Polskie Towarzystwo Ekonomiczna Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2010 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polskie Towarzystwo Ekonomiczna Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2010 ROKU"

Transkrypt

1 Polskie Towarzystwo Ekonomiczna Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2010 ROKU Warszawa 2011

2 Polskie Towarzystwo Ekonomiczna Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2010 ROKU

3

4 SPIS TREŚCI I. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Krajowego z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2010 roku... 5 Informacje ogólne Informacje ogólne o stowarzyszeniu Cele statutowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego: Zasady, formy i zakres działalności statutowej Informacja o działalności gospodarczej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego... 8 Wprowadzenie Realizacja programu działalności statutowej Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2010 r Konwersatoria/seminaria/konferencje Konferencje z udziałem PTE i jego przedstawicieli Wspieranie przedsięwzięć naukowych w Oddziałach PTE Wydawnictwa Współpraca z zagranicą Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Działalność ukierunkowana na pozyskiwanie środków finansowych wspierających działalność statutową PTE Przedsięwzięcia szkoleniowe i organizacyjne PTE Konkursy PTE Usprawnienia organizacyjne strona Działalność władz PTE i Komisji Zarządu Krajowego Działalność Zarządu Krajowego PTE i jego Prezydium w 2010 r. (do XX Zjazdu Krajowego) Zjazd Krajowy PTE Działalność Zarządu Krajowego PTE i jego Prezydium w 2010 r. (od XX Zjazdu Krajowego) Rada Naukowa PTE Kapituła i Komisje Zarządu Krajowego PTE Biuro Zarządu Krajowego PTE Liczbowe zestawienie działalności statutowej oddziałów PTE oraz Zarządu Krajowego i Rady Naukowej Tabela 4.1a. Konferencje Tabela 4.1.b. Seminaria Tabela 4.2. Szkolenia i kursy ekonomiczne Tabela 4.3. Szkoły i studia podyplomowe w O/PTE Tabela 4.4. Odczyty i prelekcje Tabela 4.5. Wydawnictwa i publikacje Tabela 4.6. Konsultacje i ekspertyzy Tabela 4.7. Członkowie w Oddziałach PTE

5 Spis treści Tabela 4.8. Koła, Kluby, Rady Koordynacyjne Informacja ogólna o sytuacji finansowej Zarządu Krajowego PTE w 2010 r Wyniki finansowe. Przychody i koszty Sytuacja majątkowa składniki i struktura majątku Płynność finansowa i zdolność do terminowego regulowania zobowiązań Przychody z całokształtu działalności Koszty działalności Szczegółowe tabele przychodów i kosztów, z uwzględnieniem trzech sfer działalności Załączniki Załącznik nr 1: Wykaz członków władz PTE w kadencji (wg stanu do r.) Załącznik nr 2: Wykaz członków władz PTE w kadencji (wg stanu od r.) Załącznik nr 3: Uchwała programowa XX Zjazdu Krajowego PTE Załącznik nr 4: Wykaz publikacji wydanych w Oddziałach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2010 r Załącznik nr 5: wykaz uchwał Zarządu Krajowego PTE oraz Prezydium ZK PTE podjętych w 2010 r II. Sprawozdania Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział PTE w Białymstoku Oddział PTE w Bielsku-Białej Oddział PTE w Bydgoszczy Oddział PTE w Częstochowie Oddział PTE w Elblągu Oddział PTE w Gdańsku Oddział PTE w Gliwicach Oddział PTE w Katowicach Oddział PTE w Kielcach Oddział PTE w Koszalinie Oddział PTE w Krakowie Oddział PTE w Legnicy Oddział PTE w Lublinie Oddział PTE w Łodzi Oddział PTE w Olsztynie Oddział PTE w Opolu Oddział PTE w Poznaniu Oddział PTE w Rzeszowie Oddział PTE w Szczecinie Oddział PTE w Toruniu Oddział PTE w Wałbrzychu Oddział PTE w Warszawie Oddział PTE we Wrocławiu Oddział PTE w Zielonej Górze

6 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZARZĄDU KRAJOWEGO Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2010 ROKU

7

8 INFORMACJE OGÓLNE 1. INFORMACJE OGÓLNE O STOWARZYSZENIU Nazwa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Siedziba Zarządu Krajowego PTE: ul. Nowy Świat 49, Warszawa Data wpisu w KRS: Numer KRS: Numer REGON: W skład PTE wchodzą 24 samodzielne Oddziały. Wykaz członków władz PTE przedstawiono w załączniku nr 1 i 2. Wykaz uchwał Zarządu Krajowego i Prezydium Zarządu Krajowego przedstawiono w załączniku nr CELE STATUTOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO: krzewienie myśli ekonomicznej oraz współtworzenie warunków rozwoju nauk ekonomicznych i prezentowanie ich dorobku, podnoszenie kwalifikacji zawodowych ekonomistów, kształcenie ustawiczne nauczycieli przedmiotów ekonomicznych, inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i szerzenie kultury ekonomicznej w społeczeństwie, ochrona interesów zawodowych ekonomistów, integrowanie środowiska ekonomistów reprezentujących zarówno naukę jak i działalność gospodarczą. 3. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Towarzystwo realizuje swoje cele głównie przez: 1) organizowanie i współorganizowanie, kongresów, zjazdów, konferencji, sympozjów, odczytów, wykładów, konsultacji, konkursów, 2) prowadzenie działalności szkoleniowej obejmującej kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe w zakresie wiedzy społeczno-ekonomicznej, 7

9 Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Krajowego z działalności PTE w 2010 roku 3) wydawanie, współwydawanie i wspieranie w innej formie publikacji z zakresu nauk ekonomicznych i innych nauk społecznych, w tym czasopisma naukowego Ekonomista oraz publikacji zawodowych, a także propagowanie wiedzy społeczno-ekonomicznej za pośrednictwem środków masowego przekazu, 4) organizowanie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, 5) opracowywanie ocen i ekspertyz ekonomicznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki społeczno-gospodarczej, 6) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych i innych nauk społecznych, 7) przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w naukach ekonomicznych oraz we wdrażaniu efektywnych metod gospodarowania, 8) zakładanie i prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, szkół wyższych oraz placówek naukowo-badawczych o profilu społeczno-ekonomicznym, 9) uczestniczenie w opracowywaniu, unowocześnianiu oraz upowszechnianiu programów nauczania i szkoleń w zakresie problematyki społeczno-ekonomicznej, 10) upowszechnianie zasad etyki zawodowej i dbanie o jej przestrzeganie, 11) zakładanie i prowadzenie domów pracy twórczej, klubów, bibliotek i czytelni oraz portali internetowych, 12) współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, 13) współpraca z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami. 4. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, zarówno na szczeblu krajowym jak i w Oddziałach, prowadzi działalność gospodarczą, która została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 29 grudnia 2003 r. Zakres działalności gospodarczej prowadzonej w poszczególnych jednostkach Towarzystwa jest znacznie zróżnicowany i określany przez władze danej jednostki. Działalność gospodarcza Zarządu Krajowego PTE obejmuje następujące główne formy: publikowanie książek, wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, sprzedaż detaliczna książek, wynajem nieruchomości na własny rachunek, kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, działalność organizacji profesjonalnych. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na działalność statutową. 8

10 WPROWADZENIE Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2010 r. to zakończenie kadencji władz oraz początek kadencji , którą otworzył XX Zjazd Krajowy w dniach 2021 maja 2010 r. w Warszawie. (składy osobowe władz krajowych Zarząd Krajowy, Krajowa Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński oraz Rada Naukowa w obu kadencjach przedstawiono w załącznikach nr 1 i 2 do sprawozdania). Najistotniejsze problemy oraz wytyczne dla działalności Towarzystwa na nową kadencję władz zostały zawarte w uchwale programowej XX Zjazdu Krajowego (uchwała stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania). W okresie sprawozdawczym Zarząd Krajowy i jego Prezydium pod kierunkiem prof. Elżbiety Mączyńskiej, prezesa PTE poprzedniej kadencji i nowej kadencji, podejmowały różnorodne działania naukowe, popularyzatorskie, edukacyjne i organizacyjne w Towarzystwie. Wśród najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2010 r., (omówionych bardziej szczegółowo w dalszych punktach sprawozdania), należy wymienić następujące: Kontynuowanie upowszechniania dorobku VIII Kongresu Ekonomistów Polskich W 2010 roku kontynuowano upowszechnianie dorobku VIII Kongresu Ekonomistów Polskich. (Kongres obradował w dniach 29 i 30 listopada 2007 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, pod hasłem Polska w gospodarce światowej szanse i zagrożenia rozwoju ). Przykładem jest zorganizowanie 13 maja 2010 r. konserwatorium Czwartek u Ekonomistów pt. Przyszłość społeczna i gospodarcza Polski aktualizacja prognoz makroekonomicznych po I kw r. Debata stanowiła kontynuację panelu o prognozach makroekonomicznych mającego miejsce na Kongresie Ekonomistów Polskich. Upowszechnianie dorobku Kongresu odbywało się również poprzez dystrybucję i sprzedaż 8tomowej publikacji pokongresowej, w tym tomu dotyczącego diagnozy i przyszłości polskiej transformacji opublikowanego również w języku angielskim. Tematyka debaty kongresowej pojawiała się również w tekstach prezentowanych w Biuletynach PTE oraz była tematem rozmów redakcyjnych prezentowanych na łamach Nowego Życia Gospodarczego i innych periodyków a także w ramach programów na tematy ekonomiczne podejmowanych przez radio i telewizje (wykaz tych debat zamieszczamy na stronie internetowej 9

11 Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Krajowego z działalności PTE w 2010 roku PTE w mediach (www.pte.pl). Materiały Kongresu przedstawione zostały również na stronie internetowej Program konwersatoriów Czwartki u Ekonomistów rozwinął się i utrwalił jako interesująca forma spotkań popularno-naukowych środowiska ekonomistów z przedstawicielami innych środowisk opiniotwórczych dziennikarzami, przedstawicielami rządu, polityki czy też osobistościami świata nauki i kultury. O dużym zainteresowaniu Czwartkami u Ekonomistów świadczy zwiększona liczba tych spotkań oraz coraz większa liczba ich uczestników. Zapisy stenograficzne debat zamieszczane są na stronie internetowej PTE www. pte.pl, co znacznie poszerza krąg odbiorców-czytelników oraz dyskutantów. Czwartki u Ekonomistów były realizowane nie tylko w Domu Ekonomisty w Warszawie, ale także w niektórych Oddziałach PTE. Forum Myśli Strategicznej Forum Myśli Strategicznej zostało powołane 28 stycznia 2008 r. w Warszawie. Wśród inicjatorów i pomysłodawców jego powołania było Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim. Misją Forum jest krzewienie kultury i myśli strategicznej w Polsce. Realizacji tak postawionemu celowi służyć mają działania polegające zarówno na organizacji dyskusji i debat, jaki i prowadzeniu badań naukowych. Uczestnikami Forum Myśli Strategicznej są osoby z kręgów akademickich, biznesowych, rządowych oraz samorządowych. Kluczowe pytanie, z punktu widzenia inicjatorów powołania Forum, Polonia Quo Vadis? wpisuje się w listę priorytetów naukowych, biznesowych, społecznych i politycznych w Polsce. Istnieje potrzeba włączenia myśli strategicznej w krajowy system edukacji, a tym samym zachęcania uczniów i studentów do angażowania się w tego typu inicjatywy. Wagę tego zagadnienia doceniają czynniki rządowe patronat honorowy nad Forum Myśli Strategicznej sprawuje prof. Barbara Kudrycka, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pozyskiwanie wielu prominentnych prelegentów, znawców teorii i praktyki, reprezentujących różne środowiska ekonomiczne, bankowe, finansowe, biznesowe i inne. Udało się włączyć do tego przedsięwzięcia wielu znanych ekspertów, m.in. dzięki zwiększeniu liczby organizowanych konferencji i seminariów naukowych (dla porównania w 2007 r. na szczeblu krajowym zorganizowano 16 konferencji i seminariów, natomiast w ). Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej to niezwykle ważne, przede wszystkim edukacyjne, statutowe zadanie w działalności PTE, realizowane jest od 23 lat przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przedsięwzięcie to przyczynia się do rozwijania zainteresowań uczniów wiedzą ekonomiczną, a także jest wypróbowanym, sprawdzonym poprzez wieloletnią tradycję, sposobem upowszechniania wiedzy w tym zakresie. W roku sprawozdawczym przeprowadzono finały XXIII OWE i uruchomiono XXIV edycję. Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej poświęcony został osobny rozdział w dalszej części sprawozdania. 10

12 Wprowadzenie W zakresie współpracy PTE z zagranicą Zarząd Krajowy PTE podejmował działania zmierzające do poszerzania kontaktów międzynarodowych Towarzystwa. W okresie sprawozdawczym kontynuowane były wypracowane w minionych latach formy takiej współpracy. Przykładem tego jest coroczne polsko-niemieckie seminarium naukowe we Vlotho w Niemczech, które odbyło się w dniach 1529 sierpnia 2010 r. Wzbogacany i rozwijany też był program Ekonomiści polscy w świecie. Ponadto podejmowane są działania mające na celu wspieranie uczestnictwa członków PTE w wydarzeniach naukowych za granicą. Zarząd Krajowy PTE nawiązał bliższą współpracę z wybranymi organizacjami międzynarodowymi. Więcej informacji o różnych formach poszerzania kontaktów zagranicznych naszego Towarzystwa przedstawiono w dalszej części sprawozdania, a także w Biuletynie PTE nr 1/2011 i na stronie internetowej Działalność wydawnicza W 2010 r. działalność wydawnicza na szczeblu krajowym była rozwijana wydano kilka pozycji książkowych oraz wyraźnie zwiększono nakład Biuletynu PTE. Szerszej na temat działalności wydawniczej w dalszej części sprawozdania. Jubileusze w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w 2010 r. obchodziliśmy jubileusz 60-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Aleksandra Łukaszewicza, członka Rady Naukowej PTE. Zorganizowano specjalne seminarium naukowe, które odbyło się 18 listopada 2010 r. Na seminarium zaprezentowana została publikacja pt. Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu, którą PTE wydało dla uczczenia Jubilata. Jubileusz 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Zofii Dach, członka Rady Naukowej PTE, kierownika Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jubileusz 45-lecia Oddziału PTE w Gliwicach. Współpraca PTE z mediami: Realizowane w PTE przedsięwzięcia, w tym prezentowanie na stronie internetowej stenogramów wszystkich debat oraz wybranych tekstów i publikacji spotykają się ze stopniowo rosnącym zainteresowaniem mediów. Coraz więcej jest relacji w prasie, radiu i telewizji o odbywających się w PTE dyskusjach i innych wydarzeniach. Niektóre z nich prezentowane są na stronie internetowej PTE. W 2010 r. kontynuowana była współpraca PTE w ramach grupy ekspertów Nowego Życia Gospodarczego i miesięcznika Kapitałowego.Prezentowane były na tych łamach artykuły i opinie na tematy społeczno-gospodarcze kraju; Kontynuowano wydawanie publikacji specjalnej z udziałem PTE (specjalistycznego dodatku do miesięcznika Kapitałowego na temat prognoz gospodar- 11

13 Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Krajowego z działalności PTE w 2010 roku czych). Poświecono temu też specjalistyczny link na stronie internetowej PTE (http://www.pte.pl/1031_starsze_pozycje.html) Działalność ukierunkowana na pozyskiwanie środków finansowych wspierających działalność statutową PTE: W 2010 roku podejmowano działania mające na celu wsparcie działalności statutowej poprzez pozyskiwanie środków finansowych (dotacji krajowych oraz funduszy unijnych) w ramach ogłaszanych konkursów. Realizację pozyskanych środków finansowych na realizację programów wspierających działalność statutową PTE przedstawiono w pkt 1.7 sprawozdania. Rozwój działalności szkoleniowej: W 2010 r. kontynuowano organizację praktyk zawodowych w zakresie zarządzania nieruchomościami i wyceny nieruchomości (szerzej na ten temat w pkt. 1.8 sprawozdania). Projekt modernizacji Warszawskiego Domu Ekonomisty PTE w szczególności: W marcu 2010 r. rozpoczęty został drugi etapu remontu Domu Ekonomisty remont elewacji budynku od strony ogrodu, który został zakończony w 2010 r. (Bardziej szczegółowe informacje na temat działalności Biura Zarządu Krajowego PTE przedstawiono w pkt 3. sprawozdania). Informacje o wymienionych oraz innych przedsięwzięciach zrealizowanych w 2010 r. na szczeblu krajowym, jak i w Oddziałach były sukcesywnie zamieszczane w kolejnych edycjach Biuletynu PTE. Tradycyjnie Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2010 roku składa się z dwóch części: Sprawozdania merytorycznego Zarządu Krajowego z działalności PTE oraz Sprawozdań Oddziałów PTE. W części I zaprezentowano realizację programu działalności merytorycznej w 2010 r. na szczeblu krajowym PTE, w tym udział poszczególnych organów, jednostek i zespołów szczebla krajowego w realizacji tego programu. Dla zilustrowania dorobku całego Towarzystwa, w tej części sprawozdania zamieszczono dane liczbowe (wg stanu na r.), charakteryzujące podstawowe dziedziny i formy aktywności podejmowanej przez Oddziały PTE. Ponadto, w związku z tym że sprawozdanie za 2010 r. ukazuje się w maju 2011 r. w sprawozdaniu przedstawiono również informacje o przedsięwzięciach, które zostały przeprowadzone na szczeblu krajowym Zarządu Krajowego w 2011 r. (do 20 maja 2011 r.). W części II zaprezentowano dorobek Oddziałów Towarzystwa, zamieszczając w niej sprawozdania poszczególnych Oddziałów, nadesłane do Zarządu Krajowego PTE. 12

14 1. Realizacja programu działalności statutowej Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2010 r KONWERSATORIA/SEMINARIA/KONFERENCJE Konwersatoria z cyklu Czwartki u Ekonomistów to cykl realizowany od 2006 r. w formie otwartej debaty, nagrywanej (stenogramy) i komentowanej. Do dyskusji zapraszani są nie tylko ekonomiści, ale także przedstawiciele rządu, polityki, osobistości świata nauki i kultury oraz dziennikarze. PTE jako organizator tych spotkań uznając, że od dłuższego czasu rolę środowisk opiniotwórczych w debacie ekonomicznej i ustrojowej przejmują kręgi polityczne, podjęło wyzwanie powstrzymania tego procesu i przywrócenia środowiskom nauki, eksperckim oraz publicystycznym należytą rolę w inspirowaniu przemian i reform w naszym kraju W 2010 r. zorganizowano następujące konwersatoria z cyklu Czwartki u Ekonomistów : 1. Czwartek u Ekonomistów nt. Ustawa Kodeks budowlany. Aspekty prawne i ekonomiczne. Prof. Zygmunt Niewiadomski SGH i jego zespół zaprezentowali tezy do projektu Ustawy. Dyskusja odbyła się 14 stycznia 2010 r. 2. Czwartek u Ekonomistów nt. Rola nauki i techniki w odrabianiu zaległości cywilizacyjnych Polski. Debata zorganizowana przez PTE i MNiSW oraz współfinansowana przez NBP odbyła się 21 stycznia 2010 r. 3. Czwartek u Ekonomistów nt. Efektywność ulg podatkowych na B+R. Debata zorganizowana przez PTE i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się 18 lutego 2010 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonali: Leszek Grabarczyk, dyrektor departamentu Wdrożeń i Innowacji MNiSW, Krzysztof Gulda, dyrektor Departamentu Strategii MNiSW, prof. Piotr Pysz, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Fachhochschule für Wirtschaft und Technik Vechta/Diepholz/ Oldenburg; 13

15 Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Krajowego z działalności PTE w 2010 roku 4. Czwartek u Ekonomistów nt. Lokalne fundusze wzajemnych poręczeń kredytowych. Debata zorganizowana przez Zarząd Krajowy PTE we współpracy z Oddziałem Warszawskim PTE odbyła się 4 marca 2010 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonali: dr Jerzy Małkowski, prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego PTE, doradca prezesa Związku Banków Polskich, prof. Czesław Skowronek z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego PTE oraz Edward Purchla, doradztwo Ekonomiczne; 5. Czwartek u Ekonomistów nt. OFE a finanse publiczne. Debata odbyła się 11 marca 2010 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonali: prof. Leokadia Oręziak ze Szkoły Głównej Handlowej, prof. S. Ryszard Domański z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Jeremi Mordasewicz z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan; 6. Czwartek u Ekonomistów nt. Kształcenie naukowe jako element budowy kapitału intelektualnego odbył się 18 marca 2010 r. Do debaty wprowadzili: prof. Lech Mankiewicz, dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, dr Błażej Błażejewski, Instytut Paleobiologii PAN, dr Jan Fazlagić, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, dr Marcin Grynberg, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, dr Maciej Kluza, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Józefina Turło, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydz. Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, dr Elżbieta Soszyńska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. 7. Czwartek u Ekonomistów nt. Wyzwania dla ekonomistów w warunkach kryzysu gospodarczego odbył się 22 kwietnia 2010 r. Do debaty wprowadzili: prof. UW dr hab. Zofia Barbara Liberda, Uniwersytet Warszawski, prof. zw. dr hab. Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, prof. KUL dr hab. Tomasz Gruszecki, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Moderatorem spotkania był: prof. zw. dr hab. Stanisław Rudolf, wiceprezes Zarządu Krajowego PTE. 8. Czwartek u Ekonomistów nt. Zarządzanie projektami kluczowe i problematyczne zagadnienia odbył się 6 maja 2010 r. Do debaty wprowadzili: prof. dr hab. Witold Łojkowski, Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Koordynator Polskiej Platformy nanotechnologii. 9. Czwartek u Ekonomistów Dyskusja dotycząca tematyki będącej przedmiotem najnowszej książki Profesora Grzegorza W. Kołodko pt. Świat na wyciągnięcie myśli odbyła się 20 października 2010 r. Do dyskusji wprowadził prof. Grzegorz Kołodko, a komentarze do książki wygłosili: prof. Paweł Kozłowski i prof. Ryszard Michalski. 10. Czwartek u Ekonomistów nt. Czy Polskę stać na rozwój radykalnych innowacji? odbyło się 21 października 2010 r. Debata zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do debaty wprowadzili: prof. Anna Rogut Centre of Excellence In Knowledge-based Economy KNOWBASE, Uniwersytet Łódzki, dr Jerzy Głuszyński prezes PEN- 14

16 1. Realizacja programu działalności statutowej Zarządu Krajowego PTE w 2010 r. TOR-a, prof. Grzegorz Gorzelak dyrektor EUROREG, Uniwersytet Warszawski, prof. Ewa Okoń-Horodyńska Instytut Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Dominik Rozkręt z Uniwersytetu Szczecińskiego. 11. Czwartek u Ekonomistów nt. Polska i Czechy skutki kryzysu globalnego odbyło się 23 listopada 2010 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonali: prof. Kazimierz Łaski em. Univ. Prof. der VW Lehre an der Uni Linz prof. Jerzy Osiatyński Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Jolanta Zięba Narodowy Bank Polski. 12. Czwartek u Ekonomistów nt. Koszty i korzyści z partycypacji odbyło się 25 listopada 2010 r. Debata zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wprowadzenia do dyskusji dokonali: prof. Anna Giza-Poleszczuk Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Jan Herbst Stowarzyszenie Kol/Jawor, dr Przemysław Sadura Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Agata Urbanik Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Piotr Zimolzak Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. 13. Czwartek u Ekonomistów nt. Polska a kryzys globalny odbyło się 2 grudnia 2010 r. Debata zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Klub Dobro Wspólne Ponad Podziałami przy Instytucie Lecha Wałęsy. Otwarcie obrad prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i dr Roman Malinowski, Przewodniczący Klubu. W dyskusji panelowej udział wzięli: prof. Andrzej Dorosz Akademia Finansów w Warszawie, prof. Bogusław Fiedor Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. Zdzisław Sadowski, Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, prof. Władysław Szymański Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ponadto w 2011 r. odbyły się: Czwartek u Ekonomistów nt. Czy nas stać na finansowanie nauki? odbył się 13 stycznia 2011 r. Otwarcie obrad prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, moderatorem prof. dr hab. Jerzy Żyżyński z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W dyskusji panelowej udział wzięli: prof. dr hab. Andrzej Jasiński, prof. Alojzy Nowak, dr Halina Wasilewska-Trenkner, Poseł Maria Nowak. Czwartek u Ekonomistów nt. Patologie służby zdrowia i możliwości wyjścia z kryzysu odbył się 20 stycznia 2011 r. Wprowadzenia do debaty dokonali: prof. dr hab. Paweł Bożyk z Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie oraz prof. dr hab. Jerzy Żyżyński z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Czwartek u Ekonomistów nt. Dostosowanie systemu badań naukowych i szkolnictwa wyższego do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy odbył się 10 lutego 2011 r. Debata została zorganizowana przez PTE wspólnie z Departamentem Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do debaty 15

17 Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Krajowego z działalności PTE w 2010 roku wprowadził prof. dr hab. Krzysztof Konsztowicz z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. W dyskusji panelowej udział wzięli: red. Stefan Bratkowski z Fundacji Centrum Prasowego dla Europy Środkowo-Wschodniej, dr Krzysztof Pawłowski Prezydent Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University oraz prof. dr hab. Michał Leszczyński z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN. Czwartek u Ekonomistów nt. Polacy we współczesnej Europie dyskusja nad książką prof. Marii Jarosz z udziałem Autorki odbył się 12 maja 2011 r. Moderator dyskusji: prof. Aleksander Manterys socjolog i politolog z Collegium Civitas i Instytutu Studiów Politycznych PAN. Czwartek u Ekonomistów nt. Ekonomika informacji naukowej w świetle prac SYNAT odbył się 24 maja 2011 r. (wyjątkowo we wtorek). Do debaty wprowadzili: dr Henryk Hollender, bibliotekoznawca, Uczelnia Łazarskiego i dr Richard Mbewe, ekonomista, Uczelnia Łazarskiego Seminaria Forum Myśli Strategicznej Forum Myśli Strategicznej organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej. W 2010 r. odbyły się następujące: 1. Seminarium nt. Strategiczne problemy rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce 25 stycznia 2010 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonała Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka; 2. Seminarium nt. Uniwersalia i anomalie w procesach globalizacji XXI wieku 22 lutego 2010 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonał dr Wiesław Gumuła, dyrektor Oddziału NBP w Katowicach; 3. Seminarium nt. Nowa ścieżka rozwoju świata. Program Klubu Rzymskiego 22 marca 2010 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonał prof. Zdzisław Sadowski. 4. Seminarium nt. Młodzież przedmaturalna jako nieodkryty potencjał polskiej myśli strategicznej 26 kwietnia 2010 r. Wprowadziła do dyskusji prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. 5. Seminarium nt. Konflikt cywilizacji czy brak zrozumienia wartości Innego odbyło się 24 maja 2010 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonał prof. Andrzej Wierzbicki Instytut Łączności, wiceprzewodniczący Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus. 6. Seminarium nt. Strategiczne problemy rozwoju Polski Wschodniej odbyło się 8 listopada 2010 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonali: dr Marian Stefański prof. Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, dr hab. Tomasz Zarycki Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. 7. Seminarium nt. Uniwersytet XXI wieku. Wprowadzenia do dyskusji dokonał prof. Julian Auleytner Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa 16

18 1. Realizacja programu działalności statutowej Zarządu Krajowego PTE w 2010 r. Wiedzy Powszechnej, wykładowca Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. 8. Seminarium nt. Strategiczne problemy rozwoju Małopolski odbyło się 22 listopada 2010 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonali: Jacek Woźniak dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz prof. Bolesław Domański z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 9. Seminarium nt. 100-lecie Unii Europejskiej odbyło się 29 listopada 2010 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonał prof. Roman Kuźniar z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. 10. Seminarium nt. Strategiczna myśl w OECD odbyło się 6 grudnia 2010 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonał prof. Jan Woroniecki, były ambasador Polski przy OECD w Paryżu. Ponadto w 2011 r. odbyły się następujące seminaria Forum Myśli Strategicznej: Seminarium nt. Ekonomia w warunkach gospodarki nietrwałości odbyło się 5 kwietnia 2011 r. Wprowadzenie do debaty prof. Elżbiety Mączyńskiej, prezes PTE. Seminarium nt. Polonia Quo Vadis? nowe interpretacje odbyło się 12 kwietnia 2011 r. Wprowadzenie do debaty: Senator Andrzej Wielowiejski. Seminarium nt. Od gospodarki opartej na wiedzy do gospodarki opartej na mądrości odbyło się 19 kwietnia 2011 r. Wprowadzenie do debaty: prof. Antoni Kukliński, dyrektor programowy Forum Myśli Strategicznej Inne seminaria i debaty 1. Debata dotycząca najnowszej książki pt. Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa pod red. naukową prof. Elżbiety Mączyńskiej i prof. Piotra Pysza 10 maja 2010 r. Komentarz do książki: prof. dr hab. Piotr Pysz, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Fachhochschule für Wirtschaft und Technik Vechta/Diepholz/Oldenburg, prof. dr hab. Zdzisław Sadowski, Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko, Akademia Leona Koźmińskiego, prof. dr hab. Andrzej Szplit, Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Kielcach, prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dyskusję prowadził: prof. dr hab. Paweł Kozłowski, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. 2. Debata nt. Przyszłość społeczna i gospodarcza Polski aktualizacja prognoz makroekonomicznych po I kw maja 2010 r. Debata stanowiła kontynuację Panelu o Prognozach Makroekonomicznych na Kongresie Ekonomistów Polskich. Dyskusję otworzyła: prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wystąpili: eksperci Nowego Życia Gospodarczego i Miesięcznika Kapitałowego: Tadeusz Chrościcki (ekspert niezależny); Paweł 17

19 Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Krajowego z działalności PTE w 2010 roku Duriasz, główny ekonomista PZU; Marek Misiak, publicysta NŻG i Miesięcznika Kapitałowego; prof. Witold Orłowski, Niezależny Ośrodek Badań Ekonomicznych; prof. Jan Przystupa, Instytut Konsumpcji Koniunktur i Cen, prof. Krystyna Strzała, Uniwersytet Gdański; Łukasz Tarnawa, główny ekonomista PKOBP; prof. Władysław Welfe, Uniwersytet Łódzki prof. Czesław Skowronek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, autor referatu Szanse i zagrożenia przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce próba diagnozy i rekomendacje dla polityki, prof. Andrzej Wernik, Rada Naukowa PTE, autor projekcji Finanse Publiczne Seminarium naukowe we Vlotho nt. Społecznej gospodarki rynkowej i Unii Europejskiej odbyło się w dniach 1529 sierpniu 2010 r. 4. Specjalne seminarium naukowe z okazji jubileuszu 60-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Aleksandra Łukaszewicza, członka Rady Naukowej PTE odbyło się 18 listopada 2010 r. Na seminarium zaprezentowana została publikacja pt. Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu, którą PTE wydało dla uczczenia Jubilata. Ponadto w 2011 r. odbyła się: Konferencja nt. Zielona Księga przyszłość rynku usług audytorskich odbyła się 7 lutego 2011 r. Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, PTE, KIBR. Prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt. Enigma rachunkowości ryzyko globalne Seminaria Rady Naukowej 1. Seminarium nt. Sektor bankowy w obecnym globalnym kryzysie odbyło się 24 lutego 2010 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonał prof. dr hab. Cezary Wójcik ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; 2. Seminarium nt. Ekonomia przełomu odbyło się w połączeniu z posiedzeniem Rady Naukowej 6 czerwca 2010 r. Wystąpienie na temat merytoryczny seminarium wygłosił prof. Bogusław Fiedor, przewodniczący Rady Naukowej PTE; 3. Seminarium Rady Naukowej, które odbyło się 8 grudnia 2010 r. zostało poprzedzone posiedzeniem Prezydium Rady. Na otwartym seminarium wysłuchano wystąpienia prof. Grzegorza W. Kołodko nt. Dokąd zmierza świat w poszukiwaniu nowego paradygmatu ekonomii, oraz odbyła się dyskusja zainicjowana wystąpieniem Profesora. Ponadto w 2011 r. odbyły się: Seminarium nt. Strategiczne kierunki kształtowania finansów publicznych odbyło się 30 marca 2011 r. Wprowadzenie do dyskusji: prof. Bogusław Fiedor, prof. Stanisław Owsiak, prof. Andrzej Sławiński; Seminarium nt. Dyskusja nad koncepcją IX Kongresu Ekonomistów Polskich odbyło się 11 maja 2011 r. 18

20 1. Realizacja programu działalności statutowej Zarządu Krajowego PTE w 2010 r KONFERENCJE Z UDZIAŁEM PTE I JEGO PRZEDSTAWICIELI 26 stycznia 2010 r. Konferencja nt. Corporte Governance XLI Prywatyzacja 2010, Sala Notowań GPW; udział prof. Elżbiety Mączyńskiej w panelu nt. Prywatyzacja: Dla korzyści doraźnych, czy przyszłych? Dla budżetu, czy dla gospodarki? 17 lutego 2010 r. Konferencja nt. Czego nauczył nas kryzys? Trendy w polityce gospodarczej, Ministerstwo Gospodarki; prof. Elżbieta Mączyńska poprowadziła panel dyskusyjny Rola polityki gospodarczej w kryzysie zmiana optyki patrzenia na życie gospodarcze. 12 czerwca 2010 r. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach organizowany przez PTWP; udział prof. Elżbiety Mączyńskiej w sesji nt. Fundusze Unii Europejskiej. Strategia UE września 2010 r. XIX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Kielce, Aspekty ekonomiczne i prawne wyceny przedsiębiorstw; prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt. Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w warunkach globalnej niepewności września 2010 r. V Konferencja Naukowa nt. Ekonomiści o współczesnych problemach gospodarczych w Poznaniu; prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt. Naruszona równowaga, kryzys globalny a model ustroju gospodarczego. 2 października 2010 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku; prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła wykład inauguracyjny nt. Idee ordo jako podstawa modelu ustroju gospodarczego. 15 października 2010 r. XV Kongres PFRN; prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła wykład inauguracyjny nt. Szanse i zagrożenia dla polskiego rynku nieruchomości listopada 2010 r. Polsko-niemiecka konferencja naukowa z okazji jubileuszu 30-lecia powołania Wydziału Nauk Społecznych KUL i współpracy polsko-niemieckiej Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce postulat czy rzeczywistość?; prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt. Społeczna gospodarka rynkowa po kryzysie finansowym. 24 listopada 2010 r. Ogólnopolska konferencja nt. Gospodarka regionalna. Wychodzenie z kryzysu?, SGH, prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt. Społeczna gospodarka rynkowa w rzeczywistości pokryzysowej. Ponadto w 2011 r. odbyły się : 7 lutego 2011 r. Konferencja nt. Zielona Księga przyszłość rynku usług audytorskich. Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, PTE, KIBR, prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt. Enigma rachunkowości ryzyko globalne. 19

21 Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Krajowego z działalności PTE w 2010 roku 17 marca 2011 r. Konferencja pt. Edukacja ekonomiczna a rozwój gospodarczy środowisk lokalnych. Organizator: redakcja Europejskiego Doradcy Samorządowego i Nowoczesnego banku Spółdzielczego przy Związku Banków Polskich, prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt. Edukacja wiedza mądrość: niedoceniane związki. 1 kwietnia 2011 r. Debata na temat Zielona gospodarka organizowana przez Instytut Spraw Publicznych oraz Fundację im. Friedricha Eberta w Polsce, prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt. Zrównoważony rozwój wyzwania dla przemysłu 5 kwietnia 2011 r. Debata w ramach Forum Myśli Strategicznej organizowana pod patronatem Pani Minister Barbary Kudryckiej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Polskie Towarzystwo współpracy z Klubem Rzymskim, prof. Elżbieta Mączyńska wzięła udział w dyskusji panelowej pt. Ekonomia w warunkach gospodarki nietrwałości 1315 kwietnia 2011 r. XII Międzynarodowa Konferencja ZARZĄDZANIE FINANSAMI. Doświadczenia i perspektywy globalizacji, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt. Gdy sługa staje się panem czyli dysfunkcje pomiaru wartości biznesu i wyników działalności gospodarczej maja 2011r. VI. Międzynarodowa Konferencja z cyklu Contemporary Issues in Economy, nt. After the Crisis?, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu. Prof. Stanisław Rudolf wystąpił jako keynote speaker, prezentując referat pt. The Impact of Economic Crisis on Changes in Corporate Governance 1618 maja 2011 r. III Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt. Dylematy restrukturyzacji 19 maja 2011 r. Konferencja z cyklu Wyzwania współczesnej rachunkowości i audytu pt. Zarządzajmy ryzykiem, KibR, Sopocka Szkoła Wyższa, Uniwersytet Gdański, prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt. Ryzyko systemowe w warunkach kryzysu 25 maja 2011 r. Konferencja nt. Edukacja ekonomiczna a rozwój gospodarczy środowisk lokalnych, Bank Spółdzielczy w Płońsku, prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt. EdukacjaWiedzaMądrość: Niedoceniane Związki 1.3. WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ NAUKOWYCH W ODDZIAŁACH PTE Wspieranie przedsięwzięć naukowych w Oddziałach PTE odbywało się poprzez udział przedstawicieli szczebla krajowego Towarzystwa, zapraszanych do wygłoszenia referatu na konferencji (przykłady przedstawiono w punkcie sprawozdania o konferencjach poza Zarządem Krajowym PTE). Inne wybrane przykłady wspierania przedsięwzięć w Oddziałach odbywało się również ramach wpłat 1% podatku 20

22 1. Realizacja programu działalności statutowej Zarządu Krajowego PTE w 2010 r. od osób fizycznych na działalność statutową naszego Towarzystwa, jako organizacji pożytku publicznego. Oddział PTE w Bydgoszczy w Klubie Ekonomisty odbyły się 2 seminaria z udziałem przedstawicieli Zarządu Krajowego: z prof. Grzegorzem Kołodko nt. książki Świat na wyciągnięcie myśli oraz z prof. Elżbietą Mączyńską nt. Własna działalność gospodarcza jej rola w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych. Oddział PTE w Katowicach wspólna debata w ramach cyklu Czwartek u Ekonomistów nt. Ordoliberalizm i Społeczna Gospodarka Rynkowa a transformacja i przyszłość gospodarki polskiej (odbyła się 11 maja 2010 r.). Do debaty wprowadzili: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH), prof. dr hab. Maciej Miszewski (Katedra Ekonomii i Transformacji AE w Katowicach), prof. dr hab. Piotr Pysz (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku), prof. dr hab. Andrzej Szplit (Instytut Zarządzania UJK w Kielcach), dr Joanna Czech-Rogosz (Katedra Ekonomii AE w Katowicach), dr Wojciech Giza (Katedra Historii Myśli Ekonomicznej UE w Krakowie). Moderatorem był dr Alojzy Czech (Oddział PTE w Katowicach). Oddział PTE w Koszalinie wsparcie konkursu na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych. Jubileuszową, XV edycję konkursu, Zarząd Krajowy wsparł finansowo oraz przekazał każdemu z laureatów książkę Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa. Oddział PTE w Łodzi: Trzecia Edycja Konferencji Naukowej nt. Rynek kapitałowy a koniunktura gospodarcza, Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej (3 grudnia 2010 r.) Udział prof. Elżbiety Mączyńskiej w panelu (prowadzenie) nt. Przebieg, drogi wyjścia i skutki światowego kryzysu finansowego dla teorii ekonomii, systemu finansowego i realnej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki polskiej. Europejskie Forum Gospodarcze w Łodzi pod hasłem Odpowiedzialność i skuteczność idea CRS a efekty w biznesie (odbyło się w dniach 67 grudnia 2010 r.) Udział prof. Elżbiety Mączyńskiej w panelu Odpowiedzialność oraz Innowacyjność w regionie łódzkim. Oddział PTE w Warszawie Debata nt. Edukacja ekonomiczna jako istotny czynnik rozwoju gospodarczego Polski odbyła się 24 listopada 2010 r. Spotkanie zorganizował Zarząd Krajowy PTE oraz Oddział Warszawski PTE. Wprowadzenia do dyskusji dokonał dr Jerzy Małkowski. Ponadto w 2011 r.: Oddział PTE w Białymstoku Debata nt. Ład gospodarczy versus nieład, anarchia i kosztowna nieefektywność odbyła się 18 kwietnia 2011 r. W dyskusji panelowej udział wzięli: prof. Elżbieta Mączyńska prezes Polskiego Towarzy- 21

23 Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Krajowego z działalności PTE w 2010 roku stwa Ekonomicznego, prof. Piotr Pysz Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Fachhochschule für Wirtschaft und Technik Vechta /Diepholz /Oldenburg i prof. Maciej Miszewski Kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Transformacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 1.4. WYDAWNICTWA Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wydaje i gromadzi wybitne i interesujące pozycje książkowe. Opisy książek, w tym nagrodzonych w konkursach PTE, oraz innych wydawnictw (czasopisma Ekonomista, Biuletynu PTE, publikacje z Oddziałów regionalnych PTE) znajdują się na stronie Książki (nowe i dodruki) można zamawiać przez stronę internetową lub kupić bezpośrednio w księgarniach naukowych i siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego ul. Nowy Świat 49, Warszawa, tel. (022) , Publikacje Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (na szczeblu krajowym) w 2010 r. wydało: Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe redakcja naukowa: Elżbieta Mączyńska, Zbigniew Mesner (publikacja pokonferencyjna wydana przy współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce), Wojciech Roszkowski: Społeczny ruch ekonomistów w Polsce przed rokiem 1939, Idee ordo. Społeczna gospodarka rynkowa redakcja naukowa: Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz. Josef Stiglitz: Freefall. Jazda bez trzymanki. Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu redakcja naukowa: Elżbieta Mączyńska, Jerzy Wilkin, (publikacja związana z Jubileuszem 60-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Aleksandra Łukaszewicza) John Keneth Galbraith: Ekonomia w perspektywie: krytyka historyczna, Przekład: Wiesława i Stanisław Rączkowscy, Ponadto w 2011 r. wydano: John Keneth Galbraith: Pieniądz. Losy i pochodzenie. Publikacje w trakcie prac wydawniczych w 2011 r.: Zdzisław Sadowski Przez ciekawe czasy. Rozmowy Pawła Kozłowskiego o ludziach, zdarzeniach i nauce ekonomii. Ludwig Erhard Wohlstand für Alle (przekład z niemieckiego) Christioper A. Pissarides (noblista 2010) Equilibrium Uneployment Theory (przekład: prof. Zbigniew Matkowski) 22

24 1. Realizacja programu działalności statutowej Zarządu Krajowego PTE w 2010 r. John Kenneth Galbraith Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość (II wyd.) Jan Lipiński przedruki niektórych prac Michael Assons, Lopez Julio Michał Kalecki (przekład: prof. Adam Szeworski) Gerald Allan Cohen Why not socialism? Publisher Princeton University Press, 2009 (przekład: Anna Gąsior-Niemiec) Dale T. Mortensen (noblista 2010 r.) Wage Dispersion (przekład: prof. Zbigniew Matkowski) Paul Davidson The Keynes Solution Kontynuowanie wydawania Biuletynów PTE W 2010 r. zostało wydanych 6 numerów Biuletynu PTE Kontynuowano przekazywanie Biuletynu PTE do Komitetów Okręgowych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z przeznaczeniem dla szkół uczestniczących w Olimpiadzie oraz do Oddziałów, członków PTE i gości uczestniczących w spotkaniach i debatach organizowanych w Domu Ekonomisty. Nakład poszczególnych numerów Biuletynu PTE przedstawiał się następująco: Nr 1/2010 (nakład 2750 egz.), Nr 2/2010 (nakład 750 egz.), Nr 3/2010 (nakład 1000 egz.), Nr 4/2010 (nakład 750 egz.), Nr 5/2010 (numer specjalny dot. XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, nakład 5000 egz.), Nr 6/2010 (numer specjalny dot. Forum Myśli Strategicznej, nakład 2000 egz.). Ponadto w styczniu 2011 r.: Nr 1/2011 (biuletyn pozjazdowy, nakład 4000 egz.), Nr 2/2011 (numer specjalny dot. Forum Myśli Strategicznej, nakład 3000 egz.) Nr 3/2011 (nakład 750 egz.) Współwydawanie EKONOMISTY W 2010 r. kontynuowane było współwydawanie z Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN dwumiesięcznika naukowego EKONOMISTA, którego naczelnym redaktorem jest Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. Zdzisław Sadowski. Komitet Redakcyjny czasopisma składa się z 14 pracowników naukowych ze środowiska warszawskiego, krakowskiego, poznańskiego i wrocławskiego. Ekonomista cieszy się opinią wiodącego czasopisma ekonomicznego w Polsce. Ukazuje się regularnie i przyciąga wiele wartościowych prac naukowych ze wszystkich ośrodków polskich i szeregu zagranicznych. Należy także podkreślić fakt publikowania w Ekonomiście wybranych materiałów z organizowanych przez Zarząd i Radę Naukową PTE konferencji i seminariów naukowych. 23

25 Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Krajowego z działalności PTE w 2010 roku W ciągu 2010 r. napłynęło do Redakcji 106 artykułów i recenzji. Wydano 6 numerów pisma w nakładzie 525 egz. każdy. Zawierały one łącznie 62 opublikowane teksty, w tym: 24 artykułów, 12 przyczynków i doniesień zamieszczonych w dziale Miscellanea, 2 eseje, 1 artykuł przeglądowy o dorobku laureatów Nagrody Nobla z ekonomii w 2009 r., 3 teksty w dziale Dyskusje i polemiki, 16 recenzji, 4 komunikaty i 1 tekst In Memoriam. Czasopismo na swych łamach prowadzi także promocję książek, publikując w ostatnim numerze (tj. 6/2010) spis książek nadesłanych do Redakcji w 2010 r. Ekonomista został umieszczony przez firmę Thomson Reuters na tzw. filadelfijskiej liście czasopism. Oznacza to, że poczynając od 2008 r. Ekonomista jest objęty rejestrowaniem zawartości oraz indeksowaniem cytowań, a także publikacją tych informacji w czasopiśmie Journal Citation Reports/Social Sciences Edition WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ Sprawozdanie ze współpracy z zagranicą zostało tu połączone z zamierzeniami Zarządu Krajowego PTE w kadencji wynikającymi z Uchwały Programowej XX Zjazdu Krajowego PTE, który odbył się w dniach 20 i 21 maja 2010 r.. Działania w tym zakresie stanowić będą zarówno kontynuację dotychczasowych form działalności, jak i formy nowe, stanowiące wyzwania dla naszej organizacji. W dyskusji zjazdowej podkreślano wagę współpracy polskich ekonomistów z ekonomistami zagranicznymi, zarówno na płaszczyźnie naukowej jak i biznesowej. Rola takiej współpracy będzie rosła, w miarę pogłębiana się integracji Polski z krajami UE, czy szerzej, umacniania się procesów globalizacji. Zgodnie z Uchwalą, w rozpoczynającej się od Zjazdu Krajowego 5-letniej kadencji współpraca z zagranicą koncentrować się będzie na następujących kierunkach: Współpraca z międzynarodowymi organizacjami ekonomistów; Wzmacnianie pozycji polskich ekonomistów na arenie międzynarodowej; Wspieranie Oddziałów PTE w nawiązywaniu współpracy z zagranicą; Niżej przedstawione zostaną zarówno ważniejsze zamierzenia dotyczące takiej współpracy, jak i ich realizacja w 2010 r.: Współpraca z międzynarodowymi organizacjami ekonomistów Współpraca ta dotyczy głównie 3 takich organizacji, a mianowicie International Economic Association (IEA), European Economic Association (EEA) oraz Congress of Political Economists International (COPE). PTE jest również otwarte na współpracę z innymi organizacji międzynarodowych, ale te stanowić będą nasz priorytet. IEA to największa organizacja ekonomistów, zrzeszająca ponad 60 towarzystw krajowych z całego świata. IEA organizuje co 3 lata kongresy międzynarodowe, które stanowią zawsze poważne wydarzenie, biorą w nich bowiem udział 24

26 1. Realizacja programu działalności statutowej Zarządu Krajowego PTE w 2010 r. najwybitniejsi ekonomiści, łącznie z laureatami nagrody Nobla. Ostatni kongres odbył się w 2008 r. w Istambule, zaś kolejny zaplanowano na 2011 r. i odbędzie się w Pekinie. Warto nadmienić, że funkcję Prezydenta IEA pełni obecnie Prof. Masahiko Aoki z Stanford University, USA, zaś funkcję Prezydenta Elekta Prof. Joseph Stiglitz z Columbia University, USA, laureat Nagrody Nobla z 2001 r. PTE jest aktywnym członkiem tej organizacji. Nasz przedstawiciel wchodzi w skład Rady IEA, która spotyka się co 3 lata, zwykle w przeddzień kongresu i podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące działalności tej organizacji. Na posiedzeniu Rady w Istambule przedstawiciel PTE zgłosił wiele sugestii i propozycji dotyczących jej działalności, z których znaczna część została uwzględniona w bieżącej działalności IEA. Przedstawiciel PTE weźmie również udział w posiedzeniu Rady w Pekinie. W bieżącej kadencji umacniać będziemy współpracę z IEA głównie poprzez zwiększanie udziału polskich ekonomistów w Kongresach IEA. Zamierzamy to m.in. osiągnąć poprzez fundowanie stypendiów kongresowych dla młodych ekonomistów, o czym dalej. Podejmujemy działania mające na celu utrzymywanie bliższych kontaktów z władzami IEA, a także kontaktów z innymi członkami IEA (PTE wysłało do wszystkich tych organizacji naszą publikację kongresową w języku angielskim). PTE zamierza się również ubiegać o patronat IEA nad niektórymi naszymi przedsięwzięciami o charakterze międzynarodowym. Towarzystwo będzie dążyć do tego, aby przedstawiciel PTE zasiadał w 15-osobowej Egzekutywie IEA, która spotyka się raz w roku i podejmuje istotne decyzje między kongresami. Inną organizacją, w której pracach uczestniczą polscy ekonomiści jest European Economic Association (EEA). Zrzesza ona wyłącznie osoby indywidualne i jej członkami są również polscy ekonomiści, głównie pracownicy nauki. EEA organizuje coroczne kongresy, w których uczestniczy głównie młodych ekonomistów. Biorą w nich udział również ekonomiści spoza Europy. Udział w kongresie nobilituje ich uczestników, bowiem akceptowane są tylko dobre referaty. Zwykle Rada Programowa kongresu akceptuje zaledwie około 50% zgłoszonych propozycji. Udział w kongresie otwiera drogę do uzyskania interesującej pracy zarówno na uczelniach jak i w biznesie. Kongresom towarzyszą targi pracy, wystawy najnowszych wydawnictw ekonomicznych itp. Udział polskich ekonomistów w tych kongresach jest bardziej niż skromny. Dotyczy to również Kongresu w Glasgow w Szkocji, który odbył się w 2010 r. Intensywne działania PTE, o których szerzej w następnym punkcie sprawić powinny, że w kongresie w Oslo w 2011 r. udział polskich ekonomistów powinien się zwiększyć. PTE utrzymuje kontakty z władzami EEA. W ubiegłej kadencji została podjęta próba zorganizowania w Polsce kolejnego kongresu EEA. Na przeszkodzie stanęły jednak wysokie koszty z tym związane, jak również brak z prawdziwego zdarzenia centrum kongresowego. PTE docenia znaczenie udziału polskich ekonomistów w tych kongresach, stąd podejmowane będą również inne inicjatywy dla zwiększenia takiego ich udziału. Nie wykluczamy również, że w bieżącej kadencji władz 25

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010

SPRAWOZDANIE. z dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 SPRAWOZDANIE z dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 SPRAWOZDANIE z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ ZA ROK 2007 Warszawa 2008 rok 1 Spis treści WŁADZE FRDL...4 Rada Fundatorów...4 WSTĘP...5 CZYM JEST FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ...6 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD KRAJOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO

ZARZĄD KRAJOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO ZARZĄD KRAJOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO ISSN 1507-1383 Nr 1 (35) STYCZEŃ 2008 Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 00-042 WARSZAWA, ul. Nowy Świat 49 tel. 022 551 54 01, 022 551

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014 Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Od Prezesa PTI... 4 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88700-56-9. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz

ISBN 978-83-88700-56-9. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski Korekta Anna Krzesz Copyright by Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2011 ISBN 978-83-88700-56-9 Polskie

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88700-21-7. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski.

ISBN 978-83-88700-21-7. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski Korekta Zespół Copyright by Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2008 ISBN 978-83-88700-21-7 Polskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88700-51-4. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz

ISBN 978-83-88700-51-4. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski Korekta Anna Krzesz Copyright by Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2010 ISBN 978-83-88700-51-4 Polskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR w 2010 roku

Sprawozdanie z działalności Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR w 2010 roku Warszawa, 26 marca 2011 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR w 2010 roku Strona 1 z 27 1. O Fundacji FOR Celami Fundacji FOR jest wspieranie działalności społecznej,

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8

Spis Treści. Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8 Spis Treści I Z HISTORII UCZELNI... 4 Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8 II NAUKA... 11 Kadra naukowo dydaktyczna... 11 Badania

Bardziej szczegółowo

Komitet Psychologii PAN

Komitet Psychologii PAN Informacja o działalności komitetu naukowego/problemowego PAN w 2014r. Komitet Psychologii PAN I.1. Skład osobowy i struktura organizacyjna Komitetu: Prezydium, skład osobowy Komitetu Prezydium Komitetu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Aktualności NTIE... 3. Relacja z posiedzenia Zarządu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej 3

Biuletyn. Aktualności NTIE... 3. Relacja z posiedzenia Zarządu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej 3 Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 2 (48) Grudzień 2013 Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy Państwu do rąk kolejny numer Biuletynu NTIE i jest to okazja do złożenia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011/2012 Październik nr 2 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2011 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego PrOJEKT dofinansowany przez Mecenas główny Mecenas Wspierający patronat medialny Ekonomia dla przyszłości Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Uniwersytet społecznie odpowiedzialny przykład AGH Krzysztof Leja 14 Rozwój uczelni poprzez nowe obszary nauki i kształcenia. Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Odkurzamy i reorganizujemy zasoby... Uchwała kierunkowa marszruta zmian Rekrutujemy więcej CEMBA promocja absolwentów. ... tymczasem w numerze:

Odkurzamy i reorganizujemy zasoby... Uchwała kierunkowa marszruta zmian Rekrutujemy więcej CEMBA promocja absolwentów. ... tymczasem w numerze: publikacja bezpłatna numer 8/13 (296), wrzesień 2013 Odkurzamy i reorganizujemy zasoby...... tymczasem w numerze: Uchwała kierunkowa marszruta zmian Rekrutujemy więcej CEMBA promocja absolwentów DON T

Bardziej szczegółowo

2/3 (10) / 2011. Po r t al PL ISSN 1899-6965 KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. Uniwersytet Ekonomiczny

2/3 (10) / 2011. Po r t al PL ISSN 1899-6965 KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. Uniwersytet Ekonomiczny 2/3 (10) / 2011 Po r t al KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Profesor Marek Belka dhc Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Profesor Andrzej Gospodarowicz dhc Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Drogie Koleżanki i Koledzy! Informacje Prezydium (SARP Fundacja SARP) Drogie Koleżanki i Koledzy! Drogie Koleżanki i Koledzy! Przekazujemy Wam pierwszy numer Biuletynu SARP. Będzie to elektroniczny informator zawierający przegląd

Bardziej szczegółowo

30 lat. Polskiego Towarzystwa Informatycznego. wydanie II rozszerzone. Warszawa grudzień 2011

30 lat. Polskiego Towarzystwa Informatycznego. wydanie II rozszerzone. Warszawa grudzień 2011 30 lat Polskiego Towarzystwa Informatycznego 1981 2011 wydanie II rozszerzone Warszawa grudzień 2011 Copyright 2011 Polskie Towarzystwo Informatyczne ISBN 978-83-60810-49-1 Redakcja: Marian Noga, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP

XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP WARSZAWA, SIERPIEŃ 2009 SPIS TREŚCI A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2012 ROKU. Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2013

PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2012 ROKU. Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2013 PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2012 ROKU Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2013 Opole 2013 Redakcja: Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo