REGULAMIN Głównego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Rozdział I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Głównego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Rozdział I"

Transkrypt

1 REGULAMIN Głównego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Rozdział I 1 Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady działania oraz tryb postępowania przed Głównym Sądem Koleżeńskim Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. 2 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1) Towarzystwo Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce; 2) Władze Naczelne Towarzystwa Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Zarząd Główny Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Główną Komisję Rewizyjną Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce oraz Główny Sąd Koleżeński Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce; 3) Krajowy Zjazd Delegatów zwyczajny lub nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce; 4) Zarząd Główny Zarząd Główny Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce; 5) Główna Komisja Rewizyjna- Główna Komisja Rewizyjnej Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce; 6) Główny Sąd Koleżeński Główny Sąd Koleżeński Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce; 7) Zarząd Oddziału- Zarząd Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce; 8) Statut Statut Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce; 9) Regulamin Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce; 10) Przewodniczący Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce; 11) Wiceprzewodniczący Wiceprzewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce; 12) Sekretarz Sekretarz Głównego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce; 13) Zebranie posiedzenie Głównego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce; 14) Przewodniczący Zebrania - Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce lub osobę przez niego wyznaczoną; 15) Zespół Sądzący skład sądzący Głównego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce wyznaczony przez Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego, wyznaczony do orzekania zarówno w pierwszej jak i w drugiej instancji; 16) Komisja Rewizyjna Oddziału Komisję Rewizyjną Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce; 17) Zebranie Zarządu Głównego posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce lub posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego 1

2 Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce albo posiedzenie Zarządu Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce; 18) Biuro Zarządu Głównego Biuro Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Główny Sąd Koleżeński, jako Naczelna Władza Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, działa w sposób niezawisły i odpowiada za swą pracę jedynie przed Krajowym Zjazdem Delegatów Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, zwanemu dalej Krajowym Zjazdem Delegatów, któremu składa sprawozdanie z działalności za okres kadencji, i działa na podstawie Statutu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce oraz niniejszego Regulaminu. 2. Główny Sąd Koleżeński jest dwuinstancyjny. 4 Główny Sąd Koleżeński Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce jest powołany przede wszystkim do polubownego rozwiązywania kwestii spornych i konfliktów, na drodze porozumienia i kompromisu, poprzez obiektywne zbadanie racji stron, oraz wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych ze sprawą, a także w trosce o dobre imię i interesy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Siedzibą Głównego Sądu Koleżeńskiego jest miasto stołeczne Warszawa. 2. Posiedzenia Głównego Sądu Koleżeńskiego mogą być organizowane w różnych miejscowościach na terenie kraju, w zależności od potrzeb Obsługę organizacyjną Głównego Sądu Koleżeńskiego zapewnia Biuro Zarządu Głównego, zgodnie z przepisami Regulaminu organizacyjnego Biura Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. 2. W przypadku zebrań Głównego Sądu Koleżeńskiego organizowanych, w zależności od potrzeb, w różnych miejscowościach w Polsce, przepis ust.1, nie ma zastosowania Główny Sąd Koleżeński składa się z od 11 do 15 członków, wybieranych przez Krajowy Zjazd Delegatów, którzy spośród siebie wybierają, na swym pierwszym posiedzeniu wybierają w głosowaniu tajnym lub jawnym na mocy podjętej uchwały, ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 2. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych Naczelnych Władzach Towarzystwa, ani być zatrudnieni przez Zarząd Główny. 3. Z chwilą wyboru do Głównego Sądu Koleżeńskiego członka Władz Towarzystwa pełnione przez niego funkcje w Towarzystwie ulegają zawieszeniu. 4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w związku z rozpatrywanymi sprawami. 2

3 5. Kadencja Głównego Sądu Koleżeńskiego trwa cztery lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Głównego Sądu Koleżeńskiego przez Krajowy Zjazd Delegatów. 6. W przypadku zmniejszenia się składu Głównego Sądu Koleżeńskiego, przeprowadza się uzupełnienie składu Głównego Sądu Koleżeńskiego, zgodnie z 17 ust. 4 Statutu. 7. Praca Głównego Sądu Koleżeńskiego opiera się na pracy społecznej. 8. Każdy członek Głównego Sądu Koleżeńskiego powinien wypełniać swoje obowiązki sumiennie i rzetelnie, kierując się w swej działalności przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz interesami i celami Towarzystwa. 9. Do czasu uprawomocnienia się orzeczenia, członek Głównego Sądu Koleżeńskiego obowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie okoliczności dotyczące sprawy, w której rozstrzyganiu brał udział. Rozdział II Organizacja i zasady działania Głównego Sądu Koleżeńskiego 8 1. Główny Sąd Koleżeński realizuje swoje działania przez: 1) posiedzenia plenarne Głównego Sądu Koleżeńskiego; 2) Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego, do którego zakresu działania należy: a) kierowanie pracami Głównego Sądu Koleżeńskiego; b) podział czynności pomiędzy członków; c) imienne wyznaczanie Zespołów Sądzących i Przewodniczących składów orzekających spośród członków Głównego Sądu Koleżeńskiego; d) czuwanie nad wykonaniem uchwał Głównego Sądu Koleżeńskiego podjętych na posiedzeniu plenarnym; e) zlecanie publikacji: uchwał Głównego Sądu Koleżeńskiego w sprawie interpretacji Statutu oraz niezgodności uchwał władz Towarzystwa ze Statutem lub przepisami prawa, ważniejszych orzeczeń GSK; f) wydawanie postanowień w sprawach: przywrócenia terminów regulaminowych, wyłączenia członka zespołu orzekającego w przypadkach określonych w Regulaminie, g) rozdział spraw wpływających do Głównego Sądu Koleżeńskiego do poszczególnych składów orzekających; h) wykonywanie innych czynności wynikających z Regulaminu. 3) składy orzekające Głównego Sądu Koleżeńskiego, działające w I i II instancji. 2. Posiedzenia plenarne zwoływane są przez Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku. 3

4 9 1. Na posiedzeniach plenarnych Główny Sąd Koleżeński podejmuje uchwały w sprawach: 1) interpretacji Statutu Towarzystwa; 2) orzekania o zgodności uchwał Władz Towarzystwa ze Statutem oraz przepisami prawa; 3) sprawozdania przewodniczących składów orzekających, omawia prawomocne orzeczenia wydane przez składy orzekające; 4) Regulaminu Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz jego zmiany; 5) kooptacji nowych członków Głównego Sądu Koleżeńskiego zgodnie z 17 ust. 4. Statutu Towarzystwa; 6) sprawozdania z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego składanego Krajowemu Zjazdowi Delegatów; 7) projektu budżetu Głównego Sądu Koleżeńskiego, który przedkłada Zarządowi Głównemu Towarzystwa oraz kontroli jego wykonania; 8) innych wniesionych przez Władze Towarzystwa lub członków Głównego Sądu Koleżeńskiego Zebraniom plenarnym przewodniczy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego, a w razie ich nieobecności - wybrany na posiedzeniu członek Głównego Sądu Koleżeńskiego - przewodniczący Sądu orzekającego. 2. O zebraniu plenarnym członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego powiadamiani są, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, do zawiadomienia załącza się zakres spraw będących przedmiotem posiedzenia oraz materiały niezbędne przy realizacji porządku dziennego Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego, w sprawie interpretacji Statutu lub zgodności uchwał Władz Naczelnych ze Statutem, oraz przepisami prawa wydawane są na wniosek władz lub członków zwyczajnych Towarzystwa, a także z urzędu. 2. Pisemny wniosek wniesiony do Głównego Sądu Koleżeńskiego w sprawach wymienionych w ust. 1, powinien zawierać: 1) imię, nazwisko lub oznaczenie władz oraz adres wnioskodawcy; 2) wskazanie przepisu statutu wymagającego interpretacji lub uchwały władzy niezgodnej z przepisami prawa lub Statutem; 3) uzasadnienie wskazujące w szczególności, w jakim zakresie i z jakimi przepisami występuje niezgodność; 4) podpis wnioskodawcy. 3. Do wniosku należy dołączyć oryginał lub potwierdzony odpis kwestionowanej uchwały względnie źródła jego publikacji. 12 Uchwały na posiedzeniu plenarnym podejmowane są większością głosów przy obecności, co najmniej połowy Statutowego składu Głównego Sądu Koleżeńskiego. 4

5 13 Główny Sąd Koleżeński używa pieczęci: 1) Okrągłej z napisem w otoku Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce z godłem Towarzystwa w środku i napisem Główny Sąd Koleżeński do stemplowania wydanych orzeczeń. 2) Podłużnej z napisem w otoku Główny Sąd Koleżeński Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Warszawa, ul. Noakowskiego 4, do stemplowania prowadzonej korespondencji. 3) Członkowie pełniący funkcje w Głównym Sądzie Koleżeńskim posługują się pieczątkami imiennymi: Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego, Wiceprzewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego i Sekretarz Głównego Sądu Koleżeńskiego. 14 Przewodniczący ustępującego Głównego Sądu Koleżeńskiego jest obowiązany na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Głównego Sądu Koleżeńskiego przekazać protokolarnie nowo wybranemu Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego repetytorium spraw, wraz z aktami oraz wszelką dokumentacją prowadzonych spraw w toku kadencji oraz wszystkimi używanymi pieczęciami i drukami Do uprawnień i obowiązków Głównego Sądu Koleżeńskiego prowadzącego sprawy w pierwszej instancji, orzekającego w składzie trzyosobowym, należy rozpatrywanie oraz rozstrzyganie sporów i spraw dotyczących działalności statutowej w szczególności w sprawach nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Władz Towarzystwa, działania na szkodę Towarzystwa: 1) członków Towarzystwa; 2) członków Władz Naczelnych Towarzystwa. 2. Do uprawnień i obowiązków Głównego Sądu Koleżeńskiego prowadzącego sprawy w drugiej instancji, należy: 1) rozpatrywanie, w składzie 3 osobowym, apelacji członka Towarzystwa, od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego pierwszej instancji, z wyłączeniem ze składu członków, którzy prowadzili sprawę w pierwszej instancji; 2) rozpatrywanie w składzie 3 osobowym, apelacji członka Władz Naczelnych Towarzystwa, od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego pierwszej instancji, z wyłączeniem ze składu członków, którzy prowadzili sprawę w pierwszej instancji. 16 Do obowiązków Głównego Sądu Koleżeńskiego należy: 1. Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji przysługuje prawo apelacji do Głównego Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia. 2. Orzeczenie Głównego Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji jest ostateczne. 5

6 17 Do uprawnień Głównego Sądu Koleżeńskiego należy: 1. Zawieszanie członka Głównego Sądu Koleżeńskiego, jeżeli jego działalność jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, Statutem uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów lub o ile nie spełnia wymogów statutowych. 2. Zawieszenie ulega uchyleniu, jeżeli Główny Sąd Koleżeński właściwej instancji uniewinni obwinionego lub umorzy postępowanie. 3. Uchwały Głównego Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków Głównego Sądu Koleżeńskiego, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. 4. Wyjątek stanowią uchwały dotyczące spraw, określonych w ust. 1, które zapadają kwalifikowaną większością, co najmniej 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków Głównego Sądu Koleżeńskiego, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. Rozdział III Główny Sąd Koleżeński działający, jako sąd pierwszej instancji, zwany dalej Sądem Koleżeńskim I instancji 18 Do obowiązków Sądu Koleżeńskiego I instancji należy: 1) rozpatrywanie w składzie 3 osobowym spraw i rozstrzyganie sporów, związanych z nieprzestrzeganiem przez członków Towarzystwa postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa oraz działaniem na szkodę Towarzystwa oraz wydawanie orzeczeń uwzględniających ewentualne kary, określone w 35 w związku z.. Statutu; 2) ponowne rozpatrywanie spraw w przypadku uchylenia orzeczeń I instancji przez Główny Sąd Koleżeński; 3) niezwłoczne przekazywanie apelacji od orzeczenia do Głównego Sądu Koleżeńskiego, jako sądu drugiej instancji. Rozdział IV Podstawowe zasady działania Głównego Sądu Koleżeńskiego Sąd Koleżeński I instancji rozpatruje sprawy kolegialnie w 3 osobowych zespołach sądzących. 2. Zespołem rozpatrującym sprawę kieruje przewodniczący Zespołu Orzekającego lub jego zastępca. 6

7 20 Przedmiotem postępowania przed Sądem Koleżeńskim mogą być: 1) sprawy wynikające z naruszenia zasad współżycia w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami w Polsce, a w szczególności zniewagi lub pomówienia członka mających związek ze statutową działalnością Towarzystwa, 2) sprawy wynikające z naruszenia Statutu i uchwał władz Towarzystwa Sprawę do Sądu Koleżeńskiego I instancji może wnieść każdy członek Towarzystwa, a także uprawnione władze Towarzystwa. 2. Sąd Koleżeński może rozpatrywać sprawy przekazane mu przez każdą władzę Towarzystwa, w związku z naruszeniem prawa przez członka Towarzystwa Sąd Koleżeński decyduje o przyjęciu sprawy do rozstrzygania. 2. Sąd Koleżeński nie rozpoznaje spraw, w których toczy się postępowanie przed sądem powszechnym. 3. Jeżeli Sąd Koleżeński nie podejmie rozstrzygnięcia sprawy albo rozstrzygnięcie takie jest z określonych powodów niemożliwe powiadamia o przyczynie nie rozpoznania sprawy stronę wnoszącą skargę lub doniesienie, informując ją o możliwości zwrócenia się do wskazanego organu i zwracając otrzymane materiały Zespół sądzący wyznacza Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego. 2. Zespół sądzący do rozstrzygania zgłoszonej sprawy oraz wyznaczenia terminu i godziny posiedzenia określa przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub jego zastępca. 24 Członkowie Zespołów Sądzących są niezawiśli w orzekaniu, kierując się jedynie przepisami statutu Towarzystwa, uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. 25 Rozpatrywanie spraw odbywa się z zachowaniem następujących zasad: 1) domniemania niewinności w myśl której obwinionego nie uważa się za winnego, dopóki nie zostanie mu udowodniona wina w postępowaniu przed sądem koleżeńskim; 2) kontradyktoryjności w myśl której strony mają prawo do przeciwstawności wypowiedzi, zmierzających do uzyskania dla siebie korzystnego rozstrzygnięcia; 3) obiektywizmu czyli bezstronności p w myśl której sąd koleżeński winien mieć bezstronny stosunek do stron i innych uczestników postępowania oraz nie powinien kierunkowo nastawiać się do samej sprawy; 4) prawdy materialnej w myśl której wszystkie rozstrzygnięcia powinny być oparte na ustaleniach faktycznych, zgodnych z rzeczywistością. Wynika z niej obowiązek 7

8 wszystkich współdziałających z sądem koleżeńskim wykryci prawdy o rozpoznawanym zdarzeniu; 5) prawa do obrony w myśl której obwinionemu przysługuje prawo do obrony i korzystania z pomocy obrońcy; 6) reformationis in peius w myśl której w postępowaniu przed Sądem II instancji nie wolno wydać orzeczenia surowszego niż wydanego przez Sąd I instancji w przypadku apelacji od tego orzeczenia złożonego przez obwinionego; 7) dążeniem do wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy; 8) dążeniem do polubownego załatwienia sprawy; 9) przepisami Statutu Towarzystwa, niniejszego Regulaminu oraz innymi przepisami prawa a w sprawach honorowych także dbałością o dobre imię i słuszny interes Towarzystwa W razie uzasadnionych obaw o bezstronność, poszczególny członek Zespołu Sądzącego może być wyłączony ze sprawy na wniosek zainteresowanej osoby członka Towarzystwa, którego dotyczy skarga lub doniesienie albo z własnej inicjatywy, a także wtedy, gdy pozostaje on w stosunku zależności, w szczególności jeżeli: 1) sprawa dotyczy tego członka zespołu; 2) jest małżonkiem strony albo ich pełnomocników albo pozostaje we wspólnym pożyciu z jedną z tych osób; 3) był świadkiem czynu, o który sprawa się toczy albo w tej sprawie występował jako biegły; 4) brał udział w wydaniu orzeczenia, które zostało uchylone. 2. Wniosek o wyłączenie członka Zespołu Sądzącego zgłoszony na podstawie ust. 1 po rozpoczęciu sprawy pozostawia się bez rozpoznania. 3. O wyłączeniu członka Zespołu orzekającego, decyduje przewodniczący Sądu, a w przypadku zgłoszenia wniosku przed rozpoczęciem rozprawy Zespół Sądzący. Rozdział IV Strony postępowania Stronami postępowania są członek Towarzystwa lub pełnomocnik władz Towarzystwa, składający skargę albo doniesienie zwany dalej wnioskodawcą i członek Towarzystwa, którego skarga lub doniesienie dotyczy, zwany dalej obwinionym. 2. Wnioskodawcą i obwinionym mogą być jedynie członkowie Towarzystwa. 3. Obwiniony ma prawo ustanowić obrońcę spośród członków Towarzystwa. 4. Udzielenie lub cofnięcie pełnomocnictwa oraz ustanowienie obrońcy powinno być dokonane na piśmie pod rygorem niedopuszczenia do udziału w rozprawie. 8

9 28 Uczestnik postępowania, obwiniony oraz ustanowiony obrońca mają prawo do brania czynnego udziału w rozprawie, w szczególności przez: 1) składanie wyjaśnień; 2) składanie wniosków; 3) zadawanie pytań świadkom i biegłym; 4) sporządzanie odpisów z akt sprawy. Rozdział V Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim I Instancji Wniosek o wszczęcie postępowanie wnioskodawca składa na piśmie w Głównym Sądzie Koleżeńskim wraz z odpisami wniosku i załączników. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać: 1) oznaczenie stron; 2) sformułowanie zarzutów z wnioskowaniem przepisów Statutu, uchwały władz Towarzystwa, które zostały naruszone; 3) wskazanie dowodów rzeczowych; 4) wskazanie świadków; 5) uzasadnienie. 3. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w ust. 1 i 2, przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego wydaje postanowienie o zwrocie wniosku wnioskodawcy bez rozpoznania Po wpłynięciu wniosku do Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczący Sądu niezwłocznie: 1) wyznacza zespół sądzący i protokolanta; 2) wyznacza dzień, godzinę i miejsce rozprawy; 3) przesyła obwinionemu odpis wniosku wraz z pouczeniem do złożenia na piśmie odpowiedzi na wniosek wraz ze wskazaniem dowodów, najpóźniej w ciągu 14 dni przed terminem rozprawy; 4) wzywa strony i inne osoby na wyznaczony termin rozprawy. 2. Przesłanie wezwań wysyła się listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, nie później niż na 7 dni przed terminem rozprawy. 3. Postępowanie w sprawie powinno się rozpocząć w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku, spełniającego wymogi formalne Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przez Sąd Koleżeński w przypadkach: 1) gdy czyn zarzucany miał miejsce dawniej niż dwa lata, licząc od dnia wpłynięcia wniosku; 2) jeżeli obwiniony lub wnioskodawca nie jest członkiem Towarzystwa; 9

10 3) jeżeli czyn zarzucany podlega osądzeniu przez sąd powszechny lub kolegium orzekające przy sądzie rejonowym. 2. Jeżeli okoliczności, określone w ust. 1, zostały ujawnione w czasie rozprawy Sąd Koleżeński wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie Na rozprawie przed Sądem Koleżeńskim mogą być obecni jedynie członkowie Towarzystwa. 2. Inne osoby mogą być obecne na rozprawie tylko za zezwoleniem udzielonym przez Skład Orzekający Rozprawa przed Sądem Koleżeńskim rozpoczyna wywołanie sprawy. 2. Następnie przewodniczący sprawdza czy wszyscy wezwani stawili się oraz czy nie ma przeszkód do rozpoznania sprawy. 3. Po sprawdzeniu obecności przewodniczący zarządza opuszczenie sali rozpraw przez świadków. 4. Biegli pozostają na sali, o ile przewodniczący nie zarządzi inaczej. 34 Otwarcie przewodu sądowego 1. Rozprawa rozpoczyna się od odczytania wniosku przez wnioskodawcę. 2. Jeżeli obwiniony wniósł odpowiedź na wniosek, przewodniczący informuje o jego treści Po odczytaniu wniosku przewodniczący poucza obwinionego o prawie składania wyjaśnień, po czym pyta go czy przyznaje się do sformułowanych wniosków i zarzutów oraz poucza go o prawie zadawania pytań osobom przesłuchiwanym oraz składania wyjaśnień, co do każdego dowodu. 2. Obwiniony ma prawo być obecny przy wszystkich czynnościach postępowania dowodowego. 3. Postępowanie dowodowe rozpoczyna się przez zapoznanie się z dokumentami następnie następuje przesłuchanie świadków, ewentualnie biegłych. 4. Po przeprowadzeniu dowodów dopuszczonych w sprawie zapytuje czy strony wnoszą o uzupełnienie postępowania dowodowego. W razie nie zgłoszenia wniosków zamyka dowodową część rozprawy Po zamknięciu przewodu sądowego, przewodniczący udziela głosu wnioskodawcy, obwinionemu lub jego obrońcy. 2. Po wysłuchaniu głosów stron Sąd zarządza niezwłocznie przerwę, celem narady i wydania orzeczenia. 10

11 37 Sąd Koleżeński nie jest związany wnioskami stron postępowania, może nie dopuścić zawnioskowanego dowodu, jeżeli uzna, że dowód ten jest zbędny, może z urzędu dopuścić inne dowody, niż zgłoszone przez strony Dowodami w sprawie mogą być wyjaśnienia stron, zeznania świadków, dokumenty oraz opinie biegłych. 2. Dowody na poparcie zarzutów powinny być przeprowadzone przed dowodami służącymi do obrony Świadek ma obowiązek stawiennictwa na rozprawę i składania zeznań. 2. Nieusprawiedliwiona nieobecność świadka nie tamuje biegu postępowania, a jednocześnie skutkuje pominięciem dowodu z jego zeznań. 3. Osoba będąca małżonkiem, krewnym powinowatym wezwana na rozprawę w charakterze świadka ma prawo odmówić zeznań. 4. Przewodniczący poucza świadków przed złożeniem zeznań o obowiązku mówienia prawdy. 5. Świadków przesłuchuje się podczas nieobecności tych świadków, którzy jeszcze nie składali zeznań W miarę potrzeby można powołać w sprawie biegłego, w celu wydania opinii. 2. Strona wnioskująca, o powołania biegłego jest zobowiązana do pokrycia kosztów, z tym związanych. 41 Przewodniczący zespołu sądzącego czuwa nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem sprawy, zwracając uwagę, aby w toku rozprawy zostały wyjaśnione wszelkie okoliczności sprawy, przemawiające zarówno na korzyść, jak i niekorzyść obwinionego W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa obwinionego, któremu doręczono wezwanie na rozprawę, w przypadku jednomyślności Zespołu Sądzącego, przewodniczący może przeprowadzić rozprawę zaocznie. 2. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Zespół Sądzący uznał obecność obwinionego na rozprawie za konieczną wówczas rozprawę odracza. 3. Po zakończeniu postępowania, o którym mowa w ust. 1 Sąd wydaje orzeczenie zaocznie, które doręcza uczestnikowi, obwinionemu w terminie jednego miesiąca od jego ogłoszenia. 4. Orzeczenie nie jest zaoczne, jeżeli obwiniony złożył wyjaśnienia w sprawie Orzeczenia zapadają na niejawnej naradzie Zespołu Sądzącego. 11

12 2. Zespół Sądzący na podstawie zebranego materiału dowodowego rozstrzyga większością głosów w kwestii winy i kary. 3. Naradą i głosowaniem kieruje przewodniczący Zespołu. 4. Członek Zespołu Sądzącego, który głosował przeciw uznaniu obwinionego za winnego, może powstrzymać się od głosowania nad karą wówczas głos ten przyłącza się do zdania najprzychylniejszego dla obwinionego. 5. Rozstrzygnięcie podpisuje cały skład orzekający, nie wyłączając przegłosowanego, który podpisuje rozstrzygnięcie i ma prawo zaznaczyć na nim swoje zdanie odrębne. Uzasadnienie tylko przewodniczący. 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ogłoszenie orzeczenia może zostać odroczone, nie dłużej niż jednak na 7 dni od daty zamknięcia rozprawy. 44 Sąd Koleżeński Zespół Sądzący wydaje orzeczenie: 1) ukaraniu; 2) o odstąpieniu od wymierzenia kary; 3) o uniewinnieniu; 4) postanowienie o umorzeniu postępowania. 45 Orzeczenie powinno zawierać: 1) oznaczenie Sądu koleżeńskiego, imiona i nazwiska Zespołu Sądzącego, protokolanta; 2) datę i miejsce wydania orzeczenia, sygnaturę akt; 3) imię i nazwisko oraz adres obwinionego; 4) określenie czynu zarzucanego obwinionemu oraz wskazanie naruszonego przepisu Statutu, regulaminu lub uchwał władz Towarzystwa; 5) decyzje, co do wymierzonej kary; 6) pouczenie o trybie i terminie zaskarżenia; 7) uzasadnienie Główny Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary: 1) upomnienia; 2) nagany; 3) czasowe pozbawienie prawa pełnienia funkcji inspektora; 4) czasowe pozbawienie prawa pełnienia wszelkich funkcji we Władzach Towarzystwa; 5) czasowe zawieszenie w prawach członkowskich; 6) wykluczenie z Towarzystwa. 2. W wydanych orzeczeniach, Głównego Sądu Koleżeńskiego wymierzających kary, o których mowa w ust. 1 w pkt 3, 4 i 5, należy podać okres trwania kary. 12

13 47 1. Przewodniczący Zespołu Sądzącego bezpośrednio po naradzie ogłasza orzeczenie przez odczytania jego treści i odczytanie uzasadnienia. 2. Jeżeli obwiniony po złożeniu wyjaśnień samowolnie opuścił miejsce rozprawy przed jej zakończeniem, orzeczenie ogłasza się nawet wówczas, gdy na sali nie ma osób uprawnionych do wniesienia apelacji. 3. Termin zaskarżenia orzeczenia ogłoszonego w trybie ust. 2 biegnie od jego faktycznego ogłoszenia. 4. Jeżeli orzeczenie ogłoszono na rozprawie, to uprawnieni do wnoszenia apelacji mogą żądać bezpośredniego po jego ogłoszeniu, doręczenia im tego rozstrzygnięcia. W tej sytuacji termin wniesienia odwołania liczy się od dnia jego doręczenia. 5. Orzeczenie wydane zaocznie lub postanowienia doręcza się niezwłocznie obwinionemu i wnioskodawcy Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego poza przypadkami określonymi w 47 uprawomocnia się po upływie czternastu dni, licząc od dnia ogłoszenia, o ile nie zostanie w tym terminie wniesione odwołanie. 2. Prawomocne orzeczenie Sądu Koleżeńskiego wiąże strony, członków i władze Towarzystwa oraz podlegają wykonaniu w sposób określony w orzeczeniu. 3. Prawomocne orzeczenie przewodniczący Sądu przekazuje niezwłocznie do wykonania właściwej władzy Towarzystwa. 4. Odpisy prawomocnych orzeczeń Sąd Koleżeński przesyła niezwłocznie Głównemu Sądowi Koleżeńskiego. 5. Sekretarz Głównego Sądu Koleżeńskiego prowadzi rejestr prawomocnych orzeczeń Sądów Koleżeńskich Towarzystwa. 6. Główny Sąd Koleżeński prowadzi rejestr osób członków Towarzystwa, wobec których orzeczono prawomocne kary. 7. Zarządy Oddziałów wpisują prawomocne orzeczenia skazujące do akt osobowych członków. 49 Sprawy zakończone prawomocnym orzeczeniem Sądu nie mogą być ponownie przedmiotem postępowania przed Sądem Koleżeńskim. Postępowanie przed Sądem II Instancji Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego I pierwszej instancji przysługuje stronom prawo apelacji do Głównego Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji. 2. Apelację do Głównego Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji wnosi się na piśmie za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie określonym w 48 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 13

14 51 Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy rozdziałów poprzedzających Regulamin, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej Apelację wraz z odpisami dla stron postępowania winno zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, wskazanie zarzutów i wniosków. 2. Jeżeli apelacja została wniesione w terminie, przewodniczący Sądu pierwszej instancji w akta sprawy wraz z odwołaniem i odpisami dla stron przesyła Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu drugiej instancji w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia odwołania do Sądu. 3. Jeżeli odwołanie zostało wniesione po terminie - przewodniczący Sądu zarządza dołączenie do odwołania do akt sprawy z adnotacją złożone po terminie i nie nadaje sprawie dalszego biegu. 4. O czynnościach z ust. 3 przewodniczący zawiadamia strony i obrońcę terminie rozprawy Sąd drugiej instancji zawiadamia strony i obrońcę ustanowionego w sprawie. 2. Nieobecność stron postępowania zawiadomionych prawidłowo o terminie rozprawy nie tamuje rozpoznania sprawy Sąd drugiej instancji opiera swe rozstrzygnięcia na materiale dowodowym, zebranym w toku postępowania przed Sądem pierwszej instancji, zawartym w aktach sprawy. 2. Sąd drugiej instancji nie może przeprowadzać postępowania dowodowego Sąd orzekający drugiej instancji wydaje orzeczenie, w którym: 1) utrzymuje w mocy orzeczenie wydane w pierwszej instancji albo; 2) zmienia zaskarżone orzeczenie w części dotyczącej winy lub nałożonej kary statutowej, albo; 3) uchyla orzeczenie i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania w pierwszej instancji wskazując, jakie okoliczności powinny być ustalone. 2. Uchylając orzeczenie Sądu pierwszej instancji i przekazując sprawę do ponownego rozpoznania, Sąd drugiej instancji w uzasadnieniu winien wskazać temu Sądowi wytyczne, co do toku postępowania, a w szczególności zwrócić uwagę na popełnione uchybienia zarówno formalne jak i rozstrzygające do istoty sprawy, a więc winy obwinionego i udzielonej mu kary, z uwzględnieniem uzupełnienia materiału dowodowego w tym zakresie. 3. Orzeczenia Sądu orzekającego drugiej instancji wydane zgodnie z ust. 1 pkt 1 i 2 są ostateczne. 4. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji jest prawomocne i wykonalne po jego ogłoszeniu. 14

15 5. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji wydane zgodnie z Regulaminu Sąd drugiej instancji doręcza Stronom oraz Oddziałowi Towarzystwa, którego członkiem jest obwiniony. 6. Orzeczenia o karach statutowych, które uległy zatarciu zgodnie ze Statutem Towarzystwa, usuwa się z dokumentacji Oddziału Towarzystwa Jeżeli apelacja została wniesiona wyłącznie przez obwinionego lub jego obrońcę, to orzeczenie Sądu drugiej instancji nie może być dla obwinionego surowsze niż zaskarżone orzeczenie. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do orzeczenia wydanego przez Sąd pierwszej instancji po ponownym rozpoznaniu sprawy na skutek uchylenia przez Sąd drugiej instancji poprzedniego orzeczenia. 3. W przypadku wniesienia odwołania na niekorzyść obwinionego Sąd drugiej instancji może wydać orzeczenie korzystniejsze dla obwinionego niż zaskarżone orzeczenie Sądu pierwszej instancji. Rozdział VI Postępowanie pojednawcze Po wpłynięciu wniosku o wszczęcie postępowania w uzasadnionych przypadkach, przewodniczący Sądu może skierować wniosek do rozpatrzenia na posiedzeniu pojednawczym. 2. O terminie posiedzenia pojednawczego zawiadamia wyłącznie strony postępowania z obowiązkiem stawiennictwa na wyznaczony termin Sąd Koleżeński w wyniku przeprowadzenia posiedzenia z udziałem stron może zobowiązać obwinionego do przeproszenia pokrzywdzonego (wnioskodawcy). 2. Sąd Koleżeński w wyniku przeprowadzonego postępowania pojednawczego może odstąpić od zastosowania kar statutowych, jeżeli uzna, że cel wychowawczy został osiągnięty przez sam udział w postępowaniu pojednawczym członka, którego sprawa dotyczy. 59 Sprawy rozstrzygnięte na posiedzeniu nie mogą być przedmiotem dalszego postępowania Sądu Koleżeńskiego i nie mają do nich zastosowania przepisy poprzednich rozdziałów. 15

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/41 USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dział I Ustrój notariatu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. DZIAŁ I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zakres obowiązywania

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. DZIAŁ I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zakres obowiązywania Kancelaria Sejmu s. 1/57 USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267z 2014 r. poz. 183, 1195. Kodeks postępowania administracyjnego DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168 USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267z 2014 r. poz. 183. Kodeks postępowania administracyjnego DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101, 1529, z 2014 r. poz. 183, 543. Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Podstawowym aktem prawnym regulującym postępowanie administracyjne jest ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Podstawowym aktem prawnym regulującym postępowanie administracyjne jest ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Podstawowym aktem prawnym regulującym postępowanie administracyjne jest ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Normuje on postępowanie: przed organami

Bardziej szczegółowo

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, zwana dalej Solidarną Polską, jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-09 Druk nr 2310 Warszawa, 31 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców,

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, J E D N O L I T Y T E K S T S T A T U T U Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku opracowany: - na wewnętrzne potrzeby Cechu, - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, - w celu zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

1. Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi.

1. Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi. Podsumowanie Dokument został przygotowany w ramach realizacji projektu INPRIS The Legislative Process in Poland: Strengthening Social Participation finansowanego przez CEE Trust. Dokument zawiera najważniejsze

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz.

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167) Państwa-Strony niniejszego Paktu, zważywszy, że zgodnie

Bardziej szczegółowo

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu cywilnym Obywatel w postępowaniu cywilnym Prawa i obowiązki Małgorzata Pyrcak Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Grzegorz Szudy Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 kwietnia 1997 r.

USTAWA z dnia 11 kwietnia 1997 r. Kancelaria Sejmu s. 1/17 USTAWA z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/17 USTAWA z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Jabłonkowo Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Łowicz Wałecki Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI STRONY W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI STRONY W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM PAULINA KUPCZYK Dr DIANA TRZCIŃSKA UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI STRONY W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM Wstęp Niniejszy tekst stanowi krótkie opracowanie przepisów, przeznaczone dla osób nie stykających się

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Kancelaria Sejmu s. 1/35 Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, z 2015 r. poz. 249. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595; z

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM. Preambuła

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM. Preambuła MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM Państwa Strony niniejszej Konwencji, Preambuła mając na względzie wynikający z Karty Narodów Zjednoczonych obowiązek

Bardziej szczegółowo

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Raport Polska wersja oryginalna: Dorris de Vocht, Chapter 10 Poland [w:] Taru Spronken, Ed Cape, Zaza Namoradze, Roger Smith (red.) Effective Criminal Defence

Bardziej szczegółowo

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACTION S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACTION S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACTION S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz prowadzenia prac przez Radę Nadzorczą spółki ACTION S.A. Użyte w regulaminie

Bardziej szczegółowo