REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚW.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚW."

Transkrypt

1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚW. Ostrowiec Św. 14 marca 2014r. 1

2 SPIS TREŚCI Nr Rozdział od -do I. Postanowienia ogólne 1 II. Cele i zadania podmiotu leczniczego 2-3 III. Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego 4-7 IV. Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych 8 V. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych 9 VI. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych 10 w oddziałach VII. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 11 VIII. Organizacja udzielania świadczeń w Zakładzie Usług 12 Ambulatoryjnych IX. Pozostałe komórki organizacyjne 13 X. Zakresy działania poszczególnych struktur 14 organizacyjnych ZOZ XI. Współdziałanie między jednostkami, komórkami 15 organizacyjnymi ZOZ XII. Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki 16 zdrowotnej. XIII. Warunki udostępniania dokumentacji medycznej osób 17 korzystających ze świadczeń zdrowotnych XIV. Postanowienia końcowe

3 I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwany dalej w skrócie ZOZ jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym i działającym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Zespół Opieki Zdrowotnej działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia r. o działalności leczniczej ( Dz.U j.t.w ), 2) Zarządzenia nr 73/75 Wojewody Kieleckiego z dnia 13 października 1975 r. w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu zadań zespołów opieki zdrowotnej na terenie województwa kieleckiego; 3) Decyzji nr 32/93 Wojewody Kieleckiego z dnia 21 lipca 1993 r. o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej mających siedzibę na terenie województwa kieleckiego; 4) Decyzji nr 32/93-26-S/98 Wojewody Kieleckiego z dnia 21 sierpnia 1998 r. o zmianie decyzji o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej mających siedzibę na terenie województwa kieleckiego; 5) Postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia r. o dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ) Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. uchwalonego przez Radę Społeczną w dniu 12 lipca 2001 r. z późn. zm. 2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. realizuje zadania na potrzeby obronne państwa na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz z późn. zm. II Rozdział CELE I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO 2 Celem funkcjonowania podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym świadczeń szpitalnych oraz stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne, a także promocja zdrowia. 3

4 3 1. Do zadań podmiotu leczniczego należy: 1. sprawowanie opieki szpitalnej w specjalnościach wykonywanych przez ZOZ, 2. udzielanie świadczeń w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej w poradniach działających w podmiocie leczniczym, 3. udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w nagłych przypadkach, zachorowaniach ostrych i przewlekłych, 4. wykonywanie badań diagnostycznych, w tym diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki bakteriologicznej, diagnostyki RTG, diagnostyki obrazowej (ultrasonografii, tomografii komputerowej), badań elektrofizjologicznych, diagnostyki endoskopowej, spirometrii, 5. udzielanie świadczeń w zakresie chirurgii stomatologicznej, 6. prowadzenie kompleksowej rehabilitacji i leczniczego usprawnienia, 7. pielęgnacja, opieka i rehabilitacja osób nie wymagających hospitalizacji, z zapewnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego oraz pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia, oraz świadczenia tych usług w formie opieki domowej, a także prowadzenie edukacji zdrowotnej tych osób i członków ich rodzin, 8. pielęgnacja i opieka nad osobami przewlekle chorymi, 9. promocja zdrowia, 10. realizacja programów zdrowotnych wynikających z umów z organizacjami społecznymi i instytucjami, 11. prowadzenie działalności usługowej dla jednostek podstawowej działalności medycznej, 12. ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikom podmiotu leczniczego w szczególności personelowi wykonującemu zawody medyczne, 13. prowadzenie działalności gospodarczej wspomagającej wykonywanie działalności statutowej na zasadach i w granicach określonych odrębnymi przepisami, 4

5 III Rozdział STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODMIOTU LECZNICZEGO Organami ZOZ-u są: Dyrektor Naczelny, Rada Społeczna. 2. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył ZOZ oraz organem doradczym Dyrektora ZOZ. 5. Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego obejmuje następujące przedsiębiorstwa : I. Szpital 1. Oddziały szpitalne: Wewnętrzny I Wewnętrzny II Kardiologiczny Neurologii z Pododdziałem Udarowym Pediatrii Neonatologii Pulmonologii Rehabilitacyjny Chirurgiczny Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Ginekologiczno-Położniczy Urologiczny Okulistyczny Otolaryngologiczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Udarowy Rehabilitacji Neurologicznej Szpitalny Oddział Ratunkowy Blok Operacyjny 2. Stacja Dializ 3. Izba Przyjęć Szpitala 4. Apteka Szpitalna 5. Dział Diagnostyki Laboratoryjnej 6. Dział Elekroradiologii Ogólnej 7. Pracownia USG 8. Pracownia Tomografii Komputerowej 5

6 9. Pracownia Mammografii 10. Pracownia Prób Wysiłkowych 11. Dział Sanitarno-Epidemiologiczny 12. Pracownia Endoskopii 13. Pracownia Serologia Biorcy 14. Gabinet Psychologiczny II. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy III. Zakład Usług Ambulatoryjnych Ambulatorium Zakładowe Dział Fizjoterapii Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Poradnia Wad Postawy Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi IV. Pozostałe Komórki Organizacyjne Naczelna Pielęgniarka Pielęgniarka ds. Jakości i Promocji Zdrowia Administrator Bezpieczeństwa Informacji Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Inspektor Kontroli Wewnętrznej Audytor Inspektor BHP i Ochrony Środowiska Kapelan Dział Kadrowo-Płacowy Dział Z-cy Dyrektora ds. Finansowych Głównego Księgowego Dział Przetwarzania Informacji Dział Techniczno-Eksploatacyjny 6

7 6. 1. Odpowiedzialność za zarządzanie zakładem ponosi Dyrektor Naczelny ZOZ-u. 2. Dyrektor kieruje zakładem i reprezentuje go na zewnątrz. 3. Do zadań Dyrektora Naczelnego należy w szczególności: 1) organizowanie optymalnych warunków do realizacji zadań ZOZ-u określonych statutem i zawartymi umowami oraz obowiązującymi regulacjami prawnymi, 2) prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej, 3) opracowywanie i realizowanie planów strategicznych, 4) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej, 5) stwarzanie warunków sprzyjających podnoszeniu jakości wykonywanych usług, 6) współpraca z NFZ, 7) współpraca z Radą Społeczną ZOZ-u, 8) składanie organowi założycielskiemu okresowych sprawozdań z realizacji umowy o wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, 9) Dyrektor Naczelny sprawuje ogólne kierownictwo i nadzór nad realizacją zadań obronnych wykonywanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. 4. Wobec osób trzecich, Dyrektor reprezentuje ZOZ jednoosobowo. Dotyczy to głównie: 1) składania oświadczeń woli, 2) podpisywania w imieniu ZOZ-u umów, 3) podpisywania innych zobowiązań związanych z realizacją zadań ZOZ-u, 4) kontaktów z mediami. 5. Dyrektor wykonuje swoje zadania kierownicze i zarządzające przy pomocy: a) zastępców dyrektora: 1) zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, 2) zastępcy dyrektora ds. finansowych głównego księgowego, a) naczelnej pielęgniarki b) kierowników komórek organizacyjnych. 6. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa odpowiada za poziom opieki medycznej w ZOZ, a w szczególności: 1) kieruje i nadzoruje pracą podległego personelu, 2) dba o prawidłowe rozmieszczenie kadry lekarskiej, 3) odpowiada za efektywnie wykorzystany czas pracy lekarzy oraz za prawidłowe sporządzanie harmonogramów stanowiące gwarancję zabezpieczenia oddziału, 4) prowadzi nadzór nad dokumentacją chorobową pacjentów prowadzoną przez lekarzy, 7

8 5) ustala rozkład zajęć poszczególnych komórek organizacyjnych oraz zastępstw w przypadku nieobecności pracowników, 6) sprawuje nadzór nad właściwym zaopatrzeniem podległych placówek w sprzęt i materiały medyczne, 7) kieruje szkoleniami podległego personelu, 8) rozpatruje i załatwia skargi oraz wnioski dotyczące opieki medycznej, 9) zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa podlega bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu Szpitala, 10) Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa jest organizatorem i koordynatorem wykonywanych zadań obronnych przez Zespól Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. 7. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa analizuje i weryfikuje materiały dla Narodowego Funduszu Zdrowia i innych jednostek służby zdrowia, 8. W przypadku nieobecności Dyrektora Naczelnego ZOZ jego obowiązki pełni Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa 9. Z-ca dyrektora ds. Finansowych główny księgowy organizuje i prowadzi działalność ekonomiczno-finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 1) organizuje i kieruje pracami podległych komórek, 2) prowadzi właściwą politykę rachunkową, 3) sprawuje nadzór nad bieżącym i prawidłowym prowadzeniem księgowości i terminowym sporządzaniem sprawozdawczości, 4) odpowiada za terminowe i należyte sporządzanie sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości, 5) terminowe przedkładanie Dyrektorowi Naczelnemu obowiązującej sprawozdawczości, 6) nadzorowanie należytego przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych, 7) dokonywanie czynności związanych z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania kontroli wewnętrznej dokumentów księgowych, 8) nadzór nad inwentaryzacją i wyceną aktywów i pasywów, 9) koordynowanie działań zmierzających do terminowego i prawidłowego dokonywania rozliczeń finansowych ZOZ-u, 10) koordynacja i nadzór nad opracowaniem planu rzeczowo-finansowego jednostki, 11) nadzór nad opracowaniem wszelkiego rodzaju analiz ekonomicznych 12) nadzór nad przygotowaniem kontraktów na udzielanie świadczeń zdrowotnych, 13) wdrażanie nowych rozwiązań i metod pracy w podległych komórkach, 8

9 14) szkolenie podległych pracowników w zakresie obowiązujących przepisów, 15) wykonywanie czynności służbowych zleconych przez Dyrektora Naczelnego, 10. Z-ca Dyrektora ds. Finansowych-Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu. 11. Naczelna Pielęgniarka określa liczbę i rodzaj świadczeń pielęgniarskich oraz warunki osiągania pożądanej jakości tych świadczeń, uwzględniając cele i zadania Szpitala oraz cele i funkcje pielęgniarstwa. a) Naczelna Pielęgniarka współuczestniczy w: 1) planowaniu zadań szpitala, 2) opracowywaniu i wdrażaniu programów zapewniających oczekiwaną jakość realizowanych świadczeń pielęgniarskich, 3) ustalaniu minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podległych jej komórkach organizacyjnych. 4) ocenie jakości świadczeń pielęgniarskich, 5) diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych Szpitala, celem zapewnienia sprawnej organizacji opieki pielęgniarskiej nad pacjentami, b) Naczelna Pielęgniarka jest odpowiedzialna za: 1) stan i rozwój kadr pielęgniarskich, 2) zagwarantowanie profesjonalnych świadczeń pielęgniarskich w Szpitalu. 3) średni i niższy personel medyczny c) Naczelna Pielęgniarka sprawuje swoją funkcję przy pomocy bezpośrednio jej podległych pielęgniarek oddziałowych lub pielęgniarek koordynujących odpowiedzialnych za: 1) realizację określonej części postanowień lekarskich, 2) ustalanie rozpoznań pielęgniarskich i planu opieki pielęgniarskiej, 3) pielęgnację pacjentów. 12. Naczelna Pielęgniarka podlega bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu ZOZ Działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych kierują: a) oddziałami szpitalnymi ordynatorzy/kierownicy oddziałów szpitalnych b) działami, sekcjami, zakładami, pracowniami kierownicy komórek organizacyjnych. 2. Ordynatorzy/kierownicy oddziałów szpitalnych, kierownicy medycznych komórek organizacyjnych, działów i sekcji: 9

10 1) są bezpośrednimi przełożonymi personelu w podległych im komórkach organizacyjnych 2) są wyznaczeni do organizowania całokształtu pracy podległych im komórek organizacyjnych, i odpowiadają za nią merytorycznie, ustalają wewnętrzny podział pracy i kompetencji poszczególnych pracowników, 3) prowadzą nadzór nad realizacją zadań przez podległą komórkę, wynikających z umów, w tym z umów z NFZ. 4) powadzą gospodarkę finansową podległej komórki organizacyjnej, która powinna być realizowana w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów leczniczo-diagnostycznych z danych nakładów. 5) odpowiada za realizację kontraktu i wyniki finansowe kierowanej komórki organizacyjnej, 6) odpowiadają za bieżące szkolenie pracowników w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów, 7) współpracują z innymi komórkami w celu prawidłowego wykonywania powierzonych im zadań. 3. Kierownicy pozostałych komórek organizacyjnych czuwają nad prawidłowym wykonaniem zadań przez podległe im komórki organizacyjne, organizują i nadzorują pracę zatrudnionego w nim personelu oraz pełnią funkcję administracyjną w danej komórce. 4. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej obsada stanowisk: ordynatora oddziału, i pielęgniarki oddziałowej odbywa się w drodze konkursu. 5. Pozostałe stanowiska kadry kierowniczej obsadzane są w drodze awansu wewnątrzzakładowego lub przeprowadza się na nie nabór i dokonuje wyboru spośród złożonych ofert pracy. IV. RODZAJE I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 8 1. Podmiot leczniczy udziela specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki szpitalnej i świadczeń ambulatoryjnych w dziedzinach reprezentowanych przez podmiot leczniczy. 2. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą, która służy zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu 10

11 leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz promocji zdrowia. 3. Rodzajami działalności leczniczej są: 1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne: a) szpitalne, b) inne niż szpitalne; V. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 9 1. Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne zakładu udzielają świadczeń w godzinach ich pracy. 2. Informacje o rodzajach i miejscach udzielanych świadczeń zdrowotnych, godzinach przyjęć oraz numerach telefonów publikowane są na stronach internetowych zakładu. 3. Po zakończeniu ordynacji w oddziałach szpitalnych pełnione są lekarskie dyżury zgodnie z grafikami obowiązującymi w ZOZ. 4. Lekarz dyżurny w razie wątpliwości konsultuje się z ordynatorem lub osobą przez niego upoważnioną. 5. Ordynator/ kierownik oddziału lub jego zastępca obowiązany jest niezwłocznie stawić się na wezwanie lekarza dyżurnego w przypadkach wymagających ich interwencji. 6. Ordynator/ kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego / SOR/ lub jego zastępca obowiązani są stawić się w oddziale niezwłocznie w każdym przypadku przyjmowania ofiar wypadków i zatruć w stanie ciężkim w liczbie 3 i więcej oraz na każde wezwanie lekarza dyżurnego udzielającego świadczeń w SOR, w przypadkach wymagających interwencji ordynatorskiej. 7. W przypadku wystąpienia na terenie powiatu zdarzenia masowego skutkującego przyjęciem do szpitala 3 i więcej osób poszkodowanych, kierujący SOR lub osoba przez niego upoważniona, wprowadza do stosowania Procedury postępowania w zdarzeniach masowych, katastrofach określonych zarządzeniem Dyrektora Zakładu. 8. Dyżury lekarskie pełnione są w oddziałach zgodnie z harmonogramem obowiązującym w ZOZ. 9. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor ZOZ w Ostrowcu Św. może w drodze zarządzenia zlikwidować lub zawiesić pełnienie dyżuru medycznego, i w jego miejsce wprowadzić dyżur gotowości na wezwanie albo wprowadzić dodatkowo dyżur gotowości na wezwanie. 11

12 10. Lekarz dyżurujący pod telefonem zobowiązany jest stawić się w oddziale w czasie jak najkrótszym od wezwania. 11. Harmonogram dyżurów, dla lekarzy winien być sporządzony przez Ordynatora/Kierownika działu lub osobę przez niego upoważnioną do dnia 25 każdego miesiąca. Harmonogram zatwierdza zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa. 12. O każdej zmianie w harmonogramie dyżurów lekarz dyżurujący powinien być zawiadomiony co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem dyżuru. 13. Każdy pracownik zatrudniony w Zakładzie jest obowiązany zgłosić się niezwłocznie na wezwanie Zakładu w razie nadzwyczajnych zdarzeń lub zagrożeń. 14. Indywidualne zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności ordynatora/ kierownika i ich zastępców oraz lekarzy sprawujących opiekę nad pacjentami znajdują się w aktach osobowych pracowników lub stanowią Załączniki do zawartych umów cywilnoprawnych. 15. Pacjenci przyjmowani są do opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej w trybie planowym na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz w trybie nagłym - określonym w ustawach. 16. Pacjenci przyjmowani są do opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej w trybie planowym według kolejności zgłoszeń w dniach i godzinach udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach zawartych umów z NFZ. 17. W stosunku do przyjęć pacjentów w trybie planowym do leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego musi być utworzona lista oczekujących. 18. Kolejność udzielania świadczeń ustalana jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i obowiązującą procedurą w ZOZ. 19. Lista oczekujących na świadczenia zdrowotne prowadzona jest w formie Księgi oczekujących i jest na bieżąco aktualizowana. 20. Świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 57. ust.2 oraz art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz t.j.) 21. Pacjent, który nie posiada skierowania lekarskiego z poradni w której jest ono wymagane ponosi pełną odpłatność za udzielone świadczenia określoną w obowiązującym cenniku. 22. Świadczenia ambulatoryjne udzielane są bez skierowania w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia. 12

13 23. Rejestracja pacjentów ambulatoryjnych następuje osobiście, przez upoważnioną osobę lub telefonicznie. Zarejestrowany pacjent informowany jest o przybliżonej godzinie przyjęcia. 24. Świadczenia rehabilitacyjne w ramach Ośrodek Rehabilitacji Dziennej realizowane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w zakresie refundowanym przez płatnika. 25. Świadczenia w ramach programów profilaktycznych wykonywane są w ZOZ na podstawie zaproszeń skierowanych do osób spełniających kryteria programów profilaktycznych. 26. Świadczenia profilaktyczne wykonywane w ZOZ w zakresie nie refundowanym udzielane są odpłatnie zgodnie z cennikiem. 27. Dział Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje badania diagnostyczne na podstawie skierowania pacjentom ZOZ w Ostrowcu Św., oraz innym osobom nie będącym pacjentami ZOZ-u. 28. Koszty wykonywanych ambulatoryjnych badań diagnostycznych ponosi zakład kierujący zgodnie z zawartą umową, bądź zobowiązaniem do pokrycia kosztów badania. 29. Badania diagnostyczne wykonywane pacjentom bez skierowania lub nie objęte zakresem umowy z zakładem kierującym, realizowane są na koszt pacjenta zgodnie z obowiązującym cennikiem. 30. Dział Elektroradiologii, wykonuje badania diagnostyczne na podstawie skierowania pacjentom ZOZ w Ostrowcu Św., oraz innym pacjentom na podstawie skierowania lekarza. 31. Badania diagnostyczne nie objęte zakresem umowy z lekarzem/zakładem kierującym, wykonywane są na koszt pacjenta - zgodnie z obowiązującym cennikiem. 32. Transport sanitarny odbywa się na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 33. Ubezpieczonemu przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004r w sprawie określenia wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawności oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego. 34. Odpłatność za transport sanitarny określa się na podstawie obowiązującego w ZOZ Ostrowiec Św. cennika usług. 35. Pacjent ma prawo wglądu do swojej dokumentacji medycznej prowadzonej przez Zakład Opieki Zdrowotnej. Na jego wniosek, bądź na wniosek osoby upoważnionej przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, dokumentacja powinna być przekazana w postaci wyciągu, odpisu lub kopii, sporządzanych na koszt osoby występującej o nią. 13

14 VI. ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIAŁACH W oddziałach szpitalnych pacjenci objęci są specjalistycznymi, całodobowymi świadczeniami zdrowotnymi. 2. W zależności od wstępnej diagnozy lekarza kierującego pacjenta do szpitala lub lekarza Izby Przyjęć SOR (uwzględniającej konsultacje specjalistów), hospitalizacja odbywa się w oddziale o odpowiedniej specjalizacji. 3. W oddziale lub pododdziale funkcjonują następujące stanowiska pracy: a. Ordynator/kierownik b. Zastępca Ordynatora/z-ca kierownika c. Asystent, d. Rezydent, e. Pielęgniarka oddziałowa /Koordynująca, f. Z-ca pielęgniarki oddziałowej g. Pielęgniarka odcinkowa, h. Rejestratorka/ Sekretarka medyczna, i. Salowa/Sanitariusz 4. Oddziałem kieruje ordynator/kierownik / oddziału/pododdziału przy współpracy pielęgniarki oddziałowej lub koordynującej. 1) Zakres obowiązków dla lekarzy ustala Ordynator/kierownik, a zatwierdza Dyrektor Naczelny. 2) Zakres obowiązków dla pielęgniarek oraz personelu średniego i niższego ustala Pielęgniarka oddziałowa, a zatwierdza Pielęgniarka Naczelna, 3) Rozkład dyżurów ustala Ordynator/kierownik lub osoba przez niego upoważniona, a zatwierdza Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa z zachowaniem racjonalności obsad. 4) Harmonogram pracy pielęgniarek/położnych i pozostałego personelu ustala pielęgniarka oddziałowa w porozumieniu z ordynatorem oddziału/pododdziału i Naczelną Pielęgniarką, 5) Personel pielęgniarski, salowy oraz inny personel niezbędny do utrzymania oddziału w stałej gotowości zatrudniony jest w systemie zmianowym, 6) Personel pielęgniarski/położnych zatrudniany jest zgodnie z minimalnymi normami przyjętymi w zakładzie wyliczonymi dla oddziałów /pododdziałów, w oparciu o wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999r. (Dz. U. Nr 111 poz. 14

15 1314) w sprawie sposobu ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej, przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 140 poz oraz obsadą zapewniającą bezpieczeństwo hospitalizowanych pacjentów i osób pełniących dyżury na poszczególnych zmianach, w rozbiciu na dni robocze i dni wolne od pracy. 5. Do podstawowych zadań oddziału należy: 1) udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie ze specjalizacją danego oddziału oraz potrzebami zdrowotnymi pacjentów, w sposób zapewniający realizację zawartych umów, Katalog wykonywanych świadczeń w rodzaju: leczenie szpitalne określa Rozporządzenie Prezesa NFZ zgodnie z materiałami szczegółowymi załączonymi do nn. Zarządzenia. 2) zapewnienie całodobowej, fachowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, zgodnej z przyjętymi standardami postępowania, sprzyjającej sprawnemu przebiegowi rozpoznawania oraz leczenia chorób u hospitalizowanych pacjentów, 3) orzekanie o stanie zdrowia pacjentów wg obowiązujących przepisów, 4) prowadzenie na bieżąco obowiązującej w oddziale/pododdziale dokumentacji medycznej, 5) realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia, 6) prowadzenie szkoleń w oddziale/pododdziale, 7) prowadzenie szkolenia lekarzy stażystów oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług dla celów certyfikacji prowadzonej działalności medycznej, 8) udzielanie świadczeń konsultacyjnych oraz świadczeń w ramach nadzoru specjalistycznego w swojej specjalności, 9) dokumentowanie udzielanych świadczeń zgodnie z zasadami przyjętymi w Zespole i wymogami zawartych umów oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych oddziału/pododdziału zgodnie z narzuconymi wymogami i terminowe przekazywanie ich do Działu Przetwarzania Informacji 10) dokonywanie bieżących analiz prowadzonej działalności, 11) stosowanie się do zarządzeń i instrukcji Dyrektora ZOZ oraz Inspekcji Sanitarnej, 12) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi ZOZ, 6. Dostępność do świadczeń: 1) hospitalizacja pacjentów następuje w trybie: a) planowym, według listy oczekujących oddziału - na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza, zgodnie z postanowieniami ustawy o NFZ, b) nagłym - w przypadkach nagłych zachorowań, na podstawie skierowania 15

16 wystawionego przez lekarza Pogotowia Ratunkowego c) listy oczekujących na hospitalizacje w oddziale prowadzone są z uwzględnieniem następujących podstawowych zasad: - lista oczekujących stanowi dokument będący integralną częścią dokumentacji medycznej oddziału - dotyczy jedynie hospitalizacji pacjentów w trybie planowym, - lista ustala kolejność przyjęć do oddziału celem udzielenia świadczenia zdrowotnego, 2) listy oczekujących na udzielenie świadczenia podlegają, co najmniej raz w miesiącu kontroli Zespołu Oceny Przyjęć powołanego przez Dyrektora ZOZ. 3) szczegółowe zasady prowadzenia list oczekujących określa art. 20 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. 7. Pacjent zgłaszający się do oddziału w celu hospitalizacji powinien posiadać: 1) dokument tożsamości z wpisanym numerem PESEL, 2) dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń w ramach ustawy o NFZ, 3) w przypadku hospitalizacji planowej - aktualne, wymagane indywidualnie dla danego oddziału/pododdziału - wyniki badań diagnostycznych, a w przypadku hospitalizacji, której celem jest wykonanie zabiegu operacyjnego, także zaświadczenie o posiadaniu szczepień ochronnych przeciw WZW. 8. W strukturze oddziału wyróżnia się pododdziały i odcinki pielęgniarskie grupujące pacjentów według płci, wymagań epidemiologicznych, itp. wielkość odcinka pielęgniarskiego ustala ordynator oddziału w porozumieniu z Pielęgniarką Naczelną i pielęgniarką oddziałową. 9. W skład pomieszczeń oddziału/pododdziału, w zależności od jego specjalności i potrzeb, wchodzą: 1) sale dla chorych, 2) sale badań i zabiegów lekarsko-pielęgniarskich, 3) pokój ordynatora/koordynatora oddziału/pododdziału, 4) pokój lekarzy asystentów, 5) pokój pielęgniarki/położnej oddziałowej, 6) punkty pielęgniarek/położnych odcinkowych, 8) pomieszczenie socjalne dla pracowników oddziału, 9) kuchenka oddziałowa, 16

17 10) podręczny skład zapasowego sprzętu, 11) węzły sanitarne dla chorych (osobne dla mężczyzn i kobiet) 12) węzły sanitarne dla pracowników, 13) brudownik, 14) sala opatrunkowa (w oddziałach zabiegowych), 15) sale gimnastyczne w oddziale rehabilitacyjnym, 16) blok /sala/ operacyjna /porodowa/ (w oddziałach zabiegowych), sale badań /zabiegów/ przyrządowych (np. EKG, EEG, gabinety endoskopowe, itp.). 10. Podstawowe zasady harmonogramu pracy dnia oddziału/pododdziału: 1) harmonogram pracy dnia ustala Ordynator/kierownik oddziału w porozumieniu ze swoimi zastępcami, pielęgniarką oddziałową w kwestii pielęgnacji pacjentów. 2) harmonogram pracy dnia dostępny jest do stałego wglądu dla pracowników, pacjentów oraz osób odwiedzających, 3) wykonywanie czynności lekarskich i pielęgniarskich/położnych przy pacjencie, powinno odbywać się zgodnie z ustalonym harmonogramem dnia, za wyjątkiem tzw. czynności nie cierpiących zwłoki" 4) Ramowy rozkład dnia w oddziale: obejmuje rozkład 24 godzin w czasie których oddział wykonuje swoje zadania względem pacjentów. 11. Obowiązujące zasady udzielania informacji o stanie zdrowia chorych: 1) informacji o stanie zdrowia udzielają lekarze, w dniach i godzinach ustalonych przez ordynatora/kierownika/koordynatora oddziału. O stanie zdrowia ciężko chorych, bądź w przypadkach szczególnie uzasadnionych lekarze powinni udzielać informacji poza wyznaczonym czasem, 2) pielęgniarka/położna udziela informacji o stanie zdrowia pacjenta w zakresie koniecznym do sprawowania opieki pielęgnacyjnej, 3) informacje o stanie zdrowia i udzielonych pacjentowi świadczeniach zdrowotnych, powinny być udzielane pacjentowi i jedynie osobie/osobom wskazanym przez chorego zgodnie z obowiązującymi w zakładzie procedurami zatwierdzonymi przez Dyrektora Zakładu. 4) informacji o stanie zdrowia pacjenta nie można udzielać przez telefon. 12. Pacjent przebywający w oddziale zapoznany jest z Kartą Praw Pacjenta a czynność ta jest dokumentowana w Historii Pielęgnowania; Pacjent między innymi ma prawo do odwiedzin, do sprawowania nad nim opieki przez bliskich. 13. Preferowane godziny odwiedzin w ciągu doby określa Regulamin Odwiedzin wywieszony dla pacjentów w każdym oddziale to czas pomiędzy godzinami i

18 14. Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn Dyrektor Zespołu może okresowo wprowadzić zakaz odwiedzania chorych 1) Ogólne zasady odwiedzania chorych: a) odwiedziny nie mogą kolidować z procesem i procedurami leczenia wykonywanymi przy chorym, b) zgodnie z prawami pacjenta odwiedziny nie mogą kolidować z prawami innych chorych leczonych w oddziale, c) chorych mogą odwiedzać osoby tylko pełnoletnie, d) osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać chorych, jeżeli są w towarzystwie osoby dorosłej. Lekarz dyżurny może zezwolić na samodzielne odwiedzanie chorego osobie z najbliższej rodziny, która nie osiągnęła pełnoletności. Dzieci poniżej lat 10 mogą uczestniczyć w odwiedzinach chorego tylko za zezwoleniem lekarza dyżurnego, e) nie wolno odwiedzać chorych osobom dotkniętym chorobą zakaźną i osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwym, f) jednego chorego mogą równocześnie odwiedzać najwyżej dwie osoby, g) osoba odwiedzająca chorego zobowiązana jest: - nałożyć obuwie ochronne (oddziały zabiegowe), - włożyć odzież ochronną, - zachowywać się w czasie pobytu w szpitalu kulturalnie, podporządkować się wszelkim wskazówkom i poleceniom personelu ZOZ-u, h) osoby odwiedzające nie powinny: dostarczać chorym alkoholu oraz artykułów, które zostały zabronione przez lekarza ze względów zdrowotnych (ustalone diety), przynosić przedmiotów, których posiadanie w ZOZ jest zabronione (np. grzałki elektryczne, bielizna pościelowa, itp.), siadać na łóżkach chorych, prowadzić głośnych rozmów oraz poruszać tematów, które mogłyby chorego wprowadzić w stan niepokoju, wprowadzać na teren ZOZ-u jakichkolwiek zwierząt, palić tytoniu, i) wszelkie życzenia i uwagi osoby odwiedzające mogą wpisywać do Książki życzeń zażaleń", która znajduje się na tablicy ogłoszeń w oddziale. 15. Zasady wypisywania pacjentów z oddziałów: 1) po otrzymaniu wypisu pacjent zobowiązany jest niezwłocznie opuścić oddział/pododdział 2) wypisanie pacjenta, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, następuje: a) gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia warunkach oddziału, 18

19 b) na żądanie osoby przebywającej w oddziale lub jej przedstawiciela ustawowego, c) gdy osoba przebywająca w oddziale w sposób rażący narusza Regulamin, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób, d) w przypadku przekazania pacjenta, na kontynuację leczenia, do innej jednostki e) udzielającej świadczeń medycznych. 3) pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, a który nie wyraża zgody na wypis ze szpitala, od tego momentu ponosi koszt pobytu w oddziale/pododdziale, zgodnie z cennikiem ustalonym w Zakładzie, niezależnie od posiadanych uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, określonych w odrębnych przepisach. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor na wniosek ordynatora/kierownika. 4) jeżeli przedstawiciel ustawowy lub faktyczny opiekun nie odbiera pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji w warunkach domowych, w wyznaczonym przez oddział/pododdział terminie Zakład zawiadamia o tym niezwłocznie pracownika socjalnego szpitala / Procedura Zasady współpracy oddziału z pracownikiem socjalnym szpitala, który podejmuje działania określone ustawą o pomocy społecznej i tak np.: powiadamia gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu pacjenta i organizuje, na koszt gminy, przewiezienie osoby do jej miejsca zamieszkania lub w przypadku innych ustaleń, do miejsca wskazanego przez gminę. Zespół udzielający świadczeń zdrowotnych może ubiegać się o pokrycie kosztów pobytu pacjenta ze środków publicznych, zgodnie z cennikiem ustalonym dla Zespołu, za okres powstały od momentu zakończenia procesu leczenia - określonego przez Dyrektora ZOZ do chwili przewiezienia pacjenta do docelowego miejsca pobytu. 5) jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania osoby, a jej stan zdrowia wymaga leczenia w oddziale, Dyrektor ZOZ może odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na siedzibę Zespołu Sąd Rejonowy, który należy bezzwłocznie zawiadomić o odmowie wypisania, z podaniem przyczyn odmowy, 6) w przypadku wypisu na własne żądanie", osoba żądająca wypisu obowiązana jest złożyć oświadczenie pisemne lub ustne, w obecności co najmniej dwóch świadków, że została uprzedzona o możliwych następstwach zaprzestania hospitalizacji. Oświadczenie, o którym mowa należy włączyć do dokumentacji medycznej pacjenta z przebiegu hospitalizacji. O odmowie złożenia takiego oświadczenia należy sporządzić odpowiednią adnotację w dokumentacji medycznej. 19

20 16. Zasady pełnienia dyżuru lekarskiego w oddziale: 1) lekarzem dyżurnym oddziału, zwanym dalej lekarzem dyżurnym" może być ordynator, kierownik, starszy lub młodszy asystent oraz rezydent zatrudniony na danym oddziale, albo też stażysta w okresie stażu podyplomowego, stypendysta bądź lekarz odbywający dokształcanie na danym oddziale, wyznaczony do pełnienia tej funkcji, w myśl ustalonego rozkładu dyżurów, 2) dopuszcza się również pełnienie dyżuru lekarskiego na podstawie umowy cywilno - prawnej przez lekarza nie zatrudnionego na danym oddziale lecz wyłonionego na podstawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne, przeprowadzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93 poz. 592). 3) rozkład dyżurów ustala Ordynator/kierownik lub osoba przez niego upoważniona, a zatwierdza Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa. 4) lekarz dyżurny oddziału podlega pod względem fachowym ordynatorowi/kierownikowi oddziału lub jego zastępcy a służbowo z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa, 5) w czasie pełnienia dyżuru lekarz dyżurny wykonuje swoje obowiązki zgodnie z przyjętym zakresem obowiązków i odpowiada za pacjentów hospitalizowanych 6) lekarz dyżurny oddziału/pododdziału jest obowiązany składać raport z odbytego dyżuru ordynatorowi/kierownikowi/koordynatorowi oddziału, 17. Zasady pełnienia dyżuru lekarskiego na wezwanie: 1) listę lekarzy zobowiązanych do pełnienia dyżuru na wezwanie i czas trwania dyżurów określa ustalony rozkład dyżurów, 2) lekarz pełniący dyżur na wezwanie jest obowiązany przebywać w swoim mieszkaniu lub w innym miejscu położonym w pobliżu ZOZ i zapewnić stałą możliwość kontaktu telefonicznego ze sobą w dniu pełnienia dyżuru, a) informacje, o których mowa powinny być podane do wiadomości lekarzowi dyżurnemu SOR-u i / lub lekarzom dyżurnym właściwych oddziałów 3) lekarz pełniący dyżur na wezwanie jest obowiązany: a) udzielić wszystkich wskazówek i wyjaśnień, dotyczących metod rozpoznawczych, sposobów postępowania i leczenia - w wypadku zwrócenia się o nie przez lekarza SOR-u lub lekarza dyżurnego oddziału, b) przybyć do Zespołu na każde wezwanie lekarza dyżurnego SOR-u, lekarza dyżurnego oddziału lub pielęgniarki dyżurnej SOR-u - w celu: ustalenia rozpoznania bądź sposobu postępowania u chorego przyjętego 20

21 w czasie trwania dyżuru, wykonania zabiegu operacyjnego lub położniczego, udzielenia pomocy zespołowi lekarzy dyżurnych w razie wypadku masowego, awarii itp., 4) lekarz pełniący dyżur na wezwanie powinien ponadto wykonać czynności zlecone mu przez Dyrektora ZOZ-u lub ordynatora/kierownika/koordynatora oddziału, bezpośrednio wiążące się z zakresem jego działalności a nie objęte niniejszymi postanowieniami. 18. Świadczenia zdrowotne udzielane są w przedsiębiorstwie szpital w następujących oddziałach i komórkach: ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I oddział pełnoprofilowy. Posiada akredytację umożliwiającą prowadzenie specjalizacji z chorób wewnętrznych oraz staży kierunkowych do innych specjalizacji Prowadzi diagnostykę i leczenie pacjentów we wszystkich dziedzinach chorób wewnętrznych, a w szczególności: 1. schorzeń przewodu pokarmowego, 2. układu oddechowego, 3. cukrzycy i jej powikłań, 4. schorzeń układu moczowego, 5. zaburzeń endokrynologicznych, 6. schorzeń układu krążenia, 7. schorzeń reumatologicznych, 8. hematologii. ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY II i STACJA DIALIZ oddział pełnoprofilowy. Posiada akredytację umożliwiającą prowadzenie specjalizacji z chorób wewnętrznych oraz staży kierunkowych do innych specjalizacji Prowadzi diagnostykę i leczenie pacjentów we wszystkich dziedzinach chorób wewnętrznych, a w szczególności: 1. schorzeń przewodu pokarmowego, 2. układu oddechowego, 3. cukrzycy i jej powikłań, 4. schorzeń układu moczowego, 5. zaburzeń endokrynologicznych, 6. schorzeń układu krążenia, 7. schorzeń reumatologicznych, 8. schorzenia nerek, 21

22 9. zabiegi hemodializ, 10. hematologii. ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY i PRACOWNIA PRÓB WYSIŁKOWYCH oddział pełnoprofilowy. Posiada akredytację umożliwiającą prowadzenie specjalizacji z chorób wewnętrznych oraz staży kierunkowych do innych specjalizacji Prowadzi diagnostykę i leczenie pacjentów we wszystkich dziedzinach chorób wewnętrznych, a w szczególności chorób serca. W oddziale znajduje się Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Oddział świadczy usługi z zakresu: 1. intensywnej opieki medycznej, 2. nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, 3. badań z zakresu echokardiografii, 4. prób wysiłkowych, 5. badań Holtera, 6. badań Ergospirometrycznych. ODDZIAŁ NEUROLOGII ODDZIAŁ UDAROWY świadczy usługi medyczne z zakresu diagnostyki i leczenia chorób: 1. udary mózgowe: niedokrwienne, krwotoczne, krwotoki podpajenczynówkowe, 2. padaczka z oznaczeniem poziomu leków przeciwpadaczkowych, 3. stwardnienie rozsiane, 4. choroba Parkinsona, 5. choroba Alzheimera, 6. choroby nerwowo-mięśniowe, 7. stwardnienie zanikowo boczne, 8. zapalenie wielokorzeniowe- wielonerwowe i inne, W oddziale odbywa się również wczesna rehabilitacja pacjentów oraz terapia neurologopedyczna. ODDZIAŁ PEDIATRII profil oddziału ogólnopediatryczny z rozszerzeniem diagnostyki z zakresu alergologii, nefrologii i chorób płuc. Prowadzi diagnostykę i leczenie pacjentów w zakresie chorób dzieci: 1. układu pokarmowego, 2. układu oddechowego, 3. układu krążenia, 22

23 4. układu moczowego i nerek, 5. układu nerwowego, 6. alergicznych, 7. po zatruciach lekami i środkami toksycznymi, 8. schorzeniami skóry, 9. chorób reumatycznych. ODDZIAŁ NEONATOLOGII w ramach opieki medycznej leczone są w oddziale noworodki chore: 1. urodzone w zamartwicy, 2. wcześniaki hbd, 3. z masą ciała 2500 g i poniżej, 4. z zaburzeniami oddychania, 5. żywione pozajelitowo, 6. z chorobą hemolityczną ODDZIAŁ PULMONOLOGII świadczy usługi w zakresie diagnostyki, leczenia oraz profilaktyki chorób oskrzeli i płuc: 1. nowotworów, 2. gruźlicy (zarówno płuc jak i o lokalizacji pozapłucnej), 3. zapaleń płuc i opłucnej, 4. zapaleń oskrzeli, 5. rozedmy płuc, 6. stanów ropnych układu oddechowego, 7. astmy oskrzelowej i chorób alergicznych układu oddechowego, 8. niewydolności oddechowej śródmiąższowych kwalifikacją do domowej tlenoterapii, 9. chorób śródmiąższowych płuc W oddziale wykonywana jest bronchofiberoskopia i torakocenteza (punkcja jamy opłucnej). ODDZIAŁ REHABILITACYJNY świadczy usługi w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w trybie stacjonarnym. Zabiegi rehabilitacyjne obejmują: 1. kinezyterapię, 2. krioterapię miejscową, 3. światłolecznictwa (Bioptron, laseroterapia, lampa kwarcowa) 23

24 4. hydroterapia (wirówki, tangentom), 5. ciepłolecznictwo (Fango) 6. elektroterapia, 7. magnetoterapia, 8. ultradźwięki, 9. masaże klasyczne, wibracyjne i aquavibron ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ świadczy usługi w zakresie rehabilitacji neurologicznej w trybie stacjonarnym. Zabiegi rehabilitacji neurologicznej obejmują: 1. kinezyterapię, 2. fizykoterapeutyczne; światłolecznictwo, - hydroterapia, - elektroterapia, - magnetoterapia, - ultradźwięki, - krioterapia, 3. masaże, 4. opiekę psychologa, 5. terapię mowy, 6. terapię zajęciową. ODDZIAŁ CHIRURGICZNY świadczy usługi w zakresie leczenia operacyjnego, zachowawczego, diagnostyki i rehabilitacji pooperacyjnej. 1. przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego, grubego, odbytu, choroby wątroby, schorzenia pęcherzyka żółciowego, przewodów żółciowych, choroby trzustki, 2. laparoskopowe usuwanie pęcherzyka żółciowego, 3. laparoskopowe usuwanie wyrostka robaczkowego, 4. laparoskopowe operacje perforacji wrzodu trawiennego, 5. nowotwory jamy brzusznej (jelita grubego, żołądka, dróg żółciowych i trzustki), 6. nowotwory skóry i tkanki podskórnej, 7. leczenie i diagnostyka mnogich obrażeń ciała, obrażeń wielomiejscowych i wielonarządowych, 8. choroby tętnic, żył (diagnostyka i leczenie miażdżycy tętnic, zator tętniczy, stopa 24

25 cukrzycowa, odmrożenia, zakrzepica żylna, przewlekła niewydolność żylna, operacyjne leczenie żylaków, wytwarzanie przetok tętniczo-żylnych do hemodializ, 9. operacje tarczycy, 10. operacje pierwotnych przepuklin pachwinowych, udowych przepuklin powłok brzusznych, przepuklin w bliźnie pooperacyjnej, oraz operacje przepuklin nawrotowych. Plastyka z użyciem siatek syntetycznych polipropylenowych oraz siatek lekkich częściowo wchłanianych, 11. diagnostyka USG, TK, 12. diagnostyka i zabiegi endoskopowi, 13. przeszczepy skóry, 14. leczenie oparzeń, 15. leczenie żywieniowe dietami przemysłowymi: całkowite żywienie pozajelitowe, żywienie dojelitowe. Zakładanie centralnych dostępów żylnych do leczenia żywieniowego, 16. rehabilitacja pooperacyjna. ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ prowadzi diagnostykę i leczenie pacjentów w zakresie: 1. leczenie chorób zwyrodnieniowych stawów biodrowych i kolanowych, 2. wady wrodzone i rozwojowe dzieci, 3. urazy kończyn u dzieci i dorosłych, 4. wykonuje szycie nerwów obwodowych, 5. przeszczepy kości, 6. urazowe choroby kręgosłupa leczenie zachowawcze, 7. leczy stabilizatorami zewnętrznymi, 8. wykonuje operacje pierwotne i rekonstrukcyjne w zakresie chirurgii ręki, 9. artroskopię diagnostyczną i operację stawu kolanowego, 10. protezy stawu biodrowego. ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY prowadzi diagnostykę i leczenie pacjentek poprzez: 1. całodobowe udzielanie świadczeń w trybie nagłym i planowym, obejmujące proces diagnostyczno-terapeutyczny trwający od chwili przyjęcia pacjentki do szpitala do momentu wypisania. 2. podstawową diagnostykę, leczenie zachowawcze i operacyjne pacjentek w ciąży, 3. rozszerzoną diagnostykę w patologii ciąży w oparciu o nowoczesne metody (USG Doppler 25

26 i projekcja 3D) 4. nadzór nad połogiem fizjologicznym i patologicznym, 5. diagnostykę, leczenie zachowawcze i operacyjne schorzeń ginekologicznych u kobiet z wykorzystaniem nowoczesnych metod endoskopowych: histeroskopii, laparoskopii. Z Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym zintegrowana jest Izba Przyjęć Ginekologiczno- Położnicza, której podstawowym zadaniem jest przyjmowanie pacjentek na oddziały: Ginekologiczny i Położniczy oraz udzielanie porad ambulatoryjnych pacjentkom, które nie zostały przyjęte do szpitala. ODDZIAŁ UROLOGICZNY prowadzi diagnostykę i leczenie pacjentów poprzez: 1. małoinwazyjne procedury urologiczne - wytwarzanie nefrotomii punkcyjnych pod kontrolą USG punkcje torbieli nerek, endourologiczne leczenie kamicy moczowej URS, biopsja stercza pod kontrolą TRUS, 2. onkologię urologiczną - nefrektomia radykalna, prostatektomia radykalna, cystektomia radykalna, wytwarzanie ortotopowego zbiornika jelitowego na mocz i inne metody nadpęcherzowego odprowadzenia moczu, immunoterapia raka pęcherza, TURbT powierzchownego raka pęcherza, 3. kompleksowe leczenie urazów układu moczowo-płciowego u mężczyzn i moczowego u kobiet, 4. kompleksowe leczenie kamicy moczowej operacje małoinwazyjne i otwarte, leczenie łagodnego rozrostu stercza TURP, TUIP, adenomektomia, 5. operacyjne i endoskopowe leczenie chorób cewki moczowej, moczowodów, wad wrodzonych układu moczowo-płciowego, operacyjne leczenie nietrzymania moczu (TVT, operacje otwarte), 6. operacyjne leczenie przepuklin pachwinowych,zabiegi w zakresie moszny, 7. urologię dziecięcą wnętrostwo, wodniaki jądra, stulejka, przepuklina pachwinowa, stany urologii dziecięcej, 8. leczenie zachowawcze schorzeń i powikłań urologicznych, 9. operacje urologiczne z wykorzystaniem lasera (laser holmowy i diodowy): - enukleacja laserowa stercza, - waporyzacja laserowa stercza, - laserowe kruszenie kamieni w całym układzie moczowym, - nacinanie zwężeń cewki i moczowodów przy użyciu lasera, 26

27 - operacje kamicy nerkowej przy użyciu giętkiego endoskopu URS i na drodze nakłucia przezskórnego nerki PCNL. ODDZIAŁ OKULISTYCZNY prowadzi leczenie pacjentów poprzez wykonywanie następujących zabiegów operacyjnych: 1. zaćmy operacje zewnątrztorebkowe /technika fakoemulsyfikacji/, 2. jaskry zabiegi filtrujące, 3. plastyka aparatu ochronnego oka i twarzy, 4. chirurgia urazowa gałki i aparatu ochronnego oka. 5. prowadzone jest również leczenie zachowawcze w zakresie: 6. stanów zapalnych rogówki, twardówki, błony naczyniowej, siatkówki, nerwu wzrokowego, 7. diagnostyka jaskry, 8. diagnostyka i leczenie chorób zwyrodnieniowych oka. ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY świadczy usługi w zakresie: 1. diagnostyki i leczenia schorzeń narządu słuchu i równowagi, 2. diagnostyki bólów głowy, 3. diagnostyka i leczenie schorzeń nienowotworowych uszu, nosa i zatok, gardła, krtani. 4. operacje migdałków, polipów nosa, zatok, plastyka przegrody nosa, mikrochirurgia krtani, drenaż wentylacyjny jam bębenkowych i inne, 5. diagnostyka i leczenie zmian nowotworowych z obszaru głowy i szyi, 6. leczenie infekcji z zakresu otolaryngologii, 7. diagnostyka i leczenie schorzeń ślinianek, 8. zabiegi z zakresu chirurgii dermatologicznej w obszarze głowy i szyi z zastosowaniem technik rekonstrukcyjnych metodami chirurgii plastycznej (min. usuwanie łagodnych i złośliwych nowotworów skóry, leczenie nowotworów wargi) 9. stany nagłe i w otolaryngologii (krwawienia z nosa, ostra duszność krtaniowa, ciała obce, urazy), 10. diagnostyka endoskopowa górnych dróg oddechowych u dzieci. ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII świadczy usługi w zakresie: 1) całodobowej opieki lekarsko-pielęgniarskiej dla pacjentów z bezpośrednim zagrożeniem życia, w tym dla ofiar wypadków komunikacyjnych, przemysłowych z rozległymi oparzeniami. 27

28 2) wykonywania znieczulania pacjentów wymagających leczenia operacyjnego, 3) gotowości podjęcia i przeprowadzenia reanimacji w każdym oddziale szpitala, SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 1. Szpitalny Oddział Ratunkowy świadczy usługi w następujących obszarach: 1. obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć zlokalizowany jest bezpośrednio przy wejściu i wjeździe do oddziału w celu zapewnienia: a) przeprowadzenia wstępnej oceny osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, i bezkolizyjnego transportu tych osób innych obszarów oddziału, b) jednoczesnego przyjęcia i segregacji medycznej co najmniej czterech osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, warunków niezbędnych do przeprowadzenia wywiadu od zespołów ratownictwa medycznego oraz osoby, która znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, i jej rodziny 2. w obrębie obszaru segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć lokalizuje się stanowisko wyposażone w : a) środki łączności zapewniające łączność pomiędzy centrum powiadamiania ratunkowego, zespołami ratownictwa medycznego, w tym lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego, a oddziałem oraz kompleksową łączność wewnątrzszpitalną, ą także niezależny stały nasłuch na kanale ogólnopolskim, b) system bezprzewodowego przywoływania osób. 3. obszar resuscytacyjno-zabiegowy, który wyposażony jest w: a) urządzenia do monitorowania i podtrzymywania funkcji życiowych, b) prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej, c) prowadzenia resuscytacji okołourazowej, d) wykonywanie podstawowego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów. 4. obszar terapii natychmiastowej, który składa się z: a) sali zabiegowej wyposażonej w stół zabiegowy z lampą operacyjną, aparat do znieczulenia z wyposażeniem stanowiska do znieczulenia wraz z zestawem monitorującym, źródło tlenu, powietrza i próżni w liczbie nie mniejszej niż po dwa gniazda poboru. 28

29 INNE KOMÓRKI DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ FUNKCJONUJĄCE W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZPITAL 1. W celu sprawnego funkcjonowania części medycznej Zespołu tworzy się medyczne jednostki organizacyjne, które nie są oddziałami szpitalnymi, ale realizują zadania medyczne i są niezbędne dla funkcjonowania ZOZ. 2. Komórki działalności medycznej funkcjonujące w strukturach przedsiębiorstwa szpital to: 1) Izba Przyjęć 2) Blok Operacyjny, 3) Apteka, 4) Dział Sanitarno-Epiemilogiczny a) Centralna Sterylizacja, b) Rozlewnia Płynów c) Zespół Sanitarny 5) Dział Diagnostyki Laboratoryjnej 6) Dział Elektroradiologii Ogólnej 7) Pracownia Endoskopii 8) Pracownia Serologii Biorcy Izba Przyjęć 1. Zadaniem Izby Przyjęć jest przyjmowanie pacjentów ze skierowaniem w trybie planowym na oddziały szpitalne oraz wykonywanie czynności higieniczno-sanitarnych i administracyjnych wymaganych w celu przyjęcia pacjenta do szpitala, a w szczególności: 1) założenie historii choroby oraz uzupełnienie obowiązującej dokumentacji medycznej, 2) wykonanie zabiegów higienicznych i przebranie chorego oraz przekazanie ubrania chorego do magazynu odzieży, 3) dostarczenie choremu niezbędnych informacji związanych z pobytem w szpitalu, 4) załatwienie formalności rejestracyjnych, Ambulatorium Zakładowe 1. Do zadań Ambulatorium Zakładowego należy: 1) prowadzenie dokumentacji badań profilaktycznych, 2) prowadzenie dokumentacji do badań sanitarno-epidemiologicznych poprzez uaktualnianie książeczek zdrowia i wypisywanie zaświadczeń, 29

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem.

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. 5. Organami Zespołu są: 1/ Rada Społeczna, 2/ Dyrektor Zespołu. 6. 1. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r.

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. S T A T U T Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: CZP.I.9612.13.8.2013 Kielce, dnia 8 lipca 2013 r. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne

STATUT. Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne STATUT Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne Niniejszy Statut został nadany przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą nr 6/2012 z dnia 7 grudnia

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Centrala... 43 78 000 Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Pielęgniarka Naczelna...4378307

Bardziej szczegółowo

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE DYREKTOR Rada Społeczna SP ZOZ MSW Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik do Uchwały nr 6/2011 Rady Społecznej SP ZOZ w Myślenicach z dnia 26 kwietnia 2011 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w MYŚLENICACH Tekst jednolity Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

1.1 Przychodnia w Rzeszowie

1.1 Przychodnia w Rzeszowie Aneks nr 2/2013 z dnia 06.05.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian.

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian. Aneks nr 2 z dnia 22.12.2014 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie tekstu jednolitego wprowadzonego Obwieszczeniem Nr 1/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin A D R E S Y Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin (32) 267-30-11; Czeladź (32) 265-16-44, 265-17-47; 265-15-86; 265-15-81; 265-16-86; 265-14-36;

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim

S T A T U T. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim S T A T U T Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim utworzonego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1

Bardziej szczegółowo

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Oznaczenie sprawy: WSz II1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Lp Nazwa/rodzaj dokumentu medycznego Data Wydanie Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Statut. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Statut. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik nr 2 do uchwały nr X/73/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny zwany dalej regulaminem określa organizację i porządek procesu udzielania

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU z dnia 31 marca 2015 r. Rady Powiatu w Świdniku w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, zwany dalej Zakładem, jest podmiotem leczniczym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 3116 UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie

Bardziej szczegółowo

Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/ 179/2016 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 9 lutego 2016 r. Projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie 1. W Statucie Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach

Bardziej szczegółowo

Ramowe Zakresy Czynności Osób Na Stanowiskach Kierowniczych Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie

Ramowe Zakresy Czynności Osób Na Stanowiskach Kierowniczych Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie Za łąc znik Nr 1 do Regu laminu Or ganizac yjnego Wojewódzkiego Szpita la Chirurgii Ura zowej św. Anny w Warszawie Ramowe Zakresy Czynności Osób Na Stanowiskach Kierowniczych Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia... w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/165/2016 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 1 grudnia 2016 roku

Kraków, dnia 12 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/165/2016 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 1 grudnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 grudnia 2016 r. Poz. 7470 UCHWAŁA NR XVIII/165/2016 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 1 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

Pomieszczenie Ilość Opis pomieszczenia 8 1 sala 1-łóżkowa + sanitariat 1 sala 2-łóżkowa + sanitariat 6 sal 3-łóżkowych

Pomieszczenie Ilość Opis pomieszczenia 8 1 sala 1-łóżkowa + sanitariat 1 sala 2-łóżkowa + sanitariat 6 sal 3-łóżkowych Wewnętrzna struktura organizacyjna I. Pełna nazwa oddziału : Oddział Chorób Nerek II. Specjalność: Oddział : zachowawcza III. Oferowany poziom świadczeń szpitalnych : Oddział specjalistyczny IV. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. ( aktualizowano 25.05.204r.) REGULAMIN Oddziałem Kardiologicznym i Oddziałem Intensywnego

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44

Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44

Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor ADRESY Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin: (32) 267-30-11, 267-30-12, 267-30-13, 267-30-14, 267-30-15 Czeladź: (32) 265-16-44, 265-17-47,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1 INFORMATOR Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Ziemi Słupskiej

Bardziej szczegółowo

Ordynator: lek. Kazimierz Błoński. Z-ca ordynatora. lek. Rębisz Wojciech. Pielęgniarka oddziałowa. mgr Iwona Makuch. ordynator

Ordynator: lek. Kazimierz Błoński. Z-ca ordynatora. lek. Rębisz Wojciech. Pielęgniarka oddziałowa. mgr Iwona Makuch. ordynator Szpitalny Oddział Ratunkowy Ordynator: lek. Kazimierz Błoński Z-ca ordynatora lek. Rębisz Wojciech Pielęgniarka oddziałowa mgr Iwona Makuch Telefony : ordynator 77 408 79 72 dyspozytornia 77 408 79 70

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r. UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 18 września 2013 r. w sprawie: zmian statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNETRZNY ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO

REGULAMIN WEWNETRZNY ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 09-402 Płock ul. Kościuszki 28 tel. (024) 64-51-00 fax. (024) 64-51-02 www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU. w okresie od r. do r. w następujących zakresach:

WARUNKI KONKURSU. w okresie od r. do r. w następujących zakresach: Kraków, dnia 12 grudnia 2016 r. WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych: w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w następujących zakresach: 1. koordynacja pracy (lekarz kierujący) w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI Tekst jednolity wg stanu na dzień 29.06.2004 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor ADRESY Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin: (32) 267-30-11, 267-30-12, 267-30-13, 267-30-14, 267-30-15 Czeladź: (32) 265-16-44, 265-17-47,

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 1327

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 1327 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 1327 UCHWAŁA Nr XXI/395/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU SATYSFAKCJĘ PACJENTA OSIĄGAMY POPRZEZ WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSKONALENIE NASZYCH

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYRZECU PODLASKIM Załączni k nr 1 do uchwały Nr Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia sierpnia 2013 r. PROJEKT STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYRZECU PODLASKIM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT Mazurskiego Centrum Zdrowia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ełku - Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o. TEKST JEDNOLITY

STATUT Mazurskiego Centrum Zdrowia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ełku - Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o. TEKST JEDNOLITY STATUT Mazurskiego Centrum Zdrowia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ełku - Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o. TEKST JEDNOLITY przyjęty Uchwałą Nr 3N/VIII/2006 z dnia 10.08.2006r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie

Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, zwany dalej "Zespołem" jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, działającym w formie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r. UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

NUMERY TELEFONÓW SPZOZ w Sokołowie Podlaskim STAN NA DZIEŃ r. Centrala telefoniczna szpitala SZPITAL V PIĘTRO

NUMERY TELEFONÓW SPZOZ w Sokołowie Podlaskim STAN NA DZIEŃ r. Centrala telefoniczna szpitala SZPITAL V PIĘTRO NUMERY TELEFONÓW SPZOZ w Sokołowie Podlaskim STAN NA DZIEŃ 06.08.2014 r. Centrala telefoniczna szpitala 25-781 72 00 SZPITAL V PIĘTRO CHIRURGIA ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY Sekretariat tel/fax 25-781-72-81

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S A M O D Z I E L N E G O P U B L I C Z N E G O Z A K Ł A D U O P I E K I Z D R O W O T N E J W C H O S Z C Z N I E

S T A T U T S A M O D Z I E L N E G O P U B L I C Z N E G O Z A K Ł A D U O P I E K I Z D R O W O T N E J W C H O S Z C Z N I E ZAŁĄCZNIK nr 1 do UCHWAŁY NR.../ /2013 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia. 2013 r. S T A T U T S A M O D Z I E L N E G O P U B L I C Z N E G O Z A K Ł A D U O P I E K I Z D R O W O T N E J W C H O S Z C

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 1 Wzór znaku graficznego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie Załącznik Nr

Bardziej szczegółowo

ZASTĘPCA DYREKTORA PION DZIAŁALNOŚCI NIEMEDYCZNEJ Dział Zatrudnienia i Płac GŁÓWNY KSIĘGOWY Dział Ekonomiczny Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Komitet Transfuzjologiczny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach oraz likwidacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz. 2639 UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 1471 UCHWAŁA NR LXXXI/1711/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie nadania statutu III Szpitalowi Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

S T A T U T SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU S T A T U T SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU 1 1. Szpital Wojewódzki w Poznaniu, zwany dalej Szpitalem, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 Elektronicznie podpisany przez: IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Data: 2013-07-09 14:39:14 UCHWAŁA NR 392/2013

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych I. Charakterystyka 1. Zespół Poradni Specjalistycznych jest jednostką organizacyjną Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, realizującą zadania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Załącznik Nr 1.5 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu 1 1. Pracą oddziału kieruje Ordynator, któremu podlega cały personel.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1887 USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku S T A T U T Zał. do uchwały Nr XII/107/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24.10.2011 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ pod nazwą: SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ pod nazwą: SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY Załącznik do uchwały nr XIII/ 108 / 2012 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 27 czerwca 2012 roku STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ pod nazwą: SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna Płock OFERTA

Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna Płock OFERTA Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA o udzielanie świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego zamówienia w zakresie lecznictwa szpitalnego/ specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2705 UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2011 r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

S T A T U T SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU S T A T U T SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU 1 1. Szpital Wojewódzki w Poznaniu, zwany dalej Szpitalem, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, działającym na podstawie: 1) ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 8 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/548/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 29 maja 2017 roku

Kraków, dnia 8 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/548/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 29 maja 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 czerwca 2017 r. Poz. 3896 UCHWAŁA NR XXXVI/548/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie S T A T U T Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Edmunda Biernackiego Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE S T A T U T

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE S T A T U T Załącznik do Uchwały Nr... /2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... 2013 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE S T A T U T (TEKST JEDNOLITY) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ul. Szpitalna 1 (32)

ul. Szpitalna 1 (32) ul. Szpitalna 1 (32) 41 30 100 Centrala 100 Centrala 101 Portiernia główna 103 Portiernia szatnia-ksero 104 Brama kierowcy 106 Monitoring 107 Dyrektor Naczelny 110 Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DOSTOSOWANIA SOR Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO WYMOGÓW ROZPORZĄDZENIA. (STAN NA DZIEŃ 1 KWIETNIA 2009 R.)

HARMONOGRAM DOSTOSOWANIA SOR Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO WYMOGÓW ROZPORZĄDZENIA. (STAN NA DZIEŃ 1 KWIETNIA 2009 R.) 3 z Polikliniką ul. Wielicka 265, 30-663 3. 1. Oddział lokalizuje się na poziomie wejścia dla pieszych i wjazdu specjalistycznych środków transportu z osobnym wejściem dla pieszych oddzielonym od trasy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5553 UCHWAŁA NR XL/850/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp.z o.o. WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Numer księgi rejestrowej - cz. I 000000025125 identyfikator jednostki podziału

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2274 UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Oddziały szpitala. Administrator, SP Opoczno - Wygenerowano: /10:22:20

Oddziały szpitala. Administrator, SP Opoczno - Wygenerowano: /10:22:20 Oddziały szpitala Administrator, 23.02.2012 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii W oddziale przebywają chorzy w stanach zagrożenia życia. Oddział dysponuje specjalistycznym sprzętem do leczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny spółki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu 1 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą: 1) Szpital Powiatowy 2) Zespół Zakładów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KROTOSZYNIE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KROTOSZYNIE STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KROTOSZYNIE I. Postanowienia ogólne. 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie zwany dalej Zakładem jest podmiotem leczniczym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert. na udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie miasta Przemyśl oraz powiatu przemyskiego SzM-ZP

Szczegółowe warunki konkursu ofert. na udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie miasta Przemyśl oraz powiatu przemyskiego SzM-ZP Organizator Konkursu/ Udzielający Zamówienie : Na mocy porozumienia o wzajemnej współpracy z dnia 26 listopada 2015 r.: oraz Szpital Miejski w Przemyślu 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85 REGON 180954820,

Bardziej szczegółowo