SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA ZADANIA: Termomodernizacja Budynku wraz z robotami towarzyszącymi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Rzeszowie ADRES INWESTYCJI: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Lwowska Rzeszów NAZWA ROBOT: Ocieplenie ścian zewnętrznych ( CPV ) INWESTOR: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 w Rzeszowie 1

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBOT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 7. OBMIAR ROBOT 8. ODBIÓR ROBOT 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 2

3 1. WSTĘP Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Szkolno-Przedszkolnego nr 2 im. Juliana Przybosia w Rzeszowie. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i wykonywaniu robót budowlanych. Zakres robot objętych Specyfikacją Techniczną. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych obiektu w bezspoinowym systemie ocieplania ścian zewnętrznych zwanym również według wytycznych do europejskich aprobat technicznych ETICS (z ang. External Thermal Insulation Composite Systems). Roboty towarzyszące pracom ociepleniowym dotyczą konieczności wykonania nowych obróbek blacharskich z blachy płaskiej powlekanej dopasowanych do grubości ścian i innych elementów budynku w tym również podokienników zewnętrznych. Kolorystykę obróbek dopasować do kolorystyki elewacji w I grupie kolorów. Po zakończeniu robót dociepleniowych dookoła budynku należy wykonać płytę odbojową ze spadkiem 2% od budynku. Zakres robót: 1. Montaż i demontaż rusztowań systemowych, ramowych. 2. Przygotowanie podłoża, demontaż podokienników, obróbek blacharskich i rur spustowych. 3. Ocieplenie ścian budynku styropianem grub. 10 cm i 15cm wraz z wyprawą tynkarską akrylową. 4. Odkrycie ściany fundamentowej przy budynku i wykonanie ocieplenia ściany fundamentowej płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr.5 cm, poniżej p.t. zabezpieczenie warstwy zbrojonej folią kubełkową i zasypanie wykopów oraz nad terenem wykonanie tynku z mozaiki 5. Wykonanie obróbek blacharskich i podokienników z blachy płaskiej powlekanej i montaż rur spustowych. 6. Wykonanie płyty odbojowej dookoła budynku z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm oraz na warstwie odcinającej z piasku gr. 15cm po zagęszczeniu. 7. Remont schodów zewnętrznych Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi przepisami i normami. Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną, obowiązującymi normami i przepisami oraz zaleceniami Zamawiającego. Rozpoczęcie prac budowlanych może się rozpocząć po protokólarnym przekazaniu placu budowy wykonawcy przez Zamawiającego. Zabezpieczenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w okresie trwania ich realizacji aż do zakończenia i końcowego odbioru robót. Harmonogram prac powinien zostać omówiony z Inwestorem. Obszar prowadzenia robót powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich i odpowiednio oznakowany. Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrębnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę tj. winien być uwzględniony w cenie kontraktowej. Ochrona środowiska naturalnego. 3

4 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego związane z tematem prac. Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie przestrzegał w obrębie prowadzonych prac przepisów ppoż. Za wszelkie straty powstałe na skutek pożaru spowodowanego przez działania Wykonawcy ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Ochrona własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę istniejącej instalacji na terenie prowadzenia prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia elementu Wykonawca natychmiast powiadomi Zamawiającego oraz przy współpracy z Zamawiającym usunie lub pokryje koszty usunięcia szkody. Bezpieczeństwo i higiena pracy. W czasie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w należytym stanie przez cały czas trwania robót wszelkie urządzenia, sprzęt, odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty z tego tytułu są ponoszone przez Wykonawcę. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie wykonania projektu organizacji robót sposób dostępu i rozliczenia za media niezbędne do prowadzenia prac. Wykonawca powinien przewidzieć wykonanie zaplecza socjalnego dla pracowników we własnym zakresie. 2. MATERIAŁY Materiały stosowane do wykonywania ocieplenia powinny mieć: Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania izolacji termicznych ścian. Rodzaje materiałów Wszelkie materiały do wykonania systemu izolacji termicznych ścian powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 1. Materiał izolacyjny. Płyty styropianowe do ocieplania ścian grubość 10cm i 15 cm ze styropianu EPS o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,040 [W/(m K)] i klasie E reakcji na ogień wg PN-EN :2004 samo-gasnące Ocieplenie cokołu płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 5cm. Płyty spełniające dodatkowo następujące wymagania: - wymiary powierzchniowe nie większe niż 600 x 1200mm - powierzchnie płyty szorstkie po krojeniu z bloków, - krawędzie proste, ostre i bez wyszczerbień. 2. Warstwy klejowe. Materiały użyte do wykonania warstw klejowych powinny posiadać parametry wartościami odpowiadające parametrom, jakie posiadają produkty systemu izolacji cieplnej ATLAS HOTER - zaprawa klejąca Atlas Hoter S do mocowania styropianu - zaprawa klejąca Atlas Hoter U do zatapiania siatki - podkład tynkarski Atlas Cerplast - wyprawa tynkarska - tynk akrylowy Atlas Cermit N III grupie kolorów baranek o grubości kruszywa 1, 5mm na ścianach. 4

5 Zaprawę należy przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Materiały dodatkowe: Kołki z tworzywa do kołkowania styropianu, uszczelniająca trwale elastyczna masa akrylowa, siatka zbrojąca z włókien szklanych, metalowe listwy wykończeniowe, blacha powlekana płaska do wykonania obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych, kostka brukowa gr. 6cm kolorowa np. Holland, obrzeża betonowe chodnikowe 6x20x100cm, cement portlandzki CEM-II, piasek kopany. Wszystkie materiały użyte do wykonania ocieplenia ścian muszą wchodzić w skład jednego systemu ociepleń i odpowiadać wymaganiom producenta systemu. Roboty ociepleniowe należy wykonać w temperaturze nie niższej niż +5 C i nie wyższej niż +25 C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz przy zapowiadanym spadku temperatury poniżej 0 C w 24h. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu ocieplania niż podane wyżej pod warunkiem, że Wykonawca zaoferuje materiały co najmniej takiej samej jakości jak przyjęte w niniejszej specyfikacji. W takim przypadku Wykonawca na etapie składania oferty poda, w jakim systemie zamierza realizować roboty, oraz przedłoży wykaz materiałów, jakie zamierza stosować wraz z kompletem certyfikatów, kart i aprobat technicznych. Brak powyższych materiałów uniemożliwi ocenę wartości technicznej systemu ocieplenia, a tym samym ocenę oferty. Ocena wartości technicznej proponowanego przez Wykonawcę systemu należy wyłącznie do kompetencji Zamawiającego. 3. SPRZĘT Sprzęt, jaki będzie użyty do wykonywania robót musi być technicznie sprawny, posiadać aktualne świadectwa przeglądów technicznych gwarantować bezpieczeństwo dla obsługujących go pracowników. Wykaz podstawowego sprzętu: - rusztowanie zewnętrzne systemowe, ramowe - elektronarzędzia (wiertarka z mieszadłem, wiertarka udarowa) - narzędzia: stalowe pace zębate, szpachelki, kielnie, pędzle malarskie, szczotki stalowe itp. Narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po użyciu. Montaż rusztowań musi być prowadzony przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Przed podjęciem prac na rusztowaniu podlega ono protokólarnemu odbiorowi. 4. TRANSPORT Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt wszelki konieczny transport związany z niniejszą budową. Transport materiałów: paczki styropianu należy przewozić ułożone w stosy zabezpieczone przed przesuwaniem się i uszkodzeniem. Rolki siatki przewozić w pozycji zabezpieczającej przed przesuwaniem się i uszkodzeniem. Pozostałe materiały przewozić w szczelnie opakowanych pojemnikach i chronić przed wilgocią. Do transportu należy używać krytych środków transportu. 5. WYKONANIE ROBÓT Przygotowanie podłoża: Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji należy odpowiednio przygotować podłoże. Ściany zewnętrze budynku - filary międzyokienne, kominy murowane są z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, - ściany pełne i osłonowe są murowane z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany są obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, z zewnątrz nakrapianym. Ocieplana ściana powinna posiadać podłoże mocne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących powodować osłabienie przyczepności zaprawy. Ścianę należy oczyścić szczotkami stalowymi z piasku, kurzu, brudu, wapna, oraz ewentualnych olejów, tłuszczów, wosku, resztek słabo przylegających powłok malarskich i zmyć wodą pod ciśnieniem. Luźne lub słabo przylegające 5

6 fragmenty należy skuć, a ubytki uzupełnić materiałami zalecanymi do tego typu prac, np. Zaprawą Tynkarską Atlas, lub Zaprawą Wyrównującą Atlas. Ze względu na słabe i pylące podłoże o dużej chłonności należy przeprowadzić gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt (czas schnięcia emulsji około 6h, zużycie około 0,2kg/m 2 ). Ścianę fundamentową lub ścianę piwnic (część podziemną) przed ociepleniem należy odkopać na głębokość ok. 200cm. Uwzględniając warunki gruntowo wodne roboty te należy wykonać w porze ciepłej i suchej, co pozwoli na prawidłowe wykonanie izolacji, wyschnięcie ściany fundamentowej i zmniejszy ryzyko zamoknięcia podłoża gruntowego. Roboty należy wykonać etapowo. Roboty ziemne należy wykonać ręcznie. Wymiary wykopu winne umożliwić swobodne wykonywanie późniejszych robót i zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót ziemnych szerokość przestrzeni roboczej nie powinna być mniejsza niż 0, 8m. Mocowanie płyt styropianowych: Izolacje termiczną ścian budynku należy wykonać z płyt styropianowych typu EPS grubości 10cm i 15cm (ściany hali sportowej), cokołu z płyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 5cm. Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej. Ułatwia ona zachowanie poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt styropianowych, a także stanowi wzmocnienie dolnej krawędzi systemu. Należy ją zamocować na cokole budynku.po zamocowaniu listwy cokołowej należy przystąpić do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rząd płyt mocujemy, opierając go na listwie startowej. Kolejne układamy stosując przewiązanie w tzw. cegiełki. Takie przesuniecie należy wykonać zarówno na powierzchni ściany, jak i w narożach budynku. Głównym elementem mocującym styropian do podłoża jest zaprawa klejąca Atlas Hoter S. Nakłada się ja na powierzchnię płyty metoda pasmowo-punktowa. Szerokość pryzmy obwodowej ułożonej wzdłuż krawędzi płyty powinna wynosić co najmniej 3cm. Na pozostałą powierzchnię należy nałożyć równomiernie 6 placków o średnicy 8 12cm. Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% jej powierzchni. Po nałożeniu zaprawy płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i docisnąć. Ze względu na ocieplenie ścian eksploatowanych i otynkowanych oraz trudną do określenia, niską i nierównomierną nośność podłoża należy zastosować dodatkowe mocowanie w postaci kołków plastikowych w ilości 4-6szt/m 2 (w narożach i ścianach narażonych na ssanie wiatru 6-8szt/m 2 ). Dodatkowe mocowanie można wykonywać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić min. 6cm, a w materiałach takich jak cegła dziurawka, pustak ceramiczny, bloczki z betonu komórkowego łączniki musza być zakotwione na głębokość min. 9cm. Wykonanie warstwy zbrojonej: W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, przed zatopieniem siatki, na wszystkich narożach pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien należy wkleić aluminiowe listwy narożne Atlas. Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej Atlas Hoter U. Wykonanie warstwy zbrojonej zaczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierówności płaszczyzny powstałej z przyklejonych płyt. Następnie na styropian nakładamy warstwę zaprawy klejącej Atlas Hoter U i rozprowadzamy ją równomiernie po powierzchni za pomocą pacy zębatej. W zaprawie zatapiamy odpowiednio przycięty pas siatki. Prawidłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju. Warstwa zbrojona musi być warstwa ciągłą, tzn. kolejne pasy siatki musza być układane z zakładem min. 10cm, zaś na narożach powinien on wynosić min. 15cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. Powierzchnie ścian przy styku pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych należy wzmocnić, wklejając ukośnie dodatkowe pasy siatki o wym. 25x35cm. Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej paca metalowa. Staranne wykonanie warstwy zbrojonej jest szczególnie ważne, nie tylko ze względów konstrukcyjnych, ale i estetycznych, ewentualne nierówności należy zeszlifować. Uwaga: W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie użytkowania tj. przy wejściach do budynku należy wykonać podwójną warstwę siatki zbrojeniowej. Wykonanie podkładu tynkarskiego: Bez względu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego, na warstwie zbrojonej należy wykonać podkład z masy tynkarskiej. Podkład powinien być odpowiedni dla danego rodzaju tynku: tynki mineralne i akrylowe Atlas Cerplast. Zastosowanie podkładu zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw klejących, chroni i wzmacnia podłoże, a przede wszystkim zwiększa przyczepność tynku do podłoża. Ponadto, 6

7 podkłady mogą stanowić tymczasowa warstwę ochronną warstwy zbrojonej (zanim zostanie nałożony tynk) przez okres sześciu miesięcy od jej wykonania. Wykonanie wyprawy tynkarskiej: Do wykonania wyprawy tynkarskiej należy zastosować tynk akrylowy Atlas Cermit N w III grupie kolorów baranek o grubości kruszywa 1, 5 mm na ścianach. Ostatecznie barwę i intensywność koloru należy uzgodnić z Inwestorem lub jego przedstawicielem na budowie. Roboty towarzyszące: Wykonanie obróbek blacharskich i podokienników z blachy płaskiej powlekanej i montaż rur spustowych. Obróbki blacharskie powinny zapewniać należytą ochronę ocieplenia przed wodami opadowymi, odprowadzać wody opadowe poza powierzchnię elewacji. Podokienniki kształtować tak aby ich kapinos znajdował się w odległości min 50mm od powierzchni ściany. Warstwy wyrównawcze pod obróbki okienne wykonać z masy klejowej. Wykonanie płyty odbojowej dookoła budynku z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowopiaskowej gr. 4cm oraz na warstwie odcinającej z piasku gr. 15cm po zagęszczeniu obramowana obrzeżami chodnikowymi 6x20x100cm osadzonymi w podsypce cementowo - piaskowej. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola jakości robot polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola podłoża. Kontrola wykonania podłoża powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do układania izolacji i dotyczy sprawdzenia wizualnie: - wykonania niezbędnych prac naprawczych, - wyglądu powierzchni, - równości powierzchni. Kontrola materiałów. Kontrola materiałów powinna obejmować sprawdzenie: - certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności dostarczonych materiałów oraz właściwego oznakowania, - wyglądu zewnętrznego materiałów dokonana wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle dziennym. (sucha mieszanka jednorodna mieszanina, bez zbryleń i obcych wtrąceń; płyty styropianowe o powierzchni szorstkiej, płaskiej, proste i ostre krawędzie ostre, bez wyszczerbień; siatka z włókna szklanego bez dziur i postrzępień o splocie uniemożliwiającym przesuwanie się oczek; masy tynkarskie jednorodne, nie spienione mieszaniny bez rozwarstwień, śladów żelowania, zapachu gnilnego, łatwo mieszające się). Kontrola wykonania izolacji Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: - w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) po zamontowaniu styropianu, przed wykonaniem warstwy zbrojącej, - w odniesieniu do właściwości całej warstwy izolacyjnej (kontrola końcowa) po wykonaniu warstwy zbrojącej. Kontrola międzyoperacyjna polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i powinna obejmować jakość mocowania płyt i wykonania warstwy zbrojonej, tj.: - sprawdzenie układu spoin wizualnie. Płyty powinny być mocowane poziomo z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Nie dopuszczalne są spoiny krzyżowe. - Sprawdzenie szerokości spoin wizualnie, a w przypadku budzących wątpliwość przez pomiar ich szerokości z dokładnością do 0, 5mm. Szerokość spoiny nie powinna być większa niż 2mm. - Wszystkie spoiny muszą być wypełnione pianką niskorozprężną na głębokość warstwy izolacyjnej. 7

8 - sprawdzenie liczy i umiejscowienia łączników mechanicznych wizualnie porównując z dokumentacją techniczną. - sprawdzenie równości powierzchni należy przeprowadzić przy użyciu łaty o długości 2m i przymiaru. Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej. Odchylenie krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na 1m i nie więcej niż 30mm na całej wysokości budynku. - sprawdzenie prawidłowości nałożenia kleju należy przeprowadzić po zdemontowaniu jednej przyklejonej płyty lub podczas nakładania zaprawy klejącej. - sprawdzenie wyglądu powierzchni warstwy zbrojonej wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle dziennym. Powierzchnia warstwy powinna być równa, bez spękań. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie przykryta. - sprawdzenie szerokości zakładów - pasy siatki musza być układane z zakładem min. 10cm, zaś na narożach powinien on wynosić min. 15cm. W sytuacjach wątpliwych należy dokonać odkrywek na stykach pasów siatki w kilku miejscach. Kontrola końcowa wykonania polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji i powinna obejmować wykonanie wyprawy tynkarskiej, obróbek blacharskich, montażu podokienników i rur spustowych, poprawności połączenia z innymi elementami elewacji ścian oraz wykonanie szczegółów ocieplenia i płyty odbojowej. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej wymaga: - sprawdzenia wyglądu powierzchni wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle dziennym. Powierzchnia wyprawy powinna być jednolita pod względem faktury i barwy, zgodna ze wzorcem. Niedopuszczalne są rysy, pęknięcia, złuszczenia, pęcherze i prześwity podłoża. - Sprawdzenie równości powierzchni i krawędzi należy dokonać przy użyciu łaty o długości 2m i przymiaru. Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na 1m i nie więcej niż 30mm na całej wysokości budynku. Odchylenie krawędzi od kierunku poziomego nie mogą przekraczać 3mm na 1 metrze. Pomiaru należy dokonać z dokładnością do 1mm. Kontrola wykonania obróbek blacharskich, montażu podokienników i rur spustowych, poprawności połączenia z innymi elementami elewacji ścian oraz wykonanie szczegółów ocieplenia i płyty odbojowej polega na sprawdzeniu wizualnym. Obróbki blacharskie powinny zapewniać należytą ochronę ocieplenia przed wodami opadowymi, odprowadzać wody opadowe poza powierzchnię elewacji. Podokienniki kształtować tak aby ich kapinos znajdował się w odległości min 50mm od powierzchni ściany. Warstwy wyrównawcze pod obróbki okienne wykonać z masy klejowej. Wykonanie płyty odbojowej dookoła budynku z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowopiaskowej gr. 4cm oraz na warstwie odcinającej z piasku gr. 15cm po zagęszczeniu obramowana obrzeżami chodnikowymi 6x20x100cm osadzonymi w podsypce cementowo - piaskowej. Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i warstwy izolacji są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 7. OBMIAR ROBÓT Jednostką obmiarową robot jest m 2 ułożonej izolacji termicznej. Ilość robot określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Z powierzchni izolacji nie potrąca się urządzeń obcych o ile powierzchnia każdego przekracza 0,50m ODBIÓR ROBÓT Podstawę do odbioru wykonania robot budowlanych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. Odbiór podłoża. Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego przed przystąpieniem do pokrycia płytami izolacyjnymi. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 8

9 - podłoża, - jakości zastosowanych materiałów, - dokładności wykonania poszczególnych warstw, Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem. Badania końcowe należy przeprowadzić po zakończeniu robot. Podstawę do odbioru robot stanowią następujące dokumenty: - dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, - protokoły odbiorowe, - zapisy dotyczące wykonywania robot termoizolacyjnych i rodzaju zastosowanych materiałów, - protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, oraz stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z dokumentacją. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji termicznej. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja termiczna nie powinna być odebrana. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości, obniżyć cenę wykonanej izolacji, w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania rozebrać ułożoną izolację (miejsc nie odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty. Zakończenie odbioru Odbiór izolacji potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Warunki płatności określi umowa o realizację prac. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2006r nr 156 poz z późn. zm./ - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002r nr 75 poz. 690 z późn. zm./ - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8: Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków. 418/ PN-EN 13161, 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacje. - PN-EN :2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. - PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplenia (ETICS) ze styropianu. Specyfikacja - karty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności materiałów. 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne. 2. Przedmiot inwestycji. 3. Dane budynku. 4. Informacja dodatkowe

1. Dane ogólne. 2. Przedmiot inwestycji. 3. Dane budynku. 4. Informacja dodatkowe CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI Z OCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Dane ogólne Obiekt: Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Adres: 24-100 Puławy, ul.

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 07. TERMOMODERNIZACJA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 07. TERMOMODERNIZACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 07. TERMOMODERNIZACJA SPIS TREŚCI 7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-07. Termomodernizacja...75 7.1. Wstęp...75 7.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...75 7.1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacje Techniczne 80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-10 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Specyfikacje Techniczne 81 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ 14/ZP/WM/r.b./2009. Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Ul. Peowiaków Zamość

Załącznik NR 6 do SIWZ 14/ZP/WM/r.b./2009. Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Ul. Peowiaków Zamość Załącznik NR 6 do SIWZ 14/ZP/WM/r.b./2009 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Projekt: OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO Obiekt: Branża: CPV: BUDYNEK MIESZKALNY Ul. GRUNWALDZKA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST)

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV 45 321 000-3 ROBOTY ELEWACYJNE 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej SST są

Bardziej szczegółowo

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Temat: Docieplenie elewacji budynków inspekcji weterynaryjnej - budynku lecznicy Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Adres: 76-200 Słupsk, ul. Armii Krajowej 28-29 Inwestor: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV: 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 45223821-7 - Elementy

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWY I KONSREWACJI POKYCIA DACHOWEGO Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH KRYCIE DACHU PAPĄ MOGAPLAN PYE PV250 S5 Z POSYPKĄ ŁUPKOWĄ

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS * WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ ZAKREŚLIĆ wydanie 0/203 opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń NIEZBĘDNIK INSPEKTORA

Bardziej szczegółowo

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 5 7. OBMIAR ROBÓT... 6 8. ODBIÓR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.11 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1. WSTĘP... 110 1.1. PRZEDMIOT SST... 110 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST... 110 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 110 1.4. OKREŚLENIA

Bardziej szczegółowo

SST B-08 IZOLACJA CIEPLNA kod CPV

SST B-08 IZOLACJA CIEPLNA kod CPV Rozbudowa Szkoły m.in. budowa Sali gimnastycznej wraz z budową SST B-08 Izolacja cieplna SST B-08 IZOLACJA CIEPLNA kod CPV 45321000-3 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.00 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1.WSTĘP 1.1Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego

Bardziej szczegółowo

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.03.01 CPV 45233252-0 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE D-06.06.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 1.WSTĘP 1.1 PRZEDMIOT ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z ustawieniem krawężników betonowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE KOD 45320000-6 Roboty izolacyjne Zawartość: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA elastyczne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA elastyczne 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01. OBRZEŻA elastyczne Roboty ujęte w niniejszej SST zgodne są z wspólnym słownikiem zamówień (CPV). KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,

Bardziej szczegółowo

D KOSTKA BETONOWA

D KOSTKA BETONOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 KOSTKA BETONOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.0.01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1 2 Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.0.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 D-0.0.01 Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 Spis treści: 1. WSTĘP................... 2 1. WSTĘP................... 2 1.1. PRZEDMIOT SST.................. 2 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST...............

Bardziej szczegółowo

D OBRZEŻA BETONOWE

D OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP D.08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg. KOD CPV: 45233000-9 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D OBRZEŻA BETONOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D OBRZEŻA BETONOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBRZEŻA BETONOWE STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE Inwestor: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów Opracował

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 do SIWZ: c) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obrzeża betonowe Park Hadriana w Pabianicach 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14. Część VII. Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14. Część VII. Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 MATERIAŁY DO IZOLACJI CIEPLNYCH W BUDOWNICTWIE Część VII Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ściany frontowej i od strony podwórza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wawrzyniaka 75 w Gorzowie Wlkp. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA OCIEPLEŃ ŚCIAN

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA OCIEPLEŃ ŚCIAN INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA OCIEPLEŃ ŚCIAN 1 Celem niniejszego opracowania jest prezentacja podstawowego zakresu wiedzy budowlanej, związanej z ocieplaniem ścian zewnętrznych budynków materiałami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Data: 2013-06-22 Budowa: FASADA POŁUDNIOWEGO SEGMWNTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ 14/PN/WM/r.b./2009 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OCIEPLENIE ŚCIANY PÓŁNOCNEJ BUDYNEK MIESZKALNY

Załącznik Nr 5 do SIWZ 14/PN/WM/r.b./2009 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OCIEPLENIE ŚCIANY PÓŁNOCNEJ BUDYNEK MIESZKALNY Załącznik Nr 5 do SIWZ 14/PN/WM/r.b./2009 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Projekt: OCIEPLENIE ŚCIANY PÓŁNOCNEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO Obiekt: Branża: CPV: BUDYNEK MIESZKALNY UL. REJA 17

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE OST SST NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY - ogólna specyfikacja techniczna - szczegółowa specyfikacja techniczna 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

"KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR

KOSZT TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR "KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza /3 tel.033 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 00-9 Roboty w zakresie burzenia 30- Instalowanie drzwi i okien 00- Roboty murarskie

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D-0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST D-0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01. Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ D.08.02.02. NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni chodników z kostki brukowej dla zadania

Bardziej szczegółowo

CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH D.08.02.00 D.08.02.01 CHODNIKI CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY

Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY Zadanie: Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji Pawilonu D - Przychodni Rejonowej Rodzaj robót: Inwestor: Roboty budowlane.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Jednostka opracowująca: SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY.... SPRZĘT...5 4. TRANSPORT...5 5. WYKONANIE ROBÓT...5 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02.00.00. Kod CPV 45320000-6 IZOLACJA ŚCIAN PIWNICZNYCH ZADANIE: REMONT ELEWACJI BUDYNKU MŁODZIEśOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO w KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D-08.03.01 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NR 25. Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NR 25. Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NR 25 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) GRUPA 45.2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY MUROWE - KOMINY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY MUROWE - KOMINY SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY MUROWE - KOMINY 1. WSTĘP Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych dla kominów,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 08.05.01 ŚCIEK Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH D 08.05.01 Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych Materiały przetargowe 113 114 Materiały przetargowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D. 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

D Betonowe obrzeża chodnikowe

D Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 353 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY NADZORY I PROJEKTY BUDOWLANE 84-230 Rumia, ul. Jantarowa 1; Tel. 58 355 26 14, kom. 505 071 990, wegner@gd.home.pl Temat: Docieplenie ścian elewacji budynku weterynarii Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA BETONOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA BETONOWE OBRZEŻA BETONOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w związku z remontem ciągu pieszego ul. Jana Bosko w Pile dz.

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt 1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt 1.5. E. Ścieki z elementów prefabrykowanych 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE KOD CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE KOD CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE KOD CPV 452222-1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 106 2. MATERIAŁY... 106. SPRZĘT... 108 4. TRANSPORT... 108 5. WYKONANIE ROBÓT... 109 6.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIE

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIE Przedmiar Data: 2013-10-07 Budowa: SP Krzywe Obiekt: Szkoła Podst. w miejscowości Krzywe Zamawiający: Gmina Dydnia Jednostka opracowująca kosztorys: K.W. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(8) Zadanie inwestycyjne: Budowa zadaszonego kortu tenisowego wraz z boiskiem

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(8) Zadanie inwestycyjne: Budowa zadaszonego kortu tenisowego wraz z boiskiem SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(8) Zadanie inwestycyjne: Budowa zadaszonego kortu tenisowego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz zapleczem socjalnym Lokalizacja: Kalisz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01 NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH (Kod CPV 45260000)

ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH (Kod CPV 45260000) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04 ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH (Kod CPV 45260000) 46 Spis treści 1. WSTĘP... 48 2. MATERIAŁY... 48 3. SPRZĘT... 50 4. TRANSPORT...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ELEWACYJNE. kod CPV

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ELEWACYJNE. kod CPV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ELEWACYJNE kod CPV 45410000-4 Spis treści: 1. Wstęp....str. 2 2. Materiały...str. 2 3. Sprzęt....str. 3 4. Transport... str. 3 5. Wykonanie robót..str. 3 6. Kontrola

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OBIEKT: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, SIEDZIBA DOW NFZ DELEGATURA W JELENIEJ GÓRZE UL. WOLNOŚCI 18 INWESTOR : DOLNOŚLĄSK

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

1. WSTĘP. 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 72 ST- 04.02. 1. WSTĘP OBRZEŻA BETONOWE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża

Bardziej szczegółowo

D KRAWĘŻNIKI

D KRAWĘŻNIKI SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 005.01.00 KRAWĘŻNIKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE

ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków cementowo-wapiennych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r.

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1 Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1. Szkoła Podstawowa Zdjęcie nr 1 Ściana wschodnia Niezgodna z projektem technologia termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku Nazwa przedsięwzięcia: Remont nawierzchni jezdni i chodnika w drogach powiatowych 4778S i 3200S w ul. 1 Maja w Bobrownikach Adres przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAPRAWA WARSTWY IZOLACYJNEJ ŚCIANY SZCZYTOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAPRAWA WARSTWY IZOLACYJNEJ ŚCIANY SZCZYTOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAPRAWA WARSTWY IZOLACYJNEJ ŚCIANY SZCZYTOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES : BUDYNEK MIESZKALNY WARSZAWA, UL. DZIAŁDOWSKA 15 INWESTOR: ZAKŁAD GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.2. WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.2. WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA 1. WSTĘP. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.2. WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA Zakres stosowania S.T. Specyfikacja Techniczna stosowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU Zamawiający: Nazwa Zadania: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Raciążu Kody CPV: 45321000-3 Izolacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNOLOGII KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO NA BAZIE STYROPIANU

OPIS TECHNOLOGII KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO NA BAZIE STYROPIANU OPIS TECHNOLOGII KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO NA BAZIE STYROPIANU Spis treści 2 1. Zakres opracowania...3 2. Układ warstw ocieplenia...3 2.1. Materiały zastosowane do ocieplenia...3 3. Technologia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ocieplania ścian w systemie EURO-MIX

Instrukcja ocieplania ścian w systemie EURO-MIX Instrukcja ocieplania ścian w systemie EURO-MIX Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2579/2003 Przygotowanie podłoża Do przyklejania płyt styropianowych do podłoża stosuje się zaprawę klejącą EX 2.02 START.

Bardziej szczegółowo

D OBRZEśA BETONOWE

D OBRZEśA BETONOWE SPECYFIKACJA D.08.0.01 TECHNICZNA OBRZEśA BETONOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.0.01 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne Specyfikacje Techniczne 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w ramach prac związanych z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE I. ZAŁOŻENIA. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych przy wykonaniu zadania: Zakres stosowania. Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.0.01. D.08.00.00 D.08.0.01 ELEMENTY ULIC BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe - termomodernizacja obiektu polegająca na: izolacji ścian fundamentowych, odprowadzeniu deszczówki do kanalizacji miejskiej, ułozeniu chodnika z kostki betonowej wokół

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 2 Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.03.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

ROBOTY MUROWE ST-02.00

ROBOTY MUROWE ST-02.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE ST-02.00 ST-02.00 Roboty murowe 2 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. WSTĘP.... 3 1.1. Przedmiot SST.... 3 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót;... 3 2. MATERIAŁY....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Docieplenie budynku styropianem ST 1.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Docieplenie budynku styropianem ST 1.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Docieplenie budynku styropianem ST 1.0 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem.

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiot opracowania obejmuje budynek użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wilkowa. Jest to budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej

Bardziej szczegółowo