ZARZĄDZENIE Nr 29/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 29/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 20.04.2010 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 29/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku przez organizacje pozarządowe z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, krajoznawstwa na rzecz Mieszkańców Gminy Radzymin Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz z późn. zm.) oraz w związku z art. 4 ust. 1 pkt.1,17,19, art.5 ust.4 pkt. 2, art. 11ust.2 i art. 13,art.14,art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 471/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 zarządzam, co następuje: 1 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wypoczynku dzieci i młodzieży, krajoznawstwa, upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację aktywnego wypoczynku rekreacyjno sportowego. 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 3. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz inne podmioty wskazane w art.3 ust. 3 ww. ustawy, realizujące statutowe zadania w wymienionym wyżej zakresie. 4. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 2 Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, 3) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 3 Burmistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 29 /2010 Burmistrza Radzymina z dnia r BURMISTRZ RADZYMINA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, krajoznawstwa, upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz Mieszkańców Gminy Radzymin Zasady postępowania konkursowego oraz przyznawania dotacji określają : 1. ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), 2. Uchwała Nr 471/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ww. ustawy prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie i objętych niniejszym konkursem. Rodzaje, zakres i formy realizacji zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację Przedmiotem konkursu są oferty programowe dotyczące realizacji wymienionych zadań publicznych: I. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej: 1.Poprawa sytuacji opiekuńczo wychowawczej dzieci i młodzieży oraz wsparcie rodzin w ich prawidłowym funkcjonowaniu poprzez organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz o niskim statusie materialnym (zadanie nr I/1) ,00 zł. II. w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży ,00 zł 1. Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie krajoznawstwa, organizacja czasu wolnego i różnych form wypoczynku letniego ( zadanie nr II/ 1), 2..Organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży ( zadanie nr II/2); III. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 1. Organizacja aktywnego wypoczynku rekreacyjno sportowego, głównie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radzymin ( zadanie nr III/1) ,00zł Zlecenie zadań nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonego wraz z ofertą projektu i harmonogramu realizacji zadania. Szczegółowe przedsięwzięcia zawarte w projekcie mogą być realizowane w dowolnych formach zapewniających ich najwyższą skuteczność. Preferowane jednak będą formy wyjazdowe dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Radzymin: kolonie i obozy. Zasady przyznawania dotacji Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty. Złożona oferta powinna zawierać w szczególności:

