TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTOW PRACY BUDOWNICTWO. Alicja Gorbat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTOW PRACY BUDOWNICTWO. Alicja Gorbat"

Transkrypt

1 TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTOW PRACY BUDOWNICTWO Alicja Gorbat

2 Zagrożenia w budownictwie Charakterystyczne cechy budownictwa: 1. Zmienność stanowisk pracy w czasie 2. Prowadzenie robót budowlano-montażowych na otwartej przestrzeni Najczęściej występujące nieprawidłowości: 1. Brak zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości. 2. Niewłaściwy stan techniczny maszyn i urządzeń w tym rusztowań. 3. Niewłaściwy stan instalacji energetycznych na placu budowy. 4. Obsługa sprzętu budowlanego przez osoby nieposiadające uprawnień. 5. Prowadzenie robót ziemnych bez właściwych zabezpieczeń ścian wykopu. 6. Brak lub niewystarczające zaplecze higieniczno-sanitarne 7. Dopuszczanie do wykonywania robót budowlanych pracowników bez badań lekarskich i szkoleń bhp oraz oceny ryzyka przy wykonywaniu prac.

3 Wypadki w budownictwie techniczne (m.in. wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania techniczne, brak urządzeń zabezpieczających wykonanie niezgodne z projektem, niedotrzymanie parametrów technicznych, wady materiałowe) 12% ogółu wypadków. organizacyjne (m.in. brak nadzoru, niewłaściwe przeszkolenie, brak kwalifikacji, tolerowanie przez nadzór niewłaściwej technologii, brak instrukcji obsługi maszyny, dopuszczenie do pracy bez badań lekarskich, niewłaściwe polecenia przełożonych, nieodpowiednie składowanie surowców i produktów) 43 % ogółu wypadków, tzw. ludzkie (m.in. nieużywanie sprzętu ochronnego, urządzeń zabezpieczających, niewłaściwe zachowanie się pracownika, takie jak np. przebywanie w miejscach niedozwolonych, niewyłączenie maszyny, zbyt szybka jazda, zmęczenie pracownika lub nadużycie alkoholu, brawura, lekceważenie zagrożenia, brak koncentracji) 45 % ogółu wypadków UWAGA aż 88 % przyczyn wypadków zależy od człowieka!!!

4 Ustawa Prawo budowlane Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego: INWESTOR Art Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie: 1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów, 2) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, 3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) wykonania i odbioru robót budowlanych, 5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

5 Ustawa Prawo budowlane Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego: PROJEKTANT Art Do podstawowych obowiązków projektanta należy: 1a) zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego; 1b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

6 Ustawa Prawo budowlane Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego: KIEROWNIK BUDOWY Art. 22. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy: 3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 3a) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno, b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów; 3b) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 3c) wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych; 3d) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;

7 Ustawa Prawo budowlane Kierownik budowy (art. 21a) jest obowiązany m.in. 1. Kierownik budowy jest obowiązany, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej, 1a. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli: przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

8 Ustawa Prawo budowlane 2. W planie bioz, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych: 1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości; 2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi; 3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym; 4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych; 5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników; 6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach; 7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych; 8) wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza; 9) wymagających użycia materiałów wybuchowych; 10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Szczegółowy zakres robót określa 6 w zw. art.21a ust.2 prawa budowlanego. 1. Charakter, organizacja lub miejsce budowy stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości. Roboty ziemne. Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0m.

10 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Szczegółowy zakres robót określa 6 w zw. art.21a ust.2 prawa budowlanego. Roboty na wysokości - Roboty, przy których wykonywaniu istnieje ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m, - Rozbiórka obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8m, - Roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, - Montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych, - Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców,

11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Szczegółowy zakres robót określa 6 w zw. art.21a ust.2 prawa budowlanego. Roboty mostowe - Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, - Betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów takich jak przyczółki, filary i pylony, - Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach,

12 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Szczegółowy zakres robót określa 6 w zw. art.21a ust.2 prawa budowlanego. Roboty elektroenergetyczne Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych w odległości nie mniejszej niż: - 3,0m - dla linii o napięciu znamionowym mniejszym od 1kV, - 5,0m dla linii o napięciu znamionowym od 1kV do 15kV, - 10,0m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV,

13 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Szczegółowy zakres robót określa 6 w zw. art.21a ust.2 prawa budowlanego. - Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków - Roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1m, - Roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych,

14 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. - Roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10 C, - Roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest,

15 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 3. Stwarzają zagrożenie promieniowaniem jonizującym. - Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, - Roboty remontowe i rozbiórkowe, w których były realizowane procesy technologiczne z użyciem izotopów,

16 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 4. Prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych. - Roboty wykonywane w odległości mniejszej niż 15,0m dla linii o napięciu znamionowym 110kV, - Roboty wykonywane w odległości mniejszej niż 30,0m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV, - Budowa i remont: - linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), - sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne, - linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, - sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych związane z prowadzeniem ruchu kolejowego. - Roboty budowlane w obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu.

17 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 5. Stwarzają ryzyko utonięcia pracowników. - Roboty prowadzone z wody lub pod wodą, - Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, - Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, - Roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1,0m.

18 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 9. Wymagających użycia materiałów wybuchowych. - Roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu. - Roboty rozbiórkowe w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów.

19 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Plan bioz zawiera: Stronę tytułową - nazwa i adres obiektu budowlanego, - imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres, - imię i nazwisko osoby sporządzającej. Część opisowa obejmuje: - Zakres robót dla całości oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów, - Wykaz obiektów istniejących podlegających adaptacji lub rozbiórce, - Wskazanie elementów zagospodarowania działki mogących stwarzać zagrożenie, - Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania, - Informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót w zależności od zagrożenia,

20 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed rozpoczęciem robót szczególnie niebezpiecznych w tym: - a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, - b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, - c) zasady bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami przez wyznaczone w tym celu osoby.

21 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, - Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania prac w strefach szczególnego zagrożenia w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, - Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

22 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Część rysunkowa obejmuje: - Czytelną legendę, - Oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie, - Rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi, - Rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, - Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych (magazynowania i składowani materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego), - Rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej (węzły betoniarskie itp.), - Przedstawienie rozwiązań komunikacyjnych, transportu oraz ogrodzenie terenu - Lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

23 Podstawowe rozporządzenia. 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401) (obowiązuje od r.). 2. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (Dz.U ). 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U ) - uprawnienia. 4. Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz.U ). 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U ).

24 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) ZAGADNIENIA OGÓLNE 2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. (Przez instrukcję bezpiecznego wykonywania robót budowlanych, należy rozumieć sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.), oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń;

25 Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz. 41 ze. zm.) Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego: Kierownik budowy Art. 22. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy m.inn. 3b) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, (w rozporządzeniach) oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

26 Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz. 41 ze. zm.) Art. 21a Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowie na budowie sporządza się jeżeli: przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 roboczych, jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 3 Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia budowy lub rozbiórki inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczęciem prac jak wyżej

27 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ZAGADNIENIA OGÓLNE Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. 2. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy.

28 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) ZAGADNIENIA OGÓLNE 5. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

29 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Zagospodarowanie terenu budowy. 8. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie: 1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 2) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków; 4) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 5) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 6) zapewnienia właściwej wentylacji; 7) zapewnienia łączności telefonicznej; 8) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

30 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Warunki socjalne i higieniczne. 30. Na terenie budowy urządza się wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów Na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących, zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni. 2. Szafki na odzież osób wykonujących roboty na terenie budowy, o której mowa w ust. 1, powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. 32. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.

31

32 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Zagospodarowanie terenu budowy. 42. Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt gaśniczy, który powinien być regularnie sprawdzany i konserwowany. 44. Osoby wykonujące prace na budowie nie powinny być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych (hałas, wibracje, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne.

33 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Zagospodarowanie terenu budowy Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m, zabezpiecza się balustradą. 2. Balustrada, składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.

34

35

36 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Zagospodarowanie terenu budowy Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 2. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami ochronnymi..

37 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Zagospodarowanie terenu budowy Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 2. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu. 3. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.

38 Wymiary i konstrukcja daszka ochronnego

39 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Zagospodarowanie terenu budowy Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się balustradami, 2. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m. 3. W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna, o której mowa, może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów

40 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych PRACA NA WYSOKOŚCI Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, o których mowa w, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. 2. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej..

41 NOWOCZESNE SYSTEMY OCHRONY ZBIOROWEJ Marek Kaliciński

42 Balustrady ochronne 42

43 Siatki bezpieczeństwa 43

44

45 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych PRACA NA WYSOKOŚCI Osoba wykonująca roboty w pobliżu krawędzi dachu płaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%, jest obowiązana posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, 2. Osoba wykonująca roboty na dachu o nachyleniu powyżej 20%, jeżeli nie stosuje się rusztowań ochronnych, jest obowiązana stosować środki ochrony indywidualnej lub inne urządzenia ochronne

46 Miejsce wykonywania przez pracownika robót murarskich na wysokości 3,7 m bez zabezpieczenia przed upadkiem

47 Prezentacja PROTEKT Przykłady zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej.

48 WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE RUSZTOWAŃ I RUCHOMYCH PODESTÓW ROBOCZYCH 108. Montaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych oraz ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym.

49 WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE RUSZTOWAŃ I RUCHOMYCH PODESTÓW ROBOCZYCH 110. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań powinni posiadać wymagane uprawnienia.

50 WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE RUSZTOWAŃ I RUCHOMYCH PODESTÓW ROBOCZYCH 112 Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 1) mieć pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; 2) mieć stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 4) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku; 5) mieć balustradę ochronną; 6) mieć piony komunikacyjne.

51 WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE RUSZTOWAŃ I RUCHOMYCH PODESTÓW ROBOCZYCH 113. Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie może być większa niż 40 m.

52 WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE RUSZTOWAŃ I RUCHOMYCH PODESTÓW ROBOCZYCH 115.Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiące powinny być określone w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy nie może być umieszczany wyżej niż 1,5 m ponad tą linią. W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady od strony tej ściany Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5 kn (ok. 153 kg).

53 WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE RUSZTOWAŃ I RUCHOMYCH PODESTÓW ROBOCZYCH Rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa określone w projekcie organizacji ruchu. Powyższe rusztowania powinny mieć co najmniej: zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania (daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych); zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania. - Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. Osoby przeprowadzające montaż i demontaż rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

54 WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE RUSZTOWAŃ I RUCHOMYCH PODESTÓW ROBOCZYCH 127. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę: - po silnym wietrze; - po opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac; - po przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni; - okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

55 Rusztowania i podesty robocze 55

56 Rusztowania i podesty robocze 56

57 Rusztowania i podesty robocze 57

58 Rusztowanie WARSZAWA Opis rusztowania: Rusztowanie Warszawa należy do typu rusztowań ramowych. Może ono być stosowane w budownictwie do następujących rodzajów robót: murarskich, tynkarskich, ciesielskich, malarskich, montażowych, spawalniczych, instalacyjnych itp. Rusztowania mogą być stosowane do wykonywania robót zarówno na zewnątrz jak również wewnątrz obiektów. Cechą charakterystyczną rusztowania są: - podstawowy element tego rusztowania stanowi tzw. "ramka" oraz - bezśrubowe połączenia czopowe ( czop tuleja) wszystkich elementów, które praktycznie wykluczają błędy montażowe i następstwa wynikające z nie dokręcenia złączy. Elementy rusztowania wykonane są: - z rur stalowych instalacyjnych, zgrzewanych, - tarcicy sosnowej lub jodłowej klasy II/III. Rusztowania mogą być wznoszone jako konstrukcje stałe (nieruchome) i przejezdne.

59 Warunki techniczne: Rusztowanie nieruchome powinno być ustawione na podkładach drewnianych i na podstawkach śrubowych służących do regulacji pionowego ustawienia. Na równym podłożu dopuszcza się stosowanie podkładek zwykłych bez regulacji. Każde rusztowanie w dolnej części powinno posiadać poprzeczki oraz co najmniej dwie przekątnie usztywniające. Rusztowania o wysokości kolumny do 4,5 m. mogą być ustawiane jako wolno stojące kolumny ( bez kotwienia ), pod warunkiem bezwzględnego zabezpieczenia przed przewróceniem w przypadku narażenia na parcie wiatru o prędkości od około 10 m/s ( poruszają się grubsze gałęzie i cienkie pnie drzew ). Takim przypadku rusztowanie należy kotwić do ściany w dwóch punktach na wysokości około 4,0m. ponad podłożem lub alternatywnie czterema odciągami linowymi.cięgna ( liny kotwiące ) powinny być rozstawione na zewnątrz rusztowania pod kątem zaś w przypadku kotwienia do podłoża o nachyleniu Siła kotwiąca 170 kg. Rusztowania o wysokości kolumny do 6,0 m. jako wolno stojące konstrukcje mogą być stosowane wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. Rusztowania o wysokości kolumny do 8,0 m. należy kotwić do ściany w dwóch miejscach na wysokości około 5,0m. nad podłożem lub kotwić do podłoża pojedynczymi czterema odciągami linowymi. Rozstawienie i nachylenie kotwień: na zewnątrz rusztowania pod kątem zaś w przypadku kotwienia do podłoża o nachyleniu Siła kotwiąca 200 kg. Rusztowania o wysokości kolumny do 10,0 m. należy kotwić do ściany w czterech miejscach, po dwa na wysokości 3 i 8 m. nad podłożem lub kotwić do podłoża pojedynczymi czterema odciągami linowymi na wysokości 7-8 m. Rozstawienie i nachylenie kotwień: na zewnątrz rusztowania pod kątem zaś w przypadku kotwienia do podłoża o nachyleniu Siła kotwiąca 400 kg. Dopuszczalne obciążenie pomostu roboczego 150 KG/m2. Powyższe dane techniczne mogą się różnić w zależności od producenta i podczas kontroli należy je zweryfikować na podstawie Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, na przykład typ ciężki rusztowania.

60

61

62

63

64 Drabiny Niedopuszczalne jest w szczególności: 1) stosowanie drabin uszkodzonych; 2) stosowanie drabiny jako drogi stałego transportu, a także do przenoszenia ciężarów o masie powyżej 10 kg; 3) używanie drabiny niezgodnie z przeznaczeniem; 4) używanie drabiny rozstawnej jako przystawnej; 5) ustawianie drabiny na niestabilnym podłożu; 6) opieranie drabiny przystawnej o śliskie płaszczyzny, o obiekty lekkie lub wywrotne albo o stosy materiałów niezapewniające stabilności drabiny; 7) stawianie drabiny przed zamkniętymi drzwiami, jeżeli nie są one zamknięte na klucz od strony ustawianej drabiny; 8) ustawianie drabin w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i innych urządzeń w sposób stwarzający zagrożenia dla pracowników używających drabiny; 9) wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej; 10) przenoszenie drabiny o długości powyżej 4 m przez jedną osobę.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO INWESTYCYJNE Roger Romuald Wiktorzak, ul Przykoszarowa 23/3, 18-400 Łomża DT 3/2008 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Temat: Obiekt: Inwestor: Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Egz. PROJEKT BUDOWLANY

Egz. PROJEKT BUDOWLANY Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Marcin Bartoś 77-300 Człuchów, m. Rychnowy 1b tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl Egz. PROJEKT BUDOWLANY Zgodnie z art3. Pkt.7) Ustawy Prawo Budowlane

Bardziej szczegółowo

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y WZORCOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA opracowana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA Informacja o BiOZ. Rozbiórka obiektu na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Wniosek nr DZP/03/A/09/2011. Strona 1 z 14 Rozbiórka budynku hotelu robotniczego nr inw. 78/16, na terenie Toru Wyścigów

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A.

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. 8. INFORMACJA O PLANIE BIOZ I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. Wymogi ogólne Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy regulowane jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PLANIE BIOZ DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIÓRKI I BUDOWY KOMORY NAPOWIETRZANIA NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. GRODZISK WIELKOPOLSKI

INFORMACJA O PLANIE BIOZ DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIÓRKI I BUDOWY KOMORY NAPOWIETRZANIA NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. GRODZISK WIELKOPOLSKI INFORMACJA O PLANIE BIOZ DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIÓRKI I BUDOWY KOMORY NAPOWIETRZANIA NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. GRODZISK WIELKOPOLSKI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania wytycznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rozbudowa Ośrodka Kultury z adaptacją na Ośrodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu INWESTOR: Gmina Goniądz ul. Plac 11 Listopada 38, 19 110 Goniądz Opracował:

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

PRZY REMONCIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W STARYM

PRZY REMONCIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W STARYM INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA PRZY REMONCIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W STARYM FOLWARKU 1. Zakres robót - odkopanie i izolacja ścian fundamentowych do gł. 35 cm - obsypanie ścian fundamentowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA PRZY REALIZACJI ROZBUDOWY BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA - LISZNO, GMINA REJOWIEC FABRYCZNY. 1.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA PRZY REALIZACJI ROZBUDOWY BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA - LISZNO, GMINA REJOWIEC FABRYCZNY. 1. 1 2 INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 1. Zakres robót PRZY REALIZACJI ROZBUDOWY BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA INSTNIEJĄCY BUDYNEK: - LISZNO, GMINA REJOWIEC FABRYCZNY -wykucie oraz przemurowanie

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO. Wymagania bezpieczeństwa pracy. Zygmunt Wieczorek

BUDOWNICTWO. Wymagania bezpieczeństwa pracy. Zygmunt Wieczorek BUDOWNICTWO Wymagania bezpieczeństwa pracy Zygmunt Wieczorek br_budwymagbezp-wzn2011.indd 1 2011-09-09 14:25:40 Redakcja Izabella Skrzecz Projekt graficzny i łamanie Studio 27/RTC AW Zdięcie na okładce

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA, NADBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW MIESZKALNO- USŁUGOWYCH PRZY UL. MICKIEWICZA 6 I 8, ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE, ROZBIÓRKI

Bardziej szczegółowo

11. Bezpieczeństwo techniczne wybrane rodzaje działalności stwarzające zagrożenia

11. Bezpieczeństwo techniczne wybrane rodzaje działalności stwarzające zagrożenia 11. Bezpieczeństwo techniczne wybrane rodzaje działalności stwarzające zagrożenia 11.1. Transport 11.1.1. Przenośniki 11.1.2. Maszyny robocze 11.1.3. Transport kołowy 11.2. Obróbka materiałów 11.2.1. Obróbka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISOWA A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH...

KARTA OPISOWA A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH... KARTA OPISOWA A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 3. DANE OGÓLNE.... 2 4. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

BOISKO PIŁKARSKIE ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ Z BUDYNKIEM SZATNIOWO- SANITARNYM OTWOCK UL.KARCZEWSKA DZ.NR 6/3 OBRĘB 140

BOISKO PIŁKARSKIE ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ Z BUDYNKIEM SZATNIOWO- SANITARNYM OTWOCK UL.KARCZEWSKA DZ.NR 6/3 OBRĘB 140 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BOISKO PIŁKARSKIE ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ Z BUDYNKIEM SZATNIOWO- SANITARNYM OTWOCK UL.KARCZEWSKA DZ.NR 6/3 OBRĘB 140 TOM I ZAGOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

P.U. RONSBUD al. Ossolińskich 12

P.U. RONSBUD al. Ossolińskich 12 9 - OPIS TECHNICZNY - Do projektu budowlanego wykonania prac konserwatorskich elewacji budynku UKW zlokalizowanego przy Al. Ossolińskich 12. 1. CZĘŚĆ WSTĘPNA: 1.1. Podstawa opracowania Umowa na prace projektowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE PROJEKT ROZBUDOWY POPRZEZ DOBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ JEGO POWIĄZANIE Z ZAPROJEKTOWANYM SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH Dla budowy abc-hse.com strona 1 Strona tytułowa Nazwa i adres obiektu Nazwa Inwestora Adres Inwestora Wykonawca Budowa Podpisy Podwykonawca Kierownik

Bardziej szczegółowo

Dagmara Kupka. Budowa. Stop wypadkom! Lista kontrolna z komentarzem

Dagmara Kupka. Budowa. Stop wypadkom! Lista kontrolna z komentarzem Dagmara Kupka Budowa. Stop wypadkom! Lista kontrolna z komentarzem Warszawa 2014 1 Opracowanie typograficzne i łamanie JAN KLIMCZAK Opracowanie redakcyjne MONIKA KOLITOWSKA-SOKÓŁ Copyright Państwowa Inspekcja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii Pierwszego Dnia i Odcinkiem Alergologii Radomskiego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Remont i ocieplenie elewacji, remont klatki schodowej i piwnicy kamienicy mieszkalnej zlokalizowanej przy ul. Markowskiej 12 w Warszawie kod CPV 45211100-0

Bardziej szczegółowo

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO BRZOZOWSKI GRABOWIECKI ARCHITEKCI SP. Z O.O PROJEKT WYKONAWCZY 2 INSTALACJE SANITARNE S - SANITARNA

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO BRZOZOWSKI GRABOWIECKI ARCHITEKCI SP. Z O.O PROJEKT WYKONAWCZY 2 INSTALACJE SANITARNE S - SANITARNA PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY, PRZEBUDOWY ORAZ ROZBIÓRKI PRZYŁĄCZY, ODCINKÓW SIECI ORAZ INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH W OTOCZENIU KAPONIERY ORAZ BATERII BARKOWEJ NA POTRZEBY MUZEUM KATYŃSKIEGO - ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznie i zgodnie z prawem

Bezpiecznie i zgodnie z prawem Dagmara Kupka Bezpiecznie i zgodnie z prawem Lista kontrolna z komentarzem Materiał pomocniczy dla właścicieli małych zakładów budowlanych Warszawa 2014 Lista kontrolna z komentarzem Dagmara Kupka Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Zamajtys PRAWNA OCHRONA PRACY

Krzysztof Zamajtys PRAWNA OCHRONA PRACY Krzysztof Zamajtys PRAWNA OCHRONA PRACY Zasady kształtowania bezpieczeństwa i higieny pracy: wymagania dla budynków i pomieszczeń pracy i ich wyposażenia, wymagania dla maszyn i innych urządzeń technicznych,

Bardziej szczegółowo

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A., ul. Wiejska 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski,

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A., ul. Wiejska 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań tel. + 48 61 864 93 00, fax + 48 61 864 93 01 e-mail: biuro@grontmij.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SEGMENTU STABILIZACJI/ KOMPOSTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Bardziej szczegółowo