Istota oraz zasady funkcjonowania outsourcingu w Wojsku Polskim The essence and functioning of outsourcing in the Polish Army

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Istota oraz zasady funkcjonowania outsourcingu w Wojsku Polskim The essence and functioning of outsourcing in the Polish Army"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 mgr Anna Ro ej Akademia Obrony Narodowej Istota oraz zasady funkcjonowania outsourcingu w Wojsku Polskim The essence and functioning of outsourcing in the Polish Army Streszczenie: W artykule przedstawiono istot oraz zasady funkcjonowania outsourcingu w Wojskim Polskim. Zosta y przedstawione obszary dzia ania polskiej armii, które mog zosta poddane kontraktowaniu partnerom zewn trznym. Ponadto przedstawiono podstawy prawne do wydzielania us ug. Co wi cej, analizie poddano zalety i wady oraz przysz o stosowania nowoczesnej koncepcji zarz dzania w Wojsku Polskim. S owa kluczowe: outsourcing, koncepcja zarz dzania, Wojsko Polskie, logistyka wojskowa Abstract: This article presents the essence and functioning of outsourcing in the Polish Army. Areas of action of the Polish Army were presented, which may be subject to contracting an outside partner. Moreover, the article presents legal rules for the separation of services. What s more, the analysis portrays the advantages and disadvantages and the future use of modern management concepts in the Polish Army. Key words: outsourcing, management concept, the Polish Army, military logistics Wst p Na przestrzeni ostatnich kilku lat da o si zaobserwowa liczne zmiany, jakie zasz y zarówno w yciu gospodarczym, jak i spo ecznym. Zwi zane one by y mi dzy innymi z rozwojem technologicznym, ewolucj cywilizacji, a tak e procesem globalizacji, co sprawi o, e spo ecze stwa maj ogromn mo liwo rozwoju poprzez chocia by wymian informacji czy przep yw ró norodnych dóbr. Wszystkie procesy modernizacyjne maj za zadanie przyczyni si do ulepszenia warunków funkcjonowania oraz ycia ludzi. Jednak, eby to by o mo liwe, potrzebne jest w a ciwe zarz dzanie, które w dynamicznie zmieniaj cym si otoczeniu jest bardzo trudne. Za istot zarz dzania nale y uzna zespó dzia a, który obejmuje planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie. Wszystkie te czynno ci dotycz zasobów, jakimi dysponuje dana organizacja i przyczyniaj si do realizacji za o onych celów. W ród zasobów organizacji nale y uwzgl dni zarówno zasoby ludzkie, czyli pracowników, rzeczowe, finansowe, a tak e informacyjne, które

2 374 A. Ro ej w dzisiejszych czasach s bardzo istotne. Sprawne oraz skuteczne zarz dzanie zasobami b dzie gwarancj powodzenia podejmowanych dzia a. Wspó cze nie proces zarz dzania musi by bardzo elastyczny i wra liwy na zmieniaj ce si warunki oraz czynniki, które maj istotny wp yw na funkcjonowanie organizacji. W zwi zku z tym, ró nego rodzaju przedsi biorstwa szukaj ró norodnych rozwi za, aby móc w pe ni przystosowa si do warunków, jakie panuj na rynku, a tak e, aby móc si nieustannie rozwija i zajmowa czo ow pozycj. Zarz dzanie w takiej sytuacji jest nadrz dn kwesti, gdy proces ten decyduje o powodzeniu organizacji. W ostatnich czasach mo na zauwa y znaczn intensyfikacj rozwoju koncepcji zarz dzania. Wynika to zarówno z dynamizmu, jaki wyst puje na rynku, a tak e ogromnej konkurencji, która w okresie globalizacji jest ogromna. Skutkiem tego typu procesów jest tworzenie strategii zarz dzania, które pozwalaj przedsi biorstwom osi ga stabiln pozycj na rynku. Jedn z takich koncepcji zarz dzania jest outsourcing. Istota outsourcingu Outsourcing stanowi bardzo popularn koncepcj zarz dzania, stosow obecnie przez wiele organizacji zarówno prywatnych, jak i pa stwowych. Rozpatruj c etymologi tego poj cia nale y zwróci uwag, i s owo outsourcing wywodzi si z po czenia dwóch s ów: outside, które oznacza zewn trzny, z zewn trz oraz resource ród a, zasoby 1. Outsourcing jest to wyodr bnienie ze struktury organizacyjnej firmy pewnych funkcji i przekazanie ich do realizacji podmiotom zewn trznym. Mimo e rozwój outsourcingu mo na zaobserwowa dopiero od kilku lat, to jego podstaw nale y doszukiwa si du o wcze niej. Ju Henry Ford w 1923 roku stwierdzi, e je li jest co, czego nie potrafimy zrobi wydajniej, taniej i lepiej ni konkurencja, nie ma sensu, eby my to robili i powinni my zatrudni do wykonania tej pracy kogo, kto zrobi to lepiej ni my 2. Ponadto, zal ków tej koncepcji nale y upatrywa jeszcze wcze niej, nawet w XVIII wieku, kiedy ju chocia by rzemie lnicy nie byli samowystarczalni i musieli wspó pracowa z innymi osobami w celu, na przyk ad, zdobycia odpowiednich surowców. Sukces rzemie lnika uzale niony by od jego zdolno ci oraz kompetencji, jednak bez materia ów nie by w stanie nic wytworzy. Rewolucja przemys owa, jaka mia a pó niej miejsce, nieco zatrzyma a rozwój outsourcingu, gdy przedmiotem konkurencji zacz y by przedsi biorstwa, które by y w stanie samodzielnie wykona ca y proces produkcyjny. Jednak e znaczny rozwój oraz powstanie ogromnych przedsi biorstw sprawi y, e racjonalne zarz dzanie nimi okaza o si bardzo skomplikowane i niemal niemo liwe. W toku poszukiwa nowych rozwi za, na pocz tku lat osiemdziesi tych XX wieku zacz to wykorzystywa outsourcing jako now koncepcj zarz dzania. Jednym z pierwszych przedsi - 1 K. Zimniewicz, Wspó czesne koncepcje I metody zarz dzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013 ZN nr 98

3 Istota oraz zasady fukcjonowania outsourcingu w Wojsku Polskim 375 biorstw, w których pojawi a si ta nowoczesna strategia, by General Motors, który dostarcza cz ci samochodowe innym firmom. Pocz tkowym celem outsourcingu by a przede wszystkim redukcja kosztów poprzez likwidacj zb dnych b d nieefektywnych organów. Nast pnie jednak, zwi kszano jego rol poprzez niepodejmowanie ryzykownych dzia a zwi zanych ze zmian technologii b d skoncentrowanie uwagi na podstawowej dzia alno ci. Wspó cze nie, outsourcing stanowi koncepcj zarz dzania, która ma znacz cy wp yw na funkcjonowanie organizacji. Pojawienie si outsourcingu by o w pewnym sensie rewolucj zarz dzania oraz zupe nie nowym spojrzeniem na kierowanie przedsi biorstwem. Do tej pory starano si wszystkie procesy oraz zadania realizowa wewn trz firmy, aby nie dopu ci do rozpowszechniania informacji w otoczeniu 3. By o to w pewnym sensie zabezpieczeniem dzia a przed konkurencj. Obecnie, przedsi biorstwa stanowi systemy coraz to bardziej otwarte i ze wzgl du na nieustannie ewoluuj ce otoczenie musz one wspó pracowa z innymi podmiotami, aby móc efektywniej dzia a. O ogromnym wzro cie stosowania outsourcingu mog wiadczy dane, które pokazuj, e warto us ug outsourcingowych na pocz tku lat dziewi dziesi tych wzros a o 44 miliardy dolarów w przeci gu zaledwie dwóch lat 4. Generalnie mówi c istot outsourcingu jest wydzielenie z organizacji zada, które nie stanowi jej podstawowej dzia alno ci. Dzi ki temu, przedsi biorstwo b dzie mog o skupi swoj uwag na czynno ciach, które stanowi przedmiot podstawowej dzia alno ci. Przes ankami stosowania outsourcingu s mi dzy innymi 5 : zmniejszenie oraz wi ksza kontrola wydatków operacyjnych, zwi kszenie jako ci poprzez dost p do lepszej technologii produkcyjnej, wykorzystanie w asnych zasobów do innych zada, dost p do zasobów, które nie s w posiadaniu organizacji, poradzenie sobie z zadaniem, które nie jest mo liwe do wykonanie poprzez brak wiedzy czy zasobów. Uwarunkowania stosowania outsourcingu w Wojsku Polskim Jednak stosowanie outsourcingu nie dotyczy jedynie przedsi biorstw prywatnych. Jak si okazuje, koncepcja ta odgrywa dzisiaj bardzo du rol tak e w Si ach Zbrojnych RP. Zastosowanie outsourcingu w si ach zbrojnych budzi o wiele w tpliwo ci i nadal bez w tpienia pozostaje kwesti nieco kontrowersyjn. Wynika to z faktu, i si y zbrojne zawsze uwa ane by y za organizacj samowystarczaln. Ich struktura by a w odpowiedni sposób zorgani- 3 Public Management Problemy funkcjonowania organizacji publicznych, pod red. W. Kie- un, J. Wo ejszo, S. Sirko, Warszawa 2012, s W. Eversheim i in., Mit Outsourcing die Kosten auch in der Produktion reduzieren, Management Zeitschrift 1993, nr 10, s Charles L. Gay, Outsourcing strategiczny koncepcja, modele i wdra anie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków ZN nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013

4 376 A. Ro ej zowana, aby wszystkie potrzeby by y zaspokajane przez jej wewn trzne organy. W przypadku armii, bardzo istotne by o, aby adne informacje nie przedosta y si na zewn trz. Zwi zane to by o mi dzy inny z zapewnieniem bezpiecze stwa pa stwa jako jednej z podstawowych funkcji wojska. Dlatego te wszystkie zadania, procesy by y wykonywane wewn trz si zbrojnych. Wszelkie potrzebne zasoby pochodzi y z ró nych jednostek wojskowych. Jednak ogromny progres spo eczny, jak i techniczny przyczyni si do tego, e nawet jednostki wojskowe musia y przesta by systemami zamkni tymi, aby móc w pe ni realizowa swoje zadania. Ostatnie lata by y równie okresem wielu zmian tak e dla Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Momentem prze omowym by o przy czenie si Polski do Sojuszu Pó nocnoatlantyckiego NATO. Polska wyrazi a ch przyst pienia do organizacji, co mia o by przejawem pragnienia wzmocnienia swojej pozycji na arenie mi dzynarodowej, a tak e zwi kszenia wspó pracy z pa stwami zachodnimi. Ponadto udzia w NATO mia zagwarantowa Polsce obron przed jakimkolwiek zagro eniem z zewn trz, a tak e zapewni bezpiecze stwo. Jednym z warunków przyst pienia pa stw europejskich do Sojuszu, poza poszanowaniem prawa, a tak e istnieniu niezachwianego systemu demokratycznego by o posiadanie odpowiednio uzbrojonych Si Zbrojnych, które powinny by gotowe do podj cia wspó pracy militarnej wynikaj cej z cz onkostwa w NATO. Proces wst pienia Polski do struktur Sojuszu by dosy z o ony oraz roz o ony w czasie. Jednym z pocz tkowych etapów by o przyst pienie Polski do programu Partnerstwo dla Pokoju (Partnership for Peace) 6. Program ten zosta powo any w celu poznania, a tak e przystosowania przysz ych pa stw cz onkowskich do procedur operacyjnych oraz regu dzia ania Sojuszu. Przede wszystkim poprzez szereg wicze, program mia na celu sprawdzenie Si Zbrojnych na wypadek potrzeby rozwi zania sytuacji konfliktowych czy udzia u w operacjach pokojowych. Nast pi a zmiana warunków, która gwarantowa a zwi kszenie bezpiecze stwa dla naszego kraju. Zwi zane to by o z faktem, e ka dy kraj cz onkowski, a tak e kraje chc ce sta si cz onkami NATO by y zobowi zane do niestwarzania wobec siebie zagro e. Ponadto pa stwa zobowi zywa y si do cis ej wspó pracy na wypadek pojawienia si zagro enia czy wyst pienia konfliktu. Tak ogromne przedsi wzi cie sprawi o, e si y zbrojne musia y si liczy z procesem transformacji armii, co jest zadaniem strategicznym i wymagaj cym nieustannego nadzoru. W celu zapewnienia efektywniejszego funkcjonowania zmianom musia ulec równie ca y system logistyczny. Przede wszystkim postanowiono odej od zdecentralizowanego wyznaczania zada. Funkcj t mia y zast pi zintegrowane systemy wspó pracuj ce chocia by w zakresie dostaw. Ponadto dzia anie na arenie mi dzynarodowej oraz wspó praca ze rodowiskiem zagranicznym wymusi y potrzeb nawi zania wspó pracy z wysokiej klasy specjalistami zarówno posiadaj cymi wiedz, jak i odpowiednie kompetencje oraz do wiadczenia. Czerpi c przyk ad z armii zagranicznych, w polskich si ach zbrojnych pojawili si partnerzy 6 J. Zieli ski (red.), Polskie lotnictwo wojskowe Rozwój Organizacja Katastrofy lotnicze, Bellona, Warszawa 2011, s. 63. Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013 ZN nr 98

5 Istota oraz zasady fukcjonowania outsourcingu w Wojsku Polskim 377 zewn trzni, którym zacz to zleca pojedyncze zadania do wykonania. Takim sposobem w Wojsku Polskim zacz funkcjonowa outsourcing. Do zasadniczych powodów delegowania zada na zewn trz nale y zaliczy 7 : przeprowadzenie restrukturyzacji, która znacznie zredukowa a liczb o nierzy, profesjonalizacj Si Zbrojnych, udzia polskiego wojska w operacjach pokojowych, przyk ady armii zagranicznych oraz ich do wiadczenia, niski poziom bud etu zmuszaj cy do ograniczania wydatków, wi kszy dost p do dóbr i us ug, zmiany finansowania organizacji publicznych. Pierwsze prawne zapisy dotycz ce outsourcingu w si ach zbrojnych zosta y uwzgl dnione w Doktrynie logistycznej Si Zbrojnych RP DD/4 z 2004 roku. W dokumencie tym kontraktowanie zosta o uznane za instrument odpowiedzialny za zaopatrywanie Si Zbrojnych przede wszystkim w uzbrojenie, rodki materia owe, a tak e us ugi na podstawie planów rzeczowych 8. W jednym z podrozdzia ów, który zosta zatytu owany Kontraktowanie dostaw i us ug zosta y okre lone mi dzy innymi 9 : zasady wspó pracy z partnerami zewn trznymi w zakresie zarówno dostaw, jak i us ug, podmioty odpowiedzialna za kontraktowanie; zasady kontraktowania w ramach przynale no ci do NATO, zasady rozliczania kontraktowanych dostaw i us ug. Doktryna ta okre li a, e wspó praca Si Zbrojnych z zewn trznymi oferentami powinna opiera si na umowach cywilnoprawnych, których zasady winny by okre lone zarówno w kodeksie prawa cywilnego oraz w wytycznych Ministerstwa Obrony Narodowej. Nast pnym etapem w rozwoju outsourcingu w Si ach Zbrojnych by o podpisanie ustawy Prawo zamówie publicznych, która zosta a wprowadzona w ycie w 2004 roku. Dokument ten stanowi warto szczególnie dla potencjalnych zewn trznych partnerów, którzy chcieliby nawi za wspó prac z wojskiem. By to swoisty zbiór warunków oraz form obowi zuj cych oferentów, jak i stron wojskow. Ponadto, ustawa odnosi si równie do zasad, jakie nale y stosowa przy wyborze firmy zewn trznej. Trzy lata pó niej, w 2007 roku podj to kolejne dzia ania na rzecz rozwoju koncepcji outsourcingu. Oznak tego by o powo anie przez Ministra Obrony Narodowej zespo u do spraw wdra ania systemu kontraktowania us ug poza si ami zbrojnymi 10. Zosta o to okre lone w Decyzji Nr 258/MON, 7 J. Majecki, R. Utracki, Outsourcing logistyczny oraz rola WOG w jego wdra aniu, [w:] Outsourcing us ug w systemie logistycznym si zbrojnych, AON, Warszawa 2011, s Doktryna logistyczna Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej DD/4, Sztab Generalny, Warszawa Ibidem. 10 Decyzja nr 258/MON Ministra Obrony Narodowej z 05 VI 2007 r, w sprawie powo ania resortowego zespo u do spraw wdra ania systemu kontraktowania us ug poza Si ami Zbrojnymi RP. ZN nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013

6 378 A. Ro ej w której równie zidentyfikowano zadania dla powo anego zespo u. By o to mi dzy innymi: wyszczególnienie obszarów oraz zada, które mo na by oby zleci zewn trznym wykonawcom, opracowanie systemu zlecania us ug, a tak e harmonogramu zaaplikowania takiego systemu, dokonanie oceny potencjalnego systemu outsourcingowego z okre- leniem potencjalnych efektów oraz konsekwencji wprowadzenia go. Kluczowymi dokumentami dla kontraktowania us ug w si ach zbrojnych by a Koncepcja wdra ania w resorcie obrony narodowej systemu kontraktowania us ug poza Si ami Zbrojnymi RP, a tak e Harmonogram wdro- enia koncepcji systemu kontraktowania us ug poza Si ami Zbrojnymi RP. Za organ nadrz dny do koordynowania wydzielania us ug zosta uznany Szef Inspektoratu Wsparcie Si Zbrojnych. W ramach swoich obowi zków ma on wspó pracowa z przedstawicielami ró nych rodzajów wojsk, a tak e z Ministerstwem Obrony Narodowej w celu okre lania przedmiotów outsourcingu. W koncepcji okre lono podstawowe i rzeczywiste przyczyny zastosowania nowoczesnej koncepcji. Przede wszystkim by o to zlikwidowanie s u by poborowej, co ograniczy o znaczn liczb o nierzy oraz zmniejszaj cy si okres tak e zasadniczej s u by. Ponadto, ku wprowadzeniu outsourcingu sk ania y Wojsko Polskie liczne do wiadczenia wymieniane z armiami nale- cymi do NATO. Nie bez znaczenia równie pozosta udzia polskich o nierzy w misjach stabilizacyjnych poza granicami kraju 11. Outsourcing w Si ach Zbrojnych mia by przeprowadzony w oparciu o cztery podstawowe formy 12 : umowy jednorazowe zawierane na rok, kontrakty d ugoterminowe, umowy ramowe podpisywane na okres nie d u szy ni 4 lata, otwarte umowy d ugoterminowe. Ich istot by o podejmowanie dzia a w razie zaistnienia potrzeby. Ponadto, we wprowadzonej koncepcji okre lono konkretne obszary, w ramach których mo na zleca zadania zewn trznym partnerom. S to 13 : logistyka, pomoc prawna, us ugi administracyjne, ochrona obiektów, infrastruktura. Najwa niejszym obszarem, który mia zosta obj ty outsourcingiem, by a logistyka ze wzgl du na szerokie mo liwo ci zlecania licznych zada. Pod poj ciem logistyki wojskowej w Si ach Zbrojnych nale y rozumie dyscyplin naukow o planowaniu, przygotowaniu, u yciu i przep ywie przed- 11 Decyzja nr 318/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie wdro enia systemu kontraktowania us ug poza Si ami Zbrojnymi RP. 12 Ibidem. 13 Ibidem. Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013 ZN nr 98

7 Istota oraz zasady fukcjonowania outsourcingu w Wojsku Polskim 379 miotów, osób, energii, informacji i us ug w celu osi gni cia po danych korzy ci 14. Inaczej mówi c, logistyka wojskowa to wiadczenie us ug na potrzeby Si Zbrojnych zwi zane z a cuchem dostaw, czyli przep ywem dóbr materialnych 15. Kontraktowaniu mog podlega takie dzia ania, jak 16 : serwisowanie i obs uga (uzbrojenie, sprz t wojskowy, systemy i urz dzenia specjalistyczne do ochrony obiektów); zaspokajanie potrzeb w zakresie pozyskania: pojazdów osobowych i ci arowych, samochodów sanitarnych, sprz tu prze adunkowego, maszyn, agregatów i urz dze specjalistycznych; utylizacja rodków bojowych, rakietowych materia ów nap dowych, wyrobów gumowych, rodków chemicznych, odka alników, odpadów medycznych, przeterminowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych, rodków i odpadów weterynaryjnych, trucizn oraz innych odpadów; transport lotniczy, kolejowy, morski; gromadzenie oraz utrzymywanie zapasów ywno ci, umundurowania, paliw oraz produktów leczniczych i wyrobów medycznych; zabezpieczenie potrzeb bytowych wojsk ( ywienie oraz us ugi pralnicze); utrzymanie nieruchomo ci wojskowych (konserwacja, naprawy, kontrole budowlane, obs uga i eksploatacja systemów energetycznych, wentylacyjnych, us ugi komunalne, zakup energii elektrycznej, wywóz nieczysto ci, utrzymanie czysto ci pomieszcze, dróg, placów i terenów zielonych, dostawa materia ów i sprz tu gospodarczego, gospodarowanie odpadami komunalnymi); szkolenie kierowców samochodów ci arowych i pojazdów specjalistycznych, operatorów sprz tu specjalnego, obs ug i personelu technicznego, specjalistów techniki lotniczej; zabezpieczenie polskich kontyngentów wojskowych w kompleksowe ywienie, dostawy produktów, us ugi pralnicze i naprawcze, dostawy rodków materia owych powszechnego u ytku, organizacja obozowisk, zakwaterowanie, us ugi socjalne oraz serwisowanie nowoczesnego sprz tu. Wszystkie wymienione wy ej obszary dzia a zosta y uznane za mo liwe do kontraktowania ze wzgl du na ich charakter typowo pozawojskowy. W wi kszo ci nie s to zadania wymagaj ce specjalnego nadzoru oraz maj ce wp yw na podstawowe zadania armii polskiej. S to dzia ania przewa nie pomocnicze, które z pe n odpowiedzialno ci mog by wykonywane przez podmioty cywilne. 14 Zasady funkcjonowania systemu logistycznego Si Zbrojnych RP, Szt. Gen. 1429/94, Warszawa J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley, Zarz dzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002, s Ibidem. ZN nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013

8 380 A. Ro ej W Koncepcji wdra ania w resorcie obrony narodowej systemu kontraktowania us ug poza Si ami Zbrojnymi RP zosta okre lony plan wprowadzania outsourcingu. Dzia ania te zosta y podzielone na dwa nast puj ce etapy: ETAP I zosta zaplanowany na lata Mia to by zwyczajny okres próbny, maj cy pokaza, czy wojsko polskie jest odpowiednio przygotowane do zlecania us ug podmiotom spoza armii. Podstawowym przedmiotem outsourcingu mia o by zapewnienie ywno ci o nierzom; ETAP II zaplanowany na lata , w tym okresie postanowiono podda outsourcingowi pozosta e przewidziane w Koncepcji funkcje. Od 2008 roku, w Wojsku Polskim mo na zauwa y bardzo szybk ewolucj outsourcingu. Pierwszym organem odpowiedzialnym w wojsku za dzia ania logistyczne oraz odpowiadaj cym za pozyskiwanie zewn trznych partnerów sta si Wojskowy Oddzia Gospodarczy, który rozpocz zawieranie kontraktów cywilno-wojskowych. Od momentu rozpocz cia stosowania outsourcingu, kontraktowaniu podlega y mi dzy innymi takie obszary, jak 17 : zapewnienie ywno ci, obs uga pojazdów, ochrona obiektów oraz sprz tu, us ugi serwisowe, us ugi transportowe, porady prawnicze. Jak ka de wprowadzane zmiany mog mie one zarówno pozytywny, jak i negatywny wymiar. Podobnie w przypadku zastosowania outsourcingu w si ach zbrojnych. Obserwuj c jego istot oraz zastosowanie mo na odnale zarówno zalety oraz wady. Do pozytywnych cech outsourcingu w Si ach Zbrojnych RP nale y zaliczy 18 : redukcja kosztów poprzez znaczne uszczuplenie armii, skupienie uwagi przede wszystkim na podstawowych zadaniach wojska, znaczne zmniejszenie liczb o nierzy; zwolnienie o nierzy, którzy zajmowali stanowiska zupe nie zb dne np. gotowanie czy obs uga socjalna, dotarcie do nowoczesnych technologii, wykorzystanie do wiadczenia firm zewn trznych, znaczne ograniczenie kosztów zwi zanych z us ugami transportowymi czy magazynowymi. 17 T. Ja owiec, Pu apki outsourcingu w Si ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Outsourcing us ug w systemie logistycznym si zbrojnych, pod red. S. Smyka, T. Ja owca, K. Szel ga, AON, Warszawa 2011, s H.G. Tonndorf, Logistyka w handlu i przemy le, Kraków 1998, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013 ZN nr 98

9 Istota oraz zasady fukcjonowania outsourcingu w Wojsku Polskim 381 Jednak w ród zagro e outsourcingu mo na doszuka si 19 : uzale nienia si od partnerów zewn trznych, nacisk na koszty us ug, a nie na ich jako, utrudnienie dowodzenia, poprzez po czenie procesów cywilnych z wojskowymi, utrata mo liwo ci oddzia ywania przez stron wojskow na wykonawców cywilnych, ryzyko kontraktowania us ug w przypadku nielojalnych oraz ma o wiarygodnych partnerów. Nale y jednak zwróci uwag, e koncepcja outsourcingu jest innowacyjnym rozwi zaniem nie tylko na rynku, ale równie w Wojsku Polskim. Jego stosowanie wymaga jeszcze wielu modyfikacji oraz udoskonale. Jednak e przy podj ciu odpowiednich analiz oraz bada stosowanie kontraktowania us ug mo e w znacz cy sposób poprawi efektywno funkcjonowania polskiej armii, a ju na pewno wp ynie na niezawodno procesów logistycznych. wiadczenie us ug wojskowych przez podmioty cywilne jest w dzisiejszych czasach niezb dne ze wzgl du chocia by na szukanie oszcz dno ci tak e w resorcie Ministerstwa Obrony Narodowej. Do tej pory stosowanie outsourcingu odnios o pozytywne skutki w takich dziedzinach jak ochrona budynków, us ugi zwi zanie z zapewnieniem bezpiecze stwa higienicznego, dostarczanie ywno ci do jednostek wojskowych, tak e w zaopatrzeniu, transporcie, us ugach medycznych, prawnych oraz serwisowych sprz tu specjalistycznego. Nale y si spodziewa, e z czasem coraz wi cej us ug b dzie kontraktowanych poza podmioty wojskowe. Takim procesom na pewno podlega b dzie w du ym stopniu logistyka wojskowa, us ugi informatyczne, obs uga finansowa, us ugi magazynowe, a tak e specjalistyczne szkolenia o nierzy. Jednak e, nale y zwróci równie uwag, e takie dzia ania przyczyni si do permanentnych zwolnie pracowników wojska, szczególnie zajmuj cych si czynno ciami logistycznymi. Szacuje si, e zastosowanie outsourcingu przyczyni o si zmniejszenia liczby osób zatrudnionych w wojsku o ponad 40% od 2000 roku. By o to równie wynikiem profesjonalizacji armii, co zwi zane jest równie ze zwalnianiem z wojska osób cywilnych. Ministerstwo Obrony Narodowej powinno równie zwróci uwag na ten aspekt spo eczny, aby przeciwdzia a masowym migracjom za granic osób zwi zanych do tej pory z wojskiem, a tak e eby nie dopu ci do konfliktów na tle spo ecznym w obliczu zwi kszaj cego si bezrobocia. Podsumowanie Reasumuj c nale y zwróci uwag, e wspó cze nie istota outsourcingu w Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ma niebagatelne znaczenie. Pozwala ona na ujednolicenie standardów panuj cych w armii do zasad 19 S. Smyk, Rola zewn trznych oferentów us ug logistycznych (outsourcingu) w logistyce wojskowej, AON, Warszawa 2007, s. 92. ZN nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013

10 382 A. Ro ej wynikaj cych z cz onkostwa w NATO. Dzi ki kontraktowaniu us ug, a tym samym podnoszeniu jako ci wykonywanych zada, polskie Si y Zbrojne osi gaj bardzo stabiln pozycj na arenie mi dzynarodowej, osi gaj c poziom równy armiom zachodnim, w których koncepcja outsourcingu jest ju bardzo zakorzeniona. W dalszej perspektywie, korzystanie z us ug zewn trznych oferentów sprawi, e polska armia b dzie bardziej efektywna, innowacyjna oraz w a ciwie przygotowania do udzia u w potencjalnych konfliktach zbrojnych. Nale y przypuszcza, e rola outsourcingu w Si ach Zbrojnych b dzie sukcesywnie wzrasta, czyni c polsk armi bardziej skuteczn oraz innowacyjn. Bibliografia Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarz dzanie logistyczne, PWE, Warszawa Decyzja nr 258/MON Ministra Obrony Narodowej z 05 VI 2007 r, w sprawie powo ania resortowego zespo u do spraw wdra ania systemu kontraktowania us ug poza Si ami Zbrojnymi RP. Decyzja nr 318/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie wdro enia systemu kontraktowania us ug poza Si ami Zbrojnymi RP. Doktryna logistyczna Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej DD/4, Sztab Generalny, Warszawa Eversheim W. i in., Mit Outsourcing die Kosten auch in der Produktion reduzieren, Management Zeitschrift 1993, nr 10. Gay Charles L., Outsourcing strategiczny koncepcja, modele i wdra anie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Ja owiec T., Pu apki outsourcingu w Si ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Outsourcing us ug w systemie logistycznym si zbrojnych, pod red. S. Smyka, T. Ja owca, K. Szel ga, AON, Warszawa 201. Majecki J., Utracki R., Outsourcing logistyczny oraz rola WOG w jego wdra- aniu, [w:] Outsourcing us ug w systemie logistycznym si zbrojnych, AON, Warszawa Public Management Problemy funkcjonowania organizacji publicznych, pod red. W. Kie un, J. Wo ejszo, S. Sirko, Warszawa Smyk S., Rola zewn trznych oferentów us ug logistycznych (outsourcingu) w logistyce wojskowej, AON, Warszawa Tonndorf H.G., Logistyka w handlu i przemy le, Kraków www. Outsourcing.edu.pl. Zasady funkcjonowania systemu logistycznego Si Zbrojnych RP, Szt. Gen. 1429/94, Warszawa Zieli ski (red.), Polskie lotnictwo wojskowe Rozwój Organizacja Katastrofy lotnicze, Bellona, Warszawa Zimniewicz K., Wspó czesne koncepcje ii metody zarz dzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013 ZN nr 98

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 355

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 355 Departament Infrastruktury Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 355 ZARZĄDZENIE Nr 39/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zarządzania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ USTAWA POMOCE OSOBOWE POLICJA GRANICA FORUM PRZEPISY STREFA OCHRONA SĄDY WIĘZIENIE SKLEP PUBLIKACJE TELE-INFO SKARBOWY M O N INNE HOME DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Miejskie Centrum Kultury w Tychach zaprasza do złożenia na sukcesywne świadczenie usług Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Podstawy realizacji LEEAP oraz SEAP

Podstawy realizacji LEEAP oraz SEAP Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski Podstawy realizacji LEEAP

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Siedlce: Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 2 Procedury, do których posiadania i stosowania Beneficjent

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Szczecin, dn. 20 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi dotyczącej Organizacji i udziału w misjach gospodarczych za granicą REALIZOWANEJ W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. Wniosek dotyczy działania : Ocena kryteriów zgodności z LSROR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. Wniosek dotyczy działania : Ocena kryteriów zgodności z LSROR NADNOTECKA GRUPA RYBACKA Kryteria wyboru operacji przez NGR określone w LSROR. KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich Instrukcja: należy wybrać odpowiedź i zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam WYJAŚNIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 19.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. DOLiS-035-1239 /14 Prezes Zarządu Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z uzyskaniem przez Generalnego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji?

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? 2 Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników Wygenerowany przychód Zakaz podwójnego finansowania Trwałość projektu Kontrola po zakończeniu realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR.

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR. 1 Ocena formalna. Prowadzona jest przez CDR/WODR i odpowiada na pytania: 1. Czy wniosek zosta z ony przez partnera SIR. Negatywna ocena tego punktu skutkuje odrzuceniem wniosku? 2. Czy wniosek zosta z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego Mirosław Moskalewicz 1 z 7 Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego Specjalista Zdrowia Publicznego i Medycyny Spo ecznej Specjalista Po o nictwa i Ginekologii Lek. Med. Miros aw

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 FORUM Bydgoskie Dni Energii Roman Adrych Główny specjalista ds. zarządzania energią Energetyk

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia..

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia.. Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w Równem Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 16 wrze nia 2011 r. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 16 wrze nia 2011 r. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 16 wrze nia 2011 r. o wspó pracy rozwojowej 1) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okre la organizacj, zasady i formy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO

PLAN DZIAŁANIA SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO ZATWIERDZAM... PLAN DZIAŁANIA SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO UZGODNIONO... KOMENDANT SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO... KĘDZIERZYN-KOŹLE 2011 SAMODZIELNA DRUŻYNA RATOWNICTWA WODNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca PO CO MIASTU MIELEC PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ? Pozwala na inwentaryzację emisji (różne od stężenie) gazów cieplarnianych, głównie CO2, innych substancji

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE Z DNIA w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo