Z nami od poczàtku do koƒca gwarancja plonu, korzeni i cukru

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z nami od poczàtku do koƒca gwarancja plonu, korzeni i cukru"

Transkrypt

1

2 Z nami od poczàtku do koƒca gwarancja plonu, korzeni i cukru

3 Spis treêci: Pyramin 65 WG, Pyramin Turbo 520 SC Herbicyd Pyramin ochrona od samego poczàtku 2 Herbicyd Pyramin a zabiegi powschodowe 3 Pyramin 65 WG, Pyramin Turbo 520 SC zalecenia stosowania 4 Flirt specjalista od trudnego zachwaszczenia 6 Pozycjonowanie herbicydu Flirt 460 SC w mieszaninach powschodowych 7 Focus Ultra 100 EC specjalista od chwastów jednoliêciennych 8 Ochrona przed chorobami od poczàtku do koƒca 10 Allegro 250 SC nowa jakoêç w ochronie buraka przed chorobami 14 Bi 58 Nowy insektycyd 16 Fastac 100 EC insektycyd 17

4 Pyramin 65 WG, Pyramin Turbo 520 SC Herbicyd Pyramin ochrona od samego poczàtku Ju w temperaturze 2-5 C (a wi c wczeêniej ni burak) wschodzà takie gatunki jak gwiazdnica, gorczyca, komosa (!!), poziewnik, przetaczniki, przytulia, rdest, rumianek, rzodkiew, sporek czy tasznik. Zastosowanie preparatu Pyramin posiewnie zabezpiecza plantacj w najw aêciwszym momencie. Chwasty niszczone sà ju w momencie ich wschodów. Dobre (hamujàce dzia anie przeciw samosiewom rzepaku w przypadku stosowania przedwschodowego. Temperatury kie kowania ró nych chwastów Przy 2-5 C kie kujà: Przetacznik Komosa bia a 0 0 Rzodkiew Êwirzepa Rumianek Przytulia czepna Rdest powojowaty Gwiazdnica pospolita Przy 7 C i wi cej kie kujà: 0 0 ó tlica drobnokwiatowa Szar at szorstki Szczyr roczny Jasnota spp. 2

5 Herbicyd Pyramin a zabiegi powschodowe Chwasty ciep olubne wymagajàce wy szych temperatur w czasie wschodów wymagajà dla skutecznego ich zwalczania mieszanin z udzia- em Pyraminu 65 WG lub Pyraminu Turbo 520 SC. To najbardziej elastyczne produkty do stosowania powschodowego na plantacji buraków cukrowych. Przydatne i wysoce skuteczne we wszystkich mieszaninach polecanych do zwalczania powschodowego chwastów. Pyramin hamuje kie kowanie chwastów, oraz czyni je wra liwszymi na dzia anie preparatów nalistnych. Dodatek herbicydu Pyramin pozwala na wi kszà elastycznoêç co do czasu stosowania pojedynczego zabiegu. Oprócz tego uzyskujemy dodatkowy efekt przeciw zachwaszczeniu wtórnemu (d ugie, doglebowe dzia anie preparatu Pyramin). 3

6

7 Specjalista od trudnego zachwaszczenia Herbicyd Flirt obok zwalczanych przez inne Êrodki chwastów szczególnie dobrze zwalcza; przytulia czepna blekot pospolity rumianek polny rdesty psianka czarna rumian polny Flirt 460 SC sprawdza si doskonale we wszystkich systemach ochrony buraka i jest niezb dnym sk adnikiem mieszanin z herbicydami o dzia aniu nalistnym. 6

8 Pozycjonowanie herbicydu Flirt 460 SC w mieszaninach powschodowych Flirt 460 SC jest preparatem, który stosuje si po wschodach buraka. Mo liwoêci jego stosowania sà bardzo szerokie jest on niezb dnym sk adnikiem mieszanin z preparatami opartymi o substancje biologicznie czynne dzia ajàce nalistnie. W sk ad tego preparatu wchodzà dwie substancje biologicznie czynne. Obok substancji zawartej w Pyraminie zawiera on quinmerak, który wykazuje dzia anie nalistne. Preparat ten zachowuje wszystkie pozytywne cechy dzia ania Pyraminów, a ponadto cechuje si : dzia aniem doglebowym i nalistnym, stosowaniem w powschodowym terminie zwalczania chwastów, ca kowitym bezpieczeƒstwem dla siewek buraka, zwalczaniem jeszcze szerszego spektrum chwastów wysoce skuteczny w stosunku do rdestów, rumianowatych, przytulii czepnej, komosy, zabezpiecza plantacj przed zachwaszczeniem wtórnym. 7

9 Focus Ultra 100 EC specjalista od chwastów jednoliêciennych chwastnica jednostronna perz w aêciwy Wysoce skuteczny graminicyd do zwalczania chwastów jednoliêciennych jednorocznych i wieloletnich na plantacji buraka cukrowego. Pobierany przez liêcie, a nast pnie przemieszczany do korzeni i roz ogów chwastów. W pe ni skuteczny graminicyd do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliêciennych w dawce od 1 do 1,5 l/ha. 8

10 Spektrum zwalczanych chwastów Chwasty gatunki wra liwe Chwastnica jednostronna Miot a zbo owa Owies g uchy Perz w aêciwy Focus Ultra 100 SC Focus Ultra stosujemy od pierwszej pary liêci w aêciwych buraków cukrowych oraz w zale noêci od intensywnoêci wschodów chwastów. Pami tajmy e chwastnica jednostronna to chwast wybitnie Êwiat olubny i mo e wschodziç przez d u szy okres czasu. Pierwsze wschody chwastnicy nie sà sygna em o koniecznoêci stosowania Focusa, który nale y zastosowaç w dawce ok. 1,2 l/ha po wschodach tego chwastu. Optymalny termin to faza od dwóch liêci do poczàtku krzewienia si chwastnicy. W przypadku wyst powania perzu w aêciwego na plantacji stosujemy Focus Ultra w dawce 3-4 l/ha w fazie ok. 4-6 liêci w aêciwych perzu. Przy stosowaniu graminicydu Focus Ultra nie ma koniecznoêci dodawania adiuwantów. Je eli chwasty jednoliêcienne wyst pujà we wczeêniejszych terminach zabieg Focusem Ultra mo emy wykonaç àcznie ze zwalczaniem chwastów dwuliêciennych w trzecim zabiegu nalistnym. Samosiewy zbó Wiechlina roczna W oênica zielona Wyczyniec polny UWAGA: Zestawienie sporzàdzono zgodnie z obowiàzujàcymi etykietami Zwalczanie chwastów jednoliêciennych Focus Ultra 100 EC chwasty jednoliêcienne, samosiewy zbó 1-1,5 l/ha perz w aêciwy 3-4 l/ha 9

11 Ochrona przed chorobami od poczàtku do koƒca kilkoma laty choroba ta ujawnia a si pod koniec okresu wegetacyjnego i nie mia a istotnego znaczenia ekonomicznego. Obserwowany w ostatnich latach wzrost nasilenia wyst powania choroby na terenie kraju wià e si w du ej mierze z wprowadzeniem do uprawy znacznej liczby odmian buraka o ró nej wra liwoêci na grzyb. Du e znaczenie na wzrost zagro enia tà chorobà ma coraz cz stsze przyorywanie liêci pozostawionych po zbiorze, a tak e znaczne ocieplenie klimatu. ChwoÊcik jest chorobà, która w ostatnich latach wystàpi a w du ym nat eniu. W roku 1998 ognisko jej wyst powania ogranicza o si do po udniowo-wschodniej Polski, gdzie sà najkorzystniejsze warunki do rozwoju choroby, ale w rok póêniej doêç znacznie pora- one zosta y plantacje na ca ym po udniu, w Wielkopolsce, àcznie z rejonem zachodnim. W tym roku pas wyst powania tego patogena rozszerzy si na ca à Polsk. Przed Drugà wa nà chorobà która w ostatnich latach nabiera coraz wi kszego znaczenia jest brunatna plamistoêç liêci buraka. Jest to choroba która wyst puje cz sto równoczeênie z chwoêcikiem buraka. Grzyb ten ma mniejsze wymagania cieplne. Rozwojowi brunatnej plamistoêci liêci sprzyja temperatura w wysokoêci C oraz wysoka wilgotnoêç powietrza. W porównaniu do chwoêcika objawy pora enia sà z regu y bardziej widoczne (Êrednica plam 4-15 mm), a plamy majà bardziej nieregularny kszta t. Obydwie te choroby sta y si chorobami o znaczeniu ekonomicznym. Pora enie wywo ane przez chwoêcika lub brunatnà plamistoêç liêci wp ywa na jakoêç i wielkoêç uzyskanego plonu. adnego plantatora nie staç na to eby zniweczy nak ady poniesione podczas ca ego procesu produkcji w koƒcowym jej etapie! 10

12 chwoêcik buraka Cercospora beticola brunatna plamistoêç liêci Ramularia beticola màczniak prawdziwy buraka Erysiphe betae rdza buraka Uromyces betae plantacja buraków zniszczona przez choroby 11

13 Wp yw fungicydu Duett 250 SC na plon korzeni buraka cukrowego i zawartoêç cukru. Ârednia z lat Plony ZawartoÊç cukru dt/ha % dt/ha 21% wi cej 16,7 18,1 ZawartoÊç cukru wi ksza o 1,4% 18,2 17,6 17, ,4 400 Kontrola Duett 1,0 l/ha 15,8 Nast pstwem pora enia przez te choroby jest redukcja cz Êci asymilacyjnej liêcia, przez co zostaje ograniczone odk adanie asymilatów w korzeniach. Buraki mogà straciç nawet 80% liêci, 20-30% plonu korzeni, a zawartoêç cukru zmniejsza si o ok. 2,2%. Zwi sza si Wp yw zastosowania fungicydu Duett 250 SC na pora enie plantacji przez chwoêcika, BASF Pàgów, Niedzieliska 2002 r. (wartoêci Êrednie). % 70 69, , ,5 41, , ,5 10 2, ,5 20 6,1 30 Kontrola 8, ,3 13, Duett 1,0 l/ha dni Ocena pora enia w % dokonana 10, 20, 30, 40, 50,60 dni po zabiegu. Pierwsza ocena r. 12

14 zawartoêç azotu alfa aminowego, potasu i sodu, co prowadzi do spadku technologicznego plonu cukru nawet o 30-40%. Ponadto pogarszajà si wartoêci przechowalnicze i przerobowe surowca. Pora- one korzenie sà podatne na zgnilizny i z regu y wykazujà w przechowywaniu wi ksze ubytki cukru na skutek bardziej intensywne go procesu oddychania. Duett 250 SC jako preparat uk adowy ma doskona e dzia anie zapobiegawcze, interwencyjne i wyniszczajàce w stosunku do wymienionych chorób. SkutecznoÊç dzia ania i szeroki zakres zwalczanych chorób sprawia, e Duett 250 SC sta si podstawowym fungicydem w ochronie buraka cukrowego. Zalecana dawka preparatu wynosi 0,75-1,0 l/ha. Ni szà z zalecanych dawek mo na stosowaç wtedy, gdy pora enie plantacji nie przekracza 5% (objawy pora enia widaç na nie wi cej ni 5 liêciach na 100 zbadanych) lub w rejonach i latach o mniejszym zagro eniu chorobowym. Im wczeêniej preparat zostanie zastosowany, tym atwiej zwalczy chorob, a jego skutecznoêç i d ugoêç dzia ania b dzie lepsza. Dlatego najodpowiedniejszym momentem na zastosowanie preparatu jest poczàtek pora enia plantacji. Je eli choroby wyst powa y na burakach w poprzednim roku, a obecna plantacja le y w niezbyt du ym oddaleniu od ubieg orocznej, je eli uprawiana jest odmiana w miar podatna na choroby lub te warunki pogodowe sprzyjajà wyst powaniu chorób wówczas trzeba zastosowaç wy szà dawk 1,0 l/ha. Plon korzeni buraka cukrowego w roku 2002 oraz Êrednia za lata po jednokrotnym zastosowaniu fungicydu Duett 250 SC. dt/ha Kontrola Ârednia za lata Duett 1,0 l/ha 13

15 Allegro 250 SC nowa jakoêç w ochronie buraka przed chorobami O tym, e wzrasta zagro enie ze strony chorób buraka i e zagro enie to nie ma ju tylko regionalnego charakteru mogliêcie si Paƒstwo zapoznaç na poprzednich stronach naszej broszury. Prosz zwróciç uwag na fakt, e w ostatnich kilku latach plon buraka systematycznie ulega zmniejszeniu tym, gdzie nie prowadzono ochrony przed chorobami. Jeden zabieg dobrym fungicydem jest wi c jest bezdyskusyjny. Na plantacjach zlokalizowanych w rejonach o szczególnie du ym nasileniu wyst powania chorób grzybowych, oraz na plantacjach prowadzonych intensywnie proponujemy Paƒstwu system ochrony fungicydowej z o ony z dwóch zabiegów: Allegro 250 SC (0,7 l/ha) Duett 250 SC (0,75-1 l/ha). 14 Dlaczego polecamy fungicyd Allegro 250 SC? Wynika to z faktu, e w krajach Europy Zachodniej od dawna obserwuje si bardzo dobre efekty dzia ania tego fungicydu. Allegro 250 SC to fungicyd dwusk adnikowy. Jednym z nich jest krezoksym metylowy, substancja aktywna nale àca do grupy strobiluryn. Zaletà tej grupy substancji aktywnych jest: Bardzo wysoka skutecznoêç zwalczania wszystkich chorób grzybowych pora ajàcych liêcie buraków. D ugotrwa e dzia anie grzybobójcze nawet do 4 tygodni. Jeszcze wy sze plony korzeni i cukru z hektara. Dodatkowy efekt fizjologiczny, polegajàcy na wi kszej odporno- Êci buraków na warunki stresowe np. susz. Allegro 250 SC opis preparatu: Ârodek o dzia aniu uk adowym i quasi-uk adowym. Dzia anie quasiuk adowe krezoksymu metylowego polega na rozprzestrzenianiu si substancji biologicznie czynnej poprzez dyfuzj w fazie gazowej na liêciach. Ârodek do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczajàcego w zwalczaniu nast pujàcych chorób grzybowych buraka cukrowego: chwoêcik buraka brunatna plamistoêç liêci màczniak prawdziwy rdza buraka. Zamieszczony wykres jednoznacznie wskazuje na wi kszà efektywnoêç stosowanego fungicydu

16 Plonowanie buraka cukrowego (dt/ha), Niemcy , n=9. Plon cukru (%) uzyskany po zastosowaniu fungicydu Allegro 250 SC, Holandia , n= dt/ha 17.4 % Kontrola Triazol Allegro 16.0 Kontrola Triazol Allegro Allegro 250 SC. Jednak e to nie wszystkie korzyêci. Ju cz Êç cukrowni w Polsce kontraktuje cukier. W przysz oêci najprawdopodobniej wszystkie cukrownie tak naprawd b dà kupowa y cukier od plantatorów, a nie mas korzeniowà. I w tym momencie zastosowanie Allegro, jako partnera w ochronie buraka, jest szczególnie polecane. Zalecenia zwalczania chorób grzybowych w buraku Allegro 250 SC 0,7 l/ha Duett 250 SC 0,75-1,0 l/ha

17 Bi 58 Nowy Insektycyd Termin stosowania: po wschodach buraków, preparat owadobójczy o dzia aniu o àdkowym i kontaktowym, przeznaczony do zwalczania, szkodników ssàcych i gryzàcych w burakach, skutecznie zwalcza Êmietki oraz mszyce. W buraku cukrowym najwi ksze zagro enie powoduje wyst powanie Êmietki çwiklanki oraz mszycy trzmielinowo burakowej. Niebezpieczne sà larwy Êmietki, które prowadzà er minujàcy powodujàc, e poczàtkowo na liêciach pojawiajà si brunatne plamki, które póêniej mogà si rozszerzaç na ca à blaszk liêciowà. Jest to szczególnie niebezpieczne dla m odych roêlin buraka, które zmieniajà barw i zamierajà. Zabieg przeciw temu szkodnikowi nale y wykonaç w okresie nalotu much które sk adajà jaja (ma to miejsce najcz Êciej w maju). SzkodliwoÊç mszycy trzmielinowo burakowej polega przede wszystkim na wysysaniu soku z liêci i p dów. Powoduje to zwijanie si liêci i zahamowanie wzrostu. JednoczeÊnie mszyce mogà przenosiç wiele niebezpiecznych chorób wirusowych. Wyst powanie tego szkodnika uzale nione jest przede wszystkim od czynnika termicznego. W okresie kiedy panujà wysokie temperatury (powy ej 25 C) pierwsze naloty mszyc mogà nastàpiç we wczesnych fazach rozwojowych buraka w maju (wówczas mo na prowadziç ochron tak e przeciw Êmietce). Jednak e z regu y najcz Êciej masowe naloty mszyc majà miejsce póêniej (podczas okresów posuchy), w czerwcu lub poczàtkach lipca. Zwalczanie szkodników Bi 58 Nowy 0,8 l/ha 01 07/

18 Fastac 100 EC Insektycyd Termin stosowania: po wschodach buraków cukrowych. Ârodek o dzia aniu kontaktowym i o àdkowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssàcych i gryzàcych na plantacji buraka cukrowego. drobnica burakowa Atomaria linearis Wysoce skuteczny w zwalczaniu: Drobnicy burakowej 0,15 l/ha zalecanie opryskiwania plantacji 3 4 dni po siewie buraków cukrowych. Pche ki burakowej 0,1 l/ha zabieg wykonujemy w okresie pojawienia si pierwszych chrzàszczy, lub po zauwa eniu pierwszych uszkodzeƒ. pche ka burakowa Chaetocnema concinna Mszycy trzmielinowo/burakowej 0,1 l/ha, stosujemy po pojawieniu si form uskrzydlonych, przed wystàpieniem koloni mszyc. Preparat z grupy pyretroidów bezpieczny w stosowaniu do innych organizmów ywych, posiada dzia- anie repelentne w odniesieniu do pszczó. Stosowaç w temperaturach powietrza poni ej 20 C przy u yciu l wody. Êmietka çwiklanka Pegomyia betae mszyca trzmielinowo-burakowa Aphis fabae

19

Profesjonalna ochrona buraka cukrowego

Profesjonalna ochrona buraka cukrowego Profesjonalna ochrona buraka cukrowego SPIS TREŚCI HERBICYDY 03 Pyramin Turbo 520 SC 04 Kosynier 420 SC 05 Focus Ultra 100 EC 06 Program ochrony buraka cukrowego przed chwastami FUNGICYDY 08 Duett Star

Bardziej szczegółowo

Hector Max 66,5 WG Potrójna ochrona kukurydzy. ZawartoÊç substancji aktywnych. nikosulfuron 9,2% dikamba 55% rimsulfuron 2,37%

Hector Max 66,5 WG Potrójna ochrona kukurydzy. ZawartoÊç substancji aktywnych. nikosulfuron 9,2% dikamba 55% rimsulfuron 2,37% Hector Max 66,5 WG Potrójna ochrona kukurydzy ZawartoÊç substancji aktywnych nikosulfuron 9,2% rimsulfuron 2,37% Hector Max 66,5 WG to nowy, trzysk adnikowy herbicyd o unikalnym sk adzie wzajemnie uzupe

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna ochrona buraka cukrowego

Profesjonalna ochrona buraka cukrowego Profesjonalna ochrona buraka cukrowego SPIS TREŚCI HERBICYDY 03 Pyramin Turbo 04 Kosynier 05 Focus Ultra 06 Program ochrony buraka cukrowego przed chwastami FUNGICYDY 08 Duett Star 09 Optan 10 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Potrójna ochrona kukurydzy

Potrójna ochrona kukurydzy 1 Potrójna ochrona kukurydzy ZawartoÊç substancji aktywnych nikosulfuron 9,2% H H S S S H H CI CI CH 3 H rimsulfuron 2,37% dikamba 55% Hector Max 66,5 WG to nowy, trzysk adnikowy herbicyd o unikalnym sk

Bardziej szczegółowo

System wczesnego ostrzegania z dnia 18 maja 2012 Wielkopolska i Polska Centralna

System wczesnego ostrzegania z dnia 18 maja 2012 Wielkopolska i Polska Centralna System wczesnego ostrzegania z dnia 18 maja 2012 Wielkopolska i Polska Centralna BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl Opady deszczu w maju są wyższe niż w latach poprzednich

Bardziej szczegółowo

Goltix 700 SC. herbicyd metamitron. Delikatny dla buraków, bezwzględny dla chwastów!

Goltix 700 SC. herbicyd metamitron. Delikatny dla buraków, bezwzględny dla chwastów! Goltix 700 SC Delikatny dla buraków, bezwzględny dla chwastów! herbicyd metamitron Samosiewy rzepaku problem w buraku cukrowym. W Polsce już od wielu lat uprawia się co roku 800-850 tys. ha rzepaku ozimego,

Bardziej szczegółowo

Agil 100 EC. Zawartość substancji czynnej: Propachizafop - (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego)-100 g /l środka.

Agil 100 EC. Zawartość substancji czynnej: Propachizafop - (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego)-100 g /l środka. Agil 100 EC Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, samosiewów zbóż, chwastnicy jednostronnej,

Bardziej szczegółowo

Glean 75 WG. Zawartość substancji aktywnej: Chlorosulfuron - (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 75%

Glean 75 WG. Zawartość substancji aktywnej: Chlorosulfuron - (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 75% Glean 75 WG Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów

Bardziej szczegółowo

BURAKI CUKROWE. Chwościk najgroźniejsza choroba liści buraka cukrowego 102 Charakterystyka produktów 106 Zalecenia stosowania 108

BURAKI CUKROWE. Chwościk najgroźniejsza choroba liści buraka cukrowego 102 Charakterystyka produktów 106 Zalecenia stosowania 108 100 BURAKI CUKROWE Chwościk najgroźniejsza choroba liści buraka cukrowego 102 Charakterystyka produktów 106 Zalecenia stosowania 108 101 Chwościk najgroźniejsza choroba liści buraka cukrowego Dr hab. Jacek

Bardziej szczegółowo

Wykop chwasty z kukurydzy

Wykop chwasty z kukurydzy Wykop chwasty z kukurydzy Kompletne rozwiązanie! 2 l/ha Dzięki tej zagrywce za jednym zamachem usuniesz chwasty z kukurydzy. Stosuj w fazie od 2. do 4. liścia kukurydzy w dawce 2 l/ha. 1. Złota zasada

Bardziej szczegółowo

CRUISER 70 WS OWADOBÓJCZA ZAPRAWA NASIENNA DO OCHRONY BURAKÓW CUKROWYCH. èród o si y dla roêlin

CRUISER 70 WS OWADOBÓJCZA ZAPRAWA NASIENNA DO OCHRONY BURAKÓW CUKROWYCH. èród o si y dla roêlin 7 WS OWADOBÓJCZA ZAPRAWA NASIENNA DO OCHRONY BURAKÓW CUKROWYCH èród o si y dla roêlin jest insektycydem o szerokim spektrum dzia ania, stosowanym do zaprawiania nasion buraków cukrowych i pastewnych. Zawiera

Bardziej szczegółowo

O czym pamiętać przed siewem marchwi?

O czym pamiętać przed siewem marchwi? O czym pamiętać przed siewem marchwi? Kwiecień i maj to optymalny termin siewu marchwi. Z reguły w pierwszej kolejności wysiewane są odmiany przeznaczone do przetwórstwa i świeżorynkowe, a następnie odmiany

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią

Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią Rzepak ozimy to roślina wymagająca profesjonalnego podejścia od momentu siewu do zbioru. Okres wegetacyjny trwa ok. 11 miesięcy (czasami nawet 12

Bardziej szczegółowo

Racer 250 EC. Najlepszy na start! herbicyd

Racer 250 EC. Najlepszy na start! herbicyd Racer 250 EC Najlepszy na start! herbicyd Ze względu na konieczność utrzymania uprawy ziemniaków i plantacji warzyw w stanie wolnym od chwastów już od samego początku wegetacji, podstawowe znaczenie ma

Bardziej szczegółowo

Nicogan. 040 SC Sulcogan 300 SC. herbicyd nikosulfuron + sulkotrion. Para na medal!

Nicogan. 040 SC Sulcogan 300 SC. herbicyd nikosulfuron + sulkotrion. Para na medal! Nicogan 040 SC Sulcogan 300 SC Para na medal! herbicyd nikosulfuron + sulkotrion Szerokie rzędy, w których jest uprawiana kukurydza, stwarzają doskonałe warunki do rozwoju chwastów. Niezależnie od stosowania

Bardziej szczegółowo

POLE WOLNE OD CHWASTÓW JU JESIENIÑ.

POLE WOLNE OD CHWASTÓW JU JESIENIÑ. POLE WOLNE OD CHWASTÓW JU JESIENIÑ. Tradycja i zaufanie. przez rolników herbicydów zbo owych stosowanych jesienià. www.dupont.pl 1 Dlaczego warto zwalczaç chwasty w zbo ach w terminie jesiennym? Nale y

Bardziej szczegółowo

Gatunki chwastów Dzisiaj Jutro. Próg szkodliwości. Źródło: IOR Poznań

Gatunki chwastów Dzisiaj Jutro. Próg szkodliwości. Źródło: IOR Poznań Gatunki chwastów Dzisiaj Jutro Chwasty Próg szkodliwości Źródło: IOR Poznań Analizując zakres skuteczności dostępnych obecnie herbicydów do ochrony rzepaku ozimego można stwierdzić, że nie jest łatwo znaleźć

Bardziej szczegółowo

Racer 250 EC. Najlepszy na start! herbicyd. Simply. Grow. Together.

Racer 250 EC. Najlepszy na start! herbicyd. Simply. Grow. Together. Racer 250 EC Najlepszy na start! herbicyd Simply. Grow. Together. n Ze względu na konieczność utrzymania uprawy ziemniaków i plantacji warzyw w stanie wolnym od chwastów już od samego początku wegetacji,

Bardziej szczegółowo

Butisan + Iguana Pack. Wymiata chwasty z rzepaku!

Butisan + Iguana Pack. Wymiata chwasty z rzepaku! Butisan + Iguana Pack Wymiata chwasty z rzepaku! Skuteczna i kompletna ochrona Twojego pola! Skuteczność herbicydów doglebowych zależy przede wszystkim od odpowiedniego przygotowania gleby do siewu, rodzaju

Bardziej szczegółowo

Sultan Top 500 SC. Królewska ochrona przed chwastami! herbicyd. Simply. Grow. Together.

Sultan Top 500 SC. Królewska ochrona przed chwastami! herbicyd. Simply. Grow. Together. Sultan Top 500 SC Królewska ochrona przed chwastami! herbicyd Simply. Grow. Together. n Ochrona roślin rzepaku ozimego przed chwastami powinna obejmować działania profilaktyczne jak np. dbałość o czystość

Bardziej szczegółowo

prochloraz (zwiàzek z grupy imidazoli) 320 g w 1 l Êrodka tebukonazol (zwiàzek z grupy triazoli) 160 g w 1 l Êrodka

prochloraz (zwiàzek z grupy imidazoli) 320 g w 1 l Êrodka tebukonazol (zwiàzek z grupy triazoli) 160 g w 1 l Êrodka A5Wirtuoz14 1/13/14 4:15 PM Page 1 A5Wirtuoz14 1/13/14 4:15 PM Page 2 Wirtuoz 520 EC Niezwykle skuteczna kompozycja substancji aktywnych Oddajemy w Paƒstwa r ce jedyny, niepowtarzalny fungicyd do zwalczania

Bardziej szczegółowo

Uwagi na daną substancję czynną. Desmedifam 160 SE Destor 160 SE

Uwagi na daną substancję czynną. Desmedifam 160 SE Destor 160 SE Tab.5. Dobór herbicydów do zwalczania chwastów w uprawie buraka cukrowego w 2016 roku metodą dawek dzielonych. Ważniejsze gatunki chwastów wykazujące wrażliwość Nazwa środka Dawka na ha Uwagi na daną substancję

Bardziej szczegółowo

Gold 450 EC. herbicyd 2,4-D ester, fluroksypyr. Złoty środek!

Gold 450 EC. herbicyd 2,4-D ester, fluroksypyr. Złoty środek! Gold 450 EC Złoty środek! herbicyd 2,4-D ester, fluroksypyr Gold 450 EC szerokie spektrum zwalczania chwastów na wiosnę w zbożach ozimych i jarych 2,4-D fluroksypyr Gold 450 EC perfekcyjna kompozycja dwóch

Bardziej szczegółowo

Gold 450 EC. Złoty środek! herbicyd 2,4-D ester, fluroksypyr

Gold 450 EC. Złoty środek! herbicyd 2,4-D ester, fluroksypyr Gold 450 EC Złoty środek! herbicyd 2,4-D ester, fluroksypyr szerokie spektrum zwalczania chwastów na wiosnę w zbożach ozimych i jarych n perfekcyjna kompozycja dwóch substancji aktywnych 2,4-D (w formie

Bardziej szczegółowo

Substancje aktywne w ochronie buraka cukrowego - stan obecny i perspektywy.

Substancje aktywne w ochronie buraka cukrowego - stan obecny i perspektywy. Substancje aktywne w ochronie buraka cukrowego - stan obecny i perspektywy. Prawo Wspólnotowe Dyrektywa Rady z dnia 15 lipca 1991 roku nr 91/414 dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin.

Bardziej szczegółowo

skuteczny Êrodek w walce z chwastami w kukurydzy Herbicyd o zdwojonej sile dzia ania Bezpieczny dla kukurydzy atwy w stosowaniu

skuteczny Êrodek w walce z chwastami w kukurydzy Herbicyd o zdwojonej sile dzia ania Bezpieczny dla kukurydzy atwy w stosowaniu A5-Hector2011/12 12/18/11 4:03 PM Page 1 Herbicyd o zdwojonej sile dzia ania Bezpieczny dla kukurydzy atwy w stosowaniu D uga faza stosowania: 2-8 liêci kukurydzy skuteczny Êrodek w walce z chwastami w

Bardziej szczegółowo

Czyste pole w zasięgu ręki

Czyste pole w zasięgu ręki Czyste pole w zasięgu ręki! Ć Ś W Edycja 14 W celu zapewnienia wysokiego plonowania kukurydzy należy zapewnić roślinie uprawnej pole czyste i bez chwastów. W związku z tym, herbicydy stanowią najważniejszą

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny fungicyd do upraw buraków, pszenicy i rzepaku PO RAZ PIERWSZY W POLSCE, sprawdzony i ceniony w Europie zachodniej

Nowoczesny fungicyd do upraw buraków, pszenicy i rzepaku PO RAZ PIERWSZY W POLSCE, sprawdzony i ceniony w Europie zachodniej Porter 250 EC FUNGICYD Nowoczesny fungicyd do upraw buraków, pszenicy i rzepaku NOWOC NCJA A STA NA SU B ZES WNA KTY PO RAZ PIERWSZY W POLSCE, sprawdzony i ceniony w Europie zachodniej FUNGICYD przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Butisan Star Max. Skuteczny. Elastyczny. Bezpieczny. MAX możliwości na starcie Twojego rzepaku!

Butisan Star Max. Skuteczny. Elastyczny. Bezpieczny. MAX możliwości na starcie Twojego rzepaku! Butisan Star Max Skuteczny Elastyczny Bezpieczny MAX możliwości na starcie Twojego rzepaku! Butisan Star Max Po Butisanie Star Max oczekuj więcej niż po innych herbicydach! Zawiera on aż 3 substancje aktywne.

Bardziej szczegółowo

Butisan Star Max. Skuteczny. Elastyczny. Bezpieczny. MAX możliwości na starcie Twojego rzepaku! 150 lat

Butisan Star Max. Skuteczny. Elastyczny. Bezpieczny. MAX możliwości na starcie Twojego rzepaku! 150 lat Butisan Star Max Skuteczny Elastyczny Bezpieczny MAX możliwości na starcie Twojego rzepaku! 150 lat Butisan Star Max I Skuteczny Elastyczny Bezpieczny Butisan Star Max Butisan Star Max to następca Butisanu

Bardziej szczegółowo

OCHRONA MARCHWI PRZED CHWASTAMI MIESZANINĄ CHLOMAZONU (COMMAND 480 EC) Z LINURONEM

OCHRONA MARCHWI PRZED CHWASTAMI MIESZANINĄ CHLOMAZONU (COMMAND 480 EC) Z LINURONEM OCHRONA MARCHWI PRZED CHWASTAMI MIESZANINĄ CHLOMAZONU (COMMAND 480 EC) Z LINURONEM ZBIGNIEW ANYSZKA ADAM DOBRZAŃSKI Instytut Warzywnictwa Pracownia Herbologii, Skierniewice zanyszka@inwarz.skierniewice.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady stosowania Melody Med 69 WG w ochronie ziemniaków

Zasady stosowania Melody Med 69 WG w ochronie ziemniaków Zasady stosowania Melody Med 69 WG w ochronie ziemniaków Odpowiednio wczesne opryskiwanie plantacji ziemniaków, wyprzedzajàce pojawienie si objawów zarazy. W przypadku odygowej formy zarazy objawy sà cz

Bardziej szczegółowo

WYRUSZ PO PLONY Z COLOMBUSEM. DuPont TM Colombus 51 WG

WYRUSZ PO PLONY Z COLOMBUSEM. DuPont TM Colombus 51 WG WYRUSZ PO PLONY Z COLOMBUSEM DuPont TM Colombus 51 WG ochrona przed chwastami Nowoczesne i unikalne rozwiązanie Siła trzech substancji czynnych Działanie nalistne i doglebowe Bezpieczeństwo i wygoda stosowania

Bardziej szczegółowo

System wczesnego ostrzegania Stacja Doświadczalna BASF w Pągowie woj. opolskie, 18.05.2012r.

System wczesnego ostrzegania Stacja Doświadczalna BASF w Pągowie woj. opolskie, 18.05.2012r. System wczesnego ostrzegania Stacja Doświadczalna BASF w Pągowie woj. opolskie, 18.05.2012r. BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl Zmienne warunki atmosferyczne panujące w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 162/2013d z dnia r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr 59/2002 z dnia r.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 162/2013d z dnia r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr 59/2002 z dnia r. Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 162/2013d z dnia 04.07.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr 59/2002 z dnia 26.07.2002 r. Posiadacz zezwolenia: Bayer SAS, 16 rue Jean Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika

Bardziej szczegółowo

TOTALNIE SKUTECZNY HERBICYD DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE NA RYNKU HERBIDYCÓW.

TOTALNIE SKUTECZNY HERBICYD DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE NA RYNKU HERBIDYCÓW. TOTALNIE SKUTECZNY HERBICYD DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE NA RYNKU HERBIDYCÓW www.totoherbicyd.pl PAKIET HANDLOWY jest to pakiet handlowy składający się ze środka TOTO 75 SG, preparatu AMINOPIELIK SUPER 464 SL

Bardziej szczegółowo

Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej

Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej www.sad24.com Wszystkie poniższe informacje zostały przygotowane na podstawie obserwacji laboratoryjnych oraz lustracji wybranych

Bardziej szczegółowo

T O R E R O 500 SC. Określenie toksyczności: dla organizmów wodnych toksyczny. (R51) Działa toksycznie na organizmy wodne.

T O R E R O 500 SC. Określenie toksyczności: dla organizmów wodnych toksyczny. (R51) Działa toksycznie na organizmy wodne. Producent: Feinchemie Schwebda GmbH, Strassburger Strasse 5, D-37269 Eschwege, Niemcy, tel.: +49 5651 92370, fax: +49 5651 22442 Importer: Sumi-Agro Poland Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska S A F A R I 50 WG

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska S A F A R I 50 WG Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Du Pont de Nemours (France) S.A.S., Défense Plaza 23/25, Rue Delariviere Lefoullon La Défense 9, 92800 Puteaux, Tel.: +33-1-41-97-44-00, Fax.: +33-1-41-97-44-11 Podmiot

Bardziej szczegółowo

Aminopielik D Maxx 430 EC. herbicyd 2,4-D ester, dikamba. Maksimum szybkości, maksimum mocy!

Aminopielik D Maxx 430 EC. herbicyd 2,4-D ester, dikamba. Maksimum szybkości, maksimum mocy! Aminopielik D Maxx 430 EC Maksimum szybkości, maksimum mocy! herbicyd 2,4-D ester, dikamba Natura i często my sami stwarzamy sytuacje, gdy potrzebny jest herbicyd, który zadziała błyskawicznie. ADAMA Polska

Bardziej szczegółowo

solidne uderzenie! SZEROKA REJESTRACJA! JAPOŃSKI ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY Fungicyd rekomendowany przez KFPZ

solidne uderzenie! SZEROKA REJESTRACJA! JAPOŃSKI ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY Fungicyd rekomendowany przez KFPZ SZEROKA REJESTRACJA! JAPOŃSKI ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY solidne uderzenie! Czy wiesz, że Taiko (jap. 刃物) to japoński bęben, bez dźwięku którego nie może się obejść prawie żadna uroczystość w Kraju Kwitnącej

Bardziej szczegółowo

edycja 2007 buraki zaprawy herbicydy fungicydy ...bez tajemnic

edycja 2007 buraki zaprawy herbicydy fungicydy ...bez tajemnic edycja 2007 buraki zaprawy herbicydy...bez tajemnic fungicydy SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Program ochrony... 4 Zaprawy... 7 Chwasty... 10 Herbicydy... 12 Choroby... 17 Fungicydy... 20 Informacje o produktach...

Bardziej szczegółowo

Skuteczność, opłacalność, plon! To się liczy!

Skuteczność, opłacalność, plon! To się liczy! Skuteczność, opłacalność, plon! To się liczy! Produkt Biologia Pozycjonowanie Charakterystyka produktu Środek o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zbożach. Zawartość

Bardziej szczegółowo

Wykaz substancji czynnych zawartych w środkach chwastobójczych przeznaczonych do ochrony kukurydzy

Wykaz substancji czynnych zawartych w środkach chwastobójczych przeznaczonych do ochrony kukurydzy Wykaz substancji czynnych zawartych w środkach chwastobójczych przeznaczonych do ochrony kukurydzy SUBSTANCJA CZYNNA GATUNKI CHWASTÓW JEDNO I DWULIŚCIENNYCH WRAŻLIWYCH I ŚREDNIO WRAŻLIWYCH 1 substancja

Bardziej szczegółowo

Dobry poczàtek kluczem do sukcesu w uprawie rzepaku. Wygrywa z chwastami. Colzor. Trio

Dobry poczàtek kluczem do sukcesu w uprawie rzepaku. Wygrywa z chwastami. Colzor. Trio Dobry poczàtek kluczem do sukcesu w uprawie rzepaku Colzor Wygrywa z chwastami Colzor Skuteczne odchwaszczenie jest g ównym czynnikiem gwarantujàcym powodzenie uprawy rzepaku. Warunkiem sukcesu jest: Odpowiednie

Bardziej szczegółowo

DuPont TM Chisel Nowy 51,6 WG TERAZ ROLNIK SZUKA NOWEGO CHISELU! ochrona przed chwastami

DuPont TM Chisel Nowy 51,6 WG TERAZ ROLNIK SZUKA NOWEGO CHISELU! ochrona przed chwastami TERAZ ROLNIK SZUKA NOWEGO CHISELU! NOWA lepsza formulacja, jakość i dawka JEDEN z pierwszych, który możesz zastosować wiosną (nawet w niskich temperaturach) PROŚCIEJ się nie da: oziminy 1 op. = 1 ha jare

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiet-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

Przestrzegaj etykiet-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa, tel.: (22) 320 09 00, fax: (22) 320 09 50, e-mail: kontakt.ag@pol.dupont.com. Producent: Du Pont de Nemours

Bardziej szczegółowo

Master 50 WG. herbicyd tribenuron metylowy. Surowa lekcja dla chwastów!

Master 50 WG. herbicyd tribenuron metylowy. Surowa lekcja dla chwastów! Master 50 WG Surowa lekcja dla chwastów! herbicyd tribenuron metylowy Master 50 WG: szerokie spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych, skuteczność potwierdzona praktyką rolniczą, długi termin stosowania,

Bardziej szczegółowo

System wczesnego ostrzegania Stacja Doświadczalna BASF w Gurczu woj. Pomorskie, r.

System wczesnego ostrzegania Stacja Doświadczalna BASF w Gurczu woj. Pomorskie, r. System wczesnego ostrzegania Stacja Doświadczalna BASF w Gurczu woj. Pomorskie, 18.05.2012r. BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl W dwóch pierwszych dekadach maja suma opadów

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYGNALIZACJA WYSTĘPOWANIA CHORÓB I SZKODNIKÓW W UPRAWACH ROLNICZYCH NA DZIEŃ 09.10.2014R.

AKTUALNA SYGNALIZACJA WYSTĘPOWANIA CHORÓB I SZKODNIKÓW W UPRAWACH ROLNICZYCH NA DZIEŃ 09.10.2014R. AKTUALNA SYGNALIZACJA WYSTĘPOWANIA CHORÓB I SZKODNIKÓW W UPRAWACH ROLNICZYCH NA DZIEŃ 09.10.2014R. RZEPAK Ciepła jesień z niewielką ilością opadów sprzyja licznemu występowaniu mszycy kapuścianej. Mszyce

Bardziej szczegółowo

565 SC. Goltix Titan NOWOŚĆ! Tytaniczna siła! herbicyd. Simply. Grow. Together.

565 SC. Goltix Titan NOWOŚĆ! Tytaniczna siła! herbicyd. Simply. Grow. Together. Goltix Titan Tytaniczna siła! NOWOŚĆ! Simply. Grow. Together. herbicyd n Goltix to marka znana wszystkim plantatorom buraka cukrowego od ponad 20 lat. Cieszy się zaufaniem rolników dzięki swojej wyjątkowej

Bardziej szczegółowo

System wczesnego ostrzegania z dnia 27 kwietnia 2012r. Wielkopolska i Polska Centralna

System wczesnego ostrzegania z dnia 27 kwietnia 2012r. Wielkopolska i Polska Centralna System wczesnego ostrzegania z dnia 27 kwietnia 2012r. Wielkopolska i Polska Centralna BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl Ostatnie opady deszczu i wzrost temperatury powietrza

Bardziej szczegółowo

Protugan 500 SC. Zabezpiecz swoje zboża! herbicyd izoproturon

Protugan 500 SC. Zabezpiecz swoje zboża! herbicyd izoproturon Protugan 500 SC Zabezpiecz swoje zboża! herbicyd izoproturon Jesienna ochrona przed chwastami staje się niezbędnym elementem uprawy zbóż ozimych. Miotła zbożowa oraz wiele innych chwastów, które nie zostały

Bardziej szczegółowo

Colzor. Trio. Wygrywa z chwastami. kluczem do sukcesu w uprawie rzepaku. Dobry poczàtek BEZPIECZE STWO. SKUTECZNOÂå. PEWNOÂå

Colzor. Trio. Wygrywa z chwastami. kluczem do sukcesu w uprawie rzepaku. Dobry poczàtek BEZPIECZE STWO. SKUTECZNOÂå. PEWNOÂå Dobry poczàtek kluczem do sukcesu w uprawie rzepaku BEZPIECZE STWO Wygrywa z chwastami PEWNOÂå SKUTECZNOÂå Skuteczne odchwaszczenie jest g ównym czynnikiem gwarantujàcym powodzenie uprawy rzepaku. Warunkiem

Bardziej szczegółowo

K E M I F A M S U P E R K O N C E N T R A T 320 EC

K E M I F A M S U P E R K O N C E N T R A T 320 EC Posiadacz zezwolenia: Bayer SAS, 16 Rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska, tel. +33 472 852 525, fax: +33 472 853 082. Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Środki ochrony roślin wykorzystywane w szkółkarstwie

Środki ochrony roślin wykorzystywane w szkółkarstwie .pl Środki ochrony roślin wykorzystywane w szkółkarstwie Autor: Małgorzata Wróblewska-Borek Data: 15 grudnia 2015 7 tys. gatunków i odmian roślin ozdobnych produkowanych na blisko 7 tys. ha. Wartość produkcji

Bardziej szczegółowo

Metazanex 500 SC. herbicyd metazachlor. Zaskoczy chwasty przed i po wschodzie!

Metazanex 500 SC. herbicyd metazachlor. Zaskoczy chwasty przed i po wschodzie! Metazanex 500 SC Zaskoczy chwasty przed i po wschodzie! herbicyd metazachlor Chwasty konkurujące z rzepakiem o składniki pokarmowe, wodę i światło, mogą powodować znaczne obniżenie plonu. Bardzo istotny

Bardziej szczegółowo

T I T U S 25 WG. Zawartość substancji biologicznie czynnej: rimsulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 25%.

T I T U S 25 WG. Zawartość substancji biologicznie czynnej: rimsulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 25%. 1 Załącznik do decyzji MRiRW Nr R 146/2004o z dnia 25.03.2004 r. Producent: Du Pont de Nemours (France) S.A.S., 137 rue de l Universite, F-75334 Paris Cedex 07, Francja, tel.: (0-033) 145 50 65 50, fax:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA HERBICYDOWA KUKURYDZY KOMPLEKSOWY PORADNIK: JAK ZWALCZAĆ CHWASTY W KUKURYDZY?

OCHRONA HERBICYDOWA KUKURYDZY KOMPLEKSOWY PORADNIK: JAK ZWALCZAĆ CHWASTY W KUKURYDZY? OCHRONA HERBICYDOWA KUKURYDZY KOMPLEKSOWY PORADNIK: JAK ZWALCZAĆ CHWASTY W KUKURYDZY? SKUTECZNE ZWALCZANIE CHWASTÓW W KUKURYDZY, KROK PO KROKU W ostatnich latach rośnie znaczenie gospodarcze kukurydzy.

Bardziej szczegółowo

Herbicydy do zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawie ziemniaka, stosowane po posadzeniu, przed wschodami uprawy

Herbicydy do zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawie ziemniaka, stosowane po posadzeniu, przed wschodami uprawy Herbicydy do zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawie ziemniaka, stosowane po posadzeniu, uprawy (wg stanu na początek kwietnia 2016) SUBSTANCJA AKTYWNA: NAZWY ŚRODKÓW DAWKA WRAŻLIWE ŚREDNIOWRAŻLIWE

Bardziej szczegółowo

DuPont TM Hector Max 66,5 WG

DuPont TM Hector Max 66,5 WG MAXYMALNA SATYSFAKCJA! DuPont TM Hector Max 66,5 WG ochrona przed chwastami Maksymalnie jeden zabieg Maksymalnie szerokie spektrum Maksymalnie trudne chwasty Maksymalne możliwości powschodowe Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Agil 100 EC. Jeden dla wszystkich! herbicyd propachizafop

Agil 100 EC. Jeden dla wszystkich! herbicyd propachizafop Agil 100 EC Jeden dla wszystkich! herbicyd propachizafop Agil 100 EC: niezwykle skuteczny na większość chwastów jednoliściennych, znakomita skuteczność potwierdzona wieloletnią praktyką, najszybciej działający

Bardziej szczegółowo

R A M Z E S 25 WG. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

R A M Z E S 25 WG. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 217/2014d z dnia 23.06.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R 35/2013 z dnia 25.02.2013 r. Posiadacz zezwolenia: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17 B, 02-676

Bardziej szczegółowo

Ochrona jest sztuką. Kukurydza. Uprość sobie zwalczanie chwastów

Ochrona jest sztuką. Kukurydza. Uprość sobie zwalczanie chwastów Ochrona jest sztuką Kukurydza Uprość sobie zwalczanie chwastów Edycja 215 Spis treści Zaprawy............................................................................. 4 Mesurol 5 FS.....................................................................

Bardziej szczegółowo

SALSA Z MIŁOŚCI DO RZEPAKU

SALSA Z MIŁOŚCI DO RZEPAKU SALSA Z MIŁOŚCI DO RZEPAKU Zapewni Twojemu rzepakowi przewagę na starcie Herbicyd bardzo skuteczny na chwasty kapustowate Bezpieczny dla rzepaku Elastyczne stosowanie w programie herbicydowym Znaczna poprawa

Bardziej szczegółowo

450 SC. Afalon Dyspersyjny. Klasyka wśród herbicydów! herbicyd linuron

450 SC. Afalon Dyspersyjny. Klasyka wśród herbicydów! herbicyd linuron Afalon Dyspersyjny Klasyka wśród herbicydów! 450 SC herbicyd linuron : podstawa ochrony herbicydowej w wielu uprawach roślin rolniczych, warzywnych, przemysłowych oraz ziołach, niezwykle szerokie spektrum

Bardziej szczegółowo

HERBICYDOWY ZESTAW MOCY

HERBICYDOWY ZESTAW MOCY HERBICYDOWY ZESTAW MOCY FACHOWE POŁĄCZENIE WYPRÓBOWANYCH SKŁADNIKÓW Jaki jest najlepszy sposób skutecznego zwalczania chwastów w zbożach? To zastosowanie Herbicydowego Zestawu Mocy od INNVIGO. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Alert 375 SC. Produkt badaƒ firmy DuPont. Solidna podstawa programów ochrony zbó i rzepaku przed chorobami. Wi ksze plony o lepszej jakoêci.

Alert 375 SC. Produkt badaƒ firmy DuPont. Solidna podstawa programów ochrony zbó i rzepaku przed chorobami. Wi ksze plony o lepszej jakoêci. Alert leaflet 03.2009 wer2 3/3/09 1:31 PM Page 1 Produkt badaƒ firmy DuPont Firma DuPont jest jednym z najwi kszych na Êwiecie producentów Êrodków ochrony roêlin. Zaanga owanie na rzecz bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

Niezawodne Połączenie

Niezawodne Połączenie Niezawodne Połączenie Edycja 214 herbicyd na jednoliścienne Atlantis 12 OD jest herbicydem produkowanym w nowej, innowacyjnej technologii formulacyjnej ODesi. Atlantis OD w postaci płynnej formulacji posiada

Bardziej szczegółowo

mszyce jary zaraza ziemniak przebiegiem pogody oraz z wczesnością i odpornością odmian 1-2 chrząszczy na 25 roślin wczesnych odmian ziemniaka lub

mszyce jary zaraza ziemniak przebiegiem pogody oraz z wczesnością i odpornością odmian 1-2 chrząszczy na 25 roślin wczesnych odmian ziemniaka lub Aktualna sygnalizacja występowania chorób i szkodników wg komunikatu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku na dzień 27.06.2014r. POWIAT

Bardziej szczegółowo

OCHRONA NA 5 PLUS ZBOŻE BURAKI RZEPAK KUKURYDZA ZIEMNIAKI

OCHRONA NA 5 PLUS ZBOŻE BURAKI RZEPAK KUKURYDZA ZIEMNIAKI OCHRONA NA 5 PLUS ZBOŻE KUKURYDZA RZEPAK BURAKI ZIEMNIAKI oferta wiosna 2014 ZBOŻE na PLUS Aneks SX 50 SG Zawartość substancji aktywnych: tifensulfuron metylowy - 40%, tribenuron metylowy - 10% Środek

Bardziej szczegółowo

G O L T I X COMPACT 90 WG

G O L T I X COMPACT 90 WG Załącznik do decyzji MRiRW nr R-101/2011d z dnia 06.04.2011 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 33/2009 z dnia 19.03.2009 r. 1 Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Makhteshim-Agan Poland Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

R A M Z E S 25 WG. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

R A M Z E S 25 WG. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 380/2015d z dnia 19.05.2015 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R 35/2013 z dnia 25.02.2013 r. Posiadacz zezwolenia: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17 B, 02-676

Bardziej szczegółowo

Posiadacz zezwolenia: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa, tel.: (22) 326-06-01, fax: (22) 326-06-99.

Posiadacz zezwolenia: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa, tel.: (22) 326-06-01, fax: (22) 326-06-99. 1 Załącznik do decyzji MRiRW nr R-238/2012d z dnia 04.10.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-15/2007 z dnia 24.04.2007 r. Posiadacz zezwolenia: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44c, 01-797

Bardziej szczegółowo

I N N O V A T E 240 SC

I N N O V A T E 240 SC Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 249/2012d z dnia 09.10.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-69/2008 z dnia 20.10.2008 r. Posiadacz zezwolenia: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre, Królestwo

Bardziej szczegółowo

Menara Doskonała solo Świetna w duecie

Menara Doskonała solo Świetna w duecie Menara Doskonała solo Świetna w duecie Doskonała ochrona liści i kłosa Uniwersalne rozwiązanie Wysoka jakość w odpowiedniej cenie Menara 410 EC to nowy dwuskładnikowy fungicyd do zastosowania w najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety- instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska C L I C K 500 SC

Przestrzegaj etykiety- instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska C L I C K 500 SC Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Oxon Italia S.p.A., Via Sempione 195, I-20016 Pero (MI)- Włochy, tel.: +39 2 353 78-1, fax: +39 2 339 0275, E-mail: oxon@oxon.it Podmiot wprowadzający środek ochrony

Bardziej szczegółowo

K E M I R O N K O N C E N T R A T 500 SC

K E M I R O N K O N C E N T R A T 500 SC Posiadacz zezwolenia: Bayer SAS, 16 Rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska, tel. +33 472 852 525, fax: +33 472 853 082. Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Posiadacz zezwolenia: Nufarm GmbH and Co KG, St. Peter 25, A-4021 Linz, Republika Austrii, tel.: , fax:

Posiadacz zezwolenia: Nufarm GmbH and Co KG, St. Peter 25, A-4021 Linz, Republika Austrii, tel.: , fax: Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 333/2011d z dnia 27.12.2011 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R -16/2006 z dnia 28.04.2006 r. Posiadacz zezwolenia: Nufarm GmbH and Co KG, St. Peter 25, A-4021 Linz,

Bardziej szczegółowo

Stomp Aqua. Skuteczność, którą znasz. Korzyści, których oczekiwałeś. ROZSZERZONA REJESTRACJA

Stomp Aqua. Skuteczność, którą znasz. Korzyści, których oczekiwałeś. ROZSZERZONA REJESTRACJA Skuteczność, którą znasz. Korzyści, których oczekiwałeś. ROZSZERZONA REJESTRACJA Stomp 455 CS to środek chwastobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy przeznaczonej do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo

Bardziej szczegółowo

50 WG. Lumer NOWOŚĆ! Świeci przykładem! herbicyd tribenuron metylowy

50 WG. Lumer NOWOŚĆ! Świeci przykładem! herbicyd tribenuron metylowy Lumer 50 WG Świeci przykładem! NOWOŚĆ! herbicyd tribenuron metylowy n Lumer 50 WG to chwastobójczy środek o działaniu systemicznym, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ROŚLIN ROLNICZYCH

OCHRONA ROŚLIN ROLNICZYCH OCHRONA ROŚLIN ROLNICZYCH Zwalczanie chorób, szkodników i chwastów Na podstawie etykiet środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu handlowego i stosowania w Polsce. Stan na dzień 30 kwietnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Stomp Aqua. Skuteczność, którą znasz. Korzyści, których oczekiwałeś. ROZSZERZONA REJESTRACJA

Stomp Aqua. Skuteczność, którą znasz. Korzyści, których oczekiwałeś. ROZSZERZONA REJESTRACJA Stomp Aqua Skuteczność, którą znasz. Korzyści, których oczekiwałeś. ROZSZERZONA REJESTRACJA Stomp Aqua Stomp Aqua 455 CS to środek chwastobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy przeznaczonej do rozcieńczania

Bardziej szczegółowo

Katalog odmian rzepaku ozimego 2014 w technologii Clearfield

Katalog odmian rzepaku ozimego 2014 w technologii Clearfield Katalog odmian rzepaku ozimego 2014 w technologii Clearfield DK IMPRESSION CL DK IMMINENT CL Nr 2 WYSOKI PLON badania rejestrowe COBORU 2011-2012 114%wzorca WYSOKA TOLERANCJA NA CHOROBY OPTYMALNY WIGOR

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska R E F I N E 75 WG

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska R E F I N E 75 WG 1 Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 203/2012d z dnia 22.08.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-49/2005 z dnia 02.12.2012 r. Posiadacz zezwolenia: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17 B, 02-676

Bardziej szczegółowo

G O L T I X COMPACT 90 WG

G O L T I X COMPACT 90 WG Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 943/2015d z dnia 11.12.2015 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 33/2009 z dnia 19.03.2009 r. 1 Posiadacz zezwolenia: ADAMA Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00-121

Bardziej szczegółowo

JEDNO CIĘCIE NA MIOTŁĘ I CHWASTY DWULIŚCIENNE!

JEDNO CIĘCIE NA MIOTŁĘ I CHWASTY DWULIŚCIENNE! JEDNO CIĘCIE NA MIOTŁĘ I CHWASTY DWULIŚCIENNE! LANCET PLUS 125 WG to rekomendacja dla rolników poszukujących wygodnego, gotowego rozwiązania problemu chwastów oraz wymagających bardzo wysokiej skuteczności

Bardziej szczegółowo

Posiadacz zezwolenia: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17 B, Warszawa, tel.:

Posiadacz zezwolenia: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17 B, Warszawa, tel.: Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 202/2012d z dnia 22.08.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R - 29/2005 z dnia 08.08.2005 r. Posiadacz zezwolenia: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17 B, 02-676

Bardziej szczegółowo

Posiadacz zezwolenia: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c, Warszawa, tel.: , fax:

Posiadacz zezwolenia: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c, Warszawa, tel.: , fax: Załącznik do zezwolenia MRiRW nr: R-166/2014 z dnia 05.09.2014 r. Posiadacz zezwolenia: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c, 01-797 Warszawa, tel.: 22 326 06 01, fax: 22 326 06 99. ARCADE

Bardziej szczegółowo

KATALOG ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN 2015

KATALOG ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN 2015 KATALOG ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN 2015 Ochrona na 5 plus! SPIS TREŚCI: HERBICYDY... 4 Kukurydza... 4 CAMIX 560 SE... 4 INNOVATE 240 SC... 4 Zboża... 5 ANEKS SX 50 SG... 5 DICOPUR TOP 464 SL... 5 HELMSTAR

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. 1 Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Syngenta Crop Protection Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa, Tel.: (0-22) 326-06-01, fax: (0-22) 326-06-99 Producent: Syngenta Crop Protection AG, P.O.Box

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

HERBICYDY A SPEKTRUM ZWALCZANYCH GATUNKÓW CHWASTÓW

HERBICYDY A SPEKTRUM ZWALCZANYCH GATUNKÓW CHWASTÓW HERBICYDY A SPEKTRUM ZWALCZANYCH GATUNKÓW CHWASTÓW mgr inż. Janusz Urbanowicz IHAR, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie e-mail: urbanowicz@ziemniak-bonin.pl C hwastami są wszystkie niepożądane

Bardziej szczegółowo

owies mszyce mszyca czeremchowo-zbożowa - 5 mszyc na 1 źdźbło mszyca zbożowa - 5 mszyc na kłosie

owies mszyce mszyca czeremchowo-zbożowa - 5 mszyc na 1 źdźbło mszyca zbożowa - 5 mszyc na kłosie Aktualna sygnalizacja występowania chorób i szkodników wg komunikatu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku na dzień 19.06.2014r. POWIAT

Bardziej szczegółowo

Atpolan BIO 80 EC. Atpolan BIO 80 EC

Atpolan BIO 80 EC. Atpolan BIO 80 EC Nowy, opatentowany adiuwant olejowy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodno-olejowej, olejowej, dodawany do zbiornika opryskiwacza w celu wspomagania działania ania środków w ochrony roślin

Bardziej szczegółowo

Ochrona jest sztuką. Kukurydza. Nowy herbicyd w uprawie kukurydzy

Ochrona jest sztuką. Kukurydza. Nowy herbicyd w uprawie kukurydzy Ochrona jest sztuką Kukurydza Nowy herbicyd w uprawie kukurydzy Edycja 2012 Spis treści Zaprawy...4 Mesurol...4 Herbicydy...6 Adengo...6 Maister/Maister PAK...10 Technologia dawek dzielonych...16 Insektycydy.........................................................................

Bardziej szczegółowo

Roundup 360 SL PLUS 1 l - 20l Monsanto

Roundup 360 SL PLUS 1 l - 20l Monsanto Roundup 360 SL PLUS 1 l - 20l Monsanto https:///roundup-360-sl-plus-1-l-5-l-monsanto/? store=farmer_pl Page 1 https:///roundup-360-sl-plus-1-l-5-l-monsanto/? store=farmer_pl Page 2 https:///roundup-360-sl-plus-1-l-5-l-monsanto/?

Bardziej szczegółowo

M U S T A N G 306 SE

M U S T A N G 306 SE 1 Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 53 /2010 z dnia 10.06.2010 r. Podmiot, który uzyskał pozwolenie: Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa, tel.: (0-22) 854 03 20,

Bardziej szczegółowo

P R O T E K T PLUS 600 SC

P R O T E K T PLUS 600 SC Załącznik do pozw. MRiRW nr R-7/2013 z dnia 11.02. 2013 r. Posiadacz pozwolenia na handel równoległy: Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel: +48 22395 66 60, fax: +48 22

Bardziej szczegółowo