SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Tarnobrzeg dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki nr 1 A w Nowej Dębie Zamawiający: Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu ul. Wyspiańskiego Tarnobrzeg I. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. II. Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie dotyczy termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościuszki nr 1A w Nowej Dębie. Budynek dwu klatkowy, posiada 5 kondygnacji nadziemnych, w całości podpiwniczony. Budynek w zabudowie szeregowej, od strony zachodniej przylega do sąsiedniego budynku. Technologia wykonania tradycyjna, murowana. Ściana szczytowa od strony wschodniej została ocieplona styropianem gr. 12 cm. Nad ostatnią kondygnacją stropodach płaski, wentylowany, kryty papą termozgrzewalną. III. Zamówienie obejmuje następujące roboty: 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych pasmowych (ściana północna i południowa wraz z uskokami) poprzez zastosowanie dodatkowej warstwy izolacyjnej z styropianu grubości 12 cm, ocieplenie cokołu (ścian piwnic) z zastosowaniem dodatkowej warstwy izolacyjnej z styropianu grubości 12 cm (ocieplenie styropianem w metodzie BSO) wraz z robotami towarzyszącymi (ocieplenie szpalet okiennych, obróbki blacharskie okien i gzymsów, wymiana rynien i rur spustowych). 1.1 Na ścianach pasmowych miejscowe ubytki tynku uzupełnić zaprawą cementową, Całość elewacji oczyścić szczotkami i zmyć wodą. Do łączenia mechanicznego płyt styropianowych zastosować dyble o trzpieniu długości 25 cm. Głębokość zamocowania w ścianie konstrukcyjnej minimum 6,0 cm. Jako materiał ociepleniowy należy zastosować: a) na ściany pasmowe: styropian samogasnący EPS gr. 12 cm, b) na uskoki ścienne: styropian samogasnący EPS gr. 12 cm, c) na cokoły ściany pasmowej: styropian samogasnący EPS gr12 cm, d) na cokoły ściany szczytowej: styropian samogasnący EPS gr. 5 cm. Wykonać nowe obróbki blacharskie gzymsów i ogniomurów, rynny i rury spustowe oraz parapety okienne zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm. Szpalety okienne i drzwiowe wykonać zgodnie z projektem budowlanym. 2. Ocieplenie ściany szczytowej wschodniej (wcześniej ocieplonej styropianem grubości 12 cm) docieplić styropianem grubości 5 cm w metodzie BSO. 2.1 Ocieplony szczyt wschodni w metodzie lekkiej-mokrej z zastosowaniem styropianu grubości 12 cm wykazuje uszkodzenia oraz w związku z koniecznością nadania ścianie nowej kolorystyki należy wykonać dodatkowe docieplenie styropianem gr. 5 cm. 3. Wykonanie prawidłowych dylatacji z zastosowaniem taśmy rozprężnej illmod. 1

2 3.1 Dylatacje z zastosowaniem taśmy rozprężnej illmod należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. Taśma rozprężna, winna być przyklejona zarówno do ścian budynku jak i styropianu zabezpieczonego siatką i warstwą kleju w taki sposób aby szczelnie przylegała do przyklejanych powierzchni i nie wykazywała widocznych śladów załamań i braku ciągłości. 4. Remont instalacji odgromowej. 4.1 Remont instalacji odgromowej winien polegać na: a) sprawdzeniu wszystkich złączy na zaciskach, b) po naprawie dachu lub po wykonaniu nowych obróbek blacharskich obsadzić na nowo poduszki z obciążnikami betonowymi i dokonać naciągu poziomych cięgien na dachu budynku, c) dokładnie sprawdzić mocowanie odciągów pionowych do ścian zewnętrznych budynków a w szczególności połączenie cięgna pionowego z wystającą z ziemi bednarką uziemiającą, d) dokonać prawidłowego naciągu wszystkich cięgien pionowych, e) zabezpieczyć wystającą z ziemi bednarkę uziemiającą przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby niepowołane, f) dokonać pomiarów skuteczności uziemienia, po remoncie instalacja odgromowa powinna odpowiadać obowiązującym przepisom. 5. Nadanie kolorystyki elewacjom. 5.1 Wykończenie elementów ocieplanych stanowić będzie cienkowarstwowa, akrylowa wyprawa tynkarska wzmocniona siatką z tworzywa szklanego. Na wysokość do dwóch metrów lub jednej kondygnacji licząc od poziomu terenu siatka powinna być ułożona podwójnie. Rodzaj warstwy elewacyjnej: tynk akrylowy o fakturze nakrapianej (baranek) i uziarnieniu 1,5 2,0 mm. 6. Wykonanie wentylacji klatek schodowych i stropodachu. 6.1 Na klatkach schodowych należy wykonać wentylację grawitacyjną w sposób przewidziany w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wentylację taką należy wykonać poprzez: a) W drzwiach zewnętrznych do klatki schodowej przewidzieć kratkę lub otwory nawiewne o powierzchni otworów minimum 200 cm 2. b) Wywiew należy wykonać poprzez wykucie otworu w stropodachu. Po wykuciu otworu w stropie i płycie dachowej przewód wentylacyjny należy wykonać z rury stalowej spiro z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm. Wyprowadzony ponad dach przewód obmurować cegłą ceramiczną pełną i otynkować. Na kominie wykonać czapkę żelbetową, w której należy zamocować wywietrzak dachowy ø 150. Typ wywietrzaka dowolny lecz znormalizowany i dopuszczony do stosowania aprobatą techniczną. Po wykonaniu robót wyburzeniowych dach uszczelnić papą termozgrzewalną. Przy kominie wykonać przeciwspadki (izbice). 7. Remont wejść do klatek schodowych (remont wiatrołapów). 7.1 Remont polega na : a) skuciu odpadających fragmentów tynków z wiatrołapu, reperacji tynków ścian zewnętrznych i sufitu poprzez uzupełnienie ubytków tynku, przetarcie i wygładzenie tynku pod warstwę elewacyjną, b) wyczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym części metalowych wiatrołapu następnie pomalowaniu farbami zewnętrznymi w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki budynku, c) wykonaniu nowych obróbek blacharskich daszku, rynien i rur spustowych oraz pokryciu daszku jedną warstwą papy termozgrzewalnej, d) wykonaniu ocieplenia na ścianach murowanych wiatrołapów w metodzie BSO z zastosowaniem styropianu gr. 5 cm, tynk silikatowo-silikonowy zgodnie z projektem kolorystyki, e) wykonaniu odboju i remont fragmentu spocznika stanowiącego wejście do klatki schodowej (wiatrołapu), 2

3 8. Naprawa balkonów zewnętrznych. 8.1 W celu prawidłowej naprawy i ocieplenia płyt balkonowych wykonać następujące prace: a) skuć warstwy posadzkowe na balkonach oraz usunąć luźne (odspojone) fragmenty płyt balkonowych odkrywając jednocześnie fragmenty zbrojenia, pozostawiając jedynie części konstrukcyjne płyt balkonowych, następnie dokonać napraw zbrojenia i uzupełnienia elementów konstrukcyjnych płyt balkonowych. Oczyścić i usunąć odspojone fragmenty tynków na ścianach osłonowych (bocznych-murowanych w loggiach) i sufitach balkonów, następnie uzupełnić ubytki tynków, wyrównać nierówności szpachlą gipsową, zagruntować, b) wykonać warstwy posadzkowe na balkonach poprzez: - oczyścić i zagruntować płytę balkonową, - wykonać wylewkę z wyrobieniem spadku, - wykonać obróbkę blacharską, - wykonać izolację z papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ścianę budynku, - wykonać wylewkę z dodatkiem środka hydrofobowego, - wykonać uszczelnienia w okolicy styku wylewki balkonowej ze ścianą pionową budynku i w okolicy drzwi balkonowych, - dokonać reperacji części metalowych balustrad poprzez ich oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie farbami olejnymi. - dokonać reperacji części stanowiącej ekrany żelbetowe poprzez: oczyszczenie, uzupełnienie ubytków w betonie, zagruntowanie, następnie od strony wewnętrznej pomalować farbami emulsyjnymi zewnętrznego stosowania zaś od strony zewnętrznej wykonać warstwę elewacyjną z tynku silikatowo-silikonowego na kleju zbrojonym siatką, c) ściany balkonowe boczne-zimne w loggiach po zagruntowaniu wyrównać styropianem gr. min. 2 cm, następnie wykonać wyprawę elewacyjną z tynku silikatowo-silikonowego na podłożu z kleju zbrojonego siatką. d) sufity płyt balkonowych żelbetowych po zagruntowaniu i regeneracji ocieplić poprzez przyklejenie styropianu gr. 3 cm, następnie (analogicznie jak w metodzie BSO) zatopić siatkę i wykonać warstwę tynku silikatowo-silikonowego. 9. Wykonanie odboju wokół budynku. 9.1 Odbój wokół budynku o szerokości 0,5 m należy wykonać poprzez: - demontaż istniejącego odboju, - wykonanie okrawężnikowania z obrzeża betonowego o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, - ułożenie odboju z płytek chodnikowych na podsypce piaskowej 10. Ocieplenie kominów 10.1 W celu prawidłowego wykonania ocieplenia kominów wykonać następujące prace: - skuć luźne (odspojone) fragmenty czapek żelbetowych kominowych oraz tynku na murowanych ścianach bocznych kominów, - dokonać reperacji żelbetowych czapek kominowych w tym wystającego zbrojenia, - uzupełnić tynk na murowanych ścianach bocznych kominów, nierówności wyrównać szpachlą tynkarską i zagruntować, - ocieplić ściany boczne kominów poprzez przyklejenie styropianu grubości min. 3 cm, następnie (analogicznie jak w metodzie BSO) zatopić siatkę i wykonać wyprawę elewacyjną akrylową, - zamontować siatki zabezpieczające na wlotach do przewodów wentylacyjnych i spalinowych. Szczegółowy opis realizacji zamówienia znajduje się w Projekcie Budowlanym. IV. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie należy zrealizować do dnia 15 grudnia 2015 roku. Płatność za wykonane roboty termomodernizacyjne budynku nastąpi w 2016 roku. 3

4 V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają n/w warunki i złożą dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 3. Nie znajdują się na liście Krajowego Rejestru Dłużników. 4. Udokumentują posiadane doświadczenia w realizacji podobnych robót w okresie ostatnich trzech lat, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz wartości nie mniejszej niż 300 tysięcy zł za każdy rok, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością. 5. Wniosą wadium w wysokości 20 tysięcy zł. Kwota wadium winna znaleźć się na koncie Spółdzielni w PKO BP S.A. O/Tarnobrzeg nr na dwa dni przed terminem składania ofert tj. do dnia r. 6. Oferent pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert. VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełnienia tych warunków: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej R.P. 2. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne wystawione nie później niż trzy miesiące poprzedzające przetarg. 3. Oświadczenie Oferenta, że nie znajduje się na liście Krajowego Rejestru Dłużników. 4. Wykaz zrealizowanych podobnych robót, w okresie ostatnich trzech lat wraz z referencjami. 5. Dowód wpłaty wadium. 6. Zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 7. Kosztorys szczegółowy. VII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: Osobą uprawnioną do rozmów z Oferentami jest Inspektor Nadzoru mgr inż. Mirosław Sekulski; Tarnobrzeg; ul. Wyspiańskiego 3; pok. nr 8; tel. (15) w. 35 w godzinach 9 oo 14 oo. VIII. Sposób przygotowania oferty: 1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, 2. ofertę należy złożyć na druku OFERTA stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 3. wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i zszyte, 4. dokumenty wymagane w SIWZ mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez Oferenta, 5. oferta winna być złożona w nieprzejrzystej kopercie i winna być oznaczona napisem: Termomodernizacja budynku Kościuszki nr 1A w Nowej Dębie. 6. Oferent ponosi wszelkie koszty przygotowania oferty. IX. Miejsce i termin składania i przygotowania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu; ul. Wyspiańskiego 3; pokój nr 12 (Sekretariat) do dnia roku do godziny 14:00. Oferty nie będą otwierane w obecności Oferentów. X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 1. Opis kryteriów oceny ofert : a. Cena 70%. 4

5 Dla kryterium cena, porównywane będą ceny brutto robót określone w ofertach. Oferta zawierająca najniższą cenę będzie punktowana przez każdego członka Komisji Przetargowej najwyżej (100 pkt. od każdego Członka Komisji Przetargowej) a każda następna wg wzoru: C = Najnizsza _ cena _ sposrod _ ofert Cena _ oferty _ ocenianej x 100 x 70 % b. Wiarygodność i opinia na rynku regionalnym 30% Dla tego kryterium każdy z Członków Komisji Przetargowej oceniał będzie indywidualnie każdego z oferentów przyznając mu punkty od 0 do 10. Ilość punktów przyznanych dla każdego Oferenta przez każdego Członka Komisji Przetargowej obliczana będzie w sposób następujący: C = Ilosc _ punktow _ oferty _ badanej 10 x 100 x 30 % Ilość punktów przyznanych każdemu Oferentowi stanowić będzie sumę punktów przyznanych przez wszystkich Członków Komisji Przetargowej. 2. Podstawą oceny ofert będzie suma punktów przyznanych każdemu Oferentowi z obydwu kryteriów. 3. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów. XI. Unieważnienie przetargu. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu. XII. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami wewnętrznymi TSM, nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych. Podpis Przewodniczącego Komisji Przetargowej... Zatwierdzono dnia... 5

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chopina 15, Lipowej 6A, Słowackiego 13 wraz z remontem balkonów zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skrzydlewskiego 9 w Bielsku-Białej.

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skrzydlewskiego 9 w Bielsku-Białej. OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skrzydlewskiego 9 w Bielsku-Białej. 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 1.1. Przedmiot zamierzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STANISŁAWICACH GM. KOZIENICE Wspólny słownik zamówień 45321000-3 Izolacja cieplna;

Bardziej szczegółowo

Ogólna specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robót budowlanych

Ogólna specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik nr 2 Ogólna specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robót budowlanych 1. Wstęp 1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Peowiaków 54 w Zamościu Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Peowiaków 54, 22-400 Zamość. w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Ja niŝej podpisany Piotr Wiśniewski zamieszkały: 32-700 Bochnia, ul. Św. Leonarda 61

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa projektu : TERMORENOWACJA BUDYNKU Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU Adres obiektu : TERESPOL, ul. Graniczna 8 Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. (041) 343-13-54; Fax: (041) 343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/34/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ul. Focha 7, 80-156 GDAŃSK REGON: 001097964 NIP: 584 03 57 474 tel.: Sekretariat- (58) 306-39-21, Fax (58) 306-39-21, e-mail: asm@asm.gdansk.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Dokumenty formalno-prawne II. Opis techniczny III. Informacja do planu bioz ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA IV. Rysunki budowlane 1. Sytuacja B-1391.1 2. Rzut parteru B-1391.2 3. Rzut piętra B-1391.3 4. Rzut

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach Obiekt: Temat: Adres inwestycji Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach Biskupice, 32-020 Wieliczka 1 Nr działki

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP SPIS TREŚCI I. Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonywanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Przepisy związane II. Roboty budowlane 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA DDM Dorota Doliwa-Mikołajska 01 407 Warszawa; ul.deotymy 19/21 m.2. tel. 502 440 335 ddm@mikolajski.com, NIP 527-102-56-64; REGON 011141485; mbank 03 1140 2004 0000 3702 4488 3838 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A do zamówienia (zwana dalej SZ)

S P E C Y F I K A C J A do zamówienia (zwana dalej SZ) S P E C Y F I K A C J A do zamówienia (zwana dalej SZ) dotyczy: wykonania robót budowlanych według projektu budowlanego dla inwestycji pn.: WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA PŁYT WARSTWOWYCH Piątek,

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz nazwa i adres inwestycji PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO u. Źródlana 3, 60-642 Poznań inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana

Bardziej szczegółowo

4.2. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian istniejących- Uo oraz obliczenia projektowanej izolacyjność termicznej.

4.2. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian istniejących- Uo oraz obliczenia projektowanej izolacyjność termicznej. wymiana obróbek blacharskich, wymiana instalacji odgromowej i oświetlenie zewnętrzne budynku, wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie zadaszenia nad tylnymi wejściami do budynku, wymiana drzwi garażowych,

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (WU) WZÓR UMOWY

CZEŚĆ II WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (WU) WZÓR UMOWY 30 CZEŚĆ II WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (WU) WZÓR UMOWY 31 UNIA U M O W A Nr.. O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... w Dębicy pomiędzy Gminą Miasto Dębica reprezentowaną przez: - zwanym

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU 1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inŝ. Janusz Ejsmont 11-500 GiŜycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov. Strona 1 z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov.pl Kielce: Remont wentylacji, systemu sygnalizacji włamania

Bardziej szczegółowo

Spis treści (zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia):

Spis treści (zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia): Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 01/03/2014 Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Leśnej 11-12 w Oleśnicy z dnia 28 lutego 2014 r. na robotę budowlaną: remont docieplenie elewacji budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo