UCHWAŁA Nr XIII/1/../2012 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW. z 27 czerwca 2012 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr XIII/1/../2012 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW. z 27 czerwca 2012 roku"

Transkrypt

1 Załącznik Nr... do Protokołu Nr XIII/1/2012 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania z 27 czerwca 2012 roku UCHWAŁA Nr XIII/1/../2012 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania z 27 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania Na podstawie 17 ust. 3 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania uchwala się, co następuje: 1. Zatwierdza się tekst ujednolicony Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1. Przewodniczący Posiedzenia: Sekretarz Posiedzenia:....

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/1/ /2012 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania z 27 czerwca 2012 roku Regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady. 2. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1. LGD KE- oznacza Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. 2. Rada - oznacza organ decyzyjny do spraw wyboru operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata Regulamin - oznacza Regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. 4. Walne Zebranie Członków - oznacza Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, w skrócie WZC. 5. Zarząd - oznacza Zarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. 6. Prezes Zarządu - oznacza Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. 7. Przewodniczący Posiedzenia Rady oznacza prowadzącego obrady Rady, którym może być Przewodniczący Rady, lub Wiceprzewodniczący Rady, lub jeden z członków Rady, któremu Przewodniczący Rady udzielił pełnomocnictwa. 7. Biuro LGD - oznacza Biuro Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. 8. LSR Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata ROZDZIAŁ II. Rada 3.1. Rada jest organem decyzyjnym Stowarzyszenia. 2. Do kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR. 3. Rada dokonuje oceny zgodności operacji z celami i zakresem LSR, oceny operacji wg kryterium punktowego lokalnych kryteriów oceny operacji oraz wyboru operacji do finansowania. ROZDZIAŁ III. Członkowie Rady 4.1. Rada może składać się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 11 do 13 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. 2. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3 3. Rada składa się z co najmniej 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia wskazanych przez poszczególne podmioty będące partnerami społecznymi i gospodarczymi, działającymi na obszarze dla którego ma być opracowana Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata lub którego dotyczy Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata , musi być co najmniej po trzech przedstawicieli podmiotów sektora publicznego, społecznego i gospodarczego, przy czym w składzie Rady nie może być mniej niż 40% kobiet i mniej niż 40% mężczyzn. Jeżeli podczas posiedzenia Rady większość stanowią przedstawiciele sektora publicznego, to decyzja w sprawie wyboru operacji nie może być podjęta. Na posiedzeniu Rady muszą być przedstawiciele każdego z sektorów. 4. Członkowie Rady nie mogą pozostawać z członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli lub podległości z tytułu zatrudnienia. 5. W sytuacji podległości z tytułu zatrudnienia, wdrażana jest procedura wyłączenia członka Rady z oceny operacji. 6. Żaden z członków Rady nie może być zatrudniony w Biurze LGD. 7. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności na posiedzeniach Rady mogą skutkować wnioskiem o odwołanie z funkcji członka Rady. 8. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady w formie pisemnej (listownie, owo) lub telefonicznie. W przypadku zgłoszenia telefonicznego jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady. 9. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się: 1) Chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, 2) Podróż służbową, 3) Inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody Członkostwo w Radzie wygasa: 1) Z dniem odwołania przez Walne Zebranie Członków. 2) Z dniem utraty członkostwa w stowarzyszeniu. 2. Pozbawienie członkostwa może także nastąpić na wniosek własny członka Rady Członkowi Rady w okresie sprawowania funkcji przysługuje dieta za udział w posiedzeniach Rady związanych z oceną operacji i ich wyborem do dofinansowania w ramach LSR. 2. Przewodniczącemu Rady i Przewodniczącemu Posiedzenia Rady przysługuje dieta w podwójnej wysokości. 3. Wysokość diet ustalana jest przez Walne Zebranie Członków w formie uchwały i zapisana w budżecie LSR. 7. Zarząd LGD zapewnia obsługę administracyjno-biurową posiedzeń Rady oraz pokrywa wydatki związane z jej działalnością.

4 ROZDZIAŁ IV. Przewodniczący Rady i Przewodniczący Posiedzenia Rady 8. Rada wybiera spośród obecnych członków Rady na pierwszym posiedzeniu każdej kadencji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i przewodniczy posiedzeniom Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady, któremu Przewodniczący Rady udzielił w formie pisemnej pełnomocnictwa. 2. Przewodniczący Posiedzenia Rady przydziela uczestniczącym w obradach członkom Rady operacje do oceny i wyznacza sprawozdawców z oceny operacji. 3. Przewodniczący Rady pełniąc swoją funkcję, współpracuje z Zarządem i Biurem LGD oraz korzysta z ich pomocy. 4. Przewodniczący Rady ma prawo wnioskować do Zarządu Stowarzyszenia o zatrudnienie niezależnego eksperta niezbędnego do właściwej oceny operacji. ROZDZIAŁ V. Przygotowanie i zwołanie posiedzeń Rady 10. Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru wniosków prowadzonych przez LGD i wezwań instytucji oceniających wnioski. 11. Posiedzenia Rady zwołuje Zarząd w porozumieniu z Przewodniczącym Rady, uzgadniając miejsce, termin i porządek posiedzenia. 12. W przypadku dużej ilości spraw do rozpatrzenia, Zarząd może zwołać posiedzenie trwające dwa lub więcej dni Członkowie Rady powinni być pisemnie zawiadomieni o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Rady najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed terminem posiedzenia. 2. W okresie 5 dni kalendarzowych przed terminem posiedzenia Rady jej członkowie powinni mieć możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. Materiały i dokumenty w formie kopii mogą być udostępnione do wglądu w Biurze LGD lub przesłane w formie elektronicznej łącznie z zawiadomieniem o posiedzeniu. 3. Członkowie Rady są zobowiązani nie rozpowszechniać treści dokumentów, które są przedmiotem obrad, do czasu podjęcia przez Radę decyzji w ich sprawie. ROZDZIAŁ VI. Procedura wyłączenia członów Rady z oceny operacji Członkowie Rady przed przystąpieniem do oceny operacji, na które zostali zaproszeni, zgodnie z art Kodeksu postępowania administracyjnego składają oświadczenie, że nie występują ani też nie są im znane okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości, co do ich bezstronności w rozpatrywaniu przedmiotowych wniosków, a w szczególności członek Rady: 1) Nie jest Wnioskodawcą rozpatrywanego wniosku oraz nie brał udziału w przygotowaniu wniosku i nie będzie uczestniczył w realizacji operacji stanowiącej przedmiot wniosku. 2) Nie pozostaje z Wnioskodawcą lub członkami władz Wnioskodawcy w związku małżeńskim ani w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej. 3) Nie jest członkiem lub udziałowcem Wnioskodawcy, członkiem władz Wnioskodawcy, ani przedstawicielem Wnioskodawcy w LGD Kanału Elbląskiego.

5 4) Nie pozostaje w stosunku pracy lub zlecenia z Wnioskodawcą ani innego rodzaju zależnościach służbowych z Wnioskodawcą. 2. W sytuacji wystąpienia takich okoliczności, członków Rady, którzy nie złożą oświadczenia o bezstronności, Przewodniczący Posiedzenia Rady wyłącza z udziału w rozpatrywaniu danego wniosku aplikacyjnego i głosowaniach nad operacją, co do której zachodzi obawa zachowania bezstronności. ROZDZIAŁ VI. Posiedzenia Rady Posiedzenia Rady są jawne. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem. 2. W posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes Zarządu lub wskazany przez niego członek Zarządu. 3. Przewodniczący Rady może zaprosić do udziału w posiedzeniu niezależnych ekspertów niezbędnych do właściwej oceny zgłoszonych operacji Posiedzenia Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Posiedzenia Rady. 2. Obsługę posiedzeń Rady zapewnia Biuro LGD Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzają swoją obecność podpisem na liście obecności. 2. Wcześniejsze opuszczenie posiedzenia przez Członka Rady wymaga poinformowania o tym Przewodniczącego Posiedzenia Rady. 3. Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (kworum) wymaga obecności co najmniej 50% składu Rady oraz udziału przedstawicieli wszystkich sektorów, przy czym sektor publiczny nie może stanowić więcej niż 50% składu obecnych na posiedzeniu członków Rady Po otwarciu posiedzenia, prowadzący obrady Przewodniczący Posiedzenia Rady podaje liczbę obecnych członków Rady na podstawie podpisanej przez nich listy obecności i stwierdza prawomocność posiedzenia (kworum, wymagany skład wszystkich sektorów oraz brak przewagi sektora publicznego). 2. W razie braku prawomocności posiedzenia Przewodniczący Posiedzenia Rady zamyka obrady Rady, wyznaczając równocześnie nowy termin posiedzenia. 3. W protokole Rady odnotowuje się przyczyny z powodu, których posiedzenie nie odbyło się Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący Posiedzenia Rady przeprowadza wybór dwóch lub więcej sekretarzy posiedzenia, stanowiących Komisję Skrutacyjną, której powierza się obliczanie wyników głosowań, kontrolę prawomocności posiedzenia oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze. 2. Po wyborze sekretarzy posiedzenia Przewodniczący Posiedzenia Rady przedstawia porządek obrad i poddaje go pod głosowanie Rady. 3. Członek Rady może zgłosić wniosek o zmianę porządku obrad. Rada poprzez głosowanie przyjmuje lub odrzuca zgłoszone wnioski. 4. Posiedzenie prowadzone jest zgodnie z porządkiem obrad przyjętym przez Radę. 5. Porządek obrad Rady obejmuje w szczególności: 1) Informację Zarządu o wysokości limitu dostępnych środków zadysponowanych w danym konkursie na operacje, które są przedmiotem posiedzenia Rady,

6 2) Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez Biuro LGD, 3) Przydział wniosków do oceny poszczególnym członkom Rady, z tym, że jeden wniosek jest oceniany przez minimum 2 członków Rady. W sytuacji skrajnych ocen, oceny dokonuje trzeci członek Rady. 4) Dokonanie oceny zgodności poszczególnych operacji przez członków Rady z LSR. 5) Dokonanie oceny poszczególnych operacji przez członków Rady wg kryteriów punktowych przyjętych przez Walne Zebranie Członków i podanych w dokumentacji konkursowej. 6) Podjęcie uchwały w sprawie listy rankingowej. 7) Podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania w ramach zadysponowanych w konkursach limitów środków Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego. 8) Wolne głosy, wnioski i zapytania Decyzja w sprawie wyboru operacji do finansowania jest podejmowana w formie uchwały Rady, zwykłą większością głosów. 2. Każdy członek Rady ma jeden głos. 3. Rada działa, dążąc w swoich pracach do osiągnięcia konsensusu Przewodniczący Posiedzenia Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem porządku obrad, otwiera i zamyka dyskusję oraz udziela głosu w dyskusji. 2. Przedmiotem wystąpień mogą być tylko sprawy objęte porządkiem obrad. 3. W dyskusji głos mogą zabierać członkowie Rady, Prezes Zarządu Stowarzyszenia lub członek Zarządu oraz eksperci zaproszeni do udziału w posiedzeniu. 4. Przewodniczący Posiedzenia Rady w pierwszej kolejności udziela głosu osobie referującej aktualnie rozpatrywaną sprawę, osobie opiniującej operację, przedstawicielowi Zarządu, a następnie pozostałym dyskutantom według kolejności zgłoszeń. Powtórne zabranie głosu w tym samym punkcie porządku obrad możliwe jest po wyczerpaniu listy mówców. Ograniczenie to nie dotyczy osoby referującej sprawę, osoby opiniującej operację oraz przedstawiciela Zarządu. 5. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Posiedzenia Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby Przewodniczący może zarządzić przerwę w celu wykonania niezbędnych czynności przygotowawczych do głosowania, na przykład przygotowania poprawek w projekcie uchwały lub innym rozpatrywanym dokumencie, przygotowania kart do głosowania. 6. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Posiedzenia Rady rozpoczyna procedurę głosowania. Od tej chwili można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed zarządzeniem głosowania przez Przewodniczącego Przewodniczący Posiedzenia Rady może udzielić głosu poza kolejnością zgłoszonych mówców, jeżeli zabranie głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy lub w trybie sprostowania, jednak nie dłużej niż 2 minuty. Poza kolejnością może udzielić głosu członkom Zarządu, osobie referującej sprawę i osobie opiniującej projekt. 2. Poza kolejnością udziela się głosu w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego, w szczególności w sprawach: 1) Stwierdzenia prawomocności obrad. 2) Sprawdzenia listy obecności. 3) Przerwania, odroczenia lub zamknięcia posiedzenia.

7 4) Zmiany porządku obrad (kolejności rozpatrywania poszczególnych punktów). 5) Głosowania bez dyskusji. 6) Zamknięcia listy mówców. 7) Ograniczenia czasu wystąpień mówców. 8) Zamknięcia dyskusji. 9) Zarządzenia przerwy. 10) Zarządzenia głosowania imiennego. 11) Przeliczenia głosów. 12) Reasumpcji głosowania. 3. Wniosek formalny powinien zawierać żądanie i zwięzłe uzasadnienie, a wystąpienie w tej sprawie nie może trwać dłużej niż 2 minuty. 4. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym niezwłocznie po jego zgłoszeniu. O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku Rada rozstrzyga po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku. 5. Wnioski formalne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 nie poddaje się pod głosowanie. 23. Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Posiedzenia Rady zamyka obrady. ROZDZIAŁ VII. Głosowanie 24. Po zamknięciu dyskusji w danej sprawie Przewodniczący Posiedzenia Rady rozpoczyna procedurę głosowania i zarządza głosowanie zgodnie z postanowieniami wynikającymi z niniejszego Regulaminu Wszystkie głosowania Rady są jawne. 2. Głosowania Rady mogą odbywać się w następujących formach: 1) Przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Posiedzenia Rady. 2) Przez wypełnienie i oddanie sekretarzom posiedzenia kart oceny operacji przez LGD, stanowiących załączniki dokumentacji konkursowej W głosowaniu przez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna oblicza głosy za", głosy przeciw" i głosy wstrzymuję się od głosu", po czym informuje Przewodniczącego Posiedzenia Rady o wyniku głosowania. 2. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Posiedzenia Rady Głosowanie przez wypełnienie kart oceny operacji przez LGD obejmuje: 1) Głosowanie w sprawie zgodności operacji z kryteriami zgodności operacji z LSR. 2) Głosowanie w sprawie zawartego w kartach o ceny operacji kryterium punktowego według lokalnych kryteriów oceny operacji przyjętych przez WZC i podanych w dokumentacji konkursowej. 2. W głosowaniu odbywającym się przez wypełnienie kart oceny operacji przez LGD członkowie Rady oddają głos za pomocą kart oceny operacji przez LGD, wydanych członkom Rady przez Komisję Skrutacyjną Rady. Każda strona karty oceny operacji przez LGD musi być opieczętowana pieczęcią LGD i podpisana przez, oceniającego operację.

8 3. Głos oddany przez członka Rady w formie wypełnionej karty oceny operacji jest nieważny, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z poniższych okoliczności: 1) Na karcie brakuje nazwiska i imienia lub podpisu członka Rady. 2) Na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której dotyczy ocena (numeru wniosku, nazwy wnioskodawcy, nazwy operacji). 4. Karty muszą być wypełniane czytelnie piórem, długopisem lub cienkopisem. 5. Znaki "X" lub V" winny być postawione w polu przeznaczonego na to kwadratu Głos w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR oddaje się przez skreślenie jednej z opcji zaznaczonych gwiazdką w zawartym na karcie oceny operacji sformułowaniu: 1) Głosuję za uznaniem, że operacja jest*/nie jest* zgodna z LSR". 2) Pozostawienie lub skreślenie obu opcji uważa się za głos nieważny. 2. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty oceny operacji przez LGD Komisja Skrutacyjna wzywa członka Rady, który wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień członek Rady może na oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów w kratkach lub pozycjach pustych oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach i kratkach wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis. 3. Jeżeli po (jednorazowym) wezwaniu do uzupełnienia lub dokonaniu poprawek karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełnienia, zostaje uznana za głos nieważny. 4. Wynik głosowania w sprawie oceny operacji przez LGD jest pozytywny, jeśli bezwzględna większość głosów (50% +1) została oddana na operację, która jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju i spełnia minimalne wymagania punktowe wg lokalnych kryteriów oceny operacji. 5. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Posiedzenia Rady Oddanie głosu w sprawie oceny operacji polega na wypełnieniu Karty oceny operacji przez LGD", która jest odpowiednia do typu ocenianej operacji. Wszystkie rubryki zawarte w karcie muszą być wypełnione, w przeciwnym razie głos uważa się za nieważny. 2. W trakcie zliczania głosów Komisja Skrutacyjna jest zobowiązana sprawdzić, czy łączna ocena punktowa operacji zawarta w pozycji SUMA PUNKTÓW" została obliczona poprawnie. 3. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty oceny operacji przez LGD sekretarze posiedzenia wzywają członka Rady, który wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień członek Rady może na oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów w pozycjach pustych oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis. 4. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełnienia, zostaje uznana za głos nieważny. 5. Wynik głosowania w sprawie oceny operacji według kryteriów punktowych dokonuje się w taki sposób, że sumuje się oceny punktowe wyrażone na kartach stanowiących głosy oddane ważnie w pozycji SUMA PUNKTÓW" i dzieli przez liczbę ważnie oddanych głosów, które mieszczą się na kartach do głosowania i określa czy dana operacja osiągnęła minimalne wymagania limitu punktów. 6. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Posiedzenia Rady. 7. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji wg kryteriów oceny operacji przez LGD sporządza się listę rankingową operacji, która zostaje przyjęta w formie uchwały przez Radę.

9 8. Listę rankingową ocenionych operacji w terminie 21 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków podaje się do publicznej wiadomości. 9. Do każdego z Wnioskodawców w terminie 21 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków wysyłane jest pisemne powiadomienie o: 1) Zgodności operacji z LSR albo jej niezgodności z LSR, wskazując przyczynę niezgodności. 2) Liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny wg kryteriów punktowych, miejscu na liście rankingowej ocenionych operacji oraz limicie dostępnych środków w danym konkursie. 3) Zastrzeżeniu, że miejsce na liście rankingowej nie gwarantuje finansowania operacji. 4) Możliwości złożenia pisemnego odwołania od wyników oceny Rady do Zarządu w terminie 7 dni kalendarzowych od doręczenia informacji o decyzji Rady. ROZDZIAŁ X. Odwołanie od decyzji Rady Wnioskodawca, który nie zgadza się z oceną operacji przez Radę może złożyć do Zarządu w formie pisemnej odwołanie od decyzji Rady pod względem zgodności operacji z LSR oraz spełnienia lokalnych kryteriów oceny operacji. 2. Wnioskodawca na złożenie odwołania od rozstrzygnięcia Rady ma 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia pisemnej informacji przez Biuro LGD. 3. Po wpłynięciu odwołań Zarząd w porozumieniu z Przewodniczącym Rady zwołuje niezwłocznie kolejne posiedzenie Rady w celu rozpatrzenia odwołań i wyboru operacji do finansowania, ale nie później niż 7 dni kalendarzowych przed terminem posiedzenia Podczas posiedzenia Rada dokonuje ponownej oceny zgodności operacji z LSR i oceny pod względem spełnienia kryteriów punktowych operacji, co do których wpłynęło odwołanie. 2. Wyniki oceny Rady wg kryteriów oceny operacji w procedurze odwoławczej są ostateczne. 3. Po ponownej ocenie wniosków, w procedurze odwoławczej Przewodniczący Posiedzenia Rady ponownie sporządza listy rankingowe operacji: 1) Wybranych do finansowania w ramach LSR: a) mieszczących się w limicie dostępnych środków określonych w informacji o naborze; b) nie mieszczących się w limicie dostępnych środków określonych w informacji o naborze. 2) Nie wybranych do finansowania w ramach LSR: a) zgodnych z LSR, ale nie wybranych do finansowania, z powodu nie osiągnięcia minimalnych wymagań niezbędnych do wyboru operacji; b) nie zgodnych z LSR; c) nie podlegających ocenie pod względem zgodności z LSR, gdyż nie zostały zgłoszone w miejscu i terminie wskazanym w informacji o naborze lub nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu. 3) Listy muszą zawierać: nazwę, imię i nazwisko wnioskodawcy, tytuł operacji zgodny z wnioskiem o przyznanie pomocy lub ekonomicznym planie operacji, indywidualne oznaczenie sprawy nadane każdemu wnioskowi przez Biuro LGD, numer identyfikacyjny wnioskodawcy, wnioskowaną kwotę pomocy, dostępność środków LSR w danym konkursie Po rozpatrzeniu odwołań i sporządzeniu ponownej listy rankingowej, w stosunku do każdej operacji będącej przedmiotem posiedzenia Rady podejmowana jest przez Radę decyzja w formie uchwały o wybraniu bądź nie wybraniu operacji do finansowania, której treść musi uwzględniać:

10 1) Wyniki głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR, 2) Wyniki głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów punktowych LGD i miejsce na sporządzonej na tej podstawie liście operacji. 2. Przewodniczący Posiedzenia Rady odczytuje uchwały dotyczące poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy rozpatrywanych w trakcie posiedzenia, bez potrzeby ich przegłosowania. 3. Każda uchwała Rady zawiera: 1) Informację o wnioskodawcy operacji (imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania lub miejsce działalności, adres lub siedzibę, PESEL lub REGON, NIP). 2) Tytuł operacji zgodny z tytułem podanym we wniosku aplikacyjnym lub Ekonomicznym Planie Operacji. 3) Indywidualne oznaczenie sprawy nadane każdemu wnioskowi przez Biuro LGD, wpisane na wniosku o przyznanie pomocy w polu potwierdzenia przyjęcia przez Biuro LGD. 4) Numer identyfikacyjny ARiMR wnioskodawcy podany we wniosku o przyznanie pomocy. 5) Kwotę pomocy o jaką ubiega się wnioskodawca zgodną z kwotą podaną we wniosku. 6) Informację o decyzji Rady w sprawie zgodności lub braku zgodności operacji z LSR. 7) Informację o finansowaniu lub nie finansowaniu operacji w ramach danego konkursu LSR. a) Wybranych do finansowania w ramach LSR: mieszczących się w limicie dostępnych środków określonych w informacji o naborze; nie mieszczących się w limicie dostępnych środków określonych w informacji o naborze. b) Nie wybranych do finansowania w ramach LSR: zgodnych z LSR, ale nie wybranych do finansowania, z powodu nie osiągnięcia minimalnych wymagań niezbędnych do wyboru operacji; nie zgodnych z LSR; nie podlegających ocenie pod względem zgodności z LSR, gdyż nie zostały zgłoszone w miejscu i terminie wskazanych w informacji o naborze lub nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu O ostatecznych decyzjach Rady podjętych po rozpatrzeniu odwołań Zarząd niezwłocznie informuje wnioskodawców o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania. 2. Pismo Zarządu o decyzjach Rady do wnioskodawców zawiera: 1) Znak sprawy. 2) Tytuł operacji. 3) Informację o dostępności środków na realizację operacji w ramach limitu dostępnych środków. 4) Informację o uzyskaniu ogólnej ilości punktów w ramach oceny operacji pod względem spełnienia kryteriów wyboru i miejscu na liście rankingowej. 5) Informację o wybraniu albo nie wybraniu operacji do finansowania w ramach LSR, wskazując przyczyny nie wybrania. 6) Informację, że decyzja Rady jest ostateczna.

11 ROZDZIAŁ VIII. Dokumentacja z posiedzeń Rady W trakcie posiedzenia Rady sporządzany jest protokół. 2. Wyniki głosowań odnotowuje się w protokole posiedzenia Rady. 3. Z każdego głosowania dokonywanego przez wypełnienie kart do oceny operacji Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, w którym zawarte są informacje o przebiegu i wynikach głosowania. Karty oceny operacji, złożone w trakcie danego głosowania stanowią załącznik do protokołu Komisji Skrutacyjnej z tego głosowania. 4. Protokół Komisji Skrutacyjnej powinien zawierać w szczególności: 1) Skład osobowy Komisji Skrutacyjnej. 2) Określenie przedmiotu głosowania. 3) Określenie liczby uprawnionych do głosowania, liczby biorących udział w głosowaniu, ilości oddanych głosów ważnych i nieważnych. 4) Wyniki głosowania. 5) Podpisy członków Komisji Skrutacyjnej Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał proceduralnych, które odnotowuje się w protokole posiedzenia. 2. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem, na który składają się: cyfry rzymskie oznaczające numer kolejny posiedzenia Rady od początku realizacji Osi 4 LEADER, łamane przez kolejny numer kadencji Rady, łamane przez kolejny numer uchwały w danym konkursie zapisany cyframi arabskimi, łamane przez cztery cyfry roku. 3. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Posiedzenia Rady po jej podjęciu. 4. Uchwały podjęte przez Radę, nie później niż 7 dni kalendarzowych od ich uchwalenia, Przewodniczący Posiedzenia Rady przekazuje Zarządowi Protokół z posiedzenia Rady sporządzany jest w trakcie posiedzenia. Protokół podpisują wszyscy uczestnicy posiedzenia Rady zgodnie z listą obecności. 2. Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Rady jest gromadzona i przechowywana w Biurze LGD. ROZDZIAŁ IX. Wolne głosy, wnioski i zapytania Na posiedzeniu Rady mogą być formułowane wolne głosy, wnioski i zapytania wiążące się z pracą Rady, a odpowiedzi na nie udzielane są bezpośrednio na danym posiedzeniu. 2. Czas formułowania zapytania nie może przekroczyć 3 minut. 3. Jeśli udzielenie odpowiedzi, o której mowa w ust. 1, nie będzie możliwe na danym posiedzeniu, udziela się jej pisemnie, w terminie 14 dni kalendarzowych po posiedzeniu. Elbląg,. sierpnia 2012 roku.

Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak

Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak określa organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY

REGULAMIN KOMITETU LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY REGULAMIN KOMITETU LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Komitetu LGR Pradolina Łeby określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Komitetu. 2 Terminy użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja

Regulamin Pracy Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja Regulamin Pracy Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja Tekst jednolity uchwalony 29 marca 2012 r. i poprawiony 21 kwietnia 2012 r. oraz 18 lutego 2013 r. zawierający zmiany: 1. 17 lipca 2009 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Lokalna Grupa Działania Powiatu Krośnieńskiego Zielone Światło

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Lokalna Grupa Działania Powiatu Krośnieńskiego Zielone Światło REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Lokalna Grupa Działania Powiatu Krośnieńskiego Zielone Światło ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję.

Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję. Załącznik do Uchwały Nr 10/2011 Walnego Zebrania Członków z dnia 04.11.2011 r. Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję (tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Fundacji (organu decyzyjnego) LGD Euro-Country Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich ROZDZIAŁ I

Regulamin Rady Fundacji (organu decyzyjnego) LGD Euro-Country Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich ROZDZIAŁ I Regulamin Rady Fundacji (organu decyzyjnego) LGD Euro-Country Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Rady Fundacji Euro-Country Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY PROGRAMOWEJ Lokalnej Grupy Działania Fundacja Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY PROGRAMOWEJ Lokalnej Grupy Działania Fundacja Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy Załącznik do uchwały nr III/17/10 Rady Fundacji Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy z dnia 14.09.2010 REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY PROGRAMOWEJ Lokalnej Grupy Działania Fundacja Partnerstwo Dorzecza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ciała Decyzyjnego LGD Rady

Regulamin Organizacyjny Ciała Decyzyjnego LGD Rady STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA WIELUŃSKA Regulamin Organizacyjny Ciała Decyzyjnego LGD Rady Rozdział I postanowienia ogólne 1 Regulamin Rady LGD Ziemia Wieluńska określa organizację wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady LGD Kraina Nafty. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin Rady LGD Kraina Nafty określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady.

Regulamin Rady LGD Kraina Nafty. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin Rady LGD Kraina Nafty określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady. Załącznik nr 8 Regulamin Rady LGD Kraina Nafty ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Rady LGD Kraina Nafty określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady. 2 Terminy użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY (OD) Lokalnej Grupy Działania Zielone Bieszczady. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY (OD) Lokalnej Grupy Działania Zielone Bieszczady. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 2 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Zielone Bieszczady z dnia 18-10-2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY (OD) Lokalnej Grupy Działania Zielone Bieszczady ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 3/09 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Blisko Krakowa z dnia 29 września 2009 r. w sprawie regulaminu funkcjonowania Rady LGD Blisko Krakowa zmienionego uchwałami nr 7/09 z dnia 29

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA ŚLĘŻANIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA ŚLĘŻANIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA ŚLĘŻANIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rady Stowarzyszenia Ślężanie Lokalna Grupa Działania określa organizację wewnętrzną i tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia LGD Polesie

Regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia LGD Polesie Regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia LGD Polesie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin rady LGD Polesie określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady, jako organu decyzyjnego LGD. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania LIWOCZ

REGULAMIN RADY. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania LIWOCZ REGULAMIN RADY Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania LIWOCZ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania LIWOCZ określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ

Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ Regulamin Rady przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków nr V/20/2010 z dnia 21.01.2010 r. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Rady - Organu decyzyjnego LGD Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej

Regulamin organizacyjny Rady - Organu decyzyjnego LGD Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej Załącznik do Lokalnej Strategii Rozwoju nr 1 Regulamin organizacyjny Rady - Organu decyzyjnego LGD Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Rady LGD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Pogórze Przemysko Dynowskie. Rozdział I Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN RADY Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Pogórze Przemysko Dynowskie. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Jednolity tekst Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Pogórze Przemysko Dynowskie stanowiący załącznik do Uchwały nr 35 z 07.12.2015r. REGULAMIN RADY Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Siła w Grupie

Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Siła w Grupie Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Siła w Grupie Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Siła w Grupie określa organizację wewnętrzną i tryb pracy tego organu decyzyjnego. Rozdział I. Członkowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady. Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska

Regulamin Rady. Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska Regulamin Rady Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska Słupca, 13 października 2011r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

REGULAMIN RADY Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli REGULAMIN RADY Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli określa organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINA WIEPRZA I LEŚNYM SZELAKIEM. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINA WIEPRZA I LEŚNYM SZELAKIEM. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINA WIEPRZA I LEŚNYM SZELAKIEM ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania Dolina Wieprz i Leśnym Szlakiem określa organizację wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Rady LGD LASOVIA określa organizację wewnętrzną i tryb pracy organu decyzyjnego. 2 Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1) LGD oznacza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE

REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rady LGD Nasze Roztocze określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady jako organu decyzyjnego LGD.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SIEDLISKO

REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SIEDLISKO Załącznik nr 1 do uchwały nr 19/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Siedlisko z dnia 28.12.2015r REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SIEDLISKO Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła

REGULAMIN RADY Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła REGULAMIN RADY Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: 1 1) LGD oznacza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMITETU STOWARZYSZENIA,,SIEJA. Rozdział I Postanowienia ogóle

REGULAMIN PRACY KOMITETU STOWARZYSZENIA,,SIEJA. Rozdział I Postanowienia ogóle Załącznik do uchwały nr IX/2/2013.. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia SIEJA z dnia 29 kwietnia 2013 r REGULAMIN PRACY KOMITETU STOWARZYSZENIA,,SIEJA Rozdział I Postanowienia ogóle 1 Regulamin Komitetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rady, będącej organem decyzyjnym Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek Załącznik do Uchwały nr 11/2015 z dnia 16.12.2015 Walnego zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania. Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję,

Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania. Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję, Załącznik do Uchwały Nr 10/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 17.12.2015 r. Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Projekt Załącznik do uchwały nr.../ z dnia r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby Regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANU DECYZYJNEGO KOMITETU LGR STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA PARTNERSTWO JEZIOR

REGULAMIN ORGANU DECYZYJNEGO KOMITETU LGR STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA PARTNERSTWO JEZIOR REGULAMIN ORGANU DECYZYJNEGO KOMITETU LGR STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA PARTNERSTWO JEZIOR (tekst jednolity wg stanu na dzień 20 maja 2013 r.) ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5 / 2010 Rady Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania z dnia 12 lutego 2010 r.

Uchwała nr 5 / 2010 Rady Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania z dnia 12 lutego 2010 r. Uchwała nr 5 / 2010 Rady Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Rady Doradczej Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady. Lokalnej Grupy Działania Ziemia Biłgorajska. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady. Lokalnej Grupy Działania Ziemia Biłgorajska. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Biłgorajska Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/16/2015 Walnego Zebrania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Biłgorajska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA BOBRA

REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA BOBRA REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA BOBRA I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Rady LGD Kraina Bobra określa organizację wewnętrzną i tryb pracy organu. 2 Terminy użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/NWZ/2015 z dnia 28 grudnia 2015r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej zwanej w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/NWZ/2017 z dnia 30 marca 2017r. Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania. Nowa Galicja. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania. Nowa Galicja. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rada Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja powoływana jest na postawie zapisów

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła. 2. Rada Fundacji działa na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY Stowarzyszenia Lasowiacka Grupa Działania. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY Stowarzyszenia Lasowiacka Grupa Działania. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 10/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lasowiacka Grupa Działania z dnia 18 października 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY Stowarzyszenia Lasowiacka Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA DOLNEGO POWIŚLA. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA DOLNEGO POWIŚLA. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA DOLNEGO POWIŚLA Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1 1. Rada jest statutowym organem Lokalnej Grupy Działania Kraina Dolnego Powiśla funkcjonującym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze 30.06.2015 REGULAMIN RADY

Załącznik nr 1 - Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze 30.06.2015 REGULAMIN RADY Załącznik do uchwały nr 11/2015 Walnego Zebrania Członków z dn. 30.06.2015 r. Załącznik nr 1 - Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze 30.06.2015 REGULAMIN RADY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr LGR/7/11 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński z 14.11.2011r. 1 1. Regulamin Organizacyjny Komitetu Lokalnej Grupy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NOWA GALICJA. Przepisy ogólne

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NOWA GALICJA. Przepisy ogólne REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NOWA GALICJA Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMITETU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA RYBACKA BRAĆ MIERZEI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMITETU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA RYBACKA BRAĆ MIERZEI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Uchwały WZC Nr 1/III/2012 z dnia 14.11.2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMITETU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA RYBACKA BRAĆ MIERZEI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA DOLINA WEŁNY

REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA DOLINA WEŁNY 1 S t r o n a REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA DOLINA WEŁNY ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Dolina Wełny pełni funkcję Lokalnej Grupy Działania w odniesieniu do legislacji dotyczącej mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Chełmno. REGULAMIN Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno

Lokalna Grupa Działania Chełmno. REGULAMIN Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno Załącznik do uchwały 3/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno z dnia 25.02.2016r. REGULAMIN Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funkcjonowania Rady (organu decyzyjnego) Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Regulamin Funkcjonowania Rady (organu decyzyjnego) Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Regulamin Funkcjonowania Rady (organu decyzyjnego) Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rady określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 9/2016 Walnego Zebrania Członków. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej. z dnia

Załącznik do Uchwały Nr 9/2016 Walnego Zebrania Członków. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej. z dnia Załącznik do Uchwały Nr 9/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej z dnia 03.11.2016. REGULAMIN RADY Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania. Nowa Galicja. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania. Nowa Galicja. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Wniosku na wybór lokalnej grupy działania Regulamin Rady Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Bardziej szczegółowo

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje: UCHWAŁA Nr 4/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak z siedzibą w Jadwisinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n R a d y Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień. Rozdział I Postanowienia ogólne

R e g u l a m i n R a d y Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/2015 z dnia 28.12.2015r. R e g u l a m i n R a d y Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 16/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska z dnia 28.12.2015r. REGULAMIN RADY Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY Załącznik do Uchwały Nr 18/2016 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Vistula - Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję z dnia 22.11. 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY Stowarzyszenia Lokalna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały 13/2016 z dnia 20.07.2016 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady LGD. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Regulamin Rady LGD. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lider Pojezierza Nr XXIV/03/2013 z dnia 09.12.2013 r. Regulamin Rady ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 40 / 2009. Rady Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania z dnia 07 grudnia 2009 r.

Uchwała nr 40 / 2009. Rady Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania z dnia 07 grudnia 2009 r. Uchwała nr 40 / 2009 Rady Fundacji Środkowopomorska Grupa Działania z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 2015 Na podstawie 15 ust. 2 oraz ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁU DS. KONSULTACJI PLANOWANYCH DO WSPARCIA OPERACJI

REGULAMIN ZESPOŁU DS. KONSULTACJI PLANOWANYCH DO WSPARCIA OPERACJI REGULAMIN ZESPOŁU DS. KONSULTACJI PLANOWANYCH DO WSPARCIA OPERACJI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Zespołu ds. konsultacji planowanych do wparcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE BIESZCZADY

REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE BIESZCZADY Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2017 Zarządu Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady z dnia 30.10.2017 r. REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE BIESZCZADY Rozdział I Postanowienia ogólne Terminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podbabiogórze"

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podbabiogórze Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 16/2015 Walnego Zebrania Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia 22 grudnia 2015 roku. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podbabiogórze" ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania określa uprawnienia, organizację i tryb pracy Rady LGD, powołanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania Dolina rzeki Grabi" Tekst jednolity z dnia 24 maja 2016 r. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania Dolina rzeki Grabi Tekst jednolity z dnia 24 maja 2016 r. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 35/2016 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Dolina rzeki Grabi z dnia 24.05.2016 r. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania Dolina rzeki Grabi" Tekst jednolity z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia.

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu LGD Dorzecze Łeby Na podstawie 12 pkt 2 lit. g oraz 16 pkt 10 Statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Programowa Stowarzyszenia,,Kraina Sanu - Lokalna Grupa Działania, zwana dalej Radą,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich. Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 1/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich z dnia 12 stycznia 2015 REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY DARŁOWSKIEJ LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ. Rozdział I Postanowienia ogóle

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY DARŁOWSKIEJ LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ. Rozdział I Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do uchwały nr 86/2015. Walnego Zebrania Członków Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej z dnia 17 grudnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY DARŁOWSKIEJ LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN funkcjonowania Rady Stowarzyszenia Solna Dolina

REGULAMIN funkcjonowania Rady Stowarzyszenia Solna Dolina Załącznik nr 1 do Uchwały Rady nr 03/2015 z dnia 16.12.2015roku REGULAMIN funkcjonowania Rady Stowarzyszenia Solna Dolina ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady decyzyjnej (organu decyzyjnego) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Gryflandia

Regulamin Rady decyzyjnej (organu decyzyjnego) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Gryflandia Regulamin Rady decyzyjnej (organu decyzyjnego) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Gryflandia ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Regulamin Rady (organu decyzyjnego) Lokalnej Grupy Działania,,Gryflandia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA,,LIDER POJEZIERZA. Rozdział I Postanowienia ogóle

REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA,,LIDER POJEZIERZA. Rozdział I Postanowienia ogóle Załącznik do uchwały XXXI/03/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lider Pojezierza z dnia 14 grudnia.2015 r. REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA,,LIDER POJEZIERZA Rozdział I Postanowienia ogóle 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY BRZEŹNO

REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY BRZEŹNO Załącznik Nr 1 do Uchwały nr. /. /15 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia...2015r. REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY BRZEŹNO I. Postanowienia ogólne. Podstawą działania Rady Dzielnicy Brzeźno zwanej dalej Radą jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Uchwała Nr 2/2017. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROJEKT. Uchwała Nr 2/2017. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich PROJEKT Uchwała Nr 2/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI

REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński z dnia 28 grudnia 2015 r. REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZALEW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA FUNDUSZ BIEBRZAŃSKI. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA FUNDUSZ BIEBRZAŃSKI. 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 14 do Ogłoszenia Załącznik nr 1 do uchwały Nr 32/VIII/2016 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Fundusz Biebrzański z dnia 10.11.2016 r. REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA. Przepisy ogólne REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA Przepisy ogólne 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ Pojezierze Suwalsko-Augustowskie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ Pojezierze Suwalsko-Augustowskie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ Pojezierze Suwalsko-Augustowskie 1 Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Lokalnej Grupy Rybackiej 2.Rada prowadzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZE ŁEBY

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZE ŁEBY Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/06/2016 Walnego Zebrania Członków LGD Dorzecze Łeby z dnia 21.06.2016 REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZE ŁEBY 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania Źródło. Regulamin Rady. Rozdział I Postanowienia ogólne

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania Źródło. Regulamin Rady. Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania Źródło Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Rada Stowarzyszenia o nazwie Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania Źródło, zwana dalej Radą, działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA BYDGOSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DWIE RZEKI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA BYDGOSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DWIE RZEKI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA BYDGOSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DWIE RZEKI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Rady Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania Dwie Rzeki określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Rada pedagogiczna, zwana dalej radą, przyjmuje za własne wszystkie postanowienia dotyczące zadań i kompetencji oraz zasad funkcjonowania rady określone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa Przepisy ogólne 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków zwołuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA BIEBRZAŃSKI DAR NATURY

REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA BIEBRZAŃSKI DAR NATURY Załącznik do uchwały nr 65/2015 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z dnia 29 grudnia 2015 roku REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA BIEBRZAŃSKI DAR NATURY 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin posiedzeń Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Regulamin posiedzeń Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Regulamin posiedzeń Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Posiedzenie Parlamentu... 2 III. Obrady parlamentu... 3 IV. Głosowanie i podejmowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podbabiogórze Przepisy ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/2015 Walnego Zebrania Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia 22 grudnia 2015 roku. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Przepisy ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr W/XX/124/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu z dnia 30.03.2016r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZŁOTA ZIEMIA. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZŁOTA ZIEMIA. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 16/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 5 listopada 2015r REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZŁOTA ZIEMIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE BIESZCZADY

REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE BIESZCZADY Załącznik nr 1 do Uchwały 1/2016 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady z dnia 03.11.2016 r. REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE BIESZCZADY Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania stowarzyszenia Klub Turystyki Motocyklowej Husaria - Piła. Rozdział I Przepisy ogólne

Regulamin Walnego Zebrania stowarzyszenia Klub Turystyki Motocyklowej Husaria - Piła. Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin Walnego Zebrania stowarzyszenia Klub Turystyki Motocyklowej Husaria - Piła Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu. 2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska

Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/2/16 Zarządu Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska z dnia 13.10.2016 r. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PŁASKOWYŻ DOBREJ ZIEMI

REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PŁASKOWYŻ DOBREJ ZIEMI Załącznik nr 1 do uchwały nr III/4/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi z dnia 26.09.2016 r. REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA RYBA

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA RYBA Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2015 Walnego Zebrania Członków RLGD Jurajska Ryba z dnia 17.08.2015 r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA RYBA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 23 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały 4/XII/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały 4/XII/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski z dnia 22 grudnia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały 4/XII/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski z dnia 22 grudnia 2015 r. REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SZLAK

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń Załącznik nr 1 do uchwały nr I/01/11 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń, z dnia 7 marca 2011 r. Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI

REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr LGD/4/16 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński z dnia 13 grudnia 2016 r. REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LIDER POJEZIERZA. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LIDER POJEZIERZA. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXI/05/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lider Pojezierza z dnia 14 grudnia 2015 r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LIDER POJEZIERZA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Załącznik do Uchwały nr 3 WZC SAW IIA Polska z dnia 22 stycznia 2005 roku IIA Polska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY PIECKI-MIGOWO

REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY PIECKI-MIGOWO Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XII/31/12 Rady Dzielnicy Piecki-Migowo REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY PIECKI-MIGOWO 1.Postanowienia ogólne 1 Podstawą działania Rady Dzielnicy Piecki-Migowo zwanej dalej Radą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pracy RADY JEDNOSTKI POMOCNICZEJ NR 19 PIOTROWICE-OCHOJEC

REGULAMIN pracy RADY JEDNOSTKI POMOCNICZEJ NR 19 PIOTROWICE-OCHOJEC Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Uchwała Nr IV/18/17 Rady Jednostki Pomocniczej Nr 19 Piotrowice - Ochojec z dnia 13 czerwca 2017r REGULAMIN pracy RADY JEDNOSTKI POMOCNICZEJ NR 19 PIOTROWICE-OCHOJEC 1.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA GMINY POWIATU ŚWIECKIEGO

REGULAMIN WEWNĘTRZNY RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA GMINY POWIATU ŚWIECKIEGO Załącznik do Uchwały Rady nr 1/2015 z dnia 9 grudnia 2015r. REGULAMIN WEWNĘTRZNY RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA GMINY POWIATU ŚWIECKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rada Lokalnej Grupy Działania Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach Załącznik nr do uchwały nr Rady Pedagogicznej z dnia Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach Katowice 2010 r. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo