Umowa. zawarta..r. w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa. zawarta..r. w Krakowie"

Transkrypt

1 Umowa zawarta..r. w Krakowie pomiędzy: Agencją Rozwoju Miasta S.A. w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lema 7, wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, KRS NIP Kapitał spółki: zł w całości wpłacony. reprezentowaną przez: Zbigniewa Rapciaka Prezesa Zarządu zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym a (dane formalne) z siedzibą przy ul.. reprezentowaną przez: zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści. 1 Przedmiot umowy Zamawiający zleca Wykonawcy do wykonania w obiekcie Kraków Arena w Krakowie następujących usługi w zakresie obsługi technicznej, konserwacji i serwisowania urządzeń: 1) okresową konserwację i czynności obsługi bieżącej urządzeń zgodnie DTR i ofertą Wykonawcy, 2) wykonywanie napraw bieżących na podstawie protokołu oceny technicznej, 3) uczestnictwo wg. potrzeb w okresowych komisyjnych przeglądach gwarancyjnych, oraz wynikających z przepisów ppoż., dozoru technicznego UDT, itp., 4) dokonywanie wg. potrzeb lub żądania Zamawiającego oceny zastanego stanu faktycznego urządzenia/systemu, przyczyn powstania niesprawności oraz przedstawienie sposobu przywrócenia wymaganej sprawności technicznej urządzenia/systemu, zawartych w Protokole oceny technicznej wg. załączonego wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Umowy, stanowiących dla Zamawiającego podstawę do zlecenia Wykonawcy przedmiotowych prac. Usługi będące przedmiotem umowy świadczone będę zgodnie z zakresem zawartym w SIWZ i ofercie Wykonawcy, 5) pełnienie dyżuru i wsparcia technicznego na żądanie Zamawiającego w dniach imprezowych na podstawie zlecenia wg. zał. nr 2 do Umowy. 1

2 2 Warunki wykonania umowy 1. Prace, o których mowa w 1 niniejszej Umowy będą wykonywane w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy. 2. Przedmiot umowy będzie wykonywany z wykorzystaniem wszystkich dni kalendarzowych w roku i całej doby z uwzględnieniem kalendarza imprez w uzgodnieniu z Biurem Obsługi Technicznej Kraków Areny. 3. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy, przedstawi harmonogram prac konserwacyjnych urządzeń w rozbiciu na poszczególne miesiące z uwzględnieniem kalendarza imprez i wymagań SIWZ (OPZ). Harmonogram na bieżąco winien być uzgodniony z BOT (przedstawicielem Zamawiającego). 4. Warunkiem stwierdzenia bieżącego wykonania warunków umowy jest złożenie raportu z wykonanych konserwacji w zakresie obowiązującego harmonogramu za dany miesiąc stanowiący podstawę do wystawienia faktury. W terminie 3 dni roboczych BOT potwierdza raport i wykonanie przedmiotowych prac. Raport powinien również wskazywać konieczne naprawy z tytułu gwarancji lub rękojmi wykraczające poza przedmiot konserwacji. Nie dotyczy zakresu wymienionego w 1 ust 4 i 5. 3 Warunki płatności 1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za prace objęte tabelą pod nazwą zestawienie czynności konserwacyjnych zał. nr 1 do SIWZ, za okres 36 miesięcy wynosi. zł brutto w tym podatek VAT. 2. Stawka jednej osoboroboczogodziny. do obliczenia zamówień uzupełniających oraz czynności wymienionych w 1 ust 4 i 5 zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi zł. brutto. 3. Zamawiający za prace objęte niniejszą Umową zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie miesięczne w kwocie..zł brutto (słownie. ) w tym podatek VAT w obowiązującej stawce 23%. 4. Wynagrodzenie za prace określone Umową będzie rozliczone na podstawie co miesięcznych faktur VAT w wysokości w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu faktury VAT. 5. Zamawiający na podstawie odrębnej faktury zapłaci w terminie 14 dni od otrzymania faktury za usługi wymienione w 1 ust. 4 oraz ust. 5 niniejszej Umowy. 2

3 6. Waloryzacja zgodnie z ustawą Pzp. 4 Odpowiedzialność 1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe wskutek niewłaściwego działania lub zaniechania stosownego działania jego pracowników lub osób trzecich, którym Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu swoich obowiązków. 2. Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej umowy zobowiązany jest do zachowania najwyższej staranności, uwzględniając profesjonalny charakter prowadzonej przez siebie działalności oraz wszelkich wymogów prawem przewidzianych w szczególności wynikających z dokumentacji obsługiwanego urządzenia. 3. Wykonawca zobowiązany jest zachować w poufności wszelkie informacje prawnie chronione, uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy, w szczególności stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa prowadzonego przez Zamawiającego w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz z późn. zm.), w tym nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa. 4. Zgłoszenia o naprawach bieżących będą kierowane do przedstawiciela Wykonawcy.. pod numer. 5. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo i niezwłocznie do poinformowania Zleceniodawcy o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w pracy urządzeń. 5 Zmiany umowy, zlecenia uzupełniające 1. Wartość zleceń uzupełniających i wynikających z 1 ust 4 i 5 nie może przekroczyć 20% zamówienia podstawowego o którym mowa w pkt. XIV ust. 1 SIWZ. 2. Zmiany umowy mogą być dokonywane w trybie art. 144 ustawy Pzp. 6 Podwykonawcy 1. Wykonawca przedmiot Umowy wykona w całości siłami własnymi lub przy udziale podwykonawców. 2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, za zakresy przedmiotu Umowy, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców, a także za zaniechanie ich wykonania. 3

4 3. Obowiązkiem Wykonawcy jest skoordynowanie i skorelowanie praw i obowiązków Podwykonawców, przede wszystkim pod względem zakresów powierzonych im do realizacji robót i terminów ich wykonania. 4. Wykonywanie robót przy pomocy Podwykonawców i ich Podwykonawców może odbywać się za aprobatą Zamawiającego, wyłącznie na zasadach określonych Umową. 5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia listę Podwykonawców, którym Wykonawca powierzy wykonanie robót i wszelkich prac z nimi związanych, a także przedstawi zakres robót przez nich wykonywanych, jak też parafowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę projekty zawieranych z nimi umów (wraz z załącznikami) nie później niż w terminie 7 dni przed podpisaniem tych umów. 6. W projekcie umowy z Podwykonawcą wskazany musi być obligatoryjnie: zakres robót, wysokość wynagrodzenia, terminy wykonania i zasady wykonywania robót, będące w zgodzie z warunkami niniejszej Umowy. 7. Do zawarcia przez Wykonawcę umów o wykonaniem robót z Podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego, wyrażona w formie pisemnej, zgodnie z ogólnymi zasadami reprezentacji. 8. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od daty przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 9. W razie zgłoszenia zastrzeżeń do umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zastrzeżenia, w przeciwnym razie zawarcie umowy z Podwykonawcą będzie naruszeniem warunków niniejszej Umowy. 10. Wszystkie zapisy niniejszej klauzuli odnoszą się również do Podwykonawców Podwykonawców, przy czym w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą wymagana jest na jej zawarcie również zgoda Wykonawcy. 11. Jeżeli Wykonawca nie zapłaci któremukolwiek z Podwykonawców należnego wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami umowy podwykonawczej zawartej pomiędzy Wykonawcą i takim Podwykonawcą, Zamawiający będzie uprawniony, do dokonania stosownej zapłaty bezpośrednio na rzecz takiego Podwykonawcy, jak również do dokonywania dalszych płatności bezpośrednio na rzecz tego Podwykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 12. Warunkiem płatności wprost Podwykonawcy będzie : 4

5 a/ przedstawienie dotychczasowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy z Podwykonawcą potwierdzonego dokumentami ( dowodami zapłaty) b/ oświadczenie Wykonawcy w załączniku do protokołu odbioru sporządzonym pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym o wykonaniu przez Podwykonawcę zakresu robót będących przedmiotem odbioru 13. Zamawiający będzie uprawniony w takim przypadku do dokonania potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich kwot, zapłaconych Podwykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. Wykonawca nie będzie miał roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za zakres robót odebranych przez Zamawiającego i zapłaconych wprost Podwykonawcy 14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie przez Podwykonawców wymaganych próbek materiałów, atestów, certyfikatów, badań, pomiarów w zakresie realizowanych przez nich robót. 15. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za usuwanie wad dotyczących robót wykonanych przez Podwykonawców na zasadach ustalonych w niniejszej umowie oraz w przepisach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 16. Zmiana, w uzasadnionych przypadkach, Podwykonawcy uzgodnionego z Zamawiającym wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 7 Kary umowne 1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy są kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach. 2. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne : a) za zwłokę w likwidacji przedmiotu umowy, w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia brutto ustalonego w 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, b) za odstąpienie od umowy z winy Zleceniobiorcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w 3 ust. 1 umowy. 3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącania kar umownych z należności wynikających z faktur Wynajmującego. 4. W przypadku nienależytego wykonania Umowy przez Zleceniobiorcę w tym nie należytej pracy urządzenia oraz utraty przez Zleceniodawcę w wyniku działań lub zaniechań Zleceniobiorcy, gwarancji udzielnej Zleceniodawcy przez konsorcjum Wykonawcy Kraków Arena z liderem Mostostal Warszawa SA, Zleceniodawcy przysługuje prawo obciążenia Zleceniobiorcy kosztami naprawy i serwisu danego urządzenia do końca okresu 5

6 gwarancji udzielonej przez konsorcjum z liderem Mostostal Warszawa SA na co Zleceniobiorca wyraża zgodę. 8 Rozwiązanie umowy 1. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: a) jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się z postanowień umowy b) złożenia wniosku o wszczęcie w stosunku do Zamawiającego wniosku o wszczęcie postępowania układowego c) wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia narażającego osoby znajdujące się na terenie wykonywania przedmiotu Umowy na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, lub powodującego taki skutek, jeżeli wystąpienie takiego zdarzenia jest wynikiem lub ma związek z niewłaściwym wykonywaniem obowiązków przez Wykonawcę. 9 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Załączniki do Umowy: Załącznik nr 1 druk (wzór) protokołu oceny technicznej i zlecenia usługi wg. 1 ust. 4. Załącznik nr 2 druk (wzór) protokołu oceny technicznej i zlecenia usługi wg. 1 ust. 5. Zamawiający Wykonawca 6

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy:

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: ZP/03/2015 Załącznik nr 6 do specyfikacji zamówienia WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 UMOWA STRONY UMOWY Zawarta w dniu... w Piasecznie, pomiędzy: Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy:

UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy: UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy: ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-323 przy ul. Opolska 100, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102722

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek

U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek Projekt umowy załącznik 7 U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek nr. Niniejsza umowa została zawarta w dn....03.2015 r. w Milanówku między: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY UMOWA NR:. w sprawie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:...

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo