ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚC OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa 3. Część formalno - prawna mk PERFEKT LISTOPAD

2 SPIS TREŚCI: 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU CHARAKTERYSTYKA OSUWISKA MORFOLOGIA TERENU, HYDROGRAFIA ORAZ KLIMAT BUDOWA GEOLOGICZNA, ORAZ WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA ZAGOSPODAROWANIE POWIERZCHNI TERENU W ASPEKCIE ZAGROŻENIE DLA INFRASTRUKTURY URBANISTYCZNO TECHNICZNEJ NA TERENIE OBJĘTYM OPRACOWANIEM PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. PROGNOZA ZMIAN WARUNKÓW GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH URZĄDZENIA OBCE INNE DANE PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE WYKONANIE ROBÓT CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT Zapotrzebowanie wody i odprowadzenie ścieków Emisja zanieczyszczeń gazowych Wytwarzanie odpadów stałych Emisja hałasu i wibracji Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemnej Warunki ochrony przeciwpożarowej W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT WYTYCZNE BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: RODZAJ I ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW DOJAZD DO BUDOWY KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH PPDSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:...19 mk PERFEKT LISTOPAD

3 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny stabilizacji osuwiska położonego w miejscowości Kostrza,gmina Jodłownik, województwo małopolskie. Występujące zjawiska osuwiskowe zagrażają zbiornikowi i magistrali wodociągowej, oraz infrastrukturze technicznej i mieszkaniowej w rejonie miejscowości Kostrza, na terenach użytkowanych częściowo jako las, częściowo jako łąki i pastwiska. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa nr 57/2006 zawarta pomiędzy Urzędem Gminy w Jodłowniku, a Agencją Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji mkm PERFEKT w Kielcach. Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 który powstał w wyniku graficznego przeskalowania mapy zasadniczej w skali 1:2000 Informacji zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego Dokumentacja geologiczno inżynierskiej dot. warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zabezpieczenia zbiornika i wodociągu przed procesami osuwiskowymi w miejscowości Kostrza, opracowana przez PRO GEO G.Stąporek, Nowy Sącz Uzgodnienie Opinii geologicznej przez PIG w Krakowie Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia Dz. U. Nr 43, poz. 430 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia Dz. U. Nr 120, poz w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia Dz. U. Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia Dz. U. Nr 257, poz w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, wraz z późniejszymi zmianami Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach przedsięwzięcia Decyzja wodno-prawna 3. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Teren objęty zjawiskami osuwiskowymi położony jest w miejscowości Kostrza, w jej południowo- zachodniej części. W odległości ok. 3 km na zachód od centrum badań, położony jest Jodłownik. Na północ, w odległości ok. 1.5 km znajduje się szkoła w Sadku. Omawiany teren zlokalizowany jest wzdłuż doliny Ryjskiego Potoku, opływającego od zachodu górę Kostrza. Potok Ryjski jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Tarnawka, do której uchodzi w km.ok w rejonie m. Szyk. Potok ma charakter górski, o licznych meandrach, dużych spadkach, zakolach i lokalnych podcięciach przyległych skarp, miejscami ostro opadających do Potoku. Koryto potoku zbudowane jest z materiału typowego dla fliszu karpackiego. mk PERFEKT LISTOPAD

4 W rejonie objętych badaniami, zagospodarowanie terenu tworzy siec dróg gminnych o nawierzchni ziemno-żwirowej, nieliczne zabudowania mieszkalne, oraz infrastruktura techniczna w postaci napowietrznych sieci energetycznych i teletechnicznych. Istotnym elementem zagospodarowania jest magistrala wodociągowa, wodociągu o średnicy 160 mm, przebiegająca środkiem rozpoznanej badaniami doliny. Wodociąg bierze swój początek w zbiorniku terenowym do którego doprowadzone są wody źródliskowe ujęcia wody. Zbiornik położony jest w południowej części omawianego terenu. Teren pokryty jest roślinnością łąkową, terenami pastwiskowymi, oraz enklawami leśnymi i zakrzaczeniami. W rejonie rozpatrywanym wyróżniono trzy obszary osuwiskowe, które na mapie dokumentacji geologicznej oznaczono numerami 1,2 i 3. 4.CHARAKTERYSTYKA OSUWISKA. Jak zaznaczono w poprzednim rozdziale na terenie badań wyróżniono trzy obszary osuwiskowe. Osuwisko nr 1 Rejon osuwiska oznaczonego jako osuwisko Nr 1 położony jest na prawym brzegu potoku Ryjskiego.Na tym odcinku wyróżnić można złożenie dwóch osuwisk- uśpionego o kierunku zsuwu mas ziemnych na północny zachód, oraz aktywnego, o kierunku zsuwu na zchód. Szczegółowe omówienie osuwiska zawrte jest w pkt. 5 dokumentacji geologicznej. Generalnie osuwisko to można scharakteryzować jako : -zboczowo dolinowe- rozwinięte na terenie zbocza górskiego, dołem sięgającego dolinę Potoku Ryjskiego -częściwo detrytyczne koluwium -zwietrzelinowe o powierzchniach pślizgu w obrebie warstwy zwietrzeliny, ponad podłożem skalnym -uspione, nie wykazujące w chwili obecnej aktywności W ramach osuwiska nr 1 wyodrębniono część czynną oznaczoną jako 1a, które rozwinęło się po podmyciu wschodniego brzegu Potoku Ryjskiego. Jego zasięg od strony wschodniej ograniczony jest drogą, a od strony zachodniej korytem Potoku. Osuwisko to scharakteryzować można jako: - zboczowo dolinowe, rozwinięte zasadniczo na terenie zbocza górskiego, dołem sięgającego doliny Potoku Ryjskiego. - częściwo detrytyczne koluwium -zwietrzelinowe o powierzchniach poślizgu w obrębie warstwy zwietrzeliny, ponad podłożem skalnym -czynne, wykazujące w chwili obecnej znaczną aktywność. Jak wynika z dokumentacji geologicznej roboty zabezpieczające wymagane będą na obszarze tego osuwiska. Osuwisko nr 2 Osuwisko nr 2 położone jest na zachodnim brzegu Potoku Ryjskiego do którego od strony zachodniej dopływają niewielkie potoki, ulokowane w wąskich dolinkach. Osuwisko to posiada wyraźny jęzor dochodzący do Potoku Ryjskiego i posiada szerokość około 150 m i sięga 700m w głąb zbocza. Na terenie osuwiska nr 2 wyodrębnić można dwa fragmenty, które scharakteryzowano w dokumentacji geologicznej. Dotyczy to fragmentów oznaczonych symbolami 2a i 2b. mk PERFEKT LISTOPAD

5 Biorąc pod uwagę wnioski zawarte w pkt. 5, gdzie miejsca i sposób stabilizacji ograniczono do rejonu 1 i 3a, nie podano w niniejszym opisie dalszych szczegółów dotyczących charakterystyki tego osuwiska, a szczegóły znajdują się w dokumentacji geologicznej. Osuwisko nr 3 Rejon 3 dotyczy obszaru osuwiskowego, położonego w południowej części omawianego terenu. W przeważającej części teren ten przedstawia się jako osuwisko uśpione. Powierzchnie poślizgu wahają się od 1.2 do 7.0m w zależności od charakteru podłoża budującego osuwisko Osuwisko to posiada szerokość około 200m i sięga na szerokość około 300m w gorę zbocza. Osuwisko to można scharakteryzować: -zboczowo-dolinowe, rozwinięte zasadniczo na terenie zbocza górskiego, dołem sięgające dolinę Potoku Ryjskiego. -częściwo detrytyczne koluwium -zwietrzelinowe o powierzchniach poślizgu w obrębie warstwy zwietrzeliny, ponad podłożem skalnym -uśpione, nie wykazujące w chwili obecnej aktywności. W ramach osuwiska nr 3 wyodrębniono część czynną oznaczoną jako 3a, które rozwinęło się w rejonie zbiornika na wodę. Zasadniczo osuwisko to powstało po wykonaniu wykopu fundamentowego pod zbiornik(w roku 1988) i pozostawienie go niezabezpieczonego przez okres około jednego miesiąca. Intensywne opady deszczu spowodowały obrywy ścian wykopu i rozwój osuwiska w górę zbocza. Występowanie powierzchni poślizgu stwierdzono na głębokości 1.2 m, oraz 2.3 m Jego zasięg od strony wschodniej ograniczony jest drogą, a od strony zachodniej korytem Potoku. Osuwisko to scharakteryzować można jako: - zboczowe, rozwinięte na terenie zbocza górskiego -zwietrzelinowe o powierzchniach poślizgu w obrębie warstwy zwietrzeliny, ponad podłożem skalnym -czynne, wykazujące w chwili obecnej znaczną aktywność. Jak wynika z dokumentacji geologicznej roboty zabezpieczające wymagane będą na obszarze tego osuwiska. 4.1 MORFOLOGIA TERENU, HYDROGRAFIA ORAZ KLIMAT. Morfologicznie teren objęty zjawiskami osuwiskowymi większości znajduje się na obszarze zbocza górskiego ekspozycji wschodniej i północno-wschodniej, oraz w północnej części o ekspozycji zachodniej i północno-zachodniej. Morfologię powierzchni terenu w rejonie osuwiska należy uznać za skomplikowaną. W rejonie aktywnej części osuwisk nachylenie zboczy doliny wynosi około 30 o. Charakteryzowany obszar znajduje się w zlewni potoku Ryjskiego, będącego lewobrzeznym dopływem rzeki Tarnawki do kyorej uchodzi w m. Szyk. Klimat gminy Jodłownik jest umiarkowanie ciepły. Jego cechą charakterystyczną jest wzrastająca wraz ze wzrostem wysokości bezwzględnej roczna suma opadów atmosferycznych. Rozkład opadów uzależniony jest ponadto od ekspozycji względem wiatrów opadonośnych. Dla obszaru gminy wielkość rocznej sumy opadów dochodzi do mm. mk PERFEKT LISTOPAD

6 Zgodnie z podziałem klimatycznym analizowany teren zaliczany jest do regionu Tarnowsko-Rzeszowskiego, charakteryzującego się częstym występowaniem dni ciepłych z jednoczesnym opadem atmosferycznym. 4.2 BUDOWA GEOLOGICZNA, ORAZ WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE. Opis stratygrafii występujących tu utworów dokonany został w oparciu o Szczegółową mapę geologiczną Polski w skali 1: regionu Karpat i Przedgórza. Obszar osuwiska znajduje się w granicach fliszowych Karpat zewnętrznych Podłoże skalne budują warstwy piaskowcowo-łupkowe utwory fliszu karpackiego. Utwory te budują paleogońskie warstwy krośnieńskie występujące w północno-zachodniej części badanego terenu. Pozostałą część terenu budują dolno kredowe piaskowce i łupki warstw grodziskich, oraz górno kredowe i palegoeńskie piaskowce i łupki łupki warstw biotytowych. Masyf góry Kostrza u podnóża której przebiega magistrala wodociągowa zbudowany jest z trzeciorzędowych paleogenskich piaskowców glaukonitowych i łupków warstw magurskich. Tektonika warstw podłoża w rejonie Kostrzy jest bardzo urozmaicona. Podłoże skalne przykrywa warstwa utworów czwartorzędowych. Warunki hydrogeologiczne omawianego terenu mają ścisły związek z jego budową geologiczną. Istnieją tutaj dwa horyzonty wód gruntowych, a mianowicie plytki czwartorzędowy i głęboki trzeciorzędowo-kredowy. Woda gruntowa płytkiego horyzontu czwartorzędowego występuje w dnie wąskiej doliny potoku Ryjskiego i posiada swobodne zwierciadło wody znajdujące się na niewielkiej głębokości. Horyzont ten drenowany jest przez dolinę potoku, którego koryto Potoku budują aluwia w postaci otoczaków i głazów dużych rozmiarów, oraz żwiry, otoczaki i piaski gliniaste. W miejscach gdzie koryto Potoku przebiega wzdłuż osuwisk, aluwia przykryte są materiałem rumoszowo-gliniastych koluwiów. Istotny wpływ na ten horyzont mają opady deszczowe i topnienie śniegu. Występujące sączenia tej warstwy, mają istotny wpływ na upłynnienie, a nawet uplastycznienie materiału rumoszowo-gliniastego, utratę jego spójności i ruch mas ziemnych w dół zbocza, co ma miejsce na terenie osuwisk w Kostrzy. Wody gruntowe horyzontu głębokiego występują głównie w warstwach piaskowca; w jego szczelinach i wypływając na powierzchnie w miejscach wychodni skalnych zasila warstwę pokrywy zwietrzelinowej tworząc źródła i podmokłości. 4.3 CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA. W rejonie charakteryzowanego osuwiska w oparciu o : PN-81/B PN-74/B PN-86/B wydzielono sześć warstw geotechnicznych. -Warstwa pierwsza grunty spoiste, plastyczne i miękkoplastyczne, lokalnie namuły gliniaste -Waestwa druga grunty spoiste j.w. lecz wykształcone jako gliny piaszczyste, gliny z domieszką okruchów piaskowca, oraz gliny przewarstwione piaskiem gliniastym. -Warstwa trzecia grunty spoiste, twardoplastyczne i półzwarte wykształcone jako piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny z domieszka odruchów łupka, piaskowca itp. mk PERFEKT LISTOPAD

7 -Warstwa czwarta grunty spoiste, plastyczne i miękkoplastyczne wykształcone jako rumorze i zwietrzeliny gliniaste, zbudowane z odruchów piaskowca i łupka. -Warstwa piąta grunty spoiste, twardoplastyczne i półzwarte wykształcone jako rumorze i zwietrzeliny gliniaste zbudowane z odruchów piaskowca i łupka w ilości 50-90%. -Warstwa szósta grunty sypkie, średniozagęszczone, wykształcone jako zwietrzelina piaskowca, wykształcona jako piasek średni, lokalnie z okruchami piaskowca. Szczegółowa charakterystyka i parametry geotechniczne znajdują się w Dokumentacji geologicznej. Warunki wodne. W dnie doliny w kierunku północnym płynie potok Ryjski. Po obu stronach cieku Osuwisko jest stare, nie jest znana data jego powstania. Do jego odnawiania dochodziło po wystąpieniu opadów atmosferycznych. Aktywność obserwowano w latach: 1997, 2001 oraz W bardziej przepuszczalnych partiach pokrywy zwietrzelinowej stwierdzono występowanie wody gruntowej. Dolina potoku pełni najprawdopodobniej rolę osi drenażu. 5. ZAGOSPODAROWANIE POWIERZCHNI TERENU W ASPEKCIE ZAGROŻENIE DLA INFRASTRUKTURY URBANISTYCZNO TECHNICZNEJ NA TERENIE OBJĘTYM OPRACOWANIEM. Strome zbocza doliny potoku Ryjskiego i pofałdowany teren rejonu wzgórza Kostrzy porośnięte są zaroślami i lokalnie lasem. Pozostały teren użytkowany jest rolniczo w formie łąk i pastwisk, oraz upraw łąkowych. Teren w rejonie osuwisk charakteryzuje się niewielką gęstością zabudowy jednorodzinnej Jak zaznaczono uprzednio infrastruktura techniczna jest słabo rozwinięta. Istniejące drogi gminne, posiadają nawierzchnię ziemno-żwirową, będącą w nienajlepszym stanie technicznym. Osuwisko stanowi istotne zagrożenie dla przebiegającej magistrali wodociągowej, oraz lokalnych miejsc na drogach gminnych. Zagrożony ruchami osuwiskowymi jest zbiornik wody pitnej, położony w południowej części osuwiska nr 3, w rejonie wzgórza Kostrza. 6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU SYTUACJA Prace związane z zabezpieczeniem osuwiska nie spowodują zmian w sytuacji terenu. Projektowane roboty mają na celu stabilizację ruchów osuwiskowych, poprzez poprawienie stosunków wodnych stosując drenaże wgłębne, odcinki rowów z drenażem wzdłuż fragmentów dróg gminnych z równoczesnym odwodnieniem terenów przyległych a także zabezpieczenia rejonu zbiornika wodnego z którego bierze swój początek magistrala wodociągowa. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE W nawiązaniu do zaleceń dokumentacji geologicznej, oraz wstępnych ustaleń z PIG w Krakowie, przewidziano następujący zakres robót PRZEWIDZIANY DO ZGŁOSZENIA : Drenaże, rowy szczelne, muldy odwadniające Przedmiotowe urządzenia, przewidziano w rejonie : Rejon osuwiska 1 i 1a mk PERFEKT LISTOPAD

8 - Muldy odwadniające z drenażem, łączna długość L = 126.0m -Rowy odwadniające wzdłuż drogi gminnej w tym: Rów A L= 179.0m na którym przewidziano remont dwóch przepustów Φ 500 O długości L = 5.0m x 2 Rów B L = 123.0m Rowy umocnione ściekami betonowymi w dnie oraz płytami ażurowymi typu krata, oraz sączek francuski zlokalizowany pod ściekiem. Rowy odprowadzać będą wody do potoku Ryjskiego. -W rejonie niszy osuwiskowej trzy dreny francuskie h= 1.5m o długości 3x 10.0m Rejon osuwiska 3 (zbiornik) -mulda odwadniająca z drenem o długości L = 54.3m -dreny francuskie odwadniające osuwisko w rejonie zbiornika h= 3.0m i długości 2x 45.0m -rów szczelny odwadniający zbiornik z odprowadzeniem do potoku Ryjskiego L= 160.0m Odcinkowe ubezpieczenie potoku Ryjskiego. Łączna długość umocnień L= 95.0m Przewidziano umocnienie opaską siatkowo kamienną zbudowaną z trzech warstw koszy siatkowo kamiennych 1.5x0.5m Powyżej koszy brrzegosłon faszynowy kryty, pasem 2.0m Szczegóły techniczne ubezpieczeń siatkowo-kamiennych w dalszych rozdziałach projektu. Zabezpieczenie rejonu zbiornika wody, poprzez zeskalenie terenu (pale typu jetgrunding, oraz wykonanie odwodnienia terenu w rejonie zbiornika z odprowadzeniem wód spływowych i drenażowych do potoku Ryjskiego. 7. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. PROGNOZA ZMIAN WARUNKÓW GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH. Inwestycja ma za zadanie stabilizację terenu i zabezpieczenie terenów zurbanizowanych. Projektowane prace powinny zapobiec dalszym destrukcjom w obrębie naturalnego środowiska. Odwodnienie spowoduje polepszenie parametrów nośnych gruntu, co z robotami zabezpieczającymi powierzchnię osuwisk o lokalne zabezpieczenie koryta potoku przed dalszą erozją boczną, wpłynie korzystnie na stateczność zboczy i terenu w rejonach zagrożonych. Jedynym niekorzystnym wpływem na środowisko jest użycie środków technicznych na czas wykonywania robót. Wszystkie materiały odpadowe, które powstaną w trakcie wykonywanie robót będą odpowiednio składowane i odwiezione na wysypiska przystosowane do tego celu. Warunki geologiczno- inżynierskie terenu należy uznać za skomplikowane. 8. URZĄDZENIA OBCE. Nie ma kolizji z urządzeniami obcymi. Projektowane przełożenie wodociągu dostosowane będzie do uzgodnień z Administratorem wodociągu i uzgodnieniem z MZMiUW w Krakowie, Inspektorat w Nowym Sączu. Projekt przełożenia realizowany będzie w trybie uzyskania pozwolenia na budowę. 9. INNE DANE. Planowana likwidacja osuwiska: osoby trzecie nie zostaną pozbawione korzystania z infrastruktury technicznej terenu mk PERFEKT LISTOPAD

9 po stabilizacji terenu interes osób trzecich zostanie przywrócony roboty należy prowadzić tak, aby nie zanieczyszczać powietrze, wodę i glebę Realizacja przedsięwzięcia nie narusza istniejącego ładu przestrzennego. Nie powoduje również rozbudowy uzbrojenia terenu. Stosowane materiały są przyjazne dla środowiska naturalnego. 10. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU. Zabezpieczenie osuwiska nie zmienia przeznaczenia i sposobu użytkowania terenu samego osuwiska. Zwiększa natomiast możliwość bezpiecznego użytkowania terenu i zabezpiecza istniejąca infrastrukturę. 11. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU. Zabezpieczenie osuwiska nie zmienia formy architektonicznej i funkcji przedmiotowego terenu. 12. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE. Propozycje stabilizacji osuwisk występujacych na obszarze objętm badaniami geologicznymi, zostały podane w pkt. 5.1 dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Generalnie prace zmierzajace do stabilizacji osuwisk należy wykonać w rejonie osuwiskowym 1, 1a i 3a. W rejonie osuwiska nr1 i1a, zjawiska osuwiskowe zagrażają m.in. infrastrukturze technicznej i mieszkaniowej tego terenu. W rejonie osuwiska 3a niezabezpieczenie osuwiska grozi zniszczeniem zbiornika wody, położonego w rejonie źródliskowym. W nawiązaniu do powyższego przyjęto rozwiązania projektowe, wykorzystując szczegóły zaleceń dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Projektowane roboty przewidują przewidziane do zgłoszenia : -odcinkowe zabezpieczenie brzegów potoku Ryjskiego na długości ok. 95.0m. Ubezpieczenia zlokalizowane zostaną w granicach działki nr odcinkowe odwodnienia powierzchniowe (muldy), a także rowy drenażowe wzdłuż drogi gminnej dz. 204/1 z drenażem powierzchniowym typu francuskiego - zabezpieczenie rejonu zbiornika wody, poprzez zeskalenie terenu i odwodnienie rejonu zbiornika systemem drenażu głębokiego (drenaż francuski ) -nawiązaniu do wniosków Dokumentacji Geologicznej przewidziano odcinkowe zabezpieczenie skarpy potoku Ryjskiego na odcinku L = 95.0 m. Opaskę siatkowo kamienną zaprojektowano w rejonie skarpy opadającej do potoku na terenie osuwiska nr 1. Odcinkowe zabezpieczenie jest zgodne z obecnymi zaleceniami zawartymi w opracowaniu Zasady dobrej praktyki w zabudowie potoków praca zbiorowa, polecana przez RZGW w Krakowie. Wg. Zasad,nie jest zalecana obecnie kompleksowa zabudowa potoków, a jedynie odcinki gdzie jest to niezbędne. Ogranicza to w znacznym stopniu w ingerencję w środowisko naturalne i nie narusza warunków panujących w cieku. Zakres ubezpieczenia uwzględnia również wyloty z rowów, projektowanych wzdłuż drogi gminnej dz. 204/1. Wyloty z rowów wyprowadzono na koronę ubezpieczeń siatkowo-kamiennych. Przewidziano opaskę z koszy siatkowo kamiennych- trzy warstwy koszy o wysokości h=0.5m i szerokości 1.0m układanych kaskadowo. Powyżej opasek brzegosłon faszynowy kryty, pasem szerokości 2.0m. Kosze należy wykonać zgodnie a WTWO w budownictwie hydrotechnicznym. mk PERFEKT LISTOPAD

10 Kosz dolny, zagłębić minimum 0.3m poniżej dna potoku. Kosztem układać na warstwie faszyny nieporostowej o grubości 30 cm. Kosze siatkowo-kamienne siatki do produkcji koszy produkowane są z drutu stalowego o średnicy w zależności od potrzeb: Φ 2,0 mm; Φ 2,2mm; Φ 2,7mm; Φ 3,0mm. Drut wykonywany jest ze stali niskostopowej, gruboocynkowany, o warstwie cynku 240g/cm2. Dodatkowo, oprócz ocynkowania może być pokryty warstwą ochronną PCW, grubości 0,4+0,6mm. Nominalna średnica drutu po powleczeniu PCW wynosi 3,7mm. Powłoka z PCW umożliwia stosowanie budowli siatko-kamiennych w środowisku morskim i zanieczyszczonym. Siatki wykonuje się z drutu jako podwójnie skręcane o sześciokątnym kształcie oczka o wymiarach: 5 x 7cm; 6 x 8cm; 8x 10 cm i 10 x 12cm. Rodzaj i wielkość kosza determinuje kształt i wymiary. Wyróżnia się: kosze do konstrukcji piętrowych, mają one wysokość 0,5 lub 1,0m, szerokość 1,Om i długość 2,0 + 4,Om, wewnątrz są wzmocnione pionowymi przeponami z siatki i poziomymi ściągami z drutu. kosze do konstrukcji materacowych mają wysokość 0,17, 0,23 lub 0,30m, szerokość 2,Om i długość 3,0 do 6,0 m kosze do konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego mają wysokość 1,0m, szerokość 2,0 m i długość 3,0 m. Obrzeża siatki są wzmocnione drutem. Obrzeże równoległe do kierunku łączenia (splotu) drutów zwane jest brzegiem siatki; odpowiada dłuższemu wymiarowi siatki stanowiącej materiał wytwarzania koszy. Obrzeże prostopadłe do brzegu siatki zwane jest rąbkiem; odpowiada szerokości siatki, wynoszącej 2 lub 3m. Arkusze siatki łączone są drutem średnicy nie mniejszej od średnicy druty użytego w siatce i z analogicznym zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni. Połączenie wykonuje się przez jedno lub dwukrotne owinięcie (w odstępach mm) drutów łączonych siatek, stosując drut ciągły na całej długości połączenia. Kosze wypełnia się materiałem kamiennym. Jeśli napełnianie koszy wykonuje się maszynami, materiał nie może mieć okruchów o wymiarach mniejszych od najmniejszego wymiaru oczka siatki. Przy napełnianiu ręcznym koszy o wymiarze nie mniejszym od 1,0m, jeśli projekt nie stanowi inaczej, można użyć do 50% objętości materiału o uziarnieniu 0,5 D 71,0 D, umieszczając go w dolnej, centralnej i przylegającej do zasypki gruntowej części wypełnienia. Materiał ten nie może znajdować się bliżej jak 0,3m od widocznej powierzchni zbudowanej konstrukcji. Kosze najniższej warstwy konstrukcji wielowarstwowych ustawia się w miejscach określonych w projekcie i wzajemnie łączy owiązując drutem przyległe krawędzie. Po wypełnieniu i uzupełnieniu zasypki układa się kosze kolejnej warstwy i kontynuuje podwyższanie konstrukcji tak, by styki pionowe koszy sąsiednich warstw nie wypadały w tych samych miejscach. Kosze konstrukcji materacowych układa się w miejscu przeznaczenia, jeśli jest ono dostępne i dogodne do konstruowania umocnienia na miejscu, albo też na palecie umożliwiającej przeniesienie żurawiem i zsunięcie w trudno dostępne miejsce wbudowania. Przyległe krawędzie sąsiednich koszy łączy się drutem. mk PERFEKT LISTOPAD

11 Konstrukcje usytuowane w łuku poziomym o promieniu przekraczającym 25m mogą być wykonywane z typowych koszy, bez potrzeby dostosowywania ich kształtu do krzywizny. Zabezpieczenie styku kosza z podłożem lub zasypką gruntową wykonuje się, gdy istnieje zagrożenie wypłukiwania ziarn gruntu; stosuje się osłonę z odpowiednio dobranych warstw kruszywa, geowłókniny lub innych materiałów określonych w projekcie budowlanym. Kamień do budowli regulacyjnych powinien być wytrzymały na wpływy atmosferyczne, na działanie wody i mrozu, odporny na działanie związków chemicznych znajdujących się w wodzie, nie może ulegać wietrzeniu oraz powinien odznaczać się dużym ciężarem właściwym. Może to być : granit porfir, andezyt, i piaskowiec twardy i średnio twardy. Właściwości fizyczne i mechaniczne kamienia: wytrzymałość na ściskanie w stanie suchopowietrznym co najmniej 8 MPa, mrozoodporność w cyklach co najmniej 25, ścieralność na tarczy Boechmego ,5, ciężar objętościowy: dla skał magmowych i przeobrażonych γ = 2.4 3,0 kn/m 3, dla skał osadowych γ = 1,9 3,0 kn/m 3, nasiąkliwość woda w % : dla skał magmowych i przeobrażonych 0,5%, dla skał osadowych 2,5%. Dostarczany kamień winien być poddany badaniom pełnym i niepełnym. Badania niepełne obejmują: sprawdzenie czystości kamienia, sprawdzenie kształtów, sprawdzenie wymiarów. Badania pełne obejmują: sprawdzenie jak wyżej, badania wytrzymałości na ściskanie PN- 84/B-04110, badania mrozoodporności PN-85/B-04102, badania ścieralności PN-84/B , badania gęstości pozornej PN-66/B-04100, badania nasiąkliwości PN-85/B Badania niepełne należy przeprowadzać dla każdej partii kamienia przedstawionego do odbioru, badania pełne należy przeprowadzać na każde żądanie odbiorcy Roboty hydrotechniczne realizować stosując, cytowane poniżej zasady i przepisy. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru umocnień WTWO H2 Warszawa Warunki Techniczne wykonania i odbioru umocnień WTWO H1 Warszawa 1994 (roboty ziemne). -Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie, Dz.U. nr 2/97 z dnia r. -Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych rzek i potoków górskich Rzeki i potoki górskie Warszawa 1979 r. (K.B.4-7.1(1)) -Zabudowa potoków górskich, Ministerstwo Rolnictwa Warszawa 1995 r. -Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek o potoków górskich ( praca zbiorowa w druku ) -Zasady obliczania największych przepływów rocznych o określonym prawdopodobieństwie pojawienia się przy projektowaniu obiektów inżynierskich i urządzeń technicznych gospodarki wodnej w zakresie budownictwa hydraulicznego WTP H1 Warszawa 1971 r. -Normy i Przepisy związane -drenaże i ubezpieczenia odcinków terenu Przedmiotowe urządzenia, przewidziano w rejonie : Rejon osuwiska 1 i 1a - Muldy odwadniające z drenażem, dwie muldy o łącznej długości 126.0m - Rowy odwadniające wzdłuż drogi gminnej tym : Rów A L = 179.0m oraz dwa przepusty Φ500 L = 5.0m x 2 Rów B L = 123.0m Rowy umocnione ściekami betonowymi, oraz sączek francuski pod korytkiem -W rejonie niszy osuwiskowej trzy dreny francuskie h= 1.5m o długości 3x 10.0m Rejon osuwiska 3 (zbiornik) -mulda odwadniajaca z drenem o długości L = 54.3m mk PERFEKT LISTOPAD

12 -dreny francuskie odwadniające osuwisko w rejonie zbiornika h= 3.0m i długości 2x 45.0m -rów szczelny odwadniający z odprowadzeniem do potoku Rajskiego L = 160.0m -zabezpieczenie rejonu zbiornika Jak wynika z wniosków zawartych w dokumentacji geologicznej (dla rejonu 3a) projekt przewiduje : Wykonanie drenażu głębokiego oraz systemu rowów odwadniających. -mulda odwadniajaca z drenem o długości L = 54.3m -dreny francuskie odwadniające osuwisko w rejonie zbiornika h= 3.0m i długości 2x 45.0m -rów szczelny odwadniający z odprowadzeniem do potoku Ryjskiego L = 160.0m W nawiązaniu do przebiegu krzywej poślizgu, zastosowano drenaż głęboki typu francuskiego tzn.głębokość drenażu m. Odprowadzenie do muldy terenowej, którą wody drenażowe odprowadzane będą do potoku Ryskiego. Mulda o szczelnym dnie, wykonana z elementów komórkowych. Zeskalenie terenu w rejonie zbiornika : Jako zabezpieczenie konstrukcyjne projektuje się wytworzenie bryły zeskalonego gruntu metodą iniekcji wysokociśnieniowej Jet Grouting. Zeskalenie zostanie wykonane w bryle gruntu za murami zbiornika oraz w gruncie wokół zbiornika Koniecznym warunkiem jest prawidłowe odwodnienie powierzchniowe, które zabezpieczy przed nawilgacaniem płaszczyzn poślizgu. Dla wszystkich projektowanych pali wykonywanych metodą iniekcji strumieniowej Jet Grouting należy użyć cementu portlandzkiego CP35R. Projektując zabezpieczenie za pomocą iniekcji wysokociśnieniowej kierowano się następującymi przesłankami. uzyskanie znacznego współczynnika tarcia w płaszczyźnie na styku koluwium i warstwy fliszu karpackiego podniesienie parametrów mechanicznych zeskalonej bryły gruntu zwiększenie masy gruntu likwidacje parcia za murem oporowym możliwość realizacji wzmocnienia bez konieczności zamykania obiektów komunikacyjnych Projektowane zeskalenie gruntu zostanie wykonane w technologii wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej jet Grouting. Zasada wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej jet grouting opiera się na mieszaniu rodzimego gruntu z zaczynem wiążącym wtłaczanym strumieniowo pod wysokim ciśnieniem (30-80MPa). Naturalna struktura gruntu jest niszczona przez iniekt wypływający z dużą prędkością z dysz iniekcyjnych. Grunt mieszany jest z zaczynem wiążącym w sposób jednorodny w strefie oddziaływania strumienia iniektu. Rezultatem wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej jest uformowanie regularnej strefy gruntobetonowej w kształcie walca lub tarczy. Średnice kolumn iniekcyjnych wahają się w granicach od 40 do 180cm w zależności od doboru technologii oraz charakterystyki zaczynu wiążącego. Dzięki bardzo nieregularnej powierzchni pobocznicy kolumny jet grouting charakteryzują się dużą nośnością i bardzo małymi osiadaniami. mk PERFEKT LISTOPAD

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa 1. Orientacja 1 : 25000 2. Plan rozwiązań projektowych 1: 500 3. Profil podłużny wodociągu 1:100/1:200 mk PERFEKT styczeń 2007-1 SPIS TREŚCI: 1.

Bardziej szczegółowo

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y WZORCOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA opracowana

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO BRZOZOWSKI GRABOWIECKI ARCHITEKCI SP. Z O.O PROJEKT WYKONAWCZY 2 INSTALACJE SANITARNE S - SANITARNA

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO BRZOZOWSKI GRABOWIECKI ARCHITEKCI SP. Z O.O PROJEKT WYKONAWCZY 2 INSTALACJE SANITARNE S - SANITARNA PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY, PRZEBUDOWY ORAZ ROZBIÓRKI PRZYŁĄCZY, ODCINKÓW SIECI ORAZ INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH W OTOCZENIU KAPONIERY ORAZ BATERII BARKOWEJ NA POTRZEBY MUZEUM KATYŃSKIEGO - ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor :

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor : EGZ. nr: Temat: Projekt budowy placu zabaw oraz ogrodzenia boiska sportowego znajdujących się przy Ośrodku Psychoedukacji, ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława. Część I Plac zabaw. Faza : projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: Święcany dz. nr 2487, 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1, 2168/1, 2168/2, 2088/1 gmina Skołyszyn, województwo podkarpackie

Lokalizacja: Święcany dz. nr 2487, 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1, 2168/1, 2168/2, 2088/1 gmina Skołyszyn, województwo podkarpackie PROJEKT TECHNICZNY REMONTU ZAPADNIĘTEGO PASA DROGOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1827R SIEPIETNICA ŚWIĘCANY GRANICA WOJEWÓDZTWA (SZERZYNY) W KM 0 + 800 DO 1 + 000 Branża konstrukcyjna i drogowa Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo

Egz. PROJEKT BUDOWLANY

Egz. PROJEKT BUDOWLANY Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Marcin Bartoś 77-300 Człuchów, m. Rychnowy 1b tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl Egz. PROJEKT BUDOWLANY Zgodnie z art3. Pkt.7) Ustawy Prawo Budowlane

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISOWA A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH...

KARTA OPISOWA A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH... KARTA OPISOWA A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 3. DANE OGÓLNE.... 2 4. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

BOISKO PIŁKARSKIE ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ Z BUDYNKIEM SZATNIOWO- SANITARNYM OTWOCK UL.KARCZEWSKA DZ.NR 6/3 OBRĘB 140

BOISKO PIŁKARSKIE ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ Z BUDYNKIEM SZATNIOWO- SANITARNYM OTWOCK UL.KARCZEWSKA DZ.NR 6/3 OBRĘB 140 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BOISKO PIŁKARSKIE ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ Z BUDYNKIEM SZATNIOWO- SANITARNYM OTWOCK UL.KARCZEWSKA DZ.NR 6/3 OBRĘB 140 TOM I ZAGOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rozbudowa Ośrodka Kultury z adaptacją na Ośrodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu INWESTOR: Gmina Goniądz ul. Plac 11 Listopada 38, 19 110 Goniądz Opracował:

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH str.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Temat: PRZEBUDOWA ( WRAZ Z REMONTEM ) CENTRUM KULTURALNO- SPOTTOWEGO W PILCHOWICACH Adres: DZIAŁKA NR 182/4, NR 182/3, NR 182/2 OBRĘB

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DZIAŁY : SIECI KANALIZACYJNEJ PREBUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ GRAWITACYJNEJ NA GRAWITACYJNO-TŁOCZNĄ Z ODPROWADZENIEM ŚCIEKÓW SANITARNYCH DO KANALIZACJI W UL.NIEPODLEGŁOŚCI W SKWIERZYNIE. S - 01.00.00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA PRZY REALIZACJI ROZBUDOWY BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA - LISZNO, GMINA REJOWIEC FABRYCZNY. 1.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA PRZY REALIZACJI ROZBUDOWY BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA - LISZNO, GMINA REJOWIEC FABRYCZNY. 1. 1 2 INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 1. Zakres robót PRZY REALIZACJI ROZBUDOWY BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA INSTNIEJĄCY BUDYNEK: - LISZNO, GMINA REJOWIEC FABRYCZNY -wykucie oraz przemurowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód

Bardziej szczegółowo

PRZY REMONCIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W STARYM

PRZY REMONCIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W STARYM INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA PRZY REMONCIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W STARYM FOLWARKU 1. Zakres robót - odkopanie i izolacja ścian fundamentowych do gł. 35 cm - obsypanie ścian fundamentowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA...

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... 7 1.1. Przedmiot opracowania... 7 1.2. Podstawa opracowania... 7 1.3. Zakres opracowania... 8 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 8

Bardziej szczegółowo

Odbudowa mostu gminnego Do Kazi Kimli na potoku Koszarawa w km 23+760 w miejscowości Koszarawa - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI

Odbudowa mostu gminnego Do Kazi Kimli na potoku Koszarawa w km 23+760 w miejscowości Koszarawa - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI... 1 OPIS INWESTYCJI... 2 D-M 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 3-33 DM. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE... 34 DM. 01.01.01. WYZNACZANIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH...

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A.

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. 8. INFORMACJA O PLANIE BIOZ I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. Wymogi ogólne Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy regulowane jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH gotowe projekty hal sportowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA 18x40 LOKALIZACJA: INWESTOR: Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ LexPolonica nr 5889. Stan prawny 2012-06-29 Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. zmiany: 2007-06- 21 Dz.U.2007.49.330 1 2008-07- 09 Dz.U.2008.108.69 0 1 2011-09- 06 Dz.U.2011.173.10

Bardziej szczegółowo