3 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji; 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego; 3. kalkulacje przewidywanych kosztów zadania publicznego; 4.informacje o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej i innych uprawnionych podmiotów składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne; 5. informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł; 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego. Wybór zlecenia realizacji zadania publicznego nastąpi w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania danego zadania. Wysokość dotacji określona będzie każdorazowo w umowie pomiędzy Burmistrzem Radzymina a oferentem, zawartej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez oferenta. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w określonej w ofercie wysokości. Wybór oferty nie gwarantuje przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości. Dopuszcza się możliwość wybrania w drodze konkursu więcej niż jednej oferty, realizacji tego samego zadania przez kilka podmiotów. Podmiot ubiegający się o dotację musi prowadzić działalność na terenie Gminy Radzymin i na rzecz jej mieszkańców.( tzn. dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Radzymin). Zadanie, o którego realizację ubiega się oferent winno być przedmiotem jego działalności statutowej. Pierwszeństwo dotacji otrzymają wnioskodawcy, którzy przedstawią i zrealizują projekty obejmujące swoim zasięgiem jak największą liczbę mieszkańców Gminy Radzymin. W pozostałych przypadkach kwota dotacji może być podzielona pomiędzy wnioskodawców projektów o małym zasięgu oddziaływania. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega się możliwość rozdzielenia przeznaczonej kwoty pomiędzy kilku oferentów i zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą. W takiej sytuacji wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego, zmianę kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę. Kwota przeznaczona na realizację zadań może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania te można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Radzymina, lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu Burmistrz Radzymina zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków publicznych na realizację zadań w trakcie trwania konkursu, a także może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że: rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych, zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. Koszty, które będą mogły zostać poniesione z dotacji to: 1) koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników wypoczynku, 2) wynagrodzenia realizatorów programu płatne w celu realizacji zadania z przewidzianym prawem narzutami, 3) koszty ubezpieczenia, 4) koszty administracyjne np. koszty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, obsługa księgowa umowa z osobą prawną lub fizyczną;5) zakup usług( transport, wycieczki/atrakcje), 6) koszty rzeczowe( zakup nagród, biletów wstępu, środków higienicznych i socjalnych, materiałów potrzebnych do realizacji programu). Koszty, które nie mogą być poniesione z dotacji to m.in.: zakup środków trwałych, zakupy i wydatki inwestycyjne ( środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na wydatki inwestycyjne, w tym na zakup sprzętu powyżej kwoty 3,5 tys. zł. ), remonty i adaptacje pomieszczeń nie będących własnością Gminy Radzymin, koszty wkładu rzeczowego (np. koszty wykorzystania własnego lub użyczonego sprzętu, amortyzacji, zużycia),pokrycie deficytu oraz refundacja kosztów zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, podatki z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych (PDOF) oraz podatku od towaru i usług ( VAT). W zadaniu nr III/1 dotacja nie może być przeznaczona na działalność związaną ze sportem kwalifikowanym. Termin i warunki realizacji zadania. Zadanie winno być wykonane w roku 2010; zadania o numerach: I/1,II/2 i III/1 musza być wykonane w okresie trwania wakacji letnich. Początek realizacji zadania opisanego w ofercie powinien następować po dacie podpisania umowy. Miejscem realizacji jest obszar Polski. Podmiot składający ofertę określa dokładnie miejsce realizacji zadania wraz z określeniem tytułu prawnego do korzystania z lokalu. Podpisanie umowy nastąpi po przedstawieniu przez organizatora wstępnej listy beneficjentów

4 ostatecznych. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania będą każdorazowo określane w umowie. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie. Organizatorzy wypoczynku są zobowiązani do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z: rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej a także zasad jego organizowania i nadzorowania ( Dz.U. z 1997 r. Nr 12 poz. 67 z późn. zm. ), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz,.U. z 1997 r. Nr 57 poz. 358), ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm. ). Realizacja zadania powinna opierać się na odpowiedniej bazie materialnej i odpowiedniej, do zakresu działania, kadrze merytorycznej, gwarantującej właściwą realizację, tzn. podmiot składający ofertę powinien posiadać niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań, a także zasoby osobowe oraz zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno technicznej lub dostępu do takiej bazy, zapewniające wykonanie zadania. Oferenci, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania powinni podać w ofercie informacje na ten temat i załączyć do oferty dokumenty potwierdzające możliwość wykonania tego zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem ( osobą fizyczną lub prawną) np. umowę przyrzeczenia zawarcia umowy o wykonanie części zadania Wymagany finansowy wkład własny w realizację zadań wynosi min. 10% całkowitego kosztu realizacji danego zadania. Rozliczane będą koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy. Koszty administracyjne realizacji zadania nie mogą przekroczyć 10% wnioskowanej kwoty dotacji. Dotowane podmioty zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji merytorycznej i finansowej z realizacji zadania. Zleceniobiorca zobowiązany jest do: korekty kosztorysu i/lub harmonogramu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy, sprawozdania z wykonania zadania według określonego wzoru. Termin i warunki składania ofert, wymagane dokumenty Oferty należy składać na formularzach (według załączonego wzoru), w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin ( pok. nr 24 ) osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adres: Pl. Tadeusza Kościuszki 2,, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2010 roku do godz O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty. Formularze oferty można otrzymać w pok. nr 22 Urzędu Miasta i Gminy Radzymin lub pobrać ze strony internetowej Gminy Radzymin Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, koperta powinna być opisana następująco: nazwa i adres podmiotu oraz numer i nazwa zadania określonego w konkursie. Oferta nie złożona we wskazanym terminie lub taka, która wpłynie do Urzędu pocztą po terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową. Nie będą przyjmowane wnioski przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie, należy obowiązkowo dołączyć: a) aktualny odpis z rejestru sądowego, wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,ważne 3 miesiące od daty wystawienia; b) sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok ubiegły lub w przypadku krótszej działalności za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty; c) sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok obrachunkowy; d) umowę partnerską lub oświadczenie partnera ( w przypadku wskazania w ofercie partnera); e) kopię statutu organizacji/ kopię aktualnego dokumentu określającego cel i zadania podmiotu; f) oświadczenie o terminowym rozliczaniu się z dotychczas otrzymywanych dotacji od Gminy; g) oświadczenie o nie zaleganiu z

5 płatnościami na rzecz Gminy lub jej jednostek organizacyjnych; h) oświadczenie o tym, że oferent nie jest wykluczony z prawa o ubiegania się o dotację ze środków publicznych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych ( wzór ramowy takich oświadczeń w załączeniu); i) inne nieobowiązkowe, jak rekomendacje, opinie itp. W części formularza dotyczącej szczegółowego opisu zadania należy opisać planowany sposób informowania o dotowaniu zadania przez Gminę Radzymin. Wszystkie kopie złożonych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie. Wszystkie załączniki pisemne powinny być trwale połączone z formularzem ofertowym, ponumerowane oraz posiadać ponumerowane strony. Wykaz wszystkich załączników powinien znajdować się w formularzu ofertowym. Oferty należy składać odrębnie na każde z realizowanych zadań. Podmioty, które składają kilka ofert zobowiązane są do złożenia każdej w odrębnej kopercie, z odrębnym kompletem załączników. Oferty wraz z załącznikami złożone na niewłaściwych drukach drukach, niekompletne lub złożone po terminie ( liczy się data pływu do Urzędu), podpisane przez osoby inne niż upoważnione do składania oświadczeń woli zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Zasady, tryb, kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w terminie 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach. Wszystkie oferty programowe złożone zgodnie z ww. przepisami zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. 1. Kryteria formalne: terminowość złożenia oferty, jej prawidłowość oraz kompletność, co do wymaganego zestawu dokumentów i informacji. Oferty wraz z załącznikami złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne( z brakami w wymaganym zestawie dokumentów lub z nieaktualnymi dokumentami) lub złożone po terminie ( liczy się data wpływu do Urzędu), podpisane przez osoby inne niż upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sadowego, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 2. Kryteria merytoryczne: a) zgodność złożonej oferty z zakresem rzeczowym konkursu, celowość i zasadność zadania; b) realność i jakość wykonania zadania: zasoby osobowe i kadrowe ( kwalifikacje osób, które będą realizować zadanie), w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a także wkład rzeczowy i materialny; c) zakres rzeczowy zadania: skala działań, atrakcyjność, zbieżność z oczekiwaniami i potrzebami społecznymi, dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy, d) kosztorys: adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych, poprawność rachunkowa, nie finansowy i finansowy wkład własny wnioskodawcy, pozyskanie do współpracy i współfinansowania innych partnerów publicznych i prywatnych; e) planowane rezultaty: adekwatność do planowanych działań i kosztów, trwałość, przewidziana liczba odbiorców oraz oddziaływanie społeczne; f) inne kryteria ważne ze względu na tematykę konkursu: innowacyjność, posiadane doświadczenie, analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, które dana organizacja lub inny uprawniony podmiot realizował w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Ustala się dla poszczególnych kryteriów punktacje w skali 1-5. Minimalna ilość punktów uprawniających do otrzymania przez oferenta dotacji na realizację zadania publicznego - 50 %. Ocena formalna ofert przeprowadzona będzie przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Radzymin. Ocena merytoryczna ofert dokonana będzie przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Radzymina. Skład Komisji oraz zasady jej pracy określi zarządzenie Burmistrza. Konkurs rozstrzyga Burmistrz, który po zapoznaniu się z opinią Komisji, dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty/ofert. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyboru i dofinansowania ofert jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem) Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w głównej siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy Pl. T. Kościuszki 2.

6 Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, Burmistrz Radzymina, bez zbędnej zwłoki, zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub innymi uprawnionymi podmiotami Od zarządzenia Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Informacja dotycząca wsparcia zadań publicznych tego samego rodzaju, ze uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych w roku 2009 organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Podaje się do wiadomości, że suma dotacji przyznanych na realizację podobnych zadań wyniosła w obszarach: I. w 2008r. 50tys. zł, 2009r.- 50tys.zł.II. w 2008r.- 49,5tys.zł, 2009r.- 30,44tys.zł; III. w 2008r. 25tys.zł, 2009r.- 38tys.zł. Zestawienie dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym i innym Podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań w obszarze krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radzymin Gminy Radzymin w 2009 r. 1. Radzymiński Klub Sportowy Mazur ul Wołomińska 3, Radzymin Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radzymin Organizacja w miejscu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy w formie zajęć rekreacyjno - sportowych 5 800,00 2. Ośrodek Duszpasterski p.w. Matki Bożej Fatimskiej Bł. Ks. Markiewicza w Słupnie k/ Radzymina 3. Międzyszkolny Klub Sportowy Karate KYOKUSHIN Al. Jana Pawła II 20 j.w. j.w. Organizacja w miejscu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie rajdu krajoznawczego Organizacja w miejscu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie spływu kajakowego 6 720,00 zł 5 000,00 4. Polski Związek Zapobiegania Narkomanii, Oddział Terenowy w Warszawie ul. Białobrzeska Warszawa j.w. Organizacja w miejscu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie obozu profilaktyczno - rozwojowego , Towarzystwo Przyjaciół Radzymina, PL.T. Kościuszki 3 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Radzymin Organizacja imprezy rekreacyjnej promującej aktywny sposób spędzania wolnego czasu organizacja rajdu rowerowego 2 000,00

7 6. Międzyszkolny Klub Sportowy Karate KYOKUSHIN Al. Jana Pawła II 20 jw. Organizacja aktywnego wypoczynku rekreacyjno sportowego w formie obozu sportowego, głównie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radzymin w okresie ferii zimowych i wakacji letnich ,00 7. Klub Sportowy ROKIS Al. Jana Pawła II 20 jw. jw ,00 8. Klub Sportowy Fanaberia Al. Jana Pawła II 20 jw. jw ,00 9. Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Radzymin, ul. Konopnickiej 24 j.w. j.w , Radzymiński Klub Sportowy Mazur ul Wołomińska Radzymin j.w. Organizacja aktywnego wypoczynku rekreacyjno sportowego w formie letniego obozu sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radzymin ,00 Postanowienia końcowe. Konkurs zachowuje ważność również w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Radzymina z przyczyn uzasadnionych, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, itp., informacje o tym, iż zadanie jest dotowane przez Samorząd Gminy Radzymin. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania. Burmistrz Radzymina może zmienić termin składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu, a także unieważnia otwarty konkurs ofert jeżeli nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

8 Treść ogłoszenia znajduje się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy Pl. T. Kościuszki 2 w Radzyminie oraz na stronie internetowej gminy Wzory druków: oferty i wymaganych załączników do oferty, oświadczeń, umowy dostępne są na stronie internetowej Gminy w BIP-ie oraz w zakładce poświęconej NGO. Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu udzielane są przez Sekretarza Gminy Radzymin Halinę Grzelak, pok. nr 22, tel. do kontaktu: wew.125. Konsultacje: Oferty można również konsultować z Sekretarz Gminy Radzymin - Haliną Grzelak ( dane do kontaktu - j.w.) Burmistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU. z dnia 1 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU. z dnia 1 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w II półroczu 2015 roku zadania publicznego pn. Wspieranie i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE N./2O15 BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

ZARZĄDZENIE N./2O15 BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA Konstancin-Jeziorna w roku 2015 z dnia.?... 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 171/ 7/2013 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 01 lutego 2013r.

