BIURO ROZWOJU MIASTA " K A T O W I C E " - SPÓŁKA Z O.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO ROZWOJU MIASTA " K A T O W I C E " - SPÓŁKA Z O.O."

Transkrypt

1 KATOWICE ul. Słowackiego 14 tel/fax NIP: Bank Śląski SA w Katowicach Konto Nr BIURO ROZWOJU MIASTA " K A T O W I C E " - SPÓŁKA Z O.O. TEMAT OPRACOWANIA : OBIEKT : SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIE BUDYNKU BUDYNEK PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ LOKALIZACJA : KATOWICE, UL. TEATRALNA 16 ZAMAWIAJĄCY : PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W KATOWICACH OPRACOWANIE : KATOWICE, czerwiec 2011 Specyfikacja zawiera 21 kolejno ponumerowanych stron

2 SPIS TREŚCI I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Określenia podstawowe Wymagania ogólne Przekazanie Terenu Budowy Zgodność robót z kosztorysem i Specyfikacjami Technicznymi Zabezpieczenie terenu budowy Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót Ochrona przeciwpożarowa Materiały szkodliwe dla otoczenia Ochrona własności publicznej i prywatnej Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Bezpieczeństwo i higiena pracy Ochrona i utrzymanie robót Stosowanie się do prawa i innych przepisów Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego Odbiór techniczny i rozruch Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 2. MATERIAŁY 2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Przechowywanie i magazynowanie materiałów Materiały alternatywne Materiały z rozbiórki. 3. SPRZĘT 3.1. Wykorzystywanie sprzętu. 4. TRANSPORT Środki transportu (pojazdy). 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Wymagania ogólne Polecenia Inspektora Nadzoru. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Program zapewniania jakości (PZJ) Zasady kontroli jakości robót Pobieranie próbek Badania i pomiary Atesty jakości Dokumenty placu budowy. 7. ODBIÓR ROBÓT I JEGO RODZAJE 7.1. Zasady ogólne Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór częściowy Odbiór końcowy Odbiór ostateczny. 8. PODSTAWA PŁATNOŚCI Ustalenia ogólne Warunki umowy i wymagania ogólne Obmiar robót. 9. PRZEPISY ZWIĄZANE 9.1. Normy i normatywy Przepisy prawne.

3 II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Opis obiektu Forma i funkcja obiektu Zmiany konstrukcyjne w budynku. 2. MATERIAŁY 2.1. Przyjęte materiały Składowanie materiałów. 2.3 Zapewnienie jakości. 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE I KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 5.1. Roboty rozbiórkowe Prace wstępne Zgodność z dokumentacją Wytyczne dla prac rozbiórkowych Zakończenie prac rozbiórkowych Roboty murowe i blacharskie Zgodność z dokumentacją Materiały Wykonanie robót Roboty blacharskie Badania Roboty blacharskie Okładziny z płyt styropianowych Zgodność z dokumentacją Materiały Wykonanie robót Badania Okładziny z płytek elewacyjnych Zgodność z dokumentacją Materiały Wykonanie robót Badania Sufity podwieszane zewnętrzne podcieni z płyt OSB lub w technologii alternatywnej Zgodność z dokumentacją Materiały Wykonanie robót Badania Roboty dekarskie Zgodność z dokumentacją Materiały Badanie Roboty uzupełniające Zgodność z dokumentacją Materiały Badanie. 6. ODBIÓR ROBÓT I JEGO RODZAJE 7. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

4 I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja techniczna (ST) Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania : 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót 1.4. Określenia podstawowe Podstawowe określenia w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacja ST-00 Wymagania Ogólne. o Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia. o Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji projektowej. o Inspektor Nadzoru osoba powołana przez zamawiającego do działania jako Inspektor Nadzoru upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, o Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robót budowlanych. o Aprobata techniczna dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawierać w szczególności: 1) podstawę prawną, 2) identyfikacje techniczna i nazwę handlowa wyrobu oraz nazwę i adres wnioskodawcy, 3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę potrzeb, warunki jego użytkowania i konserwacji, 4) właściwości użytkowe i własności techniczne wyrobu, istotne związane z wymaganiami podstawowymi, ich poziom oraz metody badań, 5) klasyfikacje wynikająca z odrębnych przepisów i Polskich Norm, 6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa, 7) wytyczne dotyczące technologii wytwarzania, pakowania, transportu i składowania oraz szczegółowy sposób znakowania wyrobu, 8) datę wydania i termin ważności aprobaty, 9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatności wyrobu do stosowania w budownictwie w zakresie określonym w pkt. 3, 10) wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności, 11) wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz raportów z badań wyrobu, 12) pouczenie, że aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób do obrotu i stosowania w budownictwie.

5 Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych w budownictwie obronnym, publikowane są w ramach własnych wydawnictw jednostek aprobujących. Oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajową specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi. o Specyfikacja oznacza specyfikacje robót załączoną do zamówienia oraz wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Wymagania ogólne Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją - kosztorysem, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Przekazanie Terenu Budowy Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, kompletny ST Zgodność robót z kosztorysem i Specyfikacjami Technicznymi Zawarta w zamówieniu dokumentacja musi być uważana za komplementarną i spójną. Cała robocizna i wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w dokumentacji Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i na zewnątrz placu budowy: 1. Utrzymywać bezpieczne warunki pracy. 2. Publicznie ogłosić rozpoczęcie robót. 3. Utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy. 4. Zapewnić wystarczające środki zapobiegające uszkadzaniu dróg Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i zapewnić ich przestrzeganie Ochrona przeciwpożarowa Utrzymywanie odpowiedniego sprzętu przeciwpożarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych Materiały szkodliwe dla otoczenia Stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione. Jeżeli materiały takie są narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialność spada na Zamawiającego Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy wszystkich instalacji nadziemnych i urządzeń podziemnych oraz za informowanie odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Zgodność z ustawowymi ograniczeniami obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu do i z placu budowy Bezpieczeństwo i higiena pracy Spełnianie wymagań wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników, łącznie z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy i sanitarnych przez cały czas trwania robót Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiały i sprzęt stosowane od daty przejęcia placu budowy do daty wystawienia świadectwa zakończenia Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca musi znać wszystkie wymagania ustaw i przepisów oraz przestrzegać ich w czasie wykonywania robót

