ROZWÓD, A OPIEKA NAD DZIECKIEM. Czym jest władza rodzicielska?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWÓD, A OPIEKA NAD DZIECKIEM. Czym jest władza rodzicielska?"

Transkrypt

1 Marlena Dawidowicz, Robert Cisek Recenzja: dr Grzegorz Trojanowski ROZWÓD, A OPIEKA NAD DZIECKIEM Rozwód jako trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego skutkuje nie tylko zmianą sytuacji między samymi małżonkami, ale także rozstrzygnięciem kto będzie sprawował opiekę nad wspólnymi małoletnimi dziećmi. Sąd przy orzekaniu o rozwodzie, a także wykonywaniu władzy rodzicielskiej kieruje się przede wszystkim dobrem dzieci. Czym jest władza rodzicielska? Władza rodzicielska jest to ogół praw i obowiązków rodziców względem dziecka. Przysługuje obojgu rodzicom, powstaje z chwilą narodzin dziecka i trwa do uzyskania przez nie pełnoletniości. Obejmuje wykonywanie pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz wychowywanie z poszanowaniem jego godności i praw. Władza rodzicielska powinna być wykonywana w interesie dziecka, a więc dobro dziecka powinno stanowić nadrzędne wskazanie, które rozstrzyga o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. Rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka oraz przygotowywać je do przyszłego życia w społeczeństwie. Jakie rozstrzygnięcia podejmuje sąd z urzędu przy orzeczeniu rozwodu? Sąd w wyroku orzekającym rozwód rozstrzyga z urzędu o: władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi obojga małżonków, S t r o n a 9

2 10 S t r o n a Vademecum prawno-administracyjne kontaktach rodziców z dzieckiem, wysokości, w jakiej każde z małżonków jest zobowiązane do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka, sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania przez okres, kiedy będą oboje w nim mieszkać po rozwodzie, np. sąd może za zgodą małżonków określić ich obowiązki w zakresie czynszu lub innych świadczeń, kwestię, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia Komu sąd może przyznać władzę rodzicielską? Sąd w wyroku może wydać następujące rozstrzygnięcia: pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom powierzyć wykonywanie tej władzy jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego z nich do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka ograniczyć władzę rodzicielską jednego lub obojga rodziców pozbawić władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców zawiesić władzę rodzicielską jednego lub obojga rodziców Pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Sąd powierza władzę rodzicielską obojgu rodzicom jeżeli stwierdzi, że ich wzajemne stosunki względem siebie, oraz relacje z dzieckiem wskazują na zgodne wykonywanie władzy

3 Marlena Dawidowicz, Robert Cisek Rozwód a opieka nad dzieckiem rodzicielskiej, mając na względzie dobro dziecka. Jeżeli między małżonkami nie ma sporu sąd zwykle kieruje się ich wnioskami. W razie braku porozumienia, każde z nich może wystąpić do sądu opiekuńczego w celu rozstrzygnięcia konfliktu. Postępowanie przed sądem wszczyna się na wniosek jednego z rodziców. Podstawą wniesienia wniosku może być np. brak porozumienia odnośnie kontaktów rodzica z dzieckiem, sposobu wychowywania czy zmiany nazwiska. Pozostawienie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców z równoczesnym ograniczeniem drugiemu. W razie powierzenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców sąd zobowiązany jest określić konkretne obowiązki i uprawnienia drugiego z rodziców w stosunku do dziecka. To drugie z rodziców zachowuje udział we władzy rodzicielskiej z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to majątku dziecka, a jedynie uprawnienia i obowiązki w stosunku do osoby. Dla przykładu ograniczenie może polegać na: prawie odwiedzania dzieci w mieszkaniu drugiego rodzica dwa razy w miesiącu czy też współdecydowaniu o wyborze dzieciom szkoły, nauki zawodu, form wypoczynku itp. Czy sąd może ograniczyć władzę rodzicielską jednego lub obojga rodziców? Tak. W razie zagrożenia dobra dziecka sąd opiekuńczy może wydać następujące zarządzenia: 1. zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania lub skierować rodziców do placówek albo specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną pomoc w w w. b i o. t o m a s z o w. i n f o S t r o n a 11

4 Vademecum prawno-administracyjne z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń, 2. określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun, 3. poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego, 4. skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi, 5. zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 6. powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi. Podane orzeczenia nie stanowią wyczerpującego katalogu, gdyż sąd może wydać również orzeczenia innej treści. Czy sąd może pozbawić władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców? Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest prawną formą ingerencji sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jest to najostrzejszy środek ingerencji w sferę stosunków między rodzicami a dziećmi. Ze względu na tak daleko idące skutki pozbawienia władzy rodzicielskiej sąd może je orzec tylko wtedy, gdy stosowane dotychczas łagodniejsze środki nie dały rezultatu, bądź gdy z uwagi na drastyczne okoliczności danego przypadku jest oczywiste, że stosowanie środków łagodniejszych byłoby niecelowe. Polega on na tym, że rodzice tracą wszelkie atrybuty, jakie wchodzą w zakres władzy rodzicielskiej. Należy tu podkreślić, iż pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej nie jest 12 S t r o n a

5 Marlena Dawidowicz, Robert Cisek Rozwód a opieka nad dzieckiem przejawem represji w stosunku do rodziców, a jedynie ma na celu dobro dziecka. Sąd opiekuńczy pozbawia władzy rodzicielskiej w przypadku: 1. trwałej przeszkody np. w razie choroby jednego lub obojga rodziców, zaginięcia rodziców, długotrwałego umieszczenia w zakładzie karnym, wyjazdu na stałe za granice. 2. nadużywania władzy rodzicielskiej np. stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej, w tym kary cielesne, wykorzystywanie seksualne czy zmuszanie do prostytucji, zmuszanie dziecka do nadmiernej pracy w domu lub do pracy zarobkowej, doprowadzanie do nagannego zachowywania się dziecka w szkole i do złych postępów nauce i wiele innych. 3. rażącego zaniedbywania obowiązków, które związane jest z zaniechaniem czynności warunkujących prawidłowy rozwój dziecka, w szczególności uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych, porzucenie dziecka, głodzenie dziecka, dopuszczenie do przebywania dziecka w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia itp. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone względem obojga rodziców jak i jednego z nich. W tej ostatniej sytuacji pełnie władzy rodzicielskiej sprawuje wtedy drugi z rodziców. Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie musi dotyczyć wszystkich dzieci, może się odnosić tylko do niektórych, jeśli względem pozostałych przyczyny te nie występują. Rodzicowi pozbawionemu władzy rodzicielskiej może zostać ona przywrócona po ustaniu przyczyn jej pozbawienia. Pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej nie ma wpływu na zakres praw i obowiązków nie wchodzących w zakres tej władzy. Dziecko nadal pochodzi od nich w związku z tym ciąży w w w. b i o. t o m a s z o w. i n f o S t r o n a 13

6 Vademecum prawno-administracyjne na nich obowiązek alimentacyjny względem dziecka, mogą po nim dziedziczyć oraz zachowują prawo do osobistej z nim styczności. Kiedy następuje zawieszenie władzy rodzicielskiej? Sąd opiekuńczy może zawiesić wykonywanie władzy rodzicielskiej w razie przemijającej przeszkody w jej wykonywaniu. Jest to jedyna przesłanka warunkująca możliwość takiego sądowego ograniczenia władzy rodzicielskiej w czasie. Mamy z nią do czynienia w każdym przypadku, gdy rodzic nie zajmuje się dzieckiem, a ma takie możliwości, czyli chodzi tu o taką przeszkodę, która ze względu na swój charakter ustaje i nie ma przeszkód do dalszego wykonywania władzy rodzicielskiej. W praktyce mogą to być następujące zdarzenia: długotrwały wyjazd rodzica za granicę, choroba, krótkotrwały pobyt w zakładzie karnym (w razie zaś długotrwałego pobytu rodzica w zakładzie karanym, zasadnym może okazać się orzeczenie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej). Zawieszenie władzy rodzicielskiej powoduje całkowite wyłączenie rodziców od jej sprawowania, czego konsekwencją jest ustanowienie przez sąd opieki dla dziecka. Istota zawieszenia polega na tym, że rodzice nie zostają pozbawieni władzy rodzicielskiej, a jedynie nie mogą jej wykonywać do czasu ustania przeszkody w jej sprawowaniu. 14 S t r o n a

7 Marlena Dawidowicz, Robert Cisek Rozwód a opieka nad dzieckiem Czy sąd może zmienić orzeczenie dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej? Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego orzekający o rozwodzie może zostać zmieniony w zakresie władzy rodzicielskiej. Rodzic ograniczony w wykonywaniu władzy rodzicielskiej wyrokiem rozwodowym może wystąpić do sądu z wnioskiem o zmianę tego orzeczenia. Sądem właściwym będzie sąd opiekuńczy. Aby jednak było to możliwe muszą wystąpić dwie przeszłanki: 1) dobro dziecka 2) zmiana okoliczności np. pojawienie się nowych faktów nieprzedstawionych jak i nie występujących w trakcie orzekania o rozwodzie Co sąd bierze pod uwagę przy powierzaniu władzy rodzicielskiej? Sąd powierzając opiekę nad dzieckiem bierze w szczególności pod uwagę dobro dziecka. Przy tej ocenie istotne jest także, aby powierzona władza rodzicielska była wykonywana zgodnie z interesem dzieci, mając na względzie, między innymi, wiek i płeć dziecka, wspólne wychowanie kilku dzieci, fakt dotychczasowego wychowania dziecka tylko przez jednego z małżonków i możliwość zaburzeń psychicznych u dziecka w razie zmiany dotychczasowych warunków, w jakich było wychowywane. Przypisanie wyłącznej winy jednemu z rodziców za rozkład pożycia małżeńskiego nie przekreśla jego uprawnień rodzicielskich. Należy rozumieć przez to, taką sytuację, która nie godzi w dobro dziecka. Stwierdzenie winy małżonka nakłada na sąd obowiązek starannego zbadania, czy dany małżonek będzie po rozwodzie należycie sprawował władzę rodzicielską. w w w. b i o. t o m a s z o w. i n f o S t r o n a 15

8 Vademecum prawno-administracyjne Oceniając, który z rodziców będzie sprawował opiekę nad dzieckiem, sąd bierze pod uwagę predyspozycje osobiste rodziców. Możliwości finansowe, czy lokalowe oraz płeć małżonka są argumentem drugorzędnym. Najistotniejsze znaczenie będzie miała więź emocjonalna łącząca dziecko z rodzicem, dotychczasowe kontakty, a także możliwość sprawowania pieczy osobiście przez rodzica. Źródła: 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. nr 9 poz. 59 z późn. zm.). 2. Piasecki K. (red.), Ciepła H., Czech B., Domińczyk T., Kalus S., Sychowicz M. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa S t r o n a

Rozwód. nie stanowi więc przeszkody w uzyskaniu rozwodu. W przypadku gdy jeden z małżonków

Rozwód. nie stanowi więc przeszkody w uzyskaniu rozwodu. W przypadku gdy jeden z małżonków Rozwód Polskie prawo nie wymienia przyczyn, których zaistnienie oznacza automatyczne uzyskanie rozwodu. O uzyskaniu rozwodu nie przesądza ani alkoholizm, ani przemoc i zdrada małżeńska. Zgodnie z rozwiązaniem

Bardziej szczegółowo

Olga Trocha REDAKCJA:

Olga Trocha REDAKCJA: R O D Z I C I E L S T W O Z A S T Ę P C Z E K O M E N T A R Z D O P R Z E P I S ÓW POD REDAKCJĄ OLGI TROCHY AGNIESZKA KWAŚNIEWSKA, MAŁGORZATA ŁOJKOWSKA, MAŁGORZATA POMARAŃSKA-BIELECKA, OLGA TROCHA, JOLANTA

Bardziej szczegółowo

ROZWÓD I JEGO KONSEKWENCJE PRAWNE - PRZEWODNIK STRONY POSTĘPOWANIA

ROZWÓD I JEGO KONSEKWENCJE PRAWNE - PRZEWODNIK STRONY POSTĘPOWANIA Gdańsk, październik 2011 r. ROZWÓD I JEGO KONSEKWENCJE PRAWNE - PRZEWODNIK STRONY POSTĘPOWANIA Niniejsze opracowanie porusza temat postępowania rozwodowego, jego podstaw prawnych oraz związanych z nim

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej ul. Siedmiogrodzka 5/51 01-204 Warszawa tel. +48 22 621 51 65, biuro@interwencjaprawna.pl

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej ul. Siedmiogrodzka 5/51 01-204 Warszawa tel. +48 22 621 51 65, biuro@interwencjaprawna.pl Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP) działa na rzecz osób, które przejściowo bądź trwale znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Reprezentuje je w postępowaniach przed sądami oraz innymi organami

Bardziej szczegółowo

Kiedy rodzic porwał dziecko

Kiedy rodzic porwał dziecko 24h linia wsparcia Fundacji ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych 801 24 70 70 + 48 22 654 70 70 Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka Kiedy rodzic porwał dziecko PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE Wydane drugie poprawione Warszawa 2012 1 I. PORWANIE RODZICIELSKIE, ZAGINIĘCIE, DZIAŁANIA POLICJI... 5 A. PORWANIE RODZICIELSKIE A ZAGINIĘCIE...

Bardziej szczegółowo

BĄDŹ BEZPIECZNA W SĄDZIE

BĄDŹ BEZPIECZNA W SĄDZIE BĄDŹ BEZPIECZNA W SĄDZIE (małżeństwo dzieci rodzina) Druk informatora umożliwiło finansowe wsparcie Miasta Zielona Góra w ramach projektu: Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektu Swarzędz os.cegielskiego 10

Biuro Projektu Swarzędz os.cegielskiego 10 1 Publikacja jest wydana w ramach realizowanego projektu pn: Udzielenie wsparcia prawnego mieszkańcom powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego i miasta Poznania. Projekt jest realizowany ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD Głuchołazy, dnia.

PRZYKŁAD Głuchołazy, dnia. PRZYKŁAD Głuchołazy, dnia. Sąd Okręgowy w Opolu I Wydział Cywilny Powód: Anna Maria Kowalska zam. w Głuchołazach, ul. Bezowa 12/1 Pozwany: Adam Kowalski zam. w Głuchołazach, ul. Bezowa 12/1 POZEW O ROZWÓD

Bardziej szczegółowo

ZAWODNOŚĆ INSTYTUCJI SEPARACJI

ZAWODNOŚĆ INSTYTUCJI SEPARACJI ADAM OBRĘBSKI ZAWODNOŚĆ INSTYTUCJI SEPARACJI Wstęp Na 9 109 300 istniejących w 2011 roku małżeństw, z czego 206 471 w tym roku zawartych, 221 657 małżeństw zostało rozwiązanych, w tym 64 594 przez rozwód

Bardziej szczegółowo

Kryzysy w rodzinie a prawo

Kryzysy w rodzinie a prawo Kryzysy w rodzinie a prawo Informator dla osób pomagających w trudnych sytuacjach życiowych KRYZYSY W RODZINIE A PRAWO INFORMATOR DLA OSÓB POMAGAJĄCYCH W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH INSTYTUT PSYCHOLOGII

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE

PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE Warszawa 2011 1 WSTĘP Każdego roku ginie w Polsce ponad 15 tysięcy osób. Powody zaginięć są rozmaite: wypadek komunikacyjny, zaburzenia psychiczne, napad, porwanie, ucieczka

Bardziej szczegółowo

POZEW o rozwód z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia w zakresie obowiązku alimentacyjnego

POZEW o rozwód z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia w zakresie obowiązku alimentacyjnego WZÓR NR 30 POZEW O ROZWÓD Z WINY POZWANEGO WRAZ Z WNIOSKIEM O ZABEZPIECZENIE OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO POZEW O ROZWÓD BEZ ORZEKANIA O WINIE Stare Bogaczowice, 8 sierpnia 2004 r. Do Sądu Okręgowego Wydział

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje Prawne

Podstawowe informacje Prawne Podstawowe informacje Prawne Warszawa 2012 Podstawowe informacje prawne Warszawa 2012 1 WSTĘP Warszawa, wrzesień 2012 r. Każdego roku ginie w Polsce ponad 15 tysięcy osób. Problem zaginięcia dotyczy jednak

Bardziej szczegółowo

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji Wydawca: Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Żurawia 4 a 00-503 Warszawa tel. 22 628 42 19 www.kobieta.gov.pl www.mpips.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY LIPIEC 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY LIPIEC 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY LIPIEC 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII SPIS TREŚCI Wstęp Bartosz Łuć str. 1 Opracowania prawnicze Mariola Więckowska

Bardziej szczegółowo

Rozwody separacje alimenty. jak rozwiązać trudne sprawy

Rozwody separacje alimenty. jak rozwiązać trudne sprawy Rozwody separacje alimenty jak rozwiązać trudne sprawy 2010 Podejmuj decyzje, których nikt nie podważy. Sięgaj do tekstów i analiz ekspertów Rzeczpospolitej niekwestionowanego lidera w publikacjach prawnych.

Bardziej szczegółowo

Poradnik w sprawie rozwodowej

Poradnik w sprawie rozwodowej Poradnik w sprawie rozwodowej Co trzeba wiedzieć, żeby bez dodatkowych stresów i perturbacji przejść przez postępowanie rozwodowe? TORUŃ 2014 Informacje wstępne Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji rodzinnej,

Bardziej szczegółowo

...jeśli chcesz się rozwieść

...jeśli chcesz się rozwieść poznaj swoje prawa...jeśli chcesz się rozwieść po ra dnik pra wny dla ko biet Stan prawny na październik 2013 r. War sza wa 2013 Cen trum Praw Ko biet ul. Wil cza 60/19 00-679 War sza wa tel./faks (48

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paostwo! Zespół Biura Porad Obywatelskich w Krakowie

Szanowni Paostwo! Zespół Biura Porad Obywatelskich w Krakowie Szanowni Paostwo! Oddajemy w Paostwa ręce broszurę, opracowaną na potrzeby realizacji projektu Biuro Porad Obywatelskich w Krakowie w ramach Dni Otwartych BPO. Informacje w niej zawarte dotyczą podstawowych

Bardziej szczegółowo

ULGA PRORODZINNA ODLICZENIE OD PODATKU

ULGA PRORODZINNA ODLICZENIE OD PODATKU ULGA PRORODZINNA ODLICZENIE OD PODATKU - art. 27f updof Ulga prorodzinna obowiązuje od 01.01.2007 r. Art. 27f updof został dodany do ustawy o podatku dochodowym przez art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 32 Prawo cywilne i rodzinne. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 32 Prawo cywilne i rodzinne. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 32 Prawo cywilne i rodzinne Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH W KRYZYSIE. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

PORADNIK DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH W KRYZYSIE. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej PORADNIK DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH W KRYZYSIE Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Szczecin 2008 Opracowanie i redakcja: mgr Olgierd Wojciechowicz Serdeczne podziękowania

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA

FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM Agnieszka Złota PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA Jak pomóc dziecku krzywdzonemu Warszawa 2005 Informator finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO Fundacja Energia dla Europy, Warszawa 2013 ISBN 978-83-936459-2-3 Zespół redakcyjny: Grzegorz Kądzielawski, Karolina Krasnowska, Teresa Mioduszewska, Ewelina Palcar,

Bardziej szczegółowo

Rodzicielski Plan Wychowawczy

Rodzicielski Plan Wychowawczy Rodzicielski Plan Wychowawczy POROZUMIENIE ROZSTAJĄCYCH SIĘ RODZICÓW Centrum Mediacji Partners Polska Warszawa 2009 Rodzicielski plan wychowawczy jest porozumieniem o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej

Bardziej szczegółowo

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 1/2009 RODZINNE DOMY DZIECKA PROBLEMATYKA PRAWNA. Agnieszka Kwaśniewska Jolanta Zozula

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 1/2009 RODZINNE DOMY DZIECKA PROBLEMATYKA PRAWNA. Agnieszka Kwaśniewska Jolanta Zozula Nr 1/2009 ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY Agnieszka Kwaśniewska Jolanta Zozula RODZINNE DOMY DZIECKA PROBLEMATYKA PRAWNA 2 Rodzinne Domy Dziecka problematyka prawna Pod redakcją Agnieszki Kwaśniewskiej Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Wskazówki na temat postępowania sądu opiekuńczego w stosunku do małoletnich cudzoziemców ofiar handlu ludźmi

Wskazówki na temat postępowania sądu opiekuńczego w stosunku do małoletnich cudzoziemców ofiar handlu ludźmi Stan prawny na dzień 26 listopada 2011 roku Wskazówki na temat postępowania sądu opiekuńczego w stosunku do małoletnich cudzoziemców ofiar handlu ludźmi Opracował: Cezary Skwara Sędzia Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII SPIS TREŚCI Bartosz Łuć Wstęp str. 1 Opracowania prawnicze Anna Kowalkiewicz

Bardziej szczegółowo

przygotowała Ludmiła Tomaszewska

przygotowała Ludmiła Tomaszewska przygotowała Ludmiła Tomaszewska Spis treści Wstęp...3 Rozwód mity i fakty...3 Gdy decydujesz się odejść...7 Kiedy moŝesz uzyskać rozwód...8 Rozwód z orzekaniem i bez orzekania o winie...10 Pozew rozwodowy...12

Bardziej szczegółowo