Informacja 10/DS/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja 10/DS/2011"

Transkrypt

1 Tarnów, dnia 8 grudnia 2011 r. Informacja 10/DS/2011 w sprawie: nowych regulacji kredytu konsumenckiego część I Informuję, iż z dniem 18 grudnia 2011 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Przepisy ustawy stosuje się do wszelkich podmiotów, które oferują oraz udzielają kredytów konsumenckich, w tym także do oferowanych i udzielonych przez SKOK kredytów konsumenckich. I. Zakres przedmiotowy stosowania ustawy Na podstawie przepisów ustawy można rozróżnić następujące grupy umów: I.I. umowy, w stosunku do których ustawę stosuje się w pełnym zakresie kredyt konsumencki: Kredyt konsumencki jest umową zawartą pomiędzy SKOK, będącym kredytodawcą, a konsumentem, której przedmiotem jest udzielenie kredytu (pożyczki) lub danie przyrzeczenia udzielenia kredytu w wysokości do ,00 zł. W szczególności za umowę kredytu konsumenckiego uważa się: a) umowę pożyczki, b) umowę kredytu, c) umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia (sprzedaż ratalna), d) umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia, e) umowę o kredyt odnawialny (w SKOK funkcjonuje jako umowa linii pożyczkowej). I.II. umowy, w stosunku do których ustawę stosuje się w ograniczonym zakresie: a) umowy o kredyt zabezpieczone hipoteką oraz pożyczki zabezpieczone hipoteką (zakwalifikowanie danej umowy do tej grupy umów opiera się wyłącznie o kryterium zastosowanego zabezpieczenia hipotecznego, nie ma znaczenia ani kwota, ani cel pożyczki/kredytu), b) umowy o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta, który jest spłacany przez konsumenta w terminie do jednego miesiąca, c) umowy o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta, który jest spłacany przez konsumenta w terminie do trzech miesięcy lub na żądanie, d) przekroczenia środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku oszczędnościoworozliczeniowym, e) umów przewidujących odroczenie płatności lub zmianę sposobu spłaty w przypadku, gdy konsument jest w zwłoce w związku ze spłata zadłużenia wynikającego z umowy o kredyt, o ile postanowienia tej umowy nie są dla konsumenta mniej korzystne od postanowień zawartych w umowie, do której odnosi się umowa przewidująca odroczenie płatności lub sposobu spłaty, f) umów określonych w poprzednim punkcie, będących umowami o kredyt w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym konsumenta, który jest spłacany przez konsumenta w terminie do trzech miesięcy lub na żądanie. Do umów określonych powyżej nie ma zastosowania ograniczenie kwotowe (tj zł), zatem do tych umów będą miały zastosowanie tylko niektóre przepisy, niezależnie od kwoty, na jaką opiewa umowa.

2 I.III. umowy, w stosunku do których nie stosuje się ustawy o kredycie konsumenckim: a) w których konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania oraz innych kosztów związanych z udzieleniem lub spłatą kredytu konsumenckiego, b) leasingu, jeżeli umowa nie przewiduje obowiązku przeniesienia własności przedmiotu umowy na konsumenta, c) zawierane z firmami inwestycyjnymi i zagranicznymi firmami, d) o kredyt, będących wynikiem ugody sądowej, ugody zawartej przed sądem polubownym lub ugody, która jest wynikiem postępowania mediacyjnego, e) o kredyt udzielany wyłącznie pracownikom zatrudnionym u danego pracodawcy w ramach działalności dodatkowej, w której pracownik nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania lub jest zobowiązany do zapłaty rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania niższej od powszechnie stosowanych na rynku, f) o kredyt udzielany na mocy przepisów szczególnych: - z zastosowaniem niższych stóp oprocentowania niż powszechnie stosowane na rynku lub - jeżeli konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania lub z zastosowaniem innych warunków, które są korzystniejsze dla konsumenta niż powszechnie stosowane na rynku oraz stóp oprocentowania nie wyższych niż powszechnie stosowane na rynku. Udzielane przez SKOK pożyczki i kredyty, z uwagi na systematykę opisaną powyżej można przyporządkować do następujących grup: I.I. umowy, w stosunku do których ustawę stosuje się w pełnym zakresie: a) kredyt, b) pożyczka, c) linia pożyczkowa, d) chwilówka (umowa w nowych projektach będzie funkcjonować jako kredyt konsumencki, który będzie miał określony, krótki termin płatności), e) pożyczka/kredyt konsolidacyjny, f) pożyczka/kredyt dyskontowy, g) inne, nie wymienione. I.II. umowy, w stosunku do których ustawę stosuje się w ograniczonym zakresie: a) kredyt zabezpieczony hipoteką, b) przekroczenie (debet). I.III. umowy, w stosunku do których nie stosuje się ustawy o kredycie konsumenckim np. kredyt Rodzina na swoim, pożyczka z PKZP. II. Zakres stosowania ustawy w przypadku zmiany umowy kredytu W chwili obecnej dominuje pogląd, iż zmiany w umowie kredytu dokonane w trakcie jej trwania nie mają wpływu na zmianę kwalifikacji tej umowy. Powyższe oznacza, że np. w przypadku zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego nie będzie występowała konieczność spełnienia obowiązków informacyjnych właściwych dla kredytów udzielanych w pełnym reżimie kredytu konsumenckiego oraz uzupełnienia umowy o te postanowienia, które są wymagane dla umowy kredytu konsumenckiego. III. Całkowity koszt kredytu (CKK) W myśl ustawy pod pojęciem CKK należy rozumieć wszelkie koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności: a) odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże, jeżeli są znane kredytodawcy, b) koszty usług dodatkowych, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu, - z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta.

3 Ustawa nie zawiera żadnych ograniczeń w zakresie kosztów kredytu (dotychczas obowiązywał 5% maksymalny próg wszystkich prowizji i opłat, związanych z udzieleniem kredytu). Zgodnie przytoczoną wyżej definicją, kosztem kredytu stają się wszystkie dotychczas ponoszone przez konsumenta koszty, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z warunków konkretnej umowy kredytu konsumenckiego. Takie ujęcie kosztów wpłynie na podniesienie wysokości całkowitego kosztu kredytu, a docelowo także na zwiększenie wysokości RRSO. Do kosztów należy zaliczyć: 1) wartość odsetek, 2) opłaty, np. opłatę przygotowawczą, wszelkie opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczeń (oprócz opłat notarialnych), 3) prowizje, np. prowizję z tytułu udzielenia kredytu, 4) podatki, np. podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku ustanowienia zabezpieczenia w postaci hipoteki, 5) marże, o ile są znane kredytodawcy. Elementem CKK jest także koszt usług dodatkowych, w przypadku, gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu. Ustawa nie definiuje pojęcia usługi dodatkowej, zawiera także dwa odrębne obowiązki w zakresie wskazania konsumentowi: 1) obowiązku zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy, 2) kosztu usługi dodatkowej. Z analizy przepisów można wnioskować, iż do kategorii usługi dodatkowej należy w szczególności zakwalifikować umowę ubezpieczenia. Usługą dodatkową może być także umowa pośrednictwa kredytowego. Pojęcie usługi dodatkowej oznacza wyłącznie usługę świadczoną przez SKOK lub przez podmiot trzeci za pośrednictwem SKOK (TUW TU), bądź też przez podmiot trzeci na podstawie umowy pomiędzy tym podmiotem a SKOK, której nabycie jest wymagane przez SKOK dla uzyskania kredytu lub uzyskania go na określonych warunkach. Wyliczenie kosztu usługi dodatkowej do CKK jest wymagane, gdy nabycie usługi dodatkowej stanowi warunek konieczny zawarcia umowy kredytowej, a dodatkowo koszt takiej usługi jest znany kredytodawcy. Nie każda jednak wymagana przez SKOK do zawarcia umowy kredytu umowa ubezpieczenia będzie traktowana jako usługa dodatkowa. Nie będzie nią np. wymagana przez SKOK umowa ubezpieczenia nieruchomości lub OC, którą klient może zawrzeć z dowolnie wybranym przez siebie ubezpieczycielem, bowiem SKOK nie ma wpływu na koszty tego ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia może zatem występować w umowie kredytu w dwóch różnych ujęciach jako usługa dodatkowa, której koszt powinien zostać uwzględniony w kosztach usług dodatkowych oraz w części dotyczącej zabezpieczeń, gdy stanowi ona zabezpieczenie spłaty kredytu. Poniżej zaprezentowane zostały przykładowe koszty związane z zawarciem umowy kredytu konsumenckiego: a) koszty związane z udzieleniem kredytu: - opłata przygotowawcza, - prowizja, - odsetki. b) koszty związane z zabezpieczeniem kredytu - w tym opłaty SKOK pobierane z tytułu ustanowienia zabezpieczeń: - weksel (np. opłata za przygotowanie weksla), - poręczenie, - blokada środków na rachunku dokonana przez SKOK, - blokada środków na rachunku w innej instytucji finansowej (np. bank, inna SKOK), - przewłaszczenie na zabezpieczenie, - cesja wierzytelności, - zastaw rejestrowy w tym opłata za wpis do rejestru, ustanowienie hipoteki, podatek od czynności cywilnoprawnych, koszty wpisu do księgi wieczystej. c) koszty usług dodatkowych - składka z tytułu umowy ubezpieczenia za cały okres kredytowania,

4 - opłata z tytułu zwrotu kosztu składki ubezpieczeniowej - w przypadku przystąpienia do ubezpieczenia grupowego za cały okres kredytowania, - wpisowe i udział w TUW, - koszty związane z usługą pośrednictwa finansowego, gdy zawarcie umowy pośrednictwa jest obligatoryjne. d) koszty inne - inne koszty związane z obsługą kredytu, np. - koszty prowadzenia rachunku, - koszty związane z usługą pośrednictwa finansowego (gdy zawarcie umowy pośrednictwa nie jest obligatoryjne), - inne koszty. IV. Całkowita kwota kredytu Całkowita kwota kredytu jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt. Obecnie pojawiają się informacje (UOKiK), że w przypadku kredytowania kwoty prowizji, całkowita kwota kredytu powinna być wykazywana na umowie w wysokości pomniejszonej o kwotę prowizji, a co za tym idzie kwota prowizji nie byłaby podstawą naliczenia odsetek od kredytu. Stanowisko to jednak nie ma charakteru oficjalnego. V. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu. Jest to łączna wartość środków, jaka będzie należna kredytodawcy w związku z udzielonym kredytem. Ma ona na celu zobrazowanie całości kwoty, którą będzie musiał zwrócić konsument kredytodawcy. Podanie tej kwoty ma ułatwić konsumentowi porównanie ofert kredytowych. VI. Stopy procentowe Ustawa w definiuje kilka rodzajów stóp procentowych. VI.I. stopa referencyjna - stopa oprocentowania służąca za podstawę ustalenia oprocentowania kredytu odnosząca się do minimalnego oprocentowania podstawowych operacji otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej, ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego. Stosowanie dla oprocentowania kredytu stopy referencyjnej: - zobowiązuje do udostępniania informacji o wysokości stopy referencyjnej w lokalu służącym do obsługi konsumenta, - jeżeli zgodnie z umową, wysokość stopy oprocentowania kredytu uzależniona jest od wysokości stopy referencyjnej lub indeksu (np. WIBOR) strony mogą w umowie określić inny, niż określony w ustawie sposób informowania konsumenta o zmianie wysokości stopy oprocentowania kredytu konsumenckiego (dotyczy kredytu ratalnego), - jeżeli zgodnie z umową, wysokość stopy oprocentowania kredytu uzależniona jest od wysokości stopy referencyjnej, strony mogą w umowie określić inny, niż określony w ustawie sposób informowania konsumenta o zmianie wysokości stopy oprocentowania kredytu konsumenckiego (dotyczy kredytu w rachunku oszczędnościoworozliczeniowym). VI.II. stopa oprocentowania kredytu - stopa oprocentowania wyrażona jako stałe lub zmienne oprocentowanie stosowane do całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. VI.III. stała stopa oprocentowania kredytu - stopa oprocentowania określona wyłącznie w umowie o kredyt, przy wykorzystaniu określonej stałej wartości procentowej wyrażonej na cały czas obowiązywania umowy lub w danych okresach obowiązywania umowy.

5 Ustawa wskazuje, że stosowanie stałej stopy procentowej możliwe jest zarówno w całym okresie trwania umowy kredytu, jak i w danych okresach umowy (np. w ciągu kilku pierwszych miesięcy lub lat jej trwania). VI.IV. rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) - całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Podstawą wyliczenia RRSO jest całkowity koszt kredytu. Stąd też w przypadkach, gdy ustawa nakazuje wliczanie danego kosztu do RRSO, należy ująć go również w CKK. RRSO kredytodawca lub pośrednik kredytowy podaje: - w reklamie - w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny, - na formularzu informacyjnym przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki za pomocą trwałego nośnika, - przed zawarciem umowy o kredyt w rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym za pomocą trwałego nośnika, może się to odbyć za pomocą formularza informacyjnego: - przed zawarciem umowy o kredyt w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym, który jest spłacany do w terminie do 3 miesięcy, oraz na żądanie nie ma wymogu podawania RRSO, - przed zawarciem umowy o kredyt w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym, który jest spłacany w terminie do jednego miesiąca RRSO podaje sie na podstawie reprezentatywnego przykładu wraz z założeniami przyjętymi do jej obliczenia. - przed zawarciem umowy o kredyt przewidującej odroczenie płatności lub zmianę sposobu spłaty, w przypadku gdy konsument jest w zwłoce ze spłatą zadłużenia wynikającego z umowy o kredyt. RRSO podaje sie na podstawie reprezentatywnego przykładu wraz z założeniami przyjętymi do jej obliczenia. Informacje te mogą być przekazane w formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. - w umowie o kredyt konsumencki, umowach o kredyt konsumencki przewidujących odroczenie płatności lub zmianę sposobu spłaty, gdy klient jest w zwłoce w związku ze spłatą zadłużenia wynikającego z umowy o kredyt. Sposób ustalania RRSO - RRSO jest ustalana przez kredytodawcę na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta w zakresie preferowanego przez niego kredytu (szczególności czasu obowiązywania umowy i całkowitej kwoty kredytu). Jeżeli konsument nie udzieli tych informacji wówczas RRSO i całkowita kwotę do zapłaty przez konsumenta ustala sie na podstawie reprezentatywnego przykładu. Kredytodawca przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania uwzględnia: - całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, z wyłączeniem opłat z tytułu niewykonania swoich zobowiązań wynikających z umowy o kredyt, - koszty prowadzenia rachunku, z którego realizowane są spłaty, koszty przelewów i wpłat na ten rachunek, oraz inne koszty związane z tymi transakcjami, chyba że otwarcie rachunku nie jest obowiązkowe, a koszty rachunku zostały w sposób jasny, zrozumiały i widoczny podane w umowie o kredyt lub w innej umowie zawartej z konsumentem. Jeśli kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej oraz możliwa jest zmiana opłat uwzględnianych w RRSO, wówczas RRSO ustala się w oparciu o założenie, że stopa oprocentowania kredytu i opłaty te pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania umowy o kredyt. Jeżeli spłata kredytu następuje z rachunku otwartego przez SKOK przed zawarciem umowy kredytu lub posiadanie rachunku wynika z innego niż udzielenie kredytu obowiązku, z uwagi na fakt, że stosowane przez SKOK umowy rachunku określają koszty związane z ich prowadzeniem (tabele prowizji i opłat będące elementem umowy rachunku) kosztu takiego rachunku nie wlicza się do RRSO.

6 VII. Bazy danych Jako bazy danych ustawa definiuje zbiory danych prowadzone dla celów oceny ryzyka kredytowego przez instytucje, o których mowa w ustawie Prawo bankowe (BIK S.A.) oraz biura informacji gospodarczej. VIII. Trwały nośnik Przez trwały nośnik ustawa definiuje materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych konsumentowi w związku z umową o kredyt, przez czas odpowiedni do celów, jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci. Trwałym nośnikiem w rozumieniu ww. definicji jest zarówno papier, jak i urządzenia elektroniczne służącego do przechowywania danych (np. płyta CD, pendrive). Za jedną z form przekazywania danych na trwałym nośniku uważa się także przekazywanie tych danych na adres poczty elektronicznej odbiorcy. IX. Reklama kredytu konsumenckiego Zgodnie z ustawą kredytodawca lub pośrednik kredytowy w reklamach zawierających dane dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego podaje konsumentowi w sposób: - jednoznaczny, - zrozumiały, - widoczny następujące informacje: - stopę oprocentowania kredytu wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu (nie może być to łączna wartość kwotowa tych opłat, w przekazie reklamowym należy wskazać wszystkie opłaty ponoszone przez konsumenta i uwzględniane w całkowitym koszcie kredytu), - całkowitą kwotę kredytu, - rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Ponadto w stosownych przypadkach (nie dotyczy kredytu odnawialnego) należy podać: - czas obowiązywania umowy, - całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta oraz wysokość rat (w wypadku, gdy raty są równe wydaje się możliwe podanie jednej wartość raty ze wskazaniem ze wysokość ta jest stała całym okresie obowiązywania umowy, w wypadku natomiast, gdy raty są malejące należy w reklamie wyszczególnić każdą z rat z osobna w całym czasie obowiązywania umowy), - cenę towaru lub usługi oraz kwotę wszystkich zaliczek w przypadku umowy o kredyt przewidującej odroczenie płatności (zakupy towarów lub usług na raty). SKOK jest obowiązany doprowadzić do zmiany przed dniem 18 grudnia 2011 r. treści stosowanych reklam dotyczących kredytu konsumenckiego (o ile zawierają one jakiekolwiek informacje o kosztach kredytu) tak, aby zawierały one wszystkie niezbędne informacje, podane w sposób, o jakim mowa wyżej. Ze względów praktycznych nie jest możliwe usunięcie z rynku ulotek, które zostały już rozkolportowane, natomiast należy przyjąć, że jeżeli do SKOK po dniu 18 grudnia zgłosi się konsument ze nieaktualną reklamą, należy mu w pierwszej kolejności udzielić informacji o tym, że reklama ta jest już nieaktualna oraz, w miarę możliwości, wręczyć reklamę produktu kredytowego zgodną z nowymi przepisami. X. Reprezentatywny przykład Ustawa wprowadza instytucję reprezentatywnego przykładu. Reprezentatywny przykład nie został zdefiniowany w ustawie, określa ona natomiast zasady jego ustalania.

7 Przy określaniu reprezentatywnego przykładu należy określić warunki umowy o kredyt konsumencki, na których kredytodawca lub pośrednik kredytowy spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu przez te umowy: średniego okresu kredytowania, całkowitej kwoty kredytu, częstotliwości występowania na rynku umów danego rodzaju. Celem tego przepisu jest zatem niedopuszczenie do konstruowania reklam kredytów i pożyczek, które w swoich przykładach podają atrakcyjne, aczkolwiek niemożliwe do osiągnięcia dla większości kredytobiorców warunki. Należy przyjąć zatem założenie, że reklama powinna zawierać takie warunki udzielania kredytu czy pożyczki, które są dostępne dla dwóch trzecich kredytobiorców, a więc dla większości odbiorców reklamy, np. nie można reklamować kredytu dla konsumentów w kwocie zł ze stopą procentową 10%, skoro z danych historycznych SKOK jasno wynika, że 2/3 konsumentów nie otrzyma kredytu w takiej wysokości i z takim oprocentowaniem. Zgodnie z ustawą kredytodawca jest zobowiązany gromadzić odpowiednie dane w celu ustalenia na ich podstawie reprezentatywnego przykładu. Z uwagi na brak interpretacji powyższych zapisów i ich nieprecyzyjną treść, każdy kredytodawca będzie we własnym zakresie dokonywał ustaleń co do definicji reprezentatywnego przykładu. Reprezentatywny przykład jest wykorzystywany w: - przekazie reklamowym, - przy wyliczeniu RRSO, w przypadkach określonych w ustawie, - przy parametryzowaniu oferty kredytowej w formularzach informacyjnych. XI. Ocena ryzyka kredytowego Ustawa wprowadza obowiązek dokonywania oceny ryzyka kredytowego. Kredytodawca przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki jest zobowiązany do dokonania oceny ryzyka kredytowego konsumenta. Ocena ryzyka kredytowego, zgodnie z ustawą, jest to ocena zdolności konsumenta do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, w terminach określonych w umowie o kredyt konsumencki. Ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest na podstawie: a) informacji uzyskanych od konsumenta lub b) informacji zawartych w bazie danych (BIK, BIG) lub zbiorze danych kredytodawcy, a konsument jest zobowiązany do przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego. Ustawowy obowiązek dokonania analizy ryzyka kredytowego niesie za sobą określone konsekwencje: - nieprzeprowadzenie oceny ryzyka kredytowego zagrożone jest karą grzywny, - przeprowadzenie oceny ryzyka kredytowego w nieodpowiedni sposób może skutkować przerzuceniem odpowiedzialności za brak spłaty kredytu na kredytodawcę. Ustawa, co prawda dopuszcza możliwość dokonywania oceny ryzyka kredytowego w oparciu o informacje udzielone przez kredytobiorcę, jednakże należy przyjąć, że w stosunku do profesjonalistów mających dostęp do informacji zawartych w bazach danych pojawi się oczekiwanie w zakresie dokonania tej oceny na podstawie informacji pochodzących z tych baz. Z tego względu istnieje ryzyko uznania, że zaniechanie przeprowadzenia badania w oparciu o dane z baz danych stanowi nienależyte wykonanie obowiązku zbadania zdolności kredytowej takie zaś ustalenie może skutkować uznaniem, że kredytobiorca doznał swoistej szkody, otrzymując i będąc zobowiązanym do spłaty kredytu, którego nie powinien był otrzymać.

8 Można oczekiwać, że konsumenci (lub ich następcy prawni) mający problemy ze spłatą kredytu mogą próbować uchylić się od spłaty swoich zobowiązań (przynajmniej w części) powołując się na błędy lub nieprawidłowości w ocenie ryzyka kredytowego dokonanej przez kredytodawcę. Jeżeli kredytodawca odmówi konsumentowi udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy, kredytodawca niezwłocznie przekazuje konsumentowi bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazuje bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano. Nie oznacza to jednak konieczności przekazania konsumentowi danych pozyskanych z bazy danych. Odpowiedniej treści klauzula została wypracowana przez BIK S.A., które po konsultacjach z instytucjami korzystającymi z usług biura zarekomendowało korzystanie z klauzuli o następującej treści: SKOK informuje, że odmowa udzielenia kredytu konsumenckiego dokonana została między innymi na podstawie informacji zawartych w bazie danych (należy wskazać: nazwę bazy danych, administratora bazy danych, siedzibę, adres). Sprawdzenia danych można dokonać w drodze zapytania skierowanego bezpośrednio do bazy danych. SKOK informuje, że odmowa udzielenia kredytu konsumenckiego dokonana została na podstawie informacji zgromadzonych w wewnętrznym zbiorze danych SKOK. Niezależnie od obowiązku badania ryzyka kredytowego w związku z udzieleniem kredytu konsumenckiego, ustawa wprowadza także obowiązek badania zdolności kredytowej w trakcie trwania umowy kredytu. W przypadku znacznego zwiększenia całkowitej kwoty kredytu kredytodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia ponownej oceny ryzyka kredytowego konsumenta. Natomiast w przypadku zmiany całkowitej kwoty kredytu, w czasie obowiązywania umowy o kredyt konsumencki, konsument jest zobowiązany do przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, dokumentów i informacji dotyczących jego aktualnej sytuacji finansowej. Można uznać, że powyższe przepisy dotyczą sytuacji podwyższenia kwoty kredytu w trakcie trwania umowy. XII. Asysta przedkontraktowa Zgodnie z ustawą kredytodawca lub pośrednik kredytowy zobowiązany jest przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki udzielić konsumentowi wyjaśnień dotyczących treści informacji przekazanych przed zawarciem umowy oraz postanowień zawartych w umowie, która ma zostać zawarta, w sposób umożliwiający konsumentowi podjęcie decyzji dotyczącej umowy o kredyt konsumencki. Czynności te są określane zbiorczą nazwą asysty przedkontraktowej. Asysta polega na udzieleniu konsumentowi wyjaśnień dotyczących treści informacji przekazanych przed zawarciem umowy i postanowień zawartych w umowie. Mając na względzie powyższe, można się spodziewać, że prawidłowe przeprowadzenie asysty znacząco wydłuży czas potrzebny na obsługę klienta ubiegającego się o kredyt. Rezultatem prawidłowo dokonanej asysty ma być dostarczenie konsumentowi wiedzy, która umożliwi mi podjęcie niezależnej i świadomej decyzji zawarcia umowy o kredyt konsumencki. Wyjaśnienia i informacje powinny objąć najważniejsze cechy umowy kredytu konsumenckiego, takie jak co najmniej: a) przeprowadzanie przez SKOK oceny ryzyka kredytowego, na podstawie której SKOK rozpatrzył złożony wniosek, b) koszty związane z zawarciem umowy kredytu, c) ryzyko zmiany stopy o procentowej oraz możliwości zmiany całkowitego kosztu kredytu w przypadku zmiany tej stopy, d) zasady i terminy spłaty kredytu oraz skutki braku płatności. Fakt przeprowadzenia przez SKOK asysty przedkontraktowej powinien zostać potwierdzony przez konsumenta złożeniem podpisu pod odpowiednim oświadczeniem. Treść właściwych oświadczeń zawierać będą wzory umów.

9 XIII. Formularze informacyjne Informacje dotyczące kredytu konsumenckiego przekazywane konsumentom przed zawarciem umowy zostały zestandaryzowane i ujęte w formie formularza informacyjnego. Ustawa przewiduje trzy rodzaje formularzy: 1) formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego, 2) formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, 3) formularz informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką. Otrzymane przez konsumenta formularze informacyjne od różnych kredytodawców mają umożliwić mu porównanie ofert. Dane zamieszczone w formularzu obejmują główne cechy świadczenia takie jak: dane kredytodawcy, całkowitą kwotę kredytu, czas obowiązywania umowy, terminy i zasady spłaty kredytu, całkowitą kwotę do zapłaty, wymagane zabezpieczenia, koszty kredytu, informacje o prawie do odstąpienia od umowy, informacje o sprawdzeniu w bazie danych oraz dodatkowe informacje podawane w przypadku zawierania umów na odległość. Nie jest jasne, w jakim czasie przed zawarciem umowy powinien zostać konsumentowi wręczony formularz informacyjny. W tym zakresie prezentowane są obecnie dwa różne poglądy: 1) formularz należy wręczyć konsumentowi po złożeniu przez niego wniosku kredytowego. O takiej kolejności może świadczyć kolejność postanowień ustawy, które najpierw wprowadzają obowiązek dokonania oceny ryzyka kredytowego (można uznać, że dokonanie oceny ryzyka kredytowego możliwe jest dopiero po złożeniu wniosku kredytowego i pozyskaniu danych co do możliwości udzielenia kredytu), udzielenia asysty przedkontraktowej, wręczenia, na wniosek kredytobiorcy, projektu umowy, a następnie (lub łącznie z projektem umowy) formularza informacyjnego. O takim momencie wręczenia formularza pośrednio świadczy także fakt, iż formularz nie zawiera dopisku, iż nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (taki dopisek znajduje się w formularzu kredytu zabezpieczonego hipoteką), zawiera natomiast pole do wskazania czasu obowiązywania formularza oraz zapis o treści został pan/pani sprawdzony w bazie danych, co może sugerować, że formularz został wygenerowany już po sprawdzeniu kredytobiorcy w np. BIK, do czego niezbędne jest złożenie wniosku kredytowego. W ocenie UOKiK formularz informacyjny stanowi ofertę, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 2) formularz należy wręczyć jako pierwszy dokument w procedurze kredytowej. W takim ujęciu procedura udzielania kredytu wyglądałaby następująco: formularz informacyjny, wniosek kredytowy, ocena ryzyka kredytowego, projekt umowy. Uzasadnieniem tego stanowiska jest fakt, iż formularz informacyjny nie jest personalizowany (nie zawiera miejsca, w którym można by wpisać dane wnioskodawcy (potencjalnego kredytobiorcy), zatem nie może stanowić oferty skierowanej do konkretnej osoby. Ponadto ilość zapytań składanych do BIK w stosunku do danego konsumenta jest uwzględniana w analizach scoringowych, zatem zwiększona ilość zapytań (w ujęciu pierwszym przygotowanie formularza wymaga sprawdzenia Klienta w bazach danych) będzie niekorzystnie wpływała na jego ocenę ryzyka kredytowego. Niektórzy kredytodawcy zamierzają przygotować formularze informacyjne w postaci ulotek dostępnych dla klientów w placówkach. Można oczekiwać, iż w pierwszym okresie funkcjonowania ustawy będą w tym zakresie funkcjonowały różne praktyki w chwili obecnej nie można przesądzić, która z ww. praktyk zostanie definitywnie uznana za prawidłową. XIV. Cesja wierzytelności Ustawa zawiera regulacje chroniące konsumenta w przypadku dokonania przez kredytodawcę cesji wierzytelności. Przepisy stanowią, że wyłączenie lub ograniczenie zarzutów przysługujących konsumentowi w razie przelewu wierzytelności z umowy o kredyt konsumencki jest bezskuteczne. Ponadto kredytodawca ma obowiązek zawiadomienia konsumenta, na trwałym

10 nośniku, o przelewie wierzytelności, chyba że konsument nadal ma spełniać świadczenie (spłacać kredyt) do rąk kredytodawcy. W przypadku zatem dokonania przelewu wierzytelności, gdy uprawnienie do otrzymania świadczenia wynikającego ze spłaty kredytu przechodzi na podmiot trzeci, kredytodawca ma obowiązek powiadomić o tym kredytobiorcę. Treść informacji dla konsumenta powinna zawierać co najmniej datę dokonania cesji, nazwę i adres podmiotu, na rzecz którego dokonano cesji wraz z pouczeniem o obowiązku spełnienia świadczenia na rzecz tego podmiotu, o ile istnieje taka możliwość numer rachunku do wpłat. Ustawa nie wskazuje także terminu dokonania takiego powiadomienia, należy zatem przyjąć, że powinno ono zostać dokonane bez zbędnej zwłoki. XV. Sankcja kredytu darmowego Ustawa, tak jak dotychczas, przewiduje sankcję kredytu darmowego. W przypadkach w niej określonych (m.in. brak wymaganych elementów umowy) konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie. Konsument ponosi jedynie koszty ustanowienia zabezpieczenia kredytu przewidziane w umowie. Uprawnienie do złożenia oświadczenia w sprawie kredytu darmowego wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy (całkowitej spłaty kredytu). Jeżeli kredytodawca w umowie nie określił zasad i terminów spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc, od dnia zawarcia umowy. Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie przewiduje terminu spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w terminie: a) pięciu lat - w przypadku kredytów konsumenckich do wysokości zł, b) dziesięciu lat - w przypadku kredytów konsumenckich powyżej zł. W przypadku kredytu zabezpieczonego hipotecznie zgodnie, w sytuacji naruszenia przez kredytodawcę ustawy w zakresie wymaganych postanowień umowy o taki kredyt, konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy za okres 4 lat poprzedzających dzień złożenia tego oświadczenia i w sposób ustalony w umowie. Także w przypadku tego kredytu konsument ponosi koszty ustanowienia zabezpieczenia kredytu przewidziane w umowie, do złożenia oświadczenia w sprawie kredytu darmowego. XVI. Zarządzanie zmianą stopy procentowej i opłat Zasady zmiany stóp procentowych zostały wskazane odrębnie dla zwykłych umów pożyczek i kredytów oraz dla kredytów w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. W przypadku zmiany wysokości stopy oprocentowania w czasie obowiązywania umowy o kredyt konsumencki, konsument przed jej dokonaniem otrzymuje od kredytodawcy, na trwałym nośniku, informację o tej zmianie. Przepisy dotyczące kredytu w rachunku oszczędnościoworozliczeniowym powyższy obowiązek rozciągają także na wysokość obowiązujących opłat. Informacja, o której mowa powyżej zawiera szczegółowe określenie stopy oprocentowania, wysokości raty kredytu po dokonaniu zmiany stopy oprocentowania oraz informację o liczbie i częstotliwości płatności rat, o ile ulegają one zmianie. Natomiast w przypadku umów kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym informacja o zmianie stopy procentowej określa termin zmiany stopy oprocentowania. Jak to zostało wskazane w pkt. VI.I., jeżeli zgodnie z umową, wysokość stopy oprocentowania kredytu uzależniona jest od wysokości stopy referencyjnej lub indeksu (a w przypadku umów w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym tylko stopy referencyjnej) strony mogą w umowie określić inny, niż określony w ustawie, sposób informowania konsumenta o zmianie wysokości stopy oprocentowania kredytu konsumenckiego. Ustawa nie precyzuje, co należy rozumieć przez inny sposób, wydaje się jednak za uzasadnione przyjęcie stanowiska, w myśl którego inny sposób informowania o zmianie stopy procentowej dotyczy przekazania informacji o zmianie stopy procentowej po dokonaniu tej zmiany.

11 Zgodnie z ustawą, w przypadku zmiany wysokości stopy oprocentowania w czasie obowiązywania umowy o kredyt konsumencki będącej wynikiem zmiany wysokości odsetek maksymalnych, konsument otrzymuje od kredytodawcy niezwłocznie, na trwałym nośniku, informację o tej zmianie. Powyższa regulacja dotyczy wyłącznie stóp procentowych stosowanych dla kredytów, nie obejmuje natomiast rocznej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego. XVII. Przepisy karne Ustawa wprowadziła zmiany w Kodeksie wykroczeń, którego poszczególne przepisy otrzymały brzmienie: Kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa zawiera z konsumentem umowę o kredyt konsumencki z rażącym naruszeniem wymagań dotyczących informacji przekazywanych konsumentowi przed zawarciem umowy lub treści umowy albo z pominięciem obowiązku doręczenia jej dokumentu, podlega karze grzywny. Tej samej karze podlega, kto zawierając z konsumentem umowę o kredyt konsumencki nie dopełnia obowiązku oceny ryzyka kredytowego. Kto w reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego zawierających dane dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego, nie podaje: 1) stopy oprocentowania kredytu wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu, 2) całkowitej kwoty kredytu, 3) rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, podlega karze grzywny. Karę grzywny wynoszącą do zł nakłada na skazanego sąd. Oskarżycielem publicznym, uprawnionym do wystąpienia do sądu z wnioskiem o ukaranie obwinionego jest rzecznik konsumentów. Kontakt: Elżbieta Bednarz, tel. 141

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r.

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Prawo bankowe Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Nr 126 Kredyt konsumencki kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Ustawa o kredycie konsumenckim 1)

Ustawa o kredycie konsumenckim 1) Ustawa o kredycie konsumenckim 1) z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 715) tj. z dnia 26 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1497) (zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1357, Dz.U. z 2014 r. poz. 1662, Dz.U.

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim Rozdział 1

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim Rozdział 1 Dziennik Ustaw Nr 126 7570 Poz. 715 Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki; 2) obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim Strona 1 z 23 t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1497 ze zm. (stan na dzień 25 marca 2015 r.) Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kredyt konsumencki. Dz.U.2014.1497 z dnia 2014.11.03 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 11 marca 2016 r. do: 10 kwietnia 2016 r. USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1 Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) zasady i tryb zawierania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/49 Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1497, 1585, 1662, z 2015 r. poz. 1357. Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2016.1528 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki; 2) obowiązki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/44 Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1497, 1585, 1662. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2014.1497 2014-12-15 zm. przen. Dz.U.2014.1585 art. 37 2014-12-25 zm. przen. Dz.U.2014.827 art. 54 2015-01-01 zm. Dz.U.2014.1662 art. 29 2015-10-11 zm. Dz.U.2015.1357 art. 7 Istnieją późniejsze wersje

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2010 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 2010 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 2010 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki; 2) obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kredyt konsumencki. Dz.U.2016.1528 j.t. z dnia 2016.09.22 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 22 września 2016 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1 Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 126 poz z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 126 poz z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 U S T AWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1528, z 2017 r. poz. 819. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.)

Spis treści. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) Wykaz skrótów.................................. 15 Przedmowa.................................... 19 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) ROZDZIAŁ 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193, z 2013 r. poz. 1567. 1), 2) o kredycie konsumenckim Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 listopada 2014 r. Poz. 1497 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny

Formularz informacyjny Formularz informacyjny Formularz dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego

Bardziej szczegółowo

- o kredycie konsumenckim.

- o kredycie konsumenckim. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-170-09 Druk nr 3596 Warszawa, 15 listopada 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 126 poz tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Dz.U Nr 126 poz tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 sierpnia 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/31 Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 tj. Dz.U. 2016 poz. 1528 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Załącznik nr 6 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Ożarowie. Bank Spółdzielczy w Ożarowie FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa)

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu (obowiązujący od dnia 11.03.2016r.) Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 2 Kredyt konsumencki - wybrane zagadnienia UMOWA O KREDYT KONSUMENCKI 1. Najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie kredytu konsumenckiego jest

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Alfakredyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Formularz informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką (wzór) Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: Adres: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Nową ustawę o kk stosuje się także do umów o kredyt konsumencki oferowanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK).

Nową ustawę o kk stosuje się także do umów o kredyt konsumencki oferowanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK). Nowa ustawa o kredycie konsumenckim Dnia 18 grudnia 2011 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (DzU z 2011 r. Nr 126, poz. 715, z późn. zm.) dalej dla uproszczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Załącznik nr 3 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ 1. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer

Bardziej szczegółowo

4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim.

USTAWA. z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim. Dz.U.01.100.1081 tekst pierwotny: 19.09.2002 28.09.2003 zm. Dz.U.03.109.1030 art. 1 01.05.2004 zm. Dz.U.04.96.959 art. 61 03.08.2004 zm. Dz.U.04.162.1693 art. 2 20.02.2006 zm. Dz.U.05.157.1316 art. 3 1081

Bardziej szczegółowo

Aasa Polska S.A. Adres: (siedziba)

Aasa Polska S.A. Adres: (siedziba) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

4) umowę, na mocy której świadczenie pieniężne konsumenta ma zostać spełnione później niż świadczenie kredytodawcy,

4) umowę, na mocy której świadczenie pieniężne konsumenta ma zostać spełnione później niż świadczenie kredytodawcy, Dz.U.2005.157.1316 USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki, zasady ochrony konsumenta, który zawarł umowę o kredyt

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN Finance

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: INVESYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN sp.

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Numer: - Miejsce: Warszawa, Polska Data: 07.07.2017 Alfa Finance Sp. z o.o. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika

Bardziej szczegółowo

Aasa Polska S.A. Adres: (siedziba)

Aasa Polska S.A. Adres: (siedziba) 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Zaliczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres: (siedziba) Numer

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO UKH. 1. Firma (nazwa), siedziba (adres) podmiotu publikującego informację;

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO UKH. 1. Firma (nazwa), siedziba (adres) podmiotu publikującego informację; Bank Spółdzielczy w Starachowicach Grupa BPS OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO UKH 1. Firma (nazwa), siedziba (adres) podmiotu publikującego informację; Bank Spółdzielczy w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

2. Cele, na które kredyt hipoteczny może zostać wykorzystany na:

2. Cele, na które kredyt hipoteczny może zostać wykorzystany na: Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY UKH 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO PLN 120 miesięcy Kredyt mieszkaniowy hipoteczny zakup domu

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO PLN 120 miesięcy Kredyt mieszkaniowy hipoteczny zakup domu FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany dla Jan Kowalski w dniu 2017-09-05 r. Podane poniżej informacje, z wyjątkiem stopy oprocentowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ... złotych

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ... złotych FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. Kredytodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, maj 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, maj 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, maj 2013 r. 1 1. Regulamin udzielania kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych w

Bardziej szczegółowo

Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego.

Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego. Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego. PROPOZYCJA WYPEŁNIENIA FORMULARZA INFORMACYJNEGO Dzień

Bardziej szczegółowo

2. Cele, na które uniwersalny kredyt hipoteczny może zostać wykorzystany:

2. Cele, na które uniwersalny kredyt hipoteczny może zostać wykorzystany: OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO (KH) 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację; Bank Spółdzielczy w Łosicach Ul. Bialska

Bardziej szczegółowo

Ustawa o kredycie konsumenckim 1 z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1081)

Ustawa o kredycie konsumenckim 1 z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1081) Data generacji: 2009-5-12 13:23 ID aktu: 35117805 brzmienie od 2006-02-20 Ustawa o kredycie konsumenckim 1 z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1081) Art. 1. [Zakres regulacji] Ustawa reguluje zasady

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ... złotych

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ... złotych FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. Kredytodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO 1. Firma (nazwa), siedziba (adres) podmiotu publikującego informację;

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO 1. Firma (nazwa), siedziba (adres) podmiotu publikującego informację; Bank Spółdzielczy w Starachowicach Grupa BPS OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO 1. Firma (nazwa), siedziba (adres) podmiotu publikującego informację; Bank Spółdzielczy w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ul. Inflancka 11/27, Warszawa Numer telefonu:

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ul. Inflancka 11/27, Warszawa Numer telefonu: FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. Kredytodawca: SuperGrosz Sp. z o.o. Adres: ul. Inflancka 11/27, 00-189

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Mini Money sp. z o.o. KRS 0000627479, REGON 364938313 NIP 5272774474

Bardziej szczegółowo

Ustawa o kredycie konsumenckim 1

Ustawa o kredycie konsumenckim 1 Ustawa o kredycie konsumenckim 1 z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 715) zm. Dz.U. Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181 Spis treści Art. Rozdział 1. Przepisy ogólne...................................

Bardziej szczegółowo

[DANE REJESTROWE POŻYCZKODAWCY] + SMS + telefon. konsultanta + monit papierowy* + SMS + telefon. + SMS + telefon

[DANE REJESTROWE POŻYCZKODAWCY]  + SMS + telefon. konsultanta + monit papierowy*  + SMS + telefon.  + SMS + telefon Załącznik nr 1 Tabela opłat i prowizji Monity Ilość dni opóźnienia Forma monitu Koszt Dzień -7 (siedem dni przed terminem płatności) Dzień -2 (dwa dni przed terminem płatności) E-mail E-mail + SMS Dzień

Bardziej szczegółowo

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO KUH 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację; Bank Spółdzielczy w Mrągowie Ul. Królewiecka 53 11-700

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim. 1) (Dz. U. z dnia 18 września 2001 r.)

USTAWA. z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim. 1) (Dz. U. z dnia 18 września 2001 r.) Dz.U.01.100.1081 2003.09.28 zm. Dz.U.2003.109.1030 art. 1 2004.05.01 zm. Dz.U.2004.96.959 art. 61 2004.08.03 zm. Dz.U.2004.162.1693 art. 2 2006.02.20 zm. Dz.U.2005.157.1316 art. 3 USTAWA z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY POŻYCZKI HIPOTECZNEJ

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY POŻYCZKI HIPOTECZNEJ Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację; Cele, na które pożyczka hipoteczna może zostać przeznaczona : Formy zabezpieczenia, w tym wskazanie możliwości,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2011 r. Nr 126, poz. 715) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2011 r. Nr 126, poz. 715) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2011 r. Nr 126, poz. 715) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki;

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA KRÓTKOTERMINOWA) ul. Inflancka 11/27, Warszawa Numer telefonu:...

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA KRÓTKOTERMINOWA) ul. Inflancka 11/27, Warszawa Numer telefonu:... FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA KRÓTKOTERMINOWA) 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. Kredytodawca: SuperGrosz Sp. z o.o. Adres: ul. Inflancka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ul. Inflancka 11/27, Warszawa Numer telefonu:

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ul. Inflancka 11/27, Warszawa Numer telefonu: FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. Kredytodawca: SuperGrosz Sp. z o.o. Adres: ul. Inflancka 11/27, 00-189

Bardziej szczegółowo

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Formularz Informacyjny Pożyczki Ratalnej FinCol 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Nazwa kredytodawcy Taimen Polska Sp. z o.o. Adres:(siedziba) Pl.

Bardziej szczegółowo

Vanquis Bank Ltd Wymogi prawne i regulacyjne reklamowania produktów kredytowych

Vanquis Bank Ltd Wymogi prawne i regulacyjne reklamowania produktów kredytowych Vanquis Bank Ltd Wymogi prawne i regulacyjne reklamowania produktów kredytowych Witamy serdecznie, Jest nam bardzo miło, że rozpoczęliśmy współpracę w zakresie promocji produktu Vanquis Bank w internecie.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sporządzony zgodnie z art. 13 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie

Bardziej szczegółowo

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację; Bank Spółdzielczy w Mrągowie ul. Królewiecka 53 11-700

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Pożycz tu sp. z o.o. KRS 0000607024, REGON 363941320 NIP 5732862436

Bardziej szczegółowo

Ustawa traci moc z dn r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715). USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1)

Ustawa traci moc z dn r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715). USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Kancelaria Sejmu s. 1/12 Ustawa traci moc z dn. 18.12.2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715). USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb zawierania

Bardziej szczegółowo

2. Cele, na które kredyt hipoteczny może zostać wykorzystany na:

2. Cele, na które kredyt hipoteczny może zostać wykorzystany na: Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów hipotecznych osobom fizycznym OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO UNIWERSALNEGO 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VIVUS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY...

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE

KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE TABELA OPROCENTOWAŃ KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM WE WŁOSZAKOWICACH (OBOWIĄZUJE OD 01.09.2017r.) KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE KREDYTY STANDARD NA CELE MIESZKANIOWE 1)

Bardziej szczegółowo

Cele, na które kredyt hipoteczny może zostać wykorzystany na:

Cele, na które kredyt hipoteczny może zostać wykorzystany na: OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację; Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Ul. Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Dz.U.01.100.1081 2003-09-28 zm. Dz.U.03.109.1030 art.1 2004-05-01 zm. Dz.U.04.96.959 art.61 2004-08-03 zm. Dz.U.04.162.1693 art.

Dz.U.01.100.1081 2003-09-28 zm. Dz.U.03.109.1030 art.1 2004-05-01 zm. Dz.U.04.96.959 art.61 2004-08-03 zm. Dz.U.04.162.1693 art. Dz.U.01.100.1081 2003-09-28 zm. Dz.U.03.109.1030 art.1 2004-05-01 zm. Dz.U.04.96.959 art.61 2004-08-03 zm. Dz.U.04.162.1693 art.2 USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim. 1) (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Nie dotyczy. Nazwa i adres pośrednika/brokera. Pożyczka gotówkowa. miesięcy

Nie dotyczy.  Nazwa i adres pośrednika/brokera. Pożyczka gotówkowa. miesięcy OPTIMA NOVA E-COMMERCE FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank

Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank Ćwiczenia nr 2 Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Nobilon Sp. z o.o. KRS , NIP , REGON ul. Łęgska 4, Włocławek Numer telefonu:

Nobilon Sp. z o.o. KRS , NIP , REGON ul. Łęgska 4, Włocławek Numer telefonu: Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Nobilon Sp. z o.o. KRS 0000592391, NIP 8883123968,

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Kontrola reklam przedświątecznych

Kontrola reklam przedświątecznych Kontrola reklam przedświątecznych Kontrola reklam przedświątecznych Zakres badania: reklamy kredytów konsumenckich, którymi kredytodawcy lub pośrednicy kredytowi posługiwali się w okresie od 1 listopada

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY POŻYCZKI HIPOTECZNEJ 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację;

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY POŻYCZKI HIPOTECZNEJ 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację; OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY POŻYCZKI HIPOTECZNEJ 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację; Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 30/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 05.03.2015r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Głogówku Głogówek,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do Instrukcji udzielania kredytów konsumpcyjnych zabezpieczonych na nieruchomości

Załącznik nr 10 do Instrukcji udzielania kredytów konsumpcyjnych zabezpieczonych na nieruchomości OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU KONSUMPCYJNEGO ZABEZPIECZONEGO NA NIERUCHOMOŚCI. 1. Firma siedziba podmiotu publikującego informację; BANK SPÓŁDZIELCZY W SKIERNIEWICACH 96-100 SKIERNIEWICE UL.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KREDYTU HIPOTECZNEGO 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację:

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KREDYTU HIPOTECZNEGO 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację: OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KREDYTU HIPOTECZNEGO 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację: Bank Spółdzielczy w Zgierzu ul. Długa 62A 95-100 Zgierz zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO KONSUMPCYJNEGO

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO KONSUMPCYJNEGO OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO KONSUMPCYJNEGO Przedstawione dane mają charakter informacyjny zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami

Bardziej szczegółowo

Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na

Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania

Bardziej szczegółowo