SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA ZADANIA: Termomodernizacja Budynku wraz z robotami towarzyszącymi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Rzeszowie ADRES INWESTYCJI: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Lwowska Rzeszów NAZWA ROBOT: Ocieplenie ścian zewnętrznych ( CPV ) INWESTOR: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 w Rzeszowie 1

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBOT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 7. OBMIAR ROBOT 8. ODBIÓR ROBOT 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 2

3 1. WSTĘP Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Szkolno-Przedszkolnego nr 2 im. Juliana Przybosia w Rzeszowie. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i wykonywaniu robót budowlanych. Zakres robot objętych Specyfikacją Techniczną. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych obiektu w bezspoinowym systemie ocieplania ścian zewnętrznych zwanym również według wytycznych do europejskich aprobat technicznych ETICS (z ang. External Thermal Insulation Composite Systems). Roboty towarzyszące pracom ociepleniowym dotyczą konieczności wykonania nowych obróbek blacharskich z blachy płaskiej powlekanej dopasowanych do grubości ścian i innych elementów budynku w tym również podokienników zewnętrznych. Kolorystykę obróbek dopasować do kolorystyki elewacji w I grupie kolorów. Po zakończeniu robót dociepleniowych dookoła budynku należy wykonać płytę odbojową ze spadkiem 2% od budynku. Zakres robót: 1. Montaż i demontaż rusztowań systemowych, ramowych. 2. Przygotowanie podłoża, demontaż podokienników, obróbek blacharskich i rur spustowych. 3. Ocieplenie ścian budynku styropianem grub. 10 cm i 15cm wraz z wyprawą tynkarską akrylową. 4. Odkrycie ściany fundamentowej przy budynku i wykonanie ocieplenia ściany fundamentowej płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr.5 cm, poniżej p.t. zabezpieczenie warstwy zbrojonej folią kubełkową i zasypanie wykopów oraz nad terenem wykonanie tynku z mozaiki 5. Wykonanie obróbek blacharskich i podokienników z blachy płaskiej powlekanej i montaż rur spustowych. 6. Wykonanie płyty odbojowej dookoła budynku z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm oraz na warstwie odcinającej z piasku gr. 15cm po zagęszczeniu. 7. Remont schodów zewnętrznych Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi przepisami i normami. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną, obowiązującymi normami i przepisami oraz zaleceniami Zamawiającego. Rozpoczęcie prac budowlanych może się rozpocząć po protokólarnym przekazaniu placu budowy wykonawcy przez Zamawiającego. Zabezpieczenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w okresie trwania ich realizacji aż do zakończenia i końcowego odbioru robót. Harmonogram prac powinien zostać omówiony z Inwestorem. Obszar prowadzenia robót powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich i odpowiednio oznakowany. Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrębnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę tj. winien być uwzględniony w cenie kontraktowej. Ochrona środowiska naturalnego. 3

4 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego związane z tematem prac. Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie przestrzegał w obrębie prowadzonych prac przepisów ppoż. Za wszelkie straty powstałe na skutek pożaru spowodowanego przez działania Wykonawcy ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Ochrona własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę istniejącej instalacji na terenie prowadzenia prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia elementu Wykonawca natychmiast powiadomi Zamawiającego oraz przy współpracy z Zamawiającym usunie lub pokryje koszty usunięcia szkody. Bezpieczeństwo i higiena pracy. W czasie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w należytym stanie przez cały czas trwania robót wszelkie urządzenia, sprzęt, odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty z tego tytułu są ponoszone przez Wykonawcę. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie wykonania projektu organizacji robót sposób dostępu i rozliczenia za media niezbędne do prowadzenia prac. Wykonawca powinien przewidzieć wykonanie zaplecza socjalnego dla pracowników we własnym zakresie. 2. MATERIAŁY Materiały stosowane do wykonywania ocieplenia powinny mieć: Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania izolacji termicznych ścian. Rodzaje materiałów Wszelkie materiały do wykonania systemu izolacji termicznych ścian powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 1. Materiał izolacyjny. Płyty styropianowe do ocieplania ścian grubość 10cm i 15 cm ze styropianu EPS o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,040 [W/(m K)] i klasie E reakcji na ogień wg PN-EN :2004 samo-gasnące Ocieplenie cokołu płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 5cm. Płyty spełniające dodatkowo następujące wymagania: - wymiary powierzchniowe nie większe niż 600 x 1200mm - powierzchnie płyty szorstkie po krojeniu z bloków, - krawędzie proste, ostre i bez wyszczerbień. 2. Warstwy klejowe. Materiały użyte do wykonania warstw klejowych powinny posiadać parametry wartościami odpowiadające parametrom, jakie posiadają produkty systemu izolacji cieplnej ATLAS HOTER - zaprawa klejąca Atlas Hoter S do mocowania styropianu - zaprawa klejąca Atlas Hoter U do zatapiania siatki - podkład tynkarski Atlas Cerplast - wyprawa tynkarska - tynk akrylowy Atlas Cermit N III grupie kolorów baranek o grubości kruszywa 1, 5mm na ścianach. 4

5 Zaprawę należy przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Materiały dodatkowe: Kołki z tworzywa do kołkowania styropianu, uszczelniająca trwale elastyczna masa akrylowa, siatka zbrojąca z włókien szklanych, metalowe listwy wykończeniowe, blacha powlekana płaska do wykonania obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych, kostka brukowa gr. 6cm kolorowa np. Holland, obrzeża betonowe chodnikowe 6x20x100cm, cement portlandzki CEM-II, piasek kopany. Wszystkie materiały użyte do wykonania ocieplenia ścian muszą wchodzić w skład jednego systemu ociepleń i odpowiadać wymaganiom producenta systemu. Roboty ociepleniowe należy wykonać w temperaturze nie niższej niż +5 C i nie wyższej niż +25 C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz przy zapowiadanym spadku temperatury poniżej 0 C w 24h. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu ocieplania niż podane wyżej pod warunkiem, że Wykonawca zaoferuje materiały co najmniej takiej samej jakości jak przyjęte w niniejszej specyfikacji. W takim przypadku Wykonawca na etapie składania oferty poda, w jakim systemie zamierza realizować roboty, oraz przedłoży wykaz materiałów, jakie zamierza stosować wraz z kompletem certyfikatów, kart i aprobat technicznych. Brak powyższych materiałów uniemożliwi ocenę wartości technicznej systemu ocieplenia, a tym samym ocenę oferty. Ocena wartości technicznej proponowanego przez Wykonawcę systemu należy wyłącznie do kompetencji Zamawiającego. 3. SPRZĘT Sprzęt, jaki będzie użyty do wykonywania robót musi być technicznie sprawny, posiadać aktualne świadectwa przeglądów technicznych gwarantować bezpieczeństwo dla obsługujących go pracowników. Wykaz podstawowego sprzętu: - rusztowanie zewnętrzne systemowe, ramowe - elektronarzędzia (wiertarka z mieszadłem, wiertarka udarowa) - narzędzia: stalowe pace zębate, szpachelki, kielnie, pędzle malarskie, szczotki stalowe itp. Narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po użyciu. Montaż rusztowań musi być prowadzony przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Przed podjęciem prac na rusztowaniu podlega ono protokólarnemu odbiorowi. 4. TRANSPORT Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt wszelki konieczny transport związany z niniejszą budową. Transport materiałów: paczki styropianu należy przewozić ułożone w stosy zabezpieczone przed przesuwaniem się i uszkodzeniem. Rolki siatki przewozić w pozycji zabezpieczającej przed przesuwaniem się i uszkodzeniem. Pozostałe materiały przewozić w szczelnie opakowanych pojemnikach i chronić przed wilgocią. Do transportu należy używać krytych środków transportu. 5. WYKONANIE ROBÓT Przygotowanie podłoża: Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji należy odpowiednio przygotować podłoże. Ściany zewnętrze budynku - filary międzyokienne, kominy murowane są z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, - ściany pełne i osłonowe są murowane z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany są obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, z zewnątrz nakrapianym. Ocieplana ściana powinna posiadać podłoże mocne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących powodować osłabienie przyczepności zaprawy. Ścianę należy oczyścić szczotkami stalowymi z piasku, kurzu, brudu, wapna, oraz ewentualnych olejów, tłuszczów, wosku, resztek słabo przylegających powłok malarskich i zmyć wodą pod ciśnieniem. Luźne lub słabo przylegające 5

6 fragmenty należy skuć, a ubytki uzupełnić materiałami zalecanymi do tego typu prac, np. Zaprawą Tynkarską Atlas, lub Zaprawą Wyrównującą Atlas. Ze względu na słabe i pylące podłoże o dużej chłonności należy przeprowadzić gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt (czas schnięcia emulsji około 6h, zużycie około 0,2kg/m 2 ). Ścianę fundamentową lub ścianę piwnic (część podziemną) przed ociepleniem należy odkopać na głębokość ok. 200cm. Uwzględniając warunki gruntowo wodne roboty te należy wykonać w porze ciepłej i suchej, co pozwoli na prawidłowe wykonanie izolacji, wyschnięcie ściany fundamentowej i zmniejszy ryzyko zamoknięcia podłoża gruntowego. Roboty należy wykonać etapowo. Roboty ziemne należy wykonać ręcznie. Wymiary wykopu winne umożliwić swobodne wykonywanie późniejszych robót i zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót ziemnych szerokość przestrzeni roboczej nie powinna być mniejsza niż 0, 8m. Mocowanie płyt styropianowych: Izolacje termiczną ścian budynku należy wykonać z płyt styropianowych typu EPS grubości 10cm i 15cm (ściany hali sportowej), cokołu z płyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 5cm. Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej. Ułatwia ona zachowanie poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt styropianowych, a także stanowi wzmocnienie dolnej krawędzi systemu. Należy ją zamocować na cokole budynku.po zamocowaniu listwy cokołowej należy przystąpić do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rząd płyt mocujemy, opierając go na listwie startowej. Kolejne układamy stosując przewiązanie w tzw. cegiełki. Takie przesuniecie należy wykonać zarówno na powierzchni ściany, jak i w narożach budynku. Głównym elementem mocującym styropian do podłoża jest zaprawa klejąca Atlas Hoter S. Nakłada się ja na powierzchnię płyty metoda pasmowo-punktowa. Szerokość pryzmy obwodowej ułożonej wzdłuż krawędzi płyty powinna wynosić co najmniej 3cm. Na pozostałą powierzchnię należy nałożyć równomiernie 6 placków o średnicy 8 12cm. Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% jej powierzchni. Po nałożeniu zaprawy płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i docisnąć. Ze względu na ocieplenie ścian eksploatowanych i otynkowanych oraz trudną do określenia, niską i nierównomierną nośność podłoża należy zastosować dodatkowe mocowanie w postaci kołków plastikowych w ilości 4-6szt/m 2 (w narożach i ścianach narażonych na ssanie wiatru 6-8szt/m 2 ). Dodatkowe mocowanie można wykonywać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić min. 6cm, a w materiałach takich jak cegła dziurawka, pustak ceramiczny, bloczki z betonu komórkowego łączniki musza być zakotwione na głębokość min. 9cm. Wykonanie warstwy zbrojonej: W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, przed zatopieniem siatki, na wszystkich narożach pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien należy wkleić aluminiowe listwy narożne Atlas. Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej Atlas Hoter U. Wykonanie warstwy zbrojonej zaczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierówności płaszczyzny powstałej z przyklejonych płyt. Następnie na styropian nakładamy warstwę zaprawy klejącej Atlas Hoter U i rozprowadzamy ją równomiernie po powierzchni za pomocą pacy zębatej. W zaprawie zatapiamy odpowiednio przycięty pas siatki. Prawidłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju. Warstwa zbrojona musi być warstwa ciągłą, tzn. kolejne pasy siatki musza być układane z zakładem min. 10cm, zaś na narożach powinien on wynosić min. 15cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. Powierzchnie ścian przy styku pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych należy wzmocnić, wklejając ukośnie dodatkowe pasy siatki o wym. 25x35cm. Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej paca metalowa. Staranne wykonanie warstwy zbrojonej jest szczególnie ważne, nie tylko ze względów konstrukcyjnych, ale i estetycznych, ewentualne nierówności należy zeszlifować. Uwaga: W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie użytkowania tj. przy wejściach do budynku należy wykonać podwójną warstwę siatki zbrojeniowej. Wykonanie podkładu tynkarskiego: Bez względu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego, na warstwie zbrojonej należy wykonać podkład z masy tynkarskiej. Podkład powinien być odpowiedni dla danego rodzaju tynku: tynki mineralne i akrylowe Atlas Cerplast. Zastosowanie podkładu zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw klejących, chroni i wzmacnia podłoże, a przede wszystkim zwiększa przyczepność tynku do podłoża. Ponadto, 6

7 podkłady mogą stanowić tymczasowa warstwę ochronną warstwy zbrojonej (zanim zostanie nałożony tynk) przez okres sześciu miesięcy od jej wykonania. Wykonanie wyprawy tynkarskiej: Do wykonania wyprawy tynkarskiej należy zastosować tynk akrylowy Atlas Cermit N w III grupie kolorów baranek o grubości kruszywa 1, 5 mm na ścianach. Ostatecznie barwę i intensywność koloru należy uzgodnić z Inwestorem lub jego przedstawicielem na budowie. Roboty towarzyszące: Wykonanie obróbek blacharskich i podokienników z blachy płaskiej powlekanej i montaż rur spustowych. Obróbki blacharskie powinny zapewniać należytą ochronę ocieplenia przed wodami opadowymi, odprowadzać wody opadowe poza powierzchnię elewacji. Podokienniki kształtować tak aby ich kapinos znajdował się w odległości min 50mm od powierzchni ściany. Warstwy wyrównawcze pod obróbki okienne wykonać z masy klejowej. Wykonanie płyty odbojowej dookoła budynku z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowopiaskowej gr. 4cm oraz na warstwie odcinającej z piasku gr. 15cm po zagęszczeniu obramowana obrzeżami chodnikowymi 6x20x100cm osadzonymi w podsypce cementowo - piaskowej. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola jakości robot polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola podłoża. Kontrola wykonania podłoża powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do układania izolacji i dotyczy sprawdzenia wizualnie: - wykonania niezbędnych prac naprawczych, - wyglądu powierzchni, - równości powierzchni. Kontrola materiałów. Kontrola materiałów powinna obejmować sprawdzenie: - certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności dostarczonych materiałów oraz właściwego oznakowania, - wyglądu zewnętrznego materiałów dokonana wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle dziennym. (sucha mieszanka jednorodna mieszanina, bez zbryleń i obcych wtrąceń; płyty styropianowe o powierzchni szorstkiej, płaskiej, proste i ostre krawędzie ostre, bez wyszczerbień; siatka z włókna szklanego bez dziur i postrzępień o splocie uniemożliwiającym przesuwanie się oczek; masy tynkarskie jednorodne, nie spienione mieszaniny bez rozwarstwień, śladów żelowania, zapachu gnilnego, łatwo mieszające się). Kontrola wykonania izolacji Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: - w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) po zamontowaniu styropianu, przed wykonaniem warstwy zbrojącej, - w odniesieniu do właściwości całej warstwy izolacyjnej (kontrola końcowa) po wykonaniu warstwy zbrojącej. Kontrola międzyoperacyjna polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i powinna obejmować jakość mocowania płyt i wykonania warstwy zbrojonej, tj.: - sprawdzenie układu spoin wizualnie. Płyty powinny być mocowane poziomo z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Nie dopuszczalne są spoiny krzyżowe. - Sprawdzenie szerokości spoin wizualnie, a w przypadku budzących wątpliwość przez pomiar ich szerokości z dokładnością do 0, 5mm. Szerokość spoiny nie powinna być większa niż 2mm. - Wszystkie spoiny muszą być wypełnione pianką niskorozprężną na głębokość warstwy izolacyjnej. 7

8 - sprawdzenie liczy i umiejscowienia łączników mechanicznych wizualnie porównując z dokumentacją techniczną. - sprawdzenie równości powierzchni należy przeprowadzić przy użyciu łaty o długości 2m i przymiaru. Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej. Odchylenie krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na 1m i nie więcej niż 30mm na całej wysokości budynku. - sprawdzenie prawidłowości nałożenia kleju należy przeprowadzić po zdemontowaniu jednej przyklejonej płyty lub podczas nakładania zaprawy klejącej. - sprawdzenie wyglądu powierzchni warstwy zbrojonej wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle dziennym. Powierzchnia warstwy powinna być równa, bez spękań. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie przykryta. - sprawdzenie szerokości zakładów - pasy siatki musza być układane z zakładem min. 10cm, zaś na narożach powinien on wynosić min. 15cm. W sytuacjach wątpliwych należy dokonać odkrywek na stykach pasów siatki w kilku miejscach. Kontrola końcowa wykonania polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji i powinna obejmować wykonanie wyprawy tynkarskiej, obróbek blacharskich, montażu podokienników i rur spustowych, poprawności połączenia z innymi elementami elewacji ścian oraz wykonanie szczegółów ocieplenia i płyty odbojowej. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej wymaga: - sprawdzenia wyglądu powierzchni wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle dziennym. Powierzchnia wyprawy powinna być jednolita pod względem faktury i barwy, zgodna ze wzorcem. Niedopuszczalne są rysy, pęknięcia, złuszczenia, pęcherze i prześwity podłoża. - Sprawdzenie równości powierzchni i krawędzi należy dokonać przy użyciu łaty o długości 2m i przymiaru. Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na 1m i nie więcej niż 30mm na całej wysokości budynku. Odchylenie krawędzi od kierunku poziomego nie mogą przekraczać 3mm na 1 metrze. Pomiaru należy dokonać z dokładnością do 1mm. Kontrola wykonania obróbek blacharskich, montażu podokienników i rur spustowych, poprawności połączenia z innymi elementami elewacji ścian oraz wykonanie szczegółów ocieplenia i płyty odbojowej polega na sprawdzeniu wizualnym. Obróbki blacharskie powinny zapewniać należytą ochronę ocieplenia przed wodami opadowymi, odprowadzać wody opadowe poza powierzchnię elewacji. Podokienniki kształtować tak aby ich kapinos znajdował się w odległości min 50mm od powierzchni ściany. Warstwy wyrównawcze pod obróbki okienne wykonać z masy klejowej. Wykonanie płyty odbojowej dookoła budynku z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowopiaskowej gr. 4cm oraz na warstwie odcinającej z piasku gr. 15cm po zagęszczeniu obramowana obrzeżami chodnikowymi 6x20x100cm osadzonymi w podsypce cementowo - piaskowej. Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i warstwy izolacji są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 7. OBMIAR ROBÓT Jednostką obmiarową robot jest m 2 ułożonej izolacji termicznej. Ilość robot określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Z powierzchni izolacji nie potrąca się urządzeń obcych o ile powierzchnia każdego przekracza 0,50m ODBIÓR ROBÓT Podstawę do odbioru wykonania robot budowlanych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. Odbiór podłoża. Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego przed przystąpieniem do pokrycia płytami izolacyjnymi. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 8

9 - podłoża, - jakości zastosowanych materiałów, - dokładności wykonania poszczególnych warstw, Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem. Badania końcowe należy przeprowadzić po zakończeniu robot. Podstawę do odbioru robot stanowią następujące dokumenty: - dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, - protokoły odbiorowe, - zapisy dotyczące wykonywania robot termoizolacyjnych i rodzaju zastosowanych materiałów, - protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, oraz stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z dokumentacją. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji termicznej. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja termiczna nie powinna być odebrana. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości, obniżyć cenę wykonanej izolacji, w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania rozebrać ułożoną izolację (miejsc nie odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty. Zakończenie odbioru Odbiór izolacji potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Warunki płatności określi umowa o realizację prac. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2006r nr 156 poz z późn. zm./ - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002r nr 75 poz. 690 z późn. zm./ - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8: Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków. 418/ PN-EN 13161, 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacje. - PN-EN :2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. - PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplenia (ETICS) ze styropianu. Specyfikacja - karty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności materiałów. 9

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP SPIS TREŚCI I. Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonywanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Przepisy związane II. Roboty budowlane 1.

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA DDM Dorota Doliwa-Mikołajska 01 407 Warszawa; ul.deotymy 19/21 m.2. tel. 502 440 335 ddm@mikolajski.com, NIP 527-102-56-64; REGON 011141485; mbank 03 1140 2004 0000 3702 4488 3838 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg.

Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg. Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg.pl www.anser.tarnobrzeg.pl 1. DEFINICJA SYSTEMU Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa projektu : TERMORENOWACJA BUDYNKU Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU Adres obiektu : TERESPOL, ul. Graniczna 8 Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

4.2. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian istniejących- Uo oraz obliczenia projektowanej izolacyjność termicznej.

4.2. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian istniejących- Uo oraz obliczenia projektowanej izolacyjność termicznej. wymiana obróbek blacharskich, wymiana instalacji odgromowej i oświetlenie zewnętrzne budynku, wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie zadaszenia nad tylnymi wejściami do budynku, wymiana drzwi garażowych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Peowiaków 54 w Zamościu Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Peowiaków 54, 22-400 Zamość. w

Bardziej szczegółowo

Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS we Włocławku

Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS we Włocławku KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY ul. Leona Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz tel. (052) 341-52 61; fax. (052) 341-57-81 Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI 68-300 Lubsko ul. Bohaterów 3d Adres budowy : 68-300 Lubsko ul. Słowackiego dz. nr.

Bardziej szczegółowo

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN B.12.00.00

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN B.12.00.00 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN (Kod CPV 45430000-0) B.12.00.00 UKŁADANIE PŁYTEK NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH (Kod CPV 45431000-7) 1 WSKAZÓWKI METODYCZNE

Bardziej szczegółowo

NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych

NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych ADRES Grębocice, ul. Kościelna 21 22 OBIEKTU ( dz. nr 221/1 - obręb Grębocice ) ZAKRES PROJEKTU Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45111200 ROBOTY ZIEMNE 45430000 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 45262310 ZBROJENIE 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 45262300 BETONOWANIE 45410000

Bardziej szczegółowo

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania ogólne ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45430000. INWESTOR: Gmina Jawor 59-400 Jawor, ul. Rynek 1 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE UL. GAŁCZYŃSKIEGO 5 59-400 JAWOR

Kod CPV 45430000. INWESTOR: Gmina Jawor 59-400 Jawor, ul. Rynek 1 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE UL. GAŁCZYŃSKIEGO 5 59-400 JAWOR SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT: Termomodernizacja obiektu Przedszkola Niepublicznego"Prymusek" ADRES: 59-400 Jawor, ul.chopina 11 INWESTOR: Gmina Jawor 59-400 Jawor, ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OCIEPLEŃ ETICS KOSBUD-ST

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OCIEPLEŃ ETICS KOSBUD-ST INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OCIEPLEŃ ETICS KOSBUD-ST PRODUCENT CHEMII BUDOWLANEJ I SYSTEMÓW OCIEPLEŃ System ociepleń ścian zewnętrznych budynków ETICS SYSTEM KOSBUD ST stanowi układ warstwowy składający

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Strona 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 02-05 Izolacje termiczne i przeciwwodne dachów płaskich Budowa centrum kultury wraz z rozbudową i przebudową pływalni Delfin oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie : Remont kotłowni olejowej i instalacji c.o. i c. w. u. w budynku Z.P.O. w Kamieniu oraz remont instalacji c.o. zasilającej przedszkole

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONOPNICY I NWESTOR: GMINA KONOPNICA OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA W KONOPNICY LOKALIZACJA : MIEJSCOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, DLA KTÓRYCH NIE JEST WYMAGANE UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ. NAZWA

Bardziej szczegółowo

CPV 45214620-2 OŚRODKI BADAWCZE. Projekt Wykonawczy STB 1.7. Temat ROBOTY HYDROIZOLACYJNE CPV 45320000-6. Inwestor / Zamawiający

CPV 45214620-2 OŚRODKI BADAWCZE. Projekt Wykonawczy STB 1.7. Temat ROBOTY HYDROIZOLACYJNE CPV 45320000-6. Inwestor / Zamawiający Nazwa inwestycji: BUDYNKI TECHNICZNE DO OBSŁUGI SZKLARNI ZADANIA NR 1 i NR 2 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ ZADANIE NR 5 W RAMACH PROJEKTU,,MODERNIZACJA LABORATORIÓW DLA WZMOCNIENIA INNOWACYJNOŚCI BADAŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła 63-330 Dobrzyca, ul. Szkolna 4, dz. nr 1646 CPV: 45453000-7 Roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE SPIS ZAWARTOŚCI 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 2 01.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE... 8 02.00.00. ŚCIANY...10 03.00.00. POSADZKI... 12 04.00.00. ELEMENTY STOLARSKIE... 14 05.00.00. TYNKI I OKŁADZINY...16 06.00.00.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH NAZWA ZADANIA : Roboty dekarskie, naprawa kominów i muru

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo