Z nami od poczàtku do koƒca gwarancja plonu, korzeni i cukru

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z nami od poczàtku do koƒca gwarancja plonu, korzeni i cukru"

Transkrypt

1

2 Z nami od poczàtku do koƒca gwarancja plonu, korzeni i cukru

3 Spis treêci: Pyramin 65 WG, Pyramin Turbo 520 SC Herbicyd Pyramin ochrona od samego poczàtku 2 Herbicyd Pyramin a zabiegi powschodowe 3 Pyramin 65 WG, Pyramin Turbo 520 SC zalecenia stosowania 4 Flirt specjalista od trudnego zachwaszczenia 6 Pozycjonowanie herbicydu Flirt 460 SC w mieszaninach powschodowych 7 Focus Ultra 100 EC specjalista od chwastów jednoliêciennych 8 Ochrona przed chorobami od poczàtku do koƒca 10 Allegro 250 SC nowa jakoêç w ochronie buraka przed chorobami 14 Bi 58 Nowy insektycyd 16 Fastac 100 EC insektycyd 17

4 Pyramin 65 WG, Pyramin Turbo 520 SC Herbicyd Pyramin ochrona od samego poczàtku Ju w temperaturze 2-5 C (a wi c wczeêniej ni burak) wschodzà takie gatunki jak gwiazdnica, gorczyca, komosa (!!), poziewnik, przetaczniki, przytulia, rdest, rumianek, rzodkiew, sporek czy tasznik. Zastosowanie preparatu Pyramin posiewnie zabezpiecza plantacj w najw aêciwszym momencie. Chwasty niszczone sà ju w momencie ich wschodów. Dobre (hamujàce dzia anie przeciw samosiewom rzepaku w przypadku stosowania przedwschodowego. Temperatury kie kowania ró nych chwastów Przy 2-5 C kie kujà: Przetacznik Komosa bia a 0 0 Rzodkiew Êwirzepa Rumianek Przytulia czepna Rdest powojowaty Gwiazdnica pospolita Przy 7 C i wi cej kie kujà: 0 0 ó tlica drobnokwiatowa Szar at szorstki Szczyr roczny Jasnota spp. 2

5 Herbicyd Pyramin a zabiegi powschodowe Chwasty ciep olubne wymagajàce wy szych temperatur w czasie wschodów wymagajà dla skutecznego ich zwalczania mieszanin z udzia- em Pyraminu 65 WG lub Pyraminu Turbo 520 SC. To najbardziej elastyczne produkty do stosowania powschodowego na plantacji buraków cukrowych. Przydatne i wysoce skuteczne we wszystkich mieszaninach polecanych do zwalczania powschodowego chwastów. Pyramin hamuje kie kowanie chwastów, oraz czyni je wra liwszymi na dzia anie preparatów nalistnych. Dodatek herbicydu Pyramin pozwala na wi kszà elastycznoêç co do czasu stosowania pojedynczego zabiegu. Oprócz tego uzyskujemy dodatkowy efekt przeciw zachwaszczeniu wtórnemu (d ugie, doglebowe dzia anie preparatu Pyramin). 3

6

7 Specjalista od trudnego zachwaszczenia Herbicyd Flirt obok zwalczanych przez inne Êrodki chwastów szczególnie dobrze zwalcza; przytulia czepna blekot pospolity rumianek polny rdesty psianka czarna rumian polny Flirt 460 SC sprawdza si doskonale we wszystkich systemach ochrony buraka i jest niezb dnym sk adnikiem mieszanin z herbicydami o dzia aniu nalistnym. 6

8 Pozycjonowanie herbicydu Flirt 460 SC w mieszaninach powschodowych Flirt 460 SC jest preparatem, który stosuje si po wschodach buraka. Mo liwoêci jego stosowania sà bardzo szerokie jest on niezb dnym sk adnikiem mieszanin z preparatami opartymi o substancje biologicznie czynne dzia ajàce nalistnie. W sk ad tego preparatu wchodzà dwie substancje biologicznie czynne. Obok substancji zawartej w Pyraminie zawiera on quinmerak, który wykazuje dzia anie nalistne. Preparat ten zachowuje wszystkie pozytywne cechy dzia ania Pyraminów, a ponadto cechuje si : dzia aniem doglebowym i nalistnym, stosowaniem w powschodowym terminie zwalczania chwastów, ca kowitym bezpieczeƒstwem dla siewek buraka, zwalczaniem jeszcze szerszego spektrum chwastów wysoce skuteczny w stosunku do rdestów, rumianowatych, przytulii czepnej, komosy, zabezpiecza plantacj przed zachwaszczeniem wtórnym. 7

9 Focus Ultra 100 EC specjalista od chwastów jednoliêciennych chwastnica jednostronna perz w aêciwy Wysoce skuteczny graminicyd do zwalczania chwastów jednoliêciennych jednorocznych i wieloletnich na plantacji buraka cukrowego. Pobierany przez liêcie, a nast pnie przemieszczany do korzeni i roz ogów chwastów. W pe ni skuteczny graminicyd do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliêciennych w dawce od 1 do 1,5 l/ha. 8

10 Spektrum zwalczanych chwastów Chwasty gatunki wra liwe Chwastnica jednostronna Miot a zbo owa Owies g uchy Perz w aêciwy Focus Ultra 100 SC Focus Ultra stosujemy od pierwszej pary liêci w aêciwych buraków cukrowych oraz w zale noêci od intensywnoêci wschodów chwastów. Pami tajmy e chwastnica jednostronna to chwast wybitnie Êwiat olubny i mo e wschodziç przez d u szy okres czasu. Pierwsze wschody chwastnicy nie sà sygna em o koniecznoêci stosowania Focusa, który nale y zastosowaç w dawce ok. 1,2 l/ha po wschodach tego chwastu. Optymalny termin to faza od dwóch liêci do poczàtku krzewienia si chwastnicy. W przypadku wyst powania perzu w aêciwego na plantacji stosujemy Focus Ultra w dawce 3-4 l/ha w fazie ok. 4-6 liêci w aêciwych perzu. Przy stosowaniu graminicydu Focus Ultra nie ma koniecznoêci dodawania adiuwantów. Je eli chwasty jednoliêcienne wyst pujà we wczeêniejszych terminach zabieg Focusem Ultra mo emy wykonaç àcznie ze zwalczaniem chwastów dwuliêciennych w trzecim zabiegu nalistnym. Samosiewy zbó Wiechlina roczna W oênica zielona Wyczyniec polny UWAGA: Zestawienie sporzàdzono zgodnie z obowiàzujàcymi etykietami Zwalczanie chwastów jednoliêciennych Focus Ultra 100 EC chwasty jednoliêcienne, samosiewy zbó 1-1,5 l/ha perz w aêciwy 3-4 l/ha 9

11 Ochrona przed chorobami od poczàtku do koƒca kilkoma laty choroba ta ujawnia a si pod koniec okresu wegetacyjnego i nie mia a istotnego znaczenia ekonomicznego. Obserwowany w ostatnich latach wzrost nasilenia wyst powania choroby na terenie kraju wià e si w du ej mierze z wprowadzeniem do uprawy znacznej liczby odmian buraka o ró nej wra liwoêci na grzyb. Du e znaczenie na wzrost zagro enia tà chorobà ma coraz cz stsze przyorywanie liêci pozostawionych po zbiorze, a tak e znaczne ocieplenie klimatu. ChwoÊcik jest chorobà, która w ostatnich latach wystàpi a w du ym nat eniu. W roku 1998 ognisko jej wyst powania ogranicza o si do po udniowo-wschodniej Polski, gdzie sà najkorzystniejsze warunki do rozwoju choroby, ale w rok póêniej doêç znacznie pora- one zosta y plantacje na ca ym po udniu, w Wielkopolsce, àcznie z rejonem zachodnim. W tym roku pas wyst powania tego patogena rozszerzy si na ca à Polsk. Przed Drugà wa nà chorobà która w ostatnich latach nabiera coraz wi kszego znaczenia jest brunatna plamistoêç liêci buraka. Jest to choroba która wyst puje cz sto równoczeênie z chwoêcikiem buraka. Grzyb ten ma mniejsze wymagania cieplne. Rozwojowi brunatnej plamistoêci liêci sprzyja temperatura w wysokoêci C oraz wysoka wilgotnoêç powietrza. W porównaniu do chwoêcika objawy pora enia sà z regu y bardziej widoczne (Êrednica plam 4-15 mm), a plamy majà bardziej nieregularny kszta t. Obydwie te choroby sta y si chorobami o znaczeniu ekonomicznym. Pora enie wywo ane przez chwoêcika lub brunatnà plamistoêç liêci wp ywa na jakoêç i wielkoêç uzyskanego plonu. adnego plantatora nie staç na to eby zniweczy nak ady poniesione podczas ca ego procesu produkcji w koƒcowym jej etapie! 10

12 chwoêcik buraka Cercospora beticola brunatna plamistoêç liêci Ramularia beticola màczniak prawdziwy buraka Erysiphe betae rdza buraka Uromyces betae plantacja buraków zniszczona przez choroby 11

13 Wp yw fungicydu Duett 250 SC na plon korzeni buraka cukrowego i zawartoêç cukru. Ârednia z lat Plony ZawartoÊç cukru dt/ha % dt/ha 21% wi cej 16,7 18,1 ZawartoÊç cukru wi ksza o 1,4% 18,2 17,6 17, ,4 400 Kontrola Duett 1,0 l/ha 15,8 Nast pstwem pora enia przez te choroby jest redukcja cz Êci asymilacyjnej liêcia, przez co zostaje ograniczone odk adanie asymilatów w korzeniach. Buraki mogà straciç nawet 80% liêci, 20-30% plonu korzeni, a zawartoêç cukru zmniejsza si o ok. 2,2%. Zwi sza si Wp yw zastosowania fungicydu Duett 250 SC na pora enie plantacji przez chwoêcika, BASF Pàgów, Niedzieliska 2002 r. (wartoêci Êrednie). % 70 69, , ,5 41, , ,5 10 2, ,5 20 6,1 30 Kontrola 8, ,3 13, Duett 1,0 l/ha dni Ocena pora enia w % dokonana 10, 20, 30, 40, 50,60 dni po zabiegu. Pierwsza ocena r. 12

14 zawartoêç azotu alfa aminowego, potasu i sodu, co prowadzi do spadku technologicznego plonu cukru nawet o 30-40%. Ponadto pogarszajà si wartoêci przechowalnicze i przerobowe surowca. Pora- one korzenie sà podatne na zgnilizny i z regu y wykazujà w przechowywaniu wi ksze ubytki cukru na skutek bardziej intensywne go procesu oddychania. Duett 250 SC jako preparat uk adowy ma doskona e dzia anie zapobiegawcze, interwencyjne i wyniszczajàce w stosunku do wymienionych chorób. SkutecznoÊç dzia ania i szeroki zakres zwalczanych chorób sprawia, e Duett 250 SC sta si podstawowym fungicydem w ochronie buraka cukrowego. Zalecana dawka preparatu wynosi 0,75-1,0 l/ha. Ni szà z zalecanych dawek mo na stosowaç wtedy, gdy pora enie plantacji nie przekracza 5% (objawy pora enia widaç na nie wi cej ni 5 liêciach na 100 zbadanych) lub w rejonach i latach o mniejszym zagro eniu chorobowym. Im wczeêniej preparat zostanie zastosowany, tym atwiej zwalczy chorob, a jego skutecznoêç i d ugoêç dzia ania b dzie lepsza. Dlatego najodpowiedniejszym momentem na zastosowanie preparatu jest poczàtek pora enia plantacji. Je eli choroby wyst powa y na burakach w poprzednim roku, a obecna plantacja le y w niezbyt du ym oddaleniu od ubieg orocznej, je eli uprawiana jest odmiana w miar podatna na choroby lub te warunki pogodowe sprzyjajà wyst powaniu chorób wówczas trzeba zastosowaç wy szà dawk 1,0 l/ha. Plon korzeni buraka cukrowego w roku 2002 oraz Êrednia za lata po jednokrotnym zastosowaniu fungicydu Duett 250 SC. dt/ha Kontrola Ârednia za lata Duett 1,0 l/ha 13

15 Allegro 250 SC nowa jakoêç w ochronie buraka przed chorobami O tym, e wzrasta zagro enie ze strony chorób buraka i e zagro enie to nie ma ju tylko regionalnego charakteru mogliêcie si Paƒstwo zapoznaç na poprzednich stronach naszej broszury. Prosz zwróciç uwag na fakt, e w ostatnich kilku latach plon buraka systematycznie ulega zmniejszeniu tym, gdzie nie prowadzono ochrony przed chorobami. Jeden zabieg dobrym fungicydem jest wi c jest bezdyskusyjny. Na plantacjach zlokalizowanych w rejonach o szczególnie du ym nasileniu wyst powania chorób grzybowych, oraz na plantacjach prowadzonych intensywnie proponujemy Paƒstwu system ochrony fungicydowej z o ony z dwóch zabiegów: Allegro 250 SC (0,7 l/ha) Duett 250 SC (0,75-1 l/ha). 14 Dlaczego polecamy fungicyd Allegro 250 SC? Wynika to z faktu, e w krajach Europy Zachodniej od dawna obserwuje si bardzo dobre efekty dzia ania tego fungicydu. Allegro 250 SC to fungicyd dwusk adnikowy. Jednym z nich jest krezoksym metylowy, substancja aktywna nale àca do grupy strobiluryn. Zaletà tej grupy substancji aktywnych jest: Bardzo wysoka skutecznoêç zwalczania wszystkich chorób grzybowych pora ajàcych liêcie buraków. D ugotrwa e dzia anie grzybobójcze nawet do 4 tygodni. Jeszcze wy sze plony korzeni i cukru z hektara. Dodatkowy efekt fizjologiczny, polegajàcy na wi kszej odporno- Êci buraków na warunki stresowe np. susz. Allegro 250 SC opis preparatu: Ârodek o dzia aniu uk adowym i quasi-uk adowym. Dzia anie quasiuk adowe krezoksymu metylowego polega na rozprzestrzenianiu si substancji biologicznie czynnej poprzez dyfuzj w fazie gazowej na liêciach. Ârodek do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczajàcego w zwalczaniu nast pujàcych chorób grzybowych buraka cukrowego: chwoêcik buraka brunatna plamistoêç liêci màczniak prawdziwy rdza buraka. Zamieszczony wykres jednoznacznie wskazuje na wi kszà efektywnoêç stosowanego fungicydu

16 Plonowanie buraka cukrowego (dt/ha), Niemcy , n=9. Plon cukru (%) uzyskany po zastosowaniu fungicydu Allegro 250 SC, Holandia , n= dt/ha 17.4 % Kontrola Triazol Allegro 16.0 Kontrola Triazol Allegro Allegro 250 SC. Jednak e to nie wszystkie korzyêci. Ju cz Êç cukrowni w Polsce kontraktuje cukier. W przysz oêci najprawdopodobniej wszystkie cukrownie tak naprawd b dà kupowa y cukier od plantatorów, a nie mas korzeniowà. I w tym momencie zastosowanie Allegro, jako partnera w ochronie buraka, jest szczególnie polecane. Zalecenia zwalczania chorób grzybowych w buraku Allegro 250 SC 0,7 l/ha Duett 250 SC 0,75-1,0 l/ha

17 Bi 58 Nowy Insektycyd Termin stosowania: po wschodach buraków, preparat owadobójczy o dzia aniu o àdkowym i kontaktowym, przeznaczony do zwalczania, szkodników ssàcych i gryzàcych w burakach, skutecznie zwalcza Êmietki oraz mszyce. W buraku cukrowym najwi ksze zagro enie powoduje wyst powanie Êmietki çwiklanki oraz mszycy trzmielinowo burakowej. Niebezpieczne sà larwy Êmietki, które prowadzà er minujàcy powodujàc, e poczàtkowo na liêciach pojawiajà si brunatne plamki, które póêniej mogà si rozszerzaç na ca à blaszk liêciowà. Jest to szczególnie niebezpieczne dla m odych roêlin buraka, które zmieniajà barw i zamierajà. Zabieg przeciw temu szkodnikowi nale y wykonaç w okresie nalotu much które sk adajà jaja (ma to miejsce najcz Êciej w maju). SzkodliwoÊç mszycy trzmielinowo burakowej polega przede wszystkim na wysysaniu soku z liêci i p dów. Powoduje to zwijanie si liêci i zahamowanie wzrostu. JednoczeÊnie mszyce mogà przenosiç wiele niebezpiecznych chorób wirusowych. Wyst powanie tego szkodnika uzale nione jest przede wszystkim od czynnika termicznego. W okresie kiedy panujà wysokie temperatury (powy ej 25 C) pierwsze naloty mszyc mogà nastàpiç we wczesnych fazach rozwojowych buraka w maju (wówczas mo na prowadziç ochron tak e przeciw Êmietce). Jednak e z regu y najcz Êciej masowe naloty mszyc majà miejsce póêniej (podczas okresów posuchy), w czerwcu lub poczàtkach lipca. Zwalczanie szkodników Bi 58 Nowy 0,8 l/ha 01 07/

18 Fastac 100 EC Insektycyd Termin stosowania: po wschodach buraków cukrowych. Ârodek o dzia aniu kontaktowym i o àdkowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssàcych i gryzàcych na plantacji buraka cukrowego. drobnica burakowa Atomaria linearis Wysoce skuteczny w zwalczaniu: Drobnicy burakowej 0,15 l/ha zalecanie opryskiwania plantacji 3 4 dni po siewie buraków cukrowych. Pche ki burakowej 0,1 l/ha zabieg wykonujemy w okresie pojawienia si pierwszych chrzàszczy, lub po zauwa eniu pierwszych uszkodzeƒ. pche ka burakowa Chaetocnema concinna Mszycy trzmielinowo/burakowej 0,1 l/ha, stosujemy po pojawieniu si form uskrzydlonych, przed wystàpieniem koloni mszyc. Preparat z grupy pyretroidów bezpieczny w stosowaniu do innych organizmów ywych, posiada dzia- anie repelentne w odniesieniu do pszczó. Stosowaç w temperaturach powietrza poni ej 20 C przy u yciu l wody. Êmietka çwiklanka Pegomyia betae mszyca trzmielinowo-burakowa Aphis fabae

19

Profesjonalna ochrona buraka cukrowego

Profesjonalna ochrona buraka cukrowego Profesjonalna ochrona buraka cukrowego SPIS TREŚCI HERBICYDY 03 Pyramin Turbo 520 SC 04 Kosynier 420 SC 05 Focus Ultra 100 EC 06 Program ochrony buraka cukrowego przed chwastami FUNGICYDY 08 Duett Star

Bardziej szczegółowo

Hector Max 66,5 WG Potrójna ochrona kukurydzy. ZawartoÊç substancji aktywnych. nikosulfuron 9,2% dikamba 55% rimsulfuron 2,37%

Hector Max 66,5 WG Potrójna ochrona kukurydzy. ZawartoÊç substancji aktywnych. nikosulfuron 9,2% dikamba 55% rimsulfuron 2,37% Hector Max 66,5 WG Potrójna ochrona kukurydzy ZawartoÊç substancji aktywnych nikosulfuron 9,2% rimsulfuron 2,37% Hector Max 66,5 WG to nowy, trzysk adnikowy herbicyd o unikalnym sk adzie wzajemnie uzupe

Bardziej szczegółowo

Potrójna ochrona kukurydzy

Potrójna ochrona kukurydzy 1 Potrójna ochrona kukurydzy ZawartoÊç substancji aktywnych nikosulfuron 9,2% H H S S S H H CI CI CH 3 H rimsulfuron 2,37% dikamba 55% Hector Max 66,5 WG to nowy, trzysk adnikowy herbicyd o unikalnym sk

Bardziej szczegółowo

Agil 100 EC. Zawartość substancji czynnej: Propachizafop - (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego)-100 g /l środka.

Agil 100 EC. Zawartość substancji czynnej: Propachizafop - (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego)-100 g /l środka. Agil 100 EC Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, samosiewów zbóż, chwastnicy jednostronnej,

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią

Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią Rzepak ozimy to roślina wymagająca profesjonalnego podejścia od momentu siewu do zbioru. Okres wegetacyjny trwa ok. 11 miesięcy (czasami nawet 12

Bardziej szczegółowo

Nicogan. 040 SC Sulcogan 300 SC. herbicyd nikosulfuron + sulkotrion. Para na medal!

Nicogan. 040 SC Sulcogan 300 SC. herbicyd nikosulfuron + sulkotrion. Para na medal! Nicogan 040 SC Sulcogan 300 SC Para na medal! herbicyd nikosulfuron + sulkotrion Szerokie rzędy, w których jest uprawiana kukurydza, stwarzają doskonałe warunki do rozwoju chwastów. Niezależnie od stosowania

Bardziej szczegółowo

POLE WOLNE OD CHWASTÓW JU JESIENIÑ.

POLE WOLNE OD CHWASTÓW JU JESIENIÑ. POLE WOLNE OD CHWASTÓW JU JESIENIÑ. Tradycja i zaufanie. przez rolników herbicydów zbo owych stosowanych jesienià. www.dupont.pl 1 Dlaczego warto zwalczaç chwasty w zbo ach w terminie jesiennym? Nale y

Bardziej szczegółowo

Czyste pole w zasięgu ręki

Czyste pole w zasięgu ręki Czyste pole w zasięgu ręki! Ć Ś W Edycja 14 W celu zapewnienia wysokiego plonowania kukurydzy należy zapewnić roślinie uprawnej pole czyste i bez chwastów. W związku z tym, herbicydy stanowią najważniejszą

Bardziej szczegółowo

skuteczny Êrodek w walce z chwastami w kukurydzy Herbicyd o zdwojonej sile dzia ania Bezpieczny dla kukurydzy atwy w stosowaniu

skuteczny Êrodek w walce z chwastami w kukurydzy Herbicyd o zdwojonej sile dzia ania Bezpieczny dla kukurydzy atwy w stosowaniu A5-Hector2011/12 12/18/11 4:03 PM Page 1 Herbicyd o zdwojonej sile dzia ania Bezpieczny dla kukurydzy atwy w stosowaniu D uga faza stosowania: 2-8 liêci kukurydzy skuteczny Êrodek w walce z chwastami w

Bardziej szczegółowo

System wczesnego ostrzegania Stacja Doświadczalna BASF w Pągowie woj. opolskie, 18.05.2012r.

System wczesnego ostrzegania Stacja Doświadczalna BASF w Pągowie woj. opolskie, 18.05.2012r. System wczesnego ostrzegania Stacja Doświadczalna BASF w Pągowie woj. opolskie, 18.05.2012r. BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl Zmienne warunki atmosferyczne panujące w

Bardziej szczegółowo

T O R E R O 500 SC. Określenie toksyczności: dla organizmów wodnych toksyczny. (R51) Działa toksycznie na organizmy wodne.

T O R E R O 500 SC. Określenie toksyczności: dla organizmów wodnych toksyczny. (R51) Działa toksycznie na organizmy wodne. Producent: Feinchemie Schwebda GmbH, Strassburger Strasse 5, D-37269 Eschwege, Niemcy, tel.: +49 5651 92370, fax: +49 5651 22442 Importer: Sumi-Agro Poland Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zasady stosowania Melody Med 69 WG w ochronie ziemniaków

Zasady stosowania Melody Med 69 WG w ochronie ziemniaków Zasady stosowania Melody Med 69 WG w ochronie ziemniaków Odpowiednio wczesne opryskiwanie plantacji ziemniaków, wyprzedzajàce pojawienie si objawów zarazy. W przypadku odygowej formy zarazy objawy sà cz

Bardziej szczegółowo

Wykaz substancji czynnych zawartych w środkach chwastobójczych przeznaczonych do ochrony kukurydzy

Wykaz substancji czynnych zawartych w środkach chwastobójczych przeznaczonych do ochrony kukurydzy Wykaz substancji czynnych zawartych w środkach chwastobójczych przeznaczonych do ochrony kukurydzy SUBSTANCJA CZYNNA GATUNKI CHWASTÓW JEDNO I DWULIŚCIENNYCH WRAŻLIWYCH I ŚREDNIO WRAŻLIWYCH 1 substancja

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiet-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

Przestrzegaj etykiet-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa, tel.: (22) 320 09 00, fax: (22) 320 09 50, e-mail: kontakt.ag@pol.dupont.com. Producent: Du Pont de Nemours

Bardziej szczegółowo

Agil 100 EC. Jeden dla wszystkich! herbicyd propachizafop

Agil 100 EC. Jeden dla wszystkich! herbicyd propachizafop Agil 100 EC Jeden dla wszystkich! herbicyd propachizafop Agil 100 EC: niezwykle skuteczny na większość chwastów jednoliściennych, znakomita skuteczność potwierdzona wieloletnią praktyką, najszybciej działający

Bardziej szczegółowo

Ochrona jest sztuką. Kukurydza. Uprość sobie zwalczanie chwastów

Ochrona jest sztuką. Kukurydza. Uprość sobie zwalczanie chwastów Ochrona jest sztuką Kukurydza Uprość sobie zwalczanie chwastów Edycja 215 Spis treści Zaprawy............................................................................. 4 Mesurol 5 FS.....................................................................

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. Pozwolenie MRiRW nr R-75/2012h.r. z dnia 25.09.2012 r.

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. Pozwolenie MRiRW nr R-75/2012h.r. z dnia 25.09.2012 r. Zał. do pozw. Nr R-75/2012 h.r. z dnia 25.09.012 r Posiadacz pozwolenia na handel równoległy: Agchemaccess Polska Sp. z o.o., ul. Fordońska 393, 85-766 Bydgoszcz; Tel./fax: + 48 52 381 49 14, e-mail: enquires@agchemaccess.co.uk

Bardziej szczegółowo

Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej

Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej www.sad24.com Wszystkie poniższe informacje zostały przygotowane na podstawie obserwacji laboratoryjnych oraz lustracji wybranych

Bardziej szczegółowo

Posiadacz zezwolenia: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa, tel.: (22) 326-06-01, fax: (22) 326-06-99.

Posiadacz zezwolenia: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa, tel.: (22) 326-06-01, fax: (22) 326-06-99. 1 Załącznik do decyzji MRiRW nr R-238/2012d z dnia 04.10.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-15/2007 z dnia 24.04.2007 r. Posiadacz zezwolenia: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44c, 01-797

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYGNALIZACJA WYSTĘPOWANIA CHORÓB I SZKODNIKÓW W UPRAWACH ROLNICZYCH NA DZIEŃ 09.10.2014R.

AKTUALNA SYGNALIZACJA WYSTĘPOWANIA CHORÓB I SZKODNIKÓW W UPRAWACH ROLNICZYCH NA DZIEŃ 09.10.2014R. AKTUALNA SYGNALIZACJA WYSTĘPOWANIA CHORÓB I SZKODNIKÓW W UPRAWACH ROLNICZYCH NA DZIEŃ 09.10.2014R. RZEPAK Ciepła jesień z niewielką ilością opadów sprzyja licznemu występowaniu mszycy kapuścianej. Mszyce

Bardziej szczegółowo

Katalog odmian rzepaku ozimego 2014 w technologii Clearfield

Katalog odmian rzepaku ozimego 2014 w technologii Clearfield Katalog odmian rzepaku ozimego 2014 w technologii Clearfield DK IMPRESSION CL DK IMMINENT CL Nr 2 WYSOKI PLON badania rejestrowe COBORU 2011-2012 114%wzorca WYSOKA TOLERANCJA NA CHOROBY OPTYMALNY WIGOR

Bardziej szczegółowo

I N N O V A T E 240 SC

I N N O V A T E 240 SC Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 249/2012d z dnia 09.10.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-69/2008 z dnia 20.10.2008 r. Posiadacz zezwolenia: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre, Królestwo

Bardziej szczegółowo

Menara Doskonała solo Świetna w duecie

Menara Doskonała solo Świetna w duecie Menara Doskonała solo Świetna w duecie Doskonała ochrona liści i kłosa Uniwersalne rozwiązanie Wysoka jakość w odpowiedniej cenie Menara 410 EC to nowy dwuskładnikowy fungicyd do zastosowania w najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Alert 375 SC. Produkt badaƒ firmy DuPont. Solidna podstawa programów ochrony zbó i rzepaku przed chorobami. Wi ksze plony o lepszej jakoêci.

Alert 375 SC. Produkt badaƒ firmy DuPont. Solidna podstawa programów ochrony zbó i rzepaku przed chorobami. Wi ksze plony o lepszej jakoêci. Alert leaflet 03.2009 wer2 3/3/09 1:31 PM Page 1 Produkt badaƒ firmy DuPont Firma DuPont jest jednym z najwi kszych na Êwiecie producentów Êrodków ochrony roêlin. Zaanga owanie na rzecz bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

KATALOG ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN 2015

KATALOG ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN 2015 KATALOG ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN 2015 Ochrona na 5 plus! SPIS TREŚCI: HERBICYDY... 4 Kukurydza... 4 CAMIX 560 SE... 4 INNOVATE 240 SC... 4 Zboża... 5 ANEKS SX 50 SG... 5 DICOPUR TOP 464 SL... 5 HELMSTAR

