BIURO ROZWOJU MIASTA " K A T O W I C E " - SPÓŁKA Z O.O.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO ROZWOJU MIASTA " K A T O W I C E " - SPÓŁKA Z O.O."

Transkrypt

1 KATOWICE ul. Słowackiego 14 tel/fax NIP: Bank Śląski SA w Katowicach Konto Nr BIURO ROZWOJU MIASTA " K A T O W I C E " - SPÓŁKA Z O.O. TEMAT OPRACOWANIA : OBIEKT : SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIE BUDYNKU BUDYNEK PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ LOKALIZACJA : KATOWICE, UL. TEATRALNA 16 ZAMAWIAJĄCY : PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W KATOWICACH OPRACOWANIE : KATOWICE, czerwiec 2011 Specyfikacja zawiera 21 kolejno ponumerowanych stron

2 SPIS TREŚCI I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Określenia podstawowe Wymagania ogólne Przekazanie Terenu Budowy Zgodność robót z kosztorysem i Specyfikacjami Technicznymi Zabezpieczenie terenu budowy Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót Ochrona przeciwpożarowa Materiały szkodliwe dla otoczenia Ochrona własności publicznej i prywatnej Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Bezpieczeństwo i higiena pracy Ochrona i utrzymanie robót Stosowanie się do prawa i innych przepisów Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego Odbiór techniczny i rozruch Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 2. MATERIAŁY 2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Przechowywanie i magazynowanie materiałów Materiały alternatywne Materiały z rozbiórki. 3. SPRZĘT 3.1. Wykorzystywanie sprzętu. 4. TRANSPORT Środki transportu (pojazdy). 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Wymagania ogólne Polecenia Inspektora Nadzoru. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Program zapewniania jakości (PZJ) Zasady kontroli jakości robót Pobieranie próbek Badania i pomiary Atesty jakości Dokumenty placu budowy. 7. ODBIÓR ROBÓT I JEGO RODZAJE 7.1. Zasady ogólne Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór częściowy Odbiór końcowy Odbiór ostateczny. 8. PODSTAWA PŁATNOŚCI Ustalenia ogólne Warunki umowy i wymagania ogólne Obmiar robót. 9. PRZEPISY ZWIĄZANE 9.1. Normy i normatywy Przepisy prawne.

3 II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Opis obiektu Forma i funkcja obiektu Zmiany konstrukcyjne w budynku. 2. MATERIAŁY 2.1. Przyjęte materiały Składowanie materiałów. 2.3 Zapewnienie jakości. 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE I KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 5.1. Roboty rozbiórkowe Prace wstępne Zgodność z dokumentacją Wytyczne dla prac rozbiórkowych Zakończenie prac rozbiórkowych Roboty murowe i blacharskie Zgodność z dokumentacją Materiały Wykonanie robót Roboty blacharskie Badania Roboty blacharskie Okładziny z płyt styropianowych Zgodność z dokumentacją Materiały Wykonanie robót Badania Okładziny z płytek elewacyjnych Zgodność z dokumentacją Materiały Wykonanie robót Badania Sufity podwieszane zewnętrzne podcieni z płyt OSB lub w technologii alternatywnej Zgodność z dokumentacją Materiały Wykonanie robót Badania Roboty dekarskie Zgodność z dokumentacją Materiały Badanie Roboty uzupełniające Zgodność z dokumentacją Materiały Badanie. 6. ODBIÓR ROBÓT I JEGO RODZAJE 7. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

4 I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja techniczna (ST) Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania : 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót 1.4. Określenia podstawowe Podstawowe określenia w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacja ST-00 Wymagania Ogólne. o Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia. o Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji projektowej. o Inspektor Nadzoru osoba powołana przez zamawiającego do działania jako Inspektor Nadzoru upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, o Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robót budowlanych. o Aprobata techniczna dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawierać w szczególności: 1) podstawę prawną, 2) identyfikacje techniczna i nazwę handlowa wyrobu oraz nazwę i adres wnioskodawcy, 3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę potrzeb, warunki jego użytkowania i konserwacji, 4) właściwości użytkowe i własności techniczne wyrobu, istotne związane z wymaganiami podstawowymi, ich poziom oraz metody badań, 5) klasyfikacje wynikająca z odrębnych przepisów i Polskich Norm, 6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa, 7) wytyczne dotyczące technologii wytwarzania, pakowania, transportu i składowania oraz szczegółowy sposób znakowania wyrobu, 8) datę wydania i termin ważności aprobaty, 9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatności wyrobu do stosowania w budownictwie w zakresie określonym w pkt. 3, 10) wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności, 11) wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz raportów z badań wyrobu, 12) pouczenie, że aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób do obrotu i stosowania w budownictwie.

5 Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych w budownictwie obronnym, publikowane są w ramach własnych wydawnictw jednostek aprobujących. Oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajową specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi. o Specyfikacja oznacza specyfikacje robót załączoną do zamówienia oraz wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Wymagania ogólne Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją - kosztorysem, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Przekazanie Terenu Budowy Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, kompletny ST Zgodność robót z kosztorysem i Specyfikacjami Technicznymi Zawarta w zamówieniu dokumentacja musi być uważana za komplementarną i spójną. Cała robocizna i wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w dokumentacji Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i na zewnątrz placu budowy: 1. Utrzymywać bezpieczne warunki pracy. 2. Publicznie ogłosić rozpoczęcie robót. 3. Utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy. 4. Zapewnić wystarczające środki zapobiegające uszkadzaniu dróg Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i zapewnić ich przestrzeganie Ochrona przeciwpożarowa Utrzymywanie odpowiedniego sprzętu przeciwpożarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych Materiały szkodliwe dla otoczenia Stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione. Jeżeli materiały takie są narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialność spada na Zamawiającego Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy wszystkich instalacji nadziemnych i urządzeń podziemnych oraz za informowanie odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Zgodność z ustawowymi ograniczeniami obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu do i z placu budowy Bezpieczeństwo i higiena pracy Spełnianie wymagań wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników, łącznie z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy i sanitarnych przez cały czas trwania robót Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiały i sprzęt stosowane od daty przejęcia placu budowy do daty wystawienia świadectwa zakończenia Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca musi znać wszystkie wymagania ustaw i przepisów oraz przestrzegać ich w czasie wykonywania robót

6 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdów w trakcie prowadzenia robót i do ich rozbiórki po zakończeniu robót. Określenie ponoszącego koszty zajęcia pasów drogowych i wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu Odbiór techniczny i rozruch Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia na piśmie o dacie rozpoczęcia i planowanej dacie zakończenia robót Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji następujących dokumentów: 1. Projekt organizacji robót 2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 4. Program zapewnienia jakości. Projekt organizacji robót Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewniają realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową i instrukcjami oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 1. Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 2. Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 3. Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 4. Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 5. Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Inwestor poda ogólny harmonogram dotyczący terminów i zasad finansowania. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i robót towarzyszących. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 2. MATERIAŁY 2.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom Materiały nie spełniające wymagań Specyfikacji Technicznych zostaną usunięte z placu budowy. Jeżeli zostaną jednak zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności wstrzymane. 2.2 Przechowywanie i magazynowanie materiałów Materiały będą magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakości i przydatności do robót. 2.3 Materiały alternatywne Jeżeli jest to dozwolone przez Specyfikację, należy poinformować Inspektora nie

7 później niż trzy tygodnie przed zamierzonym użyciem takich materiałów, tak aby mógł on dokonać ich wcześniejszego zbadania Materiały z rozbiórki Projekt nie przewiduje użycia materiałów z rozbiórki. 3. SPRZĘT 3.1 Wykorzystywanie sprzętu Wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla zastosowania i nie może pogarszać jakości i wykonania robót. Musi on odpowiadać wykazowi znajdującemu się w ofercie wykonawcy oraz spełniać wymagania wymienione w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych dla określonych robót lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku takich ustaleń w dokumentacji sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 4. TRANSPORT 4.1 Środki transportu (pojazdy) Od Wykonawcy wymaga się wykorzystywania wystarczającej ilości pojazdów, tak aby dotrzymany został termin zakończenia robót. Pojazdy muszą być wystarczające dla zastosowania i nie wpływać ujemnie na jakość robót i transportowanych materiałów. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1 Wymagania ogólne Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w całkowitej zgodności z warunkami kontraktu a jakość materiałów i robocizny musi być całkowicie zgodna z dokumentacją projektowa, metodologia robót i poleceniami Inspektora Nadzoru 5.2 Polecenia Inspektora Nadzoru Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1 Program zapewniania jakości (PZJ) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót. Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru szczegółowy PZJ. 1. Część ogólną dotycząca spraw organizacyjnych. 2. Część szczegółową dla każdego odcinka robót. 6.2 Zasady kontroli jakości robót Wykonawca zapewni prawidłowy system kontroli i niezbędny personel dla pobierania próbek i dokonywania badań. Przed zaakceptowaniem i wprowadzeniem w życie systemu jakości należy przeprowadzić badania próbne, mające pokazać zadowalające działanie systemu. 6.3 Pobieranie próbek Próbki będą pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady, że wszystkie elementy robót mogą zostać wybrane do badania z jednakowym prawdopodobieństwem. W razie potrzeby Inspektor może zażądać dodatkowego pobrania próbek. 6.4 Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Przed pobieraniem próbek i rozpoczęciem jakichkolwiek badań należy powiadomić Inspektora, wszystkie wyniki muszą zostać przekazane na piśmie Inspektorowi. 6.5 Atesty jakości Warunki dla atestów jakości muszą zostać określone w Specyfikacji Technicznej. Jeżeli

8 jest to wymagane, do każdej dostawy na plac budowy muszą być dołączone odpowiednie atesty jakości a ich kopia musi zostać przekazana Inspektorowi. 6.6 Dokumenty placu budowy Dziennik budowy Dziennik budowy jest dokumentem przeznaczonym do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. Dziennik należy prowadzić w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności mających miejsce na terenie budowy Księga obmiaru Szczegóły pomiarów są wpisywane stopniowo stosownie do pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robót. Księga jest podstawa do ustalania rzeczywistego postępu robót Dokumenty laboratoryjne Dziennik laboratorium, oświadczenia o jakości materiałów, zatwierdzone receptury i badania. Inspektor Nadzoru będzie mieć przez cały czas dostęp do tych materiałów Inne dokumenty budowy Świadectwa odbioru robót, umowy ze stronami trzecimi, raporty i korespondencja Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty mają być przechowywane na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu. 7. ODBIÓR ROBÓT I JEGO RODZAJE 7.1. Zasady ogólne Roboty powinny podlegać następującym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora z udziałem wykonawcy: Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór częściowy Odbiór końcowy Odbiór ostateczny 7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonania robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu; odbiorowi takiemu podlegają przewody prowadzone w tynku. Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie (możliwie szybko) przez inspektora nadzoru Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót Odbiór końcowy Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca powinien: przygotować

9 dokumentację po wykonawczą. W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, tworzące Dokumentację Powykonawczą: 1) Projekt powykonawczy zaktualizowany po wykonaniu robót projekt wykonawczy z naniesionymi w trakcie wykonawstwa zmianami 2) Specyfikację Techniczną 3) Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów 4) Protokóły z przeprowadzonych odbiorów częściowych 5) Protokóły z przeprowadzonych badań (pomiarów i sprawdzeń) 6) Deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia na zastosowane w instalacjach nisko prądowych wyroby i urządzenia 7) Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 8) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Jeśli komisja powołana do odbioru stwierdzi, że pod względem przygotowania dokumentacyjnego instalacje nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót Odbiór ostateczny Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 8. Podstawa płatności 8.1. Ustalenia ogólne Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. Kwoty ryczałtowe będą obejmować : robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupów, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy. wartości pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami Warunki umowy i wymagania ogólne Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie Obmiar robót Ogólne zasady obmiaru robót. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnej pozycji jest załączony Dokumentacji Przetargowej Przedmiar Robót.

10 Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem,że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i Dokumentacji Projektowej, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno wyprzedzać przedmiar o co najmniej 3 dni. Wyniki obmiaru wpisywane są do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione przez Inspektora Nadzoru. Długości i odległości pomiędzy punktami skrajnymi będą mierzone w poziomie (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Objętości wyliczane będą w m 3, jako długość pomnożona przez średni przekrój Ilości, które mają być wymierzone wagowo będą wyrażone w tonach lub kilogramach. Jednostki obmiarowe 1m 3 = objętości rozbieranych elementów 1m 2 = objętości demontowanych elementów 1kg= ilości mierzone wagowo Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie wykonywania obmiaru i dostarczone przez Wykonawcę muszą zostać zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.Jeżeli urządzenia i sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Czas przeprowadzania odbioru. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach określonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmianie wykonawcy. Obmiar robót zanikających lub ulegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem. 9. PRZEPISY ZWIĄZANE 9.1 Normy i normatywy Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 9.2 Przepisy prawne Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związany z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: - Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157). Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

11 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48). Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. Zalecane Normy Państwowe (NP) i Normy Branżowe (BN). 1. PN-79/B Kruszywa mineralne. 2. PN-EN13139/2002 Kruszywa do zapraw. 3. PN-ISO Tolerancje w budownictwie. 4. BN-71/ Rusztowania robocze stojakowe z rur stalowych. 5. PN-88/B Cement portlandzki. 6. PN-81/B Cement murarski. 7. PN-65/B Zaprawy murarskie 8. PN-70/B Roboty tynkarskie 9. PN-75/B Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieograniczonych. 10. PN-B_20130,1999/Az1:2001. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie płyty styropianowe (PS-E) 11. PN-82/B Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 12. PN-80/B Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 13. PN86/B Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo -strukturalna. Wymagania. 14. PN-71/H Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności środowisk. 15. PN-79/H Ochrona przez korozją. Pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne. 16. PN-B-01808:1988 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe 17. PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno. Projektowanie i wykonanie 18. PN-69/B Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalny farbami emulsyjnymi. 19. BN-76/ Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.

12 II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania : OCIEPLENIE BUDYNKU 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Roboty których dotyczy ST obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zadanie inwestycyjnego, wymienionego w punkcie Opis obiektu Forma i funkcja obiektu. Budynek mieści funkcje edukacyjną Szkoły Muzycznej. Budynek pięciokondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowany około roku 1965 r. Budynek posiada elewację południową, wschodnią, północną i częściowo zachodnią. Od strony zachodniej przylega do budynku sąsiedniego (fragment północnej części budynku oraz 5 kondygnacja wystają poza sąsiedni budynek). Wymiary budynku: długość 58,43 m; szerokość 11,42 m: wysokość 21,35 m. Ściany zewnętrzne murowane z betonu komórkowego grubości ok. 38 cm, obustronnie tynkowane. Stropy żelbetowe. Schody zewnętrzne i wewnętrzne żelbetowe, posadzka z lastrika. Okna w budynku zostały wymienione na okna z PCV. Tynki na ścianach są miejscami popękane i zniszczone szczególnie w rejonie dylatacji i rynien. Ściany cokołu (parteru) obłożone mozaiką są popękane z ubytkami i spękaniami. Na elewacji północnej oraz w strefie wejściowej znajdują się mozaiki będące pod ochroną. W trakcie robót budowlanych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem Zmiany konstrukcyjne w budynku. W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się wykonania prac, naruszających układ konstrukcyjny budynku. Wszystkie elementy mają charakter wykończeniowy i pomocniczy i nie wpływają na zwiększenie obciążeń na fundamenty oraz nie naruszają statyczności budynku. Wszystkie elementy obiektu które mogą mieć wpływ na przebieg planowanych prac, są w dobrym stanie technicznym. 2. MATERIAŁY 2.1. Przyjęte materiały Projektowane materiały i technologie podano w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami, w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Każda zmiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora Nadzoru i potwierdzenia przez Projektanta Składowanie materiałów Wszystkie materiały znajdujące się na terenie robot powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiały wrażliwe na wpływy atmosferyczne należy przechowywać w pomieszczeniach lub na zewnątrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na termin użycia materiałów. Niedopuszczalne jest

13 wbudowanie materiałów przeterminowanych oraz posiadających niewłaściwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych,o niewłaściwej geometrii itp. 2.3 Zapewnienie jakości Wymaganą w projekcie jakość konstrukcji powinien zapewnić wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezależnego, w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 3. SPRZĘT Roboty mogą być wykonywane mechanicznie lub ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 4. TRANSPORT Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 5. WYKONANIE I KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Dla prac wynikających z projektu przyjmuje się kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określone w przedmiarze robót Roboty rozbiórkowe Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Z 2003 r. Nr 47 poz.401, z późniejszymi zmianami. ) Prace wstępne ogrodzenie i oznakowanie terenu zgodnie z wymogami BHP wykonanie rusztowań zewnętrznych z ich od gromieniem i zamocowaniem siatki ochronnej zabezpieczenie istniejących instalacji, zdemontować i zabezpieczyć do późniejszego odtworzenia Zgodność z dokumentacją Prace rozbiórkowe i demontażowe należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz w zgodzie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz ST Wytyczne dla prac rozbiórkowych ZADANIA : rozbiórka obróbek blacharskich, gzymsów, kołnierzy, parapetów oraz innych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. rozbiórka rur spustowych i rynien. rozbiórka elementów instalacji. skucie odparzonych, uszkodzonych tynków zewnętrznych. rozbiórka sufitów podcieni. pomieszczenia i teren wokół rozbiórki oczyścić z resztek zbędnych materiałów Zakończenie prac rozbiórkowych Materiały z rozbiórki posegregować i składować we wskazanym miejscu. Składowany gruz po zakończeniu prac rozbiórkowych należy wywieźć z miejsca w

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania ogólne ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE SPIS ZAWARTOŚCI 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 2 01.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE... 8 02.00.00. ŚCIANY...10 03.00.00. POSADZKI... 12 04.00.00. ELEMENTY STOLARSKIE... 14 05.00.00. TYNKI I OKŁADZINY...16 06.00.00.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: REMONT POMIESZCZEŃ NR 213, 214, 216 WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO OBIEKT: BUDYNEK NR 7 ADRES: GDYNIA, UL. INŻ. JANA ŚMIDOWICZA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa projektu : TERMORENOWACJA BUDYNKU Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU Adres obiektu : TERESPOL, ul. Graniczna 8 Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN I STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU NR 59 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Wspólny słownik zamówień 45443000-4

Bardziej szczegółowo

Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS we Włocławku

Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS we Włocławku KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY ul. Leona Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz tel. (052) 341-52 61; fax. (052) 341-57-81 Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Grupa projektowa SKALA Krzysztof Guszcza ul. Legionowa 9/1 lok. 120 15-281 Białystok tel. 604-191-835 e-mail: kguszcza@piasta.pl Przedmiot opracowania: OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH NR 25 i 26 w BAZIE MAGAZYNOWEJ B3 OPP KWP PRZY UL. KOSZAROWEJ W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI 68-300 Lubsko ul. Bohaterów 3d Adres budowy : 68-300 Lubsko ul. Słowackiego dz. nr.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 [dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów i robót budowlanych]

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania: Ogólna specyfikacja techniczna (ST) Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) CPV 45410000-4 tynkowanie CPV 45430000-0 pokrywanie

Zakres opracowania: Ogólna specyfikacja techniczna (ST) Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) CPV 45410000-4 tynkowanie CPV 45430000-0 pokrywanie Zakres opracowania: Ogólna specyfikacja techniczna (ST) Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) CPV 45410000-4 tynkowanie CPV 45430000-0 pokrywanie podłóg i ścian CPV 45440000-3 roboty malarskie i szklarskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław ETAP / ZADANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla robót instalacyjnych w budynku SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli: 1) WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ. 2) GAZOWA KOTŁOWNIA KONDENSACYJNA DLA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA Instalacja gazów w budynku Strona: 1 SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA ST-03.01 Wymagania Ogólne 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH mgr inż. Mirosława Witczak Krotoszyn, ul. Rynek 1/4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONOPNICY I NWESTOR: GMINA KONOPNICA OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA W KONOPNICY LOKALIZACJA : MIEJSCOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo

STWiOR IS Data: Podpis:

STWiOR IS Data: Podpis: Nazwa Inwestora i adres: Nazwa Jednostki Projektowej i adres: Nazwa obiektu budowlanego i lokalizacja: GMINA POPIELÓW 46-090 POPIELÓW UL. OPOLSKA 13 BIURO INŻYNIERSKIE SEROWIK-ROGALSKI 45-123 OPOLE, UL.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6 ST 00.01 WARUNKI OGÓLNE... 2 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 5 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 6 7. OBMIAR ROBÓT... 7 8. ODBIÓR ROBÓT... 8 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt : Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego Latowice ul. Środkowa 43, działka nr 594/1 Inwestor : Gmina Sieroszewice 63-405 Sieroszewice

Bardziej szczegółowo

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTO LEGIONOWO ADRES INWESTORA: UL. PIŁSUDSKIEGO 3 05-120 LEGIONOWO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie : Remont kotłowni olejowej i instalacji c.o. i c. w. u. w budynku Z.P.O. w Kamieniu oraz remont instalacji c.o. zasilającej przedszkole

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE [dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPIS TREŚCI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPIS TREŚCI WYMAGANIA OGÓLNE SPIS TREŚCI Strona tytułowa Spis treści Temat, zakres i podstawa opracowania Założenia wyjściowe do kosztorysowania Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót WYMAGANIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo