S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W SZCZECINIE, UL. STRZAŁOWSKA 22, SZCZECIN NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE UDZIELONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA WIĘKSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH W RAMACH ZADANIA PN.: BUDOWA I WYPOSAŻENIE CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII NOWOTWORÓW PIERSI. NR PN-32/11 PODSTAWA PRAWNA: USTAWA Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) 1

2 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych w ramach zadania pn.: Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi określonych w pakietach nr 1 i nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz określenie ich ilości znajduje się w Załącznikach o nr 2, 3 i 4 do SIWZ. Załącznik nr 2 do SIWZ zawiera szczegółową wycenę przedmiotu zamówienia (do wypełnienia przez Wykonawcę) oraz określa ilości poszczególnych mebli. Załącznik nr 3 do SIWZ zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 4 do SIWZ zawiera rysunki zabudów kuchennych. 2. Miejsce realizacji zamówienia: Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej W zakres zadania wchodzi dostawa mebli, ich wniesienie do określonych pomieszczeń oraz montaż. 4. W Załączniku nr 3 do SIWZ Zamawiający określił numery pomieszczeń, w których należy zamontować lub ustawić poszczególne meble w określonych ilościach. 5. Załącznik nr 5 do SIWZ stanowi dokumentację projektową budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi, wskazującą nazwy oraz nr pomieszczeń. 6. Realizacja przedmiotu zamówienia jest częścią projektu pn.: Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata W związku z powyższym Zamawiający wymaga oznaczenia każdego mebla naklejką z laminatem o wymiarach: szerokość 8 cm, wysokość 4 cm, o następującej treści: Na każdym meblu należy umieścić naklejkę w taki sposób, aby była widoczna podczas użytkowania, jednak w sposób nie umniejszający jego estetyce. 7. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego faxem (pod nr ) lub w postaci elektronicznej (adres z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostarczenia i montażu mebli w miejscu realizacji zadania. 2

3 8. Wykonawca po podpisaniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia obejmującego wykonanie mebli pod wymiar (część pakietu nr 1) zobowiązany będzie do dokonania w siedzibie Zamawiającego w terminie do trzech dni od daty podpisania umowy: 1) Potwierdzenia dokładnych pomiarów pomieszczeń, w których będą rozmieszczone oferowane meble, w celu dokonania potwierdzenia wymiarów mebli w stosunku do wymiarów podanych w opisie przedmiotu zamówienia; po dokonaniu pomiarów w obecności Zamawiającego spisany zostanie protokół z dokonania pomiarów, 2) uzgodnienia z Zamawiającym (osoby wskazane w umowie) kolorystyki płyt, tapicerki w oparciu o dostarczone wzorniki; po dokonaniu uzgodnień spisany zostanie protokół określający kolorystykę płyt, tapicerki, materiałów wykończeniowych. 9. Meble muszą być fabrycznie nowe, rok produkcji Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na okres min. 24 miesięcy, od dnia podpisania przez obie strony protokołu zdawczo odbiorczego, po dostawie, ustawieniu mebli oraz po ich montażu. 11. Gwarancja zostanie udzielona na następujących warunkach: 1) usługi gwarancje realizowane będą w miejscu użytkowania mebli, z zastrzeżeniem w punkcie 2), 2) na wniosek Wykonawcy Zamawiający może wyrazić zgodę na usunięcie wad mebli poza siedzibą Zamawiającego, z tym że koszty transportu mebli do miejsca wskazanego przez Wykonawcę i dostarczenia ich po naprawie do siedziby Zamawiającego, ponosi Wykonawca, 3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpośredni kontakt z serwisem w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30, 4) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do naprawy w miejscu eksploatacji mebli w terminie 7 dni, licząc od dnia przekazania faksem lub mailem, 5) Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić ZAMAWIAJĄCEMU faksem lub mailem otrzymanie zgłoszenia wady (reklamacji), 6) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wymiany mebli na nowe po trzeciej naprawie. II. INFORMACJE O DOPUSZCZENIU DO SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne pakiety. III. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH: Zamawiający nie przewiduje w ogłoszeniu o zamówieniu udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. IV. INFORMACJE O DOPUSZCZENIU OFERT WARIANTOWYCH ORAZ WARUNKACH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. V. FINANSOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1. Termin płatności wynosi 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 2. Zamawiający dokona zapłaty, w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 3

4 3. Oferowana cena w ofercie ma obejmować wszystkie koszty związane realizacją przedmiotu zamówienia. 4. Rozliczenie dostaw realizowane będzie w złotych polskich. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferowane ceny winny być wyrażone w złotych polskich. 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 3. Wszystkie strony oferty a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 4. Zawarte w ofercie kopie dokumentów muszą posiadać poświadczenie zgodności z oryginałem. Poświadczenia takiego może dokonać pełnomocny przedstawiciel Wykonawcy. 5. Każda strona oferty winna być ponumerowana. 6. Oferta powinna zawierać: 6.1. Ofertę cenową w formie wypełnionego, lub wykonanego przez Wykonawcę formularza zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ i wypełniony przez Wykonawcę Załącznik nr 2 do SIWZ przedstawiający koszty jednostkowe wyposażenia oraz podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 3 do SIWZ zawierający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania Wykonawca przedkłada: oświadczenie (zawarte w treści formularza ofertowego) potwierdzające, że Wykonawca: posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie artykułu 24 Prawa zamówień publicznych aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub, wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4

5 informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt 9 Prawa zamówień publicznych, przy czym w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, a w przypadku gdy w miejscu ich zamieszkania nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób; Uwaga: dokumenty wskazane w pkt muszą być wystawione w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed datą otwarcia ofert, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt , w terminie nie wcześniejszym niż 6 miesięcy, koncesję lub zezwolenie, jeżeli odrębne przepisy wymagają posiadania koncesji lub zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt , składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, oraz składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego swego kraju pochodzenia albo zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. Wymóg zawarty w uwadze po pkt-cie stosuje się odpowiednio, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; wymóg zawarty w uwadze po pkt-cie stosuje się odpowiednio; 6.3. W celu potwierdzenia posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawca przedkłada: wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostaw stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich daty i miejsca wykonania, według wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ; 5

6 Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat wykonał minimum 2 dostawy wraz z montażem, z których każda odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Za odpowiadającą swoim rodzajem dostawę Zamawiający uzna, w odniesieniu do pakietu, na jaki złożono ofertę, dostawę i montaż (jeśli był wymagany) mebli o wartości nie mniejszej niż ,00 zł dokumenty potwierdzające, że dostawy, o których mowa w punkcie zostały wykonane z należytą starannością potwierdzoną przez zamawiającego; W przypadku składania oferty łącznie na pakiet nr 1 i nr 2 Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania dwóch dostaw, której wartość jest nie mniejsza niż ,00 zł W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: dla pakietu 1: ,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych), dla pakietu 2: ,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) Upoważnienie lub pełnomocnictwo, dla osoby reprezentującej Wykonawcę (o ile uprawnienie to nie wynika z treści dokumentu określonego w pkt ) Ilustrowane foldery lub katalogi producentów z oferowanymi meblami, potwierdzające spełnienie wymagań dla poszczególnych mebli określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ należy wskazać nazwę i nr katalogowy Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie odpowiednich badań potwierdzających brak toksyczności produktu. 7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganym od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w powyższych dokumentach i oświadczeniu. 8. Dokumenty składające się na ofertę powinny być ułożone w kolejności wymienionej w niniejszej specyfikacji. 9. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego w postępowaniu Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania konsorcjum w tym do dokonywania wszelkich czynności w toku postępowania, w szczególności do korespondencji z Zamawiającym, składania i odbierania wszelkich oświadczeń, w tym oświadczeń woli, wszelkich dokumentów w toku postępowania. Ponadto dokumenty określone w punkcie 6.2 wymagane są od każdego z podmiotów. Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie. 10. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 6.3, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych, o których mowa w pkt Brak jakiegokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów oferty mimo wezwania do ich uzupełnienia w trybie określonym w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych 6

7 oraz nie zachowanie innych wymogów określonych w specyfikacji spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania. 12. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem otrzymania, przez Zamawiającego, pisemnego powiadomienia o zmianach lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie lub zmiana oferty po upływie terminu składania ofert jest niedopuszczalne. 14. Wykonawca jest związany treścią składanej oferty przez okres sześćdziesięciu dni, liczony od terminu składania ofert. VII. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA: 1. Wykonawca może zwrócić się, w formie pisemnej, do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem pkt Jeżeli zapytanie wpłynie do Zamawiającego w terminie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający udzieli pisemnych wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 3. Przy udzielaniu odpowiedzi nie zostanie ujawniona nazwa Wykonawcy zwracającego się z zapytaniem. 4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5. Każda, wprowadzona przez Zamawiającego, zmiana stanie się częścią specyfikacji i zostanie doręczona wszystkich Wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej. Jeżeli zmiana specyfikacji prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże zmianę ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 6. Jeżeli w wyniku zmiany specyfikacji jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania zamieści o tym informację na stronie internetowej 7. Jeżeli zmiana dotyczy ogłoszenia i jest istotna, Zamawiający przedłuży termin składania ofert /minimum/ o 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia. 8. Sposób kontaktu z Zamawiającym został określony w punkcie XIV niniejszej specyfikacji. VIII. KRYTERIA OCENY: L.P. Kryterium Znaczenie 1 Cena. 100 % Wartość kryterium cena będzie ustalona według następującego wzoru: najniższa cena spośród oferowanych cena podana w ofercie 7

8 IX. MIEJSCE, TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT: 1. Ofertę należy składać w Kancelarii Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek administracyjny, I piętro, pokój nr 101 w terminie do dnia roku do godz. 10:00. Oferta powinna być umieszczona w zabezpieczonej kopercie zewnętrznej zaopatrzonej w napis: OFERTA NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH W RAMACH ZADANIA PN.: BUDOWA I WYPOSAŻENIE CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII NOWOTWORÓW PIERSI. 2. Wskazanym jest, aby koperta zewnętrzna nie była zaopatrzona w pieczęcie, ani jakiekolwiek napisy umożliwiające identyfikację WYKONAWCY. W jednej kopercie wewnętrznej należy umieścić wypełniony formularz ofertowy, zgodnie z załączonym wzorem, a w drugiej wymagane dokumenty określone w części VI pkt niniejszej specyfikacji. 3. Wszystkie oferty doręczone Zamawiającemu po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom. X. WADIUM: 1. Ustala się wadium, będące warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wysokość wadium wynosi ,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset złotych), natomiast na poszczególne pakiety wartość wadium wynosi: 1) pakiet nr 1: ,00 zł, 2) pakiet nr 2: 7 200,00 zł. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO Bank Polska Kasa Opieki SA II O/Szczecin , poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275 z późn.zm.). ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza wniesienia wadium w innej formie niż w/w. 2. Wadium w formie poręczenia i gwarancji winno umożliwiać realizację uprawnień ZAMAWIAJĄCEGO w terminie nie krótszym od terminu związania WYKONAWCY treścią złożonej oferty. 3. Termin wniesienia wadium: do dnia roku do godziny 10: Złożenie oferty niezabezpieczonej wadium spowoduje wykluczenie WYKONAWCY i odrzucenie jego oferty. 5. Wadium wniesione w pieniądzu ZAMAWIAJĄCY przechowa na rachunku bankowym. 6. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie dokona zwrotu wniesionego wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wadium wniesionego przez WYKONAWCĘ, którego oferta została wybrana i z zastrzeżeniem pkt 11. WYKONAWCY, którego oferta została wybrana wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po zawarciu umowy. 8

9 8. Z zastrzeżeniem pkt 11, ZAMAWIAJĄCY zwraca również niezwłocznie wadium na wniosek WYKONAWCY, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Wycofanie oferty przez WYKONAWCĘ po upływie terminu składania ofert powoduje utratę wadium. 10. Wadium wniesione w pieniądzu ZAMAWIAJĄCY zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z właściwej umowy o prowadzenie rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za dokonanie przelewu na konto WYKONAWCY. 11. ZAMAWIAJĄCY zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli WYKONAWCA mimo wezwania go przez ZAMAWIAJĄCEGO w trybie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, nie złożył żądanych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, z wyjątkiem udowodnienia, że nie wynika to z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY. 12. ZAMAWIAJĄCY zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli WYKONAWCA, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY. 13. ZAMAWIAJĄCY zażąda ponownego wniesienia wadium przez WYKONAWCĘ, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. XI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 1. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 i 150 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 10% wartości umowy (z podatkiem VAT). 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym) lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 6. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach. 7. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, w tym skutkujące naliczeniem kar umownych, 9

10 b) termin obowiązywania gwarancji, c) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 8. Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokości % wartości zabezpieczenia Zamawiający zwróci nie później niż 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane. 10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później niż 14 dnia po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. XII. OTWARCIE I ROZPATRZENIE OFERT: 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu roku o godz. 10:15 w Sali Konferencyjnej (budynek administracyjny, I piętro, pokój nr 102). 2. W części jawnej postępowania działająca, w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO, Komisja: podaje kwotę, jaką ZAMAWIAJĄCY zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; stwierdzi, czy oferty zostały złożone w terminie podanym w specyfikacji; otworzy koperty z ofertami; ogłosi nazwy WYKONAWCÓW, ich adresy, ceny ofertowe. 3. Wybór oferty zostanie dokonany w trybie niejawnym. 4. Jeżeli oferta zostanie odrzucona z powodów, o których mowa w art. 89 ust. 1 Prawa zamówień publicznych lub uznana za odrzuconą wobec wykluczenia Wykonawcy ze względów, o których mowa w art. 24 Prawa zamówień publicznych wszyscy Wykonawcy zostaną równocześnie zawiadomieni o tym fakcie w formie pisemnej. Informacja zawierać będzie uzasadnienie formalne i prawne. 5. Przy wyborze oferty będzie stosowane wyłącznie kryterium ustalone w części VIII niniejszej specyfikacji. 6. W toku dokonywania oceny ofert ZAMAWIAJĄCY może żądać udzielenia przez WYKONAWCĘ wyjaśnienia dotyczącego treści złożonej oferty. 7. ZAMAWIAJĄCY poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją. Poprawki nie mogą powodować istotnych zmian w treści oferty. O dokonanych poprawkach ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie zawiadamia WYKONAWCĘ, którego oferta została poprawiona. Jeżeli WYKONAWCA w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, oferta zostanie odrzucona. 8. Zamówienie zostanie udzielone WYKONAWCY, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych i w niniejszej specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 9. Niezwłocznie po dokonanym wyborze ZAMAWIAJĄCY zawiadamia o wyniku jednocześnie wszystkich WYKONAWCÓW uczestniczących w postępowaniu w formie pisemnej i podaje termin, po którego upływie umowa będzie zawarta oraz ogłasza wyniki na stronie internetowej 10. Zasady udostępniania protokołu lub załączników: ZAMAWIAJĄCY udostępnia wskazane dokumenty po otrzymaniu pisemnego wniosku, ZAMAWIAJĄCY wyznacza termin oraz miejsce udostępniania dokumentów, 10

11 udostępnianie dokumentów może mieć miejsce w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO lub może nastąpić poprzez przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, kopiowanie jest odpłatne - cena za 1 stronę 0,64 zł, WYKONAWCA pokrywa także koszty przesyłki pocztą. XIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 1. Warunkiem przysługiwania środków ochrony prawnej jest istnienie interesu w uzyskaniu zamówienia oraz poniesienie lub możliwość poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności ZAMAWIAJĄCEGO, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów, wskazywać żądanie oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności ZAMAWIAJĄCEGO stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane pisemnie. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec treści specyfikacji wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 4. Kopię odwołania należy przesłać ZAMAWIAJĄCEMU przed upływem terminu do wniesienia odwołania, aby mógł on zapoznać się z jego treścią. 5. ZAMAWIAJĄCY nie później niż 2 dni od otrzymania kopii odwołania, przekazuje ją innym WYKONAWCOM uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji, zamieszcza ją również na stronie internetowej, wzywając WYKONAWCÓW do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. 6. WYKONAWCA może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść tej strony. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, przekazując jego kopię ZAMAWIAJĄCEMU oraz WYKONAWCY wnoszącemu odwołanie. 7. Na wyrok oraz postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Szczecinie, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM: 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z nim oprócz formy pisemnej, także za pośrednictwem faksu (nr: ) i poczty elektronicznej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do Zamawiający posiada następujący adres poczty XV. TERMIN WYKONANIA UMOWY: Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia: do roku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zadania w przypadku opóźnienia odbioru budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi. 11

12 XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA WARUNKÓW UMOWY: Projekt "UMOWY" zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA: Załącznik nr 1 formularz ofertowy, Załącznik nr 2 szczegółowa wycena przedmiotu zamówienia koszty jednostkowe, Załącznik nr 3 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 4 rysunki zabudów kuchennych, Załącznik nr 5 dokumentacja projektowa budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi, Załącznik nr 6 formularz wykazu dostaw, Załącznik nr 7 projekt umowy, Załącznik nr 8 Obowiązki wykonawców Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w zakresie realizacji zasad zintegrowanego systemu zarządzania (według norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004, ISO 22000:2005). ZATWIERDZAM: 12

13 Załącznik nr 1 do SIWZ nr PN-32/ dnia... (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY DLA PAKIETU NR 1 o wartości powyżej kwot progowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych... (nazwa firmy wykonawcy) posiadający firmę:... (ulica nr domu kod pocztowy miejscowość)... (telefon, fax)... ( ) reprezentowana przez: (imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 1. Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli biurowych w ramach zadania pn.: Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 1: w cenie netto... zł, w cenie brutto... zł, to jest słownie:.. Ww. wartości netto i brutto są cenami wynikającymi z cen składowych określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Termin płatności 30 dni. 3. Niniejszym oświadczamy, iż zastrzegamy sobie, że informacje zawarte w poniższych oświadczeniach i zaświadczeniach, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa: nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz posiadamy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do 13

14 zawarcia umowy na warunkach zawartych w projekcie w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 7. Oświadczamy stosownie do treści art.36 ust 3 Prawa zamówień publicznych, że zamierzamy (*nie zamierzamy) powierzyć podwykonawcom następującą część zamówienia: Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki wynikające z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych tj.: posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia, posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, * przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegamy wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych. 9. Oświadczamy, że wszystkie karty naszej oferty, łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z... ponumerowanych kart 10. Oświadczamy, że załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wyszczególnione w rozdziale VI pkt 6 SIWZ oraz formularz cenowy.... pieczęcie imienne i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy *niepotrzebne skreślić 14

15 ......dnia... (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY DLA PAKIETU NR 2 o wartości powyżej kwot progowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych... (nazwa firmy wykonawcy) posiadający firmę:... (ulica nr domu kod pocztowy miejscowość)... (telefon, fax)... ( ) reprezentowana przez: (imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 1. Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli biurowych w ramach zadania pn.: Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi: oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 2: w cenie netto... zł, w cenie brutto... zł, to jest słownie:.. Ww. wartości netto i brutto są cenami wynikającymi z cen składowych określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Termin płatności 30 dni. 3. Niniejszym oświadczamy, iż zastrzegamy sobie, że informacje zawarte w poniższych oświadczeniach i zaświadczeniach, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa: nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz posiadamy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach zawartych w projekcie w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 15

16 7. Oświadczamy stosownie do treści art.36 ust 3 Prawa zamówień publicznych, że zamierzamy (*nie zamierzamy) powierzyć podwykonawcom następującą część zamówienia: Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki wynikające z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych tj.: posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia, posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, * przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegamy wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych. 9. Oświadczamy, że wszystkie karty naszej oferty, łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z... ponumerowanych kart 10. Oświadczamy, że załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wyszczególnione w rozdziale VI pkt 6 SIWZ oraz formularz cenowy.... pieczęcie imienne i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy *niepotrzebne skreślić 16

17 Załącznik nr 2 do SIWZ nr PN-32/11 Załącznik nr 1 do umowy nr PN-32/11 NAZWA ZADANIA: DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH W RAMACH ZADANIA PN.: BUDOWA I WYPOSAŻENIE CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII NOWOTWORÓW PIERSI. SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet nr 1: Dostawa mebli biurowych, niemetalowych: I. Szatnie personelu w części piwnicy: L.p. Rodzaj wyposażenia Cena netto Cena brutto [zł] [zł] Ilość 1. Krzesło Wieszak naścienny 6 RAZEM Wartość netto [zł] Wartość brutto [zł] II. Szatnie personelu w części parteru: L.p. Rodzaj wyposażenia Cena netto Cena brutto [zł] [zł] Ilość 1. Krzesło Wieszak naścienny 2 RAZEM Wartość netto [zł] Wartość brutto [zł] III. Pomieszczenia techniczno-magazynowe w części piwnicy: L.p. Rodzaj wyposażenia Cena netto Cena brutto [zł] [zł] Ilość 1. Krzesło Stół 1 3. Zabudowa kuchenna 1 RAZEM Wartość netto [zł] Wartość brutto [zł] IV: Strefa wejściowa i hall w części parteru, w tym poczekalnia, kiosk, rejestracja: Cena netto Cena brutto L.p. Rodzaj wyposażenia Ilość [zł] [zł] 1. Krzesło Fotel Regał 9 Wartość netto [zł] Wartość brutto [zł] 17

18 4. Zabudowa kuchenna 1 5. Krzesło obrotowe Zabudowa recepcji (blat i 2 kontenerki) Szafa ubraniowa zamykana dla 2 osób z zamkiem Biurko (w komplecie z kontenerkiem), w tym: Biurko (w komplecie z kontenerkiem) - pomieszczenie dozoru Biurko (w komplecie z kontenerkiem) - pomieszczenie rejestracji 9. Regał biurowy 1 RAZEM V. Izba przyjęć w części parteru: L.p. Rodzaj wyposażenia Cena netto Cena brutto [zł] [zł] Ilość 1. Krzesło Krzesło obrotowe 2 3. Wieszak naścienny 4 RAZEM Wartość netto [zł] Wartość brutto [zł] VI. Pracownia Histopatologii w części parteru: Cena netto Cena brutto L.p. Rodzaj wyposażenia Ilość [zł] [zł] 1. Krzesło obrotowe Krzesło Wieszak naścienny 2 4. Stół 1 5. Biurko (w komplecie z kontenerkiem) 6. Szafa zamykana 1 7. Regał biurowy, w tym: Regał zamknięty w dolnej i górnej części, z otwartą półką pośrodku 7.2. Regał półotwarty Wartość netto [zł] Wartość brutto [zł] 18

19 7.3. Regał całkowicie otwarty Regał całkowicie zamknięty 4 8. Stolik 2 9. Zabudowa kuchenna 1 RAZEM VII. Apteka w części parteru i piwnicy: Cena netto Cena brutto L.p. Rodzaj wyposażenia Ilość [zł] [zł] 1. Stół 1 2. Krzesło Zabudowa kuchenna 1 4. Regał biurowy, w tym: Regał całkowicie zamknięty Regał półotwarty Regał zamknięty w dolnej i górnej części, z otwartą półką pośrodku Regał półotwarty o szerokości 60 cm Regał całkowicie zamknięty o szerokości 60 cm 4.6. Regał całkowicie otwarty 1 5. Szafa zamykana Biurko (w komplecie z kontenerkiem), w tym: Biurko proste o długości 120 cm Biurko proste o długości 90 cm 6.3. Biurko narożne 1 7. Stolik 1 8. Krzesło obrotowe 9 9. Blaty pod zabudowę, w tym: 9.1. Nr Nr Nr Nr Wartość netto [zł] Wartość brutto [zł] 19

20 9.5. Nr Stanowisko komputerowe, wysokie 11. Szafka niska (pod drukarkę) Regał zabudowany szafki dla pracowników RAZEM 1 1 VIII. Zakład Diagnostyki Obrazowej (poradnia diagnostyczna USG i RTG) w części parteru: Cena netto Cena brutto L.p. Rodzaj wyposażenia Ilość [zł] [zł] 1. Krzesło obrotowe Szafa aktowa w rejestracji - zabudowa 3. Wieszak naścienny Zabudowa kuchenna 1 5. Biurko, w tym: Biurko w kształcie L Biurko proste o długości 150 cm 5.3. Biurko w kształcie U Biurko w kształcie U Biurko proste o długości 120 cm 6. Kontenerek Krzesło, w tym: Krzesło bez podłokietników Krzesło z podłokietnikami 2 8. Szafa zamykana, w tym: Szafa o szerokości 80 cm Szafa o szerokości 180 cm z przesuwnymi drzwiami Szafa o szerokości 120 cm z przesuwnymi drzwiami 9. Regał biurowy, w tym: Regał półotwarty Regał całkowicie zamknięty Regał niski o szerokości 60 cm Wartość netto [zł] Wartość brutto [zł] 20

21 9.4. Regał niski o szerokości 80 cm 10. Stół Stolik Zabudowa recepcji 1 RAZEM 1 IX. Poradnie przychodni przyszpitalnej w części parteru: Cena netto Cena brutto L.p. Rodzaj wyposażenia Ilość [zł] [zł] 1. Krzesło Fotel Krzesło obrotowe Stolik, w tym: Stolik mały kwadratowy Stolik mały kwadratowy niski 4.3. Stolik okrągły Stolik okrągły wysoki 2 5. Wieszak Regał, w tym: Regał półotwarty Regał całkowicie otwarty 6 7. Biurko (w komplecie z kontenerkiem), w tym: 7.1. Biurko proste Biurko narożne 1 8. Szafa ubraniowa zamykana dla 2 osób z zamkiem 9. Szafa zamykana Stół Zabudowa kuchenna 1 RAZEM Wartość netto [zł] Wartość brutto [zł] X. Laboratorium w części parteru: Cena netto Cena brutto L.p. Rodzaj wyposażenia Ilość [zł] [zł] 1. Krzesło obrotowe 26 Wartość netto [zł] Wartość brutto [zł] 21

22 2. Krzesło, w tym: Krzesło bez podłokietników Krzesło z podłokietnikami 3 3. Fotel (z możliwością rozkładania) 4. Zabudowa kuchenna 1 5. Biurko (w komplecie z kontenerkiem), w tym: 5.1. Biurko proste Biurko narożne 1 6. Szafa zamykana, w tym: Szafa ubraniowa Szafa z półkami 2 7. Regał biurowy, w tym: Regał półotwarty Regał całkowicie otwarty 1 8. Stół 1 9. Stolik 2 RAZEM 1 12 XI. Bar w części parteru: L.p. Rodzaj wyposażenia Cena netto Cena brutto [zł] [zł] Ilość 1. Krzesło Szafa 2 3. Wieszak naścienny 2 4. Zabudowa kuchenna 1 5. Stolik 6 RAZEM Wartość netto [zł] Wartość brutto [zł] XII. Recepcja, I piętro: Cena netto Cena brutto L.p. Rodzaj wyposażenia Ilość [zł] [zł] 1. Krzesło obrotowe 2 2. Wieszak naścienny 1 3. Biurko (w komplecie z kontenerkiem) RAZEM 2 Wartość netto [zł] Wartość brutto [zł] 22

23 XIII. Pododdział dzienny Oddziału Onkologii Klinicznej (chemioterapia, część dzienna), I piętro: Cena netto Cena brutto L.p. Rodzaj wyposażenia Ilość [zł] [zł] 1. Krzesło obrotowe 4 2. Krzesło Szafa do zabudowy 2 4. Stolik 5 5. Zabudowa kuchenna 1 6. Stół 2 RAZEM Wartość netto [zł] Wartość brutto [zł] XIV. Oddział Onkologii Klinicznej, I i II piętro: Cena netto Cena brutto L.p. Rodzaj wyposażenia Ilość [zł] [zł] 1. Stół konferencyjny 1 2. Krzesło konferencyjne Biurko (w komplecie z kontenerkiem), w tym: 3.1. Biurko proste Biurko narożne 2 4. Krzesło, w tym: Krzesło do jadalni Krzesło z podłokietnikami Krzesło bez podłokietników Krzesło obrotowe Regał biurowy Szafa zamykana, w tym: Szafa ubraniowa Szafa z półkami 2 8. Stół jadalny 8 9. Fotel Stolik 24 RAZEM 14 Wartość netto [zł] Wartość brutto [zł]. dn pieczęcie imienne i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 23

24 Pakiet nr 2: Dostawa mebli biurowych, metalowych: I. Szatnie personelu w części piwnicy: Cena netto Cena brutto L.p. Rodzaj wyposażenia Ilość [zł] [zł] 1. Szafa ubraniowa pojedyncza 100 RAZEM Wartość netto [zł] Wartość brutto [zł] II. Szatnie personelu w części parteru: Cena netto Cena brutto L.p. Rodzaj wyposażenia Ilość [zł] [zł] 1. Szafa ubraniowa pojedyncza 50 RAZEM Wartość netto [zł] Wartość brutto [zł] III. Pomieszczenia techniczno-magazynowe w części piwnicy: L.p. Rodzaj wyposażenia Cena netto Cena brutto [zł] [zł] Ilość 1. Regał magazynowy Szafa metalowa 3 3. Szafa ubraniowa pojedyncza 6 RAZEM Wartość netto [zł] Wartość brutto [zł] IV: Strefa wejściowa i hall w części parteru, w tym poczekalnia, kiosk, rejestracja: Cena netto Cena brutto L.p. Rodzaj wyposażenia Ilość [zł] [zł] 1. Szafa kartotekowa 20 RAZEM Wartość netto [zł] Wartość brutto [zł] V. Pracownia Histopatologii w części parteru: L.p. Rodzaj wyposażenia Cena netto Cena brutto [zł] [zł] Ilość 1. Regał magazynowy Szafa ubraniowa pojedyncza 11 RAZEM Wartość netto [zł] Wartość brutto [zł] 24

25 VI. Apteka w części parteru i piwnicy: Cena netto Cena brutto L.p. Rodzaj wyposażenia Ilość [zł] [zł] 1. Regał magazynowy, w tym: Regał o szerokości 80 cm i głębokości 40 cm Regał o szerokości 90 cm i głębokości 40 cm Regał o szerokości 90 cm i głębokości 30 cm Regał o szerokości 90 cm i głębokości 60 cm RAZEM Wartość netto [zł] Wartość brutto [zł] VII. Zakład Diagnostyki Obrazowej (poradnia diagnostyczna USG i RTG) w części parteru: Cena netto Cena brutto L.p. Rodzaj wyposażenia Ilość [zł] [zł] 1. Regał magazynowy, w tym: Regał o szerokości 90 cm i głębokości 30 cm Regał o szerokości 60 cm i głębokości 50 cm RAZEM 26 3 Wartość netto [zł] Wartość brutto [zł] VIII. Poradnie przychodni przyszpitalnej w części parteru: Cena netto Cena brutto L.p. Rodzaj wyposażenia Ilość [zł] [zł] 1. Szafa kartotekowa 20 RAZEM Wartość netto [zł] Wartość brutto [zł] IX. Laboratorium w części parteru: Cena netto Cena brutto L.p. Rodzaj wyposażenia Ilość [zł] [zł] 1. Regał magazynowy 6 RAZEM Wartość netto [zł] Wartość brutto [zł] 25

26 X. Bar w części parteru: Cena netto Cena brutto L.p. Rodzaj wyposażenia Ilość [zł] [zł] 1. Szafa ubraniowa pojedyncza 2 RAZEM Wartość netto [zł] Wartość brutto [zł] XI. Recepcja, I piętro: L.p. Rodzaj wyposażenia Cena netto Cena brutto [zł] [zł] Ilość 1. Szafa kartotekowa, w tym: Szafa do kopert formatu B Szafa do teczek wiszących 2 RAZEM Wartość netto [zł] Wartość brutto [zł]. dn pieczęcie imienne i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 26

27 Załącznik nr 3 do SIWZ nr PN-32/11 Załącznik nr 2 do umowy nr PN-32/11 NAZWA ZADANIA: DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH W RAMACH ZADANIA PN.: BUDOWA I WYPOSAŻENIE CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII NOWOTWORÓW PIERSI Pakiet nr 1: Dostawa mebli biurowych, niemetalowych: Brak potwierdzenia przez Wykonawcę zgodności oferowanego wyposażenia z wymienionymi poniżej w poszczególnych punktach parametrami technicznymi spowoduje odrzucenie oferty. Ogólne wymagania dotyczące wszystkich elementów wyposażenia: 1. Regały, szafy, zabudowy, kontenerki: 1) korpusy wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765, pokrytej obustronnie melaminą; gęstość płyty: min. 720 kg/m 3 ; klasa higieniczności E1, 2) fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765, pokrytej obustronnie melaminą; gęstość płyty: min. 720 kg/m 3 ; klasa higieniczności E1, 3) wieniec dolny i górny wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN o grubości min. 25 mm, pokrytej obustronnie melaminą; gęstość płyty: min. 660 kg/m 3 ; klasa higieniczności E1, 4) półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN o grubości min. 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą; gęstość płyty: min. 720 kg/m 3 ; klasa higieniczności E1; półki mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie się, 5) boki regałów i szaf posiadają otwory do regulacji wysokości półek na całej wysokości, odległość pomiędzy otworami wynosi max. 30 mm, 6) plecy mebli wykonane z płyty HDF grubości od 3 do 5 mm, w kolorze białym, 7) krawędzie płyt od strony miejsc widocznych (korpusy i fronty) wykończone doklejką PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, wszystkie krawędzie doklejek są zaoblone, 8) uchwyty we frontach szaf w kolorze alu, łukowate lub o innym kształcie pozbawionym ostrych załamań i krawędzi, do akceptacji Zamawiającego min. 3 rodzaje do wyboru, 9) zawiasy montowane do wewnątrz, nierdzewne, mocowane na wkręty, mechanizm pozwalający na wypinanie drzwi oraz na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach; kąt otwarcia min. 95 o, zalecany 110 o, mechanizm zamykania ze sprężyną, gwarantowana wytrzymałość zawiasów min. 80 tyś. cykli (udokumentowane certyfikatem); 10) wszystkie szuflady zaopatrzone w metalowe prowadnice kulkowe, z ogranicznikiem wysuwu zapobiegającym wypadaniu, prowadnice wytrzymałe na obciążenie min. 20 kg, 11) regały i szafy wykonane na nóżkach o wysokości ok. 10 cm, wyposażonych w regulatory wysokości; nóżki wykonane z blachy czarnej malowanej proszkowo RAL 7035, o przekroju okrągłym o średnicy około 3 cm, 27

28 12) jeżeli w zabudowie kuchennej znajduje się lodówka niska, a nad nią jest blat roboczy w blacie nad lodówką należy wykonać otwór wentylacyjny zabezpieczony kratką z aluminium, do akceptacji Zamawiającego min. 3 rodzaje do wyboru. 2. Biurka i zabudowy: 1) blaty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765, pokrytej obustronnie melaminą o wysokiej odporności na ścieranie, oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, o zaoblonych krawędziach; gęstość płyty: min. 660 kg/m 3, 2) wystające krawędzie są zaoblone, 3) każde biurko posiada zamontowaną jedną półkę na klawiaturę wysuwaną na prowadnicach kulkowych, odpornych na obciążenie min. 5 kg, wymiary półki: 55,00 cm (szerokość) x 25 cm (głębokość), półka wykonana z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm w kolorze płyty blatu, krawędzie płyt od strony miejsc widocznych wykończone doklejką PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, wszystkie krawędzie doklejek są zaoblone, dokładne miejsce montażu uzgodnione z Zamawiającym, 4) każde biurko posiada wózek pod komputer wykonany z płyty meblowej wiórowej o grubości min. 1,8 cm w kolorze płyty biurka, składający się z podstawy oraz jednej ścianki bocznej, wymiary podstawy: 24,00 cm (szerokość) x 55 cm (długość); wymiary ścianki bocznej: 45,00 cm (wysokość) x 55 cm (długość); krawędzie płyt od strony miejsc widocznych wykończone doklejką PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, całość na 4 kółkach; kółka dostosowane do użytkowania na powierzchniach twardych (z otuliną kauczukową), lecz nie rysujących powierzchni z wykładziny PCV; 2 frontowe kółka z blokadą, 5) w przypadku zabudów ilość półek na klawiaturę i ilość wózków na komputer wskazana w opisie szczegółowym, 6) w blatach należy przewidzieć otwory na kable wykonane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w trakcie montażu, 7) przy zabudowach należy przewidzieć w blatach nad grzejnikami otwory zabezpieczone kratkami z aluminium, do akceptacji Zamawiającego min. 3 rodzaje do wyboru; umiejscowienie otworów do ustalenia przy pomiarach wstępnych lub podczas montażu. 3. W opisie szczegółowym wskazano meble na kółkach. Wszystkie zastosowane kółka powinny być dostosowane do użytkowania na powierzchniach twardych (wykładziny PCV), lecz nie rysujących powierzchni. 4. Meble, które mogą być przesuwane, a nie posiadają kółek, powinny posiadać zabezpieczenie przed zarysowaniem powierzchni podłogi. 5. Kolorystyka tapicerki krzeseł, foteli do uzgodnienia na podstawie dostarczonych wzorników kolorów oferowanych przez Producenta w ilości min. 25 sztuk. 6. Kolorystyka płyt blatów, mebli do uzgodnienia na podstawie dostarczonych wzorników kolorów oferowanych przez Producenta w ilości min. 20 sztuk. 7. W skład zabudowy kuchennej wchodzi lodówka, chyba że w opisie szczegółowym nie wskazano jej. 8. Lodówka wysoka w łącznej ilości 5 sztuk znajduje się w komplecie następujących zabudów: 1) ZP-9 w pomieszczeniu H 22 (Pracownia Histopatologii), 2) ZP-7 w pomieszczeniu nr A 24/25 (Apteka), 3) ZP-3a w pomieszczeniu R 32 (Zakład Diagnostyki Obrazowej), 4) ZP-3 w pomieszczeniu P-7 (Przychodnia), 5) ZP-4 w pomieszczeniu L 13 (Laboratorium). 28

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i 1 z 5 2016-02-17 08:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 04/2016 ( Transport Pacjentów Dializowanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.apodatkowa.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.apodatkowa.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.apodatkowa.gov.pl Poznań: Dostawa mebli i krzeseł biurowych dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Budowa zasilania w rezerwowe źródło wody Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Łódź: Meble biurowe 2011/S 75-122881

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Łódź: Meble biurowe 2011/S 75-122881 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:122881-2011:text:pl:html PL-Łódź: Meble biurowe 2011/S 75-122881 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Kraków: Ochrona mienia i utrzymanie czystości w MPO Sp. z o.o. w Krakowie Numer ogłoszenia: 91604-2013; data zamieszczenia: 06.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa. Wrocław: Remont i przebudowa dachu kamienicy przy ul. Ofiar Oświęcimskich 3 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 77176-2011; data zamieszczenia: 13.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl 1 z 6 2016-03-10 10:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa mebli biurowych, gabinetowych, krzeseł

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 30, Ostrów Mazowiecka, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 30, Ostrów Mazowiecka, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_ostrow_mazowiecka/zamowienia_publiczne Ostrów Mazowiecka:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Wykonanie robót budowlanych - Dostosowanie Oddziałów Leczenia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdiz.suwalki.pl Suwałki: Naprawa szkód komunikacyjnych na drodze krajowej nr 8 w Suwałkach Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Usługi w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych pochodzących

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: WYKONANIE FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD ELEMENTY PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobiór, ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór, woj. śląskie, tel. 32 2188182; 2188288; 2188529, faks 0-32

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobiór, ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór, woj. śląskie, tel. 32 2188182; 2188288; 2188529, faks 0-32 1 z 5 2015-03-20 08:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kobiór Kobiór: Budowa oświetlenia drogowego ul. Plichtowickiej w Kobiórze

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.pulawy.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.pulawy.pl Puławy: Adaptacja pomieszczeo pod nowoczesną aparaturę badawczą - prace branży budowlanej w ramach projektu Modernizacja bazy laboratoryjnej na potrzeby Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów oraz

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2016 Limanowa, 26.09.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2016 Przedmiotem zapytania jest dostawa i montaż zabudowy meblowej do kasy Kina Klaps mieszczącej się we foyer Limanowskiego Domu Kultury. Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/ Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/ Olecko: Budowa budynku administracyjno-biurowego Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard Starogard Gdański: Remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo - mieszkalnym Nadleśnictwa Starogard (parter i sala konferencyjna) Numer ogłoszenia: 161750-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Numer ogłoszenia w BZP: 255988-2010; data zamieszczenia: 18.08.2010 roku Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, ul. Warecka 1a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, ul. Warecka 1a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Warszawa: Prace remontowe w budynku zabytkowym, będącym siedzibą Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie Numer ogłoszenia: 163034-2012; data zamieszczenia: 18.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM LUBLIN, DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Znak Sprawy: LLA/10/2013 1. INFORMACJE OGÓLNE Zamawiający Lubelskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Niedźwiedź: Dostawa i montaż wolnostojących obiektów toalet publicznych Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, ul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5568000, faks 22 5568099.

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, ul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5568000, faks 22 5568099. Warszawa: Dostawa mebli biurowych do Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie Numer ogłoszenia: 263514-2012; data zamieszczenia: 20.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swiebodzice.pl/bip-zgm Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w 2015r w budynkach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo