ZARZĄDZENIE Nr 29/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 29/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 20.04.2010 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 29/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku przez organizacje pozarządowe z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, krajoznawstwa na rzecz Mieszkańców Gminy Radzymin Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz z późn. zm.) oraz w związku z art. 4 ust. 1 pkt.1,17,19, art.5 ust.4 pkt. 2, art. 11ust.2 i art. 13,art.14,art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 471/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 zarządzam, co następuje: 1 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wypoczynku dzieci i młodzieży, krajoznawstwa, upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację aktywnego wypoczynku rekreacyjno sportowego. 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 3. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz inne podmioty wskazane w art.3 ust. 3 ww. ustawy, realizujące statutowe zadania w wymienionym wyżej zakresie. 4. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 2 Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, 3) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 3 Burmistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 29 /2010 Burmistrza Radzymina z dnia r BURMISTRZ RADZYMINA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, krajoznawstwa, upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz Mieszkańców Gminy Radzymin Zasady postępowania konkursowego oraz przyznawania dotacji określają : 1. ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), 2. Uchwała Nr 471/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ww. ustawy prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie i objętych niniejszym konkursem. Rodzaje, zakres i formy realizacji zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację Przedmiotem konkursu są oferty programowe dotyczące realizacji wymienionych zadań publicznych: I. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej: 1.Poprawa sytuacji opiekuńczo wychowawczej dzieci i młodzieży oraz wsparcie rodzin w ich prawidłowym funkcjonowaniu poprzez organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz o niskim statusie materialnym (zadanie nr I/1) ,00 zł. II. w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży ,00 zł 1. Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie krajoznawstwa, organizacja czasu wolnego i różnych form wypoczynku letniego ( zadanie nr II/ 1), 2..Organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży ( zadanie nr II/2); III. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 1. Organizacja aktywnego wypoczynku rekreacyjno sportowego, głównie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radzymin ( zadanie nr III/1) ,00zł Zlecenie zadań nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonego wraz z ofertą projektu i harmonogramu realizacji zadania. Szczegółowe przedsięwzięcia zawarte w projekcie mogą być realizowane w dowolnych formach zapewniających ich najwyższą skuteczność. Preferowane jednak będą formy wyjazdowe dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Radzymin: kolonie i obozy. Zasady przyznawania dotacji Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty. Złożona oferta powinna zawierać w szczególności:

3 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji; 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego; 3. kalkulacje przewidywanych kosztów zadania publicznego; 4.informacje o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej i innych uprawnionych podmiotów składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne; 5. informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł; 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego. Wybór zlecenia realizacji zadania publicznego nastąpi w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania danego zadania. Wysokość dotacji określona będzie każdorazowo w umowie pomiędzy Burmistrzem Radzymina a oferentem, zawartej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez oferenta. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w określonej w ofercie wysokości. Wybór oferty nie gwarantuje przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości. Dopuszcza się możliwość wybrania w drodze konkursu więcej niż jednej oferty, realizacji tego samego zadania przez kilka podmiotów. Podmiot ubiegający się o dotację musi prowadzić działalność na terenie Gminy Radzymin i na rzecz jej mieszkańców.( tzn. dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Radzymin). Zadanie, o którego realizację ubiega się oferent winno być przedmiotem jego działalności statutowej. Pierwszeństwo dotacji otrzymają wnioskodawcy, którzy przedstawią i zrealizują projekty obejmujące swoim zasięgiem jak największą liczbę mieszkańców Gminy Radzymin. W pozostałych przypadkach kwota dotacji może być podzielona pomiędzy wnioskodawców projektów o małym zasięgu oddziaływania. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega się możliwość rozdzielenia przeznaczonej kwoty pomiędzy kilku oferentów i zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą. W takiej sytuacji wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego, zmianę kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę. Kwota przeznaczona na realizację zadań może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania te można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Radzymina, lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu Burmistrz Radzymina zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków publicznych na realizację zadań w trakcie trwania konkursu, a także może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że: rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych, zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. Koszty, które będą mogły zostać poniesione z dotacji to: 1) koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników wypoczynku, 2) wynagrodzenia realizatorów programu płatne w celu realizacji zadania z przewidzianym prawem narzutami, 3) koszty ubezpieczenia, 4) koszty administracyjne np. koszty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, obsługa księgowa umowa z osobą prawną lub fizyczną;5) zakup usług( transport, wycieczki/atrakcje), 6) koszty rzeczowe( zakup nagród, biletów wstępu, środków higienicznych i socjalnych, materiałów potrzebnych do realizacji programu). Koszty, które nie mogą być poniesione z dotacji to m.in.: zakup środków trwałych, zakupy i wydatki inwestycyjne ( środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na wydatki inwestycyjne, w tym na zakup sprzętu powyżej kwoty 3,5 tys. zł. ), remonty i adaptacje pomieszczeń nie będących własnością Gminy Radzymin, koszty wkładu rzeczowego (np. koszty wykorzystania własnego lub użyczonego sprzętu, amortyzacji, zużycia),pokrycie deficytu oraz refundacja kosztów zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, podatki z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych (PDOF) oraz podatku od towaru i usług ( VAT). W zadaniu nr III/1 dotacja nie może być przeznaczona na działalność związaną ze sportem kwalifikowanym. Termin i warunki realizacji zadania. Zadanie winno być wykonane w roku 2010; zadania o numerach: I/1,II/2 i III/1 musza być wykonane w okresie trwania wakacji letnich. Początek realizacji zadania opisanego w ofercie powinien następować po dacie podpisania umowy. Miejscem realizacji jest obszar Polski. Podmiot składający ofertę określa dokładnie miejsce realizacji zadania wraz z określeniem tytułu prawnego do korzystania z lokalu. Podpisanie umowy nastąpi po przedstawieniu przez organizatora wstępnej listy beneficjentów

4 ostatecznych. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania będą każdorazowo określane w umowie. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie. Organizatorzy wypoczynku są zobowiązani do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z: rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej a także zasad jego organizowania i nadzorowania ( Dz.U. z 1997 r. Nr 12 poz. 67 z późn. zm. ), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz,.U. z 1997 r. Nr 57 poz. 358), ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm. ). Realizacja zadania powinna opierać się na odpowiedniej bazie materialnej i odpowiedniej, do zakresu działania, kadrze merytorycznej, gwarantującej właściwą realizację, tzn. podmiot składający ofertę powinien posiadać niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań, a także zasoby osobowe oraz zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno technicznej lub dostępu do takiej bazy, zapewniające wykonanie zadania. Oferenci, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania powinni podać w ofercie informacje na ten temat i załączyć do oferty dokumenty potwierdzające możliwość wykonania tego zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem ( osobą fizyczną lub prawną) np. umowę przyrzeczenia zawarcia umowy o wykonanie części zadania Wymagany finansowy wkład własny w realizację zadań wynosi min. 10% całkowitego kosztu realizacji danego zadania. Rozliczane będą koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy. Koszty administracyjne realizacji zadania nie mogą przekroczyć 10% wnioskowanej kwoty dotacji. Dotowane podmioty zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji merytorycznej i finansowej z realizacji zadania. Zleceniobiorca zobowiązany jest do: korekty kosztorysu i/lub harmonogramu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy, sprawozdania z wykonania zadania według określonego wzoru. Termin i warunki składania ofert, wymagane dokumenty Oferty należy składać na formularzach (według załączonego wzoru), w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin ( pok. nr 24 ) osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adres: Pl. Tadeusza Kościuszki 2,, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2010 roku do godz O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty. Formularze oferty można otrzymać w pok. nr 22 Urzędu Miasta i Gminy Radzymin lub pobrać ze strony internetowej Gminy Radzymin Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, koperta powinna być opisana następująco: nazwa i adres podmiotu oraz numer i nazwa zadania określonego w konkursie. Oferta nie złożona we wskazanym terminie lub taka, która wpłynie do Urzędu pocztą po terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową. Nie będą przyjmowane wnioski przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie, należy obowiązkowo dołączyć: a) aktualny odpis z rejestru sądowego, wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,ważne 3 miesiące od daty wystawienia; b) sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok ubiegły lub w przypadku krótszej działalności za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty; c) sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok obrachunkowy; d) umowę partnerską lub oświadczenie partnera ( w przypadku wskazania w ofercie partnera); e) kopię statutu organizacji/ kopię aktualnego dokumentu określającego cel i zadania podmiotu; f) oświadczenie o terminowym rozliczaniu się z dotychczas otrzymywanych dotacji od Gminy; g) oświadczenie o nie zaleganiu z

5 płatnościami na rzecz Gminy lub jej jednostek organizacyjnych; h) oświadczenie o tym, że oferent nie jest wykluczony z prawa o ubiegania się o dotację ze środków publicznych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych ( wzór ramowy takich oświadczeń w załączeniu); i) inne nieobowiązkowe, jak rekomendacje, opinie itp. W części formularza dotyczącej szczegółowego opisu zadania należy opisać planowany sposób informowania o dotowaniu zadania przez Gminę Radzymin. Wszystkie kopie złożonych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie. Wszystkie załączniki pisemne powinny być trwale połączone z formularzem ofertowym, ponumerowane oraz posiadać ponumerowane strony. Wykaz wszystkich załączników powinien znajdować się w formularzu ofertowym. Oferty należy składać odrębnie na każde z realizowanych zadań. Podmioty, które składają kilka ofert zobowiązane są do złożenia każdej w odrębnej kopercie, z odrębnym kompletem załączników. Oferty wraz z załącznikami złożone na niewłaściwych drukach drukach, niekompletne lub złożone po terminie ( liczy się data pływu do Urzędu), podpisane przez osoby inne niż upoważnione do składania oświadczeń woli zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Zasady, tryb, kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w terminie 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach. Wszystkie oferty programowe złożone zgodnie z ww. przepisami zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. 1. Kryteria formalne: terminowość złożenia oferty, jej prawidłowość oraz kompletność, co do wymaganego zestawu dokumentów i informacji. Oferty wraz z załącznikami złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne( z brakami w wymaganym zestawie dokumentów lub z nieaktualnymi dokumentami) lub złożone po terminie ( liczy się data wpływu do Urzędu), podpisane przez osoby inne niż upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sadowego, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 2. Kryteria merytoryczne: a) zgodność złożonej oferty z zakresem rzeczowym konkursu, celowość i zasadność zadania; b) realność i jakość wykonania zadania: zasoby osobowe i kadrowe ( kwalifikacje osób, które będą realizować zadanie), w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a także wkład rzeczowy i materialny; c) zakres rzeczowy zadania: skala działań, atrakcyjność, zbieżność z oczekiwaniami i potrzebami społecznymi, dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy, d) kosztorys: adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych, poprawność rachunkowa, nie finansowy i finansowy wkład własny wnioskodawcy, pozyskanie do współpracy i współfinansowania innych partnerów publicznych i prywatnych; e) planowane rezultaty: adekwatność do planowanych działań i kosztów, trwałość, przewidziana liczba odbiorców oraz oddziaływanie społeczne; f) inne kryteria ważne ze względu na tematykę konkursu: innowacyjność, posiadane doświadczenie, analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, które dana organizacja lub inny uprawniony podmiot realizował w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Ustala się dla poszczególnych kryteriów punktacje w skali 1-5. Minimalna ilość punktów uprawniających do otrzymania przez oferenta dotacji na realizację zadania publicznego - 50 %. Ocena formalna ofert przeprowadzona będzie przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Radzymin. Ocena merytoryczna ofert dokonana będzie przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Radzymina. Skład Komisji oraz zasady jej pracy określi zarządzenie Burmistrza. Konkurs rozstrzyga Burmistrz, który po zapoznaniu się z opinią Komisji, dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty/ofert. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyboru i dofinansowania ofert jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem) Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w głównej siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy Pl. T. Kościuszki 2.

6 Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, Burmistrz Radzymina, bez zbędnej zwłoki, zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub innymi uprawnionymi podmiotami Od zarządzenia Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Informacja dotycząca wsparcia zadań publicznych tego samego rodzaju, ze uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych w roku 2009 organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Podaje się do wiadomości, że suma dotacji przyznanych na realizację podobnych zadań wyniosła w obszarach: I. w 2008r. 50tys. zł, 2009r.- 50tys.zł.II. w 2008r.- 49,5tys.zł, 2009r.- 30,44tys.zł; III. w 2008r. 25tys.zł, 2009r.- 38tys.zł. Zestawienie dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym i innym Podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań w obszarze krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radzymin Gminy Radzymin w 2009 r. 1. Radzymiński Klub Sportowy Mazur ul Wołomińska 3, Radzymin Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radzymin Organizacja w miejscu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy w formie zajęć rekreacyjno - sportowych 5 800,00 2. Ośrodek Duszpasterski p.w. Matki Bożej Fatimskiej Bł. Ks. Markiewicza w Słupnie k/ Radzymina 3. Międzyszkolny Klub Sportowy Karate KYOKUSHIN Al. Jana Pawła II 20 j.w. j.w. Organizacja w miejscu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie rajdu krajoznawczego Organizacja w miejscu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie spływu kajakowego 6 720,00 zł 5 000,00 4. Polski Związek Zapobiegania Narkomanii, Oddział Terenowy w Warszawie ul. Białobrzeska Warszawa j.w. Organizacja w miejscu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie obozu profilaktyczno - rozwojowego , Towarzystwo Przyjaciół Radzymina, PL.T. Kościuszki 3 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Radzymin Organizacja imprezy rekreacyjnej promującej aktywny sposób spędzania wolnego czasu organizacja rajdu rowerowego 2 000,00

7 6. Międzyszkolny Klub Sportowy Karate KYOKUSHIN Al. Jana Pawła II 20 jw. Organizacja aktywnego wypoczynku rekreacyjno sportowego w formie obozu sportowego, głównie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radzymin w okresie ferii zimowych i wakacji letnich ,00 7. Klub Sportowy ROKIS Al. Jana Pawła II 20 jw. jw ,00 8. Klub Sportowy Fanaberia Al. Jana Pawła II 20 jw. jw ,00 9. Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Radzymin, ul. Konopnickiej 24 j.w. j.w , Radzymiński Klub Sportowy Mazur ul Wołomińska Radzymin j.w. Organizacja aktywnego wypoczynku rekreacyjno sportowego w formie letniego obozu sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radzymin ,00 Postanowienia końcowe. Konkurs zachowuje ważność również w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Radzymina z przyczyn uzasadnionych, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, itp., informacje o tym, iż zadanie jest dotowane przez Samorząd Gminy Radzymin. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania. Burmistrz Radzymina może zmienić termin składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu, a także unieważnia otwarty konkurs ofert jeżeli nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

8 Treść ogłoszenia znajduje się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy Pl. T. Kościuszki 2 w Radzyminie oraz na stronie internetowej gminy Wzory druków: oferty i wymaganych załączników do oferty, oświadczeń, umowy dostępne są na stronie internetowej Gminy w BIP-ie oraz w zakładce poświęconej NGO. Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu udzielane są przez Sekretarza Gminy Radzymin Halinę Grzelak, pok. nr 22, tel. do kontaktu: wew.125. Konsultacje: Oferty można również konsultować z Sekretarz Gminy Radzymin - Haliną Grzelak ( dane do kontaktu - j.w.) Burmistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 668/13 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XLVI/526/14 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W ALEKSANROWIE KUJAWSKIM

ZARZĄD POWIATU W ALEKSANROWIE KUJAWSKIM Załącznik nr 1 do uchwały Nr 118/2012 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 stycznia 2012 r. ZARZĄD POWIATU W ALEKSANROWIE KUJAWSKIM na podstawie art. 11, 13, 14 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ŚRODOWISK WIEJSKICH W ZAKRESIE PROFILAKTYKI, ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII I INNYCH UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZEMOCY

AKTYWIZACJA ŚRODOWISK WIEJSKICH W ZAKRESIE PROFILAKTYKI, ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII I INNYCH UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZEMOCY Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 6 /2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 lutego 2015 r. WÓJT GMINY ZBICZNO Na podstawie art. 11, 13, 14 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

wypoczynek w formie wyjazdowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (wycieczki).

wypoczynek w formie wyjazdowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (wycieczki). Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Brody Nr 30/15 z dnia 28.04.2015 Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego Załącznik do Uchwały Nr 493/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego Załącznik nr 1a do Regulaminu Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014

Bardziej szczegółowo

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku OA. 0050.2.2012.AW Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Siedlce z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N otwartego konkursu ofert nr 10/2012. Rozdział I Rodzaje zadań objęte konkursem

R E G U L A M I N otwartego konkursu ofert nr 10/2012. Rozdział I Rodzaje zadań objęte konkursem Załącznik nr 10 do uchwały Nr 70/144/11 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 14 lutego 2011 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Na podstawie art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

I. Cel konkursu: II. Opis zadania: 1. Rodzaj zadania:

I. Cel konkursu: II. Opis zadania: 1. Rodzaj zadania: Załącznik do Uchwały Nr 505/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT Załącznik do Uchwały Nr 33 / 65 /5 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 05 r.. Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

1 RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA JEGO REALIZACJĘ

1 RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA JEGO REALIZACJĘ ul. Kolejowa 15 Zarządzenie nr 1699/2014 48-300 Nysa Burmistrza Nysy z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu

Bardziej szczegółowo

Załączniki Nr 2 do Zarządzenia Nr 9569/13/VI/R Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 30. 01.2013 r.

Załączniki Nr 2 do Zarządzenia Nr 9569/13/VI/R Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 30. 01.2013 r. Załączniki Nr 2 do Zarządzenia Nr 9569/13/VI/R Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 30. 01.2013 r. Specyfikacja Warunków Otwartego Konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

OGŁOSZENIE. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań. Załącznik do uchwały nr 2918 Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z dnia 23 listopada 2010 r. OGŁOSZENIE Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Cekcyn. ogłasza. REGULAMIN Otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Cekcyn. ogłasza. REGULAMIN Otwartego konkursu ofert Wójt Gminy Cekcyn na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jedn. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) ogłasza

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź 3.07.2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Burmistrz Miasta Czeladź 3.07.2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Burmistrz Miasta Czeladź 3.07.2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. . Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.9.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 10 marca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.9.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 10 marca 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.9.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 10 marca 2015 r. REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie określonym w ustawie o działalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r.

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r. Prezydent Miasta Gdynia, ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na

Bardziej szczegółowo

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 324 /12/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 grudnia 2013 r. Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na 2014 r. na realizację zadań określonych w Programie

Bardziej szczegółowo

a) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

a) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; Załącznik do Uchwały Nr 347/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2011 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania.

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania. Załącznik do uchwały Nr 108/2015 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3.03.2015 r. OGŁOSZENIE Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

M I N I S T E R PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ M I N I S T E R PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT KONKURS INICJATYW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 2015 r. Zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Turku z dnia 8 lipca 2015r. Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Wojewoda Małopolski, na podstawie art. 43, 47 i 151 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprostowanie ogłoszenia

Sprostowanie ogłoszenia Sprostowanie ogłoszenia Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ruskim Brodzie w okresie od dnia 1 listopada 2014 roku do dnia 31

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu mikrograntów

Regulamin konkursu mikrograntów Regulamin konkursu mikrograntów I. Definicje 1. Operator podmiot wyłoniony przez Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp. odpowiedzialny za wspieranie potencjalnych projektodawców, przeprowadzenie naboru ofert w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 6 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 6 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji i rozliczenia powierzonego zadania publicznego

Zasady realizacji i rozliczenia powierzonego zadania publicznego Załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2014 roku pn. Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego Zasady realizacji i rozliczenia

Bardziej szczegółowo