System europejskich niestacjonarnych studiów podyplomowych z zakresu gazownictwa - CELGAS (e-learning)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System europejskich niestacjonarnych studiów podyplomowych z zakresu gazownictwa - CELGAS (e-learning)"

Transkrypt

1 System europejskich niestacjonarnych studiów podyplomowych z zakresu gazownictwa - CELGAS (e-learning) LEONARDO DA VINCI PROGRAMME KOORDYNATOR MIĘDZYNAROWOWY: Prof. dr hab. inż. Jakub Siemek Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Projekt pilotażowy programu LEONARDO da VINCI Celgas (www.clegas.net) zakłada budowę międzynarodowego centrum nauczania internetowego w latach Głównym celem uczestników projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności inżynierów nowych krajów w Unii Europejskiej i krajów starających się o członkostwo w Unii Europejskiej do standardów obowiązujących w niej m.in. poprzez transfer wiedzy, przy zastosowaniu nauczania konwencjonalnego i niestacjonarnego na poziomie inżynierskim z uniwersytetów i laboratoriów badawczych, do regionalnych przedsiębiorstw gazowniczych. Projekt CELGAS realizowany jest przez konsorcjum Partnerów: 1. Technische Universitaet Bergakademie Freiberg, Niemcy; 2. DBI-Gastechnologisches Instituet GMBH, Niemcy; 3. German Technical and Scientific Organisation of Gas and Water (DVGW), Niemcy; 4. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Polska; 5. Główny Instytut Górnictwa, Polska; 6. Universitatea Lucjan Blaga Sibiu, Rumunia; 7. Technicka Univerzita v Kosicach, Słowacja Nowatorskim rozwiązaniem w zakresie nauczania jest przyjęty tryb nauczania na odległość tzw. blended e-learning. Przyjmuje się, że studia te stanowić będą ekwiwalent dwusemestralnego klasycznego studium podyplomowego. Studia organizowane będą z wykorzystaniem platformy MOODLE. W ramach realizacji studiów opracowany zostanie podręcznik elektroniczny oraz w

2 wersji papierowej. Językiem wykładowym studium jest język angielski. Studia mają kończyć się certyfikatem potwierdzającym ukończenie studiów podyplomowych będzie sygnowanym przez cztery uniwersytety (lub pięć uniwersytetów) oraz pozostałych partnerów projektu Nazwy poszczególnych studiów podyplomowych są następujące: Natural Gas Production Underground Gas Storage & CO2 sequestration Transport & Distribution of Natural Gas New technologies in Gas Utilization, Safety and Environmental Protection Quality and Human Resources Management in Natural Gas Industry. Każdy moduł studiów podyplomowych jest odpowiednikiem godzin wykładów/zajęć laboratoryjnych/zajęć projektowych/ćwiczeń konwencjonalnego studium podyplomowego. Innowacja w zakresie prowadzenia studium polega na podzieleniu zakresu studium na część realizowaną w systemie e-learnig (80%) oraz pozostałą część (20%) w systemie konwencjonalnym. Takie podejście umożliwia obniżenie kosztów uczestnictwa studentów studiów podyplomowych (unika się podróży do i z ośrodka uniwersyteckiego) oraz zezwala się na asynchroniczny tryb nauczania nie jest wymagane nauczanie w określonym czasie. Nie zwalnia to jednakże studentów o obowiązku terminowego zaliczania odpowiednich ćwiczeń, projektów czy e-wykładów, ale umożliwia efektywne zarządzanie własnym czasem nauki. Końcowe egzaminy oraz wybrane zajęcia praktyczne realizowane będą w systemie konwencjonalnym.

3 Program studiów Tytuł angielski: Natural Gas Production (Eksploatacja złóż gazu ziemnego) WP3.1 Koordynator międzynarodowy prof. J.Pinka Koordynator uczelniany: dr inż. Czesław Rybicki Wprowadzenie Te studia podyplomowe przygotowują uczestników do przeprowadzania w sposób samodzielny obliczeń wydajności złóż gazu ziemnego w różnych warunkach złożowych i przy różnych warunkach energetycznych występujących w złożu. Ujmują praktyczne zastosowanie zasad fizycznych używanych w trakcie eksploatacji gazu ze złoża. Po zakończeniu studiów, uczestnicy będą w stanie stosować podstawowe zasady inżynierii złożowej dla oceniania złóż oraz ich właściwego wykorzystania. W studium wykorzystane zostaną techniki komputerowe, które umożliwiają rozwiązanie typowych problemów złożowych w seriach rozwiązujących praktyczne zagadnienia sesji. Studium zawiera wprowadzenie do teorii, która formułuje podstawy dla testów otworowych i przygotowuje uczestników do podjęcia skomplikowanych analiz testów ciśnienia złożowego przy pomocy najnowszych komputerowych technik interpretacji wyników. Studium wprowadza podstawowe koncepcje nowoczesnych analiz testów otworowych i pokazuje studentom szeroki zakres wybranych ćwiczeń, które ilustrują aktualne problemy związane z testami otworowymi, z którymi mogą się oni zetknąć w praktyce. Studentom ukazane jest praktyczne doświadczenie w użytkowaniu najnowocześniejszych programów do interpretacji testów otworowych. Po zakończeniu studium uczestnik będzie wiedział ( i rozumiał): 1. W jaki sposób są mierzone i określane w laboratorium podstawowe cechy skały złożowej i płynu złożowego 2. W jaki sposób cechy te wpływają na przepływ płynu i na rozprzestrzenianie się płynów w złożu 3. W jaki sposób dokonać podstawowych obliczeń związanych z bilansowaniem dla opróżnionych złóż w których czynnikiem powodującym przepływ jest gaz i woda 4. W jaki sposób mechanizmy powodujące przepływ wpływają na wydajność złoża 5. W jaki sposób wykorzystać teorię wypierania frontalnego (fractional flow theory) w celu obliczenia efektywności współczynnika sczerpania złoża

4 6. W jaki sposób zmierzyć i obliczyć własności ropy i gazu w ciśnieniach złożowych 7. W jaki sposób obliczyć ciśnienie statyczne i rozkłady nasycenia w złożu zawierającym strefy gazu, ropy i wody. 8. W jaki sposób ocenić wysokość wydobycia z otworów pionowych i poziomych 9. W jaki sposób dobrać model strefy złożowej i w jaki sposób użyć przewidywanego dopływu wody w celu przewidzenia wydajności złoża Po zakończeniu studium uczestnicy powinni być w stanie (nabyte umiejętności): 1. Ustalić właściwe założenia testu i przygotować test w ten sposób by spełnione były te założenia 2. Zrozumieć podstawowe typy testów otworowych (spadku ciśnienia, odbudowy ciśnienia, injekcyjny, interferencyjny, pulsacyjny, DST) (drawdown, buildup, injection, fall-off, interference, pulse and DST) 3. Zrozumieć podstawowe koncepcje (wykresy Hornera, wykresy logarytmiczne, skin efekt, efekt magazynowy otworu (wellbore storage) oraz efekty brzegowy (effect of boundaries) 4. Interpretować testy w zeszczelinowanych złożach i otworach 5. Używać oprogramowania do analiz testów otworowych z wykorzystaniem krzywych wzorcowych włącznie z krzywymi pochodnych (derivative plots) 6. Wykonywać miarodajne interpretacje testów otworowych dla systemów litych, zeszczelinowanych i o podwójnej porowatości 7. Określać ciśnienie statyczne w odwiercie 8. Określać stan uszkodzenia w odwiercie 9. Obliczać odległość do najbliższej granicy złoża 10. Określić objętość płynu w złożu 11. Zidentyfikować niejednorodności w strefie produkcyjnej (pay zone) Treść została podzielona na siedem bloków tematycznych (ok.195 godzin wykładowych) 1. Własności skał złożowych (równoważność 15 godzin) (Porowatość, przepuszczalność, Analiza zwilżalności, ciśnienia kapilarnego, pokrewnych koncepcji przepuszczalności. Nasycenie początkowe, rezydualne, ściśliwość skał, przepuszczalność względna). 2. Własności płynów złożowych (równoważność 15 godzin) (Ogólne własności ropy, gazu i wody złożowej. Ściśliwość gazów i wody.. Reprezentatywność płynów złożowych. Analiza PVT systemów węglowodorów. Klasyfikacja węglowodorów złożowych.

5 3.Mechanizmy przepływu płynów w mediach porowatych (równoważność 15 godzin): (Prawo Darcy ego. Stan ustalony, stan semiustalony, przepływ nieustalony. Przepływ liniowy i radialny. Wydajność otworu w stanie ustabilizowanym. wskaźnik produkcyjności, wydajność dopływu do otworów pionowych i poziomych) 4. Teoria przepływu nieustalonego (równoważność 30 godzin):: (Równania przepływu. Skin efekt i zmiany przepuszczalności w strefie przyodwiertowej. Efekt akumulacji w strefie przyodwiertowej (Wellbore storage effect). Zasada superpozycji w teorii odbudowy ciśnienia. Wykresy Hornera i specjalistyczne wzorcowe wykresy ciśnienia (pressure derivative plots). Złoża zachowujące się jak nieskończone, granice zamknięte, błędne granice, granice o stałym ciśnieniu 5. Analiza geologicznych i złożowych danych. (równoważność 30 godzin) Określanie objętości złoża : techniki estymacji zasobów geologicznych i przemysłowych gazu w złożu. Zasoby geologiczne pewne i prawdopodobne. Równowaga sił grawitacyjnych i kapilarnych i pionowe rozchodzenie się płynów. Początkowe rozchodzenie się ciśnienia i określanie kontaktu międzyfazowego ropa-woda, gar-ropa, gaz-woda. Ryzyko geologiczne. 5. Równanie bilansu masowego i jego warunki stosowania (równoważność 30 godzin) (ogólne równanie bilansu masowego. Wskaźniki charakterystyki przepływu. Mechanizmy powodujące przemieszczenia w złożu oraz czynniki wpływające na współczynnik sczerpania złoża: równania wypierania frontalnego (fractional flow equations), teoria przepływu frontalnego (frontal advance theory). Efekt zwilżalności i niejednorodności na wielkość wypierania. Wypieranie stabilizowane grawitacyjnie (gravity stabilized displacements). Złoża wodno-naporowe: Analizy złóż wodnonaporowych. Modele złóż i obliczanie dopływu wody. Stożki wodne i języki (fingering). Przykłady. (60 godzin) 6. Podstawowe testy otworowe (równoważność 30 godzin): (Testy spadku ciśnienia, odbudowy ciśnienia, iniekcyjny, interferencyjny, pulsacyjny, DST. Obliczanie ciśnienia statycznego : przypadki nieskończonych i skończonych obszarów przepływu. Metody MBD, Dietz a, MDH. Dopasowywanie krzywych tupu: Agarwal a, Bourdet a, Gringarten a i wykresy szczegółowe dla wybranych testów. 7. Specjalne testy hydrodynamiczne (równoważność 30 godzin) Sprawdzanie granic złoża. Analizy testu wspomagane komputerowo : wtórne wykresy ciśnienia, Ewaluacja diagnostyczna, posługiwanie się danymi, testy wielocyklowe i zmiennocyklowe (Multirate and variable rate tests), superpozycja. (Otwory zeszczelinowane: szczeliny o skończonej

6 przewodności, szczeliny o nieskończonej przewodności, szczeliny o jednolitej zmienności, podwójna porowatość) (60 godzin) Tytuł angielski: Underground Gas Storage & CO2 sequestration (Podziemne magazynowanie gazu i sekwestracja CO2) WP3.2 Koordynator międzynorowowy Prof. V. Koeckritz Koordynator uczelniany: Wprowadzenie Studia podyplomowe są przygotowane w ten sposób by umożliwić uczestnikom zrozumienie zagadnień związanych z magazynowaniem gazu ziemnego w złożach gazu i ropy naftowej, kawernach solnych, warstwach wodonośnych czy likwidowanych kopalniach węgla. Studia pokazuja w sposób kompleksowy cały proces technologiczny magazynowania gazu. Przedstawiona jest również problematyka składowania CO2 w strukturach geologicznych. Studia uczą m.in. podstawowych symulatorów złożowych i technik symulacji złożowej. Kurs ten jest oparty na komputerowym symulatorze złożowym działającym w układzie dwu i trójfazowym i trójwymiarowym, oraz na starannie przygotowanych warsztatach z symulacji złożowej, podczas których uczestnik rozwiązuje wiele praktycznych problemów symulacyjnych, które ilustrują właściwe i niewłaściwe użycie symulatorów złożowych. Warsztaty kończą się praktycznym ćwiczeniem, które wymaga od studenta skonstruowanie trójwymiarowego modelu rzeczywistego złoża i użycie symulatora w celu przygotowanie planu wydobywania ze złoża, w którym zawiera się porównanie pomiędzy użyciem konwencjonalnych pionowych odwiertów, oraz odwiertów poziomych. Po zakończeniu studium uczestnicy będą wiedzieć: 1. W jaki sposób działa symulator złożowy oraz w jaki sposób wybrać najodpowiedniejszą geometrię modelu (powierzchniowa, przekrojowa, radialna, 3-D) w celu rozwiązania praktycznych problemów symulacyjnych 2. W jaki sposób skonstruować plik wejściowy symulatora i jak przygotować tabele danych wejściowych dla własności płynów zależnych od PVT i dla własności zależnych od nasycenia skał takich jak ciśnienie kapilarne i przepuszczalność względna. 3. W jaki sposób przygotować dane opisujące złoża z map geologicznych i przekrojów strukturalnych

7 4. W jaki sposób użyć danych geostatycznych i modeli przekrojów o dużej ilości oczek w siatce w celu przygotowania pseudofunkcji, które pokazują efekty niejednorodności złoża w zakresie oczek mniejszych niż oczka siatki przekrojów. 5. W jaki sposób poprawnie zainicjować symulator do obliczeń równowagi kapilarnograwitacyjnej i w jaki sposób określić początkową zawartość węglowodorów w złożu 6. W jaki sposób zminimalizować czas przeprowadzania przez komputer obliczeń i zmaksymalizować sprawność 7. W jaki sposób symulator modeluje produkcję i otwory injekcyjne (pionowe i poziome) i w jaki sposób wykorzystać rozkłady wartości współczynników w odwiercie w celu symulacji właściwych strategii produkcji ze złoża i strategii monitoringu złoża 8. W jaki sposób modelować skały złożowe i precyzować funkcje wpływu skał złożowych w przypadkach symulacji obejmujących zakresem całe złoże 9. W jaki sposób przygotować skuteczne stadium porównawcze z wartościami dotychczasowymi i w jaki sposób przewidzieć przyszłą wydajność złoża 10. W jaki sposób rozpoznać ograniczenia symulacji złożowej i jak właściwie zastosować wyniki symulacji w efektywnym zarządzaniu złożem Treść studium Symulacja podziemnych złóż gazu w medium porowatym ( wprowadzenie : Modele złóż czym są i do czego się ich używa. Równania symulatora: prawo Darcy ego i przepływ wielofazowy. Modele trójfazowej przepuszczalności względnej. Równanie ciągłości i równanie stanu. Modele kompozycyjne i modele klasyczne (Black Oil). Rozwiązania równań symulatora: metodą różnic skończonych (procedury jawne i niejawne). Ograniczenia stabilności dla schematów jawnych. Metoda IMPES. Rozwiązanie symultaniczne. Iteracja Newton a. Wybór modelu i siatki: Powierzchniowa, przekrojowa, radialna, modele 3-D. Efekty orientacji siatki. Wskazówki dla przygotowania siatki, elastyczne techniki tworzenia siatki Inicjalizacja modelu : procedura równowagi grawitacyjno-kapilarnej. Histereza. Obliczenia ilości ropy w złożu. Wykorzystywanie odwiertu : promień równoważny. Interpretacja ciśnień w poszczególnych częściach odwiertu. Modele strefy przyodwiertowej. Postępowanie przy kontroli odwiertu. Modele skał złożowych: włączenie w siatkę na której oparta jest symulacja. Miejscowe złożowe modele jednofazowe. Modele analityczne i funkcje wpływu. Dopasowywanie do wcześniej otrzymanych wartości i analityczny model złoża. Pseudo-funkcje : pseudo-względna przepuszczalność i ciśnienie pseudo-kapilarne. Użycie pseudofunkcji w celu obniżenia ilości oczek w siatce i kierunku pionowym.

8 Użycie pseudofunkcji w celu modelowania niejednorodności złoża w zakresie oczek mniejszych niż oczka siatki symulatora. Pseudofunkcje Kyte a i Berry ego Planowanie symulacji rzeczywistego złoża: Założenia. Opis złoża. Oceana jakości danych produkcyjnych, danych o płynach i skale zbiornikowej, specjalnych analiz rdzenia i danych o zwilżalności. Zestawienie modelu. Potrzebne pseudofunkcje Strategie dopasowywania wcześniej otrzymanych wartości. Warsztaty symulacji złożowej : metody powierzchniowej, metody przekrojowe i obliczanie pseudofunkcji, problem radialnego tworzenia się stożków w przepływie trójfazowym ropy, wody i gazu, problem dopasowania dotychczasowego rozkładu injekcji gazu w układzie trójwymiarowym. Studium nad wydajnością odwiertu znajdującego się na morzu Dwutlenek węgla i gaz towarzyszący w magazynowaniu gazu ziemnego w mediach porowatych (złoża ropno-gazowe i systemy w złożach węgla) W przypadku zużytych złóż gazu używanych w magazynowaniu gazu, gaz towarzyszący jest zazwyczaj gazem resztkowym. Symulatory złożowe injekcji metano do modelowego złoża magazynowego gazu z dwutlenkiem węgla jako gazem buforowym pokazują, że o 30% więcej metanu może być zmagazynowane niż w przypadku w którym gazem buforowym jest gaz który pozostał w złożu (zazwyczaj metan). Ważną kwestią w stosowaniu dwutlenku węgla jako gazu buforowego są ograniczenia w mieszaniu metanu i dwutlenku węgla osiągane poprzez staranną selekcję złoża oraz właściwe postępowanie. Magazynowanie gazu w kawernach solnych: specyficzne problemy związane z kawernami solnymi. Maksymalna i minimalna ilość gazu w magazynie potrzeby związane z eksploatacją magazynu określają wymagania.. Minimalna i maksymalna wartość ciśnienia magazynowania jak również współczynnik gazu eksploatowanego do gazu buforowego oparte na głębokości kawerny solnej, mechanicznych własnościach soli, oraz w niektórych przypadkach na zakresie ciśnień gazu na zaworach sterujących. Gaz buforowy pozostały w kawernie w calu zapewnienia minimalnego ciśnienia. Problemy związane z modelowaniem, eksploatacją i projektowaniem.

9 Tytuł angielski: Transport & Distribution of Natural Gas (Transport i dystrybucja gazu ziemnego) WP3.2 Koordynator międzynarodowy Prof. dr hab. inż. J. Siemek Koordynator uczelniany: dr hab. inż. Stanisław Nagy, prof. nzw. Wprowadzenie Kurs zawiera wprowadzenie do teorii przepływów gazu w sieciach gazowych wysoko- i średnioprężnych. Studia mają przygotować inżyniera do podjęcia pracy związanej z przesyłem i dystrybucją gazu, sprężaniem gazu, pomiarem ilościowym etc., w tym analiz pracy sieci przy pomocy najnowszych komputerowych technik. Studia wprowadzają podstawowe koncepcje nowoczesnych technik analiz testów otworowych i pokazuje studentom szeroki zakres wybranych ćwiczeń, które ilustrują aktualne problemy związane z transportem, z którymi mogą się oni zetknąć w praktyce. Po zakończeniu studium uczestnicy będą wiedzieć: 1. Jak oblicza się przepływ gazu w gazociągu o przekroju kołowym?? 2. Jakie opory przepływu występują w gazociągach?? 3. Co składa się na spadek ciśnienia w gazociągu?? Co go wywołuje?? 4. Co to jest strata ciśnienia?? 5. Jakie jest kryterium stosowalności równania Darcy i jaką ono ma postać?? 6. Jak obliczyć ciśnienie na końcu gazociągu niskoprężnego?? 7. Jak obliczyć ciśnienie na początku gazociągu niskoprężnego?? 8. Jak mierzy się natężenie przepływu?? 9. Narysować schemat zwężki pomiarowej i jak się układają wokół niej ciśnienia i prędkości?? 10. Jak oblicza się strumień objętościowy płynu?? 11. Jak oblicza się strumień objętościowy płynu w warunkach normalnych?? 12. Jakie opory przepływu występują w gazociągach dalekosiężnych?? Treść I. Podstawy : własności gazu ziemnego: typowe składy. Podstawy termodynamiczne. Równania stanu ogólne równania trzeciego stopnia szczególne równania o wysokiej dokładności. Równania dla przewidywania lepkości. Równowagowa zawartość wody w gazie złożowym. Gazo-hydraty metody przewidywania.

10 II. Sprężanie gazu : dodatnie wypieranie i kompresory odśrodkowe, wentylatory. Obliczanie potrzebnej mocy, sprawność izotermiczna, izentropowa, politropowa. Charakterystyki kompresora. Przepływ w rurach : podstawowe równania przepływu równania ciągłości, momentu, energetyczne. Przepływ przez zawory, dysze, otwory ostro-krawędziowe. Dławienie w zaworach i dyszach. Izotermiczny i adiabatyczny przepływ w rurach równanie Weymoutha, równanie Panhandle a III. Mierzenie przepływu i jakości gazu. Typy urządzeń pomiarowych (Venturi ego, ISO, Turbiny itd.). Pomiar gęstości; Wartość kaloryczna; Środki bezpieczeństwa; Rurociągi IV. Symulacja sieci gazowej: Teoria grafów. Rozwiązywanie równań nieliniowych. Prawa Kirchoffa. Zastosowanie teorii do symulacji statycznej rurociągów. Praktyczne użycie symulatorów. Projektowanie i zarządzanie rurociągami przesyłowymi: teoria GIS. Zastosowanie programów GIS owskich w zarządzaniu sieciami. Użycie symulacji w projektowaniu dystrybucji z uwzględnieniem specyficznych odbiorców (np. stacja kompresorowa dla odbioru szczytowego) Techniki renowacji starych instalacji rurociągowych z wykorzystaniem oprogramowania GIS owskiego

11 Tytuł angielski: New technologies in Gas Utilization, Safety and Environmental Protection (Nowe technologie w użytkowaniu gazu, bezpieczeństwo i ochrona środowiska) Koordynator międzynarodowy Prof. HJ Kretzschmar Koordynator uczelniany: Prof. dr hab. inż. Zygmunt Kolenda Wprowadzenie Studia podyplomowe powinny zapewnić uczestnikom zrozumienie w podstawowym stopniu elementów nowych technologii stosowanych w inżynierii gazowniczej w zakresie użytkowania tj. kogeneracji, trój-generacji. Uczestnicy studium rozwiązują wiele praktycznych problemów, które ilustrują właściwe i niewłaściwe sposoby użycia kotłów gazowych, silników gazowych i mikro-turbin gazowych. Warsztaty kończą się praktycznym ćwiczeniem projektowym dotyczącym optymalizacji wykorzystania energii dostarczonej do użytkownika. Po zakończeniu kursu uczestnicy będą wiedzieli : 1. W jaki sposób obliczyć zapotrzebowanie na energię dla ogrzewania danego obiektu 2. W jaki sposób przygotować projekt zainstalowania urządzeń gazowych 3. W jaki sposób zoptymalizować parametry pracujących urządzeń, tak by zwiększyć sprawność procesów 4. W jaki sposób zoptymalizować technikę wytwarzania różnych rodzajów energii w jednym urządzeniu gazowym tak, by produkować ciepło i elektryczność. 5. W jaki sposób wprowadzić elementy ekologiczne tak, by czerpać większe korzyści ze środowiska 6. W jaki sposób zminimalizować wpływ na środowisko procesów spalania 7. W jaki sposób zapewnić wysokie bezpieczeństwo podczas użytkowania urządzeń gazowych poprzez wykorzystanie innowacyjnych technik 8. W jaki sposób zmienić instalację w celu użytkowania gazu o podwyższonej jakości zgodnie z unormowaniami europejskimi Treść Główne aspekty studium są związane ze zwiększeniem zawodowej wiedzy inżynierów w następujących aspektach : nowe technologie jako sposób na zwiększenie bezpieczeństwa

12 energetycznegi (dyrektywa Unii Europejskiej), poprzez duże instalacje budowane w miejsce konwencjonalnych instalacji węglowych. Drugi temat jest związany z rozmaitymi sposobami redukowania przemysłu gazowniczego na środowisko. Główny nacisk jest kiedowany na zredukowanie emisji gazów toksycznych (SO2, NOx, CO2), promowanie dyskusji na temat nowych ekologicznych rozwiązań w utylizacji gazu ziemnego przez wprowadzanie nowej generacji palników, instalację urządzeń wytwarzających różne rodzaje energii 1. Dyrektywy Unii Europejskiej związane z problemami ochrony środowiska 2. Technologie kogeneracyjne i trój-generacyjne stosowane w przymyśle 3. Użytkowanie gazu: nowe rozwiązania, nowe trendy w konstruowaniu urządzeń dla końcowego użytkownika gazu (palniki, kotły, silniki gazowe, ogniwa paliwowe) 4. Minimalizacja efektów korozji oraz zabezpieczanie gazociągów wysokociśnieniowych 5. Problemy związane z bezpieczeństwem w inżynierii gazowej (wentylacja, nawanianie, wybuchowość), problemy związane z awariami i wszelkimi rodzajami wypadków 6. Problemy związane z ochroną środowiska : redukcja emisji gazów pochodzących ze spalania (SO2,NOx,CO2), minimalizacja efektów spalania na środowisko

13 Tytuł angielski: Quality and Human Resources Management in Natural Gas Industry (Zarządzanie jakością i zasobami ludzkimi w przemyśle gazowniczym) Koordynator międzynarodowy Prof. dr Dan-Maniu Duse Koordynator uczelniany: Dr hab. inż. Maciej Kaliski, prof. nzw Wprowadzenie Studium jest przygotowane w taki sposób, by w podstawowym stopniu zapewnić jego uczestnikom rozumienie problemu poprawy jakości usług w sektorze gazowniczym. Proponowany pakiet jest kluczem do opanowania całego projektu jak również powinien być integralną i najbardziej zaawansowaną częścią edukacji zawodowej w każdej europejskiej firmie gazowniczej. Zostanie pokazane, omówione oraz wprowadzane na każdym etapie projektu użycie nowoczesnych metod nauczania. Omówione zostaną zasady podnoszenia jakości usług Po zakończeniu kursu uczestnicy będą wiedzieć: 1. W jaki sposób zorganizować program ciągłego samokształcenia 2. W jaki sposób wykorzystać nowe techniki w poszukiwaniu i przekazywaniu materiałów do nauki 3. W jaki sposób używać elementów psychologii w systemach nauczania 4. W jaki sposób przygotować system zarządzania zasobami ludzkimi w firmie 5. W jaki sposób wprowadzać elementy zarządzania jakością w firmie Some major activities in human resources area are: Recruiting, interviewing and selecting new personnel Equal opportunity for employees Administrative awards Development and training of personnel Assessment of new employees career management Human resources management and relationship with trade unions. Treść 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przemyśle gazowym (selekcja personelu, zasady szkoleń i kształcenia wewnętrznego, kształtownie kariery wewnątrz przedsiebiorstwa)

14 2. Samokształcenie oraz tworzenie systemu zwiększania swoich umiejętności (sposoby tworzenia wewnetrzych kursów korporacyjnych, praca grupowa, kursy elearningowe, warsztaty i konferencje naukowe) 3. Zarządzanie jakością w gazownictwie ziemnym 4. Warsztat i projekt

15

Dr hab. inż. Stanisław Nagy, prof. nzw.

Dr hab. inż. Stanisław Nagy, prof. nzw. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Katedra Inżynierii Gazowniczej NOWE EKOLOGICZNE TECHNOLOGIE POZYSKANIA GAZU ZIEMNEGO ZE ZŁÓŻ NIEKONWENCJONALNYCH (SHALE GAS, TIGHT GAS, CBM) Dr hab. inż. Stanisław Nagy,

Bardziej szczegółowo

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. Spis treści PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ROZDZIAŁ 1... BŁĄD! NIE RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZASADY FUNKCJONOWANIA.... BŁĄD! NIE 1.1. RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZMIANY STRUKTURALNE

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia WNiG Górnictwo i Geologia opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę na poziomie szkoły średniej z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych,

Bardziej szczegółowo

Badania właściwości dynamicznych sieci gazowej z wykorzystaniem pakietu SimNet TSGas 3

Badania właściwości dynamicznych sieci gazowej z wykorzystaniem pakietu SimNet TSGas 3 Andrzej J. Osiadacz Maciej Chaczykowski Łukasz Kotyński Badania właściwości dynamicznych sieci gazowej z wykorzystaniem pakietu SimNet TSGas 3 Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Łukasz Kotyński,

Bardziej szczegółowo

MOśLIWOŚCI REALIZACJI CCS W GRUPIE LOTOS Z WYKORZYSTANIEM ZŁÓś ROPY NAFTOWEJ NA BAŁTYKU C.D.

MOśLIWOŚCI REALIZACJI CCS W GRUPIE LOTOS Z WYKORZYSTANIEM ZŁÓś ROPY NAFTOWEJ NA BAŁTYKU C.D. MOśLIWOŚCI REALIZACJI CCS W GRUPIE LOTOS Z WYKORZYSTANIEM ZŁÓś ROPY NAFTOWEJ NA BAŁTYKU C.D. Jerzy DomŜalski Gdańsk, 7 stycznia 2009 GEOLOGICZNA SEKWESTRACJA CO2 GEOLOGICZNA SEKWESTRACJA CO2 (geosekwestracja)

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: WIN-1-603-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: WIN-1-603-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Magazynowanie ropy naftowej Rok akademicki: 2013/2014 Kod: WIN-1-603-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Wiertnictwa, Nafty i Gazu Kierunek: Inżynieria Naftowa i Gazownicza Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji komputerowych do modelowania pracy podziemnych magazynów gazu w Polsce

Zastosowanie symulacji komputerowych do modelowania pracy podziemnych magazynów gazu w Polsce NAFTA-GAZ maj 2010 ROK LXVI Wiesław Szott Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, Oddział Krosno Zastosowanie symulacji komputerowych do modelowania pracy podziemnych magazynów gazu w Polsce Wstęp Dla poprawnego

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: WGG-2-202-GZ-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Gazownictwo ziemne

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: WGG-2-202-GZ-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Gazownictwo ziemne Nazwa modułu: Termodynamika gazu ziemnego Rok akademicki: 2012/2013 Kod: WGG-2-202-GZ-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Wiertnictwa, Nafty i Gazu Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Gazownictwo ziemne

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE)

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Opiekun

Bardziej szczegółowo

Technologia eksploatacji podwodnej i otworowej surowców stałych. Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GGiG-2-301-GO-s Punkty ECTS: 3

Technologia eksploatacji podwodnej i otworowej surowców stałych. Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GGiG-2-301-GO-s Punkty ECTS: 3 Nazwa modułu: Technologia eksploatacji podwodnej i otworowej surowców stałych Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GGiG-2-301-GO-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Górnictwo i Geologia

Bardziej szczegółowo

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik

Bardziej szczegółowo

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca:... 2013 r.

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca:... 2013 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GAZ-3 Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych Agencja Rynku Energii S.A. Portal

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH: TECHNIKA PROCESÓW SPALANIA

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH: TECHNIKA PROCESÓW SPALANIA AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY WOŹNIKI NA LATA 2012-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY WOŹNIKI NA LATA 2012-2030 05. Paliwa gazowe 5.1. Wprowadzenie... 1 5.2. Zapotrzebowanie na gaz ziemny - stan istniejący... 2 5.3. Przewidywane zmiany... 3 5.4. Niekonwencjonalne paliwa gazowe... 5 5.1. Wprowadzenie W otoczeniu

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny w. Centrum Efektywności Energetycznej. Marek Pawełoszek Specjalista ds. efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny w. Centrum Efektywności Energetycznej. Marek Pawełoszek Specjalista ds. efektywności energetycznej. Polsko Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej Audyt energetyczny w zakładzie adzie przemysłowym Marek Pawełoszek Specjalista ds. efektywności energetycznej przy wsparciu Krajowa Agencja Poszanowania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków (Dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE)

Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków (Dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE) 1 Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków (Dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE) ORGANIZATORZY: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków separacji ropy na wielkość jej wydobycia

Wpływ warunków separacji ropy na wielkość jej wydobycia NAFTA-GAZ styczeń 2011 ROK LXVII Józef Such Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno Wpływ warunków separacji ropy na wielkość jej wydobycia Wstęp W warunkach panującego w otworze wysokiego ciśnienia ropa

Bardziej szczegółowo

Wymagania gazu ziemnego stosowanego jako paliwo. do pojazdów

Wymagania gazu ziemnego stosowanego jako paliwo. do pojazdów Wymagania gazu ziemnego stosowanego jako paliwo mgr inż. Paweł Bukrejewski do pojazdów Kierownik Pracowni Analitycznej Starszy Specjalista Badawczo-Techniczny Laboratorium Produktów Naftowych i Biopaliw

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA NATURALNE W OTWOROWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

ZAGROŻENIA NATURALNE W OTWOROWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH ZAGROŻENIA NATURALNE W OTWOROWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH. ZAGROŻENIE ERUPCYJNE Zagrożenie erupcyjne - możliwość wystąpienia zagrożenia wywołanego erupcją wiertniczą rozumianą jako przypływ płynu złożowego

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS) Stopień studiów: I Efekty na I stopniu dla kierunku IS K1IS_W01 K1IS_W02 K1IS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Kontrola stanu technicznego. przy zastosowaniu metod geofizyki otworowej

Kontrola stanu technicznego. przy zastosowaniu metod geofizyki otworowej Kontrola stanu technicznego przy zastosowaniu metod geofizyki otworowej Schützenstraße 33 D-15859 Storkow, Niemcy gorka@blm-storkow.de Wprowadzenie Schemat profilowania otworu wiertniczego: Bęben wyciągu

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne Nazwa modułu: Pompy, sprężarki i wentylatory Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych 1 Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Plan prezentacji 1. Aspekty kompleksowego podejścia do rozwoju systemu

Bardziej szczegółowo

Projekty infrastruktury naziemnej dla zagospodarowania złóż ropy i gazu ziemnego z zastosowaniem komputerowych obliczeń procesowych

Projekty infrastruktury naziemnej dla zagospodarowania złóż ropy i gazu ziemnego z zastosowaniem komputerowych obliczeń procesowych NAFTA-GAZ październik 2011 ROK LXVII Anita Łupińska, Piotr Błachowski BSiPG GAZOPROJEKT SA, Wrocław Projekty infrastruktury naziemnej dla zagospodarowania złóż ropy i gazu ziemnego z zastosowaniem komputerowych

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4. Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4. Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura KARTA KURSU Nazwa Inżynieria Procesowa 2 Nazwa w j. ang. Process Engineering 2. Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura Zespół dydaktyczny Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura Opis kursu

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej prof. dr hab. inż. Andrzej J. OSIADACZ Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Parametry PMG Strachocina osiągnięte w pierwszym cyklu eksploatacji magazynu, po rozbudowie pojemności czynnej zakończonej w 2011 r.

Parametry PMG Strachocina osiągnięte w pierwszym cyklu eksploatacji magazynu, po rozbudowie pojemności czynnej zakończonej w 2011 r. NAFTA-GAZ grudzień 212 ROK LXVIII Bogdan Filar, Mariusz Miziołek Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno Adam Hoszowski PGNiG S.A., Oddział Sanok Parametry PMG Strachocina osiągnięte w pierwszym cyklu eksploatacji

Bardziej szczegółowo

METODYKA POSZUKIWAŃ ZLÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO

METODYKA POSZUKIWAŃ ZLÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO METODYKA POSZUKIWAŃ ZLÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO Prowadzący: Mgr inż. Bartosz Papiernik Konspekt opracowali w postaci prezentacji PowerPoint B.Papiernik i M. Hajto na podstawie materiałów opracowanych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa GAZ-3

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa GAZ-3 MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON GAZ-3 Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

PMG Wierzchowice - schemat blokowy nowego obiektu

PMG Wierzchowice - schemat blokowy nowego obiektu PMG Wierzchowice - nowy Ośrodek Centralny z Ośrodkiem Grupowym B PMG Wierzchowice - schemat blokowy nowego obiektu Główny ciąg technologiczny odbiór gazu zatłaczanie gazu instalacje pomocnicze Obszar działania

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

W kręgu naszych zainteresowań jest:

W kręgu naszych zainteresowań jest: DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA W kręgu naszych zainteresowań jest: pozyskiwanie ciepła z gruntu, pozyskiwanie ciepła z powietrza zewnętrznego, pozyskiwanie ciepła z wód podziemnych, pozyskiwanie ciepła z wód powierzchniowych.

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr Wykład 2 - Podstawy teorii wirnikowych maszyn przepływowych

J. Szantyr Wykład 2 - Podstawy teorii wirnikowych maszyn przepływowych J. Szantyr Wykład 2 - Podstawy teorii wirnikowych maszyn przepływowych a) Wentylator lub pompa osiowa b) Wentylator lub pompa diagonalna c) Sprężarka lub pompa odśrodkowa d) Turbina wodna promieniowo-

Bardziej szczegółowo

Jerzy Stopa*, Stanis³aw Rychlicki*, Pawe³ Wojnarowski* ZASTOSOWANIE ODWIERTÓW MULTILATERALNYCH NA Z O ACH ROPY NAFTOWEJ W PÓ NEJ FAZIE EKSPLOATACJI

Jerzy Stopa*, Stanis³aw Rychlicki*, Pawe³ Wojnarowski* ZASTOSOWANIE ODWIERTÓW MULTILATERALNYCH NA Z O ACH ROPY NAFTOWEJ W PÓ NEJ FAZIE EKSPLOATACJI WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 24 ZESZYT 1 2007 Jerzy Stopa*, Stanis³aw Rychlicki*, Pawe³ Wojnarowski* ZASTOSOWANIE ODWIERTÓW MULTILATERALNYCH NA Z O ACH ROPY NAFTOWEJ W PÓ NEJ FAZIE EKSPLOATACJI 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa*

W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa* WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 5 ZESZYT 008 W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa* ANALIZA I USTALENIE PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA ODWIERTÓW WÓD MINERALNYCH W ZALE NOŒCI OD WIELKOŒCI WYK ADNIKA GAZOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 1.1. Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami... 23 1.2. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium

ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski CZ 5.1 opracowanie zaawansowanych metod obróbki skrawaniem stopów lekkich stosowanych na elementy

Bardziej szczegółowo

Płyny newtonowskie (1.1.1) RYS. 1.1

Płyny newtonowskie (1.1.1) RYS. 1.1 Miniskrypt: Płyny newtonowskie Analizujemy cienką warstwę płynu zawartą pomiędzy dwoma równoległymi płaszczyznami, które są odległe o siebie o Y (rys. 1.1). W warunkach ustalonych następuje ścinanie w

Bardziej szczegółowo

Geotermia w Saksonii. 1. Krótki zarys na temat energii geotermalnej w Saksonii

Geotermia w Saksonii. 1. Krótki zarys na temat energii geotermalnej w Saksonii Geotermia w Saksonii 1. Krótki zarys na temat energii geotermalnej w Saksonii Zasoby geotermalne nabierają coraz większego znaczenia pośród energii odnawialnych. Posiadają one również w Saksonii, przy

Bardziej szczegółowo

Janusz Kośmider. Zjawiska przepływowe w odwiertach naftowych

Janusz Kośmider. Zjawiska przepływowe w odwiertach naftowych Janusz Kośmider Zjawiska przepływowe w odwiertach naftowych Zielona Góra 2010 Spis treści Słowo wstępne..................................... 5 1. Dopływ płynów złożowych do odwiertów...................

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 18 19 marca 2014 r. tel. 60 70 62 700 / biuro@idwe.pl / www.idwe.pl

Szanowni Państwo, 18 19 marca 2014 r. tel. 60 70 62 700 / biuro@idwe.pl / www.idwe.pl Pompy,, ssawy,, wentyllatory ii dmuchawy ((oraz iich regullacjja ii aparattura konttrollno pomiiarowa)) 18 19 marca 2014 r. Szanowni Państwo, maszyny przepływowe są elementem większych systemów i to, czego

Bardziej szczegółowo

GeoDH. Warsztaty Szkoleniowe

GeoDH. Warsztaty Szkoleniowe Promote Geothermal District Heating Systems in Europe Promowanie geotermalnego ciepłownictwa sieciowego w Europie GeoDH Warsztaty Szkoleniowe 13.10.2014 Uniejów Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi

Bardziej szczegółowo

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca:... 2005 r.

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca:... 2005 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY, pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON 1) Niepotrzebne skreślić GAZ-3 Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Turboekspandery w układach redukcji ciśnienia gazu

Turboekspandery w układach redukcji ciśnienia gazu Turboekspandery w układach redukcji ciśnienia gazu Politechnika Warszawska Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych Dr hab. inż. Maciej Chaczykowski Prof. dr hab. inż. Andrzej J. Osiadacz Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

VST Engineering, spol. s r.o.

VST Engineering, spol. s r.o. VST Engineering, spol. s r.o. VST Engineering zajmuje się prewencją i ochroną urządzeń przemysłowych przed wybuchem pyłów. Nasze działania prowadzą zawsze do bezpiecznej eksploatacji Państwa urządzeń bez

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe aspekty wydobycia gazu łupkowego

Środowiskowe aspekty wydobycia gazu łupkowego Środowiskowe aspekty wydobycia gazu łupkowego Małgorzata Woźnicka - Gaz łupkowy w Polsce i na Lubelszczyźnie Gaz łupkowy (shale gas) Gaz ziemny o genezie termogenicznej Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

Urządzenia nastawcze

Urządzenia nastawcze POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Urządzenia nastawcze Laboratorium automatyki (A-V) Opracował: dr inż. Leszek Remiorz Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

"Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych"

Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych Wrocław, 28.04.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych" edycja 5 organizowanych przez Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

OTTO Engineering - Program Energetyczny

OTTO Engineering - Program Energetyczny OTTO Engineering - Program Energetyczny Oferta Naszą misją jest wsparcie naszych klientów w podniesieniu efektywności energetycznej w celu zwiększenia ich konkurencyjności i zyskowności. Wspomagamy również

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemowe zarządzanie środowiskiem

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemowe zarządzanie środowiskiem Nazwa modułu: Ekonomika i zarządzanie ochroną Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK OPORÓW LINIOWYCH PRZEPŁYWU A PRZEPUSTOWOŚĆ SYSTEMU NA PRZYKŁADZIE GAZOCIĄGU JAMALSKIEGO

WSPÓŁCZYNNIK OPORÓW LINIOWYCH PRZEPŁYWU A PRZEPUSTOWOŚĆ SYSTEMU NA PRZYKŁADZIE GAZOCIĄGU JAMALSKIEGO PL0800188 WSPÓŁCZYNNIK OPORÓW LINIOWYCH PRZEPŁYWU A PRZEPUSTOWOŚĆ SYSTEMU NA PRZYKŁADZIE GAZOCIĄGU JAMALSKIEGO DANIEL GERWATOWSKI System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ SA., Warszawa W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE PROCESÓW ENERGETYCZNYCH Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

AQUIS. Zarządzanie siecią wodociągową

AQUIS. Zarządzanie siecią wodociągową PL AQUIS Zarządzanie siecią wodociągową Jeżeli liczy się każda kro AQUIS jest wiodącym na rynku pakietem aplikacji do modelowania i zarządzania wszystkimi procesami związanymi z systemami dystrybucji wody.

Bardziej szczegółowo

Analiza niepewności określania zasobów złóż węglowodorów, na przykładzie złoża gazowokondensatowego

Analiza niepewności określania zasobów złóż węglowodorów, na przykładzie złoża gazowokondensatowego NAFTA-GAZ lipiec 2011 ROK LXVII Joanna Lewandowska Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Analiza niepewności określania zasobów złóż węglowodorów, na przykładzie złoża gazowokondensatowego Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY MASZYNOZNAWSTWO OGÓLNE

PLAN WYNIKOWY MASZYNOZNAWSTWO OGÓLNE LN WYNIKOWY MSZYNOZNWSTWO OGÓLNE KLS I technik mechanik o specjalizacji obsługa i naprawa pojazdów samochodowych. Ilość godzin 38 tygodni x 1 godzina = 38 godzin rogram ZS 17/2004/19 2115/MEN 1998.04.16

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Podziemne magazyny gazu istotnym elementem gwarantującym bezpieczeństwo energetyczne Polski. Marzec 2011

Podziemne magazyny gazu istotnym elementem gwarantującym bezpieczeństwo energetyczne Polski. Marzec 2011 Podziemne magazyny gazu istotnym elementem gwarantującym bezpieczeństwo energetyczne Polski Marzec 2011 Plan prezentacji I. PMG w krajowym systemie gazowniczym II. Współfinansowanie Projektów PMG z funduszy

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Wilczyński Niezależny ekspert CZY DEPONOWANIE DWUTLENKU WĘGLA W LITOSFERZE JEST MOŻLIWE I ZGODNE Z FILOZOFIĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU?

Dr Michał Wilczyński Niezależny ekspert CZY DEPONOWANIE DWUTLENKU WĘGLA W LITOSFERZE JEST MOŻLIWE I ZGODNE Z FILOZOFIĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU? Dr Michał Wilczyński Niezależny ekspert CZY DEPONOWANIE DWUTLENKU WĘGLA W LITOSFERZE JEST MOŻLIWE I ZGODNE Z FILOZOFIĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU? 1 METODY ELIMINACJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH METODA SKUTECZNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie. Baltic Business Forum 2011

Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie. Baltic Business Forum 2011 Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie Baltic Business Forum 2011 Projekt Kruczkowskiego 2 Powiśle Park Sp. z o.o. - spółka specjalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Agnieszka Wilk Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Marzec 2015.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Agnieszka Wilk Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Marzec 2015. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI W ZIELONEJ GOSPODARCE ZA POMOCĄ ZAAWANSOWANEGO PROGRAMU SZKOLENIOWEGO CRADLE TO CRADLE - OD KOŁYSKI DO KOŁYSKI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Projekt jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zadanie badawcze nr 3 realizowane w ramach strategicznego programu badan naukowych i prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIS-2-106-WK-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIS-2-106-WK-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa Nazwa modułu: Projektowanie systemów wodno-kanalizacyjnych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIS-2-106-WK-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Piotr MAŁECKI Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1 PODATKI EKOLOGICZNE W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 2

Bardziej szczegółowo

Sylabus kursu. Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych budynków. Dla Projektu ETEROB

Sylabus kursu. Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych budynków. Dla Projektu ETEROB Sylabus kursu Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych Dla Projektu ETEROB 1 Kontrolka dokumentu Informacje Kraj Polska Właściciel dokumentu BSW Data sporządzenia 23/11/2014

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Bożena Ewa Matusiak UŁ REC 2013 2013-11-24 REC 2013 Nałęczów 1 Agenda 1 2 3 Wprowadzenie Model prosumenta i model ESCO Ciepło rozproszone a budownictwo

Bardziej szczegółowo

Podziemne magazyny gazu jako element krajowego systemu gazowego

Podziemne magazyny gazu jako element krajowego systemu gazowego NAFTA-GAZ maj 2010 ROK LXVI Maciej Kaliski Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki oraz Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH Piotr Janusz Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki Adam

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KMiETI 7 KTMiM 7 KIS 6 KMiPKM 6 KEEEiA 5 KIB 4 KPB 3 KMRiMB 2 1. Omów sposób obliczeń pracy i mocy w ruchu obrotowym. 2. Co to jest schemat kinematyczny?

Bardziej szczegółowo

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY EUROPE Sp. z o.o. Technologie Oszczędzania Energii w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY Innowacyjny system oszczędzania energii elektrycznej Smart-Optimizer ECOD WYŁĄCZNY

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA WSTĘP Rośnie nasza świadomość ekologiczna, coraz bardziej jesteśmy przekonani, że zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium Materiały dydaktyczne Napędy hydrauliczne Semestr IV Laboratorium 1 1. Zagadnienia realizowane na zajęciach laboratoryjnych Zagadnienia według treści zajęć dydaktycznych: Podstawowe rodzaje napędowych

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Poligeneracja wykorzystanie ciepła odpadowego

Poligeneracja wykorzystanie ciepła odpadowego P A N Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk GDAŃSK Poligeneracja wykorzystanie ciepła odpadowego Dariusz Butrymowicz, Kamil Śmierciew 1 I. Wstęp II. III. IV. Produkcja chłodu: układy sorpcyjne

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

rektorat@agh.edu.pl Największa polska uczelnia techniczna, w ramach której funkcjonuje 16 wydziałów

rektorat@agh.edu.pl Największa polska uczelnia techniczna, w ramach której funkcjonuje 16 wydziałów Uczelnie In1 1 Nazwa uczelni/koła Miasto Akademia Górniczo - Hutnicza AGH - Kraków, Katedra Mineralogii, Petrografii i Ge Kraków Kod pocztowy 30-059 Ulica al. Mickiewicza 30 Województwo małopolskie Telefon

Bardziej szczegółowo

Rezerwowe zasilanie obiektów infrastruktury gazowniczej i instalacji petrochemicznych we współpracy z systemami sterowania i automatyki

Rezerwowe zasilanie obiektów infrastruktury gazowniczej i instalacji petrochemicznych we współpracy z systemami sterowania i automatyki Zdzisław Mizera Dyrektor ds. Badań i Rozwoju Rezerwowe zasilanie obiektów infrastruktury gazowniczej i instalacji petrochemicznych we współpracy z systemami sterowania i automatyki Wysokoprężne zespoły

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ. Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż.

LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ. Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż. LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż. Jerzy Wiejacha ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Surowce energetyczne (węgiel kopalny, ropa naftowa, gaz ziemny)

Surowce energetyczne (węgiel kopalny, ropa naftowa, gaz ziemny) Surowce energetyczne (węgiel kopalny, ropa naftowa, gaz ziemny) Opiekun prof. dr hab. A. Solecki Zespół: prof. Franciszek Czechowski, prof. dr hab. A. Solecki, dr W. Śliwiński, dr D. Tchorz- Trzeciakiewicz,

Bardziej szczegółowo

PGNiG SA Oddział CLPB inspiratorem jakości badań i pomiarów w branży gazowniczej. Jolanta Brzęczkowska

PGNiG SA Oddział CLPB inspiratorem jakości badań i pomiarów w branży gazowniczej. Jolanta Brzęczkowska PGNiG SA Oddział CLPB inspiratorem jakości badań i pomiarów w branży gazowniczej Jolanta Brzęczkowska Misja laboratorium Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze pełni w sposób profesjonalny, niezależny,

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-2-202-KS-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria kształtowania środowiska

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-2-202-KS-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria kształtowania środowiska Nazwa modułu: Projektowanie systemów wodno-kanalizacyjnych Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-2-202-KS-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr A2-ASSY-7 Dotyczy zamówienia wyposażenia linii montażu kompresorów- maszyna filtrująco-dehydrująca

Zapytanie ofertowe nr A2-ASSY-7 Dotyczy zamówienia wyposażenia linii montażu kompresorów- maszyna filtrująco-dehydrująca tel. +48 (76) 72 49 114 fax. +48 (76) 72 49 107 www.sandensmp.pl Polkowice 21.10.2015 r. Zapytanie ofertowe nr A2-ASSY-7 Dotyczy zamówienia wyposażenia linii montażu kompresorów- maszyna filtrująco-dehydrująca

Bardziej szczegółowo

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 5 15-30 - - -

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 5 15-30 - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s16-2012IWBIAS Pozycja planu: D16 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi II 2 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo