Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej"

Transkrypt

1 Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej str. 2 Na zaproszenie Kujawskiego Banku Spó dzielczego na spotkanie z klientami Banku przyby Pan Jan Krzysztof Ardanowski Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Na terenie Mi dzynarodowych Targów Poznaƒskich w Poznaniu w dniu 26 czerwca 2007 roku odby o si Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gospodarczego Banku Wielkopolski Spó ka Akcyjna w Poznaniu str. 1 str. 2-3 Banki Spó dzielczej Grupy Bankowej Liderami Krajowego Rankingu Wyró niajàce si banki spó dzielcze str. 4-7 Z cyklu z wizytà u... Bank Spó dzielczy w KoÊcianie str. 8 Na Targach KALBUD Targi Budownictwa, NieruchomoÊci i Wyposa enia w Kaliszu ofert prezentowa y banki SGB str. 15 ISGB platforma informacyjna zrzeszenia str Oferta Union Investment TFI S.A. w bankach spó dzielczych SGB Wystàpienie Prezesa Zarzàdu GBW SA Paw a Paw owskiego Nowa Rada Nadzorcza GBW SA Od lewej stojà: S. Minta, K. Kwiecieƒ, K. Drapa a,. Pluskota, S. Ormiƒski, Z. Nosewicz, L. Dobersztyn, W. Dymek, S. Kondraciuk, J. Ludek, M. Bieliƒski, K. Stempieƒ,. Zawartowski, Z. Brzeziƒski, W. Zyk str Dzia alnoêç Biura Informacji Kredytowej artyku Macieja Duszczyka str O w oskich bankach ludowych w artykule Eugeniusza Gostomskiego str Ludzie i ryzyko w bankach spó dzielczych fragment wystapienia prof. dr hab. Jana Szambelaƒczyka na konferencji Nowoczesny bank spó dzielczy

2 najwa niejsze wydarzenia Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GBW SA w Poznaniu 1 GBW S.A. dà y b dzie do zrealizowania oczekiwaƒ Banków Spó dzielczych w aspekcie rozwoju dzia alnoêci handlowej, zapotrzebowania na nowe produkty bankowe oraz wspierania organizacyjnego przedsi wzi ç, które przyczyniaç si b dà do umacniania pozycji Banku Spó dzielczego na rynku bankowym. Pan Jan Krzysztof Ardanowski wiceministr rolnictwa i rozwoju wsi na spotkaniu z rolnikami gminy Aleksandrów Kujawski 2 Rankingi, rankingi 2 Wygrywaj w Banku Spó dzielczym 3 Ruszy a kampania promocyjna trzech zrzeszeƒ OÂWIADCZENIE w sprawie roku powstania pierwszych spó dzielni kredytowych na ziemiach polskich 7 z ycia SGB Na ziemi koêciaƒskiej 4 Bank Spó dzielczy w KoÊcianie otworzy nowà fili Stary bank, m oda kadra 5 Rozmowa z Joannà Pleskot, Prezesem Zarzàdu Spó dzielczego Banku w KoÊcianie SGB na Targach Budowlanych w Kaliszu 8 W dniu 15 czerwca 2007r. w odnowionych komnatach Zamku Królewskiego we Wschowie odby y si uroczystoêci jubileuszu 60-lecia dzia alnoêci Banku Spó dzielczego we Wschowie 8 GBS w Barlinku 9 Dzieci w Banku 9 Oddzia y PBS w Strzelinie w uzdrowiskowym Làdku Zdroju i Stroniu Âlàskim 10 Bank Spó dzielczy w Ciechanowie: odwiedziny potomków jego za o ycieli 10 Zebranie Przedstawicieli Banku Spó dzielczego w O awie 11 W Gruszczynie otwarto nowà placówk Pobiedzisko-GoÊliƒskiego Banku Spó dzielczego w Pobiedziskach 11 Nowe placówki Ludowego Banku Spó dzielczego w Obornikach lecie bankowoêci spó dzielczej w Janikowie 12 W dniu 18 maja 2007 w zabytkowych murach Zamkowych Bank Spó dzielczy w Gniewie Êwi towa swój Jubileusz 100 lecia 13 Jubileusz Duszpasterza Bankowców Diecezji Kaliskiej 13 Zgromadzenie Przedstawicieli Banku Spó dzielczego w Sandomierzu maja 2007 r. zosta podpisany list intencyjny pomi dzy Niemieckà Akademià Bankowà a Bankowym OÊrodkiem Doradztwa i Edukacji i Fundacjà Rozwoju BankowoÊci Spó dzielczej 15 Nowa platforma informacyjna SGB 15 dzia alnoêç handlowa Polski Leasing SGB zbiera laury 16 Oferta Union Investment TFI SA w bankach spó dzielczych SGB 16 Umowa Zrzeszeniowa pomi dzy GBW S.A. i Grupà Concordia 17 Dzia alnoêç Biura Informacji Kredytowej 18 Kredyty preferencyjne po 30 kwietnia 2007 r. 19 BankowoÊç elektroniczna Konta SGB24 20 integracja Europy Fundusze unijne dla przedsi biorstw planowane na lata cz Êç 2 W oskie banki ludowe 22 nauka Ludzie i ryzyko w bankach spó dzielczych 25 Zalety projektów szkoleniowych EFS 29 Bankowy OÊrodek Doradztwa i Edukacji promuje rozwój sektora bankowoêci spó dzielczej 60 lat Banku Spó dzielczego w Chojnie ( ) 12 INFORMATOR Spó dzielczej Grupy Bankowej nr 3/134/2007 spis treêci RADA PROGRAMOWA Jerzy Ró yƒski Henryk Janasek (przewodniczàcy) sekretarz Rady wiceprezes zarzàdu Nadzorczej GBW SA GBW SA wiceprzewodniczàcy RN BS w Koninie REDAKCJA redaktor ISSN X nak ad 1500 szt. Pismo bran owe Tadeusz Drabik cz onek Rady Zrzeszenia prezes GBS w Choszcznie Zbigniew Lorenc cz onek Rady Zrzeszenia prezes BS w Szubinie ADRES REDAKCJI Bankowy OÊrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Norwida 14, Poznaƒ tel , fax Rafa Marciniak cz onek Rady Zrzeszenia prezes BS w Piotrkowie Kuj. Gra yna Nader dyrektor Biura Marketingu GBW SA Czes aw Banaszewski dyrektor I Oddzia u GBW SA w Poznaniu WYDAWCA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA ul. Miel yƒskiego 22, Poznaƒ tel , fax

3 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GBW SA w Poznaniu GBW S.A. dà y b dzie do zrealizowania oczekiwaƒ Banków Spó dzielczych w aspekcie rozwoju dzia alnoêci handlowej, zapotrzebowania na nowe produkty bankowe oraz wspierania organizacyjnego przedsi wzi ç, które przyczyniaç si b dà do umacniania pozycji Banku Spó dzielczego na rynku bankowym Sprawozdanie Zarzàdu przedstawi Prezes Pawe Paw owski, w którym powiedzia, e rok 2006 by kolejnym dobrym rokiem dla Spó ki, jak i ca ej Grupy w zakresie osiàgni tych wyników i skali dzia alnoêci handlowej. Suma bilansowa GBW S.A. na koniec 2006 roku osiàgn - a wartoêç tys. z i by a wy sza o 28% od stanu na koniec 2005 roku. Bank wypracowa zysk brutto w wysokoêci tys. z, tj o 38% korzystniejszy ni w roku poprzednim. W handlowej sferze dzia alnoêci Banku, realizowano zadania zwiàzane z zaspokajaniem potrzeb klientów Grupy. Wykonujàc czynnoêci bankowe GBW S.A. wdra a nowe produkty bankowe oraz przygotowywa je do wdro enia w zrzeszeniu. Dzia alnoêç handlowa koncentrowa a si na opracowywaniu procedur, regulacji do nowych produktów, celem pe niejszego zaspokojenia potrzeb klientów Grupy. Rozwijano i unowoczeêniano ofert us ug i produktów wzbogacajàc jà mi dzy innymi o produkty rynku kapita owego. Wspólnie podejmowano finansowanie inwestycji samorzàdów lokalnych, rozwijano dzia alnoêç konsorcjów kredytowych z Bakami Spó dzielczymi, udzielano gwarancji i por czeƒ kredytowych dla klientów SGB. Bank pe ni rol koordynatora dzia aƒ w zakresie pozyskiwania linii kredytowych z preferencyjnym oprocentowaniem. W roku 2006 kontynuowano realizacj Strategii Spó dzielczej Grupy Bankowej na lata w cz Êci dotyczàcej systemów informatycznych, której g ównym celem jest wdro enie zintegrowanego systemu informatycznego dla SGB. Niezale nie od prac zwiàzanych z realizacjà g ównego projektu informatycznego, zrealizowano szereg innych, uzupe niajàcych projektów informatycznych, wspierajàcych i usprawniajàcych procesy obs ugi klientów w Banku i Zrzeszeniu. W sprawozdaniu Zarzàdu znalaz y si tak e informacje o dzia aniach Banku skoncentrowanych i ukierunkowanych na zapewnienie stabilnych warunków rozwoju oraz poprawy pozycji rynkowej i bezpieczeƒstwa wszystkich banków uczestników Spó dzielczej Grupy Bankowej. W roku sprawozdawczym równie dobre wyniki osiàgn y BANKI SPÓ DZIELCZE SGB. Suma bilansowa banków ucja Kamiƒska (tekst i fot.) spó dzielczych tworzàcych SGB wzros a na przestrzeni roku o ponad 27%. WÊród nale noêci najbardziej wzros y nale noêci od sektora bud etowego. Banki spó dzielcze odnotowa y wzrost wypracowanych wyników. Wynik dzia alnoêci bankowej w 2006 roku by o 6% wy szy od osiàgni tego rok wczeêniej. àcznie banki spó dzielcze SGB wypracowa y w 2006 roku wynik finansowy brutto i netto wy szy o ponad 8% od osiàgni tego w 2005 roku. Prosz Paƒstwa, Spó dzielcza Grupa Bankowa stoi przed wieloma wyzwaniami przysz oêci, mam nadziej, e wspólnie, silni w grupie, b dziemy mogli stawiaç im czo a. ycz wszystkim, aby codzienna praca przek ada a si na sukcesy w przysz oêci na zakoƒczenie wystàpienia powiedzia Prezes Pawe Paw owski. WZA dokona o podzia u zysku z: ,51 z, uchwalono wyp at dywidendy dla akcjonariuszy w wysokoêci 5,8 mln, pozosta à kwot przeznaczono na kapita zapasowy, kapita rezerwowy, fundusz ogólnego ryzyka. WZA zatwierdzi o Sprawozdanie Zarzàdu, Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe GBW S.A. WZA podj o uchwa o podwy szeniu kapita u zak adowego GBW S.A. i otwarciu nowej emisji akcji. WZA dokona o wyboru 15-osobowej Rady Nadzorczej GBW S.A. na kolejnà VII kadencj Sk ad Rady Nadzorczej GBW SA VII kadencji na lata Jacek Ludek Przewodniczàcy Rady Bank RUMIA Spó dzielczy Krzysztof Stempieƒ Z-ca Przewodniczàcego Bank Spó dzielczy w Gryficach Stanis aw Kondraciuk Z-ca Przewodniczàcego Bank Spó dzielczy we Wschowie Marek Bieliƒski Cz onek Rady Bank Spó dzielczy w Nakle n/n Zbigniew Brzeziƒski Cz onek Rady KDBS W oc awek Lidia Dobersztyn Cz onek Rady Bank Spó dzielczy w S upcy Krzysztof Drapa a Cz onek Rady Pomorski BS w Âwidwinie W adys aw Dymek Cz onek Rady Bank Spó dzielczy w Czarnkowie Krzysztof Kwiecieƒ Cz onek Rady Bank Spó dzielczy w Radomsku Stanis aw Minta Cz onek Rady Bank Spó dzielczy w Krotoszynie Zdzis aw Nosewicz Cz onek Rady Bank Spó dzielczy w Sztumie Stanis aw Ormiƒski Cz onek Rady Bank Spó dzielczy w Koronowie ukasz Pluskota Cz onek Rady Lubusko-Wielkopolski BS z/s w Drezdenku ucjan Zawartowski Cz onek Rady Poznaƒski Bank Spó dzielczy Wies aw Zyk Cz onek Rady Bank Spó dzielczy w Gnieênie Rada Nadzorcza poprzedniej VI kadencji na lata : Jacek Ludek Bank Rumia Spó dzielczy, Krzysztof Stempieƒ BS Gryfice, ucjan Zawartowski Poznaƒski Bank Spó dzielczy, Henryk Janasek BS Konin, Stanis aw Adamczyk BS Kowal (z o y rezygnacj 4 grudnia 2006r.), Józef Dàbrowski BS Kowalewo Pomorskie, Wojciech Jujeczka BS Duszniki, Barbara Kap on BS Bytów, Stanis aw Kondraciuk BS Wschowa, Jaros aw Koralewski GBS Gorzów Wlkp., Zenon Krysiak BS Bia a, Zdzis aw Nosewicz BS Sztum, Stanis aw Ormiƒski BS Koronowo, Ryszard Starek SBL K pno, Stefan Strzy ewski SBL Z otów 1 najwa niejsze wydarzenia

4 Pan Jan Krzysztof Ardanowski wiceministr rolnictwa i rozwoju wsi na spotkaniu z rolnikami gminy Aleksandrów Kujawski 31 marca 2007 roku do Odolina (gm. Aleksandrów Kujawski) na zaproszenie Banku przyby Pan Jan Krzysztof Ardanowski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Minister spotka si z du à grupà klientów: rolników i przedsi biorców oraz samorzàdowców z terenu dzia ania Kujawskiego Banku Spó dzielczego. W spotkaniu uczestniczy o blisko 150 osób. G ównym tematem spotkania by Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister na wst pie omówi sytuacj polskiego rolnictwa na tle gospodarki rolnej w Êwiecie. Zebrani dowiedzieli si o coraz wi kszej i realnej dla polskich rolników konkurencji rolników z Brazylii, Rosji i Ukrainy, a z tak du ymi producentami mo emy konkurowaç tylko jakoêcià, dowodzi przedstawiciel resortu rolnictwa. WyjaÊnia dlaczego nale y zainteresowaç si nowymi kierunkami produkcji rolniczej np. hodowlà kóz, byd a opasowego i jagni ciny, podkreêli i w produkcji roêlinnej najbardziej perspektywiczne wydajà si roêliny energetyczne. Podczas wystàpienia GoÊç szczegó owo przedstawi podzia unijnego dofinansowania, ponadto wskazywa na koniecznoêç przekszta ceƒ wsi i rolnictwa. Wspomnia o celu i kierunku tych zmian oraz przedstawi mo liwoêci dofinansowaƒ przedsi wzi ç gospodarczych z jakich mogà skorzystaç rolnicy i samorzàdowcy. GoÊç t umaczy zgromadzonym, e PROW zosta tak skonstruowany, i resort b dzie móg przesuwaç pieniàdze przeznaczone na dofinansowania z dziedzin, na które zapotrzebowanie jest niewielkie, na dziedziny, gdzie kolejka oczekujàcych na pomoc jest d uga. T umaczy tak e, jak zmieni y si dop aty do u ytków zielonych, zach ca do zalesiania s abych gleb i zapewnia, e wieê mo e byç atrakcyjnym miejscem do ycia, jeêli b dzie rozwijaç si nie tylko jako miejsce produkcji rolnej. Mówi o mo liwoêci dofinansowania dla cz onków rodzin rolników, którzy zechcà tworzyç miniprzedsi biorstwa na wsi oraz o grantach na tworzenie miejsc pracy w zawodach zanikajàcych (rymarz, kowal, itp.) podkreêli mo liwoêç dofinansowania na reelektryfikacj wsi i dokoƒczenie wodociàgowania. Podczas spotkania mówiono o istotnej roli banków spó dzielczych (najbli szych rolnikom) i ich misyjnej dzia alnoêci we wspieraniu i finansowaniu rolnictwa w Polsce m.in. przyk adem by gospodarz spotkania Kujawski Bank Spó dzielczy. W placówkach Kujawskiego Banku Spó dzielczego dzia ajà Punkty Doradztwa Unijnego, a w Centrali Banku wyodr bnione jest stanowisko koordynujàce ich prac. Doradcy oferujà pomoc w wype nianiu wniosków o wpis do ewidencji producentów rolnych, o dop aty bezpoêrednie oraz udzielajà profesjonalnego doradztwa zwiàzanego z wykorzystaniem Êrodków unijnych. Oferujà przygotowane wcze- Êniej materia y informacyjne dla rolników, przedsi biorców i samorzàdów lokalnych, które indywidualnie kierowane sà do klientów oraz dost pne sà w placówkach KBS. Spotkanie przebieg o w mi ej atmosferze i spe ni o oczekiwania goêci oraz organizatorów. KBS Aleksandrów Kuj. najwa niejsze wydarzenia Rankingi, rankingi 18 czerwca br. w Warszawie w Klubie Bankowca odby o si uroczyste wr czenie nagród i wyró nieƒ w rankingu 50 najwi kszych banków w Polsce 2007 oraz Krajowym Rankingu Wyró niajàce si banki spó dzielcze organizowanych przez redakcj Miesi cznika Finansowego BANK oraz redakcj miesi cznika Nowoczesny Bank Spó dzielczy. Ranking, obrazuje pozycj ekonomicznà i rozwój banków na rynku finansowym w ostatnich dwóch latach. Redakcja miesi cznika Bank, wraz z jury grupà analityków finansowych, przy ocenie wyników i pozycji bilansowych banków 2 bada a m.in.: wielkoêç aktywów najwi kszych banków (oraz w tym i innych przypadkach dynamik zmian), funduszy w asnych, przychodów i wynik finansowy, dochody i koszty dzia ania, efektywnoêç kadry zarzàdzajàcej, portfel kredytów i po yczek oraz inwestycji oraz depozyty i zobowiàzania wobec banków. We wszelkich mo liwych aspektach analizowa a banki podzielone na umowne grupy: uniwersalne, detaliczne, korporacyjne, hipoteczne, finansujàce Êrodki transportu, z dost pem do rachunku przez Internet. Analiza Krajowego Rankingu Wyró niajàce si banki spó dzielcze miesi cznika NBS pozwoli a wy oniç nie tylko

5 banki najbardziej dynamicznie rozwijajàce si, ale tak e o wysokiej efektywnoêci w poszczególnych rodzajach dzia- alnoêci. Banki Spó dzielczej Grupy Bankowej, które otrzyma y Statuetk to: Bank Spó dzielczy we Wschowie, który zajà III miejsce w kategorii: NAJWI KSZE BANKI w Krajowym Rankingu Wyró niajàce si banki spó dzielcze. Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Barlinku (V miejsce w kategorii: NAJWI KSZE BANKI w Krajowym Rankingu Wyró niajàce si banki spó dzielcze ), Bank Spó dzielczy w Ciechanowie (Nagroda G ówna dla Banku Spó dzielczego w Ciechanowie w kategorii: NAJ- EFEKTYWNIEJSZE BANKI w Krajowym Rankingu Wyró niajàce si banki spó dzielcze ), Bank Spó dzielczy w O awie (II miejsca w kategorii: NAJEFEKTYWNIEJSZE BANKI w Krajowym Rankingu Wyró niajàce si banki spó dzielcze ), Bank Spó dzielczy Ziemi Kaliskiej w Koêminku (III miejsca w kategorii: NAJEFEKTYWNIEJSZE BANKI w Krajowym Rankingu Wyró niajàce si banki spó dzielcze ), Bank Spó dzielczy w Drezdenku (IV miejsca w kategorii: NAJEFEKTYWNIEJSZE BANKI w Krajowym Rankingu Wyró niajàce si banki spó dzielcze ) oraz Bank Spó dzielczy w Gryficach (V miejsca w kategorii: NAJEFEKTYWNIEJSZE BANKI w Krajowym Rankingu Wyró niajàce si banki spó dzielcze ). W pierwszej 30 w kategorii: NAJEFEKTYWNIEJSZE BANKI w Krajowym Rankingu Wyró niajàce si banki spó dzielcze z banków SGB znalaz y si : Radomsko, Barlinek, Malanów, Strzelin, Âwidwin, Z otów, Lipka, Raszków, Tczew, Siedlec, Sierakowice, Lututów oraz na miejscach od 31 do 100: Inowroc aw, Âmigiel, Aleksandrów Kuj., Dzier- oniów, asin, Wo czyn, Wejherowo, Âroda Wlkp., Czarnków, Rakoniewice, Pleszew Strza kowo, Rumia, Skórcz, Pruszcz Gd., Wschowa, Kórnik, Gniezno, W oc awek, Stegna, W oszakowice. èród o: Dodatek do miesi cznika finansowego Bank (06/2007) 50 najwi kszych banków w Polsce Edycja XII excludere Magazyn Gazety Bankowej (lipiec/sierpieƒ nr5/2007) prezentuje banki oceniane wg specjalnie przygotowanej dla Gazety Bankowej metodologii WGB (Wskaênik Gazety Bankowej). W tym roku po raz pierwszy sklasyfikowane zosta y banki spó dzielcze wg modelu oceny dla banków ma ych i Êrednich. Zwyci zcà Rankingu zosta Bank Spó dzielczy w Czarnkowie, który uzyska najwy sze oceny wskaêników struktury portfela i efektywnoêci. Na tle innych banków uczestniczàcych w Rankingu WGB wyniki banków spó dzielczych wypadajà dobrze, natomiast rozpatrujàc wskaêniki wzorcowe widaç e banki spó dzielcze odnotowujà ponadprzeci tne wyniki pod wzgl dem poprawy wyników finansowych. Na pozycji 3 sklasyfikowano BS w Koronowie, na 5 RBS Lututów, na od 11 do 14 odpowiednio: BS Inowroc aw, GBS Barlinek, BS Toruƒ, BS Ciechanów. Ruszy a kampania promocyjna trzech zrzeszeƒ Wygrywaj w Banku Spó dzielczym Na poczàtku czerwca rozpocz a si loteria Banków Spó dzielczych, której towarzyszy kampania reklamowa w telewizji, radiu, prasie i internecie. Na zwyci zców loterii czekajà atrakcyjne nagrody, w tym trzy samochody osobowe. Celem kampanii jest promocja oferty Banków Spó dzielczych. Jest to kolejna wspólna kampania zrzeszeƒ: Spó dzielczej Grupy Bankowej, Zrzeszenia Banku Polskiej Spó dzielczoêci i Zrzeszenia Mazowieckiego Banku Regionalnego, które majà w Polsce ponad 150 letnià histori i ok placówek. Kampania reklamowa promujàca loteri oparta jest na retrospekcji, bohaterami spotów sà osoby, które ju wygra y. Has o kampanii telewizyjnej to: Gratulujemy wygranej!. Odnosi si ono do zwyci stwa w loterii, nawiàzujàc jednoczeênie do wygranej klienta w postaci wyboru atrakcyjnej oferty Banku Spó dzielczego. Spot reklamowy powsta w studiu produkcyjnym Opus Film. Wyre yserowa go Piotr Trzaskalski twórca takich filmów jak: Edi oraz Mistrz. Kampania prowadzona jest w telewizji, radiu, prasie i internecie, wspiera jà tak e BTL (plakaty, ulotki, kupony, standy) w placówkach banków na terenie ca ego kraju. Spoty reklamowe emitowane b dà na antenie TVP i Polsatu. Loteria jest promowana w prasie: Fakt, Super Express i Tele Tydzieƒ oraz w Pierwszym Programie Polskiego Radia, rozg oêniach regionalnych Audytorium 17 i RMF FM a tak- e w internecie, portale: Onet, Wirtualna Polska i Gazeta.pl. Powsta a tak e strona internetowa loterii oraz infolinia. Kreacj i realizacj kampanii promujàcej Loteri Banków Spó dzielczych (ATL, BTL, multimedia) wykona a agencja reklamowa Hard&Smart. Zakupem mediów zajà si dom mediowy Star Media. Wi cej informacji: Wszystkich czytelników Informatora SGB zapraszamy do placówek Banków Spó dzielczych. 3 najwa niejsze wydarzenia

6 z ycia SGB Na ziemi koêciaƒskiej Bank Spó dzielczy w KoÊcianie otworzy nowà fili KoÊcian to ponad 20-tysi czne miasto powiatowe, po o one w po udniowo-zachodniej cz Êci województwa wielkopolskiego. Wje d ajàc do centrum (od strony Poznania) pierwszym zjazdem, droga prowadzi wprost na rynek Starego Miasta. Tutaj w okaza ym, zabytkowym budynku mieêci si centrala Banku Spó dzielczego. Wchodzàc do Êrodka, po lewej stronie znajduje si Punkt informacyjny. Klient od razu mo e dowiedzieç si przy którym stanowisku za atwi swojà spraw. Dalej klientów wita stand z trwajàcej obecnie kampanii reklamowej Wygrywaj w Banku Spó dzielczym w której mo na wygraç m.in. samochód. Sala operacyjna jest przestronna i nowoczeênie urzàdzona. Dla osób, które cenià sobie prywatnoêç w czasie przeprowadzania operacji finansowych lub negocjacji przygotowano specjalny pokój. Do dyspozycji jest kilka stanowisk, przy ka dym uprzejmy i ch tny do pomocy personel. Przywiàzujemy du à wag do szkoleƒ naszych pracowników mówi pani Joanna Pleskot, prezes zarzàdu banku Kadra to wizytówka firmy. Nasi pracownicy wiedzà, co doradziç klientowi, jak spe niç jego oczekiwania. Klient spotyka si z takim samym profesjonalizmem zarówno w centrali, jak i w pozosta ych placówkach. S ynna Stadnina Pracownicy posiadajàcy doêwiadczenie i odpowiednie kwalifikacje potrafià dobrze oceniç sytuacj i mo liwoêci klienta. Przyk adem mo e byç s ynna na ca à Polsk Stadnina Koni Racot znajdujàca si we wsi o tej samej nazwie 5 km za KoÊcianem w stron Gostynia. Stadnina to blisko 100 lat historii. Dobra racockie nale a y do królów holenderskich i saksoƒskich oraz by y oficjalnà rezydencjà prezydenckà. Jako zabytek nale y do pere Wielkopolski. Jeszcze kilka lat temu Stadnina znajdowa a si w trudnej sytuacji finansowej. Splot niekorzystnych zdarzeƒ na rynku rolnym, zapaêç ekonomiczna itp. doprowadzi y do utraty p ynnoêci przez firm wspomina pan Marian PoÊlednik, wiceprezes zarzàdu Pa ac w Racocie zaliczany jest do jednych z najcenniejszych tego typu zabytków nie tylko w Wielkopolsce! Bank Spó dzielczy w regionie Redakcja Informatora SGB tym razem odwiedzi a drugi bank w Spó dzielczej Grupie Bankowej, który zosta wyró niony przez Marsza ka Województwa Wielkopolskiego. OdwiedziliÊmy KoÊcian. W ramach sta- ego cyklu Z wizytà u... Bank Spó dzielczy w regionie zamieszczamy m.in. rozmow z panià prezes zarzàdu banku w KoÊcianie. W naszym cyklu prezentujemy banki z ró nych regionów kraju. Wszystkie budujà pozytywny wizerunek Spó dzielczej Grupy Bankowej. Stadniny Koni Racot PróbowaliÊmy ratowaç przedsi biorstwo, ale wi kszoêç banków zatrzaskiwa o przed nami drzwi. Z pomocà przyszed dopiero Bank Spó dzielczy w Ko- Êcianie. WidzieliÊmy w firmie wielki potencja i byliêmy przekonani, e dobry program naprawczy i odpowiednie zarzàdzanie mogà uczyniç z niej dochodowe przedsi wzi cie opowiada pani prezes. Po kilku latach pracy widaç efekty. DziÊ Stadnina Koni Racot to nowoczesne, szybko rozwijajàce si przedsi biorstwo. Wchodzàc na jego teren uwag przykuwa odrestaurowany klasycystyczny pa ac z XVIII wieku. Pa ac zaliczany jest do jednych z najcenniejszych tego typu zabytków nie tylko w Wielkopolsce, ale i w kraju. Obecnie w pa acu mie- Êci si hotel. W kompleksie pozosta ych budynków znajdujà si Muzeum Powozów oraz stajnie w których jest blisko 200 koni. Wokó zadbany park z unikatowymi gatunkami drzew i krzewów. Stadnina gospodaruje na ponad ha ziemi. Utrzymuje tak e byd o mleczne, a w jednym z gospodarstw funkcjonuje, wybudowana mi dzy innymi z pomocà Banku, ferma krów mlecznych. Stadnina zarabia nie tylko na sprzeda y koni, hodowli byd a czy produkcji mleka. Dzia a tutaj OÊrodek Szkoleniowo- -Rekreacyjny. Zwiedzajàcy mogà nie tylko pojeêdziç konno i bryczkami ale uczestniczyç w licznych zabawach, a tak e z zachowaniem tradycji, myêliwskich polowaniach. Kamienice przy Starym Rynku w KoÊcianie i Ratusz Miejski w KoÊcianie 4

7 Nasze placówki Od Racotu kilka kilometrów dalej po o ona jest wieê Jerka. U zbiegu g ównych dróg, w ma ym, ale doskonale wkomponowanym w wiejskà zabudow budynku znajduje si filia banku. Dzi ki dogodnemu po o eniu, blisko turystycznych atrakcji w Cichowie i Soplicowie, placówka cieszy si du ym zainteresowaniem klientów t umaczy pani prezes. Du ym zainteresowaniem klientów cieszy si równie oddzia w miejscowoêci Krzywiƒ. Placówka mieêci si w zabytkowej kamienicy w centrum miasta. Jest po generalnym remoncie, nad którym czuwa konserwator zabytków. Bank Spó dzielczy konkuruje nie tylko jakoêcià swojej obs ugi, modernizacjà placówek ale tak e otwieraniem nowych. W poczàtkach maja br. uruchomi na najwi kszym osiedlu w KoÊcianie fili. W nowej placówce pracujà m ode osoby, po renomowanych poznaƒskich uczelniach. I nic dziwnego, ponad 30 % pracowników banku nie ukoƒczy o 35 roku ycia. ROS Siedziba banku mieêci si przy rynku w centrum KoÊciana Fot. Autor (5x) Stary bank, m oda kadra Rozmowa z Joannà Pleskot, Prezesem Zarzàdu Spó dzielczego Banku w KoÊcianie Pani Prezes, w maju br. Bank Spó dzielczy w KoÊcianie otworzy nowà placówk. W mieêcie dzia a kilka banków, klienci majà chyba atwy dost p do us ug finansowych? Mog powiedzieç, e w KoÊcianie rynek us ug finansowych jest bardzo konkurencyjny. Oferowane us ugi sà na coraz wy szym poziomie, tego po prostu wymagajà klienci i my si staramy do ich potrzeb dostosowaç. DziÊ klient oczekuje nie tylko wysokiej jakoêci obs ugi, ale tak e wymaga, eby bank by blisko jego miejsca zamieszkania czy pracy. Co prawda w KoÊcianie jest kilka placówek bankowych, ale my staramy si otwieraç je tam, gdzie z naszych badaƒ wynika, e sà one potrzebne. Naszà fili uruchomiliêmy na osiedlu Jagielloƒskim, jest to najwi ksze osiedle w KoÊcianie. Filia posiada po àczenie on line z centralà Banku i jest wyposa ona w bankomat. Czas poka e czy nasze plany odnoênie generowanych zysków przez fili b dà zadowalajàce. Pani Prezes Joanna Pleskot w otoczeniu swoich pracowników z nowootwartej filii w Ko- Êcianie Ma gorzatà Ratajczak i Edytà Zandeckà! Historia Banku Spó dzielczego w KoÊcianie Korzenie spó dzielczoêci bankowej znajdujà si w Wielkopolsce. Wiele banków liczy sobie ponad 100 lat obecnoêci na rynku us ug finansowych. Jednym z nich jest Bank Spó dzielczy w KoÊcianie. Wkrótce, bo ju 15 lipca 2007 roku, minie 139 lat od rozpocz cia dzia alnoêci Spó ki Po yczkowej dla Powiatu KoÊciaƒskiego, której bank jest spadkobiercà. Z inicjatywy najbardziej przedsi biorczych i zaanga owanych w ycie tutejszej spo ecznoêci mieszkaƒców miasta i powiatu dosz o do powo ania spó ki. Miejscowa inteligencja, kler i ziemiaƒstwo usi owa o nie tylko utrzymaç ale tak e poszerzaç polski stan posiadania w rolnictwie, handlu, przemyêle i rzemioêle przy pomocy taniego kredytu. Drugà przyczynà powo ania spó ki po yczkowej by o utworzenie w KoÊcianie niemieckiego towarzystwa po yczkowego, które mog o zagroziç rozwojowi polskich interesów. Pierwszym dyrektorem spó ki i jej wspó za o ycielem by dr Karol Bojanowski, który kierowa nià do 1898 roku. Instytucja finansowa przez blisko 50 lat pr nie si rozwija a. Uda o jej si wyjêç obronnà r kà z kryzysu finansowego lat 30-tych. Dalszemu rozwojowi banku przeszkodzi dopiero wybuch II wojny Êwiatowej. Po wojnie bank wznowi dzia alnoêç ju 1 lutego 1946 roku bank dzia a pod nazwà Gminna Kasa Spó dzielcza 1956 na podwalinach kasy, powsta Bank Spó dzielczy 1975 bank przyjà nazw : Bank Spó dzielczy w KoÊcianie i prowadzi dzia alnoêç na terenie gminy i miasta. Bank roênie w si, nale y do najbardziej znaczàcych banków spó dzielczych w Wielkopolsce. W latach podlega Bankowi Gospodarki ywnoêciowej. Na poczàtku lat 90-tych, w dobie gospodarki rynkowej, bank dzia a w nowych warunkach i szybko si do nich dostosowuje. Dzi ki sprawnemu zarzàdzaniu przez ówczesnego prezesa Antoniego Bobkiewicza bank nabywa w centrum KoÊciana przy rynku budynek pod nowà siedzib. Od listopada 1996 roku Bank Spó dzielczy w KoÊcianie dzia a w po àczonej strukturze z bankami spó dzielczymi w Krzywiniu i Kamieƒcu Poznaƒskim. Na dzieƒ àczenia fundusze w asne banków wynosi y 1.9 mln z, a suma bilansowa 19 mln z. Obecnie fundusze w asne banku wynoszà 13 mln z, a suma bilansowa ponad 110 mln z. DziÊ bank prowadzi dzia alnoêç na terenie powiatu koêciaƒskiego oraz powiatów oêciennych. Posiada poza centralà w KoÊcianie oddzia y w Kamieƒcu, Krzywiniu oraz filie w KoÊcianie i Jerce. Zarzàdza 5 bankomatami. 5 z ycia SGB

8 Mam nadziej, e tak, poniewa od samego poczàtku zauwa yliêmy du e zainteresowanie klientów naszà ofertà. Bank stawia na otwieranie nowych placówki i modernizacj ju istniejàcych? Aktualnie rozwijamy sieç placówek bankowych nie zapominajàc o unowoczeênianiu ju istniejàcych. Jak wspomnia- am przywiàzujemy du à wag do standardów obs ugi. Staramy si zapewniç klientom pewien komfort w kontaktach z bankiem. OtworzyliÊmy filie w Jerce i w KoÊcianie, niedawno zakoƒczyliêmy generalny remont oddzia u w Krzywiniu. Placówka mieêci si w zabytkowej kamienicy przy rynku. OdrestaurowaliÊmy elewacj, architekt wn trz zaprojektowa wystrój sali operacyjnej, której wn trze utrzymane jest w ciep ych, mi ych dla oka kolorach. Klienci podobnie jak we wszystkich naszych oddzia ach obs ugiwani sà na siedzàco. Obecnie modernizujemy tak e oddzia w Kamieƒcu. Nowoczesne, wygodne dla klienta placówki to dzisiaj Oddzia banku w Krzywiniu jest po generalnym remoncie Opinie klientów z ycia SGB 6 Romuald Kamiƒski prezes zarzàdu Stadniny Koni w Racocie Stadnina Koni w Racocie dobrze prosperuje, mi dzy innymi dzi ki pomocy Banku Spó dzielczego. Kilka lat temu nasza firma znajdowa a si w trudnej sytuacji finansowej. Banki nie chcia y udzieliç nam pomocy, nie akceptowa y naszego biznes planu. Odwróci si od nas nawet bank, w którym mieliêmy rachunek. Jedynym bankiem, który przyszed z pomocà by Bank Spó dzielczy w KoÊcianie. My mieliêmy pomys i wizj w jaki sposób uratowaç stadnin, bank mia pieniàdze i wiedzia jak je w aêciwie wykorzystaç. DziÊ Stadnina Koni w Racocie jest firmà dochodowà, zatrudniajàcà ponad 80 osób. Rozwijamy si dzi ki wspó pracy z Bankiem Spó dzielczym i zawsze b dziemy pami tali o yczliwoêci tej firmy. Kryspin Maras w aêciciel Przedsi biorstwa Us ugowo Handlowego Bodega, mieszkaniec KoÊciana Z us ug Banku Spó dzielczego w KoÊcianie korzystam od przesz o 20 lat. Dlaczego? Ceni sobie dobrà wspó prac z bankiem. Prosz sobie wyobraziç, e prawie codziennie jestem w banku. Znam pracowników i oni mnie znajà. Traktujà mnie przyjaênie, mog z nimi porozmawiaç. Dodatkowym atutem sà te op aty, które nie nale à do wysokich, nie widz adnych powodów, eby przenosiç si do innego banku. Aleksandra i Leon Chojnaccy mieszkaƒcy KoÊciana Dlaczego korzystamy z us ug Banku Spó dzielczego w KoÊcianie? Mamy wspólne konto osobiste i jesteêmy zadowoleni. W tym banku traktujà nas z szacunkiem, panie sà m ode i bardzo mi e. Cz sto doradzà jakà za o yç lokat, albo pomogà wype niç wniosek. Pieniàdze mo emy wyp acaç z bankomatów i nie ponosimy za to adnych op at. Wiemy, e w banku mo na te robiç przelewy zagraniczne. Dla nas te bardzo wa ne jest to, e jest to bank o polskich korzeniach, e jest nasz. Mieczys aw Matuszewski rolnik, mieszkaniec Kurzej Góry To jest najlepszy bank w mieêcie, sam pan widzia, wszed em i momentalnie za atwi em spraw. Tutaj w ogóle nie ma kolejek, jest wiele stanowisk do obs ugi klienta. Poza tym co osobiêcie wa ne jest dla mnie, to fakt, e gdy wyp acam pieniàdze nie musz pokazywaç dowodu osobistego. Pracownicy mnie znajà. I praktycznie mog u nich wszystko za- atwiç a tak e dowiedzieç si, jak radziç sobie w tych wszystkich przepisach, by korzystaç ze Êrodków unijnych. Filia banku w miejscowoêci Jerka w bankowoêci standard. I mam nadziej, e klienci to doceniajà. MyÊl, e tak, skoro Bank Spó dzielczy w KoÊcianie zosta wyró niony przez Marsza ka Województwa Wielkopolskiego. Co to wyró nienie oznacza? To dla nas przede wszystkim presti i na pewno wp ynie na budow pozytywnego wizerunku banku. Ka de wyró nienie utwierdza nas w przekonaniu, e pracujemy na zadowolenie klientów nie tylko tych detalicznych, ale firm i samorzàdów. Do konkursu zg osi y nas w adze KoÊciana. BS KoÊcian obs uguje wszystkie gminy ze swojego terenu dzia ania. Jak uk ada si wspó praca z samorzàdami? Jak uda o si pokonaç konkurencj w walce o obs ug lokalnych bud etów? Wspó praca uk ada si moim zdaniem bardzo dobrze. RzeczywiÊcie obs ugujemy wszystkie jednostki samorzàdu terytorialnego funkcjonujàce na terenie dzia ania banku tj. miasto KoÊcian, Starostwo Powiatowe, Gminy: KoÊcian, Kamieniec i Krzywiƒ. Przetarg na obs ug miasta KoÊciana wygraliêmy stosunkowo niedawno, bo w sierpniu 2006 roku. A jak nam si to uda o? Uwa am, e z o y o si na to kilka czynników. ZaproponowaliÊmy bardzo szeroki wachlarz nowoczesnych us ug bankowych m.in. bankowoêç internetowà SGB 24 za korzystnà cen. Innymi s owy wygraliêmy cenà i jakoêcià. Kto poza samorzàdem jest g ównym klientem banku? Nie dziel klientów na mniej lub bardziej wa nych. Wszystkich traktujemy z nale ytym profesjonalizmem. Ka demu staramy si zapewniç us ugi na europejskim poziomie. Naszymi klientami sà równie rolnicy oraz klienci indywidualni, obs ugujemy te sektor MSP. Banki SGB oferujà nowoczesne produkty depozytowo- -kredytowe. Klienci majà do dyspozycji palet mi dzynarodowych kart p atniczych. Banki stawiajà na bankowoêç elektronicznà.

9 Wn trze sali operacyjnej oddzia u banku w Krzywiniu jest nowoczeênie zaprojektowane Dzisiaj, eby utrzymaç si na rynku i zarabiaç na us ugach finansowych trzeba nie tylko szukaç nowych nisz, ale usi owaç dotrzeç do klientów ró nymi kana ami dystrybucji. Jest wielu klientów, którzy cenià sobie osobistà wizyt w banku, przyjaznà obs ug i standardowe produkty. Czas otwarcia poszczególnych placówek dostosowany jest potrzeb klientów. Ale na tym nie mo na poprzestaç. Coraz wi cej klientów ma ma o wolnego czasu, codziennie korzystajà z nowoczesnych Êrodków komunikacji: internetu, telefonów komórkowych, oni nie majà czasu na wizyty w banku. Kontaktujà si z nami za pomocà kana ów elektronicznych: SGB 24 lub ebanku. Majàc dost p do Internetu mogà zarzàdzaç swoimi pieni dzmi 24 godziny na dob. Bank stawia na nowoczesnà technologi. Wszystkie placówki sà wyposa one w bankomaty. Nowoczesne us ugi bankowe to z pewnoêcià przewaga konkurencyjna. Ale co jeszcze stanowi o sile Banku Spó dzielczego w KoÊcianie? Odpowiedê mo e byç tylko jedna: ludzie. Musz powiedzieç, e mam wspania à za og. To oni przede wszystkim pracujà na sukces banku. Obecnie w banku pracuje 60 osób. Mamy m odà, dobrze wykszta conà kadr. Wielu z nich to absolwenci renomowanych poznaƒskich uczelni i nie tylko. Poza tym ok. 30 % personelu to osoby, które nie ukoƒczy y 35 roku ycia. Sà ch tni do pracy, kreatywni, odpowiedzialni. Musz przyznaç, e ja jestem najstarszym pracownikiem w banku, ale dobrze mi si ze wszystkimi wspó pracuje. Skoro wspomnia a Pani Prezes o sobie. Pomówmy chwil o Pani. Co uwa a Pani za swój najwi kszy sukces? Jak wspomnia am na rozwój i pozycj banku pracujà jego wszyscy pracownicy, swój wk ad majà tak e cz onkowie, klienci i dzia acze samorzàdowi. Moim osobistym sukcesem jest to, e zawsze spotyka am na swojej drodze yczliwych i pomocnych ludzi. WÊród nich wymieniç mog pana Edwarda Bresiƒskiego dyrektora banku do 1977 r., pana Antoniego Bobkiewicza, który kierowa bankiem w latach oraz pana Kazimierza Michalewicza d ugoletniego Przewodniczàcego Rady Nadzorczej. A jak Pani trafi a do pracy w banku? Có, mo na mnie porównaç do Japoƒczyków, którzy przez ca e ycie pracujà w jednym zak adzie pracy, sà z nim zwiàzani emocjonalnie. Do banku trafi am w 1968 roku, od stycznia 1997 pe ni funkcj prezesa zarzàdu. Dzi kuj za rozmow i ycz dalszych sukcesów. Roman Szewczyk Leszno k/ B onia 30 maja 2007 r. RADA PROGRAMOWA ds. HISTORII SPÓ DZIELCZOÂCI BANKOWEJ OÂWIADCZENIE w sprawie roku powstania pierwszych spó dzielni kredytowych na ziemiach polskich W zwiàzku z powsta ymi rozbie noêciami w kwestii roku utworzenia pierwszych polskich spó dzielni kredytowych, które pojawi y si w wyniku nieêcis oêci zawartych w kilku publikacjach jakoby najstarszym bankiem spó dzielczym na ziemiach polskich jest Bank Spó dzielczy w Âremie (rzekomo za o ony w 1859 r.) Rada Programowa ds. Historii Spó dzielczoêci Bankowej na podstawie badania dokumentacji historycznej w Ogólnopolskiej Izbie Pami ci Spó dzielczo- Êci Bankowej oêwiadcza, e Bank Ludowy w Âremie zosta faktycznie za o ony w 1873 roku. Zatem niezmiennie za pierwszà polskà spó dzielni kredytowà nale y uznawaç Towarzystwo Po yczkowe dla Przemys owców miasta Poznania, które zosta o za o one w 1861 r., od którego historycy liczà powstanie polskiej spó dzielczoêci bankowej. Do grupy najstarszych spó dzielni nale a y tak e za o- one w 1862 roku Towarzystwa Po yczkowe w Brodnicy i Golubiu Dobrzyniu oraz Kasa Oszcz dnoêci w Ârodzie Wielkopolskiej, które aktualnie kontynuujà swojà dzia alnoêç jako Banki Spó dzielcze. Rada Programowa ds. Historii Spó dzielczoêci Bankowej 7 z ycia SGB

10 z ycia SGB 8 SGB na Targach Budowlanych w Kaliszu Banki Spó dzielczej Grupy Bankowej tradycja i nowoczesnoêç pod takim has em Banki Spó dzielcze z terenu Wielkopolski Po udniowej, tj.: BS Dobrzyca, BS Jarocin, SBL K pno, BS Ziemi Kaliskiej Koêminek, BS Krotoszyn, BS Pleszew, BS Raszków, SBL Skalmierzyce i RBS Lututów przy wspó pracy z Oddzia em GBW SA w Ostrowie Wielkopolskim zaprezentowa y swojà ofert na Targach Budownictwa, NieruchomoÊci i Wyposa enia Kalbud w Kaliszu, które odby y si w dniach kwietnia br. Wspólne stoisko SGB by o obs ugiwane przez pracowników Banku Spó dzielczego Ziemi Kaliskiej, Spó dzielczego Banku Ludowego w Skalmierzycach oraz Oddzia u GBW S.A. w Ostrowie Wlkp. i cieszy o si du ym zainteresowaniem odwiedzajàcych Organizowane od 1995 roku Targi Kalbud sà najwi kszymi targami w Po udniowej Wielkopolsce, za co zosta y wyró nione przez Polskà Izb Przemys owo-handlowà Budownictwa w Warszawie Z otym Kaskiem z diamentem. Impreza ma charakter ponadregionalny i jest realizowana przez Rad Federacji Stowarzyszeƒ Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu przy wspó udziale wyspecjalizowanych firm. Ârednio odwiedza jà blisko 45 tysi cy osób. Tegoroczne targi mia y nowà formu i odbywa y si pod has em Gospodarcza Wiosna Swoje ekspozycje zaprezentowa o prawie 70 firm, w tym oprócz SGB jeszcze 6 banków konkurencyjnych. Z uwagi na fakt, i Kalbud to targi zwiàzane z budownictwem w ofercie SGB wyeksponowano kredyt mieszkaniowy. Odwiedzajàcy stoisko otrzymywali pakiet ulotek, w tym specjalnie przygotowanà ulotk ze spisem teleadresowym placówek SGB z Wielkopolski Po udniowej. Dzi ki nape nianym helem balonom z logo SGB Grupa by a widoczna nie tylko na terenie targów, ale w ca ym Kaliszu. GBW SA Oddzia w Ostrowie Wlkp. W dniu 15 czerwca 2007r. w odnowionych komnatach Zamku Królewskiego we Wschowie odby y si uroczystoêci jubileuszu 60-lecia dzia alnoêci Banku Spó dzielczego we Wschowie Na uroczyste obchody jubileuszu przyby o blisko 200 goêci, wêród których obecni byli: Prezes Zarzàdu Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu Pawe Paw owski, Przewodniczàcy Rady Nadzorczej GBW S.A. Jacek Ludek, Dyrektor Generalny Krajowego Zwiàzku Banków Spó dzielczych Micha Bubnowski, przedstawiciele w adz samorzàdowych: Starosta wschowski Marek Kozaczyk, Burmistrz Wschowy Krzysztof Grabka, Wójt Gr bocic Roman Jab oƒski, Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak, Wójt Ruji Robert ChróÊciel, Wójt Mi kowic Waldemar KaraÊny, Burmistrz S awy Cezary Sadraku a, Burmistrz Chocianowa Franciszek Skibicki, Wójt Niechlowa Jan G uszko, Wójt Kotli Halina Fendorf, Burmistrz Góry Tadeusz Wrotkowski, Wójt Przem tu Dorota Gorzelniak, Wójt Szlichtyngowej Jan Wardecki, Wójt Rudnej W adys aw Bigus, Wójt Lubina Irena Rogowska, Wójt Wàdro a Wielkiego Seweryn Sterc. W obchodach uczestniczy tak e Prezes Sàdu Rejonowego Jaros aw Sielecki, Komendant Policji Tomasz K osowski, Komendant Stra y Po arnej Przemys aw Gliƒski i Pani Czes awa Drozd-Caban z Oddzia u NBP w Zielonej Górze. Nie zabrak o równie przedstawicieli zaprzyjaênionych Banków Spó dzielczych. Na uroczystoêç przybyli równie cz onkowie Rady Nadzorczej z jej przewodniczàcym Janem Pabierowskim, najstarsi cz onkowie Banku, delegaci, przedstawiciele wspó pracujàcych firm, kadra kierownicza i pracownicy oraz klienci Banku, goêciem honorowym by jeden z za o- ycieli Banku Pan Franciszek Kowalski. Zebranych goêci przywita Prezes Zarzàdu Stanis aw Kondraciuk i Przewodniczàcy RN Jan Pabierowski, natomiast okolicznoêciowy referat i prezentacj Banku, jego histori i rozwój zaprezentowa Pan Zbigniew Rybka Dyrektor jednego z wiodàcych oddzia- ów BS Wschowa. Wiele ciep ych s ów skierowa do kierownictwa Banku ksiàdz Pra at Zygmunt Zajàc. Bank Spó dzielczy we Wschowie powsta wiosnà 1947 roku, z inicjatywy kilkunastu osób, wêród których by tak e goêç honorowy obchodów 60-lecia, Pan Franciszek Kowalski. Bank Ludowy Spó dzielnia z odpowiedzialnoêcià ograniczonà we Wschowie zarejestrowany zosta w Sàdzie Okr gowym w Lesznie w dniu 30 czerwca 1947 roku. W historii ostatniego 15 lecia Bank zasadniczo zmienia teren dzia ania, a jego rozwój zwiàzany z przy àczaniem innych banków spó dzielczych, poszerza tak e grono klientów, obecnie w strukturze Banku Spó dzielczego we Wschowie dzia a 23 oddzia y, 14 punktów kasowych i 11 ajencyjnych usytuowanych na terenie trzech województw. Bank ÊciÊle wspó pracuje z lokalnymi samorzàdami, wielu klientów wywodzi si z sektora MSP a blisko po ow stanowià klienci zwiàzani z rolnictwem. Bank cieszy si uznaniem i zaufaniem lokalnego Êrodowiska, wspiera dzia alnoêç kulturalno- -oêwiatowà i sportowà, sponsoruje wiele imprez organizowanych i odbywajàcych si na terenie funkcjonowania. Na silnie konkurencyjnym rynku bankowym Bank Spó dzielczy we Wschowie z mottem z tradycjà w nowoczesnoêç oferuje szeroki zakres us ug kredytowych, depozytowych i rozliczeniowych, w tym równie nowoczesne us ugi takie jak: Bank Internetowy, karty p atnicze, ubezpieczenia, a tak e rozliczenia dewizowe ka-

11 sy walutowe, rachunki bie àce i terminowe w trzech walutach. Bank systematycznie rozszerza ofert us ug i produktów dostosowujàc jà do wymagaƒ klientów, a dla wygody klientów inwestuje w placówki poprawiajàc warunki obs ugi klienta i warunki pracy kadry, w BS Wschowa zatrudnionych jest 318 osób. W przeddzieƒ obchodów rocznicowych Prezes Zarzàdu BS Wschowa Pan Stanis aw Kondraciuk odebra w Warszawie dyplom dziennika Rzeczpospolita w V rankingu najlepszych instytucji finansowych BS Wschowa zosta liderem wêród banków spó dzielczych. Jubileusz obchodów 60-lecia dzia alnoêci Banku by doskona- ym momentem do z o enia podzi kowaƒ dla cz onków Banku, Prezes S. Kondraciuk z Dyplomem w r ce, dzi kowa za odze, dzi ki której zaanga- owaniu, Bank osiàga wysokie wyniki zas u onych cz onków Rady Nadzorczej i pracowników oraz w adz samorzàdowych. W trakcie uroczystoêci Organom Banku wr czono Sztandar a symbolicznego wbijania gwoêdzia dokonywali cz onkowie RN i Zarzàdu Banku. WÊród przyznanych odznaczeƒ znalaz y si : Krzy Zas ugi, odznaczenie Zas u ony Dzia acz Ruchu Spó dzielczego, odznaka honorowa Za zas ugi dla bankowoêci Rzeczpospolitej Polskiej oraz odznaczenia Spó dzielczej Grupy Bankowej. Odznaczenia wr czali Pawe Paw owski, Prezes Zarzàdu GBW SA oraz Micha Bubnowski Dyrektor KZBS. Specjalnie uhonorowany zosta za o yciel Banku Pan Franciszek Kowalski. W imieniu wszystkich odznaczonych pracowników g os zabra Pan Fabian Grzyb, którego s owa skierowane do Zarzàdu zawiera y podzi kowania za trud w o ony w rozwój i kszta towanie Banku. Bardzo interesujàcym momentem uroczystoêci obchodów 60-lecia Banku Spó dzielczego we Wschowie, by o ods oni cie dwóch rzeêb ufundowanych przez Bank. Rzeêby z drewna ustawiono wêród innych w przyzamkowym parku, prace wykona wschowski artysta Pan Tomasz Szwarc. Przedstawiajà postacie wschowskich rycerzy, którzy zas u yli si dla historii wschowskiej ziemi. UroczystoÊç zakoƒczy koncert Kapeli Zamku Rydzyƒskiego, który spotka si z niezwykle goràcym przyj ciem wszystkich zaproszonych goêci. K GBS w Barlinku Program Solidna Firma to przedsi wzi cie, które na dobre wpisa o si w polskie realia, jako lobby czystego biznesu. Certyfikuje przedsi biorstwa pod wzgl dem rzetelnoêci. Program po raz trzeci wyró ni GBS w Barlinku przyznajàc instytucji certyfikat wiarygodnoêci i solidnoêç Dzi ki temu tym razem bank, zosta nagrodzony Srebrnym Certyfikatem. RzetelnoÊç, uczciwoêç i terminowoêç banku po raz kolejny zosta a wystawiona na ocen innych. Czyli osób ze Êrodowiska zewn trznego Agnieszka Nowicka-Szyszka, dyrektor handlowy GBS w Barlinku To dowód na to, e bank jest dobrym partnerem dla innych podmiotów gospodarczych. Poprzez wspieranie swojà dzia alnoêcià przedsi biorstw jest wspó autorem tworzenia ÊwiadomoÊci o wspó odpowiedzialnoêci za Êrodowisko ekologiczne i spo eczne. Uroczysta gala konkursu wr czenia Srebrnych Certyfikatów odby a si 16 marca br. w Warszawie. Wyró nienie Solidna Firma przyznano równie Danucie Hübner, Robertowi Korzeniowskiemu oraz Andrzejowi Turskiemu za solidne dzia anie kszta tujàce pozytywny wizerunek naszego kraju. Otrzymanie god a to dowód na to, e bank dzia ajàc zgodnie z zasadami etyki sta si odpowiedzialnym partnerem dla swoich klientów. Zdobywa dzi ki temu sukcesy na rynku, cieszy si zaufaniem, a tak e buduje presti i uznanie dla banków spó dzielczych. *** Jubileusz obchodów 60-lecia dzia ania GBS w Barlinku uroczyêcie obchodzono w piàtek 22 czerwca, a Barlineckie Âwi tojanki pod takim has em obchodzono rocznic trwa y przez sobot i niedziel 23 i 24 czerwca br. jako festyn m.in. na stadionie miejskim oraz nad brzegami jezior: Chmielowego, Barlineckiego i w ydowie. Zawody, konkursy np. wiedzy o banku, pokazy i wyst py w tym Cezarego Pazury, a tak e koncert Norbiego w sobot oraz zespo u Kombi w niedziel koƒczy y te Âwi tojankowe obchody rocznicy funkcjonowania barlineckiego banku spó dzielczego. Podczas piàtkowych uroczystoêci Prezes Zarzàdu Pan Zbigniew Wielgosz otrzyma Certyfikat ISO systemu zarzàdzania jakoêcià. Dzieƒ ten by doskona ym momentem do z o enia podzi kowaƒ i wr czenia odznaczeƒ i wyró nieƒ dla zas u onych cz onków Rady Nadzorczej i pracowników oraz w adz samorzàdowych. Odznaczenia wr czali Pawe Paw owski, Prezes Zarzàdu GBW SA oraz Micha Bubnowski Dyrektor KZBS. (O GBS w Barlinku i jego 60-letniej dzia alnoêci pisaliêmy w poprzednim numerze Informatora SGB). K *** Na amach Pulsu Biznesu ukaza si ranking najbardziej dynamicznych firm wyró nionych tytu em Gazele Biznesu. Do elitarnego grona do àczy Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Barlinku, który niebawem uruchomi swój kolejny oddzia w Stargardzie Szczeciƒskim. Weryfikacjà danych finansowych przedsi biorstw zaj a si wywiadownia gospodarcza Coface Poland Warszawa, która przy realizacji rankingu wspó pracuje z redakcjà Pulsu Biznesu. Wr czenie certyfikatów i statuetek odby o si 25 kwietnia br. w Szczecinie w Teatrze Wspó czesnym. Gal poprowadzi Maciej Dowbor. Ranking promuje firmy, które dzia ajà w sposób przejrzysty. Przedsi biorstwa, które si w nich znajdujà, to nie tylko sprawdzone, kwalifikowane i wiarygodne firmy, ale tak e takie, które preferujà solidnoêç i jawnoêç dzia ania. Nie bez znaczenia dla renomy rankingu jest fakt, e ocena jest bezstronna. Firma musi obroniç si wy àcznie osiàgni tymi rezultatami, które w tym zestawieniu sà jedynym jury. O sile rankingu decydujà rygorystyczne kryteria obejmujàce wyniki z trzech kolejnych lat, co spowodowa- o, e przejêcie przez sito selekcji by o trudne. GBS w Barlinku do àczajàc do elitarnego grona uzyska wa nà dla klientów rekomendacj. Bank stanie si bez wàtpienia dla mieszkaƒców Stargardu dobrym partnerem. Centrala Gospodarczego Banku Spó dzielczego w Barlinku Dzieci w Banku Grupa poznaƒskich przedszkolaków z Przedszkola nr 113 w Poznaniu, go- Êci a w siedzibie GBW S.A. przy ulicy Miel yƒskiego 22. Z wielkà uwagà i ogromnà niecierpliwoêcià wkroczy y przedszkolne starszaki w miejsca dotychczas im nieznane. 9 z ycia SGB

12 z ycia SGB 10 Dzieci zwiedza y ogólnodost pne miejsca m.in. sal obs ugi klienta, a tak e oglàda y bardzo dla nich magiczne i tajemnicze pomieszczenia bankowe. Celem wizyty by o pokazanie dzieciom pracy instytucji od kuchni. Na zakoƒczenie wizyty przedszkolaki pocz stowane zosta y s odkim co nieco i obdarowane drobnymi upominkami, które powi kszy y jeszcze uêmiechy na ich twarzach. Oddzia y PBS w Strzelinie w uzdrowiskowym Làdku Zdroju i Stroniu Âlàskim K Od blisko trzech lat na terenie Làdka i Stronia funkcjonujà placówki PBS w Strzelinie. Zaproponowana paleta us ug i produktów, dostosowana do potrzeb miejscowej spo ecznoêci powoli zyskiwa a jej przychylnoêç, ju po kilku miesiàcach okaza o si e klientów przybywa. Rachunki bie àce i osobiste otwiera y poczàtkowo ma e firmy i osoby fizyczne prowadzàce dzia alnoêç gospodarczà, nast pnie w banku pojawiali si klienci, którzy otwierali rachunki osobiste. Pojawili si w banku klienci depozytariusze i kredytobiorcy. Charakterystyczne jest w obu placówkach, i wrócili do banku spó dzielczego klienci spó dzielcy zwiàzani z poprzednim bankiem. Wysoka jakoêç obs ugi klienta oraz konkurencyjnoêç oferty banku, pozwala systematycznie pozyskiwaç nowych klientów. Godne uwagi jest to, i kierownictwo PBS postawi o na wspó prac bankowców i klientów, doradztwo i pomoc w za atwianiu spraw finansowych jest ogromnym atutem PBS. Kamienice na rynku Fot. UMiG Làdek Zdrój Jak powiedzia w rozmowie z Redakcjà Prezes Zarzàdu PBS w Strzelinie Pan Zdzis aw Kozicki, Podj liêmy wyzwanie i z perspektywy czasu nale y stwierdziç, i wykorzystaliêmy mo liwoêci. Uruchomienie obu Oddzia ów nastàpi o w roku 2004 po trwajàcych kilkuletnich analizach i badaniach oraz rozmowach z w adzami samorzàdowymi. Po kilkumiesi cznych przygotowaniach, g ównie lokalowych, otwarto placówki banku, na bazie banków, które nie sprosta y wymaganiom wolnego rynku. W Oddzia ach PBS swoje sprawy za- atwia tak e wielu wczasowiczów i turystów, wielu obcokrajowców oraz kuracjuszy miejscowych sanatoriów i domów uzdrowiskowych uzdrowiska Làdek D ugopole Zdrój. Z uwagi na du à liczb operacji w bankomacie usytuowanym przy oddziale, okaza o si konieczne zamontowanie kolejnego urzàdzenia, tym razem w miejscu cz sto ucz szczanym, w uzdrowiskowym rejonie miasteczka, gdzie przebywajàcy tu goêcie z zagranicy najcz Êciej realizujà wyp aty gotówki. Dzia alnoêç oddzia u w Làdku pod kierunkiem Pana Piotra Malawskiego warta jest podkreêlenia z uwagi na zaanga owanie dyrektora w sprawy miasteczka. To dzi ki jego wsparciu i wyt onej pracy, dobrze przygotowany wniosek o dofinansowanie remontu zabytkowych zasobów mieszkaniowych zosta zaakceptowany i miasteczko otrzyma ze Êrodków unijnych na remont 24 kamieniczek làdeckiego rynku 75 mln z. Zwa ywszy na plany rozwoju miejscowoêci zwiàzane z walorami klimatycznymi, g ównie w oparciu o zasoby wód termalnych oraz zimowe atrakcje okolicy, mo na przypuszczaç szybki rozwój bazy turystyczno-noclegowej i gastronomicznej. To w aênie w inicjatywach gospodarczych lokalnego spo- eczeƒstwa, bankowcy z PBS widzà szanse dla rozwoju tak e swojej dzia- alnoêci. Dla przedsi biorców przygotowano ofert kredytowà, szkoleni sà doradcy w zakresie Êrodków unijnych i krajowych a dla wygody klientów oferuje si us ugi banku internetowego. Dobrze przygotowana do pracy w us ugach, m oda i wykszta cona za- oga z sukcesem realizuje za o enia i plany. Podsumowujàc, dzia ania Zarzàdu PBS w Strzelinie w kwestii rozwoju sieci okaza y si sukcesem, yczymy dalszego umacniania pozycji banku spó dzielczego w Kotlinie K odzkiej. K Bank Spó dzielczy w Ciechanowie: odwiedziny potomków jego za o ycieli W dniu 14 maja 2007 roku Bank Spó dzielczy w Ciechanowie goêci potomków za o ycieli towarzystw kredytowych, które po po àczeniu w 1922 roku da y poczàtek Bankowi. Józef i Zygmunt Choromaƒscy, Stanis aw Kujawski, Jadwiga i Jakub Milewscy, Jan Reutt to grono ludzi, bez których nie by oby nie tylko Banku Spó dzielczego Ciechanowie, ale równie ca ego Ciechanowa i okolicy. Wnukowie tych wybitnych osób z o- yli tak e wizyt na Ciechanowskim Ratuszu, gdzie omówiono dalsze formy wspó pracy zarówno z miastem jak i Bankiem. WÊród goêci znajdowa a si m. in. Pani Anna Milewska aktorka wcielajàca si w rol Julii w serialu Z otopolscy. Oficjalna cz Êç prezentacji Prezentacja centrali W dniu 26 maja 2007 roku podczas uroczystych obchodów Jubileuszu 50 lecia Towarzystwa Mi oêników Ziemi Ciechanowskiej odby a si prezentacja centrali Banku. Prezentowany budynek znajduje si w Ciechanowie przy ul. 3 Maja pod nr 3 i tam w aênie od najbli szej jesieni funkcjonowaç b dzie centrala.w prezentacji wzi y udzia w adze samorzàdowe, klienci, cz onkowie Towarzystwa i przedstawiciele zaprzyjaênionych banków. Niezwykle bogata i nietuzinkowa historia prezentowanej kamienicy przedstawiona przez obecnego na spotkaniu historyka Pana Edwarda Lewandowskiego stworzy a dostojnà i uroczystà atmosfer. Idealny duet skomponowany z ponad stuletniej tradycji Banku i niebagatelnej historii kamienicy zapowiada znakomità przysz oêç nie tylko centrali, ale ca ego ciechanowskiego Banku. BS Ciechanów

13 Zebranie Przedstawicieli Banku Spó dzielczego w O awie 11 maja 2007 odby o si w naszym Banku coroczne Zebranie Przedstawicieli. W Zgromadzeniu uczestniczy o 30 Delegatów z wszystkich Oddzia ów naszego Banku oraz wielu goêci, mi dzy innymi Burmistrz O awy Franciszek Paêdziernik, Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice Kazimierz Putyra, Burmistrz Miasta i Gminy Wiàzów Henryk O arowski oraz Wójt Delegaci i zaproszeni goêcie ZP BS w O awie Gminy Czernica Stefan D bski. GBW SA reprezentowa a Kierownik Oddzia u w Kobierzycach Jolanta Kowalska. Zebranie otworzy Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Roman Gramza i zaproponowa na Przewodniczàcego Zebrania Wita Suchego zgodnie z przyj tym zwyczajem, e co roku obradom przewodniczy Delegat z innego Oddzia u naszego Banku. Zgromadzeni jednog oênie poparli t kandydatur. Na Sekretarza Prezydium wybrano Andrzeja Mikod. W kolejnym punkcie obrad Sekretarz RN Henryk Joƒski wyg osi Sprawozdanie z dzia alnoêci Rady za 2006 rok. Nast pnie Sprawozdanie z dzia alno- Êci Zarzàdu przedstawi Prezes Ryszard uraw. W obszernej prezentacji wykaza, e rok 2006 to kolejny rok bardzo dobrej koniunktury i dynamicznego rozwoju BS w O awie. Bank osiàgnà za ubieg y rok wyniki wy sze od zak adanych i o wiele wy sze od ubieg orocznych. Dyskusja nad wyg oszonymi sprawozdaniami w swej treêci zawiera a g ównie pochwa y pod adresem RN i Zarzàdu za osiàgni cie tak dobrych wyników. Zgromadzenie Przedstawicieli podj o uchwa y o udzieleniu wszystkim cz onkom Zarzàdu absolutorium. Przeg osowano pozytywnie równie pozosta e uchwa y, które dotyczy y m.in.: podzia u nadwy ki bilansowej za 2006 rok, ustalenia najwy szej sumy zobowiàzaƒ Banku, zatwierdzenia kierunku i programu dzia alnoêci Banku na 2007r., wprowadzenia zmian do Statutu Banku. BS O awa W Gruszczynie otwarto nowà placówk Pobiedzisko- -GoÊliƒskiego Banku Spó dzielczego w Pobiedziskach Podczas otwarcia POK Pani Prezes El bieta Szofiƒska powiedzia a, e cieszy si z najm odszego dziecka jakim jest POK w Gruszczynie, poniewa w przyj tej w ubieg ym roku Strategii P-GBS w Pobiedziskach na lata jednym z g ównych celów jest rozwijanie sieci i pozyskiwanie nowych klientów, wykonany zosta podstawowy element, na którym opieraç si b dzie rozwój Banku. Pobiedzisko-GoÊliƒski Bank Spó dzielczy w Pobiedziskach obecnie posiada szeêç placówek funkcjonujàcych na terenie trzech gmin: gminy Pobiedziska, Murowana GoÊlina i Swarz dz, cieszàcych si uznaniem i powodzeniem wêród mieszkaƒców W placówce jest wygodna, klimatyzowana sala obs ugi klienta z dogodnym dojêciem i dojazdem oraz du ym parkingiem dla klientów. W placówce oferowany jest pe en zakres us ug bankowych w tym tak e e-bankowoêç czy rozliczenia zagraniczne. Na uroczystoêç otwarcia przyby o wielu goêci: Micha Podsada Burmistrz Pobiedzisk, Marek Baumgart Sekretarz Gminy Swarz dz, Barbara Czachura Wiceprzewodniczàca Rady Miejskiej Swarz dza i jednoczeênie So tys Gruszczyna, Czes aw Banaszewski Dyrektor Oddzia u GBW S.A. w Poznaniu, Rada Nadzorcza, Zarzàd i pracownicy placówki. Po symbolicznym przeci ciu wst gi przez Panià El biet Szofiƒskà, Pana Marka Baumgarta i Pana Micha a Podsad poêwi cenia placówki dokona proboszcz parafii w Kobylnicy Ksiàdz Tadeusz Perliƒski. Zarzàd Banku odebra gratulacje i podzi kowania za wk ad w rozwój lokalnego Êrodowiska i wychodzenie naprzeciw potrzebom mieszkaƒców. Bank od lat prowadzi dzia alnoêç spo- ecznà sponsorujàc sport, wspierajàc oêwiat i kultur. W roku 2006 obchodzi setnà rocznic powstania. Nowe placówki Ludowego Banku Spó dzielczego w Obornikach Do niedawna Ludowy Bank Spó dzielczy w Obornikach realizowa swojà statutowà dzia alnoêç w szeêciu placówkach: centrali, dwóch oddzia- ach: w Obornikach i Ryczywole, filii K w Popówku oraz w punkcie kasowym i agencji. Realizujàc plan strategiczny LBS w Obornikach w ubieg ym roku podjà decyzj o powi kszeniu sieci placówek. Jednym z g ównych celów Banku jest przybli enie banku do klienta, aby zasada bank bli ej klienta wesz a w ycie 1 sierpnia ub.r. uruchomiono fili w Popówku (o której pisaliêmy w jednym z jesiennych numerów Informatora) a w miesiàcu maju i czerwcu bie àcego roku uruchomiono kolejne dwie placówki. POK, którego uroczyste otwarcie nastàpi o 22 maja br. zlokalizowano w miejscowoêci Objezierze, natomiast Filia w Ro nowie dzia alnoêç operacyjnà rozpocznie w dniu 11 czerwca br. UroczystoÊciom otwarcia zarówno w maju jak i w dniu 8 czerwca, towarzyszy o liczne 11 z ycia SGB

14 z ycia SGB 12 grono zaproszonych goêci, których nie odstraszy ponad 30 stopniowy upa, wêród zgromadzonych byli: Wicestarosta powiatu obornickiego Pan Przemys aw Gronostaj, Burmistrz Obornik Pani Anna Rydzewska, Prezes GS Oborniki Wojciech Boch, Prezes RSP Pani Krystyna Ciemna, so tysi okolicznych wsi, wykonawcy obiektu oraz przedstawiciele miejscowej spo eczno- Êci, klienci, Rada Nadzorcza, zarzàd i pracownicy Banku. Filia LBS w Ro nowie obs ugiwaç b dzie klientów w pe nym zakresie oferty us ug Banku wraz z bankowo- Êcià elektronicznà. Jak powtarza Pani Prezes Krystyna Twarogal bankowoêç elektroniczna jest bardzo wygodna, ale klienci potrzebujà tak e osobistego kontaktu z pracownikiem banku, dlatego LBS otwiera placówki, które sà blisko klienta. Pani Burmistrz podczas krótkiego wystàpienia podkreêli a silne zwiàzki Ludowego Banku Spó dzielczego ze Êrodowiskiem, podzi kowa a za wsparcie dzia aƒ Banku na rzecz rozwoju miasta i gminy. UroczystoÊç oddania do u ytku filii Banku zakoƒczona zosta a plenerowym spotkaniem w gronie przyjació. K 60 lat Banku Spó dzielczego w Chojnie ( ) W dniu 2 czerwca 2007 roku Bank Spó dzielczy w Chojnie zorganizowa ogólnodost pny festyn, którym zaakcentowano jubileusz szeêçdziesi ciolecia dzia alnoêci Banku. UroczystoÊci poprzedzone zosta y Mszà Êwi tà dzi kczynnà w zabytkowym KoÊciele Mariackim, który jest odbudowywany i na co dzieƒ, póki trwajà prace remontowe i konserwatorskie, jeszcze zamkni tym. Festyn uêwi ci y wyst py artystów, przeplecione konkursami dla dzieci. Z uwagi na bliskoêç Êwi ta Dnia Dziecka dzieci by y traktowane szczególnie rozdawano balony, s odycze i upominki. Udost pniono im tak e olbrzymie, dmuchane zamki i zje d alnie. DoroÊli mogli za niewielkà op atà korzystaç ze stoik gastronomicznych. Zebrane w ten sposób pieniàdze przeznaczono na cel charytatywny. Zabawa trwa a do póênych godzin wieczornych. W uroczystoêci wzi li udzia Wiceprezes GBW SA Pan Jerzy Ró yƒski, Wiceprzewodniczàcy Rady Nadzorczej GBW SA Pan Krzysztof Stempieƒ, Prezesi zaprzyjaênionych banków spó dzielczych ziemi szczeciƒskiej oraz przedstawiciele samorzàdów. Bank Spó dzielczy w Chojnie wrós w lokalnà spo ecznoêç. Jego szeêç placówek znajduje si blisko spo ecznoêci wiejskiej i ma ych miasteczek tworzàc poprzez swoich cz onków swoistà atmosfer zaufania i lojalnoêci, gdzie bardzo cz sto klienci mówià o Banku Spó dzielczym jako o swoim banku. Bank b dzie nadal im s u y i utwierdza w przekonaniu, e banki spó dzielcze by y, sà i b dà cz Êcià systemu bankowego w Polsce, pomimo wielu przeciwnoêci i ograniczeƒ, a nasilajàca konkurencja na rynku us ug bankowych tylko wzmocni jego dzia ania w celu poprawy jakoêci obs ugi i oferowanych produktów. 30-lecie bankowoêci spó dzielczej w Janikowie 21 kwietnia 2007 roku obchodzono Jubileusz 30-lecia BankowoÊci Spó dzielczej w Janikowie. Zebranie Za o ycielskie Banku Spó dzielczego w Janikowie odby o si 6 kwietnia 1976r., datà rejestracji w sàdzie jest 6 wrzeênia 1976r. Uczestnikami Zebrania Za o ycielskiego byli: Stefania Szewczak, Stanis awa K os, Wac aw Wójcik, Jan Kruszka, Henryk Zieliƒski, Zofia Barszcz, Konstanty Mocny, Florian Rogatka, Wincenty Musia, W adys aw Olszewski, Franciszek Pawlak, Antoni K os, W adys aw Szymaƒski, Felicja Wikarska, Kazimierz Ho àd, Jan Adamski (pierwszy przewodniczàcy Rady Banku), Zenon Smu ka, Kazimierz aganowski, Bogdan akomski, W odzimierz Kowalski, Alfred Niedêwiecki, Jan Kawalerski obecnie Prezes Zarzàdu oraz Emilia Lenz Wiceprezes. Zaproszeni goêcie prezesi banków spó dzielczych Bank powsta w odpowiedzi na zapotrzebowanie okolicznych rolników i w adz gminy. Szybko zintegrowa si ze Êrodowiskiem i zaczà byç wa nym elementem ycia gospodarczego miasta i gminy Janikowo. Od tej pory bank dynamicznie si rozwija, odnoszàc sukcesy w rankingach i konkursach. W dniu 1 lipca 1999 roku Banki Spó dzielcze w Janikowie, Gniewkowie i Trzemesznie po àczy y si tworzàc Piastowski Bank Spó dzielczy w Janikowie. Obecnie dzia alnoêç operacyjna prowadzona jest w trzech oddzia ach i filii. SpoÊród zaproszonych goêci na uroczystoêci zwiàzane z jubileuszem przybyli: Eugeniusz Laszkiewicz Prezes Krajowego Zwiàzku Banków Spó dzielczych Tadeusz Majewski Starosta Inowroc awski Stanis aw Ormiƒski Cz onek Rady Nadzorczej GBW SA w Poznaniu Mi osz Oczki Wiceprezes Zarzàdu GBW SA w Poznaniu Aleksandra Weber Dyrektor Oddzia u GBW SA w Bydgoszczy Roman Jaszcz Przewodniczàcy Rady Miasta Janikowo Andrzej Brzeziƒski Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo Ewaryst Nowiƒski Przewodniczàcy NSZZ SolidarnoÊç przy Janikosodzie SA ks.ireneusz Doroszewski proboszcz parafii p.w. b.micha a Kozala w Janikowie, Od lewej: Anna Kaczmarek Wiceprezes, Jerzy Semrau Z-ca Przew. RN, Tadeusz Majewski, Eugeniusz Laszkiewicz

15 oraz przedstawiciele przemys u, rolnictwa, rzemios a, handlu i us ug z terenu miasta i gminy Janikowo, a tak e prezesi banków spó dzielczych Polski pó nocnej oraz województwa kujawsko-pomorskiego z: Rumii, Nak a, Torunia, Strzelna, Koronowa, Kcyni, Inowroc awia, nina, W oc awka i Kruszwicy. Jubileusz to tak e okazja do wr czenia odznaczeƒ pracownikom i dzia aczom banku: Z otym Krzy em Zas ugi im. ks. Piotra Wawrzyniaka odznaczeni przez Eugeniusza Laszkiewicza zostali: Jan Kawalerski, Emilia Lenz, Anna Kaczmarek i Barbara Stanis awska; Z otà Odznak im. Franciszka Stefczyka otrzymali: Zofia Gàsiorowska, Edward Sobecki, Magdalena Zieliƒska, Maria Banasiak, Katarzyna Stefaƒska, Jadwiga Rymarkiewicz, Wanda Kwiatkowska i Maria Kowalik; Srebrnà Odznakà im. Franciszka Stefczyka zosta y odznaczone: Jadwiga Greinert i Lidia Czajkowska; natomiast Z otà Odznak Spó dzielczej Grupy Bankowej z ràk Mi osza Oczki otrzymali: Tomasz Lubarski, Barbara Radtke, Dorota Powa owska, Magdalena Ochocka, Beata Jendrzejewska i Damian Ciesielski. W imieniu odznaczonych g os zabra- a Pani Zofia Gàsiorowska, nast pnie na r ce Prezesa gratulacje i yczenia przekazali zaproszeni goêcie. Cz Êç artystycznà uroczystoêci uêwietni wyst pem kabaretowym pan Waldemar Ochnia oraz zespó EL-JAZZ BAND z Bydgoszczy pod kierownictwem Józefa Eliasza. Wraz z uroczystoêcià Jubileuszu dokonano oficjalnej inauguracji wyodr bnionej Centrali Banku, która mieêci si w nadbudowanej cz Êci budynku przy ul. Przemys owej 4 w Janikowie. W dolnej kondygnacji dzia alnoêç operacyjnà prowadzi oddzia PBS w Janikowie. PBS Janikowo W dniu 18 maja 2007 w zabytkowych murach Zamkowych Bank Spó dzielczy w Gniewie Êwi towa swój Jubileusz 100 lecia UroczystoÊci rozpocz y si mszà Êwi tà w Kaplicy Zamkowej z udzia- em Chora u Gregoriaƒskiego, podczas której ks. Proboszcz przeprowadzi równie ma y konkurs wiedzy o bankowoêci, z którego zwyci sko wyszli oczywiêcie pracownicy banku. Powitanie zaproszonych goêci odby o si na dziedziƒcu zamkowym z udzia- em husarii oraz przemarszem ó tego Regimentu. By równie wystrza z armaty w wykonaniu goêci pod czujnym okiem kapitana artylerii. (na zdj ciu) Cz Êç oficjalna Jubileuszu odby a si w sali Refektarza. Wzi li w niej udzia : Jerzy Ró yƒski wiceprezes Zarzàdu GBW SA, Eugeniusz Laszkiewicz prezes zarzàdu KZBS, Jacek Ludek przewodniczàcy Rady Nadzorczej GBW SA, El bieta Or owicz dyrektor Oddzia u Zwiàzku Rewizyjnego BS im. Fr. Stefczyka w Bydgoszczy, a tak e przedstawiciele w adz samorzàdowych: m.in. starosta powiatu tczewskiego, Burmistrz Gniewu, a tak e samorzàdu bankowego. WÊród goêci byli równie klienci banku, przedstawiciele wspó pracujàcych z nim instytucji, lokalni przedsi biorcy, oraz pracownicy banku. Referat okolicznoêciowy wyg osi a prezes Zarzàdu Krystyna Kr cisz przedstawiajàc zarówno histori jak i obecnà sytuacj banku. Wspomnia a, e historia ta si ga lat kiedy to z inicjatywy Juliusza Kraziewicza za o yciela Kó ek Rolniczych w Polsce, z których pierwsze powsta o w Piasecznie k/gniewa, powo ano Spó k Po yczkowà w Gniewie dzia ajàcà od 12 stycznia 1865r. do najprawdopodobniej 1891r. brak jednak jednoznacznych dokumentów dlaczego i w jakich okoliczno- Êciach uleg a likwidacji. Udokumentowana historia rozpoczyna si od 7 maja 1907 r. kiedy w Sàdzie Grodzkim w Gniewie pod nr 7 zarejestrowany zosta Bank spó ka zapisana z nieograniczonà odpowiedzialnoêcià. Za o ycielem i jednoczeênie kierownikiem, cz onkiem Zarzàdu, ksi gowym i kasjerem by Pawe Tolik. Bank przetrwa obronnà r kà wszystkie zakr ty historii. Jak wszystkie banki przeszliêmy kolejne etapy transformacji. Jest to potwierdzeniem umiej tnoêci pokonywania trudnoêci i dostosowywania do zmieniajàcych si, cz sto nie sprzyjajàcych warunków. Obecnie nale ymy do grupy niewielkich placówek, dzia amy na terenie jednej gminy. Suma bilansowa wynosi 32 mln z. Z roku na rok rosnà jednak rozmiary dzia alnoêci. Osiàgamy dobre wyniki i wskaêniki ekonomiczne. Posiadamy kapita w wysokoêci 5,9 mln z., co przewy szy o ju wymagany poziom 1 mln Euro. Bank dzia a w budynku, który jest jego siedzibà od 1930r., a w ostatnich latach rozbudowanym i wyremontowanym. Oferujemy naszym klientom szeroki zakres us ug kredytowych, depozytowych, rozliczeniowych, karty p atnicze, rozliczenia dewizowe, a ju w najbli szym czasie bankowoêç internetowà i sms banking powiedzia a Pani Prezes. Pani Prezes stwierdzajàc, e najwi kszym kapita em ka dego przedsi wzi cia jest kapita ludzki podzi kowa a wszystkim, którzy przyczynili si do kontynuowania tradycji oraz rozwoju banku. Podczas uroczystoêci Prezes KZBS Eugeniusz Laszkiewicz wr czy na r ce Pani Prezes Medal Za Zas ugi dla spó dzielczoêci bankowej im. Fr. Stefczyka. Zas u eni pracownicy oraz dzia acze samorzàdu bankowego otrzymali Z ote Odznaki Spó dzielczej Grupy Bankowej. Mi ym akcentem by y gratulacje i yczenia od zgromadzonych GoÊci. Jubileusz by równie okazjà do wspomnieƒ, którym sprzyja a mi a atmosfera podczas biesiady sarmackiej, a którà równie uprzyjemni a za oga Zamku w Gniewie anga ujàc do zabawy uczestników uroczystoêci. BS Gniew Jubileusz Duszpasterza Bankowców Diecezji Kaliskiej Dnia 31 maja br. w Pleszewie obchodzony by jubileusz 25-lecia Êwi ceƒ kap aƒskich ksi dza Pra ata Henryka Szymca Duszpasterza Bankowców Diecezji Kaliskiej. 13 z ycia SGB

16 Przedstawiciele banków Spó dzielczej Grupy Bankowej, których teren dzia ania pokrywa si z terenem Diecezji Kaliskiej, tj.: BS B aszki, BS Dobrzyca, BS Jarocin, SBL K pno, BSZK Koêminek, BS Krotoszyn. RBS Lututów, WBS ubowo O/Kalisz, BS Pleszew, BS Raszków, SBL Skalmierzyce, BS Wo czyn, GBW S.A. O/Ostrów Wlkp podczas uroczystoêci przekazali Jubilatowi wraz ze wspólnie ufundowanym upominkiem yczenia zdrowia oraz yczenia obfitych ask bo ych w yciu i pos udze kap aƒskiej. yczenia przekazane Duszpasterzowi w specjalnej formie by y tak e podzi kowaniem za etyczne formowanie pracowników bankowoêci, a banki SGB zaprezentowa y przy tej okazji sprawnoêç organizacyjnà i si Grupy na terenie Diecezji Kaliskiej. GBW S.A. Oddzia Ostrów Wlkp. Zgromadzenie Przedstawicieli Banku Spó dzielczego w Sandomierzu Udany rok, nowe inwestycje W Sandomierzu malowniczo po o- onym mieêcie na wzgórzu, u zbiegu Wis y i Sanu, ma swojà central Bank Spó dzielczy wspó tworzàcy Spó dzielczà Grup Bankowà. Siedziba znajduje si nieopodal starego rynku, w zabytkowej cz Êci miasta. Bank Spó dzielczy w Sandomierzu ma bogatà, ponad 80-letnià histori prowadzenia swojej dzia alnoêci. W dniu 24 maja 2007 roku tradycyjnie ju w sali konferencyjnej odby o si Zebranie Przedstawicieli, poprzedzone Zebraniami Grup Cz onkowskich. Uczestniczàcy w Zebraniu delegaci przyj li sprawozdanie Zarzàdu z dzia alnoêci Banku za rok 2006, które przedstawi a pani Maria Kalinowska Prezes Zarzàdu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej. W trakcie Zebrania delegaci udzielili absolutorium Zarzàdowi Banku, a tak e dokonali podzia u wyniku finansowego za 2006 rok, uwzgl dniajàcego poza przeznaczeniem nadwy ki na zwi kszeniem funduszy w asnych Banku tak e dywidend dla cz onków Banku. Delegaci podj li decyzj aby dywidenda przeznaczona zosta a na zwi kszenie jednostki udzia owej. Poza tym omówione zosta y i przyj te kierunki dzia- ania Banku na kolejny rok, zak adajàce m. in. utrzymanie wysokiego tempa rozwoju, pozyskiwanie nowych klientów oraz rozszerzanie oferty Êwiadczonych us ug. Przewodniczàcy Zebrania pogratulowa pani Prezes, Zarzàdowi oraz ca emu zespo owi pracowniczemu dobrych wyników osiàgni tych przez Bank w roku 2006 oraz yczy dalszego pomyêlnego rozwoju. Podkre- Êli, e wynik finansowy, jaki Bank osiàgnà w roku 2006 tj. prawie 1,5 mln z oraz wysoka dynamika akcji kredytowej (119,3%) i depozytowej (120,9%) dobrze Êwiadczà o podejmowanych kierunkach dzia ania, dba oêci o zapewnienie bezpieczeƒstwa Banku a tak e o rozwoju ca ego Banku i jego poszczególnych placówek. Gratulacje zwiàzane z wynikami dzia ania Banku z o yli tak e inni delegaci Zebrania podkreêlajàc przy tym dokonane zmiany w sieci placówek Banku. Remont placówek Rozwój naszych oddzia ów to jeden z priorytetów banku. DziÊ klient korzystajàcy z us ug finansowych jest bardzo wymagajàcy powiedzia a pani prezes i zach ci a do odwiedzenia filii w Kleczanowie. Ratusz w Sandomierzu w nocnej scenerii, niedaleko mieêci si centrala Banku Spó dzielczego w Sandomierzu Odrestaurowany oddzia banku w ZawichoÊcie Placówka oddalona jest o kilkanaêcie kilometrów od Sandomierza, w adnym sadowniczym terenie. Z daleka widaç tablic z logo banku i Spó dzielczej Grupy Bankowej, niedaleko w budynku Ogrodniczej Spó dzielni Handlowo Us ugowej (która obs ugiwana jest przez BS Sandomierz) mieêci si filia. Sala operacyjna jest Êwie o odnowiona. Zosta y wymienione okna, meble, zwi kszono liczb stanowisk obs ugi klienta. Dodatkowo wygospodarowaliêmy pokój dla klientów, którzy przy korzystaniu z us ug banku potrzebujà wi cej prywatnoêci t umaczy pani Marianna BernaÊ kierownik filii. Zawichost Wi ksze inwestycje bank przeprowadzi w oddziale w ZawichoÊcie. Placówka po o ona jest przy ulicy eromskiego, b dàcej te g ównà trasà: Sandomierz Lublin. Pi trowy budynek jest bez wàtpienia naj adniejszà budowlà w miasteczku. W aênie zyska nowà elewacj. Wokó zielone trawniki, obok wygodny parking. Sala operacyjna mieêci si na parterze. Klienci majà do dyspozycji kilka stanowisk oraz krzes a, na których mogà odpoczàç, gdy w banku jest wi cej interesantów. Na pi trze znajdujà si pomieszczenia równie wykorzystywane przez bank. Przy wejêciu ustawiono bankomat, a ca y obiekt jest monitorowany. z ycia SGB 14 Samborzec Najwi kszà inwestycjà by a budowa nowego oddzia u w Samborcu. Przez wiele lat tutejszy oddzia mieêci si w budynku Urz du Gminy, w niewielkiej sali na pi trze. Klienci mieli utrudniony dost p do naszych us ug. W sali cz sto panowa t ok, nie by o klimatyzacji, warunki obs ugi nie nale a y do komfortowych wspomina pani prezes. Budowa oddzia u sta a si konieczno- Êcià, zw aszcza, e Samborzec zaliczany jest do najbardziej rentownych placówek. Do budynku zosta o dobudowane nowe skrzyd o, które doskonale komponuje si z otoczeniem. Sala

17 Nowa siedziba oddzia u w Samborcu operacyjna jest przestronna, klimatyzowana, nowoczeênie zaprojektowana i wyposa ona. Klienci majà do dyspozycji trzy kasy i cztery stanowiska obs ugi. Teraz a si chce przyjêç do banku mówi jeden z nich. Jego zdanie podzielajà inni. W kilka miesi cy od otwarcia oddzia u w nowej siedzibie w adze banku zauwa y y wzrost liczby obs ugiwanych klientów. Planujemy te inne inwestycje, ale nie chcia abym zdradzaç szczegó ów uêmiecha si pani prezes. 23 maja 2007 r. zosta podpisany list intencyjny pomi dzy Niemieckà Akademià Bankowà a Bankowym OÊrodkiem Doradztwa i Edukacji i Fundacjà Rozwoju BankowoÊci Spó dzielczej G ównà ideà podpisanego listu jest nawiàzanie wspó pracy w zakresie przygotowania programu szkoleniowego dla wy szej kadry kierowniczej w oparciu o doêwiadczenia sektora bankowoêci spó dzielczej w Niemczech. Niemiecka Akademia Bankowa mieêci si w przepi knym zamku w Montabaur (www.adgonline.de). Kieruje ona swojà ofert do ca ego niemieckiego sektora spó dzielczego Od lewej: Rudiger Meister (ADG Montabaur), Zofia Kuzyk (FRBS Wroc aw), Maciej Wojtaszek (BODiE Poznaƒ) z ukierunkowaniem na sektor bankowy. Specjalizuje si w rocznych kursach dla kadry kierowniczej. Aktualnie strony porozumienia przygotowujà tygodniowy kurs dla zarzàdów banków spó dzielczych, który jesienià b dzie zrealizowany w Akademii w Montabaur. K Nowa platforma informacyjna SGB W marcu 2007 roku Gospodarczy Bank Wielkopolski SA uruchomi na potrzeby Zrzeszenia platform informatycznà System Intranet SGB (ISGB). System ten jest dost pny nieodp atnie, a co wa ne w trybie on-line i nie jest limitowany liczbà stacji w àczanych do sieci. ISGB umo liwia dost p do informacji z wielu obszarów dzia- alnoêci SGB i w dobie rosnàcych potrzeb informacyjnych w Zrzeszeniu jest pewnego rodzaju odpowiedzià na nie. Dost pnoêç zasobów portalu informacyjnego w trybie on-line umo liwia wszystkim pracownikom banków spó dzielczych SGB poszerzanie wiedzy i docieranie do potrzebnych dokumentów bez zb dnych przerw w pracy i bez opuszczania stanowiska pracy. Zatem, mo na zaryzykowaç stwierdzenie, e podj ta przez GBW SA inicjatywa budowy na potrzeby Zrzeszenia witryny ISGB wpisuje si w nurt dzia aƒ zrzeszeniowych wyzwalajàcych wzrost efektywnoêci wszystkich banków Spó dzielczej Grupy Bankowej. Materia y gromadzone w ISGB majà ró ny charakter. Znajdujà si tutaj zarówno notki informacyjne, jak i ró nego rodzaju dokumenty oraz regulacje. Korzystanie z ISGB zapewnia u ytkownikom dost p do repozytorium dokumentów (LexSGB), dzi ki temu ka da regulacja przyj ta przez Rad Zrzeszenia mo e byç odszukana i pobrana przez pracownika wówczas, kiedy jej potrzebuje. Uzupe nieniem powy szego repozytorium sà publikacje poszczególnych departamentów GBW SA, które zawierajà informacje specyficzne dla obszarów jakie wynikajà z profilu ich dzia alnoêci. W portalu zamieszczane sà tak e artyku y, które majà charakter czysto informacyjny. W szczególnoêci znajdujà si tutaj zapowiedzi co ma si wydarzyç, relacje w postaci kroniki wydarzeƒ, a tak e zamieszczane sà ro nego rodzaju komunikaty. Oprócz powy szego na stronach ISGB nie zabrak o miejsca na przeglàd prasy krajowej, a tak e informacji dotyczàcych ycia spó dzielczego zaczerpni tych z internetowych portali informacyjnych. Uzupe nieniem materia u informacyjnego sà biuletyny publikowane na podstawie porozumienia zawartego przez GBW SA z wydawcà Grupa Infor SA. W ISGB zamieszczane sà cztery biuletyny tematyczne Infora: Biuletyn Prawno- -Gospodarczy, Express Kadrowego, Express Ksi gowego oraz Express Przedsi biorcy. Odr bnà cz Êç zasobów ISGB stanowi propozycja edukacyjna, którà dostarcza BODiE. Tutaj oprócz terminarza szkoleƒ znajduje si specjalna propozycja dla u ytkowników ISGB. Ponadto na amach portalu zamieszczane sà informacje handlowe firm, które sà adresowane bezpoêrednio do banków Zrzeszenia. W ISGB znalaz o si tak e miejsce na ksià k telefonicznà, która obejmuje spis adresów i telefonów banków spó dzielczych Zrzeszenia oraz spis telefonów pracowników GBW SA. Ponadto witryna ISGB udost pnia àcza! Powy sze ma szczególne znaczenie wówczas, gdy dà ymy do szeroko rozumianych oszcz dnoêci, a tym samym do poprawy efektywnoêci, czy te wydajnoêci pracy. Realne oszcz dnoêci czasu pracy zale à od wielu czynników i trudno przesàdzaç, czy dost p do portalu informacyjnego jest tym, który b dzie wyraênie poprawia ergonomi pracy. Wydaje si jednak, e ka de, nawet mikro oszcz dno- Êci, w odpowiedniej perspektywie i skali mogà byç istotnym sk adnikiem efektywnego procesu dzia- ania banku. do szeregu aplikacji: Eurokonsultant, Karty SGB, myrms, Waluty SGB oraz Sklep SGB. Tak wi c z jednego miejsca u ytkownik SGB ma dost p zarówno do materia ów informacyjnych, jak i do ró nych aplikacji. Nad ca oêcià zasobów portalu ISGB, jego aktualnoêcià i zawartoêcià merytorycznà czuwa redakcja, którà stanowi grupa pracowników GBW SA. Misjà redakcji jest dostarczanie Pracownikom banków SGB wiadomoêci pomocnych w pracy zawodowej, jak równie promowanie inicjatyw majàcych na celu rozwój banków SGB oraz Êrodowisk lokalnych. Przedstawiony obraz funkcjonalnoêci portalu ISGB nie wyczerpuje wszystkich zagadnieƒ, poniewa jego postaç oraz zawartoêç ulega ciàg ym przemianom, które wynikajà zarówno z aktywnoêci redakcji, jak i u ytkowników witryny. Biuro Strategii i Rozwoju 15 z ycia SGB

18 Polski Leasing SGB zbiera laury Tytu SOLIDNEGO PARTNERA przyznawanego przez Klub Rzetelnego Kapita u, SGB-Trans-Leasing otrzyma w roku 2003, tytu em tym mo e pos ugiwaç si w dalszym ciàgu obok presti owego wyró nienia, które w drodze konkursu nada firmie Wielkopolski Klub Kapita u, jest to nagroda WIELKO- POLSKI FILAR BIZNESU SGB-TRANS-LEASING POLSKIE TOWARZYSTWO LEASINGOWE Sp. z o.o. ul. Winklera 1, Poznaƒ, tel Zbigniew Ligman Prezes Zarzàdu SGB-Trans-Leasing Oferta Union Investment TFI SA w bankach spó dzielczych SGB dzia alnoêç handlowa 16 Trwa dobra passa na rynku funduszy inwestycyjnych (podajà Analizy Online oraz Izba Zarzàdzajàcych Funduszami i Aktywami). Jak szacujà eksperci, Polacy sà coraz bardziej zainteresowani lokowaniem oszcz dnoêci w funduszach inwestycyjnych, a TFI starajà si przyciàgaç nowych klientów m.in. oferujàc produkty ciekawe i niestandardowe proponujàc mo liwoêç uzyskania wy szej stopy zwrotu. W ofercie Towarzystw sà ró ne propozycje od funduszy bezpiecznych przez stabilnego wzrostu a po fundusze akcyjne. Fundusze dla ka dego tak prezentuje swojà ofert Union Investment na stronie W maju ruszy a kampania reklamowa, która ma na celu zach cenie do inwestowania w fundusze. Has a kampanii wzorowane na wypowiedziach faktycznych inwestorów zwracajà uwag ka dego zainteresowanego finansami. Nie trzeba mieç pleców, eby zarabiaç pieniàdze czy Nieprawda, e pierwszy milion trzeba ukraêç intryguje i przyciàga uwag. Kampania Union Investment, zach ca do inwestowania w fundusze inwestycyjne, jej celem jest pokazanie atrakcyjnoêci inwestowania. Dotychczasowych klientów Union Investmetn utwierdza w przekonaniu o dokonanym dobrym wyborze;osoby, które dotychczas nie korzysta y z tej formy inwestycji, zach ca do dokonania pierwszego kroku. Pokazuje jednoczeênie, e aby inwestowaç niekoniecznie trzeba mieç du à kwot. Nawet niewielka kwota np. 100 z miesi cznie wystarczy do systematycznego gromadzenia kapita- u na przysz oêç. Oferta Union Investment TFI SA w bankach spó dzielczych SGB Union Investment oferuje tak przygotowane produkty, aby zapewniç klientom du y wybór funduszy w zale noêci od indywidualnego podejêcia do ryzyka oraz zak adanego czasu inwestycji. Co mo na zaproponowaç, tym klientom, którzy dysponujà wolnà gotówkà? Tym, którzy nie lubià ryzykowaç lokat bankowà lub fundusze pieni ne. Tym, którzy oczekujà wi kszych zysków, nawet kosztem wysokiego ryzyka fundusze inwestujàce w akcje. Obie propozycje klient mo e otrzymaç w placówkach banków spó dzielczych. Dla inwestorów umiarkowanie odwa nych, mo na zarekomendowaç: UniKorona Zrównowa ony Fundusz Inwestycyjny Otwarty (akcje od 20 do max 80% portfela, plus obligacje reszta portfela) Obliczenia w asne Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. stopa zwrotu na dzieƒ 14 czerwca 2007 r.

19 OczywiÊcie zaprezentowane wyniki nie stanowià gwarancji osiàgania podobnych wyników w przysz oêci, ale blisko 12-letnia pozytywna historia funduszu potwierdza tylko jego najwy sze kompetencje. Fundusz polecany jest do inwestycji Êrednioterminowych min. 3 letnich. Zwi ksza si liczba Dystrybutorów banków spó dzielczych SGB, które oferujà jednostki uczestnictwa funduszy Union Investment w swoich placówkach. POK nale àce do Dystrybutorów SGB, w których prowadzona jest dystrybucja jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obecnie nale à do banków w: Barlinku, Dzier oniowie, Koronowie, Lututowie, Pruszczu Gd., Rumii, Tczewie oraz GBW SA. Ofert Union Investment polecajà tak e banki spó dzielcze z pozosta ych zrzeszeƒ. Filozofia inwestowania Union Investment Zarzàdzanie funduszami w oparciu o szczegó owe analizy. Celem jest osiàganie wyników powy ej Êredniej. Wiedza i umiej tnoêci we wszystkich klasach aktywów sà podstawà sukcesów. Koncentrowanie si na Êrednioterminowym horyzoncie inwestycyjnym, a dzia ania oparte sà o prognozy terminowe poszczególnych rynków. Praca zespo owa, ka dy zarzàdzajàcy wnosi swojà wiedz i umiej tnoêci z po ytkiem dla zespo u. K Rzeczpospolita z dn. 10 maja 2007r. Umowa Zrzeszeniowa pomi dzy GBW S.A. i Grupa Concordia W poprzednim numerze poinformowaliêmy Paƒstwa o podpisaniu trzech Umów Zrzeszeniowych umo liwiajàcych oferowanie produktów Grupy Concordia klientom Spó dzielczej Grupy Bankowej. W poni szym artykule chcemy zaprezentowaç produkty ubezpieczeniowe, których umowy dotyczà oraz przedstawiç rozwój wspó pracy. W ramach umów zrzeszeniowych Banki Spó dzielczej Grupy Bankowej sprzedajà Grupowe Ubezpieczenie na ycie Kredytobiorców (GRKB) oferowane przez Grup Concordia Produkt GRKB oferowany jest w ramach: Bezpiecznego Kredytu, Bezpiecznego Rachunku, Bezpiecznego Kredytu Plus. Ka dy z trzech wy ej wymienionych produktów zakresem ubezpieczenia ÊciÊle wspó gra z produktem bankowym, którego dotyczy. Ubezpieczenia sprzedawane w ramach umowy zrzeszeniowej Produkt Bezpieczny Kredyt oferowany jest klientom Banków SGB, w ramach zawarcia umowy kredytu gotówkowego, sp acanego ratalnie w ratach miesi cznych, kwartalnych lub pó rocznych oraz kredytu sp acanego jednorazowo na koniec okresu kredytowania lub w ratach rocznych. Ograniczeniem zawarcia umowy ubezpieczenia jest wiek klienta akceptowalny od 18 do 85 lat. Dla klientów w wieku do 65 lat Concordia przygotowa a 5 wariantów zakresu ubezpieczenia. Pierwszy wariant obejmuje Êmierç naturalnà lub w wyniku nast pstwa nieszcz Êliwego wypadku (NNW) ubezpieczonego kredytobiorcy. Drugi wariant dodaje trwa à i ca kowità niezdolnoêç do pracy. W trzecim oferowanym wariancie zakres rozszerzony jest o ryzyko utraty pracy. Czwarty wariant obejmuje ryzyka wariantu drugiego oraz dodatkowo ryzyko powa nego zachorowania. Kompleksowà ochron ubezpieczeniowà zapewnia zakres wariantu piàtego. Obejmuje on wszystkie wymienione wy- ej ryzyka. Osoba powy ej 65 roku ycia równie mo e przystàpiç do ubezpieczenia Bezpieczny Kredyt, ale tylko na warunkach wariantu pierwszego. Górnà granicà odpowiedzialnoêci Concordii Capital S.A. jest kwota tys. PLN. Modelem funkcjonowania ubezpieczenia Bezpieczny Kredyt jest poni szy przyk ad. Klient, który zawar umow kredytu konsumpcyjnego w wysokoêci PLN, okres kredytowania wynosi 24 miesiàce. Po pi ciu miesiàcach klient dozna zawa u serca. Po obliczeniu kwoty sp aconego przez pi ç miesi cy kredytu oraz pozosta ych do sp acenia rat kapita owych, Concordia w ramach ubezpieczenia ryzyka powa nego zachorowania pokry a kwot zad u enia wynoszàcà 3 958,35 PLN. Dla klientów Banków SGB posiadajàcych rachunek oszcz dnoêciowo rozliczeniowy (linia debetowa, kredyt odnawialny) lub kredyt obrotowy w rachunku bie àcym przygotowano ubezpieczenie Bezpieczny Rachunek. Zakres Êwiadczeƒ w ramach tego produktu jest identyczny jak dla ubezpieczenia Bezpieczny Kredyt. Klient ma prawo wyboru wariantu ubezpieczenia. Je eli w okresie ubezpieczenia dojdzie do realizacji ryzyka od którego klient si ubezpieczy Concordia zobowiàzuje si sp aciç kwot zad u enia klienta wobec banku. Ostatnia z podpisanych umów zrzeszeniowych skierowana jest dla klientów zawierajàcych z Bankami SGB umow kredytów sp acanych ratalnie, a w szczególnoêci hipotecznych lub inwestycyjnych. Zakres Êwiadczeƒ w ubezpieczeniu Bezpieczny Kredyt Plus obejmuje Êmierç naturalnà lub Êmierç jako nast pstwo nieszcz Êliwego wypadku, oraz trwa à i ca kowità niezdolnoêç do jakiejkolwiek pracy. Warto podkreêliç, e limity odpowiedzialnoêç Concordii Capital S.A. zosta y podniesione do poziomu PLN. 17 dzia alnoêç handlowa

20 GBW S.A. i Grupa Concordia rozwój wspó pracy Niespe na cztery miesiàce po podpisaniu umów zrzeszeniowych widoczne sà ju pozytywne efekty wspó pracy SGB z Concordià Capital S.A. Sukcesywnie Banki Spó dzielcze SGB podpisujà pe nomocnictwa akcesyjne do umów zrzeszeniowych. Jest ich ju prawie 60. Zdaniem Katarzyny Kasztelan, dyrektor Biura Organizacji i Wsparcia Sprzeda y Concordia Capital Spó dzielcza Grupa Bankowa i Grupa Concordia sà naturalnymi partnerami we wspó pracy w ramach bancassurance. Zarówno bankowoêç spó dzielcza, jak i Grupa Concordia dodaje Kasztelan starajà si trafiç do podobnego profilu klienta osoby z mniejszych miast, zainteresowanej i z ytej z lokalnym Êrodowiskiem. Doskona ym przyk adem sà rolnicy. Wspólny klient dla bankowoêci spó dzielczej i Grupy Concordia to najcz Êciej osoba, czy firma z sektora: rolnego, samorzàdowego (Urz dy Gminy, Szko y, Inne), ma e i Êrednie przedsi biorstwa, osoby fizyczne. Sukces w bancassurance uzale niony jest od szeregu czynników m. in. partnerskiej wspó pracy banku z ubezpieczycielem, jakoêci obs ugi przejrzysty, szybki proces sprzeda- y, systemu informatycznego wspierajàcego proces sprzeda- y, maksymalnego po àczenia produktu bankowego z ubezpieczeniowym (wspólna procedura, jeden wniosek, jeden podpis). Umowa zrzeszeniowa usprawnia wszystkie mechanizmy wspólnej dzia alnoêci banku i ubezpieczyciela. Pozwala na osiàgni cie wymiernych korzyêci finansowych dla wszystkich stron (klient, bank, ubezpieczyciel). Przedstawiciele GBW S.A. i Grupy Concordia intensywnie pracujà nad poszerzeniem wspó pracy. Efekty tych prac b dà widoczne w nied ugim czasie. Z pewnoêcià w nast pnych numerach Informatora SGB b dziemy mogli przedstawiç nowe umowy zrzeszeniowe, dotyczàce nowych produktów ubezpieczeniowych. Biuro Organizacji i Wsparcia Sprzeda y Grupy Concordia, Biuro Ubezpieczeƒ Osobowych Concordia Capital SA. Departament BankowoÊci Elektronicznej GBW S.A. Dzia alnoêç Biura Informacji Kredytowej dzia alnoêç handlowa We wszystkich krajach Unii Europejskiej kredytodawcy majà dost p do baz danych, które pomagajà im oceniaç wiarygodnoêç kredytowà aplikanta. Instytucje, które posiadajà takie bazy danych nazywajà si biurami kredytowymi, rejestrami bàdê agencjami informacji kredytowej. Instytucje te gromadzà dane o historii kredytowej po yczkobiorcy. Na jej podstawie po yczkodawca ocenia ryzyko, które ponosi przyznajàc po yczk klientowi, czy to na budow domu, zakup samochodu, czy otwarcie linii kredytowej na dzia alnoêç gospodarczà lub po prostu zakup us ug telefonii komórkowej. Budowanie pozytywnej historii kredytowej przez klientów instytucji finansowych oraz umo liwienie biurom informacji kredytowej przetwarzania historycznych danych kredytowych ma ogromny wp yw na znaczne skrócenie procesu przyznawania kredytów. Do klientów, z udokumentowanà w biurach informacji kredytowej pozytywnà historià kredytowà, kierowane sà specjalne oferty, na du o bardziej korzystnych warunkach ni do klientów, którzy nie mogà wykazaç si adnà historià lub mieli zaleg oêci w sp acie swoich zobowiàzaƒ. Umo liwienie biurom informacji kredytowej zbierania informacji o zobowiàzaniach czyni uzyskiwanie kredytu atwiejszym i szybszym. Wi ksza pewnoêç w podejmowaniu decyzji kredytowych pozwala bankom udzielaç wi cej kredytów. Wzrost akcji kredytowej powoduje wzrost tempa popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, a w ostatecznym efekcie wp ywa na przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego. Nale y równie pami taç, e dzi ki dzia alnoêci biur informacji kredytowej, klienci sà chronieni przed nadmiernym zad u aniem si i wpadaniem w niekontrolowanà spiral zad u enia. 29 paêdziernika 2007 r. minie 10 lat od powstania Biura Informacji Kredytowej w naszym kraju. W ubieg ym roku 18 udost pniono bankom 11,7 mln raportów kredytowych i 4,3 mln scoringów. W sumie od momentu rozpocz cia sprzeda y w 2001 roku do koƒca 2006 roku, BIK udost pni sektorowi bankowemu blisko 35 milionów raportów kredytowych. Warto dodaç, i w czerwcu 2006 r. zosta a przekroczona magiczna bariera sprzeda y 1 mln raportów kredytowych w ciàgu miesiàca. Tak wysoka dynamika wymownie Êwiadczy o tym jak bardzo by a potrzebna taka instytucja i to nie tylko bankom, ale przede wszystkim samym kredytobiorcom, z czego byç mo e nie wszyscy jeszcze w pe ni zdajà sobie spraw. W marcu 2007 r. baza danych BIK zawiera a informacje o 37,6 mln rachunków kredytowych blisko 16 mln osób. Wysoka dynamika udost pniania raportów bankom utrzymuje si nadal w bie àcym roku. W pierwszych czterech miesiàcach udost pniono bankom 4,3 mln raportów tj. o 37,6% wi cej ni w porównywalnym okresie ubieg ego roku. Jeszcze wi kszà dynamik w tym samym okresie obserwujemy w udost pnianiu ocen punktowych (scoringów), gdzie banki pobra y ponad 1,8 mln scoringów tj. 77% wi cej ni w ubieg ym roku. Nowe banki klienci BIK BIK wspó pracuje z 44 bankami (w tym z Krajowà Kasà Oszcz dnoêciowo-kredytowà zrzeszajàcà kilkadziesiàt spó dzielczych kas oszcz dnoêciowo-kredytowych) oraz trzema zrzeszeniami banków spó dzielczych. Prowadzone sà rozmowy z kolejnymi bankami, które ju podj y lub zamierzajà w najbli szym czasie rozpoczàç dzia alnoêç na naszym rynku. Ocenia si, e instytucje wspó pracujàce z BIK obejmujà ponad 95% ogó u rynku kredytów detalicznych.

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, wrzesieƒ-paêdziernik 2006 nr 5/130 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Lokata dla rolników przynios a szcz Êcie klientom Banku Spó dzielczego w Pruszczu Gdaƒskim.

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2005 nr 3/122 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Przed Walnym Zgromadzeniem Spó ki rozmowa z prezesem zarzàdu GBW SA Andrzejem Chmieleckim UroczystoÊç

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, marzec-kwiecieƒ 2006 nr 2/127 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 W Jeleniej Górze odby o si spotkanie prezesów zarzàdów banków spó dzielczych Zakoƒczy a si

Bardziej szczegółowo

Lokata SGB przynios a szcz Êcie klientowi KDBS str. 1. str. 3 Letnie Targi Ogrodnicze w Marszewie odbywa y si w czerwcu z udzia em SGB

Lokata SGB przynios a szcz Êcie klientowi KDBS str. 1. str. 3 Letnie Targi Ogrodnicze w Marszewie odbywa y si w czerwcu z udzia em SGB Lokata SGB przynios a szcz Êcie klientowi KDBS str. 1 str. 3 Letnie Targi Ogrodnicze w Marszewie odbywa y si w czerwcu z udzia em SGB str. 4-7 Z cyklu z wizytà u Bank Spó dzielczy w Dzier oniowie str.

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, kwiecieƒ 2003 nr 1/108 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Umocnienie pozycji SGB na rynku w 2002 roku str. 6 75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Bank Spó

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

Teren dzia ania Banku Spó dzielczego w Goworowie i jego placówki

Teren dzia ania Banku Spó dzielczego w Goworowie i jego placówki Bank Spó dzielczy w Goworowie Monografia Teren dzia ania Banku Spó dzielczego w Goworowie i jego placówki Troszyn Centrala BS Oddział Banku Goworowo Bank Spó dzielczy w Goworowie Centrala Banku: 07-440

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2005. A Member of HVB Group

Raport Roczny 2005. A Member of HVB Group Raport Roczny 2005 A Member of HVB Group RAPORT ROCZNY 2005 2 Pos anie Przewodniczàcej Rady Nadzorczej 4 Pos anie Prezesa Zarzàdu Banku 8 Sk ad Rady Nadzorczej Banku BPH 9 Sk ad Zarzàdu Banku BPH 14 Misja

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Informacje Rady Powiatu, Zarzàdu Powiatu i Komisji Sta ych Rady Powiatu w Rypinie XV Bal RadoÊci Orszak Trzech Króli Komendant Powiatowy Paƒstwowej Stra y

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA WSZYSTKO DLA DROBIU I GO BI kukurydza, pszenica, otr by... mieszanki dla drobiu, specjalistyczne mieszanki i od ywki mineralne dla go bi czynne w godz. 7.00 19.00 soboty w godz. 7.00 15.00 tel. 722 94

Bardziej szczegółowo

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 01/2 7/ 20 0 8 < MSPDO PIERWSZEGO SZEREGU WYSTÑP! IVE MENDES ZMYS OWA DIVA SOULU ORGANIKA NA SZEROKICH WODACH FUNDUSZE UNIJNE I S S N 1 6 4 1-2 0 3 6 KONIEC

Bardziej szczegółowo

Schengen zaszkodzi turystyce

Schengen zaszkodzi turystyce PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl OzTerra: w Polsce Biura Pó wieku z Turystà czas na Australi 3 3 Biura Orbis wraca do pierwszej ligi 5 Lotniska Modlin dostanie pieniàdze z UE 6 Dodatek

Bardziej szczegółowo

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 03 11 2011 Numer: 22/364 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 71-latek z Polkowic nie wyobra a sobie

Bardziej szczegółowo

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia,

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia, Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 10 03 2011 Numer: 5/348 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Trwa piàta edycja Polkowickich Dni Chroni ycie przed Rakiem. Polkowiccy seniorzy

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNI BIULETYN. 8 Samorzàdowy Informator SMS

INNOWACYJNI BIULETYN. 8 Samorzàdowy Informator SMS BIULETYN 7/2010 ISSN 1689-7447 EGZEMPLARZ BEZP ATNY INNOWACYJNI PROGRAM OPERA C YJNY INNOWA C YJNA GOSPODARK ARKA Wykluczenie cyfrowe mo e wynikaç z powodów finansowych, bàdê te miejsca zamieszkania. Wiadomo,

Bardziej szczegółowo