Ocena stanu bhp na budowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena stanu bhp na budowie"

Transkrypt

1 Ocena stanu bhp na budowie Adres i nazwa budowy: Lp. Zagadnienie objte kontrol Tak Nie Nie dotyczy Przepis prawny Potwierdzenie usunicia nieprawidłow Czy opracowano plan BIOZ na budowie? * 2. Czy zostały opracowane instrukcje bezpiecznego wykonywania robót, o których mowa w art. 21a ust.2 ustawy prawo budowlane 3. Czy został wyznaczony koordynator ds. bhp na budowie (gdy prace na budowie s wykonywane równoczenie przez pracowników rónych pracodawców) ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY 4. Czy teren budowy został zabezpieczony przed dostpem osób nieupowanionych 5. Czy wyznaczono miejsca postojowe pojazdów na terenie budowy 6. Czy drogi komunikacyjne dla wózków i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyej 1 m. zostały zabezpieczone balustradami 7. Czy przejcia o pochyleniu wikszym ni 15% zostały zaopatrzone w umocowane poprzecznie listwy 8. Czy przed skrzyowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi s ustawione bramki sygnalizacyjne 9. Czy wydzielono i oznakowano strefy niebezpieczne na budowie. Czy na terenie budowy wyznaczono miejsca składowania materiałów i wyrobów Czy zapewniono właciwe warunki składowania materiałów, wyrobów i urzdze technicznych WARUNKI SOCJALNE I HIGIENICZNE Czy pracownikom zapewniono moliwo korzystania z wymaganych pomieszcze higieniczno-sanitarnych Czy pomieszczenia higieniczno-sanitarne spełniaj okrelone wymogi techniczne i sanitarne 2 4 ust.1 art. 208 II , 21, , 26 Rozdz. 4 Rozdz. 4 WYMAGANIA DOT. MIEJSC PRACY W BUDYNKACH ORAZ W OBIEKTACH PODDAWANYCH REMONTOWI I PRZEBUDOWIE Czy strefy gromadzenia i usuwania odpadów zostały 39 wygrodzone i oznakowane Czy teren budowy został wyposaony w wymagany sprzt do gaszenia poaru. Czy zapewniono właciw organizacj robót impregnacyjnych Czy przenone ródła owietlenia spełniaj wymagania bhp Czy zapewniono wykonywanie robót malarskich z drabin rozstawnych do wysokoci nie przekraczajcej 4m. Czy stanowiska pracy o nie stałym charakterze s poddawane wymaganym sprawdzeniom (po kadej zmianie usytuowania, po kadej przerwie w pracy trwajcej dłuej ni 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewntrz budynku po silnym wietrze, opadach niegu lub oblodzeniu) 48 52

2 INSTALACJE I URZDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE Czy zapewniono właciwe odległoci lokalizowanych stanowisk pracy oraz składowisk materiałów, wyrobów, maszyn i urzdze, od napowietrznych linii elektroenergetycznych Czy instalacje i urzdzenia elektryczne maj zapewnion ochron przed dotykiem bezporednim Czy skuteczno ochrony przeciwporaeniowej przed dotykiem porednim została potwierdzona aktualnymi pomiarami Czy rozdzielnie budowlane zostały zabezpieczone przed dostpem osób nieupowanionych Czy rozdzielnie budowlane s usytuowane w odległoci nie wikszej ni 50 m. od odbiornika energii Czy przewody elektryczne zostały zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym Czy okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzdze elektrycznych pod wzgldem bezpieczestwa odbywa si co najmniej jeden raz w miesicu MASZYNY I INNE URZDZENIA TECHNICZNE Czy maszyny i inne urzdzenia techniczne podlegajce dozorowi technicznemu posiadaj wymagane dokumenty dopuszczajce je do eksploatacji Czy maszyny i urzdzenia techniczne eksploatowane na budowie s w odpowiednim stanie technicznym Czy maszyny i inne urzdzenia techniczne s wyposaone w wymagane napisy i urzdzenia ostrzegawcze Czy uytkowane maszyny oraz elementy bezpieczestwa tych maszyn posiadaj ocen zgodnoci Czy maszyny i urzdzenia techniczne posiadaj wymagan DTR, instrukcj bezpiecznej obsługi Czy operatorzy maszyn i innych urzdze technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, posiadaj wymagane uprawnienia kwalifikacyjne Czy na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzdzeniach technicznych s dostpne instrukcje bezpiecznej ich obsługi Czy stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urzdze technicznych, które nie posiadaj kabin, zostały zadaszone (a w okresie zimowym osłonite) Czy zbocza jednokrkowe i wielokrkowe s poddawane próbie obcienia co najmniej raz w roku Czy stanowisko załadunku materiału na platform ładunkow wycigu budowlanego zostało zadaszone Czy dostp z pomostów roboczych do platformy ładunkowej wycigu budowlanego został zabezpieczony ruchomymi zaporami RUSZTOWANIA I RUCHOME PODESTY ROBOCZE Czy został opracowany projekt montau rusztowania innego ni systemowego Czy osoby dokonujce montau lub demontau rusztowania oraz ruchomego podestu roboczego, posiadaj wymagane uprawnienia Czy dokonano udokumentowanego odbioru rusztowania przed oddaniem go do uytkowania przez kierownika budowy lub uprawnion osob Czy na rusztowaniu lub podecie roboczym umieszczono tablice informacyjne (okrelajce wykonawc oraz dopuszczalne obcienie) Czy rusztowanie zostało prawidłowo posadowione na podłou Czy rusztowanie zostało wyposaone we właciwe pomosty robocze ust.1 56 ust.2 57 ust III ust III ust p.1

3 Czy rusztowanie zostało wyposaone w piony komunikacyjne Czy pomosty robocze rusztowania zostały wyposaone w porcze ochronne (porcz główn, porcz poredni, desk krawnikow) Czy rusztowanie zostało prawidłowo zakotwione do stałych elementów obiektu Czy rusztowanie zostało ustawione w odległoci mniejszej ni 20 cm. od ciany budynku;(jeeli tak to pomosty robocze powinny by wyposaone w porcze ochronne równie od strony budynku Czy rusztowania wykonane z elementów metalowych zostały uziemione i posiada instalacj piorunochronn Czy rusztowanie usytuowane w obrbie cigów komunikacyjnych zostało wyposaone w zabezpieczenie przed spadaniem przedmiotów oraz zabezpieczenie przechodniów przed moliwoci powstania urazów Czy rusztowanie usytuowane bezporednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przej dla pieszych posiadaj daszki ochronne i osłon z siatek ochronnych Czy osoby dokonujce montau i demontau rusztowa stosuj urzdzenia zabezpieczajce przed upadkiem z wysokoci Czy równoczenie wykonywane roboty na rónych poziomach rusztowania s prowadzone zgodnie z przepisami z zachowaniem wymaganych odległoci Czy stwierdzono pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowa po zakoczeniu pracy Czy rusztowanie jest okresowo kontrolowane (po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników wpływajcych na bezpieczestwo wykonywania prac, przerwach roboczych trwajcych dłuej ni 10 dni, nie rzadziej ni raz w miesicu) i konserwowane Czy rusztowanie przejezdne jest zabezpieczone co najmniej w dwóch miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem ROBOTY NA WYSOKOCI Czy stanowiska pracy na wysokoci (co najmniej 1 m.) oraz przejcia i dojcia do nich s zabezpieczone balustradami Czy otwory w stropach zostały zabezpieczone przed moliwoci wpadnicia do nich Czy otwory w cianach zewntrznych budynku, stropach lub inne, s zabezpieczone porczami Czy stanowiska pracy na wysokoci przemieszczane w pionie lub poziomie zostały wyposaone w wymagane dodatkowe zabezpieczenia Czy osoby wykonujce prace na dachu o nachyleniu powyej 20% zostały zabezpieczone przed upadkiem z wysokoci Czy pracownicy wykonujcy prace na wysokoci zostali wyposaeni w rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajce przed upadkiem z wysokoci, gdy stosowanie rodków ochrony zbiorowej nie jest moliwe Czy osoby korzystajce z urzdze krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych s dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokoci zgodnie z przepisami Czy stosowane przez pracowników rodki ochrony indywidualnej posiadaj ocen zgodnoci 112 p p ust ust , 15 ust , Art II

4 Czy prace wykonywane na wysokoci powyej 2 m. w przypadkach, w których wymagane jest stosowanie rodków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokoci, s wykonywane przez co najmniej 2 osoby ROBTY ZIEMNE Czy ciany wykopu zostały zabezpieczone przed moliwoci obsunicia si Czy przy wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu wykonano w pasie terenu przylegajcym do górnej krawdzi skarpy, na szerokoci równej trzykrotnej głbokoci wykopu, spadki umoliwiajce łatwy odpływ wód opadowych Czy bezpieczne nachylenie cian wykopu zostało okrelone w dokumentacji projektowej, w przypadkach okrelonych przepisami, w tym gdy głboko wykopu przekracza 4 m. Czy w czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne zostały ogrodzone i wyposaone w napisy ostrzegawcze Czy zapewniono wymagane zejcia do wykopu, gdy jego głboko przekracza 1m, (odległo pomidzy zejciami nie moe przekracza 20m.) Czy zapewniono właciwe składowanie urobku przy wykopie (zabronione jest składowanie urobku: 1. w odległoci mniejszej ni 0,6 m. od krawdzi wykopu, jeeli ciany wykopu s obudowane oraz jeeli obcienie urobku jest przewidziane w doborze obudowy 2. w strefie klina naturalnego odłamu gruntu jeeli ciany wykopu nie s obudowane Czy ruch rodków transportu obok wykopu odbywa si poza granic klina naturalnego odłamu gruntu Czy koparka w czasie pracy została ustawiona w odległoci co najmniej 0.6 m. poza granic klina naturalnego odłamu gruntu. Czy stwierdzono przebywanie osób w zasigu działania naczynia roboczego maszyny roboczej Czy wyeliminowano przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego grunt w czasie załadunku jego skrzyni (jeeli kabina nie została wzmocniona) Czy dokonano rozeznania przebiegu podziemnych instalacji w ssiedztwie wykonywanych robót ziemnych ROBOTY IMPREGNACYJNE I ODGRZYBIENIOWE Czy rodki impregnacyjne s w sposób właciwy przechowywane i magazynowane zgodnie z wymogami producenta Czy oznakowano teren, na którym s prowadzone roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe Czy przy prowadzeniu robót impregnacyjnych w pomieszczeniach zamknitych zapewniono kontrol stenia substancji i preparatów chemicznych w powietrzu ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE Czy roboty murarskie i tynkarskie na wysokoci powyej 1m.s prowadzone z pomostów rusztowa Czy pomost roboczy rusztowania znajduje si co najmniej 0.5 m. poniej wznoszonego muru Czy stwierdzono prowadzenie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych (jest to zabronione) Czy zapewniono minimaln szeroko 0.7 m. pomidzy skarp wykopu a wznoszon cian ROBOTY CIESIELSKIE Czy ciela stosuje zasobnik na narzdzia rczne Czy stwierdzono wykonywanie robót ciesielskich z drabin na wysokoci przekraczajcej 3m. (jest to zabronione) pkt.30 zał. do V ust ust.1 10 ust.2 pkt.3 III 10 ust.2 pkt.6 III 143, ust ust ust

5 ROBOTY ZBROJARSKIE I BETONIARSKIE Czy zapewniono właciwe składowanie elementów zbrojenia Czy została ogrodzona przestrze pomidzy kołowrotkiem do rozwijania stali zbrojeniowej a prociark Czy prty o rednicy wikszej ni 20 mm. s cite i gite urzdzeniami mechanicznymi (urzdzeniami rcznymi jest zabronione) Czy przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu jest wyposaony w odbojnice zabezpieczajce pojazd przed stoczeniem si ROBOTY MONTAOWE Czy został opracowany projekt montau konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych ROBOTY SPAWALNICZE Czy stałe stanowiska spawalnicze zlokalizowane na otwartej przestrzeni s zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych Czy w czasie korzystania z gazu z butli jest ona ustawiona ust ust w pozycji pionowej lub pod ktem nie mniejszym ni 45 0 ust.1 Czy przewody do tleni lub acetylenu maj długo co 227 najmniej 5 m. ust.1 Czy przy spawaniu elektrycznym przedmiot spawany jest 230 uziemiony ust.4 Czy stałe stanowisko spawania elektrycznego jest 231 wyposaone w wentylacj wycigow Czy stanowisko spawania elektrycznego jest wydzielone w 232 sposób zabezpieczajcy inne osoby przed szkodliwym działaniem wiatła na wzrok ROBOTY DEKARSKIE I IZOLACYJNE Czy na dachach, których wytrzymało nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich osób, wykonano stałe lub przenone mostki i kładki zabezpieczajce Czy zapewniono właciwe podgrzewanie masy bitumicznej (- odpowiednie kotły zaopatrzone w szczelne pokrywy - kotły wypełnione nie wicej ni do ¾ wysokoci) Czy mieszanie asfaltu z benzyn odbywa si w odległoci wikszej ni 50 m. od ródła otwartego ognia (wlewanie benzyny do asfaltu jest zabronione) ROBOTY ROZBIÓRKOWE Czy została opracowana dokumentacja projektowa rozbiórki Czy teren, na którym s prowadzone prace rozbiórkowe został ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi Czy s stosowane zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY Czy pracownicy odbyli wymagane szkolenia w zakresie bhp na stanowiskach pracy na budowie Czy pracownicy posiadaj aktualne badania lekarskie profilaktyczne dotyczce braku przeciwwskaza do wykonywania danej pracy na budowie Czy pracownikom udostpniono do stałego korzystania instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn i innych urzdze technicznych Czy pracownicy posiadaj wymagane uprawnienia kwalifikacyjne do pracy wykonywanej na budowie Czy pracownicy stosuj wymagane rodki ochrony indywidualnej, w tym kaski ochronne 240 ust ust VI art II 41 IV Art II, 23 III Ar , art II

6 Czy zapewniono wykonywanie przez co najmniej 2 osoby prac polegajcych na: - wykonywane w pobliu nie osłonitych urzdze elektroenergetycznych lub ich czci, znajdujcych si pod napiciem - prace na wysokoci powyej 2 m. gdy wymagane jest stosowanie rodków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokoci - prace w wykopach i wyrobiskach o głbokoci wikszej ni 2 m. - prace ziemne wykonywane metod bezodkrywkow - prace przy oznakowywaniu i remoncie dróg na odcinkach nie zamknitych dla ruchu Załcznik do V ROBOTY WYKONYWANE Z UYCIEM MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH Czy teren prowadzonych prac został ogrodzony i 253 oznakowany ust.2 Czy na terenie budowy zorganizowano tymczasowy skład 254 do przechowywania i wydawania rodków strzałowych Czy strzałowi przenoszcy rodki strzałowe nosz na 257 prawym ramieniu opask ostrzegawcz koloru ółtego ust.1 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury dnia r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r. nr 47, poz. 401) II ustawa Kodeks Pracy III Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w spr. bhp podczas eksploatacji maszyn i innych rzdze technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263) IV Rozporzdzenie MPiPS z dnia r. w spr. ogólnych przepisów bhp (Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650) V Rozporzdzenie MPiPS z dnia r. w spr. rodzajów prac, które powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz.U. nr 62, poz. 288) VI Rozporzdzenie MPiPS z dnia r. w spr. szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp (DZ.U. Nr 62, poz. 285) (*) Obowizek opracowania planu BIOZ wynika z art. 21a ust.1 ustawy Prawo Budowlane.

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A DT 13/2008 "DOMINO" S.C. w Łomy Str. 1 S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A I. CZ OPISOWA. 1. INWESTOR...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS STANU ISTNIEJCEGO....3 3.1. Połoenie terenu...3

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y WZORCOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA opracowana

Bardziej szczegółowo

Leszczyny, ul. Pojdy 136. Urzd Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny Czerwionka - Leszczyny, Al. w. Barbary 6. Renata Bielska -Drwiga.

Leszczyny, ul. Pojdy 136. Urzd Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny Czerwionka - Leszczyny, Al. w. Barbary 6. Renata Bielska -Drwiga. EN ISO 9001 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Remont remizy OSP w Leszczynach wraz z adaptacj pomieszcze gospodarczych na potrzeby kotłowni wglowej. ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA OBIEKT: Budynek OSP Leszczyny,

Bardziej szczegółowo

Egz. PROJEKT BUDOWLANY

Egz. PROJEKT BUDOWLANY Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Marcin Bartoś 77-300 Człuchów, m. Rychnowy 1b tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl Egz. PROJEKT BUDOWLANY Zgodnie z art3. Pkt.7) Ustawy Prawo Budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZY REMONCIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W STARYM

PRZY REMONCIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W STARYM INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA PRZY REMONCIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W STARYM FOLWARKU 1. Zakres robót - odkopanie i izolacja ścian fundamentowych do gł. 35 cm - obsypanie ścian fundamentowych

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA PRZY REALIZACJI ROZBUDOWY BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA - LISZNO, GMINA REJOWIEC FABRYCZNY. 1.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA PRZY REALIZACJI ROZBUDOWY BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA - LISZNO, GMINA REJOWIEC FABRYCZNY. 1. 1 2 INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 1. Zakres robót PRZY REALIZACJI ROZBUDOWY BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA INSTNIEJĄCY BUDYNEK: - LISZNO, GMINA REJOWIEC FABRYCZNY -wykucie oraz przemurowanie

Bardziej szczegółowo

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO INWESTYCYJNE Roger Romuald Wiktorzak, ul Przykoszarowa 23/3, 18-400 Łomża DT 3/2008 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Temat: Obiekt: Inwestor: Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A.

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. 8. INFORMACJA O PLANIE BIOZ I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. Wymogi ogólne Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy regulowane jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PLANIE BIOZ DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIÓRKI I BUDOWY KOMORY NAPOWIETRZANIA NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. GRODZISK WIELKOPOLSKI

INFORMACJA O PLANIE BIOZ DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIÓRKI I BUDOWY KOMORY NAPOWIETRZANIA NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. GRODZISK WIELKOPOLSKI INFORMACJA O PLANIE BIOZ DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIÓRKI I BUDOWY KOMORY NAPOWIETRZANIA NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. GRODZISK WIELKOPOLSKI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania wytycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA, NADBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW MIESZKALNO- USŁUGOWYCH PRZY UL. MICKIEWICZA 6 I 8, ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE, ROZBIÓRKI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA Informacja o BiOZ. Rozbiórka obiektu na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Wniosek nr DZP/03/A/09/2011. Strona 1 z 14 Rozbiórka budynku hotelu robotniczego nr inw. 78/16, na terenie Toru Wyścigów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH Dla budowy abc-hse.com strona 1 Strona tytułowa Nazwa i adres obiektu Nazwa Inwestora Adres Inwestora Wykonawca Budowa Podpisy Podwykonawca Kierownik

Bardziej szczegółowo

PRZEJ CIE GRANICZNE W BEZLEDACH BUDYNEK ZAPLECZA GARA OWEGO STRA Y GRANICZNEJ, BUDYNEK GARA U DLA POTRZEB URZ DU CELNEGO, PAWILON DO PRZECHOWYWANIA

PRZEJ CIE GRANICZNE W BEZLEDACH BUDYNEK ZAPLECZA GARA OWEGO STRA Y GRANICZNEJ, BUDYNEK GARA U DLA POTRZEB URZ DU CELNEGO, PAWILON DO PRZECHOWYWANIA PRZEJCIE GRANICZNE W BEZLEDACH BUDYNEK ZAPLECZA GARAOWEGO STRAY GRANICZNEJ, BUDYNEK GARAU DLA POTRZEB URZDU CELNEGO, PAWILON DO PRZECHOWYWANIA PRÓBEK POBRANEGO PALIWA ORAZ URZADZENIA DO KONTROLI PALIW

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISOWA A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH...

KARTA OPISOWA A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH... KARTA OPISOWA A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 3. DANE OGÓLNE.... 2 4. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rozbudowa Ośrodka Kultury z adaptacją na Ośrodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu INWESTOR: Gmina Goniądz ul. Plac 11 Listopada 38, 19 110 Goniądz Opracował:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE str.1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE str.2 SPIS STWiORB M.01.00.00. Roboty przygotowawcze. 3 M.01.02.00. Konstrukcje odciajce. 3 M.02.00.00. Roboty

Bardziej szczegółowo

11. Bezpieczeństwo techniczne wybrane rodzaje działalności stwarzające zagrożenia

11. Bezpieczeństwo techniczne wybrane rodzaje działalności stwarzające zagrożenia 11. Bezpieczeństwo techniczne wybrane rodzaje działalności stwarzające zagrożenia 11.1. Transport 11.1.1. Przenośniki 11.1.2. Maszyny robocze 11.1.3. Transport kołowy 11.2. Obróbka materiałów 11.2.1. Obróbka

Bardziej szczegółowo

Dagmara Kupka. Budowa. Stop wypadkom! Lista kontrolna z komentarzem

Dagmara Kupka. Budowa. Stop wypadkom! Lista kontrolna z komentarzem Dagmara Kupka Budowa. Stop wypadkom! Lista kontrolna z komentarzem Warszawa 2014 1 Opracowanie typograficzne i łamanie JAN KLIMCZAK Opracowanie redakcyjne MONIKA KOLITOWSKA-SOKÓŁ Copyright Państwowa Inspekcja

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznie i zgodnie z prawem

Bezpiecznie i zgodnie z prawem Dagmara Kupka Bezpiecznie i zgodnie z prawem Lista kontrolna z komentarzem Materiał pomocniczy dla właścicieli małych zakładów budowlanych Warszawa 2014 Lista kontrolna z komentarzem Dagmara Kupka Opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA 1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA...1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO...2 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Ja niŝej podpisany Piotr Wiśniewski zamieszkały: 32-700 Bochnia, ul. Św. Leonarda 61

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY USTALENIA PLANU Dziennik Urzdowy Województwa Lubelskiego Nr 104 Poz.1832 z dnia 9 czerwca 2006 r. Integraln czci planu jest rysunek

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Remont i ocieplenie elewacji, remont klatki schodowej i piwnicy kamienicy mieszkalnej zlokalizowanej przy ul. Markowskiej 12 w Warszawie kod CPV 45211100-0

Bardziej szczegółowo

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor :

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor : EGZ. nr: Temat: Projekt budowy placu zabaw oraz ogrodzenia boiska sportowego znajdujących się przy Ośrodku Psychoedukacji, ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława. Część I Plac zabaw. Faza : projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo

P.U. RONSBUD al. Ossolińskich 12

P.U. RONSBUD al. Ossolińskich 12 9 - OPIS TECHNICZNY - Do projektu budowlanego wykonania prac konserwatorskich elewacji budynku UKW zlokalizowanego przy Al. Ossolińskich 12. 1. CZĘŚĆ WSTĘPNA: 1.1. Podstawa opracowania Umowa na prace projektowe

Bardziej szczegółowo