Fabryka Oceanic. Laboratorium naukowo-badawcze Wydzia Farmacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fabryka Oceanic. Laboratorium naukowo-badawcze Wydzia Farmacji"

Transkrypt

1

2 Fabryka Oceanic Laboratorium naukowo-badawcze Wydzia Farmacji Hala produkcyjna Hala konfekcji

3 PIELĘGNACJA PROFESJONALNA Laboratorium Farmaceutyczno-Kosmetyczne OCEANIC specjalizuje si w produkcji kosmetyków do piel gnacji twarzy i cia a, przeznaczonych do skóry wra liwej i sk onnej do alergii. Posiada w asnà, nowoczesnà fabryk, po o onà w ekologicznie czystej strefie w miejscowoêci Tràbki Ma e 30 km od Gdaƒska. Pod nadzorem lekarzy dermatologów i farmaceutów, przy zastosowaniu najnowoczeêniejszych technologii i urzàdzeƒ, powstaje ponad 270 ró nego rodzaju preparatów do piel gnacji twarzy i cia a, dla kobiet, m czyzn, m odzie y i dzieci. Ka dy produkt przechodzi szczegó owe badania dermatologiczne na osobach z chorobami alergicznymi i o wra liwej skórze w Klinice Dermatologii Akademii Medycznej w Gdaƒsku. Koncepcja linii AA Prestige Institute firmy Oceanic zak ada szczegó owo opracowany profesjonalny program piel gnacji skóry. àczy on w sobie dwie bardzo wa ne cechy: SkutecznoÊç preparatów, dzi ki zastosowaniu wysokich st eƒ sk adników aktywnych. Badania aplikacyjne przeprowadzane sà w najlepszych salonach kosmetycznych, przy wspó pracy lekarzy dermatologów. Bezpieczeƒstwo stosowania nawet w przypadku osób o skórze wra liwej i sk onnej do alergii (kosmetyki sà badane na osobach z chorobami alergicznymi i o wra liwej skórze oraz sà produkowane i kontrolowane wed ug norm przemys u farmaceutycznego). W Laboratorium Naukowo Badawczym Oceanic, które zalicza si do najnowoczeêniejszych w Europie Ârodkowo-Wschodniej, zespó naukowców stale pracuje nad nowymi koncepcjami, tak aby jako pierwszy zastosowaç w kosmetykach najnowoczeêniejsze osiàgni cia kosmetologii. Profesjonalne kosmetyki AA by y wielokrotnie wyró niane najbardziej presti owymi, polskimi i mi dzynarodowymi nagrodami w dziedzinie kosmetyki: 2005 I nagroda Beauty Premium Polska w kategorii Kosmetyki profesjonalne za Totalny Zabieg Przeciwzmarszczkowy z kompleksem BOTOX-like Wyró nienie specjalne VI edycji konkursu Beauty Premium Polska przyznane podczas targów Beauty Forum Professionalissimus 2004 dla Totalnego Zabiegu Przeciwzmarszczkowego z kompleksem BOTOX-like. Nagroda przyznana przez Êrodowisko profesjonalistów na targach Estetyka Superprofessionalissimus nagroda przyznana przez Êrodowisko profesjonalistów na targach Estetyka Professionalissimus 2000 na Targach Estetyka Oferta proponowanych zabiegów w linii AA Prestige Institute b dzie nieustannie poszerzana i uzupe niana tak, aby tworzy a kompletnà, profesjonalnà piel gnacj skóry twarzy i cia a. Zapraszamy do zapoznania si z ofertà profesjonalnà zabiegów AA Prestige Institute. Z powa aniem prezes firmy Wojciech Soszyƒski

4 4

5 SPIS TREÂCI OPISY ZABIEGÓW W TABELACH... str Skóra czysta jak za.... str Alabastrowa skóra.... str Rewolucyjny system bogatego nawil ania skóry.... str M odoêç w kremie zamiast zastrzyku.... str Rzeêbiarz konturów Twojej twarzy.... str Gruboskórni a jednak wra liwi.... str Delikatny dotyk.... str Uj drniajàcy zabieg na cia o.... str Wyszczuplajàcy zabieg na cia o.... str. 13 ZABIEGI KOSMETYCZNE... str. 13 PIEL GNACJA TWARZY.... str Skóra czysta jak za. Zabieg normalizujàco-oczyszczajàcy.... str Skóra czysta jak za. Zabieg normalizujàco-matujàcy.... str Alabastrowa skóra. Zabieg wzmacniajàco-obkurczajàcy do cery z rozszerzonymi naczynkami.... str Rewolucyjny system bogatego nawil ania skóry. Zabieg nawil ajàco-od ywczy Hydra Rich.... str M odoêç w kremie zamiast zastrzyku.totalne dzia anie przeciwzmarszczkowe z kompleksem Botox-like.. str Rzeêbiarz konturów Twojej twarzy. Zabieg intensywnie uj drniajàco-liftingujàcy MorphoCreator.... str Gruboskórni a jednak wra liwi. Zabieg nawil ajàco-energizujàcy dla aktywnych m czyzn.... str. 26 PIEL GNACJA CIA A.... str Delikatny dotyk. Zabieg regenerujàco-od ywczy na r ce.... str Uj drniajàcy zabieg na cia o. Zabieg zapobiegajàcy powstaniu rozst pów.... str Wyszczuplajàcy zabieg na cia o. Zabieg antycellulitowy.... str. 34 OPIS KOSMETYKÓW PROFESJONALNYCH.... str Demakija i oczyszczanie.... str Preparaty z uszczajàce naskórek.... str Preparaty specjalne.... str Skóra czysta jak za.... str Alabastrowa skóra.... str Rewolucyjny system bogatego nawil ania skóry.... str M odoêç w kremie zamiast zastrzyku.... str Rzeêbiarz konturów Twojej twarzy.... str Gruboskórni a jednak wra liwi.... str Delikatny dotyk.... str Zabiegi na cia o.... str. 51 S OWNICZEK SUBSTANCJI AKTYWNYCH.... str. 53 5

6 RODZAJ ZABIEGU SKÓRA CZYSTA JAK ZA ZABIEG NORMALIZUJÑCO- OCZYSZCZAJÑCY ZABIEG NORMALIZUJÑCO- MATUJÑCY Czas trwania zabiegu: 90 minut RODZAJ CERY KONDYCJA SKÓRY CZ STOTLIWOÂå GEST POWITALNY DEMAKIJA OCZU DEMAKIJA TWARZY TONIZACJA Cera t usta z problemami skórnymi Nadmierne wydzielanie sebum. Cera ze sk onnoêcià do przet uszczania. Krótko utrzymujàcy si makija. Rozszerzone pory skóry. Zaskórniki. Seria 5-6 zabiegów lub opcjonalnie podczas wykonywania oczyszczania Gest powitalny AJURVEDY P yn do demakija u oczu el do mycia twarzy Tonik z kompleksem normalizujàcym Cera mieszana i t usta zdrowa PEELING MASA Peeling enzymatyczny Nie wykonujemy masa u Peeling drobnoziarnisty Lekka emulsja do masa u (masa oczyszczajàco-uspokajajàcy) MASKA PROFESJONALNA Maseczka oczyszczajàco - rozpulchniajàca (15 min.) OCZYSZCZANIE SKÓRY Mechaniczne oczyszczanie skóry Nie wykonujemy oczyszczania TONIZACJA MASKA PROFESJONALNA Tonik z kompleksem normalizujàcym Maseczka normalizujàca Êciàgajàca pory (15 min.) ZMYCIE MASKI TONIZACJA ETAP INTENSYWNY Tonik z kompleksem normalizujàcym Maska algowa ZMYCIE MASKI TONIZACJA (opcjonalnie) Tonik z kompleksem normalizujàcym MASKA NA ZAKO CZENIE ZABIEGU (opcjonalnie) Maseczka kojàco - uspokajajàca (pozostawiç do ca kowitego wch oni cia) GEST KO COWY Krem antybakteryjny Krem nawil ajàco-matujàcy MAKIJA PIEL GNACJA W DOMU AA Young AA Make Up Matujàcy podk ad kryjàcy AA Hydra Rich 6

7 RODZAJ ZABIEGU ALABASTROWA SKÓRA ZABIEG WZMACNIAJÑCO-OBKURCZAJÑCY DO CERY Z ROZSZERZONYMI NACZYNKAMI Czas trwania zabiegu: 90 minut RODZAJ CERY KONDYCJA SKÓRY CZ STOTLIWOÂå GEST POWITALNY DEMAKIJA OCZU DEMAKIJA TWARZY TONIZACJA PEELING MASA MASKA PROFESJONALNA Ka dy rodzaj cery Wra liwa, zaczerwieniona, podra niona, z widocznymi rozszerzonymi naczynkami krwionoênymi. Seria 6-10 zabiegów, 1-2 razy w tygodniu Gest powitalny AJURVEDY P yn do demakija u oczu Mleczko oczyszczajàce do demakija u Tonik do cery z rozszerzonymi naczynkami Peeling enzymatyczny Lekka emulsja do masa u (masa oczyszczajàco-uspokajajàcy) Maseczka elowa wzmacniajàco-stymulujàca (15 min.) ZMYCIE MASKI TONIZACJA ETAP INTENSYWNY Tonik do cery z rozszerzonymi naczynkami Maska algowa ZMYCIE MASKI TONIZACJA (opcjonalnie) GEST KO COWY MAKIJA PIEL GNACJA W DOMU Tonik do cery z rozszerzonymi naczynkami Krem obkurczajàco-wzmacniajàcy AA Cera Naczynkowa Korektor zielony, AA Make Up AA Cera Naczynkowa 7

8 RODZAJ ZABIEGU REWOLUCYJNY SYSTEM BOGATEGO NAWIL ANIA SKÓRY ZABIEG NAWIL AJÑCO-OD YWCZY HYDRA RICH Czas trwania zabiegu: 90 minut RODZAJ CERY Cera t usta i mieszana Cera sucha KONDYCJA SKÓRY CZ STOTLIWOÂå GEST POWITALNY DEMAKIJA OCZU DEMAKIJA TWARZY TONIZACJA Skóra odwodniona, wymagajàca g bokiego nawil enia i od ywienia Seria 6-8 zabiegów, 1-3 razy w tygodniu Gest powitalny AJURVEDY P yn do demakija u oczu Mleczko oczyszczajàce do demakija u Tonik z koenzymami Q10, R i witaminà C PEELING MASA Peeling normalizujàcy drobnoziarnisty Lekka emulsja do masa u (Masa stymulujàcy) Peeling enzymatyczny z Exfocellià Krem nawil ajàco-regenerujàcy System III (Masa stymulujàcy) TONIZACJA ETAP INTENSYWNY Tonik z koenzymami Q10, R i witaminà C Maska algowa ZMYCIE MASKI TONIZACJA MASKA PROFESJONALNA Tonik z koenzymami Q10, R i witaminà C Maseczka g boko nawil ajàca ZMYCIE MASKI TONIZACJA (opcjonalnie) GEST KO COWY MAKIJA PIEL GNACJA W DOMU Krem wyg adzajàco-kojàcy do skóry wokó oczu Krem nawil ajàco-stymulujàcy System I Tonik z koenzymami Q10, R i witaminà C AA Make Up Jedwabisty podk ad rozêwietlajàcy AA Hydra Rich Krem uj drniajàco-liftingujàcy do skóry wokó oczu Krem nawil ajàco-uj drniajàcy System II 8

9 RODZAJ ZABIEGU M ODOÂå W KREMIE ZAMIAST ZASTRZYKU ZABIEG TOTALNE DZIA ANIE PRZECIWZMARSZCZKOWE Z KOMPLEKSEM BOTOX-LIKE Czas trwania zabiegu: 90 minut RODZAJ CERY KONDYCJA SKÓRY CZ STOTLIWOÂå GEST POWITALNY DEMAKIJA OKOLIC OCZU DEMAKIJA TWARZY TONIZACJA PEELING MASA TONIZACJA Ka dy rodzaj cery Pierwsze oznaki starzenia si skóry, pierwsze zmarszczki Seria 5-8 zabiegów, 1-2 razy w tygodniu Gest powitalny AJURVEDY P yn do demakija u oczu Mleczko oczyszczajàce do demakija u Tonik z koenzymami Q10, R i witaminà C G boki peeling do twarzy z kompleksem DuoDerm (ok. 10 min.) Maseczka z koenzymami Q10, R i witaminà C (masa stymulujàcy) Tonik z koenzymami Q10, R i witaminà C ETAP INTENSYWNY (opcjonalny) TONIZACJA (opcjonalnie) Maska algowa Tonik z koenzymami Q10, R i witaminà C MASKA PROFESJONALNA DO SKÓRY WOKÓ OCZU APLIKACJA SERUM MASKA PROFESJONALNA Maseczka do skóry wokó oczu Kojàcy p yn do nasàczania p atków na oczy (ok ad na powieki) Serum korygujàce BOTOX-like Maska z kompleksem BOTOX-like ZMYCIE MASKI TONIZACJA Tonik z koenzymami Q10, R i witaminà C APLIKACJA KREMU POD OCZY GEST FINALNY MAKIJA PIEL GNACJA W DOMU Krem wyg adzajàco-kojàcy pod oczy Serum korygujàce z BOTOX-like Krem z kompleksem BOTOX-like AA Make Up Podk ad Liftingujàcy Wype niajàcy zmarszczki AA Age Expert 9

10 RODZAJ ZABIEGU RZEèBIARZ KONTURÓW TWOJEJ TWARZY ZABIEG INTENSYWNIE UJ DRNIAJÑCO-LIFTINGUJÑCY MORPHOCREATOR Czas trwania zabiegu: 90 minut RODZAJ CERY KONDYCJA SKÓRY CZ STOTLIWOÂå GEST POWITALNY DEMAKIJA OCZU DEMAKIJA TWARZY TONIZACJA PEELING MASA TONIZACJA ETAP INTENSYWNY Ka dy rodzaj cery Widoczne zmarszczki, utrata j drnoêci skóry, kurze apki, worki i cienie pod oczami, cera zm czona i pozbawiona blasku. Seria 6-8 zabiegów, 1-3 razy w tygodniu Gest powitalny AJURVEDY P yn do demakija u oczu Mleczko oczyszczajàce do demakija u Tonik z koenzymami Q10, R i witaminà C G boki peeling do twarzy z kompleksem DuoDerm (ok. 10 min.) Bogaty krem uj drniajàco-liftingujàcy (Masa stymulujàcy) Tonik z koenzymami Q10, R i witaminà C Maska algowa ZMYCIE MASKI TONIZACJA Tonik z koenzymami Q10, R i witaminà C MASKA PROFESJONALNA NA SKÓR WOKÓ OCZU Maseczka do skóry wokó oczu Kojàcy p yn do nasàczania p atków na oczy (ok ad na powieki) MASKA PROFESJONALNA NA TWARZ, SZYJ I DEKOLT Maska liftingujàca ZMYCIE MASKI TONIZACJA GEST KO COWY MAKIJA PIEL GNACJA W DOMU Tonik z koenzymami Q10, R i witaminà C Krem uj drniajàco-liftingujàcy do skóry wokó oczu Liftingujàcy podk ad pod krem Krem intensywnie uj drniajàco-liftingujàcy AA Make Up Podk ad Liftingujàcy Wype niajàcy zmarszczki AA MorphoCreator 10

11 RODZAJ ZABIEGU GRUBOSKÓRNI A JEDNAK WRA LIWI ZABIEG NAWIL AJÑCO-ENERGIZUJÑCY DLA AKTYWNYCH M CZYZN Czas trwania zabiegu: 75 minut RODZAJ CERY Cera mieszana i t usta Cera sucha i podra niona KONDYCJA SKÓRY CZ STOTLIWOÂå GEST POWITALNY OCZYSZCZANIE TWARZY TONIZACJA PEELING MASA TONIZACJA ETAP INTENSYWNY Skóra zm czona, szara, pozbawiona witalnoêci i energii. Seria 5-8 zabiegów, 1 raz w tygodniu Gest powitalny AJURVEDY el do mycia twarzy Tonik z kompleksem normalizujàcym Peeling enzymatyczny Lekka emulsja do masa u (Masa oczyszczajàco-uspokajajàcy) Tonik z kompleksem normalizujàcym Maska algowa ZMYCIE MASKI TONIZACJA Tonik z kompleksem normalizujàcym MASKA PROFESJONALNA Maseczka g boko nawil ajàca Maseczka z koenzymem Q10, R i witaminà C ZMYCIE MASKI TONIZACJA GEST KO COWY PIEL GNACJA W DOMU Tonik z kompleksem normalizujàcym el do skóry wokó oczu AA MEN Krem energizujàcy z efektem BOTOX-like AA MEN AA Men 11

12 RODZAJ ZABIEGU DELIKATNY DOTYK ZABIEG REGENERUJÑCO-OD YWCZY NA R CE Czas trwania zabiegu: 30 minut RODZAJ SKÓRY KONDYCJA SKÓRY CZ STOTLIWOÂå Z USZCZANIE SKÓRY D ONI MASA D ONI Ka dy rodzaj skóry Sucha i szorstka skóra d oni Seria 5-8 zabiegów, 1 raz w tygodniu Peeling do ràk z mikrokuleczkami oleju Jojoba i witaminà E Jedwabisty olejek energizujàcy do masa u MASKA PROFESJONALNA NA D ONIE GEST KO COWY PIEL GNACJA W DOMU Maseczka g boko regenerujàca do ràk z witaminami A, C, E i H (nale y owinàç d onie folià i na o yç r kawiczki) (15 min.) Od ywczy krem do ràk z witaminà A AA Polarna Formu a Krem-koncentrat do ràk i paznokci 12

13 RODZAJ ZABIEGU UJ DRNIAJÑCY ZABIEG NA CIA O, ZAPOBIEGAJÑCY POWSTAWANIU ROZST PÓW Czas trwania zabiegu: 90 minut RODZAJ SKÓRY KONDYCJA SKÓRY CZ STOTLIWOÂå PRZYGOTOWANIE PEELING MASA CIA A USUNI CIE OLEJKU MASKA PROFESJONALNA USUNI CIE MASKI GEST KO COWY PIEL GNACJA W DOMU Ka dy rodzaj skóry Skóra pozbawiona j drnoêci, z rozst pami Seria 8-12 zabiegów, 1-2 razy w tygodniu Prysznic - Uj drniajàcy el do mycia cia a Relaksujàca sól peelingujàca do cia a + Uj drniajàcy krem peelingujàcy Jedwabisty olejek energizujàcy do masa u Prysznic Uj drniajàcy el do mycia cia a Maska z Alg + Aktywator alg przeciw rozst pom + woda (25-30 min) Prysznic Uj drniajàcy el do mycia cia a Uj drniajàcy krem przeciw rozst pom AA AntyCELLULIT Intensywny krem na rozst py RODZAJ ZABIEGU WYSZCZUPLAJÑCY ANTYCELLULITOWY ZABIEG NA CIA O Czas trwania zabiegu: 90 minut RODZAJ SKÓRY KONDYCJA SKÓRY CZ STOTLIWOÂå PRZYGOTOWANIE PEELING MASA CIA A USUNI CIE OLEJKU MASKA PROFESJONALNA USUNI CIE MASKI GEST KO COWY PIEL GNACJA W DOMU Ka dy rodzaj skóry Skóra pozbawiona j drnoêci z tzw. pomaraƒczowà skórkà Seria 8-12 zabiegów, 2-3 razy w tygodniu Prysznic Uj drniajàcy el do mycia cia a Relaksujàca sól peelingujàca do cia a + Uj drniajàcy krem peelingujàcy Jedwabisty olejek energizujàcy do masa u Prysznic Uj drniajàcy el do mycia cia a Maska z Alg + Antycellulitowy aktywator alg + woda (25-30 min) Prysznic Uj drniajàcy el do mycia cia a Antycellulitowy el uj drniajàcy AA AntyCELLULIT 13

14 PIEL GNACJA TWARZY ZABIEG SKÓRA CZYSTA JAK ZA 14

15 ZABIEG NORMALIZUJÑCO-OCZYSZCZAJÑCY CERA T USTA Z PROBLEMAMI SKÓRNYMI ZABIEG SKÓRA CZYSTA JAK ZA przeznaczony do skóry t ustej z problemami skórnymi. Ma za zadanie oczyêciç skór, poprawiç jej kondycj i koloryt. Dzia a antybakteryjnie. Przyspiesza gojenie si stanów zapalnych. Reguluje prac gruczo ów ojowych. Zw a pory skóry. Zmniejsza iloêç zaskórników i nacieków ropnych, a tak e agodzi podra nienia po oczyszczaniu. Czas zabiegu 90 minut ZALECENIA Seria 5-6 zabiegów lub opcjonalnie podczas wykonywania oczyszczania manualnego PREPARATY DO ZABIEGU Ag 1365 AA Prestige Institute el do mycia twarzy Ag 1366 AA Prestige Institute P yn do demakija u oczu Ag 1363 AA Prestige Institute Tonik z kompleksem normalizujàcym Ag 1369 AA Prestige Institute Peeling enzymatyczny Ag 1372 AA Prestige Institute Maseczka oczyszczajàco-rozpulchniajàca Ag 1374 AA Prestige Institute Maseczka normalizujàca Êciàgajàca pory Ag 1380 AA Prestige Institute Maska algowa Ag 1373 AA Prestige Institute Maseczka kojàco-uspokajajàca Ag 1382 AA Prestige Institute Krem antybakteryjny SCHEMAT ZABIEGU OCZYSZCZANIE Dok adnie zmyç makija oczu p ynem do demakija u oczu, a nast pnie oczyêciç skór twarzy, szyi i dekoltu elem oczyszczajàcym antybakteryjnym. Stonizowaç skór tonikiem normalizujàcym. Na o yç peeling enzymatyczny. Nast pnie przegotowanà, letnià wodà usunàç peeling. FAZA AKTYWNA Na o yç maseczk oczyszczajàco - rozpulchniajàcà na skór twarzy. Pozostawiç na oko o 15 min. W celu zwi kszenia intensywnoêci dzia ania preparatu mo na w àczyç wapozon. Usuwajàc partiami maseczk wykonaç zabieg oczyszczania mechanicznego. Stonizowaç i zdezynfekowaç skór. Na o yç maseczk normalizujàcà, Êciàgajàcà pory i pozostawiç na oko o 15 min. (do momentu wyschni cia). Nast pnie obficie zmyç ciep à wodà. Stonizowaç. Przygotowaç proszkowà mask algowà, tj. rozprowadziç 1 cz Êç maski w 3 cz Êciach zimnej wody, intensywnie mieszajàc do uzyskania jednolitej konsystencji. Pozostawiç na twarzy do zastygni cia. Po oko o 15 min. usunàç mask, rozpoczynajàc od czo a w kierunku szyi. OczyÊciç skór tonikiem z pozosta oêci maski algowej. Na o yç maseczk kojàco uspokajajàcà (do ca kowitego wch oni cia preparatu). Nie zmywaç wodà!!! FAZA KO COWA Rozprowadziç cienkà warstw kremu antybakteryjnego. Na skór wokó oczu na o yç krem wyg adzajàco-kojàcy. Na zakoƒczenie zabiegu mo na wykonaç klientce delikatny makija kosmetykami z linii AA Make Up, u ywajàc podk adu, od ywki do rz s, tuszu i kredki do oczu. PIEL GNACJA W DOMU W ostatnim etapie spotkania udzieliç klientce wskazówek odnoênie prawid owej piel gnacji w domu i poleciç oraz sprzedaç odpowiednie kosmetyki. Rekomendowane produkty piel gnacyjne to: Demakija : Ay 1605 AA Young el antybakteryjny do mycia twarzy Ay 1606 AA Young Tonik antybakteryjny bezalkoholowy Oczyszczanie: Ai 2140 AA Aqua Ice Maseczka oczyszczajàca Piel gnacja skóry okolic oczu: Ep 2208 AA Eye Perfect el kojàco-ochronny Piel gnacja twarzy na dzieƒ i noc: Ay 1608 AA Young Krem matujàco-nawil ajàcy z filtrem UV Ay 1607 AA Young Krem antybakteryjny Makija : Kosmetyki z linii AA Make Up 15

16 PIEL GNACJA TWARZY ZABIEG SKÓRA CZYSTA JAK ZA 16

17 ZABIEG NORMALIZUJÑCO-MATUJÑCY CERA T USTA I MIESZANA, ZDROWA ZABIEG SKÓRA CZYSTA JAK ZA przeznaczony do skóry mieszanej i t ustej z tendencjà do nadmiernego b yszczenia si. Ma za zadanie oczyêciç skór, poprawiç jej kondycj i koloryt. Dzia a antybakteryjnie, zw a pory skóry oraz reguluje prac gruczo ów ojowych. Czas zabiegu 90 minut ZALECENIA Seria 5-6 zabiegów lub opcjonalnie podczas wykonywania oczyszczania PREPARATY DO ZABIEGU Ag 1365 AA Prestige Institute el do mycia twarzy Ag 1366 AA Prestige Institute P yn do demakija u oczu Ag 1363 AA Prestige Institute Tonik z kompleksem normalizujàcym Ag 1369 AA Prestige Institute Peeling enzymatyczny Ag 1368 AA Prestige Institute Peeling drobnoziarnisty Ag 1371 AA Prestige Institute Lekka emulsja do masa u Ag 1372 AA Prestige Institute Maseczka oczyszczajàco-rozpulchniajàca Ag 1374 AA Prestige Institute Maseczka normalizujàca Êciàgajàca pory Ag 1380 AA Prestige Institute Maska algowa Ag 1373 AA Prestige Institute Maseczka kojàco-uspokajajàca Ag 1383 AA Prestige Institute Krem nawil ajàco-matujàcy SCHEMAT ZABIEGU OCZYSZCZANIE Dok adnie zmyç makija oczu p ynem do demakija u oczu, a nast pnie oczyêciç skór twarzy, szyi i dekoltu elem do mycia twarzy. Stonizowaç skór tonikiem normalizujàcym. Na o yç peeling drobnoziarnisty lub enzymatyczny. Nast pnie przegotowanà, letnià wodà usunàç peeling. FAZA AKTYWNA Je eli nie stwierdzimy przeciwwskazaƒ wykonaç masa oczyszczajàcouspokajajàcy z elementami drena u limfatycznego na lekkiej emulsji do masa u, po czym usunàç nadmiar preparatu. Celem masa u jest zrelaksowanie klientki i wprowadzenie jej w przyjemny nastrój. Stonizowaç skór tonikiem normalizujàcym. Na o yç maseczk oczyszczajàco - rozpulchniajàcà. Pozostawiç na twarzy oko o 15 min.w celu zwi kszenia intensywnoêci dzia ania preparatu mo na w àczyç wapozon. Opcjonalnie oczyêciç mechaniczne skór. Stonizowaç i zdezynfekowaç skór. Na o yç maseczk normalizujàcà, Êciàgajàcà pory. Pozostawiç na oko o 15 min. (do momentu wyschni cia). Nast pnie obficie zmyç ciep à wodà i przemyç skór tonikiem. Stonizowaç skór tonikiem normalizujàcym. Przygotowaç proszkowà mask algowà, tj. rozprowadziç 1 cz Êç maski w 3 cz Êciach zimnej wody, intensywnie mieszajàc do uzyskania jednolitej konsystencji. Pozostawiç na twarzy do zastygni cia. Po oko o 15 min. usunàç mask rozpoczynajàc od czo a w kierunku szyi klientki. Pozosta oêci maski algowej usunàç tonikiem. Na o yç maseczk kojàco uspokajajàcà (preparat zostanie ca kowicie wch oni ty). Nie zmywaç wodà!!! FAZA KO COWA Rozprowadziç cienkà warstw kremu nawil ajàco-matujàcego. Na skór wokó oczu na o yç krem wyg adzajàco-kojàcy. Na zakoƒczenie zabiegu mo na wykonaç delikatny makija kosmetykami z linii AA Make Up, u ywajàc podk adu, od ywki do rz s, tuszu i kredki do oczu. PIEL GNACJA W DOMU W ostatnim etapie spotkania udzieliç klientce wskazówek odnoênie prawid owej piel gnacji w domu i poleciç oraz sprzedaç odpowiednie kosmetyki Rekomendowane produkty piel gnacyjne to: Demakija : Ad 2276 AA Prestige PureSkin P yn do demakija u oczu Ad 2275 AA Prestige PureSkin el normalizujàcy do mycia twarzy Ad 2271 AA Prestige PureSkin Mleczko normalizujàce do demakija u Ad 2273 AA Prestige PureSkin Tonik normalizujàcy bezalkoholowy Oczyszczanie: Ah 2253 AA New Skin DHEA G boki peeling do twarzy Ai 2140 AA Aqua Ice Maseczka oczyszczajàca Piel gnacja skóry okolic oczu: Ep 2208 AA Eye Perfect el kojàco-ochronny Piel gnacja twarzy na dzieƒ i noc: Ah 2262 AA Hydra Rich Krem nawil ajàco-stymulujàcy SYSTEM I 25+ Ah 2263 AA Hydra Rich Krem nawil ajàco-uj drniajàcy SYSTEM II 35+ Piel gnacja specjalna: Ah 2265 AA Hydra Rich Maseczka g boko nawil ajàca Makija : Kosmetyki z linii AA Make Up 17

18 PIEL GNACJA TWARZY ZABIEG ALABASTROWA SKÓRA 18

19 ZABIEG WZMACNIAJÑCO-OBKURCZAJÑCY SKÓRA Z ROZSZERZONYMI NACZYNKAMI KRWIONOÂNYMI ZABIEG ALABASTROWA SKÓRA chroni Êcianki naczyƒ krwionoênych, przywracajàc im elastycznoêç i zmniejszajàc ich przepuszczalnoêç. Reguluje cyrkulacj krwi w naczyniach w osowatych oraz redukuje obrz ki i rumieƒ skóry. agodzi podra nienia, zapewniajàc skutecznà ochron skóry przed czynnikami zewn trznymi zwi kszajàcymi kruchoêç naczyƒ krwionoênych. Zabieg Alabastrowa skóra to profilaktyka w piel gnacji skóry z rozszerzonymi naczynkami. Czas zabiegu 90 minut ZALECENIA Seria 6-10 zabiegów, 1-2 razy w tygodniu. PREPARATY DO ZABIEGU Ag 1361 AA Prestige Institute Mleczko oczyszczajàce do demakija u Ag 1366 AA Prestige Institute P yn do demakija u oczu Ag 1364 AA Prestige Institute Tonik do cery z rozszerzonymi naczynkami Ag 1369 AA Prestige Institute Peeling enzymatyczny Ag 1371 AA Prestige Institute Lekka emulsja do masa u Ag 1375 AA Prestige Institute Maseczka elowa wzmacniajàco-stymulujàca Ag 1380 AA Prestige Institute Maska algowa Ag 1384 AA Prestige Institute Krem obkurczajaco-wzmacniajàcy SCHEMAT ZABIEGU OCZYSZCZANIE Dok adnie zmyç makija oczu p ynem do demakija u oczu, a nast pnie oczyêciç skór twarzy, szyi i dekoltu mleczkiem do demakija u z wyciàgiem ze Êwietlika i b awatka. Zaleca si stosowanie wi kszej iloêci mleczka, co pozwala uniknàç podra nieƒ skóry powstajàcych w wyniku tarcia. Usunàç mleczko wacikami nasàczonymi tonikiem do cery z rozszerzonymi naczynkami. Miejsca szczególnie zaczerwienione mo na ukoiç punktowo, przyk adajàc waciki nasàczone tonikiem lub zastosowaç ok ad na ca à twarz, przykrywajàc jà gazà lub chusteczkà zwil onà tonikiem. Delikatnie i równomiernie rozprowadziç na powierzchni skóry peeling enzymatyczny z Exfocellià i pozostawiç na oko o 10 min. Zmyç wacikami nasàczonymi tonikiem. FAZA AKTYWNA Je eli nie stwierdzimy przeciwwskazaƒ wykonaç masa oczyszczajàcouspokajajàcy na lekkiej emulsji do masa u, po czym jej nadmiar usunàç. Celem masa u jest oczyszczenie skóry ze zb dnych metabolitów, usprawnienie cyrkulacji naczyƒ krwionoênych i limfatycznych oraz zahamowanie nadreaktywnoêci skóry. Stonizowaç skór tonikiem do cery z rozszerzonymi naczynkami. Przygotowaç proszkowà mask algowà, tj. rozprowadziç 1 cz Êç maski w 3 cz Êciach zimnej wody, intensywnie mieszajàc do uzyskania jednolitej konsystencji. Pozostawiç na twarzy do zastygni cia. Po oko o 15 min. usunàç mask rozpoczynajàc od czo a w kierunku szyi klientki. OczyÊciç skór tonikiem z pozosta oêci maski algowej. Na twarz, szyj i dekolt na o yç elowà maseczk wzmacniajàcostymulujàcà. Po up ywie min. usunàç nadmiar preparatu wacikami nasàczonymi tonikiem. Na miejsca szczególnie zaczerwienione mo na zastosowaç grubszà warstw maseczki. FAZA KO COWA Rozprowadziç cienkà warstw kremu obkurczajàco-wzmacniajàcego. Na zakoƒczenie zabiegu mo na wykonaç delikatny makija kosmetykami z linii AA Make Up, u ywajàc podk adu, tuszu, od ywki do rz s i kredki do oczu. PIEL GNACJA W DOMU W ostatnim etapie spotkania udzieliç klientce wskazówek odnoênie prawid owej piel gnacji w domu i poleciç oraz sprzedaç odpowiednie kosmetyki. Rekomendowane produkty piel gnacyjne to: Demakija : An 2151 AA Cera Naczynkowa Mleczko, Tonik, P yn do demakija u oczu 3w1 Piel gnacja skóry okolic oczu: Ep 2208 AA Eye Perfect el kojàco-ochronny Piel gnacja twarzy na dzieƒ: An 2152 AA Cera Naczynkowa Krem nawil ajàcy na dzieƒ SPF 6 An 2153 AA Cera Naczynkowa Krem przeciwzmarszczkowy na dzieƒ SPF 6 Piel gnacja twarzy na noc: An 2154 AA Cera Naczynkowa Krem na noc Piel gnacja specjalna: An 2156 AA Cera Naczynkowa Korektor zielony An 2155 AA Cera Naczynkowa Maseczka od ywczo-regenerujàca Makija : Kosmetyki z linii AA Make Up 19

20 PIEL GNACJA TWARZY ZABIEG REWOLUCYJNY SYSTEM BOGATEGO NAWIL ANIA SKÓRY 20

21 ZABIEG NAWIL AJÑCO-OD YWCZY HYDRA RICH SKÓRA LIPIDOWO UBOGA I ODWODNIONA ZABIEG HYDRA RICH przeznaczony do ka dego rodzaju skóry, w szczególnoêci do cery silnie odwodnionej, wymagajàcej g bokiego od ywienia. Pozwala na uzyskanie skutecznego i d ugotrwa ego efektu nawil ania skóry od wewnàtrz, na ró nych jej poziomach. Powoduje spektakularne wyg adzenie zmarszczek oraz intensywne uj drnienie skóry. Czas zabiegu 90 minut ZALECENIA Seria 6-8 zabiegów, 1-3 razy w tygodniu PREPARATY DO ZABIEGU Ag 1361 AA Prestige Institute Mleczko oczyszczajàce do demakija u Ag 1366 AA Prestige Institute P yn do demakija u oczu Ag 1362 AA Prestige Institute Tonik z koenzymami Q10, R i witaminà C Ag 1369 AA Prestige Institute Peeling enzymatyczny Ag 1368 AA Prestige Institute Peeling drobnoziarnisty Ag 1371 AA Prestige Institute Lekka emulsja do masa u Ag 1387 AA Prestige Institute Krem nawil ajàco-regenerujàcy System III Ag 1386 AA Prestige Institute Krem nawil ajàco-uj drniajàcy System II SCHEMAT ZABIEGU OCZYSZCZANIE Dok adnie zmyç makija oczu p ynem do demakija u oczu, a nast pnie oczyêciç skór twarzy, szyi i dekoltu mleczkiem do demakija u z wyciàgiem ze Êwietlika i b awatka. Usunàç mleczko wacikami nasàczonymi tonikiem z koenzymami Q10, R i witaminà C. Delikatnie i równomiernie rozprowadziç na powierzchni skóry peeling drobnoziarnisty lub enzymatyczny z Exfocellià i pozostawiç na oko o 10 min.w przypadku peelingu drobnoziarnistego wykonaç z uszczenie poprzez mikromasa. Nast pnie nale y zmyç skór wacikami nasàczonymi przegotowanà wodà. FAZA AKTYWNA Je eli nie stwierdzimy przeciwwskazaƒ nale y wykonaç do wyboru: masa oczyszczajàco-uspokajajàcy na lekkiej emulsji do masa u lub masa stymulujàcy na kremie nawil ajàco-regenerujàcym System III. Nadmiar preparatu usunàç. Celem masa u oczyszczajàco-uspokajajàcego jest oczyszczenie skóry ze zb dnych metabolitów, usprawnienie cyrkulacji naczyƒ krwiono- Ênych i limfatycznych, natomiast zadaniem masa u stymulujàcego jest usprawnienie funkcji skóry, silne wyg adzenie zmarszczek, stymulowanie produkcji kolagenu i elastyny, modelowanie owalu twarzy oraz g boka relaksacja. Ag 1380 AA Prestige Institute Maska algowa Ag 1385 AA Prestige Institute Krem nawil ajàco-stymulujàcy System I Ag 1376 AA Prestige Institute Maseczka g boko nawil ajàca Ag 1393 AA Prestige Institute Krem wyg adzajàco-kojàcy do skóry wokó oczu Ag 1392 AA Prestige Institute Krem uj drniajàco-liftingujàcy do skóry wokó oczu Stonizowaç. Przygotowaç proszkowà mask algowà, dodajàc zimnà wod tj. rozprowadziç 1 cz Êç maski w 3 cz Êciach zimnej wody, intensywnie mieszajàc do uzyskania jednolitej konsystencji. Pozostawiç na twarzy do zastygni cia. Po oko o 15 min. usunàç mask rozpoczynajàc od czo a w kierunku szyi klientki. OczyÊciç skór tonikiem z pozosta oêci maski algowej. Na twarz, szyj i dekolt na o yç maseczk g boko nawil ajàcà z ekstraktem z dzikiego bratka i witaminà H. Po up ywie 15 min. usunàç nadmiar preparatu wacikami nasàczonymi tonikiem. FAZA KO COWA Rozprowadziç ruchami drenujàcymi tj. od wewnàtrz do zewnàtrz, w zale noêci od potrzeb skóry cienkà warstw kremu wyg adzajàcokojàcego pod oczy lub kremu uj drniajàco-liftingujàcego do skóry wokó oczu. Nast pnie na skór twarzy, szyi i dekoltu nale y zaaplikowaç krem nawil ajàco-uj drniajàcy System II lub krem nawil ajàco-regenerujàcy System III Na zakoƒczenie zabiegu mo na wykonaç klientce delikatny makija kosmetykami z linii AA Make Up, u ywajàc podk adu, od ywki do rz s, tuszu i kredki do oczu. PIEL GNACJA W DOMU W ostatnim etapie spotkania udzieliç klientce wskazówek odnoênie prawid owej piel gnacji w domu i poleciç oraz sprzedaç odpowiednie kosmetyki. Rekomendowane produkty piel gnacyjne to: Demakija : Ad 2276 AA Prestige PureSkin P yn do demakija u oczu Ad 2271 AA Prestige PureSkin Mleczko normalizujàce do demakija u Ad 2270 AA Prestige PureSkin Mleczko nawil ajàce do demakija u Ad 2273 AA Prestige PureSkin Tonik normalizujàcy bezalkoholowy Ad 2272 AA Prestige PureSkin Tonik nawil ajàcy bezalkoholowy Oczyszczanie: Ah 2253 AA New Skin DHEA G boki peeling do twarzy Piel gnacja skóry okolic oczu: Ep 2208 AA Eye Perfect el kojàco-ochronny Piel gnacja twarzy na dzieƒ: Ah 2262 AA Hydra Rich Krem nawil ajàco-stymulujàcy SPF 6 SYSTEM I 25+ Ah 2263 AA Hydra Rich Krem nawil ajàco-uj drniajàcy SPF 6 SYSTEM II 35+ Ah 2264 AA Hydra Rich Krem nawil ajàco-regenerujàcy SPF 6 SYSTEM III 45+ Piel gnacja twarzy na noc: Ah 2252 AA New Skin DHEA Bogaty krem na noc na twarz, szyj i dekolt Piel gnacja specjalna: Ep 2211 AA Eye Perfect Maseczka przeciwzmarszczkowo-uj drniajàca do skóry wokó oczu i ust Ah 2251 AA New Skin DHEA Liftingujàcy podk ad pod krem na dzieƒ Ah 2265 AA Hydra Rich Maseczka g boko nawil ajàca Makija : Kosmetyki z linii AA Make Up 21

22 PIEL GNACJA TWARZY ZABIEG M ODOÂå W KREMIE ZAMIAST ZASTRZYKU 22

23 ZABIEG TOTALNE DZIA ANIE PRZECIWZMARSZCZKOWE Z KOMPLEKSEM BOTOX-LIKE SKÓRA MIESZANA W KIERUNKU SUCHEJ I SUCHA, PO 30 ROKU YCIA ZABIEG M ODOÂå W KREMIE ZAMIAST ZASTRZYKU powoduje wyg adzenie zmarszczek mimicznych i statycznych. Napina i poprawia elastycznoêç skóry. Modeluje owal twarzy. Niweluje zm czenie i stres. Redukuje obrz ki zastoinowe oraz rozjaênia cienie w okolicy oczu. Daje efekt natychmiastowego rozjaênienia cery. Czas zabiegu 90 minut ZALECENIA Seria 5-8 zabiegów, 1-2 razy w tygodniu. PREPARATY DO ZABIEGU Ag 1361 AA Prestige Institute Mleczko oczyszczajàce do demakija u Ag 1365 AA Prestige Institute el do mycia twarzy Ag 1366 AA Prestige Institute P yn do demakija u oczu Ag 1362 AA Prestige Institute Tonik z koenzymami Q10, R i witaminà C Ag 1370 AA Prestige Institute G boki peeling z kompleksem DuoDerm Ag 1377 AA Prestige Institute Maseczka z koenzymami Q10, R i wit. C Ag 1380 AA Prestige Institute Maska algowa Ag 1378 AA Prestige Institute Maseczka do skóry wokó oczu SCHEMAT ZABIEGU OCZYSZCZANIE Dok adnie zmyç makija oczu p ynem do demakija u oczu, a nast pnie oczyêciç skór twarzy, szyi i dekoltu mleczkiem do demakija u z wyciàgiem ze Êwietlika i b awatka lub opcjonalnie elem do mycia twarzy. Usunàç mleczko wacikami nasàczonymi tonikiem z koenzymami Q10, R i witaminà C. Delikatnie i równomiernie rozprowadziç g boki peeling z kompleksem DuoDerm. Wykonaç z uszczenie poprzez mikromasa. Pozostawiç na oko o 15 minut. Nast pnie zmyç nadmiar preparatu wacikami nasàczonymi przegotowanà wodà. FAZA AKTYWNA Je eli nie stwierdzimy przeciwwskazaƒ nale y wykonaç masa stymulujàcy na masce z koenzymami Q10, R i witaminà C oraz proteinami sojowymi. Celem masa u jest usprawnienie funkcji skóry, silne wyg adzenie zmarszczek, stymulowanie produkcji kolagenu i elastyny, modelowanie owalu twarzy oraz g boka relaksacja. Stonizowaç. Przygotowaç proszkowà mask algowà, tj. rozprowadziç 1 cz Êç maski w 3 cz Êciach zimnej wody, intensywnie mieszajàc do uzyskania Ag 1367 AA Prestige Institute Kojàcy p yn do nasàczania p atków na oczy Ag 1379 AA Prestige Institute Maseczka z kompleksem Botox-like Ag 1388 AA Prestige Institute Serum korygujàce BOTOX-like Ag 1393 AA Prestige Institute Krem wyg adzajàco-kojàcy do skóry wokó oczu Ag 1389 AA Prestige Institute Krem z kompleksem BOTOX-like jednolitej konsystencji. Pozostawiç na twarzy do zastygni cia. Po oko o 15 min. usunàç mask, rozpoczynajàc od czo a w kierunku szyi. OczyÊciç skór tonikiem z pozosta oêci maski algowej. Na skór wokó oczu ( uki jarzmowe) na o yç grubszà warstw maseczki z Matrixylem i ekstraktem z Centella asiatica, a nast pnie przykryç powieki p atkami nasàczonymi kojàcy p ynem. Na twarz, szyj i dekolt zastosowaç serum korygujàce z kompeksem BOTOX-like. Na twarz, szyj i dekolt na o yç maseczk z kompleksem BOTOX like. Po up ywie 15 min. nadmiar produktu usunàç wacikami nasàczonymi tonikiem lub wmasowaç. FAZA KO COWA Rozprowadziç cienkà warstw kremu wyg adzajàco-kojàcego pod oczy, drenujàcymi ruchami tj. od wewnàtrz na zewnàtrz. Nast pnie na skór twarzy, szyi i dekoltu nale y zaaplikowaç krem z kompleksem BOTOX like. Na zakoƒczenie zabiegu mo na wykonaç delikatny makija kosmetykami z linii AA Make Up, u ywajàc podk adu, od ywki do rz s, tuszu i kredki do oczu. PIEL GNACJA W DOMU W ostatnim etapie spotkania udzieliç klientce wskazówek odnoênie prawid owej piel gnacji w domu i poleciç oraz sprzedaç odpowiednie kosmetyki. Rekomendowane produkty piel gnacyjne to: Demakija : Ad 2276 AA Prestige PureSkin P yn do demakija u oczu Ad 2271 AA Prestige PureSkin Mleczko normalizujàce do demakija u Ad 2270 AA Prestige PureSkin Mleczko nawil ajàce do demakija u Ad 2273 AA Prestige PureSkin Tonik normalizujàcy bezalkoholowy Ad 2272 AA Prestige PureSkin Tonik nawil ajàcy bezalkoholowy Oczyszczanie: Ah 2253 AA New Skin DHEA G boki peeling do twarzy Piel gnacja skóry okolic oczu: Ep 2208 AA Eye Perfect el kojàco-ochronny Ep 2210 AA Eye Perfect Krem przeciwzmarszczkowo-regenerujàcy pod oczy i na powieki Piel gnacja twarzy na dzieƒ: Ae 2220 AA Age Expert Krem na dzieƒ SPF 6 Piel gnacja twarzy na noc: 2221 AA Age Expert Krem na noc Piel gnacja specjalna: Ep 2211 AA Eye Perfect Maseczka przeciwzmarszczkowo-uj drniajàca do skóry wokó oczu i ust Ae 2222 AA Age Expert Serum korygujàce Ah 2265 AA Hydra Rich Maseczka g boko nawil ajàca Makija : Kosmetyki z linii AA Make Up 23

24 PIEL GNACJA TWARZY ZABIEG RZEèBIARZ KONTURÓW TWOJEJ TWARZY 24

25 ZABIEG INTENSYWNIE UJ DRNIAJÑCO-LIFTINGUJÑCY MORPHOCREATOR KAèDY RODZAJ SKÓRY PO 40 ROKU èycia ZABIEG RZEèBIARZ KONTURÓW TWOJEJ TWARZY skutecznie walczy z procesem starzeniem si skóry, stymulujàc jej naturalne funkcje odnowy.wzmacnia w ókna kolagenu i elastyny, dzi ki proteinom z ry u i kukurydzy oraz intensywnie wyg adza naskórek. Wywo uje efekt natychmiastowego liftingu. Redukuje iloêç zmarszczek i zag bieƒ na szyi (tzw. naszyjnik Wenus). Dzia a silnie od ywczo i regenerujàco oraz spektakularnie poprawia koloryt skóry pozbawionej witalnoêci. Czas zabiegu 90 minut ZALECENIA Seria 6-8 zabiegów, 1-2 razy w tygodniu. PREPARATY DO ZABIEGU Ag 1361 AA Prestige Institute Mleczko oczyszczajàce do demakija u Ag 1365 AA Prestige Institute el do mycia twarzy Ag 1366 AA Prestige Institute P yn do demakija u oczu Ag 1362 AA Prestige Institute Tonik z koenzymami Q10, R i witaminà C Ag 1370 AA Prestige Institute G boki peeling DuoDerm Ag 1390 AA Prestige Institute Bogaty krem uj drniajàco-liftingujàcy Ag 1380 AA Prestige Institute Maska algowa SCHEMAT ZABIEGU OCZYSZCZANIE Dok adnie zmyç makija oczu p ynem do demakija u oczu, a nast pnie oczyêciç skór twarzy, szyi i dekoltu mleczkiem do demakija u z wyciàgiem ze Êwietlika i b awatka lub opcjonalnie elem do mycia twarzy. Usunàç mleczko wacikami nasàczonymi tonikiem z koenzymami Q10, R i witaminà C. Delikatnie i równomiernie rozprowadziç g boki peeling z kompleksem DuoDerm i wykonaç z uszczenie poprzez mikromasa. Pozostawiç na oko o 15 minut i nast pnie zmyç nadmiar preparatu wacikami nasàczonymi przegotowanà wodà. FAZA AKTYWNA Je eli nie stwierdzimy przeciwwskazaƒ nale y wykonaç masa stymulujàcy na bogatym kremie uj drniajàco-liftingujàcym. Celem masa u jest usprawnienie funkcji skóry, silne wyg adzenie zmarszczek, stymulowanie produkcji kolagenu i elastyny, modelowanie owalu twarzy oraz g boka relaksacja. Stonizowaç skór tonikiem z koenzymami Q10, R i witaminà C. Przygotowaç proszkowà mask algowà, tj. rozprowadziç 1 cz Êç maski w 3 cz Êciach zimnej wody, intensywnie mieszajàc do uzyskania Ag 1378 AA Prestige Institute Maseczka do skóry wokó oczu Ag 1367 AA Prestige Institute Kojàcy p yn do nasàczania p atków na oczy Ag 1381 AA Prestige Institute Maska liftingujàca Ag 1394 AA Prestige Institute Liftingujàcy podk ad pod krem Ag 1392 AA Prestige Institute Krem uj drniajàco-liftingujàcy pod oczy Ag 1391 AA Prestige Institute Krem uj drniajàco-liftingujàcy jednolitej konsystencji. Pozostawiç na twarzy do zastygni cia. Po oko o 15 min. usunàç mask rozpoczynajàc od czo a w kierunku szyi. OczyÊciç skór tonikiem z pozosta oêci maski algowej. Na skór wokó oczu ( uki jarzmowe) na o yç grubszà warstw maseczki z Matrixylem i ekstraktem z Centella asiatica, a nast pnie przykryç powieki p atkami nasàczonymi kojàcy p ynem. Na twarz, szyj i dekolt na o yç maseczk liftingujàcà z ekstraktem z chiƒskiej roêliny Cangzhu i Centella asiatica. Nast pnie nale y przykryç gazà i folià okluzyjnà twarz, szyj i dekolt dla wzmocnienia efektu stymulujàcego. Po up ywie 20 min. nadmiar produktu usunàç wacikami nasàczonymi tonikiem lub wmasowaç pozosta oêç preparatu. FAZA KO COWA Rozprowadziç cienkà warstw kremu uj drniajàco-liftingujàcego pod oczy, ruchami drenujàcymi tj. od wewnàtrz do zewnàtrz. Nast pnie na skór twarzy, szyi i dekoltu na o yç liftingujàcy podk ad pod krem oraz krem uj drniajàco-liftingujàcy. Na zakoƒczenie zabiegu mo na wykonaç delikatny makija kosmetykami z linii AA Make Up, u ywajàc podk adu, od ywki do rz s, tuszu i kredki do oczu. PIEL GNACJA W DOMU W ostatnim etapie spotkania udzieliç klientce wskazówek odnoênie prawid owej piel gnacji w domu i poleciç oraz sprzedaç odpowiednie kosmetyki. Rekomendowane produkty piel gnacyjne to: Demakija : Ad 2276 AA Prestige PureSkin P yn do demakija u oczu Ad 2271 AA Prestige PureSkin Mleczko normalizujàce do demakija u Ad 2270 AA Prestige PureSkin Mleczko nawil ajàce do demakija u Ad 2273 AA Prestige PureSkin Tonik normalizujàcy bezalkoholowy Ad 2272 AA Prestige PureSkin Tonik nawil ajàcy bezalkoholowy Oczyszczanie: Ah 2253 AA New Skin DHEA G boki peeling do twarzy Piel gnacja skóry okolic oczu: Ac 2259 AA MorphoCreator Krem intensywnie uj drniajàco-liftingujàcy do skóry wokó oczu Piel gnacja twarzy na dzieƒ: Ac 2256 AA MorphoCreator Krem intensywnie uj drniajàco-liftingujàcy na dzieƒ SPF 6 Piel gnacja twarzy na noc: Ac 2257 AA MorphoCreator Krem intensywnie uj drniajàco-liftingujàcy na noc Piel gnacja specjalna: Ep 2211 AA Eye Perfect Maseczka przeciwzmarszczkowo-uj drniajàca do skóry wokó oczu i ust Ah 2251 AA New Skin DHEA Liftingujàcy podk ad pod krem na dzieƒ Ah 2265 AA Hydra Rich Maseczka g boko nawil ajàca Makija : Kosmetyki z linii AA Make Up 25

26 PIEL GNACJA TWARZY ZABIEG GRUBOSKÓRNI A JEDNAK WRA LIWI 26

27 ZABIEG NAWIL AJÑCO-ENERGIZUJÑCY DLA AKTYWNYCH M CZYZN KA DY RODZAJ SKÓRY ZABIEG GRUBOSKÓRNI A JEDNAK WRA LIWI piel gnuje ka dy rodzaj skóry m czyzn, regularnie podra nianej podczas golenia. Wywo uje efekt silnego dotlenienia, rewitalizacji i od ywienia. Poprzez silne dzia anie antyoksydacyjne, wspomaga czynnoêç NMF i zapobiega efektowi starzenia si skóry. Czas zabiegu 75 minut ZALECENIA Seria 5-8 zabiegów, 1 raz w tygodniu. PREPARATY DO ZABIEGU Ag 1365 AA Prestige Institute el do mycia twarzy Ag 1363 AA Prestige Institute Tonik z kompleksem normalizujàcym Ag 1369 AA Prestige Institute Peeling enzymatyczny Ag 1371 AA Prestige Institute Lekka emulsja do masa u Ag 1380 AA Prestige Institute Maska algowa Ag 1376 AA Prestige Institute Maseczka g boko nawil ajàca Ag 1377 AA Prestige Institute Maseczka z koenzymami Q10, R i witaminà C Ag 1400 AA Prestige Institute el do skóry wokó oczu z Matrixylem AA Men Ag 1401 AA Prestige Institute Krem energizujàcy z efektem BOTOX-like AA Men SCHEMAT ZABIEGU OCZYSZCZANIE Zmyç twarz elem. Ukoiç skór tonikiem z kompleksem normalizujàcym. Delikatnie i równomiernie rozprowadziç na powierzchni skóry peeling enzymatyczny z Exfocellià i pozostawiç na oko o 10 min. Zmyç wacikami nasàczonymi tonikiem. FAZA AKTYWNA Je eli nie stwierdzimy przeciwwskazaƒ wykonaç masa oczyszczajàcouspokajajàcy z elementami drena u limfatycznego na lekkiej emulsji do masa u, po czym usunàç nadmiar preparatu. Celem masa u jest zrelaksowanie klienta i wprowadzenie go w przyjemny nastrój. Stonizowaç skór tonikiem z kompleksem normalizujàcym. Przygotowaç proszkowà mask algowà, tj. rozprowadziç 1 cz Êç maski w 3 cz Êciach zimnej wody, intensywnie mieszajàc do uzyskania jednolitej konsystencji. Pozostawiç na twarzy do zastygni cia. Po oko o 15 min. usunàç mask, rozpoczynajàc od czo a w kierunku szyi. OczyÊciç skór z pozosta oêci maski algowej tonikiem. Na twarz i szyj zastosowaç maseczk g boko nawil ajàcà z ekstraktem z dzikiego bratka i witaminà H lub maseczk Q10, R, C. Po up ywie 15 min. nadmiar usunàç wacikami nasàczonymi tonikiem. FAZA KO COWA Rozprowadziç ruchem drenujàcym tj. od wewnàtrz do zewnàtrz cienkà warstw elu pod oczy AA MEN. Nast pnie na skór twarzy i szyi zaaplikowaç krem energizujàcy z efektem BOTOX-like AA Men. PIEL GNACJA W DOMU W ostatnim etapie spotkania udzieliç klientowi wskazówek odnoênie prawid owej piel gnacji w domu i poleciç oraz sprzedaç odpowiednie kosmetyki. Rekomendowane produkty piel gnacyjne to: Oczyszczanie: Ao 2703 AA Oligovital el do mycia twarzy Piel gnacja skóry okolic oczu: Am 323 AA Men el do skóry wokó oczu Piel gnacja twarzy na dzieƒ: Am 317 AA Men el po goleniu Am 316 AA Men Balsam po goleniu Am 315 AA Men Krem nawil ajàcy Am 324 lub AA Men Krem energizujàcy Piel gnacja twarzy na noc: Am 315 AA Men Krem nawil ajàcy Am 324 AA Men Krem energizujàcy Piel gnacja specjalna: Ah 2265 AA Hydra Rich Maseczka g boko nawil ajàca Ai 2140 AA Aqua Ice Maseczka oczyszczajàca 27

28 PIEL GNACJA CIA A 28

29 ZASADY PROGRAMÓW PIEL GNACYJNYCH NA CIA O 1. NIE NALE Y NAK ADAå PREPARATÓW O T USTYCH KONSYSTENCJACH PRZED ZABIEGAMI Z ZASTOSOWANIEM ALG 2. W TRAKCIE JEDNEJ SESJI ZABIEGOWEJ NIE WOLNO WYKONYWAå DWÓCH ZABIEGÓW NA CIA O 3. PRZED ZABIEGIEM NA CIA O NALE Y UNIKAå EKSPOZYCJI NA PROMIENIE S ONECZNE, A TAK E NIE NALE Y KORZYSTAå Z Ó EK SOLARYJNYCH PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGÓW NA CIA O 1. UCZULENIA NA PREPARATY POCHODZENIA MORSKIEGO 2. STANY ZAPALNE SKÓRY I SKALECZENIA 3. CIÑ A 4. KARMIENIE PIERSIÑ 5. CHOROBY NOWOTWOROWE 6. OPERACJE CHIRURGICZNE 7. CHOROBY TARCZYCY 8. CHOROBY SERCA 9. WYSOKIE LUB BARDZO NISKIE CIÂNIENIE T TNICZE 10. CUKRZYCA 11. EPILEPSJA 12. DERMATOZY 13. CHOROBY NEREK 14. ZAKRZEPICA / ZAPALENIE Y 15. ARTRETYZM / REUMATYZM 16. CHEMIOTERAPIA 29

30 PIEL GNACJA CIA A ZABIEG DELIKATNY DOTYK 30

31 ZABIEG REGENERUJÑCO-OD YWCZY NA R CE ZABIEG DELIKATNY DOTYK przeznaczony do skóry ràk ma silne dzia anie od ywcze, nawil ajàce, poprawiajàce elastycznoêç naskórka. Zabieg rozjaênia plamy pigmentacyjne, silnie wyg adza skór, niweluje problem nadmiernej suchoêci i szorstkoêci oraz poprawia kondycj paznokci. Zabieg mo e byç àczony z ka dym zabiegiem AA Prestige Institute. Czas zabiegu 35 minut ZALECENIA Seria 5-8 zabiegów, 1 raz w tygodniu. PREPARATY DO ZABIEGU Ag 1395 AA Prestige Institute Peeling do ràk Ag 1396 AA Prestige Institute Jedwabisty olejek energizujàcy do masa u Ag 1398 AA Prestige Institute Maseczka do ràk Ag 1399 AA Prestige Institute Od ywczy krem do ràk SCHEMAT ZABIEGU Wykonaç dok adne z uszczanie naskórka na obu r kach (nie pomijajàc adnego palca i nadgarstka) przy pomocy peelingu do ràk. Nast pnie zmyç peeling letnià wodà. Wykorzystujàc jedwabisty olejek energizujàcy do masa u wykonaç masa ràk, który relaksuje klientk, a tak e rozgrzewajàc skór, pozwala na lepsze wnikanie i dzia anie kolejnych preparatów. Na o yç maseczk g boko regenerujàcà do ràk, owinàç r ce folià i na o yç r kawice (ciep o, jakie uzyskuje si w ten sposób, pozwala na lepsze wch anianie i tym samym lepsze dzia anie sk adników aktywnych zawartych w maseczce). Po ok. 15 min. zdjàç ok ad, a nadmiar nie wch oni tej maseczki usunàç przy pomocy chusteczki higienicznej. Na o yç na skór ràk od ywczy krem do ràk. PIEL GNACJA W DOMU W ostatnim etapie spotkania udzieliç klientce wskazówek odnoênie prawid owej piel gnacji w domu i poleciç oraz sprzedaç odpowiednie kosmetyki. Rekomendowane produkty piel gnacyjne to: Piel gnacja d oni na dzieƒ i na noc: Ab 950 AA Cia o Wra liwe Od ywczy krem do ràk i paznokci Ap 2689 AA Polarna Formu a Krem-koncentrat do ràk i paznokci 31

32 PIEL GNACJA CIA A UJ DRNIAJÑCY ZABIEG NA CIA O 32

33 ZABIEG ZAPOBIEGAJÑCY POWSTAWANIU ROZST PÓW UJ DRNIAJÑCY ZABIEG NA CIA O stymuluje syntez w ókien podporowych, silnie poj drniajàc i uelastyczniajàc skór. Dzia a liftingujàco, silnie od ywczo i nawil ajàco. Wzmacnia i uszczelnia p aszcz hydrolipidowy na jego powierzchni. Modeluje sylwetk, silnie sp ycajàc bruzdy. Zapobiega powstawaniu rozst pów poprzez wzmocnienie tkanki àcznej. Czas zabiegu 90 minut ZALECENIA Seria 8-12 zabiegów, 1 do 2 razy w tygodniu PREPARATY DO ZABIEGU Ag 1396 AA Prestige Institute Jedwabisty olejek energizujàcy do masa u Ag 1353 AA Prestige Institute Uj drniajàcy krem peelingujàcy do cia a Ag 1355 AA Prestige Institute Relaksujàca sól peelingujàca do cia a Ag 1354 AA Prestige Institute Algi mikronizowane Fucus vesiculosus Ag 1357 AA Prestige Institute Uj drniajàcy aktywator alg przeciw rozst pom Ag 1359 AA Prestige Institute Uj drniajàcy el do mycia cia a Ag 1358 AA Prestige Institute Uj drniajàcy krem przeciw rozst pom SCHEMAT ZABIEGU Wykonaç peeling cia a przy pomocy uj drniajàcego kremu peelingujàcego oraz relaksujàcej soli peelingujàcej do cia a. Zmieszaç ok. 4 dozy soli z 1-2 dozami kremu (im bardziej sucha skóra, tym wi cej kremu) i masujàc odpowiednie partie cia a obj te zabiegiem z uszczaç naskórek, a do czasu, kiedy krem si wch onie i sól b dzie mo na swobodnie strzepnàç z powierzchni skóry. W przypadku wra liwej skóry cia a i przy wyst powaniu kruchych naczyƒ i/lub ylaków, peeling wykonaç tylko przy pomocy kremu peelingujàcego. W takim przypadku na o yç grubszà warstw kremu na parti cia a obj tà zabiegiem, pozostawiç na ok min. Zmyç przy pomocy wody. Wykonaç masa przy pomocy jedwabistego olejku do masa u. Zmyç olejek pod prysznicem uj drniajàcym elem z kompleksem Anti Cellulite i wyciàgiem z imbiru. Po masa u na o yç na cia o przygotowanà do zabiegu mask z alg. Przygotowaç jà u ywajàc 200 ml p ynu aktywujàcego ml (100 g) alg (ewentualnie uzupe niç wodà do uzyskania odpowiedniej konsystencji). Maska, dzi ki zastosowaniu odpowiednio wybranego p ynu aktywujàcego, z Hydroxyprolisilane CN oraz ekstraktem z Centella asiatica ma w aêciwoêci uj drniajàce. Nast pnie owinàç klientk folià okluzyjnà i przykryç kocem termicznym lub zwyk ym. Pozostawiç na skórze ok min. Zmyç mask algowà pod prysznicem u ywajàc uj drniajàcego elu do mycia cia a. Na zakoƒczenie zabiegu na o yç na skór uj drniajàcy krem przeciw rozst pom z Hydroxyprolisilane CN oraz olejem ze Êliwek. PIEL GNACJA W DOMU W ostatnim etapie spotkania udzieliç klientce wskazówek odnoênie prawid owej piel gnacji w domu i poleciç oraz sprzedaç odpowiednie kosmetyki. Rekomendowane produkty piel gnacyjne to: Higiena cia a: Ab 943 AA Cia o Wra liwe el do mycia cia a antycellulitowy Oczyszczanie cia a: Ab 966 AA AntyCELLULIT Aktywny masa 3 w 1 Piel gnacja na dzieƒ i na noc: Ab 968 AA AntyCELLULIT Intensywny krem na rozst py 3 w 1 Piel gnacja specjalna: Ab 967 AA AntyCELLULIT Serum do biustu 3 w 1 33

34 PIEL GNACJA CIA A WYSZCZUPLAJÑCY ZABIEG NA CIA O 34

35 ZABIEG ANTYCELLULITOWY ANTYCELLULITOWY ZABIEG NA CIA O dzia a intensywnie wyszczuplajàco oraz poprawia kinetyk ch onki, dzia ajàc przeciwobrz kowo. Dostarcza j drnoêci i elastycznoêci skórze, zmniejszajàc efekt pomaraƒczowej skórki. Wyg adza i poprawia kondycj i koloryt cia a. Zabieg wspomaga i uzupe nia kuracj odchudzajàcà klientki. Usuwa zb dne metabolity, oczyszczajàc organizm z toksyn. Czas zabiegu 90 minut ZALECENIA Seria 8-12 zabiegów, 2 do 3 razy w tygodniu PREPARATY DO ZABIEGU Ag 1396 AA Prestige Institute Jedwabisty olejek energizujàcy do masa u Ag 1353 AA Prestige Institute Uj drniajàcy krem peelingujàcy do cia a Ag 1355 AA Prestige Institute Relaksujàca sól peelingujàca do cia a Ag 1354 AA Prestige Institute Algi mikronizowane Fucus vesiculosus Ag 1356 AA Prestige Institute Antycellulitowy aktywator alg Ag 1359 AA Prestige Institute Uj drniajàcy el do mycia cia a Ag 1360 AA Prestige Institute Antycellulitowy el uj drniajàcy do cia a SCHEMAT ZABIEGU Wykonaç peeling cia a przy pomocy uj drniajàcego kremu peelingujàcego oraz relaksujàcej soli peelingujàcej do cia a. Zmieszaç ok. 4 dozy soli z 1-2 dozami kremu (im bardziej sucha skóra, tym wi cej kremu). Masujàc odpowiednie partie cia a obj te zabiegiem z uszczaç naskórek, a do czasu, kiedy krem si wch onie i sól b dzie mo na swobodnie strzepnàç z powierzchni skóry. W przypadku wra liwej skóry cia a i przy wyst powaniu kruchych naczyƒ i/lub ylaków, peeling wykonaç tylko przy pomocy kremu peelingujàcego. W takim przypadku na o yç grubszà warstw kremu na parti cia a obj tà zabiegiem, pozostawiç na ok min. Zmyç przy pomocy wody. Wykonaç masa przy pomocy jedwabistego olejku do masa u. Zmyç olejek pod prysznicem uj drniajàcym elem z kompleksem Anti Cellulite i wyciàgiem z imbiru. Po masa u na o yç na cia o przygotowanà do zabiegu mask z alg. Przygotowaç jà u ywajàc 200 ml p ynu aktywujàcego ml (100 g) alg (ewentualnie uzupe niç wodà do uzyskania odpowiedniej konsystencji). Maska, dzi ki zastosowaniu odpowiednio wybranego p ynu aktywujàcego z kompleksem Unislim i Anti Cellulite oraz wyciàgiem z nostrzyka ó tego ma w aêciwoêci antycellulitowe. Nast pnie owinàç klientk folià okluzyjnà, przykryç kocem termicznym lub zwyk ym. Pozostawiç na skórze ok min. Zmyç mask algowà pod prysznicem u ywajàc uj drniajàcego elu do mycia cia a. Na zakoƒczenie zabiegu na o yç na skór antycellulitowy el uj drniajàcy. PIEL GNACJA W DOMU W ostatnim etapie spotkania udzieliç klientce wskazówek odnoênie prawid owej piel gnacji w domu i poleciç oraz sprzedaç odpowiednie kosmetyki. Rekomendowane produkty piel gnacyjne to: Higiena cia a: Ab 943 AA Cia o Wra liwe el do mycia cia a antycellulitowy Oczyszczanie cia a: Ab 966 AA AntyCELLULIT Aktywny masa 3 w 1 Piel gnacja na dzieƒ i na noc: Ab 964 AA AntyCELLULIT Intensywne serum 3 w 1 Ab 965 AA AntyCELLULIT Aktywny el 3 w 1 Piel gnacja specjalna: Ab 967 AA AntyCELLULIT Serum do biustu 3 w 1 35

1. Osoby korzystajàce z zabiegów oêwiadczajà, e nie majà przeciwwskazaƒ zdrowotnych i uczestniczà w nich na w asnà odpowiedzialnoêç.

1. Osoby korzystajàce z zabiegów oêwiadczajà, e nie majà przeciwwskazaƒ zdrowotnych i uczestniczà w nich na w asnà odpowiedzialnoêç. REGULAMIN salonu StudioSpa 1. Osoby korzystajàce z zabiegów oêwiadczajà, e nie majà przeciwwskazaƒ zdrowotnych i uczestniczà w nich na w asnà odpowiedzialnoêç. 2. Niewykorzystany karnet przepada i nie

Bardziej szczegółowo

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16)

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) foto: serwis prasowy Isispharma

Bardziej szczegółowo

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Styczeƒ/Luty/2008 (nr 12) Dossier: Stres Stres a skóra

Bardziej szczegółowo

Anti. w dermatologii estetycznej- enie i. Dossier: Lasery i IPL. Estetyczny zabieg: Marzec 2006 (nr 2)

Anti. w dermatologii estetycznej- enie i. Dossier: Lasery i IPL. Estetyczny zabieg: Marzec 2006 (nr 2) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Marzec 2006 (nr 2) Estetyczny zabieg: Wype nianie zmarszczek

Bardziej szczegółowo

Elegancja w pielêgnacji skóry

Elegancja w pielêgnacji skóry Elegancja w pielêgnacji skóry rejuvi Witamy w rejuvi ¹cz¹c zaawansowane zio³olecznictwo, najnowsze badania dermatologiczne, sekrety piêkna z Dalekiego Wschodu oraz nowoczesn¹ technologiê kosmetyczn¹,

Bardziej szczegółowo

Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze techniki i preparaty

Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze techniki i preparaty Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2010 (nr 26) Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze

Bardziej szczegółowo

EKSPERT. Hormony rzàdzà kobietà. Anti Aging. Modelowanie cia a bez skalpela. Zabiegi na czas cià y i po porodzie. Najlepsze sposoby na opryszczk

EKSPERT. Hormony rzàdzà kobietà. Anti Aging. Modelowanie cia a bez skalpela. Zabiegi na czas cià y i po porodzie. Najlepsze sposoby na opryszczk Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging EKSPERT ISSN 1895-3654 maj/czerwiec/2008 (nr 14) Dossier: Hormony rzàdzà kobietà

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZABIEGÓW 2013

KATALOG ZABIEGÓW 2013 KATALOG ZABIEGÓW 2013 Drodzy Państwo Laboratorium Kosmetyczne NOREL Dr Wilsz to polska firma z 50 letnią tradycją i doświadczeniem w profesjonalnej pielęgnacji twarzy i ciała. Od wielu lat we współpracy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA PIERRE FABRE OD ZDROWIA DO URODY

LABORATORIA PIERRE FABRE OD ZDROWIA DO URODY LABORATORIA PIERRE FABRE OD ZDROWIA DO URODY LABORATORIA PIERRE FABRE OD ZDROWIA DO URODY Od ponad czterdziestu lat prowadzimy zaawansowane prace badawcze. Ka dego dnia opracowujemy nowoczesne leki, dermokosmetyki,

Bardziej szczegółowo

Katalog detaliczny 2014

Katalog detaliczny 2014 Katalog detaliczny 2014 www.charminerose.eu LAT na rynku kosmetycznym CHARMINE ROSE to polska marka kosmetyków profesjonalnych działająca na rynku europejskim od 1989 r. Wszystkie receptury powstają w

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wst p Rozdzia I...Piel gnacja cia a 6. Rozdzia II...Piel gnacja twarzy 62. Rozdzia III...Aromaterapia 70

Spis treêci. Wst p Rozdzia I...Piel gnacja cia a 6. Rozdzia II...Piel gnacja twarzy 62. Rozdzia III...Aromaterapia 70 Spis treêci Wst p Rozdzia I...................................Piel gnacja cia a 6 Rozdzia II................................Piel gnacja twarzy 62 Rozdzia III....................................Aromaterapia

Bardziej szczegółowo

BEAUTY INSPIRATION MEDYCYNA ESTETYCZNA TEMAT SPECJALNY: BIZNES KOSMETYKA MEDYCYNA ESTETYCZNA SPA WIZAZ. magazyn dla managera NUMER 2/2015

BEAUTY INSPIRATION MEDYCYNA ESTETYCZNA TEMAT SPECJALNY: BIZNES KOSMETYKA MEDYCYNA ESTETYCZNA SPA WIZAZ. magazyn dla managera NUMER 2/2015 BIZNES KOSMETYKA MEDYCYNA ESTETYCZNA SPA WIZAZ BEAUTY NUMER 2/2015 INSPIRATION magazyn dla managera TEMAT SPECJALNY: MEDYCYNA ESTETYCZNA CENA 14,90 PLN (W TYM 8% VAT) ISSN 2392-0203 02 9 772392 020157

Bardziej szczegółowo

HELIABRINE Monako KOSMETYCZNE HAUTE COUTURE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY GABINETY KOSMETYCZNE ORAZ OŚRODKI SPA ZAPEWNIAMY FACHOWĄ OPIEKĘ I SZKOLENIE

HELIABRINE Monako KOSMETYCZNE HAUTE COUTURE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY GABINETY KOSMETYCZNE ORAZ OŚRODKI SPA ZAPEWNIAMY FACHOWĄ OPIEKĘ I SZKOLENIE KOSMETYCZNE HAUTE COUTURE HELIABRINE Monako Laboratoria kosmetyków roślinnych SED-HELIABRINE powstały w 1941 roku w Monako, należą do grupy dermokosmetycznej laboratoriów Asepta Akileine. HELIABRINE to

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM WIEDZY O PRODUKTACH P R Ä PA R AT E B E H A N D L U N G E N P R A X I S W I S S E N W I R K S T O F F E B U C H KLAPP AA W AA RR DD BLEBLE

VADEMECUM WIEDZY O PRODUKTACH P R Ä PA R AT E B E H A N D L U N G E N P R A X I S W I S S E N W I R K S T O F F E B U C H KLAPP AA W AA RR DD BLEBLE VADEMECUM P R A X IIS P R Ä PA R AT E B E H A N D L U N G E N P R A X I S W I S S E N W I R K S T O F F E WIEDZY P R Ä PA R AT E B E H A N D L U N G E N P R A X I S W I S S E N W I R K S T O F F E O PRODUKTACH

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów i zabiegów profesjonalnych

Katalog produktów i zabiegów profesjonalnych Katalog produktów i zabiegów profesjonalnych Dermika Salon & Spa przedstawia profesjonalną ofertę obejmującą preparaty przeznaczone do aktywnej pielęgnacji twarzy Linia Salon de luxe została stworzona

Bardziej szczegółowo

beauty inspiration Sprzedaż w salonie beauty i spa wizaz nowy dział: Peelingi ziołowe Trendy spa 2015 Jak być bardziej widocznym w internecie

beauty inspiration Sprzedaż w salonie beauty i spa wizaz nowy dział: Peelingi ziołowe Trendy spa 2015 Jak być bardziej widocznym w internecie biznes kosmetyka medycyna estetyczna spa wizaz beauty numer 1/2015 styczeń-luty inspiration magazyn dla managera nowy dział: wizaz Peelingi ziołowe Trendy spa 2015 Jak być bardziej widocznym w internecie

Bardziej szczegółowo

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki:

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki: monogr.09/01 Mukowiscydoza Robert Piotrowski Poradnik dla rodziców i chorych Wydano dzi ki: Roche Polska Sp. z o.o. 02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 146 B tel. (22) 608 18 88 fax (22) 608 18 74 Wst p

Bardziej szczegółowo

Cosme tic Comp etence

Cosme tic Comp etence Cosmetic Competence 2 Oczyszczanie Podstawa prawidłowej pielęgnacji Pierwszym i najważniejszym etapem pielęgnacji skóry jest prawidłowe jej oczyszczenie. W sposób łagodny i dokładny należy usunąć makijaż.

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI SPA & Wellnes

ZABIEGI SPA & Wellnes ZABIEGI SPA & Wellnes (trochę szczegółów) SPIS TREŚCI I. Kosmetyki 2 II. Zabiegi. 3 1. Pielęgnacja twarzy. 3 2. Pielęgnacja ciała 9 3. Złote rytuały piękności.. 12 4. Zabiegi egzotyczne 14 5. Masaże manualne..

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie Podstawa prawidłowej pielęgnacji

Oczyszczanie Podstawa prawidłowej pielęgnacji Katalog kosmetyków Oczyszczanie Podstawa prawidłowej pielęgnacji Pierwszym i najważniejszym etapem pielęgnacji skóry jest prawidłowe jej oczyszczenie. W sposób łagodny i dokładny należy usunąć makijaż.

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna NR 1 (69) 26 stycznia 2009 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

MAGNES-TRANSFORMER TWÓJ WKŁAD W LAS TIANDE»!

MAGNES-TRANSFORMER TWÓJ WKŁAD W LAS TIANDE»! KATALOG 2015 Botoluxe KOMPLEKS AKTYWNYCH PEPTYDÓW I KWASU HIALURONOWEGO SKUTECZNIE WYGŁADZA SKÓRĘ W STREFACH INTENSYWNEJ MIMIKI! PEPTYDY MIORELAKSUJĄCE o działaniu podobnym do toksyny botulinowej zmniejszają

Bardziej szczegółowo

JAKA JEST CENA URODY? Czy warto poprawiać urodę? partnerzy: Strategia metryki. PTMEiAA

JAKA JEST CENA URODY? Czy warto poprawiać urodę? partnerzy: Strategia metryki. PTMEiAA JAKA JEST CENA URODY? Czy warto poprawiać urodę? Strategia metryki partnerzy: PTMEiAA Uroda kobiety jest formą władzy mawiała Susan Sontag i jest w tym wiele prawdy. Bynajmniej nie chodzi tu o władzę nad

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I CENY ZABIEGÓW Cennik ważny od 05.03.2015r.

ZAKRES I CENY ZABIEGÓW Cennik ważny od 05.03.2015r. ZAKRES I CENY ZABIEGÓW Cennik ważny od 05.03.2015r. 0 Spis treści Pielęgnacja twarzy... 2 Pielęgnacja cery mężczyzn... 9 Pielęgnacja pleców... 9 Pielęgnacja oczu... 10 Masaże... 11 Okłady na ciało... 13

Bardziej szczegółowo

Royal Canin Polska Sp. z o.o. ul. Grabska 10, 32-005 Niepo omice www.royal-canin.pl, e-mail: info@royal-canin.pl Infolinia: 0 801 368 868

Royal Canin Polska Sp. z o.o. ul. Grabska 10, 32-005 Niepo omice www.royal-canin.pl, e-mail: info@royal-canin.pl Infolinia: 0 801 368 868 Obs uga klienta Royal Canin Polska Sp. z o.o. ul. Grabska 10, 32-005 Niepo omice www.royal-canin.pl, e-mail: info@royal-canin.pl Infolinia: 0 801 368 868 (op ata jak za po àczenie lokalne) Non-contractual

Bardziej szczegółowo

www.clarena.pl KATALOG 9 WIOSNA/LATO 2011 Magda Wadowska MISS KOSMETYCZEK 2011 KATALOG KOSMETYKÓW CLARENA TYLKO W SALONACH KOSMETYCZNYCH

www.clarena.pl KATALOG 9 WIOSNA/LATO 2011 Magda Wadowska MISS KOSMETYCZEK 2011 KATALOG KOSMETYKÓW CLARENA TYLKO W SALONACH KOSMETYCZNYCH www.clarena.pl KATALOG 9 WIOSNA/LATO 2011 Magda Wadowska MISS KOSMETYCZEK 2011 KATALOG KOSMETYKÓW CLARENA TYLKO W SALONACH KOSMETYCZNYCH ZADBANE DŁONIE ZMYSŁOWY DOTYK SENSUALNY KREM DO RĄK Krem z kompleksem

Bardziej szczegółowo

Katalog kosmetyków www.clarena.pl

Katalog kosmetyków www.clarena.pl KATALOG 10 JESIEŃ 2011 TYLKO W SALONACH KOSMETYCZNYCH Katalog kosmetyków www.clarena.pl nowości KREM Z KWASEM PIROGRONOWYM I AZELAINOWYM Lekki krem przeznaczony do pielęgnacji skóry mieszanej, tłustej,

Bardziej szczegółowo

BEAUTY INSPIRATION INSPIRACJE ROKU 2015 KATALOG KONKURSOWY. Najlepsze produkty do obiektów spa & beauty

BEAUTY INSPIRATION INSPIRACJE ROKU 2015 KATALOG KONKURSOWY. Najlepsze produkty do obiektów spa & beauty INSPIRACJE ROKU 2015 KATALOG KONKURSOWY BEAUTY INSPIRATION Najlepsze produkty do obiektów spa & beauty 1 Szanowni Państwo, And the winner is., czyli mamy przyjemno przedstawi Pa stwu laureatów tegorocznej

Bardziej szczegółowo

Katalog. katalog 15 wiosna/lato 2013 www.clarena.pl W NAJLEPSZYCH SALONACH KOSMETYCZNYCH

Katalog. katalog 15 wiosna/lato 2013 www.clarena.pl W NAJLEPSZYCH SALONACH KOSMETYCZNYCH Katalog kosmetyków katalog 15 wiosna/lato 2013 www.clarena.pl W NAJLEPSZYCH SALONACH KOSMETYCZNYCH pielęgnacja szorstkich, przesuszonych rąk HAND Szanowni Państwo, Wiosna to czas odnowy i regeneracji.

Bardziej szczegółowo