B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068) wiebodzin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068)475-72-62 66-200 wiebodzin 0602-534-832"

Transkrypt

1 B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068) wiebodzin SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT MURU OPOROWEGO wiebodzin, ul. Ko ciuszki 10/12 dzia ka nr 275/4. ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI: ST-0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA str. 2 SST-1. SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST 1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE str. 15 SST 1.2 ROBOTY BETONOWE str. 19 SST 1.3 ROBOTY OGRODZENIOWE str. 33 Kwiecie 2014 r OPRACOWA : Ryszard Morawiec 1

2 B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068) wiebodzin SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT MURU OPOROWEGO wiebodzin, ul. Ko ciuszki 10/12 dz. nr 275/4. ST-0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA Kwiecie 2014 r OPRACOWA : Ryszard Morawiec 2

3 SPIS TRE CI 1. WST P 4 2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI WYROBÓW I MATERIA ÓW BUDOWLANYCH 5 3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN 6 4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU 6 5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT 7 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 7 7. DOKUMENTY BUDOWY 9 8. WYMAGANIA DOTYCZ CE OBMIARU ROBÓT ODBIORY SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZ CYCH OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY OCHRONA RODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT OCHRONA PRZECIWPO AROWA BEZPIECZE STWO I HIGIENA PRACY STOSOWANIE SI DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW DOKUMENTY ODNIESIENIA 14 3

4 1. WST P 1.1 Nazwa zamówienia REMONT MURU OPOROWEGO wiebodzin, ul. Ko ciuszki 10/12 dz. nr 275/4 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka i ponowne wykonanie muru oporowego z ogrodzeniem. Informacje o terenie budowy Przedmiotowy mur oporowy wykonany z bloczków betonowych uleg cz ciowemu zniszczeniu pod naporem gruntu podmywanego przez wody opadowe. Konstrukcj muru stanowi ciana z bloczków elbetowych grub 30 cm. Do muru przylega ogrodzenie z siatki stalowej powlekane pcw. Wysoko ogrodzenia 1,20m. Zakres robót budowlanych jest okre lony w przedmiarze robót i opisie technicznym. 1.3 Organizacja robót budowlanych Zamawiaj cy w terminie okre lonym w umowie przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. Wykonawca b dzie prowadzi roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca jest zobowi zany do zapewnienia i utrzymania bezpiecze stwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania a do zako czenia i odbioru ko cowego robót. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron robót i za wszelkie materia y oraz urz dzenia u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty zako czenia robót (do wydania potwierdzenia zako czenia przez Inwestora). Wykonawca b dzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprz tn plac budowy po zako czeniu robót, zlikwidowa plac budowy i doprowadzi jego teren do stanu pierwotnego. 1.4 Klasyfikacja robót wg Wspólnego S ownika Zamówie (CPV) Specyfikacja Wymagania ogólne odnosi si do wymaga technicznych dotycz cych wykonania i odbioru robót, które zostan wykonane w ramach REMONTU MURU OPOROWEGO wiebodzin, ul. Ko ciuszki 10/12 dz. nr 275/4 Wymagania ogólne nale y rozumie i stosowa w powi zaniu z ni ej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 1 SST 1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 2 SST 1.2 ROBOTY BETONOWE 3 SST 1.3 ROBOTY OGRODZENIOWE 1.5 Okre lenia podstawowe a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc, upowa niona do kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu. b). Roboty ogó dzia, niezb dnych do podj cia w ramach realizacji przez Wykonawc przedmiotu zadania. c). Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. d). Odpowiednia (bliska) zgodno - zgodno wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li przedzia tolerancji nie zosta okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. e). Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji projektowej. 4

5 f). Aprobata techniczna dokument potwierdzaj cy pozytywn ocen techniczn wyrobu stwierdzaj jego przydatno do stosowania w okre lonych warunkach, wydany przez jednostk upowa nion do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobuj cych zestawiony jest w Rozporz dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotycz cych wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdzia 2 z pó niejszymi zmianami). g). Certyfikat zgodno ci dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazuj cy, e zapewniono odpowiedni stopie zaufania, i nale ycie zidentyfikowano wyrób, proces lub us uga s zgodne z okre lon norm lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno ci wykazuje, e zapewniono zgodno wyrobu z PN lub aprobat techniczn (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). h). Znak zgodno ci zastrze ony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazuj cy, e zapewniono odpowiedni stopie zaufania, i dany wyrób, proces lub us uga s zgodne z okre lon norm lub innym dokumentem normatywnym. i). Przetargowa dokumentacja projektowa - cz dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj, charakterystyk i wymiary obiektu b cego przedmiotem robót. j). Umowa umowa na wykonanie zadania obj tego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygni ciu przetargu pomi dzy Zamawiaj cym (Inwestorem) i Wykonawc. 2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI WYROBÓW I MATERIA ÓW BUDOWLANYCH ród a uzyskania materia ów Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów i urz dze przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz wiadectwa bada laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszystkie materia y z danego ród a uzyskuj zatwierdzenie. Wykonawca zobowi zany jest do udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj wymagania specyfikacji technicznych w czasie post pu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spe nienie wymaga ilo ciowych i jako ciowych materia ów z jakichkolwiek róde. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów i urz dze do robót. Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom zostan przez Wykonawc wywiezione z terenu budowy, z one w miejscu wskazanym przez Inwestora. Je li Inwestor zezwoli wykonawcy na u ycie tych materia ów do robót innych, ni te, dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie przewarto ciowany przez Inwestora. Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj si niezbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si z jego nie przyj ciem i niezap aceniem. Przechowywanie i sk adowanie materia ów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adane materia y, do czasu, gdy b one potrzebne do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj jako i w ciwo do robót i by y dost pne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sk adowania b zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc. Wariantowe stosowanie materia ów Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj mo liwo wariantowego zastosowania materia u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u yciem materia u, albo w okresie d szym, je li b dzie to wymagane dla bada prowadzonych 5

6 przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by pó niej zmieniony bez zgody Inwestora. 3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustale w takich dokumentach sprz t powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno sprz tu b dzie gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprz t b cy w asno ci Wykonawcy b wynaj ty do wykonania robót ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj mo liwo wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie mo e by pó niej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia niegwarantuj ce zachowania warunków zlecenia, zostan przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU Wykonawca stosowa si b dzie do ustawowych ogranicze na o przy transporcie materia ów i sprz tu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz, co do przewozu nietypowych adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn niekorzystnie na jako wykonywanych Robót i przewo onych materia ów. Liczba rodków transportu b dzie zapewnia prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. rodki transportu nieodpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci na osie mog by u yte przez Wykonawc pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca b dzie usuwa na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodno z Dokumentacj Projektow, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuk budowlan. Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera b dzie niezb dne rysunki, obliczenia i dokumenty. 5.1 Zgodno Robót z Dokumentacj Projektow i ST Podstaw wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji. W przypadku rozbie no ci Wykonawca nie mo e wykorzystywa b dów lub opuszcze w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b zgodne z dokumentacj projektow i specyfikacjami technicznymi a tak e z innymi przepisami obowi zuj cymi. Dane okre lone w Dokumentacji Projektowej i w ST b uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. 6

7 Przy wykonywaniu robót nale y uwzgl dnia instrukcje producenta materia ów oraz przepisy zwi zane i obowi zuj ce, w tym równie te, które uleg y zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, wiadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowi zuj cych, Wykonawca ma równie obowi zek stosowania si do ich tre ci i postanowie. 5.2 Ogólne zasady wykonania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow, oraz za jako zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno z dokumentacj projektow, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów robót z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez Inwestora. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostan poprawione przez Wykonawc na w asny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno. Decyzje Inwestora dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b oparte na wymaganiach sformu owanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgl dni wyniki bada materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa ana kwesti. Polecenia Inwestora b wykonywane nie pó niej ni w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc, pod gro zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca. 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn za on jako robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe kontrol robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada materia ów oraz robót. Wykonawca b dzie przeprowadza pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci zapewniaj ca stwierdzeniem, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich cz stotliwo ci s okre lone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj wa legitymacj, zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj wymaganiom norm okre laj cych procedury bada. Inspektor Nadzoru dzie mie nieograniczony dost p do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru b dzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b tak powa ne, e mog wp yn ujemnie na wyniki bada, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako tych materia ów. Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada materia ów ponosi Wykonawca. 6.1 Pobranie próbek Próbki b pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada. Inspektor Nadzoru b dzie mie zapewnion mo liwo udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca b dzie przeprowadza dodatkowe badania tych materia ów, które budz w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan przez Wykonawc usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. Pojemniki do pobierania b dostarczone przez Wykonawc i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc do bada wykonywanych przez 7

8 Inwestora b odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 6.2 Badania i pomiary Wszystkie pomiary i badania b przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 6.3 Raporty z bada Wykonawca b dzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej, nie pó niej jednak ni w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. Wyniki bada (kopie) b przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania, i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawc, b dzie ocenia zgodno materia ów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada dostarczonych przez Wykonawc. Inspektor Nadzoru mo e pobiera próbki materia ów i prowadzi badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada wyka, e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada, albo oprze si wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj projektow i ST. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada i pobierania próbek poniesione zostan przez Wykonawc. 6.5 Atesty jako ci materia ów i urz dze Przed wykonaniem bada i jako ci materia ów przez Wykonawc, Inspektor Nadzoru mo e dopu ci do u ycia materia y posiadaj ce atest producenta stwierdzaj cy ich pe zgodno z warunkami podanymi w ST. W przypadku materia ów, dla których atesty s wymagane przez ST, ka da partia dostarczona do robót b dzie posiada atest okre laj cy w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemys owe b posiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada. Kopie wyników tych bada b dostarczone przez Wykonawc Inspektorowi Nadzoru. Materia y posiadaj ce atest a urz dzenia wa ne legitymacje mog by badane w dowolnym czasie. Je eli zostanie stwierdzona niezgodno ich w ciwo ci z ST to takie materia y i / lub urz dzenia zostan odrzucone. 7. DOKUMENTY BUDOWY 7.1 Dziennik budowy Odpowiedzialno za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy b wykonywane na bie co i b dotyczy przebiegi robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Ka dy zapis w Dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b czytelne, dokonane trwa technik, w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b oznaczone kolejnym numerem za cznika i opatrzone dat i podpisem Wykonawcy i In yniera. Do Dziennika Budowy nale y wpisywa w szczególno ci: - dat przekazania Wykonawcy terenu budowy, - dat przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej, - uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót, - terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 8

9 - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, - daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, - zg oszenia i daty odbioru robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ko cowych odbiorów robót, - wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, - stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, - zgodno rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, - dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, - dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, - dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada z podaniem, kto je przeprowadzi, - wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzi, inne istotne informacje o przebiegu robót, - propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b przed one Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si, Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania si. 7.2 Ksi ga obmiaru Ksi ga obmiaru stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza si w sposób ci y w jednostkach przyj tych w przedmiarach robót i wpisuje do ksi gi Obmiaru. 7.3 Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, atesty materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy b gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi za cznik do odbioru robót. Winny by udost pnione na ka de yczenie In yniera. 7.4 Pozosta e dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza si, oprócz wymienionych w powy szych trzech punktach nast puj ce dokumenty: - pozwolenie na realizacj zadania budowlanego, - protoko y przekazania terenu budowy, - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, - protoko y odbioru robót, - protoko y z narad i ustale, - korespondencj na budowie. 7.5 Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy b przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy b zawsze dost pne dla Inwestora i przedstawione do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 8. WYMAGANIA DOTYCZ CE OBMIARU ROBÓT 8.1 Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót b dzie okre la faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj projektow, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiaj cego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b wpisane do rejestru obmiarów. 9

10 Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci wymagan do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc i Inspektora nadzoru. 8.2 Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b obmierzone poziomo wzd linii osiowej. Je li ST w ciwe dla danych robót nie wymagaj tego inaczej, obj to ci b wyliczone w m 3 jako ugo pomno ona przez redni przekrój. Ilo ci, które maj by obmierzone wagowo, b wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 8.3 Urz dzenia i sprz t pomiarowy Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc. Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj bada atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada wa ne wiadectwa legalizacji. Wszystkie urz dzenia pomiarowe b przez Wykonawc utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania Robót. 8.4 Wagi i zasady wa enia Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom ST. dzie utrzymywa to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 8.5 Czas i cz stotliwo przeprowadzenia obmiaru Obmiary b przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si przed ich zakryciem. 9. ODBIORY 9.1 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegaj zakryciu. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonywany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako i ilo robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektow, ST i uprzednimi ustaleniami. 9.2 Odbiór cz ciowy Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ko cowym robót. 9.3 Odbiór ko cowy robót Odbiór ko cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo do odbioru ko cowego b dzie stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ko cowy robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licz c od dnia potwierdzenia przez Inwestora zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie poni ej pt. Dokumenty do odbioru ko cowego robót. Odbioru ko cowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci 10

11 Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj projektow i ST. W toku odbioru ko cowego robót komisja zapozna si z realizacj ustale przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustala nowy termin odbioru ko cowego. W przypadku stwierdzenia przez komisj, e jako wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce, oceniaj c pomniejszona warto wykonywanych robót w stosunku do wymaga przyj tych w dokumentach kontraktowych. 9.4 Dokumenty do odbioru ko cowego robót Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego robót jest protokó odbioru ko cowego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa nast puj ce dokumenty: - dokumentacj projektow z naniesionymi zmianami, - specyfikacje techniczne, - uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zw aszcza przy odbiorze robót znikaj cych i ulegaj cych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalece, - recepty i ustalenia technologiczne, - dzienniki budowy i ksi gi obmiaru, - wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych zgodnie z ST, - atesty jako ciowe wbudowanych materia ów, - opini technologiczn sporz dzon na podstawie wszystkich wyników bada i pomiarów za czonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST, - sprawozdanie techniczne, - inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego, Sprawozdanie techniczne b dzie zawiera : - zakres i lokalizacje wykonywanych robót, - wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiaj cego, - uwagi dotycz ce warunków realizacji robót, - dat rozpocz cia i zako czenia robót. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b gotowe do odbioru ko cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc wyznaczy ponowny termin odbioru ko cowego robót. Wszystkie zarz dzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja. 9.5 Odbiór ostateczny Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ko cowym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad odbioru ko cowego. 10. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZ CYCH Roboty towarzysz ce i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególno ci rozbiórki winny by rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecno ci Inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru jak w przedmiarze robót. Roboty towarzysz ce i tymczasowe, niewyszczególnione w przedmiarze, winny by uj te w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegaj obmiarowi. 11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 11

12 Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron robót i za wszystkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia zako czenia przez Inwestora. Wykonawca b dzie utrzymywa roboty do czasu ko cowego odbioru. Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty by y w zadawalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru ko cowego. Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocz roboty utrzymaniowe nie pó niej ni w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 12. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, a do zako czenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególno ci: a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonuj cych czynno ci zwi zane z budow i nienaruszalno ich mienia s cego do pracy a tak e zabezpieczy teren budowy przed dost pem osób nieupowa nionych. b). fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których tre b dzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne b utrzymywane przez Wykonawc w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót. c). Wykonawca we w asnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. d). Wykonawca wykona wszystkie prace wst pne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezb dne do jego funkcjonowania oraz wyposa y w odpowiednie obiekty i drogi monta owe. e). Wykonawca jest zobowi zany do uzyskania doprowadzenia, przy czenia wszelkich czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, cieki itp. f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych nale y do obowi zków Wykonawcy i w pe ni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przy czenia, dokonanie uzgodnie itp. g). Wykonawca w ramach umowy ma uprz tn plac budowy po zako czeniu ka dego elementu robót i doprowadzi go do stanu pierwotnego po zako czeniu robót i likwidacji placu budowy. 13. OCHRONA RODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wyka czania Robót Wykonawca b dzie: podejmowa wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si do przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó Terenu Budowy oraz b dzie unika uszkodze lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu, lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania. Stosuj c si do tych wymaga b dzie mia szczególny wzgl d na : a/ lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, baz, sk adowisk, i dróg dojazdowych. b/ rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi - zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami - mo liwo ci powstania po arów - ha asem. 14. OCHRONA PRZECIWPO AROWA Wykonawca b dzie przestrzega przepisów ochrony przeciwpo arowej. 12

13 Wykonawca b dzie utrzymywa sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materia y atwopalne b sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 15. BEZPIECZE STWO I HIGIENA PRACY Podczas realizacji Robót Wykonawca b dzie przestrzega przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy oraz stosowa si do zalece Planu Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespe niaj cych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. 16. STOSOWANIE SI DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW Wykonawca zobowi zany jest zna wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s w jakikolwiek sposób zwi zane z Robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca b dzie przestrzega praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wymaga prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze lub metod i w sposób ci y b dzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole i inne odno ne dokumenty. 17. DOKUMENTY ODNIESIENIA Dokumentacj odniesienia jest: SIWZ dla zadania: REMONT MURU OPOROWEGO wiebodzin, ul. Ko ciuszki 10/12 dz. nr 275/4 a). umowa zawarta pomi dzy Wykonawc a Zamawiaj cym wraz z harmonogramem robót b). zatwierdzona przez Zamawiaj cego dokumentacja ww zadania c). normy d). aprobaty techniczne e). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsi wzi cia: 1. Ustawa z dnia r. Prawo budowlane ( z pó niejszymi zmianami). 2. Ustawa z dnia r. o Prawo Ochrony rodowiska 3. Ustawa z dnia r. o odpadach 4. Rozporz dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych warto ci st substancji zanieczyszczaj cych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355). 5. Rozporz dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436). 6. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki oraz ich usytuowanie. 7. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z w sprawie sposobu ustalania wymaga dotycz cych nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego. 8. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z w sprawie ogólnych przepisów BHP. 13

14 9. Rozporz dzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 10. Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport r czny 11. PN-90/B Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 12. PN-76/B Konstrukcje i pod a budowli. Ogólne zasady oblicze. 13. PN-82/B Obci enia budowli. Zasady ustalania warto ci. 14. PN-82/B Obci enia budowli. Obci enia sta e. 15. PN-82/B Obci enia budowli. Obci enia zmienne technologiczne. Podstawowe obci enia technologiczne i monta owe. 16. PN-84/B Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Obliczenia i projektowanie. 17. PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 18. Wymagania i badania przy odbiorze. Nie wymienienie tytu u jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku stosowania wymogów okre lonych prawem polskim. 14

15 B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068) wiebodzin SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT MURU OPOROWEGO wiebodzin, ul. Ko ciuszki 10/12 dz. nr 275/4. SST 1.1 Roboty rozbiórkowe Kwiecie 2014 r. OPRACOWA : Ryszard Morawiec 15

16 1. WST P 1.1 Przedmiot i zakres specyfikacjininiejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót rozbiórkowych podczas realizacji zadania: REMONT MURU OPOROWEGO wiebodzin, ul. Ko ciuszki 10/12 dz. nr 275/ Klasyfikacja robót wg Wspólnego S ownika Zamówie (CPV) Grupy Klasy Kategorie Opis Przygotowanie terenu pod budow Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Roboty w zakresie burzenia Roboty w zakresie oczyszczania terenu Roboty w zakresie usuwania gruzu Roboty w zakresie stabilizacji gruntu Roboty przygotowawcze do wiadczenia us ug Roboty rozbiórkowe 2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI WYROBÓW I MATERIA ÓW Materia y nie wyst puj. 3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu podano w ST Wymagania ogólne. Roboty zwi zane z rozbiórk b wykonywane r cznie i mechanicznie. Wykonawca powinien pos ugiwa si sprz tem zapewniaj cym spe nienie wymogów jako ciowych, ilo ciowych i wymogów bezpiecze stwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprz t nie mo e powodowa uszkodze pozosta ych, nierozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na rodowisko i jako wykonywanych robót. 4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 0.0. Do za adunku i transportu materia ów z rozbiórki nale y u takich maszyn i rodków transportu, jak: uraw samochodowy Koparko-spycharka lub koparko- adowarka na podwoziu ci gnika ko owego samochód samowy adowczy samochód skrzyniowy Za adunek jak i wy adunek materia ów z rozbiórek musi odbywa si z zachowaniem wszelkich rodków ostro no ci i bezpiecze stwa ludzi pracuj cych przy robotach rozbiórkowych. Transport powinien by jak okre lono w specyfikacji, b inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca b dzie usuwa na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST 0.0 Wymagania ogólne". Roboty rozbiórkowe obejmuj usuni cie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, w stosunku do których zosta o to przewidziane w dokumentacji projektowej. Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y wykona bezwzgl dnie wszystkie niezb dne zabezpieczenia, zgromadzi narz dzia i sprz t. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych nale y przestrzega wszystkich obowi zuj cych przepisów BHP i bezwzgl dnie stosowa wszystkie przewidziane przy tych robotach urz dzenia zabezpieczaj ce i ochronne. Pracownicy powinni by zaopatrzeni w odzie robocz oraz he my, okulary i r kawice ochronne oraz komplet potrzebnych narz dzi. 16

17 Materia y uzyskane z rozbiórek lub porz dkowania placu budowy staj si w asno ci Wykonawcy i zostan usuni te w miar post pu robót. Wykonawca zagwarantuje, e wszystkie dodatkowe materia y i produkty odpadowe uzyskane z rozbiórek oraz porz dkowania placu budowy s usuwane do zak adu gospodarki odpadami upowa nionego do ich przyj cia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i, je eli to b dzie wymagane przez Inspektora nadzoru, przedstawi pisemne potwierdzenie o tej tre ci. Wykonawca zezwoli na wywóz materia u rozbiórkowego wy cznie odpowiednio wykwalifikowanym przewo nikom i uzyska od tych przewo ników pisemne potwierdzenie dotycz ce lokalizacji ich miejsc sk adowania. Tam, gdzie wyst puj materia y ska one i produkty odpadowe pochodz ce z wyburzenia, powinny one zosta usuni te w sposób wskazany przez Inspektora nadzoru. 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH Ogólne zasady dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST 0.0. Wymagania ogólne". Kontrola jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci wykonania robót rozbiórkowych. 7. WYMAGANIA DOTYCZ CE OBMIARU ROBÓT Ogólne zasady i wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST 0.0 Wymagania ogólne". Obmiar robót okre la ilo wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo robót oblicza si wed ug sporz dzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzgl dnieniem wymaga technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksi dze obmiaru. Ilo robót oblicza si wed ug sporz dzonych przez s by geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzgl dnieniem wymaga technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksi dze obmiaru. Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegaj akceptacji Inspektora nadzoru i musz posiada wa ne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze. 8. ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady odbioru robót i ich przej cia podano w ST Wymagania ogólne". Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowi zuj cymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. Odbiór nale y dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Monta owych. 9. DOKUMENTY ODNIESIENIA Dokumentacj odniesienia jest: 1. SIWZ dla zadania: REMONT MURU OPOROWEGO wiebodzin, ul. Ko ciuszki 10/12 dz. nr 275/4 2. umowa zawarta pomi dzy Wykonawc a Zamawiaj cym wraz z harmonogramem robót zatwierdzona przez Zamawiaj cego 3. dokumentacja budowlana ww. zadania 4. normy 5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. Wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych musi by zgodne z: a). Rozporz dzeniem Ministra Budownictwa i Przemys u Materia ów Budowlanych z dnia r. (Dz. U. Nr 13 z dn r.) b). Rozporz dzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, póz. 844) c). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta owych. 17

18 Nie wymienienie tytu u jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku stosowania wymogów okre lonych prawem polskim. 18

19 B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068) wiebodzin SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT MURU OPOROWEGO wiebodzin, ul. Ko ciuszki 10/12 dz. nr 275/4. SST 1.2 ROBOTY BETONOWE Kwiecie 2014 r. OPRACOWA : Ryszard Morawiec 19

20 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI: 1.1. Przedmiot specyfikacji: Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót betonowych i elbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie muru oporowego Zakres stosowania specyfikacji: Niniejsza specyfikacja b dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia dotycz wszystkich czynno ci umo liwiaj cych wykonanie wszystkich robót betonowych i elbetowych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuje prace zwi zane z dostaw materia ów, wykonawstwem i wyko czeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmuj konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone Zakres robót obj tych ST: W ramach prac budowlanych przewiduje si wykonanie robót elbetowych i betonowych Okre lenia podstawowe: Beton zwyk y - beton o g sto ci powy ej 1,8 t/m 3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sk adników przed zwi zaniem betonu. Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sk adników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodz cych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. Nasi kliwo betonu - stosunek masy wody, któr zdolny jest wch on beton, do jego masy w stanie suchym. Stopie wodoszczelno ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem przepuszczalno ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi ciokrotn warto ci nienia wody w MPa, dzia aj cego na próbki betonowe. Stopie mrozoodporno ci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego odporno ci na dzia ania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan liczb cykli zamra ania i odmra ania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy ni 2%. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C30/37) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego wytrzyma ci na ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzyma gwarantowan R b G w MPa. Wytrzyma gwarantowana betonu na ciskanie R b G - wytrzyma (zapewniona z 95-proc. prawdopodobie stwem) uzyskania w wyniku badania na ciskanie kostek sze ciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norm PN-B Pr ty stalowe wiotkie - pr ty stalowe o przekroju ko owym ebrowane o rednicy do 40 mm. Zbrojenie niespr ajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzaj ce do niej napr w sposób czynny. 1.4.Ogólne wymagania dotycz ce robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako materia ów i wykonywanych robót oraz za zgodno z dokumentacj projektow, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 2. MATERIA Y: 2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów: Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w cz ci ogólnej Specyfikacji technicznej Szalowanie: Drewno i p yty do wyrobu szalunków: Deskowania zaleca si wykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz deskowa mo na u desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo desek wynosi 32 mm. Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane do czenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie mo na zastosowa po czenia na pióro i wpust, nale y uszczelni ta mami z tworzyw sztucznych albo piank. Nale y zwróci szczególn uwag na uszczelnienie styków cian z dnem deskowania oraz styków deskowa belek i po przecznic. Z fazowania nale y wykonywa zgodnie z dokumentacj projektow. Belki musz by wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyk adzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, czniki nale y wykona wg wymaga dokumentacji projektowej poszczególnych bran rodki anty przyczepne: Stosowany rodek anty przyczepny aktywny chemicznie, zapobiegaj cy przywieraniu betonu do deskowania, musi by bezbarwny, nie zawieraj cy kerosenu, o lepko ci od 100 do 110s (w 20

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania. Spis tre ci. Instalacja centralnego ogrzewania. Kod CPV 45331000-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Zacznik 2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA PRZEWIDZIANEGO ZAKRESU ROBÓT Nr umowy: MZD/28/TM/2008 z dnia 13.02.2008 r. Temat: Obserwacja i badania -o/ysk pod obci3/eniem eksploatacyjnym mostu stalowego (JNI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont budynku byłej szkoły podstawowej w Czernicy Wrocławska 78 z przystosowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA Specyfikacje techniczne ST 00-00 Wymagania ogólne str. 1/122 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dla zadania pn.: Dobudowa szybu windy do istniejącego budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV: 45252200-0 45232421-9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV: 45252200-0 45232421-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV: 45252200-0 45232421-9 Przedmiot zamówienia: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, NA DZIAŁKACH O NR EWID. 684, 685, 686, 687,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV: 45232411 6 Przedmiot zamówienia: REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY WÓD ZBIORNIKA SULEJOWSKIEGO ORAZ RZEKI PILICY BA TERENIE GMINY SULEJÓW

Bardziej szczegółowo

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH strona 1/217 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45236220-8 Kształtowanie terenu ogrodów zoologicznych Nazwa inwestycji: WYBIEG

Bardziej szczegółowo

w klimatyzacj precyzyjn

w klimatyzacj precyzyjn SAR PW Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci Spó ka komandytowa 04-713 Warszawa, ul. ega ska 1 tel. 22 615 70 74; fax 22 615 77 15 NIP: 952-208-03-79, REGON: 142130451, KRS: 0000342728 www.sarserwis.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA w go kuzwa VERTIKAL Błażej Binienda ul. Droga Hrabska 8d 05-090 Falenty Nowe NIP 558-100-12-09 Inwestor: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Spółka z o.o. ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU Lokalizacja robót: WROCŁAW ul. Rodakowskiego 6 Inwestor: Centralne

Bardziej szczegółowo

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02. 1 S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE....22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.03 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, BUDOWLI...27 S 03.00.00 ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz

Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - REMONTOWYCH Rodzaj opracowania ADAPTACJA

Bardziej szczegółowo

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTO LEGIONOWO ADRES INWESTORA: UL. PIŁSUDSKIEGO 3 05-120 LEGIONOWO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ SPIS TREŚCI 1. ST 01. Wymagania ogólne 3 1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W SZAMOTUŁACH 1 Ogólna specyfikacja techniczna wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Remontu budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach

Projekt wykonawczy Remontu budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Projekt wykonawczy Remontu budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach Kody CPV robót objętych specyfikacją: Roboty murarskie kod CPV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE dotyczące zadania: Roboty remontowe elewacyjne budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego i budynku hali pomp. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ADRES BUDOWY: dz. nr 88/1 W SOKOŁACH. INWESTOR: Gmina Sokoły ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły SPORZĄDZIŁ:

ADRES BUDOWY: dz. nr 88/1 W SOKOŁACH. INWESTOR: Gmina Sokoły ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły SPORZĄDZIŁ: SZCZEGŁÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTU BOISK SPORTOWYCH I BUDOWY OGRODZENIA ZLOKALIZOWANYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NA UL. KOŚCIELNEJ 5 ( NR DZ. NR 88/1 ) W SOKOŁACH ADRES

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Obiekt : Łęka Wielka gm: Poniec, Budynek

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA BOISKA PIŁKARSKIEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA BOISKA PIŁKARSKIEGO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA BOISKA PIŁKARSKIEGO SPIS TREŚCI 1. ST 01. Wymagania ogólne 3 Nazwa nadana zamówieniu przez Inwestora 3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo