Polskie Towarzystwo Ekonomiczna Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2010 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polskie Towarzystwo Ekonomiczna Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2010 ROKU"

Transkrypt

1 Polskie Towarzystwo Ekonomiczna Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2010 ROKU Warszawa 2011

2 Polskie Towarzystwo Ekonomiczna Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2010 ROKU

3

4 SPIS TREŚCI I. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Krajowego z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2010 roku... 5 Informacje ogólne Informacje ogólne o stowarzyszeniu Cele statutowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego: Zasady, formy i zakres działalności statutowej Informacja o działalności gospodarczej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego... 8 Wprowadzenie Realizacja programu działalności statutowej Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2010 r Konwersatoria/seminaria/konferencje Konferencje z udziałem PTE i jego przedstawicieli Wspieranie przedsięwzięć naukowych w Oddziałach PTE Wydawnictwa Współpraca z zagranicą Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Działalność ukierunkowana na pozyskiwanie środków finansowych wspierających działalność statutową PTE Przedsięwzięcia szkoleniowe i organizacyjne PTE Konkursy PTE Usprawnienia organizacyjne strona Działalność władz PTE i Komisji Zarządu Krajowego Działalność Zarządu Krajowego PTE i jego Prezydium w 2010 r. (do XX Zjazdu Krajowego) Zjazd Krajowy PTE Działalność Zarządu Krajowego PTE i jego Prezydium w 2010 r. (od XX Zjazdu Krajowego) Rada Naukowa PTE Kapituła i Komisje Zarządu Krajowego PTE Biuro Zarządu Krajowego PTE Liczbowe zestawienie działalności statutowej oddziałów PTE oraz Zarządu Krajowego i Rady Naukowej Tabela 4.1a. Konferencje Tabela 4.1.b. Seminaria Tabela 4.2. Szkolenia i kursy ekonomiczne Tabela 4.3. Szkoły i studia podyplomowe w O/PTE Tabela 4.4. Odczyty i prelekcje Tabela 4.5. Wydawnictwa i publikacje Tabela 4.6. Konsultacje i ekspertyzy Tabela 4.7. Członkowie w Oddziałach PTE

5 Spis treści Tabela 4.8. Koła, Kluby, Rady Koordynacyjne Informacja ogólna o sytuacji finansowej Zarządu Krajowego PTE w 2010 r Wyniki finansowe. Przychody i koszty Sytuacja majątkowa składniki i struktura majątku Płynność finansowa i zdolność do terminowego regulowania zobowiązań Przychody z całokształtu działalności Koszty działalności Szczegółowe tabele przychodów i kosztów, z uwzględnieniem trzech sfer działalności Załączniki Załącznik nr 1: Wykaz członków władz PTE w kadencji (wg stanu do r.) Załącznik nr 2: Wykaz członków władz PTE w kadencji (wg stanu od r.) Załącznik nr 3: Uchwała programowa XX Zjazdu Krajowego PTE Załącznik nr 4: Wykaz publikacji wydanych w Oddziałach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2010 r Załącznik nr 5: wykaz uchwał Zarządu Krajowego PTE oraz Prezydium ZK PTE podjętych w 2010 r II. Sprawozdania Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział PTE w Białymstoku Oddział PTE w Bielsku-Białej Oddział PTE w Bydgoszczy Oddział PTE w Częstochowie Oddział PTE w Elblągu Oddział PTE w Gdańsku Oddział PTE w Gliwicach Oddział PTE w Katowicach Oddział PTE w Kielcach Oddział PTE w Koszalinie Oddział PTE w Krakowie Oddział PTE w Legnicy Oddział PTE w Lublinie Oddział PTE w Łodzi Oddział PTE w Olsztynie Oddział PTE w Opolu Oddział PTE w Poznaniu Oddział PTE w Rzeszowie Oddział PTE w Szczecinie Oddział PTE w Toruniu Oddział PTE w Wałbrzychu Oddział PTE w Warszawie Oddział PTE we Wrocławiu Oddział PTE w Zielonej Górze

6 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZARZĄDU KRAJOWEGO Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2010 ROKU

7

8 INFORMACJE OGÓLNE 1. INFORMACJE OGÓLNE O STOWARZYSZENIU Nazwa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Siedziba Zarządu Krajowego PTE: ul. Nowy Świat 49, Warszawa Data wpisu w KRS: Numer KRS: Numer REGON: W skład PTE wchodzą 24 samodzielne Oddziały. Wykaz członków władz PTE przedstawiono w załączniku nr 1 i 2. Wykaz uchwał Zarządu Krajowego i Prezydium Zarządu Krajowego przedstawiono w załączniku nr CELE STATUTOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO: krzewienie myśli ekonomicznej oraz współtworzenie warunków rozwoju nauk ekonomicznych i prezentowanie ich dorobku, podnoszenie kwalifikacji zawodowych ekonomistów, kształcenie ustawiczne nauczycieli przedmiotów ekonomicznych, inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i szerzenie kultury ekonomicznej w społeczeństwie, ochrona interesów zawodowych ekonomistów, integrowanie środowiska ekonomistów reprezentujących zarówno naukę jak i działalność gospodarczą. 3. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Towarzystwo realizuje swoje cele głównie przez: 1) organizowanie i współorganizowanie, kongresów, zjazdów, konferencji, sympozjów, odczytów, wykładów, konsultacji, konkursów, 2) prowadzenie działalności szkoleniowej obejmującej kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe w zakresie wiedzy społeczno-ekonomicznej, 7

9 Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Krajowego z działalności PTE w 2010 roku 3) wydawanie, współwydawanie i wspieranie w innej formie publikacji z zakresu nauk ekonomicznych i innych nauk społecznych, w tym czasopisma naukowego Ekonomista oraz publikacji zawodowych, a także propagowanie wiedzy społeczno-ekonomicznej za pośrednictwem środków masowego przekazu, 4) organizowanie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, 5) opracowywanie ocen i ekspertyz ekonomicznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki społeczno-gospodarczej, 6) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych i innych nauk społecznych, 7) przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w naukach ekonomicznych oraz we wdrażaniu efektywnych metod gospodarowania, 8) zakładanie i prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, szkół wyższych oraz placówek naukowo-badawczych o profilu społeczno-ekonomicznym, 9) uczestniczenie w opracowywaniu, unowocześnianiu oraz upowszechnianiu programów nauczania i szkoleń w zakresie problematyki społeczno-ekonomicznej, 10) upowszechnianie zasad etyki zawodowej i dbanie o jej przestrzeganie, 11) zakładanie i prowadzenie domów pracy twórczej, klubów, bibliotek i czytelni oraz portali internetowych, 12) współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, 13) współpraca z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami. 4. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, zarówno na szczeblu krajowym jak i w Oddziałach, prowadzi działalność gospodarczą, która została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 29 grudnia 2003 r. Zakres działalności gospodarczej prowadzonej w poszczególnych jednostkach Towarzystwa jest znacznie zróżnicowany i określany przez władze danej jednostki. Działalność gospodarcza Zarządu Krajowego PTE obejmuje następujące główne formy: publikowanie książek, wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, sprzedaż detaliczna książek, wynajem nieruchomości na własny rachunek, kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, działalność organizacji profesjonalnych. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na działalność statutową. 8

10 WPROWADZENIE Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2010 r. to zakończenie kadencji władz oraz początek kadencji , którą otworzył XX Zjazd Krajowy w dniach 2021 maja 2010 r. w Warszawie. (składy osobowe władz krajowych Zarząd Krajowy, Krajowa Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński oraz Rada Naukowa w obu kadencjach przedstawiono w załącznikach nr 1 i 2 do sprawozdania). Najistotniejsze problemy oraz wytyczne dla działalności Towarzystwa na nową kadencję władz zostały zawarte w uchwale programowej XX Zjazdu Krajowego (uchwała stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania). W okresie sprawozdawczym Zarząd Krajowy i jego Prezydium pod kierunkiem prof. Elżbiety Mączyńskiej, prezesa PTE poprzedniej kadencji i nowej kadencji, podejmowały różnorodne działania naukowe, popularyzatorskie, edukacyjne i organizacyjne w Towarzystwie. Wśród najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2010 r., (omówionych bardziej szczegółowo w dalszych punktach sprawozdania), należy wymienić następujące: Kontynuowanie upowszechniania dorobku VIII Kongresu Ekonomistów Polskich W 2010 roku kontynuowano upowszechnianie dorobku VIII Kongresu Ekonomistów Polskich. (Kongres obradował w dniach 29 i 30 listopada 2007 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, pod hasłem Polska w gospodarce światowej szanse i zagrożenia rozwoju ). Przykładem jest zorganizowanie 13 maja 2010 r. konserwatorium Czwartek u Ekonomistów pt. Przyszłość społeczna i gospodarcza Polski aktualizacja prognoz makroekonomicznych po I kw r. Debata stanowiła kontynuację panelu o prognozach makroekonomicznych mającego miejsce na Kongresie Ekonomistów Polskich. Upowszechnianie dorobku Kongresu odbywało się również poprzez dystrybucję i sprzedaż 8tomowej publikacji pokongresowej, w tym tomu dotyczącego diagnozy i przyszłości polskiej transformacji opublikowanego również w języku angielskim. Tematyka debaty kongresowej pojawiała się również w tekstach prezentowanych w Biuletynach PTE oraz była tematem rozmów redakcyjnych prezentowanych na łamach Nowego Życia Gospodarczego i innych periodyków a także w ramach programów na tematy ekonomiczne podejmowanych przez radio i telewizje (wykaz tych debat zamieszczamy na stronie internetowej 9

11 Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Krajowego z działalności PTE w 2010 roku PTE w mediach (www.pte.pl). Materiały Kongresu przedstawione zostały również na stronie internetowej Program konwersatoriów Czwartki u Ekonomistów rozwinął się i utrwalił jako interesująca forma spotkań popularno-naukowych środowiska ekonomistów z przedstawicielami innych środowisk opiniotwórczych dziennikarzami, przedstawicielami rządu, polityki czy też osobistościami świata nauki i kultury. O dużym zainteresowaniu Czwartkami u Ekonomistów świadczy zwiększona liczba tych spotkań oraz coraz większa liczba ich uczestników. Zapisy stenograficzne debat zamieszczane są na stronie internetowej PTE www. pte.pl, co znacznie poszerza krąg odbiorców-czytelników oraz dyskutantów. Czwartki u Ekonomistów były realizowane nie tylko w Domu Ekonomisty w Warszawie, ale także w niektórych Oddziałach PTE. Forum Myśli Strategicznej Forum Myśli Strategicznej zostało powołane 28 stycznia 2008 r. w Warszawie. Wśród inicjatorów i pomysłodawców jego powołania było Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim. Misją Forum jest krzewienie kultury i myśli strategicznej w Polsce. Realizacji tak postawionemu celowi służyć mają działania polegające zarówno na organizacji dyskusji i debat, jaki i prowadzeniu badań naukowych. Uczestnikami Forum Myśli Strategicznej są osoby z kręgów akademickich, biznesowych, rządowych oraz samorządowych. Kluczowe pytanie, z punktu widzenia inicjatorów powołania Forum, Polonia Quo Vadis? wpisuje się w listę priorytetów naukowych, biznesowych, społecznych i politycznych w Polsce. Istnieje potrzeba włączenia myśli strategicznej w krajowy system edukacji, a tym samym zachęcania uczniów i studentów do angażowania się w tego typu inicjatywy. Wagę tego zagadnienia doceniają czynniki rządowe patronat honorowy nad Forum Myśli Strategicznej sprawuje prof. Barbara Kudrycka, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pozyskiwanie wielu prominentnych prelegentów, znawców teorii i praktyki, reprezentujących różne środowiska ekonomiczne, bankowe, finansowe, biznesowe i inne. Udało się włączyć do tego przedsięwzięcia wielu znanych ekspertów, m.in. dzięki zwiększeniu liczby organizowanych konferencji i seminariów naukowych (dla porównania w 2007 r. na szczeblu krajowym zorganizowano 16 konferencji i seminariów, natomiast w ). Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej to niezwykle ważne, przede wszystkim edukacyjne, statutowe zadanie w działalności PTE, realizowane jest od 23 lat przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przedsięwzięcie to przyczynia się do rozwijania zainteresowań uczniów wiedzą ekonomiczną, a także jest wypróbowanym, sprawdzonym poprzez wieloletnią tradycję, sposobem upowszechniania wiedzy w tym zakresie. W roku sprawozdawczym przeprowadzono finały XXIII OWE i uruchomiono XXIV edycję. Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej poświęcony został osobny rozdział w dalszej części sprawozdania. 10

12 Wprowadzenie W zakresie współpracy PTE z zagranicą Zarząd Krajowy PTE podejmował działania zmierzające do poszerzania kontaktów międzynarodowych Towarzystwa. W okresie sprawozdawczym kontynuowane były wypracowane w minionych latach formy takiej współpracy. Przykładem tego jest coroczne polsko-niemieckie seminarium naukowe we Vlotho w Niemczech, które odbyło się w dniach 1529 sierpnia 2010 r. Wzbogacany i rozwijany też był program Ekonomiści polscy w świecie. Ponadto podejmowane są działania mające na celu wspieranie uczestnictwa członków PTE w wydarzeniach naukowych za granicą. Zarząd Krajowy PTE nawiązał bliższą współpracę z wybranymi organizacjami międzynarodowymi. Więcej informacji o różnych formach poszerzania kontaktów zagranicznych naszego Towarzystwa przedstawiono w dalszej części sprawozdania, a także w Biuletynie PTE nr 1/2011 i na stronie internetowej Działalność wydawnicza W 2010 r. działalność wydawnicza na szczeblu krajowym była rozwijana wydano kilka pozycji książkowych oraz wyraźnie zwiększono nakład Biuletynu PTE. Szerszej na temat działalności wydawniczej w dalszej części sprawozdania. Jubileusze w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w 2010 r. obchodziliśmy jubileusz 60-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Aleksandra Łukaszewicza, członka Rady Naukowej PTE. Zorganizowano specjalne seminarium naukowe, które odbyło się 18 listopada 2010 r. Na seminarium zaprezentowana została publikacja pt. Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu, którą PTE wydało dla uczczenia Jubilata. Jubileusz 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Zofii Dach, członka Rady Naukowej PTE, kierownika Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jubileusz 45-lecia Oddziału PTE w Gliwicach. Współpraca PTE z mediami: Realizowane w PTE przedsięwzięcia, w tym prezentowanie na stronie internetowej stenogramów wszystkich debat oraz wybranych tekstów i publikacji spotykają się ze stopniowo rosnącym zainteresowaniem mediów. Coraz więcej jest relacji w prasie, radiu i telewizji o odbywających się w PTE dyskusjach i innych wydarzeniach. Niektóre z nich prezentowane są na stronie internetowej PTE. W 2010 r. kontynuowana była współpraca PTE w ramach grupy ekspertów Nowego Życia Gospodarczego i miesięcznika Kapitałowego.Prezentowane były na tych łamach artykuły i opinie na tematy społeczno-gospodarcze kraju; Kontynuowano wydawanie publikacji specjalnej z udziałem PTE (specjalistycznego dodatku do miesięcznika Kapitałowego na temat prognoz gospodar- 11

13 Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Krajowego z działalności PTE w 2010 roku czych). Poświecono temu też specjalistyczny link na stronie internetowej PTE (http://www.pte.pl/1031_starsze_pozycje.html) Działalność ukierunkowana na pozyskiwanie środków finansowych wspierających działalność statutową PTE: W 2010 roku podejmowano działania mające na celu wsparcie działalności statutowej poprzez pozyskiwanie środków finansowych (dotacji krajowych oraz funduszy unijnych) w ramach ogłaszanych konkursów. Realizację pozyskanych środków finansowych na realizację programów wspierających działalność statutową PTE przedstawiono w pkt 1.7 sprawozdania. Rozwój działalności szkoleniowej: W 2010 r. kontynuowano organizację praktyk zawodowych w zakresie zarządzania nieruchomościami i wyceny nieruchomości (szerzej na ten temat w pkt. 1.8 sprawozdania). Projekt modernizacji Warszawskiego Domu Ekonomisty PTE w szczególności: W marcu 2010 r. rozpoczęty został drugi etapu remontu Domu Ekonomisty remont elewacji budynku od strony ogrodu, który został zakończony w 2010 r. (Bardziej szczegółowe informacje na temat działalności Biura Zarządu Krajowego PTE przedstawiono w pkt 3. sprawozdania). Informacje o wymienionych oraz innych przedsięwzięciach zrealizowanych w 2010 r. na szczeblu krajowym, jak i w Oddziałach były sukcesywnie zamieszczane w kolejnych edycjach Biuletynu PTE. Tradycyjnie Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2010 roku składa się z dwóch części: Sprawozdania merytorycznego Zarządu Krajowego z działalności PTE oraz Sprawozdań Oddziałów PTE. W części I zaprezentowano realizację programu działalności merytorycznej w 2010 r. na szczeblu krajowym PTE, w tym udział poszczególnych organów, jednostek i zespołów szczebla krajowego w realizacji tego programu. Dla zilustrowania dorobku całego Towarzystwa, w tej części sprawozdania zamieszczono dane liczbowe (wg stanu na r.), charakteryzujące podstawowe dziedziny i formy aktywności podejmowanej przez Oddziały PTE. Ponadto, w związku z tym że sprawozdanie za 2010 r. ukazuje się w maju 2011 r. w sprawozdaniu przedstawiono również informacje o przedsięwzięciach, które zostały przeprowadzone na szczeblu krajowym Zarządu Krajowego w 2011 r. (do 20 maja 2011 r.). W części II zaprezentowano dorobek Oddziałów Towarzystwa, zamieszczając w niej sprawozdania poszczególnych Oddziałów, nadesłane do Zarządu Krajowego PTE. 12

14 1. Realizacja programu działalności statutowej Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2010 r KONWERSATORIA/SEMINARIA/KONFERENCJE Konwersatoria z cyklu Czwartki u Ekonomistów to cykl realizowany od 2006 r. w formie otwartej debaty, nagrywanej (stenogramy) i komentowanej. Do dyskusji zapraszani są nie tylko ekonomiści, ale także przedstawiciele rządu, polityki, osobistości świata nauki i kultury oraz dziennikarze. PTE jako organizator tych spotkań uznając, że od dłuższego czasu rolę środowisk opiniotwórczych w debacie ekonomicznej i ustrojowej przejmują kręgi polityczne, podjęło wyzwanie powstrzymania tego procesu i przywrócenia środowiskom nauki, eksperckim oraz publicystycznym należytą rolę w inspirowaniu przemian i reform w naszym kraju W 2010 r. zorganizowano następujące konwersatoria z cyklu Czwartki u Ekonomistów : 1. Czwartek u Ekonomistów nt. Ustawa Kodeks budowlany. Aspekty prawne i ekonomiczne. Prof. Zygmunt Niewiadomski SGH i jego zespół zaprezentowali tezy do projektu Ustawy. Dyskusja odbyła się 14 stycznia 2010 r. 2. Czwartek u Ekonomistów nt. Rola nauki i techniki w odrabianiu zaległości cywilizacyjnych Polski. Debata zorganizowana przez PTE i MNiSW oraz współfinansowana przez NBP odbyła się 21 stycznia 2010 r. 3. Czwartek u Ekonomistów nt. Efektywność ulg podatkowych na B+R. Debata zorganizowana przez PTE i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się 18 lutego 2010 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonali: Leszek Grabarczyk, dyrektor departamentu Wdrożeń i Innowacji MNiSW, Krzysztof Gulda, dyrektor Departamentu Strategii MNiSW, prof. Piotr Pysz, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Fachhochschule für Wirtschaft und Technik Vechta/Diepholz/ Oldenburg; 13

15 Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Krajowego z działalności PTE w 2010 roku 4. Czwartek u Ekonomistów nt. Lokalne fundusze wzajemnych poręczeń kredytowych. Debata zorganizowana przez Zarząd Krajowy PTE we współpracy z Oddziałem Warszawskim PTE odbyła się 4 marca 2010 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonali: dr Jerzy Małkowski, prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego PTE, doradca prezesa Związku Banków Polskich, prof. Czesław Skowronek z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego PTE oraz Edward Purchla, doradztwo Ekonomiczne; 5. Czwartek u Ekonomistów nt. OFE a finanse publiczne. Debata odbyła się 11 marca 2010 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonali: prof. Leokadia Oręziak ze Szkoły Głównej Handlowej, prof. S. Ryszard Domański z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Jeremi Mordasewicz z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan; 6. Czwartek u Ekonomistów nt. Kształcenie naukowe jako element budowy kapitału intelektualnego odbył się 18 marca 2010 r. Do debaty wprowadzili: prof. Lech Mankiewicz, dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, dr Błażej Błażejewski, Instytut Paleobiologii PAN, dr Jan Fazlagić, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, dr Marcin Grynberg, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, dr Maciej Kluza, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Józefina Turło, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydz. Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, dr Elżbieta Soszyńska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. 7. Czwartek u Ekonomistów nt. Wyzwania dla ekonomistów w warunkach kryzysu gospodarczego odbył się 22 kwietnia 2010 r. Do debaty wprowadzili: prof. UW dr hab. Zofia Barbara Liberda, Uniwersytet Warszawski, prof. zw. dr hab. Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, prof. KUL dr hab. Tomasz Gruszecki, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Moderatorem spotkania był: prof. zw. dr hab. Stanisław Rudolf, wiceprezes Zarządu Krajowego PTE. 8. Czwartek u Ekonomistów nt. Zarządzanie projektami kluczowe i problematyczne zagadnienia odbył się 6 maja 2010 r. Do debaty wprowadzili: prof. dr hab. Witold Łojkowski, Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Koordynator Polskiej Platformy nanotechnologii. 9. Czwartek u Ekonomistów Dyskusja dotycząca tematyki będącej przedmiotem najnowszej książki Profesora Grzegorza W. Kołodko pt. Świat na wyciągnięcie myśli odbyła się 20 października 2010 r. Do dyskusji wprowadził prof. Grzegorz Kołodko, a komentarze do książki wygłosili: prof. Paweł Kozłowski i prof. Ryszard Michalski. 10. Czwartek u Ekonomistów nt. Czy Polskę stać na rozwój radykalnych innowacji? odbyło się 21 października 2010 r. Debata zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do debaty wprowadzili: prof. Anna Rogut Centre of Excellence In Knowledge-based Economy KNOWBASE, Uniwersytet Łódzki, dr Jerzy Głuszyński prezes PEN- 14

16 1. Realizacja programu działalności statutowej Zarządu Krajowego PTE w 2010 r. TOR-a, prof. Grzegorz Gorzelak dyrektor EUROREG, Uniwersytet Warszawski, prof. Ewa Okoń-Horodyńska Instytut Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Dominik Rozkręt z Uniwersytetu Szczecińskiego. 11. Czwartek u Ekonomistów nt. Polska i Czechy skutki kryzysu globalnego odbyło się 23 listopada 2010 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonali: prof. Kazimierz Łaski em. Univ. Prof. der VW Lehre an der Uni Linz prof. Jerzy Osiatyński Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Jolanta Zięba Narodowy Bank Polski. 12. Czwartek u Ekonomistów nt. Koszty i korzyści z partycypacji odbyło się 25 listopada 2010 r. Debata zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wprowadzenia do dyskusji dokonali: prof. Anna Giza-Poleszczuk Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Jan Herbst Stowarzyszenie Kol/Jawor, dr Przemysław Sadura Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Agata Urbanik Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Piotr Zimolzak Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. 13. Czwartek u Ekonomistów nt. Polska a kryzys globalny odbyło się 2 grudnia 2010 r. Debata zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Klub Dobro Wspólne Ponad Podziałami przy Instytucie Lecha Wałęsy. Otwarcie obrad prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i dr Roman Malinowski, Przewodniczący Klubu. W dyskusji panelowej udział wzięli: prof. Andrzej Dorosz Akademia Finansów w Warszawie, prof. Bogusław Fiedor Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. Zdzisław Sadowski, Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, prof. Władysław Szymański Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ponadto w 2011 r. odbyły się: Czwartek u Ekonomistów nt. Czy nas stać na finansowanie nauki? odbył się 13 stycznia 2011 r. Otwarcie obrad prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, moderatorem prof. dr hab. Jerzy Żyżyński z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W dyskusji panelowej udział wzięli: prof. dr hab. Andrzej Jasiński, prof. Alojzy Nowak, dr Halina Wasilewska-Trenkner, Poseł Maria Nowak. Czwartek u Ekonomistów nt. Patologie służby zdrowia i możliwości wyjścia z kryzysu odbył się 20 stycznia 2011 r. Wprowadzenia do debaty dokonali: prof. dr hab. Paweł Bożyk z Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie oraz prof. dr hab. Jerzy Żyżyński z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Czwartek u Ekonomistów nt. Dostosowanie systemu badań naukowych i szkolnictwa wyższego do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy odbył się 10 lutego 2011 r. Debata została zorganizowana przez PTE wspólnie z Departamentem Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do debaty 15

17 Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Krajowego z działalności PTE w 2010 roku wprowadził prof. dr hab. Krzysztof Konsztowicz z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. W dyskusji panelowej udział wzięli: red. Stefan Bratkowski z Fundacji Centrum Prasowego dla Europy Środkowo-Wschodniej, dr Krzysztof Pawłowski Prezydent Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University oraz prof. dr hab. Michał Leszczyński z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN. Czwartek u Ekonomistów nt. Polacy we współczesnej Europie dyskusja nad książką prof. Marii Jarosz z udziałem Autorki odbył się 12 maja 2011 r. Moderator dyskusji: prof. Aleksander Manterys socjolog i politolog z Collegium Civitas i Instytutu Studiów Politycznych PAN. Czwartek u Ekonomistów nt. Ekonomika informacji naukowej w świetle prac SYNAT odbył się 24 maja 2011 r. (wyjątkowo we wtorek). Do debaty wprowadzili: dr Henryk Hollender, bibliotekoznawca, Uczelnia Łazarskiego i dr Richard Mbewe, ekonomista, Uczelnia Łazarskiego Seminaria Forum Myśli Strategicznej Forum Myśli Strategicznej organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej. W 2010 r. odbyły się następujące: 1. Seminarium nt. Strategiczne problemy rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce 25 stycznia 2010 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonała Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka; 2. Seminarium nt. Uniwersalia i anomalie w procesach globalizacji XXI wieku 22 lutego 2010 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonał dr Wiesław Gumuła, dyrektor Oddziału NBP w Katowicach; 3. Seminarium nt. Nowa ścieżka rozwoju świata. Program Klubu Rzymskiego 22 marca 2010 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonał prof. Zdzisław Sadowski. 4. Seminarium nt. Młodzież przedmaturalna jako nieodkryty potencjał polskiej myśli strategicznej 26 kwietnia 2010 r. Wprowadziła do dyskusji prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. 5. Seminarium nt. Konflikt cywilizacji czy brak zrozumienia wartości Innego odbyło się 24 maja 2010 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonał prof. Andrzej Wierzbicki Instytut Łączności, wiceprzewodniczący Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus. 6. Seminarium nt. Strategiczne problemy rozwoju Polski Wschodniej odbyło się 8 listopada 2010 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonali: dr Marian Stefański prof. Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, dr hab. Tomasz Zarycki Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. 7. Seminarium nt. Uniwersytet XXI wieku. Wprowadzenia do dyskusji dokonał prof. Julian Auleytner Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa 16

18 1. Realizacja programu działalności statutowej Zarządu Krajowego PTE w 2010 r. Wiedzy Powszechnej, wykładowca Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. 8. Seminarium nt. Strategiczne problemy rozwoju Małopolski odbyło się 22 listopada 2010 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonali: Jacek Woźniak dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz prof. Bolesław Domański z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 9. Seminarium nt. 100-lecie Unii Europejskiej odbyło się 29 listopada 2010 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonał prof. Roman Kuźniar z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. 10. Seminarium nt. Strategiczna myśl w OECD odbyło się 6 grudnia 2010 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonał prof. Jan Woroniecki, były ambasador Polski przy OECD w Paryżu. Ponadto w 2011 r. odbyły się następujące seminaria Forum Myśli Strategicznej: Seminarium nt. Ekonomia w warunkach gospodarki nietrwałości odbyło się 5 kwietnia 2011 r. Wprowadzenie do debaty prof. Elżbiety Mączyńskiej, prezes PTE. Seminarium nt. Polonia Quo Vadis? nowe interpretacje odbyło się 12 kwietnia 2011 r. Wprowadzenie do debaty: Senator Andrzej Wielowiejski. Seminarium nt. Od gospodarki opartej na wiedzy do gospodarki opartej na mądrości odbyło się 19 kwietnia 2011 r. Wprowadzenie do debaty: prof. Antoni Kukliński, dyrektor programowy Forum Myśli Strategicznej Inne seminaria i debaty 1. Debata dotycząca najnowszej książki pt. Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa pod red. naukową prof. Elżbiety Mączyńskiej i prof. Piotra Pysza 10 maja 2010 r. Komentarz do książki: prof. dr hab. Piotr Pysz, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Fachhochschule für Wirtschaft und Technik Vechta/Diepholz/Oldenburg, prof. dr hab. Zdzisław Sadowski, Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko, Akademia Leona Koźmińskiego, prof. dr hab. Andrzej Szplit, Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Kielcach, prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dyskusję prowadził: prof. dr hab. Paweł Kozłowski, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. 2. Debata nt. Przyszłość społeczna i gospodarcza Polski aktualizacja prognoz makroekonomicznych po I kw maja 2010 r. Debata stanowiła kontynuację Panelu o Prognozach Makroekonomicznych na Kongresie Ekonomistów Polskich. Dyskusję otworzyła: prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wystąpili: eksperci Nowego Życia Gospodarczego i Miesięcznika Kapitałowego: Tadeusz Chrościcki (ekspert niezależny); Paweł 17

19 Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Krajowego z działalności PTE w 2010 roku Duriasz, główny ekonomista PZU; Marek Misiak, publicysta NŻG i Miesięcznika Kapitałowego; prof. Witold Orłowski, Niezależny Ośrodek Badań Ekonomicznych; prof. Jan Przystupa, Instytut Konsumpcji Koniunktur i Cen, prof. Krystyna Strzała, Uniwersytet Gdański; Łukasz Tarnawa, główny ekonomista PKOBP; prof. Władysław Welfe, Uniwersytet Łódzki prof. Czesław Skowronek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, autor referatu Szanse i zagrożenia przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce próba diagnozy i rekomendacje dla polityki, prof. Andrzej Wernik, Rada Naukowa PTE, autor projekcji Finanse Publiczne Seminarium naukowe we Vlotho nt. Społecznej gospodarki rynkowej i Unii Europejskiej odbyło się w dniach 1529 sierpniu 2010 r. 4. Specjalne seminarium naukowe z okazji jubileuszu 60-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Aleksandra Łukaszewicza, członka Rady Naukowej PTE odbyło się 18 listopada 2010 r. Na seminarium zaprezentowana została publikacja pt. Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu, którą PTE wydało dla uczczenia Jubilata. Ponadto w 2011 r. odbyła się: Konferencja nt. Zielona Księga przyszłość rynku usług audytorskich odbyła się 7 lutego 2011 r. Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, PTE, KIBR. Prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt. Enigma rachunkowości ryzyko globalne Seminaria Rady Naukowej 1. Seminarium nt. Sektor bankowy w obecnym globalnym kryzysie odbyło się 24 lutego 2010 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonał prof. dr hab. Cezary Wójcik ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; 2. Seminarium nt. Ekonomia przełomu odbyło się w połączeniu z posiedzeniem Rady Naukowej 6 czerwca 2010 r. Wystąpienie na temat merytoryczny seminarium wygłosił prof. Bogusław Fiedor, przewodniczący Rady Naukowej PTE; 3. Seminarium Rady Naukowej, które odbyło się 8 grudnia 2010 r. zostało poprzedzone posiedzeniem Prezydium Rady. Na otwartym seminarium wysłuchano wystąpienia prof. Grzegorza W. Kołodko nt. Dokąd zmierza świat w poszukiwaniu nowego paradygmatu ekonomii, oraz odbyła się dyskusja zainicjowana wystąpieniem Profesora. Ponadto w 2011 r. odbyły się: Seminarium nt. Strategiczne kierunki kształtowania finansów publicznych odbyło się 30 marca 2011 r. Wprowadzenie do dyskusji: prof. Bogusław Fiedor, prof. Stanisław Owsiak, prof. Andrzej Sławiński; Seminarium nt. Dyskusja nad koncepcją IX Kongresu Ekonomistów Polskich odbyło się 11 maja 2011 r. 18

20 1. Realizacja programu działalności statutowej Zarządu Krajowego PTE w 2010 r KONFERENCJE Z UDZIAŁEM PTE I JEGO PRZEDSTAWICIELI 26 stycznia 2010 r. Konferencja nt. Corporte Governance XLI Prywatyzacja 2010, Sala Notowań GPW; udział prof. Elżbiety Mączyńskiej w panelu nt. Prywatyzacja: Dla korzyści doraźnych, czy przyszłych? Dla budżetu, czy dla gospodarki? 17 lutego 2010 r. Konferencja nt. Czego nauczył nas kryzys? Trendy w polityce gospodarczej, Ministerstwo Gospodarki; prof. Elżbieta Mączyńska poprowadziła panel dyskusyjny Rola polityki gospodarczej w kryzysie zmiana optyki patrzenia na życie gospodarcze. 12 czerwca 2010 r. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach organizowany przez PTWP; udział prof. Elżbiety Mączyńskiej w sesji nt. Fundusze Unii Europejskiej. Strategia UE września 2010 r. XIX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Kielce, Aspekty ekonomiczne i prawne wyceny przedsiębiorstw; prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt. Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w warunkach globalnej niepewności września 2010 r. V Konferencja Naukowa nt. Ekonomiści o współczesnych problemach gospodarczych w Poznaniu; prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt. Naruszona równowaga, kryzys globalny a model ustroju gospodarczego. 2 października 2010 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku; prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła wykład inauguracyjny nt. Idee ordo jako podstawa modelu ustroju gospodarczego. 15 października 2010 r. XV Kongres PFRN; prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła wykład inauguracyjny nt. Szanse i zagrożenia dla polskiego rynku nieruchomości listopada 2010 r. Polsko-niemiecka konferencja naukowa z okazji jubileuszu 30-lecia powołania Wydziału Nauk Społecznych KUL i współpracy polsko-niemieckiej Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce postulat czy rzeczywistość?; prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt. Społeczna gospodarka rynkowa po kryzysie finansowym. 24 listopada 2010 r. Ogólnopolska konferencja nt. Gospodarka regionalna. Wychodzenie z kryzysu?, SGH, prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt. Społeczna gospodarka rynkowa w rzeczywistości pokryzysowej. Ponadto w 2011 r. odbyły się : 7 lutego 2011 r. Konferencja nt. Zielona Księga przyszłość rynku usług audytorskich. Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, PTE, KIBR, prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt. Enigma rachunkowości ryzyko globalne. 19

21 Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Krajowego z działalności PTE w 2010 roku 17 marca 2011 r. Konferencja pt. Edukacja ekonomiczna a rozwój gospodarczy środowisk lokalnych. Organizator: redakcja Europejskiego Doradcy Samorządowego i Nowoczesnego banku Spółdzielczego przy Związku Banków Polskich, prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt. Edukacja wiedza mądrość: niedoceniane związki. 1 kwietnia 2011 r. Debata na temat Zielona gospodarka organizowana przez Instytut Spraw Publicznych oraz Fundację im. Friedricha Eberta w Polsce, prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt. Zrównoważony rozwój wyzwania dla przemysłu 5 kwietnia 2011 r. Debata w ramach Forum Myśli Strategicznej organizowana pod patronatem Pani Minister Barbary Kudryckiej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Polskie Towarzystwo współpracy z Klubem Rzymskim, prof. Elżbieta Mączyńska wzięła udział w dyskusji panelowej pt. Ekonomia w warunkach gospodarki nietrwałości 1315 kwietnia 2011 r. XII Międzynarodowa Konferencja ZARZĄDZANIE FINANSAMI. Doświadczenia i perspektywy globalizacji, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt. Gdy sługa staje się panem czyli dysfunkcje pomiaru wartości biznesu i wyników działalności gospodarczej maja 2011r. VI. Międzynarodowa Konferencja z cyklu Contemporary Issues in Economy, nt. After the Crisis?, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu. Prof. Stanisław Rudolf wystąpił jako keynote speaker, prezentując referat pt. The Impact of Economic Crisis on Changes in Corporate Governance 1618 maja 2011 r. III Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt. Dylematy restrukturyzacji 19 maja 2011 r. Konferencja z cyklu Wyzwania współczesnej rachunkowości i audytu pt. Zarządzajmy ryzykiem, KibR, Sopocka Szkoła Wyższa, Uniwersytet Gdański, prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt. Ryzyko systemowe w warunkach kryzysu 25 maja 2011 r. Konferencja nt. Edukacja ekonomiczna a rozwój gospodarczy środowisk lokalnych, Bank Spółdzielczy w Płońsku, prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt. EdukacjaWiedzaMądrość: Niedoceniane Związki 1.3. WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ NAUKOWYCH W ODDZIAŁACH PTE Wspieranie przedsięwzięć naukowych w Oddziałach PTE odbywało się poprzez udział przedstawicieli szczebla krajowego Towarzystwa, zapraszanych do wygłoszenia referatu na konferencji (przykłady przedstawiono w punkcie sprawozdania o konferencjach poza Zarządem Krajowym PTE). Inne wybrane przykłady wspierania przedsięwzięć w Oddziałach odbywało się również ramach wpłat 1% podatku 20

22 1. Realizacja programu działalności statutowej Zarządu Krajowego PTE w 2010 r. od osób fizycznych na działalność statutową naszego Towarzystwa, jako organizacji pożytku publicznego. Oddział PTE w Bydgoszczy w Klubie Ekonomisty odbyły się 2 seminaria z udziałem przedstawicieli Zarządu Krajowego: z prof. Grzegorzem Kołodko nt. książki Świat na wyciągnięcie myśli oraz z prof. Elżbietą Mączyńską nt. Własna działalność gospodarcza jej rola w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych. Oddział PTE w Katowicach wspólna debata w ramach cyklu Czwartek u Ekonomistów nt. Ordoliberalizm i Społeczna Gospodarka Rynkowa a transformacja i przyszłość gospodarki polskiej (odbyła się 11 maja 2010 r.). Do debaty wprowadzili: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH), prof. dr hab. Maciej Miszewski (Katedra Ekonomii i Transformacji AE w Katowicach), prof. dr hab. Piotr Pysz (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku), prof. dr hab. Andrzej Szplit (Instytut Zarządzania UJK w Kielcach), dr Joanna Czech-Rogosz (Katedra Ekonomii AE w Katowicach), dr Wojciech Giza (Katedra Historii Myśli Ekonomicznej UE w Krakowie). Moderatorem był dr Alojzy Czech (Oddział PTE w Katowicach). Oddział PTE w Koszalinie wsparcie konkursu na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych. Jubileuszową, XV edycję konkursu, Zarząd Krajowy wsparł finansowo oraz przekazał każdemu z laureatów książkę Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa. Oddział PTE w Łodzi: Trzecia Edycja Konferencji Naukowej nt. Rynek kapitałowy a koniunktura gospodarcza, Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej (3 grudnia 2010 r.) Udział prof. Elżbiety Mączyńskiej w panelu (prowadzenie) nt. Przebieg, drogi wyjścia i skutki światowego kryzysu finansowego dla teorii ekonomii, systemu finansowego i realnej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki polskiej. Europejskie Forum Gospodarcze w Łodzi pod hasłem Odpowiedzialność i skuteczność idea CRS a efekty w biznesie (odbyło się w dniach 67 grudnia 2010 r.) Udział prof. Elżbiety Mączyńskiej w panelu Odpowiedzialność oraz Innowacyjność w regionie łódzkim. Oddział PTE w Warszawie Debata nt. Edukacja ekonomiczna jako istotny czynnik rozwoju gospodarczego Polski odbyła się 24 listopada 2010 r. Spotkanie zorganizował Zarząd Krajowy PTE oraz Oddział Warszawski PTE. Wprowadzenia do dyskusji dokonał dr Jerzy Małkowski. Ponadto w 2011 r.: Oddział PTE w Białymstoku Debata nt. Ład gospodarczy versus nieład, anarchia i kosztowna nieefektywność odbyła się 18 kwietnia 2011 r. W dyskusji panelowej udział wzięli: prof. Elżbieta Mączyńska prezes Polskiego Towarzy- 21

23 Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Krajowego z działalności PTE w 2010 roku stwa Ekonomicznego, prof. Piotr Pysz Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Fachhochschule für Wirtschaft und Technik Vechta /Diepholz /Oldenburg i prof. Maciej Miszewski Kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Transformacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 1.4. WYDAWNICTWA Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wydaje i gromadzi wybitne i interesujące pozycje książkowe. Opisy książek, w tym nagrodzonych w konkursach PTE, oraz innych wydawnictw (czasopisma Ekonomista, Biuletynu PTE, publikacje z Oddziałów regionalnych PTE) znajdują się na stronie Książki (nowe i dodruki) można zamawiać przez stronę internetową lub kupić bezpośrednio w księgarniach naukowych i siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego ul. Nowy Świat 49, Warszawa, tel. (022) , Publikacje Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (na szczeblu krajowym) w 2010 r. wydało: Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe redakcja naukowa: Elżbieta Mączyńska, Zbigniew Mesner (publikacja pokonferencyjna wydana przy współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce), Wojciech Roszkowski: Społeczny ruch ekonomistów w Polsce przed rokiem 1939, Idee ordo. Społeczna gospodarka rynkowa redakcja naukowa: Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz. Josef Stiglitz: Freefall. Jazda bez trzymanki. Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu redakcja naukowa: Elżbieta Mączyńska, Jerzy Wilkin, (publikacja związana z Jubileuszem 60-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Aleksandra Łukaszewicza) John Keneth Galbraith: Ekonomia w perspektywie: krytyka historyczna, Przekład: Wiesława i Stanisław Rączkowscy, Ponadto w 2011 r. wydano: John Keneth Galbraith: Pieniądz. Losy i pochodzenie. Publikacje w trakcie prac wydawniczych w 2011 r.: Zdzisław Sadowski Przez ciekawe czasy. Rozmowy Pawła Kozłowskiego o ludziach, zdarzeniach i nauce ekonomii. Ludwig Erhard Wohlstand für Alle (przekład z niemieckiego) Christioper A. Pissarides (noblista 2010) Equilibrium Uneployment Theory (przekład: prof. Zbigniew Matkowski) 22

24 1. Realizacja programu działalności statutowej Zarządu Krajowego PTE w 2010 r. John Kenneth Galbraith Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość (II wyd.) Jan Lipiński przedruki niektórych prac Michael Assons, Lopez Julio Michał Kalecki (przekład: prof. Adam Szeworski) Gerald Allan Cohen Why not socialism? Publisher Princeton University Press, 2009 (przekład: Anna Gąsior-Niemiec) Dale T. Mortensen (noblista 2010 r.) Wage Dispersion (przekład: prof. Zbigniew Matkowski) Paul Davidson The Keynes Solution Kontynuowanie wydawania Biuletynów PTE W 2010 r. zostało wydanych 6 numerów Biuletynu PTE Kontynuowano przekazywanie Biuletynu PTE do Komitetów Okręgowych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z przeznaczeniem dla szkół uczestniczących w Olimpiadzie oraz do Oddziałów, członków PTE i gości uczestniczących w spotkaniach i debatach organizowanych w Domu Ekonomisty. Nakład poszczególnych numerów Biuletynu PTE przedstawiał się następująco: Nr 1/2010 (nakład 2750 egz.), Nr 2/2010 (nakład 750 egz.), Nr 3/2010 (nakład 1000 egz.), Nr 4/2010 (nakład 750 egz.), Nr 5/2010 (numer specjalny dot. XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, nakład 5000 egz.), Nr 6/2010 (numer specjalny dot. Forum Myśli Strategicznej, nakład 2000 egz.). Ponadto w styczniu 2011 r.: Nr 1/2011 (biuletyn pozjazdowy, nakład 4000 egz.), Nr 2/2011 (numer specjalny dot. Forum Myśli Strategicznej, nakład 3000 egz.) Nr 3/2011 (nakład 750 egz.) Współwydawanie EKONOMISTY W 2010 r. kontynuowane było współwydawanie z Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN dwumiesięcznika naukowego EKONOMISTA, którego naczelnym redaktorem jest Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. Zdzisław Sadowski. Komitet Redakcyjny czasopisma składa się z 14 pracowników naukowych ze środowiska warszawskiego, krakowskiego, poznańskiego i wrocławskiego. Ekonomista cieszy się opinią wiodącego czasopisma ekonomicznego w Polsce. Ukazuje się regularnie i przyciąga wiele wartościowych prac naukowych ze wszystkich ośrodków polskich i szeregu zagranicznych. Należy także podkreślić fakt publikowania w Ekonomiście wybranych materiałów z organizowanych przez Zarząd i Radę Naukową PTE konferencji i seminariów naukowych. 23

25 Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Krajowego z działalności PTE w 2010 roku W ciągu 2010 r. napłynęło do Redakcji 106 artykułów i recenzji. Wydano 6 numerów pisma w nakładzie 525 egz. każdy. Zawierały one łącznie 62 opublikowane teksty, w tym: 24 artykułów, 12 przyczynków i doniesień zamieszczonych w dziale Miscellanea, 2 eseje, 1 artykuł przeglądowy o dorobku laureatów Nagrody Nobla z ekonomii w 2009 r., 3 teksty w dziale Dyskusje i polemiki, 16 recenzji, 4 komunikaty i 1 tekst In Memoriam. Czasopismo na swych łamach prowadzi także promocję książek, publikując w ostatnim numerze (tj. 6/2010) spis książek nadesłanych do Redakcji w 2010 r. Ekonomista został umieszczony przez firmę Thomson Reuters na tzw. filadelfijskiej liście czasopism. Oznacza to, że poczynając od 2008 r. Ekonomista jest objęty rejestrowaniem zawartości oraz indeksowaniem cytowań, a także publikacją tych informacji w czasopiśmie Journal Citation Reports/Social Sciences Edition WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ Sprawozdanie ze współpracy z zagranicą zostało tu połączone z zamierzeniami Zarządu Krajowego PTE w kadencji wynikającymi z Uchwały Programowej XX Zjazdu Krajowego PTE, który odbył się w dniach 20 i 21 maja 2010 r.. Działania w tym zakresie stanowić będą zarówno kontynuację dotychczasowych form działalności, jak i formy nowe, stanowiące wyzwania dla naszej organizacji. W dyskusji zjazdowej podkreślano wagę współpracy polskich ekonomistów z ekonomistami zagranicznymi, zarówno na płaszczyźnie naukowej jak i biznesowej. Rola takiej współpracy będzie rosła, w miarę pogłębiana się integracji Polski z krajami UE, czy szerzej, umacniania się procesów globalizacji. Zgodnie z Uchwalą, w rozpoczynającej się od Zjazdu Krajowego 5-letniej kadencji współpraca z zagranicą koncentrować się będzie na następujących kierunkach: Współpraca z międzynarodowymi organizacjami ekonomistów; Wzmacnianie pozycji polskich ekonomistów na arenie międzynarodowej; Wspieranie Oddziałów PTE w nawiązywaniu współpracy z zagranicą; Niżej przedstawione zostaną zarówno ważniejsze zamierzenia dotyczące takiej współpracy, jak i ich realizacja w 2010 r.: Współpraca z międzynarodowymi organizacjami ekonomistów Współpraca ta dotyczy głównie 3 takich organizacji, a mianowicie International Economic Association (IEA), European Economic Association (EEA) oraz Congress of Political Economists International (COPE). PTE jest również otwarte na współpracę z innymi organizacji międzynarodowych, ale te stanowić będą nasz priorytet. IEA to największa organizacja ekonomistów, zrzeszająca ponad 60 towarzystw krajowych z całego świata. IEA organizuje co 3 lata kongresy międzynarodowe, które stanowią zawsze poważne wydarzenie, biorą w nich bowiem udział 24

26 1. Realizacja programu działalności statutowej Zarządu Krajowego PTE w 2010 r. najwybitniejsi ekonomiści, łącznie z laureatami nagrody Nobla. Ostatni kongres odbył się w 2008 r. w Istambule, zaś kolejny zaplanowano na 2011 r. i odbędzie się w Pekinie. Warto nadmienić, że funkcję Prezydenta IEA pełni obecnie Prof. Masahiko Aoki z Stanford University, USA, zaś funkcję Prezydenta Elekta Prof. Joseph Stiglitz z Columbia University, USA, laureat Nagrody Nobla z 2001 r. PTE jest aktywnym członkiem tej organizacji. Nasz przedstawiciel wchodzi w skład Rady IEA, która spotyka się co 3 lata, zwykle w przeddzień kongresu i podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące działalności tej organizacji. Na posiedzeniu Rady w Istambule przedstawiciel PTE zgłosił wiele sugestii i propozycji dotyczących jej działalności, z których znaczna część została uwzględniona w bieżącej działalności IEA. Przedstawiciel PTE weźmie również udział w posiedzeniu Rady w Pekinie. W bieżącej kadencji umacniać będziemy współpracę z IEA głównie poprzez zwiększanie udziału polskich ekonomistów w Kongresach IEA. Zamierzamy to m.in. osiągnąć poprzez fundowanie stypendiów kongresowych dla młodych ekonomistów, o czym dalej. Podejmujemy działania mające na celu utrzymywanie bliższych kontaktów z władzami IEA, a także kontaktów z innymi członkami IEA (PTE wysłało do wszystkich tych organizacji naszą publikację kongresową w języku angielskim). PTE zamierza się również ubiegać o patronat IEA nad niektórymi naszymi przedsięwzięciami o charakterze międzynarodowym. Towarzystwo będzie dążyć do tego, aby przedstawiciel PTE zasiadał w 15-osobowej Egzekutywie IEA, która spotyka się raz w roku i podejmuje istotne decyzje między kongresami. Inną organizacją, w której pracach uczestniczą polscy ekonomiści jest European Economic Association (EEA). Zrzesza ona wyłącznie osoby indywidualne i jej członkami są również polscy ekonomiści, głównie pracownicy nauki. EEA organizuje coroczne kongresy, w których uczestniczy głównie młodych ekonomistów. Biorą w nich udział również ekonomiści spoza Europy. Udział w kongresie nobilituje ich uczestników, bowiem akceptowane są tylko dobre referaty. Zwykle Rada Programowa kongresu akceptuje zaledwie około 50% zgłoszonych propozycji. Udział w kongresie otwiera drogę do uzyskania interesującej pracy zarówno na uczelniach jak i w biznesie. Kongresom towarzyszą targi pracy, wystawy najnowszych wydawnictw ekonomicznych itp. Udział polskich ekonomistów w tych kongresach jest bardziej niż skromny. Dotyczy to również Kongresu w Glasgow w Szkocji, który odbył się w 2010 r. Intensywne działania PTE, o których szerzej w następnym punkcie sprawić powinny, że w kongresie w Oslo w 2011 r. udział polskich ekonomistów powinien się zwiększyć. PTE utrzymuje kontakty z władzami EEA. W ubiegłej kadencji została podjęta próba zorganizowania w Polsce kolejnego kongresu EEA. Na przeszkodzie stanęły jednak wysokie koszty z tym związane, jak również brak z prawdziwego zdarzenia centrum kongresowego. PTE docenia znaczenie udziału polskich ekonomistów w tych kongresach, stąd podejmowane będą również inne inicjatywy dla zwiększenia takiego ich udziału. Nie wykluczamy również, że w bieżącej kadencji władz 25

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE HISTORIA XV wiek zalążki towarzystw naukowych w Polsce 1800 r. Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk aktywne uczestnictwo badaczy społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2011 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTE i EBEN Polska

ZAPROSZENIE. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTE i EBEN Polska ZAPROSZENIE II Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTE i EBEN Polska 27 października 2016 r. (czwartek) w siedzibie PTE (Dom Ekonomisty) w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 49 Szanowni Państwo, wspólna konferencja

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTE i EBEN Polska

ZAPROSZENIE. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTE i EBEN Polska ZAPROSZENIE II Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTE i EBEN Polska ΕΤΨΚΑ Ι ΕΚ ΝΟΜΙΑ 2016 27 października 2016 r. (czwartek) w siedzibie PTE (Dom Ekonomisty) w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 49 Szanowni

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I EKONOMIŚCI W CZASACH PRZEŁOMU

EKONOMIA I EKONOMIŚCI W CZASACH PRZEŁOMU KLUCZOWE PROBLEMY GOSPODARKI EKONOMIA I EKONOMIŚCI W CZASACH PRZEŁOMU { redakcja naukowa Elżbieta Mączyńska, Jerzy Wilkin Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 2010 Spis treści Elżbieta CMączyńska,

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE. z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2009 2008 roku

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE. z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2009 2008 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2009 2008 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE z działalności

Bardziej szczegółowo

Polska i Unia Europejska - quo vadis?

Polska i Unia Europejska - quo vadis? Zakład Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Katedra Jeana Monneta Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 1. O Fundacji. 2. Działania w 2012 roku. 3. Działalność gospodarcza. 4. Uchwały Zarządu. 5. Informacja o wysokości

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły W roku akademickim 2004/2005 zainaugurowana została I edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą. Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. TOWARZYSTWA EKONOMISTÓW POLSKICH za rok 2010

SPRAWOZDANIE. TOWARZYSTWA EKONOMISTÓW POLSKICH za rok 2010 SPRAWOZDANIE TOWARZYSTWA EKONOMISTÓW POLSKICH za rok 2010 sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdań z działalności fundacji

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004 Fundacja Rektorów Polskich ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: frpfund@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005 Fundacja Instytut Społeczeństwa Wiedzy ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: isw@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH

KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH CELE KOMISJI Usprawnienie i pobudzanie współpracy uczelni z pracodawcami, Kreowanie właściwych warunków dla nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Michał Gajda

mgr inż. Michał Gajda zdjęcie Kandydat na Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów mgr inż. Michał Gajda Łódź, 6 grudnia 2014 Absolwent: Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej: Wykonywanie narzędzi z węglików

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:08:00 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:08:00 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.12.2016 godz. 10:08:00 Numer KRS: 0000064668 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Współpraca BRE Banku z Instytutem Naukowym CASE. Warszawa, 7 września 2006 rok

Współpraca BRE Banku z Instytutem Naukowym CASE. Warszawa, 7 września 2006 rok Współpraca BRE Banku z Instytutem Naukowym CASE Warszawa, 7 września 2006 rok Agenda Historia współpracy Przesłanki współpracy Cele współpracy Formy współpracy Wysokość wsparcia finansowego Współpraca

Bardziej szczegółowo

Magdalena Worsa-Kozak Wiceprezes SHP

Magdalena Worsa-Kozak Wiceprezes SHP Magdalena Worsa-Kozak Wiceprezes SHP Posiedzenie Komisji Geologii i Górnictwa Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - Katowice, 17.05.2016r. - AGENDA Informacje ogólne o Stowarzyszeniu Członkowie Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 1. Skład władz Stowarzyszenia W roku 2015 skład władz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU z działalności w okresie od 6 grudnia 2010 r. do 30 czerwca 2012 r., przyjęte na posiedzeniu Zarządu w dniu 9 lipca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 Fundacja Kazimierza Wielkiego jest organizacją non-profit, została zarejestrowana 22 kwietnia 2011 roku w VII Wydziale Sądu Rejonowego w Toruniu Krajowy Rejestr Sądowy,

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2014 Poznań, 18 stycznia 2014 www.irosforum.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22,

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22, Informacja o autorach artykułów naukowych Studia Iuridica Lublinensia 22, 731-734 2014 Informacja o autorach Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 22 Bałaban Andrzej, profesor dr hab. profesor zwyczajny

Bardziej szczegółowo

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Patronat Honorowy IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Wspó³organizatorzy R PROGRAM KONGRESU 12 grudnia 2013 09.00-09.30 Rejestracja 09.30-09.40 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I 1. 1. Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ 10 stycznia 2011 - Państwowe Szkoły Budownictwa - Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 Patronat: Mieczysław Struk

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r.

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. www.rigp.pl Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. REGIONALNA IZBA GOSPODRACZA POMORZA Jest organizacją samorządu gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJA DOBRA STRONA

STATUT FUNDACJA DOBRA STRONA STATUT FUNDACJA DOBRA STRONA 25.11.2015 Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Dobra Strona, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Marka Kozik i Michała Kozik, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności 12-13 grudnia 2016r. Mercure Grand Hotel ul. Krucza 28 Warszawa warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności X EDYCJA Szkolenie praktyczne 50% czasu szkolenia przeznaczone na ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I. MISJA WYDAWNICTWA UG Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego jest naukowym wydawnictwem akademickim, dbającym o poziom naukowy i edytorski wydawanych

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INSTYTUT MIKROMAKRO

FUNDACJA INSTYTUT MIKROMAKRO FUNDACJA INSTYTUT MIKROMAKRO Warszawa 02-792, ul. F. M. Lanciego 13, lok. 149 Sprawozdanie finansowe za okres 21.09.2009 31.12.2009 SPIS TREŚCI: I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY

SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY Łódź 2010 KOMITET PROGRAMOWY Mariusz Plich (przewodniczący) Czesław Domański Magdalena Ulrichs (sekretarz naukowy)

Bardziej szczegółowo

Program działania SBP na lata (projekt)

Program działania SBP na lata (projekt) Program działania SBP na lata 2013-2017 (projekt) 1. Wprowadzenie Program działania SBP na lata 2013-2017 jest drugim etapem wdrażania długofalowej, zaplanowanej na trzy kadencje, Strategii Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1 Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1 Dzień 1 Tytuł dnia: Jakie wymagania warto postawić systemowi zarządzania w JST

Bardziej szczegółowo

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka:

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Studenci ukraińskich uczelni na zajęciach w RODM Bydgoszcz Lekcje międzynarodowe w bydgoskim

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Na podstawie przepisów Rozporządzenia MS z dnia 8.05.2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50/01, poz. 529)

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej posiada

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny oraz

Główny Urząd Statystyczny oraz Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Białymstoku mają przyjemność zaprosić na KONFERENCJĘ NAUKOWĄ Zrównoważony rozwój w polityce spójności w latach 2014 2020. Istota, znaczenie oraz zakres

Bardziej szczegółowo

www.akademiaefc.pl Organizator

www.akademiaefc.pl Organizator 2015 www.akademiaefc.pl Organizator Opis Akademii EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego

Bardziej szczegółowo

Tegoroczna konferencja, podobnie jak poprzednie, odbędzie się pod Patronatem Prezydenta RP.

Tegoroczna konferencja, podobnie jak poprzednie, odbędzie się pod Patronatem Prezydenta RP. Konferencje Krakowskie organizowane są regularnie od 2008 roku. Ten cykl debat z udziałem wybitnych naukowców, polityków i intelektualistów tworzy jedyną i wyjątkową tego typu inicjatywę realizowaną przez

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane w roku akademickim 2009/2010 22 czerwca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskało zgodę na zwiększenie puli środków przeznaczonych na program "kierunki zamawiane". Celem programu jest wykształcenie dodatkowo kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

DEMOKRACJA WSPÓŁCZESNA WYMIAR POLSKI I MIĘDZYNARODOWY

DEMOKRACJA WSPÓŁCZESNA WYMIAR POLSKI I MIĘDZYNARODOWY KATEDRA NAUK POLITYCZNYCH i KATEDRA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ wraz z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Instytutem Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

STATUT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH

STATUT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH załącznik do uchwały Nr IV/22/23/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2012 roku STATUT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Śląska w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2012-2016. Sprawozdanie z działań Komisji w latach 2012-2013

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2012-2016. Sprawozdanie z działań Komisji w latach 2012-2013 Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2012-2016 Sprawozdanie z działań Komisji w latach 2012-2013 Skład Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2012-2016: 1. Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Bardziej szczegółowo

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Sekretariat Konkursu ul. R. Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa tel. 22 826 83 24 w. 21 e-mail:

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Sekretariat Konkursu ul. R. Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa tel. 22 826 83 24 w. 21 e-mail: Ekonomia w teorii Innowacje w praktyce Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Sekretariat Konkursu ul. R. Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa tel. 22 826 83 24 w. 21 e-mail: bh@kronenberg.org.pl www.kronenberg.org.pl

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-I-39/99 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU Nr kolejny wpisu

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-I-39/99 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU Nr kolejny wpisu rejestru: RIN-I-39/99 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 kolejny wpisu Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Wzmianka o złożeniu do rejestru statutu oraz dokumentów

Bardziej szczegółowo

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH!

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! Wielu przedstawicieli branży budowlanej narzeka, że prowadzenie firmy w dzisiejszych czasach jest związane z mnóstwem trudności, o które

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki kolejnej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad 22

Bardziej szczegółowo

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO No. Name 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 4 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BOCHNI 5 WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH PROJEKT Załącznik do uchwały nr... Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia... S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów Prof. zw. dr hab. Dyrektor Instytutu Finansów PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka 2015 1 Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru, w: O nowy ład finansowy

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Największa organizacja branżowa na świecie zrzeszająca studentów i młodych prawników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011-1/8 - Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013 PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, 26 28 czerwca 2013 Program Zjazdu obejmuje współudział inżynierów polonijnych w realizacji : Strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2006

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2006 Fundacja Instytut Społeczeństwa Wiedzy ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: isw@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA Uczelnie, z którymi prowadzimy wymianę międzybiblioteczną: l.p. Nazwa 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia Centrum Technologii Informacyjnych e-misja w 2014 roku

Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia Centrum Technologii Informacyjnych e-misja w 2014 roku Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia Centrum Technologii Informacyjnych e-misja w 2014 roku 1. Nazwa, siedziba i adres Centrum Technologii Informacyjnych e-misja Płużnica 64 87-214 Płużnica

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. inż. Joachima Foltysa Opole, 7. grudnia 2015 roku

pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. inż. Joachima Foltysa Opole, 7. grudnia 2015 roku IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa z cyklu Społeczeństwo internautów a kultura globalna pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10.

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10. GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 NADZIEJE I OBAWY O PERSPEKTYWY ZINTEGROWANEGO ROZWOJU PROGRAM KONFERENCJI 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO Zaproszenie na Konferencję Naukową BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO Warszawa, 7-8 października 2015 r. Hotel JM Hotel, ul. Grzybowska 45 bezpieczenstwoekonomiczne.san.edu.pl CEL I TEMATYKA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY. za rok 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY. za rok 2012 Kraków, 26.06.2013r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY za rok 2012 1. Dane Fundacji. Nazwa: Fundacja Instytut Architektury. Adres: ul. Bałuckiego 5B/6, 30-318 Kraków.

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. MAREK ROCKI

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. MAREK ROCKI MAREK ROCKI Pan Marek Rocki, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa, dalej SGH ) gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii w zakresie ekonometrii, w 98 r. uzyskał

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy dla Partnera Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Propozycja współpracy dla Partnera Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Propozycja współpracy dla Partnera Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ Szanowni Państwo, Mam ogromną przyjemność poinformować, że Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska opis zrealizowanych działań

Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska opis zrealizowanych działań Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska opis zrealizowanych działań Projekt Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska składał się z dwóch zasadniczych elementów.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok Nazwa fundacji: Fundacja na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA Siedziba i adres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. TOWARZYSTWA EKONOMISTÓW POLSKICH za rok 2011

SPRAWOZDANIE. TOWARZYSTWA EKONOMISTÓW POLSKICH za rok 2011 SPRAWOZDANIE TOWARZYSTWA EKONOMISTÓW POLSKICH za rok 2011 sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdań z działalności fundacji

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2014 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2014 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2014 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL 1 DANE FUNDACJI Pełna nazwa: Adres: Fundacja Ośrodek Studiów nad Cyfrowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Załącznik do Zarządzenia Nr 53/2014 Rektora UMCS REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Rozdział I. Zakres działania Ogrodu Botanicznego 1 1. Ogród Botaniczny Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI VIII KONGRES EKONOMISTÓW POLSKICH KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI redakcja naukowa Zofia Barbara Liberda Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 2009 SPIS TREŚCI Od Wydawcy 5 Zofia Barbara Liberda Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Miasta Świnoujście z dnia. STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, zwany dalej MDK, jest

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego RADA

Bardziej szczegółowo

ACCOUNTICA Miesięcznik

ACCOUNTICA Miesięcznik ACCOUNTICA Miesięcznik Nr 16/Czerwiec 2010/www.gierusz.com.pl Spis treści: 1. Sprawozdanie z 33 Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Księgowychmgr Katarzyna Gierusz Artykuł stanowi sprawozdanie z 33 Kongresu

Bardziej szczegółowo

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Termin: 31 marca 2010, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ Prowadzenie: dr Maciej Kozakiewicz

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania 1 Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej zwany w skrócie Polskim Komitetem ŚRE działa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006 Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006 I. SKŁAD KOMITETU W roku sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie Komitetu. Komitet Nauk Psychologicznych liczył 35 członków.

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Forum Sudeckie Fundacja od lat wspiera dialog między dolnośląskimi środowiskami Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze 15 dorocznych konferencji; 12 tys.

Bardziej szczegółowo

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów 16 lipca 2007 r. zgłoszenia poprawne pod względem formalnym, tj. spełniające łącznie 3 kryteria podane w ogłoszeniu o naborze, zostały przekazane Radzie Działalności PoŜytku Publicznego, celem uzyskania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo.

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy 20 listopada 2014 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości WSNHiD, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej

Program Konferencji Naukowej Program Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne Determinanty funkcjonowania i rozwoju Łódź, 10-11 maja 2011 Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Katedry Zarządzania Instytut Badań nad Przedsiębiorczością

Bardziej szczegółowo

Dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach

Dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Polityka regionalna region wschodni, województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie : zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo