B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068) wiebodzin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068)475-72-62 66-200 wiebodzin 0602-534-832"

Transkrypt

1 B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068) wiebodzin SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT MURU OPOROWEGO wiebodzin, ul. Ko ciuszki 10/12 dzia ka nr 275/4. ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI: ST-0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA str. 2 SST-1. SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST 1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE str. 15 SST 1.2 ROBOTY BETONOWE str. 19 SST 1.3 ROBOTY OGRODZENIOWE str. 33 Kwiecie 2014 r OPRACOWA : Ryszard Morawiec 1

2 B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068) wiebodzin SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT MURU OPOROWEGO wiebodzin, ul. Ko ciuszki 10/12 dz. nr 275/4. ST-0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA Kwiecie 2014 r OPRACOWA : Ryszard Morawiec 2

3 SPIS TRE CI 1. WST P 4 2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI WYROBÓW I MATERIA ÓW BUDOWLANYCH 5 3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN 6 4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU 6 5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT 7 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 7 7. DOKUMENTY BUDOWY 9 8. WYMAGANIA DOTYCZ CE OBMIARU ROBÓT ODBIORY SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZ CYCH OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY OCHRONA RODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT OCHRONA PRZECIWPO AROWA BEZPIECZE STWO I HIGIENA PRACY STOSOWANIE SI DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW DOKUMENTY ODNIESIENIA 14 3

4 1. WST P 1.1 Nazwa zamówienia REMONT MURU OPOROWEGO wiebodzin, ul. Ko ciuszki 10/12 dz. nr 275/4 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka i ponowne wykonanie muru oporowego z ogrodzeniem. Informacje o terenie budowy Przedmiotowy mur oporowy wykonany z bloczków betonowych uleg cz ciowemu zniszczeniu pod naporem gruntu podmywanego przez wody opadowe. Konstrukcj muru stanowi ciana z bloczków elbetowych grub 30 cm. Do muru przylega ogrodzenie z siatki stalowej powlekane pcw. Wysoko ogrodzenia 1,20m. Zakres robót budowlanych jest okre lony w przedmiarze robót i opisie technicznym. 1.3 Organizacja robót budowlanych Zamawiaj cy w terminie okre lonym w umowie przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. Wykonawca b dzie prowadzi roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca jest zobowi zany do zapewnienia i utrzymania bezpiecze stwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania a do zako czenia i odbioru ko cowego robót. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron robót i za wszelkie materia y oraz urz dzenia u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty zako czenia robót (do wydania potwierdzenia zako czenia przez Inwestora). Wykonawca b dzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprz tn plac budowy po zako czeniu robót, zlikwidowa plac budowy i doprowadzi jego teren do stanu pierwotnego. 1.4 Klasyfikacja robót wg Wspólnego S ownika Zamówie (CPV) Specyfikacja Wymagania ogólne odnosi si do wymaga technicznych dotycz cych wykonania i odbioru robót, które zostan wykonane w ramach REMONTU MURU OPOROWEGO wiebodzin, ul. Ko ciuszki 10/12 dz. nr 275/4 Wymagania ogólne nale y rozumie i stosowa w powi zaniu z ni ej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 1 SST 1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 2 SST 1.2 ROBOTY BETONOWE 3 SST 1.3 ROBOTY OGRODZENIOWE 1.5 Okre lenia podstawowe a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc, upowa niona do kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu. b). Roboty ogó dzia, niezb dnych do podj cia w ramach realizacji przez Wykonawc przedmiotu zadania. c). Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. d). Odpowiednia (bliska) zgodno - zgodno wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li przedzia tolerancji nie zosta okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. e). Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji projektowej. 4

5 f). Aprobata techniczna dokument potwierdzaj cy pozytywn ocen techniczn wyrobu stwierdzaj jego przydatno do stosowania w okre lonych warunkach, wydany przez jednostk upowa nion do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobuj cych zestawiony jest w Rozporz dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotycz cych wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdzia 2 z pó niejszymi zmianami). g). Certyfikat zgodno ci dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazuj cy, e zapewniono odpowiedni stopie zaufania, i nale ycie zidentyfikowano wyrób, proces lub us uga s zgodne z okre lon norm lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno ci wykazuje, e zapewniono zgodno wyrobu z PN lub aprobat techniczn (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). h). Znak zgodno ci zastrze ony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazuj cy, e zapewniono odpowiedni stopie zaufania, i dany wyrób, proces lub us uga s zgodne z okre lon norm lub innym dokumentem normatywnym. i). Przetargowa dokumentacja projektowa - cz dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj, charakterystyk i wymiary obiektu b cego przedmiotem robót. j). Umowa umowa na wykonanie zadania obj tego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygni ciu przetargu pomi dzy Zamawiaj cym (Inwestorem) i Wykonawc. 2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI WYROBÓW I MATERIA ÓW BUDOWLANYCH ród a uzyskania materia ów Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów i urz dze przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz wiadectwa bada laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszystkie materia y z danego ród a uzyskuj zatwierdzenie. Wykonawca zobowi zany jest do udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj wymagania specyfikacji technicznych w czasie post pu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spe nienie wymaga ilo ciowych i jako ciowych materia ów z jakichkolwiek róde. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów i urz dze do robót. Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom zostan przez Wykonawc wywiezione z terenu budowy, z one w miejscu wskazanym przez Inwestora. Je li Inwestor zezwoli wykonawcy na u ycie tych materia ów do robót innych, ni te, dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie przewarto ciowany przez Inwestora. Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj si niezbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si z jego nie przyj ciem i niezap aceniem. Przechowywanie i sk adowanie materia ów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adane materia y, do czasu, gdy b one potrzebne do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj jako i w ciwo do robót i by y dost pne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sk adowania b zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc. Wariantowe stosowanie materia ów Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj mo liwo wariantowego zastosowania materia u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u yciem materia u, albo w okresie d szym, je li b dzie to wymagane dla bada prowadzonych 5

6 przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by pó niej zmieniony bez zgody Inwestora. 3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustale w takich dokumentach sprz t powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno sprz tu b dzie gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprz t b cy w asno ci Wykonawcy b wynaj ty do wykonania robót ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj mo liwo wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie mo e by pó niej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia niegwarantuj ce zachowania warunków zlecenia, zostan przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU Wykonawca stosowa si b dzie do ustawowych ogranicze na o przy transporcie materia ów i sprz tu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz, co do przewozu nietypowych adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn niekorzystnie na jako wykonywanych Robót i przewo onych materia ów. Liczba rodków transportu b dzie zapewnia prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. rodki transportu nieodpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci na osie mog by u yte przez Wykonawc pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca b dzie usuwa na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodno z Dokumentacj Projektow, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuk budowlan. Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera b dzie niezb dne rysunki, obliczenia i dokumenty. 5.1 Zgodno Robót z Dokumentacj Projektow i ST Podstaw wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji. W przypadku rozbie no ci Wykonawca nie mo e wykorzystywa b dów lub opuszcze w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b zgodne z dokumentacj projektow i specyfikacjami technicznymi a tak e z innymi przepisami obowi zuj cymi. Dane okre lone w Dokumentacji Projektowej i w ST b uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. 6

7 Przy wykonywaniu robót nale y uwzgl dnia instrukcje producenta materia ów oraz przepisy zwi zane i obowi zuj ce, w tym równie te, które uleg y zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, wiadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowi zuj cych, Wykonawca ma równie obowi zek stosowania si do ich tre ci i postanowie. 5.2 Ogólne zasady wykonania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow, oraz za jako zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno z dokumentacj projektow, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów robót z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez Inwestora. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostan poprawione przez Wykonawc na w asny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno. Decyzje Inwestora dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b oparte na wymaganiach sformu owanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgl dni wyniki bada materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa ana kwesti. Polecenia Inwestora b wykonywane nie pó niej ni w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc, pod gro zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca. 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn za on jako robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe kontrol robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada materia ów oraz robót. Wykonawca b dzie przeprowadza pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci zapewniaj ca stwierdzeniem, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich cz stotliwo ci s okre lone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj wa legitymacj, zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj wymaganiom norm okre laj cych procedury bada. Inspektor Nadzoru dzie mie nieograniczony dost p do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru b dzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b tak powa ne, e mog wp yn ujemnie na wyniki bada, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako tych materia ów. Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada materia ów ponosi Wykonawca. 6.1 Pobranie próbek Próbki b pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada. Inspektor Nadzoru b dzie mie zapewnion mo liwo udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca b dzie przeprowadza dodatkowe badania tych materia ów, które budz w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan przez Wykonawc usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. Pojemniki do pobierania b dostarczone przez Wykonawc i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc do bada wykonywanych przez 7

8 Inwestora b odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 6.2 Badania i pomiary Wszystkie pomiary i badania b przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 6.3 Raporty z bada Wykonawca b dzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej, nie pó niej jednak ni w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. Wyniki bada (kopie) b przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania, i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawc, b dzie ocenia zgodno materia ów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada dostarczonych przez Wykonawc. Inspektor Nadzoru mo e pobiera próbki materia ów i prowadzi badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada wyka, e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada, albo oprze si wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj projektow i ST. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada i pobierania próbek poniesione zostan przez Wykonawc. 6.5 Atesty jako ci materia ów i urz dze Przed wykonaniem bada i jako ci materia ów przez Wykonawc, Inspektor Nadzoru mo e dopu ci do u ycia materia y posiadaj ce atest producenta stwierdzaj cy ich pe zgodno z warunkami podanymi w ST. W przypadku materia ów, dla których atesty s wymagane przez ST, ka da partia dostarczona do robót b dzie posiada atest okre laj cy w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemys owe b posiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada. Kopie wyników tych bada b dostarczone przez Wykonawc Inspektorowi Nadzoru. Materia y posiadaj ce atest a urz dzenia wa ne legitymacje mog by badane w dowolnym czasie. Je eli zostanie stwierdzona niezgodno ich w ciwo ci z ST to takie materia y i / lub urz dzenia zostan odrzucone. 7. DOKUMENTY BUDOWY 7.1 Dziennik budowy Odpowiedzialno za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy b wykonywane na bie co i b dotyczy przebiegi robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Ka dy zapis w Dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b czytelne, dokonane trwa technik, w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b oznaczone kolejnym numerem za cznika i opatrzone dat i podpisem Wykonawcy i In yniera. Do Dziennika Budowy nale y wpisywa w szczególno ci: - dat przekazania Wykonawcy terenu budowy, - dat przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej, - uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót, - terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 8

9 - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, - daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, - zg oszenia i daty odbioru robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ko cowych odbiorów robót, - wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, - stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, - zgodno rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, - dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, - dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, - dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada z podaniem, kto je przeprowadzi, - wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzi, inne istotne informacje o przebiegu robót, - propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b przed one Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si, Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania si. 7.2 Ksi ga obmiaru Ksi ga obmiaru stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza si w sposób ci y w jednostkach przyj tych w przedmiarach robót i wpisuje do ksi gi Obmiaru. 7.3 Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, atesty materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy b gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi za cznik do odbioru robót. Winny by udost pnione na ka de yczenie In yniera. 7.4 Pozosta e dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza si, oprócz wymienionych w powy szych trzech punktach nast puj ce dokumenty: - pozwolenie na realizacj zadania budowlanego, - protoko y przekazania terenu budowy, - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, - protoko y odbioru robót, - protoko y z narad i ustale, - korespondencj na budowie. 7.5 Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy b przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy b zawsze dost pne dla Inwestora i przedstawione do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 8. WYMAGANIA DOTYCZ CE OBMIARU ROBÓT 8.1 Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót b dzie okre la faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj projektow, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiaj cego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b wpisane do rejestru obmiarów. 9

10 Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci wymagan do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc i Inspektora nadzoru. 8.2 Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b obmierzone poziomo wzd linii osiowej. Je li ST w ciwe dla danych robót nie wymagaj tego inaczej, obj to ci b wyliczone w m 3 jako ugo pomno ona przez redni przekrój. Ilo ci, które maj by obmierzone wagowo, b wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 8.3 Urz dzenia i sprz t pomiarowy Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc. Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj bada atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada wa ne wiadectwa legalizacji. Wszystkie urz dzenia pomiarowe b przez Wykonawc utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania Robót. 8.4 Wagi i zasady wa enia Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom ST. dzie utrzymywa to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 8.5 Czas i cz stotliwo przeprowadzenia obmiaru Obmiary b przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si przed ich zakryciem. 9. ODBIORY 9.1 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegaj zakryciu. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonywany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako i ilo robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektow, ST i uprzednimi ustaleniami. 9.2 Odbiór cz ciowy Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ko cowym robót. 9.3 Odbiór ko cowy robót Odbiór ko cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo do odbioru ko cowego b dzie stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ko cowy robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licz c od dnia potwierdzenia przez Inwestora zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie poni ej pt. Dokumenty do odbioru ko cowego robót. Odbioru ko cowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci 10

11 Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj projektow i ST. W toku odbioru ko cowego robót komisja zapozna si z realizacj ustale przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustala nowy termin odbioru ko cowego. W przypadku stwierdzenia przez komisj, e jako wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce, oceniaj c pomniejszona warto wykonywanych robót w stosunku do wymaga przyj tych w dokumentach kontraktowych. 9.4 Dokumenty do odbioru ko cowego robót Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego robót jest protokó odbioru ko cowego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa nast puj ce dokumenty: - dokumentacj projektow z naniesionymi zmianami, - specyfikacje techniczne, - uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zw aszcza przy odbiorze robót znikaj cych i ulegaj cych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalece, - recepty i ustalenia technologiczne, - dzienniki budowy i ksi gi obmiaru, - wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych zgodnie z ST, - atesty jako ciowe wbudowanych materia ów, - opini technologiczn sporz dzon na podstawie wszystkich wyników bada i pomiarów za czonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST, - sprawozdanie techniczne, - inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego, Sprawozdanie techniczne b dzie zawiera : - zakres i lokalizacje wykonywanych robót, - wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiaj cego, - uwagi dotycz ce warunków realizacji robót, - dat rozpocz cia i zako czenia robót. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b gotowe do odbioru ko cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc wyznaczy ponowny termin odbioru ko cowego robót. Wszystkie zarz dzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja. 9.5 Odbiór ostateczny Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ko cowym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad odbioru ko cowego. 10. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZ CYCH Roboty towarzysz ce i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególno ci rozbiórki winny by rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecno ci Inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru jak w przedmiarze robót. Roboty towarzysz ce i tymczasowe, niewyszczególnione w przedmiarze, winny by uj te w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegaj obmiarowi. 11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 11

12 Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron robót i za wszystkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia zako czenia przez Inwestora. Wykonawca b dzie utrzymywa roboty do czasu ko cowego odbioru. Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty by y w zadawalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru ko cowego. Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocz roboty utrzymaniowe nie pó niej ni w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 12. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, a do zako czenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególno ci: a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonuj cych czynno ci zwi zane z budow i nienaruszalno ich mienia s cego do pracy a tak e zabezpieczy teren budowy przed dost pem osób nieupowa nionych. b). fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których tre b dzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne b utrzymywane przez Wykonawc w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót. c). Wykonawca we w asnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. d). Wykonawca wykona wszystkie prace wst pne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezb dne do jego funkcjonowania oraz wyposa y w odpowiednie obiekty i drogi monta owe. e). Wykonawca jest zobowi zany do uzyskania doprowadzenia, przy czenia wszelkich czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, cieki itp. f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych nale y do obowi zków Wykonawcy i w pe ni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przy czenia, dokonanie uzgodnie itp. g). Wykonawca w ramach umowy ma uprz tn plac budowy po zako czeniu ka dego elementu robót i doprowadzi go do stanu pierwotnego po zako czeniu robót i likwidacji placu budowy. 13. OCHRONA RODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wyka czania Robót Wykonawca b dzie: podejmowa wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si do przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó Terenu Budowy oraz b dzie unika uszkodze lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu, lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania. Stosuj c si do tych wymaga b dzie mia szczególny wzgl d na : a/ lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, baz, sk adowisk, i dróg dojazdowych. b/ rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi - zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami - mo liwo ci powstania po arów - ha asem. 14. OCHRONA PRZECIWPO AROWA Wykonawca b dzie przestrzega przepisów ochrony przeciwpo arowej. 12

13 Wykonawca b dzie utrzymywa sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materia y atwopalne b sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 15. BEZPIECZE STWO I HIGIENA PRACY Podczas realizacji Robót Wykonawca b dzie przestrzega przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy oraz stosowa si do zalece Planu Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespe niaj cych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. 16. STOSOWANIE SI DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW Wykonawca zobowi zany jest zna wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s w jakikolwiek sposób zwi zane z Robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca b dzie przestrzega praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wymaga prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze lub metod i w sposób ci y b dzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole i inne odno ne dokumenty. 17. DOKUMENTY ODNIESIENIA Dokumentacj odniesienia jest: SIWZ dla zadania: REMONT MURU OPOROWEGO wiebodzin, ul. Ko ciuszki 10/12 dz. nr 275/4 a). umowa zawarta pomi dzy Wykonawc a Zamawiaj cym wraz z harmonogramem robót b). zatwierdzona przez Zamawiaj cego dokumentacja ww zadania c). normy d). aprobaty techniczne e). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsi wzi cia: 1. Ustawa z dnia r. Prawo budowlane ( z pó niejszymi zmianami). 2. Ustawa z dnia r. o Prawo Ochrony rodowiska 3. Ustawa z dnia r. o odpadach 4. Rozporz dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych warto ci st substancji zanieczyszczaj cych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355). 5. Rozporz dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436). 6. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki oraz ich usytuowanie. 7. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z w sprawie sposobu ustalania wymaga dotycz cych nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego. 8. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z w sprawie ogólnych przepisów BHP. 13

14 9. Rozporz dzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 10. Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport r czny 11. PN-90/B Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 12. PN-76/B Konstrukcje i pod a budowli. Ogólne zasady oblicze. 13. PN-82/B Obci enia budowli. Zasady ustalania warto ci. 14. PN-82/B Obci enia budowli. Obci enia sta e. 15. PN-82/B Obci enia budowli. Obci enia zmienne technologiczne. Podstawowe obci enia technologiczne i monta owe. 16. PN-84/B Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Obliczenia i projektowanie. 17. PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 18. Wymagania i badania przy odbiorze. Nie wymienienie tytu u jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku stosowania wymogów okre lonych prawem polskim. 14

15 B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068) wiebodzin SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT MURU OPOROWEGO wiebodzin, ul. Ko ciuszki 10/12 dz. nr 275/4. SST 1.1 Roboty rozbiórkowe Kwiecie 2014 r. OPRACOWA : Ryszard Morawiec 15

16 1. WST P 1.1 Przedmiot i zakres specyfikacjininiejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót rozbiórkowych podczas realizacji zadania: REMONT MURU OPOROWEGO wiebodzin, ul. Ko ciuszki 10/12 dz. nr 275/ Klasyfikacja robót wg Wspólnego S ownika Zamówie (CPV) Grupy Klasy Kategorie Opis Przygotowanie terenu pod budow Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Roboty w zakresie burzenia Roboty w zakresie oczyszczania terenu Roboty w zakresie usuwania gruzu Roboty w zakresie stabilizacji gruntu Roboty przygotowawcze do wiadczenia us ug Roboty rozbiórkowe 2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI WYROBÓW I MATERIA ÓW Materia y nie wyst puj. 3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu podano w ST Wymagania ogólne. Roboty zwi zane z rozbiórk b wykonywane r cznie i mechanicznie. Wykonawca powinien pos ugiwa si sprz tem zapewniaj cym spe nienie wymogów jako ciowych, ilo ciowych i wymogów bezpiecze stwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprz t nie mo e powodowa uszkodze pozosta ych, nierozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na rodowisko i jako wykonywanych robót. 4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 0.0. Do za adunku i transportu materia ów z rozbiórki nale y u takich maszyn i rodków transportu, jak: uraw samochodowy Koparko-spycharka lub koparko- adowarka na podwoziu ci gnika ko owego samochód samowy adowczy samochód skrzyniowy Za adunek jak i wy adunek materia ów z rozbiórek musi odbywa si z zachowaniem wszelkich rodków ostro no ci i bezpiecze stwa ludzi pracuj cych przy robotach rozbiórkowych. Transport powinien by jak okre lono w specyfikacji, b inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca b dzie usuwa na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST 0.0 Wymagania ogólne". Roboty rozbiórkowe obejmuj usuni cie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, w stosunku do których zosta o to przewidziane w dokumentacji projektowej. Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y wykona bezwzgl dnie wszystkie niezb dne zabezpieczenia, zgromadzi narz dzia i sprz t. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych nale y przestrzega wszystkich obowi zuj cych przepisów BHP i bezwzgl dnie stosowa wszystkie przewidziane przy tych robotach urz dzenia zabezpieczaj ce i ochronne. Pracownicy powinni by zaopatrzeni w odzie robocz oraz he my, okulary i r kawice ochronne oraz komplet potrzebnych narz dzi. 16

17 Materia y uzyskane z rozbiórek lub porz dkowania placu budowy staj si w asno ci Wykonawcy i zostan usuni te w miar post pu robót. Wykonawca zagwarantuje, e wszystkie dodatkowe materia y i produkty odpadowe uzyskane z rozbiórek oraz porz dkowania placu budowy s usuwane do zak adu gospodarki odpadami upowa nionego do ich przyj cia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i, je eli to b dzie wymagane przez Inspektora nadzoru, przedstawi pisemne potwierdzenie o tej tre ci. Wykonawca zezwoli na wywóz materia u rozbiórkowego wy cznie odpowiednio wykwalifikowanym przewo nikom i uzyska od tych przewo ników pisemne potwierdzenie dotycz ce lokalizacji ich miejsc sk adowania. Tam, gdzie wyst puj materia y ska one i produkty odpadowe pochodz ce z wyburzenia, powinny one zosta usuni te w sposób wskazany przez Inspektora nadzoru. 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH Ogólne zasady dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST 0.0. Wymagania ogólne". Kontrola jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci wykonania robót rozbiórkowych. 7. WYMAGANIA DOTYCZ CE OBMIARU ROBÓT Ogólne zasady i wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST 0.0 Wymagania ogólne". Obmiar robót okre la ilo wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo robót oblicza si wed ug sporz dzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzgl dnieniem wymaga technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksi dze obmiaru. Ilo robót oblicza si wed ug sporz dzonych przez s by geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzgl dnieniem wymaga technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksi dze obmiaru. Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegaj akceptacji Inspektora nadzoru i musz posiada wa ne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze. 8. ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady odbioru robót i ich przej cia podano w ST Wymagania ogólne". Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowi zuj cymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. Odbiór nale y dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Monta owych. 9. DOKUMENTY ODNIESIENIA Dokumentacj odniesienia jest: 1. SIWZ dla zadania: REMONT MURU OPOROWEGO wiebodzin, ul. Ko ciuszki 10/12 dz. nr 275/4 2. umowa zawarta pomi dzy Wykonawc a Zamawiaj cym wraz z harmonogramem robót zatwierdzona przez Zamawiaj cego 3. dokumentacja budowlana ww. zadania 4. normy 5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. Wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych musi by zgodne z: a). Rozporz dzeniem Ministra Budownictwa i Przemys u Materia ów Budowlanych z dnia r. (Dz. U. Nr 13 z dn r.) b). Rozporz dzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, póz. 844) c). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta owych. 17

18 Nie wymienienie tytu u jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku stosowania wymogów okre lonych prawem polskim. 18

19 B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068) wiebodzin SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT MURU OPOROWEGO wiebodzin, ul. Ko ciuszki 10/12 dz. nr 275/4. SST 1.2 ROBOTY BETONOWE Kwiecie 2014 r. OPRACOWA : Ryszard Morawiec 19

20 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI: 1.1. Przedmiot specyfikacji: Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót betonowych i elbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie muru oporowego Zakres stosowania specyfikacji: Niniejsza specyfikacja b dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia dotycz wszystkich czynno ci umo liwiaj cych wykonanie wszystkich robót betonowych i elbetowych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuje prace zwi zane z dostaw materia ów, wykonawstwem i wyko czeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmuj konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone Zakres robót obj tych ST: W ramach prac budowlanych przewiduje si wykonanie robót elbetowych i betonowych Okre lenia podstawowe: Beton zwyk y - beton o g sto ci powy ej 1,8 t/m 3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sk adników przed zwi zaniem betonu. Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sk adników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodz cych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. Nasi kliwo betonu - stosunek masy wody, któr zdolny jest wch on beton, do jego masy w stanie suchym. Stopie wodoszczelno ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem przepuszczalno ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi ciokrotn warto ci nienia wody w MPa, dzia aj cego na próbki betonowe. Stopie mrozoodporno ci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego odporno ci na dzia ania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan liczb cykli zamra ania i odmra ania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy ni 2%. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C30/37) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego wytrzyma ci na ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzyma gwarantowan R b G w MPa. Wytrzyma gwarantowana betonu na ciskanie R b G - wytrzyma (zapewniona z 95-proc. prawdopodobie stwem) uzyskania w wyniku badania na ciskanie kostek sze ciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norm PN-B Pr ty stalowe wiotkie - pr ty stalowe o przekroju ko owym ebrowane o rednicy do 40 mm. Zbrojenie niespr ajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzaj ce do niej napr w sposób czynny. 1.4.Ogólne wymagania dotycz ce robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako materia ów i wykonywanych robót oraz za zgodno z dokumentacj projektow, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 2. MATERIA Y: 2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów: Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w cz ci ogólnej Specyfikacji technicznej Szalowanie: Drewno i p yty do wyrobu szalunków: Deskowania zaleca si wykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz deskowa mo na u desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo desek wynosi 32 mm. Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane do czenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie mo na zastosowa po czenia na pióro i wpust, nale y uszczelni ta mami z tworzyw sztucznych albo piank. Nale y zwróci szczególn uwag na uszczelnienie styków cian z dnem deskowania oraz styków deskowa belek i po przecznic. Z fazowania nale y wykonywa zgodnie z dokumentacj projektow. Belki musz by wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyk adzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, czniki nale y wykona wg wymaga dokumentacji projektowej poszczególnych bran rodki anty przyczepne: Stosowany rodek anty przyczepny aktywny chemicznie, zapobiegaj cy przywieraniu betonu do deskowania, musi by bezbarwny, nie zawieraj cy kerosenu, o lepko ci od 100 do 110s (w 20

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 Specyfikacja Techniczna Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wymiany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki ST 12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki ST 12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki ST 12 1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 12 SPIS TREŚCI Przebudowa istniejącego stadionu żużlowego w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty ciesielskie SST 13.0 KOD CPV 45422000-1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty ciesielskie SST 13.0 KOD CPV 45422000-1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty ciesielskie SST 13.0 KOD CPV 45422000-1 TEMAT OPRACOWANIA: Modernizacja i adaptacja kompleksu Sali Wielkiej w Centrum Kultury "Zamek"

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa i adres obiektu: BUDYNEK USŁUGOWY UL. STRAŻACKA 1 44-264 ŚWIERKLANY Nazwa i adres zamawiającego: URZĄD GMINY ŚWIERKLANY UL. ŚWIERKLAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI Nr: 1114/02/12 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B.01.03 Roboty betonowe i elbetowe kod CPV 45262311-4 1 Spis tre ci 1. Wst p....3 1.1. Przedmiot SST 3 1.2 Zakres robót obj tych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Budowa ogrodzenia przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim ST 1.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Budowa ogrodzenia przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim ST 1.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Budowa ogrodzenia przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim ST 1.0 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 1.2 Określenia podstawowe 1.3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA 16 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 18 1.1. Przedmiot ST... 18 1.2. Zakres stosowania ST... 18 1.3. Określenia podstawowe... 18 1.4.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z geodezyjną obsługą w związku z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Docieplenie budynku Publicznego Przedszkola nr 3 z grupą żłobkową Niezapominajka ul. Spokojna 2, 58-160 Świebodzice DOCIEPLENIE STROPODACHU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B.01.15. Roboty lusarskie kod CPV 45421100-5 1 Spis tre ci 1. Wst p....3 1.1. Przedmiot SST 3 1.2 Zakres stosowania SST..3 1.3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 03 Instalacje elektryczne OBIEKT / TEMAT: Przebudowa Hali Sportowej Działki o nr ewid. 116/62; 116/63 obręb 0004 Śródmieście ul. Wojska Polskiego 6

Bardziej szczegółowo

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 K O Z I C K I USŁUGI PROJEKTOWO- WYKONAWCZE INśYNIERII SANITARNEJ K. KOZICKI KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 REGON: 280232437

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1. Nr: 829/09/08 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1. ST 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Konstrukcje drewniane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Konstrukcje drewniane SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Konstrukcje drewniane ST 14.0 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek 1, 37-500

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 84 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 85 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SPIS TREŚCI. 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9.

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01. wysokościowych

D-01.01.01. wysokościowych D-01.01.01 Odtworzenie nawierzchni i punktów wysokościowych 32 Spis treści 1. WSTĘP... 34 1.1. Przedmiot SST... 34 1.2. Zakres stosowania SST... 34 1.3. Zakres robót objętych SST... 34 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAWIERZCHNIE Z PŁYT ŻELBETOWYCH SST-03 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Materiały... 2 3. Sprzęt.... 3 4. Transport.... 3 5. Wykonanie robót.... 4 6. Kontrola jakości robót....

Bardziej szczegółowo

Nr... Przedmiot umowy

Nr... Przedmiot umowy Umowa o usługę nadzoru budowlanego /projekt/ Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy: Biblioteką Publiczną NIP REGON.z siedzibą ul. Kościuszki 11, 29-100 Włoszczowa reprezentowaną przez: Annę Adamczyk

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING Jednostka opracowująca: SPIS SPECYFIKACJI SST - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

M.20.03.01. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH POWŁOKĄ NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWYCH

M.20.03.01. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH POWŁOKĄ NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWYCH M.20.03.01. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH POWŁOKĄ NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE 27 SPIS TREŚCI 2. PRACE GEODEZYJNE... 27 1. WSTĘP... 29 1.1.Przedmiot ST... 29 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej... 29 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

6. Obmiar robót. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót

6. Obmiar robót. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA CENTRUM REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO W SKOŁYSZYNIE OBEJMUJACEGO: ALEJKI Z ŁAWKAMI WYPOCZYNKOWYMI, ORAZ BUDOWĘ KORTU TENISOWEGO. I. Część ogólna 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.07 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM Kod według Wspólnego Słownika Zamówień

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.07 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM Kod według Wspólnego Słownika Zamówień 1. WSTĘ P 1.1. Przedmiot STWiOR. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.07 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM Kod według Wspólnego Słownika Zamówień kody CPV 45213314-7, 45111200-0 Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ 4/2008 UMOWA Nr... (projekt) Dnia... w Kowali pomiędzy Gminą Kowala z siedzibą w Kowali, Kowala 105A, 26-624 Kowala, działającym w imieniu i na rzecz Gminy Kowala, zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT...

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SPIS TRE CI 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... 3 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT... 4 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: Zagospodarowanie centrum wsi Śmiłowo na cele sportoworekreacyjne. INWESTOR: Miasto i Gmina Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 3A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna D

Specyfikacja Techniczna D D.06.01.03. UMOCNIENIE SKARP 1. WST P 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru Robót w ramach realizacji zadania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D.02.01.01h.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D.02.01.01h. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.02.01.01h. WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 111 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT BUDOWLANYCH

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT BUDOWLANYCH PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 8 do umowy polegających na modernizacji sieci kanalizacyjnej, ogrodzenia i nawierzchni na terenie posesji Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w

Bardziej szczegółowo

D-05.03.24A NAWIERZCHNIA Z AŻUROWYCH PŁYT BETONOWYCH MEBA

D-05.03.24A NAWIERZCHNIA Z AŻUROWYCH PŁYT BETONOWYCH MEBA GDYNIA ETAP 1 113 D-05.03.24A NAWIERZCHNIA Z AŻUROWYCH PŁYT BETONOWYCH MEBA 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 03.02.02 PRZEPUSTY SKRZYNKOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 03.02.02 PRZEPUSTY SKRZYNKOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 03.02.02 PRZEPUSTY SKRZYNKOWE 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Nazwa inwestycji : Oczyszczenie zbiornika wodnego w Lubrańcu Adres: Lubraniec dz. Nr 625 Inwestor: Gmina Lubraniec ul. Brzeska 49 87-890 Lubraniec

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna OBIEKT: Budynki 20 i 21 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku ADRES: Gdańsk, Al. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Development Design Sp. z o.o. PRACE RENOWACYJNO REMONTOWE POMIESZCZEŃ RATUSZA MIEJSKIEGO

Development Design Sp. z o.o. PRACE RENOWACYJNO REMONTOWE POMIESZCZEŃ RATUSZA MIEJSKIEGO OBIEKT: RATUSZ MIEJSKI TEMAT: BRANŻA: PRACE RENOWACYJNO REMONTOWE POMIESZCZEŃ RATUSZA OGÓLNOBUDOWLANA STADIUM: KOSZTORYS INWESTOR: ADRES : GMINA MIEJSKA SŁUPSK ul. Plac Zwycięstwa 3 76 200 Słupsk ul. Plac

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 06. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 06. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 06. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH SPIS TREŚCI 6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-06. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych...64 6.1. Wstęp...64 6.1.1

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 3 do wzoru Umowy pomiędzy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.. 2016r., w Warszawie Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON PLUS

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON PLUS Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka przy realizacji projektu:..................................................................................................

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

D - 10.10.01f JESIENNE UTRZYMANIE DROGI

D - 10.10.01f JESIENNE UTRZYMANIE DROGI ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ D - 10.10.01f JESIENNE UTRZYMANIE DROGI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 2 3. SPRZĘT... 2 4. TRANSPORT... 2 5. WYKONANIE ROBÓT... 3 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 4 7. OBMIAR

Bardziej szczegółowo

KOD CPV 45.34.30.00 INSTALACJE PPOś

KOD CPV 45.34.30.00 INSTALACJE PPOś SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00.01 KOD CPV 45.34.30.00 INSTALACJE PPOś str.1 2 Specyfikacja zawiera: 1. Część ogólna... 3 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej....

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remont i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach 1. Rozbiórka pokrycia z papy - CPV 45111100-9 2. Wykonanie pokrycia z blachodachówki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Umowa o prace projektowe Nr

Umowa o prace projektowe Nr Umowa o prace projektowe Nr zawarta w dniu pomiędzy: 1.., reprezentowanym przez, zwanym dalej m a 2..., reprezentowanym przez, zwanym dalej Jednostką projektowania. W wyniku postępowania określonego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWO-KONFERENCYJNEJ PRZY URZEDZIE GMINY WIELISZEW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWO-KONFERENCYJNEJ PRZY URZEDZIE GMINY WIELISZEW SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU MODERNIZACJA INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 Wieliszew ul. Modlińska 1 OPRACOWAŁ: mgr inż. Marcin Wielgosz DATA OPRACOWANIA: lipiec 2012r. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYRÓWNANIE POŁACI DACHU ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACOWEGO Z ETERNITU NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA I ODBORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru. robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru. robót budowlanych 1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dotycząca: robót remontowo - budowlanych Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciechowice etap

Bardziej szczegółowo

ODBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI ULICE OSIEDLE RYBNO GMINA KISZKOWO D

ODBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI ULICE OSIEDLE RYBNO GMINA KISZKOWO D ODBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI ULICE OSIEDLE RYBNO GMINA KISZKOWO D - 06.03.01 CINANIE I UZUPE NIANIE POBOCZY SPIS TRE CI 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 3 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1/6 BUDOWLANYCH BARIERKI STALOWE OBIEKT: Projekt zjazdu drogowego oraz parkingu wraz niezbędną infrastrukturą na dz. 306/1, Ozorków ul. Lipowa INWESTOR: Gmina Miasta Ozorków ul. Wigury 1 95-035 Ozorków

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001,

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, reprezentowaną przez Wójta Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskiego zwaną w

Bardziej szczegółowo

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

D-10.06.01 PARKINGI I ZATOKI

D-10.06.01 PARKINGI I ZATOKI D-10.06.01 PARKINGI I ZATOKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru parkingów i zatok. 1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

ST - NR 01 Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

ST - NR 01 Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE KLONOWA 4 ST - NR 01 Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPORZĄDZONA DLA CELÓW WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH BUDYNKU OCZYSZCZALNIŚCIEKÓW CKR STARE lubiejewo, UL. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą.

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. UMOWA Zawarta w Rzeszowie dnia r. roku pomiędzy: Oficyna Wydawnicza Press-Media ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec reprezentowaną przez: Romana Oraczewskiego zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. -

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. - Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane INFORMACJE PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU Analiza ryzyka Działanie Uwagi Czy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r.

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. Załącznik nr 2 UMOWA Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. pomiędzy: Zamawiającym: EKOM Maciejczyk spółka jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. http://www.igng.krakow.pl/crf/pc.html IRENA LUBINIECKA IRENA LUBINIECKA

Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. http://www.igng.krakow.pl/crf/pc.html IRENA LUBINIECKA IRENA LUBINIECKA Przepisy prawne dotyczące urządzeń gazowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i związane z nimi zmiany w procedurach Biura Certyfikacji Wyrobów IGNiG Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Oferenta. Siedziba Oferenta. NIP... REGON... Nr tel... Nr faxu... E-mail...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Oferenta. Siedziba Oferenta. NIP... REGON... Nr tel... Nr faxu... E-mail... OFERTA NA WYZNACZENIE JEDNOSTKI DO PROWADZENIA PARKINGU STRZEŻONEGO, NA KTÓRYM BĘDĄ UMIESZCZANE USUNIĘTE Z DROGI POJAZDY PRZEWOŻĄCE TOWARY NIEBEZPIECZNE FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Oferenta Siedziba Oferenta...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia..

Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia.. Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia.. wskazuję, iż w ramach robót objętych fakturą wykonywałem,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zał. nr 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Wykonanie metodą lekko - mokrą elewacji budynków Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Łuckiej 17/23. Inwestor: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu Agnieszka Tomaszewska Ewa Sikora 21-23.10.2013r. Elbląg Kontrola na zakończenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKIE; gmina Olszówka (obręb Głębokie; arkusz 1; działka nr 125/10)

GŁĘBOKIE; gmina Olszówka (obręb Głębokie; arkusz 1; działka nr 125/10) BIURO PROJEKTÓW;; NADZORÓW;; KIEROWANIA ROBOTAMI I KOSZTORYSOWANIA -- Zbiigniiew Rattajjczyk ull.. Włłocłławska 7//4;; 62--600 Kołło //0--507//142801 PROJEKT BUDOWLANY na wykonaniie odbudowy sttawów ii

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Środowiska, Biuro Dyrektora Generalnego, ul. Wawelska 52/54, 00-922

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Środowiska, Biuro Dyrektora Generalnego, ul. Wawelska 52/54, 00-922 1 z 5 2011-09-13 08:19 Warszawa: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego, sporządzanie oraz weryfikacja kosztorysów budowlanych Numer ogłoszenia: 243355-2011; data zamieszczenia: 13.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Bartosz Kowalczyk MAZ/0515/ POOS/06

mgr inż. Bartosz Kowalczyk MAZ/0515/ POOS/06 NAZWA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR: GMINA STANISŁAWÓW 05-304 STANISŁAWÓW, UL. RYNEK 32 BRANŻA INSTALACJA GAZOWA GMINA STANISŁAWÓW 05-304 STANISŁAWÓW, UL. RYNEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNCZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWALNYCH WRAZ Z PRZEDMIAREM ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNCZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWALNYCH WRAZ Z PRZEDMIAREM ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNCZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWALNYCH WRAZ Z PRZEDMIAREM ROBÓT DLA ZADANIA: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ KOMORY POMIAROWEJ(OBIEKT NR 10) TEREN OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WARTA CZĘSTOCHOWA,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA Nr /2007. W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59

WZÓR UMOWA Nr /2007. W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 WZÓR UMOWA Nr /2007 W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - zwaną

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są D-01.00.01./1998 - OBSŁUGA GEODEZYJNA wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyznaczeniem ; granic, trasy drogowej i " jej punktów! wysokościowych. $% "$ Szczegółowe specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. H 03.00.00 Roboty Umocnieniowe kod CPV 45 200000-9 H 03.01.00 Układanie geowłókniny SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 148 2.MATERIAŁY 148-149 3. SPRZĘT... 149 4. TRANSPORT...149

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT TOALET IV PIĘTRA W BUDYNKU STAROSTWA STALOWOWOLSKIEGO UL. PODLESNA 15 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT TOALET IV PIĘTRA W BUDYNKU STAROSTWA STALOWOWOLSKIEGO UL. PODLESNA 15 INSTALACJE ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: REMONT TOALET IV PIĘTRA W BUDYNKU STAROSTWA STALOWOWOLSKIEGO UL. PODLESNA 15 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Grupa klasa, kategoria robót wg wspólnego słownika zamówień

Bardziej szczegółowo

ZŁA CIEPŁOWNICZEGO DLA TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU

ZŁA CIEPŁOWNICZEGO DLA TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU UMOWA W dniu.. 2014r. w Poznaniu pomiędzy: Teatrem Polskim w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu 61-737, przy ul. 27 Grudnia 8/10, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Wydział Kultury

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Znak sprawy: ZSiPM.9.2016 Oświęcim, dnia 20.04.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Podstawa prawna: do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Pabianice, dnia 12.03.2013 r.

Pabianice, dnia 12.03.2013 r. Pabianice, dnia 12.03.2013 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej nr 108258E II Etap odcinek Piątkowisko Petrykozy dł. 1.421,87 mb. Nr ogłoszenia 78366 2013; data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r.

Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r. Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r. Projekt U M O W Y zawarta w dniu... w Poznaniu pomiędzy Biblioteką Raczyńskich

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

WW-01 ROBOTY POMIAROWE... 2

WW-01 ROBOTY POMIAROWE... 2 1 SPIS TREŚCI WW-01 ROBOTY POMIAROWE... 2 1. Informacje ogólne... 2 1.1. Przedmiot Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych... 2 1.2. Zakres stosowania WW... 2 1.3. Zakres Robót objętych WW... 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane - instalacja sygnalizacyjna p.poż. w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi, ul. Rojna 18a - na I p. (II

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT E-01.00. LINIE KABLOWE SN-15kV oraz nn-0,4kv

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT E-01.00. LINIE KABLOWE SN-15kV oraz nn-0,4kv SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT E-01.00. LINIE KABLOWE SN-15kV oraz nn-0,4kv 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Spis treści F.U.H. PROJ-BUD

Spis treści F.U.H. PROJ-BUD Spis treści Podstawa opracowania... 3 Zakres opracowania... 3 1. Przedmiot i cel opracowania.... 4 2. Ogólna charakterystyka istniejącego obiektu.... 4 3. Stan techniczny mostu.... 4 4. Zakres i sposób

Bardziej szczegółowo

4.7. P R Z E D M I A R R O B Ó T SCALONY dla części 1,2,3

4.7. P R Z E D M I A R R O B Ó T SCALONY dla części 1,2,3 Przedmiar robót scalony 1 4.7. P R Z E D M I A R R O B Ó T SCALONY dla części 1,2,3 Nazwa zamówienia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miękinia i Mrozów w ramach przedsięwzięcia Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Prace konstrukcyjne CPV 45453000-7 ST-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Prace konstrukcyjne CPV 45453000-7 ST-1 Prace konstrukcyjne ST-1/ 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Prace konstrukcyjne CPV 45453000-7 ST-1 Prace konstrukcyjne ST-1/ 2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem

Bardziej szczegółowo