Redaguje Prezydium DORPiP: Urszula Olechowska Leokadia Jędrzejewska. Anna Szafran

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Redaguje Prezydium DORPiP: Urszula Olechowska Leokadia Jędrzejewska. Anna Szafran"

Transkrypt

1

2 W NUMERZE... str. XXII OKRĘGOWY ZJAZD Komisja Socjalna i zapomogi W Zakopanem Wstydliwy problem...14 Ból przewlekły...16 Biały szczyt ustalenia...18 Informacje i reklamy Informacje i reklamy PAMIĘĆ I SERCE SPROSTOWANIE DO BIULETYNU KWIETNIOWEGO W marcowym biuletynie został zamieszczony Plan Pracy Rady na rok 2008, w którym w rubryce realizatorzy został zamieszczony dyrektor biura. Jest to nieścisłość, gdyż stanowisko to w chwili obecnej nie jest obsadzone. Za pomyłkę serdecznie przepraszam. Sekretarz DORPiP Anna Szafran OŚWIADCZENIE DOIPiP nie pośredniczy w rekrutacji pielęgniarek i położnych do pracy w kraju i zagranicą Przyjmujemy odpłatnie drobne ogłoszenia. Cena za jedną linijkę tekstu w układzie 3 ko lum no wym: dla członków samorządu = 5 zł; dla pozostałych osób = 7 zł Zajrzyj na stronę internetową naszej Izby i Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych!!! W CIENIU CZEPKA niezależny miesięcznik pielęgniarek i po łoż nych okręgu wrocławskiego i le gnic kie go. (www.doipip.wroc.pl) Wydawca: Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Po łoż nych we Wro cła wiu. Redaguje Prezydium DORPiP: Urszula Olechowska Leokadia Jędrzejewska Anna Szafran Dorota Pietrzak Mariola Górny Włodziwoj Sawicki Władysława Głowacz Grażyna Majewska - Kaźmierczak Beata Łabowicz Redakcja, redakcja techniczna, skład, korekta, grafika i przygotowanie do druku Włodziwoj Sa wic ki Konsultacja polonistyczna mgr Katarzyna Sawicka Materiałów nieza mó wio nych re dak cja nie zwraca, w tek stach pu bli ko wa nych za strze ga so bie prawo skrótów, zmian tytułów oraz poprawek stylistyczno językowych. Artykuły, listy, uwagi i inną ko re spon den cję prosimy nadsyłać na adres re dak cji: Dolnośląska Okrę go wa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wro cła wiu, ul. Powstańców Śląskich 50, Wro cław, fax e mail: REDAKCJA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ OGŁOSZEŃ I REKLAM I TEK STÓW SPONSOROWANYCH DOIPiP NIE PROWADZI POŚREDNICTWA PRACY W KRAJU I ZA GRA NI CĄ UWAGA: Nie przyjmujemy do pu bli ka cji tekstów przekazywanych telefonicznie! Nasza okładka: fot. W Sawicki i W. Fiuk Numer za mknię to r. Do druku przygotowano r. Nakład 3500 egz. Pismo nieodpłatnie rozprowadzane wśród członków Samorządu Pielęgniarek i Po łoż nych. Druk ABIS Wszystkie artykuły (i nie tylko) na str. Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 50, Wrocław, e mail: tel , , tel/fax Konto Izby: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Konto Nr: Bank Przemysłowo-Handlowy I Oddział/ Wrocław, Pl. Powstańców Śląskich 9, Wrocław 2 Biuro DOIPiP w Lubinie N I E C Z Y N N E!!! Biuletyn indywidualnie można pobierać w Szpitalu Miejskim u Naczelnej Pielęgniarki pani Anny Wietrzyckiej-Szostak. GODZINY PRACY BIURA Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych SEKRETARIAT I KSIĘGOWOŚĆ poniedziałek czwartek od 8 00 do z wyjątkiem wtorków i piątków wtorek od 8 00 do a w piątek do BIURO EWIDENCJI (wydaje, wymienia pra wo wykonywania zawodu) poniedziałek nieczynne dla petentów wtorek środa czwartek piątek KASA poniedziałek wtorek środa czwartek piątek... NIECZYNNA BIBLIOTEKA wtorki... od 14 do 17 piątki... od 9 do 14 OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ Informacja w Biurze Izby PRZEWODNICZĄCY OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Informacja w Biurze Izby DYŻURY RADCY PRAWNEGO poniedziałki 14 17; środa 9 11 (mgr E. Stasiak); wtorki od (mgr A. Haczkowska) KASA POŻYCZKOWA PRZY DOIPIP Bank PKO BP IV Oddział Wrocław, ul. Gepperta 4 Nr: Informacje o stanie swojego konta w Kasie Pożyczkowej można uzyskać w czasie dyżuru w środy od do telefonicznie lub osobiście KSIĘGOWOŚĆ IZBY NIE PROWADZI KASY POŻYCZKOWEJ I NIE UDZIELA INFORMACJI

3 Drogie Czytelniczki i Drodzy Czytelnicy! Kwietniowe dni pełne są wiosny. Jak co roku na nowo odżywa nie tylko przyroda, ale i każdy z nas budzi się z zimowego snu i po czasie wiosennego przesilenia nabiera sił i chęci do dalszego życia. Świat niesie nam mnóstwo ofert, związanych zarówno ze sposobem spędzania wolnego czasu, kupowania modnych produktów, jak i uzyskiwania nowego image. Wielu jest też reformatorów w każdej z dziedzin naszej egzystencji, poprawiaczy naszych mieszkań, naszego menu czy naszej urody. Nikt jednak nie potrafi zaproponować nam takiej oferty na życie, która podałaby nam sposób na rozwiązanie wszystkich naszych dylematów, kłopotów i która zażegnałaby nasze troski. Jutro jest jak zwykle niepewne. Kiedy więc świat nie chce lub nie może nam pomóc, lekarstwa na wszystkie ludzkie bolączki trzeba poszukać samodzielnie. Różne wybieramy drogi do pozbycia się swoich słabości. Jedni rzucają się w wir pracy, licząc na zarobek, który pozwoli im na przysłowiowe odbicie się od dna, drudzy szukają zapomnienia w rozmaitych rozrywkach, obficie dostarczanych im przez zmaterializowany świat, ale są też tacy, którym na sercu leży nie tylko ich dobro, lecz także interes całej grupy, z którą się czują związani. Do takiej grupy należą niewątpliwie osoby, skupione w organach samorządu pielęgniarek i położnych. Ich zadaniem jest współdziałanie ze wszystkimi organizacjami rządowymi i pozarządowymi w celu usprawnienia pracy, podniesienia kwalifikacji oraz warunki socjalnych naszej grupy zawodowej. W ubiegłym miesiącu jak tradycyjnie co roku przedstawiciele poszczególnych regionów zebrali się na XXII Okręgowym Zjeździe Delegatów. Celem corocznych spotkań jest podsumowanie działalności i przyjęcie nowych kierunków pracy na bieżący rok. Zjazd zatwierdza również plan finansowy i rozlicza Okręgową Radę z budżetu za rok poprzedni. Ważnym elementem w pracy Zjazdu jest zwrócenie uwagi na aktualne problemy, nurtujące nasze środowisko oraz podjęcie stanowisk czy apeli w sprawach boleśnie dotykających pielęgniarek i położnych. Niniejszy numer biuletynu, tradycyjnie, zawiera bogate sprawozdanie z prac Zjazdu, które winny być jawne dla każdego członka Izby, a nie tylko dla osób, biorących udział w obradach. Warto zapoznać się z efektami pracy i wypowiedziami naszych przedstawicieli na Zjeździe, bowiem są oni reprezentantami środowisk, w których obracamy się na co dzień. Trzeba wiedzieć, czy ich działalność przyczyni się choć trochę do poprawienia sytuacji społeczno-socjalnej naszego środowiska. Przyznam szczerze, że gdy przeglądałam materiały do biuletynu, najbardziej zaskoczyła mnie informacja o średniej wieku pielęgniarek. Ta na pozór błaha uwaga wzbudziła mój niepokój, podkreśliła bowiem braki kadry pielęgniarskiej. Co więc należy zrobić, aby namówić młodych ludzi do podejmowania pracy w tym nie tylko potrzebnym, ale i bardzo ciekawym zawodzie? Jak propagować zawód, by nie zginął? Czy samo podniesienie płac będzie wystarczającą zachętą do studiowania pielęgniarstwa? Myślę, że na takie pytania powinni odpowiedzieć sobie przedstawiciele zawodu, zanim całkiem zaginie. Katarzyna Sawicka Pieśń IX Nie porzucaj nadzieje, Jakoć się kolwiek dzieje: Bo nie już słońce ostatnie zachodzi, A po złej chwili piękny dzień przychodzi. Patrzaj teraz na lasy, Jako prze zimne czasy Wszystkę swą krasę drzewa utraciły, A śniegi pola wysoko przykryły. Po chwili wiosna przyjdzie, Ten śnieg z nienagła zyjdzie, A ziemia, skoro słońce jej zagrzeje, W rozliczne barwy znowu się odzieje. Nic wiecznego na świecie: Radość się z troską plecie, A kiedy jedna weźmie moc nawiętszą, Wtenczas masz ujźrzeć odmianę naprędszą. Ale człowiek zhardzieje, Gdy mu się dobrze dzieje; Więc też, kiedy go Fortuna omyli, Wnet głowę zwiesi i powagę zmyli. Lecz na szczęście wszelakie Serce ma być jednakie; Bo z nas Fortuna w żywe oczy szydzi, To da, to weźmie, jako się jej widzi. Ty nie miej za stracone, Co może być wrócone: Siła Bóg może wywrócić w godzinie; A kto mu kolwiek ufa, nie zaginie. Jan Kochanowski

4 XXII OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU XXII OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU Przemówienie Przewodniczącej Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych inaugurujące XXII Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Drogie Pielęgniarki i Położne, Szanowni Państwo, Przed niespełna czterema miesiącami rozpoczęliśmy V kadencję naszego samorządu. Po raz pierwszy mam przyjemność wystąpienia przed Państwem w roli Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na zjeździe budżetowym. Jest to czas rozliczeń, ale i rozdysponowania posiadanych środków finansowych na najbliższy rok. Fatalna sytuacja ochrony zdrowia jest nam od dawna znana, mówimy o tym już od kilkunastu lat i każdego roku jesteśmy zaskakiwani nowymi albo powracającymi problemami. Właśnie kończą się prace tzw. Białego Szczytu. Czekają nas głębokie zmiany systemowe: przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego, które podobno mają poprawić kondycję ochrony zdrowia. Mowa tu o projekcie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Przygotowywane są również zmiany dotyczące systemu finansowania ochrony zdrowia w tym ubezpieczeń zdrowotnych oraz cały pakiet ustaw, które mają uporządkować i uzdrowić system opieki zdrowotnej. Czy tak będzie? Mam nadzieję, że nasi goście na dzisiejszym zjeździe wezmą udział w dyskusji na temat obecnej i przyszłej sytuacji w ochronie zdrowia. Dzisiaj pragnę jednak zwrócić uwagę na aktualne problemy z jakimi borykają się pielęgniarki i położne na swoich stanowiskach pracy są to : zbyt niskie wynagrodzenia i w licznych zakładach ogromne dysproporcje w tych wynagrodzeniach pomiędzy zawodami medycznymi, ciągłe ograniczanie obsady pielęgniarskiej i położnych na dyżurach, zatrudnianie w niektórych zakładach niewykwalifikowanych osób do wykonywania czynności typowych dla pielęgniarek, zatrudniania ratowników medycznych w oddziałach szpitalnych i innych placówkach poza systemem ratownictwa medycznego, utrudnienia dostępności do kształcenia i doskonalenia zawodowego brak urlopów szkoleniowych, brak dofinansowania fot. W. Fiuk do kursów i szkoleń, nakładanie na pielęgniarki i położne coraz to większej liczby obowiązków niezwiązanych z wykonywaniem zawodu, Te wszystkie problemy były zgłaszane podczas moich wizyt w zakładach opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej, które do tej pory udało mi się wraz z Panią Sekretarz odwiedzić. Ufam, że na dzisiejszym Zjeździe podejmiemy stosowne stanowiska i apele do odpowiedzialnych za funkcjonowanie ochrony zdrowia i pracodawców w tych sprawach. Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych sygnalizuje, że drastycznie spada liczba absolwentów szkół pielęgniarskich i położnych. Średnia wieku pielęgniarek w naszej Izbie to blisko 44 lata, a położnych 48 lat. Jeżeli te zawody nie staną się lepiej wynagradzane i przez to bardziej atrakcyjne dla młodzieży, nie zwiększy się dostępność do kształcenia to w najbliższych latach dojdzie do załamania systemu opieki zdrowotnej. Jak wszyscy wiemy starzeją się nie tylko pielęgniarki i położne, lecz także nasze społeczeństwo, a co za tym idzie zapotrzebowanie na świadczenia pielęgnacyjne wzrastają. Taka sytuacja ma miejsce w całej Polsce. Realizujemy również z wielką starannością wszystkie nałożone na samorząd i Okręgową Radę zadania i obowiązki. Staramy się sprostać wszystkim bieżącym, nagłym i nie cierpiących zwłoki sprawom. Organizujemy szkolenia i konferencje o aktualnej problematyce i zgodnie z oczekiwaniami w tym: w zakresie przekształceń zakładów opieki zdrowotnej, zakażeń szpitalnych, komunikacji interpersonalnej, odpowiedzialności zawodowej. Czekają nas trudne czasy i niełatwe decyzje jakie przyjdzie nam podejmować. Pomimo tych niezbyt dobrych perspektyw wierzę, że stać nas na optymizm i życzliwość dla współpracowników, ale przede wszystkim godną postawę zawodową oraz szacunek i życzliwość wobec naszych pacjentów jak i względem siebie. Wykonujemy zawody zaufania publicznego i pamiętajmy, że tego zaufania zawieść nam nie wolno! Urszula Olechowska Przewodnicząca DORPiP 2 W CIENIU CZEPKA

5 XXII OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU ZA OKRES OD r. DO r. W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia DORPiP w tym jedno nadzwyczajne. W posiedzeniach Rady uczestniczyli Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Przewodniczący Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych oraz Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Frekwencja w posiedzeniach Rady wynosiła ok.90% Na posiedzeniach Rady podjęto 75 uchwał oraz 1 apel ws. poprawy warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych, który został rozesłany do wszystkich dyrektorów ZOZ oraz organów założycielskich. Wszystkim uchwałom nadano bieg i zrealizowano je w całości. Pomiędzy posiedzeniami Rady do działania w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych upoważnione zostało Prezydium, które w okresie sprawozdawczym spotkało się 5 razy podejmując 52 uchwał. W posiedzeniach Prezydium uczestniczyli przedstawiciele Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Powyższe dane nie obejmują uchwał podjętych na posiedzeniach Prezydium w dniach 27 lutego i 7 marca oraz na posiedzeniu DORPiP z dnia 1 mara br. Pierwsze posiedzenie DORPiP V kadencji odbyło się 06 listopada 2007 r. na którym dokonano wyborów prezydium DORPiP w następującym składzie: Wiceprzewodnicząca DORPiP Leokadia Jędrzejewska, Sekretarz DORPiP Anna Szafran, Skarbnik DORPIP Mariola Górny Zastępca Sekretarza Dorota Pietrzak, Zastępca Skarbnika Włodziwoj Sawicki Oraz członkowie: Beata Łabowicz, Grażyna Majewska-Kaźmierczak, Władysława Głowacz. Ponadto uchwałą nr 14/2007/V powołano 73 Pełnomocnych Przedstawicieli DORPiP na okres V kadencji udzielając im pełnomocnictwa do reprezentowania DORPiP w swoich rejonach wyborczych m.in w zakresie: negocjowania warunków pracy i płacy. Dotychczas odbyły się dwa spotkania Pełnomocnych Przedstawicieli DORPiP, na których omówiono aktualne problemy w reprezentowanych przez nich placówkach i realizowane zadania przez DOIPiP. Uchwałą nr 16/2007/V powołano następujące Komisje i Zespoły Problemowe: 1. Komisję Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Przewodnicząca Violetta Magiera, 2. Komisję Socjalna Przewodnicząca Teodozja Gierada, 3. Komisję Prawa i Legislacji Przewodnicząca Dorota Milecka, 4. Komisję Pracy i Płacy Przewodnicząca Teresa Łuckowska, 5. Zespół ds. Refundacji Kosztów Kształcenia Przewodnicząca Lucyna Bogumił, 6. Zespół ds. Kontraktowania Świadczeń Przewodnicząca Urszula Olechowska, 7. Zespół Wizytacyjny Praktyk Pielęgniarek i Położnych Przewodnicząca Elżbieta Kapelańczyk, 8. Zespół ds. Przeprowadzania Kontroli Organizatorów Kształcenia Podyplomowego Przewodnicząca Leokadia Jędrzejewska, 9. Zespół ds. Położnych Przewodnicząca Urszula Żmijewska, 10. Zespól ds. Pielęgniarek spoza Zakładów Opieki Zdrowotnej Przewodnicząca Barbara Chodkowska 11. Zespół ds. Pielęgniarek Środowiska Nauczania i Wychowania Przewodnicząca Barbara Walczak-Chociej 12. Zespół Redakcyjny Przewodniczący Włodziwoj Sawicki W okresie sprawozdawczym DORPiP w terminie wywiązywała się ze swoich ustawowych i regulaminowych obowiązków w tym m.in.: stwierdzono prawo wykonywania zawodu dla 33 pielęgniarek i 12 położnych wymieniono prawo wykonywania zawodu dla 21 pielęgniarek i 2 położnych skreślono z rejestru pielęgniarek i położnych 16 pielęgniarek i 3 położne wpisano do rejestru pielęgniarek i położnych 26 pielęgniarek 4 położne skierowano na przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu 43 pielęgniarki i 3 położne wydano 4 zaświadczenia o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia ws. szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych oraz konieczności uaktualnienia uchwały ws. prowadzenia Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego przy DOIPiP dla pielęgniarek i położnych z obszaru UE zwołano nadzwyczajne posiedzenie DORPiP w dniu 28 listopada 2007 r., na którym podjęto uchwałę nr 37/2007/V ws. utworzenia i prowadzenia Ośrodka Informacyjno Edukacyjnego oraz uchwałę nr 38/2007/V w sprawie nadzoru nad indywidualną, specjalistyczną praktyką wykonywaną przez pielęgniarki i położne oraz grupową praktyką pielęgniarek i położnych. W okresie sprawozdawczym udzielono 35 zapomóg losowych na kwotę ,00 zł. oraz refundacji kosztów kształcenia dla 280 Członków DOIPiP na kwotę ,00 zł. Ponadto wytypowano 51 przedstawicieli DORPiP do 38 składów komisji konkursowych na stanowiska kierownicze w zakładach opieki zdrowotnej. Przedstawiciele Okręgowej Rady uczestniczyli w 33 postępowaniach konkursowych na stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie i położnictwie. Na posiedzeniu DORPiP w dniu 19 stycznia 2008 r. został przyjęty plan pracy na rok 2008, w którym jako najważniejsze zadania uznano m.in.: spotkania z pielęgniarkami i położnymi na terenie zakładów pracy, promowanie samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych uroczyste obchody Dnia Pielęgniarki 4 (198)

6 XXII OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU i Dnia Położnej, - wykonanie sztandaru DOIPiP, - systematyczny nadzór nad wykonywaniem indywidualnych, grupowych i specjalistycznych praktyk pielęgniarek i położnych, - prowadzenie działalności szkoleniowej przez DOIPiP, - realizowanie pozostałych zadań ustawowych. Realizując plan w zakresie wizytacji w zakładach opieki zdrowotnej Przewodnicząca wraz Sekretarzem spotkały się z pielęgniarkami i położnymi w SPZOZ w Górze, w Powiatowym Zespole Szpitali w Wołowie, Domu Pomocy Społecznej w Głogowie. Głównymi problemami zgłaszanymi przez pielęgniarki i położne tam zatrudnione są bardzo niskie płace, minimalne zatrudnienie i utrudniony dostęp do szkoleń. W związku z powyższym Przewodnicząca i Sekretarz wraz z przedstawicielkami pielęgniarek i położnych odbyły spotkanie ze Starostą Powiatowym w Górze oraz z Dyrektorem SPZOZ w Górze, na których przedstawiono problemy zawodowe pielęgniarek i położnych oraz konieczność podwyższenia wynagrodzeń i dostępności do szkoleń. Dnia 6 lutego br. Przewodnicząca i Sekretarz uczestniczyły również w spotkaniu z pielęgniarkami, dyrekcją oraz Starostą Powiatowym w Głogowie, gdzie przedstawiono główne problemy pielęgniarek zatrudnionych w DPS oraz omówiono możliwości podniesienia wynagrodzeń dla pielęgniarek jak i konieczność zwiększenia zatrudnienia. Uzgodniono, iż we wszystkich placówkach jako pierwszy z cyklu zostanie zorganizowany kurs specjalistyczny z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez Dolnośląski Ośrodek kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych Sp. z o.o. Uwzględniając potrzeby pielęgniarek i położnych zaplanowano cykl szkoleń m.in. z zakresu prawa, etyki i odpowiedzialności zawodowej, zagadnień dot. profilaktyki zakażeń szpitalnych, wypalenia zawodowego oraz komunikacji interpersonalnej. Ponadto w trakcie przygotowań jest konferencja skierowana dla kadry kierowniczej nt. przekształceń SPZOZ w spółki prawa handlowego i miejsca pielęgniarek i położnych w przekształcanych placówkach. Wiele czasu poświęcamy na opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących głównie funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, spraw pracowniczych, finansowania świadczeń zdrowotnych jak również rozwiązywaniu bieżących problemów zawo- W roku 2007 działalność finansową realizowano zgodnie z założeniami planu budżetowego zatwierdzonego przez XX Okręgowy Zjazd. Rokiem rozliczeniowym Izby jest rok kalendarzowy. Z działalności finansowej sporządzono roczne sprawozdanie finansowe dotyczące: 1. Rozliczenia kosztów działalności gospodarczej 2. Rozliczenia kosztów zadań ustawowych realizowanych z budżetu DOIPiP 3. Rozliczenia dotacji z Ministerstwa Zdrowia, przeznaczonej na realizację zadań przejętych od administracji państwowej. Rachunek zysków i strat wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie ,88 zł. (dwieście osiemdziesiąt cztery tyś. pięćdziesiąt cztery zł. 88/100), która na koniec roku została przeksięgowana na zwiękdowych napotykanych w codziennej pracy przez naszych członków. Uczestniczymy w różnych spotkaniach zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i w miejscach pracy gdzie przedstawiane są problemy w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia. Pomimo tak krótkiego okresu sprawozdawczego udało się nam rozpocząć wiele ważnych inicjatyw i rozwiązać wiele mniejszych problemów. Dobrze układa nam się współpraca z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, z konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie pielęgniarstw. Liczę na dalszą aktywność członków DORPiP. Dziękuję wszystkim członkom Rady, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowemu Sądowi Pielęgniarek i Położnych życząc im sukcesów w pracy na rzecz naszego samorządu zawodowego. Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom biura za szczególne zrozumienie i pomoc w pierwszych miesiącach pracy V kadencji. Przewodnicząca DORPiP Urszula Olechowska SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU ZA ROK 2007 szenie funduszu zasadniczego. Bilans sporządzony na dzień r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą ,52 zł. (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwanaście zł. 52/100). W roku 2007 DOIPiP prowadziła działalność gospodarczą polegającą na wynajmowaniu sali, pomocy dydaktycznych i sprzedaży ogłoszeń. Zysk z tytułu działalności gospodarczej wynosił ,31 zł (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć zł. 31/100) i został przeznaczony na działalność ustawową Izby. Wysokość zasobów finansowych wzrosła z ,74 zł z r. do ,41 zł w dniu r. tj. 25,32%. W kwocie tej mieszczą się środki finansowe znajdujące się na rachunku bankowym, lokacie terminowej, w kasie Izby oraz inwestycja długoterminowa - środki stanowiące kapitał założycielski Dolnośląskiego Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych Spółka z o.o. we Wrocławiu. W roku 2007 DOIPiP udzieliła Ośrodkowi Kształcenia dwóch krótkoterminowych pożyczek, które zostały w całości zwrócone Izbie. Wpływy środków finansowych zrealizowano w 109,15% wynosiły one ,55 zł i były wyższe od planowanych o ,55 zł. Na kwotę ogólną uzyskanych przychodów złożyły się wpływy z: 1. Składek członkowskich w wysokości ,98zł i były wyższe od zaplanowanych o ,98zł. Na zwiększenie kwoty miały wpływ podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek i położnych 2. Dotacji budżetowej na zadania przeję- 4 W CIENIU CZEPKA

7 XXII OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU te od administracji państwowej w kwocie ,64 zł. 3. Zysk z działalności gospodarczej w kwocie ,31zł. 4. Inne wpływy w wysokości ,62 zł, w tym: - odsetki bankowe, - wpłaty za wydawane zezwolenia -przychody z tytułu PFRON i Funduszu Pracy Po stronie wydatków plan zrealizowano w 87,62% na kwotę ,39 zł. W roku 2007 DOIPiP realizując zadania ustawowe poniosła następujące koszty: 1. Składka dla NIPiP (6%) w wysokości: ,98 zł. 2. Wynagrodzenia pracowników w ramach osobowego i bezosobowego funduszu płac wraz z narzutami, w wysokości ,29zł. Fundusz płac został przekroczony o ,29 zł. zostało to spowodowane podwójnym zatrudnieniem w miesiącu grudniu 2007 r. przewodniczącej i sekretarza w związku z przekazywaniem obowiązków. Decyzja o wymienionym zatrudnieniu była podjęta przez DORPiP 6 listopada 2007 r uchwała 20/2007/V. W roku 2007 w Izbie zatrudnionych było 11 osób. W ramach bezosobowego funduszu płac wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia i umowy o dzieło na: obsługę prawną, obsługę Kasy Pożyczkowej, sprzątanie lokalu, redakcję i skład biuletynu W cieniu czepka, prace konserwatorskie i inne wynikające z aktualnych potrzeb Izby w związku z realizacją zadań ustawowych. 3. Ze środków zaplanowanych na pokrycie kosztów działalności biura wykorzystano ,13zł na wydatki rzeczowe i administracyjno-biurowe, a w szczególności na: czynsz, opłaty eksploatację lokalu, aktualizację programów komputerowych, zakup nowych komputerów, zużycie materiałów, środków czystości, znaczków pocztowych i biletów MPK, usługi bankowe, transportowe, konserwacje i naprawy bieżące, ochronę obiektu, serwis sieci komputerowej, i inne niezbędne do sprawnego funkcjonowania biura. 4. Fundusz pomocowy. Wykorzystano ogółem w 84,34% zamknął się kwotą ,20 zł. W tym na fundusz szkoleniowy wydano ,20 zł. Mieści się w tym, refundacja kosztów kształcenia dla 1152 osób oraz kwota pokrywająca szkolenia dla pielęgniarek i położnych organizowane przez okręgową Radę. Fundusz został wykorzystany w 94,58%. Niższe od zaplanowanego było wykorzystanie środków na fundusz zapomogowy. W roku 2007 wyniosło 60,44% w kwocie 4 (198) zł Środki te wykorzystano na zapomogi dla 123 osób oraz na wypłatę po 200 zł dla 93 pielęgniarek i położnych w związku z przejściem na emeryturę. Pozostałe środki przeznaczone na fundusz pomocowy zostały nie wykorzystane. 5. W związku z działalnością wydawniczą ponieśliśmy koszty w wysokości ,28 zł na wydanie 12 numerów biuletynu W cieniu czepka, w nakładzie 3500 egzemplarzy każdy. W roku 2007 został wydany kalendarz dla członków samorządu na 2008 r. Kalendarz zawiera kodeks etyki pielęgniarki i położnej spełnia przez to jeden z zapisów o zadaniach samorządu pielęgniarek i położnych oraz prace dzieci z konkursu,,moja mama pielęgniarka,moja mama położna nakład kalendarza sztuk. 6. Ze środków na nagrody i wyróżnienia wykorzystano 1.841,25zł Nagrody zostały ufundowane dla ; Pielęgniarki która zajęła I miejsce w eliminacjach wojewódzkich II ogólnopolskiego konkursu,,pielęgniarka roku 2006 Pielęgniarki, która uzyskała tytuł,,filantropa roku 2006 miasta Legnica Położnej która w ogólnopolskiej akcji,,rodzić po ludzku zdobyła tytuł Anioła Roku 2006 Pielęgniarza laureata nagrody na najładniejszą okładkę,,magazynu pielęgniarka i położna w 2006 r Rada była również fundatorem 14 nagród dla najlepszych absolwentów studiów na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo AM we Wrocławiu. 7. W roku odbyły się dwa okręgowe zjazdy delegatów DOIPiP na organizację ich wydano ,61zł, w tym na: delegacje, wynajem sali konferencyjnej, konsumpcję, noclegi. 8. Na pokrycie kosztów delegacji wykorzystano 41,50% zaplanowanych środków w wysokości 6.225,74 zł, w związku z przejazdami na posiedzenia członków Organów, Komisji i Zespołów problemowych. 9. Środki przeznaczone na uzupełnienie księgozbioru punktu bibliotecznego Izby wykorzystano w kwocie 6 975,40 zł co stanowi 69,75% zaplanowanej kwoty. W 2007 roku znacznie poszerzono ofertę pozycji książkowych. 10. Na pokrycie kosztów działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej wykorzystano 70,59% zaplanowanych środków, w kwocie 7.059,21 zł. Działalność finansowa Izby była kontrolowane przez biegłego rewidenta co powiększyło koszty działania komisji rewizyjnej. 11. W budżecie Izby na rok 2007 zaplanowano kwotę zł rezerwy finansowej na nieprzewidziane wydatki. Z sumy tej wydano ,30 zł. Kwota ta pokryła min: obchody Dnia Pielęgniarki i Położnej w maju 2007 r wyjazdowe szkolenie dla Członków Rady i pozostałych organów Izby IV kadencji zakup wiązanek okolicznościowych zorganizowanie finału konkursu,,moja mama pielęgniarka, moja mama położna 12. Integralną częścią budżetu jest dotacja rozliczana wg odrębnych zasad na podstawie umowy zawartej pomiędzy DOIPiP a Ministerstwem Zdrowia. Środki dotacji przeznaczone są na pokrycie kosztów zadań przejętych od administracji państwowej, w tym na: stwierdzanie 147 praw wykonywania zawodu: dla 124 pielęgniarek i 23 położnych wymianę prawa wykonywania zawodu dla 100 osób: w tym dla 10 położnych i 90 pielęgniarek prowadzenie rejestru pielęgniarek i położnych liczba prowadzonego rejestru obejmuje osoby wykonywania czynności związanych z orzekaniem w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych. W roku 2007 otrzymaliśmy dotację w wysokości ,64 zł co pozwoliło na pokrycie wydatków związanych z zadaniami przyjętymi od administracji państwowej w 83.45%. Różnica poniesionych kosztów nad otrzymanymi finansami wynosi ,30 zł. została pokryta z budżetu Izby. Sprawozdanie sporządziła: Skarbnik DORPiP Mariola Górny 5

8 XXII OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU WYKONANIE BUDŻETU DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU za rok 2007 I. ZASOBY FINANSOWE stan na dzień Stan na dzień r. 1. Rachunki bankowe , ,54 2. Lokaty PKO , ,00 3. Lokaty krótkoterminowe , ,00 4. Kasa , ,95 5. Inwestycje długoterminowe , ,92 RAZEM : , ,41 II. WPŁYWY PLAN WYKONANIE 1. Składki członkowskie , ,98 2. Dotacja na działalność przejętą od administracji państwowej , ,64 3. Wpływy z działalności gospodarczej , ,31 4. Inne wpływy , ,62 WPŁYWY OGÓŁEM : , ,55 III. WYDATKI PLAN 1 Składka dla NIPiP ( 6 % ) , ,98 2. Fundusz płac , ,29 3. Koszty działalności biura , ,13 4. Fundusz pomocowy : , ,20 a) fundusz szkoleniowy , ,20 b) fundusz zapomogowy , ,00 5. Działalność wydawnicza , ,28 6. Koszty Okręgowych Zjazdów , ,61 7. Delegacje, diety, dniówki , ,74 8. Zakup książek do biblioteki , ,40 9. Nagrody 5 000, , Koszty działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej , , Rezerwa finansowa , ,30 OGÓŁEM: , ,39 IV. Wydatki związane z realizacja zadań przejętych od administracji państwowej PLAN WYKONANIE 1. Stwierdzanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej 2. Prowadzenie rejestru pielęgniarek i położnych , , , , Wykonywanie czynności związanych z orzekaniem o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej 3 000,00 0,00 Wykonywanie czynności związanych z orzekaniem w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych , ,64 OGÓŁEM : , ,94 WYDATKI OGÓŁEM , ,33 6 W CIENIU CZEPKA

9 XXII OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU BUDŻET DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU na rok 2008 I. ZASOBY FINANSOWE stan na dzień Rachunki bankowe ,54 2. Lokaty PKO ,00 3. Lokaty krótkoterminowe ,00 4. Kasa 5 968,85 5. Inwestycje długoterminowe ,92 RAZEM : ,41 II. WPŁYWY PLAN 1. Składki członkowskie ,00 2. Dotacja na działalność przejętą od administracji państwowej ,00 3. Wpływy z działalności gospodarczej ,00 4. Inne wpływy ,00 WPŁYWY OGÓŁEM : ,00 III. WYDATKI PLAN 1 Składka dla NIPiP ( 6 % ) ,00 2. Fundusz płac ,00 3. Koszty działalności biura ,00 4. Koszty projektu i wykonania sztandaru DOIPiP wraz z oprawą ,00 5. Fundusz pomocowy : ,00 a) fundusz szkoleniowy ,00 b) fundusz zapomogowy ,00 6. Działalność wydawnicza ,00 7. Koszty Okręgowych Zjazdów ,00 8. Delegacje, diety, dniówki ,00 9. Zakup książek do biblioteki , Nagrody , Koszty działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej 5 000, Rezerwa finansowa ,00 OGÓŁEM: ,00 IV. Wydatki związane z realizacja zadań przejętych od administracji państwowej PLAN 1. Stwierdzanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej ,00 2. Prowadzenie rejestru pielęgniarek i położnych , Wykonywanie czynności związanych z orzekaniem o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej 5 000,00 Wykonywanie czynności związanych z orzekaniem w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych ,00 OGÓŁEM : ,00 WYDATKI OGÓŁEM ,00 4 (198)

10 XXII OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ ZA OKRES OD r. DO r. W okresie sprawozdawczym do Biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wpłynęła 1 skarga. Kontynuowane jest postępowanie wyjaśniające w 2 sprawach, w 1 sprawie Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania wyjaśniającego do czasu uzyskania akt z Prokuratury Rejonowej. Postępowania wyjaśniające toczą się w sprawach takich jak: 1. Podejrzenie pielęgniarki o popełnienie przestępstwa z art kk. 2. Podejrzenie pielęgniarki o okradanie pacjentów w oddziałach szpitalnych. 3. Pozostawienie w ranie operacyjnej pacjentki materiału opatrunkowego (postępowanie zawieszono). 4. Zastrzeżenia pacjenta, co do sposobu wykonywania przez pielęgniarkę iniekcji. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej we Wrocławiu na prośbę Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Biuro w Koszalinie, przesłuchał 1 świadka w sprawie, w której postępowanie toczy się w Koszalinie. Ogółem Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i Jego Zastępcy przesłuchali 5 świadków. PREWENCJA: Szkolenie Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej na temat Zagadnienia z zakresu etyki i odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych przeprowadzone przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Mariolę Kasprzak i radcę prawnego Ewę Stasiak. Jakość opieki pielęgniarskiej, a świadomość odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych temat przedstawiony przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej na szkoleniu pielęgniarek i położnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Opublikowanie w biuletynie W cieniu czepka artykułu pt. Jakość opieki pielęgniarskiej a świadomość odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych autor Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Mariola Kasprzak. Opublikowanie w biuletynie W cieniu czepka artykułu pt. Rozważania o odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych autorstwa Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Grażyny Radzioch. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz 2 jego Zastępców brało udział w szkoleniu zorganizowanym przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Temat szkolenia to: Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych. Prewencja wykroczeń zawodowych, zadania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w przeciwdziałaniu korupcji w systemie ochrony zdrowia. W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 zebrania szkoleniowo-organizacyjne Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego Zastępców. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej brał udział we wszystkich spotkaniach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Dyżury w Biurze Okręgowego Rzecznika pełnione były w każdą środę miesiąca w godz Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Mariola Kasprzak SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU ZA OKRES OD R. DO R. W okresie sprawozdawczym członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych spotykali się 2 razy. Spotkania te miały charakter szkoleniowy. Pierwsze spotkanie odbyło się 5 listopada 2007 r. gdzie doszło do ukonstytuowania się Okręgowego Sądu: 1. Bożena Wargocka Przewodnicząca 2. Wiesław Zielonka Zastępca Przewodniczącej 3. Anna Dolińska Sekretarz członkowie 4. Beata Dąbrowska 5. Wojciech Dziuba 6. Danuta Musioł 7. Anna Pleśniak 8. Wanda Pierzchała 9. Barbara Ptak 10. Zdzisława Talaga Członkowie Okręgowego Sądu zapoznali się z Regulaminem Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych oraz podpisali Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy służbowej w zakresie wszelkich wiadomości powziętych w toku wy- 8 W CIENIU CZEPKA

11 XXII OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU konywania swojej funkcji. Ustalono, że Przewodnicząca Okręgowego Sądu będzie pełniła dyżury telefoniczne. Informacja ta została podana w biuletynie DOIPiP W cieniu czepka. Drugie spotkanie odbyło się r. Na spotkaniu tym Zastępca Przewodniczącej Pan Wiesław Zielonka przeszkolił członków Sądu z zakresu prowadzenia spraw sądowych oraz omówił obowiązujące akty prawne. Przewodnicząca Okręgowego Sądu wyznaczyła skład orzekający do poprowadzenia sprawy dotyczącej pielęgniarki obwinionej o podanie pacjentce w zastrzyku podskórnym nieokreślonego preparatu i poderwanie zaufania społeczeństwa do zawodu pielęgniarki. Sprawa ta wpłynęła do Okręgowego Sądu w 2004 r. W 2006 r. Okręgowy Sąd uznał obwinioną za winną i wymierzył jej karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki na okres 6-ciu miesięcy. Obwiniona odwołała się od Postanowienia Okręgowego Sądu do Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Naczelny Sąd wydał Orzeczenie o uchyleniu postanowienia Okręgowego Sądu i ponownym rozpoznaniu sprawy. W lutym br. Sąd odroczył rozprawę z powodu niestawienia się obwinionej. Druga sprawa, która znajduje się w Sądzie dotyczy pielęgniarki obwinionej o asystowanie przy zabiegu prawnie zabronionym tj. o przestępstwo z art kk. w zw. z art kk. Obwiniona podpisała się w książce zabiegowej nazwiskiem lekarza jest to przestępstwo z art kk. Postąpiła sprzecznie z zasadami etyki zawodowej tj. niezgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Dział II pkt 12 oraz ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 1996 r. Rozdz. 4 art. 18. W związku z toczącym się postępowaniem karnym przeciwko obwinionej przed Sądem Powszechnym, Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych poprzedniej kadencji postanowił zawiesić postępowanie do czasu prawomocnego orzeczenia sprawy przez ten Sąd. Zastępca Przewodniczącej uczestniczył w posiedzeniach Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. W ramach działalności prewencyjnej członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych uczestniczyli w 3 szkoleniach dot. zagadnień etyki zawodowej. Przewodnicząca OSPiP Bożena Wargocka SPRAWOZDANIE Z PRACY OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZA OKRES OD DO W okresie sprawozdawczym Okręgowa Komisja Rewizyjna spotkała się trzy razy. 1. Na pierwszym spotkaniu ukonstytuowała się w następujący sposób: Lewandowska Urszula Przewodnicząca Dyszlewicz Elżbieta Z- ca Przewodniczącej Wyskiel Krystyna Sekretarz Brożek Halina członek Czekańska Ewa członek Jakimów Beata członek Kowalik Iwona członek 2. Okręgowa Komisja Rewizyjna opracowała roczny plan pracy. 3. Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej dokonali analizy: dokumentów Zjazdu Sprawozdawczo- -Wyborczego budżetu na 2008 rok 4. Zalecenia pokontrolne zrealizowano w terminie regulaminowym 5. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej lub jej członkowie uczestniczyli w posiedzeniach Rady i Prezydium Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Urszula Lewandowska Apel nr 1 XXII Okręgowego Zjazdu Delegatów Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 marca 2008 r. W sprawie zakazu ustalania jednoosobowych obsad pielęgniarek i położnych na dyżurach w oddziałach szpitalnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów oraz pielęgniarek i położnych XXII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych apeluje do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, organów założycielskich zakładów opieki zdrowotnej oraz konsultantów wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstw o podjęcie działań w zakresie należytej obsady stanowisk pielęgniarek i położnych, a tym samym zapewnienia właściwego poziomu udzielanych przez zakłady świadczeń zdrowotnych Jakość świadczeń realizowanych przez pielęgniarki i położne jest jednym z podstawowych kryteriów oceny działalności zakładu opieki zdrowotnej. Wpływa na tempo osiągania efektu terapeutycznego przez leczonych pacjentów, a także obniża śmiertelność chorych. Warunkiem niezbędnym i koniecznym do osiągnięcia rezultatów w działaniach zmierzających do zapewnienia właściwego poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych jest odpowiednia struktura i liczba kadr medycznych, szczególnie w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych. Jedna pielęgniarka, położna pełniąca dyżur w oddziale nie może zapewnić wszystkim pacjentom opieki pielęgniarskiej zgodnie z przyjętymi standardami praktyki zawodowej, a tym samym zakład opieki zdrowotnej nie może zapewnić bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentom, do którego zobowiązał się podpisując kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Delegaci XXII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, wskazują i jednocześnie ostrzegają, iż dalsze stosowanie przez pracodawców zaniżonej liczby personelu pielęgniarskiego i położniczego poniżej wymaganych norm zatrudnienia (jednoosobowa obsada na zmianie nocnej, łączenie stanowisk, jednoczesna praca na zmianie w więcej niż jednym oddziale, zmniejszona obsada w niedzielę i święta itp.), stwarza zagrożenie nie tylko dla bezpieczeństwa pacjentów, ale i samych pracowników. Tym samym, rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych nie jest w pełni realizowane, a nawet odnotowuje się przypadki całkowitego braku jego wdrożenia. Wobec powyższego niezrozumiały jest fakt, iż również szpitale, które otrzymały Certyfikaty Akredytacyjne oraz wdrożyły Systemy Zarządzania Jakością ISO dają przyzwolenie na jednoosobowe obsady dyżurów pielęgniarskich. Odzwierciedleniem obniżania się jakości usług pielęgniarskich są opinie pacjentów wyrażane w przeprowadzanych Ankietach Satysfakcji Pacjenta oraz zwiększającej się liczby spraw kierowanych do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Zwracamy uwagę, iż sytuacja ta ma wpływ na pogłębiające się zjawisko wypalenia zawodowego pielęgniarek i położnych spowodowane zbyt dużym obciążeniem psychofizycznym. Ekonomizacja i restrukturyzacja szpitali nie usprawiedliwia działań administracyjnych polegających na bezprawnym zmniejszaniu zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Sekretarz Zjazdu Władysława Głowacz Przewodnicząca Zjazdu Dorota Pietrzak 4 (198)

12 XXII OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU Apel nr 8 XXII Okręgowego Zjazdu Delegatów Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia15 marca 2008 r. w sprawie wynagrodzeń za pracę pielęgniarek i położnych. Delegaci XXII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu mając na względzie dobro członków samorządu pielęgniarek i położnych, dostrzegając powszechne niezadowolenie członków samorządu pielęgniarek i położnych z niskich zarobków, będąc świadkiem spadku zainteresowania młodzieży nauką w tych zawodach, coraz częstszymi faktami odchodzenia od zawodu, narastającym zjawiskiem emigracji motywowanej ekonomicznie domagają się stanowczo podjęcia przez Państwo działań na rzecz podniesienia wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. W tym celu Delegaci apelują: 1. do władz państwowych: niezwłoczne zagwarantowanie pielęgniarkom i położnym wynagrodzenia nie mniejszego niż dwukrotność corocznie waloryzowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, 2. do społeczeństwa: zrozumienie, że starania samorządu pielęgniarek i położnych o wyższe wynagrodzenia podyktowane są także troską o stan opieki zdrowotnej w Polsce, o wspieranie całego środowiska pielęgniarskiego w jego walce o godne warunki pracy w Polsce, 3. do środowiska pielęgniarek i położnych: solidarne wspieranie postulatów ekonomicznych samorządu pielęgniarek i położnych: wynagrodzenie pielęgniarki i położnej w zakładzie opieki zdrowotnej powinno stanowić: a) co najmniej 1,5 pmwp dla pielęgniarki lub położnej rozpoczynającej pracę b) co najmniej 1,75 pmwp dla pielęgniarki i położnej, która ukończyła kurs kwalifikacyjny c) co najmniej 2 pmwp dla pielęgniarki lub położnej posiadającej specjalizację lub tytuł magistra pielęgniarstwa/ położnictwa d) co najmniej 2,5 pmwp dla pielęgniarki lub położnej posiadającej tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa/ położnictwa oraz specjalizację. upowszechnianie świadomości zagrożeń wynikających z utrzymywania się obecnej sytuacji płacowej oraz konieczności jak najszybszych zmian w tym zakresie. Sekretarz Zjazdu Władysława Głowacz Przewodnicząca Zjazdu Dorota Pietrzak Nr 1 REZOLUCJE w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 111, poz.1314) w sprawie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Nr 2 w zakresie dotyczącym możliwości dokonywania odliczeń od dochodu składek na rzecz organizacji do których przynależność podatnika jest obowiązkowa oraz kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego Nr 1 WYKAZ REZOLUCJI, APELI, STANOWISK XXII OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW DOIPIP WE WROCŁAWIU W DNIU 15 MARCA 2008 R. w sprawie utrzymania podczas prze- zakładów opieki zdrowotnej Nr 4kształceń w inne formy własności pakietu socjalnego i gwarancji pracowniczych na poziomie, jaki gwarantuje umowa o pracę. w sprawie udzielania przez pracodaw- zatrudnionym pielęgniarkom i po- Nr 5ców łożnym urlopów szkoleniowych umożliwiających podnoszenie kwalifikacji zawodowych w sprawie finansowania z budżetu państwa kosztów ponoszonych przez pielę- Nr 6 gniarki i położne w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego oraz studiów pomostowych APELE w sprawie podjęcia działań mających Nr 7 na celu polepszenie warunków pracy i płacy pielęgniarkom zatrudnionym w Domach Pomocy Społecznej w sprawie zakazu ustalania jednoosobowych obsad pielęgniarek i położnych na dyżurach w oddziałach szpitalnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w sprawie finansowania świadczeń Nr 2 zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej w sprawie zatrudniania w zakładach Nr 3opieki zdrowotnej do czynności pielęgniarskich osób bez kwalifikacji zawodowych w sprawie wynagrodzeń za pracę pielęgniarek i Nr 8 położnych w sprawie nowelizacji Rozporządzenia Nr 9 Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w sprawie finansowania szkół rodzenia i poradni laktacyjnych ze środków Nr 10 budżetu państwa w sprawie katalogu świadczeń pielęgniarskich w Nr 11 POZ w sprawie poszerzenia wyboru dziedzin pielęgniarstwa, w których mogą Nr 12 być prowadzone specjalizacje i kursy kwalifikacyjne dla położnych w sprawie samodzielnego kontraktowania przez położne programu Nr 13 profilaktyki raka szyjki macicy etap podstawowy Nr 1 Zdrowia w Polsce STANOWISKA w sprawie konieczności dalszych działań zmieniających sytuację w Ochronie w sprawie zobowiązania DORPiP Nr 2 we Wrocławiu do przekazywania wytycznych i standardów jakościowych z działalności zawodowej pielęgniarek i położnych zakładów opieki zdrowotnej i ich organów założycielskich 10 W CIENIU CZEPKA

13 Komisja Socjalna KOMISJA SOCJALNA I ZAPOMOGI LOSOWE Od początku działalności Samorządu Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu działa Komisja Socjalna. Obecnie w V kadencji w Komisji zasiadają: 1. Teodozja Gierada - przewodnicząca 2. Krystyna Gojlik wiceprzewodnicząca 3. Zofia Malina sekretarz oraz członkowie: 4. Irena Bohdanowicz 5. Jolanta Gruszka 6. Danuta Hanusiak 7. Janiszewska-Kołpak Romualda 8. Elżbieta Moskot 9. Krystyna Stokłosa Wniosek o zapomogę można pobrać: w siedzibie Izby we Wrocławiu albo ze strony internetowej DOIPiP: (należy wejść w zakładkę Poradnik a następnie w zakładkę Zapomogi losowe ) W związku z częstymi zapytaniami o możliwość otrzymania zapomogi, ponownie zamieszczamy Regulamin Przyznawania Zapomóg Losowych (Załącznik uchwały 72/2006/IV DORPiP z dnia 8 kwietnia 2006 r) REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG LOSOWYCH 1 1. Fundusz zapomogowy dla członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą we Wrocławiu stanowią środki finansowe pochodzące wyłącznie ze składek członkowskich. 2. Wysokość funduszu określana jest corocznie w budżecie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Z funduszu zapomogowego mogą być udzielane zapomogi losowe na wniosek Komisji Socjalnej przez Dolnośląską Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych lub Prezydium DORPiP. 2. Zapomogę losową DORPiP lub Prezydium DORPiP przyznaje w następujących przypadkach: 1) ciężkiej choroby członka samorządu, 2) wypadku losowego członka samorządu powodującego utratę zdrowia, uniemożliwiającego okresowo wykonywanie zawodu, lub wykonywanie zawodu w dotychczasowym zakresie, 3) udokumentowanego nagłego zdarzenia losowego dotyczącego członka samorządu (za zdarzenie nagłe, uważa się takie, które nastąpiło niespodziewanie, było niemożliwe do przewidzenia i uniknięcia, a jego zaistnienie spowodowało zapotrzebowanie 4 (198) 2008 na środki finansowe przekraczające możliwości gospodarstwa domowego członka samorządu np. kradzież, pożar, wybuch gazu itp.). 4) śmierci członka samorządu (wypłaconej jednorazowo mężowi lub dzieciom), 5) śmierci małżonka lub dziecka członka samorządu. 3. Zapomoga dla danego członka DOIPiP może być przyznana jeden raz w roku kalendarzowym Osobami uprawnionymi do ubiegania się o zapomogę losową są: 1) członkowie DOIPiP, którzy nieprzerwanie opłacają składki członkowskie, co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku, 2) członkowie DOIPiP zwolnieni z płacenia składek członkowskich tj. osoby bezrobotne, przebywające na urlopach wychowawczych i zasiłkach rehabilitacyjnych. 2. Zapomogi przyznawane są na wniosek:: 1) członka samorządu, 2) pełnomocnego przedstawiciela DORPiP w zakładzie wraz z co najmniej dwoma współpracownikami członka samorządu, którego dotyczy wniosek. 3) Członka rodziny w przypadkach o których mowa w 2 ust. 2 pkt Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Do wniosku należy dołączyć: 1) zaświadczenie o wysokości zarobków zainteresowanej osoby oraz współmałżonka i innych osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z ostatnich 3 miesięcy potwierdzone przez pracodawcę, a w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z rejonowego urzędu pracy, renciści kserokopia ostatniego odcinka renty, 2) zaświadczenie o płaceniu składek na rzecz Izby potwierdzone przez zakład pracy lub kserokopię dowodu wpłaty w przypadku indywidualnego odprowadzania składek członkowskich, 3) kserokopie dokumentów potwierdzających zaistnienie zdarzenia losowego np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, potwierdzenie faktu kradzieży itp.), 4) oświadczenie o stanie osobowym członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe Wnioski o udzielenie zapomogi należy składać w biurze DOIPiP we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl Wnioski rozpatruje Komisja Socjalna i przedstawia do akceptacji Dolnośląskiej Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych lub Prezydium DORPiP. 3. Posiedzenia Komisji Socjalnej odbywają się w biurze DOIPiP jeden raz w mie- 11

14 Komisja Socjalna / Konferencja siącu. 4. Komisja Socjalna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy jej członków w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. 5. Każde posiedzenie Komisji Socjalnej jest protokołowane, a protokół podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Komisji. 6. Komisja prowadzi rejestr rozpatrywanych spraw oraz udzielanych zapomóg. 7. Środki finansowe ( zapomoga) mogą być wypłacone wyłącznie wnioskodawcy po okazaniu dokumentu tożsamości w kasie Izby lub osobie przez niego upoważnionej za okazaniem pełnomocnictwa i dokumentu tożsamości tej osoby. 5 Wysokość zapomogi dla poszczególnych wnioskodawców proponuje Komisja Socjalna wraz z uzasadnieniem i z uwzględnieniem postanowień załącznika nr 2, w którym określono wysokość przyznawanych zapomóg. 6 Zapomoga otrzymana na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub fałszywych dowodów podlega zwrotowi wraz z odsetkami. 7 Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie uchwałą Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu. 8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą decyzję podejmuje Dolnośląska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu. Sekretarz Leokadia Jędrzejewska Skarbnik Lucyna Bogumił Przewodnicząca Elżbieta Garwacka-Czachor Luty 2008 Zakopane W dniach w Zakopanem odbyła się Konferencja dla Kadry Kierowniczej Personelu Pielęgniarskiego,,Prawo Pracy w Pielęgniarstwie. Rola Pielęgniarskiej Kadry Kierowniczej w Restrukturyzacji ZOZ i Budżetowaniu. Organizator konferencji, Centrum Edukacji Menedżerskiej,,Promotor z siedzibą w Poznaniu, wybrał znakomite miejsce na organizację szkolenia w malowniczych Polskich Tatrach, w przepięknej zimowej scenerii, w przyjaznym i dobrym ośrodku OWP Hyrny. Wiodącym tematem konferencji było prawo pracy w pielęgniarstwie i rola pielęgniarskiej kadry kierowniczej w restrukturyzacji ZOZ i budżetowaniu. Liczne wykłady obejmowały aktualne, bieżące i nowelizowane zagadnienia prawa pracy w odniesieniu do kadry kierowniczej w pielęgniarstwie, kierowniczej kadry lekarskiej i kadry kierowniczej w pozostałych działach medycznych. Mecenas Iwona Piątkowska, honorowy gość konferencji, swoje wystąpienia oparła szczególnie na zmianach w przepisach prawnych i ich praktycznych konsekwencjach. Przedstawiła aktualne orzecznictwo w zakresie prawa pracy w ochronie zdrowia, nowoczesne systemy zatrudniania w ZOZ, formy zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz możliwości w zakresie zwiększenia elastyczności zatrudnienia kadry pielęgniarskiej, lekarskiej a także czynniki wpływające na wybór optymalnych form zatrudnienia z punktu widzenia pracodawcy i pracownika. Kolejnym gościem prezentującym swoje stanowisko w sprawie restrukturyzacji w ochronie zdrowia była Prezes Zarządu Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych w Polsce pani Renata Jażdż Zaleska Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. NZOZ w Kluczborku. Nakreśliła ona zasady budżetowania NZOZ ów, istotę, konstru- Załącznik nr 2 do Regulaminu Przyznawania Zapomóg Losowych Wysokość przyznawanych zapomóg: 1. Wysokość przyznanej zapomogi wynosi minimalnie 200,00 zł (dwieście zł). 2. W przypadku ciężkiej choroby, a szczególnie choroby nowotworowej wysokość zapomogi może być zwiększona do 1000,00 zł (jeden tysiąc zł), 3. W przypadku nieuleczalnej długotrwałej choroby trwającej latami wysokość zapomogi wynosi od 200,00 do 600,00 zł (dwieście do sześćset zł). 4. W przypadku zdarzenia losowego (kradzież, pożar itp.) kwota zapomogi jest adekwatna do strat i mieści się w granicach od 200,00 do 1000,00 zł (dwieście do jeden tysiąc zł). 5. W przypadku wypadku losowego powodującego trwałą utratę zdrowia wysokość zapomogi wynosi od 200,00 do 800,00 zł (dwieście do osiemset zł). 6. W przypadku śmierci członka samorządu od 200,00 do 500,00 zł (dwieście do pięćset zł), 7. W przypadku śmierci współmałżonka lub dziecka członka samorządu od 200,00 do 400,00 zł (dwieście do czterysta zł). (Załącznik Nr 2 do Uchwały 72/2006/IV DORPiP z dnia 8 kwietnia 2006 r.) 12 W CIENIU CZEPKA

15 Konferencja SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI KADRY KIEROWNICZEJ PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO nia zespołów problemowych, dokumentację w systemie zarządzania jakością, koszty i zalety oraz wady posiadania systemu certyfikatu jakości. Podała liczne przykłady procedur i rozwiązania jakościowe mające zastosowanie w pielęgniarstwie, sposoby motywowania pracowników do utrzymania wysokiego poziomu jakości a także procesowe podejście do problemu jakości w pielęgniarstwie. W czasie przerw, miedzy wystąpieniami zaproszonych prelegentów, w kuluarach trwały dyskusje wśród uczestników konferencji na temat:,,białego Szczytu i toczącej się debaty nad kierunkami reform systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wymieniano poglądy i przedstawiano koncepcje oraz analizowano doświadczenia z,,własnego podwórka. Nawiązano liczne kontakty i miło spędzono czas wolny na wycieczkach w przepiękne zimowe góry. Sprawozdanie sporządziła delegowana na konferencję Przewodnicząca Komisji Pracy i Płacy przy DORPIP we Wrocławiu mgr Teresa Łuckowska owanie i realizację budżetowania oraz działania kontrolne, a w szczególności omówiła rolę i zadania kierowniczej kadry pielęgniarskiej w budżetowaniu. Dyrektor NZOZ w Zamościu, Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o. o. lek. med. Krzysztof Tuczapski w swojej prelekcji nakreślił transformację własnościową,,swojego szpitala. Wskazał na szczególną rolę pielęgniarskiej kadry kierowniczej w dążeniu i zapewnieniu oraz zagwarantowaniu kompleksowej i profesjonalnej opieki pielęgniarskiej na maksymalnie wysokim poziomie. Przypomniał o konieczności stałego rozwoju zawodowego, podnoszeniu kwalifikacji, delegowaniu zadań i tworzeniu efektywnych systemów pracy opartych na systematycznej ocenie pracowników i stałym ich motywowaniu. Prezentacji wdrożonych systemów podnoszących jakość usług medycznych dokonała mgr Monika Zaremba, Kierownik Działu Jakości i Marketingu w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. W swoim wystąpieniu dokonała oceny bieżących potrzeb w zakresie podnoszenia jakości usług medycznych, przedstawiła proces tworze- 4 (198) 2008 fot. T. Łuckowska 13

16 Wstydliwy problem NIETRZYMANIE MOCZU WSTYDLIWY PROBLEM Mam 52 lata, kilka lat temu przeszłam operację ginekologiczną, której skutkiem jest nietrzymanie moczu. Nie jestem już tą samą zdrową, radosną i silną kobietą, co kiedyś. Zostałam okaleczona, a miało być tak cudownie. Nie pomagają mi żadne leki ani ćwiczenia. Tnę sobie pampersy i jestem zrozpaczona, a każdy lekarz tj. ginekolog, urolog, neurolog mówi, że tak musi być. To wszystko jest takie okrutne, lepiej byłoby umrzeć niż to wszystko niepotrzebnie przechodzić. Muszę jednak jakoś żyć i pracować, bo mam uczące się dzieci, ale nie życzę takiej tragedii nawet najgorszemu wrogowi... Rysunek 1. Choroby cywilizacyjne kobiet Anna To jeden z wielu dramatycznych listów, który przyszedł do redakcji kwartalnika NTM (23/ 2007). Problem nietrzymania moczu (skrót NTM oznacza nietrzymanie moczu) można z całą pewnością zaliczyć do chorób społecznych biorąc pod uwagę powszechność występowania, jego przewlekły charakter oraz liczne ograniczenia w wykonywaniu podstawowych zadań życiowych. Problem nietrzymania moczu, co prawda nie zabija, ale potrafi skomplikować życie. Wstyd, bezradność, poczucie niepełnej wartości społecznej, pogorszenie jakości życia osobistego, zawodowego to uczucia, które często towarzyszą osobom dotkniętym NTM. Nietrzymanie moczu dotyka większej liczby osób niż niejedna choroba przewlekła. Szacuje się, że na NTM cierpi ok.10 15% społeczeństwa. Na tą dolegliwość narażeni są wszyscy, bez względu na wiek i płeć. Do szczególnie narażonych zaliczamy osoby w podeszłym wieku oraz kobiety po porodach i w okresie menopauzy. Wśród kobiet NTM występuje znacznie częściej niż inne choroby przewlekłe. A zatem jak pokazuje rys. 1 ok. ⅓ kobiet cierpi z powodu nietrzymania moczu. Częstotliwość występowania NTM wzrasta z wiekiem. Szacuje się, że problem ten dotyczy ok. 50% osób powyżej 70 roku życia. Obserwowany proces starzenia się społeczeństwa powoduje, iż skala problemu także wzrasta. Kobiety z powodu nietrzymania moczu cierpią ok. 2 razy częściej niż mężczyźni, co ilustruje rys. 2 Wiele osób zgłaszających się do lekarza w ogóle nie mówi o swoim problemie. Często, nie mówi o tym nawet najbliższym. W Polsce problem NTM jest ciągle tematem tabu. Stąd przypuszczenie, że osób dotkniętych NTM może być znacznie więcej niż podają statystyki. Niestety, osoby borykające się z tym problemem muszą sobie radzić same. Nie istnieje żaden państwowy program zdrowotny wspierający osoby chore, brak jest powszechnie dostępnej informacji na temat sposobów leczenia, dalszego postępowania i możliwości refundacji sprzętu medycznego i środków wchłaniających. Właściwe podejście do kwestii refundacji środków pomocniczych pozwoliłoby istotnie ograniczyć liczbę powikłań spowodowanych niewłaściwym zabezpieczeniem skóry przed drażniącym oddziaływaniem moczu i poprawić jakość życia osób chorych. Ochrona skóry, zabezpieczenie odzieży przed przemoczeniem oraz eliminacja przykrego zapachu należą do nieustających potrzeb ludzi dotkniętych NTM. TYMCZASEM NIETRZYMANIE MOCZU MOŻNA I NALEŻY LE- CZYĆ. DEFINICJE DOTYCZĄCE NIETRZYMANIA MOCZU: Nietrzymaniem moczu nazywamy bezwiedny wypływ moczu przez cewkę moczową (z wyłączeniem wyciekania przez przetoki moczowe), który powoduje problemy higieniczne i społeczne oraz jest obiektywnie stwierdzalny. Rodzaje nietrzymania moczu: Wysiłkowe związane z chwilowym napięciem tłoczni brzusznej, np. podczas kaszlu, kichania, dźwigania (1 ) lub podczas wstawania, chodzenia, i innych ruchów (2 ). Jeżeli mocz wycieka nawet w pozycji leżącej to mówi się o nietrzymaniu wysiłkowym 3. Parcia naglące bezwiedne oddanie moczu z powodu gwałtownej potrzeby, której nie można się oprzeć. Moczenie paradoksalne następstwo długotrwałej przeszkody podpęcherzowej. Polega na przelewaniu się nadmiaru moczu z pęcherza przepełnionego pod dużym ciśnieniem, które przezwycięża chwilami opory cewkowe. Po wylaniu się pewnej porcji moczu ciśnienie śródcewkowe ponownie uzyskuje przewagę i wypływ ustaje. Wykapywanie moczu po mikcji jest wyrazem zmęczenia mięśnia wypierającego pęcherza tak, że ma on za mało siły do skurczu, który doprowadziłby do całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego Popuszczanie w trakcie śmiechu Moczenie nocne Nadreaktywność pęcherza stan, w którym występują: częstomocz, parcia naglące i nietrzymanie moczu typu parcia naglącego, oddzielnie lub w połączeniu ze sobą, przy nieobecności lokalnych czynników patologicznych tłumaczących te objawy. 14 W CIENIU CZEPKA

17 DIAGNOZOWANIE NIETRZY- MANIA MOCZU Niezależnie od rodzaju leczenia, najważniejsza jest gruntowna ocena nietrzymania moczu, dzięki której określić można przyczynę oraz rodzaj NTM, a także wybrać najbardziej odpowiedni program leczenia. W przypadku wysiłkowego nietrzymania moczu, istnieją metody leczenia zachowawczego (farmakoterapia, fizykoterapia, ćwiczenia) oraz leczenie operacyjne stosowane w cięższych postaciach nietrzymania moczu i w razie niepowodzenia leczenia zachowawczego. Podstawą do zakwalifikowania pacjenta do odpowiedniego typu leczenia operacyjnego jest tzw. badanie urodynamiczne oceniające czynność dróg moczowych w trakcie napełniania oraz opróżniania pęcherza. Badanie to pozwala na: Rozpoznanie zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych. Ustalenie wskazań do leczenia operacyjnego. Ustalenie farmakologicznego leczenia zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych. Monitorowanie leczenia i ocenę po leczeniu operacyjnym. Przybliżoną ocenę szans powodzenia zabiegu operacyjnego oraz przewidzenie jego możliwych powikłań. Badanie urodynamiczne jest badaniem inwazyjnym, dlatego konieczne jest wykonanie przed nim badania ogólnego i posiewu moczu. W przypadku zakażenia dróg moczowych wynik urodynamiki jest niemiarodajny. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie uzyskać jałowego posiewu, pacjent powinien być zabezpieczony antybiotykiem. W ocenie pacjentów jest to badanie nieprzyjemne, dlatego powinno być wykonane w konkretnym celu a nie z powodu braku koncepcji jak leczyć i co począć z pacjentem. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADA- NIA URODYNAMICZ- NEGO: Pacjenci cierpiący na schorzenia układu nerwowego, u których występują zaburzenia funkcji układu moczowego. Kobiety z objawami nietrzymania moczu o charakterze wysiłkowym lub mieszanym. Osoby z objawami nadaktywności pęcherza moczowego Mężczyźni, u których z powodu ich wieku lub charakteru dolegliwości istnieją wątpliwości, co do przeprowadzenia zabiegowego leczenia łagodnego rozrostu stercza. Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza i przez lekarza. Asystująca podczas badania pielęgniarka odgrywa bardzo dużą rolę zarówno przed badaniem, w jego trakcie, jak i po badaniu. W kompetencji pielęgniarki pozostaje uspokojenie i psychiczne przygotowanie pacjenta do badania oraz zapewnienie jak najmniej krępującego przebiegu badania. Pielęgniarka powinna przybliżyć istotę badania w sposób przystępny i zrozumiały. Jeśli zachodzi potrzeba należy pacjentowi pomóc w rozebraniu i ubraniu się oraz w ułożeniu się na fotelu. Wszystkie te działania służą zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa pacjentowi poddającemu się badaniu. Wstydliwy problem SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA URODYNAMICZNEGO: Przedstawienie pacjentowi metodyki badania, możliwych niedogodności i powikłań. Pomieszczenie, w którym przeprowadza się badanie powinno zapewniać pacjentowi potrzebę intymności. Wieczorem, w przeddzień badania, wykonanie skutecznej lewatywy oczyszczającej esicę. Nie zaleca się stosowania farmakologicznych środków przeczyszczających (są nieskuteczne i pobudzają motorykę jelit, utrudniając przeprowadzenie badania). Osoba przygotowywana do badania nie powinna rano jeść posiłku, ale nie ma żadnych przeciwwskazań do przyjmowania płynów, tym bardziej, że badanie rozpoczyna się rutynowo od swobodnej mikcji. W obecnych warunkach organizacyjnych badanie wykonywane jest w trybie ambulatoryjnym w szpitalu i dlatego wymagane jest skierowanie do szpitala. OPIS BADANIA URODYNAMICZ- NEGO: Badanie rozpoczyna się od pomiaru przepływu moczu. W tym celu pacjentowi poleca się oddać mocz do kalibrowanego naczynia, badający mierzy jednocześnie czas trwania mikcji. Następnie pacjentowi poleca się przyjąć pozycję na wznak z lekko rozchylonymi nogami (zwykle na fotelu urologiczno ginekologicznym). Pacjent jest rozebrany do połowy (dolna połowa ciała). Badający podaje środek znieczulający miejscowo w postaci żelu. Następnie poprzez cewkę moczową zakłada pacjentowi cewnik do pęcherza moczowego i dokonuje pomiaru objętości wypływającego moczu. Jest to objętość moczu zalegającego w pęcherzu po mikcji. (Niekiedy badanie wykonuje się poprzez wprowadzony drogą nakłucia nadłonowego specjalny cewnik, zwany cystofixem). Drugi, podobny cewnik badający zakłada pacjentowi do odbytnicy. Obydwa cewniki łączy się odpowiednimi przewodami z przetwornikami ciśnienia, co umożliwia śledzenie profilu zmian ciśnienia w pęcherzu moczowym, jamie brzusznej oraz pośrednio ocenę siły skurczu mięśnia wypieracza pęcherza. Czynność mięśni zwieraczy cewki moczowej ocenia się poprzez wykonywanie jednocześnie badania elektromiograficznego za pomocą wprowadzonej do odbytu pacjenta elektrody gąbkowej. Pierwsza faza badania urodynamicznego, zwana cystometrią, Rysunek 2. Nietrzymanie moczu a wiek Źródło: U.S. Census Bureau, International Data Base 4 (198)

18 Wstydliwy problem polega na powolnym wypełnianiu pęcherza moczowego roztworem wodnym 0,9% chlorku sodu poprzez założony cewnik, aż do momentu odczuwania przez pacjenta uczucia parcia na mocz. Druga faza badania (analiza ciśnienia przepływu) polega na ocenie profilu zmian ciśnień i pomiaru strumienia moczu po zejściu pacjenta z fotela urologiczno ginekologicznego. W czasie całego badania prowadzi się rejestrację ciśnień oraz zapis elektromiograficzny (zmian czynności elektrycznej badanych mięśni) na taśmie papierowej, co umożliwia szczegółową analizę danych. Po zakończeniu pomiarów badający kolejno usuwa pacjentowi założone uprzednio cewniki i elektrodę. Wynik badania przekazywany jest w formie opisu, niekiedy z dołączonymi wydrukami (zapisy zmian mierzonych ciśnień i zmian elektromiograficznych). Badanie trwa zwykle od 60 do 90 minut INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADA- NIE URODYNAMICZNE: Przed badaniem: Wszelkie dolegliwości związane z układem moczowym (zwłaszcza pojawiające się podczas mikcji). Aktualnie przyjmowane leki. W czasie badania: Wszelkie nagłe dolegliwości (np. ból). JAK NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Nie ma specjalnych zaleceń. Niekiedy lekarz prowadzący może zalecić przyjmowanie przez kilka dni antybiotyku celem zapobieżenia infekcji dróg moczowych. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BA- DANIU: Przejściowe uczucie pieczenia i dyskomfortu przy oddawaniu moczu. Niekiedy może wystąpić infekcja dolnych dróg moczowych. Wyjątkowo rzadko może dojść do uszkodzenia cewki moczowej lub perforacji (przedziurawienia) pęcherza moczowego. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, także u kobiet ciężarnych. Materiały zebrała Danuta Musioł Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu Oddział Kliniczny Urologii i Onkologii Urologicznej Bibliografia: 1st Borkowski, A. (Red.) (2006). Urologia. Podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: PZWL. 2nd Kamińska, J. (2007). NTM choroba społeczna. Kwartalnik NTM, 4 (23) 2007, rd Encyklopedia badań medycznych. (1996). Gdańsk: Wydawnictwo Medyczne MAKmed. 4th Publikacja elektroniczna: 5th Budrewicz, J., Wróbel, M., Niezgoda, T. (2006). Konferencja Naukowa Urologów i Pielęgniarek Urologicznych UROSILESIANA XI, Prezentacja nt. Sposoby przeprowadzenia i wskazania do badania urodynamicznego. mgr Elżbieta Horodyska Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu EDUKACJA PACJENTA ELEMENTEM UZYSKANIA POWODZENIA W LECZENIU OPIOIDOWYM BÓLU PRZEWLEKŁEGO Pierwszym środkiem jaki natura pozostawia do naszej dyspozycji w celu uzyskania ulgi w bólu, który nas ogarnia są łzy... Hegel Ból wg definicji Międzynarodowego Stowarzyszenia Badania Bólu: Przykre doznanie zmysłowe i emocjonalne związane z dokonanym lub zagrażającym uszkodzeniem tkanek albo opisywane w kategoriach takiego uszkodzenia Opioidy: leki oraz endogenne i egzogenne substancje wykazujące powinowactwo do receptorów opioidowych, występujących w mózgu i innych tkankach. Opioidy egzogenne, tradycyjnie zwane są opiatami. Należą do nich m. in. morfina, heroina kodeina. Wywierają silne działanie przeciwbólowe, wywołują depresję oddechową, tolerancję, zależność psychiczną i fizyczną. W terapii są wykorzystywane jako leki przeciwbólowe, nadużywanie prowadzi do uzależnienia, szybko postępującego wyniszczenia i degradacji osobowości Opioidy endogenne, to m. in. enkefaliny, endorfiny, dynorfina i hemorfina. W każdej chorobie przewlekłej, w której występuje umiarkowany lub silny ból, jako dokuczliwy objaw niosący choremu zbyteczne cierpienie, należy włączyć skuteczne leczenie przeciwbólowe z rzetelnie przekazaną pacjentowi/rodzinie pacjenta informacją o sposobie leczenia, mechanizmie działania i skutkach ubocznych stosowanej farmakoterapii. Nowoczesne leczenie przeciwbólowe w zespołach bólu przewlekłego polega na ciągłym i harmonijnym zapewnieniu skutecznej analgezji. Szczęście rodzaju ludzkiego zawiera się nie w przyjemności, ale w uwolnieniu od bólu John Dryden Przygotowanie pacjenta do samoopieki Pielęgniarka poprzez proces edukacyjny dostarcza pacjentowi wiedzę na temat jego stanu klinicznego, mechanizmów powstawania bólu przewlekłego, jego skutkach zarówno w sferze fizjologicznej, psychicznej, jak też społecznej. Realizując plan przygotowania pacjenta do samoopieki pielęgniarka zachęca podopiecznego do aktywnego uczestnictwa w leczeniu, kształtuje jego umiejętności w zakresie odpowiedniego zgodnego z algorytmem stosowania leków opioidowych. Zakres edukacji pacjenta z bólem przewlekłym 1. BARIERA PSYCHOLOGICZNA Związana jest z przekonaniem, że przyjmowanie silnych leków przeciwbólowych oznacza klęskę leczenia przyczynowego. Nie znając swojej choroby, pacjenci wzbraniają się przed przyjmowaniem analgetyków. Mając nadzieję na wyzdrowienie uważają oni, że wkrótce leki te nie będą im potrzebne. 16 W CIENIU CZEPKA

19 Wstydliwy problem Dlatego chory powinien posiadać wiedzę na temat swojego stanu klinicznego i mechanizmów powstawania bólu przewlekłego. Ból może powstawać w wyniku długotrwałego drażnienia zakończeń nerwowych, jak np. w chorobie zwyrodnieniowej lub może być wzbudzany w patologiczny sposób nie w zakończeniach nerwowych lecz w innych miejscach w układzie nerwowym obwodowym i ośrodkowym. Ból przewlekły i nawracający jest chorobą samą w sobie, wywołuje liczne skutki fizjologiczne i behawioralne, takie jak: zaburzenia snu zaburzenia apetytu nadmierna drażliwość depresyjny nastrój obniżenie libido i aktywności seksualnej upośledzenie ruchowe przemęczenie problemy z koncentracją uwagi. Dotyka wielu sfer życia człowieka, zawęża pole działań i zainteresowań chorego do problemów związanych tylko z jego chorobą. Chory żyje na osi dom, lekarz, szpital, apteka. Ból jest czynnikiem powodującym cierpienie i upośledzenie aktywności społecznej i zawodowej, powoduje wycofanie się z życia, utratę przyjaciół i pogorszenie stosunków w rodzinie. W efekcie chory cierpi z poczucia winy, nieprzydatności i osamotnienia, przeżywa lęki i depresję, a to z kolei wzmaga intensyfikację bólu. Psycholodzy twierdzą, że to trwale zmienia psychikę cierpiącego człowieka. Pacjenci nie tylko zmagają się z cierpieniem, ale również z własną bezradnością: jednych ona złości, drugich przygnębia, u innych wywołuję paniczny lęk. Schweitzer napisał... ból jest bardziej przerażającym władcą ludzkości niż śmierć. Dlatego zasadne jest wielokierunkowe postępowanie zmierzające do przerwania błędnego koła zmian patologicznych i zmniejszenia bólu. Bardzo ważne jest jednak uzyskanie przez chorego znacznej aktywności, która będzie możliwa wówczas, gdy pacjent przestanie być traktowany jako podmiot działań lekarsko-pielęgniarskich, a stanie się czynnym, w pełni poinformowanym uczestnikiem procesu leczenia. 2. UZALEŻNIENIE Pamiętaj - Leków przeciwbólowych w żadnym przypadku nie wolno nazywać narkotykami. Budzi to poważne niepokoje chorych i może doprowadzić do nieporozumień związanych z racjonalnym wykorzystaniem opioidów. Termin narkotyki jest pojęciem prawnym niemedycznym(!) obejmującym substancje prowadzące do uzależnienia psychicznego i fizycznego. W terminologii medycznej Morfina i inne opioidy powinny być wyłącznie nazywane lekami przeciwbólowymi. Lęk przed uzależnieniem stanowi poważną przeszkodę w przyjmowaniu leków opioidowych. Przy długotrwałym leczniczym stosowaniu opioidów pojawia się uzależnienie fizyczne, objawiające się wystąpieniem zespołu abstynencyjnego (tzw. zespołu odstawienia), typowego dla każdego odstawienia leku stosowanego przez dłuższy czas. Objawy odstawienia, to: - niepokój, - irytacja, - łzawienie, - nudności, - wymioty, - bóle brzucha, - biegunka. Pojawiają się one do kilkunastu godzin po odstawieniu leku i mogą utrzymywać się do trzech dób. Jeżeli dzięki innemu leczeniu ból zmniejszył się, co wymaga obniżenia dawki leku opioidowego, to należy redukować ją stopniowo. Uzależnienie psychiczne od opioidów występuje niezwykle rzadko, tylko jeden na 20 tys. przypadków chorych, o ile dawki podaje się regularnie, bez przedawkowania, tak, że nie pojawia się euforia. 3. ALGORYTM POSTĘPOWANIA W wyniku realizacji programu edukacyjnego pacjent posiada wiedzę na temat przestrzegania algorytmów postępowania w bólu przewlekłym: odpowiedni lek, dobrany indywidualnie; odpowiednia dawka, zapewniająca skuteczną analgezję; odpowiednio często, według zegara, a nie w razie bólu ; odpowiednią drogą, najlepiej doustną. Właściwa i skuteczna farmakoterapia bólu prowadzi do osiągnięcia odpowiedniej, czyli skutecznej analgezji przy minimalnych objawach niepożądanych, niekiedy zupełnie je wykluczając. Niektórych objawów występujących przy stosowaniu opioidów nie da się jednak uniknąć, ale bezwzględnie należy o nich porozmawiać z pacjentem i/lub jego rodziną. Efekty uboczne leczenia opioidami Często pragnienie ulżenia choremu jest tak silne, że niestety zapomina się poinformować go o możliwości wystąpienia poważnych efektów ubocznych leczenia opioidami. Zalicza się do nich: występujące na początku leczenia, lecz ustępujące po kilku dniach: nudności, wymioty, senność, chwiejny chód; występujące ciągle: zaparcie stolca; występujące rzadziej: suchość w ustach, pocenie Wystąpienie objawów niepożądanych i brak czasu na edukację cierpiących chorych w żadnym przypadku nie powinno spowodować odstawienia opioidów. Zadaniem personelu medycznego jest informowanie pacjenta i/lub jego rodziny o możliwościach zastosowania odpowiedniego postępowania przeciwobjawowego....jest rzeczą konieczną poświęcić więcej czasu i energii człowiekowi dla poprawy jakości jego życia, gdyż w ten sposób stanie się być może radosny lub szlachetny, lub twórczy. W przeciwnym razie istnienie nie jest niczym innym, jak tylko nudnym rozwojem komórek posępnego biologicznego zegara. Luis Lasagn Serdeczne podziękowanie za troskliwą i profesjonalną opiekę nad moim Ojcem Wiktorem Grodzińskim, składam mojej niezastąpionej oddziałowej Barbarze Matusiak, wszystkim pielęgniarkom oraz całemu personelowi Oddziału Dermatologicznego, Szczególnie pragnę podziękować mgr Teresie Gągale oraz mgr Ewie Strączek za serdeczność okazaną w ostatnich godzinach życia mojego Ojca. Alicja Grodzińska 4 (198)

20 Trochę polityki Premier Donald Tusk wraz z minister zdrowia Panią Ewą Kopacz skierowali zaproszenie na organizowany w poniedziałek, 21 stycznia 2008 roku Biały szczyt poświęcony naprawie systemu ochrony zdrowia. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych reprezentujących pracowników ochrony zdrowia, pracodawców ochrony zdrowia, samorządów zawodowych pracowników służby zdrowia, organizacji samorządu terytorialnego, organizacji reprezentujących pacjentów oraz kierownictwa sejmowej i senackiej komisji zdrowia. REKOMENDACJE KONFERENCJI BIAŁEGO SZCZYTU z dnia 19 marca 2008 r. I. Zasady systemu ochrony zdrowia 1. Pacjent znajduje się w centrum systemu ochrony zdrowia; bezpieczeństwo pacjenta jest podstawowym priorytetem reformy i zasadniczym celem dalszych prac ustawodawczych. 2. Konieczne jest uczynienie z reformy ochrony zdrowia jednego z głównych kierunków polityki społecznej państwa. 3. Warunkiem wszelkich przyszłych zmian w systemie ochrony zdrowia jest respektowanie konstytucyjnej zasady równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 4. Należy stworzyć transparentne zasady obowiązujące w systemie ochrony zdrowia. Realizacją tego zadania będzie m. in. wprowadzenie jednakowych reguł postępowania wobec sektora publicznego i prywatnego. 5. Niezbędne jest zbudowanie mocnych podstaw finansowych systemu ochrony zdrowia. Jest to warunek prawidłowego funkcjonowania systemu, dostępności i jakości udzielanych świadczeń oraz zapewnienia godziwych warunków pracy i płacy jego pracownikom. 6. Warunkami prawidłowego funkcjonowania systemu są także precyzyjne określenie zakresu gwarancji powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz opracowanie zgodnych z zasadami gospodarki i ekonomii form organizacji i zarządzania zakładami opieki zdrowotnej. II. Biały szczyt w pierwszej kolejności objął swoją analizą cztery obszary tematyczne konieczne do realizacji celów określonych w punkcie pierwszym obejmujące: 1. Status zakładów opieki zdrowotnej; 2. Finanse i ubezpieczenia; 3. Prawa pacjenta; 4. Pracowników służby zdrowia. 1. STATUS ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Przekształcenia własnościowe. Dominujący pogląd wyrażony w dyskusji wskazywał, iż formy organizacyjne publicznych zoz nie przystają do obecnych realiów i wyczerpały swoje możliwości. Zdecydowana większość uczestników widzi konieczność, na zasadach dobrowolności, umożliwienia przekształcania publicznych zoz w spółki prawa handlowego. Przyszła regulacja ustawowa powinna wyraźnie określać ramy prawno-organizacyjne przekształceń. Wyrażono przekonanie, że przepisy prawa powinny zapewniać, aby prowadzenie publicznych zoz przez spółki prawa handlowego nie pozostawało w sprzeczności z podstawową misją zakładów opieki zdrowotnej. Restrukturyzacja zadłużenia. Warunkiem przekształceń własnościowych publicznych zoz jest systemowe rozwiązanie problemu zadłużenia sp zoz. Przenoszenie własności sp zoz na szczebel wojewódzki.wyrażono niemal powszechną zgodę co do tego, że nie należy wprowadzać obowiązkowego przekazania szpitali powiatowych marszałkom województw. Równość podmiotów publicznych i niepublicznych. Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej powinno przebiegać na tych samych zasadach bez względu na formę własności świadczeniodawców. Docelowo, zasadą powinno być zastąpienie konkursu ofert dopuszczeniem do udzielania świadczeń wszystkich świadczeniodawców spełniających określone prawem wymagania i przyznanie pacjentowi prawa do swobodnego wyboru miejsca leczenia (środki od płatnika podążałyby za pacjentem). Już dziś uczestnicy Białego szczytu widzą możliwość rozszerzenia listy świadczeń opieki zdrowotnej, które nie są limitowane. 2. FINANSE I UBEZPIECZENIA Dopłaty do świadczeń. W celu racjonalizacji zachowań pacjentów i świadczeniodawców zasadne jest wprowadzenie niewielkiej odpłatności przynajmniej za część zdrowotnych świadczeń gwarantowanych oraz za świadczenia towarzyszące (m.in. koszty zakwaterowania i wyżywienia pacjentów). Jednocześnie należy stworzyć system pomocy finansowej osobom, dla których dopłaty mogłyby stanowić barierę dostępu do świadczeń. Rozwiązanie to pozwoli również na dopływ dodatkowych środków finansowych do systemu. Sprzedaż świadczeń w ramach wolnych mocy. Publiczne i niepubliczne podmioty opieki zdrowotnej powinny mieć równe prawo wolnej sprzedaży świadczeń. Nie może to naruszać praw osób korzystających ze świadczeń gwarantowanych w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Koszyk świadczeń gwarantowanych. W celu ustalenia zakresu i warunków udzielania świadczeń niezbędne jest jak najszybsze określenie kryteriów kwalifikowania świadczeń oraz ich standardu (w tym maksymalnego dopuszczalnego czasu oczekiwania), a następnie stworzenie wykazów świadczeń bezpłatnych, częściowo odpłatnych i odpłatnych, a także opisanie gwarantowanych warunków ich wykonywania. Wymaga to w pierwszym rzędzie określenia kryteriów kwalifikacji świadczeń z uwzględnieniem aspektów społecznych, medycznych i możliwości finansowych systemu. Jednocześnie uczestnicy konferencji zwracają uwagę na to, że aby koszyk spełniał swoją rolę, jego zakres musi być zagwarantowany odpowiednią wysokością nakładów pochodzących ze środków publicznych. W ten sposób istnienie koszyka będzie realną gwarancją państwa wobec obywateli. Zdaniem uczestników obrad prace w tym zakresie powinny się zakończyć się w terminie do końca czerwca 2008 r. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne. System prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych może przybierać kształt zarówno ubezpieczeń dodatkowych - komplementarnych w stosunku do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (obejmujące to, co nie jest zagwarantowane w jego ramach), jak i ubezpieczeń alternatywnych dla ubezpieczenia powszechnego w Narodowym Funduszu Zdrowia. Docelowo, uczestnicy widzą potrzebę budowania takiego systemu, który pozwalałby na przejmowanie zadań powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przez konkurujących ubezpieczycieli publicznych i niepublicznych z zachowaniem zasady solidaryzmu społecznego. Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne powinny obejmować finansowanie świadczeń spoza zakresu gwarantowanego oraz ponadstandardowe (w tym udzielanie świadczeń w czasie krótszym niż zagwarantowany), a zatem powinny mieć charakter komplementarny. Nie może to wpływać na sytuację osób korzystających wyłącznie z zakresu gwarantowanego powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Dodatkowe ubezpieczenia nie powinny obejmować swoim zakresem tego, co jest już zagwarantowane przez płatnika publicznego, ani prowadzić do zrzekania się uprawnień nabytych w ramach obowiązkowo opłacanego ubezpieczenia. Ubezpieczenie zdrowotne rolników. Rolnicy powinni płacić składkę tak jak inni obywatele. Dopóki składki za nich opłacane są ze środków budżetu państwa, nie ma żadnego uzasadnienia, aby były one średnio niższe od płaconej przez obywateli za siebie. Wszyscy powinni uczestniczyć w tworzeniu funduszu ubezpieczenia zdrowotnego na takich samach zasadach. Budżet państwa powinien pokrywać składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne jedynie za te osoby, które nie mają możliwości samodzielnego opłacania składek. Rejestrowanie zdarzeń medycznych. Istnieje konieczność wprowadzenia przejrzystego systemu elektronicznej ewidencji Jedyne na Dolnym Śląsku centrum językowe o profilu medycznym zaprasza na kursy!!! NA NASZYCH ZAJĘCIACH POZNACIE PAŃSTWO MIĘDZY INNYMI: medyczną terminologię specjalistyczną wraz odpowiednikami w mowie potocznej język pomocny w prowadzeniu rozmów z pacjentem i współpracownikami w jaki sposób sporządzać dokumentację w języku angielskim ALE TAKŻE DOWIECIE SIĘ: w jaki sposób napisać dobre CV i list motywacyjny jakich pytań oczekiwać podczas rozmowy kwalifikacyjnej w jaki sposób prowadzić rozmowy telefoniczne poznasz inne aspekty języka Business English niezbędne w codziennym życiu za granicą. NASI LEKTORZY KŁADĄ SZCZEGÓLNY NACISK NA UMIEJĘTNOŚĆ EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI!!! Medical English Centre świadczy także usługi tłumaczenia i korekty tekstów WIĘCEJ INFORMACJI: www. medical-english.pl, tel W CIENIU CZEPKA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG LOSOWYCH i SOCJALNYCH DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG LOSOWYCH i SOCJALNYCH DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU. Załącznik do uchwały nr 212/2016/VII DORPiP we Wrocławiu z dnia 10.12.2016 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG LOSOWYCH i SOCJALNYCH DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZŁONKOM ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KIELCACH

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZŁONKOM ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KIELCACH Załącznik do uchwały nr 9 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 15 marca 2012r. REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZŁONKOM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OIPiP W BYDGOSZCZY 1. REGULACJE WSTĘPNE

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OIPiP W BYDGOSZCZY 1. REGULACJE WSTĘPNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 184/VII/16 z dnia 13.12.2016r. w sprawie Regulaminu refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP w Bydgoszczy REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Socjalnej działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Toruniu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Komisji Socjalnej działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Toruniu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Komisji Socjalnej działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Toruniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Komisji Socjalnej działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy wstępne

Rozdział I Przepisy wstępne Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego oraz organizowania bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU ROZDZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Członek OIPIP ponoszący koszty związane z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 7/VI/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu z dnia 20 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr 7/VI/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu z dnia 20 stycznia 2015 roku Uchwała Nr 7/VI/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie: zmiany w uchwale nr 70/VI/2012 ORPiP w Wałbrzychu z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 8 z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A Z A P O M Ó G

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A Z A P O M Ó G Załącznik Nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 864/VI/2015 z dnia 10 marca 2015 r. R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A Z A P O M Ó G C Z Ł O N K O M O K R Ę G O W E J I

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1300/V Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 11 stycznia 2011 r.

Uchwała Nr 1300/V Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 11 stycznia 2011 r. Uchwała Nr 1300/V Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie zasad finansowania udziału członków samorządu w różnych formach kształcenia podyplomowego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 40/VI/2015 OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU. z dnia 10 marca 2015 r

UCHWAŁA Nr 40/VI/2015 OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU. z dnia 10 marca 2015 r UCHWAŁA Nr 40/VI/2015 OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU z dnia 10 marca 2015 r w sprawie: tekstu jednolitego uchwały nr 70/VI/2012 ORPiP w Wałbrzychu z dnia 14 lutego 2012 w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 18 Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 18 Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 18 Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zasady działania Rad Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 21/VI/2011

U C H W A Ł A Nr 21/VI/2011 U C H W A Ł A Nr 21/VI/2011 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zakresów czynności dla członków Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OPOLU

R E G U L A M I N REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OPOLU Załącznik Nr 3 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 164/VII/2016 ORPiP z dnia 28 czerwca 2016 r. R E G U L A M I N REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 PRZY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 18. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 PRZY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 18. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 PRZY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 18 Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady działania Rad Rodziców wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI, NAUCZYCIELI EMERYTÓW I RENCISTÓW W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI, NAUCZYCIELI EMERYTÓW I RENCISTÓW W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI, NAUCZYCIELI EMERYTÓW I RENCISTÓW W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 Regulamin ustalono na podstawie: - Zarządzenia Prezydenta Miasta Kielce

Bardziej szczegółowo

O P R Z Y Z N A N I E Z A P O M O G I L O S O W E J * / S O C J AL N E J * * niepotrzebne skreślić

O P R Z Y Z N A N I E Z A P O M O G I L O S O W E J * / S O C J AL N E J * * niepotrzebne skreślić Załącznik nr 2 do Regulaminu Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Powstańców Śl. 50, 53-333 Wrocław tel./fax /071/373-20-56, e-mail: info@doipip.wroc.pl WNIOSEK O P R Z Y Z N A N I E

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnychw Opolu Nr485/VI/2013 z dnia 8.04.2013 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnychw Opolu Nr485/VI/2013 z dnia 8.04.2013 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnychw Opolu Nr485/VI/2013 z dnia 8.04.2013 r. R E G U L A M I N P R Z Y Z N A W A N I A N A G R Ó D J U B I L E U S Z O W Y C H N A B Y W A

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z obrad XXX Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej

Sprawozdanie z obrad XXX Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej Sekretarz Rady OIPIPZS Anna Kulesza informuje : Sprawozdanie z obrad XXX Zjazdu Delegatów W dniu 24 marca 2017 roku w Sali Starostwa Powiatowego w Sieradzu odbył się XXX Zjazd Sprawozdawczy Okręgowej Izby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 159/XXII/2016 RADY GMINY KONOPISKA. z dnia 3 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR 159/XXII/2016 RADY GMINY KONOPISKA. z dnia 3 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR 159/XXII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1473/13 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2013 r.

Uchwała Nr 1473/13 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2013 r. Uchwała Nr 1473/13 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia Scentralizowanego Funduszu Zdrowotnego w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy. Na podstawie 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego

Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK ... /miejscowość i data/... /pieczątka podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/ WNIOSEK POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ o refundację dokonywania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Bardziej szczegółowo

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5.XIV Okręgowego Zjazdu Delegatów z dnia 15 marca 2010r. Poprawki do regulaminu: Uchwałą Nr 55/IV/2014 Okręgowej Rady WOIPiP

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../2016 RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia r.

UCHWAŁA NR.../2016 RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia r. UCHWAŁA NR.../2016 RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających

Bardziej szczegółowo

XXIV ZJAZD. Relacja z obrad XXIV Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

XXIV ZJAZD. Relacja z obrad XXIV Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu XXIV ZJAZD DELEGATÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU Relacja z obrad XXIV Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu W dniu 14 marca 2015 r. w auli Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM SZKOLENIOWYM w Oddziale SITPNIG w Tarnowie

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM SZKOLENIOWYM w Oddziale SITPNIG w Tarnowie REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM SZKOLENIOWYM w Oddziale SITPNIG w Tarnowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem opracowania jest określenie jednolitych zasad w Oddziale SITPNiG w Tarnowie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia ZASADY REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA I. Podstawa prawna Pomoc, o której mowa w tytule

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Dział I Postanowienia ogólne

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Dział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr X/145/2011 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE Dział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY SOCJALNEJ

REGULAMIN POMOCY SOCJALNEJ Załącznik nr 1 do uchwały nr 1031/2013 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 30 października 2013 REGULAMIN POMOCY SOCJALNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Prawo do pomocy socjalnej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU NA ROK 2017

PLAN PRACY OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU NA ROK 2017 PLAN PRACY OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU NA ROK 2017 LP ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN REALIZACJI I. Działalność 1. Przygotowanie posiedzeń ORPIP, posiedzeń Prezydium, Wg organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLSZTYNIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLSZTYNIE REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLSZTYNIE (obowiązuje od 1 września 2007) 1. Podstawa prawna. 1.1. Rada rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie zwana dalej Radą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kasy Samopomocy Finansowej

Regulamin Kasy Samopomocy Finansowej Załącznik do Uchwała nr 58/R/ 2000 Okręgowej Rady Pielęgniarek i PołoŜnych Ziemi Sieradzkiej z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia '' Regulaminu Kasy Samopomocy Finansowej " członków Okręgowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Rada Rodziców i jej zadania.

Rozdział I Rada Rodziców i jej zadania. REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W OPOLU ( Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej Curie, Publiczne Gimnazjum nr 9 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2008.

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2008. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2008. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I 1. 1. Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP ZA ROK 2013

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP ZA ROK 2013 ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP ZA ROK 2013 I. Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP 1) Data wpisu do KRS: 25 października 2006 r. 2) Numer KRS: 0000266509

Bardziej szczegółowo

Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego ponoszonych przez członków OIPiP w Częstochowie

Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego ponoszonych przez członków OIPiP w Częstochowie Załącznik nr 2 do uchwały Nr 5/VII/02/2016 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie z dnia 02 marca 2016 roku w sprawie Regulaminu Działania Komisji ds. Kształcenia i doskonalenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 43 1, art. 44, art. 52, art. 59, art. 60 i art. 61 z uwzględnieniem art. 13 2 i 3 Statutu Pomorskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne I Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych Wrocław 5-7 grudnia 2002 roku Uchwała nr 16/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5-7 grudnia 2002 r. w sprawie statutu Krajowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Rozdział I

Regulamin podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Rozdział I Załącznik do Uchwały Nr 127/XII/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2007 r. Regulamin podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli Rozdział I Postanowienia wstępne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/191/13 RADY GMINY DMOSIN z dnia 26 czerwca 2013r.

UCHWAŁA NR XXIII/191/13 RADY GMINY DMOSIN z dnia 26 czerwca 2013r. UCHWAŁA NR XXIII/191/13 RADY GMINY DMOSIN z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Dmosin oraz przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Regulamin Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 8 XXIX Zjazdu Delegatów Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kr akowie z dnia 28 lutego 2012 r. Regulamin Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Regulamin wzorcowy Sekcji Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin wzorcowy Sekcji Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin wzorcowy Sekcji Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 2 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się wzorcowy Regulamin Sekcji Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY 1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa w szczególności na podstawie:

Bardziej szczegółowo

B. DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

B. DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE. ... (pieczęć podmiotu) Olesno, dnia. r. WNIOSEK w sprawie refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO. z dnia... 2010 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO. z dnia... 2010 r. Projekt druk nr... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO z dnia... 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Lidzbarski Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/70/15 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE. z dnia 19 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR X/70/15 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE. z dnia 19 maja 2015 r. UCHWAŁA NR X/70/15 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach przy ul. Mickiewicza 11 Niniejszym Regulamin został uchwalony Uchwałą Prezydium Rady Rodziców Nr 2/12/06 z dnia 13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Funduszu Prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego POLICJA 2008" POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Funduszu Prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego POLICJA 2008 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Funduszu Prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego POLICJA 2008" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.Fundusz prewencyjny dla policjantów i pracowników Policji zwany dalej Funduszem"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE Regulamin niniejszy określa działania i kompetencje Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie zawarte w art.53 54 ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... DRUK Nr 17/13 PROJEKT Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ......, dn.... (pieczątka pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego. Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2002 roku, w sprawie konsultantów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Chynowie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Samorząd lekarski. Odpowiedzialność zawodowa lekarza.

Samorząd lekarski. Odpowiedzialność zawodowa lekarza. Samorząd lekarski. Odpowiedzialność zawodowa lekarza. (stan prawny: 11 października 2016) Zbigniew Gąszczyk-Ożarowski Zakład Prawa Medycznego Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Konstytucja RP Art. 17 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII-444/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2014r. Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne 1 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z Związkowego FUNDUSZU POMOCY DORAŹNEJ WARSZAWA 2014 r

R E G U L A M I N Zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z Związkowego FUNDUSZU POMOCY DORAŹNEJ WARSZAWA 2014 r R E G U L A M I N Zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z Związkowego FUNDUSZU POMOCY DORAŹNEJ WARSZAWA 2014 r -2- POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Tworzy się Związkowy Fundusz Pomocy Doraźnej, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r.

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r. Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r. 1 Okręgowa rada izby jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/295/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 ... /pieczęć wnioskodawcy/... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Siemianowice Śląskie, dn.... POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 W N I O S E K O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego w Warszawie

Regulamin Rady Rodziców przy XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego w Warszawie Regulamin Rady Rodziców przy XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, stanowi samorządną reprezentację rodziców i opiekunów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA W OLSZTYNIE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA W OLSZTYNIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA W OLSZTYNIE na XIV Zjazd Sprawozdawczy Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej Załącznik do UCHWAŁY Nr 1255 /14 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 17 października 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum

Bardziej szczegółowo

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ...... /pieczęć firmowa wnioskodawcy/ /data, miejscowość/ Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 20 lutego 2013 r. Poz. 1036 UCHWAŁA NR XXIII/205/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 29 stycznia 2013 r.

Rzeszów, dnia 20 lutego 2013 r. Poz. 1036 UCHWAŁA NR XXIII/205/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 29 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 20 lutego 2013 r. Poz. 1036 UCHWAŁA NR XXIII/205/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia rodzajów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 25 ust 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich w następującym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.4.2012 Gliwice, 05 październik 2012 r. nr kor. UM-440872/2012 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BOLESŁAWCU. Bolesławiec, maj 2007 r.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BOLESŁAWCU. Bolesławiec, maj 2007 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BOLESŁAWCU Bolesławiec, maj 2007 r. 1 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Rada Nadzorcza jest organem nadzoru i kontroli nad działalnością

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Rybnik, dnia.. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Numer w rejestrze zgłoszeń WNIOSEK O PRZYZNANIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO I. Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK Wn-W część I

WNIOSEK Wn-W część I .. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK Wn-W część I O PRZYZNANIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZNEJ

REGULAMINU PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZNEJ Ujednolicony tekst REGULAMINU PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZNEJ uchwalonego Zarządzeniem nr 14/2011 z dnia 05.04.2011r. oraz Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

..., dn... (pieczątka pracodawcy) WNIOSEK

..., dn... (pieczątka pracodawcy) WNIOSEK ......, dn.... (pieczątka pracodawcy) WNIOSEK Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie pracodawcy/przedsiębiorcy o zawarcie umowy dotyczącej refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 41-44, art. 49-51, art. 55, art. 57 i art. 68 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/246/2017 RADY GMINY ŻUKOWICE. z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wrocław, dnia 6 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/246/2017 RADY GMINY ŻUKOWICE. z dnia 28 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 lipca 2017 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXX/246/2017 RADY GMINY ŻUKOWICE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r.

Uchwała Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. Uchwała Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 217/XLIII/14 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 8 września 2014 r.

UCHWAŁA NR 217/XLIII/14 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 8 września 2014 r. UCHWAŁA NR 217/XLIII/14 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ŚWIEMINIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ŚWIEMINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ŚWIEMINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Skład Rady Rodziców tworzą Trójki Klasowe. 2. Rodzice i opiekunowie współdziałają ze szkołą

Bardziej szczegółowo

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Zakładzie Usług Komunalnych w Łowiczu.

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Zakładzie Usług Komunalnych w Łowiczu. 1 STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Zakładzie Usług Komunalnych w Łowiczu. Pracownicza Kasa Zapomogowo- Pożyczkowa w Zakładzie Usług Komunalnych Działa na podstawie Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2009 r. Dz.U.2009.107.890 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania środków funduszu socjalnego między

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/292/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 20 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/292/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 20 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/292/2014 RADY GMINY JONKOWO w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i byłych nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Chróścicach, zwana dalej Radą, reprezentuje ogół rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

LUBELSKA IZBA LEKARSKA XXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY DELEGATÓW LUBELSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

LUBELSKA IZBA LEKARSKA XXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY DELEGATÓW LUBELSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ LUBELSKA IZBA LEKARSKA 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4 tel.: (81) 536 04 50, fax.: (81) 536 04 70 office@oil.lublin.pl http://www.oil.lublin.pl NIP 712-19-35-182 REGON 004160114 KONTO: 10 1020 3150 0000

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 maja 212 r. Poz. 462 UCHWAŁA Nr 116/XIV/212 RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD z dnia 3 marca 212 r. w sprawie udzielania pomocy zdrowotnej dla

Bardziej szczegółowo

Uchwały Prezydium ORPiP z dnia 25.01.2010r.

Uchwały Prezydium ORPiP z dnia 25.01.2010r. Uchwały Prezydium ORPiP z dnia 25.01.2010r. - w sprawie skierowania połoŝnej na przeszkolenie w związku z przerwą powyŝej 10-u lat - w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek oraz

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie ..., dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie Wniosek o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki na zasadach określonych art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

W N I O S E K O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH ... /pieczęć firmowa pracodawcy/... /data wpływu wniosku do PUP/... /miejscowość, data / Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckiego 9 61-538 Poznań... /pozycja w rejestrze zgłoszeń/ W N I O S E

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego za rok 2014

Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego za rok 2014 Teresa Pych Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Al. Dzieci Polskich 20 04-745 Warszawa Tel.: 22 8157714; fax: 22 8151513 Email: t.pych@czd.pl Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo