REGULAMIN Głównego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Rozdział I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Głównego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Rozdział I"

Transkrypt

1 REGULAMIN Głównego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Rozdział I 1 Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady działania oraz tryb postępowania przed Głównym Sądem Koleżeńskim Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. 2 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1) Towarzystwo Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce; 2) Władze Naczelne Towarzystwa Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Zarząd Główny Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Główną Komisję Rewizyjną Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce oraz Główny Sąd Koleżeński Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce; 3) Krajowy Zjazd Delegatów zwyczajny lub nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce; 4) Zarząd Główny Zarząd Główny Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce; 5) Główna Komisja Rewizyjna- Główna Komisja Rewizyjnej Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce; 6) Główny Sąd Koleżeński Główny Sąd Koleżeński Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce; 7) Zarząd Oddziału- Zarząd Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce; 8) Statut Statut Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce; 9) Regulamin Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce; 10) Przewodniczący Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce; 11) Wiceprzewodniczący Wiceprzewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce; 12) Sekretarz Sekretarz Głównego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce; 13) Zebranie posiedzenie Głównego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce; 14) Przewodniczący Zebrania - Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce lub osobę przez niego wyznaczoną; 15) Zespół Sądzący skład sądzący Głównego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce wyznaczony przez Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego, wyznaczony do orzekania zarówno w pierwszej jak i w drugiej instancji; 16) Komisja Rewizyjna Oddziału Komisję Rewizyjną Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce; 17) Zebranie Zarządu Głównego posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce lub posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego 1

2 Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce albo posiedzenie Zarządu Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce; 18) Biuro Zarządu Głównego Biuro Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Główny Sąd Koleżeński, jako Naczelna Władza Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, działa w sposób niezawisły i odpowiada za swą pracę jedynie przed Krajowym Zjazdem Delegatów Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, zwanemu dalej Krajowym Zjazdem Delegatów, któremu składa sprawozdanie z działalności za okres kadencji, i działa na podstawie Statutu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce oraz niniejszego Regulaminu. 2. Główny Sąd Koleżeński jest dwuinstancyjny. 4 Główny Sąd Koleżeński Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce jest powołany przede wszystkim do polubownego rozwiązywania kwestii spornych i konfliktów, na drodze porozumienia i kompromisu, poprzez obiektywne zbadanie racji stron, oraz wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych ze sprawą, a także w trosce o dobre imię i interesy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Siedzibą Głównego Sądu Koleżeńskiego jest miasto stołeczne Warszawa. 2. Posiedzenia Głównego Sądu Koleżeńskiego mogą być organizowane w różnych miejscowościach na terenie kraju, w zależności od potrzeb Obsługę organizacyjną Głównego Sądu Koleżeńskiego zapewnia Biuro Zarządu Głównego, zgodnie z przepisami Regulaminu organizacyjnego Biura Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. 2. W przypadku zebrań Głównego Sądu Koleżeńskiego organizowanych, w zależności od potrzeb, w różnych miejscowościach w Polsce, przepis ust.1, nie ma zastosowania Główny Sąd Koleżeński składa się z od 11 do 15 członków, wybieranych przez Krajowy Zjazd Delegatów, którzy spośród siebie wybierają, na swym pierwszym posiedzeniu wybierają w głosowaniu tajnym lub jawnym na mocy podjętej uchwały, ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 2. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych Naczelnych Władzach Towarzystwa, ani być zatrudnieni przez Zarząd Główny. 3. Z chwilą wyboru do Głównego Sądu Koleżeńskiego członka Władz Towarzystwa pełnione przez niego funkcje w Towarzystwie ulegają zawieszeniu. 4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w związku z rozpatrywanymi sprawami. 2

3 5. Kadencja Głównego Sądu Koleżeńskiego trwa cztery lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Głównego Sądu Koleżeńskiego przez Krajowy Zjazd Delegatów. 6. W przypadku zmniejszenia się składu Głównego Sądu Koleżeńskiego, przeprowadza się uzupełnienie składu Głównego Sądu Koleżeńskiego, zgodnie z 17 ust. 4 Statutu. 7. Praca Głównego Sądu Koleżeńskiego opiera się na pracy społecznej. 8. Każdy członek Głównego Sądu Koleżeńskiego powinien wypełniać swoje obowiązki sumiennie i rzetelnie, kierując się w swej działalności przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz interesami i celami Towarzystwa. 9. Do czasu uprawomocnienia się orzeczenia, członek Głównego Sądu Koleżeńskiego obowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie okoliczności dotyczące sprawy, w której rozstrzyganiu brał udział. Rozdział II Organizacja i zasady działania Głównego Sądu Koleżeńskiego 8 1. Główny Sąd Koleżeński realizuje swoje działania przez: 1) posiedzenia plenarne Głównego Sądu Koleżeńskiego; 2) Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego, do którego zakresu działania należy: a) kierowanie pracami Głównego Sądu Koleżeńskiego; b) podział czynności pomiędzy członków; c) imienne wyznaczanie Zespołów Sądzących i Przewodniczących składów orzekających spośród członków Głównego Sądu Koleżeńskiego; d) czuwanie nad wykonaniem uchwał Głównego Sądu Koleżeńskiego podjętych na posiedzeniu plenarnym; e) zlecanie publikacji: uchwał Głównego Sądu Koleżeńskiego w sprawie interpretacji Statutu oraz niezgodności uchwał władz Towarzystwa ze Statutem lub przepisami prawa, ważniejszych orzeczeń GSK; f) wydawanie postanowień w sprawach: przywrócenia terminów regulaminowych, wyłączenia członka zespołu orzekającego w przypadkach określonych w Regulaminie, g) rozdział spraw wpływających do Głównego Sądu Koleżeńskiego do poszczególnych składów orzekających; h) wykonywanie innych czynności wynikających z Regulaminu. 3) składy orzekające Głównego Sądu Koleżeńskiego, działające w I i II instancji. 2. Posiedzenia plenarne zwoływane są przez Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku. 3

4 9 1. Na posiedzeniach plenarnych Główny Sąd Koleżeński podejmuje uchwały w sprawach: 1) interpretacji Statutu Towarzystwa; 2) orzekania o zgodności uchwał Władz Towarzystwa ze Statutem oraz przepisami prawa; 3) sprawozdania przewodniczących składów orzekających, omawia prawomocne orzeczenia wydane przez składy orzekające; 4) Regulaminu Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz jego zmiany; 5) kooptacji nowych członków Głównego Sądu Koleżeńskiego zgodnie z 17 ust. 4. Statutu Towarzystwa; 6) sprawozdania z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego składanego Krajowemu Zjazdowi Delegatów; 7) projektu budżetu Głównego Sądu Koleżeńskiego, który przedkłada Zarządowi Głównemu Towarzystwa oraz kontroli jego wykonania; 8) innych wniesionych przez Władze Towarzystwa lub członków Głównego Sądu Koleżeńskiego Zebraniom plenarnym przewodniczy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego, a w razie ich nieobecności - wybrany na posiedzeniu członek Głównego Sądu Koleżeńskiego - przewodniczący Sądu orzekającego. 2. O zebraniu plenarnym członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego powiadamiani są, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, do zawiadomienia załącza się zakres spraw będących przedmiotem posiedzenia oraz materiały niezbędne przy realizacji porządku dziennego Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego, w sprawie interpretacji Statutu lub zgodności uchwał Władz Naczelnych ze Statutem, oraz przepisami prawa wydawane są na wniosek władz lub członków zwyczajnych Towarzystwa, a także z urzędu. 2. Pisemny wniosek wniesiony do Głównego Sądu Koleżeńskiego w sprawach wymienionych w ust. 1, powinien zawierać: 1) imię, nazwisko lub oznaczenie władz oraz adres wnioskodawcy; 2) wskazanie przepisu statutu wymagającego interpretacji lub uchwały władzy niezgodnej z przepisami prawa lub Statutem; 3) uzasadnienie wskazujące w szczególności, w jakim zakresie i z jakimi przepisami występuje niezgodność; 4) podpis wnioskodawcy. 3. Do wniosku należy dołączyć oryginał lub potwierdzony odpis kwestionowanej uchwały względnie źródła jego publikacji. 12 Uchwały na posiedzeniu plenarnym podejmowane są większością głosów przy obecności, co najmniej połowy Statutowego składu Głównego Sądu Koleżeńskiego. 4

5 13 Główny Sąd Koleżeński używa pieczęci: 1) Okrągłej z napisem w otoku Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce z godłem Towarzystwa w środku i napisem Główny Sąd Koleżeński do stemplowania wydanych orzeczeń. 2) Podłużnej z napisem w otoku Główny Sąd Koleżeński Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Warszawa, ul. Noakowskiego 4, do stemplowania prowadzonej korespondencji. 3) Członkowie pełniący funkcje w Głównym Sądzie Koleżeńskim posługują się pieczątkami imiennymi: Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego, Wiceprzewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego i Sekretarz Głównego Sądu Koleżeńskiego. 14 Przewodniczący ustępującego Głównego Sądu Koleżeńskiego jest obowiązany na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Głównego Sądu Koleżeńskiego przekazać protokolarnie nowo wybranemu Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego repetytorium spraw, wraz z aktami oraz wszelką dokumentacją prowadzonych spraw w toku kadencji oraz wszystkimi używanymi pieczęciami i drukami Do uprawnień i obowiązków Głównego Sądu Koleżeńskiego prowadzącego sprawy w pierwszej instancji, orzekającego w składzie trzyosobowym, należy rozpatrywanie oraz rozstrzyganie sporów i spraw dotyczących działalności statutowej w szczególności w sprawach nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Władz Towarzystwa, działania na szkodę Towarzystwa: 1) członków Towarzystwa; 2) członków Władz Naczelnych Towarzystwa. 2. Do uprawnień i obowiązków Głównego Sądu Koleżeńskiego prowadzącego sprawy w drugiej instancji, należy: 1) rozpatrywanie, w składzie 3 osobowym, apelacji członka Towarzystwa, od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego pierwszej instancji, z wyłączeniem ze składu członków, którzy prowadzili sprawę w pierwszej instancji; 2) rozpatrywanie w składzie 3 osobowym, apelacji członka Władz Naczelnych Towarzystwa, od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego pierwszej instancji, z wyłączeniem ze składu członków, którzy prowadzili sprawę w pierwszej instancji. 16 Do obowiązków Głównego Sądu Koleżeńskiego należy: 1. Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji przysługuje prawo apelacji do Głównego Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia. 2. Orzeczenie Głównego Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji jest ostateczne. 5

6 17 Do uprawnień Głównego Sądu Koleżeńskiego należy: 1. Zawieszanie członka Głównego Sądu Koleżeńskiego, jeżeli jego działalność jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, Statutem uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów lub o ile nie spełnia wymogów statutowych. 2. Zawieszenie ulega uchyleniu, jeżeli Główny Sąd Koleżeński właściwej instancji uniewinni obwinionego lub umorzy postępowanie. 3. Uchwały Głównego Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków Głównego Sądu Koleżeńskiego, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. 4. Wyjątek stanowią uchwały dotyczące spraw, określonych w ust. 1, które zapadają kwalifikowaną większością, co najmniej 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków Głównego Sądu Koleżeńskiego, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. Rozdział III Główny Sąd Koleżeński działający, jako sąd pierwszej instancji, zwany dalej Sądem Koleżeńskim I instancji 18 Do obowiązków Sądu Koleżeńskiego I instancji należy: 1) rozpatrywanie w składzie 3 osobowym spraw i rozstrzyganie sporów, związanych z nieprzestrzeganiem przez członków Towarzystwa postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa oraz działaniem na szkodę Towarzystwa oraz wydawanie orzeczeń uwzględniających ewentualne kary, określone w 35 w związku z.. Statutu; 2) ponowne rozpatrywanie spraw w przypadku uchylenia orzeczeń I instancji przez Główny Sąd Koleżeński; 3) niezwłoczne przekazywanie apelacji od orzeczenia do Głównego Sądu Koleżeńskiego, jako sądu drugiej instancji. Rozdział IV Podstawowe zasady działania Głównego Sądu Koleżeńskiego Sąd Koleżeński I instancji rozpatruje sprawy kolegialnie w 3 osobowych zespołach sądzących. 2. Zespołem rozpatrującym sprawę kieruje przewodniczący Zespołu Orzekającego lub jego zastępca. 6

7 20 Przedmiotem postępowania przed Sądem Koleżeńskim mogą być: 1) sprawy wynikające z naruszenia zasad współżycia w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami w Polsce, a w szczególności zniewagi lub pomówienia członka mających związek ze statutową działalnością Towarzystwa, 2) sprawy wynikające z naruszenia Statutu i uchwał władz Towarzystwa Sprawę do Sądu Koleżeńskiego I instancji może wnieść każdy członek Towarzystwa, a także uprawnione władze Towarzystwa. 2. Sąd Koleżeński może rozpatrywać sprawy przekazane mu przez każdą władzę Towarzystwa, w związku z naruszeniem prawa przez członka Towarzystwa Sąd Koleżeński decyduje o przyjęciu sprawy do rozstrzygania. 2. Sąd Koleżeński nie rozpoznaje spraw, w których toczy się postępowanie przed sądem powszechnym. 3. Jeżeli Sąd Koleżeński nie podejmie rozstrzygnięcia sprawy albo rozstrzygnięcie takie jest z określonych powodów niemożliwe powiadamia o przyczynie nie rozpoznania sprawy stronę wnoszącą skargę lub doniesienie, informując ją o możliwości zwrócenia się do wskazanego organu i zwracając otrzymane materiały Zespół sądzący wyznacza Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego. 2. Zespół sądzący do rozstrzygania zgłoszonej sprawy oraz wyznaczenia terminu i godziny posiedzenia określa przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub jego zastępca. 24 Członkowie Zespołów Sądzących są niezawiśli w orzekaniu, kierując się jedynie przepisami statutu Towarzystwa, uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. 25 Rozpatrywanie spraw odbywa się z zachowaniem następujących zasad: 1) domniemania niewinności w myśl której obwinionego nie uważa się za winnego, dopóki nie zostanie mu udowodniona wina w postępowaniu przed sądem koleżeńskim; 2) kontradyktoryjności w myśl której strony mają prawo do przeciwstawności wypowiedzi, zmierzających do uzyskania dla siebie korzystnego rozstrzygnięcia; 3) obiektywizmu czyli bezstronności p w myśl której sąd koleżeński winien mieć bezstronny stosunek do stron i innych uczestników postępowania oraz nie powinien kierunkowo nastawiać się do samej sprawy; 4) prawdy materialnej w myśl której wszystkie rozstrzygnięcia powinny być oparte na ustaleniach faktycznych, zgodnych z rzeczywistością. Wynika z niej obowiązek 7

8 wszystkich współdziałających z sądem koleżeńskim wykryci prawdy o rozpoznawanym zdarzeniu; 5) prawa do obrony w myśl której obwinionemu przysługuje prawo do obrony i korzystania z pomocy obrońcy; 6) reformationis in peius w myśl której w postępowaniu przed Sądem II instancji nie wolno wydać orzeczenia surowszego niż wydanego przez Sąd I instancji w przypadku apelacji od tego orzeczenia złożonego przez obwinionego; 7) dążeniem do wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy; 8) dążeniem do polubownego załatwienia sprawy; 9) przepisami Statutu Towarzystwa, niniejszego Regulaminu oraz innymi przepisami prawa a w sprawach honorowych także dbałością o dobre imię i słuszny interes Towarzystwa W razie uzasadnionych obaw o bezstronność, poszczególny członek Zespołu Sądzącego może być wyłączony ze sprawy na wniosek zainteresowanej osoby członka Towarzystwa, którego dotyczy skarga lub doniesienie albo z własnej inicjatywy, a także wtedy, gdy pozostaje on w stosunku zależności, w szczególności jeżeli: 1) sprawa dotyczy tego członka zespołu; 2) jest małżonkiem strony albo ich pełnomocników albo pozostaje we wspólnym pożyciu z jedną z tych osób; 3) był świadkiem czynu, o który sprawa się toczy albo w tej sprawie występował jako biegły; 4) brał udział w wydaniu orzeczenia, które zostało uchylone. 2. Wniosek o wyłączenie członka Zespołu Sądzącego zgłoszony na podstawie ust. 1 po rozpoczęciu sprawy pozostawia się bez rozpoznania. 3. O wyłączeniu członka Zespołu orzekającego, decyduje przewodniczący Sądu, a w przypadku zgłoszenia wniosku przed rozpoczęciem rozprawy Zespół Sądzący. Rozdział IV Strony postępowania Stronami postępowania są członek Towarzystwa lub pełnomocnik władz Towarzystwa, składający skargę albo doniesienie zwany dalej wnioskodawcą i członek Towarzystwa, którego skarga lub doniesienie dotyczy, zwany dalej obwinionym. 2. Wnioskodawcą i obwinionym mogą być jedynie członkowie Towarzystwa. 3. Obwiniony ma prawo ustanowić obrońcę spośród członków Towarzystwa. 4. Udzielenie lub cofnięcie pełnomocnictwa oraz ustanowienie obrońcy powinno być dokonane na piśmie pod rygorem niedopuszczenia do udziału w rozprawie. 8

9 28 Uczestnik postępowania, obwiniony oraz ustanowiony obrońca mają prawo do brania czynnego udziału w rozprawie, w szczególności przez: 1) składanie wyjaśnień; 2) składanie wniosków; 3) zadawanie pytań świadkom i biegłym; 4) sporządzanie odpisów z akt sprawy. Rozdział V Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim I Instancji Wniosek o wszczęcie postępowanie wnioskodawca składa na piśmie w Głównym Sądzie Koleżeńskim wraz z odpisami wniosku i załączników. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać: 1) oznaczenie stron; 2) sformułowanie zarzutów z wnioskowaniem przepisów Statutu, uchwały władz Towarzystwa, które zostały naruszone; 3) wskazanie dowodów rzeczowych; 4) wskazanie świadków; 5) uzasadnienie. 3. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w ust. 1 i 2, przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego wydaje postanowienie o zwrocie wniosku wnioskodawcy bez rozpoznania Po wpłynięciu wniosku do Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczący Sądu niezwłocznie: 1) wyznacza zespół sądzący i protokolanta; 2) wyznacza dzień, godzinę i miejsce rozprawy; 3) przesyła obwinionemu odpis wniosku wraz z pouczeniem do złożenia na piśmie odpowiedzi na wniosek wraz ze wskazaniem dowodów, najpóźniej w ciągu 14 dni przed terminem rozprawy; 4) wzywa strony i inne osoby na wyznaczony termin rozprawy. 2. Przesłanie wezwań wysyła się listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, nie później niż na 7 dni przed terminem rozprawy. 3. Postępowanie w sprawie powinno się rozpocząć w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku, spełniającego wymogi formalne Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przez Sąd Koleżeński w przypadkach: 1) gdy czyn zarzucany miał miejsce dawniej niż dwa lata, licząc od dnia wpłynięcia wniosku; 2) jeżeli obwiniony lub wnioskodawca nie jest członkiem Towarzystwa; 9

10 3) jeżeli czyn zarzucany podlega osądzeniu przez sąd powszechny lub kolegium orzekające przy sądzie rejonowym. 2. Jeżeli okoliczności, określone w ust. 1, zostały ujawnione w czasie rozprawy Sąd Koleżeński wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie Na rozprawie przed Sądem Koleżeńskim mogą być obecni jedynie członkowie Towarzystwa. 2. Inne osoby mogą być obecne na rozprawie tylko za zezwoleniem udzielonym przez Skład Orzekający Rozprawa przed Sądem Koleżeńskim rozpoczyna wywołanie sprawy. 2. Następnie przewodniczący sprawdza czy wszyscy wezwani stawili się oraz czy nie ma przeszkód do rozpoznania sprawy. 3. Po sprawdzeniu obecności przewodniczący zarządza opuszczenie sali rozpraw przez świadków. 4. Biegli pozostają na sali, o ile przewodniczący nie zarządzi inaczej. 34 Otwarcie przewodu sądowego 1. Rozprawa rozpoczyna się od odczytania wniosku przez wnioskodawcę. 2. Jeżeli obwiniony wniósł odpowiedź na wniosek, przewodniczący informuje o jego treści Po odczytaniu wniosku przewodniczący poucza obwinionego o prawie składania wyjaśnień, po czym pyta go czy przyznaje się do sformułowanych wniosków i zarzutów oraz poucza go o prawie zadawania pytań osobom przesłuchiwanym oraz składania wyjaśnień, co do każdego dowodu. 2. Obwiniony ma prawo być obecny przy wszystkich czynnościach postępowania dowodowego. 3. Postępowanie dowodowe rozpoczyna się przez zapoznanie się z dokumentami następnie następuje przesłuchanie świadków, ewentualnie biegłych. 4. Po przeprowadzeniu dowodów dopuszczonych w sprawie zapytuje czy strony wnoszą o uzupełnienie postępowania dowodowego. W razie nie zgłoszenia wniosków zamyka dowodową część rozprawy Po zamknięciu przewodu sądowego, przewodniczący udziela głosu wnioskodawcy, obwinionemu lub jego obrońcy. 2. Po wysłuchaniu głosów stron Sąd zarządza niezwłocznie przerwę, celem narady i wydania orzeczenia. 10

11 37 Sąd Koleżeński nie jest związany wnioskami stron postępowania, może nie dopuścić zawnioskowanego dowodu, jeżeli uzna, że dowód ten jest zbędny, może z urzędu dopuścić inne dowody, niż zgłoszone przez strony Dowodami w sprawie mogą być wyjaśnienia stron, zeznania świadków, dokumenty oraz opinie biegłych. 2. Dowody na poparcie zarzutów powinny być przeprowadzone przed dowodami służącymi do obrony Świadek ma obowiązek stawiennictwa na rozprawę i składania zeznań. 2. Nieusprawiedliwiona nieobecność świadka nie tamuje biegu postępowania, a jednocześnie skutkuje pominięciem dowodu z jego zeznań. 3. Osoba będąca małżonkiem, krewnym powinowatym wezwana na rozprawę w charakterze świadka ma prawo odmówić zeznań. 4. Przewodniczący poucza świadków przed złożeniem zeznań o obowiązku mówienia prawdy. 5. Świadków przesłuchuje się podczas nieobecności tych świadków, którzy jeszcze nie składali zeznań W miarę potrzeby można powołać w sprawie biegłego, w celu wydania opinii. 2. Strona wnioskująca, o powołania biegłego jest zobowiązana do pokrycia kosztów, z tym związanych. 41 Przewodniczący zespołu sądzącego czuwa nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem sprawy, zwracając uwagę, aby w toku rozprawy zostały wyjaśnione wszelkie okoliczności sprawy, przemawiające zarówno na korzyść, jak i niekorzyść obwinionego W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa obwinionego, któremu doręczono wezwanie na rozprawę, w przypadku jednomyślności Zespołu Sądzącego, przewodniczący może przeprowadzić rozprawę zaocznie. 2. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Zespół Sądzący uznał obecność obwinionego na rozprawie za konieczną wówczas rozprawę odracza. 3. Po zakończeniu postępowania, o którym mowa w ust. 1 Sąd wydaje orzeczenie zaocznie, które doręcza uczestnikowi, obwinionemu w terminie jednego miesiąca od jego ogłoszenia. 4. Orzeczenie nie jest zaoczne, jeżeli obwiniony złożył wyjaśnienia w sprawie Orzeczenia zapadają na niejawnej naradzie Zespołu Sądzącego. 11

12 2. Zespół Sądzący na podstawie zebranego materiału dowodowego rozstrzyga większością głosów w kwestii winy i kary. 3. Naradą i głosowaniem kieruje przewodniczący Zespołu. 4. Członek Zespołu Sądzącego, który głosował przeciw uznaniu obwinionego za winnego, może powstrzymać się od głosowania nad karą wówczas głos ten przyłącza się do zdania najprzychylniejszego dla obwinionego. 5. Rozstrzygnięcie podpisuje cały skład orzekający, nie wyłączając przegłosowanego, który podpisuje rozstrzygnięcie i ma prawo zaznaczyć na nim swoje zdanie odrębne. Uzasadnienie tylko przewodniczący. 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ogłoszenie orzeczenia może zostać odroczone, nie dłużej niż jednak na 7 dni od daty zamknięcia rozprawy. 44 Sąd Koleżeński Zespół Sądzący wydaje orzeczenie: 1) ukaraniu; 2) o odstąpieniu od wymierzenia kary; 3) o uniewinnieniu; 4) postanowienie o umorzeniu postępowania. 45 Orzeczenie powinno zawierać: 1) oznaczenie Sądu koleżeńskiego, imiona i nazwiska Zespołu Sądzącego, protokolanta; 2) datę i miejsce wydania orzeczenia, sygnaturę akt; 3) imię i nazwisko oraz adres obwinionego; 4) określenie czynu zarzucanego obwinionemu oraz wskazanie naruszonego przepisu Statutu, regulaminu lub uchwał władz Towarzystwa; 5) decyzje, co do wymierzonej kary; 6) pouczenie o trybie i terminie zaskarżenia; 7) uzasadnienie Główny Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary: 1) upomnienia; 2) nagany; 3) czasowe pozbawienie prawa pełnienia funkcji inspektora; 4) czasowe pozbawienie prawa pełnienia wszelkich funkcji we Władzach Towarzystwa; 5) czasowe zawieszenie w prawach członkowskich; 6) wykluczenie z Towarzystwa. 2. W wydanych orzeczeniach, Głównego Sądu Koleżeńskiego wymierzających kary, o których mowa w ust. 1 w pkt 3, 4 i 5, należy podać okres trwania kary. 12

13 47 1. Przewodniczący Zespołu Sądzącego bezpośrednio po naradzie ogłasza orzeczenie przez odczytania jego treści i odczytanie uzasadnienia. 2. Jeżeli obwiniony po złożeniu wyjaśnień samowolnie opuścił miejsce rozprawy przed jej zakończeniem, orzeczenie ogłasza się nawet wówczas, gdy na sali nie ma osób uprawnionych do wniesienia apelacji. 3. Termin zaskarżenia orzeczenia ogłoszonego w trybie ust. 2 biegnie od jego faktycznego ogłoszenia. 4. Jeżeli orzeczenie ogłoszono na rozprawie, to uprawnieni do wnoszenia apelacji mogą żądać bezpośredniego po jego ogłoszeniu, doręczenia im tego rozstrzygnięcia. W tej sytuacji termin wniesienia odwołania liczy się od dnia jego doręczenia. 5. Orzeczenie wydane zaocznie lub postanowienia doręcza się niezwłocznie obwinionemu i wnioskodawcy Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego poza przypadkami określonymi w 47 uprawomocnia się po upływie czternastu dni, licząc od dnia ogłoszenia, o ile nie zostanie w tym terminie wniesione odwołanie. 2. Prawomocne orzeczenie Sądu Koleżeńskiego wiąże strony, członków i władze Towarzystwa oraz podlegają wykonaniu w sposób określony w orzeczeniu. 3. Prawomocne orzeczenie przewodniczący Sądu przekazuje niezwłocznie do wykonania właściwej władzy Towarzystwa. 4. Odpisy prawomocnych orzeczeń Sąd Koleżeński przesyła niezwłocznie Głównemu Sądowi Koleżeńskiego. 5. Sekretarz Głównego Sądu Koleżeńskiego prowadzi rejestr prawomocnych orzeczeń Sądów Koleżeńskich Towarzystwa. 6. Główny Sąd Koleżeński prowadzi rejestr osób członków Towarzystwa, wobec których orzeczono prawomocne kary. 7. Zarządy Oddziałów wpisują prawomocne orzeczenia skazujące do akt osobowych członków. 49 Sprawy zakończone prawomocnym orzeczeniem Sądu nie mogą być ponownie przedmiotem postępowania przed Sądem Koleżeńskim. Postępowanie przed Sądem II Instancji Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego I pierwszej instancji przysługuje stronom prawo apelacji do Głównego Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji. 2. Apelację do Głównego Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji wnosi się na piśmie za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie określonym w 48 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 13

14 51 Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy rozdziałów poprzedzających Regulamin, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej Apelację wraz z odpisami dla stron postępowania winno zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, wskazanie zarzutów i wniosków. 2. Jeżeli apelacja została wniesione w terminie, przewodniczący Sądu pierwszej instancji w akta sprawy wraz z odwołaniem i odpisami dla stron przesyła Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu drugiej instancji w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia odwołania do Sądu. 3. Jeżeli odwołanie zostało wniesione po terminie - przewodniczący Sądu zarządza dołączenie do odwołania do akt sprawy z adnotacją złożone po terminie i nie nadaje sprawie dalszego biegu. 4. O czynnościach z ust. 3 przewodniczący zawiadamia strony i obrońcę terminie rozprawy Sąd drugiej instancji zawiadamia strony i obrońcę ustanowionego w sprawie. 2. Nieobecność stron postępowania zawiadomionych prawidłowo o terminie rozprawy nie tamuje rozpoznania sprawy Sąd drugiej instancji opiera swe rozstrzygnięcia na materiale dowodowym, zebranym w toku postępowania przed Sądem pierwszej instancji, zawartym w aktach sprawy. 2. Sąd drugiej instancji nie może przeprowadzać postępowania dowodowego Sąd orzekający drugiej instancji wydaje orzeczenie, w którym: 1) utrzymuje w mocy orzeczenie wydane w pierwszej instancji albo; 2) zmienia zaskarżone orzeczenie w części dotyczącej winy lub nałożonej kary statutowej, albo; 3) uchyla orzeczenie i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania w pierwszej instancji wskazując, jakie okoliczności powinny być ustalone. 2. Uchylając orzeczenie Sądu pierwszej instancji i przekazując sprawę do ponownego rozpoznania, Sąd drugiej instancji w uzasadnieniu winien wskazać temu Sądowi wytyczne, co do toku postępowania, a w szczególności zwrócić uwagę na popełnione uchybienia zarówno formalne jak i rozstrzygające do istoty sprawy, a więc winy obwinionego i udzielonej mu kary, z uwzględnieniem uzupełnienia materiału dowodowego w tym zakresie. 3. Orzeczenia Sądu orzekającego drugiej instancji wydane zgodnie z ust. 1 pkt 1 i 2 są ostateczne. 4. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji jest prawomocne i wykonalne po jego ogłoszeniu. 14

15 5. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji wydane zgodnie z Regulaminu Sąd drugiej instancji doręcza Stronom oraz Oddziałowi Towarzystwa, którego członkiem jest obwiniony. 6. Orzeczenia o karach statutowych, które uległy zatarciu zgodnie ze Statutem Towarzystwa, usuwa się z dokumentacji Oddziału Towarzystwa Jeżeli apelacja została wniesiona wyłącznie przez obwinionego lub jego obrońcę, to orzeczenie Sądu drugiej instancji nie może być dla obwinionego surowsze niż zaskarżone orzeczenie. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do orzeczenia wydanego przez Sąd pierwszej instancji po ponownym rozpoznaniu sprawy na skutek uchylenia przez Sąd drugiej instancji poprzedniego orzeczenia. 3. W przypadku wniesienia odwołania na niekorzyść obwinionego Sąd drugiej instancji może wydać orzeczenie korzystniejsze dla obwinionego niż zaskarżone orzeczenie Sądu pierwszej instancji. Rozdział VI Postępowanie pojednawcze Po wpłynięciu wniosku o wszczęcie postępowania w uzasadnionych przypadkach, przewodniczący Sądu może skierować wniosek do rozpatrzenia na posiedzeniu pojednawczym. 2. O terminie posiedzenia pojednawczego zawiadamia wyłącznie strony postępowania z obowiązkiem stawiennictwa na wyznaczony termin Sąd Koleżeński w wyniku przeprowadzenia posiedzenia z udziałem stron może zobowiązać obwinionego do przeproszenia pokrzywdzonego (wnioskodawcy). 2. Sąd Koleżeński w wyniku przeprowadzonego postępowania pojednawczego może odstąpić od zastosowania kar statutowych, jeżeli uzna, że cel wychowawczy został osiągnięty przez sam udział w postępowaniu pojednawczym członka, którego sprawa dotyczy. 59 Sprawy rozstrzygnięte na posiedzeniu nie mogą być przedmiotem dalszego postępowania Sądu Koleżeńskiego i nie mają do nich zastosowania przepisy poprzednich rozdziałów. 15

16 Rozdział VII Przepisy organizacyjne związane z związane skróceniem kadencji władz Towarzystwa oraz przekształceniami jednostek organizacyjnych Towarzystwa Zgodnie 57 Statutu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, w terminie 6 miesięcy, od dnia wejścia w życie Statutu, należy dostosować wszystkie przepisy wewnętrzne Towarzystwa dotyczące spraw uregulowanych niniejszym Statutem. 2. W przypadku Głównego Sądu Koleżeńskiego, termin, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć, jako niezwłoczny, bowiem wszystkie sprawy wniesione do Sądu Koleżeńskiego w 2013 r., po wyjściu w życie Statutu, winny być prowadzone na podstawie zmienionego Statutu, a więc na podstawie Regulaminu Głównego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa, uchwalonego przez Główny Sąd Koleżeński podstawie 36 ust. 9 Statutu W związku, z tym, że kadencja Władzy Towarzystwa Okręgowego Sądu Koleżeńskiego ulegała skróceniu, i wygasła, z dniem wejścia w życie zmian w Statucie, należy dokonać niezwłocznie czynności, o których mowa w Rozdziale VIII Statutu. 2. Byłe Okręgowe Sądy Koleżeńskie, o których mowa w ust. 1, sporządzą sprawozdania merytoryczne i sprawozdania finansowe, ze swojej działalności obejmujące okres od powołania do wygaśnięcia kadencji, które przekażą niezwłocznie do Głównego Sądu Koleżeńskiego, wraz z aktualną dokumentacją. 3. Główny Sąd Koleżeński, z mocy Statutu stała się, właściwą władzą Towarzystwa, do przejęcia spraw w toku i ich zakończenia, które nie zakończyły się prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego Okręgu. 4. Przewodniczący Sądów Koleżeńskich, zlikwidowanych Okręgów, pod rygorem odpowiedzialności Statutowej, przekażą Przewodniczącemu Głównego Sądu Koleżeńskiego sprawozdania, o których mowa w ust. 2 oraz protokołem dokumentację, o której mowa w ust. 3. Rozdział VIII Przepisy końcowe i przejściowe Prawomocne orzeczenie Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz ugoda zawarta przed Głównym Sądem Koleżeńskim, są natychmiast wykonywalne wszystkie jednostki organizacyjne Towarzystwa i członkowie Towarzystwa powinni się do nich stosować. 2. W przypadku nie wykonania orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego przez jednostki organizacyjne, Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego może z urzędu lub na wniosek Strony wnieść wniosek oskarżycielski przeciwko członkom Władz Towarzystwa odpowiedzialnym za nie wykonanie orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego, jako Władzy Naczelnej Towarzystwa. 16

17 63 1. Sąd Koleżeński I i II instancji prowadzi rejestr spraw repertorium wg wzoru ujętego w załączniku nr 1 Regulaminu. 2. W załączniku nr 1 zostają określone wzory zawiadomień, protokołu rozprawy, orzeczeń, protokołu z posiedzenia pojednawczego. 3. Wzory, o których mowa w ust. 1 i 2 mają charakter obowiązujący. 64 Sprawy niezakończone przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu odbywają się na podstawie obowiązującego w chwili zgłoszenia wniosku. 65 Akta spraw Głównego Sądu Koleżeńskiego przechowywane są w archiwum Głównego Sądu Koleżeńskiego, mieszczącym się, w siedzibie Towarzystwa, w Biurze Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce 66 Regulamin wchodzi w życie w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały przez Główny Sąd Koleżeński. 67 Traci moc Regulamin Sądów Koleżeńskich Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce z dnia r. 17

18 Wzór nr 1 Repertorium spraw Głównego Sądu Koleżeńskiego I instancji* II instancji* L.p. Sygn. akt Wnioskodawca Obwiniony Terminy Orzeczenie I instancji / Orzeczenie prawne zawiadomienia II instancji * Niepotrzebne skreślić

19 Wzór nr 2... pieczęć podłużna Sądu Głównego Sądu Koleżeńskiego... miejscowość, dnia (za dowodem doręczenia) Nr sprawy Pan/Pani (adres zamieszkania - adres doręczenia) Zawiadomienie o terminie rozprawy, posiedzenia pojednawczego*głównego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Główny Sąd Koleżeński... (podać nazwę) w... uprzejmie zawiadamia, że w dniu... r. (miejscowość) o godz.... w... przy ul.... nr... (miejscowość) odbędzie się rozprawa posiedzenie pojednawcze* Sądu Koleżeńskiego w sprawie Pani/Pana... (określić rodzaj sprawy) Obecność Pani/Pana na rozprawie, posiedzeniu* jest obowiązkowa. Przewodniczący... (pieczęć i podpis) * - niepotrzebne skreślić

20 Wzór nr 3 Sygn. akt Protokół rozprawy Głównego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce przeprowadzonej dnia... r. w... (miejscowość) w Zespole Sądzącym: Przewodniczący Protokolant... Rozpatrzył sprawę z wniosku o (określenie zarzucanego czynu) 1. Dane osobowe obwinionego 1) imię i nazwisko... 2) miejsce zamieszkania... 3) data wstąpienia do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce i pełnione funkcje w Towarzystwie Spośród wezwanych na rozprawę lub zawiadomionych o terminie rozprawy stawili się: Nie stawili się: 3. Wnioskodawcą w sprawie jest.... (imię i nazwisko, funkcje w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami w Polsce) (pełnomocnik) 1

REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club. Postanowienia ogólne REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club Postanowienia ogólne 1 Sąd Koleżeński jest jednym z organów Władz Stowarzyszenia UniCat Club (dalej: Stowarzyszenia) powoływanym przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ODDZIAŁU SITP

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ODDZIAŁU SITP REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ODDZIAŁU SITP Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Sąd Koleżeński (dalej: Sąd) Polskiego Stowarzyszenia Go (dalej: Stowarzyszenia )działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI WYTYCZNE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI WYTYCZNE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI WYTYCZNE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH WARSZAWA 2010 WYTYCZNE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Solidarność Walcząca. Postanowienia ogólne

Regulamin. Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Solidarność Walcząca. Postanowienia ogólne Regulamin Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Solidarność Walcząca Postanowienia ogólne 1 Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim odbywa się na podstawie Statutu Stowarzy- szenia Solidarność Walcząca oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH

REGULAMIN SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH REGULAMIN SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Przepisy ogólne 1 Regulamin określa właściwość oraz tryb postępowania sądów koleżeńskich oddziałów oraz Głównego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 6 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 6 grudnia 2006 r. Dz.U.06.236.1707 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 19 grudnia 2006 r.) Rozdział 1.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 19 grudnia 2006 r.) Rozdział 1. Dz.U.2006.236.1707 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP Z DNIA ROKU

REGULAMIN POSTĘPOWANIA SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP Z DNIA ROKU REGULAMIN POSTĘPOWANIA SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP Z DNIA 25.05.2012 ROKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: SĄDZIE - rozumie się przez to Regionalny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI ZAWODOWEJ STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W SŁUPSKU

REGULAMIN KOMISJI ETYKI ZAWODOWEJ STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W SŁUPSKU REGULAMIN KOMISJI ETYKI ZAWODOWEJ STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W SŁUPSKU Kierując się zasadami zapisanym w Kodeksie Etyki Zawodowej Rzeczoznawcy Majątkowego obowiązującego wszystkich rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Część ogólna.

REGULAMIN OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Część ogólna. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 7/2012 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 23.03.2012r. w sprawie regulaminów organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego

REGULAMIN Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego REGULAMIN Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego uchwalony przez Zgromadzenie Delegatów PTM w dniu 23 czerwca 2007 roku ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Sąd Koleżeński Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Sądu Koleżeńskiego Przy Polskiej Izbie Książki. zatwierdzony na posiedzeniu Rady PIK r.

REGULAMIN Sądu Koleżeńskiego Przy Polskiej Izbie Książki. zatwierdzony na posiedzeniu Rady PIK r. REGULAMIN Sądu Koleżeńskiego Przy Polskiej Izbie Książki zatwierdzony na posiedzeniu Rady PIK 18.06.2015 r. 1 1. Podstawą działania Sądu Koleżeńskiego jest Statut Polskiej Izby Książki ( PIK ) oraz niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Głównego Sądu Koleżeńskiego i sądów koleżeńskich Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

REGULAMIN. Głównego Sądu Koleżeńskiego i sądów koleżeńskich Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków REGULAMIN Głównego Sądu Koleżeńskiego i sądów koleżeńskich Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Uchwalony przez VIII Krajowe Walne Zebranie Delegatów dnia 15.11.2015 roku na podstawie 25 ust 4 pkt. 2 lit.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONOMICZNEGO I Zakres działania Sądu Koleżeńskiego

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONOMICZNEGO I Zakres działania Sądu Koleżeńskiego REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONOMICZNEGO I Zakres działania Sądu Koleżeńskiego 1. Sąd Koleżeński działa na podstawie statutu Towarzystwa i orzeka w sprawach określonych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sądu Koleżeńskiego Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Regulamin Sądu Koleżeńskiego Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Załącznik nr 2 do Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Regulamin Sądu Koleżeńskiego Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Regulamin Sądu Koleżeńskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sądu Koleżeńskiego

Regulamin Sądu Koleżeńskiego Regulamin Sądu Koleżeńskiego Szczecińskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików w Szczecinie 1 Sąd Koleżeński Szczecińskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sądu Koleżeńskiego Akademii Medycznej w Białymstoku

Regulamin Sądu Koleżeńskiego Akademii Medycznej w Białymstoku Regulamin Sądu Koleżeńskiego Akademii Medycznej w Białymstoku Załącznik nr 5 I. Postanowienia ogólne 1 Sąd Koleżeński działa na podstawie niniejszego regulaminu. 2 Sąd Koleżeński jest organem Samorządu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna

Rozdział 6. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna Rozdział 6 Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna Art. 71. 1. Pracownik mianowany Państwowej Inspekcji Pracy ponosi odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną za naruszenie obowiązków służbowych.

Bardziej szczegółowo

Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z

Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z 16.04.2009 Regulamin Postępowania Dyscyplinarnego. Działając na podstawie art. 31 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Właściwość i skład sądu lekarsko-weterynaryjnego.

Rozdział 2. Właściwość i skład sądu lekarsko-weterynaryjnego. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie postępowania dotyczącego odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii z dnia 29 lipca 1993 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 371) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy wstępne Rozdział 2 Właściwość i skład sądu lekarskiego

Rozdział 1 Przepisy wstępne Rozdział 2 Właściwość i skład sądu lekarskiego Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1990 r. w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy (Dz. U. Nr 69, poz. 406) Na podstawie art. 57 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ROZJEMCZEJ. Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Storczyk II w Toruniu I. PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN KOMISJI ROZJEMCZEJ. Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Storczyk II w Toruniu I. PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN KOMISJI ROZJEMCZEJ Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Storczyk II w Toruniu I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Komisja Rozjemcza jest organem statutowym Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Storczyk II, zwanego w dalszej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów. Polskiego Związku Szermierczego. z dnia 10 grudnia 2012 r.

Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów. Polskiego Związku Szermierczego. z dnia 10 grudnia 2012 r. Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Szermierczego z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu dyscyplinarnego Polskiego Związku Szermierczego Na podstawie 21 pkt 9 w związku z 10

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiego Związku Jeździeckiego

Regulamin postępowania Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiego Związku Jeździeckiego Załącznik do uchwały nr 1 Sądu Dyscyplinarnego PZJ z dnia 17 stycznia 2013 r. oraz uchwały nr 1 Sądu Dyscyplinarnego PZJ z dnia 20 października 2014 r. Regulamin postępowania Rzecznika Dyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

Organizacja i szczegółowy tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego

Organizacja i szczegółowy tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego Organizacja i szczegółowy tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 maja 2016 r. Poz. 741 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Golfa przyjęty Uchwałą Walnego Zgromadzenia Polskiego Związku Golfa w dniu 30 września 2011 r.

Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Golfa przyjęty Uchwałą Walnego Zgromadzenia Polskiego Związku Golfa w dniu 30 września 2011 r. Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Golfa przyjęty Uchwałą Walnego Zgromadzenia Polskiego Związku Golfa w dniu 30 września 2011 r. Na podstawie 26 4 Statutu Polskiego Związku Golfa postanawia się,

Bardziej szczegółowo

Zasady Postępowania Dyscyplinarnego

Zasady Postępowania Dyscyplinarnego Zasady Postępowania Dyscyplinarnego Postępowanie przygotowawcze Zawiadomienie o przewinieniu członka PZW Rzecznik ustala: 1. Czy nastąpiło naruszenie 14 pkt. 1-6 Statutu PZW 2. Wyjaśnia okoliczności sprawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Komisja Rewizyjna (Komisja) jest organem Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU)

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO REGULAMINU. Sądu Arbitr ażowego przy Konfederacji Lewiatan. obowiązującego od 1 marca 2012 r. wchodzą w życie od 23 marca 2015 r.

ZMIANY DO REGULAMINU. Sądu Arbitr ażowego przy Konfederacji Lewiatan. obowiązującego od 1 marca 2012 r. wchodzą w życie od 23 marca 2015 r. ZMIANY DO REGULAMINU Sądu Arbitr ażowego przy Konfederacji Lewiatan obowiązującego od 1 marca 2012 r. wchodzą w życie od 23 marca 2015 r. 2 WŁAŚCIWOŚĆ I R EGULA MIN SĄDU ARBITRAŻOWEGO dodaje się ust.6

Bardziej szczegółowo

Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego

Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego ROZDZIAŁ 1 1. Art. 1 Przepisy wstępne. Główny Sąd Koleżeński Polskiego Związku Hodowców Gołębi i Drobnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Antymobbingowej działającej w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Regulamin Pracy Komisji Antymobbingowej działającej w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie Regulamin Pracy Komisji Antymobbingowej działającej w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie 1. Regulamin pracy Komisji Antymobbingowej powstał w oparciu o Procedurę Przeciwdziałania Mobbingowi i Molestowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO. IIA Polska

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO. IIA Polska Załącznik do uchwały Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska nr 3/2012 z dnia 9 listopada 2012 r. REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 22 stycznia 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 22 stycznia 1998 r. Dz.U.98.15.64 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego. (Dz. U. z dnia 3 lutego 1998

Bardziej szczegółowo

SĄD POLUBOWNY przy OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH w WARSZAWIE

SĄD POLUBOWNY przy OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH w WARSZAWIE SĄD POLUBOWNY przy OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH w WARSZAWIE Regulamin Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie obowiązujący od 1 grudnia 2010 r. Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W OPOLU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W OPOLU BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W OPOLU Start > Stały Polubowny Sąd Konsumencki > Regulamin SPSK > Regulamin SPSK Regulamin SPSK REGULAMIN ORGANIZACJI I DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KOMISJI ROZJEMCZYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KOMISJI ROZJEMCZYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW KRAJOWA KOMISJA ROZJEMCZA REGULAMIN POSTĘPOWANIA KOMISJI ROZJEMCZYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW Weryfikacja w świetle ustawy z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWACH PRZEWINIEŃ CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO oraz INSTRUKCJA PRACY SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH I RZECZNIKÓW DYSCYPLINARNYCH WARSZAWA, 2014 r. 1 2

Bardziej szczegółowo

BIP - Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych

BIP - Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych BIP - Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych Przewodnicząca Kiekisz Jolanta CZŁONKOWIE OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 1. Knap Agata 2. Fenkanin Dorota 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU. Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres praw, obowiązków, kompetencji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań Dziennik Ustaw Nr 48 4190 Poz. 280 280 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań Na podstawie art. 198 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza jest organem wykonawczoreprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 października 2014 r. Poz. 1430 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 17 października 2014 r.

Warszawa, dnia 21 października 2014 r. Poz. 1430 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 17 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 października 2014 r. Poz. 1430 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 17 października 2014 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Strona 1 z 8 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ 2015 Strona 2 z 8 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 23 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 25 ust 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich w następującym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Załącznik do Uchwały nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 4 grudnia 2014 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji)

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji) REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. (zakres regulaminu) Niniejszy regulamin określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej, zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA 1) Zarząd Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA jest organem wykonawczo-reprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1414 SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy

Bardziej szczegółowo

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do...

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do... Strona otrzymała decyzję II instancji z rozstrzygnięciem, z którym nie zgadza się. W jakim terminie moŝe wnieść skargę do naczelnego Sądu Administracyjnego? Z chwilą wydania dla strony postępowania niekorzystnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃKIEGO AEROKLUBU LUBELSKIEGO. Sąd Koleżeński na swych posiedzeniach wydaje postanowienia.

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃKIEGO AEROKLUBU LUBELSKIEGO. Sąd Koleżeński na swych posiedzeniach wydaje postanowienia. REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃKIEGO AEROKLUBU LUBELSKIEGO Sąd Koleżeński na swych posiedzeniach wydaje postanowienia. Osoba, przeciwko której został skierowany wiosek do Sądu Koleżeńskiego ma prawo korzystać z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Komisji Pojednawczej przy Politechnice Wrocławskiej. postępowania pojednawczego. W r o c ł a w 2012 r.

R E G U L A M I N. Komisji Pojednawczej przy Politechnice Wrocławskiej. postępowania pojednawczego. W r o c ł a w 2012 r. R E G U L A M I N postępowania pojednawczego Komisji Pojednawczej przy Politechnice Wrocławskiej W r o c ł a w 2012 r. 2 R E G U L A M I N postępowania pojednawczego Komisji Pojednawczej przy Politechnice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSCYPLINARNY Polskiego Związku Jeździeckiego (PZJ) Rozdział I: Postanowienia ogólne

REGULAMIN DYSCYPLINARNY Polskiego Związku Jeździeckiego (PZJ) Rozdział I: Postanowienia ogólne REGULAMIN DYSCYPLINARNY Polskiego Związku Jeździeckiego (PZJ) Rozdział I: Postanowienia ogólne 1. 1. Przepisy Regulaminu stosuje się wobec zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, osób oficjalnych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie

Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ

Strona 1 z 6. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ Strona 1 z 6 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ 2006 Strona 2 z 6 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organa

Bardziej szczegółowo

W Y C I Ą G. z USTAWY z dnia 30 kwietnia 2010 r. o POLSKIEJ AKADEMII NAUK (DZ. U. NR 96 poz. 619 z 2010 r.)

W Y C I Ą G. z USTAWY z dnia 30 kwietnia 2010 r. o POLSKIEJ AKADEMII NAUK (DZ. U. NR 96 poz. 619 z 2010 r.) W Y C I Ą G z USTAWY z dnia 30 kwietnia 2010 r. o POLSKIEJ AKADEMII NAUK (DZ. U. NR 96 poz. 619 z 2010 r.) ROZDZIAŁ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I BADAWCZO-TECHNICZNYCH ZATRUDNIONYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO I JEGO ZASTĘPCÓW. I Przepisy ogólne

REGULAMIN DZIAŁANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO I JEGO ZASTĘPCÓW. I Przepisy ogólne Warszawa, 9 września 2014 r. REGULAMIN DZIAŁANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO I JEGO ZASTĘPCÓW I Przepisy ogólne Regulamin niniejszy określa tryb działania Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej VOTUM S.A. z dnia 11-01-2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ VOTUM S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki VOTUM S.A. ("Spółka"), zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIV/385/10 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 września 2010 r. 1 Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej zwanej w dalszej części

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1 Walnego Zjazdu Delegatów z dnia 12 grudnia 2015 r. (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH Warszawa, 12.12.2015 r. 2 Spis zawartości: str. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRYBUNAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO z dnia 20 marca 2008 r. (jednolity tekst wg stanu na dzień r.)

REGULAMIN TRYBUNAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO z dnia 20 marca 2008 r. (jednolity tekst wg stanu na dzień r.) REGULAMIN TRYBUNAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO z dnia 20 marca 2008 r. (jednolity tekst wg stanu na dzień 05.10.2011 r.) Na podstawie 44 Statutu Polskiego Związku Motorowego (jednolity tekst według stanu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ESN Polska, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Krajowego Sądu Partyjnego SLD z dnia 18 maja 2012r. W sprawie Regulaminu sądów partyjnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Uchwała Krajowego Sądu Partyjnego SLD z dnia 18 maja 2012r. W sprawie Regulaminu sądów partyjnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej Uchwała Krajowego Sądu Partyjnego SLD z dnia 18 maja 2012r. W sprawie Regulaminu sądów partyjnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej 1 Krajowy Sąd Partyjny Sojuszu Lewicy Demokratycznej, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 grudnia 2014 r. Poz. 1778 USTAWA z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Paralotniarzy Cumulus24. 1 Stowarzyszenie działa pod nazwą: Stowarzyszenie Paralotniarzy Cumulus24.

Statut Stowarzyszenia Paralotniarzy Cumulus24. 1 Stowarzyszenie działa pod nazwą: Stowarzyszenie Paralotniarzy Cumulus24. Statut Stowarzyszenia Paralotniarzy Cumulus24 1 Stowarzyszenie działa pod nazwą: Stowarzyszenie Paralotniarzy Cumulus24. 2 1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Siedziba Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY Projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia w sprawie powołania Legnickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania Na podstawie art. 5c ust. 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

Regulamin Pracy Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie Regulamin Pracy Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady działania oraz tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Programowa Stowarzyszenia,,Kraina Sanu - Lokalna Grupa Działania, zwana dalej Radą,

Bardziej szczegółowo

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk).

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk). 1 Podstawowe prawa pokrzywdzonego: 1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 1 kpk). 2. Jeżeli pokrzywdzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sądu Giełdowego. (zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 68/20/VI/15 z dnia 11 grudnia 2015 r.)

Regulamin Sądu Giełdowego. (zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 68/20/VI/15 z dnia 11 grudnia 2015 r.) Regulamin Sądu Giełdowego (zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 68/20/VI/15 z dnia 11 grudnia 2015 r.) I. Postanowienia ogólne 1. Właściwość i organizacja Sądu Giełdowego 1 1. Sąd Giełdowy jest stałym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE 1. Zakres zastosowania 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest unormowanie zasad rozstrzygania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Regulamin Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 8 XXIX Zjazdu Delegatów Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kr akowie z dnia 28 lutego 2012 r. Regulamin Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Regulamin Rady Nadzorczej I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2 1.Członkowie Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

STATUT Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Rozdział I - Postanowienia ogólne

STATUT Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Rozdział I - Postanowienia ogólne STATUT Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Rozdział I - Postanowienia ogólne Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, zwane dalej "Stowarzyszeniem", określane skrótem "PTMS", działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU GIEŁDOWEGO. I. Postanowienia ogólne. 1. Właściwość i organizacja Sądu Giełdowego

REGULAMIN SĄDU GIEŁDOWEGO. I. Postanowienia ogólne. 1. Właściwość i organizacja Sądu Giełdowego REGULAMIN SĄDU GIEŁDOWEGO I. Postanowienia ogólne 1. Właściwość i organizacja Sądu Giełdowego 1 1. Regulamin stosuje się przy rozstrzyganiu sporów cywilnych o prawa majątkowe pomiędzy uczestnikami transakcji

Bardziej szczegółowo

Władysław Budzeń Protokolant:

Władysław Budzeń Protokolant: O R Z E C Z E N I E G Ł Ó W N E J K O M I S J I O R Z E K A JĄCEJ W SPRAWACH O N A R U S Z E N I E D Y S C Y P L I N Y F I N A N S Ó W P U B L I C Z N Y C H Warszawa, dnia 18 lutego 2013 r. Główna Komisja

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Kupców Ziemi Kościańskiej

STATUT Stowarzyszenia Kupców Ziemi Kościańskiej STATUT Stowarzyszenia Kupców Ziemi Kościańskiej Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Stowarzyszenia 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kupców Ziemi Kościańskiej 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GŁÓWNEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO I DZIAŁANIA RZECZNIKÓW DYSCYPLINARNYCH STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

REGULAMIN GŁÓWNEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO I DZIAŁANIA RZECZNIKÓW DYSCYPLINARNYCH STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH REGULAMIN GŁÓWNEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO I DZIAŁANIA RZECZNIKÓW DYSCYPLINARNYCH STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Główny Sąd Koleżeński i Rzecznicy Dyscyplinarni działają na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY 1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa w szczególności na podstawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZŁOTA ZIEMIA. z dnia 5 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZŁOTA ZIEMIA. z dnia 5 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZŁOTA ZIEMIA z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmian Regulaminu Zarządu i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy KONAR zwany dalej "Klubem". 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

Szkoła WyŜsza im. Pawła Włodkowica w Płocku

Szkoła WyŜsza im. Pawła Włodkowica w Płocku Załącznik do Uchwały Nr 04/2007 Rady Delegatów Samorządu Studenckiego SWPW z dnia 19 grudnia 2007 roku Szkoła WyŜsza im. Pawła Włodkowica w Płocku REGULAMIN SĄDU KOLEśEŃSKIEGO PARLAMENTU STUDENTÓW SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Komisji Odwoławczej Opolskiego Związku Piłki Nożnej. I. Postanowienia wstępne.

R E G U L A M I N. Komisji Odwoławczej Opolskiego Związku Piłki Nożnej. I. Postanowienia wstępne. R E G U L A M I N Komisji Odwoławczej Opolskiego Związku Piłki Nożnej I. Postanowienia wstępne. 1 Komisja Odwoławcza jest organem dyscyplinarnym Opolskiego Związku Piłki Nożnej działającym na podstawie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Sieci Multimedialnej Dąbrowa-67 93-208 Łódź ul. Tatrzańska 112 K.R.S. 0000029575 Regon 471197762

Stowarzyszenie Sieci Multimedialnej Dąbrowa-67 93-208 Łódź ul. Tatrzańska 112 K.R.S. 0000029575 Regon 471197762 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE SIECI MULTIMEDIALNEJ DĄBROWA-67 zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, niezależnym zrzeszeniem członków o celach niezarobkowych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Przy. Szkole Podstawowej nr 32

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Przy. Szkole Podstawowej nr 32 REGULAMIN RADY RODZICÓW Przy Szkole Podstawowej nr 32 I. Postanowienia ogólne. 1. 1. W Szkole Podstawowej nr 32 w Gliwicach, zwanej dalej Szkołą, działa Rada Rodziców powołana w oparciu o ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 29 października 2010 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 29 października 2010 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sądu Polubownego. przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Sądu Polubownego. przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. I. Postanowienia ogólne Regulamin Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Właściwość i organizacja Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 1

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1. USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) wprowadza się

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt SDI 22/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2015 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Dołhy SSN Kazimierz Klugiewicz

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO ANDROLOGICZNE S T A T U T. Tekst jednolity na dzień r.

POLSKIE TOWARZYSTWO ANDROLOGICZNE S T A T U T. Tekst jednolity na dzień r. POLSKIE TOWARZYSTWO ANDROLOGICZNE S T A T U T Tekst jednolity na dzień 14.04.2011 r. Do użytku wewnętrznego Polskiego Towarzystwa Andrologicznego 1 Rozdział I Postanowienia ogólne Towarzystwo przyjmuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia

Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Funduszu rozumie się przez to Narodowy Fundusz Zdrowia; 2) Centrali rozumie się

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Rady Nadzorczej Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ( tekst jednolity)

R E G U L A M I N. Rady Nadzorczej Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ( tekst jednolity) R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ( tekst jednolity) Rada Nadzorcza Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 Ustawy

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT. Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010

POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT. Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010 POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010 Tekst statutu zatwierdzony w dniu 30.09.2010 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu zwany dalej Zarządem kieruje

Bardziej szczegółowo