REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚW.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚW."

Transkrypt

1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚW. Ostrowiec Św. 14 marca 2014r. 1

2 SPIS TREŚCI Nr Rozdział od -do I. Postanowienia ogólne 1 II. Cele i zadania podmiotu leczniczego 2-3 III. Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego 4-7 IV. Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych 8 V. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych 9 VI. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych 10 w oddziałach VII. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 11 VIII. Organizacja udzielania świadczeń w Zakładzie Usług 12 Ambulatoryjnych IX. Pozostałe komórki organizacyjne 13 X. Zakresy działania poszczególnych struktur 14 organizacyjnych ZOZ XI. Współdziałanie między jednostkami, komórkami 15 organizacyjnymi ZOZ XII. Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki 16 zdrowotnej. XIII. Warunki udostępniania dokumentacji medycznej osób 17 korzystających ze świadczeń zdrowotnych XIV. Postanowienia końcowe

3 I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwany dalej w skrócie ZOZ jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym i działającym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Zespół Opieki Zdrowotnej działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia r. o działalności leczniczej ( Dz.U j.t.w ), 2) Zarządzenia nr 73/75 Wojewody Kieleckiego z dnia 13 października 1975 r. w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu zadań zespołów opieki zdrowotnej na terenie województwa kieleckiego; 3) Decyzji nr 32/93 Wojewody Kieleckiego z dnia 21 lipca 1993 r. o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej mających siedzibę na terenie województwa kieleckiego; 4) Decyzji nr 32/93-26-S/98 Wojewody Kieleckiego z dnia 21 sierpnia 1998 r. o zmianie decyzji o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej mających siedzibę na terenie województwa kieleckiego; 5) Postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia r. o dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ) Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. uchwalonego przez Radę Społeczną w dniu 12 lipca 2001 r. z późn. zm. 2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. realizuje zadania na potrzeby obronne państwa na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz z późn. zm. II Rozdział CELE I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO 2 Celem funkcjonowania podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym świadczeń szpitalnych oraz stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne, a także promocja zdrowia. 3

4 3 1. Do zadań podmiotu leczniczego należy: 1. sprawowanie opieki szpitalnej w specjalnościach wykonywanych przez ZOZ, 2. udzielanie świadczeń w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej w poradniach działających w podmiocie leczniczym, 3. udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w nagłych przypadkach, zachorowaniach ostrych i przewlekłych, 4. wykonywanie badań diagnostycznych, w tym diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki bakteriologicznej, diagnostyki RTG, diagnostyki obrazowej (ultrasonografii, tomografii komputerowej), badań elektrofizjologicznych, diagnostyki endoskopowej, spirometrii, 5. udzielanie świadczeń w zakresie chirurgii stomatologicznej, 6. prowadzenie kompleksowej rehabilitacji i leczniczego usprawnienia, 7. pielęgnacja, opieka i rehabilitacja osób nie wymagających hospitalizacji, z zapewnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego oraz pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia, oraz świadczenia tych usług w formie opieki domowej, a także prowadzenie edukacji zdrowotnej tych osób i członków ich rodzin, 8. pielęgnacja i opieka nad osobami przewlekle chorymi, 9. promocja zdrowia, 10. realizacja programów zdrowotnych wynikających z umów z organizacjami społecznymi i instytucjami, 11. prowadzenie działalności usługowej dla jednostek podstawowej działalności medycznej, 12. ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikom podmiotu leczniczego w szczególności personelowi wykonującemu zawody medyczne, 13. prowadzenie działalności gospodarczej wspomagającej wykonywanie działalności statutowej na zasadach i w granicach określonych odrębnymi przepisami, 4

5 III Rozdział STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODMIOTU LECZNICZEGO Organami ZOZ-u są: Dyrektor Naczelny, Rada Społeczna. 2. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył ZOZ oraz organem doradczym Dyrektora ZOZ. 5. Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego obejmuje następujące przedsiębiorstwa : I. Szpital 1. Oddziały szpitalne: Wewnętrzny I Wewnętrzny II Kardiologiczny Neurologii z Pododdziałem Udarowym Pediatrii Neonatologii Pulmonologii Rehabilitacyjny Chirurgiczny Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Ginekologiczno-Położniczy Urologiczny Okulistyczny Otolaryngologiczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Udarowy Rehabilitacji Neurologicznej Szpitalny Oddział Ratunkowy Blok Operacyjny 2. Stacja Dializ 3. Izba Przyjęć Szpitala 4. Apteka Szpitalna 5. Dział Diagnostyki Laboratoryjnej 6. Dział Elekroradiologii Ogólnej 7. Pracownia USG 8. Pracownia Tomografii Komputerowej 5

6 9. Pracownia Mammografii 10. Pracownia Prób Wysiłkowych 11. Dział Sanitarno-Epidemiologiczny 12. Pracownia Endoskopii 13. Pracownia Serologia Biorcy 14. Gabinet Psychologiczny II. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy III. Zakład Usług Ambulatoryjnych Ambulatorium Zakładowe Dział Fizjoterapii Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Poradnia Wad Postawy Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi IV. Pozostałe Komórki Organizacyjne Naczelna Pielęgniarka Pielęgniarka ds. Jakości i Promocji Zdrowia Administrator Bezpieczeństwa Informacji Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Inspektor Kontroli Wewnętrznej Audytor Inspektor BHP i Ochrony Środowiska Kapelan Dział Kadrowo-Płacowy Dział Z-cy Dyrektora ds. Finansowych Głównego Księgowego Dział Przetwarzania Informacji Dział Techniczno-Eksploatacyjny 6

7 6. 1. Odpowiedzialność za zarządzanie zakładem ponosi Dyrektor Naczelny ZOZ-u. 2. Dyrektor kieruje zakładem i reprezentuje go na zewnątrz. 3. Do zadań Dyrektora Naczelnego należy w szczególności: 1) organizowanie optymalnych warunków do realizacji zadań ZOZ-u określonych statutem i zawartymi umowami oraz obowiązującymi regulacjami prawnymi, 2) prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej, 3) opracowywanie i realizowanie planów strategicznych, 4) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej, 5) stwarzanie warunków sprzyjających podnoszeniu jakości wykonywanych usług, 6) współpraca z NFZ, 7) współpraca z Radą Społeczną ZOZ-u, 8) składanie organowi założycielskiemu okresowych sprawozdań z realizacji umowy o wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, 9) Dyrektor Naczelny sprawuje ogólne kierownictwo i nadzór nad realizacją zadań obronnych wykonywanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. 4. Wobec osób trzecich, Dyrektor reprezentuje ZOZ jednoosobowo. Dotyczy to głównie: 1) składania oświadczeń woli, 2) podpisywania w imieniu ZOZ-u umów, 3) podpisywania innych zobowiązań związanych z realizacją zadań ZOZ-u, 4) kontaktów z mediami. 5. Dyrektor wykonuje swoje zadania kierownicze i zarządzające przy pomocy: a) zastępców dyrektora: 1) zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, 2) zastępcy dyrektora ds. finansowych głównego księgowego, a) naczelnej pielęgniarki b) kierowników komórek organizacyjnych. 6. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa odpowiada za poziom opieki medycznej w ZOZ, a w szczególności: 1) kieruje i nadzoruje pracą podległego personelu, 2) dba o prawidłowe rozmieszczenie kadry lekarskiej, 3) odpowiada za efektywnie wykorzystany czas pracy lekarzy oraz za prawidłowe sporządzanie harmonogramów stanowiące gwarancję zabezpieczenia oddziału, 4) prowadzi nadzór nad dokumentacją chorobową pacjentów prowadzoną przez lekarzy, 7

8 5) ustala rozkład zajęć poszczególnych komórek organizacyjnych oraz zastępstw w przypadku nieobecności pracowników, 6) sprawuje nadzór nad właściwym zaopatrzeniem podległych placówek w sprzęt i materiały medyczne, 7) kieruje szkoleniami podległego personelu, 8) rozpatruje i załatwia skargi oraz wnioski dotyczące opieki medycznej, 9) zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa podlega bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu Szpitala, 10) Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa jest organizatorem i koordynatorem wykonywanych zadań obronnych przez Zespól Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. 7. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa analizuje i weryfikuje materiały dla Narodowego Funduszu Zdrowia i innych jednostek służby zdrowia, 8. W przypadku nieobecności Dyrektora Naczelnego ZOZ jego obowiązki pełni Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa 9. Z-ca dyrektora ds. Finansowych główny księgowy organizuje i prowadzi działalność ekonomiczno-finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 1) organizuje i kieruje pracami podległych komórek, 2) prowadzi właściwą politykę rachunkową, 3) sprawuje nadzór nad bieżącym i prawidłowym prowadzeniem księgowości i terminowym sporządzaniem sprawozdawczości, 4) odpowiada za terminowe i należyte sporządzanie sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości, 5) terminowe przedkładanie Dyrektorowi Naczelnemu obowiązującej sprawozdawczości, 6) nadzorowanie należytego przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych, 7) dokonywanie czynności związanych z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania kontroli wewnętrznej dokumentów księgowych, 8) nadzór nad inwentaryzacją i wyceną aktywów i pasywów, 9) koordynowanie działań zmierzających do terminowego i prawidłowego dokonywania rozliczeń finansowych ZOZ-u, 10) koordynacja i nadzór nad opracowaniem planu rzeczowo-finansowego jednostki, 11) nadzór nad opracowaniem wszelkiego rodzaju analiz ekonomicznych 12) nadzór nad przygotowaniem kontraktów na udzielanie świadczeń zdrowotnych, 13) wdrażanie nowych rozwiązań i metod pracy w podległych komórkach, 8

9 14) szkolenie podległych pracowników w zakresie obowiązujących przepisów, 15) wykonywanie czynności służbowych zleconych przez Dyrektora Naczelnego, 10. Z-ca Dyrektora ds. Finansowych-Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu. 11. Naczelna Pielęgniarka określa liczbę i rodzaj świadczeń pielęgniarskich oraz warunki osiągania pożądanej jakości tych świadczeń, uwzględniając cele i zadania Szpitala oraz cele i funkcje pielęgniarstwa. a) Naczelna Pielęgniarka współuczestniczy w: 1) planowaniu zadań szpitala, 2) opracowywaniu i wdrażaniu programów zapewniających oczekiwaną jakość realizowanych świadczeń pielęgniarskich, 3) ustalaniu minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podległych jej komórkach organizacyjnych. 4) ocenie jakości świadczeń pielęgniarskich, 5) diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych Szpitala, celem zapewnienia sprawnej organizacji opieki pielęgniarskiej nad pacjentami, b) Naczelna Pielęgniarka jest odpowiedzialna za: 1) stan i rozwój kadr pielęgniarskich, 2) zagwarantowanie profesjonalnych świadczeń pielęgniarskich w Szpitalu. 3) średni i niższy personel medyczny c) Naczelna Pielęgniarka sprawuje swoją funkcję przy pomocy bezpośrednio jej podległych pielęgniarek oddziałowych lub pielęgniarek koordynujących odpowiedzialnych za: 1) realizację określonej części postanowień lekarskich, 2) ustalanie rozpoznań pielęgniarskich i planu opieki pielęgniarskiej, 3) pielęgnację pacjentów. 12. Naczelna Pielęgniarka podlega bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu ZOZ Działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych kierują: a) oddziałami szpitalnymi ordynatorzy/kierownicy oddziałów szpitalnych b) działami, sekcjami, zakładami, pracowniami kierownicy komórek organizacyjnych. 2. Ordynatorzy/kierownicy oddziałów szpitalnych, kierownicy medycznych komórek organizacyjnych, działów i sekcji: 9

10 1) są bezpośrednimi przełożonymi personelu w podległych im komórkach organizacyjnych 2) są wyznaczeni do organizowania całokształtu pracy podległych im komórek organizacyjnych, i odpowiadają za nią merytorycznie, ustalają wewnętrzny podział pracy i kompetencji poszczególnych pracowników, 3) prowadzą nadzór nad realizacją zadań przez podległą komórkę, wynikających z umów, w tym z umów z NFZ. 4) powadzą gospodarkę finansową podległej komórki organizacyjnej, która powinna być realizowana w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów leczniczo-diagnostycznych z danych nakładów. 5) odpowiada za realizację kontraktu i wyniki finansowe kierowanej komórki organizacyjnej, 6) odpowiadają za bieżące szkolenie pracowników w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów, 7) współpracują z innymi komórkami w celu prawidłowego wykonywania powierzonych im zadań. 3. Kierownicy pozostałych komórek organizacyjnych czuwają nad prawidłowym wykonaniem zadań przez podległe im komórki organizacyjne, organizują i nadzorują pracę zatrudnionego w nim personelu oraz pełnią funkcję administracyjną w danej komórce. 4. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej obsada stanowisk: ordynatora oddziału, i pielęgniarki oddziałowej odbywa się w drodze konkursu. 5. Pozostałe stanowiska kadry kierowniczej obsadzane są w drodze awansu wewnątrzzakładowego lub przeprowadza się na nie nabór i dokonuje wyboru spośród złożonych ofert pracy. IV. RODZAJE I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 8 1. Podmiot leczniczy udziela specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki szpitalnej i świadczeń ambulatoryjnych w dziedzinach reprezentowanych przez podmiot leczniczy. 2. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą, która służy zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu 10

11 leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz promocji zdrowia. 3. Rodzajami działalności leczniczej są: 1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne: a) szpitalne, b) inne niż szpitalne; V. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 9 1. Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne zakładu udzielają świadczeń w godzinach ich pracy. 2. Informacje o rodzajach i miejscach udzielanych świadczeń zdrowotnych, godzinach przyjęć oraz numerach telefonów publikowane są na stronach internetowych zakładu. 3. Po zakończeniu ordynacji w oddziałach szpitalnych pełnione są lekarskie dyżury zgodnie z grafikami obowiązującymi w ZOZ. 4. Lekarz dyżurny w razie wątpliwości konsultuje się z ordynatorem lub osobą przez niego upoważnioną. 5. Ordynator/ kierownik oddziału lub jego zastępca obowiązany jest niezwłocznie stawić się na wezwanie lekarza dyżurnego w przypadkach wymagających ich interwencji. 6. Ordynator/ kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego / SOR/ lub jego zastępca obowiązani są stawić się w oddziale niezwłocznie w każdym przypadku przyjmowania ofiar wypadków i zatruć w stanie ciężkim w liczbie 3 i więcej oraz na każde wezwanie lekarza dyżurnego udzielającego świadczeń w SOR, w przypadkach wymagających interwencji ordynatorskiej. 7. W przypadku wystąpienia na terenie powiatu zdarzenia masowego skutkującego przyjęciem do szpitala 3 i więcej osób poszkodowanych, kierujący SOR lub osoba przez niego upoważniona, wprowadza do stosowania Procedury postępowania w zdarzeniach masowych, katastrofach określonych zarządzeniem Dyrektora Zakładu. 8. Dyżury lekarskie pełnione są w oddziałach zgodnie z harmonogramem obowiązującym w ZOZ. 9. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor ZOZ w Ostrowcu Św. może w drodze zarządzenia zlikwidować lub zawiesić pełnienie dyżuru medycznego, i w jego miejsce wprowadzić dyżur gotowości na wezwanie albo wprowadzić dodatkowo dyżur gotowości na wezwanie. 11

12 10. Lekarz dyżurujący pod telefonem zobowiązany jest stawić się w oddziale w czasie jak najkrótszym od wezwania. 11. Harmonogram dyżurów, dla lekarzy winien być sporządzony przez Ordynatora/Kierownika działu lub osobę przez niego upoważnioną do dnia 25 każdego miesiąca. Harmonogram zatwierdza zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa. 12. O każdej zmianie w harmonogramie dyżurów lekarz dyżurujący powinien być zawiadomiony co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem dyżuru. 13. Każdy pracownik zatrudniony w Zakładzie jest obowiązany zgłosić się niezwłocznie na wezwanie Zakładu w razie nadzwyczajnych zdarzeń lub zagrożeń. 14. Indywidualne zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności ordynatora/ kierownika i ich zastępców oraz lekarzy sprawujących opiekę nad pacjentami znajdują się w aktach osobowych pracowników lub stanowią Załączniki do zawartych umów cywilnoprawnych. 15. Pacjenci przyjmowani są do opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej w trybie planowym na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz w trybie nagłym - określonym w ustawach. 16. Pacjenci przyjmowani są do opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej w trybie planowym według kolejności zgłoszeń w dniach i godzinach udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach zawartych umów z NFZ. 17. W stosunku do przyjęć pacjentów w trybie planowym do leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego musi być utworzona lista oczekujących. 18. Kolejność udzielania świadczeń ustalana jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i obowiązującą procedurą w ZOZ. 19. Lista oczekujących na świadczenia zdrowotne prowadzona jest w formie Księgi oczekujących i jest na bieżąco aktualizowana. 20. Świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 57. ust.2 oraz art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz t.j.) 21. Pacjent, który nie posiada skierowania lekarskiego z poradni w której jest ono wymagane ponosi pełną odpłatność za udzielone świadczenia określoną w obowiązującym cenniku. 22. Świadczenia ambulatoryjne udzielane są bez skierowania w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia. 12

13 23. Rejestracja pacjentów ambulatoryjnych następuje osobiście, przez upoważnioną osobę lub telefonicznie. Zarejestrowany pacjent informowany jest o przybliżonej godzinie przyjęcia. 24. Świadczenia rehabilitacyjne w ramach Ośrodek Rehabilitacji Dziennej realizowane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w zakresie refundowanym przez płatnika. 25. Świadczenia w ramach programów profilaktycznych wykonywane są w ZOZ na podstawie zaproszeń skierowanych do osób spełniających kryteria programów profilaktycznych. 26. Świadczenia profilaktyczne wykonywane w ZOZ w zakresie nie refundowanym udzielane są odpłatnie zgodnie z cennikiem. 27. Dział Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje badania diagnostyczne na podstawie skierowania pacjentom ZOZ w Ostrowcu Św., oraz innym osobom nie będącym pacjentami ZOZ-u. 28. Koszty wykonywanych ambulatoryjnych badań diagnostycznych ponosi zakład kierujący zgodnie z zawartą umową, bądź zobowiązaniem do pokrycia kosztów badania. 29. Badania diagnostyczne wykonywane pacjentom bez skierowania lub nie objęte zakresem umowy z zakładem kierującym, realizowane są na koszt pacjenta zgodnie z obowiązującym cennikiem. 30. Dział Elektroradiologii, wykonuje badania diagnostyczne na podstawie skierowania pacjentom ZOZ w Ostrowcu Św., oraz innym pacjentom na podstawie skierowania lekarza. 31. Badania diagnostyczne nie objęte zakresem umowy z lekarzem/zakładem kierującym, wykonywane są na koszt pacjenta - zgodnie z obowiązującym cennikiem. 32. Transport sanitarny odbywa się na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 33. Ubezpieczonemu przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004r w sprawie określenia wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawności oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego. 34. Odpłatność za transport sanitarny określa się na podstawie obowiązującego w ZOZ Ostrowiec Św. cennika usług. 35. Pacjent ma prawo wglądu do swojej dokumentacji medycznej prowadzonej przez Zakład Opieki Zdrowotnej. Na jego wniosek, bądź na wniosek osoby upoważnionej przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, dokumentacja powinna być przekazana w postaci wyciągu, odpisu lub kopii, sporządzanych na koszt osoby występującej o nią. 13

14 VI. ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIAŁACH W oddziałach szpitalnych pacjenci objęci są specjalistycznymi, całodobowymi świadczeniami zdrowotnymi. 2. W zależności od wstępnej diagnozy lekarza kierującego pacjenta do szpitala lub lekarza Izby Przyjęć SOR (uwzględniającej konsultacje specjalistów), hospitalizacja odbywa się w oddziale o odpowiedniej specjalizacji. 3. W oddziale lub pododdziale funkcjonują następujące stanowiska pracy: a. Ordynator/kierownik b. Zastępca Ordynatora/z-ca kierownika c. Asystent, d. Rezydent, e. Pielęgniarka oddziałowa /Koordynująca, f. Z-ca pielęgniarki oddziałowej g. Pielęgniarka odcinkowa, h. Rejestratorka/ Sekretarka medyczna, i. Salowa/Sanitariusz 4. Oddziałem kieruje ordynator/kierownik / oddziału/pododdziału przy współpracy pielęgniarki oddziałowej lub koordynującej. 1) Zakres obowiązków dla lekarzy ustala Ordynator/kierownik, a zatwierdza Dyrektor Naczelny. 2) Zakres obowiązków dla pielęgniarek oraz personelu średniego i niższego ustala Pielęgniarka oddziałowa, a zatwierdza Pielęgniarka Naczelna, 3) Rozkład dyżurów ustala Ordynator/kierownik lub osoba przez niego upoważniona, a zatwierdza Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa z zachowaniem racjonalności obsad. 4) Harmonogram pracy pielęgniarek/położnych i pozostałego personelu ustala pielęgniarka oddziałowa w porozumieniu z ordynatorem oddziału/pododdziału i Naczelną Pielęgniarką, 5) Personel pielęgniarski, salowy oraz inny personel niezbędny do utrzymania oddziału w stałej gotowości zatrudniony jest w systemie zmianowym, 6) Personel pielęgniarski/położnych zatrudniany jest zgodnie z minimalnymi normami przyjętymi w zakładzie wyliczonymi dla oddziałów /pododdziałów, w oparciu o wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999r. (Dz. U. Nr 111 poz. 14

15 1314) w sprawie sposobu ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej, przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 140 poz oraz obsadą zapewniającą bezpieczeństwo hospitalizowanych pacjentów i osób pełniących dyżury na poszczególnych zmianach, w rozbiciu na dni robocze i dni wolne od pracy. 5. Do podstawowych zadań oddziału należy: 1) udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie ze specjalizacją danego oddziału oraz potrzebami zdrowotnymi pacjentów, w sposób zapewniający realizację zawartych umów, Katalog wykonywanych świadczeń w rodzaju: leczenie szpitalne określa Rozporządzenie Prezesa NFZ zgodnie z materiałami szczegółowymi załączonymi do nn. Zarządzenia. 2) zapewnienie całodobowej, fachowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, zgodnej z przyjętymi standardami postępowania, sprzyjającej sprawnemu przebiegowi rozpoznawania oraz leczenia chorób u hospitalizowanych pacjentów, 3) orzekanie o stanie zdrowia pacjentów wg obowiązujących przepisów, 4) prowadzenie na bieżąco obowiązującej w oddziale/pododdziale dokumentacji medycznej, 5) realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia, 6) prowadzenie szkoleń w oddziale/pododdziale, 7) prowadzenie szkolenia lekarzy stażystów oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług dla celów certyfikacji prowadzonej działalności medycznej, 8) udzielanie świadczeń konsultacyjnych oraz świadczeń w ramach nadzoru specjalistycznego w swojej specjalności, 9) dokumentowanie udzielanych świadczeń zgodnie z zasadami przyjętymi w Zespole i wymogami zawartych umów oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych oddziału/pododdziału zgodnie z narzuconymi wymogami i terminowe przekazywanie ich do Działu Przetwarzania Informacji 10) dokonywanie bieżących analiz prowadzonej działalności, 11) stosowanie się do zarządzeń i instrukcji Dyrektora ZOZ oraz Inspekcji Sanitarnej, 12) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi ZOZ, 6. Dostępność do świadczeń: 1) hospitalizacja pacjentów następuje w trybie: a) planowym, według listy oczekujących oddziału - na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza, zgodnie z postanowieniami ustawy o NFZ, b) nagłym - w przypadkach nagłych zachorowań, na podstawie skierowania 15

16 wystawionego przez lekarza Pogotowia Ratunkowego c) listy oczekujących na hospitalizacje w oddziale prowadzone są z uwzględnieniem następujących podstawowych zasad: - lista oczekujących stanowi dokument będący integralną częścią dokumentacji medycznej oddziału - dotyczy jedynie hospitalizacji pacjentów w trybie planowym, - lista ustala kolejność przyjęć do oddziału celem udzielenia świadczenia zdrowotnego, 2) listy oczekujących na udzielenie świadczenia podlegają, co najmniej raz w miesiącu kontroli Zespołu Oceny Przyjęć powołanego przez Dyrektora ZOZ. 3) szczegółowe zasady prowadzenia list oczekujących określa art. 20 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. 7. Pacjent zgłaszający się do oddziału w celu hospitalizacji powinien posiadać: 1) dokument tożsamości z wpisanym numerem PESEL, 2) dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń w ramach ustawy o NFZ, 3) w przypadku hospitalizacji planowej - aktualne, wymagane indywidualnie dla danego oddziału/pododdziału - wyniki badań diagnostycznych, a w przypadku hospitalizacji, której celem jest wykonanie zabiegu operacyjnego, także zaświadczenie o posiadaniu szczepień ochronnych przeciw WZW. 8. W strukturze oddziału wyróżnia się pododdziały i odcinki pielęgniarskie grupujące pacjentów według płci, wymagań epidemiologicznych, itp. wielkość odcinka pielęgniarskiego ustala ordynator oddziału w porozumieniu z Pielęgniarką Naczelną i pielęgniarką oddziałową. 9. W skład pomieszczeń oddziału/pododdziału, w zależności od jego specjalności i potrzeb, wchodzą: 1) sale dla chorych, 2) sale badań i zabiegów lekarsko-pielęgniarskich, 3) pokój ordynatora/koordynatora oddziału/pododdziału, 4) pokój lekarzy asystentów, 5) pokój pielęgniarki/położnej oddziałowej, 6) punkty pielęgniarek/położnych odcinkowych, 8) pomieszczenie socjalne dla pracowników oddziału, 9) kuchenka oddziałowa, 16

17 10) podręczny skład zapasowego sprzętu, 11) węzły sanitarne dla chorych (osobne dla mężczyzn i kobiet) 12) węzły sanitarne dla pracowników, 13) brudownik, 14) sala opatrunkowa (w oddziałach zabiegowych), 15) sale gimnastyczne w oddziale rehabilitacyjnym, 16) blok /sala/ operacyjna /porodowa/ (w oddziałach zabiegowych), sale badań /zabiegów/ przyrządowych (np. EKG, EEG, gabinety endoskopowe, itp.). 10. Podstawowe zasady harmonogramu pracy dnia oddziału/pododdziału: 1) harmonogram pracy dnia ustala Ordynator/kierownik oddziału w porozumieniu ze swoimi zastępcami, pielęgniarką oddziałową w kwestii pielęgnacji pacjentów. 2) harmonogram pracy dnia dostępny jest do stałego wglądu dla pracowników, pacjentów oraz osób odwiedzających, 3) wykonywanie czynności lekarskich i pielęgniarskich/położnych przy pacjencie, powinno odbywać się zgodnie z ustalonym harmonogramem dnia, za wyjątkiem tzw. czynności nie cierpiących zwłoki" 4) Ramowy rozkład dnia w oddziale: obejmuje rozkład 24 godzin w czasie których oddział wykonuje swoje zadania względem pacjentów. 11. Obowiązujące zasady udzielania informacji o stanie zdrowia chorych: 1) informacji o stanie zdrowia udzielają lekarze, w dniach i godzinach ustalonych przez ordynatora/kierownika/koordynatora oddziału. O stanie zdrowia ciężko chorych, bądź w przypadkach szczególnie uzasadnionych lekarze powinni udzielać informacji poza wyznaczonym czasem, 2) pielęgniarka/położna udziela informacji o stanie zdrowia pacjenta w zakresie koniecznym do sprawowania opieki pielęgnacyjnej, 3) informacje o stanie zdrowia i udzielonych pacjentowi świadczeniach zdrowotnych, powinny być udzielane pacjentowi i jedynie osobie/osobom wskazanym przez chorego zgodnie z obowiązującymi w zakładzie procedurami zatwierdzonymi przez Dyrektora Zakładu. 4) informacji o stanie zdrowia pacjenta nie można udzielać przez telefon. 12. Pacjent przebywający w oddziale zapoznany jest z Kartą Praw Pacjenta a czynność ta jest dokumentowana w Historii Pielęgnowania; Pacjent między innymi ma prawo do odwiedzin, do sprawowania nad nim opieki przez bliskich. 13. Preferowane godziny odwiedzin w ciągu doby określa Regulamin Odwiedzin wywieszony dla pacjentów w każdym oddziale to czas pomiędzy godzinami i

18 14. Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn Dyrektor Zespołu może okresowo wprowadzić zakaz odwiedzania chorych 1) Ogólne zasady odwiedzania chorych: a) odwiedziny nie mogą kolidować z procesem i procedurami leczenia wykonywanymi przy chorym, b) zgodnie z prawami pacjenta odwiedziny nie mogą kolidować z prawami innych chorych leczonych w oddziale, c) chorych mogą odwiedzać osoby tylko pełnoletnie, d) osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać chorych, jeżeli są w towarzystwie osoby dorosłej. Lekarz dyżurny może zezwolić na samodzielne odwiedzanie chorego osobie z najbliższej rodziny, która nie osiągnęła pełnoletności. Dzieci poniżej lat 10 mogą uczestniczyć w odwiedzinach chorego tylko za zezwoleniem lekarza dyżurnego, e) nie wolno odwiedzać chorych osobom dotkniętym chorobą zakaźną i osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwym, f) jednego chorego mogą równocześnie odwiedzać najwyżej dwie osoby, g) osoba odwiedzająca chorego zobowiązana jest: - nałożyć obuwie ochronne (oddziały zabiegowe), - włożyć odzież ochronną, - zachowywać się w czasie pobytu w szpitalu kulturalnie, podporządkować się wszelkim wskazówkom i poleceniom personelu ZOZ-u, h) osoby odwiedzające nie powinny: dostarczać chorym alkoholu oraz artykułów, które zostały zabronione przez lekarza ze względów zdrowotnych (ustalone diety), przynosić przedmiotów, których posiadanie w ZOZ jest zabronione (np. grzałki elektryczne, bielizna pościelowa, itp.), siadać na łóżkach chorych, prowadzić głośnych rozmów oraz poruszać tematów, które mogłyby chorego wprowadzić w stan niepokoju, wprowadzać na teren ZOZ-u jakichkolwiek zwierząt, palić tytoniu, i) wszelkie życzenia i uwagi osoby odwiedzające mogą wpisywać do Książki życzeń zażaleń", która znajduje się na tablicy ogłoszeń w oddziale. 15. Zasady wypisywania pacjentów z oddziałów: 1) po otrzymaniu wypisu pacjent zobowiązany jest niezwłocznie opuścić oddział/pododdział 2) wypisanie pacjenta, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, następuje: a) gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia warunkach oddziału, 18

19 b) na żądanie osoby przebywającej w oddziale lub jej przedstawiciela ustawowego, c) gdy osoba przebywająca w oddziale w sposób rażący narusza Regulamin, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób, d) w przypadku przekazania pacjenta, na kontynuację leczenia, do innej jednostki e) udzielającej świadczeń medycznych. 3) pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, a który nie wyraża zgody na wypis ze szpitala, od tego momentu ponosi koszt pobytu w oddziale/pododdziale, zgodnie z cennikiem ustalonym w Zakładzie, niezależnie od posiadanych uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, określonych w odrębnych przepisach. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor na wniosek ordynatora/kierownika. 4) jeżeli przedstawiciel ustawowy lub faktyczny opiekun nie odbiera pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji w warunkach domowych, w wyznaczonym przez oddział/pododdział terminie Zakład zawiadamia o tym niezwłocznie pracownika socjalnego szpitala / Procedura Zasady współpracy oddziału z pracownikiem socjalnym szpitala, który podejmuje działania określone ustawą o pomocy społecznej i tak np.: powiadamia gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu pacjenta i organizuje, na koszt gminy, przewiezienie osoby do jej miejsca zamieszkania lub w przypadku innych ustaleń, do miejsca wskazanego przez gminę. Zespół udzielający świadczeń zdrowotnych może ubiegać się o pokrycie kosztów pobytu pacjenta ze środków publicznych, zgodnie z cennikiem ustalonym dla Zespołu, za okres powstały od momentu zakończenia procesu leczenia - określonego przez Dyrektora ZOZ do chwili przewiezienia pacjenta do docelowego miejsca pobytu. 5) jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania osoby, a jej stan zdrowia wymaga leczenia w oddziale, Dyrektor ZOZ może odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na siedzibę Zespołu Sąd Rejonowy, który należy bezzwłocznie zawiadomić o odmowie wypisania, z podaniem przyczyn odmowy, 6) w przypadku wypisu na własne żądanie", osoba żądająca wypisu obowiązana jest złożyć oświadczenie pisemne lub ustne, w obecności co najmniej dwóch świadków, że została uprzedzona o możliwych następstwach zaprzestania hospitalizacji. Oświadczenie, o którym mowa należy włączyć do dokumentacji medycznej pacjenta z przebiegu hospitalizacji. O odmowie złożenia takiego oświadczenia należy sporządzić odpowiednią adnotację w dokumentacji medycznej. 19

20 16. Zasady pełnienia dyżuru lekarskiego w oddziale: 1) lekarzem dyżurnym oddziału, zwanym dalej lekarzem dyżurnym" może być ordynator, kierownik, starszy lub młodszy asystent oraz rezydent zatrudniony na danym oddziale, albo też stażysta w okresie stażu podyplomowego, stypendysta bądź lekarz odbywający dokształcanie na danym oddziale, wyznaczony do pełnienia tej funkcji, w myśl ustalonego rozkładu dyżurów, 2) dopuszcza się również pełnienie dyżuru lekarskiego na podstawie umowy cywilno - prawnej przez lekarza nie zatrudnionego na danym oddziale lecz wyłonionego na podstawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne, przeprowadzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93 poz. 592). 3) rozkład dyżurów ustala Ordynator/kierownik lub osoba przez niego upoważniona, a zatwierdza Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa. 4) lekarz dyżurny oddziału podlega pod względem fachowym ordynatorowi/kierownikowi oddziału lub jego zastępcy a służbowo z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa, 5) w czasie pełnienia dyżuru lekarz dyżurny wykonuje swoje obowiązki zgodnie z przyjętym zakresem obowiązków i odpowiada za pacjentów hospitalizowanych 6) lekarz dyżurny oddziału/pododdziału jest obowiązany składać raport z odbytego dyżuru ordynatorowi/kierownikowi/koordynatorowi oddziału, 17. Zasady pełnienia dyżuru lekarskiego na wezwanie: 1) listę lekarzy zobowiązanych do pełnienia dyżuru na wezwanie i czas trwania dyżurów określa ustalony rozkład dyżurów, 2) lekarz pełniący dyżur na wezwanie jest obowiązany przebywać w swoim mieszkaniu lub w innym miejscu położonym w pobliżu ZOZ i zapewnić stałą możliwość kontaktu telefonicznego ze sobą w dniu pełnienia dyżuru, a) informacje, o których mowa powinny być podane do wiadomości lekarzowi dyżurnemu SOR-u i / lub lekarzom dyżurnym właściwych oddziałów 3) lekarz pełniący dyżur na wezwanie jest obowiązany: a) udzielić wszystkich wskazówek i wyjaśnień, dotyczących metod rozpoznawczych, sposobów postępowania i leczenia - w wypadku zwrócenia się o nie przez lekarza SOR-u lub lekarza dyżurnego oddziału, b) przybyć do Zespołu na każde wezwanie lekarza dyżurnego SOR-u, lekarza dyżurnego oddziału lub pielęgniarki dyżurnej SOR-u - w celu: ustalenia rozpoznania bądź sposobu postępowania u chorego przyjętego 20

21 w czasie trwania dyżuru, wykonania zabiegu operacyjnego lub położniczego, udzielenia pomocy zespołowi lekarzy dyżurnych w razie wypadku masowego, awarii itp., 4) lekarz pełniący dyżur na wezwanie powinien ponadto wykonać czynności zlecone mu przez Dyrektora ZOZ-u lub ordynatora/kierownika/koordynatora oddziału, bezpośrednio wiążące się z zakresem jego działalności a nie objęte niniejszymi postanowieniami. 18. Świadczenia zdrowotne udzielane są w przedsiębiorstwie szpital w następujących oddziałach i komórkach: ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I oddział pełnoprofilowy. Posiada akredytację umożliwiającą prowadzenie specjalizacji z chorób wewnętrznych oraz staży kierunkowych do innych specjalizacji Prowadzi diagnostykę i leczenie pacjentów we wszystkich dziedzinach chorób wewnętrznych, a w szczególności: 1. schorzeń przewodu pokarmowego, 2. układu oddechowego, 3. cukrzycy i jej powikłań, 4. schorzeń układu moczowego, 5. zaburzeń endokrynologicznych, 6. schorzeń układu krążenia, 7. schorzeń reumatologicznych, 8. hematologii. ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY II i STACJA DIALIZ oddział pełnoprofilowy. Posiada akredytację umożliwiającą prowadzenie specjalizacji z chorób wewnętrznych oraz staży kierunkowych do innych specjalizacji Prowadzi diagnostykę i leczenie pacjentów we wszystkich dziedzinach chorób wewnętrznych, a w szczególności: 1. schorzeń przewodu pokarmowego, 2. układu oddechowego, 3. cukrzycy i jej powikłań, 4. schorzeń układu moczowego, 5. zaburzeń endokrynologicznych, 6. schorzeń układu krążenia, 7. schorzeń reumatologicznych, 8. schorzenia nerek, 21

22 9. zabiegi hemodializ, 10. hematologii. ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY i PRACOWNIA PRÓB WYSIŁKOWYCH oddział pełnoprofilowy. Posiada akredytację umożliwiającą prowadzenie specjalizacji z chorób wewnętrznych oraz staży kierunkowych do innych specjalizacji Prowadzi diagnostykę i leczenie pacjentów we wszystkich dziedzinach chorób wewnętrznych, a w szczególności chorób serca. W oddziale znajduje się Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Oddział świadczy usługi z zakresu: 1. intensywnej opieki medycznej, 2. nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, 3. badań z zakresu echokardiografii, 4. prób wysiłkowych, 5. badań Holtera, 6. badań Ergospirometrycznych. ODDZIAŁ NEUROLOGII ODDZIAŁ UDAROWY świadczy usługi medyczne z zakresu diagnostyki i leczenia chorób: 1. udary mózgowe: niedokrwienne, krwotoczne, krwotoki podpajenczynówkowe, 2. padaczka z oznaczeniem poziomu leków przeciwpadaczkowych, 3. stwardnienie rozsiane, 4. choroba Parkinsona, 5. choroba Alzheimera, 6. choroby nerwowo-mięśniowe, 7. stwardnienie zanikowo boczne, 8. zapalenie wielokorzeniowe- wielonerwowe i inne, W oddziale odbywa się również wczesna rehabilitacja pacjentów oraz terapia neurologopedyczna. ODDZIAŁ PEDIATRII profil oddziału ogólnopediatryczny z rozszerzeniem diagnostyki z zakresu alergologii, nefrologii i chorób płuc. Prowadzi diagnostykę i leczenie pacjentów w zakresie chorób dzieci: 1. układu pokarmowego, 2. układu oddechowego, 3. układu krążenia, 22

23 4. układu moczowego i nerek, 5. układu nerwowego, 6. alergicznych, 7. po zatruciach lekami i środkami toksycznymi, 8. schorzeniami skóry, 9. chorób reumatycznych. ODDZIAŁ NEONATOLOGII w ramach opieki medycznej leczone są w oddziale noworodki chore: 1. urodzone w zamartwicy, 2. wcześniaki hbd, 3. z masą ciała 2500 g i poniżej, 4. z zaburzeniami oddychania, 5. żywione pozajelitowo, 6. z chorobą hemolityczną ODDZIAŁ PULMONOLOGII świadczy usługi w zakresie diagnostyki, leczenia oraz profilaktyki chorób oskrzeli i płuc: 1. nowotworów, 2. gruźlicy (zarówno płuc jak i o lokalizacji pozapłucnej), 3. zapaleń płuc i opłucnej, 4. zapaleń oskrzeli, 5. rozedmy płuc, 6. stanów ropnych układu oddechowego, 7. astmy oskrzelowej i chorób alergicznych układu oddechowego, 8. niewydolności oddechowej śródmiąższowych kwalifikacją do domowej tlenoterapii, 9. chorób śródmiąższowych płuc W oddziale wykonywana jest bronchofiberoskopia i torakocenteza (punkcja jamy opłucnej). ODDZIAŁ REHABILITACYJNY świadczy usługi w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w trybie stacjonarnym. Zabiegi rehabilitacyjne obejmują: 1. kinezyterapię, 2. krioterapię miejscową, 3. światłolecznictwa (Bioptron, laseroterapia, lampa kwarcowa) 23

24 4. hydroterapia (wirówki, tangentom), 5. ciepłolecznictwo (Fango) 6. elektroterapia, 7. magnetoterapia, 8. ultradźwięki, 9. masaże klasyczne, wibracyjne i aquavibron ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ świadczy usługi w zakresie rehabilitacji neurologicznej w trybie stacjonarnym. Zabiegi rehabilitacji neurologicznej obejmują: 1. kinezyterapię, 2. fizykoterapeutyczne; światłolecznictwo, - hydroterapia, - elektroterapia, - magnetoterapia, - ultradźwięki, - krioterapia, 3. masaże, 4. opiekę psychologa, 5. terapię mowy, 6. terapię zajęciową. ODDZIAŁ CHIRURGICZNY świadczy usługi w zakresie leczenia operacyjnego, zachowawczego, diagnostyki i rehabilitacji pooperacyjnej. 1. przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego, grubego, odbytu, choroby wątroby, schorzenia pęcherzyka żółciowego, przewodów żółciowych, choroby trzustki, 2. laparoskopowe usuwanie pęcherzyka żółciowego, 3. laparoskopowe usuwanie wyrostka robaczkowego, 4. laparoskopowe operacje perforacji wrzodu trawiennego, 5. nowotwory jamy brzusznej (jelita grubego, żołądka, dróg żółciowych i trzustki), 6. nowotwory skóry i tkanki podskórnej, 7. leczenie i diagnostyka mnogich obrażeń ciała, obrażeń wielomiejscowych i wielonarządowych, 8. choroby tętnic, żył (diagnostyka i leczenie miażdżycy tętnic, zator tętniczy, stopa 24

25 cukrzycowa, odmrożenia, zakrzepica żylna, przewlekła niewydolność żylna, operacyjne leczenie żylaków, wytwarzanie przetok tętniczo-żylnych do hemodializ, 9. operacje tarczycy, 10. operacje pierwotnych przepuklin pachwinowych, udowych przepuklin powłok brzusznych, przepuklin w bliźnie pooperacyjnej, oraz operacje przepuklin nawrotowych. Plastyka z użyciem siatek syntetycznych polipropylenowych oraz siatek lekkich częściowo wchłanianych, 11. diagnostyka USG, TK, 12. diagnostyka i zabiegi endoskopowi, 13. przeszczepy skóry, 14. leczenie oparzeń, 15. leczenie żywieniowe dietami przemysłowymi: całkowite żywienie pozajelitowe, żywienie dojelitowe. Zakładanie centralnych dostępów żylnych do leczenia żywieniowego, 16. rehabilitacja pooperacyjna. ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ prowadzi diagnostykę i leczenie pacjentów w zakresie: 1. leczenie chorób zwyrodnieniowych stawów biodrowych i kolanowych, 2. wady wrodzone i rozwojowe dzieci, 3. urazy kończyn u dzieci i dorosłych, 4. wykonuje szycie nerwów obwodowych, 5. przeszczepy kości, 6. urazowe choroby kręgosłupa leczenie zachowawcze, 7. leczy stabilizatorami zewnętrznymi, 8. wykonuje operacje pierwotne i rekonstrukcyjne w zakresie chirurgii ręki, 9. artroskopię diagnostyczną i operację stawu kolanowego, 10. protezy stawu biodrowego. ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY prowadzi diagnostykę i leczenie pacjentek poprzez: 1. całodobowe udzielanie świadczeń w trybie nagłym i planowym, obejmujące proces diagnostyczno-terapeutyczny trwający od chwili przyjęcia pacjentki do szpitala do momentu wypisania. 2. podstawową diagnostykę, leczenie zachowawcze i operacyjne pacjentek w ciąży, 3. rozszerzoną diagnostykę w patologii ciąży w oparciu o nowoczesne metody (USG Doppler 25

26 i projekcja 3D) 4. nadzór nad połogiem fizjologicznym i patologicznym, 5. diagnostykę, leczenie zachowawcze i operacyjne schorzeń ginekologicznych u kobiet z wykorzystaniem nowoczesnych metod endoskopowych: histeroskopii, laparoskopii. Z Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym zintegrowana jest Izba Przyjęć Ginekologiczno- Położnicza, której podstawowym zadaniem jest przyjmowanie pacjentek na oddziały: Ginekologiczny i Położniczy oraz udzielanie porad ambulatoryjnych pacjentkom, które nie zostały przyjęte do szpitala. ODDZIAŁ UROLOGICZNY prowadzi diagnostykę i leczenie pacjentów poprzez: 1. małoinwazyjne procedury urologiczne - wytwarzanie nefrotomii punkcyjnych pod kontrolą USG punkcje torbieli nerek, endourologiczne leczenie kamicy moczowej URS, biopsja stercza pod kontrolą TRUS, 2. onkologię urologiczną - nefrektomia radykalna, prostatektomia radykalna, cystektomia radykalna, wytwarzanie ortotopowego zbiornika jelitowego na mocz i inne metody nadpęcherzowego odprowadzenia moczu, immunoterapia raka pęcherza, TURbT powierzchownego raka pęcherza, 3. kompleksowe leczenie urazów układu moczowo-płciowego u mężczyzn i moczowego u kobiet, 4. kompleksowe leczenie kamicy moczowej operacje małoinwazyjne i otwarte, leczenie łagodnego rozrostu stercza TURP, TUIP, adenomektomia, 5. operacyjne i endoskopowe leczenie chorób cewki moczowej, moczowodów, wad wrodzonych układu moczowo-płciowego, operacyjne leczenie nietrzymania moczu (TVT, operacje otwarte), 6. operacyjne leczenie przepuklin pachwinowych,zabiegi w zakresie moszny, 7. urologię dziecięcą wnętrostwo, wodniaki jądra, stulejka, przepuklina pachwinowa, stany urologii dziecięcej, 8. leczenie zachowawcze schorzeń i powikłań urologicznych, 9. operacje urologiczne z wykorzystaniem lasera (laser holmowy i diodowy): - enukleacja laserowa stercza, - waporyzacja laserowa stercza, - laserowe kruszenie kamieni w całym układzie moczowym, - nacinanie zwężeń cewki i moczowodów przy użyciu lasera, 26

27 - operacje kamicy nerkowej przy użyciu giętkiego endoskopu URS i na drodze nakłucia przezskórnego nerki PCNL. ODDZIAŁ OKULISTYCZNY prowadzi leczenie pacjentów poprzez wykonywanie następujących zabiegów operacyjnych: 1. zaćmy operacje zewnątrztorebkowe /technika fakoemulsyfikacji/, 2. jaskry zabiegi filtrujące, 3. plastyka aparatu ochronnego oka i twarzy, 4. chirurgia urazowa gałki i aparatu ochronnego oka. 5. prowadzone jest również leczenie zachowawcze w zakresie: 6. stanów zapalnych rogówki, twardówki, błony naczyniowej, siatkówki, nerwu wzrokowego, 7. diagnostyka jaskry, 8. diagnostyka i leczenie chorób zwyrodnieniowych oka. ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY świadczy usługi w zakresie: 1. diagnostyki i leczenia schorzeń narządu słuchu i równowagi, 2. diagnostyki bólów głowy, 3. diagnostyka i leczenie schorzeń nienowotworowych uszu, nosa i zatok, gardła, krtani. 4. operacje migdałków, polipów nosa, zatok, plastyka przegrody nosa, mikrochirurgia krtani, drenaż wentylacyjny jam bębenkowych i inne, 5. diagnostyka i leczenie zmian nowotworowych z obszaru głowy i szyi, 6. leczenie infekcji z zakresu otolaryngologii, 7. diagnostyka i leczenie schorzeń ślinianek, 8. zabiegi z zakresu chirurgii dermatologicznej w obszarze głowy i szyi z zastosowaniem technik rekonstrukcyjnych metodami chirurgii plastycznej (min. usuwanie łagodnych i złośliwych nowotworów skóry, leczenie nowotworów wargi) 9. stany nagłe i w otolaryngologii (krwawienia z nosa, ostra duszność krtaniowa, ciała obce, urazy), 10. diagnostyka endoskopowa górnych dróg oddechowych u dzieci. ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII świadczy usługi w zakresie: 1) całodobowej opieki lekarsko-pielęgniarskiej dla pacjentów z bezpośrednim zagrożeniem życia, w tym dla ofiar wypadków komunikacyjnych, przemysłowych z rozległymi oparzeniami. 27

28 2) wykonywania znieczulania pacjentów wymagających leczenia operacyjnego, 3) gotowości podjęcia i przeprowadzenia reanimacji w każdym oddziale szpitala, SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 1. Szpitalny Oddział Ratunkowy świadczy usługi w następujących obszarach: 1. obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć zlokalizowany jest bezpośrednio przy wejściu i wjeździe do oddziału w celu zapewnienia: a) przeprowadzenia wstępnej oceny osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, i bezkolizyjnego transportu tych osób innych obszarów oddziału, b) jednoczesnego przyjęcia i segregacji medycznej co najmniej czterech osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, warunków niezbędnych do przeprowadzenia wywiadu od zespołów ratownictwa medycznego oraz osoby, która znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, i jej rodziny 2. w obrębie obszaru segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć lokalizuje się stanowisko wyposażone w : a) środki łączności zapewniające łączność pomiędzy centrum powiadamiania ratunkowego, zespołami ratownictwa medycznego, w tym lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego, a oddziałem oraz kompleksową łączność wewnątrzszpitalną, ą także niezależny stały nasłuch na kanale ogólnopolskim, b) system bezprzewodowego przywoływania osób. 3. obszar resuscytacyjno-zabiegowy, który wyposażony jest w: a) urządzenia do monitorowania i podtrzymywania funkcji życiowych, b) prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej, c) prowadzenia resuscytacji okołourazowej, d) wykonywanie podstawowego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów. 4. obszar terapii natychmiastowej, który składa się z: a) sali zabiegowej wyposażonej w stół zabiegowy z lampą operacyjną, aparat do znieczulenia z wyposażeniem stanowiska do znieczulenia wraz z zestawem monitorującym, źródło tlenu, powietrza i próżni w liczbie nie mniejszej niż po dwa gniazda poboru. 28

29 INNE KOMÓRKI DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ FUNKCJONUJĄCE W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZPITAL 1. W celu sprawnego funkcjonowania części medycznej Zespołu tworzy się medyczne jednostki organizacyjne, które nie są oddziałami szpitalnymi, ale realizują zadania medyczne i są niezbędne dla funkcjonowania ZOZ. 2. Komórki działalności medycznej funkcjonujące w strukturach przedsiębiorstwa szpital to: 1) Izba Przyjęć 2) Blok Operacyjny, 3) Apteka, 4) Dział Sanitarno-Epiemilogiczny a) Centralna Sterylizacja, b) Rozlewnia Płynów c) Zespół Sanitarny 5) Dział Diagnostyki Laboratoryjnej 6) Dział Elektroradiologii Ogólnej 7) Pracownia Endoskopii 8) Pracownia Serologii Biorcy Izba Przyjęć 1. Zadaniem Izby Przyjęć jest przyjmowanie pacjentów ze skierowaniem w trybie planowym na oddziały szpitalne oraz wykonywanie czynności higieniczno-sanitarnych i administracyjnych wymaganych w celu przyjęcia pacjenta do szpitala, a w szczególności: 1) założenie historii choroby oraz uzupełnienie obowiązującej dokumentacji medycznej, 2) wykonanie zabiegów higienicznych i przebranie chorego oraz przekazanie ubrania chorego do magazynu odzieży, 3) dostarczenie choremu niezbędnych informacji związanych z pobytem w szpitalu, 4) załatwienie formalności rejestracyjnych, Ambulatorium Zakładowe 1. Do zadań Ambulatorium Zakładowego należy: 1) prowadzenie dokumentacji badań profilaktycznych, 2) prowadzenie dokumentacji do badań sanitarno-epidemiologicznych poprzez uaktualnianie książeczek zdrowia i wypisywanie zaświadczeń, 29

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie (tekst jednolity) Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole.

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole. SPIS TREŚCI: DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział 1. Podstawy prawne funkcjonowania Szpitala i obowiązywania regulaminu... 2 Rozdział 2. Cele i zadania Szpitala... 3 Rozdział 3. Polityka Jakości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Nr 8/2012 z dnia 30.06.2012 Zaopiniowano: Uchwałą Rady Społecznej nr 4 /2012 Z dnia 29 czerwca 2012r. Zmiany: Aneks nr 1 z dnia 15.11.2012r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Rozdział 1 Firma podmiotu 1 Podmiot działa pod firmą Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM SPIS TREŚCI Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 II. CELE I ZADANIA 5 III. FINANSOWANIE ZESPOŁU 6 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu z dnia 19 grudnia 2012r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r.

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. S T A T U T Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Warszawa, grudzień 2012 r. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Spis treści: REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. CELE I ZADANIA ZAKŁADU... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU, ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu Porządkowego SP ZOZ w Szczebrzeszynie ZAKRESY CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW

Załącznik nr 1 do Regulaminu Porządkowego SP ZOZ w Szczebrzeszynie ZAKRESY CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW Załącznik nr 1 do Regulaminu Porządkowego SP ZOZ w Szczebrzeszynie ZAKRESY CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA 1. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa podlega służbowo Dyrektorowi Zakładu.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r.

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski : 2012.09.28 15:19:24 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI Niniejsza Księga Jakości przeznaczona jest do wykorzystania w działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/86 Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788, 905. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SP ZOZ. w Człuchowie

KSIĘGA JAKOŚCI SP ZOZ. w Człuchowie KSIĘGA JAKOŚCI SP ZOZ w Człuchowie Edycja 3 Egzemplarz... Opracował Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Dyrektor Człuchów 08.04.2011 r. Wszelkie prawa zastrzeżone Strona 1 z 34 MISJA Profesjonalnie i życzliwie

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin Styczeń 2005 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH 2013 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIK NR! I. Firma podmiotu... II. Cele i zadania podmiotu... III. Struktura organizacyjna podmiotu... IV.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. W celu realizacji zadań państwa polegających

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2012 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 30.10.2009

Szczecin, 30.10.2009 Biznes Plan SPZ ZOZ Solec w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia Szczecin, 30.10.2009 Spis

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE I N F O R M A T O R O P I E K A Z D R O W O T N A W P O W I E C I E O L E S K I M W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE Przedkładamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. I.Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. I.Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu I.Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny zwany dalej Regulaminem, określa organizację i porządek procesu

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2013 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo