ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 14 UL. CZĘSTOCHOWSKA WROCŁAW. Tel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 14 UL. CZĘSTOCHOWSKA 42 54-031 WROCŁAW. Tel. 071 798 69 20 e-mail: dyrekcja.przedszkole24@sp24.nazwa."

Transkrypt

1 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 14 UL. CZĘSTOCHOWSKA WROCŁAW Tel S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwota określona na podstawie przepisów art 11 ust. 8, ustawy PZP WYBÓR DOSTAWCY MEBLI I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZ NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 14 WE WROCŁAWIU. Sporządził: Tomasz Bukała Opis przedmiotu zamówienia: Krzysztof Kamiński Zatwierdził: Dyrektor Szkoły Robert Siwy Wrocław, czerwiec 2015

2 SPIS TREŚCI A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia I. Nazwa, adres zamawiającego, tryb udzielania zamówienia publicznego; II. Informacje ogólne; III. Opis przedmiotu zamówienia; IV. Termin wykonania zamówienia; V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami; VIII. Wymagania dotyczące wadium; IX. Termin związania ofertą; X. Opis sposobu przygotowywania ofert; XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; XII. Opis sposobu obliczenia ceny; XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; XV. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umów w sprawie realizacji zamówienia publicznego; XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; XVII. Informacje uzupełniające B. Załączniki do SIWZ I. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia publicznego Załącznik nr 1; II. Formularz oferty Załącznik nr 2; III. Oświadczenie wykonawcy w sprawie ubiegania się o zamówienie publiczne Załącznik nr 3; IV. Oświadczenie wykonawcy, o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne Załącznik nr 4; V. Projekt umowy na wykonanie zamówienia publicznego Załącznik nr 5 VI. Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw - Załącznik nr 6 VII. Oświadczenie w trybie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych -Załącznik nr 7

3 I Nazwa i adres zamawiającego Tryb udzielenia zamówienia publicznego 1. Zamawiającym jest: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14, ul. Częstochowska 42, Wrocław. 2. Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 3. Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6 lipca 2015 r. pod nr II Informacje ogólne 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części ustawą lub PZP. 2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej. 3. Zgodnie z art. 27 ust 1 i 2 PZP, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, drogą elektroniczną oraz faksem - w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami 4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 5. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 6. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających (art. 67 ust 1, pkt 7 PZP). 8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych. 9. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1 PZP. 10. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 12. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu w tym koszty przygotowania oferty. 14. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej. 15. Wykonawcy, zgodnie z art. 23 ustawy, mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. III Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy mebli i elementów wyposażenia wnętrz na rzecz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 14 we Wrocławiu. Kod CPV Meble szkolne

4 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) Dostawę wyspecyfikowanych produktów, własnym, przystosowanym do tego celu środkiem transportu, do siedziby Zamawiającego; 2) Rozładunek; 3) Wniesienie i zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 4) Zmontowanie, ustawienie lub zainstalowanie poszczególnych produktów w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. 3. Szczegółowy zakres oraz parametry przedmiotu zamówienia zawarte są w Specyfikacji Towarowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. IV Termin wykonania zamówienia Zakończenie dostawy z wydaniem sprzętu i instalacją: do dnia 15 sierpnia 2015 r. V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania brak szczególnego warunku w tym zakresie; 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie lub wykonują co najmniej 2 zamówienia, związane z dostawami mebli oraz elementami wyposażenia wnętrz na kwotę co najmniej ,00 zł brutto. 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - brak szczególnego warunku w tym zakresie; 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - brak szczególnego warunku w tym zakresie; 2. Ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o złożoną ofertę i załączniki do niej wg zasady spełnia/nie spełnia. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach określonych w art. 24 ustawy PZP. VI Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. Dokumenty poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określone w Rozdziale V SIWZ, na podstawie art. 25 ust 1 pkt 1 ustawy PZP. LP Tabela 1 - NAZWA (RODZAJ) DOKUMENTU - ART. 44 PZP Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

5 1 2 3 Oświadczenie Wykonawcy w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego załącznik nr 3 do SIWZ. Dokument poświadczający, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie Wykaz wykonanych, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych), głównych dostaw w zakresie określonym w Rozdziale V, pkt 1, ppkt 2 - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenia dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały lub są wykonywane należycie załącznik nr 6 do SIWZ. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego załącznik nr 3 do SIWZ. Dokument poświadczający, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 4 zamówienia publicznego załącznik nr 3 do SIWZ. Dokumenty poświadczające, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 5 Oświadczenie Wykonawcy w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego załącznik nr 3 do SIWZ. Dowodami, o których mowa w poz. 2 tabeli, są: poświadczenie, wystawione przez odbiorcę dostaw, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu ofert; oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia odbiorcy dostaw, o którym mowa w pkt 1. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w poz. 2 tabeli, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt.2, ppkt. 1 i 2. Dokumenty wymienione w pozycji 1 do 5 tabeli powinny być przedstawione jako oryginały. W przypadku reprezentacji wieloosobowej - dokumenty wymienione w pozycji 1, 3, 4, 5tabeli wypełnia i podpisuje każda osoba zamieszczająca podpis pod składaną ofertą. 2. Dokumenty mające wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 24 ustawy PZP) - zgodnie z 3, pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Poz. 231) LP Tabela 2 - NAZWA (RODZAJ) DOKUMENTU 1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 4 do SIWZ. 2 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów -informacja o tym, że Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SIWZ.

6 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, również przedkładają dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym, w poz. 1 Tabeli 2. Dokumenty wymienione w pozycji 1 do 2 tabeli powinny być przedstawione jako oryginały. W przypadku reprezentacji wieloosobowej - dokumenty wymienione w pozycji 1 tabeli wypełnia i podpisuje każda osoba zamieszczająca podpis pod składaną ofertą. 3. Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego LP Tabela 3 - NAZWA (RODZAJ) DOKUMENTU 1 Wydrukowany, parafowany na każdej stronie i podpisany załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Inne dokumenty LP 1 2 Tabela 4 - NAZWA (RODZAJ) DOKUMENTU Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY (bez dokonywania jakichkolwiek zmian) - załącznik nr 2 do SIWZ. Pełnomocnictwa do podpisania oferty i/lub umowy na wykonanie zamówienia publicznego o ile podpisywane będą one przez osoby nie wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dokument wymieniony w poz. 1 tabeli powinien być przedstawiony jako oryginał, w poz. 2 jako oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza. Brak dokumentu wymienionego w pozycji 1 tabeli skutkuje natychmiastowym odrzuceniem oferty. W pozostałych przypadkach brak dokumentu spowoduje odrzucenie oferty po wcześniejszym wyczerpaniu przesłanek określonych w art. 26 ust. 3 i 4 ustawy PZP. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy - w celu oceny, czy będzie on dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca jest zobowiązany złożyć: LP 1 2 Tabela 4 - NAZWA (RODZAJ) DOKUMENTU Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów, na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia. Pisemną informację na temat: a) Zakresu, dostępnych Wykonawcy, zasobów innego podmiotu w szczególności z obszaru wiedzy i doświadczenia podmiot udostępniający musi wykazać zrealizowane lub aktualnie realizowanie zamówienia (w zakresie określonym Rozdziale V, pkt 1, pkt 2), dzięki wykonaniu którym uzyskał on wymaganą wiedzę i doświadczenie w tym celu można wykorzystać tabelę zawartą w Załączniku nr 6 do SIWZ).

7 b) Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia. c) Charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem. d) Zakresu i okresu udziału podmiotu udostępniającego przy wykonywaniu zamówienia. VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej. 3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a informację o tym zamieści na stronie internetowej. 4. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędna będzie korekta ogłoszenia o wszczęciu postępowania w Biuletynie UZP lub konieczne będzie udzielenie dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach. 5. Ze strony Zamawiającego pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, w sprawie niniejszej procedury jest Magdalena Świerczyńska Wicedyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 14 we Wrocławiu. 6. Sposób zadawania pytań i przekazywania informacji określa punkt 3 Rozdziału II - Informacje ogólne. VIII Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty w postaci wadium. IX Termin związania ofertą 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. 2. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X Opis sposobu przygotowywania ofert A. FORMA I OZNACZENIE 1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Ofertę należy sporządzić pisemnie pod rygorem nieważności w języku polskim (w tym wszystkie załączone dokumenty i pisma bez wyjątku art. 9 ust. 1 i 2 ustawy), zgodnie z niniejszą specyfikacją w formie maszynopisu lub druku i uzupełnić wymaganymi załącznikami.

8 3. Oferta musi być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie upoważniającym do takiej reprezentacji. 4. Wszystkie zapisy w ofercie powinny być wykonane w sposób trwały (maszyna do pisania, komputer, lub inna trwała i czytelna technika) - zaleca się aby zapisy w ofercie potwierdzone były na każdej stronie podpisami przez upoważnione do reprezentowania Wykonawcy osoby w celu identyfikacji nazwisk tychże osób wskazane jest opatrzyć podpisy imiennymi pieczątkami. 5. Zaleca się aby cała oferta łącznie z załącznikami miała ponumerowane strony. 6. Oferta nie powinna zawierać napisów w międzyliniach. Wyjątek stanowią sporadyczne poprawki błędów, wykonane przez Wykonawcę, potwierdzone podpisem lub parafą przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę parafa lub podpis powinny być naniesione w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. z pieczątką imienną osoby dokonującej poprawek). 7. Kompletna oferta łącznie z załącznikami powinna być zszyta w celu uniknięcia samoistnej dekompletacji (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwienia zmiany zawartości oferty bez widocznych śladów naruszenia. 8. Całość oferty musi być umieszczona w nieprzezroczystej kopercie opatrzonej opisem: WYBÓR DOSTAWCY MEBLI ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZ, NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 14 WE WROCŁAWIU 9. Poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta powinna być zaopatrzona w nazwę i adres Wykonawcy w celu umożliwienia odesłania oferty w przypadku złożenia jej po wyznaczonym terminie. 10. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty prawidłowo zaadresowane a złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 11. Wykonawcy pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i składają ofertę na własne ryzyko i na własny koszt. B. MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY 1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, modyfikacje poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 2. Powiadomienie o modyfikacji musi być złożone wg takich samych reguł jak składana oferta, w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej dopiskiem ZMIANA. Koperta oznakowana dopiskiem ZMIANA będzie rozpieczętowana przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę kompletnej oferty zamiennej (formularz ofertowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) oferta ta powinna posiadać dodatkowo dopisek na kopercie kompletna oferta zamienna. 4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu otwarcia ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie modyfikacji) z napisem na kopercie WYCOFANIE.

9 C. OFERTA WSPÓLNA 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej). 2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić Wykonawcę - Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 3. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i zawierać w szczególności wskazanie: 1) Postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; 2) Wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymienionych z nazwy, z określeniem adresu siedziby; 3) Ustanowionego Wykonawcę Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; 4) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę Pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Stosowne odpisy z rejestru lub ewidencji muszą zostać dołączone do oferty w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Pełnomocnika. 4. Ofertę oraz oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Wykonawca Pełnomocnik, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem Wykonawcy Pełnomocnika (załącznik nr 2,3 do SIWZ); 5. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ustawy, podpisują w swoim imieniu wszyscy Wykonawcy (w tym Wykonawca Pełnomocnik) składający ofertę wspólną. Każdy Wykonawca składa oświadczenie na odrębnym formularzu (załącznik nr 4 do SIWZ). 6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia w trakcie całości postępowania będą prowadzone wyłącznie z Wykonawcą - Pełnomocnikiem. 7. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego powinna być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie wymagane są podpisy wszystkich podmiotów tworzących lub będących tworzyć konsorcjum, o ile do podpisania umowy nie zostanie upoważniony sam Wykonawca - Pełnomocnik. 8. Jeżeli oferta wspólna okaże się ofertą najkorzystniejszą w myśl przepisów ustawy PZP, Zamawiający przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia publicznego może zażądać do wglądu umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie. D. INFORMACJE ZASTRZEŻONE (ART. 8 UST 3 USTAWY) 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 2. Zastrzeżenie przez Wykonawcę informacji zawartych w ofercie może się odnosić się wyłącznie do nie ujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych lub innych posiadających wartość gospodarczą Wykonawcy, co do których podjął on niezbędne działania w celu zachowania ich poufności zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10 3. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem Zastrzeżona część oferty. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego punktu. XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert A. SKŁADANIE OFERT 1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 2. Oferty należy składać do dnia 14 lipca 2015 roku, do godz , w siedzibie Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 14 we Wrocławiu, ul. Częstochowska 42, Wrocław. B. OTWARCIE OFERT 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2015 roku, o godz , w siedzibie Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 14 we Wrocławiu, ul. Częstochowska 42, Wrocław. 2. Otwarcie ofert jest jawne. 3. Otwarcie ofert będzie przebiegać w następującej kolejności: 1) Ogłoszenie wartości środków jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia; 2) Zbadanie nienaruszalności kopert i ich zewnętrznego wyglądu; 3) Otwarcie wniesionych ofert i zaopatrzenie każdej oferty bieżącym numerem; - w pierwszej kolejności będą otwierane kompletne oferty zamienne (oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane), - następnie otwarte zostaną pozostałe oferty, - oferty, o których wycofaniu powiadomiono zgodnie z procedurą określoną w Rozdziale X SIWZ nie będą otwierane, - podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące zawartych w nich cen. 4) Wypełnienie i podpisanie przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu oświadczeń, że nie są związani osobiście ani zawodowo z Wykonawcami uczestniczącymi w postępowaniu (zgodnie z art. 17 ustawy); 5) Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich uprzedni pisemny wniosek. 1. Ofertę złożoną po terminie zwraca się Wykonawcy niezwłocznie po jej złożeniu. 2. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści składanych ofert. Zadawane pytania będą przesyłane drogą faksową, a następnie potwierdzane pisemnie. Udzielone odpowiedzi muszą być przesłane do Zamawiającego w ten sam sposób. 3. Niezgodności nie mające istotnego znaczenia dla oferty, takie jak błędy pisarskie nie powodują odrzucenia oferty, ale są wyjaśnianie z Wykonawcami w trybie art. 87 ust.1 pkt 2 Ustawy.

11 XII Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę jednowariantową na realizację całego zamówienia - proponując cenę za wykonanie całej dostawy objętej przedmiotem zamówienia szczegółowo określonej w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT - zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535). 3. Cena oferty, określona przez Wykonawcę, ustalona jest ostatecznie i nie będzie podlegała zmianom. 4. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona. XIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Cena (Kc) 90% Gwarancja 10 % 2. Kryterium ceny - najwyższą ilość punktów tj. 100, otrzyma propozycja zawierająca najniższą cenę, spośród wszystkich ważnych ofert złożonych przy okazji niniejszego postępowania. Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór: gdzie: CMIN Kc( x) 100 C( x) Kc(x) ilość punktów przyznana ofercie x za kryterium ceny, C MIN cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach, C(x) cena zawarta w ofercie x. Zamawiający weźmie pod uwagę łączną cenę z podatkiem VAT; 3. Kryterium gwarancji najwyższą ilość punktów za to kryterium, tj. 100, otrzymają oferty, w przypadku których Wykonawcy zaoferują na całość dostawy co najmniej 36 miesięcy gwarancji. W pozostałych przypadkach pkt będą przyznane w następującej wysokości: 36 miesięcy lub więcej 100 pkt. 30 miesięcy do 35 miesięcy 80 pkt. 24 miesiące do 29 miesięcy 60 pkt. 18 miesięcy do 23 miesiące 40 pkt. 12 miesięcy do 17 miesięcy 20 pkt Poniżej 12 miesięcy 0 pkt.

12 4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami (Art. 91 ust. 3a PZP). 5. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu. XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Po upływie 7 dni od daty powzięcia pisemnej wiadomości przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, powinien on przystąpić niezwłocznie do zawarcia umowy na wykonywanie zamówienia publicznego. 2. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego na wartość oferty brutto w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty składania ofert. 3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi aktualne certyfikaty zgodności z europejskimi normami oraz certyfikaty bezpieczeństwa, w odniesieniu do wszystkich dostarczonych i wydanych mebli, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, które będą użytkowane przez dzieci i młodzież, wydane przez akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji /PCA/ jednostki certyfikujące wyroby. W przypadku braku spełnienia tego obowiązku Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy na wykonywanie zamówienia publicznego i odstąpi od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą XV Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umów w sprawie realizacji zamówienia publicznego 1. Uwarunkowania istotne dla zamawiającego zawarte są w Załączniku nr 5 do SIWZ. 2. W/w uwarunkowania są bezwzględnie wiążące dla wszystkich Wykonawców składających swoje oferty w niniejszym postępowaniu. XVI Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 1. Środek ochrony prawnej w postaci Odwołania, przysługuje Wykonawcy, jeżeli: 1) Wykonawca ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 2) Odwołanie dotyczy czynności określonej w art. 180 ust. 2, pkt 1-4 ustawy PZP. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu. 3. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy PZP, dział VI.

13 XVII Informacje uzupełniające 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie przepisy: 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 2) Aktów wykonawczych do ustawy PZP. 3) Kodeksu cywilnego 2. W Specyfikacji technicznej w celu określenia typu zamawianych mebli posłużono się zdjęciami pochodzącymi ze stron producentów i dystrybutorów wymaganego wyposażenia (np. Insgraf, Novum). Rzeczy określone na zdjęciach są przedmiotami, których dostawy Zamawiający oczekuje, aczkolwiek dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych, tzn. takich, które będą zawierały produkty innych producentów i dystrybutorów o ile będą one spełniać kryteria dotyczące: jakości, wymiarów, kształtu, wyglądu, materiałów wykonania, kolorów, spełnianych norm, określonych w niniejszej SIWZ mebli oraz elementów wyposażenia wnętrz.

14 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SPECYFIKACJA TOWAROWA 1. Wymiary określone w niniejszej specyfikacji są wielkościami oczekiwanymi ze względu na określony projektem sposób zagospodarowania pomieszczeń. 2. Ze względu na plan zagospodarowania przestrzeni, rzeczy określone na zdjęciach są przedmiotami, których dostawy Zamawiający OCZEKUJE. Nie przewiduje się żadnych odstępstw od podanych, kształtów, kolorystyki oraz materiałów wykonania. 3. W trakcie realizowanej dostawy wybrany Wykonawca przedstawi aktualne certyfikaty zgodności z europejskimi normami oraz certyfikaty bezpieczeństwa, w odniesieniu do wszystkich dostarczonych i wydanych mebli, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, które będą użytkowane przez dzieci i młodzież, wydane przez akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji /PCA/ jednostki certyfikujące wyroby. W przypadku braku spełnienia tego obowiązku Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. Zamawiający nadmienia, że nie ma możliwości dokonywania zmian fizycznych w strukturze mebli certyfikowanych w sposób opisany w punkcie 4. Jakakolwiek modyfikacja certyfikowanego mebla powoduje utratę ważności certyfikatu. 5. W przypadku zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, znaku towarowego lub miejsca pochodzenia producenta - ma to na celu wyłącznie określenie standardu produktu. W każdym przypadku Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (spełniających parametry dotyczące wymiarów, kształtów, kolorystyki oraz materiałów wykonania). LP NAZWA 1 Biurko do mobilnej dostawki I. MEBLE DO SALI PLASTYCZNEJ ILOŚĆ (SZT.) OPIS ZDJĘCIE UWAGI 1 Biurko wykonane z płyty laminowanej w tonacji buku. wym. 120 cm x 75 cm x 74 cm 2 Kontenerek mobilny do biurka 1 Kontenerek wykonany z płyty laminowanej w tonacji buku. wym. 41,8 cm x 40 cm x 57,4 cm 3 Krzesło obrotowe 1 Wyposażone w wysokie, ergonomicznie wyprofilowane oparcie, zapewniające optymalne wsparcie dla kręgosłupa. Regulowana wysokość. Krzesełko na kółkach. Materiał: 100% włókno syntetyczne.

15 4 Szafka z przesuwanymi drzwiami 4 Szafka wyposażona w 3 półki. Wykonana z płyty wiórowej w tonacji buku. wym. 83,6 x 40 x 104,6 cm 5 Szafka na formaty A3 2 Szafka do przechowywania prac i papierów o formatach do A3. Wykonana z płyty wiórowej w tonacji buku. wym. 48,5 x 33 x 80,5 cm 6 Szafka na pojemniki z tkaniny 2 Szafka wykonana z płyty laminowanej w tonacji buku, o gr. 18 mm, wyposażona w 3 półki. wym. 69 x 40 x 87,6 cm 7 Szafa wysoka klasyczna 2 Wysoka szafa wyposażona w 4 półki. Wykonana z płyty wiórowej w tonacji buku. Przeznaczona do uzupełnienia dużymi lub małymi drzwiami wym. 83,6 x 40 x 190 cm 8 Duże drzwiczki z zamkiem bukowe Do szafy wysokiej klasycznej 1 Duże drzwi do szafy wykonane z bukowej płyty wiórowej. Dodatkowym atutem jest zastosowanie specjalnych zawiasów, które pozwalają na otwarcie drzwi o 180 st. na zewnątrz. W środkowej części drzwi znajduje się zamek, a na dole jednego ze skrzydeł zasuwka - 1 para wym. 39,5 x 183 cm 9 Słupek na 4 szuflady 1 Szafka wyposażona w 3 półki i miejsce na 4 szuflady. wym. 43,7 x 40 x 190 cm Szuflada do szafy słupek - bukowa 4 Szuflady dopasowane wymiarem do słupka na 4 szuflady Wykonane z bukowej płyty wiórowej.

16 10 Stół 3- osobowy Rozmiar Składany 3-osobowy stolik szkolny. Stelaż wykonany z metalowej rury kwadratowej. Blat z płyty laminowanej w kolorze buku Kolor stelaża: zielony Zgodne z normami PN-EN :2007 PN-EN : Stół 3- osobowy Rozmiar 7 5 Składany 3-osobowy stolik szkolny. Stelaż wykonany z metalowej rury kwadratowej. Kolor stelaża: zielony Zgodne z normami PN-EN :2007 PN-EN : Krzesło typu P Rozmiar Krzesło typu P Rozmiar 7 15 Stelaż metalowy wykonany z rury okrągłej fi_25 mm; nogi tylne zamknięte górą po okręgu, tworzą łoże dla oparcia. Siedzisko i oparcie - sklejka liściasta. Końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego. sklejka: kolor buk naturalny kolor stelaża: zielony 15 Stelaż metalowy wykonany z rury okrągłej fi_25 mm; nogi tylne zamknięte górą po okręgu, tworzą łoże dla oparcia. Siedzisko i oparcie - sklejka liściasta. Końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego. sklejka: kolor buk naturalny kolor stelaża: zielony Zgodne z normami PN-EN :2007 PN-EN :2012. Zgodne z normami PN-EN :2007 PN-EN :2012. LP NAZWA 1 Szafka niska z przesuwnymi drzwiami II. MEBLE DO SALI KOMPUTEROWEJ ILOŚĆ (SZT.) OPIS ZDJĘCIE UWAGI 8 Szafka wyposażona w 2 półki z drzwiami przesuwnymi Wykonana z płyty wiórowej o gr. 18 mm, w tonacji buku. wym. 83,6 x 40 x 87,6 cm

17 2 Krzesło obrotowe 30 Krzesło obrotowe z podłokietnikami. Wysokość siedziska ustawiamy za pomocą podnośnika pneumatycznego w dowolnej pozycji. Dodatkowo regulować możemy również odległość oraz kąt nachylenia oparcia względem siedziska. Bardzo stabilna, pięcioramienna podstawa zwiększająca komfort użytkowania. Materiał 100% włókna syntetyczne. 3 Stolik komputerowy 28 Stoliki komputerowe na metalowej konstrukcji. Blaty wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. Posiadają wysuwaną półkę na klawiaturę oraz półkę na komputer montowaną po dowolnej stronie stolika. wym. 76 x 58 cm Zgodne z normami PN-EN :2007 PN-EN : Biurko 2 Biurko na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wypoziomowanie mebla - regulacja w zakresie do 25 mm. Blaty biurek wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 25 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. Pod blatem znajduje się listwa do poziomego okablowania, a w blacie przelotka. wym. 160 x 80 x 76 cm 5 Wózek pod PC 2 Wózek na komputer wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 25 mm, wyposażony w wysokiej jakości kółka z hamulcem i miękką powłokę jezdną. wym. 25 x 60 cm 6 Szafa wysoka 2 Komoda wysoka z szafką wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm.wtonacji klonu wym. 76 x 40 x 185 cm LP NAZWA ILOŚĆ (SZT.) III. MEBLE DO SALI LEKCYJNEJ OPIS ZDJĘCIE UWAGI

18 1 Stół uczniowski 2 osobowy z regulacją wysokości Rozmiar 3-7 Kolor zielony 2 Krzesło uczniowskie z regulacją wysokości Rozmiar Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w kolorze buku, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Regulowany stelaż wykonany z profilu płaskoowalnego o przekroju 38 x 20 i 30 x 15 mm. Stoły są wyposażone w haczyki na tornister, masywną, podwójną nogę, plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem oraz zatyczki chroniące stelaż przez zarysowaniem go podczas regulowania wysokości. Wym. blatu 130 x 50 cm 28 Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki bukowej w kolorze naturalnym, o gr. 8 mm. Stelaż został wykonany z rury płasko-owalnej o wym. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a szerokie, zaokrąglone oparcie zapewnia wygodę. Podstawa w kształcie litery H zapewnia wysoką stabilność. Blat jest chroniony przed zarysowaniem 3 stopkami umieszczonymi pod siedziskiem. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesełka można stawiać jedno na drugim, a także zawieszać na blacie. Zgodność z normami PN-EN :2007 PN-EN :2012 Zgodność z normami PN-EN :2007 PN-EN :2012 Kolor stelaża: zielony 3 Biurko 1 Biurka Vigo wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Wyposażone w szafkę i 1 szufladę zamykaną na zamek. wym. 120 x 60 x 76 cm 4 Krzesło konferencyjne ISO Alu 1 Krzesła do sal konferencyjnych, świetlic, pokoi oraz klas szkolnych. Wykonane z wytrzymałej tkaniny. Materiał: 100% włókno syntetyczne. Stelaż został wykonany z rury płaskoowalnej w kolorze czarnym, siedzisko i oparcie tapicerowane w kolorze zielonym. wys. 47 cm 5 Regał wysoki 3 Regał z 4 półkami wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm. w tonacji buku wym. 76 x 38 x 185 cm

19 6 Szafa wysoka 2- drzwiowa 1 Szafa 2-drzwiowa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. w tonacji buku wym. 76 x 40 x 185 cm 7 Szafa niska 2 Szafka niska z 1 półką, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku wym. 76 x 40 x 80 cm 2 Tablica szkolna korkowa 3 Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń Wymiary: 120 x 90 cm LP NAZWA 1 Stół uczniowski 2 osobowy z regulacją wysokości Rozmiar 3-7 Kolor żółty 2 Krzesło uczniowskie z regulacją wysokości Rozmiar 3-4 IV. MEBLE DO SALI ZAJĘĆ GRUPOWYCH I (DZIECI MŁODSZE) ILOŚĆ (SZT.) OPIS ZDJĘCIE UWAGI 5 Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w kolorze buku, Zgodność z normami wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Regulowany stelaż wykonany z profilu płaskoowalnego o przekroju 38 x 20 i 30 x 15 PN-EN :2007 mm. Stoły są wyposażone w haczyki na tornister, masywną, podwójną nogę, plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed PN-EN :2012 zarysowaniem oraz zatyczki chroniące stelaż przez zarysowaniem go podczas regulowania wysokości. Wym. blatu 130 x 50 cm 10 Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki bukowej w kolorze naturalnym, o gr. 8 mm. Stelaż został wykonany z rury płasko-owalnej o wym. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a szerokie, zaokrąglone oparcie zapewnia wygodę. Podstawa w kształcie litery H zapewnia wysoką stabilność. Blat jest chroniony przed zarysowaniem 3 stopkami umieszczonymi pod siedziskiem. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesełka można stawiać jedno na drugim, a także zawieszać na blacie. Zgodność z normami PN-EN :2007 PN-EN :2012 Kolor stelaża: żółty

20 3 Biurko nauczycielskie 1 Biurko, wykonane z laminowanej płyty wiórowej w tonacji brzozy, z kolorowymi elementami z płyty MDF (zielone). Wyposażone w szufladę i szafkę z zamkiem. wym. 109,5 x 70 x 73,5 cm 4 Krzesło konferencyjne ISO Alu 1 Krzesła do sal konferencyjnych, świetlic, pokoi oraz klas szkolnych. Wykonane z wytrzymałej tkaniny. Materiał: 100% włókno syntetyczne. Stelaż został wykonany z rury płaskoowalnej w kolorze czarnym, siedzisko i oparcie tapicerowane w kolorze zielonym. wys. 47 cm 5 Zestaw mebli Safari 1 Szafki i regały, postawione na cokole, wykonane z płyty wiórowej w tonacji buku o grubości 18 mm, zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV o grubości 2 mm. dł. zestawu 3,45 m wys. najwyższego elementu 2,125 m 6 Szafa z aplikacją 1 Dodatkowa szafa z kolorową aplikacją, dostosowana do przechowywania segregatorów. Wyposażona w przegrodę oraz 3 półeczki po każdej stronie. szer. drzwi prawych 34,5 cm szer. drzwi lewych 43,5 cm wym. 83 x 40 x 158 cm 7 Szafka z papugą 1 Dodatkowa szafka z barwnymi aplikacjami wym. skrzyni 75 x 40 x 87 cm (+ aplikacja 61 cm)

21 8 Makatka łąka 1 Dekoracje ścienne w żywych, intensywnych kolorach. Elementy dekoracji przymocowane są na rzepy. Materiał: welur wypełniony gąbką w celu usztywnienia. Mocowane do ściany za pomocą szlufek. wym. 171 x 71 cm 9 Tablica szkolna korkowa 3 Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń Wymiary: 120 x 90 cm 10 Dywan żabka z figurami 1 Dywan o jednolitym kolorze. Składruna 100% PP heatsetfrise, przędza pojedyncza. Kolor: zielono - niebieski Wym 2 x 3 m Atest higieniczny LP NAZWA 1 Stół uczniowski 2 osobowy z regulacją wysokości Rozmiar 3-7 Kolor żółty V. MEBLE DO SALI ZAJĘĆ GRUPOWYCH I (DZIECI STARSZE) ILOŚĆ (SZT.) OPIS ZDJĘCIE UWAGI 5 Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w kolorze buku, Zgodność z normami wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Regulowany stelaż wykonany z profilu płaskoowalnego o przekroju 38 x 20 i 30 x 15 PN-EN :2007 mm. Stoły są wyposażone w haczyki na tornister, masywną, podwójną nogę, plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed PN-EN :2012 zarysowaniem oraz zatyczki chroniące stelaż przez zarysowaniem go podczas regulowania wysokości. Wym. blatu 130 x 50 cm 2 Krzesło uczniowskie z regulacją wysokości Rozmiar Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki bukowej w kolorze naturalnym, o gr. 8 mm. Stelaż został wykonany z rury płasko-owalnej o wym. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a szerokie, zaokrąglone oparcie zapewnia wygodę. Podstawa w kształcie litery H zapewnia wysoką stabilność. Blat jest chroniony przed zarysowaniem 3 stopkami umieszczonymi pod siedziskiem. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesełka można stawiać jedno na drugim, a także zawieszać na blacie. Kolor stelaża: żółty Zgodność z normami PN-EN :2007 PN-EN :2012

22 3 Biurko nauczycielskie 1 Biurka wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji brzozy, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm, z kolorowymi elementami z płyty MDF (zielone). Wyposażone w szafkę na zamek i 1 szufladę. wym. 110 x 70 x 74 cm 4 Krzesło nauczycielskie konferencyjne ISO Alu 1 Krzesła do sal konferencyjnych, świetlic, pokoi oraz klas szkolnych. Wykonane z wytrzymałej tkaniny. Materiał: 100% włókno syntetyczne. Stelaż został wykonany z rury płaskoowalnej w kolorze czarnym, siedzisko i oparcie tapicerowane w kolorze zielonym. wys. 47 cm 5 Szafka z szufladami 1 Szafa wykonana z płyty wiórowej o gr. 18 mm w tonacji brzozy, wykończona obrzeżem o gr. 2 mm. Dostarczana z 12 szufladamio frontach w kolorze zielonym. Zaopatrzona w stopki w kolorze aluminium wym. 140 x 45 x 90 cm 6 Szafka - przesuwanymi drzwiami 1 Szafki wyposażona w 2 półki, wykonana z płyty wiórowej o gr. 18 mm w tonacji brzozy, wykończona obrzeżem o gr. 2 mm. Dostarczana z przesuwnymi drzwiami w kolorze zielonym. Zaopatrzona w stopki w kolorze aluminium wym. 94 x 45 x 90 cm 7 Szafa wysoka z zamkiem 1 Szafy wyposażone w drzwiczki i półkę w górnej części oraz w 2 półki i drzwiczki w dolnej części. Jasna płyta wiórowa w odcieniu brzozy z trwałym obrzeżem PCV. Drzwiczki w kolorze zielonym. Zaopatrzona w stopki w kolorze aluminium. Drzwiczki są wyposażone w zamki wym. 94 x 45 x 189 cm

23 8 Słupek z 4 szufladami 1 Dostarczany z szufladami i drzwiczkami w kolorze zielonym. Wyposażony w 1 półkę w górnej części. Wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm w tonacji brzozy, wykończony obrzeżem o gr. 2 mm. Zaopatrzona w stopki w kolorze aluminium wym. 50 x 45 x 189 cm 9 Szafa wysoka 1 Szafy wyposażone w drzwiczki zawieszone po przekątnej oraz w półkę w każdym module. Wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm w tonacji brzozy, wykończony obrzeżem o gr. 2 mm. Zaopatrzona w stopki w kolorze aluminium wym. 94 x 45 x 189 cm 10 Komoda z szufladami 1 Szafa wykonana z płyty wiórowej o gr. 18 mm w tonacji brzozy, wykończona obrzeżem o gr. 2 mm. Dostarczana z 8 szufladamio frontach w kolorze zielonym. Zaopatrzona w stopki w kolorze aluminium wym. 94 x 45 x 90 cm 11 Tablica szkolna korkowa 3 Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń Wymiary: 120 x 90 cm LP NAZWA ILOŚĆ (SZT.) VI. MEBLE DO PRACOWNI PRZYRODNICZEJ OPIS ZDJĘCIE UWAGI

24 1. Stół uczniowski 2 osobowy z regulacją wysokości Rozmiar 3-7 Kolor zielony 2. Krzesło uczniowskie z regulacją wysokości Rozmiar Stół nauczycielski 16 Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w kolorze buku, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Regulowany stelaż wykonany z profilu płaskoowalnego o przekroju 38 x 20 i 30 x 15 mm. Stoły są wyposażone w haczyki na tornister, masywną, podwójną nogę, plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem oraz zatyczki chroniące stelaż przez zarysowaniem go podczas regulowania wysokości. Wym. blatu 130 x 50 cm 32 Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki bukowej w kolorze naturalnym, o gr. 8 mm. Stelaż został wykonany z rury płasko-owalnej o wym. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a szerokie, zaokrąglone oparcie zapewnia wygodę. Podstawa w kształcie litery H zapewnia wysoką stabilność. Blat jest chroniony przed zarysowaniem 3 stopkami umieszczonymi pod siedziskiem. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesełka można stawiać jedno na drugim, a także zawieszać na blacie. Kolor stelaża: zielony 1 Biurka na metalowej konstrukcji z nogami kwadratowymi o przekroju 40 x 40 mm, w kolorze aluminium, z blatami z płyty laminowanej w tonacji olchy, o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. wym. 160 x 80 x 76 cm 4 Krzesło nauczycielskie konferencyjne 1 Stelaż krzesła wykonany z rury okrągłej w kolorze srebrnym, siedzisko i oparcie tapicerowane. Materiał 100% włókna syntetyczne. Kolor stelaża srebrny Kolor tapicerki zielony 5 Komoda z szufladami 6 Szafa wykonana z płyty wiórowej o gr. 18 mm w tonacji brzozy, wykończona obrzeżem o gr. 2 mm. Dostarczana z 8 szufladamio frontach w kolorze zielonym. Zaopatrzona w stopki w kolorze aluminium wym. 94 x 45 x 90 cm

25 6 Szafka z szufladami 4 Szafa wykonana z płyty wiórowej o gr. 18 mm w tonacji brzozy, wykończona obrzeżem o gr. 2 mm. Dostarczana z 12 szufladamio frontach w kolorze zielonym. Zaopatrzona w stopki w kolorze aluminium wym. 140 x 45 x 90 cm 7 Zestaw meblowy 1 Szafki i regały, postawione na cokole, wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu o grubości 18 mm, zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Wyposażone w zamki i uchwyty. W skład zestawu wchodzą: Szafa 2-drzwiowa, wym. 76 x 40 x 185 cm - 2 szt. Regał z 3 szufladami, wym. 76 x 40 x 185 cm - 2 szt. 8 Zestaw meblowy 1 Szafki i regały, postawione na cokole, wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu o grubości 18 mm, zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Wyposażone w zamki i uchwyty. W skład zestawu wchodzą: Szafa ze szklaną witryną, wym. 76 x 40 x 185 cm - 2 szt. Regał z 3 szufladami, wym. 76 x 40 x 185 cm - 1 szt. Szafa 4-drzwiowa, wym. 76 x 40 x 185 cm - 1 szt. 9 Stojak na mapy 1 Stojak na mapy wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 0,5 mm. W kolorze buku. wym. 90 x 40 x 70 cm

26 10 Tablica biała flipchart 1 Tablica biała na stojaku z uchwytem na blok papierowy. Powierzchnia lakierowana (suchościeralna, magnetyczna). Regulowany kąt nachylenia. wym. tablicy 100 x 70 cm 11 Tablica szklanomagnetyczna 12 Szafka niska z przesuwnymi drzwiami 1 Tablica składa się z tafli szkła (bezpieczne szkło hartowane ESG, które charakteryzuje się wyższą sprężystością oraz wytrzymałością mechaniczną i termiczną niż zwykłe szkło. Jest bezpieczniejsze, ponieważ po stłuczeniu rozpada się na drobne niekaleczące kawałki.) i zespojonej z nią na całej powierzchni (za pomocą kleju polichloroprenowego) blachy ocynkowanej, która została wyposażona w otwory montażowe wyprofilowane w jednorodnym materiale. Dzięki zaokrąglonym narożnikom są bezpieczne w użytkowaniu. Powierzchnia suchościeralna pozwala na tradycyjne prowadzenie notatek, Do tablicy można używać jedynie magnesów neodymowych. Marker i 6 magnesów w standardzie. wym. 45 x 45 cm Szafka wyposażona w 2 półki z drzwiami przesuwnymi Wykonana z płyty wiórowej o gr. 18 mm, w tonacji buku. wym. 83,6 x 40 x 87,6 cm 4 13 Szafka z dużymi półkami Szafka wyposażona w 2 półki wykonana z płyty wiórowej o gr. 18 mm, w tonacji buku. 2 wym. 83,6 x 40 x 87,6 cm LP NAZWA ILOŚĆ (SZT.) VII. GABINET PEDAGOGICZNY OPIS ZDJĘCIE UWAGI

27 1 Biurko Kolor: Calvados 2 Blat wykonany z płyty laminowanej 25mm, wykończony odpornym i estetycznym pcv 2mm. Biurko na konstrukcji metalowej wypełnionej płytą w kolorze blatu, blenda z płyty. 2 Łącznik ¼ koła Kolor: Calvados 1 Podwieszany - blat wykonany z płyty laminowanej o grubości 25 mm. Wymiary: 700x700 mm 3 Szafa z półkami B2, kolor: Calvados 1 Szafa z 4 półkami wykonana z płyty laminowanej 18mm, wieniec górny i dolny szafy wykonany z płyty laminowanej 25mm. Szafa posiada trwałe metalowe uchwyty oraz zamek patentowy. Drzwi wykończone są odpornym i estetycznym pcv 2mm. Szafa dostarczana jest z cokołem. Wymiary bez cokołu: 1780 x 800 x 420 mm 4 Szafa ubraniowa B7 Kolor: Calvados 5 Komoda B15 Kolor: Calvados 1 Szafa dostarczana z 4 półkami oraz uchwytem na wieszaki. W momencie montażu Klient decyduje jakie zastosowanie ma mieć szafa - ubraniowa lub biurowa. Szafa wykonana z płyty laminowanej 18mm, wieniec górny i dolny szafy wykonany z płyty laminowanej 25mm. Szafa posiada trwałe metalowe uchwyty oraz zamek patentowy. Drzwi wykończone są odpornym i estetycznym pcv 2mm. Szafa dostarczana jest z cokołem. Wymiary bez cokołu : 1780 x 450 x 580 mm 1 Regał z 2 półkami, wykonany z płyty laminowanej 18mm, wieniec górny i dolny szafy wykonany z płyty laminowanej 25mm. Szafa posiada trwałe metalowe uchwyty oraz zamek patentowy. Drzwi wykończone są odpornym i estetycznym pcv 2mm. Szafa dostarczana jest z cokołem Wymiary: 1091 x 800 x 420 mm

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 WE WROCŁAWIU UL. SOŁTYSOWICKA 34 51-168 WROCŁAW. tel./fax: 71 798-69-27. e-mail: m.ryman@zsp4wroc.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 WE WROCŁAWIU UL. SOŁTYSOWICKA 34 51-168 WROCŁAW. tel./fax: 71 798-69-27. e-mail: m.ryman@zsp4wroc. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 WE WROCŁAWIU UL. SOŁTYSOWICKA 34 51-168 WROCŁAW tel./fax: 71 798-69-27 e-mail: m.ryman@zsp4wroc.pl S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 6 ul. K. I. Gałczyńskiego 8 52-214 Wrocław. tel./fax.: 71 798 69 29. e-mail:zsp6@poczta.onet.pl

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 6 ul. K. I. Gałczyńskiego 8 52-214 Wrocław. tel./fax.: 71 798 69 29. e-mail:zsp6@poczta.onet.pl ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 6 ul. K. I. Gałczyńskiego 8 52-214 Wrocław tel./fax.: 71 798 69 29 e-mail:zsp6@poczta.onet.pl S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 14 UL. CZĘSTOCHOWSKA 42 54-031 WROCŁAW. Tel. 071 798 69 20 e-mail: dyrekcja@sp24.nazwa.pl

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 14 UL. CZĘSTOCHOWSKA 42 54-031 WROCŁAW. Tel. 071 798 69 20 e-mail: dyrekcja@sp24.nazwa.pl ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 14 UL. CZĘSTOCHOWSKA 42 54-031 WROCŁAW Tel. 071 798 69 20 e-mail: dyrekcja@sp24.nazwa.pl S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A PRZETARG

Bardziej szczegółowo

Fax. 48 3627683 e-mail: muzyczna.warynskiego@neostrada.pl

Fax. 48 3627683 e-mail: muzyczna.warynskiego@neostrada.pl Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 93.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14. ul. BRUCKERA 10. 51-410 WROCŁAW tel. 71-324-69-00, fax. 71-324-69-01 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14. ul. BRUCKERA 10. 51-410 WROCŁAW tel. 71-324-69-00, fax. 71-324-69-01 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14 UL. BRUCKERA 10 51-410 WROCŁAW tel. 71-324-69-00, fax. 71-324-69-01 Nr sprawy: ZP.340.4.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony na: wykonanie i montaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy: 540000/CZP/271/09/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 05.05.2009 r. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia Znak postępowania: NZ -NA/ I/ PN/03/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa

Bardziej szczegółowo

ZAKUP I MOTNAŻ FOTELI KINOWYCH W KINIE W POLKOWICACH

ZAKUP I MOTNAŻ FOTELI KINOWYCH W KINIE W POLKOWICACH ZP... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POLKOWICKIE CENTRUM ANIMACJI 59-100 Polkowice, ul. Skalników 4 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/16/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej ZP/PN/14/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: Usługi

Bardziej szczegółowo

Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego stałego i ruchomego do Muzeum Historii Żydów Polskich

Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego stałego i ruchomego do Muzeum Historii Żydów Polskich Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego stałego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 Tel. 32 42 06 801, faks: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Sekcja Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

Sekcja Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu Sekcja Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu 26 600 RADOM ul. 11-go Listopada 37/59 tel. (0 48) 345 31 03; fax (0 48) 345 20 02 Zatwierdzam Numer sprawy 77/13 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 tel.: (61) 868 52 72; fax: (61) 868 56 60

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 tel.: (61) 868 52 72; fax: (61) 868 56 60 WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 tel.: (61) 868 52 72; fax: (61) 868 56 60 Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: AG.210/20/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Nazwa i adres Zamawiającego: Spółka Komunalna Dorzecze Białej" Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69c 33-170 Tuchów, Polska Tel: +48 14 6506204 www.dorzeczebialej.pl biuro@dorzeczebialej.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MDK.271.1.2013 Zamawiający: MORĄSKI DOM KULTURY UL.MICKIEWICZA 19 14-300 MORĄG 23.08.2013 r. Zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Roźwienica SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku Marian Gdula 2014-09-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Chodzież, dnia 30.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Komendy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa, montaż oraz serwis platformy przyschodowej zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo