System europejskich niestacjonarnych studiów podyplomowych z zakresu gazownictwa - CELGAS (e-learning)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System europejskich niestacjonarnych studiów podyplomowych z zakresu gazownictwa - CELGAS (e-learning)"

Transkrypt

1 System europejskich niestacjonarnych studiów podyplomowych z zakresu gazownictwa - CELGAS (e-learning) LEONARDO DA VINCI PROGRAMME KOORDYNATOR MIĘDZYNAROWOWY: Prof. dr hab. inż. Jakub Siemek Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Projekt pilotażowy programu LEONARDO da VINCI Celgas (www.clegas.net) zakłada budowę międzynarodowego centrum nauczania internetowego w latach Głównym celem uczestników projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności inżynierów nowych krajów w Unii Europejskiej i krajów starających się o członkostwo w Unii Europejskiej do standardów obowiązujących w niej m.in. poprzez transfer wiedzy, przy zastosowaniu nauczania konwencjonalnego i niestacjonarnego na poziomie inżynierskim z uniwersytetów i laboratoriów badawczych, do regionalnych przedsiębiorstw gazowniczych. Projekt CELGAS realizowany jest przez konsorcjum Partnerów: 1. Technische Universitaet Bergakademie Freiberg, Niemcy; 2. DBI-Gastechnologisches Instituet GMBH, Niemcy; 3. German Technical and Scientific Organisation of Gas and Water (DVGW), Niemcy; 4. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Polska; 5. Główny Instytut Górnictwa, Polska; 6. Universitatea Lucjan Blaga Sibiu, Rumunia; 7. Technicka Univerzita v Kosicach, Słowacja Nowatorskim rozwiązaniem w zakresie nauczania jest przyjęty tryb nauczania na odległość tzw. blended e-learning. Przyjmuje się, że studia te stanowić będą ekwiwalent dwusemestralnego klasycznego studium podyplomowego. Studia organizowane będą z wykorzystaniem platformy MOODLE. W ramach realizacji studiów opracowany zostanie podręcznik elektroniczny oraz w

2 wersji papierowej. Językiem wykładowym studium jest język angielski. Studia mają kończyć się certyfikatem potwierdzającym ukończenie studiów podyplomowych będzie sygnowanym przez cztery uniwersytety (lub pięć uniwersytetów) oraz pozostałych partnerów projektu Nazwy poszczególnych studiów podyplomowych są następujące: Natural Gas Production Underground Gas Storage & CO2 sequestration Transport & Distribution of Natural Gas New technologies in Gas Utilization, Safety and Environmental Protection Quality and Human Resources Management in Natural Gas Industry. Każdy moduł studiów podyplomowych jest odpowiednikiem godzin wykładów/zajęć laboratoryjnych/zajęć projektowych/ćwiczeń konwencjonalnego studium podyplomowego. Innowacja w zakresie prowadzenia studium polega na podzieleniu zakresu studium na część realizowaną w systemie e-learnig (80%) oraz pozostałą część (20%) w systemie konwencjonalnym. Takie podejście umożliwia obniżenie kosztów uczestnictwa studentów studiów podyplomowych (unika się podróży do i z ośrodka uniwersyteckiego) oraz zezwala się na asynchroniczny tryb nauczania nie jest wymagane nauczanie w określonym czasie. Nie zwalnia to jednakże studentów o obowiązku terminowego zaliczania odpowiednich ćwiczeń, projektów czy e-wykładów, ale umożliwia efektywne zarządzanie własnym czasem nauki. Końcowe egzaminy oraz wybrane zajęcia praktyczne realizowane będą w systemie konwencjonalnym.

3 Program studiów Tytuł angielski: Natural Gas Production (Eksploatacja złóż gazu ziemnego) WP3.1 Koordynator międzynarodowy prof. J.Pinka Koordynator uczelniany: dr inż. Czesław Rybicki Wprowadzenie Te studia podyplomowe przygotowują uczestników do przeprowadzania w sposób samodzielny obliczeń wydajności złóż gazu ziemnego w różnych warunkach złożowych i przy różnych warunkach energetycznych występujących w złożu. Ujmują praktyczne zastosowanie zasad fizycznych używanych w trakcie eksploatacji gazu ze złoża. Po zakończeniu studiów, uczestnicy będą w stanie stosować podstawowe zasady inżynierii złożowej dla oceniania złóż oraz ich właściwego wykorzystania. W studium wykorzystane zostaną techniki komputerowe, które umożliwiają rozwiązanie typowych problemów złożowych w seriach rozwiązujących praktyczne zagadnienia sesji. Studium zawiera wprowadzenie do teorii, która formułuje podstawy dla testów otworowych i przygotowuje uczestników do podjęcia skomplikowanych analiz testów ciśnienia złożowego przy pomocy najnowszych komputerowych technik interpretacji wyników. Studium wprowadza podstawowe koncepcje nowoczesnych analiz testów otworowych i pokazuje studentom szeroki zakres wybranych ćwiczeń, które ilustrują aktualne problemy związane z testami otworowymi, z którymi mogą się oni zetknąć w praktyce. Studentom ukazane jest praktyczne doświadczenie w użytkowaniu najnowocześniejszych programów do interpretacji testów otworowych. Po zakończeniu studium uczestnik będzie wiedział ( i rozumiał): 1. W jaki sposób są mierzone i określane w laboratorium podstawowe cechy skały złożowej i płynu złożowego 2. W jaki sposób cechy te wpływają na przepływ płynu i na rozprzestrzenianie się płynów w złożu 3. W jaki sposób dokonać podstawowych obliczeń związanych z bilansowaniem dla opróżnionych złóż w których czynnikiem powodującym przepływ jest gaz i woda 4. W jaki sposób mechanizmy powodujące przepływ wpływają na wydajność złoża 5. W jaki sposób wykorzystać teorię wypierania frontalnego (fractional flow theory) w celu obliczenia efektywności współczynnika sczerpania złoża

4 6. W jaki sposób zmierzyć i obliczyć własności ropy i gazu w ciśnieniach złożowych 7. W jaki sposób obliczyć ciśnienie statyczne i rozkłady nasycenia w złożu zawierającym strefy gazu, ropy i wody. 8. W jaki sposób ocenić wysokość wydobycia z otworów pionowych i poziomych 9. W jaki sposób dobrać model strefy złożowej i w jaki sposób użyć przewidywanego dopływu wody w celu przewidzenia wydajności złoża Po zakończeniu studium uczestnicy powinni być w stanie (nabyte umiejętności): 1. Ustalić właściwe założenia testu i przygotować test w ten sposób by spełnione były te założenia 2. Zrozumieć podstawowe typy testów otworowych (spadku ciśnienia, odbudowy ciśnienia, injekcyjny, interferencyjny, pulsacyjny, DST) (drawdown, buildup, injection, fall-off, interference, pulse and DST) 3. Zrozumieć podstawowe koncepcje (wykresy Hornera, wykresy logarytmiczne, skin efekt, efekt magazynowy otworu (wellbore storage) oraz efekty brzegowy (effect of boundaries) 4. Interpretować testy w zeszczelinowanych złożach i otworach 5. Używać oprogramowania do analiz testów otworowych z wykorzystaniem krzywych wzorcowych włącznie z krzywymi pochodnych (derivative plots) 6. Wykonywać miarodajne interpretacje testów otworowych dla systemów litych, zeszczelinowanych i o podwójnej porowatości 7. Określać ciśnienie statyczne w odwiercie 8. Określać stan uszkodzenia w odwiercie 9. Obliczać odległość do najbliższej granicy złoża 10. Określić objętość płynu w złożu 11. Zidentyfikować niejednorodności w strefie produkcyjnej (pay zone) Treść została podzielona na siedem bloków tematycznych (ok.195 godzin wykładowych) 1. Własności skał złożowych (równoważność 15 godzin) (Porowatość, przepuszczalność, Analiza zwilżalności, ciśnienia kapilarnego, pokrewnych koncepcji przepuszczalności. Nasycenie początkowe, rezydualne, ściśliwość skał, przepuszczalność względna). 2. Własności płynów złożowych (równoważność 15 godzin) (Ogólne własności ropy, gazu i wody złożowej. Ściśliwość gazów i wody.. Reprezentatywność płynów złożowych. Analiza PVT systemów węglowodorów. Klasyfikacja węglowodorów złożowych.

5 3.Mechanizmy przepływu płynów w mediach porowatych (równoważność 15 godzin): (Prawo Darcy ego. Stan ustalony, stan semiustalony, przepływ nieustalony. Przepływ liniowy i radialny. Wydajność otworu w stanie ustabilizowanym. wskaźnik produkcyjności, wydajność dopływu do otworów pionowych i poziomych) 4. Teoria przepływu nieustalonego (równoważność 30 godzin):: (Równania przepływu. Skin efekt i zmiany przepuszczalności w strefie przyodwiertowej. Efekt akumulacji w strefie przyodwiertowej (Wellbore storage effect). Zasada superpozycji w teorii odbudowy ciśnienia. Wykresy Hornera i specjalistyczne wzorcowe wykresy ciśnienia (pressure derivative plots). Złoża zachowujące się jak nieskończone, granice zamknięte, błędne granice, granice o stałym ciśnieniu 5. Analiza geologicznych i złożowych danych. (równoważność 30 godzin) Określanie objętości złoża : techniki estymacji zasobów geologicznych i przemysłowych gazu w złożu. Zasoby geologiczne pewne i prawdopodobne. Równowaga sił grawitacyjnych i kapilarnych i pionowe rozchodzenie się płynów. Początkowe rozchodzenie się ciśnienia i określanie kontaktu międzyfazowego ropa-woda, gar-ropa, gaz-woda. Ryzyko geologiczne. 5. Równanie bilansu masowego i jego warunki stosowania (równoważność 30 godzin) (ogólne równanie bilansu masowego. Wskaźniki charakterystyki przepływu. Mechanizmy powodujące przemieszczenia w złożu oraz czynniki wpływające na współczynnik sczerpania złoża: równania wypierania frontalnego (fractional flow equations), teoria przepływu frontalnego (frontal advance theory). Efekt zwilżalności i niejednorodności na wielkość wypierania. Wypieranie stabilizowane grawitacyjnie (gravity stabilized displacements). Złoża wodno-naporowe: Analizy złóż wodnonaporowych. Modele złóż i obliczanie dopływu wody. Stożki wodne i języki (fingering). Przykłady. (60 godzin) 6. Podstawowe testy otworowe (równoważność 30 godzin): (Testy spadku ciśnienia, odbudowy ciśnienia, iniekcyjny, interferencyjny, pulsacyjny, DST. Obliczanie ciśnienia statycznego : przypadki nieskończonych i skończonych obszarów przepływu. Metody MBD, Dietz a, MDH. Dopasowywanie krzywych tupu: Agarwal a, Bourdet a, Gringarten a i wykresy szczegółowe dla wybranych testów. 7. Specjalne testy hydrodynamiczne (równoważność 30 godzin) Sprawdzanie granic złoża. Analizy testu wspomagane komputerowo : wtórne wykresy ciśnienia, Ewaluacja diagnostyczna, posługiwanie się danymi, testy wielocyklowe i zmiennocyklowe (Multirate and variable rate tests), superpozycja. (Otwory zeszczelinowane: szczeliny o skończonej

6 przewodności, szczeliny o nieskończonej przewodności, szczeliny o jednolitej zmienności, podwójna porowatość) (60 godzin) Tytuł angielski: Underground Gas Storage & CO2 sequestration (Podziemne magazynowanie gazu i sekwestracja CO2) WP3.2 Koordynator międzynorowowy Prof. V. Koeckritz Koordynator uczelniany: Wprowadzenie Studia podyplomowe są przygotowane w ten sposób by umożliwić uczestnikom zrozumienie zagadnień związanych z magazynowaniem gazu ziemnego w złożach gazu i ropy naftowej, kawernach solnych, warstwach wodonośnych czy likwidowanych kopalniach węgla. Studia pokazuja w sposób kompleksowy cały proces technologiczny magazynowania gazu. Przedstawiona jest również problematyka składowania CO2 w strukturach geologicznych. Studia uczą m.in. podstawowych symulatorów złożowych i technik symulacji złożowej. Kurs ten jest oparty na komputerowym symulatorze złożowym działającym w układzie dwu i trójfazowym i trójwymiarowym, oraz na starannie przygotowanych warsztatach z symulacji złożowej, podczas których uczestnik rozwiązuje wiele praktycznych problemów symulacyjnych, które ilustrują właściwe i niewłaściwe użycie symulatorów złożowych. Warsztaty kończą się praktycznym ćwiczeniem, które wymaga od studenta skonstruowanie trójwymiarowego modelu rzeczywistego złoża i użycie symulatora w celu przygotowanie planu wydobywania ze złoża, w którym zawiera się porównanie pomiędzy użyciem konwencjonalnych pionowych odwiertów, oraz odwiertów poziomych. Po zakończeniu studium uczestnicy będą wiedzieć: 1. W jaki sposób działa symulator złożowy oraz w jaki sposób wybrać najodpowiedniejszą geometrię modelu (powierzchniowa, przekrojowa, radialna, 3-D) w celu rozwiązania praktycznych problemów symulacyjnych 2. W jaki sposób skonstruować plik wejściowy symulatora i jak przygotować tabele danych wejściowych dla własności płynów zależnych od PVT i dla własności zależnych od nasycenia skał takich jak ciśnienie kapilarne i przepuszczalność względna. 3. W jaki sposób przygotować dane opisujące złoża z map geologicznych i przekrojów strukturalnych

7 4. W jaki sposób użyć danych geostatycznych i modeli przekrojów o dużej ilości oczek w siatce w celu przygotowania pseudofunkcji, które pokazują efekty niejednorodności złoża w zakresie oczek mniejszych niż oczka siatki przekrojów. 5. W jaki sposób poprawnie zainicjować symulator do obliczeń równowagi kapilarnograwitacyjnej i w jaki sposób określić początkową zawartość węglowodorów w złożu 6. W jaki sposób zminimalizować czas przeprowadzania przez komputer obliczeń i zmaksymalizować sprawność 7. W jaki sposób symulator modeluje produkcję i otwory injekcyjne (pionowe i poziome) i w jaki sposób wykorzystać rozkłady wartości współczynników w odwiercie w celu symulacji właściwych strategii produkcji ze złoża i strategii monitoringu złoża 8. W jaki sposób modelować skały złożowe i precyzować funkcje wpływu skał złożowych w przypadkach symulacji obejmujących zakresem całe złoże 9. W jaki sposób przygotować skuteczne stadium porównawcze z wartościami dotychczasowymi i w jaki sposób przewidzieć przyszłą wydajność złoża 10. W jaki sposób rozpoznać ograniczenia symulacji złożowej i jak właściwie zastosować wyniki symulacji w efektywnym zarządzaniu złożem Treść studium Symulacja podziemnych złóż gazu w medium porowatym ( wprowadzenie : Modele złóż czym są i do czego się ich używa. Równania symulatora: prawo Darcy ego i przepływ wielofazowy. Modele trójfazowej przepuszczalności względnej. Równanie ciągłości i równanie stanu. Modele kompozycyjne i modele klasyczne (Black Oil). Rozwiązania równań symulatora: metodą różnic skończonych (procedury jawne i niejawne). Ograniczenia stabilności dla schematów jawnych. Metoda IMPES. Rozwiązanie symultaniczne. Iteracja Newton a. Wybór modelu i siatki: Powierzchniowa, przekrojowa, radialna, modele 3-D. Efekty orientacji siatki. Wskazówki dla przygotowania siatki, elastyczne techniki tworzenia siatki Inicjalizacja modelu : procedura równowagi grawitacyjno-kapilarnej. Histereza. Obliczenia ilości ropy w złożu. Wykorzystywanie odwiertu : promień równoważny. Interpretacja ciśnień w poszczególnych częściach odwiertu. Modele strefy przyodwiertowej. Postępowanie przy kontroli odwiertu. Modele skał złożowych: włączenie w siatkę na której oparta jest symulacja. Miejscowe złożowe modele jednofazowe. Modele analityczne i funkcje wpływu. Dopasowywanie do wcześniej otrzymanych wartości i analityczny model złoża. Pseudo-funkcje : pseudo-względna przepuszczalność i ciśnienie pseudo-kapilarne. Użycie pseudofunkcji w celu obniżenia ilości oczek w siatce i kierunku pionowym.

8 Użycie pseudofunkcji w celu modelowania niejednorodności złoża w zakresie oczek mniejszych niż oczka siatki symulatora. Pseudofunkcje Kyte a i Berry ego Planowanie symulacji rzeczywistego złoża: Założenia. Opis złoża. Oceana jakości danych produkcyjnych, danych o płynach i skale zbiornikowej, specjalnych analiz rdzenia i danych o zwilżalności. Zestawienie modelu. Potrzebne pseudofunkcje Strategie dopasowywania wcześniej otrzymanych wartości. Warsztaty symulacji złożowej : metody powierzchniowej, metody przekrojowe i obliczanie pseudofunkcji, problem radialnego tworzenia się stożków w przepływie trójfazowym ropy, wody i gazu, problem dopasowania dotychczasowego rozkładu injekcji gazu w układzie trójwymiarowym. Studium nad wydajnością odwiertu znajdującego się na morzu Dwutlenek węgla i gaz towarzyszący w magazynowaniu gazu ziemnego w mediach porowatych (złoża ropno-gazowe i systemy w złożach węgla) W przypadku zużytych złóż gazu używanych w magazynowaniu gazu, gaz towarzyszący jest zazwyczaj gazem resztkowym. Symulatory złożowe injekcji metano do modelowego złoża magazynowego gazu z dwutlenkiem węgla jako gazem buforowym pokazują, że o 30% więcej metanu może być zmagazynowane niż w przypadku w którym gazem buforowym jest gaz który pozostał w złożu (zazwyczaj metan). Ważną kwestią w stosowaniu dwutlenku węgla jako gazu buforowego są ograniczenia w mieszaniu metanu i dwutlenku węgla osiągane poprzez staranną selekcję złoża oraz właściwe postępowanie. Magazynowanie gazu w kawernach solnych: specyficzne problemy związane z kawernami solnymi. Maksymalna i minimalna ilość gazu w magazynie potrzeby związane z eksploatacją magazynu określają wymagania.. Minimalna i maksymalna wartość ciśnienia magazynowania jak również współczynnik gazu eksploatowanego do gazu buforowego oparte na głębokości kawerny solnej, mechanicznych własnościach soli, oraz w niektórych przypadkach na zakresie ciśnień gazu na zaworach sterujących. Gaz buforowy pozostały w kawernie w calu zapewnienia minimalnego ciśnienia. Problemy związane z modelowaniem, eksploatacją i projektowaniem.

9 Tytuł angielski: Transport & Distribution of Natural Gas (Transport i dystrybucja gazu ziemnego) WP3.2 Koordynator międzynarodowy Prof. dr hab. inż. J. Siemek Koordynator uczelniany: dr hab. inż. Stanisław Nagy, prof. nzw. Wprowadzenie Kurs zawiera wprowadzenie do teorii przepływów gazu w sieciach gazowych wysoko- i średnioprężnych. Studia mają przygotować inżyniera do podjęcia pracy związanej z przesyłem i dystrybucją gazu, sprężaniem gazu, pomiarem ilościowym etc., w tym analiz pracy sieci przy pomocy najnowszych komputerowych technik. Studia wprowadzają podstawowe koncepcje nowoczesnych technik analiz testów otworowych i pokazuje studentom szeroki zakres wybranych ćwiczeń, które ilustrują aktualne problemy związane z transportem, z którymi mogą się oni zetknąć w praktyce. Po zakończeniu studium uczestnicy będą wiedzieć: 1. Jak oblicza się przepływ gazu w gazociągu o przekroju kołowym?? 2. Jakie opory przepływu występują w gazociągach?? 3. Co składa się na spadek ciśnienia w gazociągu?? Co go wywołuje?? 4. Co to jest strata ciśnienia?? 5. Jakie jest kryterium stosowalności równania Darcy i jaką ono ma postać?? 6. Jak obliczyć ciśnienie na końcu gazociągu niskoprężnego?? 7. Jak obliczyć ciśnienie na początku gazociągu niskoprężnego?? 8. Jak mierzy się natężenie przepływu?? 9. Narysować schemat zwężki pomiarowej i jak się układają wokół niej ciśnienia i prędkości?? 10. Jak oblicza się strumień objętościowy płynu?? 11. Jak oblicza się strumień objętościowy płynu w warunkach normalnych?? 12. Jakie opory przepływu występują w gazociągach dalekosiężnych?? Treść I. Podstawy : własności gazu ziemnego: typowe składy. Podstawy termodynamiczne. Równania stanu ogólne równania trzeciego stopnia szczególne równania o wysokiej dokładności. Równania dla przewidywania lepkości. Równowagowa zawartość wody w gazie złożowym. Gazo-hydraty metody przewidywania.

10 II. Sprężanie gazu : dodatnie wypieranie i kompresory odśrodkowe, wentylatory. Obliczanie potrzebnej mocy, sprawność izotermiczna, izentropowa, politropowa. Charakterystyki kompresora. Przepływ w rurach : podstawowe równania przepływu równania ciągłości, momentu, energetyczne. Przepływ przez zawory, dysze, otwory ostro-krawędziowe. Dławienie w zaworach i dyszach. Izotermiczny i adiabatyczny przepływ w rurach równanie Weymoutha, równanie Panhandle a III. Mierzenie przepływu i jakości gazu. Typy urządzeń pomiarowych (Venturi ego, ISO, Turbiny itd.). Pomiar gęstości; Wartość kaloryczna; Środki bezpieczeństwa; Rurociągi IV. Symulacja sieci gazowej: Teoria grafów. Rozwiązywanie równań nieliniowych. Prawa Kirchoffa. Zastosowanie teorii do symulacji statycznej rurociągów. Praktyczne użycie symulatorów. Projektowanie i zarządzanie rurociągami przesyłowymi: teoria GIS. Zastosowanie programów GIS owskich w zarządzaniu sieciami. Użycie symulacji w projektowaniu dystrybucji z uwzględnieniem specyficznych odbiorców (np. stacja kompresorowa dla odbioru szczytowego) Techniki renowacji starych instalacji rurociągowych z wykorzystaniem oprogramowania GIS owskiego

11 Tytuł angielski: New technologies in Gas Utilization, Safety and Environmental Protection (Nowe technologie w użytkowaniu gazu, bezpieczeństwo i ochrona środowiska) Koordynator międzynarodowy Prof. HJ Kretzschmar Koordynator uczelniany: Prof. dr hab. inż. Zygmunt Kolenda Wprowadzenie Studia podyplomowe powinny zapewnić uczestnikom zrozumienie w podstawowym stopniu elementów nowych technologii stosowanych w inżynierii gazowniczej w zakresie użytkowania tj. kogeneracji, trój-generacji. Uczestnicy studium rozwiązują wiele praktycznych problemów, które ilustrują właściwe i niewłaściwe sposoby użycia kotłów gazowych, silników gazowych i mikro-turbin gazowych. Warsztaty kończą się praktycznym ćwiczeniem projektowym dotyczącym optymalizacji wykorzystania energii dostarczonej do użytkownika. Po zakończeniu kursu uczestnicy będą wiedzieli : 1. W jaki sposób obliczyć zapotrzebowanie na energię dla ogrzewania danego obiektu 2. W jaki sposób przygotować projekt zainstalowania urządzeń gazowych 3. W jaki sposób zoptymalizować parametry pracujących urządzeń, tak by zwiększyć sprawność procesów 4. W jaki sposób zoptymalizować technikę wytwarzania różnych rodzajów energii w jednym urządzeniu gazowym tak, by produkować ciepło i elektryczność. 5. W jaki sposób wprowadzić elementy ekologiczne tak, by czerpać większe korzyści ze środowiska 6. W jaki sposób zminimalizować wpływ na środowisko procesów spalania 7. W jaki sposób zapewnić wysokie bezpieczeństwo podczas użytkowania urządzeń gazowych poprzez wykorzystanie innowacyjnych technik 8. W jaki sposób zmienić instalację w celu użytkowania gazu o podwyższonej jakości zgodnie z unormowaniami europejskimi Treść Główne aspekty studium są związane ze zwiększeniem zawodowej wiedzy inżynierów w następujących aspektach : nowe technologie jako sposób na zwiększenie bezpieczeństwa

12 energetycznegi (dyrektywa Unii Europejskiej), poprzez duże instalacje budowane w miejsce konwencjonalnych instalacji węglowych. Drugi temat jest związany z rozmaitymi sposobami redukowania przemysłu gazowniczego na środowisko. Główny nacisk jest kiedowany na zredukowanie emisji gazów toksycznych (SO2, NOx, CO2), promowanie dyskusji na temat nowych ekologicznych rozwiązań w utylizacji gazu ziemnego przez wprowadzanie nowej generacji palników, instalację urządzeń wytwarzających różne rodzaje energii 1. Dyrektywy Unii Europejskiej związane z problemami ochrony środowiska 2. Technologie kogeneracyjne i trój-generacyjne stosowane w przymyśle 3. Użytkowanie gazu: nowe rozwiązania, nowe trendy w konstruowaniu urządzeń dla końcowego użytkownika gazu (palniki, kotły, silniki gazowe, ogniwa paliwowe) 4. Minimalizacja efektów korozji oraz zabezpieczanie gazociągów wysokociśnieniowych 5. Problemy związane z bezpieczeństwem w inżynierii gazowej (wentylacja, nawanianie, wybuchowość), problemy związane z awariami i wszelkimi rodzajami wypadków 6. Problemy związane z ochroną środowiska : redukcja emisji gazów pochodzących ze spalania (SO2,NOx,CO2), minimalizacja efektów spalania na środowisko

13 Tytuł angielski: Quality and Human Resources Management in Natural Gas Industry (Zarządzanie jakością i zasobami ludzkimi w przemyśle gazowniczym) Koordynator międzynarodowy Prof. dr Dan-Maniu Duse Koordynator uczelniany: Dr hab. inż. Maciej Kaliski, prof. nzw Wprowadzenie Studium jest przygotowane w taki sposób, by w podstawowym stopniu zapewnić jego uczestnikom rozumienie problemu poprawy jakości usług w sektorze gazowniczym. Proponowany pakiet jest kluczem do opanowania całego projektu jak również powinien być integralną i najbardziej zaawansowaną częścią edukacji zawodowej w każdej europejskiej firmie gazowniczej. Zostanie pokazane, omówione oraz wprowadzane na każdym etapie projektu użycie nowoczesnych metod nauczania. Omówione zostaną zasady podnoszenia jakości usług Po zakończeniu kursu uczestnicy będą wiedzieć: 1. W jaki sposób zorganizować program ciągłego samokształcenia 2. W jaki sposób wykorzystać nowe techniki w poszukiwaniu i przekazywaniu materiałów do nauki 3. W jaki sposób używać elementów psychologii w systemach nauczania 4. W jaki sposób przygotować system zarządzania zasobami ludzkimi w firmie 5. W jaki sposób wprowadzać elementy zarządzania jakością w firmie Some major activities in human resources area are: Recruiting, interviewing and selecting new personnel Equal opportunity for employees Administrative awards Development and training of personnel Assessment of new employees career management Human resources management and relationship with trade unions. Treść 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przemyśle gazowym (selekcja personelu, zasady szkoleń i kształcenia wewnętrznego, kształtownie kariery wewnątrz przedsiebiorstwa)

14 2. Samokształcenie oraz tworzenie systemu zwiększania swoich umiejętności (sposoby tworzenia wewnetrzych kursów korporacyjnych, praca grupowa, kursy elearningowe, warsztaty i konferencje naukowe) 3. Zarządzanie jakością w gazownictwie ziemnym 4. Warsztat i projekt

15

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Stanisław Nagy, prof. nzw.

Dr hab. inż. Stanisław Nagy, prof. nzw. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Katedra Inżynierii Gazowniczej NOWE EKOLOGICZNE TECHNOLOGIE POZYSKANIA GAZU ZIEMNEGO ZE ZŁÓŻ NIEKONWENCJONALNYCH (SHALE GAS, TIGHT GAS, CBM) Dr hab. inż. Stanisław Nagy,

Bardziej szczegółowo

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. Spis treści PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ROZDZIAŁ 1... BŁĄD! NIE RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZASADY FUNKCJONOWANIA.... BŁĄD! NIE 1.1. RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZMIANY STRUKTURALNE

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: WGG s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: WGG s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Matematyka stosowana Rok akademicki: 2013/2014 Kod: WGG-1-304-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Wiertnictwa, Nafty i Gazu Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy opracowane przez Komitet Techniczny nr 277 ds. Gazownictwa

Polskie Normy opracowane przez Komitet Techniczny nr 277 ds. Gazownictwa Polskie Normy opracowane przez Komitet Techniczny nr 277 ds. Gazownictwa Podkomitet ds. Przesyłu Paliw Gazowych 1. 334+A1:2011 Reduktory ciśnienia gazu dla ciśnień wejściowych do 100 bar 2. 1594:2014-02

Bardziej szczegółowo

Badania właściwości dynamicznych sieci gazowej z wykorzystaniem pakietu SimNet TSGas 3

Badania właściwości dynamicznych sieci gazowej z wykorzystaniem pakietu SimNet TSGas 3 Andrzej J. Osiadacz Maciej Chaczykowski Łukasz Kotyński Badania właściwości dynamicznych sieci gazowej z wykorzystaniem pakietu SimNet TSGas 3 Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Łukasz Kotyński,

Bardziej szczegółowo

Rola stacji gazowych w ograniczaniu strat gazu w sieciach dystrybucyjnych

Rola stacji gazowych w ograniczaniu strat gazu w sieciach dystrybucyjnych Rola stacji gazowych w ograniczaniu strat gazu w sieciach dystrybucyjnych Politechnika Warszawska Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych Prof. dr hab. inż. Andrzej J. Osiadacz Dr hab. inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia WNiG Górnictwo i Geologia opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę na poziomie szkoły średniej z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych,

Bardziej szczegółowo

MOśLIWOŚCI REALIZACJI CCS W GRUPIE LOTOS Z WYKORZYSTANIEM ZŁÓś ROPY NAFTOWEJ NA BAŁTYKU C.D.

MOśLIWOŚCI REALIZACJI CCS W GRUPIE LOTOS Z WYKORZYSTANIEM ZŁÓś ROPY NAFTOWEJ NA BAŁTYKU C.D. MOśLIWOŚCI REALIZACJI CCS W GRUPIE LOTOS Z WYKORZYSTANIEM ZŁÓś ROPY NAFTOWEJ NA BAŁTYKU C.D. Jerzy DomŜalski Gdańsk, 7 stycznia 2009 GEOLOGICZNA SEKWESTRACJA CO2 GEOLOGICZNA SEKWESTRACJA CO2 (geosekwestracja)

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: WGG-2-202-GZ-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Gazownictwo ziemne

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: WGG-2-202-GZ-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Gazownictwo ziemne Nazwa modułu: Termodynamika gazu ziemnego Rok akademicki: 2012/2013 Kod: WGG-2-202-GZ-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Wiertnictwa, Nafty i Gazu Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Gazownictwo ziemne

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: WIN-1-603-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: WIN-1-603-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Magazynowanie ropy naftowej Rok akademicki: 2013/2014 Kod: WIN-1-603-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Wiertnictwa, Nafty i Gazu Kierunek: Inżynieria Naftowa i Gazownicza Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji komputerowych do modelowania pracy podziemnych magazynów gazu w Polsce

Zastosowanie symulacji komputerowych do modelowania pracy podziemnych magazynów gazu w Polsce NAFTA-GAZ maj 2010 ROK LXVI Wiesław Szott Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, Oddział Krosno Zastosowanie symulacji komputerowych do modelowania pracy podziemnych magazynów gazu w Polsce Wstęp Dla poprawnego

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu

Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ Instrukcja do ćwiczenia T-05 Temat: Pomiar parametrów przepływu gazu. Opracował: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Symulacja statyczna sieci gazowej miasta Chełmna

Symulacja statyczna sieci gazowej miasta Chełmna Andrzej J. Osiadacz Maciej Chaczykowski Łukasz Kotyński Teresa Zwiewka Symulacja statyczna sieci gazowej miasta Chełmna Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Łukasz Kotyński, Fluid Systems Sp z o.o.,

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości realizacji CCS w Grupie LOTOS z wykorzystaniem złóŝ ropy naftowej na Bałtyku

MoŜliwości realizacji CCS w Grupie LOTOS z wykorzystaniem złóŝ ropy naftowej na Bałtyku MoŜliwości realizacji CCS w Grupie LOTOS z wykorzystaniem złóŝ ropy naftowej na Bałtyku Wojciech Blew, Dyrektor ds. Rozwoju Technologii, Grupa LOTOS Jerzy DomŜalski, Główny Koordynator Kontraktów Geolog,

Bardziej szczegółowo

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE)

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Opiekun

Bardziej szczegółowo

III r. EiP (Technologia Chemiczna)

III r. EiP (Technologia Chemiczna) AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW III r. EiP (Technologia Chemiczna) INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA (przenoszenie pędu) Prof. dr hab. Leszek CZEPIRSKI Kontakt: A4, p. 424 Tel. 12

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Technologia. Praca magazynu gazu charakteryzuje się naprzemiennie występującymi cyklami zatłaczania i odbioru gazu.

Technologia. Praca magazynu gazu charakteryzuje się naprzemiennie występującymi cyklami zatłaczania i odbioru gazu. Technologia Praca magazynu gazu charakteryzuje się naprzemiennie występującymi cyklami zatłaczania i odbioru gazu. Magazyn napełniany jest gazem (Lw) z podsystemu gazu zaazotowanego z Mieszalni Grodzisk

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO Wskazujemy podstawowe wymagania jakie muszą być spełnione dla prawidłowego doboru pompy, w tym: dobór układu konstrukcyjnego pompy, parametry pompowanego

Bardziej szczegółowo

Technologia eksploatacji podwodnej i otworowej surowców stałych. Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GGiG-2-301-GO-s Punkty ECTS: 3

Technologia eksploatacji podwodnej i otworowej surowców stałych. Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GGiG-2-301-GO-s Punkty ECTS: 3 Nazwa modułu: Technologia eksploatacji podwodnej i otworowej surowców stałych Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GGiG-2-301-GO-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Górnictwo i Geologia

Bardziej szczegółowo

Schemat uzbrojenia odwiertu do zatłaczania gazów kwaśnych na złożu Borzęcin

Schemat uzbrojenia odwiertu do zatłaczania gazów kwaśnych na złożu Borzęcin Schemat uzbrojenia odwiertu do zatłaczania gazów kwaśnych na złożu Borzęcin Złoże Borzęcin jest przykładem na to, że szczerpane złoża węglowodorów mogą w przyszłości posłużyć jako składowiska odpadów gazowych

Bardziej szczegółowo

Specjalności. Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia

Specjalności. Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia Specjalności Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia specjalność: Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Termodynamika w gazownictwie ziemnym. Witold Warowny Politechnika Warszawska

Termodynamika w gazownictwie ziemnym. Witold Warowny Politechnika Warszawska Termodynamika w gazownictwie ziemnym Witold Warowny Politechnika Warszawska Obszary tematyczne Równania stanu i współczynnik ściśliwości Właściwości i przemiany fizyczne Termodynamiczne problemy w złożu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa

Spis treści Przedmowa Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4. Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4. Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura KARTA KURSU Nazwa Inżynieria Procesowa 2 Nazwa w j. ang. Process Engineering 2. Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura Zespół dydaktyczny Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura Opis kursu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH: TECHNIKA PROCESÓW SPALANIA

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH: TECHNIKA PROCESÓW SPALANIA AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: 1. Ma podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki i termodynamiki.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: 1. Ma podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki i termodynamiki. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika płynów 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II / semestr 3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY WOŹNIKI NA LATA 2012-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY WOŹNIKI NA LATA 2012-2030 05. Paliwa gazowe 5.1. Wprowadzenie... 1 5.2. Zapotrzebowanie na gaz ziemny - stan istniejący... 2 5.3. Przewidywane zmiany... 3 5.4. Niekonwencjonalne paliwa gazowe... 5 5.1. Wprowadzenie W otoczeniu

Bardziej szczegółowo

Z-ETI-0605 Mechanika Płynów Fluid Mechanics. Katedra Inżynierii Produkcji Dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk

Z-ETI-0605 Mechanika Płynów Fluid Mechanics. Katedra Inżynierii Produkcji Dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../ z dnia.... 0r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ETI-0605 Mechanika Płynów Fluid Mechanics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Gaz ziemny eksploatowany ze złóż Kościan S, Brońsko i Łęki jest gazem zaazotowanym ze znaczną zawartością CO 2

Gaz ziemny eksploatowany ze złóż Kościan S, Brońsko i Łęki jest gazem zaazotowanym ze znaczną zawartością CO 2 Schemat blokowy Kopalni Gazu Ziemnego Kościan-Brońsko System monitoringu i dozowania inhibitora korozji Gaz ziemny eksploatowany ze złóż Kościan S, Brońsko i Łęki jest gazem zaazotowanym ze znaczną zawartością

Bardziej szczegółowo

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 2 dodr.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny w. Centrum Efektywności Energetycznej. Marek Pawełoszek Specjalista ds. efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny w. Centrum Efektywności Energetycznej. Marek Pawełoszek Specjalista ds. efektywności energetycznej. Polsko Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej Audyt energetyczny w zakładzie adzie przemysłowym Marek Pawełoszek Specjalista ds. efektywności energetycznej przy wsparciu Krajowa Agencja Poszanowania

Bardziej szczegółowo

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca:... 2013 r.

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca:... 2013 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GAZ-3 Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych Agencja Rynku Energii S.A. Portal

Bardziej szczegółowo

Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków (Dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE)

Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków (Dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE) 1 Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków (Dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE) ORGANIZATORZY: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania gazu ziemnego stosowanego jako paliwo. do pojazdów

Wymagania gazu ziemnego stosowanego jako paliwo. do pojazdów Wymagania gazu ziemnego stosowanego jako paliwo mgr inż. Paweł Bukrejewski do pojazdów Kierownik Pracowni Analitycznej Starszy Specjalista Badawczo-Techniczny Laboratorium Produktów Naftowych i Biopaliw

Bardziej szczegółowo

Projekty infrastruktury naziemnej dla zagospodarowania złóż ropy i gazu ziemnego z zastosowaniem komputerowych obliczeń procesowych

Projekty infrastruktury naziemnej dla zagospodarowania złóż ropy i gazu ziemnego z zastosowaniem komputerowych obliczeń procesowych NAFTA-GAZ październik 2011 ROK LXVII Anita Łupińska, Piotr Błachowski BSiPG GAZOPROJEKT SA, Wrocław Projekty infrastruktury naziemnej dla zagospodarowania złóż ropy i gazu ziemnego z zastosowaniem komputerowych

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS) Stopień studiów: I Efekty na I stopniu dla kierunku IS K1IS_W01 K1IS_W02 K1IS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca: r.

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca: r. MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GAZ-3 Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych Agencja Rynku Energii S.A. Portal

Bardziej szczegółowo

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze Czym się zajmujemy? Wydobywamy ropę naftową i gaz ziemny» Gaz zaazotowany Zagospodarowujemy odkryte złoża, budujemy nowe kopalnie Jesteśmy operatorem podziemnych magazynów

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA NATURALNE W OTWOROWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

ZAGROŻENIA NATURALNE W OTWOROWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH ZAGROŻENIA NATURALNE W OTWOROWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH. ZAGROŻENIE ERUPCYJNE Zagrożenie erupcyjne - możliwość wystąpienia zagrożenia wywołanego erupcją wiertniczą rozumianą jako przypływ płynu złożowego

Bardziej szczegółowo

Kontrola stanu technicznego. przy zastosowaniu metod geofizyki otworowej

Kontrola stanu technicznego. przy zastosowaniu metod geofizyki otworowej Kontrola stanu technicznego przy zastosowaniu metod geofizyki otworowej Schützenstraße 33 D-15859 Storkow, Niemcy gorka@blm-storkow.de Wprowadzenie Schemat profilowania otworu wiertniczego: Bęben wyciągu

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych 1 Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Plan prezentacji 1. Aspekty kompleksowego podejścia do rozwoju systemu

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne Nazwa modułu: Pompy, sprężarki i wentylatory Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Podstawy termodynamiki Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIC-1-206-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Ciepła Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków separacji ropy na wielkość jej wydobycia

Wpływ warunków separacji ropy na wielkość jej wydobycia NAFTA-GAZ styczeń 2011 ROK LXVII Józef Such Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno Wpływ warunków separacji ropy na wielkość jej wydobycia Wstęp W warunkach panującego w otworze wysokiego ciśnienia ropa

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej prof. dr hab. inż. Andrzej J. OSIADACZ Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Główne lokalizacje w Polsce:

Główne lokalizacje w Polsce: Emerson Process Management Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2a 02-678 Warszawa T 022 45 89 200 F 022 45 89 231 info.pl@emerson.com www.emersonprocess.pl Siedziba główna St. Louis, Missouri USA Siedziba Emerson

Bardziej szczegółowo

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej Mgr inŝ. Witold Płatek Stowarzyszenie NiezaleŜnych Wytwórców Energii Skojarzonej / Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej

Bardziej szczegółowo

W kręgu naszych zainteresowań jest:

W kręgu naszych zainteresowań jest: DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA W kręgu naszych zainteresowań jest: pozyskiwanie ciepła z gruntu, pozyskiwanie ciepła z powietrza zewnętrznego, pozyskiwanie ciepła z wód podziemnych, pozyskiwanie ciepła z wód powierzchniowych.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty

Bardziej szczegółowo

METODYKA POSZUKIWAŃ ZLÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO

METODYKA POSZUKIWAŃ ZLÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO METODYKA POSZUKIWAŃ ZLÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO Prowadzący: Mgr inż. Bartosz Papiernik Konspekt opracowali w postaci prezentacji PowerPoint B.Papiernik i M. Hajto na podstawie materiałów opracowanych

Bardziej szczegółowo

PMG Wierzchowice - schemat blokowy nowego obiektu

PMG Wierzchowice - schemat blokowy nowego obiektu PMG Wierzchowice - nowy Ośrodek Centralny z Ośrodkiem Grupowym B PMG Wierzchowice - schemat blokowy nowego obiektu Główny ciąg technologiczny odbiór gazu zatłaczanie gazu instalacje pomocnicze Obszar działania

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Zarządzanie produkcją, personelem i usługami Rok akademicki: 2030/2031 Kod: CCE-1-608-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Ceramika Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH DANE WEJŚCIOWE : Opracował Dr inż. Robert Jakubowski Parametry otoczenia p H, T H Spręż sprężarki, Temperatura gazów

Bardziej szczegółowo

Płyny newtonowskie (1.1.1) RYS. 1.1

Płyny newtonowskie (1.1.1) RYS. 1.1 Miniskrypt: Płyny newtonowskie Analizujemy cienką warstwę płynu zawartą pomiędzy dwoma równoległymi płaszczyznami, które są odległe o siebie o Y (rys. 1.1). W warunkach ustalonych następuje ścinanie w

Bardziej szczegółowo

Zastosowania Równania Bernoullego - zadania

Zastosowania Równania Bernoullego - zadania Zadanie 1 Przez zwężkę o średnicy D = 0,2 m, d = 0,05 m przepływa woda o temperaturze t = 50 C. Obliczyć jakie ciśnienie musi panować w przekroju 1-1, aby w przekroju 2-2 nie wystąpiło zjawisko kawitacji,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Parametry PMG Strachocina osiągnięte w pierwszym cyklu eksploatacji magazynu, po rozbudowie pojemności czynnej zakończonej w 2011 r.

Parametry PMG Strachocina osiągnięte w pierwszym cyklu eksploatacji magazynu, po rozbudowie pojemności czynnej zakończonej w 2011 r. NAFTA-GAZ grudzień 212 ROK LXVIII Bogdan Filar, Mariusz Miziołek Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno Adam Hoszowski PGNiG S.A., Oddział Sanok Parametry PMG Strachocina osiągnięte w pierwszym cyklu eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Janusz Kośmider. Zjawiska przepływowe w odwiertach naftowych

Janusz Kośmider. Zjawiska przepływowe w odwiertach naftowych Janusz Kośmider Zjawiska przepływowe w odwiertach naftowych Zielona Góra 2010 Spis treści Słowo wstępne..................................... 5 1. Dopływ płynów złożowych do odwiertów...................

Bardziej szczegółowo

Kalkulator Audytora wersja 1.1

Kalkulator Audytora wersja 1.1 Kalkulator Audytora wersja 1.1 Program Kalkulator Audytora Energetycznego jest uniwersalnym narzędziem wspomagającym proces projektowania i analizy pracy wszelkich instalacji rurowych, w których występuje

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Stańczyk. CZYSTE TECHNOLOGIE UśYTKOWANIA WĘGLA

Krzysztof Stańczyk. CZYSTE TECHNOLOGIE UśYTKOWANIA WĘGLA Krzysztof Stańczyk CZYSTE TECHNOLOGIE UśYTKOWANIA WĘGLA GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Katowice 2008 Spis treści Wykaz skrótów...7 1. Wprowadzenie...11 1.1. Wytwarzanie i uŝytkowanie energii na świecie...11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stanowiskowa

Instrukcja stanowiskowa POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Inżynierii Mechanicznej w Płocku Zakład Aparatury Przemysłowej LABORATORIUM WYMIANY CIEPŁA I MASY Instrukcja stanowiskowa Temat:

Bardziej szczegółowo

prowadzona przez Instytut Techniki Cielnej

prowadzona przez Instytut Techniki Cielnej Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Kierunek studiów Energetyka Specjalność prowadzona przez Instytut Techniki Cielnej www.itc.polsl.pl Profil absolwenta PiSE wiedza inżynierska

Bardziej szczegółowo

ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium

ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski CZ 5.1 opracowanie zaawansowanych metod obróbki skrawaniem stopów lekkich stosowanych na elementy

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr Wykład 2 - Podstawy teorii wirnikowych maszyn przepływowych

J. Szantyr Wykład 2 - Podstawy teorii wirnikowych maszyn przepływowych J. Szantyr Wykład 2 - Podstawy teorii wirnikowych maszyn przepływowych a) Wentylator lub pompa osiowa b) Wentylator lub pompa diagonalna c) Sprężarka lub pompa odśrodkowa d) Turbina wodna promieniowo-

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U. Roboty przemysłowe

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U. Roboty przemysłowe "Z A T W I E R D Z A M Prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Warszawa, dnia... S Y L A B U S P R Z E D M I O T U NAZWA PRZEDMIOTU: Wersja anglojęzyczna: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI www.iis.uz.zgora.pl www.facebook.com/instytut.inzynierii.srodowiska.uz/ INNOWACYJNE KSZTAŁCENIE ENERGETYKA KOMUNALNA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA dr inż.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa GAZ-3

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa GAZ-3 MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON GAZ-3 Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Spis treści. PRZEDMOWA. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ. 13 I. POJĘCIA PODSTAWOWE W TERMODYNAMICE. 19

Spis treści. PRZEDMOWA. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ. 13 I. POJĘCIA PODSTAWOWE W TERMODYNAMICE. 19 Spis treści PRZEDMOWA. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ. 13 I. POJĘCIA PODSTAWOWE W TERMODYNAMICE. 19 Wykład 1: WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU 19 1.1. Wstęp... 19 1.2. Metody badawcze termodynamiki... 21 1.3.

Bardziej szczegółowo

Termodynamika techniczna - opis przedmiotu

Termodynamika techniczna - opis przedmiotu Termodynamika techniczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Termodynamika techniczna Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-38_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Jerzy Stopa*, Stanis³aw Rychlicki*, Pawe³ Wojnarowski* ZASTOSOWANIE ODWIERTÓW MULTILATERALNYCH NA Z O ACH ROPY NAFTOWEJ W PÓ NEJ FAZIE EKSPLOATACJI

Jerzy Stopa*, Stanis³aw Rychlicki*, Pawe³ Wojnarowski* ZASTOSOWANIE ODWIERTÓW MULTILATERALNYCH NA Z O ACH ROPY NAFTOWEJ W PÓ NEJ FAZIE EKSPLOATACJI WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 24 ZESZYT 1 2007 Jerzy Stopa*, Stanis³aw Rychlicki*, Pawe³ Wojnarowski* ZASTOSOWANIE ODWIERTÓW MULTILATERALNYCH NA Z O ACH ROPY NAFTOWEJ W PÓ NEJ FAZIE EKSPLOATACJI 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa*

W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa* WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 5 ZESZYT 008 W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa* ANALIZA I USTALENIE PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA ODWIERTÓW WÓD MINERALNYCH W ZALE NOŒCI OD WIELKOŒCI WYK ADNIKA GAZOWEGO

Bardziej szczegółowo

Symulacyjne modelowanie procesu konwersji złoża na PMG i regularnej jego pracy, z udziałem CO 2 jako gazu buforowego

Symulacyjne modelowanie procesu konwersji złoża na PMG i regularnej jego pracy, z udziałem CO 2 jako gazu buforowego NAFTA-GAZ kwiecień 2011 ROK LXVII Andrzej Gołąbek, Krzysztof Miłek, Wiesław Szott Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno Symulacyjne modelowanie procesu konwersji złoża na PMG i regularnej jego pracy, z

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemowe zarządzanie środowiskiem

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemowe zarządzanie środowiskiem Nazwa modułu: Ekonomika i zarządzanie ochroną Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty przygotowania i realizacji w Polsce projektów demonstracyjnych typu CCS (car bon capture and storage) w kontekście składowania CO2.

Prawne aspekty przygotowania i realizacji w Polsce projektów demonstracyjnych typu CCS (car bon capture and storage) w kontekście składowania CO2. prof. nadzw. dr hab. Maciej Rudnicki kierownik katedry Prawa Zarządzania Środowiskiem Wydział Prawa KUL w Lublinie Prawne aspekty przygotowania i realizacji w Polsce projektów demonstracyjnych typu CCS

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Układy hydrauliczne w pojazdach Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-108-ET-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Eksploatacja

Bardziej szczegółowo

Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej dr hab. inż. Tomasz Kozłowski. dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk

Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej dr hab. inż. Tomasz Kozłowski. dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Mechanika gruntów Nazwa modułu w języku angielskim Soil Mechanics Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

VST Engineering, spol. s r.o.

VST Engineering, spol. s r.o. VST Engineering, spol. s r.o. VST Engineering zajmuje się prewencją i ochroną urządzeń przemysłowych przed wybuchem pyłów. Nasze działania prowadzą zawsze do bezpiecznej eksploatacji Państwa urządzeń bez

Bardziej szczegółowo

Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie. Baltic Business Forum 2011

Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie. Baltic Business Forum 2011 Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie Baltic Business Forum 2011 Projekt Kruczkowskiego 2 Powiśle Park Sp. z o.o. - spółka specjalnego

Bardziej szczegółowo

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca:... 2005 r.

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca:... 2005 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY, pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON 1) Niepotrzebne skreślić GAZ-3 Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-072 Zarządzanie produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne

Z-LOGN1-072 Zarządzanie produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-072 Zarządzanie produkcją Production Management A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M Prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Warszawa, dnia... NAZWA PRZEDMIOTU: Wersja anglojęzyczna: Kod przedmiotu: S Y L A B U S P R Z E D

Bardziej szczegółowo

Wykonanie stymulacji produktywności metanu w otworach Gilowice 1 i Gilowice 2H

Wykonanie stymulacji produktywności metanu w otworach Gilowice 1 i Gilowice 2H Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Wykonanie stymulacji produktywności metanu w otworach Gilowice 1 i Gilowice 2H Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Teoria maszyn i mechanizmów Kod przedmiotu

Teoria maszyn i mechanizmów Kod przedmiotu Teoria maszyn i mechanizmów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoria maszyn i mechanizmów Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-54_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C26S PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 5 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące

Bardziej szczegółowo