Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy projekt realizowany w partnerstwie Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Fundacji Instytut Spraw Publicznych, Collegium Civitas, Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Związku Miast Polskich oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich w okresie marzec 2010 luty 2012

3 PRODUKTY PROJEKTU 1. Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w wersji drukowanej 2. Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych 3. Gra komputerowa KOOPERACJA dotycząca współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi 4. Niezbędnik do (samo)oceny współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi Lokalny Indeks Jakości Współpracy 5. Ekspertyzy DOSTĘPNE NA: 6. Film szkoleniowy Model współpracy SZXoPLGvdQ&index=1&feature=plpp_video

4 Województwo sejmik zarząd województwa / marszałek Powiat rada powiatu zarząd powiatu / starosta Gmina rada gminy/miasta wójt/burmistrz/ prezydent miasta Prezydent KRRiT NBP NIK Główny Urząd Celny PODSTAWOWE POJĘCIA ADMINISTRACJA PUBLICZNA zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje na podstawie ustawy i w określonych prawem formach. ADMINISTRACJA PUBLICZNA RZĄDOWA SAMORZĄDOWA (jst) PAŃSTWOWA CENTRALNA np. Prezes Rady Ministrów, Rada ministrów REGIONALNA np. wojewoda, kierownicy zespolonych służb inspekcji i straży

5 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (ngo) 1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, 2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku - osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, oprócz: partii politycznych; związków zawodowych i organizacji pracodawców; samorządów zawodowych; fundacji utworzonych przez partie polityczne.

6 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (u.d.p.p.w) Z organizacjami pozarządowymi zrównane są również: 1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 3) spółdzielnie socjalne; 4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

7 POLITYKI PUBLICZNE Działania systemowe i uporządkowane tworzone w celu rozwiązywania problemów społeczności lokalnych. Polityki publiczne dążą do poprawy jakości życia, do wszechstronnego rozwoju, do pełniejszego zaspakajania potrzeb wszystkich grup społecznych Polityki publiczne tworzą swoisty cykl: 1) Diagnoza problemu 2) Analiza i budowanie możliwych do zastosowania rozwiązań 3) Opracowanie narzędzi działania 4) Konsultacje z zainteresowanymi partnerami 5) Ewaluacja założeń do działań przyjętych do realizacji 6) korekty w projekcie działań 7) Decyzje o działaniach 8) Decyzje o wdrożeniu działań 9) Ewaluacja rezultatów zrealizowanych działań

8 ZADANIA PUBLICZNE Każde działanie administracji, które realizuje ona na podstawie ustaw. Adresatami takich zadań mogą być osoby fizyczne - obywatele, ich wspólnoty, osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej. W zależności od sposobu działania administracji podczas realizacji konkretnego zadania, można rozróżnić trzy podstawowe grupy zadań publicznych: 1. świadczenie lub zapewnienie wykonania usług na rzecz mieszkańców i innych podmiotów. 2. wydawanie decyzji administracyjnych. 3. tworzenie przepisów, norm i standardów, w ramach ustawowo przewidzianych upoważnień.

9 PARTYCYPACJA PUBLICZNA Aktywny, świadomy udział obywateli w tworzeniu i realizowaniu polityk publicznych (tworzeniu dokumentów strategicznych, rozwiązywaniu problemów) Szczeble partycypacji: 0 brak komunikacji między władzą a obywatelami 1 informowanie 2 konsultowanie 3 współdecydowanie 4 współdziałanie 5 aktywne wspieranie SAMORZĄD Ogół mieszkańców zamieszkujących dany teren.

10 MODELOWA WSPÓŁPRACA JST I NGO rozumiana jest jako długofalowe współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, zorientowane na lepszą realizację celu głównego wspólnoty samorządowej, tj. POLEPSZENIE ŻYCIA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW Współpraca opiera się na 6 zasadach współpracy, realizowanych w 3 płaszczyznach: 1. Przy tworzeniu polityk publicznych (6 obszarów) 2. W zakresie realizacji zadań publicznych (3 obszary) 3. W tworzeniu warunków do społecznej aktywności (infrastruktura współpracy 3 obszary) IM LEPSZA WSPÓŁPRACA TYM LEPSZY STAN DEMOKRACJI LOKALNEJ

11 WARUNKI MODELOWEJ WSPÓŁPRACY WARUNKI FORMALNE/PROCEDURALNE (wynikające z prawa i reguł współżycia społecznego) Art. 5 ust. 1 u.d.p.p.w. Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych ( ) we współpracy z organizacjami pozarządowymi ( ) Art. 5 ust. 2 u.d.p.p.w. ZASADY WSPÓŁPRACY = FUNDAMENT TRWAŁEGO SYSTEMU WSPÓŁPRACY Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się na zasadach: 1. pomocniczości (subsydiarności), 2. suwerenności stron, 3. partnerstwa, 4. efektywności, 5. uczciwej konkurencji, 6. i jawności. Ponadto konstytucyjna zasada równości szans Inne szczegółowe zasady: partycypacji, solidarności, standaryzacji, innowacyjności oraz kontroli społecznej

12 WARUNKI MODELOWEJ WSPÓŁPRACY PRZYKŁADOWE WARUNKI KULTUROWE (wynikające ze zwyczaju i kultury współpracy) Dobre relacje pomiędzy ludźmi sektora publicznego i pozarządowego (zaufanie, wiara w dobre intencje, zaangażowanie, rozumienie potrzeb/trudności/problemów) Zdolność do samoograniczania stron (np. jst podejmuje próbę podzielenia się władzą, a ngo bardziej świadomie wpisuje się w cele realizowane na poziomie lokalnym) Postawy i zachowania, takie jak chęci współpracy, poczucie odpowiedzialności, elastyczność, otwartość, szacunek, zainteresowanie, akceptacja odmienności Refleksyjność (zdolność do krytycznego analizowania rzeczywistości i projektowania zmian) Zasoby kulturowe (m.in. tożsamość miejsca, umiejętność rozwiązywania problemów, bezpieczeństwo, aktywność) Pozytywne postrzeganie się Dbałość o dobro wspólne lokalnej społeczności

13 KULTURA WSPÓŁPRACY FUNDAMENTALNY ELEMENT MODELOWEJ WSPÓŁPRACY KULTURA konfiguracja wyuczonych zachowań i ich rezultatów, których trwanie polega na tym, że są one podzielane w danej społeczności i przekazywane między jej członkami Dla modelowej współpracy konieczny jest rozwój kultury w 3 kluczowych aspektach kultury współpracy, tj.: 1. Budowa wzajemnego pozytywnego postrzegania się stron współpracy (POZYTYWNY WIZERUNEK) 2. Kształtowanie ODPOWIEDNICH POSTAW wobec stron współpracy 3. Budowa ZAUFANIA między stronami współpracy

14 WZORCE SPRZYJAJĄCE WZMACNIANIU KULTURY WSPÓŁPRACY: 1. Tworzenie płaszczyzn pozwalających na wymianę wiedzy, doświadczeń, wzajemne uczenie się oraz przełamywanie stereotypów i rutynowego myślenia (np. wspólne szkolenia, Rada Działalności Pożytku Publicznego). 2. Organizowanie cyklicznych spotkań poświęconych wzajemnemu zrozumieniu, poznaniu swoich racji, stylu myślenia i działania. 3. Podejmowanie prób wspólnego definiowania zadań, w których punktem wyjścia będzie wspólny cel. 4. Wykorzystywanie procesu konsultacji społecznych w celu wzmocnienia relacji interpersonalnych. 5. Wykorzystanie prac nad dokumentami strategicznymi do wzmocnienia zaufania między partnerami i budowy lepszego porozumienia. 6. Formułowanie wspólnych stanowisk dla lokalnych mediów w sprawach dotyczących danej społeczności samorządowej. 7. Utrzymywanie intensywnych kontaktów także podczas realizacji zadań (dyskusje, wspieranie, konsultowanie). 8. Wydawanie wspólnego lokalnego komunikatora na temat współpracy.

15 ZASADY WSPÓŁPRACY Art. 5 ust. 2 u.d.p.p.w. ZASADA POMOCNICZOŚCI (SUBSYDIARNOŚCI) oznacza, że lokalne problemy powinny być rozwiązywane u samego źródła. Jeśli sami obywatele (rodzina, sąsiedztwo, wspólnota lokalna) mają potencjał do poradzenia sobie z nimi, to lokalna władza powinna pozostawić im pole do działania. Z zasady każda władza jest służebna wobec obywateli i nie powinna ingerować w życie społeczne, o ile nie jest to uzasadnione określonymi warunkami i okolicznościami. Zasada pomocniczości zakłada, że problemy publiczne są rozwiązywane na tym szczeblu, na którym powstają. Tworzy to najlepsze warunki do efektywnego działania.

16 ZASADY WSPÓŁPRACY Art. 5 ust. 2 u.d.p.p.w. ZASADA SUWERENNOŚCI mówi o tym, że partnerzy współpracy zachowują niezależność we wzajemnych relacjach. Oznacza to, że: Samorząd powinien: szanować niezależność działań organizacji pozarządowych w zakresie zarówno ich decyzji personalnych, jak i programowych oraz finansowych; szanować i respektować niezależność organizacji pozarządowych w realizacji celów statutowych, dążeń programowych, ich relacji z innymi podmiotami. Organizacje pozarządowe powinny: zachowywać niezależność w trakcie współpracy z samorządem; szanować i respektować kompetencje samorządu.

17 ZASADY WSPÓŁPRACY Art. 5 ust. 2 u.d.p.p.w. ZASADA PARTNERSTWA zakłada współdziałanie suwerennych partnerów na rzecz celów, które są kluczowe dla rozwoju lokalnej społeczności i dobrostanu obywateli. Podejmują oni wspólne wysiłki w przekonaniu, że dzięki łączeniu zasobów i kompetencji osiągną lepsze rezultaty. Partnerstwo zakłada, że wszystkie strony współpracują ze sobą w oparciu o zasady współudziału, współdecydowania i współodpowiedzialności. Praktyczna realizacja zasady partnerstwa wymaga spełnienia wielu warunków począwszy od posiadania przez partnerów właściwych umiejętności i kwalifikacji, po dysponowanie szeregiem zasobów: organizacyjnych, finansowych, logistycznych itp. Strony partnerskiej współpracy powinny współdecydować o formach prawnych i organizacyjnych, w których będzie wyrażało się partnerstwo (np. koalicje, sieci, partnerstwa publiczno prawne). Ich forma powinna wynikać z partnerskiej umowy pomiędzy stronami. Realizację zasad partnerstwa ułatwia systematyczne tworzenie i doskonalenie czytelnych i wysokich standardów współpracy. Sprawiają one, że obecni i przyszli uczestnicy współpracy mogą płynnie włączyć się we wspólne działania i odgrywać kreatywną rolę.

18 ZASADY WSPÓŁPRACY Art. 5 ust. 2 u.d.p.p.w. ZASADA EFEKTYWNOŚCI wymaga od partnerów współpracy stałego podnoszenia potencjału do sprawnego realizowania zadań publicznych. Powinny być one wykonywane w oparciu o reguły gospodarności (oszczędnie), tworzenia maksymalnej wartości za określone nakłady (value for money) i szanowania publicznych zasobów. Strony współpracy powinny brać pod uwagę: dobrą jakość i użyteczność proponowanych rozwiązań na rzecz realizacji określonego celu; gospodarność, umiejętność planowania (rachunek ekonomiczny); wykorzystanie wskaźników pomiaru efektywności lub ustalonych standardów świadczenia usług; pomiar efektów ekonomicznych i społecznych, krótko- i długookresowych; odmienność w mierzeniu efektywności działań standardowych i innowacyjnych.

19 ZASADY WSPÓŁPRACY Art. 5 ust. 2 u.d.p.p.w. ZASADA UCZCIWEJ KONKURENCJI zakłada, że wszystkie odpowiednio przygotowane podmioty mają szansę rywalizować o możliwość wykonywania zadań publicznych. W oparciu o zasadę uczciwej konkurencji można znaleźć najbardziej efektywnego realizatora zadań publicznych. W związku z tym samorząd powinien: traktować organizacje, jak i jednostki sobie podległe, jako podmioty podlegającej ocenie zgodnie z zasadą efektywności; przeciwdziałać tendencjom monopolistycznym; przeciwdziałać konfliktowi interesów związanych z łączeniem funkcji publicznych i społecznych. Z kolei organizacje pozarządowe powinny: potrafić łączyć interesy swoje i swoich podopiecznych z interesem wspólnoty; wspólnie uczestniczyć w ustaleniu zasad uczciwej konkurencji (wspólnie wypracować kryteria niedyskryminujące, jawne, dotyczące każdego uczestnika współpracy i wszystkich sektorów). Zasada uczciwej konkurencji wskazuje, że wszystkie organizacje pozarządowe powinny mieć równy dostęp do możliwości współpracy.

20 ZASADY WSPÓŁPRACY Art. 5 ust. 2 u.d.p.p.w. ZASADA JAWNOŚCI zakłada, że partnerzy współpracy wzajemnie udostępniają sobie pełną i prawdziwą informację na temat obszarów swojego działania, które są istotne z punktu widzenia budowana wysokiej jakości partnerstwa. Wynika to z potrzeby budowania wzajemnego zaufania. Informacja powinna być udostępniana w adekwatnych formach (możliwość dostępu, odpowiednie formaty), powinna być adekwatna pod względem treści (ważne elementy potrzebne dla odbiorcy, wysoki poziom klarowności przekazu).

21 ZASADY WSPÓŁPRACY ZASADA RÓWNOŚCI SZANS wychodzi z uznania, że nierówności społeczne i dyskryminacja są faktem. Dyskryminacja oznacza wszelkie zróżnicowanie, wykluczenie lub ograniczenie ze względu na płeć, wiek, stopień sprawności, pochodzenie etniczne/rasę, pochodzenie narodowe, religie/wyznanie, orientację seksualną czy status społeczno-ekonomiczny, których wynikiem jest utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania na równi z innymi z zasobów, praw i wolności w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym, kulturalnym, obywatelskim i innym. Ważnym elementem zasady równości szans jest praktyczne stosowanie postulatu wzmacniania/upodmiotowienia grup mniejszościowych i dyskryminowanych (empowerment). Praktyka ta polega na podejmowaniu szczególnych wysiłków, aby osoby i grupy mniejszościowe lub dyskryminowane były bezpośrednio zaangażowane w realizację zadań do nich skierowanych, a tym samym, aby ich rzeczywista zdolność do decydowania o sobie systematycznie wzrastała.

22 Czym jest model współpracy? Systemowe podejście do współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

23 PO CO TEN MODEL? By pokazać, że można skutecznie i harmonijnie łączyć uwarunkowania współpracy związane z prawem i infrastrukturą oraz kulturą współpracy BY WSPÓŁPRACA JST I NGO BYŁA JAK NAJLEPSZA!

24 ZAŁOŻENIA MODELU 3 PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY I Współpraca jst i ngo w zakresie tworzenia polityk publicznych II Współpraca jst i ngo zakresie realizacji zadań publicznych III Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności ZASADY WSPÓŁPRACY

25 ZASADY WSPÓŁPRACY W MODELU Zasada pomocniczości Zasada partnerstwa Zasada suwerenności stron Zasada efektywności Zasada jawności Zasada uczciwej konkurencji Płaszczyzna współpracy Obszary współpracy Obszary współpracy Zasada pomocniczości Zasada partnerstwa Zasada suwerenności stron Zasada efektywności Zasada jawności Zasada uczciwej konkurencji

26 Płaszczyzna 1 WSPÓŁPRACA JST I NGO W ZAKRESIE TWORZENIA POLITYK PUBLICZNYCH Obszar 1: Współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań Obszar 2: Wzajemne informowanie się samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach działań. Obszar 3: Współtworzenie przez samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe strategii i programów realizacji polityk publicznych oraz rozwiązań instytucjonalnych. Obszar 4: Konsultowanie przez samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć. Obszar 5: Współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy wdrażaniu polityk publicznych Obszar 6: Uczestnictwo organizacji pozarządowy ch w ocenie realizacji polityk i programów.

27 Płaszczyzna 2 WSPÓŁPRACA JST I NGO W ZAKRESIE REZALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Obszar 1: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych Obszar 2 : Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych Obszar 3: Partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych

28 Płaszczyzna 3 INFRASTRUKTURA WSPÓŁPRACY, TWORZENIE WARUNKÓW DO SPOŁECZNEJ AKTYWNOŚCI Obszar 1: System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych Obszar 2: Wspieranie procesów integracji sektora organizacji pozarządowych Obszar 3: Partnerstwo lokalne

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Anna Horak Szkoła Trenerów Modelu Współpracy Collegium Civitas ul. Marynarzy 4, Sopot tel./fax (58) / kom Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Grafika David Sypniewski Skład Daniel Brzeziński Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Spis treści PODZIĘKOWANIA WPROWADZENIE JAK CZYTAĆ MODEL WSPÓŁPRACY ZASADY WSPÓŁPRACY 5 7 11 19 PŁASZCZYZNA 1:

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Raport syntetyczny. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w województwie śląskim. Cieszyn, 2013 r.

Raport syntetyczny. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w województwie śląskim. Cieszyn, 2013 r. Raport syntetyczny Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w województwie śląskim Cieszyn, 2013 r. Projektodawca: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA

Bardziej szczegółowo

efektywne zlecanie zadań publicznych

efektywne zlecanie zadań publicznych RAZEM W KIERUNKU PROFESJONALIZACJI DZIAŁAŃ efektywne zlecanie zadań publicznych 1 podręcznik realizacji modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych w powiatach Podręcznik opisujący model efektywnej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/159/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 03 grudnia 2012 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS. www.fim.org.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS. www.fim.org. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS www.fim.org.pl Lublin, styczeń 2013 r. Strona2 Spis treści: 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020

PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 Załącznik do uchwały nr. Rady Ministrów z dnia. PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 Projekt Październik 2012 1 Spis treści WSTĘP... 5 I. RAMY PRAWNE, ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI I REGULACJAMI

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2012 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2012 r. ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2012 r. Warszawa, styczeń 2012 r. 2 SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 6 I. TŁO

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO DOKUMENT PROGRAMOWY RZĄDU PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2002 R. Warszawa, 22 października 2002 r. Spis treści Rozdział I WPROWADZENIE * Rozdział II CELE

Bardziej szczegółowo

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO RADA MINISTRÓW ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO DOKUMENT PROGRAMOWY RZĄDU PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2002 R. Warszawa, 22 października 2002 r. Spis treści ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. PROGRAM współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Preambuła. Rozdział I Postanowienia ogólne

Preambuła. Rozdział I Postanowienia ogólne Strona1 Wieloletni Program Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na

Bardziej szczegółowo

ZIELONA KSIĘGA WSPARCIA PARTYCYPACJI PUBLICZNEJ W POLSCE

ZIELONA KSIĘGA WSPARCIA PARTYCYPACJI PUBLICZNEJ W POLSCE BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE Opracowanie: EWA BOGACZ-WOJTANOWSKA Współpraca: ANNA OLECH, MAŁGORZATA KOZIAREK Decydujmy razem to partnerski projekt systemowy, którego głównym celem jest rozwijanie silnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ

SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ raport końcowy Warszawa 2014 SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 6 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 6 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J s z a n s ą n a l e p s z e j u t r o Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

Aldona Wiktorska-Święcka. Ku dialogowi obywatelskiemu w Polsce... Rada Działalności Pożytku Publicznego. lat doświadczeń

Aldona Wiktorska-Święcka. Ku dialogowi obywatelskiemu w Polsce... Rada Działalności Pożytku Publicznego. lat doświadczeń Aldona Wiktorska-Święcka Ku dialogowi obywatelskiemu w Polsce... Rada Działalności Pożytku Publicznego 10 lat doświadczeń Książka z serii: biblioteka pożytku publicznego dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2012-2020 Łobez, maj 2012 r. Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ul. Bema 27 73-150 Łobez tel. (91) 397 68

Bardziej szczegółowo