Zarządzenie Nr 171/ 7/2013 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 01 lutego 2013r. Zarządzenie Nr 171/ 7/2013 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 01 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 64/13 BURMISTRZ MSZCZONOWA. z dnia 2 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 64/13 BURMISTRZ MSZCZONOWA. z dnia 2 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 64/13 BURMISTRZ MSZCZONOWA z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2014r. zadania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 137/2015 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 137/2015 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 137/2015 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego pn. Przeciwdziałanie uzależnieniom

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w roku 2015

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w roku 2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 40/VII/2015 z dnia 13.03. 2015 r. Burmistrza Gminy Burmistrz Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w roku 2015 1 Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/07 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań

Zarządzenie Nr 62/07 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Zarządzenie Nr 62/07 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Na podstawie art. 4, 14 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

Bardziej szczegółowo

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku OA. 0050.2.2012.AW Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Siedlce z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 157/2017 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia roku

Uchwała nr 157/2017 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia roku Uchwała nr 157/2017 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 03.02.2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.120.18.2014 Wójta Gminy Siedlce z dnia 8 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr W.120.18.2014 Wójta Gminy Siedlce z dnia 8 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr W.120.18.2014 Wójta Gminy Siedlce z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kołaczkowo

Wójt Gminy Kołaczkowo Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 46/2012 z dnia 17.04.2012 Wójt Gminy Kołaczkowo na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

I Rodzaje zadań i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację.

I Rodzaje zadań i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację. Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 25/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 lutego 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 25/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 lutego 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 25/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI ZARZĄDZENIE Nr 17.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 155/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21.01.2013 roku

Uchwała nr 155/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21.01.2013 roku Uchwała nr 155/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21.01.2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wysokość dofinansowania 1. Wspieranie działań mających na celu ochronę zdrowia

Wysokość dofinansowania 1. Wspieranie działań mających na celu ochronę zdrowia Załącznik do Uchwały Nr 258/2010 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 19 kwietnia 2010 r. Zarząd Powiatu w Hrubieszowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/15 BURMISTRZ MSZCZONOWA. z dnia 22 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/15 BURMISTRZ MSZCZONOWA. z dnia 22 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 2/15 BURMISTRZ MSZCZONOWA z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2015r. zadania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 16 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 16 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 12 stycznia 2015 roku

Uchwała nr 3/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 12 stycznia 2015 roku Uchwała nr 3/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie: ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr WSO.0151-0129/2009 BURMISTRZA MIASTA i GMINY SWARZĘDZ z dnia 7 grudnia 2009r.

ZARZĄDZENIE Nr WSO.0151-0129/2009 BURMISTRZA MIASTA i GMINY SWARZĘDZ z dnia 7 grudnia 2009r. ZARZĄDZENIE Nr WSO.0151-0129/2009 BURMISTRZA MIASTA i GMINY SWARZĘDZ z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

c.) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) oraz deklarację CIT 8 z

c.) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) oraz deklarację CIT 8 z OGŁOSZENIE Nr 3/EKS/2014 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 19 lutego 2014 roku o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Ząbkowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9172015 BURMISTRZA GMINY WOŁÓW z dnia 28 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 9172015 BURMISTRZA GMINY WOŁÓW z dnia 28 maja 2015 r. BURMISTRZ GMINYWOŁÓW strona 1 z 5 ZARZĄDZENIE NR 9172015 BURMISTRZA GMINY WOŁÓW z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz

Bardziej szczegółowo

zarządza się, co następuje: 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

zarządza się, co następuje: 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. ZARZĄDZENIE NR 1/0050/2015 Burmistrza miasta Oława z dnia 7 stycznia 2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Oława w dziedzinie wspierania i upowszechniania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT Załącznik do Zarządzenia Nr 313/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 18 stycznia 2016 r. OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT Burmistrz Krapkowic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku. Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2015 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy przez organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Wysokość środków na realizację zadania wynosi 7 500,- zł.

Wysokość środków na realizację zadania wynosi 7 500,- zł. Wejherowo 01.12.2016 r. Prezydent Miasta Wejherowa na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 229/2014 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 27.02.2014 roku

Uchwała nr 229/2014 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 27.02.2014 roku Uchwała nr 229/2014 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 27.02.2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt, 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego

Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2010 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 26 stycznia 2010 roku Działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2007 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2007 r. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 0151/16/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 31 stycznia 2007 roku OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2007 r. W związku z Uchwałą Nr LII/461/06

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2015 WÓJTA GMINY DRUŻBICE. z dnia 9 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2015 WÓJTA GMINY DRUŻBICE. z dnia 9 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2015 WÓJTA GMINY DRUŻBICE z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/16 Wójta Gminy Tereszpol z dnia 04 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 1/16 Wójta Gminy Tereszpol z dnia 04 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 1/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego Gminy Tereszpol w 2016 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2014 r. NIEPEŁNOSPRAWNI - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie działalności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2007 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2007 r. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 0151/130/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 13 lipca 2007 roku OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2007 r. W związku z Uchwałą Nr LII/461/06

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Bobowej. ogłasza. XII Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej w Bobowej.

Burmistrz Bobowej. ogłasza. XII Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej w Bobowej. Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji polegajacy na organizacji Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kołaczkowo

Wójt Gminy Kołaczkowo Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 2/2015 z dnia 14.01.2015r. Wójt Gminy Kołaczkowo na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Wersja archiwalna Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Oława, 18.12.2012 r. OKZ.524.4.2012 Zarząd Powiatu w Oławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 25 kwietnia 2016r.

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 25 kwietnia 2016r. ZARZĄDZENIE Nr 18.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski przez

Bardziej szczegółowo

niepełnosprawnych intelektualnie.

niepełnosprawnych intelektualnie. OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego Załącznik do uchwały Nr 2796 /2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 13 stycznia 2009 Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Spraw Społecznych. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Spraw Społecznych. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. - ZARZĄDZENIE NR 113 / 2015 BURMISTRZA MIASTA TURKU z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia przeciwdziałania alkoholizmowi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W OKRESIE OD 06

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W OKRESIE OD 06 Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej nr 452/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Bielskiego w zakresie wspierania i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY BORKI. z dnia 25 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY BORKI. z dnia 25 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY BORKI z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w MIECHOWIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w MIECHOWIE OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w MIECHOWIE Załącznik do Uchwały Nr 147/351/14 Zarządu Powiatu Miechowskiego z dnia 09.07.2014 r ZARZĄD POWIATU MIECHOWSKIEGO Działając

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 221/2016 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 221/2016 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 221/2016 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 Wójta Gminy Świekatowo z dnia r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 Wójta Gminy Świekatowo z dnia r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 09.01.2015 r. Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 110/2012 Burmistrza Nałęczowa z dnia 5.03.2012 r. BURMISTRZ NAŁĘCZOWA

Załącznik do Zarządzenia Nr 110/2012 Burmistrza Nałęczowa z dnia 5.03.2012 r. BURMISTRZ NAŁĘCZOWA Załącznik do Zarządzenia Nr 110/2012 Burmistrza Nałęczowa z dnia 5.03.2012 r. BURMISTRZ NAŁĘCZOWA działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY BORKI. z dnia 25 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY BORKI. z dnia 25 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY BORKI z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/12 WÓJTA GMINY ŻARY. z dnia 20 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/12 WÓJTA GMINY ŻARY. z dnia 20 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 4/12 WÓJTA GMINY ŻARY z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych wynikających z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 312 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zarządzenie nr 312 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 grudnia 2013 r. Zarządzenie nr 312 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr

Zarządzenie Nr Zarządzenie Nr 0050.9.17 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 13.01.2017r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury i sztuki w 2017r.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KONINA

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KONINA Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 lipca 2013 roku OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KONINA Prezydent Miasta Konina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: OB.0050.6.2015 ZARZĄDZENIE NR 8/15 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Brody z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Wolsztyna z dnia 15 stycznia 2015 roku

Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Wolsztyna z dnia 15 stycznia 2015 roku Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Wolsztyna z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty

Bardziej szczegółowo

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 2010

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 2010 Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY 2010 r. Burmistrz Gminy Rymanów ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów ogłasza otwarty konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Międzyrzecz w 2015 roku. I.

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Międzyrzecz w 2015 roku. I. Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2015 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 05 lutego 2015 r. OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Międzyrzecz w 2015 roku. I. Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gniezna ogłasza z dniem 21 marca 2012 roku. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gniezna w 2012 roku pn.

Prezydent Miasta Gniezna ogłasza z dniem 21 marca 2012 roku. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gniezna w 2012 roku pn. Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwartego konkursu ofert

Regulamin otwartego konkursu ofert Załącznik do Zarządzenia nr 29/2011 Wójta Gminy Jadów z dnia 24 maja 2011 r. Regulamin otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/16 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 1 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/16 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 1 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 85/16 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2017r. zadania

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 4: udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w karate, uczestnictwo w treningach i zawodach na

Zadanie Nr 4: udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w karate, uczestnictwo w treningach i zawodach na OGŁOSZENIE Nr 1/EKS/2013 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 11 stycznia 2013 roku o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Ząbkowice

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć wypoczynek stacjonarny

OGŁOSZENIE. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć wypoczynek stacjonarny Załącznik do Zarządzenia nr.213/2011 Burmistrza Wołomina z dnia 7 grudnia 2011 r. OGŁOSZENIE Burmistrz Wołomina, ogłasza otwarty konkurs ofert, na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kołaczkowo

Wójt Gminy Kołaczkowo Załącznik nr 1 Zarządzenia Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 2/2015z dnia 14.01.2015r. Wójt Gminy Kołaczkowo na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 /2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 1 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 /2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 1 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 10 /2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez Gminę Koprzywnica w 2013 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/W/2015 Wójta Gminy Cegłów z dnia 29 stycznia 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/W/2015 Wójta Gminy Cegłów z dnia 29 stycznia 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 14/W/2015 Wójta Gminy Cegłów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1/2015 na powierzenie zadania publicznego w zakresie prowadzenia kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie NR 10 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica z dnia 03 marca 2015 r.

Zarządzenie NR 10 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica z dnia 03 marca 2015 r. Zarządzenie NR 10 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica z dnia 03 marca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie Organizowania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania pn. Promowanie rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania pn. Promowanie rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania pn. Promowanie rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Burmistrz Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych, na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

KONKURS OFERT - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU KONKURS OFERT - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WÓJT GMINY PRZYTOCZNA ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego Gminy Przytoczna w 2012 r. w zakresie wspierania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ WĄBRZEŹNA OTWARTY KONKURS OFERT

BURMISTRZ WĄBRZEŹNA OTWARTY KONKURS OFERT BURMISTRZ WĄBRZEŹNA ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Miasto Wąbrzeźno I. Podstawa prawna Konkurs ogłaszany jest na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VII-./11 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia.1~. lutego 2011 r.

Zarządzenie Nr VII-./11 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia.1~. lutego 2011 r. Zarządzenie Nr VII-./11 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia.1~. lutego 2011 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań Miasta Lubartów z zakresu pożytku publicznego w roku 2011. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 56/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 4 kwietnia 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 56/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 4 kwietnia 2017 roku ZARZĄDZENIE NR 56/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 78/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 26 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 78/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 26 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 78/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2016r. zadania

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy Trzebnica

Burmistrz Gminy Trzebnica Data publikacji: Trzebnica, 5 stycznia 2016 r. Burmistrz Gminy Trzebnica Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zadanie: Zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu.

OGŁOSZENIE. Zadanie: Zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 161/16 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 01 lutego 2016 roku OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DRUŻBICE. z dnia 16 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DRUŻBICE. z dnia 16 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2017 WÓJTA GMINY DRUŻBICE z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznego w 2017 roku Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu)

Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu) Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu) Źródłowy URL: https://gliwice.eu/bip/ogloszenia-o-otwartych-konkursach-ofertna-realizacje-zadan-publicznych-miasta-gliwice-w-2014--13 Ogłoszenia o otwartych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 3/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 3/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Sandomierza ogłasza

Burmistrz Sandomierza ogłasza Działając na podstawie art. 11 ust 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 342/2017 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 28 lutego 2017r. Na podstawie art.13 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Znak: O.4464.1.2016 Zarządzenie Nr 0050.Z.204.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2015r.

Znak: O.4464.1.2016 Zarządzenie Nr 0050.Z.204.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2015r. Znak: O.4464.1.2016 Zarządzenie Nr 0050.Z.204.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Nowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2009 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2009 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2009 r. W związku z Uchwałą Nr XXVIII/293/08 Rady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 45/2015 WÓJTA GMINY RUDKA. z dnia 27 listopada 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 45/2015 WÓJTA GMINY RUDKA. z dnia 27 listopada 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 45/2015 WÓJTA GMINY RUDKA z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/890/14 ZARZĄDU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO. z dnia 25 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR 176/890/14 ZARZĄDU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO. z dnia 25 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR 176/890/14 ZARZĄDU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2015 roku w formie powierzenia zadań publicznych będących

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza Ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza Ogłasza Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.) Burmistrz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 9 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 9 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5/15 BURMISTRZA BOJANOWA z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO

ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.226.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 21 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.226.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 21 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.226.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych w Gminie Wyrzysk w roku 2016.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA. ogłasza otwarty konkurs ofert. na realizację zadania publicznego w zakresie

PREZYDENT MIASTA RADOMIA. ogłasza otwarty konkurs ofert. na realizację zadania publicznego w zakresie Załącznik do Zarządzenia Nr 3537/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 04 czerwca 2010r. Nr konkursu: KZP/ZS/II/11/2010 Priorytet: gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Rodzaj

Bardziej szczegółowo

1 Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na ich realizację

1 Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na ich realizację Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr XI/2016 na realizację w roku 2016 zadania publicznego miasta w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 1 Rodzaje zadań i wysokość środków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 67/2013 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

ZARZĄDZENIE NR 67/2013 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW ZARZĄDZENIE NR 67/2013 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Vl/170/11 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 19 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr Vl/170/11 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 19 grudnia 2011r. Zarządzenie Nr Vl/170/11 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie : ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań Miasta Lubartów z zakresu pożytku publicznego w roku 2012. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 207/2013. z dnia 8 listopada 2013r.

UCHWAŁA Nr 207/2013. z dnia 8 listopada 2013r. UCHWAŁA Nr 207/2013 ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla organizacji pozarządowych II konkurs ofert na rok 2014 otwarty!

Dotacje dla organizacji pozarządowych II konkurs ofert na rok 2014 otwarty! Dotacje dla organizacji pozarządowych II konkurs ofert na rok 2014 otwarty! Działając w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 17/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego miasta z zakresu kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

I. Rodzaj zadania Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Klucze.

I. Rodzaj zadania Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Klucze. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach, na podstawie Pełnomocnictwa NR OR.0052.102.2015 z dnia 04 grudnia 2015 r. udzielonego przez Wójta Gminy Klucze, w związku z art.25 ust. 1 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41 /2015 Burmistrza Kłodawy z dnia 13 maja 2015 r. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/15 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/15 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 8/1 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 marca 201 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na Małe Granty dla uczelni Województwa Opolskiego na zadania dydaktyczno -naukowe

UCHWAŁA Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na Małe Granty dla uczelni Województwa Opolskiego na zadania dydaktyczno -naukowe UCHWAŁA Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na Małe Granty dla uczelni Województwa Opolskiego na zadania dydaktyczno -naukowe Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY RADOMSKO. ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań publicznych w zakresie

WÓJT GMINY RADOMSKO. ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań publicznych w zakresie Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2011 Wójta Gminy Radomsko z dnia 23 marca 2011 r. Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Burmistrz Miasta i Gminy Gniew na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz w związku

Bardziej szczegółowo