REGULAMIN AKCJI Filmbox (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 września 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI Filmbox (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 września 2014 r."

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI Filmbox (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 września 2014 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Filmbox (zwana dalej Akcją promocyjną ) jest Saturn Planet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, Aleje Jerozolimskie 179, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o numerze NIP , o kapitale zakładowym w wysokości , 00 złotych (zwana dalej Organizatorem ), działająca na rzecz spółek z grupy SATURN prowadzących sklepy pod marką SATURN oraz sklepu internetowego (zwane dalej Sklepami SATURN ) oraz Media Saturn Online Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, Aleje Jerozolimskie 179, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o numerze NIP , o kapitale zakładowym w wysokości , 00 złotych (zwana dalej Organizatorem ), prowadząca sklep internetowy 2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej 1. Akcja promocyjna prowadzona jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich Sklepach SATURN i w sklepie internetowym 2. Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od dnia 04 września 2014 r. od godziny 00:01 do dnia 10 września 2014 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. 3 Uczestnicy Akcji promocyjnej Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, przedsiębiorcy, osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej i zdecydują się na zakup Produktu, o którym mowa w 4 ust. 3 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami"). 4 Zasady Akcji promocyjnej 1. Akcją promocyjną objęte są telefony typu smartfon oraz tablety dowolnej marki, których cena sprzedaży jest równa lub wyższa od 699,00 PLN (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto, dostępne w trakcie trwania Akcji promocyjnej, w ofercie Sklepów SATURN oraz w sklepie internetowym z wykluczeniem produktów z outletu (zwane dalej Produktami ). 2. W ramach Akcji promocyjnej Uczestnik otrzymuje dostęp do platformy Flimbox Live na okres 12 (dwunastu) miesięcy (zwany dalej Aplikacją ). Aplikacja Filmbox to unikalna aplikacja, która pozwala oglądać filmowe i tematyczne kanały telewizyjne, a także korzystać w każdej chwili z ogromnej biblioteki VoD oferującej m.in. polskie i zagraniczne filmy, programy dokumentalne oraz nagrania pojedynków najpopularniejszych na świecie sportów walki. Ta nowoczesna platforma umożliwia dostęp do ponad 1000 filmów oraz 7 kanałów na żywo, m.in.: Filmbox, Filmbox Extra, Kino Polska, Kino Polska Muzyka, Fightbox, DocuboxHD, FashionboxHD. 3. W celu pobrania kodu umożliwiającego uruchomienie Aplikacji należy w trakcie trwania Akcji promocyjnej:

2 a) wejść na stronę internetową i dokonać rejestracji, zgodnie z instrukcjami podanymi przez Organizatora Akcji; b) we wskazanych polach Uczestnik powinien wpisać numer zrealizowanego zamówienia lub numer paragonu oraz podać adres c) kod zostanie wyświetlony na stronie oraz wysłany na wskazany adres po wciśnięciu przycisku POBIERZ SWÓJ KOD. Zasady korzystania z Aplikacji określa Regulamin Aplikacji umieszczony na stronie internetowej Regulamin Aplikacji znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 4. Uczestnik ma możliwość pobrania kodu umożliwiającego pobranie Aplikacji wyłącznie w trakcie trwania Akcji promocyjnej. Na aktywację kodu Uczestnik ma 6 miesięcy od daty pobrania kodu. 5. Uczestnik może korzystać z Aplikacji przez okres 12 miesięcy od dnia aktywacji. 6. Wartość rynkowa Aplikacji wynosi 238, 00 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem złotych) na okres 12 (dwunastu) miesięcy. Cena Aplikacji na okres 12 (dwunastu) miesięcy została wliczona w cenę Produktu. Po okresie 12 (dwunastu) miesięcy, Aplikacja nieopłacona przez Uczestnika wygasa. 7. Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ceny Aplikacji ani zamiana Aplikacji na inny towar. 8. Uczestnik może brać udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków przewidzianych w Regulaminie. 9. W przypadku zakupu Produktu w sklepie internetowym o udziale w Akcji promocyjnej decyduje data zawarcia umowy zawartej na odległość tj. umowa zawarta zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży oraz Polityką prywatności. 10. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech Produktów ani Aplikacji objętych Akcją promocyjną. 11. Wszelkie prawa związane z Aplikacją zostały zastrzeżone na rzecz Mediabox Broadcasting International Ltd z siedzibą w UK, Chiswick Park 566 Chiswick High Road, London W4 5YA, Building Akcja promocyjna nie może być łączona z innymi Akcjami promocyjnymi. 5 Odpowiedzialność 1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do wysokości ceny Produktu w trakcie Akcji promocyjnej, którego to roszczenie dotyczy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody pośredniej ani bezpośredniej wyrządzonej przez Aplikację. 2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych. 6 Reklamacje i wymiana towarów 1. Reklamacje Uczestników dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz przez 21 (dwadzieścia jeden) dni od jej zakończenia w Sklepie SATURN, w którym Uczestnik dokonał zakupu Produktu, lub pod adresem z tematem wiadomości "Filmbox lub pod numerem Infolinii : * (* opłata zgodnie z taryfą operatora). 2. Reklamacje składane w formie pisemnej w Sklepie SATURN, w którym dokonano zakupu Produktu powinny zawierać dopisek Filmbox oraz powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, Jego adres zamieszkania, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji. 3. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w 6 ust. 1 i 2 Regulaminu, trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez

3 Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika, telefonicznie lub za pośrednictwem drogi elektronicznej w zależności od formy, w jakiej Uczestnik złożył reklamację. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana danych uniemożliwia doręczenie korespondencji bądź kontakt z Uczestnikiem. 5. Reklamacje dotyczące Produktu mogą być składane w dowolnym Sklepie SATURN. 6. [Sklepy SATURN] Uczestnikowi, który dokonał zakupu Produktu w Sklepie SATURN, przysługuje możliwość wymiany lub zwrotu. Zasady wymiany i zwrotu Produktu obowiązujące u Organizatora zostały określone w odrębnym dokumencie dostępnym w Sklepach SATURN (sklepy stacjonarne). 7. W przypadku zwrotu Produktu, zgodnie z Warunkami wymiany towaru dostępnymi w Sklepach SATURN, Uczestnik otrzymuje zwrot ceny zakupu Produktu obowiązującej w ramach Akcji promocyjnej. Jeżeli Uczestnik dokonuje zwrotu Produktu, na zasadach określonych w zdaniu poprzedzającym, i Uczestnik nie dokonał rejestracji Aplikacji, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu Aplikacji. Jeżeli Uczestnik dokonuje zwrotu Produktu, na zasadach określonych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, i Uczestnik dokonał rejestracji Aplikacji, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu wartości rynkowej Aplikacji. 8. W przypadku wymiany Produktu, zgodnie z Warunkami wymiany towaru dostępnymi w Sklepach SATURN, wydaniu podlega towar, którego wartość odpowiada cenie zakupu Produktu w ramach Akcji promocyjnej. Jeżeli Uczestnik dokonuje wymiany Produktu, na zasadach określonych w zdaniu poprzedzającym, na inny niż Produkt, telefon typu smartfon, lub tablet i Uczestnik nie dokonał rejestracji Aplikacji, Uczestnik uprawniony jest do skorzystania z Aplikacji. Jeżeli Uczestnik dokonuje wymiany Produktu, na zasadach określonych w zdaniu poprzedzającym, na inny niż Produkt, telefon typu smartfon lub tablet i Uczestnik dokonał rejestracji Aplikacji, Uczestnik nie jest uprawniony do skorzystania z Aplikacji. 9. [Sklep Internetowy] Uczestnikowi, który dokonał zakupu Produktu w sklepie internetowym przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży. 10. W przypadku zwrotu Produktu, zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego oraz Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży, Uczestnik otrzymuje zwrot ceny zakupu Produktu obowiązującej w ramach Akcji promocyjnej. Jeżeli Uczestnik dokonuje zwrotu Produktu, na zasadach określonych w zdaniu poprzedzającym, i Reklamacje dotyczące Produktu mogą być składane w dowolnym Sklepie SATURN. 11. [Sklepy SATURN] Uczestnikowi, który dokonał zakupu Produktu w Sklepie SATURN, przysługuje możliwość wymiany lub zwrotu. Zasady wymiany i zwrotu Produktu obowiązujące u Organizatora zostały określone w odrębnym dokumencie dostępnym w Sklepach SATURN (sklepy stacjonarne). 12. W przypadku zwrotu Produktu, zgodnie z Warunkami wymiany towaru dostępnymi w Sklepach SATURN, Uczestnik otrzymuje zwrot ceny zakupu Produktu obowiązującej w ramach Akcji promocyjnej. Jeżeli Uczestnik dokonuje zwrotu Produktu, na zasadach określonych w zdaniu poprzedzającym, i Uczestnik nie dokonał rejestracji Aplikacji, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu Aplikacji. Jeżeli Uczestnik dokonuje zwrotu Produktu, na zasadach określonych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, i Uczestnik dokonał rejestracji Aplikacji, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu wartości rynkowej Aplikacji. 13. W przypadku wymiany Produktu, zgodnie z Warunkami wymiany towaru dostępnymi w Sklepach SATURN, wydaniu podlega towar, którego wartość odpowiada cenie zakupu Produktu w ramach Akcji promocyjnej. Jeżeli Uczestnik dokonuje wymiany Produktu, na zasadach określonych w zdaniu poprzedzającym, na inny niż Produkt, telefon typu smartfon, lub tablet i Uczestnik nie dokonał rejestracji Aplikacji, Uczestnik uprawniony jest do skorzystania z Aplikacji. Jeżeli Uczestnik

4 dokonuje wymiany Produktu, na zasadach określonych w zdaniu poprzedzającym, na inny niż Produkt, telefon typu smartfon lub tablet i Uczestnik dokonał rejestracji Aplikacji, Uczestnik nie jest uprawniony do skorzystania z Aplikacji. 14. [Sklep Internetowy] Uczestnikowi, który dokonał zakupu Produktu w sklepie internetowym przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży. 15. W przypadku zwrotu Produktu, zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego oraz Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży, Uczestnik otrzymuje zwrot ceny zakupu Produktu obowiązującej w ramach Akcji promocyjnej. Jeżeli Uczestnik dokonuje zwrotu Produktu, na zasadach określonych w zdaniu poprzedzającym, i Uczestnik nie dokonał rejestracji Aplikacji, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu Aplikacji. Jeżeli Uczestnik dokonuje zwrotu Produktu, na zasadach określonych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, i Uczestnik dokonał rejestracji Aplikacji, Uczestnik nie ma prawa do odstąpienia od umowy licencyjnej (Aplikacji). 16. Uczestnik, który dokonał zakupu Produktu przed rozpoczęciem Akcji promocyjnej w sklepie internetowym i który dokonuje odbioru towaru w trakcie trwania Akcji promocyjnej nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji. 17. Uczestnik biorąc udział w Akcji promocyjnej zostaje stosownie poinformowany o warunkach prawa zwrotu. 18. Uczestnik nie dokonał rejestracji Aplikacji, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu Aplikacji. Jeżeli Uczestnik dokonuje zwrotu Produktu, na zasadach określonych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, i Uczestnik dokonał rejestracji Aplikacji, Uczestnik nie ma prawa do odstąpienia od umowy licencyjnej (Aplikacji). 19. Uczestnik, który dokonał zakupu Produktu przed rozpoczęciem Akcji promocyjnej w sklepie internetowym i który dokonuje odbioru towaru w trakcie trwania Akcji promocyjnej nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji. 20. Uczestnik biorąc udział w Akcji promocyjnej zostaje stosownie poinformowany o warunkach prawa zwrotu. 21. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz ze zmianami). 22. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych. 7 Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji promocyjnej jest Saturn Planet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Media Saturn Online Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub Sklepy SATURN, w zależności od tego w którym Sklepie SATURN Uczestnik wziął udział w Akcji promocyjnej. Szczegółowe dane Sklepów SATURN znajdują się na stronie 2. Administrator danych osobowych nie przetwarza danych osobowych pozyskanych 3. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży oraz w celach archiwalnych. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji promocyjnej. 4. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie informacji handlowej na temat produktów i usług Sklepów SATURN drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz z późn. zm.). 5. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

5 8 Postanowienia końcowe 1. Regulamin Akcji promocyjnej Filmbox dostępny jest w Sklepach SATURN oraz na stronie sklepu internetowego 2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń. 3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień. 4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika lub właściwy według wyboru Uczestnika. 5. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin akcji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz ze zmianami). 6. W sprawach dotyczących zakupów w sklepie internetowym saturn.pl, nieuregulowanych Regulaminem Akcji promocyjnej, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego i Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży [dostępnych na stronie w zakładce: Regulamin i w zakładce: Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży]. W sprawach dotyczących zakupów w Sklepie Saturn, nieuregulowanych Regulaminem Akcji promocyjnej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustaw szczególnych. 7. Regulamin obowiązuje od dnia 04 wrzesień 2014 r.

6 Załącznik nr 1 / WARUNKI UŻYTKOWANIA SERWISU FILMBOX LIVE/ Warunki korzystania z serwisu WARUNKI UŻYTKOWANIA SERWISU FILMBOX LIVE ( Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu FilmBox Live oraz prawa i obowiązki Użytkownika związane z użytkowaniem Serwisu. 2. Każdy Użytkownik z momentem rozpoczęcia korzystania z Serwisu, zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu. 3. Do korzystania z Serwisu wymagane jest: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www. 4. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu oraz do wprowadzania w nim zmian i modyfikacji bez konieczności wcześniejszego informowania Użytkowników o swoich planach i zakresie wprowadzanych zmian. 5. Operator informuje, że w Serwisie znajdują się teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo, grafika oraz inne oryginalne materiały i pliki. 6. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na tej stronie internetowej, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa. 7. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie internetowej Serwisu. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: Abonament - miesięczna opłata za korzystanie z Usługi w danym pakiecie uiszczana przez Użytkownika Operatorowi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; Aplikacje - strony internetowe, widgety, programy, które współdziałają z Usługą Filmbox Live. Hasło - unikalne dane stanowiące kombinację liter, liczb lub symboli określone przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie w celu jego jednoznacznej identyfikacji, które umożliwiają Użytkownikowi dostęp do Konta; Konto podstrona Serwisu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o świadczonych na rzecz Użytkowników Usługach, płatnościach itp.; Operator operatorem Serwisu Filmbox Live jest firma: Mediabox Broadcasting International Ltd, Building 3, Chiswick Park 566 Chiswick High Road, London W4 5YA, UK; Oprogramowanie - program służący do strumieniowego przesyłu danych używany przez Operatora w celu odbioru Usługi Filmbox Live przez Użytkownika; Serwis/Usługa oznacza internetową usługę subskrypcyjną umożliwiającą swoim użytkownikom dostęp do filmów, produkcji telewizyjnych, seriali oraz linearnych kanałów telewizyjnych ( Treści ) w formie płatnych pakietów i przesyłaną strumieniem danych do podłączonych do Internetu urządzeń należących do Użytkowników; Użytkownik - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych korzystającą z Usługi, posiadającą Konto w Serwisie Filmbox Live, będącą konsumentem, jak

7 również osobę małoletnią posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego, która świadomie zdecydowała się na wykupienie Abonamentu na dany pakiet usług. Opłaty Wykupując Abonament Filmbox Live, Użytkownik świadomie wyraża zgodę i upoważnia Operatora Usługi Filmbox Live do pobierania miesięcznej opłaty abonamentowej w określonej wysokości oraz zobowiązuje się do poniesienia wszelkich innych opłat mogących się pojawić w związku z korzystaniem z Usługi Filmbox Live w wybranej podczas rejestracji formie płatności (lub innej formie płatności w przypadku podania takiej informacji). Należy pamiętać, że ceny i opłaty mogą ulec zmianie po uprzednim powiadomieniu Użytkowników w formie mailowej. Opłata abonamentowa będzie rozliczana na początku okresu rozliczeniowego i za każdy kolejny miesiąc, do czasu rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Usługi. Odwiedź stronę internetową Serwisu Filmbox Live i kliknij w zakładkę "Moje konto", aby sprawdzić datę przedłużenia następnego okresu abonamentowego. Rozliczenie płatności następuje w okresach miesięcznych, w dniu rozpoczęcia miesiąca kalendarzowego odpowiadającego rozpoczęciu opłacania Abonamentu. Opłaty za Abonament uważa się za całkowicie zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Operatora. W przypadku gdy zapłata za Abonament przypadła na dzień nie uwzględniony w danym miesiącu, Operator obciąży Konto Użytkownika obejmując opłatą ostatni dzień tego miesiąca. Na przykład, jeśli początek Abonamentu lub opłata abonamentowa przypada na dzień 31 stycznia, następny termin płatności to 28 luty i wszelkie płatności będą naliczane według tego systemu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kwota naliczana co miesiąc może się różnić z miesiąca na miesiąc, ponieważ może obejmować różne należne kwoty wynikające z ofert promocyjnych i/lub ewentualnej zmiany pakietu/pakietów i w związku z tym Użytkownik upoważnia Operatora Usługi Filmbox Live do obciążenia go płatnościami wynikającymi z tego tytułu, których rozliczenie nastąpi w okresie miesięcznym. Dla niektórych form płatności, bank lub organizacja wydająca kartę płatniczą może naliczać opłatę transakcyjną lub inne opłaty powiązane. Proszę zasięgnąć informacji w swoim banku lub organizacji wydającej kartę płatniczą o możliwych opłatach. Jeśli Użytkownik jest uprawniony, i zgodził się na bezpłatny okres próbny, forma płatności będzie ważna przez okres do około jednego tygodnia od daty rozpoczęcia w/w okresu próbnego; opłata nie zostanie pobrana, jeśli Użytkownik anulował subskrypcję przed ukończeniem darmowego okresu próbnego. Operator Usługi Filmbox Live zastrzega sobie prawo do okresowego dokonania autoryzacji karty Użytkownika oczekując na zapłatę Abonamentu lub dokonującego innych opłat związanych z użytkowaniem Usługi Filmbox Live. Opłaty za Abonament uważa się za całkowicie zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Operatora. PŁATNOŚCI ZA ABONAMENT NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI I NIE MA ZWROTÓW ZA CZĘŚCIOWE WYKORZYSTANIE ABONAMENTU. W dowolnym czasie, z dowolnego powodu, Operator Usługi Filmbox Live może zapewnić zwrot kosztów, rabat lub inne korzyści dla niektórych lub wszystkich Użytkowników ( Bonusy). Wysokość i forma takich Bonusów, oraz decyzja o ich wprowadzeniu, zależą wyłącznie od decyzji Operatora. Otrzymanie Bonusów w żadnym przypadku nie uprawnia do otrzymywania podobnych Bonusów w przyszłości, ani też w żadnym wypadku nie zobowiązuje Operatora Usługi Filmbox Live do udzielania w/w Bonusów w przyszłości. Operator Usługi Filmbox Live ma prawo do zmiany opłat i należności po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o w/w zmianach em. Jeśli Użytkownik zechce skorzystać z innej formy płatności, lub jeśli następuje zmiana sposobu płatności, utrata karty płatniczej lub wygaśniecie jej daty ważności, Użytkownik ma prawo do edycji informacji dot. formy płatności, odwiedzając stronę internetową Serwisu i wchodząc w zakładkę "Moje Konto". Jeśli zmiana formy płatności następuje po upływie daty ważności, a informacja o formie płatności lub likwidacji Konta nie zostały zmienione, Użytkownik zgadza się na kontynuowanie rozliczeń zgodnie z poprzednią formy płatności i pozostaje odpowiedzialny za wszelkie zaległości związane z korzystaniem z Usługi. Jeżeli Użytkownik zapisał się do Serwisu Filmbox Live używając swojego konta w serwisie itunes jako formy płatności i chce zrezygnować z Abonamentu Filmbox Live w dowolnym czasie, w tym podczas okresu próbnego, może tego dokonać odwiedzając swoje konto itunes i wyłączając opcję automatycznego odnawiania. Wszelkie informacje rozliczeniowe dotyczące takiego abonamentu można również uzyskać odwiedzając konto w itunes.

8 Anulacja Użytkownik ma prawo do anulowania swojego Abonamentu Filmbox Live w dowolnym momencie. Operator nie oferuje refundacji lub Bonusów na niewykorzystane miesięczne okresy Abonamentu, za nieobejrzane filmy lub programy telewizyjne. Aby anulować Usługę, odwiedź stronę internetową Serwisu, wejdź w link "Anuluj Abonament w zakładce "Moje Konto" a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi anulowania w zakładce "Anulowanie Abonamentu". Operator Usługi Filmbox Live zastrzega sobie prawo do zakończenia lub ograniczenia dostępu do korzystania z Serwisu bez uprzedzenia i podania powodu. Usługa Filmbox Live jest serwisem subskrypcyjnym umożliwiającym swoim Użytkownikom dostęp do filmów i programów TV w formie przesyłu strumienia danych do urządzeń Użytkownika podłączonych do Internetu. Urządzenia te są wytwarzane i sprzedawane przez firmy niezależne i niezwiązane z Operatorem. Operator zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w sposobie działania Usługi wedle własnego uznania. Opis działania Serwisu Filmbox Live umieszczony w niniejszym Regulaminie nie powinien być uważany za zobowiązujący Operatora do świadczenia Usługi w ten sam sposób, niezmiennie w przyszłości. Operator Serwisu Filmbox Live dokłada wszelkich starań by kontrolować jakość świadczonej Usługi. Dostępność i jakość odbioru Dostępność filmów i programów TV może się różnić od czasu do czasu w zależności od terytorium. Jakość wyświetlania filmów i programów TV może różnić się w zależności od komputera i urządzenia do odbioru i może mieć na nią wpływ wiele czynników, takich jak lokalizacja, szerokości pasma i / lub szybkość połączenia z Internetem. Niekiedy przy rozpoczęciu pokazu filmu lub programu TV w Serwisie Filmbox Live może nastąpić opóźnienie wynikające z buforowanie danych do urządzenia. Częste uruchamianie i zatrzymywania filmów i/lub programów TV może powodować spowolnienie przesyłu danych i zatrzymanie obrazu. W większości przypadków będzie to trwało mniej niż kilka minut. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty za dostęp do Internetu w celu korzystania z niniejszej Usługi. Należy skontaktować się z dostawcą Internetu w celu otrzymania informacji o ewentualnych opłatach z tytułu użytkowania Internetu. Operator nie deklaruje ani nie udziela gwarancji co do jakości przesyłu danych do urządzenia. Czas rozpoczęcia Rozpoczęcie oglądania filmu lub programu TV zależy od wielu czynników, w tym od miejsc przebywania, dostępności danego filmu lub programu TV oraz konfiguracji urządzenia do odtwarzania plików video na danym komputerze. Na przykład, szybkie sceny akcji lub efekty specjalne podczas rozpoczęcia filmu lub programu TV mogą nieznacznie opóźnić czas startu. Ponadto, wymagane jest ciągłe i niezakłócone podłączenie do Internetu w trakcie oglądania filmu lub programu TV. Wymagania dot. komputera osobistego oraz ograniczenia sprzętowe Aby oglądać dostępne w Usłudze Filmbox Live Treści za pośrednictwem komputera osobistego, sprzęt musi spełniać określone wymagania systemowe pozwalające na odtwarzanie plików video w formie przesyłu strumienia danych. Ograniczenia terytorialne Dostęp do danego filmu lub programu TV w Serwisie Filmbox Live możliwy jest tylko w lokalizacjach, gdzie oferowana jest Usługa Filmbox Live i gdzie Operator jest w posiadaniu licencji na dany film lub program TV. Dlatego udostępnianie treści jest zależne od miejsca, z którego Użytkownik się znajduje i łączy się z Internetem. Operator będzie korzystać z dostępnej technologii, aby zweryfikować lokalizację geograficzną Użytkownika.

9 Oprogramowanie do przesyłu i odbioru strumienia danych Oprogramowanie do strumieniowego przesyłu danych używane przez Operatora opracowane jest przez/lub dla Operatora i zaprojektowane w ten sposób, aby umożliwić natychmiastowe przesyłanie strumienia danych do urządzenia Użytkownika w celu odbioru Usługi Filmbox Live. Oprogramowanie to jest na wyłącznej licencji Operatora i na podstawie niniejszego Regulaminu może być wykorzystywane wyłącznie do korzystania z Usługi Filmbox Live. Oprogramowanie do obioru przesyłanego strumienia danych może zależeć od urządzenia i nośnika, a funkcje mogą się różnić pomiędzy urządzeniami. Na przykład, Oprogramowanie może być wbudowane w urządzenie do obioru usługi Filmbox Live lub może być do pobrania na urządzenia takie jak komputery osobiste, smartfony, czy tablety, jak również oprogramowanie to może być dostępne na optycznym dysku (CD) do wykorzystania w innych urządzeniach. NIE GWARANTUJEMY DZIAŁANIA TEGO OPROGRAMOWANIA, W TYM STAŁEJ KOMPATYBILNOŚCI Z NASZYMI USŁUGAMI. Użytkownik nie może kopiować ani powielać Oprogramowania, nie może dekompilować, modyfikować lub kopiować Oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części. Wszelkie nieautoryzowane korzystanie z Oprogramowania jest ściśle zabronione i w takim wypadku Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego przerwania dostępu do Usługi Filmbox Live w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Operator nie gwarantuje, że Oprogramowanie używane do odbioru Usługi Filmbox Live będzie kompatybilne z oprogramowaniem do przesyłu strumienia danych ani nie gwarantuje, że nie uszkodzi lub nie zakłóci działania innego oprogramowanie lub sprzętu. Ponadto, urządzenia do obioru Usługi Filmbox Live są produkowane i sprzedawane są przez firmy niezależne i niezwiązane z Operatorem. Przez urządzenie do odbioru Usługi Filmbox Live rozumie się wszelki sprzęt elektroniczny, który jest przeznaczony do dekodowania, w tym do dekodowania filmów i programów TV z oferty Filmbox Live przesyłanymi przez Internet. Te urządzenia mogą obejmować komputery, urządzenia mobilne, set-top-boxy, dekodery, odtwarzacze Blu-ray i DVD podłączone do Internetu, telewizory HD podłączone do Internetu i konsole do gry. OPERATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI NIE GWARANTUJE W INNY SPOSÓB WYDAJNOŚCI TYCH URZĄDZEŃ, W TYM NIEPRZERWANEJ ZGODNOŚĆ URZĄDZENIA Z USŁUGAMI FILMBOX LIVE. Korzystając z Usługi Filmbox Live, Użytkownik zgadza się korzystać wyłącznie ze sprzętu autoryzowanego producenta, który udziela gwarancji co do wszelkich kwestii związanych z działaniem urządzenia. Wszelkie kwestie związane z korzystaniem z Usługi Filmbox Live, w tym wszelkie wymagania systemowe są ujęte i ograniczone przez niniejszy Regulamin. Na życzenie dostawców treści lub z powodu ograniczeń technicznych lub w wyniku decyzji Operatora, czy z jakiegokolwiek innego powodu, niektóre lub wszystkie filmy i programy TV mogą nie być dostępne do odbioru za pośrednictwem Usługi Filmbox Live. Hasło Użytkownik, który utworzył Konto w Serwisie Filmbox Live i który określił sposób płatności określany jest jako icznych lub Konta. Właściciel Konta ma dostęp i kontrolę nad kontem Filmbox Live. Właściciel Konta sprawuje kontrolę nad Kontem poprzez wprowadzenie Hasła. W celu utrzymania wyłącznej kontroli, Właściciel Konta nie powinien ujawniać Hasła osobom trzecim. Ponadto, jeśli Właściciel Konta nie chce, aby inne osoby kontaktowały się w jego imieniu z Działem Obsługi Klienta Serwisu Filmbox Live obawiając się potencjalnego podszycia się pod Jego osobę, Właściciel Konta nie powinien ujawniać szczegółów dot. formy płatności (np. ostatnich czterech cyfry swojej karty kredytowej lub debetowej, lub adresów ). Przez posiadanie wspólnego hasła do usługi Filmbox Live, właściciel Konta zapewnienia, że członkowie jego gospodarstwa domowego zobowiązują się do korzystania z Usługi Filmbox Live zgodnie z niniejszym Regulaminem i że właściciel Konta ponosi odpowiedzialność za działania członków swojego gospodarstwa domowego. Aplikacje Aplikacje mogą importować dane do Konta Użytkownika i pobierać dane od Użytkownika. Aplikacje te stanowią wyłącznie udogodnienie dla Użytkownika i Operator nie ponosi odpowiedzialności i nie

10 zatwierdza treści takich Aplikacji. TAKIE APLIKACJE SĄ WŁASNOŚCIĄ I SĄ OBSŁUGIWANE PRZEZ STRONY TRZECIE, KTÓRE NIE SĄ ZWIĄZANE Z/LUB SPONSOROWANE PRZEZ OPERATORA I KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ NIEDOPUSZCZONE DO STOSOWANIA W NIEKTÓRYCH KRAJACH. Niektóre z takich Aplikacji mogą używać zarejestrowanych znaków handlowych i marek: Filmbox i Filmbox Live. O ile nie zaznaczono inaczej na stronie internetowej Filmbox Live, Operator nie jest odpowiedzialny za Aplikacje i nie zatwierdza treści takich Aplikacji. Należy podjąć własną niezależną decyzję dotyczącą korzystania z tych Aplikacji. Jeśli Użytkownik zgadza się na ich użycie, robi to na własne ryzyko i odpowiedzialność. Aplikacja może oddziaływać, łączyć się lub gromadzić i/lub pobierać informacje z i do konta Użytkownika Usługi Filmbox Live. Używając takich Aplikacji, Użytkownik wyraża zgodę na: (i) wymianę informacji dotyczących konta Filmbox Live, (ii) wykorzystanie informacji zawartych na swoim koncie, (iii) publiczne ujawnienie danych osobowych i/lub związanych z Użytkownikiem, nawet jeśli Operator nie przekazał lub udzielił zgody na przekazanie takich informacji, oraz (iv), że korzystanie z Aplikacji wykonywane jest NA WŁASNE RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ, a odpowiedzialność za udostępnienie jakichkolwiek informacji z Konta Filmbox Live w czasie korzystania z danych Aplikacji nie będzie leżeć po stronie Operatora. Należy dokładnie przeczytać wszystkie logowania w polach i innych wyskakujących oknach co do zawiadomień o ewentualnym udostępnianiu informacji o Koncie Filmbox Live z/ lub za pośrednictwem innych środków określonych w Aplikacji. Dodatkowo, w umowie licencyjnej Użytkownika, wszelkie warunki użytkowania i/lub inne dokumenty lub materiały oznaczone adnotacją Aplikacja będą regulowały korzystanie z tej Aplikacji. W każdej chwili możliwe jest cofnięcie dostępu Aplikacji do Konta Filmbox Live, ale informacje udostępniane przed odwołaniem mogą nadal być widoczne lub w inny sposób nadal używane przez Aplikację w zależności od zasad jej działania. W razie pytań, wątpliwości, skarg lub roszczeń w stosunku do Aplikacji, należy skontaktować się z pomocą techniczną lub personelem Aplikacji, a nie serwisu Filmbox Live, chyba że zaznaczono inaczej na stronie Serwisu Filmbox Live. OPERATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROBLEMY JAKIEGOLWIEK RODZAJU WYNIKŁE Z KORZYSTANIA Z W/W APLIKACJI. Gwarancje i ograniczenia odpowiedzialności SERWIS FILMBOX LIVE, W TYM JEGO STRONA I INTERFEJSY UŻYTKOWNIKA ORAZ WSZYSTKIE TREŚCI ORAZ OPROGRAMOWANIA Z NIM ZWIĄZANE, INNE WŁAŚCIWOŚCI LUB FUNKCJE ZWIĄZANE Z USŁUGĄ FILMBOX LIVE SĄ DOSTARCZANE W TAKIEJ FORMIE JAKA JEST W DANYM MOMENCIE DOSTĘPNA. SERWIS FILMBOX LIVE I JEGO LICENCJODAWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU W ODNIESIENIU DO USŁUGI FILMBOX LIVE, STRONY INTERNETOWEJ I INTERFEJSÓW UŻYTKOWNIKÓW, ANI DO ŻADNYCH TREŚCI ORAZ OPROGRAMOWANIA ZWIĄZANYCH Z NIMI. OPERATOR NIE GWARANTUJE I NIE ZAPEWNIA, ŻE KORZYSTANIE Z USŁUGI FILMBOX LIVE BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB BEZBŁĘDNE, A UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE OPERATOR MOŻE WYELIMINOWAĆ LUB DOKONAĆ ODPOWIEDNICH ZMIAN JEDNEGO LUB WSZYSTKICH ASPEKTÓW DOT. USŁUGI FILMBOX LIVE, W TYM FILMÓW/FUNKCJI, BEZ ODSZKODOWANIA LUB ZAWIADOMIENIENIA. Bez uszczerbku dla powyższego, Serwis Filmbox Live i jego licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności ani nie odpowiadają za jakiekolwiek: (i) błędy lub pominięcia w treści dostarczane przez Usługę Filmbox Live lub na stronie internetowej Filmbox Live lub interfejsów Użytkownika, (ii) zalecenia i porady działu Obsługi Klienta, (iii) jakiekolwiek awarie lub przerwy w dostępności usługi Filmbox Live i/lub strony internetowej lub interfejsu Użytkownika, (iv) i jakość wyświetlania wszelkich treści zawartych na stronie internetowej Filmbox Live, w interfejsie Użytkownika, lub w inny sposób oraz (v) wszelkich strat lub szkód wynikających z korzystania z treści zamieszczonych na stronie internetowej Filmbox Live, interfejsie Użytkownika, lub w inny sposób za pomocą samej Usługi Filmbox Live, w tym wszelkich strat lub szkód wynikłych z pobierania i/lub używania innego oprogramowania niż właściwe, w tym narzędzi do zdalnego pulpitu oferowanego przez dział Obsługi Klienta, optycznych nośników (CD) lub postępowania innych Użytkowników serwisu Filmbox Live, czy działania strony internetowej Filmbox Live lub interfejsów Użytkowników. W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, SERWIS FILMBOX LIVE I JEGO LICENCJODAWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNEJ GWARANCJI, W TYM NA PRZYKŁAD,

11 GWARANCJI SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. Ponadto, Operator nie gwarantuje, że informacje dostępne na stronie internetowej Filmbox Live są dokładne, kompletne i aktualne. Operator nie składa żadnych oświadczeń co do treści zawartych w filmach i programach TV dostępnych w usłudze Filmbox Live lub co do opisów treści filmów lub seriali zawartych na stronie internetowej Filmbox Live i interfejsie Użytkownika. Operator nie oświadcza i nie gwarantuje, że korzystanie z Usługi Filmbox Live będzie wolne od zakłóceń, utraty danych, korupcji, napadu, wirusów, awarii, ataku hackerów, naruszenia bezpieczeństwa lub innego włamania i nie ponosi odpowiedzialności w odniesieniu do żadnej z wyżej wymienionych rzeczy. Żadne ustne lub pisemne informacje lub rady udzielone przez Serwis Filmbox Live lub przez jego upoważnionego przedstawiciela nie mogą stanowić podstawy do zagwarantowania uzyskania odszkodowania od Operatora lub jego podmiotu stowarzyszonego. W ŻADNYM WYPADKU OPERATOR LUB PODMIOTY ZALEŻNE LUB KTÓRYKOLWIEK Z JEGO AKCJONARIUSZY, DYREKTORÓW, URZĘDNIKÓW, PRACOWNIKÓW LUB LICENCJODAWCÓW NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI (WSPÓLNIE LUB INDYWIDUALNIE) ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE SZKODY DOWOLNEGO RODZAJU ANI SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATY DANYCH LUB ZYSKÓW, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI LUB INNE KOMERCYJNE SZKODY LUB STRATY, ZARÓWNO JEŚLI ZOSTALI ONI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚĆ ZAISTNIENIA TAKIEJ SZKODY, ANI NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORETYCZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYNIKAJĄCEJ Z/LUB W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM LUB DZIAŁANIEM USŁUGI FILMBOX LIVE, JEGO STRONY INTERNETOWEJ I INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA ORAZ WSZYSTKICH TREŚCI I OPROGRAMOWANIA ZWIĄZANEGO Z SERWISEM FILMBOX LIVE, WŁĄCZAJĄC W TO NOŚNIKI OPTYCZNE (CD), INNE FUNKCJE LUB FUNKCJONALNOŚCI Z NIM ZWIĄZANE. W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY WYNIKŁE Z KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUGI FILMBOX LIVE, W TYM NA STRONIE INTERNETOWEJ I W INTERFEJSIE UŻYTKOWNIKA ORAZ Z WSZELKICH TREŚCI ORAZ OPROGRAMOWANIA ZWIĄZANEGO Z USŁUGĄ FILMBOX LIVE (POZA SYTUACJAMI WYMAGANYMI PRZEZ PRAWO), NIE PRZEKROCZY KWOTY JEDNOMIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA ABONAMENT. POWYŻSZE OGRANICZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE NAWET JEŚLI ŚRODKI ZARADCZE NIE SPEŁNIĄ SWEJ ZASADNICZEJ ROLI. JEŚLI JAKIKOLWIEK ORGAN WŁADZY UZNA KTÓRĄKOLWIEK CZĘŚĆ TEJ SEKCJI LUB INNYCH PUNKTÓW NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, W TYM CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI LUB UMOWY LICENCYJNEJ, ZA NIEPRAWOMOCNY, TO W/W CZĘŚĆ ZOSTANIE UZNANA ZA NIEOBOWIAZUJĄCĄ, A ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NINIEJSZĄ CZĘŚĆ W/W WARUNKÓW UŻYTKOWANIA BĘDZIE OGRANICZONA W MOŻLIWIE NAJPEŁNIEJSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. OPERATOR NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ODNOŚNIE URZĄDZEŃ DO ODBIORU USŁUGI FILMBOX LIVE I ICH ZGODNOŚCI Z USŁUGĄ. Dodatkowe zastrzeżenia lub ograniczenia odpowiedzialności mogą być zawarte w umowach licencyjnych ze stronami trzecimi dot. użytkowania oprogramowania, na które Użytkownik wyraża zgodę, aby uzyskać dostęp do Serwisu Filmbox Live. Umowa Licencyjna Użytkownika końcowego POBIERAJĄC I/LUB KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA I/LUB APLIKACJI DOSTARCZONEMU PRZEZ LUB W IMIENIU OPERATORA ORAZ JEGO PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI FILMBOX LIVE, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE (1) PRZECZYTAŁ UMOWĘ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO ("UMOWA LICENCYJNA"), (2) ROZUMIE JĄ, (3) ZOBOWIĄZUJE SIĘ PRZESTRZEGAĆ WARUNKÓW NINIEJSZEJ LICENCJI, ORAZ (4) ŻE ZGADZA SIĘ OTRZYMAĆ BEZ UPRZEDZENIA, ZAKTUALIZOWANĄ WERSJĘ OPROGRAMOWANIA. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE POWYŻSZYCH WARUNKÓW, ZGADZA SIĘ, ŻE NIE OTRZYMA LICENCJI DO KORZYSTANIA Z SERWISU FILMBOX LIVE, I NIE BĘDZIE KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA.

12 Warunki Ogólne Niniejsza Umowa Licencyjna zawiera szczegóły na temat ograniczonego prawa i licencji na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie w związku z korzystaniem z Usługi Filmbox Live. Niniejsza Umowa Licencyjna zawarta zostaje pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem Filmbox Live, a nie stroną trzecią. Oprogramowanie zawiera materiały chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej/prawami autorskimi i postanowieniami traktatów międzynarodowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych i na innych terytoriach. 1. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane lub oddawane do użytku przez Operatora, do stosowania wyłącznie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Licencyjnej, a wszystkie prawa, które nie zostały jednoznacznie udzielone Licencjobiorcy są zastrzeżone dla Operatora oraz każdej strony trzeciej posiadającej prawa własności do w/w oprogramowania i dokumentacji. Użytkownik nie może samowolnie usuwać żadnych praw własności Operatora lub strony trzeciej, z jakiejkolwiek dokumentacji lub Oprogramowania. Prawa przyznane zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Licencyjnej obejmują wszystkie aktualizacje Oprogramowania, które zastępują i / lub uzupełniają oryginalne Oprogramowanie. Operatora zastrzega sobie prawo, okresowo, z/ lub bez powiadomienia, do zmiany warunków niniejszej Umowy Licencyjnej wedle własnego uznania. Najbardziej aktualna wersja niniejszej Umowy Licencyjnej zastąpi wszystkie poprzednie wersje. Korzystanie z oprogramowania po dokonaniu zmian oznacza, że Użytkownik zgadza się na w/w zmiany. Należy okresowo zapoznawać się z Umową Licencyjną. 2. Dopuszczalne użycie / Ograniczenia 2.1 Operator udziela niewyłącznej, ograniczonej, osobistej i niezbywalnej licencji (która dla celów niniejszej Umowy Licencyjnej, obejmuje członków najbliższej rodziny, za którą Użytkownik będzie odpowiedzialny w ramach niniejszej Umowy, jak również innych Użytkowników korzystających z urządzenia do odbioru Usługi Filmbox Live, do którego będą mieli dostęp i za których Użytkownik również będzie odpowiedzialny w ramach niniejszej Umowy) pod warunkiem i za zgodą na ograniczenia zawarte w niniejszej Umowie Licencyjnej związane z zainstalowaniem i korzystaniem z Oprogramowania dostarczonego przez/ lub w imieniu Operatora. 2.2 Oprogramowanie jest tylko i wyłącznie do własnego użytku osobistego, niekomercyjnego i nie może być wykorzystywane w miejscu pracy, w jakichkolwiek usługach biurowych, dla zysku, lub na rzecz jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu. 2.3 Warunkiem ograniczonej licencji na Oprogramowanie udzielonej w niniejszej Umowie Licencyjnej, chyba, że inaczej wyraźnie zaznaczone lub jest nie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, jest to, że Użytkownik nie MOŻE : 1.publikować, wyświetlać, ujawniać, wynajmować, modyfikować, wypożyczać, rozpowszechniać ani tworzyć dzieł pochodnych (kopii) na podstawie w/w Oprogramowania lub jego części; 2.kopiować, dekompletować, demontować, tłumaczyć, adaptować i/lub w inny sposób przerabiać Oprogramowania do postaci czytelnej dla człowieka; 3.podejmować się tworzenia kodu źródłowego z kodu wynikowego Oprogramowania; 4.transmitować lub udostępniać Oprogramowania w sieci internetowej, ethernetowej lub innej, gdzie Usługa Filmbox Live może być używana przez wiele komputerów lub urządzeń jednocześnie; 5.podejmować prób utworzenia oddzielnego produktu z oprogramowania strony trzeciej zawartego w Oprogramowaniu; 6.podejmować żadnych działań, które mogłyby naruszyć prawa własności intelektualnej lub inne prawa własności Operatora lub strony trzeciej sprzedającej oprogramowanie; 7.sublicencjować lub cedować Oprogramowania; 8.oglądać jakiekolwiek filmy i programy TV z oferty Filmbox Live lub jej dostawców w miejscu innym niż terytorium kraju lub lokalizacji autoryzowanej przez Operatora ("Terytorium"), oraz 9. oglądać filmy i programy TV poza Terytorium; Operator może korzystać z rozwiązań technologicznych w celu weryfikacji lokalizacji Użytkownika. 2.4 W przypadku gdy Użytkownik odinstaluje Oprogramowanie, nie będzie już mógł korzystać z w/w Oprogramowania, aby oglądać filmy i programy TV udostępniane w ramach Usługi Filmbox Live.

13 2.5 Użytkownik nie posiada prawa własności do Oprogramowania. Przeciwnie, ma ograniczoną licencję na korzystanie z Oprogramowania, o ile niniejsza Umowa Licencyjna pozostaje w mocy. Własność Oprogramowania i wszystkie prawa własności intelektualnej pozostają w każdym momencie w posiadaniu Operatora i/lub jego licencjodawców. Wszelkie inne użycie Oprogramowania przez jakiekolwiek inne osoby, firmy, korporacje, urzędy lub inne podmioty jest zabronione i stanowi naruszenie postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej. 3. Kontent strony trzeciej / Oprogramowanie strony trzeciej 3.1 Tytuł i prawa własności intelektualnej oraz wszystkie Treści dostępne przez/lub za pośrednictwem Oprogramowania należą do odpowiedniego właściciela. Takie Treści są chronione prawem autorskim oraz prawami pokrewnymi lub innymi prawami własności intelektualnej i podlegają warunkom korzystania uzgodnionymi ze stroną trzecią dostarczającą Treść. Oprócz prawa do wglądu w zawartość Treści strony trzeciej, Umowa Licencyjna nie daje prawa do kopiowania, rozpowszechniania, przygotowywania podobnych treści lub ich pochodnych, publicznego wyświetlania lub robienia innego użytku z Treści. Zabrania się angażowania w/lub ułatwiania nieautoryzowanego dostępu P2P jakiejkolwiek innej stronie trzeciej do Treści, jak również nieautoryzowanego upubliczniania, udostępniania, przesyłania, pobierania lub innego rodzaju dystrybucji Treści przez osoby trzecie. 3.2 Istnieją programy, wchodzące w skład Oprogramowania, które zostały licencjonowane Operatorowi przez stronę trzecią. Termin "Oprogramowanie" w niniejszym opisie odnosi się do takiego Oprogramowania udostępnionego przez stronę trzecią, gdy odnosi się to wyraźnie do własności lub innych szczególnych praw w posiadaniu Operatora. Te same warunki, w tym wszystkie ograniczenia i restrykcje, określone w niniejszej Umowie Licencyjnej mają zastosowanie do każdego oprogramowania udostępnionego przez strony trzecie zawartego w Oprogramowaniu. Niektóre programy, o których mowa w punkcie 10 poniżej ("Uwagi") może zawierać dodatkowe adnotacje i / lub ograniczenia. 4. Operator może przekazać automatycznie zaktualizowaną wersję Oprogramowania w przypadku korzystania przez Użytkownika z Oprogramowania lub Usługi Filmbox Live lub w związku z korzystaniem przez Użytkownika z urządzenia do odbioru Usługi Filmbox Live. Alternatywnie, Operator może wymagać zgody na aktualizację Oprogramowania ("Aktualizacje oprogramowania") przed używaniem, instalowaniem lub uzyskiwania dostępu do w/w Oprogramowania. Jeśli Użytkownik rezygnuje z aktualizacji oprogramowania, nie będzie w stanie używać lub mieć dostępu do Oprogramowania lub Usługi Filmbox Live. 5. Oprogramowanie może dostarczyć Operatorowi informacje związane z korzystaniem z Usługi Filmbox Live przez Użytkownika, w tym o oglądanych filmach i programach TV (i ich części), ilości czasu spędzonego na oglądaniu, informacje dotyczące systemu komputerowego, takich jak unikalny identyfikator urządzenia, system operacyjny Użytkownika, używane oprogramowanie, ilość dostępnej przestrzeni na dysku i łączności internetowej oraz interakcji Użytkownika z w/w Oprogramowaniem. Informacje te, między innymi, umożliwiają Operatorowi zarządzanie prawami związanymi z treściami, umożliwiają korzystanie z Oprogramowania w celu skutecznego egzekwowania Regulaminu oraz wzmocnienia i udoskonalenia Oprogramowania i Usługi Filmbox Live. 6. Niniejsza Umowa Licencja obowiązuje do momentu wygaśnięcia. Uprawnienia Użytkownika w ramach niniejszej Umowy Licencyjnej mogą zostać odebrane przez Operatora w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Ponadto, niniejsza Umowa Licencyjna wygasa w przypadku gdy Operator stwierdzi, że nastąpiło naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej przez Użytkownika. Żadne zrzeczenie się praw lub postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej przez Operatora nie stanowi zrzeczenia się praw z tytułu uprzedniego, równoczesnego lub kolejnego naruszenia tego samego lub innych postanowień niniejszej Umowy, a zrzeczenie praw nie będzie skuteczne, o ile nie zostało złożone na piśmie i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Operatora. Wszystkie przepisy dotyczące poufności, praw własności i nieujawniania informacji są ważne po rozwiązaniu niniejszej Umowy Licencyjnej. Korzystanie z Usługi Filmbox Live przez

14 Użytkownika jest uzależnione od zgodności jego systemu z Oprogramowaniem Usługi Filmbox Live. Wymagania te mogą się okresowo zmieniać. Sprawdzenie zgodności wymagań systemowych z Oprogramowaniem leży po stronie Użytkownika. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy Licencyjnej, Użytkownik zaprzestanie korzystania z Oprogramowania do obsługi Serwisu Filmbox Live i zobowiązany jest do zniszczenia wszystkich kopii, pełnych lub częściowych w/w Oprogramowania, które zostały pobrane. 7. Powyższe zrzeczenie się gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności określone w Regulaminie mają wyraźnie zastosowanie do niniejszej Umowy Licencyjnej, Oprogramowania oraz wykorzystania w/w Oprogramowania. Operator nie gwarantuje, że błędy w Oprogramowaniu będą poprawione. 8. Wszelkie pytania, reklamacje i roszczenia dotyczące Oprogramowania lub korzystania z Usługi Filmbox Live powinny być skierowane na adres POLITYKA PRYWATNOŚCI I. ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH 1. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Operator Filmbox Live. 2. Operator zbiera następujące dane osób, które korzystają z Serwisu: 2.1. Imię i nazwisko 2.2. Adres Numer telefonu 2.4. Dane dotyczące karty kredytowej (w przypadku wyboru płatności za pomocą karty kredytowej) 3. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem. II. CEL ZBIERANIA DANYCH 1. Wszelkie dane podane przez Użytkownika, wykorzystywane będą przez Operatora wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści Umowy Licencyjnej między Użytkownikiem a Operatorem,. Przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Powyższe nie wyłącza możliwości przetwarzania podanych danych osobowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej do zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem. 2. Operator zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uprawnione jest w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w celu realizacji marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 3. W zależności od udzielenia zgody podczas wypełniania formularza rejestracyjnego podany adres poczty elektronicznej może posłużyć do przesyłania przez Operatora bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe lub reklamy, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w wybranych odstępach czasowych. 4. W zależności od udzielenia zgody podczas wypełniania formularza rejestracyjnego podane dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Operatora w celach marketingowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. III. PRAWO DOSTĘPU

15 1. Użytkownik posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Użytkownik może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na przetwarzanie jego adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania newslettera. 2. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub w przypadku gdy Operator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. 4. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres redakcji Serwisu, podany na stronie Serwisu. 5. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. IV. ADRES IP 1. Operator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu. V. POLITYKA COOKIES 1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Serwisu. 2. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Filmbox Live. 3. Pliki cookies są całkowicie bezpieczne dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów Użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji. 4. Pliki cookies są przechowywane i wykorzystywane przez Operatora w celu: 4.1. dostosowania i optymalizacji zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika; 4.2. tworzenia statystyk, dotyczących sposobu korzystania przez Użytkowników z Serwisu w celu ciągłego udoskonalania zawartości i przejrzystości Serwisu; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać swojego loginu i hasła 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

16 5.1. Tymczasowe pliki cookies związane z sesją pozostają w przeglądarce tylko przez czas sesji, tzn. do momentu wyjścia z danej witryny Trwałe pliki cookies pozostają w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte przez użytkownika) Analityczne pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny Funkcjonalne pliki cookies umożliwiają witrynie zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach (takich jak zmiana rozmiaru czcionki, dostosowanie strony) i umożliwiają takie usługi, jak dodawanie komentarzy na czyimś blogu. 6. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.. 7. Operator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z serwisu internetowego. Podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych Użytkowników. 8. W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejszy Regulamin nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie. VI. DOSTĘP DO DANYCH OSÓB TRZECICH 1. Do danych osobowych zbieranych przez Operatora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Operatora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa. 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. VII. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Operator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem

REGULAMIN AKCJI TV Samsung i soundbar Samsung w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r.

REGULAMIN AKCJI TV Samsung i soundbar Samsung w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r. REGULAMIN AKCJI TV i soundbar w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem TV i soundbar w zestawie (zwana dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Komputer PC PREDATOR w zestawie z Monitorem 300 PLN taniej. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 8 sierpnia 2016 r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI. Komputer PC PREDATOR w zestawie z Monitorem 300 PLN taniej. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 8 sierpnia 2016 r. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Komputer PC PREDATOR w zestawie z Monitorem 300 PLN taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 8 sierpnia 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Komputer PC PREDATOR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Wakacyjna ochrona do smartfona i tabletu (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 lipca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Wakacyjna ochrona do smartfona i tabletu (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 lipca 2017 r. REGULAMIN AKCJI Wakacyjna ochrona do smartfona i tabletu (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 lipca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Wakacyjna ochrona do smartfona i tabletu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja - XBOX za połowę ceny z telewizorami LG (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja - XBOX za połowę ceny z telewizorami LG (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 listopada 2016 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja - XBOX za połowę ceny z telewizorami LG (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Promocja - XBOX

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Gra Hallo Wars 2 w zestawie z laptopami i komputerami dla graczy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 02 marca 2017r.

REGULAMIN AKCJI Gra Hallo Wars 2 w zestawie z laptopami i komputerami dla graczy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 02 marca 2017r. REGULAMIN AKCJI Gra Hallo Wars 2 w zestawie z laptopami i komputerami dla graczy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 02 marca 2017r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Gra Hallo Wars

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja - XBOX za połowę ceny z telewizorami LG (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 listopada 2016r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja - XBOX za połowę ceny z telewizorami LG (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 listopada 2016r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja - XBOX za połowę ceny z telewizorami LG (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 listopada 2016r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Promocja - XBOX

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup TV Samsung UHD 55+ w zestawie z Blu-ray UHD do -30% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 października 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Kup TV Samsung UHD 55+ w zestawie z Blu-ray UHD do -30% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 października 2016 r. REGULAMIN AKCJI Kup TV Samsung UHD 55+ w zestawie z Blu-ray UHD do -30% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 października 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup TV Samsung

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Super oferta Smartfonów Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 27 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Super oferta Smartfonów Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 27 kwietnia 2017 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Super oferta Smartfonów Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 27 kwietnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Super oferta Smartfonów Samsung

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Soundbar za 50% ceny z telewizorami 48-85 UHD Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Soundbar za 50% ceny z telewizorami 48-85 UHD Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. REGULAMIN AKCJI Soundbar za 50% ceny z telewizorami 48-85 UHD Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Soundbar za 50% ceny z telewizorami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup TV Samsung + soundbar taniej w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 sierpnia 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Kup TV Samsung + soundbar taniej w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 sierpnia 2017 r. REGULAMIN AKCJI Kup TV Samsung + soundbar taniej w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 sierpnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup TV Samsung + soundbar taniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI RABAT TECHNOLOGICZNY. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 30 września 2016 r. Postanowienia ogólne. Termin i miejsce Akcji promocyjnej

REGULAMIN AKCJI RABAT TECHNOLOGICZNY. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 30 września 2016 r. Postanowienia ogólne. Termin i miejsce Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI RABAT TECHNOLOGICZNY (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 30 września 2016 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem akcji pod hasłem RABAT TECHNOLOGICZNY (zwana dalej Akcją promocyjną ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Letnia kampania smartfony Huawei (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Letnia kampania smartfony Huawei (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2017 r. REGULAMIN AKCJI Letnia kampania smartfony Huawei (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Letnia kampania smartfony Huawei (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI MOBILNE LAPTOPY ACER W ZESTAWIE Z MONITOREM (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 lipca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI MOBILNE LAPTOPY ACER W ZESTAWIE Z MONITOREM (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 lipca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI MOBILNE LAPTOPY ACER W ZESTAWIE Z MONITOREM (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 lipca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem MOBILNE LAPTOPY ACER W ZESTAWIE Z

Bardziej szczegółowo

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Smartfon Samsung Galaxy A3 2017/A5 2017 + karta 32 i 64GB (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 sierpnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Smartfon

Bardziej szczegółowo

Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie Warszawa

Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie Warszawa Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrany komputer, a otrzymasz pakiet Microsoft Office 365 w promocyjnej cenie! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 24 maja 2017

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zyskaj z Amica (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zyskaj z Amica (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 listopada 2016 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zyskaj z Amica (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Zyskaj z Amica (dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 lipca 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 lipca 2016 r. REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 lipca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Urządzenie wielofunkcyjne

Bardziej szczegółowo

4 Zasady Akcji promocyjnej

4 Zasady Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI Office 365 w prezencie przy zakupie wybranych komputerów Lenovo (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Akcji pod hasłem Office 365 w prezencie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat technologiczny RTV i AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Rabat technologiczny RTV i AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 listopada 2016 r. REGULAMIN AKCJI Rabat technologiczny RTV i AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem akcji pod hasłem Rabat technologiczny RTV i AGD (zwana dalej Akcją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI HUAWEI P10 W PRZEDSPRZEDAŻY (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 8 marca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI HUAWEI P10 W PRZEDSPRZEDAŻY (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 8 marca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI HUAWEI P10 W PRZEDSPRZEDAŻY (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 8 marca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem HUAWEI P10 W PRZEDSPRZEDAŻY (zwanej dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup TV Samsung 49 cali i większy w zestawie z głośnikiem Audio 360 z rabatem do -50% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 08 grudnia 2016r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Przy zakupie każdej konsoli Playstation 4 wybrane gry taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 lipca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Przy

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ Darmowa dostawa z wniesieniem na Duże AGD z dnia 29 sierpnia 2017 r.

ANEKS DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ Darmowa dostawa z wniesieniem na Duże AGD z dnia 29 sierpnia 2017 r. Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 ANEKS DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ Darmowa dostawa z wniesieniem na Duże AGD z dnia 29 sierpnia 2017 r. Niniejszym Aneksem z dnia 29 sierpnia 2017 r. wprowadza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI AGD Samsung w zestawie z robotem sprzątającym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 08 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN AKCJI AGD Samsung w zestawie z robotem sprzątającym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 08 kwietnia 2017 r. REGULAMIN AKCJI AGD Samsung w zestawie z robotem sprzątającym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 08 kwietnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem AGD Samsung w zestawie z robotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup Tablet Samsung TAB S2 9.7 i otrzymaj głośnik Level Box (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 czerwca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup Tablet Samsung TAB S2 9.7 i otrzymaj głośnik Level Box (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 czerwca 2017 r. Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup Tablet Samsung TAB S2 9.7 i otrzymaj głośnik Level Box (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie Warszawa

Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie Warszawa Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrany generator pary, a otrzymasz możliwość zakupu deski do prasowania za 1zł! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup zestaw do zabudowy Electrolux i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup zestaw do zabudowy Electrolux i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup zestaw do zabudowy Electrolux i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Kup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Czerwcowe rabaty do 2000 złotych na sprzęt komputerowy. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Czerwcowe rabaty do 2000 złotych na sprzęt komputerowy. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Czerwcowe rabaty do 2000 złotych na sprzęt komputerowy. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Czerwcowe rabaty do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Ferie z technologią 4K i 360 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 stycznia 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Ferie z technologią 4K i 360 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 stycznia 2017 r. REGULAMIN AKCJI Ferie z technologią 4K i 360 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 stycznia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Ferie z technologią 4K i 360 (zwanej dalej Akcją

Bardziej szczegółowo

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Stare na nowe (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Stare na nowe (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest

Bardziej szczegółowo

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Przy zakupie każdej konsoli Playstation 4 wybrane gry taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 lipca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup wybrany telewizor LG i odbierz kartę podarunkową o wartości 400zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Kup wybrany telewizor LG i odbierz kartę podarunkową o wartości 400zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 listopada 2016 r. REGULAMIN AKCJI Kup wybrany telewizor LG i odbierz kartę podarunkową o wartości 400zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup

Bardziej szczegółowo

Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie Warszawa

Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie Warszawa Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrany komputer MSI, a otrzymasz monitor MSI Optix G27C w promocyjnej cenie! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 02 czerwca 2017

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI AGD/RTV z prezentem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 08 czerwca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI AGD/RTV z prezentem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 08 czerwca 2017 r. REGULAMIN AKCJI AGD/RTV z prezentem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 08 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem AGD/RTV z prezentem (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Sony Action Cam i akcesorium za 1 zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 grudnia 2016r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Sony Action Cam i akcesorium za 1 zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 grudnia 2016r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Sony Action Cam i akcesorium za 1 zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 grudnia 2016r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Sony Action Cam i akcesorium

Bardziej szczegółowo

Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie Warszawa

Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie Warszawa Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup Apple MacBook Air 13, a otrzymasz MS Office oraz antywirus Kaspersky w promocyjnej cenie! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 24

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Wybrane modele AGD bez VAT (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 lipca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Wybrane modele AGD bez VAT (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 lipca 2017 r. REGULAMIN AKCJI Wybrane modele AGD bez VAT (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 lipca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Wybrane modele AGD bez VAT (zwanej dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Promocja na Monitory plus gra od Ubisoft (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 kwietnia 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Promocja na Monitory plus gra od Ubisoft (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 kwietnia 2016 r. REGULAMIN AKCJI Promocja na Monitory plus gra od Ubisoft (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 kwietnia 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Promocja na Monitory plus gra od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Niesamowite obniżki telewizorów aż do zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 maja 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Niesamowite obniżki telewizorów aż do zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 maja 2017 r. REGULAMIN AKCJI Niesamowite obniżki telewizorów aż do 10 000zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 maja 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Niesamowite obniżki telewizorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybraną lodówkę BEKO z technologią NeoFrost i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 lipca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybraną lodówkę BEKO z technologią NeoFrost i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 lipca 2017 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybraną lodówkę BEKO z technologią NeoFrost i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 lipca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r.

REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r. REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji pod hasłem Z Orange taniej (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Promocja wiosenna (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 maja 2017 r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Promocja wiosenna (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 maja 2017 r. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Promocja wiosenna (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 maja 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Promocja wiosenna (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI RABAT TECHNOLOGICZNY (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 grudnia 2015 r.

REGULAMIN AKCJI RABAT TECHNOLOGICZNY (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 grudnia 2015 r. REGULAMIN AKCJI RABAT TECHNOLOGICZNY (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 grudnia 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem akcji pod hasłem RABAT TECHNOLOGICZNY (zwana dalej Akcją promocyjną ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r. REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup S7 Flat, dostaniesz 300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Myszka i Torba w zestawie z laptopami HP OMEN (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 czerwca 2017r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Myszka i Torba w zestawie z laptopami HP OMEN (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 czerwca 2017r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Myszka i Torba w zestawie z laptopami HP OMEN (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 czerwca 2017r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Myszka i Torba w zestawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup Microsoft Surface Pro 4 i odbierz Konsolę Xbox z grą (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Kup Microsoft Surface Pro 4 i odbierz Konsolę Xbox z grą (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 listopada 2016 r. REGULAMIN AKCJI Kup Microsoft Surface Pro 4 i odbierz Konsolę Xbox z grą (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup Microsoft Surface

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Zestaw kaw Nescafe + ekspres Dolce Gusto (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 05 maja 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Zestaw kaw Nescafe + ekspres Dolce Gusto (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 05 maja 2016 r. REGULAMIN AKCJI Zestaw kaw Nescafe + ekspres Dolce Gusto (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 05 maja 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Zestaw kaw Nescafe + ekspres Dolce Gusto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r.

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r. REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Karta podarunkowa do aparatów Olympus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Czas uporządkować foldery? Nowy rok nowe porządki (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 29 grudnia 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Czas uporządkować foldery? Nowy rok nowe porządki (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 29 grudnia 2016 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Czas uporządkować foldery? Nowy rok nowe porządki (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 29 grudnia 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Czas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Smartfon z folią/ szybą. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI. Smartfon z folią/ szybą. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Smartfon z folią/ szybą (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Smartfon z folią/ szybą (zwana dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych produktów marki Braun (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 sierpnia 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych produktów marki Braun (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 sierpnia 2016 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych produktów marki Braun (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 sierpnia 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa z Visa (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 września 2016 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa z Visa (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 września 2016 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa z Visa (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 września 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Karta podarunkowa z Visa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrane produkty marki Beko a otrzymasz rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 czerwca 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrane produkty marki Beko a otrzymasz rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 czerwca 2016 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrane produkty marki Beko a otrzymasz rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Kup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Zapełnimy Twoją lodówkę (zwanej dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup TV i soundbar Samsung i uzyskaj 30% rabatu na soundbar (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 kwietnia 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Kup TV i soundbar Samsung i uzyskaj 30% rabatu na soundbar (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 kwietnia 2016 r. REGULAMIN AKCJI Kup TV i soundbar Samsung i uzyskaj 30% rabatu na soundbar (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 kwietnia 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup TV i soundbar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Megaokazje z unikalnym kodem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI DOŻYWOTNIA NAWIGACJA NA TELEFON W PREZENCIE. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 lipca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI DOŻYWOTNIA NAWIGACJA NA TELEFON W PREZENCIE. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 lipca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI DOŻYWOTNIA NAWIGACJA NA TELEFON W PREZENCIE. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 lipca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem DOŻYWOTNIA NAWIGACJA NA TELEFON

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odbierz rabat 300 zł na ekspresy Krups (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 września 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odbierz rabat 300 zł na ekspresy Krups (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 września 2017 r. 1 Postanowienia ogólne Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odbierz rabat 300 zł na ekspresy Krups (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 września 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Pakiet aplikacji od Intel (zwany dalej Regulaminem ) z dnia r.

REGULAMIN AKCJI Pakiet aplikacji od Intel (zwany dalej Regulaminem ) z dnia r. REGULAMIN AKCJI Pakiet aplikacji od Intel (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 06.12.2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Pakiet Startowy Oprogramowania Intel (zwana dalej Akcją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Atak niskich cen (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 marca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Atak niskich cen (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 marca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Atak niskich cen (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 marca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Atak niskich cen (zwanej dalej Akcją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Pakiet aplikacji od Intel (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10.11.2015 r.

REGULAMIN AKCJI Pakiet aplikacji od Intel (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10.11.2015 r. REGULAMIN AKCJI Pakiet aplikacji od Intel (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10.11.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Pakiet Startowy Oprogramowania Intel (zwana dalej Akcją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Ekstremalne obniżki cen telewizorów (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 maja 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Ekstremalne obniżki cen telewizorów (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 maja 2017 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Ekstremalne obniżki cen telewizorów (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 maja 2017 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Ekstremalne obniżki cen telewizorów (zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrane produkty marki Beko a otrzymasz rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 lutego 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrane produkty marki Beko a otrzymasz rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 lutego 2017 r. 1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrane produkty marki Beko a otrzymasz rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 lutego 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej "Uczestnikami"

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej Uczestnikami REGULAMIN AKCJI Oprogramowanie antywirusowe McAfee AntiVirus Plus 2016 Unlimited OEM w zestawie z notebookiem lub komputerem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Mac to School -10%! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 31 sierpnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Mac to School -10%! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 31 sierpnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Mac to School -10%! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 31 sierpnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych modeli Hotpoint (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 kwietnia 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych modeli Hotpoint (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 kwietnia 2016 r. 1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych modeli Hotpoint (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 kwietnia 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Karta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Przy zakupie konsoli Kontroler Xbox One 20% taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 03 marca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Przy zakupie konsoli Kontroler Xbox One 20% taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 03 marca 2017 r. REGULAMIN AKCJI Przy zakupie konsoli Kontroler Xbox One 20% taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 03 marca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Przy zakupie konsoli Kontroler

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Mega Oszczędzanie w RTV (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 08 września 2017r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Mega Oszczędzanie w RTV (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 08 września 2017r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Mega Oszczędzanie w RTV (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 08 września 2017r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Mega Oszczędzanie w RTV (zwanej dalej Akcją

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zgarnij bilety do Multikina przy zakupie urządzeń Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI RTV Zestawy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 lipca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI RTV Zestawy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 lipca 2017 r. REGULAMIN AKCJI RTV Zestawy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 lipca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem RTV Zestawy (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Markt Polska

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup produkty Beko do zabudowy i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 lipca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup produkty Beko do zabudowy i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 lipca 2017 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup produkty Beko do zabudowy i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 lipca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Kup produkty

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ BILETY DO KINA

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ BILETY DO KINA Warszawa, dnia 21.11.2016 r REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ BILETY DO KINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane?

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane? Certyfikat P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy miejscereklam.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r. REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Urządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Zgarnij bon za zakup AGD

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Zgarnij bon za zakup AGD REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zgarnij bon za zakup AGD Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa w Promocji, czas trwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI OD-NOWA NA WIOSNĘ Z MediaMarkt (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 7 kwietnia 2017 r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI OD-NOWA NA WIOSNĘ Z MediaMarkt (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 7 kwietnia 2017 r. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI OD-NOWA NA WIOSNĘ Z MediaMarkt (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 7 kwietnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem OD-NOWA NA WIOSNĘ Z MediaMarkt (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Pakiet aplikacji od Intel (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04.12.2015 r.

REGULAMIN AKCJI Pakiet aplikacji od Intel (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04.12.2015 r. REGULAMIN AKCJI Pakiet aplikacji od Intel (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04.12.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Pakiet Startowy Oprogramowania Intel (zwana dalej Akcją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Rozdajemy FRUGO naowocowane. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 6 lipca 2017 r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI. Rozdajemy FRUGO naowocowane. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 6 lipca 2017 r. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rozdajemy FRUGO naowocowane (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 6 lipca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Rozdajemy FRUGO naowocowane (zwana dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Ekspresy Dolce Gusto w zestawie z kawą (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 marca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Ekspresy Dolce Gusto w zestawie z kawą (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 marca 2017 r. 1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Ekspresy Dolce Gusto w zestawie z kawą (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 marca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Ekspresy Dolce

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 1. Postanowienia ogólne Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza Polityka Prywatności VikingCo Poland sp. z o.o. (dalej jako: VikingCo Poland lub Usługodawca ) skierowana jest do Użytkowników korzystających z usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.]

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] Witaj na Portalu Object Office Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu będącego własnością Object Office. Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

ipad Air 2 Wi-Fi 128GB Space Gray

ipad Air 2 Wi-Fi 128GB Space Gray REGULAMIN AKCJI Zaoszczędź do 450 zł kupując ipad Air 2 lub ipad Mini 3 w zestawie z produktami marki Beats (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 11 czerwca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I. 1 Jak zbieramy dane?

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I. 1 Jak zbieramy dane? P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.yourboard.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl Uwaga! Korzystanie z serwisu ehominis.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków. 1 Zasady ogólne E-Hominis - Centrum Wsparcia Psychologicznego Online

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI NUTRICIA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa szanując prywatność wszystkich osób odwiedzających nasze witryny internetowe i dbając o ich prawnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego Regulamin serwisu internetowego www.indexcopernicus.com 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com, b. prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych Regulamin Dostępu do Usług Płatnych I. Postanowienia Ogólne 1. [Treść Regulaminu] Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi polegającej na odpłatnym pobieraniu materiałów filmowych, zamieszczanych

Bardziej szczegółowo