Z nami od poczàtku do koƒca gwarancja plonu, korzeni i cukru

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z nami od poczàtku do koƒca gwarancja plonu, korzeni i cukru"

Transkrypt

1

2 Z nami od poczàtku do koƒca gwarancja plonu, korzeni i cukru

3 Spis treêci: Pyramin 65 WG, Pyramin Turbo 520 SC Herbicyd Pyramin ochrona od samego poczàtku 2 Herbicyd Pyramin a zabiegi powschodowe 3 Pyramin 65 WG, Pyramin Turbo 520 SC zalecenia stosowania 4 Flirt specjalista od trudnego zachwaszczenia 6 Pozycjonowanie herbicydu Flirt 460 SC w mieszaninach powschodowych 7 Focus Ultra 100 EC specjalista od chwastów jednoliêciennych 8 Ochrona przed chorobami od poczàtku do koƒca 10 Allegro 250 SC nowa jakoêç w ochronie buraka przed chorobami 14 Bi 58 Nowy insektycyd 16 Fastac 100 EC insektycyd 17

4 Pyramin 65 WG, Pyramin Turbo 520 SC Herbicyd Pyramin ochrona od samego poczàtku Ju w temperaturze 2-5 C (a wi c wczeêniej ni burak) wschodzà takie gatunki jak gwiazdnica, gorczyca, komosa (!!), poziewnik, przetaczniki, przytulia, rdest, rumianek, rzodkiew, sporek czy tasznik. Zastosowanie preparatu Pyramin posiewnie zabezpiecza plantacj w najw aêciwszym momencie. Chwasty niszczone sà ju w momencie ich wschodów. Dobre (hamujàce dzia anie przeciw samosiewom rzepaku w przypadku stosowania przedwschodowego. Temperatury kie kowania ró nych chwastów Przy 2-5 C kie kujà: Przetacznik Komosa bia a 0 0 Rzodkiew Êwirzepa Rumianek Przytulia czepna Rdest powojowaty Gwiazdnica pospolita Przy 7 C i wi cej kie kujà: 0 0 ó tlica drobnokwiatowa Szar at szorstki Szczyr roczny Jasnota spp. 2

5 Herbicyd Pyramin a zabiegi powschodowe Chwasty ciep olubne wymagajàce wy szych temperatur w czasie wschodów wymagajà dla skutecznego ich zwalczania mieszanin z udzia- em Pyraminu 65 WG lub Pyraminu Turbo 520 SC. To najbardziej elastyczne produkty do stosowania powschodowego na plantacji buraków cukrowych. Przydatne i wysoce skuteczne we wszystkich mieszaninach polecanych do zwalczania powschodowego chwastów. Pyramin hamuje kie kowanie chwastów, oraz czyni je wra liwszymi na dzia anie preparatów nalistnych. Dodatek herbicydu Pyramin pozwala na wi kszà elastycznoêç co do czasu stosowania pojedynczego zabiegu. Oprócz tego uzyskujemy dodatkowy efekt przeciw zachwaszczeniu wtórnemu (d ugie, doglebowe dzia anie preparatu Pyramin). 3

6

7 Specjalista od trudnego zachwaszczenia Herbicyd Flirt obok zwalczanych przez inne Êrodki chwastów szczególnie dobrze zwalcza; przytulia czepna blekot pospolity rumianek polny rdesty psianka czarna rumian polny Flirt 460 SC sprawdza si doskonale we wszystkich systemach ochrony buraka i jest niezb dnym sk adnikiem mieszanin z herbicydami o dzia aniu nalistnym. 6

8 Pozycjonowanie herbicydu Flirt 460 SC w mieszaninach powschodowych Flirt 460 SC jest preparatem, który stosuje si po wschodach buraka. Mo liwoêci jego stosowania sà bardzo szerokie jest on niezb dnym sk adnikiem mieszanin z preparatami opartymi o substancje biologicznie czynne dzia ajàce nalistnie. W sk ad tego preparatu wchodzà dwie substancje biologicznie czynne. Obok substancji zawartej w Pyraminie zawiera on quinmerak, który wykazuje dzia anie nalistne. Preparat ten zachowuje wszystkie pozytywne cechy dzia ania Pyraminów, a ponadto cechuje si : dzia aniem doglebowym i nalistnym, stosowaniem w powschodowym terminie zwalczania chwastów, ca kowitym bezpieczeƒstwem dla siewek buraka, zwalczaniem jeszcze szerszego spektrum chwastów wysoce skuteczny w stosunku do rdestów, rumianowatych, przytulii czepnej, komosy, zabezpiecza plantacj przed zachwaszczeniem wtórnym. 7

9 Focus Ultra 100 EC specjalista od chwastów jednoliêciennych chwastnica jednostronna perz w aêciwy Wysoce skuteczny graminicyd do zwalczania chwastów jednoliêciennych jednorocznych i wieloletnich na plantacji buraka cukrowego. Pobierany przez liêcie, a nast pnie przemieszczany do korzeni i roz ogów chwastów. W pe ni skuteczny graminicyd do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliêciennych w dawce od 1 do 1,5 l/ha. 8

10 Spektrum zwalczanych chwastów Chwasty gatunki wra liwe Chwastnica jednostronna Miot a zbo owa Owies g uchy Perz w aêciwy Focus Ultra 100 SC Focus Ultra stosujemy od pierwszej pary liêci w aêciwych buraków cukrowych oraz w zale noêci od intensywnoêci wschodów chwastów. Pami tajmy e chwastnica jednostronna to chwast wybitnie Êwiat olubny i mo e wschodziç przez d u szy okres czasu. Pierwsze wschody chwastnicy nie sà sygna em o koniecznoêci stosowania Focusa, który nale y zastosowaç w dawce ok. 1,2 l/ha po wschodach tego chwastu. Optymalny termin to faza od dwóch liêci do poczàtku krzewienia si chwastnicy. W przypadku wyst powania perzu w aêciwego na plantacji stosujemy Focus Ultra w dawce 3-4 l/ha w fazie ok. 4-6 liêci w aêciwych perzu. Przy stosowaniu graminicydu Focus Ultra nie ma koniecznoêci dodawania adiuwantów. Je eli chwasty jednoliêcienne wyst pujà we wczeêniejszych terminach zabieg Focusem Ultra mo emy wykonaç àcznie ze zwalczaniem chwastów dwuliêciennych w trzecim zabiegu nalistnym. Samosiewy zbó Wiechlina roczna W oênica zielona Wyczyniec polny UWAGA: Zestawienie sporzàdzono zgodnie z obowiàzujàcymi etykietami Zwalczanie chwastów jednoliêciennych Focus Ultra 100 EC chwasty jednoliêcienne, samosiewy zbó 1-1,5 l/ha perz w aêciwy 3-4 l/ha 9

11 Ochrona przed chorobami od poczàtku do koƒca kilkoma laty choroba ta ujawnia a si pod koniec okresu wegetacyjnego i nie mia a istotnego znaczenia ekonomicznego. Obserwowany w ostatnich latach wzrost nasilenia wyst powania choroby na terenie kraju wià e si w du ej mierze z wprowadzeniem do uprawy znacznej liczby odmian buraka o ró nej wra liwoêci na grzyb. Du e znaczenie na wzrost zagro enia tà chorobà ma coraz cz stsze przyorywanie liêci pozostawionych po zbiorze, a tak e znaczne ocieplenie klimatu. ChwoÊcik jest chorobà, która w ostatnich latach wystàpi a w du ym nat eniu. W roku 1998 ognisko jej wyst powania ogranicza o si do po udniowo-wschodniej Polski, gdzie sà najkorzystniejsze warunki do rozwoju choroby, ale w rok póêniej doêç znacznie pora- one zosta y plantacje na ca ym po udniu, w Wielkopolsce, àcznie z rejonem zachodnim. W tym roku pas wyst powania tego patogena rozszerzy si na ca à Polsk. Przed Drugà wa nà chorobà która w ostatnich latach nabiera coraz wi kszego znaczenia jest brunatna plamistoêç liêci buraka. Jest to choroba która wyst puje cz sto równoczeênie z chwoêcikiem buraka. Grzyb ten ma mniejsze wymagania cieplne. Rozwojowi brunatnej plamistoêci liêci sprzyja temperatura w wysokoêci C oraz wysoka wilgotnoêç powietrza. W porównaniu do chwoêcika objawy pora enia sà z regu y bardziej widoczne (Êrednica plam 4-15 mm), a plamy majà bardziej nieregularny kszta t. Obydwie te choroby sta y si chorobami o znaczeniu ekonomicznym. Pora enie wywo ane przez chwoêcika lub brunatnà plamistoêç liêci wp ywa na jakoêç i wielkoêç uzyskanego plonu. adnego plantatora nie staç na to eby zniweczy nak ady poniesione podczas ca ego procesu produkcji w koƒcowym jej etapie! 10

12 chwoêcik buraka Cercospora beticola brunatna plamistoêç liêci Ramularia beticola màczniak prawdziwy buraka Erysiphe betae rdza buraka Uromyces betae plantacja buraków zniszczona przez choroby 11

13 Wp yw fungicydu Duett 250 SC na plon korzeni buraka cukrowego i zawartoêç cukru. Ârednia z lat Plony ZawartoÊç cukru dt/ha % dt/ha 21% wi cej 16,7 18,1 ZawartoÊç cukru wi ksza o 1,4% 18,2 17,6 17, ,4 400 Kontrola Duett 1,0 l/ha 15,8 Nast pstwem pora enia przez te choroby jest redukcja cz Êci asymilacyjnej liêcia, przez co zostaje ograniczone odk adanie asymilatów w korzeniach. Buraki mogà straciç nawet 80% liêci, 20-30% plonu korzeni, a zawartoêç cukru zmniejsza si o ok. 2,2%. Zwi sza si Wp yw zastosowania fungicydu Duett 250 SC na pora enie plantacji przez chwoêcika, BASF Pàgów, Niedzieliska 2002 r. (wartoêci Êrednie). % 70 69, , ,5 41, , ,5 10 2, ,5 20 6,1 30 Kontrola 8, ,3 13, Duett 1,0 l/ha dni Ocena pora enia w % dokonana 10, 20, 30, 40, 50,60 dni po zabiegu. Pierwsza ocena r. 12

14 zawartoêç azotu alfa aminowego, potasu i sodu, co prowadzi do spadku technologicznego plonu cukru nawet o 30-40%. Ponadto pogarszajà si wartoêci przechowalnicze i przerobowe surowca. Pora- one korzenie sà podatne na zgnilizny i z regu y wykazujà w przechowywaniu wi ksze ubytki cukru na skutek bardziej intensywne go procesu oddychania. Duett 250 SC jako preparat uk adowy ma doskona e dzia anie zapobiegawcze, interwencyjne i wyniszczajàce w stosunku do wymienionych chorób. SkutecznoÊç dzia ania i szeroki zakres zwalczanych chorób sprawia, e Duett 250 SC sta si podstawowym fungicydem w ochronie buraka cukrowego. Zalecana dawka preparatu wynosi 0,75-1,0 l/ha. Ni szà z zalecanych dawek mo na stosowaç wtedy, gdy pora enie plantacji nie przekracza 5% (objawy pora enia widaç na nie wi cej ni 5 liêciach na 100 zbadanych) lub w rejonach i latach o mniejszym zagro eniu chorobowym. Im wczeêniej preparat zostanie zastosowany, tym atwiej zwalczy chorob, a jego skutecznoêç i d ugoêç dzia ania b dzie lepsza. Dlatego najodpowiedniejszym momentem na zastosowanie preparatu jest poczàtek pora enia plantacji. Je eli choroby wyst powa y na burakach w poprzednim roku, a obecna plantacja le y w niezbyt du ym oddaleniu od ubieg orocznej, je eli uprawiana jest odmiana w miar podatna na choroby lub te warunki pogodowe sprzyjajà wyst powaniu chorób wówczas trzeba zastosowaç wy szà dawk 1,0 l/ha. Plon korzeni buraka cukrowego w roku 2002 oraz Êrednia za lata po jednokrotnym zastosowaniu fungicydu Duett 250 SC. dt/ha Kontrola Ârednia za lata Duett 1,0 l/ha 13

15 Allegro 250 SC nowa jakoêç w ochronie buraka przed chorobami O tym, e wzrasta zagro enie ze strony chorób buraka i e zagro enie to nie ma ju tylko regionalnego charakteru mogliêcie si Paƒstwo zapoznaç na poprzednich stronach naszej broszury. Prosz zwróciç uwag na fakt, e w ostatnich kilku latach plon buraka systematycznie ulega zmniejszeniu tym, gdzie nie prowadzono ochrony przed chorobami. Jeden zabieg dobrym fungicydem jest wi c jest bezdyskusyjny. Na plantacjach zlokalizowanych w rejonach o szczególnie du ym nasileniu wyst powania chorób grzybowych, oraz na plantacjach prowadzonych intensywnie proponujemy Paƒstwu system ochrony fungicydowej z o ony z dwóch zabiegów: Allegro 250 SC (0,7 l/ha) Duett 250 SC (0,75-1 l/ha). 14 Dlaczego polecamy fungicyd Allegro 250 SC? Wynika to z faktu, e w krajach Europy Zachodniej od dawna obserwuje si bardzo dobre efekty dzia ania tego fungicydu. Allegro 250 SC to fungicyd dwusk adnikowy. Jednym z nich jest krezoksym metylowy, substancja aktywna nale àca do grupy strobiluryn. Zaletà tej grupy substancji aktywnych jest: Bardzo wysoka skutecznoêç zwalczania wszystkich chorób grzybowych pora ajàcych liêcie buraków. D ugotrwa e dzia anie grzybobójcze nawet do 4 tygodni. Jeszcze wy sze plony korzeni i cukru z hektara. Dodatkowy efekt fizjologiczny, polegajàcy na wi kszej odporno- Êci buraków na warunki stresowe np. susz. Allegro 250 SC opis preparatu: Ârodek o dzia aniu uk adowym i quasi-uk adowym. Dzia anie quasiuk adowe krezoksymu metylowego polega na rozprzestrzenianiu si substancji biologicznie czynnej poprzez dyfuzj w fazie gazowej na liêciach. Ârodek do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczajàcego w zwalczaniu nast pujàcych chorób grzybowych buraka cukrowego: chwoêcik buraka brunatna plamistoêç liêci màczniak prawdziwy rdza buraka. Zamieszczony wykres jednoznacznie wskazuje na wi kszà efektywnoêç stosowanego fungicydu

16 Plonowanie buraka cukrowego (dt/ha), Niemcy , n=9. Plon cukru (%) uzyskany po zastosowaniu fungicydu Allegro 250 SC, Holandia , n= dt/ha 17.4 % Kontrola Triazol Allegro 16.0 Kontrola Triazol Allegro Allegro 250 SC. Jednak e to nie wszystkie korzyêci. Ju cz Êç cukrowni w Polsce kontraktuje cukier. W przysz oêci najprawdopodobniej wszystkie cukrownie tak naprawd b dà kupowa y cukier od plantatorów, a nie mas korzeniowà. I w tym momencie zastosowanie Allegro, jako partnera w ochronie buraka, jest szczególnie polecane. Zalecenia zwalczania chorób grzybowych w buraku Allegro 250 SC 0,7 l/ha Duett 250 SC 0,75-1,0 l/ha

17 Bi 58 Nowy Insektycyd Termin stosowania: po wschodach buraków, preparat owadobójczy o dzia aniu o àdkowym i kontaktowym, przeznaczony do zwalczania, szkodników ssàcych i gryzàcych w burakach, skutecznie zwalcza Êmietki oraz mszyce. W buraku cukrowym najwi ksze zagro enie powoduje wyst powanie Êmietki çwiklanki oraz mszycy trzmielinowo burakowej. Niebezpieczne sà larwy Êmietki, które prowadzà er minujàcy powodujàc, e poczàtkowo na liêciach pojawiajà si brunatne plamki, które póêniej mogà si rozszerzaç na ca à blaszk liêciowà. Jest to szczególnie niebezpieczne dla m odych roêlin buraka, które zmieniajà barw i zamierajà. Zabieg przeciw temu szkodnikowi nale y wykonaç w okresie nalotu much które sk adajà jaja (ma to miejsce najcz Êciej w maju). SzkodliwoÊç mszycy trzmielinowo burakowej polega przede wszystkim na wysysaniu soku z liêci i p dów. Powoduje to zwijanie si liêci i zahamowanie wzrostu. JednoczeÊnie mszyce mogà przenosiç wiele niebezpiecznych chorób wirusowych. Wyst powanie tego szkodnika uzale nione jest przede wszystkim od czynnika termicznego. W okresie kiedy panujà wysokie temperatury (powy ej 25 C) pierwsze naloty mszyc mogà nastàpiç we wczesnych fazach rozwojowych buraka w maju (wówczas mo na prowadziç ochron tak e przeciw Êmietce). Jednak e z regu y najcz Êciej masowe naloty mszyc majà miejsce póêniej (podczas okresów posuchy), w czerwcu lub poczàtkach lipca. Zwalczanie szkodników Bi 58 Nowy 0,8 l/ha 01 07/

18 Fastac 100 EC Insektycyd Termin stosowania: po wschodach buraków cukrowych. Ârodek o dzia aniu kontaktowym i o àdkowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssàcych i gryzàcych na plantacji buraka cukrowego. drobnica burakowa Atomaria linearis Wysoce skuteczny w zwalczaniu: Drobnicy burakowej 0,15 l/ha zalecanie opryskiwania plantacji 3 4 dni po siewie buraków cukrowych. Pche ki burakowej 0,1 l/ha zabieg wykonujemy w okresie pojawienia si pierwszych chrzàszczy, lub po zauwa eniu pierwszych uszkodzeƒ. pche ka burakowa Chaetocnema concinna Mszycy trzmielinowo/burakowej 0,1 l/ha, stosujemy po pojawieniu si form uskrzydlonych, przed wystàpieniem koloni mszyc. Preparat z grupy pyretroidów bezpieczny w stosowaniu do innych organizmów ywych, posiada dzia- anie repelentne w odniesieniu do pszczó. Stosowaç w temperaturach powietrza poni ej 20 C przy u yciu l wody. Êmietka çwiklanka Pegomyia betae mszyca trzmielinowo-burakowa Aphis fabae

19

SPIS TREŚCI SKUP ZBÓ MATERIA SIEWNY ÂRODKI OCHRONY ROÂLIN NAWOZY OLEJE I TWORZYWA SZTUCZNE W POLU PO GODZINACH

SPIS TREŚCI SKUP ZBÓ MATERIA SIEWNY ÂRODKI OCHRONY ROÂLIN NAWOZY OLEJE I TWORZYWA SZTUCZNE W POLU PO GODZINACH PORADNIK AGRO WIOSNA 2013 SPIS TREŚCI ZAWSZE BLISKO NASZYCH KLIENTÓW 4 SKUP ZBÓ SKUP ZBÓ DAJEMY NOWE MO LIWOÂCI 6 MATERIA SIEWNY ZESTAWIENIE CECH ODMIAN KUKURYDZY 8 KUKURYDZA ES FIREBALL 9 KUKURYDZA ES

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Lintur 70 WG. Bezlitosny chwastożerca. Boxer 800 EC. Bezwzględy dla miotły zbożowej. Unix 75 WG. Żadnych złamań.

Lintur 70 WG. Bezlitosny chwastożerca. Boxer 800 EC. Bezwzględy dla miotły zbożowej. Unix 75 WG. Żadnych złamań. Ochrona zbóż 2015 Spis treści str. 5 Produkty Syngenta do ochrony jęczmienia hybrydowego Hyvido. str. 6 Lintur 70 WG. Bezlitosny chwastożerca. str. 7 Chwasty najczęściej występujące w zbożach. str. 8 Axial

Bardziej szczegółowo

KURIER. Magazyn Bayer CropScience dla nowoczesnego rolnika 1/06. Od substancji czynnej do wytworzenia produktu o wszystkim decyduje formulacja

KURIER. Magazyn Bayer CropScience dla nowoczesnego rolnika 1/06. Od substancji czynnej do wytworzenia produktu o wszystkim decyduje formulacja KURIER Magazyn Bayer CropScience dla nowoczesnego rolnika 1/06 Od substancji czynnej do wytworzenia produktu o wszystkim decyduje formulacja W numerze 3 AktualnoÊci 4 Od substancji czynnej do wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy

Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy Technika ograniczajàca znoszenie cieczy Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy Katalog L2008 . Rozpylacze LECHLER najwy sza jakoêç w trosce o Twój sukces i ochron Êrodowiska naturalnego Nowoczesna

Bardziej szczegółowo

www.atr-agrohandel.pl

www.atr-agrohandel.pl O firmie O firmie ATR Agrohandel Sp. z o.o. działa od ponad 18 lat w branży rolnej i świadczy usługi na bardzo wysokim poziomie w : Doradztwie Handlu Logistyce Obrocie płodów rolnych Wyróżnikiem firmy

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna ochrona zbóż

Profesjonalna ochrona zbóż Profesjonalna ochrona zbóż 150 lat Edycja 2015 SPIS TREŚCI FUNGICYDY 04 Efekty zastosowania fungicydów nowej generacji w zbożach w 2014 roku. Zalecenia na 2015 rok 04 1. Wstęp 04 2. Gdzie tkwi tajemnica

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. Wyniki bada z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2011 roku

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. Wyniki bada z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2011 roku MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wyniki bada z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2011 roku WARSZAWA, FALENTY 2012 Wydawca Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Promocji i Komunikacji Wydzia

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE KOŃCOWE. z wykonania zadań i wykorzystania dotacji na program wieloletni

ROZLICZENIE KOŃCOWE. z wykonania zadań i wykorzystania dotacji na program wieloletni ZATWIERDZAM: Data: ROZLICZENIE KOŃCOWE z wykonania zadań i wykorzystania dotacji na program wieloletni pn. Ochrona roślin uprawnych z uwzględm bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią

Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią Rzepak ozimy to roślina wymagająca profesjonalnego podejścia od momentu siewu do zbioru. Okres wegetacyjny trwa ok. 11 miesięcy (czasami nawet 12

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AGRO WIOSNA 2014

PORADNIK AGRO WIOSNA 2014 PORADNIK AGRO WIOSNA 2014 Biathlon 4D Cztery wymiary skutecznego zwalczania chwastów w zbożach 1. Długi termin stosowania, aż do w pełni rozwiniętego liścia flagowego 2. Skuteczne działanie w szerokim

Bardziej szczegółowo

lato 2013 Niezawodne rozwiązania herbicydowe w rzepaku Zakaz stosowania neonikotynoidów Czas wapnować pola

lato 2013 Niezawodne rozwiązania herbicydowe w rzepaku Zakaz stosowania neonikotynoidów Czas wapnować pola lato 2013 Niezawodne rozwiązania herbicydowe w rzepaku Zakaz stosowania neonikotynoidów Czas wapnować pola INFORMATOR GRUPY OSADKOWSKI NR 2/2013 3 Spis treści Aktualności Spotkania z Grupą Osadkowski..................................................

Bardziej szczegółowo

Nasze dziecko ma reumatyzm

Nasze dziecko ma reumatyzm Nasze dziecko ma reumatyzm Autorzy: Claudia Grave Rolf-Michael Küster Barbara Priess Susanne Walia Tytu orygina u niemieckiego: Unser Kind hat Rheuma Copyright 2006 by Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband

Bardziej szczegółowo

G L E A N 75 WG. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

G L E A N 75 WG. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Posiadacz zezwolenia: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa; tel.: 22 320 09 00, fax: 22 320 09 50; e-mail: kontakt.ag@dupont.com G L E A N 75 WG Środek przeznaczony do stosowania

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne doradztwo

Profesjonalne doradztwo INFORMATOR 2/2009 www.syngenta.pl Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce drugi numer Informatora SYNGENTA W bieżącym numerze przybliżymy ocenę przezimowania roślin oraz zasygnalizujemy, jakich zagrożeń

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i zale noêci. Atut jakoêci. Sztuka porowatoêci. Izolacja Êcian piwnic. Materia y Sto-ispo na zamkowych elewacjach.

Przyczyny i zale noêci. Atut jakoêci. Sztuka porowatoêci. Izolacja Êcian piwnic. Materia y Sto-ispo na zamkowych elewacjach. Rok V Nr 2(6)/2004 Czasopismo wykonawców budowlanych Algi i grzyby na powierzchniach elewacji Przyczyny i zale noêci Ocieplanie elewacji Atut jakoêci Zalety i ograniczenia tynków renowacyjnych Sztuka porowatoêci

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiet-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

Przestrzegaj etykiet-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. Podmiot, który uzyskał zezwolenie: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa, tel.: (22) 320 09 00, fax: (22) 320 09 50, e-mail: kontakt.ag@pol.dupont.com. Producent: Du Pont de Nemours

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE PROJEKTU TRZYMAJ FORM! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI

PODSTAWY TEORETYCZNE PROJEKTU TRZYMAJ FORM! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI STOWARZYSZENIE POLSKA FEDERACJA PRODUCENTÓW YWNOÂCI Warszawa PODSTAWY TEORETYCZNE PROJEKTU TRZYMAJ FORM! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI Aby zapewniç ich spo ycie w odpowiedniej iloêci, nale y uwzgl dniç w dziennej

Bardziej szczegółowo

Płyny chłodnicze. vademecum profesjonalnego automobilisty

Płyny chłodnicze. vademecum profesjonalnego automobilisty Płyny chłodnicze vademecum profesjonalnego automobilisty vademecum profesjonalnego automobilisty p yny ch odnicze 3 Dlaczego stosuje si uk ady ch odzenia i jak one pracujà 9 Sk adniki p ynów ch odzàcych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH. Forum dyskusyjne. ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych. Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych

KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH. Forum dyskusyjne. ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych. Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH Forum dyskusyjne ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych Zeszyt 1/2004 Rada programowa prof. dr hab. Les aw Gajek

Bardziej szczegółowo

PEDIATRIA. Szczepienia ochronne. Dieta wegetariaƒska dla dzieci? SpecjaliÊci: kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. nr (10) wiosna 2001

PEDIATRIA. Szczepienia ochronne. Dieta wegetariaƒska dla dzieci? SpecjaliÊci: kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. nr (10) wiosna 2001 issn 1506-7378 nr (10) kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Szczepienia ochronne Dieta wegetariaƒska dla dzieci? SpecjaliÊci: PEDIATRIA Szanowni Paƒstwo! Skoƒczy y si emocje milenijne, min a nast pna

Bardziej szczegółowo

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki:

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki: monogr.09/01 Mukowiscydoza Robert Piotrowski Poradnik dla rodziców i chorych Wydano dzi ki: Roche Polska Sp. z o.o. 02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 146 B tel. (22) 608 18 88 fax (22) 608 18 74 Wst p

Bardziej szczegółowo

Sympozjum biomérieux Polska

Sympozjum biomérieux Polska Spis treści 3 Mikrobiologiczna kontrola środowiska 4 Ocena stanu mikrobiologicznego powietrza w dużym zakładzie gastronomicznym 6 Wywiad z panią Krystyną Olejniczak-Korczyńską, kierownikiem laboratorium

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Fot. K. B a ejowski Nr 2/2006 (6) ISSN 1734-1434 Spis treêci Asfalty modyfikowane w Niemczech.................................................

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

Anti. w dermatologii estetycznej- enie i. Dossier: Lasery i IPL. Estetyczny zabieg: Marzec 2006 (nr 2)

Anti. w dermatologii estetycznej- enie i. Dossier: Lasery i IPL. Estetyczny zabieg: Marzec 2006 (nr 2) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Marzec 2006 (nr 2) Estetyczny zabieg: Wype nianie zmarszczek

Bardziej szczegółowo

EKSPERT. Hormony rzàdzà kobietà. Anti Aging. Modelowanie cia a bez skalpela. Zabiegi na czas cià y i po porodzie. Najlepsze sposoby na opryszczk

EKSPERT. Hormony rzàdzà kobietà. Anti Aging. Modelowanie cia a bez skalpela. Zabiegi na czas cià y i po porodzie. Najlepsze sposoby na opryszczk Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging EKSPERT ISSN 1895-3654 maj/czerwiec/2008 (nr 14) Dossier: Hormony rzàdzà kobietà

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo