Spolka,,Szpital w Szczecinku" Sp. z o.o. w Szczecinku Szczecinek ul. Kosciuszki 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spolka,,Szpital w Szczecinku" Sp. z o.o. w Szczecinku 78-400 Szczecinek ul. Kosciuszki 38"

Transkrypt

1 Szpital Spolka,,Szpital w Szczecinku" Sp. z o.o. w Szczecinku Szczecinek ul. Kosciuszki 38 oglasza konkurs ofert na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej poprzez zdalne opisy badan Tomografii Komputerowej (TK) i badan rentgenowskich (RTG) Konkurs ofert obejmuje udzielanie swiadczen zdrowotnych dla pacjentow Spoiki Szpital w Szczecinku. 1. Czas obowia^zywania umowy: od dnia r. do r. 2. Ze szczegolowymi warunkami konkursu obejmujajcymi formularz ofertowy oraz projekt umowy mozna zapoznac si$ w Dziale Kadr od poniedzialku do piatku w godzinach 8:00-15:00. Dodatkowe informacje pod numerem tel Oferty nalezy skladac na pismie na formularzach proponowanych przez Udzielaja^cego zamowienia w zamkni^tych kopertach opatrzonych danymi Oferenta (nazwa Oferenta, adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu) oraz oznaczonych w nastejpujacy sposob: Konkurs ofert o udzielnie zamowienia na swiadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej Nie otwierac przed dniem r. do godziny 12:00 ilosc stron w Kancelarii Spoiki Szpital w Szczecinku ul. Kosciuszki 38, do dnia r., do godz. 11: Otwarcie ofert nastapi w Sali Konferencyjnej siedziby Spoiki w Szczecinku przy ul. Kosciuszki 38 w dniu r. o godz. 12: Termin zwia^zania oferta_ wynosi 15 dni od uplywu terminu skladania ofert. 6. Oferentowi przysluguja^ srodki odwotawcze na zasadach okreslonych w art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z pozn. zm.) w zwia^zku z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2010 r. o dzialalnosci leczniczej ( Dz. U Nr 112, poz. 654 z pozn. zm.) 1. Ogloszenie o rozstrzygni^ciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy i stronie internetowej Szpitala w ciaj>u 7 dni od daty, w ktorej uplywa termin skladania ofert. 8. Udzielaja^cy Zamowienia zastrzega sobie prawo odwotania konkursu lub przedluzenia terminu skladania ofert oraz uniewaznienia konkursu w calosci lub w cze^sci. Szczecinek, r. nych SP- * o.o. ^3rodzinskj Potoinik

2 k Szpital +Szczecinek SZCZEGOtOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielenie zamowienia na swiadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej poprzez zdalne opisy badari Tomografii Komputerowej (TK) i badan rentgenowskich (RTG)

3 I. Udzielaj^cy Zamowienia Szpital w Szczecinku spolka z o.o Szczecinek ul. Kosciuszki 38 tel , fax/ , II. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu 1. Post^powanie prowadzone jest w formie konkursu ofert w oparciu o zasady zawarte w art. 26 oraz27 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o dzialalnosci leczniczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 z pozn. zmianami) oraz ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkowpub!icznych(dzu.z2008r, nr 164, poz zzm.) 2.Przedmiotem konkursu jest: - udzielanie swiadczeh zdrowotnych polegajajcych na wykonywaniu opisow badah tomografii komputerowej (TK) oraz badah rentgenowskich ( RTG) w drodze transmisji elektronicznej do Przyjmujapego zamowienie oraz zwrotnym przekazaniu ta^droga^wykonanych opisow. 3. W celu nalezytej realizacji zdalnych opisow badah TK i RTG niezbe.dne jest wprowadzenie we wtasnym zakresie integracji z dziatajajsym w Szpitalu w Szczecinku systemem RIS/PACS firmy PIXEL. Udzielajapy zamowienia nie dopuszcza wymiany systemow PACS/RIS. Zakres minimum dotycz^cy integracji posiadanego systemu ExPACS/RIS Chazon z Oferowanym Systemem Teleradiologii. W ramach koniecznej integracji systemow PACS i RIS firmy PIXEL Technology oraz Systemu Teleradiologii Oferenta do polajczenia wykorzystany zostanie protokot HL7. Udzielajapy zamowienia zastrzega ze przesylane maja^byc : - komunikaty przychodzajsego do Systemu Teleradiologii Oferenta zawieraja^ce - obraz DICOM, imi i nazwisko pacjenta, pesel, ACCnumber (wraz z numerami badah poprzednich danego pacjenta), procedure., stopieh krytycznosci (pilne, planowe), istotne uwagi, rozpoznanie (powod badania z ICD9), dat urodzenia, - komunikaty wychodzajse z Systemu Teleradiologii Oferenta zawierajape - opis badania, komentarze techniczne dla technikow lub lekarza nie widoczne na opisie badania, imie. nazwisko numer prawa wykonywania zawodu i specjalizacje lekarza wykonujajcego opis, - komunikaty przychodzape do Systemu PACS/RIS Udzielaja^cego zamowienia umozliwiajajse: przyje,cie opisu, - komunikaty wychodzape z systemu PACS/RIS Udzielajapego zam6wienia umozliwiajaj3e: rejestracj^ nowego zlecenia, zmiana danych pacjenta, zmiana danych zlecenia, anulowanie zlecenia, dost^p do zleceh i opis6w historycznych pacjenta Nazwy procedur nadawane b da,z systemu RIS, w tym celu nie przewiduje sie, tzw.,,mapowania" procedur pomie_dzy integrowanymi systemami. Udzielaja^cy zamowienia wymaga zapewnienia szyfrowania danych pomi^dzy integrowanymi systemami.

4 System PACS/RIS Udzielajacego zamowienia przyjmowac i archiwizowac musi takze opisy wysyfane z Systemu Teferadiologii Oferenta jako zaiacznik typu PDF z opisem i pieczajka^ lekarza tak aby tak aby wynik mozna bylo wydac pacjentowi. Udzielaja^cy zamowienia wymaga zapewnienia od Oferenta wsparcia Helpdesk : Udzielone wsparcie obejmie: - zapewnienie zdalnego monitoringu bieza^cego funkcjonowania systemu - instalacj aktualizacji i nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego dostosowuja^cych systemy do zmian ustawowych i wymogow, jakie zamawiajapy musi spelniac np. w obszarze zakresu i formatu danych przekazywanych innym podmiotom (NFZ, MZ itp.) w okresie nie dluzszym niz 30 dni od chwili ich wprowadzenia. - zapewnienie pomocy telefonicznej (helpdesku) w systemie 24 godzinnym we wszystkie dni robocze i swia^eczne. - wraz z dostarczeniem sprz tu i oprogramowania Przyjmujapy zamowienie dostarczy Udzielaja^cemu zamowienia licencje obowiazujace w okresie trwania niniejszej umowy, na uzytkowanie dostarczonego oprogramowania. - Przyjmujapy zamowienie zapewni nalezyte zabezpieczenie dost^pu do transmitowanych danych przed osobami niepowotenymi, w szczegolnosci zobowiazany jest do zakodowania danych tak, by bez stosownego klucza byty bezuzyteczne i nieczytelne. System teleradiologiczny ma zapewnic szyfrowanie przesylanych danych - w trakcie obowia^zywania umowy, Przyjmuj^cy zamowienie zapewni obsjuge techniczna^ i informatyczna^dostarczonego sprz^tu i oprogramowania sluza^cego do transmisji danych.. - oferent be.dzie wspofpracowat z personefem medycznym Udzielajajcego zamowienia. Wszystkie opisy badah b^da, przekazywane do systemu informatycznego PACS oraz RIS. - Przyjmujapy zamowienie zobowia^any jest do przeprowadzenia stosownych szkoleh dla wskazanego przez Udzielajacego zamowienia personelu medycznego i technicznego w siedzibie Udzielajacego zamowienia, w zakresie realizacji niniejszej umowy w terminie do r. - Udzielajacy zamowienia zobowigzuje sie^ do urza^dzenia i utrzymania na wtasny koszt potaczenia teleinformatycznego dla celu przekazywania danych, zgodnie z ustalonymi parametrami i standardami technicznymi wymienionymi ponizej: a) tapze internetowe o przepustowosci nie mniejszej niz 10 Mbit/s w kierunku wychodzapym 4. Oferent w ofercie okresla calkowita^ sum^ brutto jaka, szpital zaptaci za opis pojedynczego badania TK oraz pojedynczego badania RTG w trybie planowym i pilnym (CITO), III. Informacje 1. llekroc mowa o: a...udzielaja^cym zamowienia" - nalezy rozumiec Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. b.,,przyjmuj3cym zamowienie" - nalezy rozumiec podmioty, o ktorych mowa w ustawie o dziatalnosci leczniczej ( Dz.U. z 2011r. nr 112 poz. 654 ze zm.), przyst^pujace do organizowanego konkursu ofert, c.,,oferencie" - nalezy rozumiec podmioty swadaj^ce ofert^ w zwiajzku z przystqpieniem do organizowanego konkursu ofert. 2. Warunki konkursu ofert zwane dale] szczegotowymi warunkami okreslajq_ wymagania stawiane przyjmujajsym zamowienie, tryb skladania ofert, sposob przeprowadzenia konkursu oraz zgiaszania i rozpatrywania skarg i protestow zwiajzanych z tymi czynnosciami. 3. Przyjmuja^cy zamowienie w celu prawidlowego przygotowania i zlozenia oferty winien zapoznac si^ ze wszystkimi informacjami zawartymi w szczegotowych warunkach. 4. Udzielajacy zamowienia ma prawo do odwotania konkursu bez koniecznosci publicznego podania przyczyny oraz do przesuni^cia terminu skladania ofert. 5. Warunkiem przystapienia do konkursu jest ztozenie oferty przygotowanej na pismie zgodnie z zasadami okresionymi w niniejszych szczegotowych warunkach.

5 6. Wszelkie zapytania, co do tresci warunkow zamowienia rnuszg^ bye wyrazone na pismie i przeslane na adres udzielajacego zamowienia, przynajmniej na dwa dni przed dniem zfozenia ofert. Zapytanie mozna przeslad za pomocajelefaksu lub poczta^elektroniczna^, ale oryginal nalezy przestac w formie pisemnej. IV. Zasady wykonywania swiadczeh zdrowotnych obj$tych konkursem W celu realizacji wyzej wymienionych uslug Szpita! w Szczecinku Sp. z o.o. ogtasza nast^pujape warunki oferty: 1. Oferent lub lekarze dla niego pracuja^cy winni posiadac odpowiednia^praktyk? i udokumentowane doswiadczenie w oferowaniu uslug opisow badah TK w trybie opisow zdalnych - tzw. Teleradiologii. Oferent zapewni wykonywanie przedmiotu umowy przez minimum 10 lekarzy specjalistow z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej. 2. Oferent lub lekarze dla niego pracuj^cy winni posiadac odpowiednia^praktyke. i udokumentowane doswiadczenie w oferowaniu uslug opisu badah specjalistycznych. 3. W celu udokumentowania swiadczenia uslug w trybie tzw. teleradiologii dopuszcza si? listy referencyjne ( min. 3 ) od dyrekcji szpitali w ktorych oferent (oferenci) lub lekarze dla niego pracuja^cy wykonywali uslugi opis6w badah TK poprzez siec Internet przez przynajmniej okres 12 miesi^cy, kt6re Oferent zobowia^zany jest dola^czyc do skladanej oferty. 4. Oferent winien posiadac Certyfikat PN - EN ISO 9001:2009 i dol^czyc kserokopie. dokumentu do skladanej oferty. 4. Udzielajajcy zamowienia moze poprosic przyjmujajdego zamowienie o szczeg6towe wykazanie sie, liczba, dokonanych specjalistycznych i zdalnych opisow badah obrazowych przez osoby wskazane w listach referencyjnych jako osoby majace dokonywac tych opisow dla Szpitala w Szczecinku. 5. Celem potwierdzenia wymaganej ilosci lekarzy i posiadania przez nich odpowiednich kwalifikacji oferent ztozy wraz z oferty oswiadczenie stanowia^ce zalapznik nr Badania TK i badania RTG opisywane winny bye w taki sposob, iz: a) w przypadku badah pilnych CITO (uznanych za takie ze wskazah medycznych przez Udzielajacego zamdwienia) - do 1 godziny od czasu otrzymania petnej transmisji danych i powiadomienia telefonicznego, z tym zastrzezeniem iz skierowania z SOR traktowane zawsze jako badania pilne. b) w przypadku badah planowych - do 24 godzin od czasu otrzymania pelnej transmisji danych oraz skierowania, a takze w przypadku badah planowych wymagaja^cych dodatkowego opracowania. V. Termin realizacji umow obejmuja^cych przedmiot konkursu 1. Umowa o swiadczenie uslug zdrowotnych stanowia^ca przedmiot konkursu zostanie zawarta na okres 24 miesie.cy. 2. Przyjmuj^cy zamowienie musi zapewnic swiadczenie przedmiotowych uslug od dnia r. VI. Wymagania stawiane przyjmujacym zamowienie W post^powaniu konkursowym mocjq wzi^c udzial Oferenci, ktorzy spetniaja nast^puj^ce warunki: 1) sa^podmiotami wykonuja^cymi dzialalnosc lecznicza^w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), 2) celem potwierdzenia wymagah okreslonych w pkt 1 zloza^wraz z oferty oswiadczenie stanowiajoe zala_cznik nr 2,

6 3) posiadaja^ na dzieh ztozenia oferty wazna^ polis ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejmujaj33_szkody b da_ce nast^pstwem udzielania swiadczeh zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania swiadczeh zdrowotnych w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), 4) zobowia/uja^ si do posiadania przez caly okres obowia^zywania umowy o udzielanie swiadczeh zdrowotnych waznej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejmujaj^szkody b^dape nast^pstwem udzielania swiadczeh zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania swiadczeh zdrowotnych w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej (Dz. U. NM12, poz. 654zezm.), 5) celem potwierdzenia wymagah okreslonych w pkt 3 zloza^wraz z oferty oswiadczenie stanowia^ce zajajcznik nr 3, 6) sa^uprawnieni do wyst^powania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, posiadaj3_ nadany numer REGON i NIP, 7) celem potwierdzenia wymagah okreslonych w pkt 6 zloza^ wraz z oferty kopie potwierdzone za zgodnosc z oryginatem dokumentu potwierdzaja^cego nadanie NIP oraz dokumentu potwierdzaja^cego nadanie REGON, 8) znajdujq_si w sytuacji finansowej zapewniajajdej wykonanie zamowienia, 9) celem potwierdzenia wymagah okreslonych w pkt 8 ztoza^ oswiadczenie stanowiape zala^cznik nr 4. 10) zapoznali si$ z trescia^ogtoszenia o konkursie ofert i akceptuja^szczegotowe Warunki Konkursu Ofert o udzielanie swiadczeh zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej przedstawione przez Udzielajapego zamowienia, 11) akceptuja^ projekt umowy o udzielanie swiadczeh zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej 12) celem potwierdzenia wymagah okreslonych w pkt ztoza, oswiadczenie stanowiqce zalajcznik nr 5. VII. a. Ocena ofert Wybierajap najkorzystniejsza^ oferty komisja konkursowa b dzie brala pod uwag nast^pujajce kryteria: 1. Kryterium Ranga Szacowana ilosci badari miesi^cznie: Cena opiaty za opisanie 1 badania R1 =60% 284 TK w trybie planowym - C1 2. Cena optety za opisanie 1 badania TK w trybie CITO - C2 R2=25% Cena opiaty za opisanie 1 badania RTG w trybie planowym - C3 R3= 14% Cena optaty za opisanie 1 badania RTG w trybie CITO -C4 R4=1% 87

7 Podane ilosci badah maja_ jedynie charakter informacyjny i Udzielajapy zamowienia nie gwarantuje wykonania podanej szacunkowej ilosci badah. Sposoby oceny: Wartosc punktowa - (kryterium cena) wyliczana wg wzoru: Wpo = R1 x C1o+ R2 x C2o+R3 x C3o+R4 x C4o Gdzie; Wpo R Co - wartosc punktowa oferty - ranga - cena oferowana Najkorzystniejsza^ ofert? b?dzie stanowila ta, kt6ra osiajgnie najnizsza^ wartosc punktowa^. b. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Kazdy oferent moze zlozyc tylko jedna^ oferty. Nie dopuszcza si? skladania ofert wariantowych. 2. Oferta musi bye zgodna z wymogami okreslonymi w szczegolowych warunkach konkursu ofert. 3. Oferta powinna obejmowac calosc zamowienia. Oferty cza^stkowe nie b?da^brane pod uwag?. 4. Skladajajsy oferty ponosza^wszelkie koszty zwia^zane z przygotowaniem i zlozeniem oferty. 5. Oferta powinna zawierac nast^puja^ce dokumenty: - formularz ofertowy (wg wzoru ponizej szczegolowych warunkow konkursu ofert) wraz z zalapznikami, dokumenty wymagane w rozdziale IV i VI. 6. Formularz ofertowy, oraz wymagane dokumenty z rozdziatu IV i VI pod rygorem odrzucenia oferty powinny bye sporzadzone w j?zyku polskim. Oswiadczenia i dokumenty zlozone w j?zyku obcym powinny bye przetlumaczone przez tlumacza przysi?giego, Tresc oswiadczeh powinna bye napisana czytelnym pismem r^cznym, na maszynie lub komputerze oraz wlasciwie podpisana (przez osob upowazniona^do reprezentowania oferenta). 7. Wymaga si? ponumerowania wszystkich stron oferty. 8. Miejsca, w ktorych zostafy dokonane poprawki powinny bye parafowane i datowane przez osob podpisuja_ca_ ofert?. 9. Ofert? wraz z zatajdznikami nalezy umiescib w zapiecz?towanej kopercie opatrzyc danymi sktadaja^cego ofert?, zaadresowac na Udzielaja^cego zamowienia i opatrzyc napisami:,,konkurs ofert o udzielenie zamowienia na swiadczenie zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej", Jlosc stron...",,,nie otwierac przed dniem r. do godziny 12.00" c. Miejsce skladania ofert 1. Oferty nalezy sktadac w Sekretariacie Szpitala lub nadac w formie przesytki pocztowej. Termin skladania ofert uptywa w dniu r., o godzinie Dotyczy to zarbwno ofert zlozonych w Sekretariacie Szpitala, jak i ofert nadanych w formie przesylki pocztowej. O terminie wptyni?cia oferty decyduje data wplywu. 2. Oferty nadane jako przesylka pocztowa, ktore wplyna^ po terminie skladania ofert, jak r6wniez oferty zlozone w Sekretariacie Szpitala po terminie skladania ofert, zostana_odrzucone. 3. Celem dokonania zmian, ba_dz poprawek Oferent moze wycofac wczesniej zlozona^ ofert? i zlozycja^ponownie, pod warunkiem zacnowania wyznaczonego terminu skladania ofert. 4.Wybor drogi pocztowej dla przeslania oferty nast?puje na ryzyko Oferenta, dotyczy to w szczegolnosci dotarcia oferty do Sp6lki Szpital w Szczecinku w terminie okreslonym w pkt.1 niniejszego rozdziatu, 5. Oferent winien we wlasnym interesie w taki sposob przygotowac przesylk?, aby w maksymalnym stopniu zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transports d. Termin zwia^zania oferty Przyjmuja^cy Zamowienie jest zwia^zany zlozona^ oferty przez 15 dni od uplywu terminu skladania ofert.

8 e. Miejsce i tryb otwarcia ofert Otwarcie ofert nastapi Sali Konferencyjnej Spotki szpital w Szczecinku przy ul. Kosciuszki 38 w dniu r. ogodz.12:00 f. Rozstrzygni$cie konkursu ofert 1. Ogtoszenie o rozstrzygni^ciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogloszeh i stronie internetowej Szpitala. 2. Konkurs zostanie rozstrzygnie,ty najpozniej w terminie do 7 dni od daty, w ktorej uptywa termin skladania ofert. g. Tryb i zakres prac komisji konkursowej Konkurs przeprowadza Komisja powolana zarza^dzeniem wewne.trznym Prezesa Szczecinku Spotki Szpital w h. Srodki odwotawcze przysfuguja^ce Oferentom. 1. Oferentom, ktorych interes prawny doznat uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital zasad przeprowadzenia konkursu ofert, przysluguja^srodki odwolawcze. Srodki odwolawcze nie przystuguja^na niedokonanie wyboru Przyjmuja^cego zamowienie i uniewaznienie poste,powania konkursowego. 2. W toku poste,powania konkursowego, do czasu jego zakohczenia, oferent moze zlozyc do Komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarzonej czynnosci. 3. Do czasu rozpatrzenia protestu poste,powanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba ±e z tresci protestu wynika, ze jest on oczywiscie bezzasadny. 4. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w cia^gu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi skladajapemu protest. Nieuwzgl^dnienie protestu wymaga uzasadnienia. 5. Protest ztozony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 6. Informacje o wniesieniu protestu i jego rozstrzygni^ciu umieszcza si na tablicy ogtoszeh. 7. W przypadku uwzgl^dnieniu protestu, Komisja powtarza zaskarzona^czynnosb. 8. Oferent biora^cy udziat w post^powaniu konkursowym moze wniesc do Prezesa Spolki Szpital w Szczecinku w terminie 7 dni od dnia ogtoszenia o wyniku konkursu, odwolanie dotyczape rozstrzygni^cia konkursu ofert. Odwotanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 9. Odwotanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, Wniesienie odwotania wstrzymuje zawarcie umowy na udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej. j. uniewaznienie post^powania konkursowego 1. Prezes Zarza^du Szpitala uniewaznia post^powanie w sprawie udzielenia zamowienia na udzielanie swiadczen zdrowotnych be.da_cych przedmiotem niniejszego konkursu, gdy: 1) nie wplyne,la zadna oferta; 2) wptyn^ta jedna oferta nie podlegaja^ca odrzuceniu ( komisja moze przyjaji te, ofert^, gdy z okolicznosci wynika, ze na ogloszony ponownie na tych samych warunkach konkurs nie wptynie wie.cej ofert) 3) odrzucono wszystkie oferty; 4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwot^, ktora_ Szpital przeznaczyt na sfinansowanie swiadczen opieki zdrowotnej w poste.powaniu; 5) nastapita istotna zmiana okoticznosci powoduja^ca, ze prowadzenie post^powania lub zawarcie umowy nie lezy w interesie osob korzystajajaych ze swiadczen udzielanych przez Szpital, czego nie mozna bylo wczesniej przewidziec.

9 k. Zawarcie umowy 1. Udzielajacy zamowienie zawiera umowe. na udzielanie swiadczeh zdrowotnych z Oferentem, ktorego oferta zostata wybrana przez komisje. konkursowa^ jako najkorzystniejsza w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnie.cia konkursu ofert, jednak wniesienie odwotenia wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie swiadczeh opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. 2. Projekt umowy na udzielenie zamowienia na swiadczenia zdrowotne stanowi zatacznik nr 8 do Szczegoiowych warunk6w konkursu ofert. I. post^powanie kohcowe! Zastrzega si? prawo do przedluzenia terminu skladania ofert, odwoiania konkursu ofert oraz uniewaznienia konkursu w catosci bajdz w cz^sci, bez podania przyczyny. Zata^czniki: Zafqcznik nr 1 - Oswiadczenie Zalacznik nr 2-Oswiadczenie Zalacznik nr3-oswiadczenie Zat^cznik nr 4-Oswiadczenie Zafqcznik nr 5-Oswiadczenie Zat^cznik nr 6 - Formularz ofertowy Zalacznik nr 7 - Wykaz pracownikow biorqcych udzial w wykonaniu swiadczeh Za^cznik nr 8 - Wzor umowy o udzielanie swiadczeri

10 Zafqcznik nr 1 OSWIADCZENIE Oswiadczam, ze personel lekarski w ilosci minimum 10 osob, ktory b^dzie realizowat swiadczenia zdrowotne obj te konkursem ofert, posiada odpowiednie uprawnienia w zakresie niezb^dnym do realizacji przedmiotu konkursu ofert. miejscowosc, data podpis sktadajqcego ofert

11 Zalqcznik nr 2 OSWIADCZENIE Oswiadczam, ze jestesmy podmiotem wykonujacym dzialalnosc lecznicz^ w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.). miejscowosc, data podpis sktadajqcego ofert 10

12 Zatqcznik nr 3 OSWIADCZENIE Oswiadczam, ze na dzieh ztozenia oferty posiadamy wazn^ polis ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejmuj^c^szkody nast^pstwem udzielania swiadczen zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania swiadczeh zdrowotnych w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654zezm.). miejscowosc, data podpis sktadajqcego oferty 11

13 Zatqcznik nr 4 OSWIADCZENIE Oswiadczam, ze nasza sytuacja finansowa pozwala na udzielanie swiadczeh zdrowotnych obj^tych przedmiotem konkursu ofert. miejscowosc, data podpis sktadajqcego ofertq 12

14 Zal^cznik nr 5 OSWIADCZENIE Oswiadczam, ze: 1) zapoznaiem si z tresci^ ogtoszenia o konkursie ofert, 2) akceptuje Szczegotowe Warunki Konkursu Ofert o udzielanie swiadczeri zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej przedstawione przez Udzielaj^cego zamowienia, 3) akceptuj projekt umowy o udzielanie swiadczeh zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej, miejscowosc, data podpis sktadajqcego ofert 13

15 OFERTA na udzielenie swiadczeri zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej Zalqcznik nr 6 NAZWA PODMIOTU ADRES NUMERWPISU ORGAN REJESTROWY REGON NIP Niniejszym skladam ofert o udzielenie zamowienia na swiadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej na rzecz Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o. zwanego dalej,,udzielajaj3ym zamowienia" 1.Wartosc brutto op*aty za opisanie 1 badania TK w trybie planowym (C1) na udzielenie zamowienia za swiadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej wynosi: z\ (stownie: ) 2. Wartosc brutto optaty za opisanie 1 badania TK w trybie CITO (C2) na udzielenie zamowienia za swiadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej wynosi: zl. (stownie: ) 3. Wartosc brutto optaty za opisanie 1 badania RTG w trybie planowym (C3) na udzielenie zamowienia za swiadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej wynosi: zt. (stownie: ) 4. Wartosc brutto optaty za opisanie 1 badania RTG w trybie CITO (C4) na udzielenie zamowienia za swiadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej wynosi: zl. (stownie: ) Oswiadczam jednoczesnie, ze: 1) zapoznatem si z trescia^ogloszenia o konkursie ofert, 2) akceptuj^ warunki konkursu ofert przedstawione przez udzielaja^cego zamowienie 3) akceptuj^ projekt umowy o udzielenie zamowienia na swiadczenia zdrowotne, 4) zamowienie b^dzie wykonywane przez 24 miesia^ce od momentu rozpocz^cia udzielania swiadczen. Do oferty zatajszam nast pujajse dokumenty: miejscowo$, data podpis sktadaja_cego oferty

16 Zat^cznik nr 7 Zata^cznik nr 1 do umowy o udzielenie zamowienia na swiadczenia zdrowotne W YKAZ PRACOWNIKOW lekarzv specializacii II stopnia z radiodiagnostvki lub tvtulu specialistv 2 radioloeii i diaenostvki obrazowei uprawnionych do opisywania badan Lp. Imi^ i nazwisko PESEL NR PKAWA WYKONYWANIA ZAWODU* Nr dypiomu specjalisty* * kserokopie dokumentow w zat^czeniu. (miejscowosc).,data 2015r. (petnomocny przedstawiciel wykonawcy) 15

17 Zat^cznik nr 8 Wzor Umowy o udzielenie zamowienia na swiadczenia zdrowotne zawarta wdniu 2015 r. w Szczecinku pomi dzy: Szpitalem w Szczecinku Sp. z o.o., Szczecinek, ul. Kosciuszki 38 reprezentowanym przez: Prezesa Zarza^du zwanym w dalszych postanowieniach umowy,,udzielajqcym zamowienia" zwanym w dalszych postanowieniach umowy,,przyjmujqcym zamowienie" Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie swiadczen zdrowotnych polegajacych na wykonywaniu opisow badah tomografii komputerowej (TK) oraz badan rentgenowskich ( RTG) w drodze transmisji elektronicznej do Przyjmujacego zamowienie orazzwrotnym przekazaniu t^drog^wykonanych opisow. 2. W celu nalezytej realizacji zdalnych opisow badah TK i RTG niezb^dne jest wprowadzenie we wtesnym zakresie integracji z dzialaj^cym w Szpitalu w Szczecinku systemem RIS/PACS firmy PIXEL. Udzielaja^cy zamowienia nie dopuszcza wymiany systemow PACS/RIS. 2 Zakres minimum dotycz^cy integracji posiadanego systemu ExPACS/RIS Chazon z Oferowanym Systemem Teleradiologii. 1. W ramach koniecznej integracji systemow PACS i RIS firmy PIXEL Technology oraz Systemu Teleradiologii Przyjmujacego Zamowienie do pol^czenia wykorzystany zostanie protokot HL7. 2. Udzielajapy zamowienia zastrzega, ze przesylane maja^ bye : - komunikaty przychodz^cego do Systemu Teleradiologii Przyjmujacego Zamowienie zawieraja^ce - obraz DICOM, imi i nazwisko pacjenta, pesel, ACCnumber (wraz z numerami badah poprzednich danego pacjenta), procedure, stopieh krytycznosci (pilne, planowe), istotne uwagi, rozpoznanie (powod badania z ICD9), dat urodzenia, - komunikaty wychodza^ce z Systemu Teleradiologii Przyjmujacego Zamowienie zawieraja^ce - opis badania, komentarze techniczne dla technikow lub lekarza nie widoczne na opisie badania, imi nazwisko numer prawa wykonywania zawodu i specjalizacje lekarza wykonuj^cego opis, - komunikaty przychodza^ce do Systemu PACS/RIS Udzielaj^cego Zamowienie umozliwiaj^ce: przyj^cie opisu, - komunikaty wychodza^ce z systemu PACS/RIS Udzielaj^cego Zamowienie umozliwiaj^ce: rejestracj^ nowego zlecenia, zmiana danych pacjenta, zmiana danych zlecenia, anulowanie zlecenia, dost^p do zleceh i opisow historycznych pacjenta 3. Nazwy procedur nadawane b ds[z systemu RIS, wtym celu nie przewiduje si tzw.,,mapowania" procedur pomi^dzy integrowanymi systemami.

18 4. Udzielajctcy Zamowienia wymaga zapewnienia szyfrowania danych pomi^dzy integrowanymi systemami. 5. System PACS/RIS Udzielaj^cego Zamowienie przyjmowac i archiwizowac musi takze opisy wysytane z Systemu Teleradiologii Przyjmuj^cego Zamowienie jako zat^cznik typu PDF z opisem i pieczqtk^ lekarza tak aby tak aby wynik mozna byto wydac pacjentowi. 6. Udzielaj^cy Zamowienia wymaga zapewnienia od Przyjmuj^cego Zamowienie wsparcia Helpdesk: Udzielone wsparcie obejmie: - zapewnienie zdalnego monitoringu biez^cego funkcjonowania systemu - instalacj aktualizacji i nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego dostosowuj^cych systemy do zmian ustawowych i wymogow, jakie zamawiaj^cy musi spetniac np. w obszarze zakresu i formatu danych przekazywanych innym podmiotom (NFZ, MZ itp.) w okresie nie dtuzszym niz 30 dni od chwili ich wprowadzenia. - zapewnienie pomocy telefonicznej (helpdesku) w systemie 24 godzinnym we wszystkie dni robocze i swi^teczne. - wraz z dostarczeniem sprz^tu i oprogramowania Przyjmuj^cy Zamowienie dostarczy Udzielaj^cemu zamowienia licencje obowi^zuj^ce w okresie trwania niniejszej umowy, na uzytkowanie dostarczonego oprogramowania. - Przyjmuj^cy zamowienie zapewni nalezyte zabezpieczenie dost^pu do transmitowanych danych przed osobami niepowotanymi, w szczegolnosci zobowi^zany jest do zakodowania danych tak, by bez stosownego klucza byty bezuzyteczne i nieczytelne. System teleradiologiczny ma zapewnic szyfrowanie przesyjanych danych - w trakcie obowi^zywania umowy, Przyjmuj^cy zamowienie zapewni obslug techniczn^ i informatyczn^dostarczonego sprz^tu i oprogramowania sluz^cego do transmisji danych.. - Przyjmuj^cy Zamowienie be_dzie wspolpracowat z personelem medycznym Udzielaj^cego zamowienia. Wszystkie opisy badan b^d^. przekazywane do systemu informatycznego PACS oraz RIS. - Przyjmuj^cy zamowienie zobowi^zany jest do przeprowadzenia stosownych szkolen dla wskazanego przez Udzielaj [cego zamowienia personelu medycznego i technicznego w siedzibie Udzielaj^cego zamowienia, w zakresie realizacji niniejszej umowy w terminie do r. - Udzielaj^cy zamowienia zobowi^zuje si^ do urz^dzenia i utrzymania na wtasny koszt poj^czenia teleinformatycznego dla celu przekazywania danych, zgodnie z ustalonymi parametrami i standardami technicznymi wymienionymi ponizej: a) t^cze internetowe o przepustowosci nie mniejszej niz 10 Mbit/s w kierunku wychodz^cym 3 1. Przyjmuj^cy zamowienie przez caty czas trwania umowy zobowi^zuje si do utrzymywania i ewentualnego dostosowywania warunkow realizacji swiadczen zdrowotnych w zakresie personelu i warunkow sprz^towych zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami w tym zakresie. 2. Przyjmuj^cy zamowienie zobowi$zany jest do wspolpracy z lekarzami, technikami oraz piel^gniarkami udzielaj^cymi swiadczen zdrowotnych na rzecz pacjentow Udzielaj^cego zamowienia. 3. Przyjmuj^cy zamowienie zobowi^zuje si do konsultowania wynikow badah w zewnejrznych osrodkach referencyjnych w przypadkach trudnych diagnostycznie lub

19 wymagaj [cych ztozonej interpretacji oraz ich dokumentowania Udzielaja^cemu zamowienie. 4 Udzielaja_cy zamowienia wykonywac b?dzie badania podlegaja_ce opisowi przez Przyjmuj^cego zamowienie zgodnie z zasadami sztuki medycznej z uwzgl?dnieniem szczegotowych ustalen podj?tych z Przyjmuj^cym zamowienie, w szczegolnosci odnosza^cych si? do zasad i metodologii akwizycji i transmisji danych, wymienionych ponizej: a) wykonywanie badah przesylanych do opisow zgodnie z protokotemi opracowanymi i ustalonymi z przedstawicielem przyjmuj^cego zamowienie, b) przesyjanie pelnej tresci skierowania na badanie w formie elektronicznej. 5 Przyjmuja^cy zamowienie w ramach realizacji umowy zapewnia: 1. Ciajgle i nieprzerwane, tj. przez 24 godzin na dob?, przez 365 dni w roku, wykonywanie opisow otrzymywanych od Udzielaj^cego zamowienia badah obrazowych. Opisy b?da_ wykonywane przez lekarzy specjalistow z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej, zwanych dalej lekarzami wykonuja^cymi opisy. Wykaz lekarzy wykonuj^cych opisy badah na dzieh zawarcia umowy stanowi zat^cznik nr 1 do niniejszej umowy. Lista lekarzy wykonuj^cych opisy moze ulec zmianie. Przyjmuja^cy zamowienie zobowi^zuje si? z 1 tygodniowym wyprzedzeniem informowac Udzielaj^cego zamowienia o zmianie powoduj^cej wykreslenie lub dopisanie lekarza wykonuj^cego opisy wraz z dostarczeniem aktualnych dokumentow potwierdzaj^cych kwalifikacje zawodowe lekarza. Przyjmuja^cy zamowienie zobowi^zuje si? dostarczyc aktualn^ list? lekarzy wykonuj^cych opisy kazdorazowo na zyczenie Udzielaj^cego zamowienia. 2. Prawidlowa^ komunikacj? telefoniczna^ i elektroniczna_ pomi?dzy Udzielaj^cym zamowienia a lekarzami wykonuj^cymi opisy badah. 3. Mozliwosc biez^cego kontaktowania si? z lekarzem wykonuj^cym opisy. 4. Pomoc w zakresie okreslenia metodyki badania polegaja^ca^ na umozliwieniu kontaktu telefonicznego technika wykonuj^cego badanie z lekarzem wykonuj^cym opisy. 5. Przesylanie Udzielaj^cemu zamowienie sporz^dzonych opisow zawieraj^cych piecz?c i podpis lekarza opisuj^cego droga^ elektroniczna^ w formie pliku PDF i pliku tekstowego tozsamego z PDF lub w przypadku awarii drogi elektronicznej w formie faksu, nie pozniej niz: 1) w przypadku badah pilnych CITO (uznanych za takie ze wskazah medycznych przez Udzielaj^cego zamowienia) - do 1 godziny od czasu otrzymania pelnej transmisji danych i powiadomienia telefonicznego z tym zastrzezeniem iz skierowania z SOR traktowane b?d^zawsze jako badania pilne. 2) w przypadku badah planowych - do 24 godzin od czasu otrzymania pelnej transmisji danych oraz skierowania, a takze w przypadku badah planowych wymagaj^cych dodatkowego opracowania. 6. Dostarczenie Udzielaj^cemu zamowienia oryginalnych opisow badah, zawieraj [cych piecz?c i podpis lekarza opisuj^cego, zgodnych z opisami przestenymi droga^ elektroniczna^ lub przestanych wczesniej faksem, niezwtocznie w przypadku takiej koniecznosci na za^danie Udzielaj^cego zamowienia, na koszt Przyjmuj^cego zamowienie Strony uznaja_, ze w wypadku awarii sprz?tu lub l^cza, za ktore zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci ani tez nie przyczynita si? do powstania takiego stanu, umowa jest wykonywana prawidtowo i nie b?da^z tego tytulu wysuwac zadnych roszczeh.

20 Udzielaja^cy zamowienia dopuszcza przerw techniczng^do max 2 godzin w swiadczeniu usjug przez Przyjmuj^cego zamowienie w celach konserwacji i aktualizacji oprogramowania, nie cze.sciej niz jeden raz na kwartat po uprzednim powiadomieniu w formie pisemnej z minimum tygodniowym wyprzedzeniem czasowym. W przypadku zgtoszonej awarii lub Wedu krytycznego czas rozpocze/cia procedury usuni^cia zgloszonej awarii lub W du krytycznego uniemozliwiaja^cego korzystanie z podstawowych funkcji systemu nastapi w ciajgu 12 godzin, gdzie za Wa^d krytyczny uznane zostajg_ awarie catkowicie uniemozliwiaj^ce prowadzenie diagnozy badah pacjentow w pracowniach diagnostycznych eksploatuj^cych zainstalowany system PACS/RIS W przypadku zgloszonej usterki (Wad niekrytyczny, nie dopracowanie aplikacji) nie blokuja^cej podstawowej funkcjonalnosci systemu maksymalny czas usuni cia usterki wynosi 14 dni. Za bia^d niekrytyczny uznane zostaja^ rowniez usterki nie powoduj^ce calkowitej blokady bieza^cego funkcjonowania pracowni diagnostycznych eksploatuj^cych zainstalowany system PACS/RIS 1. Ceny za opisy badah zostaja^ ustalone w nast puja_cy sposob: a) badanie RTG jednej okolicy ciata niezaleznie od ilosci projekcji zwig^zanego ze skierowaniem pacjenta w trybie planowym- cena jednostkowa b) badanie RTG jednej okolicy date niezaleznie od ilosci projekcji zwiazanego ze skierowaniem pacjenta w trybie CITO- cena jednostkowa c) badanie TK jednej okolicy anatomicznej w trybie planowym - cena jednostkowa d) badanie TK jednej okolicy anatomicznej w trybie CITO - cena jednostkowa Zapteta wynagrodzenia za wykonane prawidlowo czynnosci b d$ce przedmiotem umowy nast powate b^dzie w okresach miesi^cznych, z dotu, przelewem w terminie do 21 dni od daty przedbzenia faktury Udzielaja^cemu zamowienia. Do faktury musi bye dof^czona specyfikacja rodzajowo-ilosciowa i cenowa swiadczeh zdrowotnych, podpisana przez Przyjmuja^cego zamowienie lub upowazniona^ przez niego osobe.. Specyfikacja musi rowniez zawierac imi i nazwisko oraz nr PESEL lub date, urodzenia pacjentow. Wptata b^dzie dokonywana na rachunek bankowy Przyjmuj^cego zamowienie. Przyjmuj^cy zamowienie poza okreslona^ platnoscia^ w 7 pkt. 2 pozostate zobowig^zania wykonuje na wtesny koszt i ryzyko. Przyjmuj [cy zamowienie nie moze bez pisemnej zgody Udzielaja^cego zamowienia dokonac cesji wierzytelnosci przysluguja^cych mu z tytutu realizacji umowy na rzecz osob trzecich Udzielaja^cy zamowienie udoste.pnia Przyjmuj^cemu zamowienie, w rozumieniu art. 23 ust. 3 oraz art. 29 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zbior danych osobowych pacjentow celem realizacji niniejszej umowy w zakresie: imie. i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, rodzaj badania.

21 Strony umowy oswiadczaja^, ze znane im sa^ przepisy prawa reguluj^ce przetwarzanie danych osobowych zawarte w ustawie z dnia r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926 z pozn. zm.) i wynikaja^cych z niej aktow wykonawczych oraz zobowiazuja^ si do ich przestrzegania. Przyjmuja^cy zamowienie oswiadcza, ze spetnia warunki legalnosci przetwarzania danych osobowych zgodnie z powolana^ ustawa o ochronie danych osobowych i jest Administratorem danych zebranych w rozumieniu powolanej ustawy. Przyjmuja_cy zamowienie zobowia/uje sie. do zabezpieczenia danych przed ich udost pnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osob nieuprawniona^ przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmian [, utrata_, uszkodzeniem lub zniszczeniem a takze stosowania srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniaja^cych ochron przetwarzanych danych osobowych odpowiedni [do zagrozen oraz kategorii danych obje.tych ochrona^ Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas okreslony od r. do r. 2. Umowa ulega rozwiazaniu: a) z uptywem czasu, na ktory byta zawarta, b) z dniem zakonczenia udzielania okreslonych swiadczeh zdrowotnych, c) wskutek oswiadczenia jednej ze stron, z zachowaniem 3 miesi^cznego okresu wypowiedzenia, d) wskutek oswiadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy druga stron raza^co narusza istotne postanowienia umowy. 3. Umowa moze bye rozwiazana za obopolnym porozumieniem stron. 4. Oswiadczenie o wypowiedzeniu wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci W razie nieterminowego wykonania opisu badah obrazowych i przekazania ich w drodze transmisji danych Przyjmuja^cy zamowienie zobowiazuje si zaptacic Udzielaj [cemu zamowienia kar^ w wysokosci 200 zl za kazde opoznienie. 2. Udzielaja^cy zamowienie moze dochodzic odszkodowania przewyzszaja^cego wartosc kar umownych na zasadach ogolnych okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 11 Strony niniejszym ustanawiaja_ swoich przedstawicieli do realizacji niniejszej umowy w osobach: 1) ze strony Przyjmuja^cego zamowienie: a) strona organizacyjna: Tel b) strona techniczna: Tel 2) ze strony Udzielaja^cego zamowienia: a) strona medyczna: Dyrektor ds. medycznych - Marek Ogrodziriski Tel b) strona informatyczna: Konrad Motczun Tel

22 12 Przyjmuja^cy zamowienie oswiadcza, ze posiada polis ubezpieczeniowa^ od odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z ustawa^ o dzialalnosct leczniczej oraz zobowi^zuje sie. do kontynuowania ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej umowy i przedstawiania Udzielajapemu zamowienia aktualnego dowodu ubezpieczenia w dniu zawarcia umowy. Przyjmujawcy zamowienie oswiadcza, ze dokona rejestracji na portalu Zachodniopomorskiego Oddziatu Narodowego Funduszu Zdrowia. Przyjmujawcy zamowienie wyraza gotowosc poddania si kontroli przez Zachodniopomorski Oddziat Wojewodzki Narodowego funduszu Zdrowia w zakresie wykonywania umowy wobec pacjentow Szpitala, ktorych diagnostyka i leczenie obj te sa^ refundacja^ze strony NFZ. Przyjmuja^cy zamowienie zobowia^zany jest poddac si kontroli Udzielajqcego zamowienia,w tym rowniez kontroli przeprowadzonej przez osoby upowaznione przez Udzielaja^cego zamowienia oraz innych upowaznionych organow i podmiotow. Kontrola obejmuje wykonywanie umowy, a w szczegolnosci : a) w zakresie oceny merytorycznej udzielanych swiadczen zdrowotnych, b) sposobu udzielania swiadczen zdrowotnych, c) liczby i rodzaju swiadczen zdrowotnych, d) prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej, e) prowadzenia wymaganej sprawozdawczosci, f) terminowej realizacji zaleceri pokontrolnych, g) standardow udzielania swiadczen zdrowotnych. Strony moga^ zmienic umowe. pod warunkiem, ze zmiana nie b^dzie niekorzystna dla Udzielaja^cego zamowienia oraz, ze nie spowoduje zmiany tresci oferty, chyba ze koniecznosc wprowadzenia zmian wyniknie z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia umowy. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy i zata^cznikow wymagaja^formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strony deklaruja^ polubowne rozstrzyganie sporow wyniktych na tie realizacji niniejszej umowy, a w przypadku braku osiajgni^cia porozumienia, spory rozstrzygat b^dzie sa^d powszechny wiasciwy wedtug siedziby Udzielajqcego zamowienia. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdujst zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz wszelkie pozostale przepisy reguluja^ce zasady wykonywania swiadczen zdrowotnych. Niniejsza umowa zostata sporza^dzona w dwoch jednobrzmia^cych egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze stron. Udzielaja^cy zamowienie zamowienia Przyjmujawcy ADWOjtAT Dyrektor ds. Medycznych (i dr n. '.

I. Szczegółowe warunki Konkursu Ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

I. Szczegółowe warunki Konkursu Ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne I. Szczegółowe warunki Konkursu Ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA):

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA): SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH UDZIELANIE KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU PSYCHOLOGII KLINICZNEJ UDZIELANYCH DLA PACJENTÓWE HOSPITALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Oświęcim, dnia 29.10.2014r. D-423-7/1/-RTG-MK/2014 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie wykonywania badań mikrobiologicznych zlecanych przez Centrum Onkologii Instytut im Marii Skłodowskiej Curie Oddział w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ D-423-9-(1)-MH/11 Oświęcim, 9 listopada 2011r. OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71) 733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail: kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH - USŁUGI KONTRAKTOWE DLA TECHNIKÓW NA ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu ul. Kościelna 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011r o działalności

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 37 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 17 lutego 2012 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Opracował: Sprawdził Zatwierdził: Kierownik Dział Kadr i Płac Radca Prawny Dyrektor Szamotuły 2014 1 I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych Nr sprawy: 1/KMED/DCZP/2013/K Załącznik nr 5 do SWK Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych zwana w dalszej części Umową zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011 D-423-8(1)-MH/2011 Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o.

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Prezes Zarządu NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie organizacji w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu ul. Kościelna 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie

Bardziej szczegółowo

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia.

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia. SP ZOZ.VI.1133.. 2014 Zał. Nr 3 do SWKO Umowa Nr./2014 Umowa zawarta w dniu... w Lesku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku, 38-600 Lesko, ul. Kazimierza Wielkiego 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /...

UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /... UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /... zawarta w dniu... w Częstochowie, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach Gorlice, ul. Węgierska 21 tel. 18/ , fax REGON

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach Gorlice, ul. Węgierska 21 tel. 18/ , fax REGON Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach 38-300 Gorlice, ul. Węgierska 21 tel. 18/35 53 534, fax 18 35 26 046 REGON 000308614 Regulamin i szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie

Bardziej szczegółowo

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA 25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r.

Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r. Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r. D-423-1/1/-MK/2013/POZ OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Sygn sprawy: KK/114-1/2015 OGŁOSZENIE. Prezesa Zarządu. Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o. o. 89-300 Wyrzysk ; ul. 20 Stycznia 41.

Sygn sprawy: KK/114-1/2015 OGŁOSZENIE. Prezesa Zarządu. Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o. o. 89-300 Wyrzysk ; ul. 20 Stycznia 41. Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. 89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41 tel.: 67 286 26 22 67 286 22 41 67 286 22 42 fax: 67 28 62 622 e-mail: zp@szpitalwyrzysk.com url:http://www.szpitalwyrzysk.com

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego noworodków

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ZAWIERANIE UMÓW DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. Z ZAKRESU NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ AMBULATORYJNEJ

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/ 2012 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.04.2012 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Szpitalem Klinicznym im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28.04.2015 r.

Rzeszów, dnia 28.04.2015 r. sssssssdsamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: Wykonywanie opisów badań mammografii

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: Wykonywanie opisów badań mammografii Wadowice, dnia 21.02.2014 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: Wykonywanie opisów badań mammografii SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr... /2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego z dnia...2015 SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ZAWIERANIE UMÓW DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ WYJAZDOWEJ OIEKI

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

OGŁOSZENIE. Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych OGŁOSZENIE Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz

Bardziej szczegółowo

III. Termin związania z ofertą oraz czas wykonania umowy.

III. Termin związania z ofertą oraz czas wykonania umowy. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenie stomatologiczne obejmujące świadczenia ogólnostomatologiczne i świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej noworodków

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 343 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 3 listopada 2009 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Bardziej szczegółowo

2) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarzy w zakresie POZ w Gabinecie

2) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarzy w zakresie POZ w Gabinecie 1 OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU z dnia 02.06.2014 r. Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. 89-300 Wyrzysk; ul. 22 Stycznia 41 działając na podstawie: 1. art. 140, art. 141, art. 146

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU z dnia r.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU z dnia r. 1 OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU z dnia 28.02.2014 r. Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. 89-300 Wyrzysk; ul. 22 Stycznia 41 działając na podstawie: 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu..

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym rozstrzygniętym w dniu

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA Wojew6dzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy 85-018 BYDGOSZCZ, ul. Piotra Skargi 2, tel. 052 582 64 66 fax 052 582 64 69 e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl, www.wios.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: badania przewodnictwa we włóknach ruchowych jednego nerwu: badania przewodnictwa we włóknach czuciowych jednego

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 5 do Regulaminu Zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 157/2016 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 28.12.2016 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 134/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 05.12.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 127/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.11.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DNIA 22.07.2016r.

Bardziej szczegółowo

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie,

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie, http://bzpo. portal. uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=.. Adres strony intemetowej, na ktorej Zamawiaja.cy udostqpnia Specyfikacje. Istotnych Warunkow Zamowienia: www.bip.ugwaganiec.pl Waganiec:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu ofert

REGULAMIN Konkursu ofert REGULAMIN Konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badao densytometrycznych dla pacjentów Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Zabrze, dnia 03.01.2012

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty UNIA europejska europejski FUNDUS2 Projekt wsp6ff1nansowany ze irodk6w Europejskiego Funduszu RozwoJu GMINA BARCIANY NR SPRAWY: RGKiI.271.3.2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Barciany,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ" Postanowienia wstqpne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG. INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ Postanowienia wstqpne Za^cznik nr 1 do Zarza,dzenia Prezesa Zarza,du nr 3/2013 REGULAMIN KORZYSTANIA Z UStUG INTERNETOWEGO BIURA OBSLUGI KLIENTA W SPOtCE KOMUNALNEJ,,DORZECZE BIAtEJ" 1 Postanowienia wstqpne 1. Regulamin korzystania

Bardziej szczegółowo

4) Nadciśnienia Tętniczego, 5) Chirurgii Twarzowo-Szczękowej,

4) Nadciśnienia Tętniczego, 5) Chirurgii Twarzowo-Szczękowej, WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Nr postępowania DO.334.8.2016 1. 1. Organizatorem konkursu ofert, poprzedzającego zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, jest im.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej z zakresów: Świadczeń na Izbie Przyjęć

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej z zakresów: Świadczeń na Izbie Przyjęć Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. F. Chopina Rzeszów, ul. Chopina 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej z zakresów: Radiologii

Bardziej szczegółowo

112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE "Wylapywanie bezdomnych zwierz~t z terenu gminy Repki oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierz~t" I. Zamawiahlcy:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 56/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 11.06.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ Udzielający Zamówienia: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

NIP..., KRS.., reprezentowanym przez:

NIP..., KRS.., reprezentowanym przez: UMOWA Zawarta w dniu..2014 roku w Warszawie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalem Klinicznym z siedzibą w Warszawie ul. Banacha 1a, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań densytometrycznych SZCZEGÓŁOWE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Secjalistycznego w Rzeszowie w zakresie:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Secjalistycznego w Rzeszowie w zakresie: ERM- 4022/3/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Secjalistycznego w Rzeszowie w zakresie: 1. Stomatologii zachowawczej na okres od 01.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. Dyrektor Dorota Kowalska, Adres:... NIP, REGON..,

Umowa Nr.. Dyrektor Dorota Kowalska, Adres:... NIP, REGON.., Umowa Nr.. Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY zawarta w dniu. pomiędzy : Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku w Oddziale Neonatologii wykonywanie i ocena USG stawów biodrowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2 tel /(033) 499-18-00 zp fax /(033) 499-18-10 NIP 937-00-10-797 REGON 000640923 www.szpitalbystra.pl email: zp_szpitalbystra@szpitalbystra.pl

Bardziej szczegółowo

z dnia r. Prezes Zarządu ogłasza konkurs

z dnia r. Prezes Zarządu ogłasza konkurs 1 OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU z dnia 17.09.2013 r. Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. 89-300 Wyrzysk; ul. 22 Stycznia 41 działając na podstawie: 1. art. 140, art. 141, art. 146

Bardziej szczegółowo

D (1)-MH/11. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcim ul. Garbarska 1 ogłasza

D (1)-MH/11. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcim ul. Garbarska 1 ogłasza D-423-5 (1)-MH/11 Oświęcim, dnia 7.11.2011r. OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /D.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 Załącznik nr 2 do Regulaminu WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, NIP: 5732299604 REGON:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na wykonywaniu

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na wykonywaniu Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na wykonywaniu opisów badań RTG oraz Tomografii Komputerowej w oparciu o teleradiologię dla pacjentów Zespołu

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DN. 08.02.2017r. NA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku 38-600 Lesko, ul.kazimierza Wielkiego 4 e-mail: administracja@spzozlesko.pl Internet: www.spzozlesko.pl Znak sprawy: SPZOZ.II.431/K/2013

Bardziej szczegółowo

*Wzór skierowania zostanie ustalony z Przyjmującym Zamówienie, po roztrzygnięciu postępowania.

*Wzór skierowania zostanie ustalony z Przyjmującym Zamówienie, po roztrzygnięciu postępowania. Załącznik nr 2 UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu... w Częstochowie, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT. 1 Podstawy prawne, określenia i definicje

REGULAMIN KONKURSU OFERT. 1 Podstawy prawne, określenia i definicje REGULAMIN KONKURSU OFERT 1 Podstawy prawne, określenia i definicje 1. Konkurs ofert jest prowadzony na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści:

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści: Wzór Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY OLEŚNICA ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica

WÓJT GMINY OLEŚNICA ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica WÓJT GMINY OLEŚNICA ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica SOO.8141.2.4.2015 Oleśnica, dnia 19 listopada 2015 r. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Urszula Kuc. Data : 16 grudnia 2014 rok

Dyrektor. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Urszula Kuc. Data : 16 grudnia 2014 rok Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra Dyrektor Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na całodobowe udzielanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR.../ŚZ/2/2013

WZÓR UMOWA NR.../ŚZ/2/2013 Załącznik nr 4 do SWK WZÓR UMOWA NR.../ŚZ/2/2013 Zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatowym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 12 nr KRS:0000203274 nr RPWDL: 000000014475

Bardziej szczegółowo

Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych

Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogioszenia: obowi$.zkowe. Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: NIP:659-13-31-067 REGON :357004984

Zamawiający: NIP:659-13-31-067 REGON :357004984 Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Poradni Lekarza POZ w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Charsznicy Zamawiający: Publiczny

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt Załącznik nr 10 do SWKO Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Zawarta w dniu... w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w wyniku

Bardziej szczegółowo

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego.

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Pakiet I - Badania EMG, Pakiet II Badania ENG, Pakiet III - Badania USG oka, UBM oka, OCT oka, Pakiet IV Badania mammograficzne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta w Katowicach w dniu. pomiędzy

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta w Katowicach w dniu. pomiędzy zawarta w Katowicach w dniu pomiędzy UMOWA O WSPÓŁPRACY VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, 30-663, ul. Wielicka 265, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 59/2015 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 11.05.2015 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA o wartosci powyzej 60 000 EURO o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezesa Zarządu Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. (dawniej: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana

Bardziej szczegółowo

UMOWA AD.ZP /.../2015/JJ

UMOWA AD.ZP /.../2015/JJ UMOWA AD.ZP.5232-1/.../2015/JJ zawarta dnia... w Rzeszowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 2, 35-051 Rzeszów zwanym dalej w treści umowy Udzielającym

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy:

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W BOLESŁAWCU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa i adres Udzielającego

Bardziej szczegółowo