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ROŚLIN ROLNICZYCH

OCHRONA ROŚLIN ROLNICZYCH OCHRONA ROŚLIN ROLNICZYCH Zwalczanie chorób, szkodników i chwastów Na podstawie etykiet środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu handlowego i stosowania w Polsce. Stan na dzień 30 kwietnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne doradztwo

Profesjonalne doradztwo INFORMATOR 2/2009 www.syngenta.pl Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce drugi numer Informatora SYNGENTA W bieżącym numerze przybliżymy ocenę przezimowania roślin oraz zasygnalizujemy, jakich zagrożeń

Bardziej szczegółowo

M U S T A N G 306 SE

M U S T A N G 306 SE 1 Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 53 /2010 z dnia 10.06.2010 r. Podmiot, który uzyskał pozwolenie: Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa, tel.: (0-22) 854 03 20,

Bardziej szczegółowo

Ochrona kukurydzy 37

Ochrona kukurydzy 37 Ochrona kukurydzy 37 Złote zasady skutecznego odchwaszczenia kukurydzy Odchwaszczanie ma na celu zachowanie potencjału plonotwórczego kukurydzy, utrzymując liczbę chwastów na możliwie jak najniższym poziomie.

Bardziej szczegółowo

Nowość w ochronie truskawek! ...i życie nabiera smaku!

Nowość w ochronie truskawek! ...i życie nabiera smaku! Nowość w ochronie truskawek!...i życie nabiera smaku! Edycja 2015 Luna w Polsce i na świecie Grupa produktów Luna to kilka formulacji fungicydów dostosowanych do lokalnych potrzeb w różnych krajach. Wspólną

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. SULKORN 300 SC

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. SULKORN 300 SC Posiadacz zezwolenia: Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o., ul Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel. (0-22) 395-66-60, fax. (0-22) 395-66-67, email: biuro@makhteshim-agan.pl Przestrzegaj etykiety środka ochrony

Bardziej szczegółowo

G L E A N 75 WG. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

G L E A N 75 WG. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Posiadacz zezwolenia: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa; tel.: 22 320 09 00, fax: 22 320 09 50; e-mail: kontakt.ag@dupont.com G L E A N 75 WG Środek przeznaczony do stosowania

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska GOLD 450 EC

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska GOLD 450 EC Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 272/2010d z dnia 08.10.2010 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-4/2004 z dnia 16.02.2004 r. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Makhteshim Agan Agro Poland S.A., ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

CASPER 55 WG. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

CASPER 55 WG. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-119/2014 z dnia 23.07.2014 r. Posiadacz zezwolenia: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c, 01-797 Warszawa Tel.: 22 326 06 01. Fax: 22 326 06 99. CASPER 55

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna fungicydowa ochrona zbóż

Profesjonalna fungicydowa ochrona zbóż Profesjonalna fungicydowa ochrona zbóż Edycja 2015 Zastosowaliśmy technologię BASF, czyli w pierwszym zabiegu Capalo w dawce, w drugim zabiegu na przełomie kwietnia i maja Adexar Plus w dawce 1,3 l/ha

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska S A F A R I 50 WG

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska S A F A R I 50 WG Podmiot, który uzyskał zezwolenie: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa, Tel.: (022) 320 09 00, fax: (022) 320 09 50, e-mail: kontakt.ag@pol.dupont.pl Producent: Du Pont de Nemours

Bardziej szczegółowo

Atpolan BIO 80 EC. Atpolan BIO 80 EC

Atpolan BIO 80 EC. Atpolan BIO 80 EC Nowy, opatentowany adiuwant olejowy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodno-olejowej, olejowej, dodawany do zbiornika opryskiwacza w celu wspomagania działania ania środków w ochrony roślin

Bardziej szczegółowo

BURAK PASTEWNY. str. 1

BURAK PASTEWNY. str. 1 BURAK PASTEWNY ambrozja bylicowata blekot pospolity błyszczka jarzynówka brunatna plamistość liści chaber bławatek chwastnica jednostronna chwasty chwasty dwuliścienne chwasty jednoliścienne chwasty jednoliścienne

Bardziej szczegółowo

Posiadacz zezwolenia na handel równoległy: AGCHEM ACCESS Limited, Polska, 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 393 Tel./Fax: +48 52 381 49 14.

Posiadacz zezwolenia na handel równoległy: AGCHEM ACCESS Limited, Polska, 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 393 Tel./Fax: +48 52 381 49 14. Zał. do pozw. MRiRW nrr-65/2012 h.r. z dnia 03.07.2012 r. Posiadacz zezwolenia na handel równoległy: AGCHEM ACCESS Limited, Polska, 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 393 Tel./Fax: +48 52 381 49 14. Przestrzegaj

Bardziej szczegółowo

Cleravis. Decydując się na Technologię Produkcji Rzepaku Clearfield, staniesz twarzą w twarz z rewolucją w ochronie rzepaku.

Cleravis. Decydując się na Technologię Produkcji Rzepaku Clearfield, staniesz twarzą w twarz z rewolucją w ochronie rzepaku. NOWOŚĆ Cleravis Herbicyd w Technologii Clearfield Decydując się na Technologię Produkcji Rzepaku Clearfield, staniesz twarzą w twarz z rewolucją w ochronie rzepaku. Szczegóły na www.clearfield.pl Cleravis

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. A P Y R O S 75 WG

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. A P Y R O S 75 WG Posiadacz zezwolenia : Monsanto Europe S.A./N.V, Haven 627, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpia, Królestwo Belgii, tel : (+32) 3 568 51 11, fax : (+32) 3 568 50 90. Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin

Bardziej szczegółowo

D E V R I N O L 450 SC

D E V R I N O L 450 SC 1 Załącznik do decyzji MRiRW nr R-320/2012d z dnia 27.11.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 57/2005 z dnia 08.12.2005 r. Posiadacz zezwolenia: United Phosphorus Limited, The Centre, Birchwood

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. H A R M O N Y 75 WG

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. H A R M O N Y 75 WG 1 Podmiot, który uzyskał zezwolenie: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c, 01-797 Warszawa. Tel.: (0 prefiks-22) 320 09 00, fax: (0 prefiks-22) 320 09 50, e-mail: kontakt.ag@pol.dupont.com Producent:

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska NIMBUS 283 SE

Przestrzegaj etykiety instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska NIMBUS 283 SE Załącznik do decyzji nr R-104/2009 z dnia 09.06.2009 r. zmieniającej zezwolenie Nr 892/2001 z dnia 26.11.2001 r. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, Republika

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska G A L M E T 20 SG

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska G A L M E T 20 SG Posiadacz zezwolenia: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Chemirol Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno; tel. +48 52 318 88 00, fax: +48 52 318 88 01, e-mail: RD@chemirol.com.pl Przestrzegaj etykiety

Bardziej szczegółowo

Z E A G R A N 340 SE

Z E A G R A N 340 SE Załącznik do decyzji MRiRW nr R -174/2012d z dnia 08.08.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R - 49/2008 z dnia 30.05.2008 r. Posiadacz zezwolenia: Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter-Strasse 25, A-4021

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. MILAGRO EXTRA 6 OD

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. MILAGRO EXTRA 6 OD Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 357 /2012d z dnia 14.12.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-14/2006 z dnia 13.04.2006 r. Posiadacz zezwolenia: ISK Biosciences Europe N.V., Pegasus Park, De Kleetlaan

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska D R A G O N 450 W G

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska D R A G O N 450 W G Załącznik do decyzji MRiRW nr R- /2012d z dnia.04.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 50/2009 z dnia 24.04.2009 r. Posiadacz zezwolenia: Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o ul Domaniewska 50 A,

Bardziej szczegółowo

M O C A R Z 75 WG. Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

M O C A R Z 75 WG. Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Załącznik do decyzji MRiRW nr R-393/2014d z dnia 22.10.2014 r Posiadacz zezwolenia: BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec, tel.: + 49 621 60-0, fax: +49 621 60-42525,

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

D R A G O N 450 W G. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

D R A G O N 450 W G. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -94/2015 z dnia 15.06.2015 r. Posiadacz zezwolenia: Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa, tel.: 22 5487300, faks: 22 5487309, e-mail:

Bardziej szczegółowo

B E E T U P C O M P A C T 160 SC

B E E T U P C O M P A C T 160 SC 20.01.2011 r. Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 296/2012d z dnia 6.11.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 5/2011 z dnia Posiadacz zezwolenia: United Phosphorus Limited, The Centre, Birchwood Park,

Bardziej szczegółowo

C H I S E L N O W Y 51.6 WG

C H I S E L N O W Y 51.6 WG Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 113/2014zr z dnia 16.07.2014 r. Posiadacz zezwolenia: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa; tel.: 22 320 09 00, fax: 22 320 09 50; e-mail: kontakt.ag@dupont.com

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 215 11878 Poz. 1366 1366 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w zwiàzku z eksploatacjà instalacji lub urzàdzenia

Bardziej szczegółowo

Rola techniki i precyzji zabiegów w integrowanych systemach ochrony roślin

Rola techniki i precyzji zabiegów w integrowanych systemach ochrony roślin Roman Kierzek 1, Marek Wachowiak 1, Henryk Ratajkiewicz 2 1 Instytut Ochrony Roślin- PIB w Poznaniu, 2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Rola techniki i precyzji zabiegów w integrowanych systemach ochrony

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

G A L L U P 360 SL. Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

G A L L U P 360 SL. Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska 1 Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 59 /2011d z dnia 17.03.2011 r. zmieniającej zezwolenie MRiGŻ. Nr 499/99 z dnia 18.03.1999 r. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Barclay Chemicals Manufacturing Ltd, Damastown

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego gruncie chłodu latem oraz ciepła

Bardziej szczegółowo

Lato na plantacjach buraczanych. Zapobieganie występowaniu chorób

Lato na plantacjach buraczanych. Zapobieganie występowaniu chorób Lato na plantacjach buraczanych. Zapobieganie występowaniu chorób Występowanie chorób jest przede wszystkim uzależnione od przebiegum warunków atmosferycznych. Niestety, to co najbardziej sprzyja rozwojowi

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Jagodniki Edycja 2015

Jagodniki Edycja 2015 Jagodniki Edycja 2015 Zrodzone z natury. Wsparte technologią. Uwaga nowe rejestracje! Insektycydy Produkt Uprawa Zwalczane organizmy Zalecana dawka Karencja agrest mszyce 0,2 l/ha 21 dni borówka wysoka

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Mirador Forte 160 EC. fungicyd. Widoki na zdrowy plon!

Mirador Forte 160 EC. fungicyd. Widoki na zdrowy plon! Mirador Forte 160 EC Widoki na zdrowy plon! fungicyd Intensywnie uprawiane pszenica ozima i rzepak ozimy są bardzo podatne na straty powodowane przez grzyby chorobotwórcze. Występowanie tych patogenów

Bardziej szczegółowo

L E G A T O PLUS 600 SC

L E G A T O PLUS 600 SC Producent: Makhteshim Agan Industries Ltd, 1 Azrieli Centre, Tel Aviv 67012, Izrael, Tel.: +972 3 6947 977, fax: +972 3 6095 012, e-mail: main.@main.co.il Importer: 1. Spółdzielnia Pracy Zaopatrzenia Rolnictwa,

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. SULCOGAN 300 SC

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. SULCOGAN 300 SC Posiadacz zezwolenia: ADAMA Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel. (22) 395 66 60, infolinia: (22) 395 66 66, fax +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com Podmiot odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

WP Ł YNĘlO W14 ~ " 2 ~

WP Ł YNĘlO W14 ~  2 ~ WP Ł YNĘlO W14 ~ " 2 ~ Załącznik do decyzji MRiRW nr R - A'G.s72014d z dnia-2.(_.05.201 4 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-11/2014 z dnia 31.01.2014 r. Posiadacz zezwolenia: FMC Chemical sprl, Boulevard

Bardziej szczegółowo

R O U N D U P MAX 680 SG

R O U N D U P MAX 680 SG Załącznik do decyzji MRiRW Nr R-355/2007 z dnia 25.07.2007 r. Zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr 793/2000 z dnia 15.12.2000 r. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Monsanto Europe S.A./N.V, Scheldelaan 460,

Bardziej szczegółowo

R O U N D U P ENERGY 450 SL

R O U N D U P ENERGY 450 SL 1 Załącznik do decyzji MRiRW Nr R- 11/2005 z dnia 04.08.2005 r. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Monsanto Europe S.A./N.V, 270-272 Avenue de Ternvurenlaan, B-1150, Belgia, tel : (+32) 2 776 41 11, fax

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. Envision 450 SL

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. Envision 450 SL Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 13/2014 z dnia 31.01.2014 r. Posiadacz zezwolenia: CHEMINOVA A/S P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig, Królestwo Danii, tel. 00 45 969 096 90, fax: 00 45 969 096 91. Podmiot

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 37/2012 z dnia 07.02.2012 r.

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 37/2012 z dnia 07.02.2012 r. 1 Posiadacz zezwolenia: Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa, tel.: (22) 854 03 20, fax: (22) 854 03 29, e-mail: fwrpols@dow.com, www.dowagro.pl Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. K E R B 50 WP

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. K E R B 50 WP 1 Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. I. Krasickiego 53, 02-608 Warszawa. Tel.: (0-prefiks-22) 854 03 20, fax: (0-prefiks-22) 854 03 29, E:mail fwrpols@dow.com, www.dowagro.com.pl

Bardziej szczegółowo

2016 KATALOG PRODUKTÓW

2016 KATALOG PRODUKTÓW 2016 KATALOG PRODUKTÓW Żegnamy F&N Agro witamy Nufarm! Miło jest nam poinformować Państwa, że nasza firma, F&N Agro Polska Sp. z o.o. od tego roku staje się częścią wielkiej międzynarodowej Grupy Nufarm.

Bardziej szczegółowo

MUSTANG 306 SE. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

MUSTANG 306 SE. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 328/2015d z dnia 11.05.2015 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 53/2010 z dnia 10.06.2010 r Posiadacz zezwolenia: Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska

Bardziej szczegółowo

Phytophthora cactorum (Leb. & Cohn) Schröeter

Phytophthora cactorum (Leb. & Cohn) Schröeter PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA GŁÓWNY INSPEKTORAT PIORIN ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa tel: (22) 623 23 02, fax: (22) 623 23 04 www.piorin.gov.pl; e-mail gi@piorin.gov.pl Phytophthora

Bardziej szczegółowo

Osiris. Zobacz efekt Osiris

Osiris. Zobacz efekt Osiris Zobacz efekt Motoryzacja...... to jeden z naszych ulubionych tematów. Produkty BASF znajdują się w niemal każdej części samochodu! Czy wiesz, że dzięki zastosowaniu lekkich konstrukcji z tworzyw sztucznych,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia a wyniki pracy

Wynagrodzenia a wyniki pracy Wynagrodzenia a wyniki pracy Olech Bestrzyński Kierownik ds. wynagrodzeń - Kompania Piwowarska S.A. Plan Kontekst Kompania Piwowarska jako organizacja oparta na markach Wizja i priorytety strategiczne

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Truskawki. A do Z. Program ochrony truskawek. za o one: 3 x 1,5 l/ha. plantacje owocujàce: plantacje nowo. 3 x 1,5 l/ha lub. Dawka 2,0-2,5 l/ha

Truskawki. A do Z. Program ochrony truskawek. za o one: 3 x 1,5 l/ha. plantacje owocujàce: plantacje nowo. 3 x 1,5 l/ha lub. Dawka 2,0-2,5 l/ha * zarejestrowany znak towarowy firmy Dow AgroSciences Thiodan P ynny 350 EC roztocz truskawkowy Gallant Plus* 104 EC jednoroczne chwasty jednoliêcienne przed zbiorem i mi dzy zbiorami Gallant Plus* 104

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA WAD KOŃCZYN DOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY A FREQUENCY APPEARANCE DEFECTS OF LEGS BY CHILDREN AND ADOLESCENT

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA WAD KOŃCZYN DOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY A FREQUENCY APPEARANCE DEFECTS OF LEGS BY CHILDREN AND ADOLESCENT Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Nr 3 2007 Grażyna Szypuła, Magdalena Rusin Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. R. Liszki w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Tabela. Kukurydza kiszonkowa odmiany badane w 2014 r.

Tabela. Kukurydza kiszonkowa odmiany badane w 2014 r. Kukurydza. Kukurydza odznacza się wszechstronnością użytkowania i jest wykorzystywana na cele: pastewne, spożywcze, przemysłowe. Jako pasza energetyczna (ziarno, kiszonka z całych roślin, kiszonka z kolb,

Bardziej szczegółowo

E X P E R T MET 56 WG

E X P E R T MET 56 WG Załącznik do decyzji MRiRW nr R-103/2011d z dnia 06.04.2011d zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr.833/2001 z 05.04.2001 r. 1 Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Bayer CropScience AG, Alfred Nobel-Strasse 50,

Bardziej szczegółowo

LANCET PLUS 125 WG. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

LANCET PLUS 125 WG. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 82/2015 z dnia 13.05.2015 r. Posiadacz zezwolenia: Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa, tel.: 22 548 73 00, faks: 22 548 73 09,

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V Inflacja (CPI, PPI) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w

Bardziej szczegółowo

Cel : Uczeń nabywa umiejętność obliczania pola powierzchni w sytuacjach praktycznych.

Cel : Uczeń nabywa umiejętność obliczania pola powierzchni w sytuacjach praktycznych. Temat lekcji: Malujemy salę lekcyjną. Cel : nabywa umiejętność obliczania pola powierzchni w sytuacjach praktycznych. Zadanie dla ucznia 1. Jakie informacje potrzebne są nam do pomalowania sali lekcyjnej?

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo