PROJEKT BUDOWLANY. Odbudowa muru oporowego wzdłuŝ drogi dz. 687/5 w miejscowości Jugów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY. Odbudowa muru oporowego wzdłuŝ drogi dz. 687/5 w miejscowości Jugów."

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Odbudowa muru oporowego wzdłuŝ drogi dz. 687/5 w miejscowości Jugów. LOKALIZACJA: dz. nr: 687/5 miejscowość: Jugów gmina: Nowa Ruda powiat: kłodzki województwo: dolnośląskie INWESTOR: Gmina Nowa Ruda ul. Niepodległości 14b Nowa Ruda PROJEKTANT: mgr inŝ. Aleksander Ruczkowski ASYSTENT: inŝ. Mariusz Pusz kwiecień 2014 r. Egz. Nr 1

2 OPIS TECHNICZNY do projektu odbudowy muru oporowego wzdłuŝ drogi dz. 687/5 w miejscowości Jugów. 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest odbudowa części muru oporowego, zabezpieczającego korpus drogi gminnej (działka nr 687/5) w miejscowości Jugów, gmina Nowa Ruda. Długość projektowanej przebudowy muru 42,50 m. 2. Podstawa opracowania. zlecenie z dnia r. mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:500 PN-85/S Obiekty mostowe. ObciąŜenia. PN-83/B Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-82/B ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-81/B Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-84/B Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŝone. Obliczenia statyczne i projektowanie. Włodzimierz Kostrzewski - Mechanika gruntów. Parametry geotechniczne gruntów budowlanych oraz metody ich wyznaczania PWN Warszawa 1980 Dz. U. Nr 63 poz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inŝynierskie i ich usytuowanie. 3. Cel i zakres opracowania. Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej, projektu budowlanego dla odbudowy częściowo zniszczonego muru oporowego zabezpieczającego korpus drogi gminnej (działka nr 687/5) od strony zabudowań przy ul. Głównej 52 (działka nr 688/2) i przy ul. Głównej 53 (działka nr 688/1). Mur oporowy zostanie przebudowany na długości 42,50 m, tj. od hm 0+56,44 do 0+98,94.

3 W zakres opracowania wchodzi wykonanie: projektu budowlanego szczegółowej specyfikacji technicznej przedmiaru robót 4. Zakres robót W zakres robót przewidzianych w projekcie wchodzi: rozbiórka istniejących fragmentów kamiennego muru oporowego wykonanie nowego muru oporowego 5. Stan istniejący. Istniejący mur oporowy jest wykonany jako murowany z ciosów z kamienia naturalnego czerwonego piaskowca. Wysokość muru od 4,30 m do 5,70 m. Od góry mur zakończony jest czapką (nakrywą) betonową. W murze osadzone są słupki z szyn kolejowych. Częściowo mur jest całkowicie zniszczony, a pozostałe fragmenty muru są w złym stanie technicznym, z widocznymi rozluźnionymi ciosami kamiennymi, spękaniami i odspojeniem się warstwy licowej od rdzenia muru. Na odcinku od hm 0+56,44 do 0+77,94 (21,50m) istniejący mur o wysokości od 4,30 m do 5,20 m posiada widocznie rozluźnione ciosy kamienne, ogólne spękania korpusu oraz całkowite odspojenie się warstwy licowej od rdzenia muru na 1/3 jego powierzchni. Na odcinku od hm 0+77,94 do 0+92,94 (15,0 m) korpus muru jest całkowicie zniszczony (zawalony). Na odcinku od hm 0+92,94 do 0+98,94 (6,0 m) mur jest całkowicie zniszczony w swojej górnej części, tj. na swojej 1/3 wysokości, natomiast dolna jest wybrzuszona z widocznymi rozluźnieniami ciosów kamiennych. Wobec powyŝszego przedmiotowy odcinek muru wymaga całkowitej przebudowy. 6. ZałoŜenia przyjęte do obliczeń. Przyjęto obciąŝenie konstrukcji nasypem i obciąŝeniem naziomu tłumem i pojazdami samochodowymi klasy E (15 Mg).

4 7. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne. Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielem Inwestora rozpatrywano dwa warianty odbudowy muru oporowego. Wariant pierwszy zakładał wykonanie muru oporowego o konstrukcji kamienno Ŝelbetowej. ZałoŜono wykonanie ławy fundamentowej z betonu B-25 i korpusu muru w części przedniej (zewnętrznej) z ciosów kamiennych murowanych na zaprawie M-12, natomiast w części tylnej (od str. naziomu) z betonu B-25 zbrojonego stalą zbrojeniową. PowyŜsze rozwiązanie pozwala na zachowanie istniejącego wyglądu muru. W wariancie drugim załoŝono wykonanie muru oporowego o konstrukcji z siatek stalowych ( koszy gabionowych) wypełnionych kamieniem. Rozwiązanie to pozwala na wykonanie zabezpieczenia skarpy konstrukcją oporową pozwalającą na przenikanie wody opadowej z zabezpieczanej skarpy przez mur. W dokumentacji technicznej przyjęto wariant drugi polegający na wykonaniu zabezpieczenia skarpy murem oporowym z koszy gabionowych. 8. Stan projektowany. Zabezpieczenie skarpy zaprojektowano jako mur oporowy o konstrukcji siatkowo kamiennej (typu gabion) posadowiony bezpośrednio na gruncie. Długość muru oporowego 42,50 m. Szerokość muru zmienna, od 3,0 m u podstawy do 1,0 m u góry. Ze względu na wysokość mur podzielono na trzy odcinki: A,B i C. Odcinek A o długości 26,0 m i wysokości 6,0 m. Odcinek B o długości 10,5 m i wysokości 5,5 m. Odcinek C o długości 6,0 m i wysokości 5,0 m. Mur oporowy z koszy gabionowych, z siatki zgrzewanej o oczkach 10 x 10 cm. Siatka z drutu ocynkowanego grubości 4,0 mm. Kosze gabionowe o wysokości 0,50 m. Dla zabezpieczenia zasypki przed wypłukaniem w miejscu muru stykającego się z gruntem naleŝy ułoŝyć warstwę z geowłókniny o gr. 500g/m 2. Zasypkę muru naleŝy wykonać z materiału pozyskanego z wykopu i zagęszczać warstwami o maksymalnej grubości 30 cm.

5 9. Bariery ochronne. Zaprojektowano bariery ochronne, stalowe SP-05/4 wraz z nadstawką. Słupki IPE 100 w rozstawie co 4,0 m. Nadstawka z rury ø 60 mm. Wysokość bariery 1,10 m. Długość bariery 42,50 m. 10. Warunki gruntowe. Ustalono występowanie pod projektowanym obiektem gruntów nośnych II klasy grunty mineralne rodzime, grupy B Ŝwirowe, pospółki gliniaste, w stanie twardo plastycznym. Obliczone, maksymalne napręŝenia w poziomie posadowienia wynoszą 0,14 MPa Wartość napręŝeń dopuszczalnych dla opisanego gruntu wynosi 0,40 MPa. Występujące warunki gruntowe zaliczono do prostych warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, nie obejmujące gruntów słabonośnych, równolegle do poziomu terenu, przy zwierciadle wód gruntowych poniŝej poziomu posadowienia, oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Planowany do budowy obiekt został zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowiony w prostych warunkach gruntowych (zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi MSWiA z dnia r. Dz. U. Nr 126 poz. 839) 11. Uwagi wykonawcze. 1) Roboty naleŝy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi technicznymi. 2) Na czas wykonywania odbudowy muru naleŝy odpowiednio zabezpieczyć teren budowy tak aby zapewnić niedostępność dla osób niezatrudnionych przy robotach budowlanych. 3) W celu zabezpieczenia ludzi pracujących przy budowie naleŝy wykonać pomosty robocze z barierą zabezpieczającą. 4) Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM

6 5) Wykonanie obiektu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627z późn. zm.) nie wymaga opracowania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Opracował: mgr inŝ. Aleksander Ruczkowski

7 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Roboty budowlane naleŝy prowadzić zgodnie z ogólnymi przepisami BHP oraz z przepisami obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych. Prace naleŝy prowadzić zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r Nr 47, poz. 401) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001r Nr 118, poz. 1263) Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. 1977R Nr 7, poz. 30) 1. Zakres robót roboty rozbiórkowe roboty ziemne roboty konstrukcyjne roboty wykończeniowe. 2. Kolejność wykonywania robót: rozebranie istniejących elementów muru oporowego wykonanie robót ziemnych wykonanie muru oporowego wykonanie barier ochronnych prace porządkowe 3. Elementy zagospodarowania placu budowy stanowiące zagroŝenie. Zagospodarowanie placu budowy stwarza następujące zagroŝenia związane z : robotami załadunkowymi i wyładunkowymi podczas przewozu materiałów budowlanych składowaniem materiałów budowlanych w obrębie placu budowy Przy urządzaniu placu budowy, jak teŝ w trakcie realizacji budowy naleŝy uwzględnić następujące załoŝenia: składowanie materiałów naleŝy wykonać w sposób uniemoŝliwiający wywrócenie bądź obsunięcia się składowanych elementów między stosami lub elementami naleŝy pozostawić przejścia o szerokości min. 1,00 m miejsce pracy oraz plac budowy i drogi komunikacyjne powinny być oświetlone zgodnie z obowiązującymi przepisami, gdy światło dzienne jest niewystarczające. Od zmroku i w porze nocnej naleŝy zapewnić sztuczne oświetlenie.

8 4. ZagroŜenia występujące podczas realizacji robót. l) Roboty rozbiórkowe: Praca sprzętu budowlanego i środków transportowych. 2) Roboty ziemne: Praca koparki 4) Roboty konstrukcyjne: Praca na wysokości. Praca koparko -ładowarki. Transport wewnętrzny. W trakcie realizacji budowy naleŝy uwzględnić następujące załoŝenia: teren budowy naleŝy oczyszczać ze wszelkich zbędnych materiałów i urządzeń przestrzegać wyposaŝenia pracowników we właściwe ubiory: hełm ochronny, rękawice do robót specjalistycznych kierować tylko pracowników zakwalifikowanych przez lekarza 5. InstruktaŜ pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót: W trakcie trwania robót budowlanych naleŝy prowadzić systematyczne szkolenie pracowników zatrudnionych na budowie oraz przyjmowanych do pracy: pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być przed dopuszczeniem do pracy przeszkoleni na stanowisku pracy oraz zapoznani z ogólnymi warunkami na budowie, pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na budowie na określonym stanowisku pracownicy powinni być wyposaŝeni w odzieŝ ochronna i roboczą ; rękawice, kaski, szelki bezpieczeństwa NaleŜy określić miejsce i dostęp do środków łączności. 6. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające budowę: kontrola uŝywanych narzędzi i maszyn - zgodnie z DTR tablice informacyjne o zakazie wstępu na budowę osobom postronnym wskazanie dróg w terenie dla sprzętu i środków transportowych i utrzymanie ich przejezdności ustanowienie przynajmniej jednego punktu p-poŝ. ze środkami gaśniczymi do substancji ropopochodnych budowę naleŝy zaopatrzyć w apteczkę pierwszej pomocy wyposaŝoną w środki opatrunkowe niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy obsługiwaną przez osoby przeszkolone w tym zakresie stosować narzędzia oraz sprzęt ze znakiem bezpieczeństwa B" pomieszczenia socjalne załogi urządzić w przewoźnym barakowozie lub w pomieszczeniach kontenerowych. Opracował: mgr inŝ. Aleksander Ruczkowski

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu l. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej Nr 00350T relacji Pułaczów- Niedźwiedź połoŝonej na terenie gm. Bogoria. Początek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA PRZY REALIZACJI ROZBUDOWY BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA - LISZNO, GMINA REJOWIEC FABRYCZNY. 1.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA PRZY REALIZACJI ROZBUDOWY BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA - LISZNO, GMINA REJOWIEC FABRYCZNY. 1. 1 2 INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 1. Zakres robót PRZY REALIZACJI ROZBUDOWY BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA INSTNIEJĄCY BUDYNEK: - LISZNO, GMINA REJOWIEC FABRYCZNY -wykucie oraz przemurowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 452111000-9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 452111000-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 452111000-9 OBIEKT : BUDYNEK PRZEDSZKOLA GARBATKA LETNISKO UL. KRASICKIEGO DZ. NR EWID. 147/5. INWESTOR : GMINA GARBATKA LETNISKO UL. SKRZYŃSKICH

Bardziej szczegółowo

PRZY REMONCIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W STARYM

PRZY REMONCIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W STARYM INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA PRZY REMONCIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W STARYM FOLWARKU 1. Zakres robót - odkopanie i izolacja ścian fundamentowych do gł. 35 cm - obsypanie ścian fundamentowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKT WYKONAWCZY ZESPÓŁ PROJEKTOWY dla zadania nr 4: Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej Nr 1442 S Ujsoły - Soblówka (podmyty mur oporowy, uszkodzony przepust) Nr dokument.: SKD 001-4-A Nr umowy: Umowa nr PZD/68/I/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce.

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce. 1 1. Wykaz opracowań: NR TECZKI TECZKA NR 1 NAZWA OPRACOWANIA Projekt budowlany przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem w ul. Sportowej w Świdwinie. TECZKA NR 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód

Bardziej szczegółowo

PRZEZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY I. BUDOWA PRZEJSCIA I.1. OPIS TECHNICZNY

PRZEZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY I. BUDOWA PRZEJSCIA I.1. OPIS TECHNICZNY INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PRZEZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 W KM 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR BUDOWLANY mgr inŝ. Barbara Wojciechowska 49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5, tel. 077-411-11-53

PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR BUDOWLANY mgr inŝ. Barbara Wojciechowska 49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5, tel. 077-411-11-53 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR BUDOWLANY mgr inŝ. Barbara Wojciechowska 49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5, tel. 077-411-11-53 M E T R Y K A P R O J E K T U OBIEKT TEMAT ZADANIA Budynek świetlicy wiejskiej

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE ESTIMA * BIURO USLUG KOSZTORYSOWYCH Leszek Rosiński 05-220 Zielonka ul. Niecala 3 tel. 771-23-18 ; Tel. kom. 602714407 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA, NADBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW MIESZKALNO- USŁUGOWYCH PRZY UL. MICKIEWICZA 6 I 8, ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE, ROZBIÓRKI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDYNKU SALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ W MIEJSCOWOCI JANKOWO DOLNE GM.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDYNKU SALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ W MIEJSCOWOCI JANKOWO DOLNE GM. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty ogólnobudowlane Nazwa obiektu: Sala widowiskowo sportowa Adres obiektu : Jankowo Dolne gmina Gniezno działka nr 149 i 150/8 Nazwa Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROZBUDOWA ULICY MORSKIEJ W GDYNI NA ODCINKU OD SKRZYśOWANIA Z ULICĄ CHYLOŃSKĄ II DO SKRZYśOWANIA Z ULICĄ KCYŃSKĄ ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY. ROZBUDOWA ULICY MORSKIEJ W GDYNI NA ODCINKU OD SKRZYśOWANIA Z ULICĄ CHYLOŃSKĄ II DO SKRZYśOWANIA Z ULICĄ KCYŃSKĄ ETAP II EURO ALIANS EURO-ALIANS PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. 80-288 Gdańsk ul. Marusarzówny 2 pawilon 22 tel: 058-345 87 90 NIP:584-10-24-355 Regon: 008048696 fax: 058-345 87 13 biuro@euroalians.pl Stadium:

Bardziej szczegółowo

-1- SPIS TREŚCI: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CELINACH

-1- SPIS TREŚCI: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CELINACH -1- SPIS TREŚCI: A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-01 Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW PROJEKT WYKONAWCZY. 5/2; Obręb 11 Warszów

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW PROJEKT WYKONAWCZY. 5/2; Obręb 11 Warszów PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I mgr inż. Ryszard KOWALSKI 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl www.dim.szczecin.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI:

SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI: SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Strona tytułowa str. 1 2. Spis zawartości teczki str. 2 3. Opis techniczny do planu zagospodarowania terenu str. 3-4 4. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1 str. 5 5. Opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88.

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88. MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 27-400 OSTROWIEC ŚW. UL. SIENKIEWICZA 91 Tel. (41) 2664680 fax: (41) 2664375 PROJEKT BUDOWLANY Temat: BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ REZRWOWO-SZCZYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

1.5.1. Zakres robót. 1.5.2 Ochrona i utrzymanie robót

1.5.1. Zakres robót. 1.5.2 Ochrona i utrzymanie robót 1 SPIS TREŚCI ST-00.00 Wymagania ogólne dla budowy Ekologicznej mini przystani Ŝeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów w Piszu str 2 Część 1 przygotowanie terenu pod budowę kod CPV 45100000-8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ M OBIEKTY INśYNIERYJNE Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-1 SPIS STWiORB M.01.00.00.

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH do projektu przebudowy przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i gazowego na terenie budowy boiska sportowego ORLIK 2012 w Smolnie

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11 WERNER - ENTERPRISE mgr inŝ. Jan Jacek Werner ul. Kiepury 35/4; 64-100 Leszno tel. 039 900 17 64; kom. 607 344 114 e-mail.: werner@it.pl http://www.werner.it.pl NIP 697-168-84-91 Regon 410378043; nr ew./14037/99

Bardziej szczegółowo