Fabryka Oceanic. Laboratorium naukowo-badawcze Wydzia Farmacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fabryka Oceanic. Laboratorium naukowo-badawcze Wydzia Farmacji"

Transkrypt

1

2 Fabryka Oceanic Laboratorium naukowo-badawcze Wydzia Farmacji Hala produkcyjna Hala konfekcji

3 PIELĘGNACJA PROFESJONALNA Laboratorium Farmaceutyczno-Kosmetyczne OCEANIC specjalizuje si w produkcji kosmetyków do piel gnacji twarzy i cia a, przeznaczonych do skóry wra liwej i sk onnej do alergii. Posiada w asnà, nowoczesnà fabryk, po o onà w ekologicznie czystej strefie w miejscowoêci Tràbki Ma e 30 km od Gdaƒska. Pod nadzorem lekarzy dermatologów i farmaceutów, przy zastosowaniu najnowoczeêniejszych technologii i urzàdzeƒ, powstaje ponad 270 ró nego rodzaju preparatów do piel gnacji twarzy i cia a, dla kobiet, m czyzn, m odzie y i dzieci. Ka dy produkt przechodzi szczegó owe badania dermatologiczne na osobach z chorobami alergicznymi i o wra liwej skórze w Klinice Dermatologii Akademii Medycznej w Gdaƒsku. Koncepcja linii AA Prestige Institute firmy Oceanic zak ada szczegó owo opracowany profesjonalny program piel gnacji skóry. àczy on w sobie dwie bardzo wa ne cechy: SkutecznoÊç preparatów, dzi ki zastosowaniu wysokich st eƒ sk adników aktywnych. Badania aplikacyjne przeprowadzane sà w najlepszych salonach kosmetycznych, przy wspó pracy lekarzy dermatologów. Bezpieczeƒstwo stosowania nawet w przypadku osób o skórze wra liwej i sk onnej do alergii (kosmetyki sà badane na osobach z chorobami alergicznymi i o wra liwej skórze oraz sà produkowane i kontrolowane wed ug norm przemys u farmaceutycznego). W Laboratorium Naukowo Badawczym Oceanic, które zalicza si do najnowoczeêniejszych w Europie Ârodkowo-Wschodniej, zespó naukowców stale pracuje nad nowymi koncepcjami, tak aby jako pierwszy zastosowaç w kosmetykach najnowoczeêniejsze osiàgni cia kosmetologii. Profesjonalne kosmetyki AA by y wielokrotnie wyró niane najbardziej presti owymi, polskimi i mi dzynarodowymi nagrodami w dziedzinie kosmetyki: 2005 I nagroda Beauty Premium Polska w kategorii Kosmetyki profesjonalne za Totalny Zabieg Przeciwzmarszczkowy z kompleksem BOTOX-like Wyró nienie specjalne VI edycji konkursu Beauty Premium Polska przyznane podczas targów Beauty Forum Professionalissimus 2004 dla Totalnego Zabiegu Przeciwzmarszczkowego z kompleksem BOTOX-like. Nagroda przyznana przez Êrodowisko profesjonalistów na targach Estetyka Superprofessionalissimus nagroda przyznana przez Êrodowisko profesjonalistów na targach Estetyka Professionalissimus 2000 na Targach Estetyka Oferta proponowanych zabiegów w linii AA Prestige Institute b dzie nieustannie poszerzana i uzupe niana tak, aby tworzy a kompletnà, profesjonalnà piel gnacj skóry twarzy i cia a. Zapraszamy do zapoznania si z ofertà profesjonalnà zabiegów AA Prestige Institute. Z powa aniem prezes firmy Wojciech Soszyƒski

4 4

5 SPIS TREÂCI OPISY ZABIEGÓW W TABELACH... str Skóra czysta jak za.... str Alabastrowa skóra.... str Rewolucyjny system bogatego nawil ania skóry.... str M odoêç w kremie zamiast zastrzyku.... str Rzeêbiarz konturów Twojej twarzy.... str Gruboskórni a jednak wra liwi.... str Delikatny dotyk.... str Uj drniajàcy zabieg na cia o.... str Wyszczuplajàcy zabieg na cia o.... str. 13 ZABIEGI KOSMETYCZNE... str. 13 PIEL GNACJA TWARZY.... str Skóra czysta jak za. Zabieg normalizujàco-oczyszczajàcy.... str Skóra czysta jak za. Zabieg normalizujàco-matujàcy.... str Alabastrowa skóra. Zabieg wzmacniajàco-obkurczajàcy do cery z rozszerzonymi naczynkami.... str Rewolucyjny system bogatego nawil ania skóry. Zabieg nawil ajàco-od ywczy Hydra Rich.... str M odoêç w kremie zamiast zastrzyku.totalne dzia anie przeciwzmarszczkowe z kompleksem Botox-like.. str Rzeêbiarz konturów Twojej twarzy. Zabieg intensywnie uj drniajàco-liftingujàcy MorphoCreator.... str Gruboskórni a jednak wra liwi. Zabieg nawil ajàco-energizujàcy dla aktywnych m czyzn.... str. 26 PIEL GNACJA CIA A.... str Delikatny dotyk. Zabieg regenerujàco-od ywczy na r ce.... str Uj drniajàcy zabieg na cia o. Zabieg zapobiegajàcy powstaniu rozst pów.... str Wyszczuplajàcy zabieg na cia o. Zabieg antycellulitowy.... str. 34 OPIS KOSMETYKÓW PROFESJONALNYCH.... str Demakija i oczyszczanie.... str Preparaty z uszczajàce naskórek.... str Preparaty specjalne.... str Skóra czysta jak za.... str Alabastrowa skóra.... str Rewolucyjny system bogatego nawil ania skóry.... str M odoêç w kremie zamiast zastrzyku.... str Rzeêbiarz konturów Twojej twarzy.... str Gruboskórni a jednak wra liwi.... str Delikatny dotyk.... str Zabiegi na cia o.... str. 51 S OWNICZEK SUBSTANCJI AKTYWNYCH.... str. 53 5

6 RODZAJ ZABIEGU SKÓRA CZYSTA JAK ZA ZABIEG NORMALIZUJÑCO- OCZYSZCZAJÑCY ZABIEG NORMALIZUJÑCO- MATUJÑCY Czas trwania zabiegu: 90 minut RODZAJ CERY KONDYCJA SKÓRY CZ STOTLIWOÂå GEST POWITALNY DEMAKIJA OCZU DEMAKIJA TWARZY TONIZACJA Cera t usta z problemami skórnymi Nadmierne wydzielanie sebum. Cera ze sk onnoêcià do przet uszczania. Krótko utrzymujàcy si makija. Rozszerzone pory skóry. Zaskórniki. Seria 5-6 zabiegów lub opcjonalnie podczas wykonywania oczyszczania Gest powitalny AJURVEDY P yn do demakija u oczu el do mycia twarzy Tonik z kompleksem normalizujàcym Cera mieszana i t usta zdrowa PEELING MASA Peeling enzymatyczny Nie wykonujemy masa u Peeling drobnoziarnisty Lekka emulsja do masa u (masa oczyszczajàco-uspokajajàcy) MASKA PROFESJONALNA Maseczka oczyszczajàco - rozpulchniajàca (15 min.) OCZYSZCZANIE SKÓRY Mechaniczne oczyszczanie skóry Nie wykonujemy oczyszczania TONIZACJA MASKA PROFESJONALNA Tonik z kompleksem normalizujàcym Maseczka normalizujàca Êciàgajàca pory (15 min.) ZMYCIE MASKI TONIZACJA ETAP INTENSYWNY Tonik z kompleksem normalizujàcym Maska algowa ZMYCIE MASKI TONIZACJA (opcjonalnie) Tonik z kompleksem normalizujàcym MASKA NA ZAKO CZENIE ZABIEGU (opcjonalnie) Maseczka kojàco - uspokajajàca (pozostawiç do ca kowitego wch oni cia) GEST KO COWY Krem antybakteryjny Krem nawil ajàco-matujàcy MAKIJA PIEL GNACJA W DOMU AA Young AA Make Up Matujàcy podk ad kryjàcy AA Hydra Rich 6

7 RODZAJ ZABIEGU ALABASTROWA SKÓRA ZABIEG WZMACNIAJÑCO-OBKURCZAJÑCY DO CERY Z ROZSZERZONYMI NACZYNKAMI Czas trwania zabiegu: 90 minut RODZAJ CERY KONDYCJA SKÓRY CZ STOTLIWOÂå GEST POWITALNY DEMAKIJA OCZU DEMAKIJA TWARZY TONIZACJA PEELING MASA MASKA PROFESJONALNA Ka dy rodzaj cery Wra liwa, zaczerwieniona, podra niona, z widocznymi rozszerzonymi naczynkami krwionoênymi. Seria 6-10 zabiegów, 1-2 razy w tygodniu Gest powitalny AJURVEDY P yn do demakija u oczu Mleczko oczyszczajàce do demakija u Tonik do cery z rozszerzonymi naczynkami Peeling enzymatyczny Lekka emulsja do masa u (masa oczyszczajàco-uspokajajàcy) Maseczka elowa wzmacniajàco-stymulujàca (15 min.) ZMYCIE MASKI TONIZACJA ETAP INTENSYWNY Tonik do cery z rozszerzonymi naczynkami Maska algowa ZMYCIE MASKI TONIZACJA (opcjonalnie) GEST KO COWY MAKIJA PIEL GNACJA W DOMU Tonik do cery z rozszerzonymi naczynkami Krem obkurczajàco-wzmacniajàcy AA Cera Naczynkowa Korektor zielony, AA Make Up AA Cera Naczynkowa 7

8 RODZAJ ZABIEGU REWOLUCYJNY SYSTEM BOGATEGO NAWIL ANIA SKÓRY ZABIEG NAWIL AJÑCO-OD YWCZY HYDRA RICH Czas trwania zabiegu: 90 minut RODZAJ CERY Cera t usta i mieszana Cera sucha KONDYCJA SKÓRY CZ STOTLIWOÂå GEST POWITALNY DEMAKIJA OCZU DEMAKIJA TWARZY TONIZACJA Skóra odwodniona, wymagajàca g bokiego nawil enia i od ywienia Seria 6-8 zabiegów, 1-3 razy w tygodniu Gest powitalny AJURVEDY P yn do demakija u oczu Mleczko oczyszczajàce do demakija u Tonik z koenzymami Q10, R i witaminà C PEELING MASA Peeling normalizujàcy drobnoziarnisty Lekka emulsja do masa u (Masa stymulujàcy) Peeling enzymatyczny z Exfocellià Krem nawil ajàco-regenerujàcy System III (Masa stymulujàcy) TONIZACJA ETAP INTENSYWNY Tonik z koenzymami Q10, R i witaminà C Maska algowa ZMYCIE MASKI TONIZACJA MASKA PROFESJONALNA Tonik z koenzymami Q10, R i witaminà C Maseczka g boko nawil ajàca ZMYCIE MASKI TONIZACJA (opcjonalnie) GEST KO COWY MAKIJA PIEL GNACJA W DOMU Krem wyg adzajàco-kojàcy do skóry wokó oczu Krem nawil ajàco-stymulujàcy System I Tonik z koenzymami Q10, R i witaminà C AA Make Up Jedwabisty podk ad rozêwietlajàcy AA Hydra Rich Krem uj drniajàco-liftingujàcy do skóry wokó oczu Krem nawil ajàco-uj drniajàcy System II 8

9 RODZAJ ZABIEGU M ODOÂå W KREMIE ZAMIAST ZASTRZYKU ZABIEG TOTALNE DZIA ANIE PRZECIWZMARSZCZKOWE Z KOMPLEKSEM BOTOX-LIKE Czas trwania zabiegu: 90 minut RODZAJ CERY KONDYCJA SKÓRY CZ STOTLIWOÂå GEST POWITALNY DEMAKIJA OKOLIC OCZU DEMAKIJA TWARZY TONIZACJA PEELING MASA TONIZACJA Ka dy rodzaj cery Pierwsze oznaki starzenia si skóry, pierwsze zmarszczki Seria 5-8 zabiegów, 1-2 razy w tygodniu Gest powitalny AJURVEDY P yn do demakija u oczu Mleczko oczyszczajàce do demakija u Tonik z koenzymami Q10, R i witaminà C G boki peeling do twarzy z kompleksem DuoDerm (ok. 10 min.) Maseczka z koenzymami Q10, R i witaminà C (masa stymulujàcy) Tonik z koenzymami Q10, R i witaminà C ETAP INTENSYWNY (opcjonalny) TONIZACJA (opcjonalnie) Maska algowa Tonik z koenzymami Q10, R i witaminà C MASKA PROFESJONALNA DO SKÓRY WOKÓ OCZU APLIKACJA SERUM MASKA PROFESJONALNA Maseczka do skóry wokó oczu Kojàcy p yn do nasàczania p atków na oczy (ok ad na powieki) Serum korygujàce BOTOX-like Maska z kompleksem BOTOX-like ZMYCIE MASKI TONIZACJA Tonik z koenzymami Q10, R i witaminà C APLIKACJA KREMU POD OCZY GEST FINALNY MAKIJA PIEL GNACJA W DOMU Krem wyg adzajàco-kojàcy pod oczy Serum korygujàce z BOTOX-like Krem z kompleksem BOTOX-like AA Make Up Podk ad Liftingujàcy Wype niajàcy zmarszczki AA Age Expert 9

10 RODZAJ ZABIEGU RZEèBIARZ KONTURÓW TWOJEJ TWARZY ZABIEG INTENSYWNIE UJ DRNIAJÑCO-LIFTINGUJÑCY MORPHOCREATOR Czas trwania zabiegu: 90 minut RODZAJ CERY KONDYCJA SKÓRY CZ STOTLIWOÂå GEST POWITALNY DEMAKIJA OCZU DEMAKIJA TWARZY TONIZACJA PEELING MASA TONIZACJA ETAP INTENSYWNY Ka dy rodzaj cery Widoczne zmarszczki, utrata j drnoêci skóry, kurze apki, worki i cienie pod oczami, cera zm czona i pozbawiona blasku. Seria 6-8 zabiegów, 1-3 razy w tygodniu Gest powitalny AJURVEDY P yn do demakija u oczu Mleczko oczyszczajàce do demakija u Tonik z koenzymami Q10, R i witaminà C G boki peeling do twarzy z kompleksem DuoDerm (ok. 10 min.) Bogaty krem uj drniajàco-liftingujàcy (Masa stymulujàcy) Tonik z koenzymami Q10, R i witaminà C Maska algowa ZMYCIE MASKI TONIZACJA Tonik z koenzymami Q10, R i witaminà C MASKA PROFESJONALNA NA SKÓR WOKÓ OCZU Maseczka do skóry wokó oczu Kojàcy p yn do nasàczania p atków na oczy (ok ad na powieki) MASKA PROFESJONALNA NA TWARZ, SZYJ I DEKOLT Maska liftingujàca ZMYCIE MASKI TONIZACJA GEST KO COWY MAKIJA PIEL GNACJA W DOMU Tonik z koenzymami Q10, R i witaminà C Krem uj drniajàco-liftingujàcy do skóry wokó oczu Liftingujàcy podk ad pod krem Krem intensywnie uj drniajàco-liftingujàcy AA Make Up Podk ad Liftingujàcy Wype niajàcy zmarszczki AA MorphoCreator 10

11 RODZAJ ZABIEGU GRUBOSKÓRNI A JEDNAK WRA LIWI ZABIEG NAWIL AJÑCO-ENERGIZUJÑCY DLA AKTYWNYCH M CZYZN Czas trwania zabiegu: 75 minut RODZAJ CERY Cera mieszana i t usta Cera sucha i podra niona KONDYCJA SKÓRY CZ STOTLIWOÂå GEST POWITALNY OCZYSZCZANIE TWARZY TONIZACJA PEELING MASA TONIZACJA ETAP INTENSYWNY Skóra zm czona, szara, pozbawiona witalnoêci i energii. Seria 5-8 zabiegów, 1 raz w tygodniu Gest powitalny AJURVEDY el do mycia twarzy Tonik z kompleksem normalizujàcym Peeling enzymatyczny Lekka emulsja do masa u (Masa oczyszczajàco-uspokajajàcy) Tonik z kompleksem normalizujàcym Maska algowa ZMYCIE MASKI TONIZACJA Tonik z kompleksem normalizujàcym MASKA PROFESJONALNA Maseczka g boko nawil ajàca Maseczka z koenzymem Q10, R i witaminà C ZMYCIE MASKI TONIZACJA GEST KO COWY PIEL GNACJA W DOMU Tonik z kompleksem normalizujàcym el do skóry wokó oczu AA MEN Krem energizujàcy z efektem BOTOX-like AA MEN AA Men 11

12 RODZAJ ZABIEGU DELIKATNY DOTYK ZABIEG REGENERUJÑCO-OD YWCZY NA R CE Czas trwania zabiegu: 30 minut RODZAJ SKÓRY KONDYCJA SKÓRY CZ STOTLIWOÂå Z USZCZANIE SKÓRY D ONI MASA D ONI Ka dy rodzaj skóry Sucha i szorstka skóra d oni Seria 5-8 zabiegów, 1 raz w tygodniu Peeling do ràk z mikrokuleczkami oleju Jojoba i witaminà E Jedwabisty olejek energizujàcy do masa u MASKA PROFESJONALNA NA D ONIE GEST KO COWY PIEL GNACJA W DOMU Maseczka g boko regenerujàca do ràk z witaminami A, C, E i H (nale y owinàç d onie folià i na o yç r kawiczki) (15 min.) Od ywczy krem do ràk z witaminà A AA Polarna Formu a Krem-koncentrat do ràk i paznokci 12

13 RODZAJ ZABIEGU UJ DRNIAJÑCY ZABIEG NA CIA O, ZAPOBIEGAJÑCY POWSTAWANIU ROZST PÓW Czas trwania zabiegu: 90 minut RODZAJ SKÓRY KONDYCJA SKÓRY CZ STOTLIWOÂå PRZYGOTOWANIE PEELING MASA CIA A USUNI CIE OLEJKU MASKA PROFESJONALNA USUNI CIE MASKI GEST KO COWY PIEL GNACJA W DOMU Ka dy rodzaj skóry Skóra pozbawiona j drnoêci, z rozst pami Seria 8-12 zabiegów, 1-2 razy w tygodniu Prysznic - Uj drniajàcy el do mycia cia a Relaksujàca sól peelingujàca do cia a + Uj drniajàcy krem peelingujàcy Jedwabisty olejek energizujàcy do masa u Prysznic Uj drniajàcy el do mycia cia a Maska z Alg + Aktywator alg przeciw rozst pom + woda (25-30 min) Prysznic Uj drniajàcy el do mycia cia a Uj drniajàcy krem przeciw rozst pom AA AntyCELLULIT Intensywny krem na rozst py RODZAJ ZABIEGU WYSZCZUPLAJÑCY ANTYCELLULITOWY ZABIEG NA CIA O Czas trwania zabiegu: 90 minut RODZAJ SKÓRY KONDYCJA SKÓRY CZ STOTLIWOÂå PRZYGOTOWANIE PEELING MASA CIA A USUNI CIE OLEJKU MASKA PROFESJONALNA USUNI CIE MASKI GEST KO COWY PIEL GNACJA W DOMU Ka dy rodzaj skóry Skóra pozbawiona j drnoêci z tzw. pomaraƒczowà skórkà Seria 8-12 zabiegów, 2-3 razy w tygodniu Prysznic Uj drniajàcy el do mycia cia a Relaksujàca sól peelingujàca do cia a + Uj drniajàcy krem peelingujàcy Jedwabisty olejek energizujàcy do masa u Prysznic Uj drniajàcy el do mycia cia a Maska z Alg + Antycellulitowy aktywator alg + woda (25-30 min) Prysznic Uj drniajàcy el do mycia cia a Antycellulitowy el uj drniajàcy AA AntyCELLULIT 13

14 PIEL GNACJA TWARZY ZABIEG SKÓRA CZYSTA JAK ZA 14

15 ZABIEG NORMALIZUJÑCO-OCZYSZCZAJÑCY CERA T USTA Z PROBLEMAMI SKÓRNYMI ZABIEG SKÓRA CZYSTA JAK ZA przeznaczony do skóry t ustej z problemami skórnymi. Ma za zadanie oczyêciç skór, poprawiç jej kondycj i koloryt. Dzia a antybakteryjnie. Przyspiesza gojenie si stanów zapalnych. Reguluje prac gruczo ów ojowych. Zw a pory skóry. Zmniejsza iloêç zaskórników i nacieków ropnych, a tak e agodzi podra nienia po oczyszczaniu. Czas zabiegu 90 minut ZALECENIA Seria 5-6 zabiegów lub opcjonalnie podczas wykonywania oczyszczania manualnego PREPARATY DO ZABIEGU Ag 1365 AA Prestige Institute el do mycia twarzy Ag 1366 AA Prestige Institute P yn do demakija u oczu Ag 1363 AA Prestige Institute Tonik z kompleksem normalizujàcym Ag 1369 AA Prestige Institute Peeling enzymatyczny Ag 1372 AA Prestige Institute Maseczka oczyszczajàco-rozpulchniajàca Ag 1374 AA Prestige Institute Maseczka normalizujàca Êciàgajàca pory Ag 1380 AA Prestige Institute Maska algowa Ag 1373 AA Prestige Institute Maseczka kojàco-uspokajajàca Ag 1382 AA Prestige Institute Krem antybakteryjny SCHEMAT ZABIEGU OCZYSZCZANIE Dok adnie zmyç makija oczu p ynem do demakija u oczu, a nast pnie oczyêciç skór twarzy, szyi i dekoltu elem oczyszczajàcym antybakteryjnym. Stonizowaç skór tonikiem normalizujàcym. Na o yç peeling enzymatyczny. Nast pnie przegotowanà, letnià wodà usunàç peeling. FAZA AKTYWNA Na o yç maseczk oczyszczajàco - rozpulchniajàcà na skór twarzy. Pozostawiç na oko o 15 min. W celu zwi kszenia intensywnoêci dzia ania preparatu mo na w àczyç wapozon. Usuwajàc partiami maseczk wykonaç zabieg oczyszczania mechanicznego. Stonizowaç i zdezynfekowaç skór. Na o yç maseczk normalizujàcà, Êciàgajàcà pory i pozostawiç na oko o 15 min. (do momentu wyschni cia). Nast pnie obficie zmyç ciep à wodà. Stonizowaç. Przygotowaç proszkowà mask algowà, tj. rozprowadziç 1 cz Êç maski w 3 cz Êciach zimnej wody, intensywnie mieszajàc do uzyskania jednolitej konsystencji. Pozostawiç na twarzy do zastygni cia. Po oko o 15 min. usunàç mask, rozpoczynajàc od czo a w kierunku szyi. OczyÊciç skór tonikiem z pozosta oêci maski algowej. Na o yç maseczk kojàco uspokajajàcà (do ca kowitego wch oni cia preparatu). Nie zmywaç wodà!!! FAZA KO COWA Rozprowadziç cienkà warstw kremu antybakteryjnego. Na skór wokó oczu na o yç krem wyg adzajàco-kojàcy. Na zakoƒczenie zabiegu mo na wykonaç klientce delikatny makija kosmetykami z linii AA Make Up, u ywajàc podk adu, od ywki do rz s, tuszu i kredki do oczu. PIEL GNACJA W DOMU W ostatnim etapie spotkania udzieliç klientce wskazówek odnoênie prawid owej piel gnacji w domu i poleciç oraz sprzedaç odpowiednie kosmetyki. Rekomendowane produkty piel gnacyjne to: Demakija : Ay 1605 AA Young el antybakteryjny do mycia twarzy Ay 1606 AA Young Tonik antybakteryjny bezalkoholowy Oczyszczanie: Ai 2140 AA Aqua Ice Maseczka oczyszczajàca Piel gnacja skóry okolic oczu: Ep 2208 AA Eye Perfect el kojàco-ochronny Piel gnacja twarzy na dzieƒ i noc: Ay 1608 AA Young Krem matujàco-nawil ajàcy z filtrem UV Ay 1607 AA Young Krem antybakteryjny Makija : Kosmetyki z linii AA Make Up 15

16 PIEL GNACJA TWARZY ZABIEG SKÓRA CZYSTA JAK ZA 16

17 ZABIEG NORMALIZUJÑCO-MATUJÑCY CERA T USTA I MIESZANA, ZDROWA ZABIEG SKÓRA CZYSTA JAK ZA przeznaczony do skóry mieszanej i t ustej z tendencjà do nadmiernego b yszczenia si. Ma za zadanie oczyêciç skór, poprawiç jej kondycj i koloryt. Dzia a antybakteryjnie, zw a pory skóry oraz reguluje prac gruczo ów ojowych. Czas zabiegu 90 minut ZALECENIA Seria 5-6 zabiegów lub opcjonalnie podczas wykonywania oczyszczania PREPARATY DO ZABIEGU Ag 1365 AA Prestige Institute el do mycia twarzy Ag 1366 AA Prestige Institute P yn do demakija u oczu Ag 1363 AA Prestige Institute Tonik z kompleksem normalizujàcym Ag 1369 AA Prestige Institute Peeling enzymatyczny Ag 1368 AA Prestige Institute Peeling drobnoziarnisty Ag 1371 AA Prestige Institute Lekka emulsja do masa u Ag 1372 AA Prestige Institute Maseczka oczyszczajàco-rozpulchniajàca Ag 1374 AA Prestige Institute Maseczka normalizujàca Êciàgajàca pory Ag 1380 AA Prestige Institute Maska algowa Ag 1373 AA Prestige Institute Maseczka kojàco-uspokajajàca Ag 1383 AA Prestige Institute Krem nawil ajàco-matujàcy SCHEMAT ZABIEGU OCZYSZCZANIE Dok adnie zmyç makija oczu p ynem do demakija u oczu, a nast pnie oczyêciç skór twarzy, szyi i dekoltu elem do mycia twarzy. Stonizowaç skór tonikiem normalizujàcym. Na o yç peeling drobnoziarnisty lub enzymatyczny. Nast pnie przegotowanà, letnià wodà usunàç peeling. FAZA AKTYWNA Je eli nie stwierdzimy przeciwwskazaƒ wykonaç masa oczyszczajàcouspokajajàcy z elementami drena u limfatycznego na lekkiej emulsji do masa u, po czym usunàç nadmiar preparatu. Celem masa u jest zrelaksowanie klientki i wprowadzenie jej w przyjemny nastrój. Stonizowaç skór tonikiem normalizujàcym. Na o yç maseczk oczyszczajàco - rozpulchniajàcà. Pozostawiç na twarzy oko o 15 min.w celu zwi kszenia intensywnoêci dzia ania preparatu mo na w àczyç wapozon. Opcjonalnie oczyêciç mechaniczne skór. Stonizowaç i zdezynfekowaç skór. Na o yç maseczk normalizujàcà, Êciàgajàcà pory. Pozostawiç na oko o 15 min. (do momentu wyschni cia). Nast pnie obficie zmyç ciep à wodà i przemyç skór tonikiem. Stonizowaç skór tonikiem normalizujàcym. Przygotowaç proszkowà mask algowà, tj. rozprowadziç 1 cz Êç maski w 3 cz Êciach zimnej wody, intensywnie mieszajàc do uzyskania jednolitej konsystencji. Pozostawiç na twarzy do zastygni cia. Po oko o 15 min. usunàç mask rozpoczynajàc od czo a w kierunku szyi klientki. Pozosta oêci maski algowej usunàç tonikiem. Na o yç maseczk kojàco uspokajajàcà (preparat zostanie ca kowicie wch oni ty). Nie zmywaç wodà!!! FAZA KO COWA Rozprowadziç cienkà warstw kremu nawil ajàco-matujàcego. Na skór wokó oczu na o yç krem wyg adzajàco-kojàcy. Na zakoƒczenie zabiegu mo na wykonaç delikatny makija kosmetykami z linii AA Make Up, u ywajàc podk adu, od ywki do rz s, tuszu i kredki do oczu. PIEL GNACJA W DOMU W ostatnim etapie spotkania udzieliç klientce wskazówek odnoênie prawid owej piel gnacji w domu i poleciç oraz sprzedaç odpowiednie kosmetyki Rekomendowane produkty piel gnacyjne to: Demakija : Ad 2276 AA Prestige PureSkin P yn do demakija u oczu Ad 2275 AA Prestige PureSkin el normalizujàcy do mycia twarzy Ad 2271 AA Prestige PureSkin Mleczko normalizujàce do demakija u Ad 2273 AA Prestige PureSkin Tonik normalizujàcy bezalkoholowy Oczyszczanie: Ah 2253 AA New Skin DHEA G boki peeling do twarzy Ai 2140 AA Aqua Ice Maseczka oczyszczajàca Piel gnacja skóry okolic oczu: Ep 2208 AA Eye Perfect el kojàco-ochronny Piel gnacja twarzy na dzieƒ i noc: Ah 2262 AA Hydra Rich Krem nawil ajàco-stymulujàcy SYSTEM I 25+ Ah 2263 AA Hydra Rich Krem nawil ajàco-uj drniajàcy SYSTEM II 35+ Piel gnacja specjalna: Ah 2265 AA Hydra Rich Maseczka g boko nawil ajàca Makija : Kosmetyki z linii AA Make Up 17

18 PIEL GNACJA TWARZY ZABIEG ALABASTROWA SKÓRA 18

19 ZABIEG WZMACNIAJÑCO-OBKURCZAJÑCY SKÓRA Z ROZSZERZONYMI NACZYNKAMI KRWIONOÂNYMI ZABIEG ALABASTROWA SKÓRA chroni Êcianki naczyƒ krwionoênych, przywracajàc im elastycznoêç i zmniejszajàc ich przepuszczalnoêç. Reguluje cyrkulacj krwi w naczyniach w osowatych oraz redukuje obrz ki i rumieƒ skóry. agodzi podra nienia, zapewniajàc skutecznà ochron skóry przed czynnikami zewn trznymi zwi kszajàcymi kruchoêç naczyƒ krwionoênych. Zabieg Alabastrowa skóra to profilaktyka w piel gnacji skóry z rozszerzonymi naczynkami. Czas zabiegu 90 minut ZALECENIA Seria 6-10 zabiegów, 1-2 razy w tygodniu. PREPARATY DO ZABIEGU Ag 1361 AA Prestige Institute Mleczko oczyszczajàce do demakija u Ag 1366 AA Prestige Institute P yn do demakija u oczu Ag 1364 AA Prestige Institute Tonik do cery z rozszerzonymi naczynkami Ag 1369 AA Prestige Institute Peeling enzymatyczny Ag 1371 AA Prestige Institute Lekka emulsja do masa u Ag 1375 AA Prestige Institute Maseczka elowa wzmacniajàco-stymulujàca Ag 1380 AA Prestige Institute Maska algowa Ag 1384 AA Prestige Institute Krem obkurczajaco-wzmacniajàcy SCHEMAT ZABIEGU OCZYSZCZANIE Dok adnie zmyç makija oczu p ynem do demakija u oczu, a nast pnie oczyêciç skór twarzy, szyi i dekoltu mleczkiem do demakija u z wyciàgiem ze Êwietlika i b awatka. Zaleca si stosowanie wi kszej iloêci mleczka, co pozwala uniknàç podra nieƒ skóry powstajàcych w wyniku tarcia. Usunàç mleczko wacikami nasàczonymi tonikiem do cery z rozszerzonymi naczynkami. Miejsca szczególnie zaczerwienione mo na ukoiç punktowo, przyk adajàc waciki nasàczone tonikiem lub zastosowaç ok ad na ca à twarz, przykrywajàc jà gazà lub chusteczkà zwil onà tonikiem. Delikatnie i równomiernie rozprowadziç na powierzchni skóry peeling enzymatyczny z Exfocellià i pozostawiç na oko o 10 min. Zmyç wacikami nasàczonymi tonikiem. FAZA AKTYWNA Je eli nie stwierdzimy przeciwwskazaƒ wykonaç masa oczyszczajàcouspokajajàcy na lekkiej emulsji do masa u, po czym jej nadmiar usunàç. Celem masa u jest oczyszczenie skóry ze zb dnych metabolitów, usprawnienie cyrkulacji naczyƒ krwionoênych i limfatycznych oraz zahamowanie nadreaktywnoêci skóry. Stonizowaç skór tonikiem do cery z rozszerzonymi naczynkami. Przygotowaç proszkowà mask algowà, tj. rozprowadziç 1 cz Êç maski w 3 cz Êciach zimnej wody, intensywnie mieszajàc do uzyskania jednolitej konsystencji. Pozostawiç na twarzy do zastygni cia. Po oko o 15 min. usunàç mask rozpoczynajàc od czo a w kierunku szyi klientki. OczyÊciç skór tonikiem z pozosta oêci maski algowej. Na twarz, szyj i dekolt na o yç elowà maseczk wzmacniajàcostymulujàcà. Po up ywie min. usunàç nadmiar preparatu wacikami nasàczonymi tonikiem. Na miejsca szczególnie zaczerwienione mo na zastosowaç grubszà warstw maseczki. FAZA KO COWA Rozprowadziç cienkà warstw kremu obkurczajàco-wzmacniajàcego. Na zakoƒczenie zabiegu mo na wykonaç delikatny makija kosmetykami z linii AA Make Up, u ywajàc podk adu, tuszu, od ywki do rz s i kredki do oczu. PIEL GNACJA W DOMU W ostatnim etapie spotkania udzieliç klientce wskazówek odnoênie prawid owej piel gnacji w domu i poleciç oraz sprzedaç odpowiednie kosmetyki. Rekomendowane produkty piel gnacyjne to: Demakija : An 2151 AA Cera Naczynkowa Mleczko, Tonik, P yn do demakija u oczu 3w1 Piel gnacja skóry okolic oczu: Ep 2208 AA Eye Perfect el kojàco-ochronny Piel gnacja twarzy na dzieƒ: An 2152 AA Cera Naczynkowa Krem nawil ajàcy na dzieƒ SPF 6 An 2153 AA Cera Naczynkowa Krem przeciwzmarszczkowy na dzieƒ SPF 6 Piel gnacja twarzy na noc: An 2154 AA Cera Naczynkowa Krem na noc Piel gnacja specjalna: An 2156 AA Cera Naczynkowa Korektor zielony An 2155 AA Cera Naczynkowa Maseczka od ywczo-regenerujàca Makija : Kosmetyki z linii AA Make Up 19

20 PIEL GNACJA TWARZY ZABIEG REWOLUCYJNY SYSTEM BOGATEGO NAWIL ANIA SKÓRY 20

21 ZABIEG NAWIL AJÑCO-OD YWCZY HYDRA RICH SKÓRA LIPIDOWO UBOGA I ODWODNIONA ZABIEG HYDRA RICH przeznaczony do ka dego rodzaju skóry, w szczególnoêci do cery silnie odwodnionej, wymagajàcej g bokiego od ywienia. Pozwala na uzyskanie skutecznego i d ugotrwa ego efektu nawil ania skóry od wewnàtrz, na ró nych jej poziomach. Powoduje spektakularne wyg adzenie zmarszczek oraz intensywne uj drnienie skóry. Czas zabiegu 90 minut ZALECENIA Seria 6-8 zabiegów, 1-3 razy w tygodniu PREPARATY DO ZABIEGU Ag 1361 AA Prestige Institute Mleczko oczyszczajàce do demakija u Ag 1366 AA Prestige Institute P yn do demakija u oczu Ag 1362 AA Prestige Institute Tonik z koenzymami Q10, R i witaminà C Ag 1369 AA Prestige Institute Peeling enzymatyczny Ag 1368 AA Prestige Institute Peeling drobnoziarnisty Ag 1371 AA Prestige Institute Lekka emulsja do masa u Ag 1387 AA Prestige Institute Krem nawil ajàco-regenerujàcy System III Ag 1386 AA Prestige Institute Krem nawil ajàco-uj drniajàcy System II SCHEMAT ZABIEGU OCZYSZCZANIE Dok adnie zmyç makija oczu p ynem do demakija u oczu, a nast pnie oczyêciç skór twarzy, szyi i dekoltu mleczkiem do demakija u z wyciàgiem ze Êwietlika i b awatka. Usunàç mleczko wacikami nasàczonymi tonikiem z koenzymami Q10, R i witaminà C. Delikatnie i równomiernie rozprowadziç na powierzchni skóry peeling drobnoziarnisty lub enzymatyczny z Exfocellià i pozostawiç na oko o 10 min.w przypadku peelingu drobnoziarnistego wykonaç z uszczenie poprzez mikromasa. Nast pnie nale y zmyç skór wacikami nasàczonymi przegotowanà wodà. FAZA AKTYWNA Je eli nie stwierdzimy przeciwwskazaƒ nale y wykonaç do wyboru: masa oczyszczajàco-uspokajajàcy na lekkiej emulsji do masa u lub masa stymulujàcy na kremie nawil ajàco-regenerujàcym System III. Nadmiar preparatu usunàç. Celem masa u oczyszczajàco-uspokajajàcego jest oczyszczenie skóry ze zb dnych metabolitów, usprawnienie cyrkulacji naczyƒ krwiono- Ênych i limfatycznych, natomiast zadaniem masa u stymulujàcego jest usprawnienie funkcji skóry, silne wyg adzenie zmarszczek, stymulowanie produkcji kolagenu i elastyny, modelowanie owalu twarzy oraz g boka relaksacja. Ag 1380 AA Prestige Institute Maska algowa Ag 1385 AA Prestige Institute Krem nawil ajàco-stymulujàcy System I Ag 1376 AA Prestige Institute Maseczka g boko nawil ajàca Ag 1393 AA Prestige Institute Krem wyg adzajàco-kojàcy do skóry wokó oczu Ag 1392 AA Prestige Institute Krem uj drniajàco-liftingujàcy do skóry wokó oczu Stonizowaç. Przygotowaç proszkowà mask algowà, dodajàc zimnà wod tj. rozprowadziç 1 cz Êç maski w 3 cz Êciach zimnej wody, intensywnie mieszajàc do uzyskania jednolitej konsystencji. Pozostawiç na twarzy do zastygni cia. Po oko o 15 min. usunàç mask rozpoczynajàc od czo a w kierunku szyi klientki. OczyÊciç skór tonikiem z pozosta oêci maski algowej. Na twarz, szyj i dekolt na o yç maseczk g boko nawil ajàcà z ekstraktem z dzikiego bratka i witaminà H. Po up ywie 15 min. usunàç nadmiar preparatu wacikami nasàczonymi tonikiem. FAZA KO COWA Rozprowadziç ruchami drenujàcymi tj. od wewnàtrz do zewnàtrz, w zale noêci od potrzeb skóry cienkà warstw kremu wyg adzajàcokojàcego pod oczy lub kremu uj drniajàco-liftingujàcego do skóry wokó oczu. Nast pnie na skór twarzy, szyi i dekoltu nale y zaaplikowaç krem nawil ajàco-uj drniajàcy System II lub krem nawil ajàco-regenerujàcy System III Na zakoƒczenie zabiegu mo na wykonaç klientce delikatny makija kosmetykami z linii AA Make Up, u ywajàc podk adu, od ywki do rz s, tuszu i kredki do oczu. PIEL GNACJA W DOMU W ostatnim etapie spotkania udzieliç klientce wskazówek odnoênie prawid owej piel gnacji w domu i poleciç oraz sprzedaç odpowiednie kosmetyki. Rekomendowane produkty piel gnacyjne to: Demakija : Ad 2276 AA Prestige PureSkin P yn do demakija u oczu Ad 2271 AA Prestige PureSkin Mleczko normalizujàce do demakija u Ad 2270 AA Prestige PureSkin Mleczko nawil ajàce do demakija u Ad 2273 AA Prestige PureSkin Tonik normalizujàcy bezalkoholowy Ad 2272 AA Prestige PureSkin Tonik nawil ajàcy bezalkoholowy Oczyszczanie: Ah 2253 AA New Skin DHEA G boki peeling do twarzy Piel gnacja skóry okolic oczu: Ep 2208 AA Eye Perfect el kojàco-ochronny Piel gnacja twarzy na dzieƒ: Ah 2262 AA Hydra Rich Krem nawil ajàco-stymulujàcy SPF 6 SYSTEM I 25+ Ah 2263 AA Hydra Rich Krem nawil ajàco-uj drniajàcy SPF 6 SYSTEM II 35+ Ah 2264 AA Hydra Rich Krem nawil ajàco-regenerujàcy SPF 6 SYSTEM III 45+ Piel gnacja twarzy na noc: Ah 2252 AA New Skin DHEA Bogaty krem na noc na twarz, szyj i dekolt Piel gnacja specjalna: Ep 2211 AA Eye Perfect Maseczka przeciwzmarszczkowo-uj drniajàca do skóry wokó oczu i ust Ah 2251 AA New Skin DHEA Liftingujàcy podk ad pod krem na dzieƒ Ah 2265 AA Hydra Rich Maseczka g boko nawil ajàca Makija : Kosmetyki z linii AA Make Up 21

22 PIEL GNACJA TWARZY ZABIEG M ODOÂå W KREMIE ZAMIAST ZASTRZYKU 22

23 ZABIEG TOTALNE DZIA ANIE PRZECIWZMARSZCZKOWE Z KOMPLEKSEM BOTOX-LIKE SKÓRA MIESZANA W KIERUNKU SUCHEJ I SUCHA, PO 30 ROKU YCIA ZABIEG M ODOÂå W KREMIE ZAMIAST ZASTRZYKU powoduje wyg adzenie zmarszczek mimicznych i statycznych. Napina i poprawia elastycznoêç skóry. Modeluje owal twarzy. Niweluje zm czenie i stres. Redukuje obrz ki zastoinowe oraz rozjaênia cienie w okolicy oczu. Daje efekt natychmiastowego rozjaênienia cery. Czas zabiegu 90 minut ZALECENIA Seria 5-8 zabiegów, 1-2 razy w tygodniu. PREPARATY DO ZABIEGU Ag 1361 AA Prestige Institute Mleczko oczyszczajàce do demakija u Ag 1365 AA Prestige Institute el do mycia twarzy Ag 1366 AA Prestige Institute P yn do demakija u oczu Ag 1362 AA Prestige Institute Tonik z koenzymami Q10, R i witaminà C Ag 1370 AA Prestige Institute G boki peeling z kompleksem DuoDerm Ag 1377 AA Prestige Institute Maseczka z koenzymami Q10, R i wit. C Ag 1380 AA Prestige Institute Maska algowa Ag 1378 AA Prestige Institute Maseczka do skóry wokó oczu SCHEMAT ZABIEGU OCZYSZCZANIE Dok adnie zmyç makija oczu p ynem do demakija u oczu, a nast pnie oczyêciç skór twarzy, szyi i dekoltu mleczkiem do demakija u z wyciàgiem ze Êwietlika i b awatka lub opcjonalnie elem do mycia twarzy. Usunàç mleczko wacikami nasàczonymi tonikiem z koenzymami Q10, R i witaminà C. Delikatnie i równomiernie rozprowadziç g boki peeling z kompleksem DuoDerm. Wykonaç z uszczenie poprzez mikromasa. Pozostawiç na oko o 15 minut. Nast pnie zmyç nadmiar preparatu wacikami nasàczonymi przegotowanà wodà. FAZA AKTYWNA Je eli nie stwierdzimy przeciwwskazaƒ nale y wykonaç masa stymulujàcy na masce z koenzymami Q10, R i witaminà C oraz proteinami sojowymi. Celem masa u jest usprawnienie funkcji skóry, silne wyg adzenie zmarszczek, stymulowanie produkcji kolagenu i elastyny, modelowanie owalu twarzy oraz g boka relaksacja. Stonizowaç. Przygotowaç proszkowà mask algowà, tj. rozprowadziç 1 cz Êç maski w 3 cz Êciach zimnej wody, intensywnie mieszajàc do uzyskania Ag 1367 AA Prestige Institute Kojàcy p yn do nasàczania p atków na oczy Ag 1379 AA Prestige Institute Maseczka z kompleksem Botox-like Ag 1388 AA Prestige Institute Serum korygujàce BOTOX-like Ag 1393 AA Prestige Institute Krem wyg adzajàco-kojàcy do skóry wokó oczu Ag 1389 AA Prestige Institute Krem z kompleksem BOTOX-like jednolitej konsystencji. Pozostawiç na twarzy do zastygni cia. Po oko o 15 min. usunàç mask, rozpoczynajàc od czo a w kierunku szyi. OczyÊciç skór tonikiem z pozosta oêci maski algowej. Na skór wokó oczu ( uki jarzmowe) na o yç grubszà warstw maseczki z Matrixylem i ekstraktem z Centella asiatica, a nast pnie przykryç powieki p atkami nasàczonymi kojàcy p ynem. Na twarz, szyj i dekolt zastosowaç serum korygujàce z kompeksem BOTOX-like. Na twarz, szyj i dekolt na o yç maseczk z kompleksem BOTOX like. Po up ywie 15 min. nadmiar produktu usunàç wacikami nasàczonymi tonikiem lub wmasowaç. FAZA KO COWA Rozprowadziç cienkà warstw kremu wyg adzajàco-kojàcego pod oczy, drenujàcymi ruchami tj. od wewnàtrz na zewnàtrz. Nast pnie na skór twarzy, szyi i dekoltu nale y zaaplikowaç krem z kompleksem BOTOX like. Na zakoƒczenie zabiegu mo na wykonaç delikatny makija kosmetykami z linii AA Make Up, u ywajàc podk adu, od ywki do rz s, tuszu i kredki do oczu. PIEL GNACJA W DOMU W ostatnim etapie spotkania udzieliç klientce wskazówek odnoênie prawid owej piel gnacji w domu i poleciç oraz sprzedaç odpowiednie kosmetyki. Rekomendowane produkty piel gnacyjne to: Demakija : Ad 2276 AA Prestige PureSkin P yn do demakija u oczu Ad 2271 AA Prestige PureSkin Mleczko normalizujàce do demakija u Ad 2270 AA Prestige PureSkin Mleczko nawil ajàce do demakija u Ad 2273 AA Prestige PureSkin Tonik normalizujàcy bezalkoholowy Ad 2272 AA Prestige PureSkin Tonik nawil ajàcy bezalkoholowy Oczyszczanie: Ah 2253 AA New Skin DHEA G boki peeling do twarzy Piel gnacja skóry okolic oczu: Ep 2208 AA Eye Perfect el kojàco-ochronny Ep 2210 AA Eye Perfect Krem przeciwzmarszczkowo-regenerujàcy pod oczy i na powieki Piel gnacja twarzy na dzieƒ: Ae 2220 AA Age Expert Krem na dzieƒ SPF 6 Piel gnacja twarzy na noc: 2221 AA Age Expert Krem na noc Piel gnacja specjalna: Ep 2211 AA Eye Perfect Maseczka przeciwzmarszczkowo-uj drniajàca do skóry wokó oczu i ust Ae 2222 AA Age Expert Serum korygujàce Ah 2265 AA Hydra Rich Maseczka g boko nawil ajàca Makija : Kosmetyki z linii AA Make Up 23

24 PIEL GNACJA TWARZY ZABIEG RZEèBIARZ KONTURÓW TWOJEJ TWARZY 24

25 ZABIEG INTENSYWNIE UJ DRNIAJÑCO-LIFTINGUJÑCY MORPHOCREATOR KAèDY RODZAJ SKÓRY PO 40 ROKU èycia ZABIEG RZEèBIARZ KONTURÓW TWOJEJ TWARZY skutecznie walczy z procesem starzeniem si skóry, stymulujàc jej naturalne funkcje odnowy.wzmacnia w ókna kolagenu i elastyny, dzi ki proteinom z ry u i kukurydzy oraz intensywnie wyg adza naskórek. Wywo uje efekt natychmiastowego liftingu. Redukuje iloêç zmarszczek i zag bieƒ na szyi (tzw. naszyjnik Wenus). Dzia a silnie od ywczo i regenerujàco oraz spektakularnie poprawia koloryt skóry pozbawionej witalnoêci. Czas zabiegu 90 minut ZALECENIA Seria 6-8 zabiegów, 1-2 razy w tygodniu. PREPARATY DO ZABIEGU Ag 1361 AA Prestige Institute Mleczko oczyszczajàce do demakija u Ag 1365 AA Prestige Institute el do mycia twarzy Ag 1366 AA Prestige Institute P yn do demakija u oczu Ag 1362 AA Prestige Institute Tonik z koenzymami Q10, R i witaminà C Ag 1370 AA Prestige Institute G boki peeling DuoDerm Ag 1390 AA Prestige Institute Bogaty krem uj drniajàco-liftingujàcy Ag 1380 AA Prestige Institute Maska algowa SCHEMAT ZABIEGU OCZYSZCZANIE Dok adnie zmyç makija oczu p ynem do demakija u oczu, a nast pnie oczyêciç skór twarzy, szyi i dekoltu mleczkiem do demakija u z wyciàgiem ze Êwietlika i b awatka lub opcjonalnie elem do mycia twarzy. Usunàç mleczko wacikami nasàczonymi tonikiem z koenzymami Q10, R i witaminà C. Delikatnie i równomiernie rozprowadziç g boki peeling z kompleksem DuoDerm i wykonaç z uszczenie poprzez mikromasa. Pozostawiç na oko o 15 minut i nast pnie zmyç nadmiar preparatu wacikami nasàczonymi przegotowanà wodà. FAZA AKTYWNA Je eli nie stwierdzimy przeciwwskazaƒ nale y wykonaç masa stymulujàcy na bogatym kremie uj drniajàco-liftingujàcym. Celem masa u jest usprawnienie funkcji skóry, silne wyg adzenie zmarszczek, stymulowanie produkcji kolagenu i elastyny, modelowanie owalu twarzy oraz g boka relaksacja. Stonizowaç skór tonikiem z koenzymami Q10, R i witaminà C. Przygotowaç proszkowà mask algowà, tj. rozprowadziç 1 cz Êç maski w 3 cz Êciach zimnej wody, intensywnie mieszajàc do uzyskania Ag 1378 AA Prestige Institute Maseczka do skóry wokó oczu Ag 1367 AA Prestige Institute Kojàcy p yn do nasàczania p atków na oczy Ag 1381 AA Prestige Institute Maska liftingujàca Ag 1394 AA Prestige Institute Liftingujàcy podk ad pod krem Ag 1392 AA Prestige Institute Krem uj drniajàco-liftingujàcy pod oczy Ag 1391 AA Prestige Institute Krem uj drniajàco-liftingujàcy jednolitej konsystencji. Pozostawiç na twarzy do zastygni cia. Po oko o 15 min. usunàç mask rozpoczynajàc od czo a w kierunku szyi. OczyÊciç skór tonikiem z pozosta oêci maski algowej. Na skór wokó oczu ( uki jarzmowe) na o yç grubszà warstw maseczki z Matrixylem i ekstraktem z Centella asiatica, a nast pnie przykryç powieki p atkami nasàczonymi kojàcy p ynem. Na twarz, szyj i dekolt na o yç maseczk liftingujàcà z ekstraktem z chiƒskiej roêliny Cangzhu i Centella asiatica. Nast pnie nale y przykryç gazà i folià okluzyjnà twarz, szyj i dekolt dla wzmocnienia efektu stymulujàcego. Po up ywie 20 min. nadmiar produktu usunàç wacikami nasàczonymi tonikiem lub wmasowaç pozosta oêç preparatu. FAZA KO COWA Rozprowadziç cienkà warstw kremu uj drniajàco-liftingujàcego pod oczy, ruchami drenujàcymi tj. od wewnàtrz do zewnàtrz. Nast pnie na skór twarzy, szyi i dekoltu na o yç liftingujàcy podk ad pod krem oraz krem uj drniajàco-liftingujàcy. Na zakoƒczenie zabiegu mo na wykonaç delikatny makija kosmetykami z linii AA Make Up, u ywajàc podk adu, od ywki do rz s, tuszu i kredki do oczu. PIEL GNACJA W DOMU W ostatnim etapie spotkania udzieliç klientce wskazówek odnoênie prawid owej piel gnacji w domu i poleciç oraz sprzedaç odpowiednie kosmetyki. Rekomendowane produkty piel gnacyjne to: Demakija : Ad 2276 AA Prestige PureSkin P yn do demakija u oczu Ad 2271 AA Prestige PureSkin Mleczko normalizujàce do demakija u Ad 2270 AA Prestige PureSkin Mleczko nawil ajàce do demakija u Ad 2273 AA Prestige PureSkin Tonik normalizujàcy bezalkoholowy Ad 2272 AA Prestige PureSkin Tonik nawil ajàcy bezalkoholowy Oczyszczanie: Ah 2253 AA New Skin DHEA G boki peeling do twarzy Piel gnacja skóry okolic oczu: Ac 2259 AA MorphoCreator Krem intensywnie uj drniajàco-liftingujàcy do skóry wokó oczu Piel gnacja twarzy na dzieƒ: Ac 2256 AA MorphoCreator Krem intensywnie uj drniajàco-liftingujàcy na dzieƒ SPF 6 Piel gnacja twarzy na noc: Ac 2257 AA MorphoCreator Krem intensywnie uj drniajàco-liftingujàcy na noc Piel gnacja specjalna: Ep 2211 AA Eye Perfect Maseczka przeciwzmarszczkowo-uj drniajàca do skóry wokó oczu i ust Ah 2251 AA New Skin DHEA Liftingujàcy podk ad pod krem na dzieƒ Ah 2265 AA Hydra Rich Maseczka g boko nawil ajàca Makija : Kosmetyki z linii AA Make Up 25

26 PIEL GNACJA TWARZY ZABIEG GRUBOSKÓRNI A JEDNAK WRA LIWI 26

27 ZABIEG NAWIL AJÑCO-ENERGIZUJÑCY DLA AKTYWNYCH M CZYZN KA DY RODZAJ SKÓRY ZABIEG GRUBOSKÓRNI A JEDNAK WRA LIWI piel gnuje ka dy rodzaj skóry m czyzn, regularnie podra nianej podczas golenia. Wywo uje efekt silnego dotlenienia, rewitalizacji i od ywienia. Poprzez silne dzia anie antyoksydacyjne, wspomaga czynnoêç NMF i zapobiega efektowi starzenia si skóry. Czas zabiegu 75 minut ZALECENIA Seria 5-8 zabiegów, 1 raz w tygodniu. PREPARATY DO ZABIEGU Ag 1365 AA Prestige Institute el do mycia twarzy Ag 1363 AA Prestige Institute Tonik z kompleksem normalizujàcym Ag 1369 AA Prestige Institute Peeling enzymatyczny Ag 1371 AA Prestige Institute Lekka emulsja do masa u Ag 1380 AA Prestige Institute Maska algowa Ag 1376 AA Prestige Institute Maseczka g boko nawil ajàca Ag 1377 AA Prestige Institute Maseczka z koenzymami Q10, R i witaminà C Ag 1400 AA Prestige Institute el do skóry wokó oczu z Matrixylem AA Men Ag 1401 AA Prestige Institute Krem energizujàcy z efektem BOTOX-like AA Men SCHEMAT ZABIEGU OCZYSZCZANIE Zmyç twarz elem. Ukoiç skór tonikiem z kompleksem normalizujàcym. Delikatnie i równomiernie rozprowadziç na powierzchni skóry peeling enzymatyczny z Exfocellià i pozostawiç na oko o 10 min. Zmyç wacikami nasàczonymi tonikiem. FAZA AKTYWNA Je eli nie stwierdzimy przeciwwskazaƒ wykonaç masa oczyszczajàcouspokajajàcy z elementami drena u limfatycznego na lekkiej emulsji do masa u, po czym usunàç nadmiar preparatu. Celem masa u jest zrelaksowanie klienta i wprowadzenie go w przyjemny nastrój. Stonizowaç skór tonikiem z kompleksem normalizujàcym. Przygotowaç proszkowà mask algowà, tj. rozprowadziç 1 cz Êç maski w 3 cz Êciach zimnej wody, intensywnie mieszajàc do uzyskania jednolitej konsystencji. Pozostawiç na twarzy do zastygni cia. Po oko o 15 min. usunàç mask, rozpoczynajàc od czo a w kierunku szyi. OczyÊciç skór z pozosta oêci maski algowej tonikiem. Na twarz i szyj zastosowaç maseczk g boko nawil ajàcà z ekstraktem z dzikiego bratka i witaminà H lub maseczk Q10, R, C. Po up ywie 15 min. nadmiar usunàç wacikami nasàczonymi tonikiem. FAZA KO COWA Rozprowadziç ruchem drenujàcym tj. od wewnàtrz do zewnàtrz cienkà warstw elu pod oczy AA MEN. Nast pnie na skór twarzy i szyi zaaplikowaç krem energizujàcy z efektem BOTOX-like AA Men. PIEL GNACJA W DOMU W ostatnim etapie spotkania udzieliç klientowi wskazówek odnoênie prawid owej piel gnacji w domu i poleciç oraz sprzedaç odpowiednie kosmetyki. Rekomendowane produkty piel gnacyjne to: Oczyszczanie: Ao 2703 AA Oligovital el do mycia twarzy Piel gnacja skóry okolic oczu: Am 323 AA Men el do skóry wokó oczu Piel gnacja twarzy na dzieƒ: Am 317 AA Men el po goleniu Am 316 AA Men Balsam po goleniu Am 315 AA Men Krem nawil ajàcy Am 324 lub AA Men Krem energizujàcy Piel gnacja twarzy na noc: Am 315 AA Men Krem nawil ajàcy Am 324 AA Men Krem energizujàcy Piel gnacja specjalna: Ah 2265 AA Hydra Rich Maseczka g boko nawil ajàca Ai 2140 AA Aqua Ice Maseczka oczyszczajàca 27

28 PIEL GNACJA CIA A 28

29 ZASADY PROGRAMÓW PIEL GNACYJNYCH NA CIA O 1. NIE NALE Y NAK ADAå PREPARATÓW O T USTYCH KONSYSTENCJACH PRZED ZABIEGAMI Z ZASTOSOWANIEM ALG 2. W TRAKCIE JEDNEJ SESJI ZABIEGOWEJ NIE WOLNO WYKONYWAå DWÓCH ZABIEGÓW NA CIA O 3. PRZED ZABIEGIEM NA CIA O NALE Y UNIKAå EKSPOZYCJI NA PROMIENIE S ONECZNE, A TAK E NIE NALE Y KORZYSTAå Z Ó EK SOLARYJNYCH PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGÓW NA CIA O 1. UCZULENIA NA PREPARATY POCHODZENIA MORSKIEGO 2. STANY ZAPALNE SKÓRY I SKALECZENIA 3. CIÑ A 4. KARMIENIE PIERSIÑ 5. CHOROBY NOWOTWOROWE 6. OPERACJE CHIRURGICZNE 7. CHOROBY TARCZYCY 8. CHOROBY SERCA 9. WYSOKIE LUB BARDZO NISKIE CIÂNIENIE T TNICZE 10. CUKRZYCA 11. EPILEPSJA 12. DERMATOZY 13. CHOROBY NEREK 14. ZAKRZEPICA / ZAPALENIE Y 15. ARTRETYZM / REUMATYZM 16. CHEMIOTERAPIA 29

30 PIEL GNACJA CIA A ZABIEG DELIKATNY DOTYK 30

31 ZABIEG REGENERUJÑCO-OD YWCZY NA R CE ZABIEG DELIKATNY DOTYK przeznaczony do skóry ràk ma silne dzia anie od ywcze, nawil ajàce, poprawiajàce elastycznoêç naskórka. Zabieg rozjaênia plamy pigmentacyjne, silnie wyg adza skór, niweluje problem nadmiernej suchoêci i szorstkoêci oraz poprawia kondycj paznokci. Zabieg mo e byç àczony z ka dym zabiegiem AA Prestige Institute. Czas zabiegu 35 minut ZALECENIA Seria 5-8 zabiegów, 1 raz w tygodniu. PREPARATY DO ZABIEGU Ag 1395 AA Prestige Institute Peeling do ràk Ag 1396 AA Prestige Institute Jedwabisty olejek energizujàcy do masa u Ag 1398 AA Prestige Institute Maseczka do ràk Ag 1399 AA Prestige Institute Od ywczy krem do ràk SCHEMAT ZABIEGU Wykonaç dok adne z uszczanie naskórka na obu r kach (nie pomijajàc adnego palca i nadgarstka) przy pomocy peelingu do ràk. Nast pnie zmyç peeling letnià wodà. Wykorzystujàc jedwabisty olejek energizujàcy do masa u wykonaç masa ràk, który relaksuje klientk, a tak e rozgrzewajàc skór, pozwala na lepsze wnikanie i dzia anie kolejnych preparatów. Na o yç maseczk g boko regenerujàcà do ràk, owinàç r ce folià i na o yç r kawice (ciep o, jakie uzyskuje si w ten sposób, pozwala na lepsze wch anianie i tym samym lepsze dzia anie sk adników aktywnych zawartych w maseczce). Po ok. 15 min. zdjàç ok ad, a nadmiar nie wch oni tej maseczki usunàç przy pomocy chusteczki higienicznej. Na o yç na skór ràk od ywczy krem do ràk. PIEL GNACJA W DOMU W ostatnim etapie spotkania udzieliç klientce wskazówek odnoênie prawid owej piel gnacji w domu i poleciç oraz sprzedaç odpowiednie kosmetyki. Rekomendowane produkty piel gnacyjne to: Piel gnacja d oni na dzieƒ i na noc: Ab 950 AA Cia o Wra liwe Od ywczy krem do ràk i paznokci Ap 2689 AA Polarna Formu a Krem-koncentrat do ràk i paznokci 31

32 PIEL GNACJA CIA A UJ DRNIAJÑCY ZABIEG NA CIA O 32

33 ZABIEG ZAPOBIEGAJÑCY POWSTAWANIU ROZST PÓW UJ DRNIAJÑCY ZABIEG NA CIA O stymuluje syntez w ókien podporowych, silnie poj drniajàc i uelastyczniajàc skór. Dzia a liftingujàco, silnie od ywczo i nawil ajàco. Wzmacnia i uszczelnia p aszcz hydrolipidowy na jego powierzchni. Modeluje sylwetk, silnie sp ycajàc bruzdy. Zapobiega powstawaniu rozst pów poprzez wzmocnienie tkanki àcznej. Czas zabiegu 90 minut ZALECENIA Seria 8-12 zabiegów, 1 do 2 razy w tygodniu PREPARATY DO ZABIEGU Ag 1396 AA Prestige Institute Jedwabisty olejek energizujàcy do masa u Ag 1353 AA Prestige Institute Uj drniajàcy krem peelingujàcy do cia a Ag 1355 AA Prestige Institute Relaksujàca sól peelingujàca do cia a Ag 1354 AA Prestige Institute Algi mikronizowane Fucus vesiculosus Ag 1357 AA Prestige Institute Uj drniajàcy aktywator alg przeciw rozst pom Ag 1359 AA Prestige Institute Uj drniajàcy el do mycia cia a Ag 1358 AA Prestige Institute Uj drniajàcy krem przeciw rozst pom SCHEMAT ZABIEGU Wykonaç peeling cia a przy pomocy uj drniajàcego kremu peelingujàcego oraz relaksujàcej soli peelingujàcej do cia a. Zmieszaç ok. 4 dozy soli z 1-2 dozami kremu (im bardziej sucha skóra, tym wi cej kremu) i masujàc odpowiednie partie cia a obj te zabiegiem z uszczaç naskórek, a do czasu, kiedy krem si wch onie i sól b dzie mo na swobodnie strzepnàç z powierzchni skóry. W przypadku wra liwej skóry cia a i przy wyst powaniu kruchych naczyƒ i/lub ylaków, peeling wykonaç tylko przy pomocy kremu peelingujàcego. W takim przypadku na o yç grubszà warstw kremu na parti cia a obj tà zabiegiem, pozostawiç na ok min. Zmyç przy pomocy wody. Wykonaç masa przy pomocy jedwabistego olejku do masa u. Zmyç olejek pod prysznicem uj drniajàcym elem z kompleksem Anti Cellulite i wyciàgiem z imbiru. Po masa u na o yç na cia o przygotowanà do zabiegu mask z alg. Przygotowaç jà u ywajàc 200 ml p ynu aktywujàcego ml (100 g) alg (ewentualnie uzupe niç wodà do uzyskania odpowiedniej konsystencji). Maska, dzi ki zastosowaniu odpowiednio wybranego p ynu aktywujàcego, z Hydroxyprolisilane CN oraz ekstraktem z Centella asiatica ma w aêciwoêci uj drniajàce. Nast pnie owinàç klientk folià okluzyjnà i przykryç kocem termicznym lub zwyk ym. Pozostawiç na skórze ok min. Zmyç mask algowà pod prysznicem u ywajàc uj drniajàcego elu do mycia cia a. Na zakoƒczenie zabiegu na o yç na skór uj drniajàcy krem przeciw rozst pom z Hydroxyprolisilane CN oraz olejem ze Êliwek. PIEL GNACJA W DOMU W ostatnim etapie spotkania udzieliç klientce wskazówek odnoênie prawid owej piel gnacji w domu i poleciç oraz sprzedaç odpowiednie kosmetyki. Rekomendowane produkty piel gnacyjne to: Higiena cia a: Ab 943 AA Cia o Wra liwe el do mycia cia a antycellulitowy Oczyszczanie cia a: Ab 966 AA AntyCELLULIT Aktywny masa 3 w 1 Piel gnacja na dzieƒ i na noc: Ab 968 AA AntyCELLULIT Intensywny krem na rozst py 3 w 1 Piel gnacja specjalna: Ab 967 AA AntyCELLULIT Serum do biustu 3 w 1 33

34 PIEL GNACJA CIA A WYSZCZUPLAJÑCY ZABIEG NA CIA O 34

35 ZABIEG ANTYCELLULITOWY ANTYCELLULITOWY ZABIEG NA CIA O dzia a intensywnie wyszczuplajàco oraz poprawia kinetyk ch onki, dzia ajàc przeciwobrz kowo. Dostarcza j drnoêci i elastycznoêci skórze, zmniejszajàc efekt pomaraƒczowej skórki. Wyg adza i poprawia kondycj i koloryt cia a. Zabieg wspomaga i uzupe nia kuracj odchudzajàcà klientki. Usuwa zb dne metabolity, oczyszczajàc organizm z toksyn. Czas zabiegu 90 minut ZALECENIA Seria 8-12 zabiegów, 2 do 3 razy w tygodniu PREPARATY DO ZABIEGU Ag 1396 AA Prestige Institute Jedwabisty olejek energizujàcy do masa u Ag 1353 AA Prestige Institute Uj drniajàcy krem peelingujàcy do cia a Ag 1355 AA Prestige Institute Relaksujàca sól peelingujàca do cia a Ag 1354 AA Prestige Institute Algi mikronizowane Fucus vesiculosus Ag 1356 AA Prestige Institute Antycellulitowy aktywator alg Ag 1359 AA Prestige Institute Uj drniajàcy el do mycia cia a Ag 1360 AA Prestige Institute Antycellulitowy el uj drniajàcy do cia a SCHEMAT ZABIEGU Wykonaç peeling cia a przy pomocy uj drniajàcego kremu peelingujàcego oraz relaksujàcej soli peelingujàcej do cia a. Zmieszaç ok. 4 dozy soli z 1-2 dozami kremu (im bardziej sucha skóra, tym wi cej kremu). Masujàc odpowiednie partie cia a obj te zabiegiem z uszczaç naskórek, a do czasu, kiedy krem si wch onie i sól b dzie mo na swobodnie strzepnàç z powierzchni skóry. W przypadku wra liwej skóry cia a i przy wyst powaniu kruchych naczyƒ i/lub ylaków, peeling wykonaç tylko przy pomocy kremu peelingujàcego. W takim przypadku na o yç grubszà warstw kremu na parti cia a obj tà zabiegiem, pozostawiç na ok min. Zmyç przy pomocy wody. Wykonaç masa przy pomocy jedwabistego olejku do masa u. Zmyç olejek pod prysznicem uj drniajàcym elem z kompleksem Anti Cellulite i wyciàgiem z imbiru. Po masa u na o yç na cia o przygotowanà do zabiegu mask z alg. Przygotowaç jà u ywajàc 200 ml p ynu aktywujàcego ml (100 g) alg (ewentualnie uzupe niç wodà do uzyskania odpowiedniej konsystencji). Maska, dzi ki zastosowaniu odpowiednio wybranego p ynu aktywujàcego z kompleksem Unislim i Anti Cellulite oraz wyciàgiem z nostrzyka ó tego ma w aêciwoêci antycellulitowe. Nast pnie owinàç klientk folià okluzyjnà, przykryç kocem termicznym lub zwyk ym. Pozostawiç na skórze ok min. Zmyç mask algowà pod prysznicem u ywajàc uj drniajàcego elu do mycia cia a. Na zakoƒczenie zabiegu na o yç na skór antycellulitowy el uj drniajàcy. PIEL GNACJA W DOMU W ostatnim etapie spotkania udzieliç klientce wskazówek odnoênie prawid owej piel gnacji w domu i poleciç oraz sprzedaç odpowiednie kosmetyki. Rekomendowane produkty piel gnacyjne to: Higiena cia a: Ab 943 AA Cia o Wra liwe el do mycia cia a antycellulitowy Oczyszczanie cia a: Ab 966 AA AntyCELLULIT Aktywny masa 3 w 1 Piel gnacja na dzieƒ i na noc: Ab 964 AA AntyCELLULIT Intensywne serum 3 w 1 Ab 965 AA AntyCELLULIT Aktywny el 3 w 1 Piel gnacja specjalna: Ab 967 AA AntyCELLULIT Serum do biustu 3 w 1 35

Poradnik Urody Oriflame

Poradnik Urody Oriflame Poradnik Urody Oriflame 1. Kosmetyki prosto z natury Oriflame oferuje Ci to, co w naturze najcenniejsze, byê mog a atwo piel gnowaç swoje naturalne pi kno. Wiek Charakterystyka cery Oczyszczenie i tonizacja

Bardziej szczegółowo

Poradnik Urody Oriflame

Poradnik Urody Oriflame Poradnik Urody Oriflame 1. Piel gnacja podstawowa Zanim wybierzesz kosmetyki do codziennej piel gnacji, najpierw starannie okreêl rodzaj swojej cery. Dostosowanie kosmetyków do potrzeb Twojej cery i regularna

Bardziej szczegółowo

umer stanowiska Uk ad graficzny CKE EGZAMI POWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KRYERIA OCEIAIA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu azwa kwalifikacji: Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

preparaty kosmetyczne stworzone w oparciu o wiedz medycznà i 30 lat doêwiadczenia w medycynie estetycznej

preparaty kosmetyczne stworzone w oparciu o wiedz medycznà i 30 lat doêwiadczenia w medycynie estetycznej preparaty kosmetyczne stworzone w oparciu o wiedz medycznà i 30 lat doêwiadczenia w medycynie estetycznej I N N O W A C J A Preparaty kosmetyczne stworzone w oparciu o wiedz medycznà i 30 lat doêwiadczenia

Bardziej szczegółowo

Katalog kosmetyków. Kosmetyki Clarena dostępne w gabinetach kosmetycznych. Magdalena Romanowska KATALOG KOSMETYKÓW

Katalog kosmetyków. Kosmetyki Clarena dostępne w gabinetach kosmetycznych. Magdalena Romanowska KATALOG KOSMETYKÓW Katalog kosmetyków Nr 18 Marzec Od 13 lat służę Klientkom doświadczeniem i wiedzą, a pracuję tylko na profesjonalnych preparatach, które polecam do pielęgnacji domowej. KATALOG KOSMETYKÓW Magdalena Romanowska

Bardziej szczegółowo

OFERTA SŁONECZNA / OFERTA 18.04-30.06.2016 Infolinia: 12 687 57 47. ultralekki fluid do twarzy SPF 50+, 50 ml TWÓJ ZESTAW PREZENTÓW

OFERTA SŁONECZNA / OFERTA 18.04-30.06.2016 Infolinia: 12 687 57 47. ultralekki fluid do twarzy SPF 50+, 50 ml TWÓJ ZESTAW PREZENTÓW / OFERTA 18.04-30.06.2016 Infolinia: 12 687 57 47 ultralekki fluid do twarzy SPF 50+, 50 ml TWÓJ ZESTAW PREZENTÓW SUNBRELLA DUO SPF 30+ Mleczko ochronne, 200g + Chłodzący balsam po opalaniu, 200g SUNBRELLA

Bardziej szczegółowo

ZABIEG NAWILŻAJĄCY - UGAŚ PRAGNIENIE

ZABIEG NAWILŻAJĄCY - UGAŚ PRAGNIENIE ZABIEG NAWILŻAJĄCY - UGAŚ PRAGNIENIE Demakijaż i tonizacja Żel do demakijażu oczu Okolice oczu zmywamy łagodzącym żelem. Mleczko z olejem avocado Skórę twarzy i szyi oczyszczamy mleczkiem, a następnie

Bardziej szczegółowo

Mikrodermabrazja diamentowa & ampułka (sonoforeza) & maska algowa Twarz 80-120 zł Twarz, szyja, dekolt 100-150 zł Peeling kawitacyjny 50 zł

Mikrodermabrazja diamentowa & ampułka (sonoforeza) & maska algowa Twarz 80-120 zł Twarz, szyja, dekolt 100-150 zł Peeling kawitacyjny 50 zł Cennik Zabiegi na twarz Oxybrazja & serum & maska algowa Twarz 150 zł Twarz, szyja, dekolt 200 zł Transdermalporacja Dermation Twarz 200 zł Twarz, szyja, dekolt 0 zł Mezoterapia mikroigłowa Mezopen Twarz

Bardziej szczegółowo

Collagen active nanotechnologia w zgodzie z naturą

Collagen active nanotechnologia w zgodzie z naturą Collagen active nanotechnologia w zgodzie z naturą W skład serii wchodzą: Krem-żel do mycia twarzy (12701) Delikatnie i skutecznie oczyszcza skórę z zanieczyszczeń i makijażu, zachowując naturalny poziom

Bardziej szczegółowo

ADVANCE DELUXE LINE do pielęgnacji skóry twarzy, szyi i dekoltu dla najbardziej wymagających Plus 50+

ADVANCE DELUXE LINE do pielęgnacji skóry twarzy, szyi i dekoltu dla najbardziej wymagających Plus 50+ ADVANCE DELUXE LINE -Produkty do pielęgnacji skóry twarzy, szyi i dekoltu dla najbardziej wymagających skór - Plus 50+ - 1 - Protokół zabiegu w gabinecie 1. Zmycie makijażu i stonizowanie skóry Wykonać

Bardziej szczegółowo

ABY ODMIENIå YCIE SKÓRY WRA LIWEJ. NOWOÂå. Piel gnacja przeciwzmarszczkowa dedykowana skórze wra liwej

ABY ODMIENIå YCIE SKÓRY WRA LIWEJ. NOWOÂå. Piel gnacja przeciwzmarszczkowa dedykowana skórze wra liwej ABY ODMIENIå YCIE SKÓRY WRA LIWEJ NOWOÂå redermic Piel gnacja przeciwzmarszczkowa dedykowana skórze wra liwej La Roche-Posay od lat jest partnerem kobiet w walce z oznakami starzenia si skóry. Od 5. lat

Bardziej szczegółowo

IB 1. li sf3t fiu T a i :Ti

IB 1. li sf3t fiu T a i :Ti IB 1 li sf3t fiu T a i :Ti KOSM ETOLOGIA i i BARBARA JAROSZEWSKA WYDAWNICTWO ATENA BARBARA JAROSZEWSKA SPIS TREŚCI 1. WIADOM OŚCI W STĘPNE...5 RYS HISTORYCZNY KOSMETYKI... 5 CEL I ZADANIA KOSMETYKI...

Bardziej szczegółowo

demakijaż, peeling, serum/ampułka, masaż, maska kremowa, algi, krem, puder mineralny

demakijaż, peeling, serum/ampułka, masaż, maska kremowa, algi, krem, puder mineralny PEŁEN ZABIEG demakijaż, peeling, serum/ampułka, masaż, maska kremowa, algi, krem, puder mineralny czas: 1,5-2h; cena: 60-130 zł PÓŁZABIEG demakijaż, serum, maska kremowa cena: 40-75 zł {slide=1. Zabieg

Bardziej szczegółowo

Pierwsze polskie kosmetyki profesjonalne z certyfikatem ECOCERT

Pierwsze polskie kosmetyki profesjonalne z certyfikatem ECOCERT INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 14 maja 2009 r. Pierwsze polskie kosmetyki profesjonalne z certyfikatem ECOCERT Laboratorium Kosmetyczne AVA opracowało ekologiczną serię kosmetyków do profesjonalnej pielęgnacji

Bardziej szczegółowo

Skóra jak alabaster innowacja w rozjaśnianiu skóry

Skóra jak alabaster innowacja w rozjaśnianiu skóry INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 22 października 2009 r. Skóra jak alabaster innowacja w rozjaśnianiu skóry Laboratorium Kosmetyczne AVA wprowadziło serię wybielającą do profesjonalnych zabiegów w gabinetach

Bardziej szczegółowo

C THE SUCCESS ANTI AGING

C THE SUCCESS ANTI AGING C THE SUCCESS ANTI AGING C THE SUCCESS ANTI AGING Objawy starzenia się skóry (zmarszczki, wiotkość, plamy, spadek promienności) są wynikami wpływu czynników fizjologicznych, zewnętrznych i wewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja piersi kobiecych masaż piersi

Pielęgnacja piersi kobiecych masaż piersi Pielęgnacja piersi kobiecych masaż piersi Pielęgnacja piersi kobiecych Budowa piersi Pierś kobieca zbudowana jest z gruczołu sutkowego, powięzi i skóry pod którą jest warstwa tkanki tłuszczowej różnej

Bardziej szczegółowo

CENNIK KOSMETOLOGIA PROFESJONALNA

CENNIK KOSMETOLOGIA PROFESJONALNA Zapraszamy na bezpłatne konsultacje, podczas których zostanie przeprowadzona diagnostyka skóry przez kosmetologa, który chętnie odpowie na wszystkie Państwa pytania oraz ustali indywidualny plan zabiegów

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja cery dojrzałej 60+

Pielęgnacja cery dojrzałej 60+ Przyczyny starzenia się skóry oraz sposób pielęgnacji cery dojrzałej. Pielęgnacja cery dojrzałej 60+ JAK DBAĆ O SKÓRĘ PO SZEŚĆDZIESIĄTCE! Eliza Modzelewska 1 S t r o n a Przyczyny starzenia się sko ry

Bardziej szczegółowo

Do gabinetu kosmetycznego zgłosiła się 45-letnia kobieta na zabieg pielęgnacyjny okolic oczu. Klientka na co dzień nie pielęgnuje skóry w okolicach

Do gabinetu kosmetycznego zgłosiła się 45-letnia kobieta na zabieg pielęgnacyjny okolic oczu. Klientka na co dzień nie pielęgnuje skóry w okolicach 23 Zadanie egzaminacyjne zabieg pielęgnacyjny na okolice oczu u 45-letniej kobiety Do gabinetu kosmetycznego zgłosiła się 45-letnia kobieta na zabieg pielęgnacyjny okolic oczu. Klientka na co dzień nie

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 5. 1 Skóra 13

Przedmowa... 5. 1 Skóra 13 Przedmowa... 5 1 Skóra 13 1.1 Znaczenie skóry dla człowieka... 13 1.2 Zadania skóry.... 13 1.3 Budowa skóry.... 15 1.3.1 Naskórek... 16 1.3.2 Skóra właściwa.... 20 1.3.3 Tkanka podskórna... 21 1.4 Gruczoły

Bardziej szczegółowo

SZTUKA MAKIJAŻU. Paulina Siwicka

SZTUKA MAKIJAŻU. Paulina Siwicka SZTUKA MAKIJAŻU Paulina Siwicka w w w. p a u l i n a s i w i c k a. c o m b i u r o. c r e a t i v e d e s i g n s @ g m a i l. c o m tel. 695 600 305 Pielęgnacja skóry w danym wieku do 25 roku życia

Bardziej szczegółowo

CENNIK SPA CENTRUM. Zabiegi kosmetyczne na twarz z wykorzystaniem kosmetyków ANNA LOTAN. Maseczka po zabiegu oczyszczania twarzy AZOVIT

CENNIK SPA CENTRUM. Zabiegi kosmetyczne na twarz z wykorzystaniem kosmetyków ANNA LOTAN. Maseczka po zabiegu oczyszczania twarzy AZOVIT Zabiegi kosmetyczne na twarz z wykorzystaniem kosmetyków ANNA LOTAN Maseczka po zabiegu oczyszczania twarzy AZOVIT Maseczka po zabiegu oczyszczania twarzy AZOVIT+ALGINAT Maseczka po zabiegu oczyszczania

Bardziej szczegółowo

EYE LIFT PROGRAM GRATIS CENA KATALOG NOWOŚĆ. Oferta dla hurtowni, szkół i gabinetów kosmetycznych STYCZEŃ» LUTY» MARZEC 2014

EYE LIFT PROGRAM GRATIS CENA KATALOG NOWOŚĆ. Oferta dla hurtowni, szkół i gabinetów kosmetycznych STYCZEŃ» LUTY» MARZEC 2014 KATALOG STYCZEŃ LUTY MARZEC 2014 EYE LIFT PROGRAM NOWOŚĆ PAKIETU 207,00 WARTOŚĆ U 19,00 188 00 EYE LIFT PROGRAM 2 w 1 Żel z odżywką do demakijażu oczu EYE LIFT PROGRAM Enzymatyczny peeling na okolice oczu

Bardziej szczegółowo

Yasumi Hydrating nowa linia kosmetyków nawilżających

Yasumi Hydrating nowa linia kosmetyków nawilżających Yasumi Hydrating nowa linia kosmetyków nawilżających FACIAL TONER - nawilżający tonik do twarzy Delikatny tonik przeznaczony do każdego rodzaju cery. Zawiera naturalną betainę, która chroni błonę komórkową

Bardziej szczegółowo

RENEW FORMULA SERIA PRODUKTÓW PRZECIW FOTOSTARZENIU

RENEW FORMULA SERIA PRODUKTÓW PRZECIW FOTOSTARZENIU RENEW FORMULA SERIA PRODUKTÓW PRZECIW FOTOSTARZENIU RENEW FORMULA FOTOSTARZENIE Proces starzenia się skóry to jeden z podstawowych tematów poruszanych przez specjalistów z branży dermatologii. Ale fizjologiczne

Bardziej szczegółowo

Dziêkujemy za zainteresowanie kosmetykami naturalnymi MACROVITA!

Dziêkujemy za zainteresowanie kosmetykami naturalnymi MACROVITA! Szanowni Pañstwo! Dziêkujemy za zainteresowanie kosmetykami naturalnymi MACROVITA! Kosmetyki MACROVITA stanowi¹ po³¹czenie bogactwa ekstraktów z ekologicznie uprawianych oliwek z wieloma cennymi substancjami

Bardziej szczegółowo

BIO REPAIR REGENERACJA

BIO REPAIR REGENERACJA BIO REPAIR REGENERACJA BIO REPAIR REGENERACJA Nasza skóra odgrywa ważną rolę w ochronie naszego ciała od szkodliwych wpływów, takich jak promieniowanie słońca, zanieczyszczenia środowiska, bakterie i inne.

Bardziej szczegółowo

Dr Irena Eris PROSYSTEM PROFESJONALNA PIELĘGNACJA

Dr Irena Eris PROSYSTEM PROFESJONALNA PIELĘGNACJA Dr Irena Eris PROSYSTEM PROFESJONALNA PIELĘGNACJA Program autorskich zabiegów stworzonych na bazie preparatów Prosystem gwarantuje indywidualne podejście do różnorodnych potrzeb każdego rodzaju skóry.

Bardziej szczegółowo

CENNIK. preparatów do użytku profesjonalnego WYBIERZ MARKĘ KTÓRA WYZNACZA TRENDY

CENNIK. preparatów do użytku profesjonalnego WYBIERZ MARKĘ KTÓRA WYZNACZA TRENDY CENNIK preparatów do użytku profesjonalnego WYBIERZ MARKĘ KTÓRA WYZNACZA TRENDY wersja: 01.09.2014 Jak zamówić preparaty marki BANDI? AKCESORIA NUMER KAT. NAZWA PRODUKTU CENA NETTO CENA BRUTTO Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

DOUBLE ACTION PIELĘGNACJA SKÓRY TŁUSTEJ

DOUBLE ACTION PIELĘGNACJA SKÓRY TŁUSTEJ DOUBLE ACTION PIELĘGNACJA SKÓRY TŁUSTEJ DOUBLE ACTION Sebum to mieszanina substancji lipidowych, tworząca płaszcz wodno-lipidowy skóry i zapewniająca jej ochronę przed inwazją bakterii. Sebum zmiękcza

Bardziej szczegółowo

Wskazana dla cer: -przemęczonych. -wrażliwych. -alergicznych. - atopowych. -suchych. -z trądzikiem różowatym. -kobiety karmiące.

Wskazana dla cer: -przemęczonych. -wrażliwych. -alergicznych. - atopowych. -suchych. -z trądzikiem różowatym. -kobiety karmiące. AQUATHERM TEAPIA KOJĄCA DLA SKÓRY WRAŻLIWEJ Zabieg wykorzystujący kojące działanie wody termalnej z najzdrowszych źródeł Salies-de-Bearn wprost z Pirenejów francuskich. Terapia dzięki bogactwu soli mineralnych

Bardziej szczegółowo

Już dziś odkryj z nami swoje piękno!

Już dziś odkryj z nami swoje piękno! Zespół Salonu Kosmetycznego Teresa przygotował dla wszystkich stałych i nowych Klientek i Klientów najskuteczniejsze zabiegi pielęgnacyjne, które są obecne na rynku kosmetologicznym w atrakcyjnych pakietach

Bardziej szczegółowo

POWER HYALURONIC HYDRODYNAMICZNE LECZENIE 100% ULTRANAWILŻAJĄCE*

POWER HYALURONIC HYDRODYNAMICZNE LECZENIE 100% ULTRANAWILŻAJĄCE* HA DYNAMIC PROFESSIONAL PROGRAMME KROK PO KROKU POWER HYALURONIC HYDRODYNAMICZNE LECZENIE 100% ULTRANAWILŻAJĄCE* Czas zabiegu i jego częstotliwość: Zabieg trwa około 45 minut. Zabieg wykonywany jest raz

Bardziej szczegółowo

TWARZ. Zabieg Czas Cena

TWARZ. Zabieg Czas Cena 2012 TWARZ Masaż twarzy 25 min 40,- Masaż twarzy, szyi i dekoltu 35 min 50,- Masaż twarzy, szyi i dekoltu + serum 35 min 69,- Masaż twarzy, szyi i dekoltu + algi 55 min 80,- Peeling : 15 min 20,- Enzymatyczny

Bardziej szczegółowo

Cennik us³ug centrum SPA Aqua Rojus" Terapia twarzy z wykorzystaniem naturalnych kosmetyków

Cennik us³ug centrum SPA Aqua Rojus Terapia twarzy z wykorzystaniem naturalnych kosmetyków Cennik us³ug centrum SPA Aqua Rojus" Terapia twarzy z wykorzystaniem naturalnych kosmetyków Terapia z wykorzystaniem niebiesko-zielonych alg Spirulina" Oczyszczenie twarzy, peeling, ³agodny masa, maseczka

Bardziej szczegółowo

VITALISE LINIA NAWILŻAJĄCA

VITALISE LINIA NAWILŻAJĄCA LINIA NAWILŻAJĄCA NAWILŻANIE Odwodniona skóra z niedoborem zawartości wody w warstwie rogowej naskórka jest powszechnym problemem, który może pojawiać się w przypadku każdego rodzaju skóry. Optymalny poziom

Bardziej szczegółowo

Koniec z przebarwieniami i piegami

Koniec z przebarwieniami i piegami INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 24.09.2009 r. Koniec z przebarwieniami i piegami Koniec lata to czas, kiedy wiele osób rozpoczyna proces pozbycia się przebarwień będących efektem zbyt intensywnego korzystania

Bardziej szczegółowo

NOWA GAMA - NOWA SZANSA BIZNESOWA W TWOIM SALONIE. POZNAJ SERIOXYL

NOWA GAMA - NOWA SZANSA BIZNESOWA W TWOIM SALONIE. POZNAJ SERIOXYL NOWA GAMA - NOWA SZANSA BIZNESOWA W TWOIM SALONIE. POZNAJ SERIOXYL 4OZNAKI PRZERZEDZONYCH WŁOSÓW RZADSZE ŁAMLIWE WŁOSY, PODATNE NA USZKODZENIA CIENKIE MNIEJSZA OBJĘTOŚĆ SERIOXYL MA ODPOWIEDŹ NA KAŻDĄ Z

Bardziej szczegółowo

Zabiegi Medycyny Estetycznej

Zabiegi Medycyny Estetycznej Zabiegi Medycyny Estetycznej Konsultacja medyczna Konsultacja chirurgiczna (chirurg plastyk) Konsultacja trychologiczna Lifting - Pelleve Radiage-Pelleve cała twarz Radiage-Pelleve lifting dolnej części

Bardziej szczegółowo

Ochronna warstwa hydrolipidowa... 1

Ochronna warstwa hydrolipidowa... 1 V Przedmowa do wydania polskiego IX 1 Typ i stan skóry 1 Ochronna warstwa hydrolipidowa........................... 1 1.1 Aktualny stan skóry................................... 1 Skóra normalna.........................................

Bardziej szczegółowo

CENNIK KOSMETYCZNY ZABIEGI NA TWARZ PIELĘGNACYJNE

CENNIK KOSMETYCZNY ZABIEGI NA TWARZ PIELĘGNACYJNE CENNIK KOSMETYCZNY ZABIEGI NA TWARZ PIELĘGNACYJNE *Liftingujący, przeciwzmarszczkowy z masażem ( peeling, serum, masaż, algi ) 125 zł 1,5h *Odmładzający dla skór naczyniowych z masażem ( peeling, serum,

Bardziej szczegółowo

Inteligentna technologia przeciwzmarszczkowa

Inteligentna technologia przeciwzmarszczkowa Inteligentna technologia przeciwzmarszczkowa 2 przeciw oznakom starzenia Inteligentna koncepcja pielęgnacji skóry: możesz pozytywnie wpłynąć na przyszłość skóry. Innowacyjna technologia pielęgnacji skóry

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja oprawy oczu. Zabiegi na twarz, szyję i dekolt

Pielęgnacja oprawy oczu. Zabiegi na twarz, szyję i dekolt Pielęgnacja oprawy oczu Regulacja brwi... 10zł Regulacja brwi woskiem... 10zł Henna rzęs... 10zł Henna brwi... 15zł Henna brwi i rzęs... 25zł Henna komplet (henna brwi, rzęs + regulacja brwi)... 25zł Płat

Bardziej szczegółowo

Dr Irena Eris CLEANOLOGY PIĘKNO OD PODSTAW

Dr Irena Eris CLEANOLOGY PIĘKNO OD PODSTAW image001.jpg [1] Fot. Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Strona 3 z 7 Strona 4 z 7 9 listopada 2012 CLEANOLOGY to kompleksowa linia kosmetyków do oczyszczania twarzy, które przygotowują skórę do przyjęcia kremów

Bardziej szczegółowo

Dermokosmetyki Ziaja

Dermokosmetyki Ziaja Dla zachowania prawidłowego funkcjonowania skóry odwodnionej, atopowej, bardzo wrażliwej. Naśladuje składem fizjologiczną budowę stratum corneum i chroni lipidy spoiwa międzykomórkowego warstwy rogowej

Bardziej szczegółowo

Cennik. henna. regulacja + henna brwi. regulacja i henna brwi+ henna rzęs. Paznokcie i pielęgnacja dłoni. zdobienia ( 2 paznokcie gratis )

Cennik. henna. regulacja + henna brwi. regulacja i henna brwi+ henna rzęs. Paznokcie i pielęgnacja dłoni. zdobienia ( 2 paznokcie gratis ) Cennik henna regulacja brwi 5 zł- 8 zł regulacja + henna brwi 12 zł regulacja i henna brwi+ henna rzęs 17 zł henna rzęs 10 zł Paznokcie i pielęgnacja dłoni zdobienia ( 2 paznokcie gratis ) 2 zł Przedłużanie

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie podczerwone

Promieniowanie podczerwone Promieniowanie podczerwone Charakterystyka czynnika Dla okreêlenia promieni podczerwonych cz sto u ywa si skrótu angielskiego terminu Infra Red IR. Promieniowaniem podczerwonym nazywamy promieniowanie

Bardziej szczegółowo

Zabieg CYNAMONOWY BODY WRAPPING

Zabieg CYNAMONOWY BODY WRAPPING Zabieg CYNAMONOWY BODY WRAPPING - nadmiar tkanki tłuszczowej - zmiany cellulitowe - rozstępy - zmniejszenie objawów cellulitu - przyspieszenie spalania tkanki tłuszczowej - poprawa jędrności i elastyczności

Bardziej szczegółowo

m o r s k a t e r a p i a

m o r s k a t e r a p i a morska terapia Deepshine Krem koloryzujący zawiera czyste pigmenty oraz działające terapeutycznie ekstrakty pochodzenia morskiego, uzyskane przy zastosowaniu specjalnej technologii kompresji. Unikalna

Bardziej szczegółowo

Power Duo Koktajl nawilżająco-lipidowy

Power Duo Koktajl nawilżająco-lipidowy Power Duo Koktajl nawilżająco-lipidowy Prosty i czysty powrót do źródeł pielęgnacji! Nowoczesny koktajl pielęgnacyjny bogaty w cenne witaminy i składniki odżywcze. Gruntowna pielęgnacja oparta na podstawowych

Bardziej szczegółowo

Opisy zabiegów. Zabieg nawilżająco-liftujący z DNA na okolice oczu

Opisy zabiegów. Zabieg nawilżająco-liftujący z DNA na okolice oczu Opisy zabiegów Zabieg nawilżająco-liftujący z DNA na okolice oczu Zabieg polecany dla skóry przesuszonej, zwiotczałej, z objawami starzenia. Stosowany w przypadku opadających powiek i sińców pod oczami.

Bardziej szczegółowo

ALPHA- BETA WITH RETINOL ODMŁADZANIE

ALPHA- BETA WITH RETINOL ODMŁADZANIE ALPHA- BETA WITH RETINOL ODMŁADZANIE ALPHA- BETA WITH RETINOL ODMŁADZANIE Z biegiem lat na stan skóry mają wpływ wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych, od promieniowania słonecznego, zanieczyszczenia

Bardziej szczegółowo

- całościowy... 100 zł / 50 min. Masaż leczniczy: - częściowy... 100 zł / 25 min - całościowy... 140 zł / 50 min

- całościowy... 100 zł / 50 min. Masaż leczniczy: - częściowy... 100 zł / 25 min - całościowy... 140 zł / 50 min Masaż relaksacyjny: - częściowy... 70 zł / 25 min - całościowy... 100 zł / 50 min Masaż leczniczy: - częściowy... 100 zł / 25 min - całościowy... 140 zł / 50 min Masaż sportowy: - częściowy... 100 zł /

Bardziej szczegółowo

HAUTE PROFORMANCE (HP) - Ekskluzywna Linia Pielęgnacyjna

HAUTE PROFORMANCE (HP) - Ekskluzywna Linia Pielęgnacyjna HAUTE PROFORMANCE (HP) - Ekskluzywna Linia Pielęgnacyjna Poj. Cena brutto Mleczko Jojoba Karite 200 ml 70,00 zł Tonik z ekstraktem z drzewa buk 200 ml 70,00 zł Krem Nutri 24 50 ml 95,00 zł Krem Premier

Bardziej szczegółowo

Mezoroller TianDe piękno nie wymaga już więcej poświęceń

Mezoroller TianDe piękno nie wymaga już więcej poświęceń Mezoroller TianDe piękno nie wymaga już więcej poświęceń Rzadko, mało i w odpowiednie miejsce! (lekarz Michale Pistor wynalazca metody mezoterapii) Domowa alternatywa dla mezoterapii: Cena mezorollera

Bardziej szczegółowo

RESTYLANE - kwas hialuronowy

RESTYLANE - kwas hialuronowy RESTYLANE - kwas hialuronowy Co to jest Restylane Restylane Vital to stabilizowany kwas hialuronowy pochodzenia niezwierzęcego, powoduje aktywacje fibroblastów, które w sposób charakterystyczny dla młodej

Bardziej szczegółowo

Mezoroller TianDe piękno nie wymaga już więcej poświęceń!

Mezoroller TianDe piękno nie wymaga już więcej poświęceń! Mezoroller TianDe piękno nie wymaga już więcej poświęceń! Rzadko, mało i w odpowiednie miejsce! (lekarz Michale Pistor wynalazca metody mezoterapii) Domowa alternatywa dla mezoterapii: Cena mezorollera

Bardziej szczegółowo

Centrum Kosmetyki Laserowej i Dermatologii Estetycznej

Centrum Kosmetyki Laserowej i Dermatologii Estetycznej Centrum Kosmetyki Laserowej i Dermatologii Estetycznej LIGHT SHEER DUET depilacja laserowa LIGHT SHEER DUET depilacja laserowa IPL - usuwanie naczynek, przebarwień, fotoodmładzanie LASER FRAKCYJNY MOSAIC

Bardziej szczegółowo

Strefa Relaksu. Oferta zabiegów na twarz i dłonie oraz zabiegów upiększających

Strefa Relaksu. Oferta zabiegów na twarz i dłonie oraz zabiegów upiększających Strefa Relaksu Oferta zabiegów na twarz i dłonie oraz zabiegów upiększających Zabiegi na twarz: Organiczny zabieg wzmacniający z Ginko Biloba dla cery naczyniowej 1,5h 120zł Cel: wzmocnienie, uelastycznienie

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI SILNIE UJĘDRNIAJĄCE na wybrane partie ciała Uda...120 zł Pośladki...120 zł Brzuch...120 zł Ramiona...120 zł

ZABIEGI SILNIE UJĘDRNIAJĄCE na wybrane partie ciała Uda...120 zł Pośladki...120 zł Brzuch...120 zł Ramiona...120 zł MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA ZABIEGI POD OCZY...50 zł ZABIEGI NA TWARZ Zabieg dla cery naczyniowej...120 zł Zabieg na przebarwienia...120 zł Zabieg ujędrniający- odmładzający...120 zł Zabieg rewitalizujący...120

Bardziej szczegółowo

Temat pracy: Algorytm wdrażania inwazyjnych i nieinwazyjnych metod odmładzających skórę twarzy

Temat pracy: Algorytm wdrażania inwazyjnych i nieinwazyjnych metod odmładzających skórę twarzy KRAKOWSKA WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI ZDROWIA z siedzibą w Krakowie Monika Ciesiółkiewicz PRACA DYPLOMOWA Temat pracy: Algorytm wdrażania inwazyjnych i nieinwazyjnych metod odmładzających skórę twarzy PROMOTOR

Bardziej szczegółowo

MIŚ I KREDKA Newsletter Przedszkola Nr 110

MIŚ I KREDKA Newsletter Przedszkola Nr 110 MIŚ I KREDKA Newsletter Przedszkola Nr 110 S.1 TEMAT MIESIĄCA NA RATUNEK - CZYLI JAK SOBIE PORADZIĆ Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY BIERZE SIĘ ZNIKĄD. PO CICHU I NIEZAUWAŻALNIE ZACZYNA ODKRYWAĆ SWOJE OBLICZE.

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie fotostarzeniu ( anti photoaging ) Aleksandra Karaś

Przeciwdziałanie fotostarzeniu ( anti photoaging ) Aleksandra Karaś Przeciwdziałanie fotostarzeniu ( anti photoaging ) Aleksandra Karaś Co to jest fotostarzenie? przedwczesne starzenie się skóry spowodowane wieloma procesami zachodzącymi pod wpływem promieniowania ultrafioletowego.

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI SILNIE UJĘDRNIAJĄCE na wybrane partie ciała Uda zł Pośladki zł Brzuch zł Ramiona zł

ZABIEGI SILNIE UJĘDRNIAJĄCE na wybrane partie ciała Uda zł Pośladki zł Brzuch zł Ramiona zł MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA ZABIEGI POD OCZY...50 zł Zabieg dla cery naczyniowej...120 zł Zabieg na przebarwienia...120 zł Zabieg ujędrniający- odmładzający...120 zł Zabieg rewitalizujący...120 zł Zabieg dla

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA dla Nowych Klientów

PROMOCJA dla Nowych Klientów PROMOCJA dla Nowych Klientów Do końca czerwca 2016 r. na wszystkie usługi w Gabinecie Kosmetycznym i Masażu Architekci Piękna obowiązują ceny promocyjne na pierwszy zabieg - jak dla stałych klientów. Umów

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Akademickiego Kursu Kosmetycznego

Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Akademickiego Kursu Kosmetycznego Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Akademickiego Kursu Kosmetycznego L.p. Dane osobowe Uczestnika 1. Imię (imiona) 2. Nazwisko 3. Nazwisko rodowe 4. Data i miejsce urodzenia 5. Numer PESEL 6. 7. 8. 9. Adres:

Bardziej szczegółowo

P I E L Ę G N A C J A T W A R Z Y

P I E L Ę G N A C J A T W A R Z Y P I E L Ę G N A C J A T W A R Z Y B O T U V I P a l t e r n a t y w a do o s t r z y k i w a ń z b o t o k s u 3 0 0 z ł / 90m i n Niechirurgiczna alternatywa dla o strzykiwań z botoks u. Rewolucyjna koncepcja

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny OPTI-FREE* PureMoist* Ulotka wewnątrz opakowania (dotyczy butelek o wszystkich pojemnościach)

Wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny OPTI-FREE* PureMoist* Ulotka wewnątrz opakowania (dotyczy butelek o wszystkich pojemnościach) Wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny OPTI-FREE* PureMoist* Ulotka wewnątrz opakowania (dotyczy butelek o wszystkich pojemnościach) {Kod językowy ISO} Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej ulotki.

Bardziej szczegółowo

KREMY DO RĄK Produkty Mariza

KREMY DO RĄK Produkty Mariza KREMY DO RĄK Produkty Mariza Skóra dłoni jest delikatna, ponieważ ma mało gruczołów łojowych. Wytwarzana przez te gruczoły tłuszczowa ochrona znika po każdym myciu rąk wodą z mydłem i potrzebuje aż kilku

Bardziej szczegółowo

ZESTAWY ŚWIĄTECZNE OFERTA SPECJALNA GRUDZIEŃ 2014. Do wyczerpania zapasów! W KOSMETYCZCE!* ważna od 01.12. do 31.12.2014

ZESTAWY ŚWIĄTECZNE OFERTA SPECJALNA GRUDZIEŃ 2014. Do wyczerpania zapasów! W KOSMETYCZCE!* ważna od 01.12. do 31.12.2014 OFERTA SPECJALNA GRUDZIEŃ 2014 TYLKO DLA PROFESJONALISTÓW NOWOŚĆ! Kompleksowy zestaw przeciwstarzeniowy do twarzy i ciała dla mężczyzn ważna od 01.12. do 31.12.2014 ZESTAWY ŚWIĄTECZNE W KOSMETYCZCE!* Kompleksowy

Bardziej szczegółowo

Jest wyłącznie naturalnym produktem. Posiada liczne certyfikaty potwierdzające jego jakość oraz bezpieczeństwo stosowania

Jest wyłącznie naturalnym produktem. Posiada liczne certyfikaty potwierdzające jego jakość oraz bezpieczeństwo stosowania Naturalna młodość i zdrowie bez względu na wiek. Z czasem tracimy swój własny kolagen, nasza skóra staje się zwiotczała, zmęczona, sucha i bez wigoru. Coraz bardziej uwydatniają się zmarszczki. Jak uchronić

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja skóry. Starzenie si dotyczy. w każdym wieku. s kóra zawsze m oda

Pielęgnacja skóry. Starzenie si dotyczy. w każdym wieku. s kóra zawsze m oda s kóra zawsze m oda Pielęgnacja skóry w każdym wieku zdj. MJS Media Organizm ka dego z nas tworzy swoje w asne, wewn trzne Êrodowisko. Nie móg by sprawnie funkcjonowaç bez granicy oddzielajàcej go od otoczenia,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Światło słoneczne jest niezbędne do trwania życia na Ziemi. Dostarcza energii do fotosyntezy roślinom co pomaga w wytwarzaniu tlenu niezbędnego do życia.

Bardziej szczegółowo

katalog zabiegów PROFESJONALNE ZABIEGI NA TWARZ I CIAŁO

katalog zabiegów PROFESJONALNE ZABIEGI NA TWARZ I CIAŁO katalog zabiegów PROFESJONALNE ZABIEGI NA TWARZ I CIAŁO PIELĘGNACJA PROFESJONALNA Laboratorium Naukowo Badawcze fi rmy OCEANIC od 30 lat specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości kosmetyków antyalergicznych

Bardziej szczegółowo

Owocowe Spa Z I M A 2 0 1 4 / 2 0 1 5

Owocowe Spa Z I M A 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Owocowe Spa Z I M A 2 0 1 4 / 2 0 1 5 ZIMA W SPA Skończył się już czas kolorowych liści, za oknem już pierwszy śnieg, ujemne temperatury i zimne powiewy wiatru. Zimą naturalne mechanizmy obronne skóry

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Codzienną Pielęgnację Cery z serią Ecollagen

Przedstawiamy Codzienną Pielęgnację Cery z serią Ecollagen Przedstawiamy Codzienną Pielęgnację Cery z serią Ecollagen Tylko 4 kroki dziennie wystarczą, by cieszyć się młodą i zdrową cerą! TWOJE MARZENIA NASZĄ INSPIRACJĄ Kod: 114660.1 35+ Do wszystkich typów cery

Bardziej szczegółowo

PERFECT TIME UĘDRNIANIE & LIFTING

PERFECT TIME UĘDRNIANIE & LIFTING PERFECT TIME UĘDRNIANIE & LIFTING PERFECT TIME postaci zapadniętych obszarów twarzy. UĘDRNIANIE & LIFTING Na skórze wraz z wiekiem pojawiają się liczne zmiany, oznaki starzenia stają się bardziej widoczne.

Bardziej szczegółowo

NADMORSKA BRYZA EFEKTY ZABIEGU: KOJĄCO - NAWILŻAJĄCY ZABIEG DLA CERY WRAŻLIWEJ

NADMORSKA BRYZA EFEKTY ZABIEGU: KOJĄCO - NAWILŻAJĄCY ZABIEG DLA CERY WRAŻLIWEJ NADMORSKA BRYZA KOJĄCO - NAWILŻAJĄCY ZABIEG DLA CERY WRAŻLIWEJ WSKAZANIA: Wybierz zabieg Nadmorska bryza, jeśli skóra jest delikatna, często reaguje zaczerwienieniem na zmieniające się czynniki zewnętrzne,

Bardziej szczegółowo

KATALOG NAGRÓD. Piêkna cera. 176 pkt 137 pkt. 122 pkt 122 pkt. Koj¹cy balsam po goleniu. Krem ³agodz¹cy do cery naczynkowej

KATALOG NAGRÓD. Piêkna cera. 176 pkt 137 pkt. 122 pkt 122 pkt. Koj¹cy balsam po goleniu. Krem ³agodz¹cy do cery naczynkowej KATALOG NAGRÓD Piêkna cera Koj¹cy balsam po goleniu Bezzapachowy, zapobiega podra nieniom i od ywia. Idealny do skóry wra liwej i sk³onnej do alergii. Krem ³agodz¹cy do cery naczynkowej Trokserutyna i

Bardziej szczegółowo

KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE Odżywka do brwi...33 zł Odżywka do rzęs- pogrubiająca...33 zł Odżywka do rzęs ułatwiająca aplikację maskary...

KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE Odżywka do brwi...33 zł Odżywka do rzęs- pogrubiająca...33 zł Odżywka do rzęs ułatwiająca aplikację maskary... ZABIEGI NA BRWI I RZĘSY Regulacja brwi...10 zł Henna na brwi...10 zł Henna na rzęsy...10 zł Kompleks odżywczy na brwi i rzęsy...20 zł NOWOŚĆ! Zabieg aktywujący wzrost rzęs...40 zł NOWOŚĆ! Trwała na rzęsy...50

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Zajmujemy się pięknem. Pięknem, które pozwala każdemu wyrażać siebie, budować poczucie własnej wartości i otwierać się na innych.

Zajmujemy się pięknem. Pięknem, które pozwala każdemu wyrażać siebie, budować poczucie własnej wartości i otwierać się na innych. Prezes Eko Snails Garden Mariola Piłat - Skalmowska Zajmujemy się pięknem. Pięknem, które pozwala każdemu wyrażać siebie, budować poczucie własnej wartości i otwierać się na innych. Piękno to uniwersalny

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI WYSPECJALIZOWANE NA TWARZ

ZABIEGI WYSPECJALIZOWANE NA TWARZ ZABIEGI WYSPECJALIZOWANE NA TWARZ 1. PEELING KAWITACYJNY I SONOFOREZA Cena 100 zł Szybko i bezboleśnie oczyszcza, normalizuje pracę gruczołów łojowych, efektywnie nawilża i odżywia 2. INTELIGENTNE NAWILŻENIE

Bardziej szczegółowo

Fale radiowe w kosmetyce

Fale radiowe w kosmetyce Fale radiowe w kosmetyce Działanie kosmetyczne fal radiowych polega na termolizie (diatermii) przy pomocy prądu szybkozmiennego o wysokim napięciu. Zmiana energii powoduje wytwarzanie ciepła, które rozgrzewa

Bardziej szczegółowo

Jest to zabieg o działaniu mechanicznym, mający na celu złuszczyć martwy naskórek za pomocą drobinek ścierających zawartych w peelingu.

Jest to zabieg o działaniu mechanicznym, mający na celu złuszczyć martwy naskórek za pomocą drobinek ścierających zawartych w peelingu. ZABIEGI PIELĘGNACYJNE TWARZY, SZYI I DEKOLTU - Henna brwi i rzęs Przeciwwskazania: stany zapalne i alergiczne skóry, choroby zakaźne, choroby i uszkodzenia oka (jęczmień, zapalenie spojówek), uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

- Zabieg przeciwzmarszczkowy (Saint Malo) opóźnia starzenie, zapobiega zmarszczkom,

- Zabieg przeciwzmarszczkowy (Saint Malo) opóźnia starzenie, zapobiega zmarszczkom, PIELĘGNACJA TWARZY ZABIEGI OCZYSZCZAJĄCE - Zabieg Czysta Skóra (Selvert) z oczyszczaniem 160 zł - Zabieg Oczyszczający z wykorzystaniem drenujących borowin 250 zł - Anti-acne procedure (Selvert) redukujący

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI 6/2015. Nuty głowy: bergamotka, czerwona porzeczka, brzoskwinia z upraw w Prowansji. Nuty serca: zielony sok, biała frezja, róża stulistna

NOWOŚCI 6/2015. Nuty głowy: bergamotka, czerwona porzeczka, brzoskwinia z upraw w Prowansji. Nuty serca: zielony sok, biała frezja, róża stulistna 31293 Woda toaletowa Eclat Femme Weekend, 50 ml Odkryj na nowo bestsellerowy zapach Oriflame! Teraz w nowej, ulepszonej formule zapach dłużej utrzymuje się na skórze. Nuty głowy: bergamotka, czerwona porzeczka,

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA. ZABIEGI POD OCZY...50 zł

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA. ZABIEGI POD OCZY...50 zł MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA ZABIEGI POD OCZY...50 zł Zabieg dla cery naczyniowej...120 zł Zabieg na przebarwienia...120 zł Zabieg ujędrniający- odmładzający...120 zł Zabieg rewitalizujący...120 zł Zabieg dla

Bardziej szczegółowo

ArganCELL Profesjonalna Linia Pielęgnacyjna marki CHIARA AMBRA

ArganCELL Profesjonalna Linia Pielęgnacyjna marki CHIARA AMBRA ArganCELL Profesjonalna Linia Pielęgnacyjna marki CHIARA AMBRA Linia produktów Skuteczność Składniki Produkty www.jtc-world.com 1 Najnowsze osiągnięcie- przełom w kosmetyce trójfazowe działanie ARGAN Cell

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI SILNIE UJĘDRNIAJĄCE na wybrane partie ciała Uda zł Pośladki zł Brzuch zł Ramiona zł

ZABIEGI SILNIE UJĘDRNIAJĄCE na wybrane partie ciała Uda zł Pośladki zł Brzuch zł Ramiona zł MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA ZABIEGI POD OCZY...50 zł Zabieg dla cery naczyniowej...120 zł Zabieg na przebarwienia...120 zł Zabieg ujędrniający- odmładzający...120 zł Zabieg rewitalizujący...120 zł Zabieg dla

Bardziej szczegółowo

CENNIK SPA. Przeciwzmarszczkowy zabieg z kwasem hialuronowym. Zabieg wybielający, redukujący przebarwienia

CENNIK SPA. Przeciwzmarszczkowy zabieg z kwasem hialuronowym. Zabieg wybielający, redukujący przebarwienia CENNIK SPA Profesjonalne zabiegi na twarz, szyję oraz dekolt na bazie firmy Bielenda Professjonal Przeciwzmarszczkowy zabieg z kwasem hialuronowym Zabieg zapewnia skuteczną walkę ze zmarszczkami i niedoskonałościami,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Dziennik Ustaw Nr 241 15978 Poz. 2097 2097 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeênia

Bardziej szczegółowo

Twój domowy Salon Kosmetyczny

Twój domowy Salon Kosmetyczny Twój domowy Salon Kosmetyczny -bogata zawartość minerałów i pierwiastków: krzem, wapń, magnez, żelazo, sód, potas, tytan, mangan, miedź, selen przyciągają, usuwają substancje toksycznych absorpcyjne i

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI ZŁUSZCZAJĄCE. MIKRODERMABRAZJA KORUNDOWA Twarz...80 zł Szyja + dekolt...100 zł Biust...80 zł Plecy...120 zł

ZABIEGI ZŁUSZCZAJĄCE. MIKRODERMABRAZJA KORUNDOWA Twarz...80 zł Szyja + dekolt...100 zł Biust...80 zł Plecy...120 zł ZABIEGI ZŁUSZCZAJĄCE MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA...100 zł + szyja...130 zł +szyja + dekolt...160 zł...190 zł Dłonie...60 zł Pakiet 5 zabiegów na twarz + 1 zabieg GRATIS...450 zł Pakiet 10 zabiegów na twarz

Bardziej szczegółowo

Kosmetyka. Przewodnik po substancjach czynnych i pomocniczych. Z serii: Do kieszeni fartucha. MedPharm

Kosmetyka. Przewodnik po substancjach czynnych i pomocniczych. Z serii: Do kieszeni fartucha. MedPharm Kosmetyka Przewodnik po substancjach czynnych i pomocniczych Wydanie II polskie pod redakcją Wiesława Malinki Z serii: Do kieszeni fartucha MedPharm Kosmetyka Przewodnik po substancjach czynnych i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Effective Skin Care 5D L ARISSE innowacyjne kremy przeciwzmarszczkowe 5D Laboratorium Kosmetycznego AVA

Effective Skin Care 5D L ARISSE innowacyjne kremy przeciwzmarszczkowe 5D Laboratorium Kosmetycznego AVA INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 18 września 2012 r. Effective Skin Care 5D L ARISSE innowacyjne kremy przeciwzmarszczkowe 5D Laboratorium Kosmetycznego AVA Innowacyjne kremy Effective Skin Care 5D L ARISSE

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI NA BRWI I RZĘSY Regulacja brwi...10 zł Henna na brwi...10 zł Henna na rzęsy...10 zł Kompleks odżywczy na brwi i rzęsy...

ZABIEGI NA BRWI I RZĘSY Regulacja brwi...10 zł Henna na brwi...10 zł Henna na rzęsy...10 zł Kompleks odżywczy na brwi i rzęsy... ZABIEGI NA BRWI I RZĘSY Regulacja brwi...10 zł Henna na brwi...10 zł Henna na rzęsy...10 zł Kompleks odżywczy na brwi i rzęsy...20 zł NOWOŚĆ! Zabieg aktywujący wzrost rzęs...40 zł NOWOŚĆ! Trwała na rzęsy...50

Bardziej szczegółowo