Sz. P. Jerzy Kozdroń. Sekretarz Stanu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sz. P. Jerzy Kozdroń. Sekretarz Stanu"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 20 marca 2014 r. Sz. P. Jerzy Kozdroń Sekretarz Stanu Ministerstwo Sprawiedliwości Szanowny Panie Ministrze, W związku z przekazaniem przez Ministerstwo Sprawiedliwości do konsultacji społecznych założeń do zmian w prawie w odniesieniu do sytuacji prawnej osób transpłciowych (pismo z dnia 4 marca br. DPrC-I-415-1/13)/81), w imieniu Polskiego Towarzystwa (PTPA), ogólnopolskiej organizacji prawników i prawniczek działającej na rzecz praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji poniżej przedstawiam stanowisko reprezentowanej przeze mnie organizacji Niewątpliwie należy pozytywnie ocenić podjęcie przez Ministerstwo prac nad zmianami w prawie, które mają uregulować kwestię korekty płci metrykalnej, gdyż jak słusznie wskazano w założeniach, obecnie kwestia ta nie jest uregulowana żadnymi przepisami, a praktyka bazuje jedynie na orzecznictwie Sądu Najwyższego, które jest krytykowane zarówno przez doktrynę oraz środowisko organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka. Większość propozycji zawartych w projekcie założeń do ustawy PTPA ocenia pozytywnie (nieostateczność decyzji komisji lekarskiej, wydawanie dokumentów tymczasowych, prowadzenie postępowania sądowego w

2 trybie nieprocesowym oraz uproszczenie postępowania dowodowego). Pozostają jednak kwestie, co do których chcielibyśmy wyrazić pewne wątpliwości. Po pierwsze, wątpliwości może budzić zasadność określenia dolnej granicy wieku uprawniającej do wystąpienia do komisji lekarskiej z wnioskiem o wydanie orzeczenia. W założeniach do projektu wskazano, iż uprawnienie to przysługiwałoby osobie, która ukończyła 16 lat (za zgodą przedstawicieli ustawowych). Trzeba wskazać, że wydaje się, że granica ta określona została w sposób niezrozumiały. Brak w założeniach jest racjonalnego i empirycznego oraz prawnego uzasadnienia dla takiej właśnie cezury. Prawo polskie nie wiążę żadnych skutków z ukończeniem szesnastego roku życia poza możliwością wstąpienia kobiety w związek małżeński w przypadkach określonych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych nabywa się przecież z ukończeniem trzynastego roku życia. W ocenie Polskiego Towarzystwa należałoby rozważyć rezygnację z dolnej granicy wieku uprawniającej do złożenia wniosku na rzecz uzależnienia takiej możliwości od indywidualnej oceny stanu dojrzałości psychicznej i emocjonalnej wnioskodawcy oraz możliwości rozpoznania przez niego skutków swojej decyzji. Jest to rozwiązanie, które sprzyjałoby szybszemu podjęciu właściwych kroków medycznych związanych z terapią hormonalną i zabiegami korekcyjnymi, gdyż terapia rozpoczęta we wcześniejszym wieku przynosi lepsze efekty terapeutyczne. Po drugie, wątpliwości budzi kwestia oznaczenia płci rodzica w akcie urodzenia dziecka. W przypadku dzieci urodzonych przed dokonaniem korekty płci metrykalnej rodzic po dokonaniu takiej zmiany może mieć trudności w udowodnieniu pokrewieństwa z dzieckiem w inny sposób niż poprzez ujawienie faktu, że przeszedł przez procedurę korekcyjną (w związku z niedokonywaniem zmian w akcie urodzenia dziecka). Tymczasem nie powinien on być w jakiejkolwiek sytuacji zmuszany do ujawniania takiej informacji. Takie rozwiązanie może również spowodować niebezpieczeństwo celowego ujawniania tych informacji w sytuacji konfliktów

3 rodzinnych. Jednak jeszcze bardziej problematyczna jest kwestia dzieci, które urodziły się z rodziców/rodzica, którzy przeszli procedurę korekcyjną w przypadku, gdy osoba transpłciowa zachowała zdolność płodzenia pierwotnej płci. W projekcie założeń wskazuje się, że w takim przypadku rodzic funkcjonowałby w akcie urodzenia pod poprzednim imieniem i nazwiskiem, gdyż nie zakłada się nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie zastąpienia nacechowanych płciowo pojęć matka i ojciec neutralnym płciowo pojęciem rodzic. Takie rozwiązanie także będzie skutkowało koniecznością ujawnienia faktu przejścia przez procedurą korekcyjną dla wykazania pokrewieństwa jest to zdaniem PTPA zbyt daleko idąca ingerencja w życie prywatne osoby transpłciowej. Wbrew temu, co zawarto w projekcie założeń, trzeba zaznaczyć, że płeć rodzica nie ma żadnego znaczenia dla sprawowanej przez niego funkcji wychowawczej czy wykonywanej roli społecznej. Po trzecie, zdaniem PTPA, w związku z koniecznością uzyskania przez osobę planującą przejść procedurę korekty płci metrykalnej rozwodu, należałoby rozważyć możliwość wprowadzenia regulacji, która w przypadku orzeczenia o rozwodzie w związku z transpłciowością jednego z małżonków zakazywałaby orzekania z tego powodu o winie małżonka. Wypada również zauważyć, że konieczność uzyskania rozwodu przed przejściem procedury korekty płci stanowi nadmierną ingerencję w życie prywatne i rodzinne osoby transpłciowej, nieuzasadnione wkraczanie państwa w dobrowolne i zgodne pożycie małżonków. Komisarz Praw Człowiek Rady Europy w dokumencie z 2010 roku pt. Tożsamość płciowa a prawa człowieka wskazał, że przymusowy rozwód, orzekany nawet pomimo braku trwałego rozpadu pożycia, jest przeszkodą do pełnego poszanowania życia rodzinnego osób transpłciowych. Również na poziomie krajowym sądy i trybunały negatywnie odnosiły się do kwestii rozwodu przykładowo, Niemiecki Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 23 lipca 2008 r. uznał niekonstytucyjność wymogu niepozostawania w związku małżeńskim dla przejścia korekty płci metrykalnej, mimo że w Niemczech nie przewidziano dostępności

4 małżeństw dla osób tej samej płci (identyczna sytuacja miała miejsca w Austrii). Rodzi to konieczność ponownego przeanalizowania przez kierowany przez Pana Ministra resort zakresu podmiotowego i przedmiotowego art. 18 Konstytucji RP, którego interpretacja przecież nie jest jednoznaczna 1. Zdaniem PTPA nie zakazuje on istnienia w Polsce małżeństw osób tej samej płci, w szczególności, gdy w momencie wstępowania w związek małżeński nupturienci spełniali przewidziany przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymóg odmienności ich płci metrykalnej. W kontekście regulacji sytuacji prawnej osób transpłciowych warto wskazać na model argentyński, który zdaniem PTPA jest obecnie najlepszą regulacją w tym zakresie na świecie, gdyż gwarantuje odejście od medykalizacji zagadnienia transpłciowości. Argentyńska ustawa o tożsamości płciowej wprowadziła ścieżkę korekty opartą na oświadczeniu osoby zainteresowanej wystarczające jest złożenie wniosku w odpowiednim urzędzie oraz podanie nowego imienia, bez konieczności przeprowadzania jakiegokolwiek postępowania dowodowego, wszczynania postępowania sądowego lub administracyjnego albo dokonywania zabiegów medycznych. Procedura nie jest uzależniona od wieku wnioskodawcy, przy czym w wypadku osób małoletnich wymagane jest złożenie wniosku przez opiekuna prawnego. Przy ocenie zgody dziecka bierze się pod uwagę zdolność rozumienia przez nie skutków takiej decyzji oraz zapewnia się asystę prawnika. W przypadku braku zgody przedstawiciela ustawowego istnieje możliwość skierowania do sądu wniosku o wydanie decyzji zastępczej, zaś zgoda sądowa wymagana jest dopiero w przypadku próby powrotu do danych osobowych zmodyfikowanych w trybie opisywanej ustawy. Warto w procesie opracowywania zmian w polskim prawie przyjrzeć się także innym regulacjom zagranicznym, które zostały szczegółowo opisane w wydanym w 2013 r. przez i Fundację Trans-Fuzja 1 Wątpliwości co do tak jednoznacznej interpretacji przepisu art. 18 Konstytucji RP wyrazili m. in. E. Łętowska i J. Woleński w swoim artykule pt. Instytucjonalizacja związków partnerskich a Konstytucja RP, Państwo i Prawo, Nr 6/2013.

5 raporcie Sytuacja prawna osób transpłciowych. Raport z badań i propozycje zmian (red. Krzysztof Śmiszek i Wiktor Dynarski). Mamy nadzieję, że przedstawione powyżej uwagi okażą się pomocne w przygotowywaniu rządowego projektu ustawy. Mamy również nadzieję, że większość założeń, które oceniamy pozytywnie, znajdzie swój wyraz w tym projekcie i że będzie on przygotowany w możliwie najszybszym terminie, tak aby istniała szansa na uchwalenie ustawy jeszcze w obecnej kadencji Sejmu. Z poważaniem, Krzysztof Śmiszek Prezes Zarządu

2. Charakterystyka projektu ustawy rzeczywisty stan oraz wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

2. Charakterystyka projektu ustawy rzeczywisty stan oraz wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym Wersja z 16.03.2015 UZASADNIENIE 1. Potrzeba i cel projektu ustawy Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw,

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 10 października 2014 r. Druk nr 739 KOMISJA USTAWODAWCZA Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NR 3(80) III kwartał 2014 Cena 20,00zł ISSN 1425-2872. Projekt nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego

NR 3(80) III kwartał 2014 Cena 20,00zł ISSN 1425-2872. Projekt nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego NR 3(80) III kwartał 2014 Cena 20,00zł ISSN 1425-2872 Projekt nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego W NUMERZE strona 4 Michał Wojewoda Projekt ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego krytyczne spojrzenie

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZKI OSÓB TEJ SAMEJ PŁCI W EUROPIE PRZEWODNIK

ZWIĄZKI OSÓB TEJ SAMEJ PŁCI W EUROPIE PRZEWODNIK ZWIĄZKI OSÓB TEJ SAMEJ PŁCI W EUROPIE PRZEWODNIK ZWIĄZKI OSÓB TEJ SAMEJ PŁCI W EUROPIE ZWIĄZKI OSÓB TEJ SAMEJ PŁCI W EUROPIE Autorzy: Paweł Knut, Agata Kwaśniewska, Jakub Lendzion Redakcja: Paweł Knut

Bardziej szczegółowo

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE Wydane drugie poprawione Warszawa 2012 1 I. PORWANIE RODZICIELSKIE, ZAGINIĘCIE, DZIAŁANIA POLICJI... 5 A. PORWANIE RODZICIELSKIE A ZAGINIĘCIE...

Bardziej szczegółowo

63/6/A/2010. POSTANOWIENIE z dnia 6 lipca 2010 r. Sygn. akt P 34/09

63/6/A/2010. POSTANOWIENIE z dnia 6 lipca 2010 r. Sygn. akt P 34/09 63/6/A/2010 POSTANOWIENIE z dnia 6 lipca 2010 r. Sygn. akt P 34/09 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz przewodniczący Wojciech Hermeliński Adam Jamróz Marek Kotlinowski Andrzej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej ul. Siedmiogrodzka 5/51 01-204 Warszawa tel. +48 22 621 51 65, biuro@interwencjaprawna.pl

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej ul. Siedmiogrodzka 5/51 01-204 Warszawa tel. +48 22 621 51 65, biuro@interwencjaprawna.pl Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP) działa na rzecz osób, które przejściowo bądź trwale znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Reprezentuje je w postępowaniach przed sądami oraz innymi organami

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Podstawowe uregulowania wynikające z ustawodawstwa Prawo do ochrony zdrowia jest jednymi z podstawowych praw człowieka.

Bardziej szczegółowo

Kiedy rodzic porwał dziecko

Kiedy rodzic porwał dziecko 24h linia wsparcia Fundacji ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych 801 24 70 70 + 48 22 654 70 70 Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka Kiedy rodzic porwał dziecko PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PRAWA REPRODUKCYJNE W POLSCE

PRAWA REPRODUKCYJNE W POLSCE PRAWA REPRODUKCYJNE W POLSCE skutki ustawy antyaborcyjnej RAPORT WRZESIEŃ 2007 Praca zbiorowa pod redakcją Wandy Nowickiej Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Federacja uzyskała Specjalny Status

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Druk nr 603

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Druk nr 603 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Druk nr 603 RZECZNIK PRAW DZIECKA Marek Michalak Szanowny Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Biegli sądowi w Polsce

Biegli sądowi w Polsce Barbara Grabowska, Artur Pietryka, Marcin Wolny Współpraca naukowa: dr Adam Bodnar Warszawa, kwiecień 2014 r. 1 2 SPIS TREŚCI Tezy... 3 Wstęp... 4 Metodologia Raportu... 5 1.Aktualny stan prawny... 6 2.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 kwietnia 2015 r. Druk nr 868

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 kwietnia 2015 r. Druk nr 868 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 1 kwietnia 2015 r. Druk nr 868 RZECZNIK PRAW DZIECKA Marek Michalak Szanowny Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Olga Trocha REDAKCJA:

Olga Trocha REDAKCJA: R O D Z I C I E L S T W O Z A S T Ę P C Z E K O M E N T A R Z D O P R Z E P I S ÓW POD REDAKCJĄ OLGI TROCHY AGNIESZKA KWAŚNIEWSKA, MAŁGORZATA ŁOJKOWSKA, MAŁGORZATA POMARAŃSKA-BIELECKA, OLGA TROCHA, JOLANTA

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO Fundacja Energia dla Europy, Warszawa 2013 ISBN 978-83-936459-2-3 Zespół redakcyjny: Grzegorz Kądzielawski, Karolina Krasnowska, Teresa Mioduszewska, Ewelina Palcar,

Bardziej szczegółowo

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji Wydawca: Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Żurawia 4 a 00-503 Warszawa tel. 22 628 42 19 www.kobieta.gov.pl www.mpips.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MEDIACJA W SPRAWACH RODZINNYCH Stan prawny na 1 września 2011 r.

MEDIACJA W SPRAWACH RODZINNYCH Stan prawny na 1 września 2011 r. Ministerstwo Sprawiedliwości MEDIACJE W POLSKIM SYSTEMIE PRAWA MEDIACJA W SPRAWACH RODZINNYCH Stan prawny na 1 września 2011 r. dr Agata Gójska adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Raport. Nr 86. Tajemnica bankowa - wybrane zagadnienia KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH

Raport. Nr 86. Tajemnica bankowa - wybrane zagadnienia KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Tajemnica bankowa - wybrane zagadnienia Maj 1996 Zofia Szpringer Raport Nr 86 W opracowaniu przedstawiono niektóre zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO THE ACQUISITION OF POLISH CITIZENSHIP

NABYWANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO THE ACQUISITION OF POLISH CITIZENSHIP NABYWANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO THE ACQUISITION OF POLISH CITIZENSHIP Izabela Leraczyk Barbara Wójcik Agata Zaprzaluk Tomasz Sieniow (red.) FUNDACJA INSTYTUT NA RZECZ PAŃSTWA PRAWA LUBLIN 2013 NABYWANIE

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA. SPRAWA KĘDZIOR przeciwko POLSCE (Skarga nr 45026/07) WYROK. STRASBURG 16 października 2012 roku

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA. SPRAWA KĘDZIOR przeciwko POLSCE (Skarga nr 45026/07) WYROK. STRASBURG 16 października 2012 roku EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA SPRAWA KĘDZIOR przeciwko POLSCE (Skarga nr 45026/07) WYROK STRASBURG 16 października 2012 roku Wyrok ten stanie się ostateczny zgodnie z warunkami określonymi

Bardziej szczegółowo

Numer IV/2014 ISSN 2300-9187

Numer IV/2014 ISSN 2300-9187 Numer IV/2014 ISSN 2300-9187 VOTUM SEPRARTUM KWARTALINK STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PRAWA KARNEGO ISSN 2300-9187 STOPKA REDAKCYJNA WYDAWCA Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Gagarina 11, 87-100

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie WYDAWCA: Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Zawarcie małżeństwa w zarysie historycznym

Zawarcie małżeństwa w zarysie historycznym Zawarcie małżeństwa w zarysie historycznym 1. 1. Ustawodawstwo małżeńskie do okresu II Rzeczypospolitej W Polsce doby średniowiecza zawieranie małżeństw miało charakter świecki. Trzeba było przejść przez

Bardziej szczegółowo

84/8/A/2010. WYROK z dnia 29 października 2010 r. Sygn. akt P 34/08 *

84/8/A/2010. WYROK z dnia 29 października 2010 r. Sygn. akt P 34/08 * 84/8/A/2010 WYROK z dnia 29 października 2010 r. Sygn. akt P 34/08 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Maria Gintowt-Jankowicz przewodniczący Stanisław Biernat Mirosław

Bardziej szczegółowo

antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych

antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych Raport z monitoringu pod redakcją Moniki Wieczorek i Katarzyny Bogatko prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Cel i założenia projektowanej ustawy Głównym celem projektowanej ustawy jest uproszczenie i usprawnienie przebiegu procesu cywilnego, a w efekcie zwiększenie jego efektywności i

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne)

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne) Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Uwaga ogólna RCL Treść uwagi 1. Należy przede wszystkim zauważyć, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego art. 68 ust. 2 Konstytucji RP nakłada na

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTYWANIE TESTÓW GENETYCZNYCH W SPRAWACH Z ZAKRESU SPORNEJ FILIACJI

WYKORZYSTYWANIE TESTÓW GENETYCZNYCH W SPRAWACH Z ZAKRESU SPORNEJ FILIACJI ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH Tom XXIV, numer 2 2014 EMILIA SARNACKA WYKORZYSTYWANIE TESTÓW GENETYCZNYCH W SPRAWACH Z ZAKRESU SPORNEJ FILIACJI Sprawy z zakresu spornej filiacji są swoistym rodzajem postępowania

Bardziej szczegółowo