6 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdów w trakcie prowadzenia robót i do ich rozbiórki po zakończeniu robót. Określenie ponoszącego koszty zajęcia pasów drogowych i wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu Odbiór techniczny i rozruch Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia na piśmie o dacie rozpoczęcia i planowanej dacie zakończenia robót Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji następujących dokumentów: 1. Projekt organizacji robót 2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 4. Program zapewnienia jakości. Projekt organizacji robót Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewniają realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową i instrukcjami oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 1. Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 2. Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 3. Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 4. Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 5. Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Inwestor poda ogólny harmonogram dotyczący terminów i zasad finansowania. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i robót towarzyszących. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 2. MATERIAŁY 2.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom Materiały nie spełniające wymagań Specyfikacji Technicznych zostaną usunięte z placu budowy. Jeżeli zostaną jednak zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności wstrzymane. 2.2 Przechowywanie i magazynowanie materiałów Materiały będą magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakości i przydatności do robót. 2.3 Materiały alternatywne Jeżeli jest to dozwolone przez Specyfikację, należy poinformować Inspektora nie

7 później niż trzy tygodnie przed zamierzonym użyciem takich materiałów, tak aby mógł on dokonać ich wcześniejszego zbadania Materiały z rozbiórki Projekt nie przewiduje użycia materiałów z rozbiórki. 3. SPRZĘT 3.1 Wykorzystywanie sprzętu Wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla zastosowania i nie może pogarszać jakości i wykonania robót. Musi on odpowiadać wykazowi znajdującemu się w ofercie wykonawcy oraz spełniać wymagania wymienione w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych dla określonych robót lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku takich ustaleń w dokumentacji sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 4. TRANSPORT 4.1 Środki transportu (pojazdy) Od Wykonawcy wymaga się wykorzystywania wystarczającej ilości pojazdów, tak aby dotrzymany został termin zakończenia robót. Pojazdy muszą być wystarczające dla zastosowania i nie wpływać ujemnie na jakość robót i transportowanych materiałów. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1 Wymagania ogólne Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w całkowitej zgodności z warunkami kontraktu a jakość materiałów i robocizny musi być całkowicie zgodna z dokumentacją projektowa, metodologia robót i poleceniami Inspektora Nadzoru 5.2 Polecenia Inspektora Nadzoru Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1 Program zapewniania jakości (PZJ) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót. Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru szczegółowy PZJ. 1. Część ogólną dotycząca spraw organizacyjnych. 2. Część szczegółową dla każdego odcinka robót. 6.2 Zasady kontroli jakości robót Wykonawca zapewni prawidłowy system kontroli i niezbędny personel dla pobierania próbek i dokonywania badań. Przed zaakceptowaniem i wprowadzeniem w życie systemu jakości należy przeprowadzić badania próbne, mające pokazać zadowalające działanie systemu. 6.3 Pobieranie próbek Próbki będą pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady, że wszystkie elementy robót mogą zostać wybrane do badania z jednakowym prawdopodobieństwem. W razie potrzeby Inspektor może zażądać dodatkowego pobrania próbek. 6.4 Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Przed pobieraniem próbek i rozpoczęciem jakichkolwiek badań należy powiadomić Inspektora, wszystkie wyniki muszą zostać przekazane na piśmie Inspektorowi. 6.5 Atesty jakości Warunki dla atestów jakości muszą zostać określone w Specyfikacji Technicznej. Jeżeli

8 jest to wymagane, do każdej dostawy na plac budowy muszą być dołączone odpowiednie atesty jakości a ich kopia musi zostać przekazana Inspektorowi. 6.6 Dokumenty placu budowy Dziennik budowy Dziennik budowy jest dokumentem przeznaczonym do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. Dziennik należy prowadzić w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności mających miejsce na terenie budowy Księga obmiaru Szczegóły pomiarów są wpisywane stopniowo stosownie do pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robót. Księga jest podstawa do ustalania rzeczywistego postępu robót Dokumenty laboratoryjne Dziennik laboratorium, oświadczenia o jakości materiałów, zatwierdzone receptury i badania. Inspektor Nadzoru będzie mieć przez cały czas dostęp do tych materiałów Inne dokumenty budowy Świadectwa odbioru robót, umowy ze stronami trzecimi, raporty i korespondencja Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty mają być przechowywane na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu. 7. ODBIÓR ROBÓT I JEGO RODZAJE 7.1. Zasady ogólne Roboty powinny podlegać następującym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora z udziałem wykonawcy: Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór częściowy Odbiór końcowy Odbiór ostateczny 7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonania robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu; odbiorowi takiemu podlegają przewody prowadzone w tynku. Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie (możliwie szybko) przez inspektora nadzoru Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót Odbiór końcowy Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca powinien: przygotować

9 dokumentację po wykonawczą. W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, tworzące Dokumentację Powykonawczą: 1) Projekt powykonawczy zaktualizowany po wykonaniu robót projekt wykonawczy z naniesionymi w trakcie wykonawstwa zmianami 2) Specyfikację Techniczną 3) Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów 4) Protokóły z przeprowadzonych odbiorów częściowych 5) Protokóły z przeprowadzonych badań (pomiarów i sprawdzeń) 6) Deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia na zastosowane w instalacjach nisko prądowych wyroby i urządzenia 7) Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 8) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Jeśli komisja powołana do odbioru stwierdzi, że pod względem przygotowania dokumentacyjnego instalacje nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót Odbiór ostateczny Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 8. Podstawa płatności 8.1. Ustalenia ogólne Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. Kwoty ryczałtowe będą obejmować : robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupów, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy. wartości pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami Warunki umowy i wymagania ogólne Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie Obmiar robót Ogólne zasady obmiaru robót. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnej pozycji jest załączony Dokumentacji Przetargowej Przedmiar Robót.

10 Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem,że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i Dokumentacji Projektowej, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno wyprzedzać przedmiar o co najmniej 3 dni. Wyniki obmiaru wpisywane są do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione przez Inspektora Nadzoru. Długości i odległości pomiędzy punktami skrajnymi będą mierzone w poziomie (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Objętości wyliczane będą w m 3, jako długość pomnożona przez średni przekrój Ilości, które mają być wymierzone wagowo będą wyrażone w tonach lub kilogramach. Jednostki obmiarowe 1m 3 = objętości rozbieranych elementów 1m 2 = objętości demontowanych elementów 1kg= ilości mierzone wagowo Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie wykonywania obmiaru i dostarczone przez Wykonawcę muszą zostać zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.Jeżeli urządzenia i sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Czas przeprowadzania odbioru. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach określonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmianie wykonawcy. Obmiar robót zanikających lub ulegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem. 9. PRZEPISY ZWIĄZANE 9.1 Normy i normatywy Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 9.2 Przepisy prawne Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związany z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: - Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157). Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

11 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48). Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. Zalecane Normy Państwowe (NP) i Normy Branżowe (BN). 1. PN-79/B Kruszywa mineralne. 2. PN-EN13139/2002 Kruszywa do zapraw. 3. PN-ISO Tolerancje w budownictwie. 4. BN-71/ Rusztowania robocze stojakowe z rur stalowych. 5. PN-88/B Cement portlandzki. 6. PN-81/B Cement murarski. 7. PN-65/B Zaprawy murarskie 8. PN-70/B Roboty tynkarskie 9. PN-75/B Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieograniczonych. 10. PN-B_20130,1999/Az1:2001. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie płyty styropianowe (PS-E) 11. PN-82/B Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 12. PN-80/B Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 13. PN86/B Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo -strukturalna. Wymagania. 14. PN-71/H Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności środowisk. 15. PN-79/H Ochrona przez korozją. Pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne. 16. PN-B-01808:1988 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe 17. PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno. Projektowanie i wykonanie 18. PN-69/B Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalny farbami emulsyjnymi. 19. BN-76/ Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.

12 II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania : OCIEPLENIE BUDYNKU 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Roboty których dotyczy ST obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zadanie inwestycyjnego, wymienionego w punkcie Opis obiektu Forma i funkcja obiektu. Budynek mieści funkcje edukacyjną Szkoły Muzycznej. Budynek pięciokondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowany około roku 1965 r. Budynek posiada elewację południową, wschodnią, północną i częściowo zachodnią. Od strony zachodniej przylega do budynku sąsiedniego (fragment północnej części budynku oraz 5 kondygnacja wystają poza sąsiedni budynek). Wymiary budynku: długość 58,43 m; szerokość 11,42 m: wysokość 21,35 m. Ściany zewnętrzne murowane z betonu komórkowego grubości ok. 38 cm, obustronnie tynkowane. Stropy żelbetowe. Schody zewnętrzne i wewnętrzne żelbetowe, posadzka z lastrika. Okna w budynku zostały wymienione na okna z PCV. Tynki na ścianach są miejscami popękane i zniszczone szczególnie w rejonie dylatacji i rynien. Ściany cokołu (parteru) obłożone mozaiką są popękane z ubytkami i spękaniami. Na elewacji północnej oraz w strefie wejściowej znajdują się mozaiki będące pod ochroną. W trakcie robót budowlanych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem Zmiany konstrukcyjne w budynku. W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się wykonania prac, naruszających układ konstrukcyjny budynku. Wszystkie elementy mają charakter wykończeniowy i pomocniczy i nie wpływają na zwiększenie obciążeń na fundamenty oraz nie naruszają statyczności budynku. Wszystkie elementy obiektu które mogą mieć wpływ na przebieg planowanych prac, są w dobrym stanie technicznym. 2. MATERIAŁY 2.1. Przyjęte materiały Projektowane materiały i technologie podano w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami, w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Każda zmiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora Nadzoru i potwierdzenia przez Projektanta Składowanie materiałów Wszystkie materiały znajdujące się na terenie robot powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiały wrażliwe na wpływy atmosferyczne należy przechowywać w pomieszczeniach lub na zewnątrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na termin użycia materiałów. Niedopuszczalne jest

13 wbudowanie materiałów przeterminowanych oraz posiadających niewłaściwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych,o niewłaściwej geometrii itp. 2.3 Zapewnienie jakości Wymaganą w projekcie jakość konstrukcji powinien zapewnić wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezależnego, w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 3. SPRZĘT Roboty mogą być wykonywane mechanicznie lub ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 4. TRANSPORT Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 5. WYKONANIE I KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Dla prac wynikających z projektu przyjmuje się kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określone w przedmiarze robót Roboty rozbiórkowe Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Z 2003 r. Nr 47 poz.401, z późniejszymi zmianami. ) Prace wstępne ogrodzenie i oznakowanie terenu zgodnie z wymogami BHP wykonanie rusztowań zewnętrznych z ich od gromieniem i zamocowaniem siatki ochronnej zabezpieczenie istniejących instalacji, zdemontować i zabezpieczyć do późniejszego odtworzenia Zgodność z dokumentacją Prace rozbiórkowe i demontażowe należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz w zgodzie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz ST Wytyczne dla prac rozbiórkowych ZADANIA : rozbiórka obróbek blacharskich, gzymsów, kołnierzy, parapetów oraz innych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. rozbiórka rur spustowych i rynien. rozbiórka elementów instalacji. skucie odparzonych, uszkodzonych tynków zewnętrznych. rozbiórka sufitów podcieni. pomieszczenia i teren wokół rozbiórki oczyścić z resztek zbędnych materiałów Zakończenie prac rozbiórkowych Materiały z rozbiórki posegregować i składować we wskazanym miejscu. Składowany gruz po zakończeniu prac rozbiórkowych należy wywieźć z miejsca w

14 których odbyło się składowanie, rozbiórka i demontaż, oczyścić i uporządkować tak aby stworzyć optymalne warunki do dalszych prac Kontrola jakości robót. Wymagania dla robót podano w punkcie Roboty murowe i blacharskie. ZADANIA : Roboty murowe Uzupełnienie tynków zewnętrznych, gruntowanie powierzchni pionowych. Wykonanie odwodnienia. Ułożenie warstwy izolacji parapetów oraz cokołu Roboty blacharskie Podbicie okapu dachu blachą tytanowo cynkową Zamocowanie rynien i rur spustowych Ułożenie obróbek blacharskich Zgodność z dokumentacją. Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. Odstępstwa od dokumentacji powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem Materiały. Woda zarobowa do zapraw Woda stosowana do zapraw powinna odpowiadać wymaganiom normy PE-EN 1008:2004 Zaprawy budowlane Zaprawy cementowo - wapienne wg PN-B :2005 Do zapraw należy stosować cementy CEM I, CEM II klasy 32,5 wg PN-EN Wapno stosowane do zapraw powinno odpowiadać normie PN-EN wapno hydratyzowane CL 90-s lub CL80S w postaci dp i pn dolomitowe hydratyzowane DL 85 S1, DL 85 S. Przygotowanie zapraw dla robót murarskich powinno być wykonywane mechanicznie. Czas zużycia zaprawy cementowo -wapiennej nie powinien przekraczać 5 godzin od chwili zarobienia, a w temperaturze powyżej 25 0 C krótszy od 1 godziny. Preparaty gruntujące (pow. pionowe)-wg. stosowanego systemu docieplenia Blacha tytanowo cynkowa. Do robót blacharskich należy stosować blachę wg dok.technicznej przystosowaną do podbić dachowych.blacha grubości 0,5mm. Sposób mocowania i materiały pomocnicze wg dostawcy systemu. Płyty styropianowe Rynny i rury spustowe Rynny i rury z blachy z tytan cynku. Rynny i rury powinny odpowiadać normie : PN-EN 612:1999 Uchwyty do rynien i rur powinny odpowiadać normie: PN-EN 1462:2001, PN-B :1999,PN-B-94702:1999. Rynna aluminiowa do wbudowania pod płytę okładzinową elewacji (np.schulter) wg Dokumentacji wykonawczej. Obróbki blacharskie. Blacha powlekana d=0,3 kolorystyka wg Dokumentacji projektowej

15 Wykonanie robót Uzupełnienie tynków zewnętrznych, gruntowanie powierzchni pionowych Należy uzupełnić tynki tynkiem cementowo -wapiennym oprócz powierzchni oczyszczonych w ościeżach. Powierzchnie zagruntować. Izolacja ościeży i cokołu Prace powinny być prowadzone przez wyspecjalizowaną ekipę, zgodnie z wytycznymi projektu wykonawczego.sposób wykonania izolacji,mocowania itp. należy dostosować do wytycznych przyjętego produktu. Prace należy wykonywać na wyczyszczonym, zagruntowanym podłożu. Przy wykonywaniu izolacji parapetów na warstwę klinu ze styropianu należy nałożyć folię PP i wywinąć na ościeżnicę Roboty blacharskie A. Podbicie okapu dachu blachą tytanowo cynkową * Prace powinny być prowadzone przez wyspecjalizowaną ekipę, zgodnie z wytycznymi projektu wykonawczego.sposób wykonania montażu należy ściśle dostosować do wytycznych producenta przyjętego produktu. B. Rynny i rury spustowe Sposób wykonania,mocowania należy dostosować do wytycznych przyjętego produktu. C. Obróbki blacharskie Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót blacharskich reguluje norma PN-61/B Stosując systemowe rozwiązania wykonując montaż należy ściśle stosować się do wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta. Połączenie obróbek blacharskich z obrabianymi elementami uszczelnić kitem trwale plastycznym. Miejsce styku kitu z blachą przed uszczelnieniem odtłuścić rozpuszczalnikiem benzynowym. *Projekt budowlano wykonawczy OCIEPLENIE BUDYNKU Badania Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów odpowiada Wykonawca. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać odbioru wszystkich wyrobów budowlanych pod kątem certyfikatów i oznakowania. Wyroby uszkodzone lub niedopuszczone do stosowania należy wycofać z zastosowania. Inwestor jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru nad robotami przez osoby posiadające uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności Roboty blacharskie Sprawdzenie prawidłowości wykonanych poszczególnych robót ulegających zakryciu takich jak: Jakość i stopień przygotowania miejsc montażu A. Podbicie okapu dachu blachą tytanowo cynkową Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji po wykonawczej Jakość materiałów Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia Sprawdzenie łączeń i umocowania arkuszy Sprawdzenie zabezpieczeń elewacyjnych (połączenia przy murach) B. Rynny i rury spustowe Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji po wykonawczej Jakość elementów

16 Jakość łączenia i umocowania segmentów rur spustowych/rynien Jakość zamocowania kosza na wylocie rury spustowej Sprawdzenie ogólne rur spustowych C. Obróbki blacharskie Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: Zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji po wykonawczej Jakość materiałów Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia Sprawdzenie łączeń i umocowania arkuszy Sprawdzenie zabezpieczeń elewacyjnych (połączenia przy murach) Sprawdzenie szczelności Zamawiający będzie sprawdzał podczas częstych kontroli robót. Jakość robót nie ulegających zakryciu będzie sprawdzana i oceniana podczas ostatecznego odbioru robót Okładziny z płyt styropianowych ZADANIA : Przygotowanie podłoża Ułożenie warstwy izolacji styropianu : ściany - EPS 70 gr.10 cm,- wsporniki - EPS 70 gr. 4 cm, podcienia EPS 70gr. 10 cm Zgodność z dokumentacją Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. Odstępstwa od dokumentacji powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem Materiały Proponowane materiały izolacyjne i technologie podano w Dokumentacji Projektowej: Płyty styropianowe. Płyty styropianowe samogasnące EPS (FS-15 wg poprzedniej normy); płyty o formacie 1000x500 gr. 100mm, 40mm, powinny posiadać strukturę zwartą, spoistą, powierzchnię szorstką a krawędzie proste bez uszkodzeń EPS EN t2-l2-w2-s2-p4-bs 115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70) 1-TR-100 Współczynnik przewodzenia ciepła < 0,04 W/(mxK ); L2 tolerancja długości mm W2 tolerancja szerokości mm T2 tolerancja grubości + 1 mm P4 tolerancja płaskości + 5 mm na 1000 mm S2 tolerancja prostokątności + 2 mm na 1000mm CS(10) Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względem 80 kpa DS(70) Stabilność wymiarów w 700 przez 48 h < 2 % DS(N)2 Stabilność wymiarów w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych (230C,50% wilg.) przez 28 dni < 0.2% BS Wytrzymałość na zginanie > 125 kpa TR Wytrzymałość na rozciąganie > 100 kpa Klej uniwersalny. Klej uniwersalny do przyklejania płyt styropianowych do podłoży oraz tworzenia wraz z siatką z włókna szklanego warstwy zbrojącej. Występuje w postaci suchej mieszanki. Dane techniczne oraz parametry użytkowe produktu podaje producent. Siatka zbrojeniowa. Tkanina z włókna szklanego układana w warstwie ochronnej na izolacji termicznej, powinna posiadać odpowiedni certyfikat.

17 Gramatura siatki 145 g/m2. Najmniejsza wielkość oczek 4 x 4.5 mm lub 4 x 5 mm. Siatka powinna posiadać wytrzymałość na zrywanie pasa o szerokości 5 cm siłą nie mniejszą niż 1250 N. Preparat gruntujący. Służący do gruntowania podłoży przed nakładaniem cienkowarstwowych tynków akrylowych. Stosuje się go do gruntowania wyschniętej warstwy zbrojonej. Wiążąc z podłożem wzmacnia je powierzchniowo oraz poprawia przyczepność tynku i farb.zmniejsza i ujednolica chłonność, oraz redukuje pylistość podłoża. Zabezpiecza gruntowaną powierzchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci. Ułatwia prace podczas nakładania farby i tynku oraz reguluje przebieg procesu wiązania. Dane techniczne oraz parametry użytkowe podaje producent. Cienkowarstwowy tynk akrylowy. Wyprawa tynkarska o fakturze 2.0 mm ziarna tworzy trwałą zewnętrzną warstwę ściany o małej przepuszczalności pary wodnej i wysokiej odporności na działanie warunków atmosferycznych. Masa tynkarska barwiona i przygotowana fabrycznie o plastycznej konsystencji, gwarantuje trwałe nie zmywające się kolory. Kolory elewacji wg dokumentacji projektowej. Przed wykonaniem kolorystyki elewacji należy wykonać próbki kolorów tynku w celu akceptacji przez Inwestora. Łączniki mechaniczne do mocowania płyt styropianowych. Łączniki wykonane z tworzywa sztucznego, proste lub z poszerzoną strefą rozporową o długości 18 cm, O 8 lub 10 mm (zaleca się stosowanie średnicy 10 mm) oraz średnicy talerzyka 60 mm. Przewidywane zużycie kołków na 1 m2 ściany - 4 sztuki. Profile aluminiowe. Zostaną zastosowane listwy cokołowe (startowe) do wykonania dolnych krawędzi ocieplenia oraz profile narożnikowe z siatką. Taśma uszczelniająca. Uszczelka rozprężna wodochronna. Jednostronnie klejona o grubości 5 mm, zabezpieczająca ościeżnicę okienna przed dostawaniem się wilgoci poprzez wielokrotne powiększanie swej objętości. Alternatywnym rozwiązaniem uszczelnienia ościeżnicy okiennej jest profil PCV na gąbce samoprzylepnej dostępny w systemach ocieplenia lub kit silikonowy trwaleplastyczny. Kit silikonowy. Trwaleplastyczny przeznaczony na zewnątrz stosowany będzie jako uszczelnienie dylatacji oraz uszczelnienie przy obróbkach blacharskich itp. Kit musi być odporny na działanie warunków atmosferycznych oraz posiadać wysoką plastyczność. Należy stosować kit w kolorze tynku dopuszcza się zastosowanie kitu bezbarwnego. Dopuszcza się stosowanie innych materiałów zamiennych o parametrach nie gorszych niż proponowane pod warunkiem,że spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN,BN),posiadają aprobaty techniczne Wykonanie robót Roboty związane z układaniem warstw izolacyjnych powinny być prowadzone w okresie utrzymującej się słonecznej pogody, w temperaturze nie niższej niż +10 oc. Prace powinny być wykonywane przez wyspecjalizowaną brygadę robotniczą pod zapewnionym stałym nadzorze technicznym. Prace należy wykonywać na oczyszczonym, wyrównanym i zagruntowanym podłożu, zgodnie z wytycznymi

18 producenta przyjętego produktu. Mocowanie styropianu zgodnie z wytycznymi dostawcy wybranego produktu Badania Badanie jakości robót powinno odbywać się na podstawie : badania materiałów badania prawidłowości wykonania ścian warstwowych Należy zbadać ułożenie każdej warstwy materiałów i dokonać odbiorów częściowych dla skontrolowania jakości wykonania każdej z warstw. Do badania robót zakończonych wykonawca powinien przedstawić : protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów protokoły odbiorów częściowych zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonywanych robót Badanie prawidłowości wykonania ścian warstwowych : sprawdzenie zgodności obrysu, głównych wymiarów, grubości ścian oraz wymiarów otworów sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń ścian m wykonania konstrukcji, osadzenia elementów obcych. Sprawdzenie pionowości warstw 5.4. Okładziny z płytek elewacyjnych. ZADANIA : Zgodność z dokumentacją Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. Odstępstwa od dokumentacji powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem Materiały Siatka zbrojeniowa Tkanina z włókna szklanego układana w warstwie ochronnej na izolacji termicznej, powinna posiadać odpowiedni certyfikat. W płaszczyznach ocieplanych i obkładanych płytkami należy zastosować podwójne siatkowanie, tzn. po przyklejeniu styropianu wtopić siatkę z włókna szklanego raz poziomo a raz pionowo. Dopiero wtedy wytworzy się warstwa nośna dla okładzin jaką jest płytka. Zaprawa klejowa. Klej do przyklejania płytek elewacyjnych do podłoży oraz tworzenia wraz z siatką z włókna szklanego warstwy zbrojącej. Występuje w postaci suchej mieszanki. Dane techniczne oraz parametry użytkowe produktu podaje producent. Zaleca się stosowanie uelastycznionej zaprawy klejowej przeznaczonej do prac na zewnątrz budynku, mrozoodpornej. Płytki elewacyjne. Płytki elewacyjne zewnętrzne wg dokumentacji projektowej Wykonanie robót Przyklejać płytki metodą podwójnego smarowania zaprawę klejową nakłada się i na płytki, i na podłoże. Okładzinę należy chronić przed penetracją wody. Po dociśnięciu płytek do ściany zaprawa całkowicie wypełnia przestrzeń pod okładziną. Uwaga! Stosując podwójne smarowanie, trzeba zachować odpowiednią grubość warstwy klejącej zalecaną przez producenta kleju. Po ułożeniu spoiny wypełnia się

19 elastyczną zaprawą. Układanie płytek najlepiej rozpoczynać od ościeży, aby dobrać odpowiednie wiązanie do ich wymiarów. Następnie okleja się naroża ścian. Co m 2 powinno się robić w okładzinie przerwy dylatacyjne Badanie Sprawdzenie pionowości warstw i przyczepności okładziny Sufity podwieszane zewnętrzne podcieni z płyt OSB lub w technologii alternatywnej (np. sufit listwowy Barwa System). ZADANIA : Podwieszenie sufitu w strefie podcieni Zgodność z dokumentacją Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. Odstępstwa od dokumentacji powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem Materiały Płyta OSB 12 mm Wieszaki systemowe Wykonanie robót Płytę OSB podwiesić do stropu na wieszakach systemowych np. Nida Gips Badanie Badanie jakości robót powinno odbywać się zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów Roboty dekarskie. ZADANIA : Przygotowanie podłoża (usunięcie purchli, pęknięć i wgłębień) Gruntowanie Położenie nowej papy Zgodność z dokumentacją Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. Odstępstwa od dokumentacji powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem Materiały. Grunty Preparaty bitumiczne oferowane przez producenta pap. Papa termozgrzewalna Badanie. Wskazane jest używanie produktów (środek gruntujący + papa) pochodzących od tego samego wytwórcy. Przed remontem ważne jest też ustalenie, czy dach był wcześniej pokrywany smołą, czy masą asfaltową. Uwaga! Produktów asfaltowych nie można układać na smołowych Roboty uzupełniające

20 ZADANIA : Demontaż urządzeń znajdujących się na fasadzie Montaż uchwytów montażowych pod elementy Zabezpieczenia antykorozyjne Nałożenie lastirka zgodnie z dokumentacją techniczną Zgodność z dokumentacją Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. Odstępstwa od dokumentacji powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem Materiały Uchwyty montażowe Emalia antykorozyjna Emalia nawierzchniowa Lastriko Wykonanie robót Przy wykonywaniu przewidywanych prac należy zdemontować elementy mocowane do elewacji zewnętrznej oświetlenie zewnętrzne, instalacja elektryczna,wywietrzniki, nawiewy itp., a następnie odtworzyć przewidując przy układaniu warstw izolacji odpowiednie uchwyty montażowe. Elementy stalowe należy oczyścić z farby i rdzy, a następnie pomalować farbą antykorozyjną trójwarstwową. Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne wymienić na nowe. Elementy stalowe po scaleniu poddać malowaniu antykorozyjnemu i nawierzchniowemu zgodnie z Dok. Techniczną Pokrycie powierzchni płukanym lastrikiem wg dokumentacji technicznej. Wykonanie lastrika zgodnie z wytycznymi producenta Badanie Badanie jakości robót powinno odbywać się zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. 6. ODBIÓR ROBÓT I JEGO RODZAJE Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST Ogólna Specyfikacja Techniczna.. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 7. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE Ustala się,że mimo wskazania w dokumentacji technicznej i ST norm lub przepisów prawnych, zastosowanie mają te normy i przepisy które są ostatnio wydanymi. Poniżej normy i przepisy stanowiące uzupełnienie podanych w treści ST : Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r.Nr92,poz. 881) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ( tj.dz.u. z 2006, Nr 156, poz ze zmianami). Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 roku Nr 75,poz690, z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowalnych ( Dz.U. nr 47, poz. 401 ) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991o ochronie przeciwpożarowej ( tj. Dz.U. z 2002, Nr 147, poz ze zmianami).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA: Droga pożarowa przy budynku internatu. OBIEKT: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W.Witosa w Boninie. ADRES: 76-009 Bonin.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Nazwa zamówienia. Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót wykończeniowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE Inwestor: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów Opracował

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR RODZAJ OBIEKTU: Rozbudowa budynku Remizy OSP w Żurowej NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Szerzyny ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 38-246 Szerzyny 521

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE I. ZAŁOŻENIA. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych przy wykonaniu zadania: Zakres stosowania. Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA CZTERECH ŚCIAN BUDYNKÓW W ŚWIERZAWIE PRZY ULICY REYMONTA 24-30

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA CZTERECH ŚCIAN BUDYNKÓW W ŚWIERZAWIE PRZY ULICY REYMONTA 24-30 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA CZTERECH ŚCIAN BUDYNKÓW W ŚWIERZAWIE PRZY ULICY REYMONTA 24-30 INWESTOR: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NAD ZALEWEM 59-540 ŚWIERZAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu SST 1 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST)

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV 45 321 000-3 ROBOTY ELEWACYJNE 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej SST są

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROBOTY IZOLACYJNE 9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROBOTY IZOLACYJNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI 1. Wymagania ogólne D.M. 00. 00. 00. CPV 93000000-8 2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01. CPV 45111200-0 3. Wykonanie wykopów D.M. 02.01.01 CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SST. 07. ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE

SST. 07. ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE SST. 07. ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i zakres specyfikacji...2 1.1. Przedmiot specyfikacji...2 1.2. Zakres stosowania specyfikacji...2 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją...2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamierzenie budowlane: Remont trybun stadionu Adres obiektu budowlanego: Baligród, działka nr 705 Inwestor: Gmina Baligród ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże.

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. SZCZEGÓŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 1.1.1. - Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. (CPV 45110000-1 - Roboty w rozbiórek obiektów budowlanych) 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZABUDOWY ELEMENTÓW PŁYTAMI GIPSOWO- KARTONOWYMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZABUDOWY ELEMENTÓW PŁYTAMI GIPSOWO- KARTONOWYMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZABUDOWY ELEMENTÓW PŁYTAMI GIPSOWO- KARTONOWYMI w Budynku Dydaktyczno-Laboratoryjnym L 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV: 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 45223821-7 - Elementy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

ST (CPV ; CPV ; CPV )

ST (CPV ; CPV ; CPV ) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. Wstęp

SPIS TREŚCI: 1. Wstęp ST 02.14. 00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - PODŁOGI WRAZ Z POSADZKAMI (POSADZKI JAKO WIERZCHNIE WARSTWY PODŁOGI) CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian CPV

Bardziej szczegółowo

KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp.

KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp. KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp.pl TEMAT/OBIEKT: Aneks do dokumentacji podstawowej pod nazwą Remont

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Inwestor: Obiekt: Temat : Stadium: SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU AL. MARCINKOWSKIEGO 32 60-967 POZNAŃ SĄD REJONOWY W ŚREMIE, ul. Franciszkańska 4 PRACE ELEWACYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

BIURO ROZWOJU MIASTA " K A T O W I C E " - SPÓŁKA Z O.O.

BIURO ROZWOJU MIASTA  K A T O W I C E  - SPÓŁKA Z O.O. 40-093 KATOWICE ul. Słowackiego 14 tel/fax 32 253 91 82 e-mail - brmkatowice@poczta.onet.pl NIP: 634-012-90-61 Bank Śląski SA w Katowicach Konto Nr 16 1050 1214 1000 0007 0000 9632 BIURO ROZWOJU MIASTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT REMONT ELEWACJI I DACHU BUDYNKU TECHNICZNEGO NR 36 STACJA TRAFO NA TERENIE INSTYTUTU CHEMII PRZEMYSŁOWEJ PRZY UL. RYDYGIERA NR 8 W WARSZAWIE Specyfikację

Bardziej szczegółowo

SST-103/ ,, Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

SST-103/ ,, Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE i MUROWE SST-103/02.03,, Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

Część B Roboty budowlane ST-01/B.10. OBRÓBKI BLACHARSKIE ( KOD CPV 45261000-4 )

Część B Roboty budowlane ST-01/B.10. OBRÓBKI BLACHARSKIE ( KOD CPV 45261000-4 ) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZMIANY SPOSOBU UśYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OŚWIATOWEGO NA BUDYNKACH USŁUGOWO-MAGAZYNOWY, BUDOWA BUDYNKU GARAśOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9)

ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-06.00. ROBOTY ELEWACYJNE Przebudowa z rozbudowa istniejącego budynku na szatnie i świetlicę 52 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Moniuszki 9-11, Jastrzębie-Zdrój Opracował: Dział Eksploatacyjno Techniczny, ul. Dworcowa 17E, Jastrzębie-Zdrój SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE

MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 1/B ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 01.00. ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA DRZWIOWA"

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 01.00. ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA DRZWIOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 01.00. ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA DRZWIOWA" NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST - Specyfikacja Techniczna" OST - Ogólna Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. MONTAŻ 6 URZĄDZEŃ REKREACYJNYCHNA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI TOMASZKOWICE NA DZ. NR 105 GMINA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH KAMA JOACHIM KRUPA 43-100 TYCHY ul. Słoneczników 43 tel./fax. (32) 227-84-95 NIP 646-182-13-53 TEL KOM. 607-938-634 E mail: joachimkrupa@poczta.onet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH (Kod CPV 45260000)

ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH (Kod CPV 45260000) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04 ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH (Kod CPV 45260000) 46 Spis treści 1. WSTĘP... 48 2. MATERIAŁY... 48 3. SPRZĘT... 50 4. TRANSPORT...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE KOD 45320000-6 Roboty izolacyjne Zawartość: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-8 ELEMENTY WYPOSAŻENIA 252 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 254 1.1. Przedmiot SST... 254 1.2. Zakres stosowania SST... 254 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 8.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0 MONTAŻ i DOSTAWA URZĄDZENIA SPORTOWE i WYPOSAŻENIE Nazwy i kody robót wg CPV 36 40 00 00-2 Artykuły i sprzęt sportowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBINACH INWESTOR: GMINA ABRAMÓW UL.22LIPCA 21-143 ABRAMÓW LUTY 2011 1.Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont magazynku i zmywalni w internacie oraz magazynku na mleko w ZSCKR w Okszowie ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów CPV Główny przedmiot 45.00.00.00 7 W tym:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001 Temat: Inwestor: lokalizacja : Opracował: Remont dachu krytego blachodachówką Gmina Września Nowy Folwark Kazimierz Szymkowiak 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Wyspiańskiego 9-11, Jastrzębie-Zdrój Opracował: Dział Eksploatacyjno Techniczny, ul. Dworcowa 17E SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST 0 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogólne odnoszą się do wymagań wspólnych dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00

STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00 ST-03.00 Stolarka budowlana 2 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. WSTĘP.... 3 1.1. Przedmiot SST.... 3 1.2. Zakres stosowania SST.... 3 1.4. Określenia podstawowe....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 WE WŁOSZCZOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 WE WŁOSZCZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 WE WŁOSZCZOWIE INWESTOR: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE, OS.BROŻKA 14, 29-100

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Inwestor OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) Obiekt Budynek nr 12/3394 Adres obiektu budowlanego Jednostka Wojskowa 3533 27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 38 Zamawiający 33 WOG

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-0101 WYMIANA WINDY

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-0101 WYMIANA WINDY SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DO PROJEKTU PRZEBUDOWY SZYBU WINDOWEGO Z ROZBUDOWĄ ŁĄCZNIKA KOMUNIKACYJNEGO W SZPITALU REHABILITACYJNYM W POKOJU SST-0101 WYMIANA WINDY KOD CPV 45313000-4 STT - 0101

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PROJEKT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA TERENY REKRAACYJNO SPORTOWE,KOMUNIKACJA,BOISKA,MAŁA ARCHITEKTURA CPV : 45214210-5 szkoły podstawowe

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS * WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ ZAKREŚLIĆ wydanie 0/203 opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń NIEZBĘDNIK INSPEKTORA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej IZOLACJE TERMICZNE:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SSTWiORB)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SSTWiORB) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SSTWiORB) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : ROZBIÓRKA KOMINA PRZY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 11 LOKALIZACJA ZAMÓWIENIA : Ul. Farbiarska 51/57,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ 123 W TYCHACH.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ 123 W TYCHACH. INNY WYMIAR Pracownia Architektoniczna Jarosław Stelmaszyk Ul. Wojewódzka 50/8A 40-026 Katowice NIP 634 247 00 60 Tel. 604 320 166 Temat : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Gimnazjum Nr 3 im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki 34-500 Zakopane ul. Janosówka 15a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STOLARKA OKIENNA PCV Opracowanie: MCM Projekt,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV , KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV , KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV 45 261 100-5. 45 261 210-9, 45 321 000-3 KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie części piwnicy w budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Obiekt zlokalizowany w Gryfinie przy ul. Kościelnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł opracowania Inwestor : Zabezpieczenie dachu hali sportowej przed opadami atmosferycznymi. : Klub Sportowy Społem 91-425 Łódź, ul. Północna

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWY I KONSREWACJI POKYCIA DACHOWEGO Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH KRYCIE DACHU PAPĄ MOGAPLAN PYE PV250 S5 Z POSYPKĄ ŁUPKOWĄ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH e-1 Inwestor : Dom Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2a 32-650 Kęty Adres inwestycji : Dom Kultury w Kętach ul. Zwirki i Wigury 2a 32-650

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY MUROWE - KOMINY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY MUROWE - KOMINY SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY MUROWE - KOMINY 1. WSTĘP Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych dla kominów,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach

Przedmiar dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 Przediar dla teroodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sardzowicach NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Sardzowice INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT projekt P K p r o j e k t B iu r o A rc h it e kt o n ic zn e P i o tr K oło dzi e j 33-100 Tarnów ul. Bitwy pod Monte Cassino 12B tel. 014 6240 960 NIP 8732976354 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

BALUSTRADY ZASADY OGÓLNE

BALUSTRADY ZASADY OGÓLNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 8 Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo-socjalnego ze zmianą geometrii dachu z dachu płaskiego na dach wielospadowy, oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7 Nazwa inwestycji : Remont elewacji, docieplenie i zmiany kolorystyki elewacji, wymiany części stolarki okiennej

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV 45.45.30.00-7 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 3b do SIWZ ROBOTY BUDOWLANE W DOMU STUDENCKIM SPARTAKUS SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zadanie II Remont schodów zewnętrznych Inwestor: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO we

Bardziej szczegółowo

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie ul. Sobieskiego 10 Remont sali nr 27 Pracownia Budowlana Specyfikacje techniczne

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie ul. Sobieskiego 10 Remont sali nr 27 Pracownia Budowlana Specyfikacje techniczne S 03.00 ROBOTY TYNKARSKIE TYNK MOZAIKOWY Zawartość 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INWESTOR: GMINA RZĄŚNIK UL. JESIONOWA 3 07-205 RZĄŚNIK OBIEKT: BUDYNEK PUBLICZNEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE SST - 02.3.0 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45421131-1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) ST S3 Remont i przebudowa sanitariatów w Olsztyńskim Teatrze Lalek INWESTOR: Olsztyński Teatr Lalek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: WYKONANIE DOCIEPLENIA ELEWACJI WEJŚCIOWEJ, WRAZ Z WYMIANĄ WITRYNY STALOWO-SZKLANEJ Z DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI, WYKONANIEM COKOŁÓW Z TYNKU MOZAIKOWEGO, WYMIANĄ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INWESTOR: MIEJSKI DOM KULTURY SZOPIENICE GISZOWIEC UL. GEN. J. HALLERA 28 40-321 KATOWICE

PROJEKT INWESTOR: MIEJSKI DOM KULTURY SZOPIENICE GISZOWIEC UL. GEN. J. HALLERA 28 40-321 KATOWICE PROJEKT PRAC REMONTOWYCH WYMIANY BARDZO ZNISZCZONYCH PODŁÓG W POMIESZCZENIACH ADMINISTRACYJNYCH I KLUBOWYCH FILII NR 1 PRZY UL. OBR. WESTERPLATTE 10 W KATOWICACH INWESTOR: MIEJSKI DOM KULTURY SZOPIENICE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem.

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiot opracowania obejmuje budynek użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wilkowa. Jest to budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S DACH KONSTRUKCJA I POKRYCIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S DACH KONSTRUKCJA I POKRYCIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-07.00. DACH KONSTRUKCJA I POKRYCIE Przebudowa z rozbudowa istniejącego budynku na szatnie i świetlicę 59 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Podkonstrukcja pod agregaty skraplające

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Podkonstrukcja pod agregaty skraplające SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt budowlany: Budynek Administracyjny Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 94 Podkonstrukcja pod agregaty

Bardziej szczegółowo