ul. Powstania Styczniowego yrzyn Amfiteatr leny przy ulicy Tysiclecia. Lokalizacja: Nr ewidencyjny działki yrzyn.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Powstania Styczniowego 10 24-103 yrzyn Amfiteatr leny przy ulicy Tysiclecia. Lokalizacja: Nr ewidencyjny działki 1871 24-103 yrzyn."

Transkrypt

1 Inwestor: Urzd Gminy w yrzynie ul. Powstania Styczniowego yrzyn Obiekt: Amfiteatr leny przy ulicy Tysiclecia. Lokalizacja: Nr ewidencyjny działki yrzyn. INFORMACJA BiOZ REMONT I PRZEBUDOWA AMFITEATRU LENEGO Funkcja Tytuł Imi i nazwisko Nr uprawnie Nr ewidencyjny Data Podpis Wykonał: mgr in. Marcin Szyndler LUB/0235/POOK/ Projektował: mgr in. arch. Krzysztof Kusiak 72/LBOIA-OKK/ Puławy kwiecie 2013

2 Tytuł projektu: REMONT I PRZEBUDOWA AMFITEATRU LENEGO DZIAŁKA NR 1871, yrzyn, ul. Tysiclecia. Brana: Zagospodarowanie terenu Data: Strona: 2/8 Opis techniczny Informacja BIOZ Niniejsze opracowanie dotyczy: REMONT I PRZEBUDOWA AMFITEATRU LENEGO DZIAŁKA NR 1871, yrzyn, ul. Tysiclecia. w zakresie informacji na temat bezpieczestwa i ochrony zdrowia. 1. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa amfiteatru lenego na działce o nr 1871 w yrzynie ul. Tysiclecia. 2. Zakres robót. Budowa bdzie realizowana w zakresie robót ziemnych, murarskich, betonowozbrojarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, wykoczeniowych, instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych wewntrznych i zewntrznych 3. Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych. - Inwestor jest obowizany zawiadomi o zamiarze rozpoczcia robót budowlanych właciwy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, na 7 dni przed rozpoczciem budowy. - Bezporedni nadzór nad bezpieczestwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprawuje odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowizków. - Do zabezpiecze stanowisk pracy na wysokoci, przed upadkiem z wysokoci, naley stosowa rodki ochrony zbiorowej, w szczególnoci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczestwa. - Dokumentacja budowy oraz dziennik budowy powinien znajdowa si na terenie budowy u kierownika budowy. - Osoby wykonujce prac na budowie powinny by przeszkolone w zakresie przepisów BHP i posiada aktualne badania lekarskie. - Pracownicy budowy powinni by wyposaeni w odzie robocz, ochronn i zabezpieczeniow.

3 Tytuł projektu: REMONT I PRZEBUDOWA AMFITEATRU LENEGO DZIAŁKA NR 1871, yrzyn, ul. Tysiclecia. Brana: Zagospodarowanie terenu Data: Strona: 3/8 Opis techniczny 4. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si przed rozpoczciem robót budowlanych w zakresie: - ogrodzenia terenu i wyznaczania stref niebezpiecznych, - wykonania dróg, wyj i przej dla pieszych, - doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, oraz odprowadzenia lub utylizacji cieków, - urzdzenia pomieszcze higieniczno sanitarnych i socjalnych, - zapewnienia owietlenia naturalnego i sztucznego, - przygotowania miejsc składowania materiałów i wyrobów budowlanych oraz lokalizacji urzdze mechanicznych, - składowanie materiałów i wyrobów zgodnie z przepisami BHP oraz zaleceniami producentów. 5. Warunki socjalne i higieniczne. - Na terenie budowy urzdza si wydzielone pomieszczenia szatni i jadalni, umywalni, suszarni i ustpów, - Szatnie powinny by wyposaone w szafki na odzie dla osób wykonujcych roboty na terenie budowy, powinny by dwudzielne, zapewniajce moliwo przechowywania odziey własnej i roboczej. 6. Wymagania dotyczce miejsc pracy usytuowanych w budynkach. - Krawdzie stropów nieobudowanych cianami naley zabezpieczy balustradami w sposób zabezpieczajcy pracowników przed upadkiem z wysokoci. - Osoby wykonujce roboty budowlane nie mog by naraone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególnoci takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o nateniach i steniach przekraczajcych wartoci dopuszczalne.

4 Tytuł projektu: REMONT I PRZEBUDOWA AMFITEATRU LENEGO DZIAŁKA NR 1871, yrzyn, ul. Tysiclecia. Brana: Zagospodarowanie terenu Data: Strona: 4/8 Opis techniczny 7. Instalacje i urzdzenia elektroenergetyczne. - Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny by zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane w taki sposób, aby nie stanowiły zagroenia wybuchowego lub poarowego, a take chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed poraeniem prdem elektrycznym. 8. Maszyny i inne urzdzenia techniczne. - Maszyny i inne urzdzenia techniczne oraz narzdzia zmechanizowane powinny by montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcj producenta oraz spełnia wymagania okrelone w przepisach dotyczcych systemu oceny zgodnoci. - Maszyny i inne urzdzenia techniczne, podlegajce dozorowi technicznemu, mog by uywane na terenie budowy tylko wówczas, jeeli wystawiono dokumenty uprawniajce do ich eksploatacji. - Operatorzy maszyn budowlanych o napdzie silnikowym powinni posiada wymagane kwalifikacje. 9. Rusztowania i ruchome podesty robocze. - Rusztowania i ruchome podesty powinny by wykonane zgodnie z dokumentacj producenta albo projektem indywidualnym. - Uytkowanie rusztowania, jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnion osob. - W przypadku odsunicia rusztowania od ciany ponad 0,20m naley stosowa balustrady od strony tej ciany. - Osoby dokonujce montau i demontau rusztowa s obowizani do stosowania urzdze zabezpieczajcych przed upadkiem z wysokoci. - Rusztowania przejezdne powinny by zabezpieczone co najmniej w dwóch miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem.

5 Tytuł projektu: REMONT I PRZEBUDOWA AMFITEATRU LENEGO DZIAŁKA NR 1871, yrzyn, ul. Tysiclecia. Brana: Zagospodarowanie terenu Data: Strona: 5/8 Opis techniczny 10. Roboty na wysokoci. - Osoby przebywajce na stanowiskach pracy, znajdujce si co najmniej 1,0m od poziomu podłogi lub terenu powinny by zabezpieczone przed upadkiem z wysokoci przez zastosowanie balustrady. - Otwory w stropach, na których prowadzone s roboty lub do których moliwy jest dostp ludzi naley zabezpieczy przed moliwoci wypadnicia lub ogrodzi balustrad. - Pozostawione w czasie wykonywania robót w cianach otwory na drzwi, balkony powinny by zabezpieczone balustrad. 11. Roboty ziemne. - Roboty ziemne powinny by prowadzone na podstawie projektu, okrelajcego połoenie instalacji i urzdze podziemnych, mogcych znale si w zasigu prowadzonych robót. - W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne powinny by ogrodzone i umieszczone napisy ostrzegawcze. - Wykopy o cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mog by wykonane tylko na głboko 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciony w pasie o szerokoci równej wysokoci wykopu. - Wykopy bez umocnie, o głbokoci wikszej ni 1,0m, lecz nie wikszej ni 2,0m mona wykona, jeeli pozwalaj na to wyniki bada gruntu i dokumentacja geologiczno inynierska. - Przy wykonywaniu robót ziemnych sprztem zmechanizowanym naley wyznaczy w terenie stref niebezpieczn i odpowiednio j oznakowa. Koniec opracowania

6 Egzemplarz nr 4 U s ł u g i P r o j e k t o w e M a r c i n S z y n d l e r ul. Kędz ierskie j 25; Puł awy t e l : P R O J E K T B U D O W L A N Y Inwestycja: REMONT I PRZEBUDOWA AMFITEATRU LEŚNEGO Żyrzyn ul. Tysiąclecia dz. nr 1871 jednostka ewid. Żyrzyn ; obręb: 15 - ŻYRZYN Inwestor Urząd Gminy w Żyrzynie ul. Powstania styczniowego 10, Żyrzyn Projektant Nr uprawnień / podpis Architektura Projektant: mgr inż. Krzysztof Kusiak nr upr. 72/LBOIA-OKK/2010 Konstrukcje Projektant: mgr inż. Marcin Szyndler nr. upr. LUB/0235/POOK/08 Spis zawartości projektu wykonawczego Projekt zagospodarowania terenu Projekt architektoniczno-budowlany Data opracowania: KWIECIEŃ 2013

7 PROJEKT BUDOWLANY REMONT I PRZEBUDOWA AMFITEATRU LEŚNEGO DZIAŁKA NR 1871, Żyrzyn, ul. Tysiąclecia. Projektował: Krzysztof Kusiak Projektował: Marcin Szyndler Funkcja Imię i nazwisko Data: Podpis/Pieczęć Jednostka Projektowa: Inwestor: Usługi Projektowe Marcin Szyndler ul. Kędzierskiej Puławy tel Urząd Gminy w Żyrzynie ul. Powstania Styczniowego Żyrzyn OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ja wyżej podpisany oświadczam, że poniższy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

8 Tytuł projektu: REMONT I PRZEBUDOWA AMFITEATRU LEŚNEGO DZIAŁKA NR 1871, Żyrzyn, ul. Tysiąclecia. Branża: BUDOWLANA Strona: 2/5 Data: Opis techniczny 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: - Lokalizacja rys. PB-Z-01 - Rzut sceny rys. PB-B-01 - Rzut zadaszenia rys. PB-B-02 - Przekrój poprzeczny rys. PB-B-03 - Elewacje rys. PB-B-04

9 Tytuł projektu: REMONT I PRZEBUDOWA AMFITEATRU LEŚNEGO DZIAŁKA NR 1871, Żyrzyn, ul. Tysiąclecia. Branża: BUDOWLANA Strona: 3/5 Data: Opis techniczny OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Podstawą opracowania dokumentacji jest umowa zawarta z zamawiającym w oparciu o następujące dane: uzgodnienia i dane założeniowe od inwestora, pomiary inwentaryzacyjne, normy i wytyczne w przedmiotowej sprawie. 2. Zakres opracowania. Zakres opracowania dokumentacji obejmuje: częściową rozbiórkę istniejącej zadaszonej sceny, wykonanie fundamentów projektowanej sceny i słupów żelbetowych podpierających konstrukcję drewnianą projektowanego zadaszenia, wykonanie schodków prowadzących z poziomu terenu na scenę. 3. Stan istniejący. Istniejąca zadaszona scena o wymiarach w rzucie 2,0x6,0m położona na terenie leśnym przy ulicy Tysiąclecia w Żyrzynie została wybudowana w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jej obecny stan techniczny uwidacznia niekorzystny wpływ warunków atmosferycznych jakim była poddana na przestrzeni ostatnich lat. Obecne wymiary nie pozwalają na pełne wykorzystanie sceny do spotkań społecznych i imprez kulturalno - oświatowych a tym samym oczekiwań co do jej przeznaczenia. 4. Opis rozwiązań remontowanego obiektu. Remont Amfiteatru będzie polegała na odnowieniu sceny o wymiarach w rzucie 8,30mx8,3m. Nad nową sceną zaprojektowano zadaszenie o konstrukcji drewnianej w formie dachu kopertowego, otwartego od frontu, opierającego się na belkach drewnianych i słupach żelbetowych. Obiekt stanowi prostą, zwartą bryłę, z dekoracyjnym łukiem od frontu stanowiący akcent architektoniczny. Wokół sceny za wyjątkiem frontu należy zamontować

10 Tytuł projektu: REMONT I PRZEBUDOWA AMFITEATRU LEŚNEGO DZIAŁKA NR 1871, Żyrzyn, ul. Tysiąclecia. Branża: BUDOWLANA Strona: 4/5 Data: Opis techniczny balustradę drewnianą lub stalową wysokości h=1,10m będącej zabezpieczeniem przed przypadkowym upadkiem z wysokości. 5. Zestawienie powierzchni oraz dane charakterystyczne. Dane ogólne. Powierzchnia zabudowy istniejącego amfiteatru ze sceną i placem 237,2m 2 Powierzchnia zabudowy po przebudowie 237,2m 2 Wysokość sceny nad poziomem terenu 0,80 m Maksymalna wysokość kalenicy od poziomu terenu 6,69 m Kubatura brutto po przebudowie 373,0m 3 6. Rozwiązania budowlane, konstrukcyjno-materiałowe. Założenia ogólne. Posadowienie obiektu na terenach gdzie poziom wód gruntowych znajduje się poniżej projektowanego poziomu posadowienia fundamentów. Obiekt usytuowano w 3 strefie obciążenia śniegiem i 1 strefie obciążenia wiatrem. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu zaliczono do I kategorii Fundamenty. Poziom posadowienia fundamentów na głębokości min.-1,00m poniżej poziomu terenu. Fundamenty zaprojektowano w postaci stóp fundamentowych i ław żelbetowych z betonu C16/20, zbrojonych stalą A-I i A-IIIN Przegrody zewnętrzne. Możliwe zastosowanie ścian z ażurowych elementów drewnianych mocowane do słupów żelbetowych, które stanowią podparcie więźby dachowej zadaszenia sceny Dach. Konstrukcja dachu drewniana jętkowa z drewna sosnowego klasy C24 oparta na belkach drewnianych, spoczywających na słupach żelbetowych. Nachylenie połaci 32 0 i Pokrycie dachu blachodachówką w kolorze brązowym Posadzka. Posadzka wykonana z kostki betonowej ułożonej na warstwie podsypki piaskowej i mechanicznie stabilizowanym kruszywie lub płyty żelbetowej Izolacje wodochronne Izolacja pozioma fundamentów 2 x folia PCV, pionowa Izohan Izobud Br+Gr

11 Tytuł projektu: REMONT I PRZEBUDOWA AMFITEATRU LEŚNEGO DZIAŁKA NR 1871, Żyrzyn, ul. Tysiąclecia. Branża: BUDOWLANA Strona: 5/5 Data: Opis techniczny Elementy więźby dachowej i ścianek zabezpieczyć środkiem grzybobójczym i ogniochronnym np. FOBOS-M2F. Zewnętrzne elementy drewniane, szczyty dachów, balustrady zabezpieczyć preparatami wodochronnymi nadającymi jednocześnie właściwą kolorystykę. Styki pomiędzy elementami drewnianymi i betonowymi zabezpieczyć poprzez oddzielenie ich papą lub folią PE. 7. Technologia i organizacja robót. Niniejszy projekt należy realizować zgodnie z Projektem technologii i organizacji robót wykonywanym przez realizatora obiektu. Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, a szczególnie zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003r. Nr47, poz.401) 8. Warunki BHP Wszystkie materiały stosować zgodnie z ich przeznaczeniem, i wytycznymi producenta, dochowując technicznych warunków wykonania i odbioru robót. Wszystkie prace należy wykonywać pod nadzorem uprawnionych do tego osób. Załoga powinna być przeszkolona, wyposażona w odpowiedni sprzęt i posiadać wymagane kwalifikacje. Teren prowadzonych prac powinien być oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Koniec Dokumentu

12

13

14

15

16

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A DT 13/2008 "DOMINO" S.C. w Łomy Str. 1 S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A I. CZ OPISOWA. 1. INWESTOR...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS STANU ISTNIEJCEGO....3 3.1. Połoenie terenu...3

Bardziej szczegółowo

Leszczyny, ul. Pojdy 136. Urzd Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny Czerwionka - Leszczyny, Al. w. Barbary 6. Renata Bielska -Drwiga.

Leszczyny, ul. Pojdy 136. Urzd Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny Czerwionka - Leszczyny, Al. w. Barbary 6. Renata Bielska -Drwiga. EN ISO 9001 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Remont remizy OSP w Leszczynach wraz z adaptacj pomieszcze gospodarczych na potrzeby kotłowni wglowej. ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA OBIEKT: Budynek OSP Leszczyny,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU DOMENA 32-400 MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL. 012 2740560 DO 62 TEL.FAX 2722444 e-mail:domena@domena.krakow.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE USŁUGI PROJEKTOWE JAN MATRAS EGZEMPLARZ NR 1 Ul. I Brygady 91 33-300 Nowy Sącz Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE Adres Obiektu: OLSZANA DZ. NR

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia SPIS ZAWARTOŚCI TOMU CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 Projekt robót rozbiórkowych Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia CZĘŚĆ 3 Rysunki inwentaryzacyjne str. 2 CZĘŚĆ 1 Projekt robót rozbiórkowych str. 3

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MISIÓRNY ARCHITEKCI BIURO PROJEKTOWE MGR INś. ARCH. PAWEŁ MISIÓRNY, UL.DĄBROWSKIEGO 8, 64-920 PIŁA OŚWIADCZENIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MISIÓRNY ARCHITEKCI BIURO PROJEKTOWE MGR INś. ARCH. PAWEŁ MISIÓRNY, UL.DĄBROWSKIEGO 8, 64-920 PIŁA OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami oświadczamy, Ŝe niniejszy projekt rozbiórki: OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania... 2. Opis techniczny do projektu arch. Budowlanego... 3. Informacja BIOZ... 4. Oświadczenie inwestora... 5. Oświadczenia projektanta...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch.

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch. PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY ZADASZENIA DZIEDZIŃCA ZAMKOWEGO MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ - ZAMEK SUŁKOWSKICH Działka nr ew. 200 obręb 0002 Bielsko Miasto ul. Wzgórze 16 43-300 Bielsko-Biała Kod CPV 45100000-8:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 1. Strona tytułowa 1 2. Oświadczenie projektantów 2 3. Zawartość opracowania 3 4. Informacja BIOZ 4-13 B. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 14-189

Bardziej szczegółowo

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y WZORCOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA opracowana

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY dok. nr Um. nr 110/FAI/JD/2013 Inwestor: BUMAR ELEKTRONIKA S.A. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Obiekt: HALA NR 3A Adres: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa dz. nr ewid. 4/23 obręb 3-05-21 Temat: TERMOIZOLACJA

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE PLAC WOLNOŚCI 13, 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE

STAROSTWO POWIATOWE PLAC WOLNOŚCI 13, 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE BIURO NADZORU BUDOWLANEGO inż. MARIAN RUPNIK 47-232 KĘDZIERZYN-KOŹLE UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 14F/8 tel/fax 77 483 74 81 tel kom. 602 629 350 budownic@poczta.onet.pl INWESTOR: TEMAT: BRANŻA: OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

Egz. PROJEKT BUDOWLANY

Egz. PROJEKT BUDOWLANY Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Marcin Bartoś 77-300 Człuchów, m. Rychnowy 1b tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl Egz. PROJEKT BUDOWLANY Zgodnie z art3. Pkt.7) Ustawy Prawo Budowlane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA Informacja o BiOZ. Rozbiórka obiektu na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Wniosek nr DZP/03/A/09/2011. Strona 1 z 14 Rozbiórka budynku hotelu robotniczego nr inw. 78/16, na terenie Toru Wyścigów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rozbudowa Ośrodka Kultury z adaptacją na Ośrodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu INWESTOR: Gmina Goniądz ul. Plac 11 Listopada 38, 19 110 Goniądz Opracował:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

BOISKO PIŁKARSKIE ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ Z BUDYNKIEM SZATNIOWO- SANITARNYM OTWOCK UL.KARCZEWSKA DZ.NR 6/3 OBRĘB 140

BOISKO PIŁKARSKIE ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ Z BUDYNKIEM SZATNIOWO- SANITARNYM OTWOCK UL.KARCZEWSKA DZ.NR 6/3 OBRĘB 140 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BOISKO PIŁKARSKIE ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ Z BUDYNKIEM SZATNIOWO- SANITARNYM OTWOCK UL.KARCZEWSKA DZ.NR 6/3 OBRĘB 140 TOM I ZAGOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO INWESTYCYJNE Roger Romuald Wiktorzak, ul Przykoszarowa 23/3, 18-400 Łomża DT 3/2008 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Temat: Obiekt: Inwestor: Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo