Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu LoveMiles(dalej Regulamin )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu LoveMiles(dalej Regulamin )"

Transkrypt

1 1 Postanowienia ogólne Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu LoveMiles(dalej Regulamin ) 1. Organizatorem konkursu pod nazwą LoveMiles (zwanego dalej Konkursem ) jest KLM Royal Dutch Airlines z siedzibą w: 1088 Węgry, Budapeszt, Rákóczi út 1-3.), (dalej jako Organizator lub Administrator ). Konkurs jest organizowany przy współudziale Leo Burnett Budapest Kft, z siedzibą w: 1036 Węgry, Budapeszt, Bécsi út 49, (dalej Producent ), 2. Udział w Konkursie i przyznanie nagrody jest ściśle ograniczone do osób fizycznych, obywatelstwa polskiego, konsumentów w rozumieniu art kodeksu cywilnego, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (dalej Uczestnik ) będących w posiadaniu ważnego dokumentu podróży (paszport lub dowód osobisty) (dalej dowód tożsamości ), które zawarły lub planują zawrzeć związek małżeński w 2015 roku i odbyć podróż poślubną w 2015 roku i które zarejestrowały się podczas okresu zapisów do Konkursu wg procedury opisanej w dalszej części regulaminu i które nie zostały wyłączone z udziału w Konkursie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora i Producenta oraz osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem lub Producentem Konkursu, a także członkowie rodzin wskazanych osób, aż do drugiego stopnia pokrewieństwa. 4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z postanowieniami tytułu Ochrona danych osobowych niniejszego Regulaminu. 5. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.) 2 Rejestracja oraz okres trwania Konkursu 1. Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnicząca w nim para powinna stworzyć amatorski film video swoim związku, poznaniu, zaręczynach lub ślubie, a następnie: 1.1 Opublikować film na własnym kanale YouTube w terminie do włącznie 1.2 Oznaczyć film Flying Blue #LoveMiles: + imiona uczestników (np.: Flying Blue #LoveMiles: Ania&Marek) 1.3 Użyć hash tag #lovemiles 1.4 Film swoją formą, pomysłem i grą Uczestników ma na celu przekonanie Jury do wyboru tego filmu na zwycięzcę konkursu. 1.5 W filmie konkursowym Uczestnicy mogą wykorzystać fragment(y) gotowych filmów np. ze ślubu, zaręczyn, dowolnej podróży itp. 1.6 Organizator nie zwraca żadnych kosztów ewentualnie powstałych przy realizacji filmu ani publikacji filmu na YouTube. 2. Okres rejestracji do Konkursu będzie trwał od godziny w dniu roku do godziny w dniu roku czasu polskiego. 3. Faza wyłonienia zwycięzcy Konkursu, rozpoczyna się w dniu roku o godzinie i kończy w dniu o godzinie czasu polskiego. 4. Faza współpracy ze Zwycięzcą ( zwycięska para ) w celu realizacji zobowiązań konkursowych i nagrody odbywa się w terminie: Opis Konkursu 1. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu staje się uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej Uczestnikiem ). 2. Odwiedzanie strony rejestracyjnej w Internecie wskazanej w par 2, pkt 1.1 może oznaczać ruch danych, których koszty muszą być pokryte przez Uczestnika. Wysokość tych kosztów może zależeć od cen stosowanych przez dostawcę usług internetowych Uczestników, w szczególności używanego pakietu usług. 3. Podczas rejestracji Uczestnik zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię (obu osób z pary) 4. Podczas rejestracji Uczestnik zobowiązany jest przygotować amatorski film video według opisu wskazanego w par. 2 (dalej Praca lub Wideo ), w formacie, wadze i długości dopuszczalnej przez YouTube. 5. Jeden Uczestnik może zgłosić do konkursu kilka swoich różnych Prac. 6. Po ogłoszeniu wyników konkursu, zwycięska para jest zobowiązana do współpracy z Organizatorem na zasadach opisanych w dalszych punktach niniejszego regulaminu.

2 4 Opis Nagrody 1. UDZIAŁ W PROFESJONALNYM FILMIE Po wyłonieniu Zwycięzcy, Organizator zorganizuje profesjonalną produkcję krótkiego filmu z udziałem zwycięskiej pary. Scenariusz filmu zostanie zapewniony przez Organizatora. W celu realizacji filmu zwycięska para zobowiązuje się do wzięcia udziału w całodniowym nagraniu w terminie pomiędzy a lub w innym terminie wspólnie ustalonym pomiędzy Zwycięską Parą, a Organizatorem. Zwycięska para zobowiązuje się do stawienia się w ustalonym wcześniej miejscu i czasie i na własny koszt. Stan i wygląd zwycięskiej pary ma umożliwiać realizację filmu. Organizator zastrzega, że nie ponosi żadnych kosztów związanych z transportem zwycięskiej pary na plan zdjęciowy, ani z osobistymi wcześniejszymi przygotowaniami do zdjęć. Przygotowania zwycięskiej pary na planie zdjęciowym takie jak: fryzjer, makijaż będą zorganizowane i opłacone przez Organizatora i współpracujące z nim firmy partnerskie. Organizator oświadcza, że nie wypłaca wynagrodzenia zwycięskiej parze za udział w filmie, ani za późniejsze wykorzystanie filmu z udziałem zwycięskiej pary. 2. EMISJA FILMU I GROMADZENIE MIL Organizator zamieści profesjonalny film z udziałem zwycięskiej pary na oficjalnym kanale Flying Blue na YouTube https://www.youtube.com/user/flyingblueofficial. Zadaniem zwycięskiej pary będzie promowanie tego filmu wśród znajomych, tak aby uzyskał możliwie największą liczbę pełnych wyświetleń filmu na YouTube w terminie od godziny 00: do godziny Organizator i Producent będą w tym celu wspierać promocję filmu poprzez kampanię reklamową. Podczas obliczania wyniku, Organizator będzie brał pod uwagę tylko wyświetlenia filmu zrealizowane na oficjalnym kanale Flying Blue na YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/user/flyingblueofficial. 3. PRZYZNANIE NAGRODY Za każde pełne wyświetlenie filmu zwycięska para otrzyma 1 milę w programie Flying Blue na uprzednio założone konto w programie. Zgromadzone w ten sposób mile zostaną następnie wymienione przez zwycięską parę na dowolnie wybraną podróż lotniczą lub/i inną nagrodę dostępną w ramach programu Flying Blue i według jego punktacji. Mile muszą zostać wydane do 31 grudnia Poprzez udział w niniejszym konkursie Zwycięska Para może otrzymać maksymalnie mil (słownie: jeden milion mil). 4. INFORMACJE DOTYCZĄCE NAGRODY Flying Blue jest ogólnie dostępnym programem lojalnościowym Air France KLM, w którym uczestnictwo jest bezpłatne. Mile są punktami lojalnościowymi i mogą być wymienione przez Zwycięską Parę między innymi na następujące usługi: bilety lotnicze na przeloty linii lotniczych aliansu Sky Team do miast określonych w programie Flying Blue, podwyższenie klasy przelotu, wstęp do saloników biznesowych na lotniskach, dodatkowe posiłki tematyczne podczas lotów, prawo do przewozu dodatkowego bagażu, wynajem hotelu lub samochodu, produkty ze sklepu Flying Blue Store. Wymiana mil na te usługi odbywa się zgodnie z zasadami programu Flying Blue opisanymi na stronie: https://www.flyingblue.com/spend-miles.html. Zwycięska Para decyduje o rodzaju nagrody, na którą wymieni mile za pomocą cenników dostępnych na a następnie zamówi wybraną nagrodę z pomocą Organizatora. Rodzaj możliwej nagrody, a między innymi typ biletu, destynacja, klasa przelotu, liczba odcinków jest uzależniona od liczby mil zgromadzonej przez zwycięską parę, jednak całkowita wartość nagrody nie może przekraczać salda zgromadzonych mil w konkursie. Istnieje możliwość, aby zwycięska para połączyła mile zgromadzone w konkursie wraz z osobistymi milami zgromadzonymi wcześniej na kontach Flying Blue, o ile to miało miejsce. Można też dokupić brakujące mile wg. zasad i cennika Flying Blue. Nie ma natomiast możliwości połączenia mil z inną formą płatności w celu zamówienia nagrody np. biletu. Organizator nie ponosi kosztu, ani nie organizuje innych dodatkowych świadczeń związanych z nagrodą, za które Zwycięska Para nie płaci milami (np. mini bar czy kolacja w hotelu, itp.) 5. Obrazy i filmy ilustrujące nagrody i wykorzystane w kampanii promującej konkurs stanowią tylko przykłady. 6. ZOBOWIĄZANIA ZWYCIĘZCÓW ZWIĄZANE Z NAGRODĄ Akceptując niniejszy regulamin, zwycięska para zobowiązuje się, że: 6.1 zamówi nagrodę (w postaci przelotu lub usług związanych z podróżą) za zgromadzone mile i odbędzie swoją podróż do 31 grudnia 2015; 6.2 nie będzie rościła sobie prawa do jakiejkolwiek rekompensaty za przygotowanie, udział i późniejsze emisje filmu oraz działania temu towarzyszące; 6.3 nie będzie zgłaszała roszczeń w związku z naruszeniem swojej prywatności czy wykorzystaniem wizerunku użytego w przygotowanych przez siebie Pracach (wideo) w ramach niniejszego konkursu.

3 6.4 weźmie udział 1-dniowym nagraniu filmu w miejscu i czasie ustalonym z Organizatorem; 6.5 zaakceptuje formę i scenariusz filmu zaproponowany przez Organizatora, bez możliwości zmian; 6.6 nie będzie rościła sobie praw do wyprodukowanego filmu, który staje się własnością Organizatora; 6.7 weźmie udział w szkoleniu GoPro na koszt Organizatora i w terminie ustalonym wspólnie z Organizatorem; 6.8 nakręci dodatkowy materiał filmowy i zdjęciowy podczas swojej podróży, z użyciem sprzętu dostarczonego przez Organizatora (kamera GoPro, wysięgnik selfie stick i karta pamięci), na podstawie instrukcji dostarczonych przez Organizatora. Materiał filmowo-zdjęciowy o którym mowa, będzie miał na celu zaprezentowanie usług oferowanych członkom Flying Blue w czasie podróży; 6.9 przekaże wspomniany w powyższym punkcie materiał Organizatorowi wraz prawami do nieograniczonego wykorzystywania w celach marketingowych dołoży wszelkich starań, aby materiał filmowo-zdjęciowy z podróży był różnorodny, ciekawy, zawierał sceny w różnych miejscach i o różnych porach dnia i dobrze prezentował usługi oferowane członkom Flying Blue 6.11 akceptuje, że Organizator oraz Producent są uprawnieni do wykorzystania konkursu LoveMiles jako case study i użycia konkursu w swoich materiałach referencyjnych akceptuje, że wszystkie zapisy dokonane za pomocą kamery GoPro podczas podróży zwycięskiej pary (obraz, film, dźwięk) są własnością Organizatora, a zwycięska para ma prawo do odtwarzania, promocji i publikacji tych materiałów tylko za zgodą Organizatora będzie przestrzegać zapisów zawartych w par. 6, pkt 4 i 5 podczas realizacji ujęć za pomocą kamery GoPro w trakcie swojej podróży przyjmuje do wiadomości, że traci prawo do nagrody w przypadku niedotrzymania terminu realizacji nagrody do 31 grudnia poprzez podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do wszystkich swoich prac video zrealizowanych na potrzeby niniejszego konkursu na jego Organizatora tj. KLM, w tym prawa do korzystania i rozporządzania tymi prawami na polach eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z zapisami w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. 7. Całkowita wartość nagrody przyznanej wspólnie Zwycięskiej Parze jest uzależniona od liczby uzyskanych mil (1), przy czym wartość jednej mili wynosi euro oraz od wysokości opłat lotniskowych (2) należnych w zależności od rodzaju wybranej nagrody, na którą zwycięzca wymienia mile. Dodatkowo w skład nagrody wchodzą dwie bezpłatne członkowskie karty Flying Blue na poziomie złotym oraz sprzęt w postaci kamery GoPro, wysięgnika (tzw. selfie stick) oraz karty pamięci, a łącznej wartości 850 zł. Poza Nagrodą zwycięskiemu Uczestnikowi zostanie przyznana premia pieniężna w wysokości 10% wartości całkowitej wartości nagrody, która zostanie obliczona nie później niż na pokrycie za Zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307). Premia dodatkowa nie podlega wypłacie w gotówce lub zamianie na jakikolwiek ekwiwalent. Premia dodatkowa podlegać będzie wpłacie bezpośrednio na rachunki właściwych urzędów skarbowych Zwycięskiej Pary. 8. Nagroda nie może być przeniesiona na inną osobę, ani nie może być spieniężona. 9. Nagroda obejmuje: 9.1 Całkowitą sumę mil uzyskanych w konkursie (1 wyświetlenie filmu=1 mila), 9.2 sprzęt w postaci kamery GoPro, wysięgnika (tzw. selfie stick oraz karty pamięci, bezpłatne członkowskie karty Flying Blue na poziomie złotym, 9.4 Podatki i opłaty lotniskowe niezbędne do opłacenia w momencie wymiany mil na bilety lotnicze wybrane przez zwycięzcę. Wysokość podatków i opłat lotniskowych jest uzależniona od wybranego kierunku podróży. 10. Organizator nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów poza kosztami nagrody wspomnianej w par. 4 pkt 9 oraz premią pieniężną na pokrycie zaliczki na podatek dochodowy, określoną w par. 4, pkt Udział Uczestnika w konkursie i możliwe koszty z tym związane (jak dojazdy na plan zdjęciowy) są całkowicie dobrowolne. 5 Przyznanie Nagród 1. Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie dokonywane w jednym etapie. 2. Jury Konkursu powołane przez Organizatora i składające się z przedstawicieli Organizatora i osób przez niego powołanych, wybierze 1 najlepszą Pracę wśród uczestniczących w Konkursie. Jury będzie oceniać Prace w pierwszej kolejności pod względem ich wartości estetycznej, zgodności z tematem i pomysłowości. 3. Jury obejrzy wszystkie zgłoszone do konkursu Prace. 4. Zwycięzcą Konkursu (dalej Zwycięzca ) zostanie Uczestnik, który w ocenie Jury przygotował najciekawszą Pracę. 5. Organizator zobowiązuje się poinformować Uczestnika w terminie do godziny w dniu o wytypowaniu Uczestnika na Zwycięzcę. Informacja o zwycięstwie zostanie przekazana Uczestnikowi za pośrednictwem kanału YouTube.

4 6. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wyników Konkursu wraz z Wideo oraz podaniem imion Uczestników również na portalu społecznościowym Facebook KLM Polska i Air France Polska 7. W ciągu 48 godzin od poinformowania Zwycięzcy za pośrednictwem kanału YouTube Zwycięzca jest zobowiązany skontaktować się z Organizatorem w wiadomości zwrotnej, a następnie złożyć oświadczenie (dalej Oświadczenie ) o poniższej treści: Ja, niżej podpisany., niniejszym zgłaszam roszczenie do Nagrody wygranej w Konkursie LoveMiles (dalej jako Konkurs ) organizowanym przez KLM (dalej jako Organizator) Jednocześnie potwierdzam, że moje dane osobowe są następujące: imię nazwisko: [ ] adres zamieszkania[ ];numer telefonu [ ]; data urodzenia: [ ] ;adres [ ];numer karty lojalnościowej: ; Urząd Skarbowy właściwy do rozliczenia PIT [ ]; PESEL: [ ]. Proszę o przesłanie nagrody na [adres ]: Niniejszym przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do mojej Pracy nagrodzonej w konkursie LoveMiles oraz innych Prac wykonanych w ramach konkursu LoveMiles na jej Organizatora tj. KLM, w tym prawa do korzystania i rozporządzania tymi prawami na polach eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj: 1) utrwalanie Prac dowolną techniką w tym techniką druku, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, techniką cyfrową; 2) wprowadzenia Prac do pamięci komputera; 3) wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 4) obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których prace utrwalono; 5) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najmu oryginału albo egzemplarzy; 6) rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony powyżej, czyli poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł się z nim zapoznać; 7) wprowadzania zmian do utworu. Wyrażam także zgodę na nieodpłatne wykonywanie praw zależnych do praw autorskich do Prac przez Organizatora w tym w szczególności dokonywania opracowań oraz komercyjnego wykorzystania opracowań Prac. Oświadczam, że: - Prace, które zgłosiłem i zrealizowałem w Konkursie są całkowicie oryginalne i nie zawierają żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Organizatora; - Jestem autorem Prac, które zgłosiłem w Konkursie dysponuję prawami autorskimi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U nr 24 poz. 83). Niniejszym wyrażam zgodę na bycie filmowanym w kolejnych etapach Konkursu i wyrażam zgodę na to, że Organizator i jego firma macierzysta oraz Producent i spółki partnerskie nieodpłatnie, mogą - jako część ich działalności związanej z Konkursem - publikować materiał filmowy z moim udziałem poprzez masowe kanały medialne, własne kanały komunikacyjne i witrynę lub stronę na Facebook. Podpis [ ] Data [ ] Miejscowość [ ] Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów realizacji Konkursu przez jego Organizatora, który jest także Administratorem tych danych osobowych oraz w celu pokrycia za mnie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307) przez Organizatora oraz wyrażam zgodę na przekazanie oraz przetwarzanie moich danych osobowych spółce AIR FRANCE S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 64, Warszawa. Podpis [ ]. Data [ ] Miejscowość [ ] Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Załącznik nr 1 stanowi konstytutywną część niniejszego Regulaminu. 8. W przypadku braku odpowiedzi zwrotnej od Zwycięzcy w ciągu 48 godzin, Organizator przenosi prawo do nagrody na kolejnego uczestnika konkursu, którego praca została wybrana przez jury jako druga w kolejności. W takiej sytuacji, informacja o przyznaniu nagrody zostanie wysłana do drugiego w kolejności uczestnika konkursu, który jest zobowiązany do odpowiedzi zwrotnej w ciągu 48 godzin, a uczestnik konkursu wybrany na Zwycięzcę jako pierwszy traci prawo do nagrody. 9. W przypadku sporów dotyczących przyznania nagrody, głos rozstrzygający należy do Organizatora konkursu, a jego decyzja jest ostateczna i niepodważalna.

5 10. Przez złożenie Oświadczenia rozumie się w szczególności nadanie Oświadczenia listem poleconym w firmie świadczącej usługi pocztowe w terminie wskazanym. 11. Aby przyśpieszyć procedurę przekazania Nagrody Uczestnik może wysłać skan Oświadczenia na adres e- mail 12. Obaj Uczestnicy ze Zwycięskiej Pary muszą wypełnić osobne oświadczenia. 13. Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi poprzez przekazanie informacji Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 15. Przyznana w Konkursie Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę, wymianie na ekwiwalent pieniężny lub towarowy, ani nie może zostać przeniesiona na inną osobę. 6 Zobowiązania i oświadczenia Uczestnika/ Możliwość wykluczenia lub rezygnacji Uczestnika z konkursu 1. Rejestrując Pracę w Konkursie Uczestnik potwierdza, że przysługują mu pełne, niczym nieograniczone osobiste oraz majątkowe prawa autorskie do niej. 2. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi lub związanymi z naruszeniem jakichkolwiek przysługujących jej praw przez Uczestnika, w szczególności jej majątkowych lub osobistych praw autorskich, Uczestnik zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora od obowiązku wszelkich świadczeń z tego tytułu. 3. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższego tytułu przeciwko Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się do przystąpienia do procesu po stronie Organizatora i podjęcia wszelkich czynności, na własny koszt, w celu jego zwolnienia od udziału w sprawie. 4. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Prac i jest zobowiązany do przedstawienia wyłącznie tych Prac, które spełniają następujące warunki: 4.1 Prace nie mogą zniesławiać lub obrażać firmy pod jaką działa Organizator, ani usług oferowanych przez podmioty występujące pod marką Organizatora, 4.2 Prace muszą pokazywać parę uczestniczącą w konkursie (Uczestników) w sposób wyraźnie widoczny, 4.3 Osoby przedstawione w Pracach muszą być ubrane starannie i nosić odzież, która nie narusza publicznych norm ubierania się, 4.4 Sceny przedstawione w Pracach muszą być zgodne z zasadami współżycia społecznego i nie mogą naruszać powszechnie uznanych norm moralnych oraz nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności naruszać dóbr osobistych osób trzecich. 5. W treści Prac zabronione jest: 5.1 Używanie nazw marek, logo lub innych materiałów chronionych prawem autorskim lub prawem własności przemysłowej bez zgody podmiotu uprawnionego. 5.2 Reklamowanie produktów lub usług komercyjnych w tym produktów lub usług komercyjnych własnych. 5.3 Zamieszczanie treści pornograficznych lub o podłożu seksualnym. 5.4 Zawieranie treści odwołujących się do nienawiści w jakiejkolwiek formie (w tym rasizmu, seksizmu itd.). 5.5 Używanie wszelkich treści, które są agresywne, obraźliwe, szokujące, niestosowne, nieprzyzwoite. 5.6 Pokazywanie obrazów oszczerczych, fałszywych, jak również przedstawianie treści zniesławiających, które mogą negatywnie wpłynąć na reputację i wartość firmy, pod jaką działa Organizator, oraz podmiotów występujących pod marką Organizatora lub zaszkodzić ww. firmie oraz podmiotom. 5.7 Dokonywanie porównań z innymi liniami lotniczymi i/lub programami lojalnościowymi i/lub ich reklamowanie lub zniesławianie. 6. Organizator lub Producent może, dopóki Nagroda nie jest przyznana, wykluczyć z Konkursu Uczestnika, jeżeli: 6.1 rejestracja jest niekompletna; 6.2 wideo jest niezgodne z zadanym tematem, określonym w par wideo nie spełnia parametrów określonych w par.3, pkt podane w trakcie rejestracji dane osobowe są nieprawdziwe lub niedokładne; 6.5 zostanie uprawdopodobnione, że Uczestnik nie posiada pełnych, niczym nieograniczonych osobistych oraz majątkowych praw autorskich do zgłoszonego Wideo; 6.6 w innych przypadkach naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu w szczególności w przypadku, jeżeli Wideo nie spełnia warunków wskazanej powyżej Specyfikacji.

6 7. Organizator może, po przyznaniu Nagrody, anulować przyznanie Nagrody dotychczasowemu Zwycięzcy i wyznaczyć na Zwycięzcę tego Uczestnika, który był drugi najlepszy w wyborze jury, jeżeli: 7.1 Zwycięzca nie wypełni swoich obowiązków opisanych powyżej związanych z przesłaniem Oświadczenia we wskazanym terminie, 7.2 W procesie weryfikacji danych Zwycięzcy oraz zgłoszonych przez niego Prac okaże się, że Zwycięzca przekazał nieprawdziwe dane lub zgłoszone przez niego Prace naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub Zwycięzca w inny sposób naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu. 8. Zwycięzca może zrezygnować z Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 9. W przypadku, jeżeli zwycięzca zrezygnuje z Nagrody, to prawo do Nagrody uzyska Uczestnik, który był drugi najlepszy w wyborze Jury. W takim przypadku zapisy niniejszego Regulaminu dotyczące Zwycięzcy stosuje się odpowiednio, zaś termin złożenia Oświadczenia liczony jest od dnia wysłania informacji o wygranej przez Organizatora do nowego Zwycięzcy o wygranej za pośrednictwem kanału YouTube. 10. W przypadku anulowania Nagrody Zwycięzcy, Organizator poinformuje o tym tego Uczestnika przesyłając stosowną informację za pośrednictwem kanału YouTube. 11. Uczestnicy Konkursu w momencie rejestracji udzielają Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do nadesłanej Pracy bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych obejmującą następujące pola eksploatacji: 11.1 utrwalanie Prac dowolną techniką w tym techniką druku, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, techniką cyfrową; 11.2 wprowadzenia Prac do pamięci komputera; 11.3 wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 11.4 obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których pracę utrwalono; 11.5 wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najmu oryginału albo egzemplarzy; 11.6 rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony powyżej, czyli poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł się z nim zapoznać; 11.7 wprowadzania zmian do utworu. 12. Uczestnicy Konkursu w momencie rejestracji wyrażają zgodę na ingerencję w nadesłane Prace, w tym w szczególności ich tłumaczenie, przeróbkę, adaptację przez Organizatora oraz na komercyjne wykorzystanie prac oraz ich opracowań. 7 Ochrona Danych Osobowych Uczestników 1. Organizator nie gromadzi, ani nie przetwarza danych osobowych Uczestników innych niż imiona. 2. Administratorem danych osobowych Zwycięzców jest Organizator. 3. Dane osobowe Uczestników przekazane w czasie rejestracji w Konkursie tj. imiona są zbierane w celach związanych z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu. 4. Dane osobowe Zwycięzców są przetwarzane przez Organizatora celem przeprowadzenie niniejszego konkursu i przekazania nagrody, jak również są przekazywane i przetwarzane także przez następujące podmioty: 4.1. AIR FRANCE S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 64, Warszawa 4.2. Leo Burnett Budapest Kft, z siedzibą w: 1036 Węgry, Budapeszt, Bécsi út 49, (dalej Producent ), 5. Dane osobowe Uczestników w postaci imion zbierane są dobrowolnie, jednak bez wyrażenia zgody na przekazanie danych osobowych podmiotom wskazanym powyżej zgodnie z treścią niniejszego regulaminu, Uczestnik nie może wziąć udziału w Konkursie. 6. Dodatkowe dane osobowe Zwycięzców Konkursu przekazane w Oświadczeniu są zbierane i przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem procedury wydania Nagrody oraz rozliczenia podatku dochodowego Zwycięzcy. Te dane osobowe są przetwarzane przez Administratora lub przez AIR FRANCE S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 64, Warszawa. 7. Dane osobowe Zwycięzców zbierane są dobrowolnie, jednak bez wyrażenia zgody na przetwarzanie i przekazanie danych osobowych podmiotom wskazanym powyżej zgodnie z treścią niniejszego regulaminu, Zwycięzcy nie można wydać nagrody oraz dopełnić za niego formalności związanych z opłaceniem podatku od wygranej. 8. Uczestnikowi i Zwycięzcy przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania jego danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 9. Uczestnikowi i Zwycięzcy przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Administrator danych zamierza przetwarzać dane Uczestnika w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.

7 10. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Uczestnik i Zwycięzca może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora danych lub skorzystanie z funkcji czy mechanizmów udostępnionych przez aplikację. 11. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Uczestników i Zwycięzców zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Uczestników i Zwycięzców przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 12. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Uczestnika i Zwycięzców, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 13. Dane osobowe Uczestnika wykorzystywane w celach związanych z konkursem, marketingiem bezpośrednim oraz dochodzeniem roszczeń przetwarzane są przez okres wymagany do zakończenia wszystkich procedur związanych z niniejszym konkursem, nie później niż do zakończenia okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń Administratora. 8 Reklamacje 1. Prawo składania reklamacji w przedmiocie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z postanowieniami niniejszego Regulaminu przysługuje każdemu Uczestnikowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od opublikowania wyników Konkursu (dalej Reklamacja ). 2. Prawo składania reklamacji przysługuje każdej osobie, której interes prawny został naruszony w wyniku przeprowadzenia Konkursu. 3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres przy ul. Nowy Świat 64, Warszawa. 4. O dotrzymaniu terminu złożenia Reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 5. Reklamacja powinna wskazywać: imię, nazwisko, dokładny adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres osoby składającej Reklamację, przyczynę oraz uzasadnienie Reklamacji. 6. Organizator rozpatrzy Reklamacje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od otrzymania Reklamacji. 7. O decyzji Organizatora osoba reklamująca zostanie poinformowana w formie pisemnej, a jeżeli Organizator uzna to za konieczne także w drodze elektronicznej lub telefonicznie. 9 Postanowienia końcowe 1. Organizator i Producent nie ponoszą odpowiedzialności za błędne lub niepełne informacje przekazane przez Uczestników. 2. Oficjalne Warunki Uczestnictwa i Regulamin będą publicznie dostępne przez czas trwania Konkursu na stronach: oraz https://www.airfrance.com/pl/en/local/resainfovol/meilleuresoffres/love_miles.htm 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z wszelkich bieżących lub przyszłych działań promocyjnych Uczestników, którym udowodniono popełnienie oszustwa, fałszerstwa lub innego nadużycia w jakichkolwiek promocjach i konkursach Organizatora lub Producenta. 4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich stronach poświęconych konkursowi : oraz https://www.airfrance.com/pl/en/local/resainfovol/meilleuresoffres/love_miles.htm 5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem portalu YouTube, operatorów serwisów internetowych oraz innych podmiotów trzecich, na których działania lub zaniechania Organizator nie ma wpływu. Organizator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za problemy i przeszkody techniczne po stronie Uczestników jak np. uszkodzenie sprzętu, oprogramowania, łącza internetowego, wirusy, ataki hakerów, próby oszustwa ze strony osób trzecich i inne okoliczności nie leżące po stronie Organizatora. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Promocji wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (art k.c.) i inne przepisy prawa polskiego. 8. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikających z Konkursu jest sąd według właściwości ogólnej. 9. Zgłoszenie swojego udziału w Promocji przez Uczestnika jest równoznaczne zapoznaniem się przez niego z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażeniem przez niego zgody na postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie. KLM Royal Dutch Airlines,

8 Załączniki: 1) Oświadczenia o zgłoszeniu roszczenia do Nagrody

9 Załącznik nr 1 Oświadczenie o zgłoszeniu roszczenia do Nagrody [proszę uzupełnić drukowanymi literami] KLM Royal Dutch Airlines z siedzibą w: 1088 Węgry, Budapeszt, Rákóczi út 1-3., Ja, niżej podpisany., niniejszym zgłaszam roszczenie do Nagrody wygranej w Konkursie LoveMiles organizowanym przez KLM. Jednocześnie potwierdzam, że moje dane osobowe są następujące: imię nazwisko:.; adres zamieszkania....; numer telefonu:.; numer karty lojalnościowej: ; adres .; Urząd Skarbowy właściwy do rozliczenia PIT...; PESEL:.. Proszę o przesłanie nagrody na [adres ]: Niniejszym przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do mojej Pracy nagrodzonej w konkursie LoveMiles oraz innych Prac wykonanych w ramach konkursu LoveMiles na jej Organizatora tj. KLM, w tym prawa do korzystania i rozporządzania tymi prawami na polach eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj: 1) utrwalanie Prac dowolną techniką w tym techniką druku, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, techniką cyfrową; 2) wprowadzenia Prac do pamięci komputera; 3) wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 4) obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których prace utrwalono; 5) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najmu oryginału albo egzemplarzy; 6) rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony powyżej, czyli poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł się z nim zapoznać; 7) wprowadzania zmian do utworu. Wyrażam także zgodę na nieodpłatne wykonywanie praw zależnych do praw autorskich do Prac przez Organizatora w tym w szczególności dokonywania opracowań oraz komercyjnego wykorzystania opracowań Prac. Oświadczam, że: - Prace, które zgłosiłem i zrealizowałem w Konkursie są całkowicie oryginalne i nie zawierają żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Organizatora; - Jestem autorem Prac, które zgłosiłem w Konkursie dysponuję prawami autorskimi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U nr 24 poz. 83). Niniejszym wyrażam zgodę na bycie filmowanym w kolejnych etapach Konkursu i wyrażam zgodę na to, że Organizator i jego firma macierzysta oraz Producent i spółki partnerskie nieodpłatnie, mogą - jako część ich działalności związanej z Konkursem - publikować materiał filmowy z moim udziałem poprzez masowe kanały medialne, własne kanały komunikacyjne i witrynę lub stronę na Facebook. Podpis.. Data Miejscowość. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów realizacji Konkursu przez jego Organizatora, który jest także Administratorem tych danych osobowych oraz w celu pokrycia za mnie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307) przez Organizatora oraz wyrażam zgodę na przekazanie oraz przetwarzanie moich danych osobowych spółce AIR FRANCE S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 64, Warszawa. Podpis.. Data Miejscowość.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Radość w czystej postaci! (Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Lato to nas kręci! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Napędzamy świąteczne przemiany! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche

REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Grilluj wszędzie z Kamis! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIKINI

REGULAMIN KONKURSU BIKINI REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie krajobrazy smaku Żabka i Freshmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie krajobrazy smaku Żabka, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin)

REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin) 1.1 Organizatorem konkursu Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko (dalej: Konkurs ) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo