SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. CPV defibrylatory

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. CPV - 33.182.100-0 - defibrylatory"

Transkrypt

1 Znak postępowania: ZP/6 Defibrylator AED/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na dostawę zewnętrznego defibrylatora półautomatycznego AED CPV defibrylatory

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: Rozdział I: Instrukcja dla Wykonawców. Rozdział II: Rozdział III: Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Formularz Oferty wraz z załącznikami: Załącznik Nr 1: Formularz wymaganych warunków technicznych urządzeń. Rozdział IV: Projekt umowy. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją.

3 ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

4 1. Zamawiający. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM - MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Adres: Siedlce, ul. B-pa I. Świrskiego 38, Telefon: (25) , Fax (25) w.33, Kontakt: poniedziałek piątek w godz do REGON , NIP , adres URL: mail: 2. Oznaczenie postępowania. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP/6 Defibrylator AED/2011. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyŝej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym. 3. Tryb postępowania. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU Nr 19, poz. 177 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 4. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zewnętrznego defibrylatora półautomatycznego AED ze skrzynką na defibrylator wraz z elektrodami. Szczegółowy opis defibrylatora i skrzynki zawarty jest w załączniku nr 1 do formularza oferty. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy p.z.p. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równowaŝne w stosunku do zapisów na które Zamawiający powołuje się w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5. Termin realizacji zamówienia. Zamówienie naleŝy zrealizować w terminie max. 30 dni od daty podpisania umowy. 6. Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełniać Wykonawcy. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, jak równieŝ nie znajdują się w sytuacji wykluczającej z uczestnictwa w rozumieniu art.24 ust.1 i 2, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeŝeli Wykonawca załączy oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podst. Art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Wymagane oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu. 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu zgodnym z treścią oświadczenia zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ; 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust Deklaracje zgodności CE na oferowane urządzenia; 8. Zagraniczni wykonawcy. 1. Zgodnie z art.9 ust.2 prawa zamówień publicznych postępowanie prowadzi się w języku polskim. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe wyrazić zgodę na złoŝenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

5 zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów równieŝ w jednym z języków powszechnie uŝywanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane. 3. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzając odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 4. JeŜeli kraj wykonawcy nie wydaje niektórych dokumentów, to moŝna je będzie zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5. Dokumenty wykonawca musi złoŝyć w formie oryginału, odpisu, wyciągu lub kopii, poświadczonych przez polskie placówki konsularne. 6. Zamawiający wykluczy wykonawcę, jeŝeli stwierdzi, Ŝe zawarte w ofercie informacje nie odpowiadają prawdzie. 9. Zamówienie wspólne 1. Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia pod warunkiem, Ŝe ustanowią pełnomocnika, którego zadaniem będzie: a) reprezentowanie członków konsorcjum w zakresie wszelkich czynności prawnych związanych z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia, albo b) reprezentowanie i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2. Pełnomocnictwo, a w szczególności umocowanie do zawarcia umowy musi być udzielone na piśmie. 3. Ustanowiony pełnomocnik przez członków konsorcjum składa ofertę wraz z kopią pełnomocnictwa określającą zakres pełnomocnika i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Brak w/w kopii spowoduje natychmiastowe odrzucenie oferty. 4. W przypadku złoŝenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika. W takim przypadku zamawiający będzie Ŝądał do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa. 5. Członek konsorcjum jest współodpowiedzialny przed zamawiającym, wraz z pozostałymi podmiotami konsorcjum, za wykonanie zamówienia. 6. Wykonawcy, o których mowa w art.23 ust.1 ustawy - prawo zamówień publicznych, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 7. Przed podpisaniem umowy głównej z zamawiającym na realizację dostawę pojazdów objętych niniejszym przetargiem zostanie zamawiającemu przekazana kopia Umowy regulująca współpracę wyŝej wymienionych wykonawców, która musi zawierać: a) oznaczenie czasu obowiązywania umowy obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia i gwarancji, b) wykluczenie moŝliwości wypowiedzenia umowy przez którykolwiek podmiot do czasu wykonania zamówienia oraz upływu okresu gwarancji, c) zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego. 10. Informacje o sposobie porozumiewania się oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 1. Zamawiający na podstawie art. 27 ust.1 dopuszcza porozumiewanie się między stronami w formie: pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną, najwygodniej dla stron, ewentualne zapytania naleŝy kierować w godzinach urzędowania zamawiającego, 7: od poniedziałku do piątku. 2. JeŜeli adresowanie korespondencji do zamawiającego będzie prowadzone przez wykonawcę w formie pisemnej, to zamawiający równieŝ wymaga, aby wszelkie pisma

6 związane z postępowaniem, były kierowane wyłącznie na poniŝej podany adres i były opatrzone: nr sprawy: ZP/6 Defibrylator AED/2011 SP ZOZ RM MEDITRANS ul. B-pa I. Świrskiego 38, Siedlce 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona przez zamawiającego. 4. Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: Ryszard Wiśniewski Tel. /25/ ; tel/fax /25/ wew Wykonawca moŝe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na adres poczty elektronicznej, zamawiającego, na piśmie lub faksem. 6. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niŝ na 6 dni przed terminem składania ofert - pod warunkiem, Ŝe wniosek wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o których mowa pkt Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaŝe, bez ujawniania źródła zapytania, wykonawcom którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz treść zapytań i wyjaśnień zamawiający umieści na własnej stronie internetowej. 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe w kaŝdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający umieści na własnej stronie internetowej oraz przekaŝe niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. 9. JeŜeli zmiana treści specyfikacji doprowadzi do zmiany treści ogłoszenie o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 10. JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, będzie potrzebny niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝy termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz umieści informację na stronie internetowej. 11. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Ofertę naleŝy sporządzić pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej i języku polskim,. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski aby podczas oceny ofert zamawiający mógł opierać się na tekście przetłumaczonym. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zamawiający nie wyraŝa zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone własnoręcznie podpisem osoby upowaŝnionej przez wykonawcę. 4. Wykonawca moŝe złoŝyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę. 5. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, oświadczeniami i załącznikami naleŝy złoŝyć zamawiającemu w trwale zamkniętej kopercie oznaczonej napisem Przetarg ZP/6 Defibrylator AED/2011 na adres zamawiającego.

7 6. Wszelkiego typu dokumenty, oświadczenia oraz załączniki mogą być podpisane przez osoby upowaŝnione przez wykonawcę, natomiast dla uznania waŝności, podpis Oferta Wykonawcy musi być złoŝony przez osobę(by) uprawnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 7. JeŜeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. W przypadku złoŝenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby pełnomocnika. Zamawiający przed podpisaniem umowy moŝe zaŝądać do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa. 8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 roku Nr 47 poz.211 ze zm.) co do których wykonawca zastrzegł, Ŝe nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa art. 8 ust. 3 prawa zamówień publicznych. 9. Wykonawca moŝe, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 10. Ofertę złoŝoną po terminie zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 12. Miejsce i termin składania ofert. 1. Miejsce składania ofert: SPZOZ RM MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego Siedlce ul. B-pa I. Świrskiego 38 Sekretariat 2. Termin składania ofert upływa dnia o godz. 11: Otwarcie ofert godz. 11:05 - sekretariat. 4. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwierania ofert przekazane zostaną informacje o firmie i siedzibie wykonawcy, którego oferta będzie otwierana, cena oferty. Na wniosek wykonawców, którzy nie byli przy otwarciu zamawiający niezwłocznie przekaŝe w/w informacje. 5. Zamawiający poprawi w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŝeli: a) jest niezgodna z ustawa, b) treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŝeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, c) złoŝenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d) zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; f) zawiera błędy w obliczeniu ceny; g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; h) jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów.

8 7. Zamawiający niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, b) nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierających przyznaną punktację, c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 8. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie. 9. Zamawiający uniewaŝni postępowanie, jeŝeli: a) nie złoŝono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu b) cena najkorzystniejszej oferty przewyŝsza kwotę, która zamawiający moŝe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, c) w postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena, a w terminie określonym przez zamawiającego zostaną złoŝone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, d) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było wcześniej przewidzieć; e) postępowanie obarczone jest wada uniemoŝliwiającą zawarcie waŝnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. O uniewaŝnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, b) złoŝyli oferty w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 13. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złoŝoną ofertą. 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert. 2. W uzasadnionych przypadkach wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 30 dni. 3. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 14. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria: 1.1. Kryterium cena o wadze 100 % W kryterium cena zostanie zastosowany wzór: Ocena punktowa = (najniŝsza cena spośród cen ofert nieodrzuconych / cena oferty ocenianej) x 100 pkt Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej. Cena obejmuje całkowity koszt dostawy przedmiotu umowy (koszt dostawy oraz inne koszty), musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem naleŝnego podatku

9 VAT. Cena moŝe być tylko jedna. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy. 2. JeŜeli dwie lub więcej ofert zostanie złoŝonych z taką samą ceną, Zamawiający w określonym przez niego terminie wezwie wykonawców którzy złoŝyli te oferty do złoŝenia ofert dodatkowych. 15. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 16. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. Cena oferty zostanie określona z uwzględnieniem wszystkich kosztów, które poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia. 2. Cena oferty winna być wyraŝona w PLN. 3. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy. 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub maŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt 5. I. Odwołanie 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. JeŜeli wartość zamówienia jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iŝ zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŝeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. II. Skarga do sądu 1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio

10 przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeŝeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. 4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 3. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 4. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę moŝe wnieść takŝe Prezes Urzędu. Prezes Urzędu moŝe takŝe przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze. Szczegóły dotyczące ochrony prawnej określa Dział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz.1655 oraz z 2008 nr 171, poz.1058). 18. Protokół postępowania 1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny, natomiast załączniki do protokołu udostępnione zostaną po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania. 2. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 3. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeŝeli wykonawca zastrzeŝe, Ŝe nie mogą one być udostępnione. 4. Zamawiający udostępni protokół lub załączniki po złoŝeniu pisemnego wniosku, zgodnie z wyborem wnioskodawcy - pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, jak równieŝ umoŝliwi kopiowanie dokumentów w siedzibie zamawiającego, odpłatnie. 19. Postanowienia końcowe. Zamawiający: 1. nie dopuszcza składania ofert częściowych 2. nie dopuszcza składania ofert wariantowych 3. dopuszcza się składanie ofert równowaŝnych 4. przewiduje moŝliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia podstawowego 5. dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną 6. nie przewiduje aukcji elektronicznej 7. rozliczenia pomiędzy stronami odbywać się będą w złotych polskich. W sprawach nieuregulowanych między innymi szczegółowymi warunkami przetargowymi mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223, poz.1655 i z 2008 nr 171, poz. 1058) Specyfikację sporządził: Inspektor ds. zamówień publicznych Andrzej Komar Specyfikację zatwierdził Dyrektor mgr inŝ. Leszek Szpakowski...

11 ROZDZIAŁ II OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

12 ZP/6 Defibrylator AED/2011 OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 22 ust. 1) (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę zewnętrznego defibrylatora półautomatycznego AED dla SP ZOZ RM MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach ul. Bpa I. Świrskiego 38, oświadczamy, Ŝe: 1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności i czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia. 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŝe dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. dnia r. (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

13 ZP/6 Defibrylator AED/2011 OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2) (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę zewnętrznego defibrylatora półautomatycznego AED dla SP ZOZ RM MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach ul. Bpa I. Świrskiego 38 oświadczamy, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia nas na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, jeŝeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo

14 przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŝ wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.); 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłuŝony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), albo nie zgodzili się na przedłuŝenie okresu związania ofertą; 3) złoŝyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. dnia podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

15 ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY WRAZ Z FORMULARZAMI ZAŁĄCZNIKÓW

16 ZP/6 Defibrylator AED/2011 O F E R T A (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Do Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM - MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transport Sanitarnego Siedlce, ul. B-pa I. Świrskiego 38, Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zewnętrznego defibrylatora półautomatycznego AED dla SP ZOZ RM MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach ul. Bpa I. Świrskiego38 MY NIśEJ PODPISANI działając w imieniu i na rzecz (nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców oraz nr KRS) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. dostawę zewnętrznego defibrylatora półautomatycznego AED. 2. OŚWIADCZAMY, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia tj dostawę defibrylatora AED marki., model.. za: cena netto... zł (słownie złotych:... ) cena brutto... zł (słownie złotych:... )

17 4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie... dni od daty zawarcia umowy ( max.30 dni). 5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na dostarczone urządzenie na okres... miesięcy (min. 12). 6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do zapewnienia obsługi pogwarancyjnej oraz pomocy technicznej przez okres... miesięcy (min. 60), po upływie okresu gwarancji. 7. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 8. UWAśAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyŝszego wnieśliśmy wadium w wysokości... zł., w formie ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale niŝej wymienionych podwykonawców*: a) (nazwa / firma, dokładny adres Podwykonawcy) (zakres i wartość powierzonych robót) b) (nazwa / firma, dokładny adres Podwykonawcy) (zakres i wartość powierzonych robót) 10. OŚWIADCZAMY, Ŝe sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) *jeŝeli nie dotyczy - to wpisujemy nie dotyczy OŚWIADCZAMY, iŝ - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od do - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 12. OŚWIADCZAMY, Ŝe zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

18 13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania naleŝy kierować na poniŝszy adres: 14. OFERTĘ niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach. 15. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: dnia r. (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

19 ZP/6 Defibrylator AED/2011 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Formularza oferty (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃIA Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę zewnętrznego defibrylatora półautomatycznego AED dla SP ZOZ RM MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach ul. Bpa I. Świrskiego38 oświadczamy, Ŝe oferowane urządzenie charakteryzują się następującymi parametrami: I defibrylator półautomatyczny marki model. Lp. Parametr wymagany (minimalny) Tak/Nie * Parametr oferowany 1 Charakterystyka defibrylatora - tryb defibrylacji - półautomatyczny - defibrylacja dwufazowa niskoenergetyczna - defibrylacja dorosłych i dzieci - pamięć wewnętrzna - monitor LCD z wyświetlaniem krzywej EKG - wbudowany port IR do przesyłania danych do komputera - komunikaty głosowe i tekstowe prowadzenie przez wszystkie czynności ratownicze - interfejs graficzny z podświetlanymi ikonami - automatyczny test - wskaźnik rozładowania baterii - odporny na działanie wody - odporny niskich i wysokich temperatur - odporny na wstrząsy, wibracje, upadki i uszkodzenia mechaniczne - zasilanie bateryjne - cięŝar max 4 kg 2 Baterie - min. 200 defibrylacji - min. 1 godz. monitorowania i defibrylacji - min 10 godz. monitorowania - min. 3 lata w trybie gotowości do uŝycia - czas ładowania do 200J max 10 sec. - czas podtrzymania ładunku min 20 sec. 3 Defibrylacja - dorośli 120, 150, 200 J - dzieci 50, 70, 85 J - zakres pomiaru częstotliwości akcji serca (HR) uderzeń/ min

20 - wzmocnienie EKG automatyczne - pamięć min 3 godz. zapisu EKG 4 Informacje wyświetlane - krzywa EKG - czas akcji - wskaźnik głębokości ucisku - komunikaty tekstowe - ilość wykonanych defibrylacji 5 Odporność - wodoodporność klasa min IPX5 - wstrząsy min IEC : 100G - wibracje min MIL Std 810F 6 Elektrody - elektroda wielofunkcyjna pediatryczna do AED szt elektroda wielofunkcyjna dla dorosłych do AED - szt elektrody wielofunkcyjne wspomagające wykonywaną resuscytację poprzez udzielanie informacji zwrotnej o poprawności wykonywanego CPR; kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego defibrylatorami E-series. okres przydatności 2 lata - szt. 30. II Skrzynka na defibrylator Lp. Parametr wymagany (minimalny) Tak/Nie * Parametr oferowany 1. Obudowa - przeźroczysta plastikowa - szczelne zamknięcie - zabezpieczenie antykradzieŝowe 2. Moduł alarmowy - sygnalizacja dźwiękowa - sygnalizacja świetlna - regulowany poziom sygnału dźwiękowego - min. 20 dźwięków alarmu 3. Moduł transmisji GSM - przesyłanie informacji o uŝyciu - programowanie min. 4 numerów telefonów komórkowych, które odbierają sms-y informacyjne - komunikaty sms 4. Parametry techniczne - zasilanie bateryjne - moŝliwość podświetlenia tabliczki informacyjnej (230V) - min. czas ciągłej pracy alarmu ok. 3 h - cięŝar max. 2 kg * - zaznaczyć Tak lub Nie w tym przypadku wypełnić tabelę Parametr oferowany

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Teatr im. Bogusławskiego, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz Telefon: 0-62 7605300 Fax: 0-62 7605303, adres e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, strona

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm) procedura jak

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 193 000 EURO NA: Udzielenie kredytu w roku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Remont holi wraz z klatką schodową i pokoi w budynku Urzędu Celnego w Kielcach ul. Ściegiennego 264 D

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Remont holi wraz z klatką schodową i pokoi w budynku Urzędu Celnego w Kielcach ul. Ściegiennego 264 D IZBA CELNA w KIELCACH 25-363 Kielce, ul. Wesoła 56 tel. (0-41) 36-42-810; faks: (041) 36-42-847 www.ickielce.pl Kielce, dn. 28.09.2007 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013 z dnia: 22-08-2013r. I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego II. Tryb udzielenia zamówienia III. Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej Instytut Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk www.ikm.gda.pl tel: (+48) 58 760 72 16 fax: (+48) 58 760 72 15 e-mail: ikm@ikm.gda.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Z A T W I E R D Z A M Jelenia Góra dnia, 30 października 2006r. Dyrektor Sądu Okręgowego mgr Danuta Kowal... Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Identyfikator: OG/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12 ZAMAWIAJĄCY: Szpital Specjalistyczny im J. K. Łukowicza, KRS 0000051787 NIP 555-17-83-839 REGON 000308169 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12 Modernizacja istniejącej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 2/03/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY zamówienie o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakup samochodu

Bardziej szczegółowo