Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, Gdynia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia"

Transkrypt

1 strona - 1 -

2 I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Powiatowy Urząd Pracy ul. Kołłątaja 8, Gdynia NIP: Regon: tel.: , fax.: , Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, Gdynia II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowań dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz określone minimalne parametry sprzętu i oprogramowań został określony w załączniku Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony do siedziby zamawiającego. Koszt transportu obciąża Wykonawcę zamówienia. 3. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca zamówienia dostarcza: dokumentację sprzętu wraz z opieczętowaną kartą gwarancyjną; Certyfikat ISO 9001 wystawiony dla producenta sprzętu aktualny na dzień składania ofert Certyfikat ISO wystawiony dla producenta sprzętu aktualny na dzień składania ofert Wydruk ze strony Microsoft WHCL potwierdzający posiadanie przez komputer certyfikatu kompatybilności i prawidłowej współpracy komputera z systemami Windows 7 i Windows XP deklarację zgodności CE licencję na oprogramowanie 4. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać Polskim Normom. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamówienie musi być zrealizowane w terminie 21 dni od daty podpisania umowy. strona- 2 -

3 V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy : a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; c. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; d. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; e. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; f. Złożą formularz ofertowy oraz formularz cenowy wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami; g. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w części VI SIWZ. z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił; h. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; i. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą VI. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: a. formularz ofertowy załącznik nr 2 do SIWZ b. formularz cenowy załącznik nr 3 do SIWZ c. wzór umowy załącznik nr 6 do SIWZ B. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu : a. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 4 do SIWZ strona- 3 -

4 C. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania : a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu załącznik nr 5 do SIWZ b. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów. d. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. e. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. D. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości dostarczonego sprzętu komputerowego (stacji roboczych) do oferty należy załączyć: 1. Certyfikat ISO 9001 wystawiony dla producenta sprzętu aktualny na dzień składania ofert. 2. Certyfikat ISO wystawiony dla producenta sprzętu aktualny na dzień składania ofert 3. Deklaracja zgodności CE 4. Wydruk ze strony Microsoft WHCL potwierdzający posiadanie przez komputer certyfikatu kompatybilności i prawidłowej współpracy komputera z systemami Windows 7 i Windows XP VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMII 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego winny być przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przekazywać na adres Zamawiającego strona- 4 -

5 Powiatowy Urząd Pracy ul. Kołłątaja 8, Gdynia lub faksem na numer fax.: Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 4. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ dokonywane będą w trybie i terminach określonych w art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających pisemności postępowania. 6. Nie przewiduje się zebrania wszystkich Wykonawców. Nazwisko i imię osoby upoważnionej do porozumiewania się z przedstawicielem Wykonawcy: - w zakresie treści SIWZ Beata Wiśniewska; - w zakresie przedmiotu zamówienia Beata Grodkowska, Tomasz Nowak; od poniedziałku do piątku w godz VIII. WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. 4. Zamawiający na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie strona- 5 -

6 zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 3. Wykonawcy, którzy przedłożą sami lub wspólnie więcej niż jedną ofertę spowodują, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone. 4. Ofertę stanowi druk oferty z załącznikami i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami. 5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji Zamawiającego. 6. Formularz oferty wypełniony musi być według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. 9. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. 10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 11. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 12. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 15. Dokumenty są składane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 16. Gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. 17. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym lub upoważnieniem. 18. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów załączników. Wszystkie pola i pozycje tych strona- 6 -

7 załączników winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści i formy dokumentów. 19. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania. 20. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. 21. Dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie, Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób. 22. Po dokonaniu czynności otwarcia ofert, Komisja Zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć do dnia 27 sierpnia 2010r. godz w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii pok. Nr Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej treść oraz jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę winna być zaadresowana na: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, Gdynia, ul. Kołłątaja 8; na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: OFERTA PRZETARGOWA na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowań dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni - Nie otwierać przed 27 sierpnia 2010r. godz Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 4. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres Zamawiającego, w sposób opisany w punkcie XI SIWZ, i dodatkowo opatrzone napisem Zmiana - dotyczy postępowania na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowań dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni. Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty opatrzone napisem Wycofane - dotyczy postępowania na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowań dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. strona- 7 -

8 5. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmiany w jej treści po upływie terminu składania ofert. 6. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 7. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia 2010r. o godz w siedzibie Zamawiającego I piętro, pok. nr Otwarcie ofert jest jawne. 9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy oraz adres Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 10. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania niezwłocznie. XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 3. Cena całkowita przedmiotu zamówienia oraz ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę nie ulegną podwyższeniu w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Cenę przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku 1 należy przedstawić w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie: cena przedmiotu zamówienia: 100% 3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następujących zasad: Wpx = Com brutto/cbo brutto (x) * 100 Wpx ilość punktów przyznana ofercie badanej (x) Com brutto cena oferty minimalnej w postępowaniu Cbo brutto (x) cena badanej oferty (x) 4. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru i sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. strona- 8 -

9 6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych i SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejsza ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w SIWZ. 3. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną niezwłocznie zawiadomieni o wyborze oferty. Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, oraz jej cenę brutto. 4. Wybrany Wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty, ale nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 5. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. 6. W przypadku gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przedstawi w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyska najwyższą ocenę, chyba, że upłynie termin związania ofertą. XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY 1. Do umowy zamawiający zastosuje przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. W jego treści, która nie podlega negocjacjom, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. 3. Realizacja płatności dokonywana będzie przelewem na zasadach określonych we wzorze umowy. XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH OFERENTOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec: strona- 9 -

10 a. Opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu b. Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; c. Odrzucenia oferty odwołującego 3. Przepisy dotyczące postępowania odwoławczego zawiera art. 180 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych. XVII. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: I część sprzęt komputerowy 1-14 II część serwer III część oprogramowanie 1, 2, 2a 2. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców. 3. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w części zostaną odrzucone. XVIII. OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. XIX. ZAMÓWIENIA UZUPENIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. XX. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Nr 2. - Formularz ofertowy Nr 3 - Formularz cenowy Nr 4. - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Nr 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Nr 6. - Wzór umowy strona- 10 -

11 załącznik Nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do Zamawiającego niżej wymienionego sprzętu i oprogramowań w żądanych ilościach oraz wg przedstawionych parametrów. Fabrycznie nowy i nieużywany sprzęt - wg specyfikacji lub równoważny Celem zapewnienia odpowiedniej jakości dostarczonego sprzętu komputerowego (stacji roboczych) do oferty należy załączyć: Certyfikat ISO 9001 wystawiony dla producenta sprzętu aktualny na dzień składania ofert Certyfikat ISO wystawiony dla producenta sprzętu aktualny na dzień składania ofert Deklaracja zgodności CE Wydruk ze strony Microsoft WHCL potwierdzający posiadanie przez komputer certyfikatu kompatybilności i prawidłowej współpracy komputera z systemami Windows 7 i Windows XP Niezłożenie któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów skutkuje wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty. Wyjaśnienia: ISO INACZEJ polska norma PN9001 -określa system zarządzania jakością, zapewnieniem o kwalifikacji zawodowej pracowników, prawidłowej organizacji pracy, właściwej kontroli technicznej produkcji itp. inaczej wykonano wszystkie niezbędne czynności, aby komputer był jak najlepszej jakości. ISO inaczej PN zapewnia, że użyte do produkcji komputera podzespoły są zgodne z dyrektywami środowiskowymi UE, inaczej wykorzystane do produkcji komputera podzespoły są bezpieczne dla środowiska, zdrowia ludzi itp. CE - certyfikat wymagany do obrotu towarami na rynku UE, a więc i w Polsce, zapewnia zgodność produktu z przepisami UE. Microsoft WHCL CERTYFIKATE - umieszczony na stronie Microsoft potwierdza, że dany komputer został przetestowany przez Microsoft i otrzymał certyfikat potwierdzający prawidłową współpracę z oprogramowaniem Windows 7 i XP - zabezpiecza to nam sterowniki do komputera i zapewnia ze system operacyjny będzie pracował bez problemów z tym komputerem i sterownikami do niego. strona- 11 -

12 I. Część 1 1) Zestaw Komputerowy sztuk 20 (KOD CPV ) Lp. Konfiguracja minimalna 1 Typ obudowy komputera Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, Gdynia Desktop/tower, ATX (musi umożliwiać zamontowanie płyty głównej w formacie ATX), fabrycznie przystosowana do pracy w pozycji pionowej i poziomej, beznarzędziowy montaż/demontaż kart rozszerzeń i napędów optycznych, min. 2x 5,25 + 1x 3.5 zewn., 2x 3.5 wewn., 2 x USB i audio z przodu obudowy 2 Procesor Częstotliwość procesora 2,8 GHz Częstotliwość szyny FSB 1066 MHz Pojemność pamięci cache 2 MB Ilość rdzeni 2 Technologia wykonania: 0,045µ 3 Płyta główna Chipset: współpracujący z procesorami dwu- i czterordzeniowymi, wspierający pamięci DDR2 dedykowany dla procesora, rekomendowany przez producenta procesora; typ podstawki: dedykowany dla procesora 4 porty SATA2, 1x IDE (2 urządzenia), 1x FDD 8 x USB 2.0 (2 wyprowadzone na przód obudowy, 6 wyprowadzonych na tył) 2 x PCI, 1 x PCI Express x 16, 1 x PCI Express x 1 4 Porty zewnętrzne 8x USB 2.0 (w tym 2x na przednim panelu obudowy), 2x PS2, 1x RJ-45, 1x 15- pin D-sub, audio (również na przednim panelu) 5 Pamięć RAM 3GB DDR2 800 MHz, z możliwością rozbudowy do 4GB 6 Dysk twardy 250GB, 16MB cache, SATA II, prędkość obrotowa co najmniej 7200 obr./min. z mechanizmem diagnozowania SMART 7 Napęd optyczny Nagrywarka DVD+/-RW DL SATA z oprogramowaniem 8 Karta graficzna Zintegrowana z płytą główną, 128MB 9 Karta sieciowa Zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s, Wake on LAN 10 Karta dźwiękowa Zintegrowana 11 Zasilacz 300W, aktywne PFC, spełniający wymagania normy 80 plus 12 Klawiatura Klawiatura standard QWERTY, producenta zestawu komputerowego i oznaczona jego logo 13 Myszka Mysz optyczna z rolką, producenta zestawu komputerowego i oznaczona jego logo 14 System operacyjny 15 Dodatkowe wymagania Microsoft Windows 7 Professional 32-bit PL OEM wraz z nośnikiem, możliwość downgrade u do Windows XP Professional PL SP3 32-bit PL OEM + nośnik. Na wszystkich komputerach zainstalowany system operacyjny Windows XP Professional PL SP3 niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub równoważny tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez w/w. system oraz wykonujący wszystkie funkcjonalności ww. systemu, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez w/w. System, współpracujący z usługą MS Active Directory. Deklaracja producenta sprzętu o zgodności oferowanego komputera z wymaganiami normy Energy Star 5.0, wymagane potwierdzenie obecności oferowanego modelu na stronie internetowej Energy Star 16 Oprogramowanie Microsoft Office Small Business 2007 PL OEM wraz z nośnikiem instalacyjnym lub równoważny tj. pakiet biurowy zawierający wszystkie elementy Microsoft Office SB PL 2007, w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (tworzenie dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji multimedialnych oraz umożliwiający bezproblemową edycję zarchiwizowanych plików zapisanych w formatach *.docx, *.xlsx, *pptx, *.doc, *.xls, *.ppt itp.) 17 Gwarancja Producenta 36 m-cy strona- 12 -

13 2) Monitor sztuk 20 (KOD CPV ) Lp. Konfiguracja minimalna 1 Typ monitora LCD 2 Format ekranu monitora Standardowy 3 Przekątna ekranu 19 cali 4 Wielkość plamki 0,294mm 5 Typ panela LCD TFT TN 6 Optymalna rozdzielczość obrazu 1280x1024 pikseli 7 Częstotliwość Odświeżania przy 60 Hz zalecanej rozdzielczości 8 Częstotliwość odchylenia poziomego khz 9 Częstotliwość odchylenia pionowego Hz 10 Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln 11 Czas reakcji matrycy 5 ms 12 Jasność 300 cd/m2 13 Kontrast 1000:1; 2000:1 14 Kąt widzenia poziomy 170 stopni 15 Kąt widzenia pionowy 160 stopni 16 Typ gniazda wejściowego 15-stykowe D-Sub 24-stykowe DVI-D 17 Możliwość pochylenia panela Tak 18 Certyfikaty EPA Energy Star,ISO ,TCO-03,CE 19 Gwarancja Producenta 36 m-cy 3) UPS - zasilacz awaryjny sztuk 15 (KOD CPV ) Lp. Konfiguracja minimalna 1 Moc Pozorna: 1500VA Rzeczywista: 900W 2 Wejście Napięcie znamionowe: ~230V Prąd znamionowy: 7,5A Próg przełączenia sieć-ups: ~170V ~280V Częstotliwość wejściowa: 50Hz/60Hz +/-5% 3 Wyjście Zakres napięcia wyj. (AVR): 230V +/-10% Regulacja napięcia: 230V +/-3% Częstotliwość wyjściowa: 50Hz +/-1% Regulacja częstotliwości: +/-1Hz 4 Czas przełączenia < 6 ms 5 Akumulatory Typ: Szczelny kwasowo ołowiowy, bezobsługowy Czas podtrzymania Pmax/P 0,5max: 6-12 min Rodzaj akumulatora: 12V 9Ahx2 6 Zabezpieczenia Auto-test i ochrona całkowitego rozładowania akumulatora. Auto-test po każdorazowym włączeniu. 7 Wskaźnik świetlny (Dioda sygnalizacyjna) Włączenie zasilacza, Użycie baterii, stan BOOST, stan Buck.Przejście na zasilanie bateryjne, Baterie bliskie rozładowania, Przeciążenie 8 Komunikacja z komputerem Interfejs: RS 232 z adapterem USB Oprogramowanie: Windows 98/ME/2000/NT/XP/ 9 Zabezpieczenie przed przeciążeniem 10 Ochrona Modem/Sieć RJ45 11 Typ obudowy DESKTOP 12 Gniazda wtykowe 6 gniazd wyjściowych 13 Gwarancja Producenta 36-mcy 14 Zgodność z normą Energy Star Automatyczne elektroniczne odcięcie w razie zwarcia 1 bezpiecznik WTA-T 8A + 1 zapasowy 15 Deklaracja producenta UPS potwierdzająca spełnianie norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC [CE] strona- 13 -

14 4) Drukarka sztuk 6 (KOD CPV ) Lp. Konfiguracja minimalna 1 Typ drukarki Laserowa 2 Druk w kolorze Nie 3 Ilość pojemników z tuszem 1 4 Maksymalna szybkość druku (mono) 18 stron/min 5 Czas wydruku pierwszej strony[s] Rozdzielczość druku Do 600 x 600 dpi 7 Maksymalny rozmiar nośnika A4 8 Wydajność 5000 str./mies. 9 Obsługa nośników Minimalna gramatura papieru: 60 g/m 2 Maksymalna gramatura papieru: 163 g/m 2 10 Pojemność podajnika papieru 150 szt. 11 Pojemność tacy odbiorczej 100 szt. 12 Zainstalowana pamięć 2 MB 13 Interfejsy 1 x USB Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows XP Home Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows 7 Microsoft Windows Vista 15 Maksymalne wymiary Szerokość: 349 mm Głębokość: 410 mm Wysokość: 228 mm 16 Dodatkowe wymagania Dodatkowa kaseta z czarnym tonerem (wydajność 5% pokrycia stron) Kabel zasilania Płyta(y) CD z oprogramowaniem i dokumentacją do drukarki Kabel USB 2.0 długość 1.8 m 17 Gwarancja Producenta 12 m-cy 18 Zgodność z normą Energy Star 19 Deklaracja producenta drukarki potwierdzająca spełnianie norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC [CE] 5) Drukarka igłowa - sztuk 2 (KOD CPV ) Lp. Konfiguracja minimalna 1 Typ drukarki Igłowa 2 Technologia druku 9-igłowa 3 Liczba igieł 9 4 Pamięć 88 KB 5 Poziom hałasu max 57 db 6 Maksymalna ilość kopii 5 (orginał+4 kopie) 7 Pierwsza linia wydruku 0.5 mm (od góry strony) 8 Wysokość znaku 10 cpi 9 Wydajność głowicy do 200 mln uderzeń 10 Wydajność taśmy do 3 mln znaków 11 Rozdzielczość druku 240x216 dpi 12 Szybkość drukowania do 435 cps 13 Gramatura papieru do 90 g/m 2 14 Ilość podajników w standardzie traktor tylny pchający do podawania od tyłu, funkcja parkowania papieru, ręczne podawanie pojedynczych kartek 15 Opcjonalny podajnik papieru TAK 16 Szerokość wydruku w calach 10 cali 17 Obsługiwane rodzaje papier komputerowy z perforacją nośników 18 Emulacja Epson FX, IBM ProPrinter, Oki ML-Standard 19 Czcionki i znaki Courier, gothic, sans serif, utility strona- 14 -

15 20 Wbudowane kody kreskowe Code 39 UPC-A UPC-E EAN 8 EAN 13 Interleaved 2 of 5 ZIP Code Komunikacja LPT Centronics IEEE 1284, USB 22 Zasilanie 220/230V AC(+6%-14%) 240V AC(+/-10%) 23 Gwarancja producenta 36 m-cy 24 Zgodność z normą Energy Star 25 Deklaracja producenta drukarki potwierdzająca spełnianie norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC [CE] 6) Urządzenie wielofunkcyjne sztuk 5 (KOD CPV ) Lp. Konfiguracja minimalna 1 Typ produktu Kolorowa wielofunkcyjna drukarka laserowa 2 Funkcje Drukarka, Kopiarka, Skaner 3 Druk w kolorze Tak 4 Pamięć 128MB 5 Procesor 360MHz 6 Miesięczny cykl pracy do stron 7 Maksymalny rozmiar nośnika A-4 8 Rozdzielczość druku Do 2400x600 dpi monochromatycznego 9 Rozdzielczość druku kolorowego Do 2400x600 dpi 10 Szybkość drukowania Do 16 stron A4/min monochromatycznego 11 Szybkość drukowania w kolorze Do 4 stron A4/min 12 Ilość podajników 1 13 Podajnik kopert(możliwość Tak drukowania) 14 Obsługiwane nośniki Papier A4, A5, B5, A6 Folia Koperty Etykiety papierowe 15 Pojemność podajnika papieru 150 szt. 16 Pojemność tacy odbiorczej 100 szt. Parametry skanera 17 Technologia skanowania CCD 18 Skanowanie w kolorze Tak 19 Optyczna rozdzielczość skanowania Do 1200 x 1200 dpi 20 Rozszerzona rozdzielczość Do 4800 x 4800 dpi skanowania 21 Głębia koloru 24 bit Parametry kopiowania 22 Rozdzielczość kopiowania 1200x1200 dpi 23 Kopiowanie w kolorze Tak 24 Szybkość kopiowania Do 16 kopii/min monochromatycznego 25 Szybkość kopiowania w kolorze Do 4 kopii/min 26 Ilość kopii na arkusz, N-up Do 4 kopii/arkusz 27 Maksymalna liczba kopii Komunikacja Możliwość druku w sieci LAN USB 2.0 PictBridge Ethernet 29 Maksymalne wymiary Szerokość: 415 mm Głębokość: 373 mm Wysokość: 342 mm 30 Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows 2003 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Vista Linux RedHat & Suse strona- 15 -

16 Linux 31 Dodatkowe wymagania Dodatkowy komplet - bęben (cyan, magenta, yellow, black). Wydajność: str. A4 w mono. Wydajność: 8000 str. A4 w kolorze. Dodatkowy komplet - toner (cyan, magenta, yellow, black). Wydajność: 1500 str.a4 w mono. Wydajność:1000 str. A4 w kolorze. Kabel USB Gwarancja Producenta 12 m-cy 33 Zgodność z normą Energy Star 34 Deklaracja producenta drukarki potwierdzająca spełnianie norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC [CE] 7) Skaner - sztuk 1 (KOD CPV ) Lp. Konfiguracja minimalna 1 Typ skanera Dwustronny(Duplex) 2 Rodzaj skanera Kolor 3 Format A-4 4 Rozdzielczość 600 dpi 5 Prędkość skanowania (kolor) 4 str/min 6 Prędkość skanowania (mono) 8 str / min 7 Element światłoczuły CIS 8 Rodzaj lamy 3 color LED (Red/Green/Blue) 9 Rodzaj podajnika ADF 10 Pojemność podajnika 10 arkuszy 11 Interfejs USB Obsługiwane systemy operacyjne Windows 2000 Professional Windows XP Windows Vista 13 Kabel PC USB Oprogramowanie Umożliwiające zapis plików w formacie Adobe PDF, także z możliwością wyszukiwania tekstu, poprzez wbudowany w oprogramowanie system OCR. Oprogramowanie umożliwiające skanowanie wizytówek i zapisywanie rozpoznanych danych w bazie danych. 15 Maksymalne wymiary Szerokość: 284 mm Głębokość: 95 mm Wysokość: 77 mm 16 Zgodność z normą Energy Star 17 Gwarancja Producenta 24 m-cy 18 Deklaracja producenta skanera potwierdzająca spełnianie norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC [CE] 8) Projektor multimedialny sztuk 1 (KOD CPV ) Lp. Konfiguracja minimalna 1 Technologia projekcji Technologia DLP by Texas Instruments 2 Rozdzielczość podstawowa XGA (1024 x 768) 3 Możliwe rozdzielczości VGA (640 x 480) to UXGA (1600 x 1200) 4 Jasność 4000 ANSI Lumenów 5 Kontrast 4000:1 (Full on / Full off) 6 Wielkość obrazu 25 to Wskaźnik projekcji 1.51 to 1.96:1 2 meter) 8 Zoom Manual Zoom, 1.3:1 9 Korekta trapezu Auto Keystone Vertical ± 40 Degree; Manual Vertical ± 40 Degree 10 Obiektyw F = Długość życia lampy 280W, 3000 / 4000 hours (Normal / Economic mode) 12 Głośność pracy 34 / 29 db (tryb normalny / tryb ekonomiczny) strona- 16 -

17 13 Wyświetlane kolory Pełna paleta 16.7 mln kolorów 14 Format obrazu Podstawowy 4:3 (16:9 do wyboru) 15 Częstotliwość pozioma 31 ~ 93 khz 16 Częstotliwość pionowa 48 ~ 120 Hz 17 Źródła wejściowe PC: Analog RGB: D-sub 15 pin x 2 (shared with Component) A/V: HDMI V1.3 x 1 S-Video: Mini Din 4 pin x 1 Composite Video: RCA x 1 Audio: Stereo Mini Jack x 1 Audio L/R : RCA x 2 18 Źródła wyjściowe PC: Analog RGB: D-sub 15 pin x 2 (shared with Component) A/V: HDMI V1.3 x 1 S-Video: Mini Din 4 pin x 1 Composite Video: RCA x 1 Audio: Stereo Mini Jack x 1 Audio L/R : RCA x 2 19 Źródła wyjściowe Serial Connector : RS232 9 pin x 1, RJ45 x 1 20 Sygnał video NTSC / PAL / SECAM 21 Waga 3.5 kg (7,7 lbs) 22 Zasilanie 100 do 240 V, 50 do 60 Hz 23 Pobór mocy 425W, Standby < 1W 24 Gwarancja Producenta 36 m-cy 25 Dodatkowe wymagania Sufitowy teleskopowy uchwyt do projektora. Mocowany do projektora w czterech jego punktach. Regulacja wysokości. 9) Swich sztuk 1 (KOD CPV ) Lp. Konfiguracja minimalna 1 Switch Przełącznik sieciowy zarządzany 48 Port 2 Architektura sieci LAN GigabitEthernet 3 Liczba portów 1000BaseT (RJ45): 44szt. 4 Liczba portów COMBO 4 szt. Gett(RJ45)/MiniGBIC(SFP): 5 Zarządzanie, monitorowanie, Podstawowa konfiguracja poprzez WWW konfiguracja 6 Obsługiwane protokoły i standardy IEEE 802.3x- Flow Control IEEE 802.1p Priority, IEEE 802.1Q Virtual LANs IEEE BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX, Auto MDI/MDI-X, Half/full duplex 7 Rozmiar tablicy adresów MAC Algorytm przełączania Store-and-forward 9 Prędkość magistrali wew. 88 Gb/s 10 Bufor pamięci 1632kB 11 Warstwa przełączania 2 12 Typ obudowy Rack Wyposażenie Klamry do montażu w szafach rack 19 strona- 17 -

18 Kabel zasilający 14 Dodatkowe funkcje/wymagania Maksymalna liczba sieci wirtualnych VLAN 802.1Q:64, Maksymalna liczba kolejek QoS: 2, Port mirroring przekierowanie informacji o ruchu na wskazany port, Maksymalna liczba portow w trunku: 4, Maksymalna liczba trunków na przełącznik: 3, 2 Moduły światłowodowe wraz z kablem światłowodowym 2m 15 Gwarancja Producenta 24 m-cy 10) Zasilacz awaryjny UPS Rack - sztuk 1 (KOD CPV ) Lp. Konfiguracja minimalna 1 Zasilacz awaryjny UPS Rack Technologia: Line interactive Moc: 1600VA (960W) Czas podtrzymania (dla 80% obc.): 9 min Układ AVR: tak Interfejs komunikacyjny: tak Ochrona linii telefonicznej: tak Wysokość: 3U Gwarancja: 2 lata Urządzenie przeznaczone do montażu w szafie RACK 19 z możliwością dołączenia dodatkowych modułów baterii 2 Bateria do zasilacza UPS Rack sztuk 2 Nominalne napięcie wejściowe: 220V- 240V 50 Hz Pobór prądu: 0,9A Zabezpieczenie na wejściu: 2 x 4A Znamionowa pojemność akumulatorów 14 Ah / 48V Temperatura pracy: C 11) Dysk zewnętrzny sztuk 1 (KOD CPV ) Lp. Konfiguracja minimalna 1 Dysk HDD zewnętrzny 2,5 2,5", o pojemności nie mniejszej niż 1 TB, zasilany tylko z portu/ów USB (bez konieczności podłączania dodatkowego zasilania z sieci), o prędkości obrotowej minimum 5400RPM, w pełni wspierający standard USB 2.0, posiadający przynajmniej 8MB pamięci Cache wraz z okablowaniem umożliwiającym podłączenie do komputera strona- 18 -

19 12) Dysk wewnętrzny 3.5 sztuk 2 (KOD CPV ) Lp. Konfiguracja minimalna 1 Dysk HDD wewnętrzny 3,5 Pojemność 300 GB Interfejs Serial Attache SCSI (SAS) Rozmiar bufora 16 MB Szybkość obrotowa RPM 13) Pamięć operacyjna Ram DDR PC sztuk 12 ( KOD CPV ) 1 Pamięć RAM DDR Rodzaj pamięci: DDR Pojemność pamięci: 1024 MB Standard pamięci: PC-3200 Częstotliwość szyny pamięci: 400 MHz 14) Pamięć operacyjna Ram DDR2 PC sztuk 33 (KOD CPV ) 1 Pamięć RAM DDR 2 Rodzaj pamięci: DDR2 Pojemność pamięci: 1024 MB Standard pamięci: PC Częstotliwość szyny pamięci: 667 MHz II. Część 2 1) Serwer - sztuk 1 (KOD CPV ) Lp. Konfiguracja minimalna 1. Płyta główna Serwerowa, dwuprocesorowa z możliwością instalacji modułu TPM 2. Procesor 2 x Intel Xeon E5620 lub równoważny według wyników testów SPEC CPU Złącza PCI 7 złącz PCI-e 2.0 x8 4. Zarządzanie Zintegrowany moduł zarządzający z dedykowanym portem RJ45 i pełnym przekierowaniem konsoli KVM 5. Pamięć 40GB RAM ECC-R, możliwość rozbudowy do 192GB 6. Karta sieciowa Sześć portów 1Gb Ethernet (niezależne od karty zarządzającej) 7. Kontroler RAID Kontroler SAS 2.0 z obsługą RAID 0,1,5,6,10,50,60 i 512MB pamięci cache 8. Dysk twardy 4 dyski SAS o pojemności 300GB i prędkości obrotowej 15 tys obrotów. 9. Obudowa Obudowa Tower z możliwością konwersji do szafy RACK (po konwersji nie więcej niż 4U, szyny montażowe w komplecie). Dwa zasilacze redundantne o mocy co najmniej 800W. Wentylatory hot-swap. Trzy zatoki 5,25" oraz 8 zatok hot-swap na dyski twarde (wolne zatoki na dyski obsadzone ramkami hot-swap, możliwość dodania własnego dysku przez użytkownika bez konieczności zakupu specjalnej ramki). Trwale oznakowana logo producenta serwera. 10. Napęd optyczny Nagrywarka DVD+/-RW 11. Klawiatura i mysz Klawiatura PS/2 i mysz PS/2 z logo producenta serwera 12. Oprogramowanie Oprogramowanie do zdalnego zarządzania serwerem, działające w środowisku Windows i Linux, w języku polskim. strona- 19 -

20 13. Certyfikaty Certyfikat Microsoft potwierdzający zgodność z Windows Server 2008 R2 - wymagany wydruk ze strony oraz zawartość Windows Logo Verification Report, Certyfikat PN-EN ISO 9001:2001(ISO 9001:2001) na procesy projektowania, produkcję, sprzedaż i serwis, oraz PN-EN ISO14001:2005 (ISO 14001:2005) lub nowsze. Deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami 73/23/EEC oraz 89/336/EEC (oznaczenia CE) 14. Serwis 3 lata serwisu on-site, z czasem reakcji 4h i gwarantowanym czasem naprawy 48h (w dni robocze). III. Część 3 1) Oprogramowanie biurowe klasy: Microsoft Office 2007 z downgrade do wersji Oprogramowanie zakupione w ramach umowy Microsoft OpenLicense Government lub równoważny tj. pakiet biurowy zawierający wszystkie elementy Microsoft Office 2007, w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (tworzenie dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych zawierających makra i formularze, prezentacji multimedialnych oraz umożliwiający bezproblemową edycję zarchiwizowanych plików zapisanych w formatach *.docx, *.xlsx, *pptx, *.doc, *.xls, *.ppt itp.) 5 licencji 2) Oprogramowanie Antywirusowe (szt. 90 na okres 1 roku) dedykowane pod ochronę stacji roboczych z zainstalowanym systemem Windows wraz z konsolą do zdalnej administracji. 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows NT 4.0 z sp6 /2000/XP/PC Tablet/Vista/Windows Wsparcie dla Windows Security Center (Windows XP SP2). 3. Wsparcie dla 32- i 64-bitwej wersji systemu Windows. 4. Wersja programu dla stacji roboczych Windows dostępna zarówno języku polskim jak i angielskim. 5. Pomoc w programie (help) w języku polskim. 6. Dokumentacja do programu dostępna w języku polskim. 7. Skuteczność programu potwierdzona nagrodami VB100 i co najmniej dwie inne niezależne organizacje np. ICSA labs lub Check Mark. Ochrona antywirusowa i antyspyware 8. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. 9. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp. 10. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami. 11. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. 12. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu. 13. System powinien oferować administratorowi możliwość definiowania zadań w harmonogramie w taki sposób, aby zadanie przed wykonaniem sprawdzało czy komputer pracuje na zasilaniu bateryjnym i jeśli tak nie wykonywało danego zadania. strona- 20 -

21 14. Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania). 15. Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym. 16. Możliwość określania poziomu obciążenia procesora (CPU) podczas skanowania na żądanie i według harmonogramu. 17. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. 18. Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych. 19. Możliwość definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane (w tym z uwzględnieniem plików bez rozszerzeń). 20. Możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach. 21. Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji programu. 22. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej. 23. Wbudowany konektor dla programów MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird i Windows Live Mail (funkcje programu dostępne są bezpośrednio z menu programu pocztowego). 24. Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy pomocy programu MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird i Windows Live Mail 25. Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 "w locie" (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego). 26. Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji. 27. Możliwość definiowania różnych portów dla POP3, na których ma odbywać się skanowanie. 28. Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości lub tylko do zainfekowanych wiadomości Możliwość skanowania na żądanie lub według harmonogramu baz Outlook Express-a. 30. Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie. 31. Blokowanie możliwości przeglądania wybranych stron internetowych. Listę blokowanych stron internetowych określa administrator. Program musi umożliwić blokowanie danej strony internetowej po podaniu na liście całej nazwy strony lub tylko wybranego słowa występujące w nawie strony. 32. Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji. 33. Możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie. 34. Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne (heurystyka) i drugi wykorzystujący aktywne strona- 21 -

22 metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji (zaawansowana heurystyka). Musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie z użyciem jednej i/lub obu metod jednocześnie. 35. Możliwość skanowania wyłącznie z zastosowaniem algorytmów heurystycznych tj. wyłączenie skanowania przy pomocy sygnatur baz wirusów. 36. Aktualizacje modułów analizy heurystycznej. 37. Możliwość automatycznego wysyłania nowych zagrożeń (wykrytych przez metody heurystyczne) do laboratoriów producenta bezpośrednio z programu (nie wymaga ingerencji użytkownika). Użytkownik musi mieć możliwość określenia rozszerzeń dla plików, które nie powinny być wysyłane automatycznie, oraz czy próbki zagrożeń powinny być wysyłane w pełni automatycznie czy też po dodatkowym potwierdzeniu przez użytkownika. 38. Możliwość wysyłania wraz z próbką komentarza dotyczącego nowego zagrożenia i adresu użytkownika, na który producent może wysłać dodatkowe pytania dotyczące zgłaszanego zagrożenia. 39. Wysyłanie zagrożeń do laboratorium powinno być możliwe z serwera zdalnego zarządzania i lokalnie z każdej stacji roboczej w przypadku komputerów mobilnych. 40. Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń powinny być w pełni anonimowe. 41. Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta. 42. Możliwość automatycznego wysyłania powiadomienia o wykrytych zagrożeniach do dowolnej stacji roboczej w sieci lokalnej. 43. W przypadku wykrycia zagrożenia, ostrzeżenie może zostać wysłane do użytkownika i/lub administratora poprzez Interfejs programu powinien oferować funkcję pracy w trybie bez grafiki gdzie cały interfejs wyświetlany jest w formie formatek i tekstu. 45. Interfejs programu powinien mieć możliwość automatycznego aktywowania trybu bez grafiki w momencie, gdy użytkownik przełączy system Windows w tryb wysokiego kontrastu. 46. Program powinien umożliwiać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS i POP3S. 47. Program powinien skanować ruch HTTPS transparentnie bez potrzeby konfiguracji zewnętrznych aplikacji takich jak przeglądarki Web lub programy pocztowe. 48. Administrator powinien mieć możliwość zdefiniowania portów TCP, na których aplikacja będzie realizowała proces skanowania ruchu szyfrowanego. 49. Możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik siedzący przy komputerze przy próbie dostępu do konfiguracji był proszony o podanie hasła. 50. Możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora, przy próbie deinstalacji program powinien pytać o hasło. 51. Hasło do zabezpieczenia konfiguracji programu oraz jego nieautoryzowanej próby, deinstalacji powinno być takie samo. 52. Program powinien być w pełni zgodny z technologią CISCO NAC. 53. Program powinien mieć możliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego i w przypadku braku jakiejś aktualizacji poinformować o tym użytkownika wraz z listą niezainstalowanych aktualizacji. 54. Program powinien mieć możliwość definiowania typu aktualizacji systemowych o braku, których będzie informował użytkownika w tym przynajmniej: strona- 22 -

23 aktualizacje krytyczne, aktualizacje ważne, aktualizacje zwykle oraz aktualizacje o niskim priorytecie, powinna także istnieć opcja dezaktywacji tego mechanizmu. 55. Po instalacji programu, użytkownik powinien mieć możliwość przygotowania płyty CD, DVD lub pamięci USB, z której będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku infekcji i przeskanować dysk w poszukiwaniu wirusów. 56. System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB powinien umożliwiać pełną aktualizację baz sygnatur wirusów z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku. 57. System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB powinien pracować w trybie graficznym. 58. Program powinien umożliwiać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w tym przynajmniej: stacji dyskietek, napędów CD/DVD oraz portów USB. 59. Funkcja blokowania portów USB powinna umożliwiać administratorowi zdefiniowanie listy portów USB w komputerze, które nie będą blokowane (wyjątki). 60. W programie powinien być wyposażony w funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat stacji, na której został zainstalowany w tym przynajmniej z: zainstalowanych aplikacji, usług systemowych, informacji o systemie operacyjnym i sprzęcie, aktywnych procesach i połączeniach. 61. Funkcja generująca taki log powinna oferować przynajmniej 9 poziomów filtrowania wyników pod kątem tego, które z nich są podejrzane dla programu i mogą stanowić dla niego zagrożenie bezpieczeństwa. 62. Program powinien oferować funkcję, która aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje działania wszystkich plików programu, jego procesów, usług i wpisów w rejestrze przed próbą ich modyfikacji przez aplikacje trzecie. 63. Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń. 64. Aktualizacja dostępna z Internetu, lokalnego zasobu sieciowego, nośnika CD, DVD lub napędu USB, a także przy pomocy protokołu HTTP z dowolnej stacji roboczej (program antywirusowy z wbudowanym serwerem HTTP). 65. Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy. 66. Możliwość utworzenia kilku zadań aktualizacji (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z własnymi ustawieniami (serwer aktualizacyjny, ustawienia sieci, autoryzacja). 67. Do każdego zadania aktualizacji można przypisać dwa różne profile z innym ustawieniami (serwer aktualizacyjny, ustawienia sieci, autoryzacja). 68. Możliwość przypisania 2 profili aktualizacyjnych z różnymi ustawieniami do jednego zadania aktualizacji. Przykładowo, domyślny profil aktualizuje z sieci lokalnej a w przypadku jego niedostępności wybierany jest profil rezerwowy pobierający aktualizację z Internetu. 69. Program wyposażony w tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne). 70. Praca programu musi być niezauważalna dla użytkownika. 71. Program powinien posiadać dwie wersje interfejsu (standardowy z ukrytą częścią ustawień oraz zaawansowany z widocznymi wszystkimi opcjami) 72. Dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, dokonanych aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania. 73. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu. strona- 23 -

24 Konsola zdalnej administracji 1. Centralna instalacja i zarządzanie programami służącymi do ochrony stacji roboczych Windows. 2. Zdalna instalacja wszystkich wersji programów na stacjach roboczych NT 4.0 sp4/2000/xp Professional/PC Tablet/ Vista/Windows7. 3. Do instalacji zdalnej i zarządzania zdalnego nie jest wymagany dodatkowy agent. Na końcówkach zainstalowany jest sam program antywirusowy 4. Komunikacja miedzy serwerem a klientami może być zabezpieczona hasłem. 5. Centralna konfiguracja i zarządzanie ochroną antywirusową, antyspyware ową zainstalowanymi na stacjach roboczych w sieci korporacyjnej z jednego serwera zarządzającego 6. Możliwość uruchomienia zdalnego skanowania wybranych stacji roboczych z opcją wygenerowania raportu ze skanowania i przesłania do konsoli zarządzającej. 7. Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony stacji roboczej (aktualnych ustawień programu, wersji programu i bazy wirusów, wyników skanowania skanera na żądanie i skanerów rezydentnych). 8. Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej podstawowych informacji dotyczących stacji roboczej: adresów IP, adresów MAC, wersji systemu operacyjnego oraz domeny, do której dana stacja robocza należy. 9. Możliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci lokalnej lub Internetu. 10. Możliwość skanowania sieci z centralnego serwera zarządzającego w poszukiwaniu niezabezpieczonych stacji roboczych. 11. Możliwość tworzenia grup stacji roboczych i definiowania w ramach grupy wspólnych ustawień konfiguracyjnymi dla zarządzanych programów. 12. Możliwość importowania konfiguracji programu z wybranej stacji roboczej a następnie przesłanie (skopiowanie) jej na inną stację lub grupę stacji roboczych w sieci. 13. Możliwość zmiany konfiguracji na stacjach z centralnej konsoli zarządzającej lub lokalnie (lokalnie tylko jeżeli ustawienia programu nie są zabezpieczone hasłem lub użytkownik/administrator zna hasło zabezpieczające ustawienia konfiguracyjne). 14. Możliwość uruchomienia serwera zdalnej administracji na stacjach Windows NT 4.0 (Service Pack 6)/2000/XP/Vista/Windows 7 oraz na serwerach Windows NT 4.0 (Service Pack 6)//2000/2003/ i 64-bitowe systemy. 15. Możliwość uruchomienia centralnej konsoli zarządzającej na stacji roboczej Windows 2000/XP/Vista/Windows7, oraz na serwerach Windows 2000/2003/ i 64-bitowe systemy. 16. Możliwość wymuszenia konieczności uwierzytelniania stacji roboczych przed połączeniem się z serwerem zarządzającym. Uwierzytelnianie przy pomocy zdefiniowanego na serwerze hasła. 17. Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie żadnych dodatkowych baz typu MSDE lub MS SQL. Serwer centralnej administracji musi mieć własną wbudowaną bazę w pełni kompatybilną z formatem bazy danych programu Microsoft Access. 18. Serwer centralnej administracji powinien oferować administratorowi możliwość współpracy przynajmniej z trzema zewnętrznymi motorami baz danych w tym minimum z: Microsoft SQL Server, MySQL Server oraz Oracle. 19. Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie dodatkowych aplikacji takich jak Internet Information Service (IIS) czy Apache. 20. Możliwość ręcznego (na żądanie) i automatycznego generowania raportów (według ustalonego harmonogramu) w formacie HTML lub CSV. strona- 24 -

Załącznik nr 3a do siw i umowy - Specyfikacja ESET NOD32 Antivirus na stacje robocze i serwery:

Załącznik nr 3a do siw i umowy - Specyfikacja ESET NOD32 Antivirus na stacje robocze i serwery: Załącznik nr 3a do siw i umowy - Specyfikacja ESET NOD32 Antivirus na stacje robocze i serwery: Stacje i serwery Windows 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows NT 4.0 z sp6 /2000/2003/XP/PC Tablet/Vista/Windows

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt.

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt. Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputer 1 szt. LAN 10/100, zintegrowana karta dźwiękowa, częstotliwość szyny FSB 800 MHz, cache min. 2MB, złącza zewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 117195-2012; data zamieszczenia: 28.05.2012

Numer ogłoszenia: 117195-2012; data zamieszczenia: 28.05.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 111915-2012 z dnia 2012-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Stalowa Wola 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zaporą, na stacje

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent:

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent: Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy OPIS URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Sprzęt komputerowy i peryferyjny do wyposażenia Biura Projektu POKL Nazwa i adres Wykonawcy:. 1 2 3 4 Monitor POKL/2/2011 1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku

Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku Numer ogłoszenia: 112566-2008; data zamieszczenia: 28.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-I/2012 Warszawa, 11 styczeń

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/D-332-65/15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WZP/WO/D-332-65/15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe wraz z centralnym zarządzaniem: Licencje na 600 stanowisk (w tym 15 instalacji serwerowych),

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

KONSOLA LCD DO SZAFY SEREROWEJ OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE Z CENTRALNĄ KONSOLĄ ADMINISTRACYJNĄ

KONSOLA LCD DO SZAFY SEREROWEJ OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE Z CENTRALNĄ KONSOLĄ ADMINISTRACYJNĄ Załącznik nr 1 do SIWZ zam. publiczne nr PUP.AO.271.7.2013.MZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA CZĘŚĆ I KONSOLA LCD DO SZAFY SEREROWEJ Obudowa maksymalna wysokość 1U umożliwiająca montaż w szafie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r.

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA Ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów NIP 731-18-20-105 Ksawerów, dn. 17.08.2016 r. L.dz. 753 / 2016 Zapytanie ofertowe Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie KA.ZP.2311.10.EFS.3.2016 Ciechanów, dn. 24.10.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie I.

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

2. Opis przedmiotu zamówienia: Oprogramowanie na 30 licencji pod system Windows i 2 licencje pod system Linux o następujących wymaganiach

2. Opis przedmiotu zamówienia: Oprogramowanie na 30 licencji pod system Windows i 2 licencje pod system Linux o następujących wymaganiach Pyskowice 17.04.2012 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Nr zadania 2/poza/2012 1. Szpital Powiatowy w Pyskowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia.0.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego.. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie:

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie: ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie: 1. Microsoft Office 2010 Government OPEN 1 License No Level lub podobny spełniający następujące

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy Konfiguracji minimalnej Zamawiającego naleŝy traktować jako parametry minimalne. Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min.

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min. Część B. Sprzęt dla logistyków zgodne z zapytaniem ofertowym nr 08/2013/01 z dnia 03.09.2013 r. w ramach projektu Szkoła, staż, praca Twoja droga do sukcesu! Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem

Bardziej szczegółowo

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : ... pieczątka Wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz...... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Dostawę oprogramowania antywirusowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU. Lębork, dnia 29.05.2007r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU. ZAMAWIAJĄCY: Powiatowy Urząd Pracy ul.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Strona 1 ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Lp. Nazwa sprzętu Ilość sztuk Cena netto za 1 szt. Wartość netto za całość Stawka VAT 1. komputer typ 1 17 23% 2. komputer typ 2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk:

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk: Nr Sprawy KP- 42 /2006 Załącznik nr 1 Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wymagania techniczne dla programów antywirusowych Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MODR 8/2012 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: I. Licencja na 20 zdalnych dostępów (pulpit zdalny RDP) do serwera Windows 2008 serwer, określonych numerem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NO-0420-08/KM/06 Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. Switch 48-portowy - 1szt. Wydajność Przepustowość przełączania 13,6 Gb/s 10,1 mln pakietów

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Skaner Typ: 1 liczba sztuk: 50 Oferowany model *... lub konfiguracji) 1 Typ skanera Skaner płaski, nabiurkowy z

Bardziej szczegółowo

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe Pozycja 1 Stacja Robocza (jednostka) przeznaczony do przetwarzania danych, w konfiguracji umoŝliwiającej późniejszą rozbudowę. Liczba sztuk: 14 Komputer biurowy Minimalne wymagania Zamawiającego Procesor

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna

1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna 1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna 1. procesor Dwurdzeniowy procesor zgodny z architekturą x86, 2. pamięć RAM DDR2 2 GB (2*1GB dwukanałowy dostęp), 667MHz 3. płyta główna : Płyta główna kompatybilna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Łochów, dnia 23.08.2016 r. ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów NIP 824-11-83-029 zoss_lochow@wp.pl Tel. 25 643 78 50 I. Opis

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

Oferowany model*.. Producent*..

Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Kolorowa drukarka laserowa: Liczba sztuk: 1 1 Nośniki: Papier, koperty, kartony, pocztówki, etykiety 2 Rozmiar nośnika:

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MODYFIKACJA W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO ... Wykonawca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO Typ/ Procesor Płyta główna zegara Ilość pamięci cache L2 szyny danych (FSB) Liczba rdzeni Procesor z rodziny procesorów serwerowych

Bardziej szczegółowo

,,Nauczyciel Doskonały

,,Nauczyciel Doskonały Dział II - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu niezbędnego do działalności sieci współpracy w ramach projektu pn.: Nauczyciel Doskonały współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia: 31.03.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Data zamieszczenia: 31.03.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Data zamieszczenia: 31.03.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 87556-2010 data 26.03.2010 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014

Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014 Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014 1. Zamawiający Gmina Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie realizujący projekt systemowy pod nazwą: Klub Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania antywirusowego do stacji roboczych oraz serwerów wraz z konsolą do centralnej, zdalnej administracji na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Zestawienie : Monitor wymagania minimalne:

Zestawienie : Monitor wymagania minimalne: Zestawienie : 4 szt. jednostek komputerowych zgodnych z poniższą rozpiską techniczną 2 szt. Monitorów komputerowych zgodnych z poniższą rozpiską techniczną. 1 szt. Urządzenia wielofunkcyjnego zgodnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... *-

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. zadanie nr 1 Dostawa drukarek Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Dział Płac Drukarka laserowa mono 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1 6. System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe:

S t r o n a 1 6. System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe: System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe: 1. pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows8/Windows 8.1/Windows 8.1 Update 2. pełne wsparcie dla 32- i 64-bitowej

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych materiałów zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie.

Zapytanie ofertowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych materiałów zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie. Projekt Umiejętności praktyczne szansą na rynku pracy realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży Nr 5 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

FORMULARZ PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH FORMULARZ PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIK NR 1.2 DO SIWZ 1. Zasilacz awaryjny UPS 1 szt Obudowa Moc, napięcie i prąd Ilośd i rodzaj gniazd zasilanych awaryjnie Próg przełączenia Częstotliwośd

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax PR.ZP.4-8/4/13 ( nr postępowania) Węgliniec dnia 07.06.2013r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec 075 77 11 435, tel/fax. 075 77 12 551 Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 7/2016

Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi kasy kina Klaps. Zamówienie realizowane w ramach programów operacyjnych Polskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół. LP. Nazwa towaru CENA JEDNOSTKOWA

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Dysk twardy osiągający co najmniej 7840 punktów w teście wg cpubenchmark.net minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo