienie zapewni obsjuge techniczna^ i informatyczna^dostarczonego sprz^tu i oprogramowania sluza^cego do transmisji danych.. - oferent be.dzie wspofpracowat z personefem medycznym Udzielajajcego zamowienia. Wszystkie opisy badah b^da, przekazywane do systemu informatycznego PACS oraz RIS. - Przyjmujapy zamowienie zobowia^any jest do przeprowadzenia stosownych szkoleh dla wskazanego przez Udzielajacego zamowienia personelu medycznego i technicznego w siedzibie Udzielajacego zamowienia, w zakresie realizacji niniejszej umowy w terminie do r. - Udzielajacy zamowienia zobowigzuje sie^ do urza^dzenia i utrzymania na wtasny koszt potaczenia teleinformatycznego dla celu przekazywania danych, zgodnie z ustalonymi parametrami i standardami technicznymi wymienionymi ponizej: a) tapze internetowe o przepustowosci nie mniejszej niz 10 Mbit/s w kierunku wychodzapym 4. Oferent w ofercie okresla calkowita^ sum^ brutto jaka, szpital zaptaci za opis pojedynczego badania TK oraz pojedynczego badania RTG w trybie planowym i pilnym (CITO), III. Informacje 1. llekroc mowa o: a...udzielaja^cym zamowienia" - nalezy rozumiec Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. b.,,przyjmuj3cym zamowienie" - nalezy rozumiec podmioty, o ktorych mowa w ustawie o dziatalnosci leczniczej ( Dz.U. z 2011r. nr 112 poz. 654 ze zm.), przyst^pujace do organizowanego konkursu ofert, c.,,oferencie" - nalezy rozumiec podmioty swadaj^ce ofert^ w zwiajzku z przystqpieniem do organizowanego konkursu ofert. 2. Warunki konkursu ofert zwane dale] szczegotowymi warunkami okreslajq_ wymagania stawiane przyjmujajsym zamowienie, tryb skladania ofert, sposob przeprowadzenia konkursu oraz zgiaszania i rozpatrywania skarg i protestow zwiajzanych z tymi czynnosciami. 3. Przyjmuja^cy zamowienie w celu prawidlowego przygotowania i zlozenia oferty winien zapoznac si^ ze wszystkimi informacjami zawartymi w szczegotowych warunkach. 4. Udzielajacy zamowienia ma prawo do odwotania konkursu bez koniecznosci publicznego podania przyczyny oraz do przesuni^cia terminu skladania ofert. 5. Warunkiem przystapienia do konkursu jest ztozenie oferty przygotowanej na pismie zgodnie z zasadami okresionymi w niniejszych szczegotowych warunkach.

5 6. Wszelkie zapytania, co do tresci warunkow zamowienia rnuszg^ bye wyrazone na pismie i przeslane na adres udzielajacego zamowienia, przynajmniej na dwa dni przed dniem zfozenia ofert. Zapytanie mozna przeslad za pomocajelefaksu lub poczta^elektroniczna^, ale oryginal nalezy przestac w formie pisemnej. IV. Zasady wykonywania swiadczeh zdrowotnych obj$tych konkursem W celu realizacji wyzej wymienionych uslug Szpita! w Szczecinku Sp. z o.o. ogtasza nast^pujape warunki oferty: 1. Oferent lub lekarze dla niego pracuja^cy winni posiadac odpowiednia^praktyk? i udokumentowane doswiadczenie w oferowaniu uslug opisow badah TK w trybie opisow zdalnych - tzw. Teleradiologii. Oferent zapewni wykonywanie przedmiotu umowy przez minimum 10 lekarzy specjalistow z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej. 2. Oferent lub lekarze dla niego pracuj^cy winni posiadac odpowiednia^praktyke. i udokumentowane doswiadczenie w oferowaniu uslug opisu badah specjalistycznych. 3. W celu udokumentowania swiadczenia uslug w trybie tzw. teleradiologii dopuszcza si? listy referencyjne ( min. 3 ) od dyrekcji szpitali w ktorych oferent (oferenci) lub lekarze dla niego pracuja^cy wykonywali uslugi opis6w badah TK poprzez siec Internet przez przynajmniej okres 12 miesi^cy, kt6re Oferent zobowia^zany jest dola^czyc do skladanej oferty. 4. Oferent winien posiadac Certyfikat PN - EN ISO 9001:2009 i dol^czyc kserokopie. dokumentu do skladanej oferty. 4. Udzielajajcy zamowienia moze poprosic przyjmujajdego zamowienie o szczeg6towe wykazanie sie, liczba, dokonanych specjalistycznych i zdalnych opisow badah obrazowych przez osoby wskazane w listach referencyjnych jako osoby majace dokonywac tych opisow dla Szpitala w Szczecinku. 5. Celem potwierdzenia wymaganej ilosci lekarzy i posiadania przez nich odpowiednich kwalifikacji oferent ztozy wraz z oferty oswiadczenie stanowia^ce zalapznik nr Badania TK i badania RTG opisywane winny bye w taki sposob, iz: a) w przypadku badah pilnych CITO (uznanych za takie ze wskazah medycznych przez Udzielajacego zamdwienia) - do 1 godziny od czasu otrzymania petnej transmisji danych i powiadomienia telefonicznego, z tym zastrzezeniem iz skierowania z SOR traktowane zawsze jako badania pilne. b) w przypadku badah planowych - do 24 godzin od czasu otrzymania pelnej transmisji danych oraz skierowania, a takze w przypadku badah planowych wymagaja^cych dodatkowego opracowania. V. Termin realizacji umow obejmuja^cych przedmiot konkursu 1. Umowa o swiadczenie uslug zdrowotnych stanowia^ca przedmiot konkursu zostanie zawarta na okres 24 miesie.cy. 2. Przyjmuj^cy zamowienie musi zapewnic swiadczenie przedmiotowych uslug od dnia r. VI. Wymagania stawiane przyjmujacym zamowienie W post^powaniu konkursowym mocjq wzi^c udzial Oferenci, ktorzy spetniaja nast^puj^ce warunki: 1) sa^podmiotami wykonuja^cymi dzialalnosc lecznicza^w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), 2) celem potwierdzenia wymagah okreslonych w pkt 1 zloza^wraz z oferty oswiadczenie stanowiajoe zala_cznik nr 2,

6 3) posiadaja^ na dzieh ztozenia oferty wazna^ polis ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejmujaj33_szkody b da_ce nast^pstwem udzielania swiadczeh zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania swiadczeh zdrowotnych w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), 4) zobowia/uja^ si do posiadania przez caly okres obowia^zywania umowy o udzielanie swiadczeh zdrowotnych waznej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejmujaj^szkody b^dape nast^pstwem udzielania swiadczeh zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania swiadczeh zdrowotnych w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej (Dz. U. NM12, poz. 654zezm.), 5) celem potwierdzenia wymagah okreslonych w pkt 3 zloza^wraz z oferty oswiadczenie stanowia^ce zajajcznik nr 3, 6) sa^uprawnieni do wyst^powania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, posiadaj3_ nadany numer REGON i NIP, 7) celem potwierdzenia wymagah okreslonych w pkt 6 zloza^ wraz z oferty kopie potwierdzone za zgodnosc z oryginatem dokumentu potwierdzaja^cego nadanie NIP oraz dokumentu potwierdzaja^cego nadanie REGON, 8) znajdujq_si w sytuacji finansowej zapewniajajdej wykonanie zamowienia, 9) celem potwierdzenia wymagah okreslonych w pkt 8 ztoza^ oswiadczenie stanowiape zala^cznik nr 4. 10) zapoznali si$ z trescia^ogtoszenia o konkursie ofert i akceptuja^szczegotowe Warunki Konkursu Ofert o udzielanie swiadczeh zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej przedstawione przez Udzielajapego zamowienia, 11) akceptuja^ projekt umowy o udzielanie swiadczeh zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej 12) celem potwierdzenia wymagah okreslonych w pkt ztoza, oswiadczenie stanowiqce zalajcznik nr 5. VII. a. Ocena ofert Wybierajap najkorzystniejsza^ oferty komisja konkursowa b dzie brala pod uwag nast^pujajce kryteria: 1. Kryterium Ranga Szacowana ilosci badari miesi^cznie: Cena opiaty za opisanie 1 badania R1 =60% 284 TK w trybie planowym - C1 2. Cena optety za opisanie 1 badania TK w trybie CITO - C2 R2=25% Cena opiaty za opisanie 1 badania RTG w trybie planowym - C3 R3= 14% Cena optaty za opisanie 1 badania RTG w trybie CITO -C4 R4=1% 87

7 Podane ilosci badah maja_ jedynie charakter informacyjny i Udzielajapy zamowienia nie gwarantuje wykonania podanej szacunkowej ilosci badah. Sposoby oceny: Wartosc punktowa - (kryterium cena) wyliczana wg wzoru: Wpo = R1 x C1o+ R2 x C2o+R3 x C3o+R4 x C4o Gdzie; Wpo R Co - wartosc punktowa oferty - ranga - cena oferowana Najkorzystniejsza^ ofert? b?dzie stanowila ta, kt6ra osiajgnie najnizsza^ wartosc punktowa^. b. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Kazdy oferent moze zlozyc tylko jedna^ oferty. Nie dopuszcza si? skladania ofert wariantowych. 2. Oferta musi bye zgodna z wymogami okreslonymi w szczegolowych warunkach konkursu ofert. 3. Oferta powinna obejmowac calosc zamowienia. Oferty cza^stkowe nie b?da^brane pod uwag?. 4. Skladajajsy oferty ponosza^wszelkie koszty zwia^zane z przygotowaniem i zlozeniem oferty. 5. Oferta powinna zawierac nast^puja^ce dokumenty: - formularz ofertowy (wg wzoru ponizej szczegolowych warunkow konkursu ofert) wraz z zalapznikami, dokumenty wymagane w rozdziale IV i VI. 6. Formularz ofertowy, oraz wymagane dokumenty z rozdziatu IV i VI pod rygorem odrzucenia oferty powinny bye sporzadzone w j?zyku polskim. Oswiadczenia i dokumenty zlozone w j?zyku obcym powinny bye przetlumaczone przez tlumacza przysi?giego, Tresc oswiadczeh powinna bye napisana czytelnym pismem r^cznym, na maszynie lub komputerze oraz wlasciwie podpisana (przez osob upowazniona^do reprezentowania oferenta). 7. Wymaga si? ponumerowania wszystkich stron oferty. 8. Miejsca, w ktorych zostafy dokonane poprawki powinny bye parafowane i datowane przez osob podpisuja_ca_ ofert?. 9. Ofert? wraz z zatajdznikami nalezy umiescib w zapiecz?towanej kopercie opatrzyc danymi sktadaja^cego ofert?, zaadresowac na Udzielaja^cego zamowienia i opatrzyc napisami:,,konkurs ofert o udzielenie zamowienia na swiadczenie zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej", Jlosc stron...",,,nie otwierac przed dniem r. do godziny 12.00" c. Miejsce skladania ofert 1. Oferty nalezy sktadac w Sekretariacie Szpitala lub nadac w formie przesytki pocztowej. Termin skladania ofert uptywa w dniu r., o godzinie Dotyczy to zarbwno ofert zlozonych w Sekretariacie Szpitala, jak i ofert nadanych w formie przesylki pocztowej. O terminie wptyni?cia oferty decyduje data wplywu. 2. Oferty nadane jako przesylka pocztowa, ktore wplyna^ po terminie skladania ofert, jak r6wniez oferty zlozone w Sekretariacie Szpitala po terminie skladania ofert, zostana_odrzucone. 3. Celem dokonania zmian, ba_dz poprawek Oferent moze wycofac wczesniej zlozona^ ofert? i zlozycja^ponownie, pod warunkiem zacnowania wyznaczonego terminu skladania ofert. 4.Wybor drogi pocztowej dla przeslania oferty nast?puje na ryzyko Oferenta, dotyczy to w szczegolnosci dotarcia oferty do Sp6lki Szpital w Szczecinku w terminie okreslonym w pkt.1 niniejszego rozdziatu, 5. Oferent winien we wlasnym interesie w taki sposob przygotowac przesylk?, aby w maksymalnym stopniu zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transports d. Termin zwia^zania oferty Przyjmuja^cy Zamowienie jest zwia^zany zlozona^ oferty przez 15 dni od uplywu terminu skladania ofert.

8 e. Miejsce i tryb otwarcia ofert Otwarcie ofert nastapi Sali Konferencyjnej Spotki szpital w Szczecinku przy ul. Kosciuszki 38 w dniu r. ogodz.12:00 f. Rozstrzygni$cie konkursu ofert 1. Ogtoszenie o rozstrzygni^ciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogloszeh i stronie internetowej Szpitala. 2. Konkurs zostanie rozstrzygnie,ty najpozniej w terminie do 7 dni od daty, w ktorej uptywa termin skladania ofert. g. Tryb i zakres prac komisji konkursowej Konkurs przeprowadza Komisja powolana zarza^dzeniem wewne.trznym Prezesa Szczecinku Spotki Szpital w h. Srodki odwotawcze przysfuguja^ce Oferentom. 1. Oferentom, ktorych interes prawny doznat uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzenia konkursu ofert, przysluguja^srodki odwolawcze. Srodki odwolawcze nie przystuguja^na niedokonanie wyboru Przyjmuja^cego zamowienie i uniewaznienie poste,powania konkursowego. 2. W toku poste,powania konkursowego, do czasu jego zakohczenia, oferent moze zlozyc do Komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarzonej czynnosci. 3. Do czasu rozpatrzenia protestu poste,powanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba ±e z tresci protestu wynika, ze jest on oczywiscie bezzasadny. 4. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w cia^gu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi skladajapemu protest. Nieuwzgl^dnienie protestu wymaga uzasadnienia. 5. Protest ztozony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 6. Informacje o wniesieniu protestu i jego rozstrzygni^ciu umieszcza si na tablicy ogtoszeh. 7. W przypadku uwzgl^dnieniu protestu, Komisja powtarza zaskarzona^czynnosb. 8. Oferent biora^cy udziat w post^powaniu konkursowym moze wniesc do Prezesa Spolki Szpital w Szczecinku w terminie 7 dni od dnia ogtoszenia o wyniku konkursu, odwolanie dotyczape rozstrzygni^cia konkursu ofert. Odwotanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 9. Odwotanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, Wniesienie odwotania wstrzymuje zawarcie umowy na udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej. j. uniewaznienie post^powania konkursowego 1. Prezes Zarza^du Szpitala uniewaznia post^powanie w sprawie udzielenia zamowienia na udzielanie swiadczen zdrowotnych be.da_cych przedmiotem niniejszego konkursu, gdy: 1) nie wplyne,la zadna oferta; 2) wptyn^ta jedna oferta nie podlegaja^ca odrzuceniu ( komisja moze przyjaji te, ofert^, gdy z okolicznosci wynika, ze na ogloszony ponownie na tych samych warunkach konkurs nie wptynie wie.cej ofert) 3) odrzucono wszystkie oferty; 4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwot^, ktora_ Szpital przeznaczyt na sfinansowanie swiadczen opieki zdrowotnej w poste.powaniu; 5) nastapita istotna zmiana okoticznosci powoduja^ca, ze prowadzenie post^powania lub zawarcie umowy nie lezy w interesie osob korzystajajaych ze swiadczen udzielanych przez Szpital, czego nie mozna bylo wczesniej przewidziec.

9 k. Zawarcie umowy 1. Udzielajacy zamowienie zawiera umowe. na udzielanie swiadczeh zdrowotnych z Oferentem, ktorego oferta zostata wybrana przez komisje. konkursowa^ jako najkorzystniejsza w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnie.cia konkursu ofert, jednak wniesienie odwotenia wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie swiadczeh opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. 2. Projekt umowy na udzielenie zamowienia na swiadczenia zdrowotne stanowi zatacznik nr 8 do Szczegoiowych warunk6w konkursu ofert. I. post^powanie kohcowe! Zastrzega si? prawo do przedluzenia terminu skladania ofert, odwoiania konkursu ofert oraz uniewaznienia konkursu w catosci bajdz w cz^sci, bez podania przyczyny. Zata^czniki: Zafqcznik nr 1 - Oswiadczenie Zalacznik nr 2-Oswiadczenie Zalacznik nr3-oswiadczenie Zat^cznik nr 4-Oswiadczenie Zafqcznik nr 5-Oswiadczenie Zat^cznik nr 6 - Formularz ofertowy Zalacznik nr 7 - Wykaz pracownikow biorqcych udzial w wykonaniu swiadczeh Za^cznik nr 8 - Wzor umowy o udzielanie swiadczeri

10 Zafqcznik nr 1 OSWIADCZENIE Oswiadczam, ze personel lekarski w ilosci minimum 10 osob, ktory b^dzie realizowat swiadczenia zdrowotne obj te konkursem ofert, posiada odpowiednie uprawnienia w zakresie niezb^dnym do realizacji przedmiotu konkursu ofert. miejscowosc, data podpis sktadajqcego ofert

11 Zalqcznik nr 2 OSWIADCZENIE Oswiadczam, ze jestesmy podmiotem wykonujacym dzialalnosc lecznicz^ w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.). miejscowosc, data podpis sktadajqcego ofert 10

12 Zatqcznik nr 3 OSWIADCZENIE Oswiadczam, ze na dzieh ztozenia oferty posiadamy wazn^ polis ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejmuj^c^szkody nast^pstwem udzielania swiadczen zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania swiadczeh zdrowotnych w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654zezm.). miejscowosc, data podpis sktadajqcego oferty 11

13 Zatqcznik nr 4 OSWIADCZENIE Oswiadczam, ze nasza sytuacja finansowa pozwala na udzielanie swiadczeh zdrowotnych obj^tych przedmiotem konkursu ofert. miejscowosc, data podpis sktadajqcego ofertq 12

14 Zal^cznik nr 5 OSWIADCZENIE Oswiadczam, ze: 1) zapoznaiem si z tresci^ ogtoszenia o konkursie ofert, 2) akceptuje Szczegotowe Warunki Konkursu Ofert o udzielanie swiadczeri zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej przedstawione przez Udzielaj^cego zamowienia, 3) akceptuj projekt umowy o udzielanie swiadczeh zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej, miejscowosc, data podpis sktadajqcego ofert 13

15 OFERTA na udzielenie swiadczeri zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej Zalqcznik nr 6 NAZWA PODMIOTU ADRES NUMERWPISU ORGAN REJESTROWY REGON NIP Niniejszym skladam ofert o udzielenie zamowienia na swiadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej na rzecz Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o. zwanego dalej,,udzielajaj3ym zamowienia" 1.Wartosc brutto op*aty za opisanie 1 badania TK w trybie planowym (C1) na udzielenie zamowienia za swiadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej wynosi: z\ (stownie: ) 2. Wartosc brutto optaty za opisanie 1 badania TK w trybie CITO (C2) na udzielenie zamowienia za swiadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej wynosi: zl. (stownie: ) 3. Wartosc brutto optaty za opisanie 1 badania RTG w trybie planowym (C3) na udzielenie zamowienia za swiadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej wynosi: zt. (stownie: ) 4. Wartosc brutto optaty za opisanie 1 badania RTG w trybie CITO (C4) na udzielenie zamowienia za swiadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej wynosi: zl. (stownie: ) Oswiadczam jednoczesnie, ze: 1) zapoznatem si z trescia^ogloszenia o konkursie ofert, 2) akceptuj^ warunki konkursu ofert przedstawione przez udzielaja^cego zamowienie 3) akceptuj^ projekt umowy o udzielenie zamowienia na swiadczenia zdrowotne, 4) zamowienie b^dzie wykonywane przez 24 miesia^ce od momentu rozpocz^cia udzielania swiadczen. Do oferty zatajszam nast pujajse dokumenty: miejscowo$, data podpis sktadaja_cego oferty

16 Zat^cznik nr 7 Zata^cznik nr 1 do umowy o udzielenie zamowienia na swiadczenia zdrowotne W YKAZ PRACOWNIKOW lekarzv specializacii II stopnia z radiodiagnostvki lub tvtulu specialistv 2 radioloeii i diaenostvki obrazowei uprawnionych do opisywania badan Lp. Imi^ i nazwisko PESEL NR PKAWA WYKONYWANIA ZAWODU* Nr dypiomu specjalisty* * kserokopie dokumentow w zat^czeniu. (miejscowosc).,data 2015r. (petnomocny przedstawiciel wykonawcy) 15

17 Zat^cznik nr 8 Wzor Umowy o udzielenie zamowienia na swiadczenia zdrowotne zawarta wdniu 2015 r. w Szczecinku pomi dzy: Szpitalem w Szczecinku Sp. z o.o., Szczecinek, ul. Kosciuszki 38 reprezentowanym przez: Prezesa Zarza^du zwanym w dalszych postanowieniach umowy,,udzielajqcym zamowienia" zwanym w dalszych postanowieniach umowy,,przyjmujqcym zamowienie" Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie swiadczen zdrowotnych polegajacych na wykonywaniu opisow badah tomografii komputerowej (TK) oraz badan rentgenowskich ( RTG) w drodze transmisji elektronicznej do Przyjmujacego zamowienie orazzwrotnym przekazaniu t^drog^wykonanych opisow. 2. W celu nalezytej realizacji zdalnych opisow badah TK i RTG niezb^dne jest wprowadzenie we wtesnym zakresie integracji z dzialaj^cym w Szpitalu w Szczecinku systemem RIS/PACS firmy PIXEL. Udzielaja^cy zamowienia nie dopuszcza wymiany systemow PACS/RIS. 2 Zakres minimum dotycz^cy integracji posiadanego systemu ExPACS/RIS Chazon z Oferowanym Systemem Teleradiologii. 1. W ramach koniecznej integracji systemow PACS i RIS firmy PIXEL Technology oraz Systemu Teleradiologii Przyjmujacego Zamowienie do pol^czenia wykorzystany zostanie protokot HL7. 2. Udzielajapy zamowienia zastrzega, ze przesylane maja^ bye : - komunikaty przychodz^cego do Systemu Teleradiologii Przyjmujacego Zamowienie zawieraja^ce - obraz DICOM, imi i nazwisko pacjenta, pesel, ACCnumber (wraz z numerami badah poprzednich danego pacjenta), procedure, stopieh krytycznosci (pilne, planowe), istotne uwagi, rozpoznanie (powod badania z ICD9), dat urodzenia, - komunikaty wychodza^ce z Systemu Teleradiologii Przyjmujacego Zamowienie zawieraja^ce - opis badania, komentarze techniczne dla technikow lub lekarza nie widoczne na opisie badania, imi nazwisko numer prawa wykonywania zawodu i specjalizacje lekarza wykonuj^cego opis, - komunikaty przychodza^ce do Systemu PACS/RIS Udzielaj^cego Zamowienie umozliwiaj^ce: przyj^cie opisu, - komunikaty wychodza^ce z systemu PACS/RIS Udzielaj^cego Zamowienie umozliwiaj^ce: rejestracj^ nowego zlecenia, zmiana danych pacjenta, zmiana danych zlecenia, anulowanie zlecenia, dost^p do zleceh i opisow historycznych pacjenta 3. Nazwy procedur nadawane b ds[z systemu RIS, wtym celu nie przewiduje si tzw.,,mapowania" procedur pomi^dzy integrowanymi systemami.

18 4. Udzielajctcy Zamowienia wymaga zapewnienia szyfrowania danych pomi^dzy integrowanymi systemami. 5. System PACS/RIS Udzielaj^cego Zamowienie przyjmowac i archiwizowac musi takze opisy wysytane z Systemu Teleradiologii Przyjmuj^cego Zamowienie jako zat^cznik typu PDF z opisem i pieczqtk^ lekarza tak aby tak aby wynik mozna byto wydac pacjentowi. 6. Udzielaj^cy Zamowienia wymaga zapewnienia od Przyjmuj^cego Zamowienie wsparcia Helpdesk: Udzielone wsparcie obejmie: - zapewnienie zdalnego monitoringu biez^cego funkcjonowania systemu - instalacj aktualizacji i nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego dostosowuj^cych systemy do zmian ustawowych i wymogow, jakie zamawiaj^cy musi spetniac np. w obszarze zakresu i formatu danych przekazywanych innym podmiotom (NFZ, MZ itp.) w okresie nie dtuzszym niz 30 dni od chwili ich wprowadzenia. - zapewnienie pomocy telefonicznej (helpdesku) w systemie 24 godzinnym we wszystkie dni robocze i swi^teczne. - wraz z dostarczeniem sprz^tu i oprogramowania Przyjmuj^cy Zamowienie dostarczy Udzielaj^cemu zamowienia licencje obowi^zuj^ce w okresie trwania niniejszej umowy, na uzytkowanie dostarczonego oprogramowania. - Przyjmuj^cy zamowienie zapewni nalezyte zabezpieczenie dost^pu do transmitowanych danych przed osobami niepowotanymi, w szczegolnosci zobowi^zany jest do zakodowania danych tak, by bez stosownego klucza byty bezuzyteczne i nieczytelne. System teleradiologiczny ma zapewnic szyfrowanie przesyjanych danych - w trakcie obowi^zywania umowy, Przyjmuj^cy zamowienie zapewni obslug techniczn^ i informatyczn^dostarczonego sprz^tu i oprogramowania sluz^cego do transmisji danych.. - Przyjmuj^cy Zamowienie be_dzie wspolpracowat z personelem medycznym Udzielaj^cego zamowienia. Wszystkie opisy badan b^d^. przekazywane do systemu informatycznego PACS oraz RIS. - Przyjmuj^cy zamowienie zobowi^zany jest do przeprowadzenia stosownych szkolen dla wskazanego przez Udzielaj [cego zamowienia personelu medycznego i technicznego w siedzibie Udzielaj^cego zamowienia, w zakresie realizacji niniejszej umowy w terminie do r. - Udzielaj^cy zamowienia zobowi^zuje si^ do urz^dzenia i utrzymania na wtasny koszt poj^czenia teleinformatycznego dla celu przekazywania danych, zgodnie z ustalonymi parametrami i standardami technicznymi wymienionymi ponizej: a) t^cze internetowe o przepustowosci nie mniejszej niz 10 Mbit/s w kierunku wychodz^cym 3 1. Przyjmuj^cy zamowienie przez caty czas trwania umowy zobowi^zuje si do utrzymywania i ewentualnego dostosowywania warunkow realizacji swiadczen zdrowotnych w zakresie personelu i warunkow sprz^towych zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami w tym zakresie. 2. Przyjmuj^cy zamowienie zobowi$zany jest do wspolpracy z lekarzami, technikami oraz piel^gniarkami udzielaj^cymi swiadczen zdrowotnych na rzecz pacjentow Udzielaj^cego zamowienia. 3. Przyjmuj^cy zamowienie zobowi^zuje si do konsultowania wynikow badah w zewnejrznych osrodkach referencyjnych w przypadkach trudnych diagnostycznie lub

19 wymagaj [cych ztozonej interpretacji oraz ich dokumentowania Udzielaja^cemu zamowienie. 4 Udzielaja_cy zamowienia wykonywac b?dzie badania podlegaja_ce opisowi przez Przyjmuj^cego zamowienie zgodnie z zasadami sztuki medycznej z uwzgl?dnieniem szczegotowych ustalen podj?tych z Przyjmuj^cym zamowienie, w szczegolnosci odnosza^cych si? do zasad i metodologii akwizycji i transmisji danych, wymienionych ponizej: a) wykonywanie badah przesylanych do opisow zgodnie z protokotemi opracowanymi i ustalonymi z przedstawicielem przyjmuj^cego zamowienie, b) przesyjanie pelnej tresci skierowania na badanie w formie elektronicznej. 5 Przyjmuja^cy zamowienie w ramach realizacji umowy zapewnia: 1. Ciajgle i nieprzerwane, tj. przez 24 godzin na dob?, przez 365 dni w roku, wykonywanie opisow otrzymywanych od Udzielaj^cego zamowienia badah obrazowych. Opisy b?da_ wykonywane przez lekarzy specjalistow z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej, zwanych dalej lekarzami wykonuja^cymi opisy. Wykaz lekarzy wykonuj^cych opisy badah na dzieh zawarcia umowy stanowi zat^cznik nr 1 do niniejszej umowy. Lista lekarzy wykonuj^cych opisy moze ulec zmianie. Przyjmuja^cy zamowienie zobowi^zuje si? z 1 tygodniowym wyprzedzeniem informowac Udzielaj^cego zamowienia o zmianie powoduj^cej wykreslenie lub dopisanie lekarza wykonuj^cego opisy wraz z dostarczeniem aktualnych dokumentow potwierdzaj^cych kwalifikacje zawodowe lekarza. Przyjmuja^cy zamowienie zobowi^zuje si? dostarczyc aktualn^ list? lekarzy wykonuj^cych opisy kazdorazowo na zyczenie Udzielaj^cego zamowienia. 2. Prawidlowa^ komunikacj? telefoniczna^ i elektroniczna_ pomi?dzy Udzielaj^cym zamowienia a lekarzami wykonuj^cymi opisy badah. 3. Mozliwosc biez^cego kontaktowania si? z lekarzem wykonuj^cym opisy. 4. Pomoc w zakresie okreslenia metodyki badania polegaja^ca^ na umozliwieniu kontaktu telefonicznego technika wykonuj^cego badanie z lekarzem wykonuj^cym opisy. 5. Przesylanie Udzielaj^cemu zamowienie sporz^dzonych opisow zawieraj^cych piecz?c i podpis lekarza opisuj^cego droga^ elektroniczna^ w formie pliku PDF i pliku tekstowego tozsamego z PDF lub w przypadku awarii drogi elektronicznej w formie faksu, nie pozniej niz: 1) w przypadku badah pilnych CITO (uznanych za takie ze wskazah medycznych przez Udzielaj^cego zamowienia) - do 1 godziny od czasu otrzymania pelnej transmisji danych i powiadomienia telefonicznego z tym zastrzezeniem iz skierowania z SOR traktowane b?d^zawsze jako badania pilne. 2) w przypadku badah planowych - do 24 godzin od czasu otrzymania pelnej transmisji danych oraz skierowania, a takze w przypadku badah planowych wymagaj^cych dodatkowego opracowania. 6. Dostarczenie Udzielaj^cemu zamowienia oryginalnych opisow badah, zawieraj [cych piecz?c i podpis lekarza opisuj^cego, zgodnych z opisami przestenymi droga^ elektroniczna^ lub przestanych wczesniej faksem, niezwtocznie w przypadku takiej koniecznosci na za^danie Udzielaj^cego zamowienia, na koszt Przyjmuj^cego zamowienie Strony uznaja_, ze w wypadku awarii sprz?tu lub l^cza, za ktore zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci ani tez nie przyczynita si? do powstania takiego stanu, umowa jest wykonywana prawidtowo i nie b?da^z tego tytulu wysuwac zadnych roszczeh.

20 Udzielaja^cy zamowienia dopuszcza przerw techniczng^do max 2 godzin w swiadczeniu usjug przez Przyjmuj^cego zamowienie w celach konserwacji i aktualizacji oprogramowania, nie cze.sciej niz jeden raz na kwartat po uprzednim powiadomieniu w formie pisemnej z minimum tygodniowym wyprzedzeniem czasowym. W przypadku zgtoszonej awarii lub Wedu krytycznego czas rozpocze/cia procedury usuni^cia zgloszonej awarii lub W du krytycznego uniemozliwiaja^cego korzystanie z podstawowych funkcji systemu nastapi w ciajgu 12 godzin, gdzie za Wa^d krytyczny uznane zostajg_ awarie catkowicie uniemozliwiaj^ce prowadzenie diagnozy badah pacjentow w pracowniach diagnostycznych eksploatuj^cych zainstalowany system PACS/RIS W przypadku zgloszonej usterki (Wad niekrytyczny, nie dopracowanie aplikacji) nie blokuja^cej podstawowej funkcjonalnosci systemu maksymalny czas usuni cia usterki wynosi 14 dni. Za bia^d niekrytyczny uznane zostaja^ rowniez usterki nie powoduj^ce calkowitej blokady bieza^cego funkcjonowania pracowni diagnostycznych eksploatuj^cych zainstalowany system PACS/RIS 1. Ceny za opisy badah zostaja^ ustalone w nast puja_cy sposob: a) badanie RTG jednej okolicy ciata niezaleznie od ilosci projekcji zwig^zanego ze skierowaniem pacjenta w trybie planowym- cena jednostkowa b) badanie RTG jednej okolicy date niezaleznie od ilosci projekcji zwiazanego ze skierowaniem pacjenta w trybie CITO- cena jednostkowa c) badanie TK jednej okolicy anatomicznej w trybie planowym - cena jednostkowa d) badanie TK jednej okolicy anatomicznej w trybie CITO - cena jednostkowa Zapteta wynagrodzenia za wykonane prawidlowo czynnosci b d$ce przedmiotem umowy nast powate b^dzie w okresach miesi^cznych, z dotu, przelewem w terminie do 21 dni od daty przedbzenia faktury Udzielaja^cemu zamowienia. Do faktury musi bye dof^czona specyfikacja rodzajowo-ilosciowa i cenowa swiadczeh zdrowotnych, podpisana przez Przyjmuja^cego zamowienie lub upowazniona^ przez niego osobe.. Specyfikacja musi rowniez zawierac imi i nazwisko oraz nr PESEL lub date, urodzenia pacjentow. Wptata b^dzie dokonywana na rachunek bankowy Przyjmuj^cego zamowienie. Przyjmuj^cy zamowienie poza okreslona^ platnoscia^ w 7 pkt. 2 pozostate zobowig^zania wykonuje na wtesny koszt i ryzyko. Przyjmuj [cy zamowienie nie moze bez pisemnej zgody Udzielaja^cego zamowienia dokonac cesji wierzytelnosci przysluguja^cych mu z tytutu realizacji umowy na rzecz osob trzecich Udzielaja^cy zamowienie udoste.pnia Przyjmuj^cemu zamowienie, w rozumieniu art. 23 ust. 3 oraz art. 29 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zbior danych osobowych pacjentow celem realizacji niniejszej umowy w zakresie: imie. i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, rodzaj badania.

21 Strony umowy oswiadczaja^, ze znane im sa^ przepisy prawa reguluj^ce przetwarzanie danych osobowych zawarte w ustawie z dnia r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926 z pozn. zm.) i wynikaja^cych z niej aktow wykonawczych oraz zobowiazuja^ si do ich przestrzegania. Przyjmuja^cy zamowienie oswiadcza, ze spetnia warunki legalnosci przetwarzania danych osobowych zgodnie z powolana^ ustawa o ochronie danych osobowych i jest Administratorem danych zebranych w rozumieniu powolanej ustawy. Przyjmuja_cy zamowienie zobowia/uje sie. do zabezpieczenia danych przed ich udost pnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osob nieuprawniona^ przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmian [, utrata_, uszkodzeniem lub zniszczeniem a takze stosowania srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniaja^cych ochron przetwarzanych danych osobowych odpowiedni [do zagrozen oraz kategorii danych obje.tych ochrona^ Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas okreslony od r. do r. 2. Umowa ulega rozwiazaniu: a) z uptywem czasu, na ktory byta zawarta, b) z dniem zakonczenia udzielania okreslonych swiadczeh zdrowotnych, c) wskutek oswiadczenia jednej ze stron, z zachowaniem 3 miesi^cznego okresu wypowiedzenia, d) wskutek oswiadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy druga stron raza^co narusza istotne postanowienia umowy. 3. Umowa moze bye rozwiazana za obopolnym porozumieniem stron. 4. Oswiadczenie o wypowiedzeniu wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci W razie nieterminowego wykonania opisu badah obrazowych i przekazania ich w drodze transmisji danych Przyjmuja^cy zamowienie zobowiazuje si zaptacic Udzielaj [cemu zamowienia kar^ w wysokosci 200 zl za kazde opoznienie. 2. Udzielaja^cy zamowienie moze dochodzic odszkodowania przewyzszaja^cego wartosc kar umownych na zasadach ogolnych okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 11 Strony niniejszym ustanawiaja_ swoich przedstawicieli do realizacji niniejszej umowy w osobach: 1) ze strony Przyjmuja^cego zamowienie: a) strona organizacyjna: Tel b) strona techniczna: Tel 2) ze strony Udzielaja^cego zamowienia: a) strona medyczna: Dyrektor ds. medycznych - Marek Ogrodziriski Tel b) strona informatyczna: Konrad Motczun Tel

22 12 Przyjmuja^cy zamowienie oswiadcza, ze posiada polis ubezpieczeniowa^ od odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z ustawa^ o dzialalnosct leczniczej oraz zobowi^zuje sie. do kontynuowania ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej umowy i przedstawiania Udzielajapemu zamowienia aktualnego dowodu ubezpieczenia w dniu zawarcia umowy. Przyjmujawcy zamowienie oswiadcza, ze dokona rejestracji na portalu Zachodniopomorskiego Oddziatu Narodowego Funduszu Zdrowia. Przyjmujawcy zamowienie wyraza gotowosc poddania si kontroli przez Zachodniopomorski Oddziat Wojewodzki Narodowego funduszu Zdrowia w zakresie wykonywania umowy wobec pacjentow Szpitala, ktorych diagnostyka i leczenie obj te sa^ refundacja^ze strony NFZ. Przyjmuja^cy zamowienie zobowia^zany jest poddac si kontroli Udzielajqcego zamowienia,w tym rowniez kontroli przeprowadzonej przez osoby upowaznione przez Udzielaja^cego zamowienia oraz innych upowaznionych organow i podmiotow. Kontrola obejmuje wykonywanie umowy, a w szczegolnosci : a) w zakresie oceny merytorycznej udzielanych swiadczen zdrowotnych, b) sposobu udzielania swiadczen zdrowotnych, c) liczby i rodzaju swiadczen zdrowotnych, d) prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej, e) prowadzenia wymaganej sprawozdawczosci, f) terminowej realizacji zaleceri pokontrolnych, g) standardow udzielania swiadczen zdrowotnych. Strony moga^ zmienic umowe. pod warunkiem, ze zmiana nie b^dzie niekorzystna dla Udzielaja^cego zamowienia oraz, ze nie spowoduje zmiany tresci oferty, chyba ze koniecznosc wprowadzenia zmian wyniknie z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia umowy. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy i zata^cznikow wymagaja^formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strony deklaruja^ polubowne rozstrzyganie sporow wyniktych na tie realizacji niniejszej umowy, a w przypadku braku osiajgni^cia porozumienia, spory rozstrzygat b^dzie sa^d powszechny wiasciwy wedtug siedziby Udzielajqcego zamowienia. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdujst zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz wszelkie pozostale przepisy reguluja^ce zasady wykonywania swiadczen zdrowotnych. Niniejsza umowa zostata sporza^dzona w dwoch jednobrzmia^cych egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze stron. Udzielaja^cy zamowienie zamowienia Przyjmujawcy ADWOjtAT Dyrektor ds. Medycznych (i dr n. '.

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

5. Szczegolowy wykaz swiadczen opieki zdrowotnej, 0 kt6rych rnowa w ust. 1 pielegniarek (pielegniarzy) i poloznych w:

5. Szczegolowy wykaz swiadczen opieki zdrowotnej, 0 kt6rych rnowa w ust. 1 pielegniarek (pielegniarzy) i poloznych w: .,, I Szczeg610we warunki konkursu ofert na udzielanie swiadczeri zdrowotnych przez pielegniarki (pielegniarzy), polozne (potoznych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekun6w) medyczne, ratownik6w

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

"Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim

Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim MATERIAŁY INFORMACYJNE I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU w skrócie (M I ) na: "Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. 57-320 Polanica-Zdroj, ul Spacerowa 2 Tel. 74/865 17 80, Fax 74/869 01 61 www.mzk-polamca.pl, e-mail: mzk@mzk-polanica.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 O G Ł O S Z E N I E Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 ogłasza konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Wroclaw dnia 04.08.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP-129/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-01/./2012 Radom, dnia 2012.12.06 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-01/./2012 Radom, dnia 2012.12.06 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 19.01.2015r.

Częstochowa, 19.01.2015r. Częstochowa, 19.01.2015r. Regulamin Konkursu Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach opisu badań EEG u pacjentów do 18 roku życia dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37 na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www..zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www..zozsuchabeskidzka.pl Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/66/07 Sucha Beskidzka dnia 05.1 0.2007r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postepowania przetargowego w

Bardziej szczegółowo

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8 Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ul Floris 22, 32-700 Bochnia tel.: 14 612 29 21, fax: 14 611 63 11 e-mail: spmzoz@bochnia.pl, www.spmzozwbochni.pl NIP: 8681628582 REGON:

Bardziej szczegółowo

Warunki wymagane do realizacji usługi

Warunki wymagane do realizacji usługi Szczegółowe warunki konkursu ofert na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów powiatu radomszczańskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem korzystających ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SM/637/15 Katowice, dnia 10.02.2015 r.

SM/637/15 Katowice, dnia 10.02.2015 r. SM/637/15 Katowice, dnia 10.02.2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: B AD AN I A T O M O G R AF I I K O M P U T E R O W E J

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielenie zamówienia na Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na rzecz Niepublicznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ 00-328 Warszawa, ul. Mikołaja Kopernika 43, Sekretariat tel. (22) 83 05 400, fax. (22) 83 05 399, Centrala tel. (22) 83 05 300, e-mail: dyrekcja@wsdz.pl www.wsdz.pl

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony nr RZP.340-04/07 o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej w zlotych równowartosci 60 000 euro Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

u l. 2 6 M a rc a 5 1 NIP: 647-18-39-389 Regon: 000312455

u l. 2 6 M a rc a 5 1 NIP: 647-18-39-389 Regon: 000312455 P OW I ATOW Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W OT N E J W RY D U ŁT OWAC H I W O D Z I S Ł AW I U Ś L Ą S K I M Z S I E DZ I B Ą W W O DZ I S Ł AW I U Ś L Ą S K I M u l. 2 6 M a rc a

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo